Kararın Özeti AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kararın Özeti AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU"

Transkript

1 AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU Sıra No Belediye Bayındırlık ve Đmar Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı 1 09/01/2009 / /01/2009 / /01/2009 / /01/2009 / 04 Kararın Özeti Belediye Meclisinin Tarih ve 24 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen imar planlarının 20M-I-a ve 20M-I-d paftalarında bulunan, tapuda Akçin Köyü, 518 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması isteği incelendi. Şehrimizde hurdacılık işi ile iştigal eden bir kısım esnafımızın isteği doğrultusunda yaptırdıkları etüd imar plan değişiklik önerileri incelendiğinde oluşturulacak hurdacılar sitesindeki parsel sayısının esnafımızın ihtiyacını karşılamayacağı görülmüştür. Bu durumun Belediyemizce yanlış bir uygulanmaya sebebiyet vereceği anlaşıldığı için söz konusu isteğin Belediyemizin Đller Bankası Genel Müdürlüğü ne verdiği ilave ve revizyon imar plan çalışmaları içerisinde değerlendirilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 33 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen 2. Küçük Sanayi Sitesinde bulunan yollara isim verilmesi isteği incelendi. 2. Küçük Sanayi Sitesinde bulunan işyerlerinde doluluk oranı artması nedeni ile posta ve kargo hizmetlerinde artışına sebebiyet vermiştir. Đleride herhangi bir olumsuzluğun giderilmesi için ulusal adres veri tabanı adres kayıt sistemi yönetmeliğine uygun olarak Afyonkarahisar Ankara devlet yoluna paralel imar yollarına 300, 302 ve 304 numaraların verilmesi Afyonkarahisar Ankara devlet yoluna dikey imar yollarına ise 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389 numaraların verilmesi, Valilik Makamı onayı alındıktan sonra uygulamasına geçilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 34 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen koruma amaçlı imar planları içerisinde kalan 497 nolu yapı adasındaki 7 nolu parsel üzerinde bulunan yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak imar planlarına işaretlenmesi isteği incelendi. Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları nı Koruma Kurulu nun Tarih ve 3209 nolu kararı ile Đlimiz Yukarıpazar Mahallesi, 51 pafta, 497 ada, 7 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildiği anlaşılmıştır. Kurul kararı gereği Afyonkarahisar Belediyesi nce uygulanmakta olan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının 19K-I-a paftasında kalan söz konusu parselin imar planlarına, imar planlama ilkelerine uygun biçimde tescilli yapı olarak işaretlenmesi, imar plan değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 36 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen şehrimiz çevre yolu Ankara kavşağı ile Organize Sanayi Bölgesi kavşağı arasında bulunan işyerlerinin kullanım amacının değiştirilmesi isteği incelendi. Buradaki işyeri arsaları Belediye Meclisinin Tarih ve 57 sayılı kararı ile Sucuk, Şekerciler ve Hediyelik Eşya satışı yapılabilmesi için planlanmış olup satış şartnameside buna göre belirlenerek satışları yapıldığı tespit edilmiştir. Belirtilen sebeplerden dolayı isteğin ilave ve revizyon imar planlarında değerlendirilmesi kabul edilmiştir. 5 09/01/2009 / 05 Belediye Meclisinin Tarih ve 35 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Đlimiz Merkez Erenler Köyü köy yerleşik alanı ve çevresi ile ilgili ihalesi yapılan ilave ve revizyon öneri imar planlarının onanması isteği incelendi. Öneri imar planlarının onamasına esas olacak jeoteknik ve jeolojik etüdlerin dosyasında olmadığı, söz konusu raporun temin edildikten sonra incelemesinin yapılmasının uygun olacağı komisyonumuzca kabul edilmiştir. 1

2 6 09/01/2009 / /01/2009 / /02/2009 /08 Belediye Meclisinin Tarih ve 21 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının K24-B-19-A-4-C, K24-B-19-A-3- D, K24-B-19-A-3-C, K24-B-19-D-1-B, K24-B-19-D-2-A, K24-B-19-D-2-B, K24-B-19-C-1-A, K24-B-19-D-1-C, K24-B-19-D-2-D, K24-B-19-D- 2-C, K24-B-19-C-1-D, K24-B-19-C-1-C, K24-B-19-D-4-A, K24-B-19-D-4-B, K24-B-19-D-3-A, K-24-B-19-D-3-B, K24-B-19-C-4-A, K24-B-19- C-4-B, K24-B-19-C-3-A, K24-B-19-C-3-B, K24-B-19-D-4-D, K24-B-19-D-4-C, K24-B-19-D-3-D, K24-B-19-D-3-C, K24-B-19-C-4-D, K24-B- 19-C-4-C, K24-B-19-C-3-D, paftalarında yer alan ve Đnaz prestij konutları olarak adlandırılan alanlardaki imar plan değişikliği isteği incelendi. Đlk planlamanın yapıldığı 2002 yılından bu tarafa geçen bunca zaman sürecinde herhangi bir yapılanma oluşmamıştır. Zira konut amaçlı üretilen arsalar ile mevcut şehir yapılanması arasının mesafeli olması, arazinin topoğrafik yapısının dalgalı olması nedeni ile herhangi bir teknik ( su, kanalizasyon, yol vb.) ve sosyal (park, yeşil alan, okul, cami, vb.) altyapı oluşturulamamıştır. Belirtilen Đnaz sırtlarındaki konut amaçlı alanlara mevcut Belediye imkanları ile teknik ve sosyal altyapı hizmeti verilmesi mümkün olamamaktadır. Söz konusu taşınmazların Belediyemiz uhdesine geçtikten sonra Belediye Meclisinin 3 Haziran 2003 Tarih ve 74 sayılı Kararı ile satışının yapılması yönünde işlem başlatılmıştır. Meclis kararı gereği Tarih ve 538 sayılı encümen kararı ile kapalı teklif, Tarih ve 616 sayılı encümen kararı ile de açık teklif usulü ile satış şartnamesi belirlenmiş olup her iki teklife de alıcı çıkmadığı için satışı yapılamamıştır. Ayrıca söz konusu alanların kuzeyi ve doğusu Ömer-Gecek Termal Turizm Bölgesi olup bu alanların imar planlarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanmış ve uygulamasına geçilmiştir. Açıklanan bu gerekçelerden dolayı bu alanların gelişmekte olan ve ilimiz ekonomisinin lokomotifi olacak termal turizm ile eşdeğer bir planlama yapılması ve değerlendirilerek kullanıma açılması uygun olacaktır. Ancak plan değişikliği yapılabilmesi için burada taşınmaz maliki kamu kurum ve kuruluşları ile bölgenin teknik altyapı hizmetini karşılayacak Telekom ve Tedaş tan görüş alınması, önceki planlar gözlemsel, jeolojik etüd raporuna bağlı ve 6,50 metre yüksekliğe göre planlandığı için yapılacak turizm nitelikli tesisler göz önüne alındığında jeoteknik ve jeolojik etüdlerin yapılmasını gerektirdiğinden bunların yaptırılması gerekmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra hazırlanacak çok amaçlı ticari ve turizm kullanımına yönelik imar planlarının onanmak üzere komisyonumuzca hazırlanacak raporun meclis gündemine sunulması, imar planları onandıktan sonra bu alanda bulunan Belediye mülkiyetlerinin bedeli mukabilinde satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 37 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Çetinkaya Mahallesi, 85 pafta, 5 ada, 52 parsel nolu m2 lik taşınmazın satın alınması isteği incelendi. Söz konusu parsel ilimiz toplu konut bölgesi sınırları içerisinde bulunan alanda Belediye Hizmet Alanında kalmaktadır. Şehrimizin bu yönde gelişmesi nedeni ile Belediye hizmetlerinin halkımıza daha iyi şartlarda sunulabilmesi için parselin 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 30. maddesine uygun olarak bedeli mukabili satın alınmasına, işlemleri yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin 02/02/2009 tarih ve 75 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Đlimiz Merkez Çetinkaya Mahallesi, 20L-IV-b pafta, 4274 ada, 3 parsel nolu taşınmazın Akaryakıt ve LPG Satış Đstasyonu yapılmak üzere plan değişikliği isteği incelendi. Söz konusu isteğin Đller Bankası Genel Müdürlüğü nce yaptırılan ilave ve revizyon imar plan çalışmaları içerisinde değerlendirilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir 2

3 9 09/02/2009 / /03/2009 / /03/2009 / /03/2009 / /04/2009 / /04/2009 / 14 Belediye Meclisinin Tarih ve 70 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen; Đlimiz Merkez Erenler Köyü köy yerleşik alanı ve çevresi ile ilgili ihalesi yapılan ilave ve revizyon öneri imar planlarının onanması isteği incelendi. Bilindiği üzere Belediye Meclisinin Tarih ve 77 sayılı kararında belirtilen imar planına esas jeolojik jeoteknik etüd raporu yapıldığı ancak, planlanan alanda bulunan yapıların fen, sağlık, T.S.E. kurallarına göre yapıldıklarının belgelenmesi ile birlikte, fiziki yeterlilikleri için üniversitelerin ilgili fakültelerinde test yapılması istenilmişti. Bu alınan meclis kararı ve istenilen hususlar bu yapıların sahiplerine tebliğ edilmesine rağmen bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığı tespit edilmiştir. Tespit edilen eksiklikler giderildikten sonra konunun yeniden meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 104 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Merkez Çetinkaya Mahallesi, 86 pafta, 5 ada, 24 parsel nolu m2 lik taşınmazın m2 lik kısmının Adalet Bakanlığı na kamu konutu yapılmak üzere tahsis edilen parselin imar planı dışında kalması nedeni ile ilave imar ve halihazır harita alımı yapılabilmesi için meclis kararı alınması isteği incelendi. Söz konusu bölgenin arazide yapılacak etüt ve incelemesinden sonra konunun yeniden meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir Belediye Meclisinin 02/03/2009 Tarih ve 102 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen ANS Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde Đzmir-Ankara karayoluna bağlanan servis yolunun bir kısmının Karayolları Standartlarına uygun hale getirilmesi için imar planı değişikliği isteği incelendi. Söz konusu bölgenin arazide yapılacak etüt ve incelemesinden sonra konunun yeniden meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 103 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Hamidiye Mahallesi, 20K-IV-a ve 20J-III-b paftalarında bulunan 51 ada, 113, 119, 121, 123 ve 125 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda yapılan ve Belediye Meclisinin Tarih ve 472 sayılı kararı ile onanan imar plan değişikliğine Afyonkarahisar Đl Özel Đdaresi nin Tarih ve 98 sayılı yazıları ile yapılan itirazın değerlendirilmesi isteği incelendi. Bölgedeki teknik altyapı (yol, su, kanalizasyon, elektrik) ve sosyal altyapı (okul, sağlık ocağı, cami, yeşil alan, çocuk bahçesi vb.) ların istenilen yoğunluk ile oluşacak nüfusun ihtiyacını karşılayıp karşılamayacağının araştırması yapıldıktan sonra konunun yeniden Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin ilave 21. maddesi komisyonumuza havale edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Merkez Çetinkaya Mahallesi, 86 pafta, 5 ada, 24 parsel nolu m2.lik taşınmazın m2.lik kısmının Adalet Bakanlığı na kamu konutu yapılmak üzere Milli Emlak Genel Müdürlüğü nün Tarih ve sayılı olurları ile Adalet Bakanlığı na tahsis edildiği anlaşılmıştır. Ancak tahsise konu olan alan Afyonkarahisar Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde plansız alanlarda kaldığı görülmüştür.tahsis amacına göre yapılanmanın oluşabilmesi için halihazır harita ve imar planı yapılması gerekmektedir. Halihazır haritanın Belediyede mevcut olması nedeniyle buna bağlı olarak jeoteknik etüdlerin yapılması, ayrıca 3194 sayılı imar kanunu planlama ilkesi gereği ilgili kurum ve kuruluş olan (Karayolları III. Bölge Müdürlüğü, 18. D.S.Đ. Bölge Müdürlüğü, Đl Özel Đdaresi, Sağlık Müdürlüğü, TEDAŞ, Telekom, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ADUYBĐM, Tarım Đl Müdürlüğü) nün planlamaya esas görüşlerinin alındıktan sonra hazırlanacak kamu-konut amaçlı ilave imar planının onanmak üzere Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin ilave 25. maddesi ile komisyonumuza havale edilen S.S. Afyon Đkinci Küçük Sanayi Sitesindeki dükkan önü sundurmalarının yeniden düzenlenmesi isteği incelendi. Bu konuda daha önce Belediye Meclisince Tarih ve 167 sayılı kararı ile belirli kriterler tespit edilmiştir. Öncelikle söz konusu kararın iptali ve yerinde yapılacak inceleme neticesinde oluşturulacak raporun Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir 3

4 15 08/04/2009 / /04/2009 / 16 14/04/2009 / /04/2009 / /04/2009 / 19 Belediye Meclisinin Tarih ve 129 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 20K-IV-c pafta, 400 ada, 2 parselde bulunan mevcut yeşil cami parkının imar planına göre doğu ve batı yönünde 7.00 şer m.lik yaya yürüyüş yolları bulunmakta olup yerinde park olarak düzenlenmiştir. Mevcut şekli ile imar plan değişikliği yapılması isteği incelendi. Söz konusu park alanı incelendiğinde bu iki yoldan cephe alan herhangi bir parsel bulunmadığı ayrıca kuzey ve güney yönünde yer alan adalar incelendiğinde bu yolların devamlılığı her iki yönde de bulunmamaktadır. Park içinde uygulanan mevcut yaya yolu düzenlemeleri ile yaya geçişleri sağlanmaktadır. (Ayrıca doğu yönünde 7.00 m.lik yaya yolunun bulunduğu alanda senelik çam ağaçları korunmuş olacaktır.) Plan değişikliği isteğinin kamu yararına uygun olması nedeni ile 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 102 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, AKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde Đzmir Ankara karayoluna bağlanan servis yolunun bir kısmının Karayolları standartlarına getirilmesi için imar plan değişikliği isteği incelendi. Söz konusu servis yolu Ali Çetinkaya Kampüsü ve Uygulama ve Araştırma Hastanesinin tüm yoğunluğunu kaldıran bir yoldur. Yoğunluğun fazla olması ve yerindeki dönüş kurpunun uygun olmaması nedeniyle çeşitli zamanlarda trafik kazaları meydana gelmektedir. Plan değişikliği isteğinin kamu yararı taşıması ve meydana gelebilecek kaza vb. olumsuzlukların önlenebilmesine imkan sağlaması açısından plan değişikliği işleminin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 127 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü nün Tarih ve sayılı yazıları ile Afyonkarahisar çevre yolu km.sinde bulunan Şahitler Kayası farklı seviyeli kavşak planının Afyonkarahisar Ankara bağlantı kolunun uygulanabilmesi için imar planı değişikliği isteği incelendi. Yapılacak yatırımın kamu yararına olması sebebiyle Afyonkarahisar Ankara bağlantı kolunun genişletilmesi trafiğe katılımın rahatlamasını sağlamakla birlikte meydana gelebilecek trafik kazalarının engellenebilmesine imkan sağlayacaktır.belirtilen gerekçelerden dolayı imar plan değişikliği işleminin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir Belediye Meclisinin Tarih ve 126 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 20K-IV-a ve 20J-III-b paftalarında bulunan Hamidiye Mahallesi, 51 ada, 113, 119, 121, 123 ve 125 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda yeniden imar düzenlemesi yapılması isteği incelendi. Đmar düzenlemesi yapılması istenen alanda Belediye Meclisinin 01 Aralık 2008 Tarih ve 472 sayılı kararı ile imar plan değişikliği yapılması yönünde karar alınmıştır. Alınan karara Đl Özel Đdaresi ilan süresi içerisinde itirazda bulunarak yeniden emsal belirlemesi istediği anlaşılmıştır. Netice itibarı ile Đl Özel Đdaresi de bir kamu kuruluşu olup ilimizde belde teşkilatı olmayan yerleşim alanlarına (köylere) teknik (su kanalizasyon, yol vb.) ve sosyal (okul, park, idari tesis alanları vb.) altyapı hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerin sürekli verilebilmesi için de belirli maddi kaynaklara ihtiyacı olduğu gerçek bir durumdur. Đstenilen düzenlemenin yapılabilmesi için jeoteknik (jeofizik) raporunun Đl Özel Đdaresince yaptırılması, mevcut ağaçların cins ve yaşları dikkate alınarak vaziyet planı niteliğinde kat yüksekliği de belirtilerek bir lekelemenin Belediyemize sunulması halinde konunun yeniden Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 132 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 19K-II-a ve 19K-II-d paftalarında bulunan 817 ada 956 parselin bulunduğu alanda yeniden imar plan düzenlemesi yapılması isteği incelendi. Yeniden imar planlaması yapılması istenilen alan tapuda Marulcu, idari olarak ise Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunmakta olup Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet binasının bulunduğu alandır. Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi yapılanmasını büyük oranda tamamlamış olup oldukça fazla nüfus yoğunluğuna ulaşmıştır. Burada çocuk bahçesi, oyun alanı ve park gibi sosyal altyapı alanı planlaması da yapılmamıştır. Bu yerleşim bölgesindeki oyun çağındaki çocuklarımız ve aileleri mağdur olmaktadır. Bu eksikliğin giderilerek kamu yararına sunularak hizmet verilmesi düşünüldüğünde 817 ada 956 parsel üzerinde bulunan hizmet binası arkasındaki boş alanın çocuk bahçesi ve oyun alanı olarak düzenlenmesi uygun olacaktır. Belirtilen sebeplerden dolayı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 4

5 20 14/04/2009 / /04/2009 / /04/2009 / 22 Belediye Meclisinin Tarih ve 131 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Merkez Çetinkaya Mahallesi 5 ada 106 parsel nolu taşınmaz üzerine ilave imar plan yaptırılması isteği incelendi. Đlave imar planı yapılması istenilen alan, Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde çevre yoluna cepheli olup plansız alanlarda kalmaktadır. Đstek dilekçesinde belirtilen Heliport Alanı Akaryakıt ve LPG Satış Đstasyonu, Restaurant, Eğlence Merkezi ve ticari tesislerin yapılabilmesi için öncelikle halihazır harita ve ilave imar planı yapılması gerekmektedir. Halihazır haritanın Belediyede mevcut olması nedeni ile buna bağlı olarak jeoteknik etüdlerin yapılması, ayrıca 3194 sayılı imar kanunu planlama ilkesi gereği ilgili kurum ve kuruluşlar olan (Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, D.S.Đ. 18. Bölge Müdürlüğü, Đl Özel Đdaresi, Sağlık Müdürlüğü, Tedaş, Telekom, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aduybim, Tarım Đl Müdürlüğü, Çevre ve Orman Đl Müdürlüğü nün) planlamaya esas görüşlerinin alındıktan sonra hazırlanacak Heliport Alanı, Akaryakıt ve LPG Satış Đstasyonu, Restaurant, Eğlence Merkezi ve Ticari kullanım amaçlı ilave imar planının onanmak üzere Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 135 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen ilimiz 2. Küçük sanayi sitesinde bulunan işyerlerinin ön bahçesine yapılacak sundurmalar konusu yerinde incelenmiştir. 2. Küçük Sanayi Sitesi projeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü nce 1975 li yıllarda yapılmış olup uygulamalarda buna göre oluşmuştur.aradan geçen zaman içerisinde teknoloji sürekli gelişme gösterdiği için mevcut işyerlerinin ihtiyaca cevap vermediği görülmüş olup işyeri sahiplerinin de ihtiyaçları ölçüsünde sundurma yaptıkları görülmüştür. Đşyerlerinin farklı olması nedeni ile standart sundurma şeklinin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi mümkün olmayacaktır. Oluşan sıkıntıların aşılması ve işyeri güvenliğinin sağlanması için imar yollarını ihlal etmeden kapalı alan oluşturulmasına izin verilmemesi kaydı ile mevcut oluşan nizamın Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanları nezaretinde uygulamasına devam edilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 130 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen imar planlarının 21K-III-c paftasında bulunan çevre yolu projesinde organize sanayi kavşağı olarak adlandırılan köprülü kavşağın hemzemin kavşağa dönüştürülmesi isteği incelendi. Organize Sanayi Bölgesi imar planlarının yapımı, uygulaması Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ne ait olup onama yetkisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nındır. Đmar planlarında Akaryakıt, LPG, NPG Satış, Bakım Đstasyonu ve Dinlenme Tesisi Alanına Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü nden kavşak mesafesini sağlamadığı için geçiş yolu izin belgesi alamadıklarından dolayı imar planındaki köprülü kavşağın hemzemin kavşağa dönüştürülmesi istenildiği anlaşılmıştır. a-) Đmar planı incelendiğinde belirtilen alanın direkt olarak Konya Ankara çevre yoluna bağlantısı bulunmamaktadır. Zira söz konusu parsel 20 metre genişliğindeki imar yolundan cephe almaktadır. b-) Konya- Ankara çevre yolu yerinde bölünmüş yol olarak düzenlenmiş olup kullanıma açıktır. Kullanıma açık olan bu yolda mevcut bir akaryakıt satış istasyonu mevcuttur. Enerji piyasası düzenleme kurulu kararı gereği planlı alanlarda iki akaryakıt istasyonu arasında 1 km. şartı aranmaktadır. Yapılması düşünülen tesis ile mevcut tesis arasındaki mesafe yaklaşık 830 m.dir. Bu durumda EPDK buraya lisans veremez. c-) Kavşak yerinde hemzemin olarak düzenlenmiş olup ışıklı kontrol sistemi olmasına rağmen sürekli trafik kazaları olmaktadır. Bunun sonucunda ise can ve mal kayıpları söz konusudur. d-)ayrıca bu alan ile birlikte Şahitler Kayası, Çobanlı, Konya yolu kavşaklarının da köprülü kavşak olarak imar planlarında belirlenmesi Karayolları Genel Müdürlüğü nce istenmiştir. e-) Bu kavşaklardan Konya yolu yapılmıştır. Şahitler Kayası kavşağı yapım aşamasında olup bu kavşağında yapımına başlanılacağı dikkate alınırsa yatırımın aksaması söz konusu olacaktır. Yukarıda belirtilen gerekçelerden dolayı istenilen imar plan değişikliği isteği uygun görülmeyerek RET edilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir 23 14/04/2009 / 23 Belediye Meclisinin Tarih ve 137 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Merhum Muhsin YAZICIOĞLU isminin bulvar veya caddeye verilmesi isteği incelendi. Đlimizde mevcut kullanımda olan cadde ve bulvarlara hangi isimlerin verildiğinin detaylı olarak araştırılması yapıldıktan sonra konunun meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir 5

6 Belediye Meclisinin Tarih ve 191 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đmar planlarının 21K-1B paftasında bulunan trafo yerinin değiştirilmesi isteği incelendi /04/2009 / 24 Şahitler Kayası köprülü kavşağının yapım çalışmalarına başlanılması nedeni ile kavşağın Afyonkarahisar Ankara kolunun sol tarafındaki trafo binası yerinin EDAŞ Đl Müdürlüğünün tarih ve 1882 sayılı yazısı ekinde gönderilen imar planı örneğinde belirlenmiş trafo yerine alınarak kavşak çalışma alanı dışına çıkartılması, plan değişikliği işleminin 3194 sayılı Đmar Kanununun 8.b maddesine uygun olarak yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 194 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Çetinkaya Mahallesi 88 pafta, 653 ada, 1 parsel nolu gayrimenkulün Afyon Kocatepe Üniversitesince eğitim amaçlı olarak kullanılmak üzere bedelsiz devir isteği 04/04/2009 / 25 incelendi. 25 Söz konusu Belediyemiz gayrimenkulünün imar planında üniversite sahasında kaldığı ve bu şekilde imarı tamamladığı anlaşıldığından 5393 sayılı belediye kanununun 75/d maddesi gereğince adı geçen parselin Afyon Kocatepe Üniversitesine bedelsiz devrinin yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 195 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Sinanpaşa Mahallesi 460 ada 61 parsel nolu gayrimenkul üzerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 2.Belediye Şehir Çarşısındaki bodrum katta bulunan bağımsız bölümlerin 04/04/2009 / 26 değerlendirilmesi ve şehrimiz trafik düzenine yardımcı olmak amacıyla otopark olarak kullanılması isteği incelendi. 26 Söz konusu otopark alanı incelendiğinde uzun zamandır atıl durumda olan bu bağımsız bölümlerin şehrimizin trafik problemine otopark olarak kullanılması halinde katkı sağlayacağı anlaşılmıştır.kullanım değişikliği isteğinin kamu yararına uygun olması nedeni ile kullanım biçiminin değiştirilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir 27 11/05/2009/27 Belediye Meclisinin Tarih ve 189 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, ilimiz Sahipata Mahallesi, 20L-IV-d pafta, 2565 ada, 3 parsel nolu gayrimenkulun önündeki 8 metrelik imar yolunun kapatılarak ada bütünlüğünün sağlanması için imar plan değişikliği hususu incelendi. Konunun yerinde yapılacak incelemesinden sonra hazırlanacak raporun meclis gündemine sunulması komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 187 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Merkez Zafer Mahallesi, 19K-II-d pafta, /05/2009/28 ada, 1 parsel nolu gayrimenkulun bulunduğu müze alanında etraf dokuya uygun imar plan düzenlemesi hususu incelendi. Konunun daha detaylı incelemesi yapıldıktan sonra hazırlanacak raporun Meclis gündemine sunulması komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir Belediye Meclisinin Tarih ve 182 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Hamidiye Mahallesi, Taşlıdere Mevkii, 29 11/05/2009/ pafta, 300 ada, 57 parsel nolu taşınmazın imar planlarına dahil edilmesi isteği incelendi. Arazinin mevcut topoğrafik yapısı alt yapı hizmetlerinin verilmesini zorlaştıracağı için Đmar Plan değişikliği isteği komisyonumuz tarafından uygun görülmeyerek red edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 179 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Çetinkaya Mahallesi, 87 pafta, 631 ada, 50 ve 30 11/05/2009/ parsel nolu gayrimenkullerin toplu konut imar planlarından çıkartılıp ticari alana dönüştürülmesi isteği incelendi. Söz konusu isteğin Belediyemizin Đller Bankası Genel Müdürlüğü ne verdiği yetki ile yapılacak olan ilave ve revizyon imar plan çalışmalarında değerlendirilmesi komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir /05/2009/31 Belediye Meclisinin Tarih ve 185 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, il merkezinde yeni yapılacak olan ve ticari amaç taşımayan, sadece vatandaşlarımızın tüketim ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitedeki mahalle fırınlarının yapım şartlarının belirlenmesi hususu incelendi. Bu konu ile ilgili daha önce Belediye Meclisi tarafından alınan Tarih ve 159 sayılı karar ile Tarih ve 59 sayılı kararlarda anılan hükümlerin aynen korunarak uygulamanın devam etmesi, ayrıca sit alanı içerisindeki yapıların ahşap olması, yolların dar olması nedeni ile olası muhtemel yangınlarda müdahale zorluğu nedeni ile izin verilmemesi, mevcut fırınların emniyet tedbirlerinin artırılarak kazanılmış hak olarak devam ettirilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. 6

7 Belediye Meclisinin Tarih ve 180 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Merkez Deper Köyü 21 pafta 1204 ve 3114 parsel nolu gayrimenkuller Akaryakıt ve LPG satış istasyonu amaçlı mevzi imar planı yapılması isteği incelendi. Mevzi imar planı yapılması istenilen alan Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde Konya yoluna cepheli olup plansız alanlarda kalmaktadır. Đstek dilekçesinde belirtilen Akaryakıt ve LPG satış istasyonu yapılabilmesi için öncelikle halihazır harita ve mevzi imar planı 32 11/05/2009/32 yapılması gerekmektedir. Halihazır haritanın Belediyede mevcut olması nedeni ile buna bağlı olarak jeoteknik etüdlerin yapılması, ayrıca 3194 sayılı imar kanunu planlama ilkesi gereği ilgili kurum ve kuruluşlar olan (Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, D.S.Đ. 18. Bölge Müdürlüğü, Đl Özel Đdaresi, Sağlık Müdürlüğü, Edaş, Telekom, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aduybim, Tarım Đl Müdürlüğü, Hava Meydan Komutanlığı, Çevre ve Orman Đl Müdürlüğü nün planlamaya esas görüşlerinin alındıktan sonra hazırlanacak Akaryakıt ve LPG satış istasyonu kullanım amaçlı mevzi imar planının onanmak üzere Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 190 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Merkez Saraydüzü Köyü, 3 pafta, 2311 parsel nolu taşınmaz üzerine termal tesis yapmak için mevcut imar planında belirlenen yapı emsalinin 0,90 a çıkarılması isteği incelendi /05/2009/33 Konunun yerinde yapılacak incelemesinden sonra hazırlanacak raporun yeniden meclis gündemine sunulması komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir Belediye Meclisinin Tarih ve 174 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Büyük Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Merhum Muhsin YAZICIOĞLU isminin Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi isteği incelendi. Yapılan incelemede şehrimizin önemli cadde ve bulvarlarının tamamına isim verildiği görülmüştür. Ancak Karayollarınca yerinde bölünmüş 34 11/05/2009/34 yol olarak tanzim edilen Afyonkarahisar Konya yolunun isminin olmadığı görülmüştür. Bu nedenle Afyonkarahisar Konya Şuhut Kavşağından Konya istikametinde Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında kalan bölüme Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı isminin verilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 188 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 19K-III-c ve 19L-IV-b paftalarında bulunan 873 nolu yapı adasında belirlenen kitle nizam yapı düzeninin mevcut yapılaşmadan dolayı yeniden düzenlenmesi isteği incelendi. Belirtilen yapı adası şehrimiz Gazi Mahallesi sınırları içerisinde Posta Đşletmesi Hizmet Alanı arkasında bulunmaktadır. Đmar planında yapı adası ada orta çizgisi ile ayrılarak güneybatı yönü K-4 13x27 ebadında 4 adet kitle nizam planlanmış, kalan kısımları ayrık nizam 4 kat %40 olarak belirlenmiştir /05/2009/35 Mevcut yapılaşma ise kitle nizam dikkate alınmadan ayrık nizam 4 kat %40 olarak gerçekleşmiş sadece boş arsa durumunda bulunan 1047, 6132 ve 1041 parsellerin bulunduğu alanda 1 adet kitle yapı yapılacak alan görülmektedir. Ancak mevcut yapılaşmada oluşan binalar ile kalan kitle için belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri temin edilememektedir. Belediyemizce sehven yapılan uygulamadan dolayı parsellerin maliki mağdur olmaktadır. Yapılan yanlışlığın düzeltilmesi, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, imar plan bütünlüğünün sağlanması için belirlenen kitle nizam yapılanmanın kaldırılarak A-4 kat yapı emsalinin verilmesi, imar plan değişikliğinin ise 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 7

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT Mayıs-2010 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI YAYIN

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 17.06.2011 tarih ve 01/59 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Revize edilmesine

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ T.C. ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR DAĠRE BAġKANLIĞI Yapı Uygulama ve Denetim ġube Müdürlüğü ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ 2003 ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ MERSIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI IMAR YONETMELIGI Haziran 2010 08/07/2010 i MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK MADDE1.01 MADDE1.02 MADDE1.03 Amaç

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ I. Bölüm AMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK Madde 1 : Amaç... 5 Madde 2 : Kapsam... 5 Madde 3 : Yasal Dayanak... 5 Madde 4 : Yetki ve Sorumluluklar... 5 II.

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ YERİ İLİ : SİNOP İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye Müfettişi : Halil BERK TEFTİŞ EDİLEN Daire : Sinop Belediyesi

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

Komisyonumuzun 04.01.2006 tarih ve 69/2 sayılı toplantısında görüşülüp incelenerek;

Komisyonumuzun 04.01.2006 tarih ve 69/2 sayılı toplantısında görüşülüp incelenerek; Tarih : 14.12.2005 Sayı : 68/1 Belediye Meclisinin 05.12.2005 tarih ve 21/120 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik Đlimizin muhtelif mahallelerinde 12 adet trafonun imar planlarına işlenmesi

Detaylı

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ MADDE 1. KAPSAM: Birinci Bölüm Genel Hükümler 1.1. 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. I-Tower Bomonti Projesi 28 Adet Ofis, 4 Adet Mağaza Şişli, İSTANBUL Rapor Tarihi: 26 Aralık 2013 Revizyon Tarihi: 09 Temmuz 2014 Rapor No: 2013/SGYO/01-R

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir.

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM Amaç MADDE l.0l Bu yönetmeliğin amacı,istanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı,belediye ve Mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların,imar

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. I-Tower Bomonti Projesi 28 Adet Ofis, 4 Adet Dükkan Şişli, İSTANBUL 29 Aralık 2014 Rapor No: 2014/SGYO/01 1 DEĞERLEME RAPORU ÖZETİ - Değerlemeyi

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 06.11.2012 I BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ MADDE 1.01 :AMAÇ 2 II. BÖLÜM KAPSAM VE YASAL DAYANAK MADDE 2.01 : KAPSAM.

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik,

Detaylı

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER GENEL HÜKÜMLER 1. Planlama alanı içerisinde ilgili koruma kurulu kararları ile tescil edilmiş bulunan parseller ve bu parsellere komşu olan parsellerde ilgili koruma bölge kurulu tarafından alınacak karara

Detaylı