SAĞLıK TURIZMINDE JEO-TERMAL KAYNAKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLıK TURIZMINDE JEO-TERMAL KAYNAKLAR"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: SAĞLıK TURIZMINDE JEO-TERMAL KAYNAKLAR Hazırlayan Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA İstanbul, 1996

3 PRIVE GRAFİK & MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Yerebatan Caddesi, Salkım Söğüt Sokak No: Caöaloölu/lstanbul Tel : (0212] Fax: (0212)

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ. ^.7 1. BÖLÜIVI: TURİZM, SAĞLIK TURİZMİ ve JEO-TERMAL KAYNAKLAR KAVRAM, TANIM, KAPSAM TURİZM VE SAĞLIK TURİZMİ Turizm Kavramı ve Turizm Modeli Dünya Turizm Hareketlerinin Gelişimi Dijnya Turizm Hareketlerinin Eğilim Projeksiyonu Turizmde Talep Kavramı Turizm Talebi Turizm Talebinde Seyahat Motifleri Turizmde Arz Kavramı Turizm arzını Oluşturan Faktörler TURİZM ARZ FAKTÖRÜ OLARAK JEO-TERMAL KAYNAKLAR Termal Su Çeşitleri Sağlık Turizmi Tanım ve Özellikleri Kür Türlerine Göre Sağlık Turizmi Ayınmı Kür Tedavi Yöntemleri ve Etkileri BÖLÜM: DÜNYA ve TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞİMİ VE EKONOMİK ÖNEMİ DÜNYADA SAĞLIK TURİZMİ Sağlık Turizminde Tarihi Kesit Sağlık Turizminin Mevcut Durumu Talep ve Arz Şartlannda Durum Ülkelere Göre Sağlık Turizmi Almanya'da Sağlık Turizmi İtalya'da Sağlık Turizmi Fransa'da Sağlık Turizmi Diğer Ülkelerde Sağlık Turizmi TÜRKİYE'DE TURİZM KESİMİ İÇİNDE SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞİMİ Türkiye'de turizm Kesiminin Gelişimi Türkiye'de Sağlık Turizminin Gelişimi Arz Şartlannda Durum 55

5 Jeo-Termal Kaynakların Tedavi Edici Özellil<leri Sağlıl< Turizmi Tesislerinde Durum İklim, Deniz, Kum ve Mağaralann Sağlık Turizmi Arzı Bakımından Durumlan Talep Şartlannın Durumu Yurtiçi Talep Dış Aktif Talep SAĞLIK TURİZMİNİN EKONOMİK ÖDEMİ BÖLÜM: TÜRKİYE'DE JEO-TERMAL KAYNAKLARIN SAĞLIK TURİZMİ AÇISINDAN KULLANIMININ GELİŞTİRİLMESİ TÜRKİYE'DE JEO-TERMAL KAYNAKLARIN NİTELİKLERİ VE ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR Türkiye'de Jeo-Termal Su Nitelikleri ve Uluslararası karşılaştırmalar Türkiye'de Termal Tesisler, Nitelikleri ve Uluslararası Karşılaştırmalar TÜRKİYE'DE JEO-TERMAL KAYNAKLARA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA SORUMLULUK ÜSTLENEN KAMU KURUMLARI VE MİLLETLERARASI KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE'DE JEO-TERMAL KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMINA DÖNÜK TEKLİFLER 101 SONUÇ 105 EK EK EK EK EK EK-6 111

6 ÖNSÖZ Dünyada turizm hareketlerinin hızla gelişmesi, turizm sektörünü yarattığı istihdam olanaklan, döviz gelirleri ve uluslararası sosyal ve kültürel ilişkilere katkıları itibariyle çok boyutlu bir sektör durumuna getirmiştir. Ulaşımdan eğitime, konaklama faaliyetlerinden turistik ürün tasarımına kadar çok geniş bir alanda mal ve hizmet üretimi veren sektör, turizm talebinin tercihleri doğrultusunda sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Bu gelişmeler cevap verecek nitelik ve bileşimde turistik ürün paketlerinin hazırlanması ve bu ürünlerin turizm pazarlarına kaliteli ve uygun fiyatla, çağdaş yöntemlerle sunulması, sahip olunan turizm potansiyelinin değerlendirilmesi bakımından önem kazanmaktadır. Sağlık turizminin varlığı, eski: çağlardan beri bilinmekle beraber turizm faaliyetleri cinde 1950'li yıllardan sonra, özellikle sanayileşmiş ülkelere yönelik yeni hizmet alanları içerisinde ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise gelişmekte olan ülkeler, sahip olduklan jeo-termal kaynakları, çağdaş bir anlayışla, sağlık turizmi talebine cevap vercek biçimde, iç ve dış müşterilerin hizmetine sunarak, gelir ve istihdamı arttırmanın yollarını aramaktadır. Türkiye sağlık turizmi, arz faktörleri açısından, zengin ve üstün nitelikli kaynaklara sahiptir. Bu kaynaklann, sağlık turizmi faaliyetlerinde daha etkin kullanımına dönük çok hızlı gelişmeler vardır. Turizm Bakanlığı, belediyeler ve özel girişimciler, bu alanda önemli mesafeler almışlardır. Ancak tesis, işletme, yasal düzenleme ile tanıtım, pazarlama ve koordinasyon alanlannda önemli sorun ve eksiklikler bulunmaktadır. Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA'nın hazırladığı bu çalışma, İtalya'daki uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ile elde edilen bilgileri içerdiği gibi ülkemizdeki ilgili tesislerin nitelikleri ve sorunlan da araştırmada geniş olarak ye rai maktadır. Sorunların çözümüne dönük teklifleri de kapsayan bu yayının konu ile ilgilenenlere ve üyelerimize yararlı olmasını diler, yazara bu faydalı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Genel Sekreter Prof. Dr. İsmail ÖZASLAN

7

8 GİRİŞ TÜRKİYE'DE JEO-TERMAL KAYNAKLARIN SAĞLIK TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İnsan toplulukları, tarihten günümüze uzanan sosyo-ekonomik gelişme süreci boyunca, temel karakteristik vasıflar itibariyle birbirinden ayırdedilebilecek, birtakım alt-dönemler yaşamışlardır. Bir dönemde meydana gelen muazzam birikimler, takibeden döneme büyük geçişin zeminini hazırlamıştır. Anılan süreçteki ilk büyük geçiş, tarım toplumuna geçiştir. İkinci büyük intikal ise, tarım toplumundan, şehir medeniyetine geçiştir. Bu büyük geçiş hareketi, bütün toplumlarda aynı anda olmadığı gibi, bir toplum içinde de belli bir zaman dilimini kapsamaktadır. Toplumlann şehir medeniyeti biçimindeki organizasyonu, insan ve toplum yaşantısını temelden değiştirebilecek etkilere sahip, gittikçe hızlanan ilmii ve teknik gelişme ve buluşlara sahne olmuştur. 18.yüzyıl, bilim ve teknolojinin sanayi alanına uygulanması sonucu, toplumsal organizasyon bir "Sanayi Toplumu" biçimine dönüşmüştür. Sanayi toplumunda bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme faaliyetleri, ayn yapılanmalar olarak teşvik edilmiş, bunlardan çıkan sonuçlar, toplumun her alanını daha hızlı ve derinden etkiler duruma gelmişti. Günümüz, sanayi ötesi ya da medeniyet ötesi bir dönüşümü yaşamakta, bu intikal bazı toplumlarda birkaç on yıl önceden beri devam etmektedir. Yeni toplumun adı, "Bilgi Toplumu", çağ bilgi çağıdır. İnsan topluluklarının gelişme ve değişme çizgisinde, bir sanayi toplumu karakteristiği olarak ortaya çıkan en önemli faaliyetlerden biri de turizmdir. Sanayi toplumunda hızlı biçimde artan gelir, daha önce ferdi hareketler olarak görülen turizm faaliyetini, kitlesel boyutlara taşımıştır. Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerin kitlesel boyuta ulaşan turizm hareketlerine büyük kolaylıklar ve ivme sağladığı görülmektedir. Dünyadan ilk kez 150 yıl önce İngiltere'de başlayan kitle turizmi organizasyonlan, zamanla sosyo-ekonomik yapı içinde, bir Turizm Endüstrisi'nin doğmasına yol açmıştır. Günümüzde, turizm endüstrisi, yapılan yatınmlar, yaratılan gelir, katılan insanlar ve ulaştırma, yeme-içme, eğlence, alış-veriş, kültürel ziyaretler, eğitim ve konaklama gibi doğrudan ve ayrıca dolaylı olarak birçok sektördeki etkileri bakımından, en hızlı gelişme hızına ve en geniş sosyal, ekonomik, kültürel etkilere sahip faaliyetlerin önünde yer almaktadır. Sanayi toplumu, turizm faaliyetine, bir ihtiyaç şeklinde talep yaratırken, bu talebin karşılanması için kurulan ve bir sanayi ve hizmet halkalan biçiminde yapılanan turizm endüstrisi, kendi içinde önemli uzmanlık alanlanna bölünmüştür. Bu gelişmede, elbette insan ve toplumsal eğilimlerde, kültür ve anlayışlarda meydana gelen etkileşme ve yenileşmelerin büyük etkisi vardır. Buna paralel olarak, zamanla, turistik ürünün çok genişleyip, zenginleştiğini görmekteyiz. Turizm uzmanlan, artık insanları turizm faaliyetine dahil edecek bir aktiviteyi, genellikle bulabilmektedirler. Turizm faaliyeti artık yalnızca, yaz mevsimi ile, yakın bölgelerle, tabii güzelliklerle sınırlı değildir.

9 Turizm aktiviteleri arasında,sağlıksız insanların talebini karşılayabilecek, çok farklı turistik ürünler vardır. Sağlık turizmi olarak nitelenebilecek bu faaliyetler, sağlıksız insanlann sağlık hizmeti alırken yararlanabilecekleri bir bileşimi kapsamaktadır. İnsanlann çok eski çağlardan bu yana, tedavi hizmetlerinde yararlandıklan şifalı sular ve kaplıcalar da, turistik arz faktörü olarak, turistik ürün içinde yeralmaktadır. Birçok ülkede, değişik amaçlara hizmet edebilen jeo-termal kaynakların, tıbbi tedavi hizmetini de içeren bir turistik ürün bileşeni olarak düzenlendiği görülmektedir. Bu merkezlere her yıl daha fazla turist yönelmekte, toplam turizm gelirleri içinde, sağlık turizminden elde edilen gelirler gittikçe artmaktadır. Türkiye oldukça zengin ve değişik yöre ve iklim şartlannda sağlık turizmi imkanlanna sahip bir ülkedir. Bu imkanlann değerlendirilmesi, kamu ve özel kesim Türk turizm sektörü kişi ve kurulaşlannın verimli ve etkili çalışmalan ile mümkün olabilir. Yaptığımız bu bilimsel çalışma, sağlık turizmi alanındaki çalışmalara, bilimsel bir katkı amacı taşımaktadır. Çalışma başlıca üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, termal kaynaklar, özellikleri, çeşitleri ile bunlann tedavide kullanılış biçimlerine göre ortaya çıkan sağlık kürü türleri incelenmiştir. İkinci bölümde, termal kaynaklann turistik ürüne entegrasyonu ile ortaya çıkan sağlık turizmi faaliyetlerinin, başlıca seçilmiş ülkelerdeki gelişmesi ve Türkiye'de sektörün turizm ve ekonomi içindeki durumu ele alınmıştır. Son bölümde, ülkemizdeki sağlık turizmi merkezlerinin etkin bir biçimde düzenlenmesi ve geliştirilmesi için alınabilecek tedbirler, bilimsel bir sistematik çerçevesinde incelenmiştir.

10 I. BÖLÜM TURİZM, SAĞLIK TURİZMİ VE JEO-TERMAL KAYNAKLAR: KAVRAM, TANIM, KAPSAM 1.1. TURİZM VE SAĞLIK TURİZMİ Turizm Kavramı ve Turizm Modeli Çok eski çağlardan günümüze kadar, insanlar, sürekli olarak yaşadıklan yerlerin dışına çıkma gereği ve ihtiyacı duymuşlardır. Bu ihtiyaç ve istek, çok farklı motivasyonların etkisi ile meydana gelmiştir. Yeni yerleri, insanları, kültürleri görmek, keşfetmek, tanımak, ticaret yapmak, sağlık merkezleri ve kutsal yerleri ziyaret etmek, bilim merkezlerinde bulunmak, tatil, dinlenme, eğlenme gibi amaçlar, tarih içerisinde insanların turizme katılma saiklerini oluşturmuştur. Toplumların, sosyal gelişme sürecinde, bilim ve teknolojide, ulaştırma araçlannda, haberleşme vasıtalannda, eğitim, kültür ve ekonomide ortaya çıkan çok hızlı ve köklü gelişmeler de, insanlann turizme katılmasını teşvik etmiş, kolaylaştırmıştır. Zaman içinde kapsamı ve buna bağlı olarak tanımı sürekli olarak değişen turizm kavramı üzerinde, bilimadamlan ve turizm kurumlan yaklaşık bir uzlaşmaya varmış görünmektedirler. Turizm olayının çok boyutlu oluşu ve diğer faaliyet sahalan ile olan karmaşık ilişkisi, konunun her yönünü kavrayacak, anlamlı bir tanım yapmayı zorlaştırmaktadır."' Turizm olayının mahiyetinde, motivasyonunda ve araçlarda meydana gelen değişme ve çeşitlenmeye bağlı olarak, en son yapılan bilimsel turizm tanımına göre turizm: "İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıklan ve her zaman olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına seyahatleri ve buralardaki genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek, geçici konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkiler bütünüdür".^ Turizm olayı, toplumsal dokularda, dünya çapında meydana getirdiği değişik boyutlarda ve farklı alanlardaki etkiler bakımından, tanımı ve kapsamı itibariyle tartışmalı bir konudur. Konunun etkileri ve ilişkiler açısından bir model çerçevesinde belirtilmesi, anlam kolaylığı sağlamak üzere tercih edilebilecek bir yaklaşım olabilir. 1 ŞAHİN; 1990, s.2 2TOSKAY; 1989, s.39

11 TURİST TALEP Kişisel Karakteristikler Gelir Yaş Cinsiyet Diğer Motivasyonlar Psikoloji ARZ İstikrar Faaliyetler Kullanım Tatmin Harcama ETKİLER Deneyim Bilgi Mutluluk TABLO: 1 TURİZM MODELİ TUR Fiyatlar Navlun Promosyon ve Pazarlama Atraksiyonlar Kaynaklar Doğal Yapısal Kültürel Turizm İmkanlan ve Hizmetleri Yeme-içme Ulaştırma Resepsiyon Konaklama Eğlence Konukseverlik Gelir Kaynaklann Tahribi ve Azalması DİĞERLERİ Hükümet Politikalan Toplum ve Kültür Teknoloji iklim Dahili ve Milletlerarası Politikalar Toplumsal Eğilimler Ekonomik Eğilimler Altyapı Yollar Kanalizasyon Elektrik Polis Havalimanı Diğer Haberleşme Ekonomi ve Ticaret Toplum Çevresel Ekonomik Toplumsal Kaynak: MORLEY, G.L (1990): "What is Tourism? Definition, Concepts and Characteristics" THE JOURNAL OF TOURISM STUDIES. Vol: 1. No: 1, Mayıs 1990, s. 1. Tablo 1'de görüldüğü gibi, turizm modeli, turizmin iki temel boyutuna dayanmaktadır: Turist-Tur-Diğer Boyutlar ve Talep-Arz ve Etkiler Boyutları. Turizm faaliyetleri, kişisel ve toplumsal etki boyutları olarak geniş ve karmaşık bir alanı kapsamaktadır. Bu geniş alan içinde, olayın ekonomik yönü itibariyle ülkelere daha yararlı olabilmesi, turistik arzın genişletilmesi ve turistik ürün çeşitlenmesi ve farklılaştırmalanna gidilmesini gerekli kılmaktadır. Turizm ekonomik ve toplumsal gelişme için kaynak yaratırken, bu gelişme süreci sonunda, turizm hareketlerine katılan insanlann da sayısı yıldan yıla artmaktadır. Nitekim gelişmiş ülkeler, hem dış aktif turizm hem dış pasif turizm bakımından ön sırada yeralan ülkelerdir.

12 Dünya Turizm Hareketlerinin Gelişimi Başlangıçta ferdi olarak ortaya çıkan turizm faaliyeti, toplumsal gelişme ve özellikle sanayileşme sonucu, gelir ve boş zamanlann artması ve aynca yeni çalışma şartlarının dinlenme, tatil ihtiyacını dayatması ile birlikte, yaklaışık birbuçuk asırdan beri kitlesel karakterde sürmektedir. Turizm olayının, her yıl daha genişleyerek büyümesi, turizm hareketleri sürecindeki ulaştırma, haberleşme, konaklama vb. araçlardaki hızlı teknik ve kalitatif gelişmelerin büyük etkisi vardır. Ancak, belki de asıl önemlisi, sektöre her yönü ile bir gelir yaratan ekonomik faaliyetler bütünü olarak yaklaşılması ve dolayisiyle bir turizm endüstrisi anlayışı çerçevesinde, kamu ve özel kesimin her türlü yatırım, eğitim ve kaynak desteğini sektöre tahsis etmesidir. Günümüzde bu çabalar, milletlerarası kurum ve kuruluşlar tarafından ve gittikçe hız kazanan küreselleşme eğilimi bağlamında sürmektedir. Buna paralel olarak, her yıl dünya turizmine katılanların sayısı artmakta, toplam turizm gelirleri yükselmektedir yılında uluslararası turiznn hareketine katılan kişi sayısı 25 milyon iken, 1990 yılında 415 milyon kişiye ulaşmıştır. Artış oranı %1641'dir. Bu kişilerin yaptığı harcamalar ile sağlanan turizm gelirleri, 1950 yılında 2.1 milyar dolar iken, bu değer 1980 yılında milyar dolara ve 1990 yılında 230 milyar dolara ulaşmıştır. Artış oranı %10.952'dir.2 Günümüzde ise, bu rakamlar daha da yükselmiştir. Nitekim, dünya turist sayısı 1992'de 476 milyon kişiye, 1994'de 537 milyon kişiye varırken, toplam dünya turizm gelirleri ise, 1992'de 279 milyar dolara, 1993'de ise yaklaşık 306 milyar dolara çıkmıştır.^ Turist sayısı ve turizm gelirlerinde artışların önemli bir bölümü, 1980 sonrasına rastlamaktadır. Dünyada, ticaret ve ekonomik faaliyetler yanında, turizm hareketlerinde de önemli serbestleşmelerin yaşandığı 1980 sonrası dönemde, 1991'den sonra eski Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucu, turizm hareketleri yeni bir İvme kazanmıştır. Turizm olayı hem globalleşmeyi hızlandıran bir faktör, hem de bu süreçten etkilenen bir faaliyet alanı olmaktadır döneminde yılda ortala %4.8 oranında artış gösteren dış seyahatler, yıllık ortalama %14.5 oranında artan bir gelir hacmine sebep olmuştur. Bugünkü durumu ile turizm gelirleri, dünya ticaret hacminin yüzde 4.4'ünü oluştururken, bu oran OEGD ülkeleri için %26 düzeyinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, turizm sektörü 45 milyon insanı kendi bünyesinde istihdam etmektedir. Turizm sektöründe dünya çapında 204 milyon kişi, diğer bir deyimle her dokuz işçiden birisi, ya da küresel işgücünün %10.6'sı çalışmaktadır.^ Sözkonusu rakamlann, turizmin 1990'lı yıllann en büyük sektörlerinden biri durumuna geldiğini göstermektedir. Turizm sektörü, OEGD ülkelerinde gerçekleştirilen hizmet ticaretinin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Bugün ne otomotiv sektörü, ne petrol sanayii, ne de kimya sanayii, turizm ve turizme bağlı yan sektörlerin yarattığı gelir düzeyine ulaşamamaktadır.^ 3 İLKİN ve DİNÇER; 1991, s.9 4 United Nations; 1995; s. 718 ve OECD, 1996: s. 7 5 NAISBITT; 1994; s.73 6İÇÖZ; 1994; s.143

13 Dünya turizm lıareketinde, katılanlar ve gelirler itibariyle en önemli pay, yüksek gelirli, sanayileşmiş batı ülkelerine aittir. Avrupa bölgesi, 1905'li yıllarda dünya turizminde sayı bakımından %66, 1970'lerde %68, 1980'lerde yüzde 65'lik bir paya sahip iken, 1990'lı yıllarda bu pay yüzde 60'a gerilemesine rağmen, yine de en fazla turist kabul eden ve turizm hareketlerine sahne olan bölge niteliğine sahiptir. Turizm gelirleri açısından da, 1985'de yüzde 55'lik bir payı olan Avrupa, 1990'larda bu payını yaklaşık olarak korumuştur. Avrupa'dan sonra en önemli payı Güney ve Kuzey'den oluşan Amerika bölgesine ait olup, dünya turizminde turist sayısı açısından %21.46, turizm gelirleri açısından da yüzde 27.5'lik paya sahiptir. Bu iki bölge dışında en fazla paya sahip üçüncü bölge ise Doğu Asya/Pasifik bölgesidir.'^ Dünya turizm harcamalanna bakıldığında en fazla turizm gelirine sahip ülke ve bölgeler, burada da ilk sıralan almaktadır. En fazla turizm harcamasına sahip ülkelerin başında ABD, Almanya ve Japonya gelmektedir. Artış hızlan bakımından 1991'de1985'e göre %34 ile İtalya ilk, %31'lik oranla Japonya ikinci sırayı almaktadır.ö Japonya, elde ettiği ödemeler dengesi fazlalannı azaltmak üzere hem dış yatırımlan, hem de dış pasif turizmi teşvik etmektedir. O sebeple, Japonya turizm harcamasında çok hızlı artışlar kaydedilmiştir. Dünya turizm harcamalarının, 1992'de yüzde 52'sini yapan ilk beş ülke sırayla, ABD Almanya, Japonya, İngiltere ve İtalya'dır. 1,1.3. Dünya Turizm Hareketlerinin Eğilim Projeksiyonu Dünya turizmine katılanlann sayılan, 2000 yılında 661 milyon, 2010 yılında ise 937 milyon kişi olarak tahmin edilmektedir. Avrupa'nın 1992'de yüzde 60 paya sahip olduğu dünya turizminde, bu payın 2010 yılında yüzde 50'ye düşmesi buna karşılık, en hızlı gelişen, popüler olan ve payını arttıran bölgenin Doğu Asya/ Pasifik bölgesi olacağı beklenmektedir.^ Dünya Turizm Teşkilatı (WTO)'nun yaptığı bu tahminlere göre döneminde, dünya ortalama turist sayısı artış oranı, dönemine göre yanyanya azalmış görünmektedir. Burada, 1990 Körfez Savaşı ve ardından dünya ekonomisi ve ticaretindeki daralma, önemli etkenler olmuştur. 1995'den itibaren nispeten yükselecek olan artış hızının, arasındaki 10 yıllık dönemde, alt dönemi artış oranının altına düşecektir. 7 HAYLAK; 1993; s.40 8 İÇÖZ; 1994; s İÇÖZ; 1994; s. 154

14 TABLO: 2 DÜNYA TURİST SAYILARI BÜYÜME ORANİ VE ARTIŞ TAHMİNİ Dönemler Büyüme Oranı Kaynak: İÇÖZ (1994), s Türkiye'nin de turizm pazarlannı oluşturan, dünyanın en çok turist gönderen beş ülkesinin, 1990'dan itibaren 10'ar yıllık dönemlerde, gönderdikleri toplam turist sayılan Tablo 3'de verilmiştir. Tabloya göre Almanya, 1990'lann en fazla turist gönderen ülkesi ABD'yi geri bırakacaktır. İngiltere ve Fransa da yine büyük turist gönderme potansiyellerini sürdürecekler, bu potansiyelin ileri yıllarda. Doğu Asya'ya yöneleceği beklenmektedir. Tabloda görülen en dikkat çekici artışa, Japonya sahiptir. Japonya'nın 2000'li yıllarda en hızlı büyüyecek turizm pazan olacağı tahmin edilmektedir. TABLO: 3 EN ÇOK TURİST GÖNDEREN 5 ÜLKENİN TURİST GÖNDERİ TAHMİNLERİ ( ) Turist Sayısı (Milyon Kişi) Yıllık % Değfişim Temel Pazarlar / /201 O Fransa Almanya Japonya İngiltere ABD TOPLAM Dünyada % Pay Kaynak: İÇÖZ (1994); s yılında toplam 17.3 milyon kişi turist gönderen Japonya'nın 2000 yılında 34.7, 2010 yılında yaklaşık 68 milyon turist göndererek, en hızlı artışa sahip olacaktır. Almanya ise, en çok turist gönderen ülke özelliğini sürdürecektir. ABD ve Japonya da iki ve üçüncü sırada Almanya'yı takip edecektir. Tablo 3'deki beş ülke, yaklaşık 15 yıl sonra, 1990'a göre yüzde 2 pay kaybına uğrasa bile, toplam turist arzında yüzde 38 ile yine en büyük orana sahip olacaklardır. Brüksel merkezli Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi'nin de, dünya turizminin geleceğine ilişkin tahminleri vardır. Konseyin tahmini arasındaki 10

15 yıllık bir dönemi kapsamaktadır.türsab Turizm Dergisinde yeralan tahminlerin özeti, aşağıda sunulmuştur.' ^ Turizm ve seyahat sektörünün toplam 1995 yılı dünya hasılası 3.4 trilyon dolar olmuş, bu rakamın 2005 yılında 7.2 trilyon dolar olacağı hesaplanmaktadır. Gayri safi dünya hasılasının 1995'te yüzde 11 'i, 2005 yılında yüzde 11.4'ü turizm kesimi tarafından meydana getirilecektir. Dünyada gerçekleştirilen toplam yatınmların 1995'de yüzde 11.4'ü turizm sektöründe yapılırken, 2005 yılında bu oran yüzde 11.8 olacaktır. Turizm ve seyahat sektörünün, 1995'de yarattığı doğrudan ve dolaylı istihdam miktarı 212 milyon kişidir. Bu rakamın 2005 yılında 338 milyona yükseleceği beklenmektedir. Turizm sektörünün kamu kaynaklarına aktardığı vergi miktarı, 1995'de 655 milyon dolardır. Bu miktar, 2005 yılında 1.4 trilyon dolar olacaktır. Konsey tahmininde, Asya/Pasifik bölgesinin 2005 yılında, turizm hareketinin farklı alanlarında payını arttıracağı belirtilmektedir yılına kadar, dünya turizm kesimindeki sabit sermaye yatınmlannın, dünya turizm kesimindeki sabit sermaye yatırımlarının, dünya ile yeni entegrasyona giren Orta ve Doğu Avrupa ile, Latin Amerika ve Asya/Pasifik bölgesi ülkelerine yöneleceği beklenmektedir. Yatınmlann önemli kısmını çekecek olan bu bölgeler, dünya turizm gelirlerindeki paylannı da arttırabileceklerdir. Buna göre, dünya turizm gelirinde yüzde 34'lük paya sahip Batı Avrupa, 2005'de yüzde 30.3'e gerileyecektir. Kuzey Amerika bölgesi de 1995'de yüzde 28.3'den 2005'de yüzde 24'e gerileyecektir. Asya Pasifik bölgesi ve Orta ve Doğu Avrupa'nın paylannda artış olacaktır. Asya Pasifik bölgesinin 1995'de yaklaşık yüzde 24 olan payı 2005'de yüzde 27.5'a yükselecektir. Aynı şekilde, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin 1995'de yüzde 6 olan payları, 2005 yılında yüzde 8'e çıkacaktır. Latin Amerika ve Ortadoğu bölgelerinin küçük olan paylannında da az bir artış olması beklenmektedir. Sonuç olarak, turizm kesiminin, önümüzdeki on yıllarda, üretilen gelir, yapılan istihdam ve katılan turist sayıları bakımından büyümeye devam edeceği söylenebilir. Telekomünikasyon altyapısındaki gelişmeler, oturma odalanndan yürütülebilecek iş veya eğlence faaliyetleri artsa bile, birçok insan seyahat etmeyi, macera yaşamayı, diğer kültürterte tanışmayı tercih edecektir. Dünya ekonomisinin bütünleşmesi ve küresel toplumun gittikçe homojenleşmesi ile, insanlann bu homojen denizde, kendi kimliklerini koruma istekleri artmaktadır. Sonuçta, insanlann bir aidiyet ve devamlılık duygusu ile, her yıl gittikçe daha çok turizme katılacaklanna kesin gözüyle bakılabilir.'' 10 TÜRSAB; 1995 a, S WILKINSON; 1995,s.721

16 Turizmde Talep Kavramı Turizm Talebi Talep, satmalına gücü ve isteğinde bulunan alıcıların piyasa davranışlarını ifade eder. Belli bir mal ve hizmetten satınalma gücü ve isteğinde bulunan kişi, talebe etki eden bütün faktörleri dikkate alarak, satınalacağı miktan belirler. Talebe etki eden faktörün sayısı ise oldukça geniştir. Bu çerçevede, talep edilen malın ve tamamlayıcı ve rakip malların fiyatları, ihtiyaç miktarı, kişinin gelir, kültür, eğitim düzeyi, alışkanlıklar ve belki günümüzde çok etkin duruma gelen reklam faaliyeti gibi daha birçok faktör, talebin doğmasını ve belli mal ve hizmetlere yönelmesini etkiler. Turizm talebi ise, oldukça karmaşık bir süreçtir. Olayın karmaşıklığı, turizm talebinde bulunan insanların çok farklı ve heterojen bir durum arzetmesinin yanında, turistik ürün yelpazesinin her geçen gün hızla genişlemesi ve belki daha da önemlisi, turizm hizmetinin birbirini tamamlayan ayrı mal ve hizmetler karmasından oluşmasıyla ortaya çıkmaktadır. Fon mal ve hizmetler karmasının hiçbir halkasında, tur tamamlanıncaya kadar bir aksaklık olmamalıdır. Zira, talep, sonunda bir tatmin olayıdır. Turizmde arz konusu ele alınırken, bunlar üzerinde ayrıca durulacaktır. Turizm talebinde bulunan insanların çok farklı heterojen bir yapı arzetmesi, buna paralel olarak, talebeden kitlenin yaş, cinsiyet, meslek, eğitim, kültür, medeni durum, görgü ve gelenekler, toplumsal tabakalara aidiyet gibi sosyo-demografik faktörler ile milli gelir, gelir dağılımı, kullanılabilir gelir, geliş ve boş zaman ilişkileri, turizm hizmetleri ve diğer mal ve hizmet fiyatlanndaki değişmeler gibi iktisadi faktörler açısından analizini gerekli kılmaktadır. Kitlenin tanınması talebin anlaşılmasına, talebin anlaşılması ise, en uygun hizmet bileşimin oluşturulmasına zemin hazırlayacaktır. İktisadi faktörlerin ve özellikle de kişinin gelirinin bağımsız bir değişken olarak seyahat talebi üzerindeki etkisi tek başına yeterli değildir. Ancak; meslek, yaş, eğitim ve kültür düzeyi gibi sosyo-demografik faktörler ile gelir değişkeni arasında ilişki kurulup, nüfusun, saydığımız ölçülerle gelire göre sınıflandırılması durumunda, talep anlam kazancaktır. Ayrıca turizm talebinin siyasal, yasal ve psikolojik faktörler tarafından etkilenmesi de hesaba katılmalı, bütün bu faktörler, birlikte olarak ele alınmalıdır.''^ Bu şekilde, mevcut ya da potansiyel turizm talebi kapsanmak suretiyle, tatmin ihtimali de yükselmiş olacaktır. Sonuç olarak, turizm talebini, "belirli bir piyasada belirli bir fiyata turistik mıal ve hizmetleri, rasyonel veya irrasyonel nedenlerle, kendi ikamet yeri dışında satınalma isteğinde bulunan, bu isteği gerçekleştirmeye imkan verecek kadar satınalma gücüne ve boş zamana sahip olan insanlann miktan"'^^ olarak tanımlamak mümkündür. 12DİNCER; 1993, s.26-27) 13 OLALI; 1969, s.27)

17 Turizm talebi ve özellikle arz şartlarının piyasada gösterdiği genel ve özel durumlar, turizm talebini, elastik bir karaktere sahip kılmaktadır. Buna göre turizm talep miktarı, fiyattaki bir birim değişme karşısında, kolaylıkla değişebiliyor demektir. Bu değişme, elbette fiyat hareketi ile ters yönde olacaktır. Turizm talebi gelire göre de elastik bir karakter arzeder. Gelirdeki birim değişmeler, turizm talebine de yansır. Buradaki değişme ise gelirdeki değişme yönü ile aynıdır Turizm Talebinde Seyahat Motifleri Modern toplum öncesi dönemde, insanlann seyahat motiflerinde birkaç unsur önemli ve belirleyici rol oynamıştır.ticaret, iş arama, din ve eğitim ile keşif ve macera saikleri, uzun yıllar seyahat sebebinin en önemli belirleyicileri olmuşlardır. Bu motiflerle hareket eden insanlar, toplumsal ekonomik ve teknik yapı gereği, genellikle ferdi seyahatler yapmışlardır. Modern sanayi toplumunda uzmanlaşma, işbölümü ve teknik gelişme ile bir bütün olarak toplumsal gelişme, insanları seyahate iten unsurlan hızla arttırmış, sonuç olarak turizm katılanların sayılan da çığ gibi büyümüştür. Günümüzde insanlan turizm talebine yönelten seyahat motifleri konusunda, çok sayıda, gruplandırma, sınıflandırma ve sıralama olduğu görülmektedir. Mcintosh ve Goeldner seyahat motiflerini başlıca 4 gruba ayırmaktadır:''^ 1.Fiziksel Motivatörler: Bunlar, fiziksel dinlenme, sporlara katılım, şehir rekreasyonu, rahatlatıcı eğlenme ve sağlıkla doğrudan ilgili diğer motivasyonlardır. Bunlara ilave aktiviteler, doktor direktifi ve tavsiyesiyle, sağlıklı termal kullanımı, kür banyolan, tıbbi muayeneler ve benzeri sağlık tedavi aktiviteleri olabilir. 2.Şahıslararası Motivatörler: Yeni insanlarla tanışma isteği, arkadaş veya akrabalarını ziyaret, rutin işlerden, aile ve komşulardan kaçma veya yeni arkadaşlıklar kurma gibi motivasyonları kapsar. 3. Statü ve Prestij Motivatörleri: Nefsi ihtiyaçlar ve şahsi gelişmeyle ilgilidirler. İş, sergi, etüd, hobi ve eğitim amaçlı seyahatler, bu gruba girer. 4.Kültürel Motivatörler: Tarih ve folklor gibi, gidilen yerin önemli festivallerine kültürel olaylanna katılmak, müzeleri ziyaret etmek, bu tür motivasyonlar arasındadır. SCHMOLL ise beş genel seyahat motifi grubu verir.""^ 1. Dinlenme, macera, zevk, 2. Sağlık ve rekreasyon (spor dahil) 3.Etnik ve ailevi motivasyonlar, 4. Eğitim ve kültür motivasyonları, 5. Sosyal ve rekabetle ilgili motivasyonlar (statü ve prestij dahil).16 14HARSSEL; 1994, s MİDDLET0N; 1988, s MİDDLETON; 1988, s.47

18 Prof. Donald E.LUNDBERG ise, seyahat sebeplerini aşağıdaki gibi sıralamaktadır.''^ 1. İş, 2. Eğlence, 3. Sağlık, 4. Değişiklik arzusu, 5. Egzotik yerler aramak, 6. Öğrenmek, 7. Tabii güzellikler ve harikalar görmek, 8. Benlik duygusu ve nefsi tatmin, 9. Dinlenme ve rahatlama, 10. Sportij nedenler, 11. Alışveri, 12. Gelişigüzel seyahatler, 13. Önceki seyahatlerin zevki, 14. Rizikoya atılmak, 15. Cesurluğu ispatlamak, 16. Sosyal ilişkiler kurup geliştirmek, 17. Sosyal stütüye uyum sağlamak ve üstünlük elde etmek, 18. Kendini kabul ettirmek, 19. Manevi değerler. Görüldüğü gibi, her üç gruplama ve sıralamada, konumuzu teşkil eden sağlıkla ilgili motivasyonlar, ön sıralarda yer almaktadır. Şu bir gerçektir ki, insanlar aynı anda birden çok motivasyonun etkisi ile turizm talebinde bulunmıakta ve belli bir ücretle, azami tatmini hedef almaktadır Turizmde Arz Kavramr Arz kavramı, ekonomik faaliyetlerde, üretim yapanların üretme isteği ve kapasitesinde olduklan mal ve hizmet üretimi ile bunların piyasaya sunulmiası sürecindeki satıcıların davranışlannı kapsar. Tanım gereği, üreticilerin finansman imkanlan, üretim kapasitesi ve teknoloji, piyasaya ilişkin görüş ve beklentiler ile üretim ve satış sonrası elde edilecek maddi ve manevi tatmin, arzı etkileyen başlıca unsurlardır. Üretim ve satış miktan ile bunu etkileyen fiyatlar başta olmak üzere diğer bağımsız etkenlerden olaşan ilişkiye, arz fonksiyonu denir. Arz miktarı ile fiyatlar arasında, aynı yönlü doğru orantı vardır. Genel olarak, flyatlann yükselmesi, arzedilen miktarları da arttırır. Malların ve piyasaların yapı ve durumlanna göre, fiyatlardaki değişme oranı ile arz miktarlanndaki değişme oranı arasındaki ilişkiler, arz esnekliği olarak ifade edilir. 17 LUNDBERG; 1990, s.39-52

... DUNYADA ve TURKIVE'DE KRUVAZIYER TURIZMI. istanbul TiCARET ODASI VA YlN NO: 2002 42. Prof. Dr. Ahmet incekara Dr. Selman Yılmaz.

... DUNYADA ve TURKIVE'DE KRUVAZIYER TURIZMI. istanbul TiCARET ODASI VA YlN NO: 2002 42. Prof. Dr. Ahmet incekara Dr. Selman Yılmaz. istanbul TiCARET ODASI VA YlN NO: 2002 42...... DUNYADA ve TURKIVE'DE KRUVAZIYER TURIZMI Hazırlayan Prof. Dr. Ahmet incekara Dr. Selman Yılmaz istanbul Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI ENDER GÖRGÜN PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ VE KARLILIK İLİŞKİSİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ VE KARLILIK İLİŞKİSİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ VE KARLILIK İLİŞKİSİ Hazırlayan Kazım ESER 064201011003 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR THE CONSUMER PURCHASING PROCESS AND THE FACED PROBLEMS IN TOURISM MARKETING

TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR THE CONSUMER PURCHASING PROCESS AND THE FACED PROBLEMS IN TOURISM MARKETING Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 31-48 TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Ateş BAYAZIT HAYTA Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE TURİZM EKONOMİSİ. HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Nagihan Oktayer Yard. Doç. Dr. Nazan Susam Dr.

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE TURİZM EKONOMİSİ. HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Nagihan Oktayer Yard. Doç. Dr. Nazan Susam Dr. İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE TURİZM EKONOMİSİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Nagihan Oktayer Yard. Doç. Dr. Nazan Susam Dr. Murat Çak YAYIN NO: 2007-69 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır.

Detaylı

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme 1 GİRİŞ Turizm, insanların kendi yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerden başka bir yere; tatil, eğlence, ziyaret, sağlık, spor, eğitim, toplantı, gezinti ve benzeri bir nedenle belirli bir süre için gitmeleriyle

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ Elyazması hukukunda Nigar Mustafazade Aydın kızının KONGRE TURİZMİ VE ÖNEMİ Konusunda YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN

Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ "BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK TE TERMAL TURİZM" SEKTÖR ARAŞTIRMASI Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş.

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ Eylül, 2012 Dilşad AKAR koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Sektörü Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ekim,2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ ELİF

Detaylı

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ T. C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Önder SİLAHŞÖR MART 2011 ANKARA T. C. KÜLTÜR ve TURİZM

Detaylı

ÖNSÖZ. Melis Mine ŞENER. Aralık 2004

ÖNSÖZ. Melis Mine ŞENER. Aralık 2004 ÖNSÖZ 00 Eylülünde başladığım bu maraton bu çalışmayla son buluyor. Bu kez gerçekten son; bu çalışma, beni okul hayatımın bittiğini belgeleyen bir diplomaya götürecek. Bu çalışmam, okul hayatımın son çalışması

Detaylı

İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI KISALTMALAR AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023

MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 013 03 ÇALIŞMANIN MAKSADI Bu çalışmanın amacı; doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi potansiyeline sahip olan İzmir de, bugünün ve

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013 Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 213 Zafer Kalkınma Ajansı Development Agency Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından,

Detaylı

ANKARA - 2011. Telif Hakkı Sahibi:

ANKARA - 2011. Telif Hakkı Sahibi: Telif Hakkı Sahibi: T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı