ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN."

Transkript

1 "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIBRIS TÜRKÝYE ÝÇÝN DEÐÝL, TÜRKÝYE KIBRIS ÝÇÝN SORUN l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BELADAN BÝN BELAYA... Ali Osman Birleþiniz Özgün Kutalmýþ 2011'ÝN ALTIN SÖZLERÝ Erdoðan Baybars Koltukta kalma uðruna Ankara'nýn her dediðine kafa sallayan Ýrsen Küçük hükümeti toplumun sabrýný taþýrdý... Önümüzdeki yýl "Toplumsal Varoluþ Ýçin Mücadele Yýlý" olacak... Sýfýr noktasýnda KÝM KORKAK, KÝM AKILLI? Dolgun Dalgýçoðlu NERDE KALMIÞTIK? Mehmet Levent PATLAMA n Dün toplanan Sendikal Platform eylem takvimini saptadý... Bugünden itibaren baþlayacak olan eylemler hükümeti sallayacak. Bugün ilk eylem Maliye Bakanlýðý ile TC Yardým Heyeti önünde... n Sendikal Platform 11 Ocak'tan itibaren de süresiz grevlere gideceðini açýkladý Ocak'ta genel grev ve Ýnönü Meydaný'nda "Toplumsal Mücadele Mitingi" var... n Hükümetin uygulamalarýna karþý harekete geçen CTP de ayaklandý... CTP Cuma günü Lefkoþa'da "Artýk Yeter" yürüyüþü düzenleyecek... n Sendikal Platform dýþýnda hareket eden Hür-Ýþ ve ona baðlý sendikalar da hükümeti protesto etmeye karar verdi. Bugün hükümete muhtýra verilecek... l 4. sayfada KTHY çalýþanlarý polise þikayete gitti... Paralar kimin cebinde? n Borçlarýna karþýlýk maaþlarýndan yapýlan kesintilerin bankaya yatýrýlmadýðýný öðrenen KTHY çalýþanlarý 7 aylýk yatýrýmlarýnýn kimin cebine gittiðini araþtýrmasý için polise baþvurdular... n Maðdur sayýsýnýn 200 civarýnda olduðunu açýklayan Barýþ Mamalý, kayýplara karýþan paranýn Eylül 2009-Temmuz 2010 dönemini kapsadýðýný söyledi... n Mamalý: Çalýþanlara ait bu paralarýn halen baþka ellerde bulunmasý ciddi bir soruþturma ve kovuþturma sebebidir... l 6. sayfada YENÝ YILIN ÝLK GÜNLERÝ... Niyazi Ökten KORSAN DEVLETÝN KORSAN HÜKÜMETÝ... Kani Kanol l 7. sayfada l 8. sayfada ATATÜRK FÝLMLERÝ ÝVEDÝK FÝLMÝNÝN YARISI KADAR SEYÝRCÝ TOPLAYAMADI... Bülent Aykut l 10. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Hem züðürt hem aða olunmaz n2. sayfada

2 14 YAÞINDAKÝ MELÝSA KAYIP Melisa Temizel isimli 14 yaþýndaki kýz çocuðunun kayýp olduðu açýklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre önceki gün saat sýralarýnda, Lefkoþa'daki evinden ayrýlan Melisa Temizel halen geri dönmedi. Polisin olayla ilgili olarak baþlattýðý soruþturma devam ediyor. GENÇLER, OKULDA KIZ YÜZÜNDEN KAVGA ETTÝ Gazimaðusa'da, bir okulun avlusu içerisinde önceki gün saat 11.00'de meydana gelen olayda bir grup genç, kýz yüzünden kavga etti. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre G.G. (E- 17), eski kýz arkadaþýný, N.A. (E-17) ile birlikte otururken gördüðü gerekçesiyle aralarýnda çýkan tartýþma neticesinde, G.G. ve Ö.T. (E-17) bir taraf, N.A., A.E. (E-17) ve S.B. (E- 17) diðer taraf olup kavga ettiler. Taraflar elleri ve ayaklarýyla bir birilerinin vücutlarýnýn muhtelif yerlerine vurdular. Kavga sýrasýnda G.G.'nin A.E.'nin burnunu kýrdýðý belirtildi. Polisin olayla ilgili olarak baþlattýðý soruþturma devam ediyor. MARKETTE BURUN KIRDILAR Gazimaðusa'da, bir markette meydana gelen olayda 2 ayrý yoðurt firmasý elemanlarý arasýnda ciddi kavga meydana geldi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre olay Yanaroðlu Market'te meydana geldi. H.G.(E-40), A.G.'nin (K-28) buzdolabýna önceden yerleþtirdiði yoðurtlarý arkaya çekip yerine kendi yoðurtlarýný ön sýraya yerleþtirdiði gerekçesiyle aralarýnda çýkan sözlü tartýþma üzerine, olay mahalline gelen A.G.'nin eþi M.G.(E- 29) ve F.G. (E-26) bir taraf, H.G. diðer taraf olmak üzere kavga ettiler. Taraflarýn elleri, ayaklarý ve tahta sopayla bir birbirilerinin vücutlarýnýn muhtelif yerlerine vurduklarý kavga sýrasýnda F.G.'nin attýðý yumrukla H.G.'nin burnunun kýrýldýðý belirtildi. Dün meydana gelen olay sonrasý konu þahýslar tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmasýnýn sürdüðü bildirildi. EROÐLU BUTTENHEIM'LE GÖRÜÞECEK Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, bugün BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'la görüþecek. Cumhurbaþkanlýðý'ndan alýnan bilgiye göre, kalp ameliyatýnýn ardýndan istirahatýný sürdüren Eroðlu'nun Buttenheim'ý kabulü, saat 15.00'de gerçekleþecek. Görüþmede basýna sadece görüntü alma olanaðý saðlanacak. POSTA KAÞE UYGULAYACAK Kýbrýs Türk Postalarý'nýn 47. kuruluþ yýlý nedeniyle Gazimaðusa, Girne ve Güzelyurt posta merkezlerinde gelen ve giden gönderilerin ön yüzüne kaþe tatbik edilecek. Posta Dairesi Müdürü Doðan Emiroðlularý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, uygulama 6 Ocak'ta baþlayacak. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye'nin, Osmanlýyý mezarýndan çýkarma, ve yerini alma hevesinin olduðu bilinmeyen deðildi. Dýþiþleri Bakaný'nýn yan çizmiþ beyanatý da gerçeðin itirafýndan baþka bir þey deðildir. Gerçekten Büyük Britanya Ýmparatorluðu'nun daðýlan sömürgeleri ile kurduðu iliþkiler gibi Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan kopan ve kendi baðýmsýz devletlerini kuran sömürgeleri ile iliþkiler içerisine girmek isterseniz, evela Türkiye'nin üniter devlet yapýsýndan vazgeçeceksiniz. Yani Osmanlýlarýn Devlet Düzenine geçeceksiniz en azýndan. Türkiye sýnýrlarý içerisinde olan milletleri, milliyetleri tanýyacaksýnýz ve güçleri oranýnda özgürlük, özerklik tanýyacaksýnýz. Ana dillerine, kültürlerine saygý göstereceksiniz, geliþtirmelerine engel olmayacaksýnýz nüfusu ne olursa olsun. Bir Rusya federasyonu gibi da olur mesela... Ýçte kendi kendilerini idare edebilecekleri bir yönetim düzenini kabul edeceksiniz yani... Ama görünen odur ki Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlýlar kadar bile diðer din, dil, milliyet ve milletlere hoþgörü ile bakabilecek bir mentaliteye ulaþabilmiþ deðildir. Türkiye Cumhuriyeti'nde devletin yurttaþlarý eþit haklara sahip deðillerdir. Türkiye'de hukuka saygý yoktur, Türkiye'de uluslararasý hukuka saygý yoktur. Türkiye altýna imza attýðý anlaþmalara iþine geldiðinde uyar, iþine gelmediðinde uymaz. Dünyada insan haklarý diye bir þey yokmuþ, altýna da imza atmamýþ gibi hareket eder Türkiye. Hala daha Türkiye yurttaþý olan hristiyanlar, papaz-mapaz ayrýmý yapmadan her fýrsat yakalandýðýnda, devlet desteðinde katledilirler. Katliamý yapanlar da asla ceza görmezler. Kaç tane Ermeni kaldý Türkiye'de? Onlara bile hayat hakký tanýmazlar. Devlet himayesinde Ermeni kökenli Hrant Dink güpegündüz gazetesinin önünde öldürüldü. Alevilere yaþama hakký tanýrlar mý? Her fýrsatta katletmezler mi Alevileri? 6-7 Eylül 1955'te Rum, Ermeni ve Yahudilere karþý Özel HEM ZÜÐÜRT HEM AÐA OLUNMAZ Harp Dairesi niçin gerçekleþtirdi o katliamý? Ekonomiyi ellerinden alýp Türklere vermek için deðil mi? Deyin ki bu mentaliteyi deðiþtirdiniz ve "Türkiye Türklerindir yerine Türkiye Türkiyelilerindir" dediniz ve yola çýktýnýz. Osmanlý Rumlarý da, Osmanlý Ermenileri da bu birliðe katýlabilecekler mi? "Evet" dersanýz, Rum ve Ermenilere ait gasp ettiðiniz malý, mülkü geri verecek misiniz? Vermeyeceksanýz, Ermenisiz-Rumsuz Osmanlý Ýmparatorluðu olabilir mi? Osmanlýlardan kalan tarihi eserlerin tümünün Rum ve Ermeni mimarlarýn eserleri olduðunu daha geçen gün okudum Türkiye basýnýnda... Gelelim Araplara. Hangi Arap ülkesi ister "Osmanlýyý"? Ya da Türk'ü? Hiçbirisi... Mýsýr'ý Osmanlýlarýn ne hale getirdikleri ortada. Mýsýr Uygarlýðý'ný yaratan Mýsýr insanýný, iki eliyle bir þeyini doðrultamayacak hale getirdiler. Yunan uygarlýðýnýn çarkasýna sýçtýlar. Avrupalýlar, Osmanlýlarýn yýktýklarý Yunan, Roma, Bizans uygarlýklarýnýn, Mýsýr uygarlýðýnýn kýrýntýlarýný toplayarak Avrupa uygarlýðýný meydana getirdiler. Balkanlarda 3-5 Müslüman'a güvenirler galiba. Lübnan'ý, Libya'yý, Tunus'u, Cezayir'i ne yapacaksýnýz? Unutmayýn ki Cezayir Kurtuluþ Savaþý verirken Fransa'ya karþý, Türkiye Birleþmiþ Milletlerde hiç yüzü kýzarmadan Cezayir'in aleyhinde oy kullanýrdý. Bu oy nedeniyle bizim Kýbrýs'ta yüzümüz kýzarýr, Türkiye'nin yüzü kýzarmazdý. Hele bir defasýnda Fransa çekimser oy kullanýrken Türkiye, Cezayir'in aleyhine oy kullandýydý. Üstelik Türkiye Osmanlý Milletler topluluðuna liderlik yapabilecek bir ekonomik güce da sahip deðildir. Derler ki "aða, vermeyinan olunur." Hem züðürt, hem aða olunmaz. Bir avuçcuk Kýbrýs'a 70 milyon nüfusunu doldurmaya çalýþan, vereceðine Kýbrýs'ý soyup soðana çeviren Türkiye Osmanlýya aða olamaz. Züðürtlüðünan olsaydý, Osmanlý daðýlmazdý. "Osmanlý verir miydi" dersanýz, haksýz deðilsiniz. Onu da gonuþalým! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KIBRIS TÜRKÝYE ÝÇÝN DEÐÝL, TÜRKÝYE KIBRIS ÝÇÝN SORUN Önceki gün benimle söyleþi yapan 'Financial Times' gazetesi muhabirleri, bizim kuzeydeki basýn özgürlüðümüzle de ilgilendiler... Ve merak ettiler... Baský, sansür, kýsýtlama falan var mý diye... Akýllarýndan geçen þeyin ne olduðunu anladým ve "Yok" dedim onlara... Tepeden gelen bir baský veya sansür yok. Yani gazeteler yayýnlanmadan önce herhangi bir resmi yetkili yazýlarý gözden geçirmiyor. Kimsenin baþýnda da ne yazacaðýný ona dikte ettiren biri yok... Sansür deðil, otosansür var burada... Herkes düzenin kurallarýný adeta ezberlemiþ gibi... Kendisine çizilen çerçeveyi biliyor... Sýnýrlarý belli... Kalem oynatacaðý alan ortada... Neyi yazacaðýný, neyi yazamayacaðýný öðrenmiþ... O sýnýrlarýn dýþýna çýkarsa, baþýna neler gelebileceðini iyi biliyor... Ve delmiyor o sýnýrlarý... Kendini tehlikeye atmýyor... Basýn özgürlüðünden söz etmek mümkün mü hiç bu durumda? Zaten mahkemelerdeki dosyalara bakýldýðýnda da açýkça görülebilir bu... 'Afrika'ya savcýlýðýn açtýðý ceza davalarýný saymazsak, hiçbir basýn davasý yok mahkemede... Hukuk davalarýný kastetmiyorum tabii... Kastettiðim yalnýz rejim sahiplerinin açtýðý ceza davalarý... Bize üç bin yýldan çok hapisliðimizi talep eden yüzlerce ceza davasý açýlýrken, geriye kalan basýnýmýza dokunulmadý... Bizim son davamýz da geçtiðimiz hafta sonuçlandý... Ýki-buçuk yýllýk duruþmalardan sonra... Neyle itham edildik? TC Genelkurmay Baþkaný'ný küçük düþürmek ve aþaðýlamakla... Baþka? KKTC ile Türkiye'nin arasýný açmaya yönelik yayýn yapmakla... Alt mahkemede beraat etmiþtik... Savcýlýk istinafa gitti... Ve sonuçta Yüksek Mahkeme de suçsuz buldu bizi... Alt mahkemenin kararýný bozmadý... Bizimki gibi rejimlerde ancak sýnýrlarý delerek ulaþýlabilir basýn özgürlüðüne... Bu özgürlüðün bedelini ödemeyi göze alanlar kendilerine otosansür uygulamazlar... Yazacaklarýný yazarlar... Her özgürlüðün bir bedeli var... Ne demiþ þair: "Kelle fiyatýna hürriyet bedava"... Birkaç kere bombalandýk biz... Birkaç kere hapsedildik... Ama özgürlüðümüzden taviz vermedik. Rejim sahiplerini rahatsýz etmeden bu ülkede meslektaþlarýmýzýn nasýl gazetecilik yapabildiklerine þaþarým... Basýn özgürlüðü deðil, basýn tiyatrosu var burda... Devlet de bir tiyatro çünkü... Meclis... Hükümet... Hepsi tiyatro... Bu tiyatronun aktörlerini eleþtirmek ve hatta yerden yere vurmak serbest... Tiyatronun yönetmenine dokunmadýkça hiçbir tehlike yok... Çizilen çerçeve belli: Askere ve Türkiye'ye dokunma, hükümete ise ne istersen yaz... Rauf Denktaþ kendinin eleþtirilmesinden pek rahatsýzlýk duymazdý mesela... Asýl rahatsýzlýðý Türkiye'ye laf edilmesiydi... Zaten yýllar önce bir arkadaþýmýza da açýkça söylemiþti bunu... Hem de Türk büyükelçisinin yanýnda... -Bana istediðin kadar söv, demiþti Denktaþ arkadaþýmýza, ama (elçiyi göstererek) Türkiye'ye dokunma! 'Financial Times' muhabirlerinin bir sorusu da þöyleydi: -Türkiye Kýbrýs sorunundan kurtulmak istemez mi? Pek çoðu nedense hep böyle görür meseleyi... Kýbrýs'ýn Türkiye için büyük bir sorun olduðunu düþünür... Ve Türkiye'nin bu sorundan bir an önce kurtulmak istediðini sanýr... Hiç zannetmem... Kýbrýs Türkiye için bir sorun deðil, Türkiye Kýbrýs için bir sorundur aslýnda... Yalnýz Türkiye deðil tabii... Yunanistan da sorun, Ýngiltere de sorun Kýbrýs için... Ve bu sorunlarý kucaðýmýza alarak kendimize mutlu bir gelecek kuracaðýmýzý sananlar var hala aramýzda... Kýbrýs'ta basýn özgürlüðü var mý, yok mu diye sorulmaz bir Kýbrýslýya... Ya Kýbrýslýlarýn özgürlüðü var mý? Asýl sorulmasý gereken iþte bu...

3 AFRÝKA dan mektup... EYLEMLER DOÐRU ADRESE YÖNELMELÝ Türkiye hükümetini karþýsýna almayan hiçbir eylem Kýbrýs'ýn kuzeyinde baþarýlý olamaz... Sýkýþtýrýlmasý gereken makam TC makamlarýdýr en çok... Eðer Ankara'daki hükümet burada yapýlan protesto eylemlerinden rahatsýz olmazsa ve tüm bunlarý bizim kendi aramýzdaki bir hesaplaþma olarak kabul ederse, bir þeyin deðiþmesini beklemesin hiç kimse... Unutmayýn ki, dünyaya kendini burada bizim kurtarýcýmýz olarak takdim eden Ankara, bu gibi protesto eylemlerini de KKTC'deki demokrasinin bir kanýtý olarak sunar... "Bakýn, her yerde olduðu gibi KKTC'de de demokratik bir düzen var" der... Demokrasinin tuzu biberi sayýlýr böyle protestolar da... Sendikal Platform þimdi son kurþunu atacak gibi ataða kalkarken, çok iyi deðerlendirmeli bunu da... Eylemler doðru hedefe yönlendirilmeli... Doðru adresi bulmalý... Yerli iþbirlikçiler de payýný almalý elbette bundan... Ankara'nýn her dediðine kafa sallayarak toplumu yok olmaya sürükledikleri için cezasýz býrakýlmamalý asla... Ancak baþbakanlýk önünde baðýrýp çaðýrmak ve TC Büyükelçiliði'ni es geçmek hiçbir iþe yaramaz... Bakýn mesela... TC'ye toz kondurmayan Hür-Ýþ ve ona baðlý sendikalar boþuna kürek çekmeye hazýrlanýyorlar... Hür-Ýþ, Türkiye'yi de karþýsýna alan Sendikal Platform ile birlikte hareket etmekten kaçýnýyor... Baþbakanlýða yürüyecekler ve hükümete bir muhtýra verecekler... Böyle muhtýralarý okumaz bile hükümet... Çöpe atar... * CTP de ataða kalkmýþ... 'Artýk Yeter" yürüyüþü yapacak... Ve kuþkusuz, sokaklarýn koltuklardan çok daha deðerli olduklarýný anlayacaklar þimdi... Ne var ki, onlarýn da büyük bir eksiði var... Protestolarýnýn asýl hedefi Ankara deðil... Yerli iþbirlikçiler... UBP hükümeti... Anlaþýlan, bir gün yeniden hükümet olma ihtimalini her zaman yedekte bulunduruyorlar... Hükümet olmak isteyenlerin Ankara'yý karþýsýna almamalarý gerektiðini hepimizden iyi biliyorlar... Bu yollardan onlar da gelip geçtiler çünkü... Bu koltuklarda uzunca bir süre onlar da oturdular... Ve galiba hoþlarýna da gitti bu... Bu hayali ruhlarýndan söküp atmadan toplumsal direniþ için yararlý olamazlar... * En çok umut veren Sendikal Platform... Durumu en çok onlar kavramýþ görünüyorlar. Ancak unutmamalarý gereken önemli bir þey daha var... Yalnýz ekonomik deðil, ayný zamanda siyasi bir hareket olmalý bu... Madem ki bu yýlý "Toplumsal Varoluþ Ýçin Mücadele Yýlý" ilan ettiler, o halde gereðini yapmalý... Ya hep beraber, ya hiçbirimiz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Hazýrlayan: Evrim Kamalý Dün yine sokaktaydýk ve halka yapýlan zamlarla ilgili ne düþündüklerini sorduk Tek bir soru sorduk ve kýsa cevap istedik. Yaklaþýk 50 küsur kiþi ile konuþtuk. Bunlardan sadece 16 tanesi isminin yazýlmasýný ve fotoðrafýnýn çekilmesini kabul etti. Ýnsanlarýmýz üzerinde bir korku hakim... Bu durum da, yaþam çekilmez hale getirildikçe insanlarýmýzýn daha da içine kapandýklarýný ve korkuya esir düþtüklerini göstermiyor mu? Zeka Akat (Emekli) Bu zamlar bizi günden güne çökertiyor. Aldýðýmýz maaþ ayý çýkarmamýza gücün yetiyordu, þimdi hiç yetmeyecek Emine Uzmaner (Emekli) Çocuklarý küçük olanlarý düþünüyorum. Onlarý çok kötü günler bekliyor... Bu durum böyle sürmemeli, sürerse sonunda çok kötü günler göreceðiz Faik Çoþkun (Serbest) Zamlarý insafsýzca buluyorum. Enflasyon yok deniyor ama bu yalanlara kendileri de inanmýyorlar. Bizi batýrdýlar... Zo günlerin arifesindeyiz. Ali Avþar (Serbest) Bugün içinde bulunduðumuz durum laçka bir durum. Dünya tarihinde böyle kötü ve yalancý bir hükümet görülmedi. Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. Ve halk hala daha uyuyor ve tepkisini göstermiyor. Sessizlik iyiye iþaret deðil halk büyük bir kaos içine girmek üzere. Muhsin Karaca (Serbest) Zamlar halkýn belini büktü, dolayýsý ile esnaf ta bu durumdan zarar görecek. Çok kötü günler kapýnýn eþiðinde bizi bekliyor. Cemal Atikoðlularý (Emekli) Bu zamlardan sonra halkýn beli daha da büküldü. Herkes sustu ve bekliyor bir kývýlcým bizi kaosa sürükleyecek. Asgari ücrete zam yaptýlar ama yaptýklarý zam þimdinin iki tüp parasý bile deðil. Hüseyin Þahelveri (Memur) Çok kötü geldi bu zamlar. Bu zamlar sadece emeklilere ve çalýþan halka deðil oluyor yalnýz. esnafa da büyük zarar verecek. Çünkü ekonomik yönden çöken halk kendine göre bütçesinden kýsarak alýþveriþ yapacak. Bu da esnafa zarar verecek durum kötü ve daha da kötüye gidiyor. Ýbrahim Özsoy (Serbest) Alýþtýk artýk, baþa kim geliyorsa halka zammý geçiriyor bunu durduracak bir alternatif olsa da yine kazýk yemeyi seçiyorlar, bu nedenle ne söylesek boþ. Ali Özyamacý (Emekli) Kabahat halkta... Seçim zamaný seçene kadar yapmadýklarý kalmýyor þeçtikten sonra da aðlamalarý hiç eksik olmuyor. Herkes bir menfaat uðruna koþuyor ama daha sonra hatalarýný fark ediyorlar. Geç Mustafa Göðmen (Serbest) Bu zamlar 37 senedir yaþadýðýmýz durumun bir parçasý... Aldýðýmýz para elektriði, suyu ve gazý ödememize yetmiyordu. Bir de zam üstüne zam gelince ayý zor geçiriyorduk... Þimdi hiç geçinemeyeceðiz. Iþýlay Paþalar (Esnaf) Dünya üzerinde vergi adý altýnda halkýna bu kadar kazýk atan baþka bir hükümet yoktur. Bu konuda dünyada 1 numarayýz. Evleri su basar zam, yangýn çýkar ormanlar yanar zam, havayollarý batar zam. Emeklinin, çalýþanýn, fukaranýn cebine saldýlar. 50 harami bizi soyuyor yani... Osman Köklüoðlu (Esnaf) Bu zamlar normaldir, madem thalasamialý bir devlette yaþarýz, bunlar normal karþýlanmalý. Kaný Türkiye yollar, o da bize kesince ne olur? Halktan almak zorunda kalýrlar. Bu kadar basit. Osman Hurmacý (Esnaf) Dayanamaz olduk artýk, durum günden güne daha kötüye gidiyor. Bizi hýrsýzlar deðil resmi kurumlar soyuyor. Yüksek olan maaþlardan kesinti tabii ki olsun AKDENÝZ'DE DEPREM Meteoroloji Dairesi, dün sabah saat 03.29'da, Lefkoþa Deprem Ýstasyonu'ndan yaklaþýk 86 kilometre uzaklýkta, Akdeniz'de hafif þiddette deprem olduðunu açýkladý. Yapýlan açýklamaya göre, aletsel büyüklüðü, Richter Ölçeðine göre 3.6 olan depremin merkez üssünün Larnaka'nýn 40 kilometre güney doðusunda, denizde olduðu kaydedildi. Halkýn yapýlan zamlar üzerine söyledikleri Zamlar vatandaþý bunalttý ama dar gelirli halktan kesinti yapýyorlar. Asgari ücrete artýþ yaptýlar ama yaptýklarý artýþ iki tüp parasý bile deðil. Bu yaptýklarý tedbir deðil resmen hýrsýzlýktýr. Zehra Cengiz (Esnaf) Aslýnda bu halka ihanet deðildir, çünkü bu ihanete uðrayacaklarýný bile bile sandýklardan onlarý çýkardýlar. Yani güvenilmeyecek olanlara güvendiler. Artýk tepkilerini sert bir þekilde ortaya koymalý ve mücadele vermelidirler. Bu da ancak parmak arkasýna saklanmayan sosyalistlerle mümkün olabilir, örgütlü mücadele ile zafer kazanýlabilir. Ama sistemi savunan diðer hükümet dýþý partilerle bu iþ olmaz sisteme karþý olanlarla birlikte mücadele etmek zorundayýz artýk. Kamil Hür (Emekli) Son yapýlan zam diye bir þey yoktur. 35 senedir zamlar olaðan bir olay olmuþtur. Günümüze kadar gelen tüm hükümetlerin de karþýsýnda tutuðunu koparan, mücadeleyi býrakmayan, sonuna kadar direnen kitle örgütleri de olmayýnca bunlarý zorluk çekmeden yapmaya devam etmektedirler. Hasan Býçak (Esnaf) Zamlara alýþtýk. Halktan toplayýp kendi yandaþlarýnýn yardýmýna koþuyorlar. Bir an önce karþý tepki gösterilmeli. Bu nedenle bu tarafta kazýklanmamak için güneyden alýþ veriþ yapmaya mecbur býrakýlýyoruz. Halk için hayýrlý bir hükümet kurulmadý... Bizi temsil eden hükümet halkýn onurunu ayaklar altýna alan, TC karþýsýnda pýsýrýk kalan bir hükümettir. Beklenen de bu olacak þüphesiz. Aziz Þah (Öðrenci) Bugün dayatýlan zamlar, Türk devletinin dayattýðý paketlerin ve sömürgeleþtirme siyasetinin bir sonucudur. Zamlarla ve emekliden, emekçiden ve öðrenci burslarýndan yapýlan kesintilerle AKP'nin taþeronlarý günü kurtarmaya çabalamaktadýr. Ama bilmelidirler ki taþeronluk da kendilerini kurtarmayacak ve daha da bataklýða saplanacaklardýr.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Nerde kalmýþtýk diye sorup durur vatandaþ Yýlbaþý gecesinin rüyasýndan uyanýp Nerde kaldýðýmýz belli deðil mi be arkadaþ? Ýþimiz zor doðrulmazsak bu gafletten usanýp Ali OSMAN Periyodik BELADAN BÝN BELAYA... Ben UBP'yi topluma yaptýklarýndan dolayý eleþtirmem... Ýsterlerse toplumun anasýný bellesinler, kýlým kýpýrdamaz... Toplum, belayý savmak isterken "binbela"ya sarýlýrsa baþýna gelecek olaný da çekecek. Bu sözleri bir dost toplantýsýnda söyledim... Vay sen misin söyleyen? CTP'yi eleþtiriyormuþuz ama UBP'ye laf etmiyormuþuz... Bizim UBP'li olduðumuz iþte bundan belli oluyormuþ... Ýþler bu kadar basittir... Kimi eleþtirseniz karþý taraftaki sizi rakibinden yana sayar... Toplum iþte bu hale geldi... -Yahu, neden CTP'yi eleþtiriyordunuz da UBP'yi eleþtirmiyorsunuz, diye sorarak cevap almak istemiyor... Kafasýnda hazýrlamýþ kendi cevabýný... Onun doðrusu deðiþmez artýk... Dedikodu mekanizmasýný da çalýþtýrarak haklýlýðýný baþkalarýna da kabul ettirmeye çalýþýr... -Arkadaþým ben CTP'den bir þeyler beklerdim hep... Toplumun bir umuduydu. Koltuk sahibi olunca Ankara'ya teslim bayraðýný çekti. Ýþte o zaman eleþtirmeye baþladým... Partideki iyi unsurlarýn varlýðýna inandýðým için belki onlarý harekete geçirebilirim düþüncesindeydim. UBP'den bir beklentim yok... Topluma faydalý olacak unsurlarýn varlýðý bu partide bana göre bulunmuyor. Yapýsý itibarýyla Ankara'ya göbekten baðýmlý olduðu bir gerçektir. Ankara'nýn "tut" dediðini yutan bir partidir UBP... -Ankara'nýn gönderdiði paketi alýp meclis alt komitelerine götürdü ve savundu diye eleþtiri bombardýmanýna tutmuþtunuz CTP'yi... UBP meclisten geçirdi o kadar gürültü çýkarmadýnýz... -Askeri eleþtirdik ve militarizme karþý olduk, yazýlar yazdýk... Derin devletin adamý olduk... Matbaamýz iki kez yakýldý, bombalandý... Askerin ajanýdýrlar dendi... Casus diye tutuklandýk, hapse atýldýk, neden vurup öldürmediler kendilerini diyerek, bizim için olmadýk iftiralara baþvuruldu. Bunlar hep CTP'nin iþiydi. CTP'yi eleþtirdik çünkü paketi ilk savunan onlar oldu. UBP savunsa anlardýk. Þimdi pakete karþý gibi görünmesi timsah gözyaþlarý deðil mi? CTP belaydý... Yeni bir Ankara belasý... Ankara'nýn toplumun baþýna sardýðý Denktaþ'la UBP ise tam bir "binbela"ydý! Ne olduðu belli bir partide iyi unsurlar aramak yanlýþlýktýr bana göre... Ankara'dan kurtulmaktan söz ettiðinizde size ilk söyleyecekleri, -Açlýktan ölürüz... Ölün be... Köle olarak yaþayacaksanýz açlýktan ölün daha iyi! Eminim siz de þimdi ayný þeyleri terennüm ettiniz... Beladan kurtulup binbelaya yakalanmaya gelince... "Alternatif yok" derlerdi... "Gazetede yazmakla olmaz, siz de girin iþin içine" derlerdi... Elli kiþiyi zar zor toparlayýp girdik... Ama bizi siyaset arenasýna fiili olarak katýlmadýðýmýz için eleþtirenler, gidip CTP'den intikam almak için UBP'ye oy verdiler... Bizim bir beklentimiz yok... Davamýz, toplumumuzun yok edilmemesi davasýdýr... Ama beladan kurtulmak için "binbela"ya yaslanmak da toplumsal intihar deðil mi? Kalay HERKES KONUÞUYOR ATEÝSTLER SUSUYOR Ortodoks Ýslamcýlarýn da söyleyecek sözü var, Ilýmlý Ýslamcýlarýn da... Katolik Hýristiyanlarýn da dünyaya dair bir fikirleri var, Protestan veya Ortodoks olanlarýn da... Ateistler hariç herkesin keseceði bir ahkam var. Dünya genelinde de Ateistlerin durumu parlak deðil ama Türkiye'de hiç deðil. Türkiye'de Ateistlerin eylem yaptýðýný asla göremezsiniz, Londra'da eylem yapýyorlar hiç olmazsa. Kýbrýs'a gelince... Özellikle son yýllarda yaþadýðýmýz toplumsal dönüþümle birlikte bir zamanlar ateist olduklarýný açýkça söyleyenler bile Ilýmlý Ýslam'a çarketmiþ durumda... Sendikal Platform adýný koydu "Toplumsal Varoluþ Ýçin Mücadele Yýlý " n Eylemler bugün baþlýyor Maliye Bakanlýðý ve TC Yardým Heyeti önünde eylem ve protesto yapýlacak... n 11 Ocak'tan itibaren süresiz grevler baþlatýlacak n 28 Ocak'ta genel grev ve Ýnönü Meydaný'nda "Toplumsal Mücadele Mitingi" düzenlenecek... Sendikal Platform, 2011 yýlýný "Toplumsal Varoluþ Ýçin Mücadele Yýlý" ilan etti. Platform, dün gerçekletirdiði toplantýda, bu çerçevede, bugünden itibaren eylemlere baþlanmasýný, 11 Ocak'tan itibaren süresiz grevler ve 28 Ocak Kýbrýslý Türklerin Ýngiliz Sömürge yönetimine karþý baþkaldýrdýðý günün yýldönümünde genel grev ve Ýnönü Meydaný'nda "Toplumsal Mücadele Mitingi" düzenlenmesini kararlaþtýrdý. Sendikal Platform adýna KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan'ýn yaptýðý yazýlý açýklamada, "Sendikal Platform'un "iþbirlikçi UBP hükümetinin AKP hükümetinden aldýðý talimatlarla dayattýðý pakete" karþý aþaðýdaki kararlarý aldýðýný kaydedildi: "2011 yýlýný 'Toplumsal Varoluþ Ýçin Mücadele Yýlý ' olarak ilan ediyoruz. 5 Ocak 2011 Çarþamba (bugün) günü saat 14:00'da Maliye Bakanlýðý ve T.C. Yardým Heyeti önünde eylem ve protesto gerçekleþtirilecektir. 11 Ocak 2011 tarihinden itibaren þok eylemlerle kesintisiz mücadele ve süresiz grevler baþlatýlacaktýr. 7 Ocak 2011 Cuma günü KTOEÖS'de yapýlacak toplantýya toplumun geniþ kesimlerini temsil eden oda ve birlikler ile ortak toplantý yapýlacak ve platformun çatýsý geniþletilecektir. 28 Ocak Kýbrýslý Türklerin Ýngiliz Sömürge yönetimine karþý baþkaldýrdýðý günün yýldönümünde genel grev ve Ýnönü Meydanýnda Toplumsal Mücadele Mitingi düzenlenecektir." HÜR-ÝÞ DE HÜKÜMETE MUHTIRA VERÝYOR n HÜR-ÝÞ VE BAÐLI SENDÝKALARIN YÖNETÝM KURULLARI BAÞBAKANLIK ÖNÜNDE "MUHTIRA" VERECEK Hür - Ýþ Federasyonu ve federasyona baðlý sendikalarýn yönetim kurullarý bugün Baþbakanlýk önüne giderek "muhtýra" verecek. Hür-Ýþ Federasyonu Genel Baþkaný Yakup Latifoðlu yaptýðý yazýlý açýklamada, "Halkýn içinde bulunduðu durumu UBP Hükümeti'ne hatýrlatmak, dayatma paketin kabul edilemez olduðunu yeniden vurgulamak için" bu sabah saat 10.00'da Baþbakanlýk önünde "muhtýra" verme kararý aldýklarýný belirtti. Hür-Ýþ Federasyonu Ýcra Kurulu'nun önceki akþam yapmýþ olduðu toplantýda son geliþmeleri, hükümet icraatlarýný, akaryakýt, tüp gaz ve harçlara yapýlan zamlarý deðerlendirdiðini kaydeden Latifoðlu, "Yapýlan deðerlendirmede 2010 yýlý içerisinde sendika ve sivil toplum örgütlerinin yapmýþ olduðu uyarý ve eylemlere raðmen, UBP Hükümeti'nin halkýn ülkemizden göçünü hýzlandýran ve devlet bütçesini denkleþtirme adýna ýsrarla AKP Hükümeti'nin dayatma paketini uygulamaya devam ettiði sonucuna varmýþtýr" dedi. Latifoðlu, "hükümetin hayata geçirdiði ve insanlarý fakirleþtiren tüm icraatlarý maaþ ödeme dönemlerinde gerçekleþtirdiðini" savunarak, "Bundan dolayý artýk tüm çalýþanlar ay sonlarýný huzursuz karþýlamakta ve bu ay elimizden ne alýnacak diye düþünmektedir" ifadesini kullandý. CTP'den "Artýk Yeter" yürüyüþü Yürüyüþ Cuma günü gerçekleþtirilecek... Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), "UBP yönetiminin demokrasiyi katletmesi yanýnda, tüm kesimleri ezerek, kendi iktidarýný sürdürmek için demokrasiyi de ayaklar altýna almaya çalýþtýðý" gerekçesiyle 7 Ocak Cuma günü "Artýk Yeter" yürüyüþü düzenleme kararý aldý. Yürüyüþün saat da eski PEYAK önünde baþlayacaðý bildirildi. CTP-BG MYK tarafýndan konuyla ilgili yapýlan açýklamada, "ülkede tüm insani ve demokratik deðerleri ayaklar altýna alan bir süreç baþlatýldýðý, bir yandan ekonomik kriz nedeniyle insanlarý ve ülke ekonomisini çýkmaza sokan, insanlarý fakirleþtirip pazar faaliyetleri gerileten mali önlemler paketi ve TC hükümetinin dayatmalarý ile düzenlemeler yapýlýrken, yýlsonuna doðru çýkartýlan ve 1 Ocak tarihinde yürürlüðe giren yasaya karþýn imtiyazlý ve torpilli insanlarýn, Aralýk 2010 tarihi içinde eski maaþ düzeniyle devlette istihdam edildiði" ileri sürüldü. Toplumda hiçbir tartýþma yaþatýlmadan ve bilgi dahi verilmeden Eþel Mobil uygulamasýnýn 2011 için kaldýrýldýðý, Kanun Gücünde Kararname uygulamasýyla tüm KDV düzeninin tek taraflý olarak deðiþtirildiði belirtilen açýklamada "Meclis çoðunluðuna transferlerle sahip olan UBP yönetimi, bu yapay çoðunluðuna dayanarak, demokrasiyi resmen katletmektedir. Kýbrýs Türk halkýnýn demokratik varlýðýný, darbeci bir anlayýþla anti-demokratik bir yaklaþýmla þekillendirmek niyetini göstermektedir" denildi. "Kamu ve özel sektör çalýþanlarýný, esnaf ve zanaatkârý, üreticiyi, emekliyi, yurtsever iþ insanýný ezerek, kendi iktidarýný sürdürmek için demokrasiyi de ayaklar altýna almaya çalýþan bu diktacý anlayýþa 'Artýk Yeter' demek zamaný gelmiþtir" görüþü ortaya konulan açýklamada, bunun için 7 Ocak Cuma günü saat Lefkoþa'da eski Peyak önünden baþlayarak bir yürüyüþ düzenleneceði kaydedildi. CTP-BG açýklamasýnda özetle þu görüþlere yer verildi: "Hem ekmeði küçülmek, hem de demokrasiyi boðmak isteyen anlayýþa karþý olduðumuzu ifade etmek için düzenlediðimiz bu yürüyüþte, dayatmalarla hak gasplarýnýn yapýlamayacaðýný, bu ülkede darbeci anlayýþlara ve dayatmacý giriþimleri kabul etmeyeceðimizi ve geçit veremeyeceðimizi haykýracaðýz. Bu yürüyüþle CTP-BG, ayný zamanda, diðer tüm toplum kesimleri ve katmanlarla, sendikalar, esnaf zanaatkâr, iþ ve meslek örgütleri, üretici ve sivil toplum örgütleri, siyasi partilerle de geleceði, barýþ, demokrasi ve demokratik hukuk devleti ilkeleri ve vizyonu ile düzenlemek için verilecek tüm mücadelelerde hazýr ve var olduðu mesajýný da vererek hareket edecektir. Cuma günü gerçekleþecek bu yürüyüþe parti üyelerini, sempatizanlarýmýzý ve bu baskýlara ve dayatmalar 'ARTIK YETER' diyen tüm insanlarýmýzý davet ederiz." Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent NERDE KALMIÞTIK? 31 Aralýk 2010 gecesinin esrikliðinden ve vur patlasýn çal oynasýn rüyasýndan uyanan herkes þimdi bu soruyu soruyor kendi kendine... "Nerde kalmýþtýk?" Gazetelerin magazin sayfalarý yýlbaþý gecesinin mübarekisini sürüyor sanki... Oysa gerçek olan þu ki, rengârenk eðlence fotoðraflarýndan baþka hiçbir þey kalmadý o geceden. Gerisi lâf-ý güzaf Aralýk'ta býraktýðýmýz, daha doðrusu bir geceliðine ertelediðimiz yaþam, býraktýðýmýz yerden devam ediyor... Sahi nerde býrakmýþtýk?.. Türkiye'nin Kýbrýslýtürk toplumunun köküne kezzap suyu dökerek, bu "baþaðrýsýndan" kurtulmak için binbir tehdit ve þantajla dayattýðý sözde ekonomik pakette kalmýþtýk... Bu pakette vergi dilimleriyle oynanarak, kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn düþürülmesinde kalmýþtýk... Emekli maaþlarýný vergilendirerek... Kýbrýslýtürk toplumunun tarihinde emsali görülmemiþ bir uygulamayla, doðru dürüst bir saðlýk hizmeti bile veremediðimiz emeklilerin maaþlarýný vergilendirerek, onlarý sürünmeye terkettiðimiz yerde kalmýþtýk... Emekli ikramiyelerinden de vergi alýnmasý hesaplarýnýn yapýldýðý yerde kalmýþtýk yýlý sonunda kaldýrýlacaðýna kesin gözle bakýlýrken, 13. maaþlarýn 2010 yýlý sonunda kaldýrýldýðý ve çalýþanlara 13. maaþ ödemelerinin yapýlmadýðý yerde kalmýþtýk. Eþel mobil gereði olan hayat pahalýlýðýnýn da 2011 yýlý itibarýyle tamamen kaldýrýldýðý ve çalýþanlara tek kuruþ hayat pahalýlýðýnýn verilmeyeceðinin açýklandýðý yerde kalmýþtýk... Asgari ücretin 67 TL gibi inanýlmaz derecede komik bir artýþla sefalet ücreti olarak býrakýldýðý yerde kalmýþtýk. Rumun azýnlýðý olmamak için yýllarca direnirken, 74 iþgalinden sonra uluslararasý hukuka ve Cenevre Konvansiyonuna aykýrý olarak buraya yýðdýðý 1 milyona dayanan nüfusuyla Türkiye'nin azýnlýðý haline getirildiðimiz... Siyasi irademizin iþgal edildiði, tarihi, kültürel, coðrafi tüm maddi ve manevi deðerlerimizin hoyratça çiðnenerek asimile edildiðimiz yerde kalmýþtýk... Yýlbaþý gecesinde Türkiye'den gelip KKTC'yi "sallayan" "süperstarlara" bir gece için 3 milyon TL'yi bulan ödeme yapýldýðý söyleniyor! Haber doðruysa, Maliye Bakanlýðýnýn bunlardan en az 300 bin TL vergi almasý gerekiyor. Her nedense KKTC'yi mesken tutan bu "starlar", geçen bayramda da "sallamýþlardý" her tarafý. Kazandýklarý büyük paralara karþýlýk ödedikleri vergiler, Türkiye basýnýnda bile tartýþma konusu olmuþ, Ersin Tatar, konuyu TC makamlarý nezdinde soruþturmakta olduklarýný ve listeleri gönderip bilgi istediklerini söylemiþti. Bugüne kadar hiçbir haber çýkmadý o konuda. Her nedense basýn da durmadý üzerinde! Ve kapanýp gitti. Þimdi herkes, yýlbaþýnda 3 milyon TL kazandýklarý söylenen bu "starlardan" KKTC Maliye Bakanlýðýnýn nasýl, neye göre ve ne kadar vergi alacaðýný merakla bekliyor. Emeklilerin maaþlarýndan bile vergi alanlar, sahnede Türk bayraðý açan o hamaset tellâllarýndan bakalým yasalarýn öngördüðü vergiyi alabilecekler mi?

5 5 Ocak 2011 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: Yeni yýlda; saðlýk, mutluluk, refah ve huzur istemiþim. Çözüm istemeyi unuttum aceleden Umarým mahsuru yoktur. Zaten dilediklerim olsa, gerisi fasa fiso... *Ercan Ýstanbul uçaðýnda bomba ihbarý yapýlmýþ. - Yanlýþ ihbar. Bomba Ankara Ercan uçaðýnda mali protokol kasasýnýn içindedir. Ve ha apatladý, ha patlayacak!.. * Trafik kazasýnda bir kiþi daha hayatýný kaybetmiþ. - Hemen 3 bin 500 kamera daha sipariþ verin! * "Süresiz grev" dahil her türlü eylem gündemdeymiþ. - Bu "süresiz grev" dedikleri topun adýný çok duyduk da, ateþlediklerini hiç görmedik. Mermisi mi yok acaba? *KTHY çalýþanlarý paralarýnýn nereye gittiðini araþtýrýyormuþ. - Ben bilirim ama söylemem. * Sendikacý Adnan Eraslan "Saldýrý büyük, kavga da büyük olmalý" demiþ. - Hadi caným sen de Karnýmýz tok bu laflara Böyle aðýz kavgalarýna kimse pabuç býrakmýyor artýk. Kavga için yola çýkan adam kaldýrýmda yürümez! Kapý çalar. Birsen haným içerden seslenir. - Kim o? - Bizik! Koalisyon için geldiydik. - Ah ah Çok üzgünüm.. Çok çok özür dilerim Kusura bakma sana da boþuna zahmet verdik Biz o iþi kendi aramýzda hallettik. Bir dahaki sefere inþallah. Telefon numaran var sekreterde Gerekirse ararým seni usda! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI 2011'ÝN ALTIN SÖZLERÝ "Genel sekreterlik döneminde milletvekilliði transferleri konusunda ne söyledimse arkasýndayým. Bu ülke temiz siyasete henüz hazýr deðil. Fazla soru sormayýn, konuþursam yalan söyleyeceðim, ýsrar etmeyin." Bunlar Nazým Çavuþoðlu'nun sözleri. Gazeteci Selda Ýçer; Aslanbaba'nýn transferini sormuþtu. Bakan, böyle açýk ve net ve dürüst bir yanýt verdi. Ben kendisini kutluyorum. 2011'in henüz baþýnda olabiliriz Ama bu sözler, 2011'in altýn sözleridir bence. Daha anlamlýsý söylenmeyecektir. BÝR DEFALIK GELDÝÐÝNÝZÝ UNUTMAYIN Eðlenmek ayýp mý? Gülmek, oynamak, coþmak ayýp mý? Bir gece olsun çýlgýnlýk yapmak ayýp mý? Deðil yahu Hiç ayýp deðil. Kimseye kulak vermeyin. Hatta Daha çok gülmek Daha çok oynamak.. Daha daha eðlenmek için sebepler yaratýn Haçana bir maraz.. Haçana bir kahýr be. Bir defalýðýna geldiðinizi unutmayýn. NE ZAMAN? Bizim sokaðý haftalar önce kazdýlar Ýçine 3-4 tane sarý boru döþediler Sonra da öylece býrakýp çekip gittiler. Haftalardýr böyle duruyor. Sanki dað baþý Ne bir ikaz Ne bir uyarý levhasý.. Sanki dað baþý Ne aldýran Ne ilgilenen var Hiçbir önlem yok. Gündüz hadi neyse Ama geceleri müthiþ tehlikeli. 2 araba düþtü. Çünkü yolu görmüyorsun, hendeði göremiyorsun. Hele hastane tarafýndan gelip Glapsides'e sapacaksan, gözünü 16 açman gerekiyor. Ey sevgili yetkililerimiz Daha ne zaman uyanacaksýnýz? Daha ne zaman yaptýðýnýz iþten sorumluluk duyacaksýnýz? Daha ne zaman insan yerine koyacaksýnýz vatandaþý? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Mali Ýþbirliði Protokolü'nün 1. yýlý tüm örgütlerimize hayýrlý olsun! Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KÝM KORKAK, KÝM AKILLI? (Ýstanbul)- KTOEÖS KKTC hükümetinin 13. maaþlarý ödememesi, eþel-mobil'i kaldýrmasý ve KDV'ye yaptýðý artýþa karþýlýk yapacaðý protesto eylemine "Kararlýlýk Yürüyüþü" adýný verdi... Gerekçe de yaþanan bu olumsuz sürecin Kýbrýs Türk toplumunu yok etmeye yönelik olduðu yýlýnda bir darbe yaþadýk, ardýndan da kurtarma harekâtý. Önce korktuk yapýlan darbeden, sonra sevindik harekâttan. Sevinen sadece bizler deðildik, Rumca konuþan toplumun darbeye karþý olanlarý da sevindiler. Ve bekledik hep birlikte ortalýk düzelsin diye. Oysa atla Üsküdar meselesi geldi ve çattý Þimdi görüþmeler sürüyor iki taraf arasýnda. Düþünün ki bir memleketin vatandaþlarýný nasýl yapmýþlarsa yapmýþlar, ikiye ayýrmýþlar. Hepimiz de iki tarafýn haklarýndan bahsedip duruyoruz yýllardýr. Ýki tarafýn anlaþtýklarý, diyoruz. Anlaþamadýklarý konulardan bahsediyoruz. O verdiydi, bu kabul etmediydi mesela. Dünyanýn her yerinde bu iþler böyle mi acaba ki bizde doðal sayýlýyor bu ayrýlýklar bilemem. Geçenlerde Ýstanbul'da bulunan bir yakýnýmla sohbette tartýþtýk bu konuyu. Güneyde kalmýþ mallarý var, bir de Londra'da biriktirip satýn aldýðý kuzeydeki Kýbrýslýrum arazisindeki evi. Güneydeki mallarýný satmanýn yollarýný arýyor. Ve artýk iki toplumun bir arada yaþayamayacaðýna dair düþüncesinden bahsediyor. Oysa ki ayný kiþinin Londra'da iken komþularý Rum'du. Neyse -Londra'da sana ayda geçineceðinden çok daha fazlasýný verseler, bir daha Kýbrýs'a hiç gelme, yani kýsaca Kýbrýs'ý sil deseler kabul eder misin, diye sordum ona. -Asla dedi.. Memleketini hiçbir þekilde paylaþmazmýþ kimseyle.. -Peki paylaþmazsýn da nasýl oluyor ve hemen yaný baþýnda oturan Gazianteplinin memleketine ortak olmasýna ses çýkartmýyorsun? Üstelik onlar yasal deðiller bu adada -Ama onlar da Türk -Haklýsýn, dedim çünkü tartýþmakla hiçbir yere varamayacaðým bir konuþma içinde hissettim kendimi. Hani deniz kenarýndasýn... Sahildesin ve kumlar üzerinde duran küçük çakýlcýklarý alýp denize atarsýn... Seke seke uzaklara gidiþini yaþarsýn orada. Ayrý bir haz alýrsýn o sektirmeden. Ancak denizi dolduramazsýn o tek atýþlarla. Memleketi paylaþmak istemez kimseler ancak boyunlarýný bükerek baþka ülkelerde kaderlerine razý bir þekilde kendi yerlerini yurtlarýný baþkalarýna terk ederler. Neymiþ? O da Türkmüþ Denizi o çakýl taþlarý ile dolduramayacaðýmý anladým o anda. Gidiþ o ki, bir gün döndüðümüzde mücadele etmek için toprak bulamayacaðýz. KTOEÖS'nýn tertiplediði "Kararlýlýk Yürüyüþü" kulaða hoþ gelebilir. Ancak hükümet TC'den direktif alarak uygulamalarý dondurduðunu açýklasa... Yani TC parayý gönderecek buradaki UBP hükümeti de eskisi gibi daðýtacak olsa... Kararlýlýk Yürüyüþü eylemi bitecek mi o zaman? Bir karga var, aç, önünde de bir kartal buzlar arasýndan çýkardýðý balýðý yemeye çalýþýyor. O karga kartalýn kuyruðunu çekiþtire çekiþtire kartalýn kaçýp balýðý býrakmasýný baþarýyor. Karga mý akýllý, kartal mý korkak?

6 GÜNLÜK KTHY çalýþanlarý polise þikayete gitti... Borç için kesilen para kimin cebinde? Ýflas eden Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) çalýþanlarýndan bir grup, geçmiþte borçlarýna karþýlýk maaþlarýndan yapýlan kesintilerin KTHY Çalýþanlarý Kooperatifi Ltd (Hay-Koop)'a yatýrýlmadýðý ve söz konusu paranýn ortada olmadýðý gerekçesiyle polise þikayette bulundu. Bir grup eski KTHY çalýþaný, Avukat Barýþ Mamalý ile birlikte, maaþlarýndan Hay-Koop'taki borçlarýna karþýlýk kesinti yapýldýðýný gösteren maaþ bordrosu ve Hay-Koop'tan alýnan 7 aylýk yatýrýmlarýn yapýlmadýðýný gösteren yazýyla Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne baþvurdu. Avukat Mamalý, 132 KTHY çalýþanýný temsilen burada yaptýðý açýklamada, maðdur sayýsýnýn 200 civarýnda tahmin edildiðini söyledi. Söz konusu meblaðlarýn küçümsenmeyecek rakamlar olduðunu, sadece bir kiþiye 7 ay süreyle borcunu ödemediði gerekçesiyle 5 bin 300 TL'lik geriye dönük ihbar geldiðini anlatan Mamalý, borcu olmamasýna karþýn borçlu olduðunu gösteren yazý alanlar da bulunduðunu kaydetti. KTHY çalýþanlarýnýn bir çok haktan maðdur edildiðini, binlerce TL'lik alacak ve tazminatlarýnýn ödenmediðini vurgulayan Mamalý, hükümetin de bu konuda hiçbir ciddi adým atmadýðýný belirtti. Mamalý, "Çalýþanlarýn Eylül 2009-Temmuz 2010 döneminde ücretlerinden çeþitli kesintiler yapýlmýþ olmasýna raðmen, kesilen bu paralarýn çalýþanlara ait banka hesaplarýna yatýrýlmadýðý ortaya çýkmýþtýr" dedi. Söz konusu bankanýn ödenmeyen borç taksitlerini de kapatmak için söz konusu çalýþanlara ait fonlardan kesinti yaptýðýný savunan Mamalý, "Banka ödenmeyen bu bakiye taksitlerini kapatmak için de fon paralarýnýn önemli kýsmýný almýþ ve çalýþanlara geriye sadece çerez parasý kalmýþtýr" dedi. Ortada nerede olduðu belli olmayan ciddi meblaðlar bulunduðunu kaydeden Mamalý, "Çalýþanlara ait bu paralarýn halen baþka ellerde bulunmasý ciddi bir soruþturma ve kovuþturma sebebidir. Bu paralarýn akýbetini ve sorumlularýnýn ortaya çýkarýlmasý için burada bulunuyoruz" dedi. Mamalý, bir soru üzerine, bu þekilde maðdur olanlarýn 200 olarak tahmin edildiðini, ancak miktarýn bilinmediðini de söyledi. KTHY çalýþanlarýndan Arif Zeren ise, Girne yine yaðmura teslim oldu... Lapta'da bazý evleri ve casinolarý sular bastý Girne bölgesindeki aþýrý yaðýþlar hayatý olumsuz etkilemeye baþladý. Lapta'da bazý evleri, casinolarý sular bastý. Daðdan gelen aþýrý su akýþýnýn tehlike arz etmemesi ve denize ulaþabilmesi için belediye ekipleri kaldýrýmlar yýkmaya baþladý... TAK muhabirlerinin olay yerinden verdiði bilgiye göre Lapta Oteller Bölgesi'nde 10 evi, bazý otellerin casinolarý ile bodrumlarýný sular bastý. Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy'un verdiði bilgiye göre evinde mahsur kalan yaþlý bir kadýn tahliye edildi. Namsoy, Lapta'nýn Kahvehaneler ve Baþpýnar bölgelerinde de su baskýnlarý yaþandýðý haberi aldýklarýný ve o bölgeye intikal etmeye çalýþtýklarýný söyledi. Namsoy, olaðanüstü bir su akýþýnýn bulunduðunu da belirtti. Bu arada borçlarýna karþýlýk yapýlan kesintilerin yanýnda, Hay-Koop ve mensup olduklarý sendikaya yapýlan kesintilerin de yatýrýlmadýðýný ekledi. Lapta Belediyesi ekipleri, suyun denize akýþýnýn kolaylaþmasý için bazý kaldýrýmlarý yýkmaya baþladý. Sivil Savunma ekiplerinin de olay yerine intikal ettiði öðrenildi. YOLLAR KAPANDI Etkili olan aþýrý yaðýþlar nedeniyle bazý yollar trafiðe kapandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamada, Girne-Güzelyurt Anayolu Celebrity Otel bölgesinin aþýrý yaðýþlar nedeniyle trafiðe kapandýðý belirtilerek bu yol yerine Lapta iç yolunun kullanýlabileceði kaydedildi. Ayrýca Alsancak-Lapta arayolunun (okullar bölgesi) da trafiðe kapandýðý ifade edilen açýklamada, bu yol yerine normal Girne-Güzelyurt anayolunun kullanýlmasý konusunda vatandaþlar uyarýldý. Emekli Koramiral Atilla Kýyat'tan Büyükanýt'a eleþtiri: "E-MUHTIRA YANLIÞTI, BÜYÜKANIT'A YAKIÞMADI" 1974 Kýbrýs Harekatý'na da katýlan Emekli Koramiral Atilla Kýyat Ergenekon, telefon dinlemeleri ve þimdilerde emekli olan eski Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt'ýn zamanýnda ortalýðý fena karýþtýran "e-muhtýra"sý ile ilgili ilginç açýklamalar yaptý. "Ergenekon'un içine herþey konmaya çalýþýlýyor. Endiþem gerçekten suçlu olanlar varsa daha geç cezalandýrýlmalarý" diyen Kýyat, telefon dinlemeleriyle ilgili þöyle dedi: "Beni dinliyorlar mý bilmiyorum. Eskiden telefonu açtýðýmda dinleyen varsa diye önce küfür ediyordum." Kýyat, Büyükanýt'la ilgili þunlarý söyledi: "E-muhtýra yanlýþtý. Bu yanlýþtan sonraki tavýr da doðru deðildi. Bir muhtýra vermiþsiniz arkasýnda durun. Bunun tercümesi neydi? Ben Genelkurmay Baþkanýyým. Cumhurbaþkaný benim Baþkomutaným. Ben böyle Baþkomutanla çalýþmak istemiyorum. Peki ne oldu? Hükümet yüzde 47 ile geldi, Gül de Cumhurbaþkaný oldu. Ya muhtýra vermemeliydim deyip gereken saygýyý gösterecekti, ya da ayrýlýp gidecekti. Sonra tavýr sergilediðiniz kiþiyle oturup espriler yapýyorsunuz. Bu görüntüler beni þaþýrttý. Büyükanýt'a yakýþmadý." Bu sözleri biz söylemiþ olsaydýk, KKTC ile TC'nin arasýný açmak gerekçesiyle yine mahkemelerde alacaktýk soluðu... AHMET ERAT 65 yaþýndaki yurttaþýmýz Ahmet Erat Baðlýköy den aradý gazetemizi dün akþam. Elektrikler kesik, karanlýkta kalmýþlar. "Ben eski bir TMT'ciyim, bunun için mi mücadele ettik biz?" diye yürekten gelen bir isyan içinde yurttaþýmýz... "Yazýn, manþete çekin, adýmý da yazýn, ben kimseden korkmam" diyor. Yazalým yazmasýna da, efendiler bu feryatlara kulak asarlar mý acaba? HÜR-ÝÞ Sendikal Platform'un eylemlerine katýlmayan Hür- Ýþ ve ona baðlý sendikalar da hükümete muhtýra vermeye karar vermiþler bugün... Bilmezler ki, sürüden kaçan kuzuyu kurt kapar... CTP DE HAZIR CTP de hareketlenmiþ... "Artýk yeter" yürüyüþü yapacak Cuma günü... Hükümet olmak yaramamýþ onlara... Sokaklarýn deðerini yeniden keþfetmek de bir ilerleme sayýlýr aslýnda... HÜKÜMET SALLANACAK Ýrsen Küçük hükümeti önümüzdeki günlerde yapýlacak eylemlerle sarsýlacak... Koltukta kalmak uðruna Ankara'nýn her dediðine kafa sallamak pahalýya patlayacak sonunda onlara da... Týrnak... "Memlekette ne kadar kafadan sakat varsa biraz kafayý çektikten sonra geceyarýsýna doðru, hatta çok daha erken saatlerde eline silahý alýyor ve cephanesi tükenene kadar havaya ateþ ediyor. Ne için? Zil zurna sarhoþ olduktan sonra laf ola yýlbaþýný kutlamak için! Bu yýlbaþý da yer yer memleket savaþ alanýna döndü, sadece tabancalar ve av tüfekleri kullanýlmadý, otomatik silahlarla da havaya ateþ açýldý." Ediz TUNCEL (Star) "UBP tek baþýna hükümette kalmayý göze alýrken, aslýnda almakta olduðu mali tedbürlere karþý yükselen toplumsal muhalefetten de çekinmediði, korkmadýðý mesajý veriyot. Bir tür meydan okuyor yani!.. Adým üstüne adým, tedbir üstüne tedbir... Yýlýn son günü tüpü zamlýyor, KDV'leri yükseltiyor, eþel-mobil rafa kaldýrabiliyor!.. Bu cüreti, bu cesareti nerede buluyor peki? Bence muhalefetin ve sendikalarýn tepkisinin cýlýzlýðýndan!.." Sami ÖZUSLU (Yenidüzen) "Ne her geçen yýl biraz daha geliþip büyüyen ne de çözümü bile gerektirmeyecek bir siyasi olguda durmuþ oturmuþluðu ile dünya devleti oluþu zorlayan bir KKTC'yi, 2011'de de umut edemiyoruz." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný SENDÝKAL PLATFORM Sendikal Platform nihayet ataða kalktý ve dün toplanarak önemli kararlar aldý. Hükümetin vatandaþýn boðazýna sarýlan uygulamalarýna karþý eylemler bugün baþlýyor. Ýlk eylem Maliye Bakanlýðý ve TC Yardýn Heyeti önünde. Ancak aparatif bir eylem bu... Asýl kavga ayýn 11'inde baþlýyor. 11 Ocak'tan itibaren süresiz greve gidilecek. Süresiz grev demek, hükümet yola gelinceye dek grev demek Ocak'ta ise genel grev ve Ýnönü Meydaný'nda miting var... "Toplumsal Mücadele Mitingi"... Sendikal Platform 2011 yýlýný "Toplumsal Varoluþ Ýçin Mücadele yýlý" ilan etmiþ... Herhalde bunun þakasý yok... Tüm halkýmýz bu eylemlere ve mücadeleye destek vermeli... Yok olmak istemeyen herkes...

7 5 Ocak 2011 Çarþamba FESLÝKAN Niyazi Ökten YENÝ YILIN ÝLK GÜNLERÝ... On milyona yakýn Hristiyan nüfus yaþar Mýsýr'da. Kiliseye toplanýrlar Noel günü. Yeni yýlý, dini bayramlarýný kutlayacaklar. Gün, Ýsa Peygamberin doðduðuna inanýlan gündür. Bombalanýr kilise. Yirmi iki kiþi hayatýný kaybeder. Böylece Mýsýr'da Müslüman- Hristiyan çatýþmasýnýn adýmý atýlýr. Mýsýr eski Mýsýr olmayacaktýr artýk. Provokatör, kendi peygamberinin karikatürünü yaptýlar diye sokaklara dökülen radikal Ýslam'dýr. Ve Nijerya Yeni yýl kutlamalarý sýrasýnda Hristiyan topluluk bu ülkede de bombalanýr. Onbir kiþi hayatýný yitirir. 'Þeytan Ayetleri ' isimli romaný yazan Salman Rüþdi'nin öldürülmesi için fetva çýkaranlardýr sorumlu. Mollalar Mollalarýn temsil ettiði radikal Ýslam. * Ve Irak... Þii ve Sunni'lerin birbirlerinin boðazýna sarýldýðý, birbirlerinin camilerini bombaladýðý ülke. Fakat göze batan küçük bir Hristiyan topluluðu yaþar Ýrak'ta. Ne Þiiler tarafýndan istenirler, ne de Sunniler tarafýndan. Irak topraklarýndan yok edilmeleri için elden gelen yapýlýyor. Þii ve Sunnilerin birleþtiði tek nokta budur iþte. Hristiyan nüfusu Irak topraklarýnda yok etmek. Baþarýyorlar da Hristiyan nüfus ülkeyi terketmeye baþladý. Gerçi Irak Baþbakaný, ismini anýmsamýyorum þu anda, ayrýlmamalarý için çaðrý yaptý. Boþuna çabadýr. Hristiyan nüfus tükenecektir Irak'tan. Ýnançtan ziyade, bir hayat tarzýný empoze etmek isteyen radikal Ýslam'ýn felsefesinde aranmalý suçlu. Mollalarýn temsil ettiði radikal Ýslam'da. * Ve Sudan Otuz yýldýr iç savaþýn bitmediði coðrafya. Güney Sudan Müslüman aðýrlýklý. Kuzeyi ise Hristiyan. Ülkenin genel nüfusu kýrk milyon. Doðal kaynak yönünden çok zengindir Sudan. Ancak iç savaþ dolayýsýyla, özellikle petrol rezervleri atýl durumda. Yakýnda referandum yapýlacak orada. Ülkenin ikiye ayrýlacaðý kesin. Güney'de Ýslam ülkesi Kuzey'de Hristiyanlar. Doðal zenginliðe raðmen ülkeyi yýllardýr sefalete mahkum ettiler. Þimdi Radikal Ýslam kýsaca ve aklýnca ülkeyi ikiye bölecek... Ve sanacak ki çare Sudan'ýn ikiye bölünmesidir. * Yeni yýlýn ilk günlerinde savaþ açtý ve uluslararasý arenadan 2011 yýlýndaki gündemini belirledi radikal Ýslam. Meydan okuyor insanlýða, insan inançlarýna. Ezilecek Kafasýnýn ezilmesi gerekir. * Ve KKTC Kafasýnýn ezilmesini deðil, baþarýya ulaþmasýný arzu ettiðimiz bir savaþ ilaný da Kuzey Kýbrýs'tan geldi. 'Hükümetin düþürülmesine kadar devam edecek ' diyor savaþý ilan eden Sendikal Platform, 'toplumu yok etmeye çalýþanlarý biz yok edeceðiz.' Demek öyle. Haydi hayýrlýsý. Gönlümüz sizinledir. E; açýklamadýnýz, söylemediniz ama düþüreceðiniz hükümetin yerine kimleri koyacaksýnýz? CTP tayfasýný mý? Sanki yüzü var sayýn okuyucular, dikta rejimine karþý yürüyüþ yapacaðýný bile açýkladý bizim CTP! Algýlayamýyorlar bir türlü muhalefet hakkýný kaybettiklerini bu insanlar Ferdiler, Kalyoncular ve Kadriler! * Sendikal Platform þok eylemlerine, 28 Ocak'ta gideceðini söylediði genel greve CTP'yi bulaþtýrýrsa katiyen halk desteðini saðlamaz. Bizden söylemesi, bir. Ýkincisi, Kuzey Kýbrýs'ýn esas meselesi 1974 yýlýndan sonra kurulan ahlaksýz düzendir, sistemdir. Ýþgal hukukunu maskeleyen kukla meclistir. Kukla hükümetlerdir. Yýkacaksýnýz bu kurumlarý ve yerlerine seçimle gelecek halkýn temsilcileri oturacak. Gerisi Allah kerim, baþka çaresi yok! Var mýsýnýz? ÝNGÝLÝZ YÜKSEK KOMÝSERLÝÐÝ HÝZMETLERÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK Ýngiliz Yüksek Komiserliði Konsolosluk Bölümü, adada yaþayan Ýngiliz vatandaþlarýna verilen hizmeti geliþtirmek amacýyla bazý deðiþikliklere gidildiðini duyurdu. Ýngiliz Yüksek Komiserliði'nden yapýlan açýklamada, dün baþlayan uygulama ile Lefkoþa'da Shakespeare Binasý'ndaki Konsolosluk Bölümünün Çarþamba ve Cuma günleri 09:30-12:30 saatleri arasýnda açýk olacaðý ifade edildi. Yüksek Komiserliðin, çalýþma saatleri (07:30-14:30) dahilinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn iþbirliði içinde düzenlediði "turizmde ara eleman yetiþtirme" kursunu tamamlayanlara sertifikalarý önceki gün düzenlenen törenle verildi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, törene Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel ile Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu da katýldý. Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), sel felaketlerinin önlenmesine yönelik dere ýslahý çalýþmalarýna devam ederken, konuyla ilgili personele daha bilinçli ve donanýmlý olmalarý için "Dere Islahý" eðitimi verildi. LTB Basýn Biriminden verilen bilgiye göre, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) öðretim görevlisi, Ýnþaat Mühendisi Mustafa Sýdal tarafýndan verilen eðitime, n Bir aylýk fiyat artýþýnda lider piyango biletleri ve fasulye Fiyat düþüþünde ise uçak bileti ve domates... Hayat pahalýlýðý olarak kabul edilen Tüketici Fiyatlarý Endeksi'nde aralýk ayý itibarýyla yüzde 0.26 oranýnda düþüþ oldu. Bir önceki yýlýn aralýk ayýna göre bir yýllýk fark ise yüzde Bunu göre 2010 yýlýndaki toplam hayat pahalýlýðý oraný yüzde 3.27 olarak gerçekleþti. Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Ýstatistik ve Araþtýrma Dairesi Baþkaný Güner Mükellef'in açýklamasýna göre, ana harcama gruplarý itibariyle bir önceki aya (kasým) göre en yüksek fiyat artýþý yüzde 2.40 ile eðlence ve kültür grubunda gerçekleþti. Ayný dönemde konut, su, elektrik, gaz ve diðer yakýtlarda yüzde 1.08; eðitimde yüzde 0.89; çeþitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.50; giyim ve ayakkabýda yüzde 0.44; haberleþmede yüzde 0.19; saðlýkta yüzde 0.10 artýþ meydana geldi. Öte yandan gýda ve alkolsüz LTB Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreterlik görevi için aday olduðunu açýkladý. Bulutoðlularý yazýlý açýklamasýnda, bugün parti merkezine adaylýk baþvurusunda bulunduðunu belirterek þunlarý kaydetti: "Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkanlýðý ve bugüne kadar sürdürdüðüm UBP Genel Sekreter Yardýmcýlýðý görevim de dahil olmak üzere þu ana kadar aldýðým tüm görevleri layýkýyla yerine getirdiðime inanýyorum. Bundan sonra da hem telefonla ulaþýlabilir olacaðý belirtilen açýklamada, konsoloslukla ilgili acil durumlarda, çalýþma saatleri dýþýnda da ofislerin gereken desteði saðlamak için açýlabileceði kaydedildi. Açýklamada, akþam saatleri ve hafta sonlarýnda, Londra'daki "Yabancý ve Milletler Topluluðu Ofisi"ne baðlý Evrensel Yanýt Merkezi'nin yardýmcý olmaya devam edeceði de ifade edildi. Daha ayrýntýlý bilginin adresinden elde edilebileceði belirtildi. TURÝZMDE ARA ELEMAN YETÝÞTÝRME KURSLARI TAMAMLANDI Törende konuþan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, ülkede ara elamana ihtiyaç duyulduðuna iþaret ederek, düzenlenen kursun bu bakýmdan taþýdýðý öneme vurgu yaptý. Ülkede yaklaþýk 12 bin iþsiz genç bulunurken 40 bin çalýþma izni ile çalýþan yabancý iþgücü olduðunu söyleyen Tokel, ara eleman yetiþmesiyle birlikte ülkede yabancý iþgücüne olan ihtiyacýn azalacaðýný belirtti. LTB PERSONELÝNE DERELERÝN ISLAHI EÐÝTÝMÝ LTB'de görevli mimar, mühendis ve dere ýslahý projelerinde çalýþan personel katýldý. Sýdal, eðitime katýlan LTB personeline konuyla ilgili bilimsel ve güncel bilgileri aktardý. Teorik bilgilendirmeden sonra soru cevap þeklinde devam eden eðitimde, dere ýslahý konusunda karþýlaþýlan sorunlarýn yaný sýra bu sorunlarýn çözümü de konuþuldu. Bir aylýk HP Yýllýk yüzde içeceklerde yüzde -1.82; lokanta ve otellerde yüzde -1.53; ulaþýmda yüzde ; mobilya, ev aletleri ve ev bakým hizmetlerinde yüzde ; alkollü içecekler ve tütünde de yüzde oranýnda düþüþ oldu. Buna göre, bir önceki aya göre endeks kapsamýndaki 172 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ; 98 maddenin fiyatlarýnda da düþüþ gerçekleþti. En yüksek fiyat artýþý gösteren ilk üç mal yüzde 200'lük artýþla KKTC Devlet Piyango Bileti (Þans Oyunlarý Masraflarý), yüzde TC Milli Piyango Bileti (Þans Oyunlarý Masraflarý) ve yüzde taze fasulye oldu. Ayný dönemde en yüksek fiyat düþüþü gösteren ilk üç mal ise yüzde 'le uçak ücreti (Ercan- Antalya), yüzde 'le domates ve yüzde ile marul'da gerçekleþti. DPÖ, tüketici fiyatlarýndaki geliþmeleri izlemek amacýyla, beþ ilçede önceden belirlenen perakende satýþ yerlerinden derlenen perakende satýþ fiyatlarýný her ay 2008=100 Temel Yýlý Tüketici Fiyatlarý Genel Endeksi'ne göre karþýlaþtýrýyor. BULUTOÐLULARI DA ADAY partime hem de halkýma daha iyi hizmet vermek için bu göreve talibim. Sorumluluðu yüksek olan bu görevi tüm arkadaþlarým gibi ben de yerine getirebileceðime inanýyor, yýllardýr hem siyasette, hem Belediyeler Birliði Baþkanlýðý'nda, hem de ülkemizin tek tanýnmýþ yerel yönetimi olan Lefkoþa Belediye baþkanlýðýndaki tecrübemin de bu görevi yapmamda artý bir avantaj olacaðýna da inanarak bugün parti merkezimize adaylýk baþvuru dilekçemi yaptým. Tüm ülkeme ve halkýmýza hayýrlý ve uðurlu olsun." 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ EYLEMLERE GÜVEN KALMADI KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan'ýn, 'Kararlýlýk Yürüyüþü' adý altýnda eylem yapacaklarýný açýklamasýnýn ardýndan ismi yanýmýzda saklý bir kamu görevlisi vatandaþýmýz da bize gönderdiði yazýda, sendikalara sormamýz için þunlarý yazdý: "Ben bir vatandaþ olarak sendikalarýn açýklamalarýna artýk gülme ihtiyacý hissediyorum. Ben de bir sendikanýn üyesiyim. Sayýn Baþbakanýmýz yýlbaþýndan önce açýkladýðý 2011 yýlý ilk aylarýndaki zamlarla ilgili henüz bir hareket yok... Süreç iþliyor ama... Herþeye zam yapýldý. Yapýlmaya da devam ediliyor. UBP hükümeti Ankara'nýn talimatlarýnýn dýþýna çýkamaz. Bu gerçeði gözönünde bulundurarak hareket edilmelidir. Ýrsen Küçük Bey beklenen bu kara haberleri verdiði anda ipler kopmalýydý. Nasýl ki emekçilere, çalýþanlara, esnafa bu açýklamalarýyla yeni yýlý zehir etti. Öyle eylemler yapýlmalýydý ki Ankara'nýn buradaki maþalarý da, hatta Ankara'daki yöneticiler de zehir içmeli zehir yemeliydiler. Bana göre geç kalýndý... Bu gecikme onlarýn daha da köpeksiz köyde at oynatmalarýna yarayacak... 'Kararlýlýk Yürüyüþü' adý altýnda bir eylem hazýrlýðý içinde olan KTOEÖS'nýn açýklamalarý kararlýlýk göstermesine raðmen benim inancým artýk kalmadý. Her türlü eyleme baþvuracaklarýný açýklayan yöneticiler acaba TC Elçiliði kapýsýna da dayanabilecekler mi? Bunu merak ediyorum ve buradan kendilerine soruyorum. Yapabilecekler mi bunu? Ey Ankara'nýn elçisi, üstümüzdeki baskýlarý çek... Bizi özgürlük mücadelesi vermeye zorlama, diyebilecekler mi? Yoksa gene kukla dedikleri UBP hükümetini mi þikayet edecekler Türkiye'nin elçisine? Göreceðiz..." BELEDÝYEDE PARTÝZANLIK MI? Deðirmenlik'ten arayan iþsiz bir vatandaþýmýz, Deðirmenlik Belediye Baþkaný'nýn devlette çalýþan bir kiþiye tanýdýk olduðu için, izinli günlerinde ekstra iþ verdiðini, iþsiz olan kendisinin ise iþ isteðini reddettiðini söyledi. "Ben Deðirmenlik'ten arýyorum sizi yaþýndayým ve iþsizim. Deðirmenlik Belediyesi'ne müracaat ederek iþ istedim. Bana verilen cevap iþ olanaðý olmadýðýydý. Açýlýrsa belki olur düþüncesi içinde beklemeye baþladým. Sonradan öðrendim ki beni reddeden Deðirmenlik Belediye Baþkaný Alev Kayasý'nda bekçilik görevinde bulunan bir þahsý belediyede çalýþtýrmaktadýr. Alevkayasý'nda bekçilik hizmeti yapan kiþi bir gün bekçilik yaptýktan sonra iki gün de izinli olmaktadýr. Deðirmenlik Belediyesi de izinli olduðu günleri ayarlayarak ilgili kiþiye iþ vermektedir. Kadrolu falan deðil, çünkü þahýs Alevkayasý'nda kadrolu devlet hizmetlisidir. Deðirmenlik Belediyesi Baþkaný halkýný düþünse, çalýþan tanýdýklarýna izin günlerinde iþ vereceðine çalýþmayan köylülerini düþünmez mi? Ama içine düþtüðümüz durumun sebeplerinden en büyüðü particilik olmasýna raðmen buna devam ediliyor." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR DENÝZE DÜÞEN BOKA SARILIR Bizim Mandra TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun "Türkiye gerektiðinde en beklenmeyen kararlarý alýr" þeklindeki sözleri, gerek mandra halký, gerekse uluslararasý tarafsýz siyasi gözlemciler arasýnda çeþitli yorumlara yol açar. Bazý yabancý gözlemciler, bunun Rum tarafýna tehdite varan bir gözdaðý da olabileceðini açýkça belirtirken, sokaktaki adam, "Bir da bakarsýnýz ansýzýn Baf kalesine bayraðý çekerler" diye imalý imalý söylenir.

8 8 5 Ocak 2011 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Birleþiniz Gelmiþ geçmiþ en zayýf, en beceriksiz ve Ankara'ya en tavla teslim Küçük Hükümeti, son Ankara ziyaretinde Kýbrýs Türklerinin idamý denecek son önlemlerle ilgili talimatlarý da AKP Hükümetinden aldýktan sonra, ayaðýnýn tozu ile bu önlemleri hayata geçirmeye baþladý. Tek tek sendikalarýn, sivil toplum örgütlerinin, gazetelerin, siyasi partilerin ve ekonomik örgütlerin yapacaklarý eylemlerle AKP Hükümetini ve buradaki iþbirlikçilerini dize getireceklerini sanmasýnsýnlar. Kýbrýslý Türklerin kim olduðunu onlara gösterebilmemiz için birleþmemiz lâzýmdýr. Tüm sendikalarýmýz siyasi ve ekonomik görüþ farklýlýklarýný bir kenara býrakmalýdýrlar. Ayni þekilde muhalefetteki siyasi partilerimiz de her türlü farklýlýklarýný unutmalý ve sýrf kukla bir hükümette yer alabilmek uðruna birbirleriyle didiþmemeli, tüm güçlerini Kýbrýslý Türklerin Kurtuluþ Savaþý için birleþtirmelidirler. Ekonomik örgütlerimizin tümünün de yýllardan beri süregelen sorunlarý vardýr. Bu sorunlarýna çözüm için bazan tek tek, bazan topluca yaptýklarý eylemlere karþýn hiçbir olumlu netice alamamýþlardýr. Çünkü hikâyedeki gibi kurt kuzuyu yemeye karar vermiþtir. Dolayýsý ile ekonomik örgütlerimiz de mensubu olduklarý Türk Toplumu gibi yok olma sürecindedirler. Bundan dolayý iþveren örgütleri, iþçi örgütleri, muhalefetteki siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ortak bir plâtforumda birleþmeli ve AKP Hükümeti ile buradaki iþbirlikçilerine karþý Kýbrýs Türklerinin ekonomik, sosyal ve siyasi kurtuluþ savaþýný baþlatmalýdýrlar. Savaþtan maksadým silah alýp daða çýkmak deðildir. Haklarýmýzý kazanýncaya kadar her türlü demokratik mücadele yolunu kullanmalýyýlýz Tek baþýna kurtuluþ yoktur. Ya hep birlikte mücadele verip varolacaðýz, ya da tek tek yok olup, doðup büyüdüðümüz bu yerden silinip gideceðiz. Ýlk baþlarda AKP Hükümetinin dayattýðý sözde mali önlemler paketi için destek veren birçok iþadamý dostum, bugün parmaklarýný ýsýrmaktadýrlar. Bütçe açýklarý bahane edilerek, sanki AKP'nin yaptýðý bütçe denkmiþ gibi ki, sadece Kasým ayý TC bütçe açýðý 357 milyondur, Kýbrýs Türk iþveren ve çalýþanýný fakirleþtirecek önlemleri hayata geçirmektedirler. Halbuki herkesin malûmu olduðu üzere, bütçe açýklarýmýzýn temel nedeni kontrolsuz nüfus artýþýdýr. Sürekli daralan bir ekonomide, ekonomik çarklarýn dönmesi için geniþletici mali önlemler alýnýrken, Küçük Hükümeti ekonomiyi daha da daraltacak önlemleri hayata geçirtmektedir. Ýþ insanlarýnýn yýlbaþýnda bile yeterli satýþlarý yapamadýklarýný gazetelerde okumaktayýz. Buna karþýn iþ bilmez Küçük Hükümeti, ekonomik çarklarýn dönmeye ve ekonominin büyümeye baþladýðýndan bahsetmektedir. Özelleþtirme adý altýnda Kýbrýs Türklerinin öz kuruluþlarý TC sermayesine peþkeþ çekilmektedir. Yarýn 75 milyonla çalýþan Sütaþ'a Koop Süt verilirse, hangi süt ürünleri üreticimiz onunla rekabet edebilecektir? Benzer akýbetler diðer iþ yerlerimizi de beklemektedir. Yukarýda da yazdýðým gibi AKP'nin dayattýðý pakete karþý toplumsal kurtuluþ savaþý baþlatmazsak sonumuz çok yakýndýr Onun için birleþelim diyorum. Çalýþtýranýmýz, çalýþanýmýz, baðlý olduklarý örgütler, siyasilerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz, bugün ayrýþma deðil, birleþme günümüzdür. Öz varlýklarýmýzý ve toplumsal varlýðýmýzý korumak için haydi mücadeleye. Tek tek kurtuluþ yok. Bu arada Hür Ýþ Federasyonu'na da, ne sebeb olursa olsun sürüden ayrýlmamasýný ve emekçi mücadeleyi bölmemesini salýk veriririm. KDV ARTTI, BELEDÝYE ÜCRETLERÝ DE ARTTI Gazimaðusa Belediyesi, hükümetin KDV oranlarýnda yaptýðý artýþý ücretlerine zorunlu olarak yansýttýðýný açýkladý. Su ücretlerindeki KDV yüzde 1'den 5'e çýktýðý için faturalarýn yeniden düzenlendiði bildirildi. Belediyeden yapýlan ve "ülkede yaþanan ekonomik sýkýntýnýn vergi yükümlüleri üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak harç ve ücretlerine zam yapmama kararlýlýðýný son 3 yýlda olduðu gibi 2011 yýlýnda da sürdürdüðü" kaydedilen açýklamada, son KDV artýþýndan doðan farkýn zorunlu olarak ücretlere yansýtýldýðý belirtildi. Açýklamada, "Bakanlar Kurulu'nun son aldýðý kararlardan birine göre, su ücretlerinde yüzde 1 olan KDV oranýnýn yüzde 5'e çýkarýlmasý nedeniyle zorunlu olarak faturalar bu oran üzerinden yeniden düzenlendi." MATBAACILAR KDV'YE TEPKÝ GÖSTERDÝ Kýbrýs Türk Matbaacýlar Birliði, matbaalarda basýlan evraklarda, daha önce uygulanan yüzde 5 oranýndaki KDV oranýnýn yüzde 16'ya çýkartýlmasýnýn "sektörü zora soktuðunu" ifade ederek Maliye Bakanlýðý'ndan bu yöndeki kararýn geri alýnmasýný istedi. Kýbrýs Türk Matbaacýlar Birliði Baþkaný Salih Akkoyun imzasýyla Maliye Bakanlýðý'na hitaben kaleme alýnan yazýda, matbaa sektöründe yaþanan olumsuzluklara her geçen gün bir yenisinin eklendiði belirtilerek "Piyasa koþullarýnda rekabet edebilmemize olanaklar saðlamasý gereken yöneticilerimiz bizleri KDV oranýnda yapýlan deðiþikliklerle daha da zor, rekabet edemeyecek duruma getirmiþlerdir" denildi. Sadece maliyetlere yansýyacak olan bu artýþýn yapýlmasýna bir anlam veremediklerini ifade eden Akkoyun þunlarý söyledi: "Yaný baþýmýzda her yönüyle ileri olan teknolojiye sahip Türkiye piyasasýyla mücadele veren sektörümüz KDV oranlarýndaki deðiþikliklerle daha da zora KAYALP Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, merkezi hükümetin KDV oranlarýný artýrmasýnýn belediyenin su ücretlerini de artýrdýðýný ifade ederek, belediye olarak su ücretlerine zam yapýlmamasý yönünde son yýllarda gösterdikleri kararlýlýðýn, yeni düzenlemeyle bu yýl mümkün olamayacaðýný söyledi. Özellikle son yýllarda ülkeyi her alanda olumsuz olarak etkileyen ekonomik sýkýntýnýn vergi mükelleflerini de önemli ölçüde ödeme güçlüðüyle karþý karþýya býraktýðýný görerek belediye ücretlerine zam yapmadýklarýný belirten Kayalp, KDV oranlarýyla gelen yeni zamlarý uygun bulmadýklarý halde uygulamakla zorunlu olduklarýný halkýn bilmesini istedi. girmiþtir. Dolayýsýyla tüm KKTC genelinde iþletmelerin verdikleri vergilerden istifade eden KKTC ilgili makamlarý, nedense hiç bir konuda bizlere yardýmcý olmazken, önümüze getirilen bu artýþlarla tüketicilerimizin farklý olarak baþka alternatiflere yöneleceklerini de göz önüne almamýþlardýr." Matbaa iþletmecilerinin tüm olumsuzluklara raðmen hiç bir destek ya da herhangi bir fondan yardým almadan iþlerini sürdürdüklerini; bu iþletmelerin yýllardýr bir aile iþletmesi olmaktan öteye gidemediðini anlatan Akkoyun, þunlarý da kaydetti: "Ayakta durmaya çalýþan iþletmelerimiz daha çok destek beklerken KDV oranlarýna yapýlan deðiþiklikle bizi kepenk kapatmaya itiyorlar. KDV oranlarýnda deðiþikliði yapýlan hammadde olarak kullandýðýmýz tüm kaðýt, boya ve malzeme alýmlarýmýza da yansýmasýndan dolayý bu oranýn üretimimize maliyet artýþý olarak gelmesi kaçýnýlmazdýr. Kararýn geri alýnmamasý halinde sektörün rekabet ortamýnýn ortadan kalkacaðýný da KKTC yetkili makamlarýna ve kamuoyuna duyururuz." Karanfil Kani KANOL KORSAN DEVLETÝN KORSAN HÜKÜMETÝ... Bir yeni yýla daha girdik korsan ve dingili kopmuþ KKTC devletiyle... Binlerce insanýn yasalarla düzenlenmiþ haklarýný yok sayan bir hükümet sanki çok doðal birþeymiþ gibi, koltuklarda oturmaya devam ediyor... Ortaçaðý yaþayan bir ülkedeyiz sanki da... Ýþçiyi, memuru, emekliyi angarya çalýþtýrma hakkýný kullanýyor KKTC devleti... Öðretmenlerin hazýrlýk ödeneði hakký var ama ödemiyor, tüm çalýþanlara 13. maaþ ödemesi gerekiyor, ödemiyor... Batýrdýklarý KTHY çalýþanlarýna karþý hiçbir sorumluluðu yok... Hayat pahalýlýðý konusundaki haklarý da dilediði gibi yok sayabiliyor... Öte yandan da vatandaþýn zorunlu harcamalarýný neredeyse ikiye katlayacak zamlarý müjdeliyor korsan devletimizin, korsan hükümeti... Ýþin en acýklý yaný ise toplumun hala daha gidilmekte olan köyün minarelerini görmemeye devam etmesi... Memuruna, iþçisine, emeklisine en doðal hakký olan maaþýný vermekten aciz bir hükümet bu ülkeden baþka herhangi bir ülkede olsa, acaba koltuklarýnda oturmaya devam edebilir miyidi? KKTC'de nasýl edebiliyor peki? Tanýnmamýþ, korsan ve iþgal altýnda bir devlet olduðu için mi? Baþka türlü olmasý mümkün olur muydu ki? Memurunun maaþýný ödeyemeyen bir hükümet, hala daha yerinde durmaktan ve devleti idare eder gibi davranmaktan utanmaz mý? Mecliste çoðunluðu saðlamýþ olmasý hükümet olmak için yeterli midir yani? Hiç mi rahatsýzlýk duymuyor bu kiþiler oturduklarý koltuklarda? Bir de çok büyük baþarýlara imza atmýþlar gibi, yeni yýlda geliþmenin devam edeceðinden, neredeyse tüm sektörlerde büyüme beklediklerinden söz ediyorlar enayi yerine koyduklarý Kýbrýslý Türklere... Ancak onlara bu þekilde davranma ve konuþma cesaretini maalesef yine bu toplum veriyor... Daha düne kadar alýnan tedbirlerin çok yerinde tedbirler olduðundan söz ederek, ekranlarda boy gösteren ve hükümetin arkasýnda kale gibi duran sanayicilerimiz, "gazzýk" kendilerine de deðdiði anda baþlýyorlar bas bas baðýrmaya... Rum tarafýndan alýþ veriþ yapan vatandaþlarýn, her geçen gün azalan alým gücünü dengelemek için çýrpýnýp durduðunu göremeyen ticaret baronlarýmýz da bu tedbirleri çok yerinde ve hatta geç kalmýþ tedbirler olarak savunmuþtu daha ilk günlerden... Þimdi kuyruklarý tutuþmuþ kediler gibi her gün, bas bas baðýrýyorlar vatandaþýn güneyden alýþ veriþ yapmasýna... Vatandaþýn anasýný belleyen hükümetin keyfi, kanunsuz ve hiçbir ekonomik temeli olmayan paketler uygulamasýna alkýþ tutmuþlardý oysa... Bu çevreler de artýk akýllarýný baþlarýna toplamalýdýrlar... Ve çalýþanlarýn en doðal hakký olan maaþlarýný dahi ödemekten aciz bu hükümete sendikalarla beraber olup, bir an önce istifa edip gitmesini söylemelidirler artýk en yüksek sesleriyle... Alternatifimiz yok, Türkiye böyle istiyor ne yapalým filan demekten de vazgeçmelidir artýk bu toplum... Bu hükümet çekip gitmelidir... Kýbrýs Türkü ne yapýp etmeli kendi iradesine sahip çýkmalýdýr... Bunun için de toplumsal varlýðýný, kimliðini Kýbrýslý Rumlara teslim etmediði gibi Türkiye'ye de etmemelidir...

9 5 Ocak 2011 Çarþamba Tünel ALINTI UFUKTA PETROL SAVAÞI DEÐÝL SU SAVAÞI VAR Avustralya'nýn bazý bölgeleri sellerle boðuþuyor; halbuki yakýn zamana dek bu ülke kuraklýkla kavruluyordu. Avustralyalýlar, 'kutsal kitaplarda bahsi geçen' bir selden bahsediyor. Suyun önemini, ancak ondan yoksun kaldýðýmýzda anlýyoruz. Fakat dünyanýn birçok bölgesinde insanlar, temiz su kaynaklarýna ulaþamýyorlar. Petrol zengini Abu Dabi'de bilim insanlarý, bulut oluþumuyla saðanak üretiyor. Eðer bu teknoloji bilim insanlarýnýn inandýðý türden bir dönüm noktasýysa, gerçekten muazzam bir geliþmeyle karþý karþýyayýz. Temiz suya eriþememek hem periþan edici hem de istikrarsýzlaþtýrýcý. Geleceðin savaþlarý muhtemelen petrolden ziyade su için verilecek. The Daily Telegraph (Baþyazý) DÝPNOT Irak'taki sivil ölümlerini izleyen Ýngiliz Body Count örgütünün raporuna göre 2010 yýlýnda Irak'ta 3 bin 976 sivil hayatýný kaybetti. HERKESÝN FEDERASYONU KENDÝNE ARÞÝV TARÝH 30 KASIM, 2009 Geçirdiði kalp krizi sonucu kalbi duran 39 yaþýndaki bir kiþi, Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan operasyonla yeniden canlandýrýldý... Kalbi acil serviste duran adama elektrikli þok ve kalp masajý uygulandý... Gözden kaçmayanlar... HER KADEH SENÝN ÞEREFÝNE ANKARA Bir parti hükümete gelir, hükümetin dýþýnda kalanlar baþ muhalif kesilir. Sonra onlar gider, bunlar gelir, bu sefer hükümette astýðý astýk kestiði kestik olanlar, hükümete gelenlerin üstüne çullanýr. Bu kýsýr döngü içinde o parti þunu ziyaret eder, bu parti þu sendikaya destek atar. Sonra sendika partiyi ziyaret eder, parti sendikaya selam çakar. Körlerin saðýrlarýn birbirini aðýrladýðý bu rezil sofrada, her kadeh senin þerefine Ankara... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ýnþaat alanýndaki serbest piyasa ekonomisinde KKTC, Rum tarafýndan iki adým öndedir." Cemal BULUTOÐLULARI (Lefkoþa Belediye Baþkaný) virgül KURTARAN KURTARANA Yýllanmýþ UBP iktidarýndan kim kurtardý Kýbrýs Türkünü? CTP... Kýbrýs Türkünü UBP'den kurtarýp hükümet koltuklarýna oturunca kimi örnek aldý CTP? UBP'yi... Diyelim ki, CTP Kýbrýs Türkünü Rauf Denktaþ'ýn iktidarýndan da kurtardý. Peki sonra ne oldu? Talat Silihtar'a çýkýnca "hýk" deyip kimin burnundan düþtü? Denktaþ'ýn... CTP þimdi yanýna BG'sini de alarak Kýbrýs Türkünü bir kez daha kurtaracak UBP'nin elinden. Kurtaran kurtarana anlayacaðýnýz. Bakalým en son kimin elinde kalacak? "ABD ve Almanya federasyon olabilir. Onlarýn federasyona gidiþ yollarý kendilerine aittir." Rauf RAÝF DENKTAÞ Mütedeyyin kesim ve AKP icraatlarý ergenlikten kurtuldu. Ýrtica korkusu miadýný doldurdu. MGK'nýn da artýk yalnýz Kürtlere ve öðrencilere gücü yetiyor. Arkamýzda býraktýðýmýz yýlýn özetini bu birkaç cümleyle toparlamak mümkün. Toplumun eðitilmesi, dayakla hakaretle büyütülmesi gereken kesimleri üstüne devlet katlarýnca mutabakata varýldý: Kürtler ve öðrenciler. Yýllardýr Kürt siyasetini 'þýmarýk, haddini bilmezlerin alaný' ilan eden, Kürtçenin devlet elinden çýkma konserveler dýþýnda yaþatýlmasýna tahammülü olmayanlar bir kez daha 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... MGK'nýn öncülüðünde savaþ çýðlýklarý atmaya baþladý yýlýna Baþbakan'ýn postal izleri taþýyan sözleriyle girdik. "Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet" diye haykýrýyordu. Gerçi Kürtleri de Yaradan'dan ötürü sevmeye devam ediyordu ama onlarla oturup memleketin geleceði üstüne fikir teatisinde bulunacaðý yoktu. Zaten Kürtler de iki dil ve özerklik talepleriyle haddini aþmýþtý. Þimdi sýnýf mümessillerini kendileri seçmek istiyor afacanlar. Devletin ordusundan, polisinden yedikleri dayak canlarýna yetti besbelli. Kendi dillerini fýsýltýya KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar Yýldýrým Türker "Radikal"de yazdý: "Sen bu gidiþle Ýnsan Haklarý Ödülü'nü ancak Kaddafi'den alýrsýn" emanet etmelerini dayatan devletin açýlým diye diye copunu parlatýp silahýný temizlediðinin farkýnda olmalarý, Kürtleri bir kez daha uzlaþmaya gönlü olmayan dayak arsýzlarý olarak çýkardý karþýmýza. Devletin mükemmel bir basiretsizlik, gözüdönmüþ bir cengâverlikle onlarca yýl önce baþlarýna sarmýþ olduðu koruculuk kurumu, AKP hükümetinin açýlým temizliði gündemine neden girmedi sanýyorsunuz? AKP, çocuklarý idare etmek için muhbirlik kurumuna olan inancýný defalarca göstermedi mi?(...) Korucularýn devlet tarafýndan 'oralarýn' vazgeçilmez güvencesi olarak görüldüðünü biliyoruz. Onlar muhbir vatandaþ. Öðrencilerin yedikleri dayaðýn nasýl bir fikri takibin sonucu olduðunu hatýrlatmalý mý? Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu, okul ve çevresinde güvenliðin saðlanmasý amacýyla, her okulda bir müdür yardýmcýsýnýn 'irtibat görevlisi' olarak belirlendiðini açýkladý. Muhbir öðretmen uygulamasýnýn tepki görmesi üzerine saldýrýyla karþýlaþtýðýnda samimi bir þaþkýnlýkla "Muhbirlik o kadar da kötü bir þey deðil" deyivermiþti.(...) Çocuða sunduðunuz hayatý güvensiz, hiç kimseyle yakýn iliþki kuramayacaðý bir bekçi nöbet kulübesi olarak tanýmlamanýn onun ruhunda nasýl tehlikeli çekmeceler oluþturacaðýndan söz etsek bizi fazla nanemolla mý bulur acaba? (...) Muhbir vatandaþlýðýn tarihi epeyi gerilere gider. Ama kanýmca þahikasýna vardýðý nokta, koruculuk sistemi ve ýsrarla Kürtlere dayatýlan 'piþmanlýk yasasý'dýr. Bu yýlý da Kürtlerin ve öðrencilerin, gençlerin hýrpalanmasýyla geçireceðimiz anlaþýlýyor. Geçen yýlýn Ýnsan Haklarý karnesi ÝHD Ýstanbul Þubesi tarafýndan açýklandý. Gerçekten berbat. "Bu yýl savaþta hiçbir payý olmayan 14 çocuk can verdi. Ateþ, patlayan mühimmat, gözaltýnda iþkence, köylerin bombalanmasý, panzer altýnda kalma sonucu kaybettiðimiz çocuk sayýsý 376'ya ulaþtý." Baþbakan'a hitap etmeden bitiremeyeceðim. Sen bu gidiþle Ýnsan Haklarý Ödülü'nü ancak Kaddafi'den alýrsýn. (Bu yazý Yýldýrým Türker'in 03/01/ 2011 tarihli "Radikal"de yayýmlanan "Muhbirler ile çocuklar" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 5 Ocak 2011 Çarþamba Düdüklü Tencere Bülent Aykut ATATÜRK FÝLMLERÝ ÝVEDÝK FÝLMÝNÝN YARISI KADAR SEYÝRCÝ TOPLAYAMADI... Geçtiðimiz yýl Atatürk ile ilgili 2 film çevrildi. Filmleri beðenmeyenler topluca vatan haini ilan edildiler. Bu filmler ticaridir... Bu filmleri yapanlar da babalarýnýn hayrýna mý yapýyorlar? Paralarý cebe indirirken iyi idi, ancak filmler hasýlat yapmayýnca eleþtirenlere karþý bu saldýrganlýk niye? Kazandýnýz mý ne ala. "Filmi beðenmedim" diyenler afiþe edildi. Türkiye TV'lerinin haber kanallarý aylarca filmin reklamýný yaptýlar. Filme gidenler kahraman ilan edildi. Kuvvet komutanlarý topluca filmlere gittiler. Gittiler de ne oldu, filmler seyirci patlamasý mý yaptý? Genelkurmay bol bol asker yolladý filmlere... Okullar dersleri iptal edip öðrencileri topluca sinemalara götürdüler... "Dersimiz Atatürk"tü uzun bir süre okullarda. Yine de çevrilen iki Atatürk filmi Recep Ývedik 3'ün seyircisinin yarýsý kadar seyirci toplayamadý! "Halk filmi anlamadý" dediler. Küçümsediðiniz halk filmden anlar efendiler. Bu durumda hain kim? Filmi eleþtirenler mi, filme gitmeyenler mi? Filmi eleþtirmek hainlikse eðer, ben de diyorum ki: Ýki Atatürk filmi de güzel deðildi. Bence, Turgut Özakman'ýn senaryosunu yazdýðý "Dersimiz Atatürk" filmi, yönetmenliðini Zülfü Livaneli'nin yaptýðý "Veda" filminden daha da kötüydü. Turgut Özakman'ýn "Biz Çýlgýn Türkler" kitabý da bana göre kötüdür. Baþkalarýna göre iyi olabilir... Benim okuduðum daha doðrusu okuyamayýp yarým býraktýðým en kötü kitaptý. Özakman'ýn filmini beðenmedim, kitabýný da beðenmedim diye hain olacaksam, o zaman "yaþasýn hainlik" derim ben de. Böyle bir mantýk olabilir mi? Diðer bir mantýksýzlýk ise Atatürk resimlerindeki sigaralar ve içkilerin fotoþopla yok edilmesiydi! Neden yok edildi, sebep ne? Yahu böyle bir mantýk olabilir mi? Atatürk içkinin tetiklediði hastalýktan öldü, Atatürk ve raký özdeþleþmiþtir. Atatürk bir sigara ve içki tiryakisiydi bunu neden kabul edemiyorsunuz? Takýldýðým konulardan biri de sayfa, sayfa verilen ölüm ilanlarýdýr... Son yýllardaki moda deyimle seçkin, köklü, asil, tanýnmýþ, elit biri ölür, ayný aileden deðiþik kiþiler ayrý, ayrý ilanlar verirler... Þirketler ilan verir logolarý yayýnlanýr... Þirket þirkettir, ölüm ilaný verse de reklamýný yapmaktan geri kalmaz! Ölenin 7 ceddini tanýrýz... Ýlanda paþa dedesi, mebus amcasý, hanedandan teyzesi, rotaryen kardeþi, bakan eniþtesi, þusu busu, her þeyini öðreniriz. Ölüm ilanlarýnda bile ne kadar seçkin olduðunu adeta haykýrýrlar, hala kendilerini gazetenin paparazzi sayfasýnda sanýrlar. Nereden gelip nereye gittiðini anlarýz ölüm bile azdýr onlar için yine de havalarýndan vazgeçmezler. Tahtalý köye gidiþleri bile havalýdýr onlarýn. Farklýdýrlar onlar seçkin ve köklü ailenin mensuplarýdýrlar çünkü, onlar bizler gibi deðillerdir. Bu havalý ilanlara son zamanlarda bir de Atatürkçü, ya da büyük Atatürkçü sözü eklendi. Ben defalarca okudum gözlerime inanamadým. Atatürkçü, normal Atatürkçü, büyük Atatürkçü yani yuh artýk bu kadar da olmaz... Parasý olamayýp da ilan veremeyenlerin Aatürkçü olup olmadýðýný nasýl anlayacaðýz. Atatürk yaþarken gölgesine sýðýnanlar, Türkiye'de ve ülkemizde her fýrsatta sömür, sömür Atatürk'ü sömürdüler. Eline çiçek ya da zeytin dalý vereceklerine, Ortaçað barbarý gibi kýlýç verip alakasýz bir de heykelini diktiler... Her þeyi anladýk anlamasýna da, bari ölürken bile Atatürk'ü kullanmasalar... SAÐANAK YAÐIÞ ETKÝLÝ OLDU- Saðanak yaðýþ Girne bölgesinde etkili oldu. TAK muhabirinin yetkililerden aldýðý bilgiye göre, saðanak yaðýþ þu ana kadar bölgede herhangi bir zarara neden olmadý. Önceki akþam saatlerinde baþlayýp dün de gün boyunca devam eden saðanak yaðýþ, bölge genelinde etkili olurken trafikte de zaman zaman aksamalara neden oldu. Meteoroloji Dairesi'nden alýnan bilgiye göre, Kuzey Sahili ve Beþparmak yöresinde akþamdan itibaren meydana gelen yaðýþlar nedeniyle dün öðle saatlerine kadar Akdeniz'de metrekareye 3, Kozanköy ve Girne'de 12, Lapta'da 7, Beylerbeyi'nde 18 ve Boðazköy bölgesinde 89 kg yaðýþ düþtü. Yaðýþlý havanýn bugün ve yarýn da devam edeceði belirtildi. ÇOCUK YUVASINI ZÝYARET ETTÝLER Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Eðitim Fakültesi Türkçe Öðretmenliði Bölümü öðrencileri, Lefkoþa Çocuk Yuvasý'ný ziyaret etti. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, ziyarette Lefkoþa Çocuk Yuvasý'ndaki çocuklara yýlbaþý nedeniyle çeþitli hediyeler verildi, ayrýca bölüm öðrencileri çocuklara gitar eþliðinde þarkýlar söyleyerek onlarýn neþeli bir gün geçirmelerini saðladý. Ziyarette bölüm baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ömer Yaraþýr ve Uzman Selma Korkmaz da öðrencilere eþlik etti. Yaraþýr ziyarette yaptýðý konuþmada, toplumsal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn önemini vurgulayarak, bu anlamlý ziyaretin hem öðrenciler hem de yuvadaki çocuklar açýsýndan güzel olduðunu kaydetti. GÜNEYDEN... TAHTAKALE BÖLGESÝ RESTORE EDÝLÝYOR Lefkoþa'nýn Rum kesiminde surlariçinde yer alan Tahtakale bölgesinin restore edilmekte olduðu bildirildi. Alithia gazetesinin haberine göre, restorasyon çalýþmalarý nedeniyle bazý yollar kapatýldý. TAÞINMAZ MAL KOMÝSYONU'NA BAÞVURAN RUMLARIN SAYISI 834 KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvuran Kýbrýslý Rumlarýn sayýsýnýn toplam 834'e ulaþtýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, yaklaþýk 4 yýllýk geçmiþi olan komisyona baþvurularýn 2010'da yoðunlaþtýðýna da dikkat çekti ve toplam 834 baþvurudan 394'ünün (yüzde 47) bu yýla ait olduðuna vurgu yaptý. Gazete, Aralýk 2010'da 64 baþvuruyla rekora ulaþýldýðýný da ekledi. PAPADOPULU AYÝNÝN ENGELLENMESÝNÝ AP'A ÞÝKAYET ETTÝ DÝKO'lu Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Antigoni Papadopulu, 25 Aralýk'ta Dipkarpaz'daki kilisede yapýlan ayinin KKTC makamlarýnca engellendiði iddiasýyla AP'a þikayette bulundu. Simerini gazetesinin haberine göre Papadopulu þikayetinde, ayinin engellenmesinin insan haklarýna ve temel özgürlüklere aykýrý olduðunu kaydetti. ARINÇ'IN FENER RUM PATRÝKHANESÝNÝ ZÝYARET ETMESÝ RUM BASININDA Türkiye Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etmesi ve konuya iliþkin açýklamalar Rum basýnýnda da yanký buldu. Haravgi gazetesi "Bülent Arýnç Fener Rum Patrikhanesinde Azýnlýklarýn Haklarý Büyükada Yetimhanesi Patrikhaneye Aittir" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde uzun yýllardan sonra Fener Rum Patrikhanesini ziyaret eden Türk üst düzey yetkilinin önemli siyasi mesajlar verdiðini kaydetti. Gazete Arýnç'ýn, "Erdoðan hükümetinin katý Ýslamcýlarýndan biri olarak görüldüðünü" belirtti. HAYVAN BESÝCÝLERÝNE YAKLAÞIK 9 MÝLYON EURO DESTEK Rum Hükümetinin; hayvan besicilerine, toplam 9 milyon 200 bin Euro ekonomik destek vereceði bildirildi. Fileleftehros gazetesi, Rum Bakanlar Kurulunun, 2010 yýlýnýn son günlerinde aldýðý kararla, Rum hayvan besicilerine devlet desteðinin verileceðini belirtti. YUNAN BAYRAÐI ÜÇÜNCÜ KEZ GÖNDERDEN ÝNDÝRÝLDÝ VE YIRTILDI Rum Saðcý Ýþçi Sendikalarý (SEK) binasýnýn önündeki Yunan bayraðýnýn üçüncü kez gönderden indirildiði ve yýrtýldýðý bildirildi. Fileleftheros, gazetesi geçtiðimiz Pazartesi sabaha yakýn saatlerde kimliði belirlenemeyen bazý gençlerin Larnaka'ya baðlý "Dromolakþa-Meneu"daki (Mormenekþe-Menevi) SEK binasýndaki bayrak direðinden Yunan bayraðýný aþaðýya indirdiklerini ve yýrttýklarýný yazdý. Haberi fotoðrafla destekleyen gazete, gençlerin bir adým daha ileri giderek, yýrttýklarý bayraðý binanýn sokak kapýsýnýn her iki tarafýndaki direklere baðladýklarýný yazdý. Bayraðýn indirilerek yýrtýlmasý olayýný daha önce iki kez daha yaþadýklarýný kaydeden sendika baþkaný Kipros Panayis; olayý kýnadýklarýný belirtti ve polisi suçlularý bulmaya çaðýrdý.

11 5 Ocak 2011 Çarþamba 11 DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. KARISINI BOÐARAK ÖLDÜRDÜ Larnaka'da ikamet eden 52 yaþýndaki Andreas Hristodulu isimli bir Rum'un, 42 yaþýndaki Bulgar uyruklu eþini, 6 yaþýndaki çocuklarýnýn yan odada uyuduðu bir sýrada boðarak öldürdüðü bildirildi. Alithia gazetesinin haberine göre, psikolojik problemleri bulunduðu belirlenen söz konusu þahýs, cinayeti iþledikten sonra Larnaka polis karakoluna giderek teslim oldu. Gazeteye göre þahýs, cinayeti nasýl ve neden iþlediði ile ilgili çeþitli çeliþkili iddialar ortaya atarken, cinayeti cinsel iliþki sýrasýnda iþlediðini de söyledi. Þahsýn teslim olmasýnýn ardýndan eve giden polis ve adli tabip, kadýný yataðýnda cansýz bir þekilde yatarken buldu. Kadýn üzerinde yapýlan incelemeler neticesinde, kadýnýn boðularak öldürüldüðü saptandý. 27 bin kiþi kendini soðuk sulara attý Hollanda Scheveningen sahillerinde geleneksel hale gelen yeni yýl dalýþlarý kýþ ortasýnda ilginç görüntülere sahne oldu. Ülke genelinde 64 noktada gerçekleþen dalýþlarda yaklaþýk 27 bin kiþi kendini soðuk sulara atýp saðlýk ve mutluluk temennisinde bulundu. Hollanda'da geleneksel hale gele gelen yeni yýl dalýþlarý, her yýlýn ilk günü yapýlýyor. Yeni yýl dalýþlarýnýn ilki 1959 yýlýnda 81 yaþýndaki Ok van Batenburg öncülüðünde gerçekleþmiþti. Çýplak gel, giyin git- Ýspanya'nýn baþkenti Madrid'de bir maðaza indirim günlerine olan ilgiyi artýrmak için "çýplak gel, giyin git" kampanyasý baþlattý. Ýlk 100 müþteriye bedava alýþveriþ fýrsatý sunan maðaza bu sloganla izdihama neden oldu. Sabahýn erken saatlerinde iç çamaþýrlarýyla maðazaya gelen Ýspanyollar soðuða aldýrmadan bedava alýþveriþ için uzun kuyruklar oluþturdu. Kapýlarýn açýlmasýyla þanslý 100 kiþi içeriden diledikleri kýyafeti aldý ve yarý çýplak geldikleri maðazadan giyinik ayrýlmayý baþardý. Maðazaya iç çamaþýrlarýyla gelen ve aðýrlýklý olarak gençlerin oluþturduðu kalabalýk dýþardaki dondurucu soðuða aldýrmadan kapýlarýn açýlmasýný bekledi. Ýçerde devam eden alýþveriþ çýlgýnlýðý pes dedirten görüntülere sahne oldu. BAFLILAR "KIBRIS" HAVAYOLLARINI BOYKOT ETMEYE HAZIRLANIYOR Baf Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn (EVE), "Kýbrýs" Havayollarý'ný boykot etmeye hazýrlandýklarý bildirildi. Alithia gazetesi, "Baf'ýn Uçuþlarýn Ýptal Edilmesi Ýle Ýlgili Kýbrýs Havayollarý Aleyhindeki Boykotu" baþlýðýyla aktardýðý haberine göre, Baf Ticaret ve Sanayi Odasý, "Kýbrýs" Havayollarý'nýn Baf Havalimaný'ndan yabancý baþkentlere karþýlýklý olarak gerçekleþtirdiði 9 uçuþtan 6'sýný iptal etme kararýný geri almamalarý durumunda boykot yapacaklarýný açýkladý. Gazete, "Kýbrýs" Havayollarýnýn Baf Havalimaný'ndan Birmingham, Frankfurt, Manchester, Atina'ya yapmakta olduðu birer uçuþ ile Stansted'e yapmakta olduðu iki uçuþu kaldýrdýðýný ve bu durumun Baf'ý olumsuz etkileyeceðini yazdý. Haberde, Baf Belediye Baþkaný Savvas Vergas'ýn da boykota destek verdiði kaydedildi. "KIBRIS" HAVAYOLLARINDAN YANIT: "EÐER ÖNLEM ALMAZSAK BATACAÐIZ" Gazete, haberinin devamýnda ise, "Kýbrýs" Havayollarý'nýn, Baf Ticaret ve Sanayi Odasý ile Belediye Baþkaný'nýn vermiþ olduðu sözkonusu tepkiyi üzüntü ve þaþkýnlýkla karþýladýklarýný yazdý. Haberde, þirketin maddi sýkýntý içerisinde olduðu ve uçuþlarý bu nedenle kaldýrdýðý, ayrýca eðer önlemler alýnmazsa þirketin batacaðý kaydedildi. MERKEL'ÝN ZÝYARETÝYLE ÝLGÝLÝ DEÐERLENDÝRMELER VE ÖNLEMLER Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in Güney Kýbrýs'a yapacaðý ziyareti "çok önemli" olarak nitelendirdi. Haravgi gazetesi ve diðer gazetelere göre, Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in 11 Ocak'taki ziyaretine iliþkin sorularý yanýtlayan Stefanu, yabancý þahsiyetlerin Güney Kýbrýs'a yaptýklarý ziyaretlerin, "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin uluslararasý iliþkilerinin geliþtirilmesi yönündeki Hükümet'in siyasetini yücelttiðini; ayrýca ülkenin kendisine yarar getirdiðini ifade etti. Almanya'nýn, Avrupa ve uluslararasý düzeydeki rolünün çok iyi bilinmekte olduðunu söyleyen Stefanu, bu ziyaretin; iki ülke arasýnda, üst düzeyde olan iliþkilerin daha da geliþtirilmesi ve sýkýlaþtýrýlmasýna olanak saðlayacaðýný belirtti. Stefanu, ziyaret sýrasýnda karþýlýklý ilgi alanýna giren konular, ikili konular ve AB'ý ilgilendiren konularýn ele alýnacaðýný ifade etti. Stefanu, Merkel'in ziyaretine iliþkin ayrýntýlarýn, ziyaret tarihi yaklaþtýðý zaman kamu oyuna duyurulacaðýný da söyledi. Merkel'in Kýbrýs sorununda bir açýklama yapmasýnýn beklenip beklenmediði þeklindeki bir soru üzerine Stefanu, ziyaretin yaklaþmasýnýn beklenmesi gerektiðini ifade etti. Almanya Baþbakaný Merkel'in ziyareti gibi, yabancý yetkililerinin ziyaretinin amacýnýn Kýbrýs Rum tarafýna, Türkiye'nin AB üyeliði ve Kýbrýs sorunu konusunda baský yapmasý olup olmadýðý þeklindeki bir soru üzerine Stefanu, korku sendromlarý ve korkularýn, ülkenin ve toplumun malûm çýkarlarýnýn ileriye götürülmesi için siyaset yapmayý isteyen hiçbir þeye yardýmcý olmadýðýný belirtti. ANDROS KÝPRÝANU AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da, Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in ziyaretinin önemli olduðunu, ayrýca Merkel'in kendisinin; "Almanya'nýn; Kýbrýs sorununun çözüm çabalarýnda önemli bir rol oynamasýnýn mümkün olup olmadýðýný incelemeyi arzulayacaðýný" söylediðini anýmsattý. MERKEL ÝÇÝN YOÐUN GÜVENLÝK TEDBÝRLERÝ Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in Güney Kýbrýs'a yapacaðý ziyaret sýrasýnda yoðun güvenlik tedbirleri alacaðýný belirtti. Gazete, Alman güvenlik makamlarýnýn, 15 gün önce Güney Kýbrýs'a gelerek Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, Rum meslektaþlarýyla güvenlik konusu üzerine bir toplantý yaptýðýný yazdý. KKTC'DE ÝKAMET EDEN YABANCILAR ADAM KAÇIRMAYA ÇALIÞIYORLARMIÞ Trafalgar'da Noel Baba kostümlü striptizci kýzlar... Londra Trafalgar Meydaný'nda toplanan Virgin Holidays adlý acenta elemanlarý ve dansçýlardan oluþan 200 kiþilik grup, seksi Noel Baba kostümleri içinde striptizli ve taþlamalý müzikal gösteri olarak bilinen burlesque gösterisi yaptý. Reklam kampanyalarýnda 50'li yýllarýn pin-up kýzlarýna benzer modeller kullanan seyahat firmasý Virgin Holidays'de çalýþan burlesque dansçýsý Kimberly Dunne, projeyi "Amacýmýz hem rekor kýrmak hem de ocak ayý kampanyamýzý tanýtmak. Üzerimizdeki giysileri ne kadar rahat çýkarýyorsak, fiyatlarýmýzý da o kadar kolay indiriyoruz" diyerek özetledi. Seksi dansçýlarýn rekor denemesinde baþarýya ulaþýp ulaþmadýklarý açýklanmadý ama kampanya büyük ilgi gördü. Virgin Holidays, her yýl çalýþanlarýnýn poz verdiði bir "burlesque" takvimi yayýmlýyor. Striptizci Dita von Teese'in 1999 yýlýnda yeniden gündeme getirdiði fetiþ dansý "burlesque" son dönemlerde hayli revaçta... KKTC'de ikamet ettikleri iddia edilen üç yabancýnýn, daha önce KKTC'de ikamet eden ve daha sonra Güney Kýbrýs'a kaçarak Limasol'a yerleþen bir Ürdünlüyü kaçýrmasý olayýnýn Polis tarafýndan önlendiði ileri sürüldü. Fileleftheros gazetesi, Rum güvenlik makamlarýnýn, bir Kürtün, bir Filistinli ve bir Ürdünlüyle birlikte, Limasol'da ikamet etmekte olan Ürdünlüyü kaçýrma ve KKTC'ye götürmeye hazýrlandýðý þeklinde bilgi topladýðýný; söz konusu Ürdünlünün, üç yabancýyla birlikte, sahte "Kýbrýs Cumhuriyeti" belgeleri iþiyle uðraþtýðý ve aralarýnda ekonomik anlaþmazlýk yaþandýðý bilgisine de ulaþtýðýný yazdý. Gazete, polisin, bu bilgiler ýþýðýnda, Güney'e geçtikleri andan itibaren üç yabancýyý takibe aldýðýný, dün akþam saatlerinde ise üç yabancýnýn içinde bulunduðu KKTC plakalý aracý Lefkoþa- Limasol yolunda durdurduðunu belirtti. Habere göre, polis, arabada yaptýðý aramada, kelepçe, maket olduðuna inanýlan bir adet tabanca ve kimyasal sprey tespit etti. Polis tarafýndan tutuklanan üç yabancý, sorgu amacýyla "Kofinu" (Geçitkale) polis karakoluna götürüldü.

12 12 5 Ocak 2011 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kemanem perde perde Yeni düþdüm bu derde Dobra dobra söyleycem Onu bulduðum yerde Kitap Dünyasý KAYBIN TÜRKÜSÜ Kiran Desai Çeviren: Suat Ertüzün Can Yayýnlarý, sayfa ÖZDEYÝÞLER "Akýllý insan düþündüðü herþeyi söylemez, fakat söylediði her þeyi düþünür." Aristoteles TADIMLIK adalý aþklar adýna sevgilinin göbeðini yeþil kalemle çizdiðiniz günden beri onuru kýrýlýyor güvercinimin utanýyor içimdeki karanfiller Faize Özdemirciler "Dolunayýn þenlikle karþýlandýðý hanaylar" adlý þiirinden Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nda... "ALTIN BÝLEZÝK" Seyircisinin ilgiyle karþýladýðý, Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun "Altýn Bilezik" oyunu, 8 Ocak 2011 Cumartesi'nden itibaren sahnelenmeye devam ediyor. Ocak ayý boyunca her Cumartesi saat 20.00'de seyircisiyle buluþacak olan "Altýn Bilezik" oyunu kadýnýn eðitimle iliþkisini ele alýyor. Oyunda, eðitimsiz kadýnýn çaresizliði, kendine güvensizliði ve aile içindeki durumu göz önüne seriliyor. Özellikle Döndü Özata'nýn canlandýrdýðý kadýn karakteri dikkat çekici. Oyunu ilginç bulan seyirci anketleri, oyuncunun karþýsýndaki karakteri hayal ettirmek fýrsatýný sunduðunu ve bu yönüyle de etkileyici ve anlamlý olduðunu vurguluyor. Ayrýntýlý bilgi ve rezervasyon için telefon: BEDESTEN SES VERECEK Lefkoþa Suriçi'ndeki tarihi mekanlardan Bedesten, bu gece bir müzik etkinliðine daha ev sahipliði yapacak, "ses" verecek. Onlarca müzisyeni biraraya getirecek etkinlikte, farklý tarzlar Bedesten'den yankýlanacak. "Sesten Bedesten Bir Kýþ Masalý" adýyla saat 20.00'de baþlayacak etkinliðin amacý "tarz olarak farklý müzisyenleri bir araya getirerek yeni ve ortak bir ses oluþturmak". Temel slogan ise "Tükettikçe Tükenecek, Ürettikçe Yeþereceðiz " Etkinlikte görev alacak gruplardan biri Sertunç-Aytunç-Simge Akdoðu'dan oluþan "Gommalar Müzik Savaþçýlarý". Ayrýca kemanda Erhan Aytaç, flütte Heran Mirillo, gitarda Doðuþ Bozkurt ve Onur Kasapoðlu, basta Cahit Kutrafalý, perküsyon ve vurmalýlarda da Görkem Müniroðlu, Serhan Öncal ve Ahmet Zilci yer alacak. Aysun Kahraman, Fikri Karayel ve Emre Pehlivan'ýn bestelerinin icra edileceði gecede müzisyenlere kalabalýk da bir koro eþlik edecek. Gecenin konser ekibinin tamamý þu isimlerden oluþuyor: Ahmet Zilci, Alev Parýldak, Aysun Kahraman, Aytunc Akdoðu, Beran Djemal, Buðu Aruna, Cahit Kutrafalý, Çaðrý Çerkez, Doðuþ Bozkurt, Eda Kanol, Emre Pehlivan, Emre Yazgýn, Erhan Aytaç, Fatoþ Yorgancýoðlu, Fikri Karayel, Görkem Müniroglu, Gözde Pehlivan, Güneþ Kozal, Heran Mirillo, Mehmet Erdoðan, Onur Kasapoglu, Serhan Öncal, Sertunç Akdoðu, Sibel Limberg, Simge Akdoðu, Þirin Gazi.Gecenin, 20 TL'lik bilet fiyatlarýndan oluþacak gelirinin Meryem Þeherli'nin ameliyatýna katký için baðýþlanacaðý da bildirildi. OTÝZM HASTALIÐINI MÜZÝKLE YENEN TÜRKÝYELÝ SANATÇI CEM VARDARCI, UKÜ'DE PÝYANO VE KEMAN RESÝTALÝ VERDÝ Otizm hastalýðýný müziðe olan yeteneðiyle yenen ve hayata tutunan 21 yaþýndaki Türkiyeli sanatçý Cem Vardarcý dün UKÜ'de piyano ve keman resitali sundu. UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu'nda yer alan resital öncesinde Cem Vardarcý'nýn kýz kardeþi Psikolog Gülser Vardarcý "Otizm hastalýðý" ve kardeþi Cem Vardarcý'nýn "otizm hastalýðýný nasýl yendiði" konusunda bir sunum yaptý. Sunum öncesinde UKÜ Özel Eðitim Merkezi Dekaný Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ile Bölüm Baþkaný Ahmet Tazebay da kýsa birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan Cem Vardarcý konuklara keman ve piyano resitali sundu. 4 yaþýnda otizm tanýsý konulan Vardarcý, yýllar içinde müziðe olan ilgisi ve yeteneðiyle hastalýðý yendi ve hayata baðlandý. Türkiye'de televizyon haberlerine de konu olan Vardarcý, "Hayat en güzel hediye" sözüyle hayata tutundu. Yaþar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eðitim gören Vardarcý, keman ve piyano yaný sýra ut ve bateri gibi müzik aletleri de çalýyor. SEDA TÜMEN'ÝN SERAMÝK SERGÝSÝ 7 OCAK CUMA GÜNÜ AÇILIYOR Kýbrýslýtürk seramik sanatçýsý Seda Tümen yeni sergisini sanatseverlerin beðenisine sunmaya hazýrlanýyor. 7 Ocak 2011 Cuma günü saat 15.30'da Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý 50. Yýl Salonu'nda açýlacak olan seramik sergisinin, 15 Ocak tarihine kadar saatleri arasýnda izlenebileceði bildirildi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Gülliver in Gezileri ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon New York ta 5 Minare ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Kukiruku Kadýn Krallýðý ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Av Mevsimi ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Memlekette Demokrasi Var ( ) Maðusa Maðusa Galeria Karmakarýþýk ( ) 1. salon Memlekette Demokrasi Var ( ) 2. salon

13 5 Ocak 2011 Çarþamba Ýnþaat taþeronlarý binasýna kavuþtu Kýbrýs Türk Ýnþaat Taþeronlarý Birliði'nin binasý, dün düzenlenen törenle açýldý. Lefkoþa-Yeniþehir'de, LTB'nin karþý sokaðýnda bulunan binanýn açýlýþ törenine, Baþbakan Ýrsen Küçük, LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, bazý milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve diðer davetliler katýldý. Birlik Baþkaný Osman Amca, konuþmasýnda, amaçlarýnýn üyelerine iyi hizmet vermek olduðunu söyledi. Amca, "Konuþmayý beceremeyiz ama iþ yapmayý beceririz" dedi. TULGA Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý Baþkaný Hürrem Tulga ise, konuþmasýnda, kriz dönemlerinden en çok esnaf ve zanaatkarlarýn etkilendiðini belirtti. Tulga, kayýt dýþýlýðýn da en çok bu kesimi vurduðunu ifade ederek, Taþeronlar Birliði'nin devletin üstlenmesi gereken sorumluluðu üstlenip harekete geçtiðini, en büyük sorunlarý olan kayýt dýþýlýk konusunda bütünlük saðlamaya hazýr olduklarýný kaydetti. BULUTOÐLULARI LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ise, daha önce kayýt altýnda olmadan çalýþan taþeronlarýn artýk kayýt altýnda çalýþtýklarýný, bu konuda denetimlerin geldiðini belirterek, "Taþeron olmazsa müteahhit de olmaz" dedi. Ýnþaat alanýndaki serbest piyasa ekonomisinde KKTC'nin Rum tarafýndan iki adým önde bulunduðunu belirten Bulutoðlularý, kötü günleri atlatmak için elbirliðiyle uðraþ vermek gerektiðini söyledi. KÜÇÜK Baþbakan Ýrsen Küçük ise, konuþmasýnda, inþaatýn KKTC dahil bir çok ülkede aðýrlýklý bir sektör olduðunu kaydederek, Anavatan Türkiye'nin kalkýnmasýnýn temelinde bu sektörün yattýðýný söyledi. Türkiye'de turizme yatýrým yapanlarýn da hep inþaatçýlar olduklarýný söyleyen Küçük, inþaatçýlarýn bir çok sektöre yatýrým yaptýklarýný anlattý. Küçük, durumu iyi veya kötü bir çok ülkenin ekonomik tedbirler aldýðýný, kendilerinin de ülkeye sahip çýkarak gençlere yaþanabilir bir ülke yaratmak için tedbirler aldýklarýný, bazý sýkýntýlara girmek gerektiðini söyledi. 13 "Kýbrýslý Müslümanlar Yüksek Konseyi" kuruldu n Konsey Hala Sultan Tekkesi çevresindeki gayrý menkulü talep etti... Rum Baþpiskopos kýzdý... Rum tarafýnda, "Kýbrýslý Müslümanlar Yüksek Konseyi" isimli bir dernek kurulduðu ve 20 üyeli derneðin Larnaka'daki Hala Sultan Tekkesi çevresindeki gayrý menkulü talep ettiði haber verildi. Simerini "Hala Sultan Camii Çevresindeki Gayrý Menkulü Talep Ediyorlar!" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, "Türkiye'nin yine oku yaydan çýkarmasý bekleniyor... özgür bölgelerde 'Kýbrýslý Müslümanlar Yüksek Konseyi' isimli derneðin kurulmasýyla Kýbrýs Cumhuriyeti'ne karþý yeni bir iftira kampanyasýna hazýrlanýyor" ifadelerini kullandý. Gazete, 20 kiþiden oluþtuðunu kaydettiði derneðin amblemine dikkat çektiði haberinde, amblemi "üzerinde Osmanlý Ýmparatorluðu bayraklarý, Osmanlý donanma bayraðý ve kaftan bulunan bir gemi" þeklinde tarif etti. Gazete, "dernek baþkaný" olarak tanýttýðý Ýmam Þakip isimli kiþinin, SÝGMA TV'ye, Rum yönetiminin Hala Sultan Tekkesi'ne 20 metre mesafede eðlence merkezi inþa edilmesine izin vermesinden duyduðu rahatsýzlýðý dile getirdiði bir açýklama yaptýðýný yazdý, özetle þunlarý kaydetti: "Edindiðimiz bilgilere göre, derneðin amacý, Kýbrýs Cumhuriyeti'ni Müslümanlarýn özgür bölgelerdeki ibadet yerlerine saygý göstermemekle suçlamaktýr. Ýmama, iþgal bölgelerindeki, tiyatro, tuvalet ve hatta otopark haline getirilen kiliselerin soyulmasý ve yaðmalanmasý soruldu; iþgal bölgelerindeki kiliselerin periþanlýðýnýn kendisi için utanç olduðunu, Allah'ýn bu muameleyi kabul etmediðini belirterek 'dinimiz bize anýtlara saygý göstermeyi buyurur' dedi. Ýçiþleri Bakanlýðý'na resmi kayýt baþvurusu da yapan söz konusu dernek, Larnaka'daki Tuz Gölü de dahil yüzlerce dönümlük alaný içine alan, Hala Sultan Tekkesi çevresindeki gayrý menkulü talep etmek için gerekli prosedürleri baþlatacak. Ýmam Þakip 'Kýbrýs Cumhuriyeti'ne, bir Avrupa ülkesi olarak örnek olmanýz gerektiði mesajýný vermek isterim. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin, bunu göstermesi için Hala Sultan Tekkesi'nin anahtarýný ve mülkünü dernek yönetiminin almasý gerekir' dedi." Ekonomik Kriz bahanesiyle, AKP nin emriyle iþbirlikçi UBP hükümeti tarafýndan Kýbrýs Türk toplumu yok ediliyor.

14 14 5 Ocak 2011 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Karýsýnýn baskýsý altýnda bulunan erkek. Eski dilde "Þarap". 2-Bir erkek adý. Sevgide aldatma, sadakatsizlik. 3-Boþ, anlamsýz, saçma sapan söz. Osmanlýlarda devletin bakanlýk, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paþa unvanýný taþýyan kimselere verilen ad. 4-Amerikyum'un kýsaltmasý. Birçok emek ve tehlikeli uðraþmalar pahasýna eriþilen mutlu sonuç, zafer. Gözde sarýya çalan kestane rengi. 5-Türkiye'nin bir doðu ili. Çocuðu olan kadýn. Ýlave. 6-Türk kadýn pop sanatçýsý. Herhangi bir sayýda olan þey, adet. 7-Taþýtlarýn ön bölümünde bulunan, uzaðý aydýnlatan güçlü ýþýk verici. Islandýðý zaman kolayca biçimlendirilebilen yaðlý toprak. 8-Ýnsan, hayvan ve bitkilerin yapýsýný ve organlarýnýn birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. Kýrmýzý. 9-Eski dilde "Sýnýr, uç". En yüksek askeri unvan. 10-Bulmaya çalýþmak. Þiþe gibi dar delikleri týkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plastikten týkaç. 11-Yemeklerde ve salatalarda kullandýðýmýz hoþ kokulu bir bitki. Güven. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Marmara Eczanesi: Yzb. Tekin Yurdabak Cad. 16/ A Marmara Bölgesi Tel: Berilal Eczanesi: Atatürk Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:21 (Otobüs Terminali Yaný) Tel: Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu, Vakýflar Bankasý Karþýsý Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-K Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Karýsýna söz geçirebilen, dediðini yaptýran erkek. Ýçinde yemek ýsýtýlan veya yumurta gibi þeyler piþirilen, derinliði az metal kap. 2-Sýcaklýðý çok düþük veya çok yüksek olmayan yer için kullanýlýr. Sarhoþ veya külhanbeyi baðýrmasý. 3-Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý. Kaynar suda kabuðuyla az piþmiþ yumurta. 4-Eski dilde "Sevgiliye kavuþma". Kuzu sesi. 5- Bir kimsenin egemenliðini tanýma. Bitki özlerinden ve yaðlarýndan elde edilen hoþ koku. 6-Deveyi çöktürmek için çýkarýlan ses. Damarda dolaþan. Akdeniz dolaylarýnda yaygýn bodur aðaç ve çalýlardan oluþan bitki örtüsü. 7-Bir yaz meyvesi. Pislik. 8- Neon'un kýsaltmasý. Gelecek. Endüstri ve Ticaret Ýþletmeleri'nin kýsa yazýlýþý. 9-Ýçki içilirken yenen yiyecek. Bir metale bir veya birkaç elementin katýlmasýyla elde edilen metal niteliðinde madde. 10-Bir kimyasal. Niþastalý tanelerin su ile kaynatýlarak bulamaç kývamýna getirilmiþ durumu. 11-Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanýlan uzunca saplý araç. Ters okunuþu "Kök, sap ve yaprak þeklinde farklýlaþmamýþ bir bitkinin yaþama ve büyüme organý". TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank TV 8 Kiss Kiss Bang Bang Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:45 Ufak hýrsýzlýklarla geçinen Harry, bir dedektif rolü almak üzere Hollywood'da oyuncu seçmelerine katýlmak durumunda kalýr. Eþcinsel Perry lakabýný taþýyan bir özel dedektif de Harry'ye rolü için yardým edecektir. Bu arada, Harry'nin oyuncu olmayý aklýna koyan lise aþký Harmony de ekibe katýlýr. Kahramanlýk taslamanýn Harmony'nin kalbine giden yolu açacaðýný düþünen Harry, birden kendini klasik dedektif filmlerinde bolca rastlanan kovalamacalar ve cinayetlerle dolu dolambaçlý bir olayýn tam ortasýnda bulur. YÖNETMEN:Shane Black /2005 OYUNCULAR: Robert Downey Jr., Val Kilmer, Michelle Monaghan Kanaltürk Asker Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:50 Gelecek bir zamanda insanlarýn doðumlarýndan itibaren ne olacaðýna karar veriliyor. Bazýlarý asker olarak yetiþtiriliyorlar ve sonuçta duygusuz, sadece öldürmeye programlanmýþ insan robotlar olup çýkýyorlar. Bu insanlardan en yaþlýsý ve deneyimlisi (Kurt Russell), yeni asker çýkanlar tarafýndan saldýrýya uðruyor. Vücudunu terk edilmiþ bir koloni gezegenine býrakýlýyor. Asker, burada hayatta savaþmaktan deðiþik þeyler olduðunu öðreniyor. Ancak, bir gün bu benimsediði ve sevdiði gezegeni yeni askerlere karþý savunmak zorunda kalýyor. Yönetmen:Paul W.S. Anderson Oyuncular:Kurt Russell, Jason Scott Lee, Jason Isaacs Tnt Ýhanet Türü: Yabancý Sinema Saat: 20:00 Gerçek bir öyküden esinlenilen film, FBI'ýn gelmiþ geçmiþ en ünlü ajanlarýndan birinin ülkesine ihanetini konu alýyor. 25 yýldýr FBI için çalýþan ajan Robert Hanssen'in oldukça uzun bir süredir Sovyetler'e bilgi sýzdýrdýðý anlaþýlýr. Bu ihaneti belgelemek için Eric O'Neill adýnda genç bir bilgi iþlem uzmaný Hanssen'in yanýnda çalýþmak üzere görevlendirilir. Bundan sonrasý tam bir kedi-fare oyununa ve iki adam arasýnda geliþen bir baðlýlýða sahne olacaktýr. Y: Billy Ray O: Ryan Philippe, Laura Linney, Chris Cooper Dram / Gerilim 2007 Kanaltürk Dünya Fýrtýnasý Türü: Yabancý Sinema Saat: 21:45 Yýldýz'ýn Ay'a çarpmasý sonucu Ay'ýn kabuðunda çatlaklar oluþur ve Dünya'ya doðru bir toz bulutu kalkar. Daha kötüsü ise büyük parçalarýn birbirinden kopmasý ve bütün þehirleri yok etmesi tehdididir. Bilim adamlarý tek çözümün Ay'ý yok etmeyecek ve bir bütün halinde tutacak bir nükleer þarj yapýlmasý olduðunu düþünmektedirler. Bu konuyla ilgili görevlendirilen isim ise John Redding'dir. Redding, Ay'dan kopan büyük parçalarý insanlýðý tehdit etmeden nükleer þarjlarý doðru þekilde yerlestirmeyi baþarabilecek midir? Yönetmen: TERRY CUNNINGHAM Oyuncular: STEPHEN BALDWIN, AMY PRICE-FRANCIS Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ KANSERLÝ HÜCRELERÝ SAPTAYAN YENÝ KAN TESTÝ YAKINDA PÝYASADA Amerikan ecza devi "Johnson and Johnson" en küçük kanserli hücreleri bile saptamaya muktedir bir kan testinin ticarileþtirilmesi için Massachusetts Hastanesi ile anlaþmaya vardýklarýný duyurdu. Þirkete baðlý Veridex'in strateji ve yeni teknolojiler sorumlusu Robert McCormack, "Bu yeni teknolojinin kanserli hücreleri saptama ve sayýlarýný belirlemek için uygulamasý kolay bir test sunma potansiyeli var" dedi ve söz konusu teknolojinin ayrýca biyolojik niteliklerini ortaya koyabileceðini de kaydetti. McCormack, yazýlý açýklamasýnda, bu hücrelerde bulunan bilgileri laboratuvar ortamýnda toplamanýn tedavi seçimine ve hatta hastalarýn buna nasýl cevap vereceklerini görmeye yardým edebileceðine iþaret etti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G YIL BOÞUNA HAPÝS YATTI ABD'de hýrsýzlýk yaptýðý gerekçesiyle 30 yýlýný hapiste geçiren Teksaslý Cornelius Dupree'nin DNA testi sonucunda masum olduðu ortaya çýktý. Bölge savcýlýðý, daha önce defalarca masum olduðunu söyleyen ve temyiz baþvurularý mahkemece reddedilen 51 yaþýndaki Dupree'nin iddiasýna destek verdiðini duyurdu. DNA testinden sonra Dupree hakkýndaki mahkumiyet kararýnýn iptal edileceði bildirilirken, Dupree'nin aklanacaðý duruþmanýn yarýn Dallas kentinde yapýlmasýnýn planlandýðý belirtildi. Dupree, 1979 yýlýnda 26 yaþýndaki bir kadýna tecavüz ettikten sonra soyduðu gerekçesiyle 1980 yýlýnda 75 yýl aðýr hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý. Dupree'nin temmuz ayýnda afla salýverilmesinden 10 gün sonra DNA testinin sonuçlarý gelmiþti. NÜKLEER UÇAK GEMÝSÝNDE SKANDAL VÝDEO ABD'nin, USS Enterprise nükleer uçak gemisinde "þaka" amaçlý çekilen cinsel içerikli video görüntüleri büyük bir skandal yarattý. Askerlerin birlikte duþ alma sahneleri, cinsel göndermeler, eþcinsellik karþýtý espriler ve yine þaka amaçlý kaprofajik (dýþký yeme) görüntülerin yer aldýðý videonun, bir internet gazetesi tarafýndan sansürlenmiþ bir þekilde yayýmlanmasýnýn ardýndan ortalýk karýþtý. Afganistan'a destek vermekle görevli gemide yýllarýnda çekilen ve haftalýk sinema akþamýnda gemi personeline izletilen görüntülerde, o zamanlar gemideki ikinci en üst düzey rütbeli subay olan ve daha sonra geminin komutasýný devralan Owen P. Honors bulunuyor

15 5 Ocak 2011 Çarþamba 15 AJANDA 5 Ocak Çarþamba Farklý Aileler, Ayný Sevgi ILGA-Avrupa nýn tüm Avrupa genelinde baþlattýðý projenin bir parçasý olan seginin amaçlarýndan biri de eþcinsel, biseksüel ve transcinsel kiþileri içeren farklý ailelerin karþýlaþtýðý ayýrýmcýlýkla ilgili bir tartýþma ortamý oluþturmasý. Sergi 9 Ocak tarihine kadar gezilebilir/ Lefkoþa, Atölye Cadý Kazaný Cafe. Berlin Notlarý Sergisi Emin Çizenel in bir Berlin gezisinden derlediði çalýþmalarýndan oluþan, Berlin Notlarý sergisi Sidestreets te yer bulacak. 15 Ocak a kadar açýk kalacak sergiyi sanat severlerin kaçýrmamalarýný öneririz/ 22 Mahkemeler Önü, Lefkoþa- Tel:(0392) Sergi/ Hafýza ve Nisyan Aþýk Mene nin Hafýza ve Nisyan isimli sergisi ÝKD Köþk te (Ýþ Kadýnlarý Derneði) devam ediyor. Sanat severlerin kaçýrmamasýný öneririz/ Lefkoþa, Surlariçi, Reþadiye Sok. 85, 19:00. Sesten Bedesten/ Bir Kýþ Masalý Yeni yýlýn ilk konserinden biri olan bu kapsamlý etkinlikte adanýn genç ve yetenekli müzisyenlerinden Aysun Kahraman, Aytunç Akdoðu, Emre Pehlivan, Fikri Karayel, Sertunç Akdoðu, Simge Akdoðu nun yaný sýra, koro ekibi ve kalabalýk bir orkestra grubu da bir araya gelecek. Tükettikçe tükenecek, ürettikçe yeþereceðiz düþüncesiyle ortaya çýkan bu etkinliði kaçýrmamanýzý öneririz. Bilet ücreti: 20 TL. Bilet satýþ noktalarý: Lefkoþa- Dorian Restaurant & Bar, Major Müzik, Iþýk Kitabevi, Cadý Kazaný, Lavazza/ Maðusa- Demolay/ Lapta- Babil Bahçeleri/ Girne- Casablanca Bar, Kýbrýs Sanat. Konserin gelirinden Meryem Þeherli nin ameliyatýna katký olarak baðýþ yapýlacaðýný da belirtelim. Etkinlikle ilgili daha fazla bilgi için: / Bedesten, Lefkoþa, 20:30-23: Ocak Cumartesi Çöp Deðil Kaplumbaða Her çöp, çöp deðildir sloganýyla yola çýkýlan etkinliðe siz de, iki hafta süreyle evinizdeki yeniden deðerlendirilebilen (recyclable) materyalleri biriktirip iki haftanýn sonunda 15 Ocak günü onlarý Alagadi Sahilinine getirerek katkýda bulunabilirsiniz. Getirdiðiniz çöpler, yaratýcý mimarlar tarafýndan Alagadi sahilindeki çöplerle birleþtirilerek, adanýn sembolü olan Caretta Caretta kaplumbaðalarýnýn sembolik bir maketine dönüþtürülecek/ Alagadi Sahili, 09:00-16 Ocak-17:00. Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa KÖÞKLÜÇÝFTLÝK'ÝN GÖBEÐÝNDE HURDALIK Baþkent Lefkoþa'nýn gözde semtlerinden Köþklüçiftlik'teki boþ arsanýn yanýndan geçenler bir yandan duyarsýzlýk karþýsýnda tepki gösterirken, öte yandan da söz konusu manzarayý oluþturan zihniyet karþýsýnda hayret etmekten kendilerini alamýyor. Ýnsanlarýn dönüp bir daha bakmalarýna neden olan þey ise, artýk her tarafýnda pas akan hurdaya dönmüþ bir askeri araç içerisinde en az araç kadar (T.A.K/Özgül Gürkut Mutluyakalý) Ýþ bulamayanlar kadar, aradýklarý nitelikleri taþýyan eleman bulamamaktan yakýnanlar için artýk bir alternatif daha var. Kýsa bir süre önce hizmete giren "Ýþ Bulma Merkezi", çaðdaþ donanýmý ve görünümüyle iþsizlerin umudu oluyor. Avrupa Birliði finansmanýyla Berlin'deki ayný adlý merkez örnek alýnarak kurulan ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý çalýþan merkez, hizmete girdiði 9 Kasým 2010 tarihinden bu yana ortalama her gün kiþinin uðrak yeri oldu. Her gün ortalama yeni münhalin duyurulduðu merkezde þu anda 140 civarýnda münhal bulunuyor. 3'ü Çalýþma Dairesi'nden gelen 2'si de sözleþmeli istihdam edilen toplam 5 personelin çalýþtýðý Ýþ Bulma Merkezi, Lefkoþa'da Girne Caddesi'nde yer alýyor ve kamudaki mesai saatlerinde hizmet veriyor. En çok aranan elemanlar arasýnda, sekreter, tezgahtar, þoför ve düz iþçiler ilk sýralarý alýyor. Merkezin panolarýnda "nitelik gerektirmeyen iþler", "tesis ve makine operatörleri ve montajcýlar", "nitelikli tarým, hayvancýlýk, avcýlýk, ormancýlýk ve su ürünleri", "hizmet ve satýþ elemanlarý", "büro ve müþteri hizmetlerinde çalýþanlar", "yardýmcý profesyonel meslek mensuplarý", "profesyonel meslek mensuplarý", "kanun yapýcýlar, üst düzey yöneticiler ve müdürler" baþlýklarý altýnda onlarca alandaki münhaller duyuruluyor. Münhal meslekler arasýnda, elektrik mühendisinden öðretmene, mimardan öðretmene, temizlikçiden kasiyere, satýþ temsilcisinden fýrýncýya, hasta bakýcýdan düz iþçiye kadar çok çeþitli dallar bulunuyor. BAYSEN: "MÜNHALLERÝ GÖRÜP DÝREKT BAÐLANTI KURUYORLAR" TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayarak, merkezle ilgili bilgiler veren Ýþ Bulma Merkezi Sorumlusu Emine Baysen, iþ ve eleman arayanlarýn ücretsiz yararlandýðý merkezde oluþturulan panolarda münhalin doldurulana kadar asýlý kaldýðýný; ilgilenenlerin iþyeriyle direkt telefon görüþmesiyle baðlantý kurabildiðini; kendilerinin de bu konuda yardýmcý olduðunu, olayý takip ettiðini anlattý. Baysen, iþ arayanlara yardýmcý olmak amacýyla hizmet verdiklerini kaydederek, iþsizler kadar, iþlerinden memnun olmayýp yeni bir iþ arayanlarýn da merkeze geldiðini söyledi. Yakýnda merkezin web sitesinin de hizmete gireceðini ve hizmetlerinin geniþleyeceðini ifade eden Emine Baysen, baþvuranlarýn kimlik bilgilerine iliþkin kayýt tutmadýklarý ve sadece aracýlýk yaptýklarý için insanlarýn daha rahat baþvurduðunu belirtti. eski ve çürük bir jeneratör. Oluþturduðu çirkin görüntü yanýnda zaman zaman çocuklar için tehlike oluþturduðunu kaydeden bölgede yaþayan vatandaþlar, "küçük çocuklarýn ilgisini çekiyor ve bazen içine girip oynamaya kalkýyorlar. Bu onlar için son derece tehlikeli. Kim bunu buraya atmýþsa alýp götürmeli ya da yetkililer bu konuda bir þeyler yapmalý" diye konuþtular. (Harun UÇAR) Ýþsizin umut kapýsý n Ýþ bulma merkezi çaðdaþ donaným ve görünümüyle birçok iþsizin umudu oluyor... AB finansmanýyla kurulan merkez günde ortalama kiþinin uðrak yeri oldu... Baysen, merkeze gelen birçok kiþinin memnun ayrýldýðýný ve daha sonra kendilerine teþekkür ettiðini anlatarak, Çalýþma Dairesi'ndeki münhallerin de merkezde yayýmlandýðýný, ayrýca gazetelerde yayýmlanan münhal ilanlarýnýn da takip edilerek, ilan sahipleriyle temasa geçtiklerini ve merkez panolarýnda bunlara da yer verdiklerini bildirdi. Yurtdýþýndan eleman getirmek isteyen iþyerleri için gerekli olan ön izinlerin de merkezde duyurulduðunu belirten Emine Baysen, özel sektörün ihtiyaç duyduðu elemanlar içim münhaller yanýnda, bugünlerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn münhalinin de merkezde yer aldýðýný kaydetti. Ýþ Bulma Merkezi Sorumlusu Emine Baysen, 5 ilçedeki tüm münhallerin merkezde yayýmlandýðýný; ilçelerdeki Çalýþma Dairesi þubeleriyle sürekli iletiþim içinde olduklarýný belirterek, yakýnda iþverenleri de ziyaret ederek merkezin tanýtýmýný yapmayý planladýklarýný söyledi. Emine Baysen, bugüne kadar kaç kiþinin merkez aracýlýðýyla iþ bulduðu konusunda ellerinde veri bulunmadýðýný, çünkü kiþisel bilgi kaydý tutmadýklarýný, ancak gerek iþ bulanlarýn gerekse iþverenlerin kendilerini birçok kez arayýp memnuniyet belirttiðini; bundan sonra istatistik amaçlarla kayýt tutulmasýna da baþlanacaðýný belirtti.

16 16 5 Ocak 2011 Çarþamba

17 5 Ocak 2011 Çarþamba 17

18 18 5 Ocak 2011 Çarþamba

19 5 Ocak 2011 Çarþamba KKTC'DEN TÜRKÝYE'YE 42 TON DOMATES ÝHRACATI YAPILDI Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan domates üreticilerinden iki yerli firma Türkiye'ye toplam 42 ton domates ihracatý yaptý. Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla açýklama yapan Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Türkiye'yle yürürlükte bulunan ticari iliþkilerin düzenlenmesine iliþkin anlaþma kapsamýnda bu ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne tercihli tarifeden girdiðini ifade etti. Atun, dönem dönem üretim fazlasý olan bu sektörlerin dýþ pazarlara açýlmalarýnýn son derece önemli olduðunu belirterek, bakanlýk olarak seralarýn yenilenmesine hem Kalkýnma Bankasý aracýlýðýyla hem de Kooperatif Merkez Bankasý aracýlýðýyla faiz sübvansiyeli krediler verildiðini anlattý. "Bakanlýk olarak yurt dýþý pazarlarýn geliþtirilmesine de önem vermekteyiz yýlýnda ihracatta yaþanan yüzde 43 artýþ oraný ürün çeþitliliði saðlanarak artýrýlmasý planlanmaktadýr" diyen Atun, sektörde Tarým Bakanlýðý'nýn uyguladýðý doðru politikalarýn bu sürece önemli katký koyduðunu belirterek, Tarým Bakanlýðý ile koordineli bir þekilde yerel ürünlerin dýþ pazar payýný büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bunun önemli bir geliþme olduðunu vurgulayan ve üreticilere de farklý bir kapý açan domates ihracatýnýn örnek alýnmasý gerektiðini söyleyen Atun, diðer ürünlerin de Türkiye ve dýþ pazarlara ihraç edilmesi için yurt dýþý pazar arayýþlarýna destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Seracýlar Birliði Baþkaný Mahmut Doðan da, Lefkoþa'da faaliyet gösteren iki firma aracýlýðýyla geçen hafta 24 ton, bugün ise 18 ton domatesi Türkiye'ye ihraç ettiklerini söyledi. Doðan, þunlarý kaydetti: "Bunun arkasýnýn kesilmeyeceðini düþünüyoruz. Elimizde çok fazla domates iç KLEOPATRA AKTAR DOÐALLIÐIN MERKEZÝ Þifalý Bitkiler Bitkisel yaðlar Enerji Taþlarý Sevdiklerinizi ENERJÝ TAÞLARIYLA sevindirin ve onlarýn yaþam kalitesini yükseltmelerine yardýmcý olun. Negatif enerjiyi pozitif enerjiye çeviren taþlarýmýz; Saðlýk problemlerinize iyi gelecek taþlarýmýz; Bereket taþlarýmýz ve daha pek çok enerji taþlarýmýzla hizmetinizdeyiz... Tel: piyasada tüketilmek için bekliyor. Bu domateslerin iç piyasada yer bulmasý ve tüketilmesi gün geçtikçe zorlaþmaktadýr. Ýlk kez böyle bir ihracat gerçekleþmektedir. Eðer elimizde kalan bu domatesler ihraç edilmeseydi, iç piyasada yer bulamayacaðý için dibe vurma olasýlýðý ile karþý karþýya kalacaktý." Bu sayede birçok insanýn KKTC'den Türkiye'ye ve diðer ülkelere ihracat yaparak kalkýnacak ve malýný satabileceðini belirten TATAR, GÜZELYURT ÇARÞISINI GEZDÝ Maliye Bakaný Ersin Tatar, bölgelere baþlattýðý ziyaretler çerçevesinde dün Güzelyurt'ta giderek çarþýyý gezdi, esnafla sohbet etti, alýþveriþ yaptý ve Güzelyurt'a sahip çýkma çaðrýsýnda bulundu. Bakanlýktan verilen bilgiye göre ziyarette Maliye Bakaný Ersin Tatar'a Güzelyurt Kaymakamý Menteþ Gündüz, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar, UBP Güzelyurt Milletvekili Ahmet Çaluda, Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkaný Selim Gökbörü ve Güzelyurt Vergi Dairesi yetkilileri eþlik etti. Temaslarý çerçevesinde Güzelyurt Vergi Dairesi'ni ve Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar'ý ziyaret eden Tatar, daha sonra Güzelyurt Çarþýsý'ný gezdi. Esnafla sohbet ederek, sýkýntýlarý dinleyen Tatar, Güzelyurt çarþýsýnda alýþveriþ yaparak ayakkabý ve sweat shirt aldý. Tatar, ziyaretiyle ilgili olarak yaptýðý açýklamada, sorunlarý yerinden görmek ve imkanlar ölçüsünde sorunlara çare üretmek için Güzelyurt'u ziyaret ettiðini belirterek Güzelyurt halkýný kendi çarþýsýna sahip KAYIP BELGE Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý'ndan aldýðým çýraklýk ve ustalýk denklik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Bayram Altunay MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg Doðan, kilosu 64 kuruþa yapýlan ihracatýn, üreticinin suyunu, ilacýný, gübresini ve emeðini karþýlamasa da, mallarýnýn ellerinde kalmamasýný saðladýðýný kaydetti. Seracýlar Birliði Baþkaný olarak tüm üreticilere ihracat yapmalarýný öneren Mahmut Doðan, "Bu olay henüz yeni olduðu için alýþýlmamýþtýr. Fakat kýsa zaman sonra yaygýnlaþacaðýna inanýyorum. Herkesi bu taþýn altýna ellerini koymalarý için davet ediyorum" dedi. çýkmaya çaðýrdý. Güzelyurt'a önem verdiklerini ifade ederek, gençliðin Güzelyurt'ta kalmasýnýn önemine dikkat çeken Tatar, Güzelyurt'ta olduðu gibi KKTC genelinde bir ekonomik sýkýntý olduðunu, ekonomiyi canlandýrmak için hükümetin çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyledi. Tatar, ekonomik dengelerin düzenlenmesiyle yatýrýmlarýn artacaðýný belirterek daha fazla iþ imkaný yaratma, gençleri bölgede tutma ve Güzelyurt'u geliþtirme yönünde politikalar üretmeye devam edeceklerini kaydetti. ARANIYOR Bakýmýný anneannesinin yaptýðý 1 yaþýndaki bebekle ilgilenecek çocuk geliþimi mezunu aranýyor. Tel: Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: HAVA SPORLARI FEDERASYONU'NA YAPILAN ÝSTÝHDAMA TEPKÝ Kamu - Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Hava Sporlarý Federasyonu Yönetim Kurulu üyesinin "Uçak bakým teknisyeni" olarak istihdamýnýn durdurulmamasý halinde, 10 Ocak 2011 tarihinden itibaren Havacýlýk Federasyonu'nda eylem baþlatýlacaklarýný açýkladý. Konuyla ilgili olarak yazýlý bir açýklama yapan Özkardaþ, çalýþanlarýnýn 2009'daki 13. maaþlarý ile barem içi artýþlarýný "gasp ettiðini" iddia ettiði yönetimin, bugüne kadar hizmet satýn alýnarak yapýlan ve federasyona daha az maliyetli olan teknisyenlik hizmeti için istihdam yapmaya çalýþmasýný "gereksiz ve yandaþ istihdamý" olarak niteledi. Özkardaþ, "Bir taraftan 'para yok' diyerek çalýþanlarýn 2009 yýlýndaki 13. maaþlarýný ve barem içi artýþlarýný gasp eden yönetim, þimdi de yönetim kurulunda olan bir üyesini 'Uçak Bakým Teknisyeni' olarak istihdam etmeye hazýrlanýyor" dedi. "Söz konusu yönetim kurulu üyesinin, yýlbaþý öncesi yönetim kuruluna istifasýný sunduðunu ve 3 Ocak 2011 tarihli Güneþ gazetesine münhal ilaný verdiðini" kaydeden Özkardaþ, þöyle devam etti: "Hala 'Bir Memleket Bir Usta' zihniyetiyle yönetilmeye çalýþýlan, partizanlýðýn ve ahbap - çavuþ iliþkilerinin devam ettiði sistemde hükümetin kamuda verimliliði saðlayacaðýný iddia ettiði reformlar nasýl yapýlacaktýr? Bal tutanlar artýk parmaðýný halka yalatýyor, balý kepçeyle kendileri yiyorlar". HÝNDÝSTAN'DA KADIN OKUL MÜDÜRÜ, BÝR MÝLLETVEKÝLÝNÝ ÖLDÜRDÜ Hindistan'ýn doðusundaki Bihar eyaletinde, bir okulun kadýn müdürü, bir milletvekilini býçaklayarak öldürdü. Polis, müdür Rupan Patnak'ýn, Bharatiya Janata Partisinin önde gelen isimlerinden Raj Kiþor Kesri'yi, milletvekili rezidansýnda yandaþlarýyla görüþürken, þalýndan çýkardýðý býçakla öldürdüðünü belirtti. Polis yetkilisi, Kesri'nin korumalarýnýn Pathak'ý etkisiz hale getirerek dövdüðünü, Pathak'ýn aðýr yaralý olarak hastaneye kaldýrýldýðýný söyledi. Pathak'ýn cinayetle suçlandýðý kaydedildi. Polis yetkilisine göre, Pathak, dört yýl önce okulunun açýlýþýný yapan Kesri'nin geçen yýl kendisine cinsel tacizde bulunduðunu iddia ediyor. Ancak Pathak'ýn Kesri hakkýnda suç duyurusunda bulunmadýðý bildirildi. ÇÝN'DE ORTA ÞÝDDETTE DEPREM Çin'in güneyindeki Yunnan eyaletinde hafta sonu meydana gelen orta þiddetteki depremlerde 23 bin 600 evin hasar gördüðü, 14 bin kiþinin olumsuz etkilendiði bildirildi. Þinhua ajansýnýn haberine göre, Yingciang kentinde can kaybýnýn olmadýðý belirtilirken, bölgeye çadýr ve prefabrike evlerin gönderildiði kaydedildi. Eyaletin kýrsal kesiminde 4.6 ve 4.8 büyüklüðünde iki deprem meydana gelmiþti. PAKÝSTAN'DA OTOBÜSE SALDIRI: 15 YARALI Pakistan'da paramiliter askerlerin çocuklarýný taþýyan bir otobüse düzenlenen saldýrýda 15 çocuk yaralandý. Saldýrýnýn Belucistan vilayetinin baþkenti Ketta'nýn 700 kilometre uzaðýndaki Turbat'ta uzaktan kumandayla patlatýlan bombayla yapýldýðý belirtildi. Yaralý çocuklardan beþinin durumunun aðýr olduðu bildiriliyor. Bölgede, vilayete daha fazla özerklik verilmesini isteyen militan Beluc milliyetçi gruplarýn aktif olduðu belirtiliyor. Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa

20 Marica Galatasaray'a gelmek isitiyor Rumen oyuncusu Marica'nýn Sarý-Kýrmýzýlý idarecilerle Almanya'da yaptýðý gizli görüþmede "Hagi varsa ben de varým" dediði öðrenildi. Oyuncunun Ýstanbul'a gelmeye oldukça istekli baktýðý ve transferinin bir an önce bitirilmesi için sabýrsýzlandýðý öðrenildi. Sarý-Kýrmýzýlýlar, 3 milyon Euro bonservis bedeli karþýlýðýnda bu transferi bitirmek istiyor. Göçmenköy ikinci devre hazýrlýklarý için Lapta'ya gidiyor... Göçmen, Emre'yi geri aldý n Kuzey Kýbrýs Turkcell 2'nci Ligi'nin ilk yarýsýný ikinci sýrada tamamlayan Göçmenköy Emre'yi transfer etti. Gençlik Gücü'nden bonservisi ile birlikte transfer edilen Emre dün takýmla ilk çalýþmasýný yaptý... n Kamp için Girne Sempati Otel'de konaklayacak olan Göçmenköy hazýrlýklarýný Lapta ve Yeþilova sahalarýnda sürdürecek... Kuzey Kýbrýs Turkcell 2'inci Ligi takýmlarýndan Göçmenköy devre arasý hazýrlýklarý için önümüzdeki hafta Lapta'ya gidiyor. Sempati Otel'de konaklayacak olan Göçmenköy takýmý burada 4-5 günlük bir kamp dönemi geçirecek. Kamp süresince çalýþmalarýný Lapta ve Alsancak Yeþilova sahalarýnda sürdürecek olan Göçmenköy, antrenman programýna göre Lapta ve Alsancak Yeþilova takýmlarýndan biriyle bir de hazýrlýk karþýlaþmasý yapacak. Kampla ilgili bir açýklama yapan takýmýn antrenörü Ali Özçalýþkan, kulübün maddi imkanlarý çerçevesinde Lapta'da 4-5 günlük bir kamp planý yaptýklarýný ve program çerçevesinde de Lapta veya Alsancak Yeþilova ile bir hazýrlýk karþýlaþmasý yapmayý düþündüklerini söyledi. Göçmenköy Antrenman Sahasý'nda dün bir çalýþma gerçekleþtiren Göçmenköy takýmý antrenman sonunda Lapta takýmý ile tek devreli bir de antrenman maçý yaptý. Göçmenköy bu maçý Hüseyin Akkurt'un golüyle 1-0 kazandý. EMRE YUVAYA DÖNDÜ Kuzey Kýbrýs Turkcell 2'inci Ligi'nde ilk yarýyý Yenicami'nin ardýndan 33 puanla ikinci sýrada tamamlayan yenilgisiz Göçmenköy Gençlik Gücü'nden Emre'yi renklerine kattý. Göçmenköy alt yapýsýnda yetiþen Emre bonservisi ile Gençlik Gücü'nden alýnýrken, Göçmenköy'ün dün yapýlan antrenmanýna katýldý. Kulüp Baþkaný Ersan Karataþ, Emre'nin tekrar takýma kazandýrýlmasýyla ilgili yaptýðý açýklamada transferde emeði geçen Orantex Oto Galeri sahibi ve ayni zamanda kulüp asbaþkaný Ortaç Çetiner'e teþekkür etti. Karataþ yaptýðý açýklamada ayrýca Gençlik Gücü Kulübü Baþkaný Hüseyin Reis'e de bu transferin gerçekleþmesinde gösterdiði kolaylýktan dolayý teþekkür ederken, Gençlik Gücü ile Göçmenköy kulüplerinin her zaman iki dost kulüp olduðunu vurguladý. Küçük Kaymaklý ve Çetinkaya'nýn Antalya kampý baþladý Futbolda Turkcell Birinci Ligi'nde þampiyonluk mücadelesi veren iki takým, Çetinkaya ve Küçük Kaymaklý, devre arasý kamp çalýþmalarýný sürdürmek için dün Antalya'ya uçtu. Ayný uçakla Antalya'ya varan 2 takýmýmýz da, kalacaklarý otellere yerleþerek, ilk idmanlarýný da gerçekleþtirdiler. Kaymaklý'da moraller yerinde Baðcýl'ýn ardýndan ligde 2. sýrada bulunan Küçük Kaymaklý, ameliyat olan yabancý oyuncusu Ajah'ýn dýþýnda tam kadro olarak Antalya'ya vardý. Titanic Hotel'e yerleþen yeþil-siyahlý kafile, ilk antrenmanýný yaparak, kamp çalýþmalarýna hýzlý bir baþlangýç yaptý. K.Kaymaklý Teknik Direktörü Mehmet Ali Özgürgün yaptýðý açýklamada, günde 2 idman yaparak ligin 2. devresi için hazýrlýklarýný sürdüreceklerini belirterek, takýmýn moral ve motivasyonunun yerinde olduðunu söyledi. Bu arada Küçük Kaymaklý'nýn devre arasýnda yaptýðý tek transfer Jamil de kampa katýldý. Çetinkaya günde 3 idman ile hazýrlanacak Kamp çalýþmalarý için Antalya Side'de bulunan Blue Water Hotel'e yerleþen Çetinkaya'da ise yabancý futbolcu Abiodun'un ile Burak'ýn kampa katýlmasý bekleniyor. Sarý-kýrmýzýlý ekip Antalya'da yapacaðý 1 haftalýk kamp süresince günde 3 idman yaparak, 2.devreye hazýrlanacak. Teknik direktör Vehbi Özerem, takýmýndan ümitli olduðunu, ligin 2.devresinde daha güçlü ve kondisyonu yüksek bir takým yaratmak hedefinde olduklarýný vurguladý. Baþkan Küçük: Görevimizin baþýndayýz n Yenicami Kulübü Baþkaný Ahmet Küçük dün basýn açýklamasý yaparak 5 yýllýk bir hedef belirleyerek göreve geldiklerini ve çaðdaþ bir kulüp tüzüðü hazýrlayýp yola devam etiklerini belirtti... Yenicami Baþkaný Ahmet Küçük imzasý ile bugün yapýlan basýn açýklamasý þöyle: "Yenicami Aðdelen Kulübü mevcut Yönetim Kurulu 2009 yýlý sonlarýna doðru göreve gelmiþ ve 5 yýllýk bir hedef planý içerisinde kýsa sürede çalýþmalarýnýn sonuçlarýný almaya baþlamýþtýr. Kulübümüzün yeniden yapýlandýrma hedeflerine baðlý olarak çaðdaþ bir Kulüp Tüzüðü hazýrlanmýþ ve bu tüzük dolayýsýyla 12 Ocak 2011 tarihinde Olaðanüstü Genel Kurul yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bahsedilen Olaðanüstü Genel Kurul'un akabinde eðer üyelerimiz tarafýndan onaylandýðý taktirde yeni tüzüðümüze uygun olarak Kulüp organlarýnýn yeniden oluþturulmasý için tekrardan bir Olaðanüstü Genel Kurul gerçekleþtirilecektir. Yenicami Yönetim Kurulu halen tüm organlarýyla görevinin baþýndadýr ve 5 yýllýk bir sürede projelerimizle kulübümüzü yeniden yapýlandýrmak ve kiþilere baðlý olmadan kendi ayaklarýnda durabilir bir hale getirmek esas hedeflerindendir. Bu süreçte ekibimiz içerisinde kiþilerin özel iþlerinin durumuna göre yer deðiþimleri yaþanabilmekte, Kulübe hizmet ve Kulübün menfaatleri herþeyin önünde gelmektedir. Bir bayrak yarýþý olarak gördüðümüz, Kulübümüze hizmet çabalarýmýzda herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi de deðiþebilir ve bu da her kulüp için doðal bir süreçtir. Bunun baþka türlü lanse edilmesi uygun deðildir. Hedeflerimiz doðrultusunda Kulübümüz kiþilere baðlý deðil profesyonel anlamda yönetim zihniyetiyle idare edilmektedir ve þu an hedeflenmekte olan, yeni tüzük baðlamýnda tüm Kulüp organlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýdýr". Federasyon Karmasý-Düzkaya ile karþýlaþacak Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu ile Dr. Fazýl Küçük anýsýna maç yapacak olan Federasyon Karmasý'nýn Düzkaya ile bugün oynayacaðý hazýrlýk maçý Gönyeli Stadý'na alýndý. Takýmýn Teknik direktörü Tayfun Kurtarýcýoðlularý yaptýðý açýklamada daha önce Çatalköy'de oynanacak olan karþýlaþmanýn yoðun yaðan yaðmurlardan dolayý sentetik çime sahip olan Gönyeli stadýna alýndýðýný söyledi. Kurtarýcýoðlularý ülkede bulunan yaðýþlý havanýn sahalarý olumsuz etkilediðini ve çim zeminlerin bozulmamasý için hazýrlýk maçýný sentetik çim zemini bulunan Gönyeli üstadýnda yapmalarýnýn daha uygun olacaðýný düþündüklerini kaydetti. Futbol Federasyonu karmasýnýn Düzkaya ile yapacaðý hazýrlýk maçý bugün saat da Gönyeli Stadý'nda oynanacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN. UBP nin yeni Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu KKTC ekonomisi hiç bu kadar iyi olmamýþtý diyor. Biz dememiþ miydik size, memleket batarken bazýlarý Lale Devri yaþýyor diye... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Ocak 2011 Salý Salý YIL: 10 SAYI: 3301 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝRADE YOK, SORUMLULUK YOK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Ocak 2011 Salý Salý YIL: 10 SAYI: 3301 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝRADE YOK, SORUMLULUK YOK "Türkiye Kýbrýs sorunundan kurtulmak istemez mi?" diye soruyorlar bize. Biz de diyoruz ki: Türkiye için Kýbrýs bir sorun deðil. Kýbrýs için Türkiye bir sorundur sadece... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı