ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN."

Transkript

1 "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIBRIS TÜRKÝYE ÝÇÝN DEÐÝL, TÜRKÝYE KIBRIS ÝÇÝN SORUN l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BELADAN BÝN BELAYA... Ali Osman Birleþiniz Özgün Kutalmýþ 2011'ÝN ALTIN SÖZLERÝ Erdoðan Baybars Koltukta kalma uðruna Ankara'nýn her dediðine kafa sallayan Ýrsen Küçük hükümeti toplumun sabrýný taþýrdý... Önümüzdeki yýl "Toplumsal Varoluþ Ýçin Mücadele Yýlý" olacak... Sýfýr noktasýnda KÝM KORKAK, KÝM AKILLI? Dolgun Dalgýçoðlu NERDE KALMIÞTIK? Mehmet Levent PATLAMA n Dün toplanan Sendikal Platform eylem takvimini saptadý... Bugünden itibaren baþlayacak olan eylemler hükümeti sallayacak. Bugün ilk eylem Maliye Bakanlýðý ile TC Yardým Heyeti önünde... n Sendikal Platform 11 Ocak'tan itibaren de süresiz grevlere gideceðini açýkladý Ocak'ta genel grev ve Ýnönü Meydaný'nda "Toplumsal Mücadele Mitingi" var... n Hükümetin uygulamalarýna karþý harekete geçen CTP de ayaklandý... CTP Cuma günü Lefkoþa'da "Artýk Yeter" yürüyüþü düzenleyecek... n Sendikal Platform dýþýnda hareket eden Hür-Ýþ ve ona baðlý sendikalar da hükümeti protesto etmeye karar verdi. Bugün hükümete muhtýra verilecek... l 4. sayfada KTHY çalýþanlarý polise þikayete gitti... Paralar kimin cebinde? n Borçlarýna karþýlýk maaþlarýndan yapýlan kesintilerin bankaya yatýrýlmadýðýný öðrenen KTHY çalýþanlarý 7 aylýk yatýrýmlarýnýn kimin cebine gittiðini araþtýrmasý için polise baþvurdular... n Maðdur sayýsýnýn 200 civarýnda olduðunu açýklayan Barýþ Mamalý, kayýplara karýþan paranýn Eylül 2009-Temmuz 2010 dönemini kapsadýðýný söyledi... n Mamalý: Çalýþanlara ait bu paralarýn halen baþka ellerde bulunmasý ciddi bir soruþturma ve kovuþturma sebebidir... l 6. sayfada YENÝ YILIN ÝLK GÜNLERÝ... Niyazi Ökten KORSAN DEVLETÝN KORSAN HÜKÜMETÝ... Kani Kanol l 7. sayfada l 8. sayfada ATATÜRK FÝLMLERÝ ÝVEDÝK FÝLMÝNÝN YARISI KADAR SEYÝRCÝ TOPLAYAMADI... Bülent Aykut l 10. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Hem züðürt hem aða olunmaz n2. sayfada

2 14 YAÞINDAKÝ MELÝSA KAYIP Melisa Temizel isimli 14 yaþýndaki kýz çocuðunun kayýp olduðu açýklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre önceki gün saat sýralarýnda, Lefkoþa'daki evinden ayrýlan Melisa Temizel halen geri dönmedi. Polisin olayla ilgili olarak baþlattýðý soruþturma devam ediyor. GENÇLER, OKULDA KIZ YÜZÜNDEN KAVGA ETTÝ Gazimaðusa'da, bir okulun avlusu içerisinde önceki gün saat 11.00'de meydana gelen olayda bir grup genç, kýz yüzünden kavga etti. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre G.G. (E- 17), eski kýz arkadaþýný, N.A. (E-17) ile birlikte otururken gördüðü gerekçesiyle aralarýnda çýkan tartýþma neticesinde, G.G. ve Ö.T. (E-17) bir taraf, N.A., A.E. (E-17) ve S.B. (E- 17) diðer taraf olup kavga ettiler. Taraflar elleri ve ayaklarýyla bir birilerinin vücutlarýnýn muhtelif yerlerine vurdular. Kavga sýrasýnda G.G.'nin A.E.'nin burnunu kýrdýðý belirtildi. Polisin olayla ilgili olarak baþlattýðý soruþturma devam ediyor. MARKETTE BURUN KIRDILAR Gazimaðusa'da, bir markette meydana gelen olayda 2 ayrý yoðurt firmasý elemanlarý arasýnda ciddi kavga meydana geldi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre olay Yanaroðlu Market'te meydana geldi. H.G.(E-40), A.G.'nin (K-28) buzdolabýna önceden yerleþtirdiði yoðurtlarý arkaya çekip yerine kendi yoðurtlarýný ön sýraya yerleþtirdiði gerekçesiyle aralarýnda çýkan sözlü tartýþma üzerine, olay mahalline gelen A.G.'nin eþi M.G.(E- 29) ve F.G. (E-26) bir taraf, H.G. diðer taraf olmak üzere kavga ettiler. Taraflarýn elleri, ayaklarý ve tahta sopayla bir birbirilerinin vücutlarýnýn muhtelif yerlerine vurduklarý kavga sýrasýnda F.G.'nin attýðý yumrukla H.G.'nin burnunun kýrýldýðý belirtildi. Dün meydana gelen olay sonrasý konu þahýslar tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmasýnýn sürdüðü bildirildi. EROÐLU BUTTENHEIM'LE GÖRÜÞECEK Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, bugün BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'la görüþecek. Cumhurbaþkanlýðý'ndan alýnan bilgiye göre, kalp ameliyatýnýn ardýndan istirahatýný sürdüren Eroðlu'nun Buttenheim'ý kabulü, saat 15.00'de gerçekleþecek. Görüþmede basýna sadece görüntü alma olanaðý saðlanacak. POSTA KAÞE UYGULAYACAK Kýbrýs Türk Postalarý'nýn 47. kuruluþ yýlý nedeniyle Gazimaðusa, Girne ve Güzelyurt posta merkezlerinde gelen ve giden gönderilerin ön yüzüne kaþe tatbik edilecek. Posta Dairesi Müdürü Doðan Emiroðlularý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, uygulama 6 Ocak'ta baþlayacak. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye'nin, Osmanlýyý mezarýndan çýkarma, ve yerini alma hevesinin olduðu bilinmeyen deðildi. Dýþiþleri Bakaný'nýn yan çizmiþ beyanatý da gerçeðin itirafýndan baþka bir þey deðildir. Gerçekten Büyük Britanya Ýmparatorluðu'nun daðýlan sömürgeleri ile kurduðu iliþkiler gibi Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan kopan ve kendi baðýmsýz devletlerini kuran sömürgeleri ile iliþkiler içerisine girmek isterseniz, evela Türkiye'nin üniter devlet yapýsýndan vazgeçeceksiniz. Yani Osmanlýlarýn Devlet Düzenine geçeceksiniz en azýndan. Türkiye sýnýrlarý içerisinde olan milletleri, milliyetleri tanýyacaksýnýz ve güçleri oranýnda özgürlük, özerklik tanýyacaksýnýz. Ana dillerine, kültürlerine saygý göstereceksiniz, geliþtirmelerine engel olmayacaksýnýz nüfusu ne olursa olsun. Bir Rusya federasyonu gibi da olur mesela... Ýçte kendi kendilerini idare edebilecekleri bir yönetim düzenini kabul edeceksiniz yani... Ama görünen odur ki Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlýlar kadar bile diðer din, dil, milliyet ve milletlere hoþgörü ile bakabilecek bir mentaliteye ulaþabilmiþ deðildir. Türkiye Cumhuriyeti'nde devletin yurttaþlarý eþit haklara sahip deðillerdir. Türkiye'de hukuka saygý yoktur, Türkiye'de uluslararasý hukuka saygý yoktur. Türkiye altýna imza attýðý anlaþmalara iþine geldiðinde uyar, iþine gelmediðinde uymaz. Dünyada insan haklarý diye bir þey yokmuþ, altýna da imza atmamýþ gibi hareket eder Türkiye. Hala daha Türkiye yurttaþý olan hristiyanlar, papaz-mapaz ayrýmý yapmadan her fýrsat yakalandýðýnda, devlet desteðinde katledilirler. Katliamý yapanlar da asla ceza görmezler. Kaç tane Ermeni kaldý Türkiye'de? Onlara bile hayat hakký tanýmazlar. Devlet himayesinde Ermeni kökenli Hrant Dink güpegündüz gazetesinin önünde öldürüldü. Alevilere yaþama hakký tanýrlar mý? Her fýrsatta katletmezler mi Alevileri? 6-7 Eylül 1955'te Rum, Ermeni ve Yahudilere karþý Özel HEM ZÜÐÜRT HEM AÐA OLUNMAZ Harp Dairesi niçin gerçekleþtirdi o katliamý? Ekonomiyi ellerinden alýp Türklere vermek için deðil mi? Deyin ki bu mentaliteyi deðiþtirdiniz ve "Türkiye Türklerindir yerine Türkiye Türkiyelilerindir" dediniz ve yola çýktýnýz. Osmanlý Rumlarý da, Osmanlý Ermenileri da bu birliðe katýlabilecekler mi? "Evet" dersanýz, Rum ve Ermenilere ait gasp ettiðiniz malý, mülkü geri verecek misiniz? Vermeyeceksanýz, Ermenisiz-Rumsuz Osmanlý Ýmparatorluðu olabilir mi? Osmanlýlardan kalan tarihi eserlerin tümünün Rum ve Ermeni mimarlarýn eserleri olduðunu daha geçen gün okudum Türkiye basýnýnda... Gelelim Araplara. Hangi Arap ülkesi ister "Osmanlýyý"? Ya da Türk'ü? Hiçbirisi... Mýsýr'ý Osmanlýlarýn ne hale getirdikleri ortada. Mýsýr Uygarlýðý'ný yaratan Mýsýr insanýný, iki eliyle bir þeyini doðrultamayacak hale getirdiler. Yunan uygarlýðýnýn çarkasýna sýçtýlar. Avrupalýlar, Osmanlýlarýn yýktýklarý Yunan, Roma, Bizans uygarlýklarýnýn, Mýsýr uygarlýðýnýn kýrýntýlarýný toplayarak Avrupa uygarlýðýný meydana getirdiler. Balkanlarda 3-5 Müslüman'a güvenirler galiba. Lübnan'ý, Libya'yý, Tunus'u, Cezayir'i ne yapacaksýnýz? Unutmayýn ki Cezayir Kurtuluþ Savaþý verirken Fransa'ya karþý, Türkiye Birleþmiþ Milletlerde hiç yüzü kýzarmadan Cezayir'in aleyhinde oy kullanýrdý. Bu oy nedeniyle bizim Kýbrýs'ta yüzümüz kýzarýr, Türkiye'nin yüzü kýzarmazdý. Hele bir defasýnda Fransa çekimser oy kullanýrken Türkiye, Cezayir'in aleyhine oy kullandýydý. Üstelik Türkiye Osmanlý Milletler topluluðuna liderlik yapabilecek bir ekonomik güce da sahip deðildir. Derler ki "aða, vermeyinan olunur." Hem züðürt, hem aða olunmaz. Bir avuçcuk Kýbrýs'a 70 milyon nüfusunu doldurmaya çalýþan, vereceðine Kýbrýs'ý soyup soðana çeviren Türkiye Osmanlýya aða olamaz. Züðürtlüðünan olsaydý, Osmanlý daðýlmazdý. "Osmanlý verir miydi" dersanýz, haksýz deðilsiniz. Onu da gonuþalým! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KIBRIS TÜRKÝYE ÝÇÝN DEÐÝL, TÜRKÝYE KIBRIS ÝÇÝN SORUN Önceki gün benimle söyleþi yapan 'Financial Times' gazetesi muhabirleri, bizim kuzeydeki basýn özgürlüðümüzle de ilgilendiler... Ve merak ettiler... Baský, sansür, kýsýtlama falan var mý diye... Akýllarýndan geçen þeyin ne olduðunu anladým ve "Yok" dedim onlara... Tepeden gelen bir baský veya sansür yok. Yani gazeteler yayýnlanmadan önce herhangi bir resmi yetkili yazýlarý gözden geçirmiyor. Kimsenin baþýnda da ne yazacaðýný ona dikte ettiren biri yok... Sansür deðil, otosansür var burada... Herkes düzenin kurallarýný adeta ezberlemiþ gibi... Kendisine çizilen çerçeveyi biliyor... Sýnýrlarý belli... Kalem oynatacaðý alan ortada... Neyi yazacaðýný, neyi yazamayacaðýný öðrenmiþ... O sýnýrlarýn dýþýna çýkarsa, baþýna neler gelebileceðini iyi biliyor... Ve delmiyor o sýnýrlarý... Kendini tehlikeye atmýyor... Basýn özgürlüðünden söz etmek mümkün mü hiç bu durumda? Zaten mahkemelerdeki dosyalara bakýldýðýnda da açýkça görülebilir bu... 'Afrika'ya savcýlýðýn açtýðý ceza davalarýný saymazsak, hiçbir basýn davasý yok mahkemede... Hukuk davalarýný kastetmiyorum tabii... Kastettiðim yalnýz rejim sahiplerinin açtýðý ceza davalarý... Bize üç bin yýldan çok hapisliðimizi talep eden yüzlerce ceza davasý açýlýrken, geriye kalan basýnýmýza dokunulmadý... Bizim son davamýz da geçtiðimiz hafta sonuçlandý... Ýki-buçuk yýllýk duruþmalardan sonra... Neyle itham edildik? TC Genelkurmay Baþkaný'ný küçük düþürmek ve aþaðýlamakla... Baþka? KKTC ile Türkiye'nin arasýný açmaya yönelik yayýn yapmakla... Alt mahkemede beraat etmiþtik... Savcýlýk istinafa gitti... Ve sonuçta Yüksek Mahkeme de suçsuz buldu bizi... Alt mahkemenin kararýný bozmadý... Bizimki gibi rejimlerde ancak sýnýrlarý delerek ulaþýlabilir basýn özgürlüðüne... Bu özgürlüðün bedelini ödemeyi göze alanlar kendilerine otosansür uygulamazlar... Yazacaklarýný yazarlar... Her özgürlüðün bir bedeli var... Ne demiþ þair: "Kelle fiyatýna hürriyet bedava"... Birkaç kere bombalandýk biz... Birkaç kere hapsedildik... Ama özgürlüðümüzden taviz vermedik. Rejim sahiplerini rahatsýz etmeden bu ülkede meslektaþlarýmýzýn nasýl gazetecilik yapabildiklerine þaþarým... Basýn özgürlüðü deðil, basýn tiyatrosu var burda... Devlet de bir tiyatro çünkü... Meclis... Hükümet... Hepsi tiyatro... Bu tiyatronun aktörlerini eleþtirmek ve hatta yerden yere vurmak serbest... Tiyatronun yönetmenine dokunmadýkça hiçbir tehlike yok... Çizilen çerçeve belli: Askere ve Türkiye'ye dokunma, hükümete ise ne istersen yaz... Rauf Denktaþ kendinin eleþtirilmesinden pek rahatsýzlýk duymazdý mesela... Asýl rahatsýzlýðý Türkiye'ye laf edilmesiydi... Zaten yýllar önce bir arkadaþýmýza da açýkça söylemiþti bunu... Hem de Türk büyükelçisinin yanýnda... -Bana istediðin kadar söv, demiþti Denktaþ arkadaþýmýza, ama (elçiyi göstererek) Türkiye'ye dokunma! 'Financial Times' muhabirlerinin bir sorusu da þöyleydi: -Türkiye Kýbrýs sorunundan kurtulmak istemez mi? Pek çoðu nedense hep böyle görür meseleyi... Kýbrýs'ýn Türkiye için büyük bir sorun olduðunu düþünür... Ve Türkiye'nin bu sorundan bir an önce kurtulmak istediðini sanýr... Hiç zannetmem... Kýbrýs Türkiye için bir sorun deðil, Türkiye Kýbrýs için bir sorundur aslýnda... Yalnýz Türkiye deðil tabii... Yunanistan da sorun, Ýngiltere de sorun Kýbrýs için... Ve bu sorunlarý kucaðýmýza alarak kendimize mutlu bir gelecek kuracaðýmýzý sananlar var hala aramýzda... Kýbrýs'ta basýn özgürlüðü var mý, yok mu diye sorulmaz bir Kýbrýslýya... Ya Kýbrýslýlarýn özgürlüðü var mý? Asýl sorulmasý gereken iþte bu...

3 AFRÝKA dan mektup... EYLEMLER DOÐRU ADRESE YÖNELMELÝ Türkiye hükümetini karþýsýna almayan hiçbir eylem Kýbrýs'ýn kuzeyinde baþarýlý olamaz... Sýkýþtýrýlmasý gereken makam TC makamlarýdýr en çok... Eðer Ankara'daki hükümet burada yapýlan protesto eylemlerinden rahatsýz olmazsa ve tüm bunlarý bizim kendi aramýzdaki bir hesaplaþma olarak kabul ederse, bir þeyin deðiþmesini beklemesin hiç kimse... Unutmayýn ki, dünyaya kendini burada bizim kurtarýcýmýz olarak takdim eden Ankara, bu gibi protesto eylemlerini de KKTC'deki demokrasinin bir kanýtý olarak sunar... "Bakýn, her yerde olduðu gibi KKTC'de de demokratik bir düzen var" der... Demokrasinin tuzu biberi sayýlýr böyle protestolar da... Sendikal Platform þimdi son kurþunu atacak gibi ataða kalkarken, çok iyi deðerlendirmeli bunu da... Eylemler doðru hedefe yönlendirilmeli... Doðru adresi bulmalý... Yerli iþbirlikçiler de payýný almalý elbette bundan... Ankara'nýn her dediðine kafa sallayarak toplumu yok olmaya sürükledikleri için cezasýz býrakýlmamalý asla... Ancak baþbakanlýk önünde baðýrýp çaðýrmak ve TC Büyükelçiliði'ni es geçmek hiçbir iþe yaramaz... Bakýn mesela... TC'ye toz kondurmayan Hür-Ýþ ve ona baðlý sendikalar boþuna kürek çekmeye hazýrlanýyorlar... Hür-Ýþ, Türkiye'yi de karþýsýna alan Sendikal Platform ile birlikte hareket etmekten kaçýnýyor... Baþbakanlýða yürüyecekler ve hükümete bir muhtýra verecekler... Böyle muhtýralarý okumaz bile hükümet... Çöpe atar... * CTP de ataða kalkmýþ... 'Artýk Yeter" yürüyüþü yapacak... Ve kuþkusuz, sokaklarýn koltuklardan çok daha deðerli olduklarýný anlayacaklar þimdi... Ne var ki, onlarýn da büyük bir eksiði var... Protestolarýnýn asýl hedefi Ankara deðil... Yerli iþbirlikçiler... UBP hükümeti... Anlaþýlan, bir gün yeniden hükümet olma ihtimalini her zaman yedekte bulunduruyorlar... Hükümet olmak isteyenlerin Ankara'yý karþýsýna almamalarý gerektiðini hepimizden iyi biliyorlar... Bu yollardan onlar da gelip geçtiler çünkü... Bu koltuklarda uzunca bir süre onlar da oturdular... Ve galiba hoþlarýna da gitti bu... Bu hayali ruhlarýndan söküp atmadan toplumsal direniþ için yararlý olamazlar... * En çok umut veren Sendikal Platform... Durumu en çok onlar kavramýþ görünüyorlar. Ancak unutmamalarý gereken önemli bir þey daha var... Yalnýz ekonomik deðil, ayný zamanda siyasi bir hareket olmalý bu... Madem ki bu yýlý "Toplumsal Varoluþ Ýçin Mücadele Yýlý" ilan ettiler, o halde gereðini yapmalý... Ya hep beraber, ya hiçbirimiz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Hazýrlayan: Evrim Kamalý Dün yine sokaktaydýk ve halka yapýlan zamlarla ilgili ne düþündüklerini sorduk Tek bir soru sorduk ve kýsa cevap istedik. Yaklaþýk 50 küsur kiþi ile konuþtuk. Bunlardan sadece 16 tanesi isminin yazýlmasýný ve fotoðrafýnýn çekilmesini kabul etti. Ýnsanlarýmýz üzerinde bir korku hakim... Bu durum da, yaþam çekilmez hale getirildikçe insanlarýmýzýn daha da içine kapandýklarýný ve korkuya esir düþtüklerini göstermiyor mu? Zeka Akat (Emekli) Bu zamlar bizi günden güne çökertiyor. Aldýðýmýz maaþ ayý çýkarmamýza gücün yetiyordu, þimdi hiç yetmeyecek Emine Uzmaner (Emekli) Çocuklarý küçük olanlarý düþünüyorum. Onlarý çok kötü günler bekliyor... Bu durum böyle sürmemeli, sürerse sonunda çok kötü günler göreceðiz Faik Çoþkun (Serbest) Zamlarý insafsýzca buluyorum. Enflasyon yok deniyor ama bu yalanlara kendileri de inanmýyorlar. Bizi batýrdýlar... Zo günlerin arifesindeyiz. Ali Avþar (Serbest) Bugün içinde bulunduðumuz durum laçka bir durum. Dünya tarihinde böyle kötü ve yalancý bir hükümet görülmedi. Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. Ve halk hala daha uyuyor ve tepkisini göstermiyor. Sessizlik iyiye iþaret deðil halk büyük bir kaos içine girmek üzere. Muhsin Karaca (Serbest) Zamlar halkýn belini büktü, dolayýsý ile esnaf ta bu durumdan zarar görecek. Çok kötü günler kapýnýn eþiðinde bizi bekliyor. Cemal Atikoðlularý (Emekli) Bu zamlardan sonra halkýn beli daha da büküldü. Herkes sustu ve bekliyor bir kývýlcým bizi kaosa sürükleyecek. Asgari ücrete zam yaptýlar ama yaptýklarý zam þimdinin iki tüp parasý bile deðil. Hüseyin Þahelveri (Memur) Çok kötü geldi bu zamlar. Bu zamlar sadece emeklilere ve çalýþan halka deðil oluyor yalnýz. esnafa da büyük zarar verecek. Çünkü ekonomik yönden çöken halk kendine göre bütçesinden kýsarak alýþveriþ yapacak. Bu da esnafa zarar verecek durum kötü ve daha da kötüye gidiyor. Ýbrahim Özsoy (Serbest) Alýþtýk artýk, baþa kim geliyorsa halka zammý geçiriyor bunu durduracak bir alternatif olsa da yine kazýk yemeyi seçiyorlar, bu nedenle ne söylesek boþ. Ali Özyamacý (Emekli) Kabahat halkta... Seçim zamaný seçene kadar yapmadýklarý kalmýyor þeçtikten sonra da aðlamalarý hiç eksik olmuyor. Herkes bir menfaat uðruna koþuyor ama daha sonra hatalarýný fark ediyorlar. Geç Mustafa Göðmen (Serbest) Bu zamlar 37 senedir yaþadýðýmýz durumun bir parçasý... Aldýðýmýz para elektriði, suyu ve gazý ödememize yetmiyordu. Bir de zam üstüne zam gelince ayý zor geçiriyorduk... Þimdi hiç geçinemeyeceðiz. Iþýlay Paþalar (Esnaf) Dünya üzerinde vergi adý altýnda halkýna bu kadar kazýk atan baþka bir hükümet yoktur. Bu konuda dünyada 1 numarayýz. Evleri su basar zam, yangýn çýkar ormanlar yanar zam, havayollarý batar zam. Emeklinin, çalýþanýn, fukaranýn cebine saldýlar. 50 harami bizi soyuyor yani... Osman Köklüoðlu (Esnaf) Bu zamlar normaldir, madem thalasamialý bir devlette yaþarýz, bunlar normal karþýlanmalý. Kaný Türkiye yollar, o da bize kesince ne olur? Halktan almak zorunda kalýrlar. Bu kadar basit. Osman Hurmacý (Esnaf) Dayanamaz olduk artýk, durum günden güne daha kötüye gidiyor. Bizi hýrsýzlar deðil resmi kurumlar soyuyor. Yüksek olan maaþlardan kesinti tabii ki olsun AKDENÝZ'DE DEPREM Meteoroloji Dairesi, dün sabah saat 03.29'da, Lefkoþa Deprem Ýstasyonu'ndan yaklaþýk 86 kilometre uzaklýkta, Akdeniz'de hafif þiddette deprem olduðunu açýkladý. Yapýlan açýklamaya göre, aletsel büyüklüðü, Richter Ölçeðine göre 3.6 olan depremin merkez üssünün Larnaka'nýn 40 kilometre güney doðusunda, denizde olduðu kaydedildi. Halkýn yapýlan zamlar üzerine söyledikleri Zamlar vatandaþý bunalttý ama dar gelirli halktan kesinti yapýyorlar. Asgari ücrete artýþ yaptýlar ama yaptýklarý artýþ iki tüp parasý bile deðil. Bu yaptýklarý tedbir deðil resmen hýrsýzlýktýr. Zehra Cengiz (Esnaf) Aslýnda bu halka ihanet deðildir, çünkü bu ihanete uðrayacaklarýný bile bile sandýklardan onlarý çýkardýlar. Yani güvenilmeyecek olanlara güvendiler. Artýk tepkilerini sert bir þekilde ortaya koymalý ve mücadele vermelidirler. Bu da ancak parmak arkasýna saklanmayan sosyalistlerle mümkün olabilir, örgütlü mücadele ile zafer kazanýlabilir. Ama sistemi savunan diðer hükümet dýþý partilerle bu iþ olmaz sisteme karþý olanlarla birlikte mücadele etmek zorundayýz artýk. Kamil Hür (Emekli) Son yapýlan zam diye bir þey yoktur. 35 senedir zamlar olaðan bir olay olmuþtur. Günümüze kadar gelen tüm hükümetlerin de karþýsýnda tutuðunu koparan, mücadeleyi býrakmayan, sonuna kadar direnen kitle örgütleri de olmayýnca bunlarý zorluk çekmeden yapmaya devam etmektedirler. Hasan Býçak (Esnaf) Zamlara alýþtýk. Halktan toplayýp kendi yandaþlarýnýn yardýmýna koþuyorlar. Bir an önce karþý tepki gösterilmeli. Bu nedenle bu tarafta kazýklanmamak için güneyden alýþ veriþ yapmaya mecbur býrakýlýyoruz. Halk için hayýrlý bir hükümet kurulmadý... Bizi temsil eden hükümet halkýn onurunu ayaklar altýna alan, TC karþýsýnda pýsýrýk kalan bir hükümettir. Beklenen de bu olacak þüphesiz. Aziz Þah (Öðrenci) Bugün dayatýlan zamlar, Türk devletinin dayattýðý paketlerin ve sömürgeleþtirme siyasetinin bir sonucudur. Zamlarla ve emekliden, emekçiden ve öðrenci burslarýndan yapýlan kesintilerle AKP'nin taþeronlarý günü kurtarmaya çabalamaktadýr. Ama bilmelidirler ki taþeronluk da kendilerini kurtarmayacak ve daha da bataklýða saplanacaklardýr.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Nerde kalmýþtýk diye sorup durur vatandaþ Yýlbaþý gecesinin rüyasýndan uyanýp Nerde kaldýðýmýz belli deðil mi be arkadaþ? Ýþimiz zor doðrulmazsak bu gafletten usanýp Ali OSMAN Periyodik BELADAN BÝN BELAYA... Ben UBP'yi topluma yaptýklarýndan dolayý eleþtirmem... Ýsterlerse toplumun anasýný bellesinler, kýlým kýpýrdamaz... Toplum, belayý savmak isterken "binbela"ya sarýlýrsa baþýna gelecek olaný da çekecek. Bu sözleri bir dost toplantýsýnda söyledim... Vay sen misin söyleyen? CTP'yi eleþtiriyormuþuz ama UBP'ye laf etmiyormuþuz... Bizim UBP'li olduðumuz iþte bundan belli oluyormuþ... Ýþler bu kadar basittir... Kimi eleþtirseniz karþý taraftaki sizi rakibinden yana sayar... Toplum iþte bu hale geldi... -Yahu, neden CTP'yi eleþtiriyordunuz da UBP'yi eleþtirmiyorsunuz, diye sorarak cevap almak istemiyor... Kafasýnda hazýrlamýþ kendi cevabýný... Onun doðrusu deðiþmez artýk... Dedikodu mekanizmasýný da çalýþtýrarak haklýlýðýný baþkalarýna da kabul ettirmeye çalýþýr... -Arkadaþým ben CTP'den bir þeyler beklerdim hep... Toplumun bir umuduydu. Koltuk sahibi olunca Ankara'ya teslim bayraðýný çekti. Ýþte o zaman eleþtirmeye baþladým... Partideki iyi unsurlarýn varlýðýna inandýðým için belki onlarý harekete geçirebilirim düþüncesindeydim. UBP'den bir beklentim yok... Topluma faydalý olacak unsurlarýn varlýðý bu partide bana göre bulunmuyor. Yapýsý itibarýyla Ankara'ya göbekten baðýmlý olduðu bir gerçektir. Ankara'nýn "tut" dediðini yutan bir partidir UBP... -Ankara'nýn gönderdiði paketi alýp meclis alt komitelerine götürdü ve savundu diye eleþtiri bombardýmanýna tutmuþtunuz CTP'yi... UBP meclisten geçirdi o kadar gürültü çýkarmadýnýz... -Askeri eleþtirdik ve militarizme karþý olduk, yazýlar yazdýk... Derin devletin adamý olduk... Matbaamýz iki kez yakýldý, bombalandý... Askerin ajanýdýrlar dendi... Casus diye tutuklandýk, hapse atýldýk, neden vurup öldürmediler kendilerini diyerek, bizim için olmadýk iftiralara baþvuruldu. Bunlar hep CTP'nin iþiydi. CTP'yi eleþtirdik çünkü paketi ilk savunan onlar oldu. UBP savunsa anlardýk. Þimdi pakete karþý gibi görünmesi timsah gözyaþlarý deðil mi? CTP belaydý... Yeni bir Ankara belasý... Ankara'nýn toplumun baþýna sardýðý Denktaþ'la UBP ise tam bir "binbela"ydý! Ne olduðu belli bir partide iyi unsurlar aramak yanlýþlýktýr bana göre... Ankara'dan kurtulmaktan söz ettiðinizde size ilk söyleyecekleri, -Açlýktan ölürüz... Ölün be... Köle olarak yaþayacaksanýz açlýktan ölün daha iyi! Eminim siz de þimdi ayný þeyleri terennüm ettiniz... Beladan kurtulup binbelaya yakalanmaya gelince... "Alternatif yok" derlerdi... "Gazetede yazmakla olmaz, siz de girin iþin içine" derlerdi... Elli kiþiyi zar zor toparlayýp girdik... Ama bizi siyaset arenasýna fiili olarak katýlmadýðýmýz için eleþtirenler, gidip CTP'den intikam almak için UBP'ye oy verdiler... Bizim bir beklentimiz yok... Davamýz, toplumumuzun yok edilmemesi davasýdýr... Ama beladan kurtulmak için "binbela"ya yaslanmak da toplumsal intihar deðil mi? Kalay HERKES KONUÞUYOR ATEÝSTLER SUSUYOR Ortodoks Ýslamcýlarýn da söyleyecek sözü var, Ilýmlý Ýslamcýlarýn da... Katolik Hýristiyanlarýn da dünyaya dair bir fikirleri var, Protestan veya Ortodoks olanlarýn da... Ateistler hariç herkesin keseceði bir ahkam var. Dünya genelinde de Ateistlerin durumu parlak deðil ama Türkiye'de hiç deðil. Türkiye'de Ateistlerin eylem yaptýðýný asla göremezsiniz, Londra'da eylem yapýyorlar hiç olmazsa. Kýbrýs'a gelince... Özellikle son yýllarda yaþadýðýmýz toplumsal dönüþümle birlikte bir zamanlar ateist olduklarýný açýkça söyleyenler bile Ilýmlý Ýslam'a çarketmiþ durumda... Sendikal Platform adýný koydu "Toplumsal Varoluþ Ýçin Mücadele Yýlý " n Eylemler bugün baþlýyor Maliye Bakanlýðý ve TC Yardým Heyeti önünde eylem ve protesto yapýlacak... n 11 Ocak'tan itibaren süresiz grevler baþlatýlacak n 28 Ocak'ta genel grev ve Ýnönü Meydaný'nda "Toplumsal Mücadele Mitingi" düzenlenecek... Sendikal Platform, 2011 yýlýný "Toplumsal Varoluþ Ýçin Mücadele Yýlý" ilan etti. Platform, dün gerçekletirdiði toplantýda, bu çerçevede, bugünden itibaren eylemlere baþlanmasýný, 11 Ocak'tan itibaren süresiz grevler ve 28 Ocak Kýbrýslý Türklerin Ýngiliz Sömürge yönetimine karþý baþkaldýrdýðý günün yýldönümünde genel grev ve Ýnönü Meydaný'nda "Toplumsal Mücadele Mitingi" düzenlenmesini kararlaþtýrdý. Sendikal Platform adýna KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan'ýn yaptýðý yazýlý açýklamada, "Sendikal Platform'un "iþbirlikçi UBP hükümetinin AKP hükümetinden aldýðý talimatlarla dayattýðý pakete" karþý aþaðýdaki kararlarý aldýðýný kaydedildi: "2011 yýlýný 'Toplumsal Varoluþ Ýçin Mücadele Yýlý ' olarak ilan ediyoruz. 5 Ocak 2011 Çarþamba (bugün) günü saat 14:00'da Maliye Bakanlýðý ve T.C. Yardým Heyeti önünde eylem ve protesto gerçekleþtirilecektir. 11 Ocak 2011 tarihinden itibaren þok eylemlerle kesintisiz mücadele ve süresiz grevler baþlatýlacaktýr. 7 Ocak 2011 Cuma günü KTOEÖS'de yapýlacak toplantýya toplumun geniþ kesimlerini temsil eden oda ve birlikler ile ortak toplantý yapýlacak ve platformun çatýsý geniþletilecektir. 28 Ocak Kýbrýslý Türklerin Ýngiliz Sömürge yönetimine karþý baþkaldýrdýðý günün yýldönümünde genel grev ve Ýnönü Meydanýnda Toplumsal Mücadele Mitingi düzenlenecektir." HÜR-ÝÞ DE HÜKÜMETE MUHTIRA VERÝYOR n HÜR-ÝÞ VE BAÐLI SENDÝKALARIN YÖNETÝM KURULLARI BAÞBAKANLIK ÖNÜNDE "MUHTIRA" VERECEK Hür - Ýþ Federasyonu ve federasyona baðlý sendikalarýn yönetim kurullarý bugün Baþbakanlýk önüne giderek "muhtýra" verecek. Hür-Ýþ Federasyonu Genel Baþkaný Yakup Latifoðlu yaptýðý yazýlý açýklamada, "Halkýn içinde bulunduðu durumu UBP Hükümeti'ne hatýrlatmak, dayatma paketin kabul edilemez olduðunu yeniden vurgulamak için" bu sabah saat 10.00'da Baþbakanlýk önünde "muhtýra" verme kararý aldýklarýný belirtti. Hür-Ýþ Federasyonu Ýcra Kurulu'nun önceki akþam yapmýþ olduðu toplantýda son geliþmeleri, hükümet icraatlarýný, akaryakýt, tüp gaz ve harçlara yapýlan zamlarý deðerlendirdiðini kaydeden Latifoðlu, "Yapýlan deðerlendirmede 2010 yýlý içerisinde sendika ve sivil toplum örgütlerinin yapmýþ olduðu uyarý ve eylemlere raðmen, UBP Hükümeti'nin halkýn ülkemizden göçünü hýzlandýran ve devlet bütçesini denkleþtirme adýna ýsrarla AKP Hükümeti'nin dayatma paketini uygulamaya devam ettiði sonucuna varmýþtýr" dedi. Latifoðlu, "hükümetin hayata geçirdiði ve insanlarý fakirleþtiren tüm icraatlarý maaþ ödeme dönemlerinde gerçekleþtirdiðini" savunarak, "Bundan dolayý artýk tüm çalýþanlar ay sonlarýný huzursuz karþýlamakta ve bu ay elimizden ne alýnacak diye düþünmektedir" ifadesini kullandý. CTP'den "Artýk Yeter" yürüyüþü Yürüyüþ Cuma günü gerçekleþtirilecek... Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), "UBP yönetiminin demokrasiyi katletmesi yanýnda, tüm kesimleri ezerek, kendi iktidarýný sürdürmek için demokrasiyi de ayaklar altýna almaya çalýþtýðý" gerekçesiyle 7 Ocak Cuma günü "Artýk Yeter" yürüyüþü düzenleme kararý aldý. Yürüyüþün saat da eski PEYAK önünde baþlayacaðý bildirildi. CTP-BG MYK tarafýndan konuyla ilgili yapýlan açýklamada, "ülkede tüm insani ve demokratik deðerleri ayaklar altýna alan bir süreç baþlatýldýðý, bir yandan ekonomik kriz nedeniyle insanlarý ve ülke ekonomisini çýkmaza sokan, insanlarý fakirleþtirip pazar faaliyetleri gerileten mali önlemler paketi ve TC hükümetinin dayatmalarý ile düzenlemeler yapýlýrken, yýlsonuna doðru çýkartýlan ve 1 Ocak tarihinde yürürlüðe giren yasaya karþýn imtiyazlý ve torpilli insanlarýn, Aralýk 2010 tarihi içinde eski maaþ düzeniyle devlette istihdam edildiði" ileri sürüldü. Toplumda hiçbir tartýþma yaþatýlmadan ve bilgi dahi verilmeden Eþel Mobil uygulamasýnýn 2011 için kaldýrýldýðý, Kanun Gücünde Kararname uygulamasýyla tüm KDV düzeninin tek taraflý olarak deðiþtirildiði belirtilen açýklamada "Meclis çoðunluðuna transferlerle sahip olan UBP yönetimi, bu yapay çoðunluðuna dayanarak, demokrasiyi resmen katletmektedir. Kýbrýs Türk halkýnýn demokratik varlýðýný, darbeci bir anlayýþla anti-demokratik bir yaklaþýmla þekillendirmek niyetini göstermektedir" denildi. "Kamu ve özel sektör çalýþanlarýný, esnaf ve zanaatkârý, üreticiyi, emekliyi, yurtsever iþ insanýný ezerek, kendi iktidarýný sürdürmek için demokrasiyi de ayaklar altýna almaya çalýþan bu diktacý anlayýþa 'Artýk Yeter' demek zamaný gelmiþtir" görüþü ortaya konulan açýklamada, bunun için 7 Ocak Cuma günü saat Lefkoþa'da eski Peyak önünden baþlayarak bir yürüyüþ düzenleneceði kaydedildi. CTP-BG açýklamasýnda özetle þu görüþlere yer verildi: "Hem ekmeði küçülmek, hem de demokrasiyi boðmak isteyen anlayýþa karþý olduðumuzu ifade etmek için düzenlediðimiz bu yürüyüþte, dayatmalarla hak gasplarýnýn yapýlamayacaðýný, bu ülkede darbeci anlayýþlara ve dayatmacý giriþimleri kabul etmeyeceðimizi ve geçit veremeyeceðimizi haykýracaðýz. Bu yürüyüþle CTP-BG, ayný zamanda, diðer tüm toplum kesimleri ve katmanlarla, sendikalar, esnaf zanaatkâr, iþ ve meslek örgütleri, üretici ve sivil toplum örgütleri, siyasi partilerle de geleceði, barýþ, demokrasi ve demokratik hukuk devleti ilkeleri ve vizyonu ile düzenlemek için verilecek tüm mücadelelerde hazýr ve var olduðu mesajýný da vererek hareket edecektir. Cuma günü gerçekleþecek bu yürüyüþe parti üyelerini, sempatizanlarýmýzý ve bu baskýlara ve dayatmalar 'ARTIK YETER' diyen tüm insanlarýmýzý davet ederiz." Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent NERDE KALMIÞTIK? 31 Aralýk 2010 gecesinin esrikliðinden ve vur patlasýn çal oynasýn rüyasýndan uyanan herkes þimdi bu soruyu soruyor kendi kendine... "Nerde kalmýþtýk?" Gazetelerin magazin sayfalarý yýlbaþý gecesinin mübarekisini sürüyor sanki... Oysa gerçek olan þu ki, rengârenk eðlence fotoðraflarýndan baþka hiçbir þey kalmadý o geceden. Gerisi lâf-ý güzaf Aralýk'ta býraktýðýmýz, daha doðrusu bir geceliðine ertelediðimiz yaþam, býraktýðýmýz yerden devam ediyor... Sahi nerde býrakmýþtýk?.. Türkiye'nin Kýbrýslýtürk toplumunun köküne kezzap suyu dökerek, bu "baþaðrýsýndan" kurtulmak için binbir tehdit ve þantajla dayattýðý sözde ekonomik pakette kalmýþtýk... Bu pakette vergi dilimleriyle oynanarak, kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn düþürülmesinde kalmýþtýk... Emekli maaþlarýný vergilendirerek... Kýbrýslýtürk toplumunun tarihinde emsali görülmemiþ bir uygulamayla, doðru dürüst bir saðlýk hizmeti bile veremediðimiz emeklilerin maaþlarýný vergilendirerek, onlarý sürünmeye terkettiðimiz yerde kalmýþtýk... Emekli ikramiyelerinden de vergi alýnmasý hesaplarýnýn yapýldýðý yerde kalmýþtýk yýlý sonunda kaldýrýlacaðýna kesin gözle bakýlýrken, 13. maaþlarýn 2010 yýlý sonunda kaldýrýldýðý ve çalýþanlara 13. maaþ ödemelerinin yapýlmadýðý yerde kalmýþtýk. Eþel mobil gereði olan hayat pahalýlýðýnýn da 2011 yýlý itibarýyle tamamen kaldýrýldýðý ve çalýþanlara tek kuruþ hayat pahalýlýðýnýn verilmeyeceðinin açýklandýðý yerde kalmýþtýk... Asgari ücretin 67 TL gibi inanýlmaz derecede komik bir artýþla sefalet ücreti olarak býrakýldýðý yerde kalmýþtýk. Rumun azýnlýðý olmamak için yýllarca direnirken, 74 iþgalinden sonra uluslararasý hukuka ve Cenevre Konvansiyonuna aykýrý olarak buraya yýðdýðý 1 milyona dayanan nüfusuyla Türkiye'nin azýnlýðý haline getirildiðimiz... Siyasi irademizin iþgal edildiði, tarihi, kültürel, coðrafi tüm maddi ve manevi deðerlerimizin hoyratça çiðnenerek asimile edildiðimiz yerde kalmýþtýk... Yýlbaþý gecesinde Türkiye'den gelip KKTC'yi "sallayan" "süperstarlara" bir gece için 3 milyon TL'yi bulan ödeme yapýldýðý söyleniyor! Haber doðruysa, Maliye Bakanlýðýnýn bunlardan en az 300 bin TL vergi almasý gerekiyor. Her nedense KKTC'yi mesken tutan bu "starlar", geçen bayramda da "sallamýþlardý" her tarafý. Kazandýklarý büyük paralara karþýlýk ödedikleri vergiler, Türkiye basýnýnda bile tartýþma konusu olmuþ, Ersin Tatar, konuyu TC makamlarý nezdinde soruþturmakta olduklarýný ve listeleri gönderip bilgi istediklerini söylemiþti. Bugüne kadar hiçbir haber çýkmadý o konuda. Her nedense basýn da durmadý üzerinde! Ve kapanýp gitti. Þimdi herkes, yýlbaþýnda 3 milyon TL kazandýklarý söylenen bu "starlardan" KKTC Maliye Bakanlýðýnýn nasýl, neye göre ve ne kadar vergi alacaðýný merakla bekliyor. Emeklilerin maaþlarýndan bile vergi alanlar, sahnede Türk bayraðý açan o hamaset tellâllarýndan bakalým yasalarýn öngördüðü vergiyi alabilecekler mi?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!..

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.. Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2012

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Engin Ardýç, Kýbrýslýlar bizi istemiyor, oradan çekilelim, ama giderken de onlara, Sakýn bir daha baþýnýz sýkýþýrsa bizi çaðýrmayýn, bir gece ansýzýn gelmeyiz diyelim diyor. Çaðýrýrsak gelmeyin! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar Nüfus sayýmýnýn sürekli ertelendiðine dair duyumlar alýyormuþ Özkan Yorgancýoðlu. Olabilir Özkan Bey... Yorgan fazla uzun da daraltmaya çalýþýyorlar herhalde biraz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem En çok vergi ödeyen casinolar deðil, gece kulüpleri de deðil, üniversiteler de deðil, galericiler de deðil... Ya kim? Bankacýlar! Kumar ve fuhuþ cenneti sanýrsýnýz ama banka adasý aslýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı