An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1"

Transkript

1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, lköretim Online, 7(1), 41-52, [Online]: An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Emre ÜNAL Selçuk MEK Abstract. This study was performed by the end of the autumn semester of Education Seasons. The main aim of the study is to clarify whether occupational respect (i.e.the value judge which the individual has developed according to his professional choice) may vary according to university, branches, sex of students, teaching type and reasons in choosing the profession. The sample of the study was comprised of last year branches at Pamukkale University and Gazi University. In this research totally 633 students were included the study. Moreover, Professional-Self Concept Criteria which was developed by Arıcak (2001) was used by his permission to clarify self-respect of the sample group. As a result of the study, it was observed that self-respect approachments of students at Pamukkale University and Gazi University was almost at the same level and that sex of students and the reason to choose the teaching profession was an important factor but not the branches at which they study and teaching type. Key Words: Professional Self-Esteem Concept, Primary School Teaching Department, Scientific Branches of Primary School Teaching Department. SUMMARY Purpose and Significance: This study aims to find out whether or not one s own professional occupational respect (the occupational respect which an individual develops about his/her profession) varies in terms of university, departments, gender of students, types of education and reasons for choosing a specific profession. Methods: This research is based on survey modeling since its purpose is to describe a situation which existed in the past or which still exists as is (Karasar, 1999: 77). In this study two way ANOVA was used for irrelevant samplings (Büyüköztürk, 2002: 51) due to the fact that research findings were not tested according to two factors between the groups depending on the effects of a dependent variable and that the primary effects of the factors and the collective effects of the two factors on the dependent variable were tested simultaneously. Findings: The research findings indicate that the levels of the professional occupational respect of the students attending to Education Faculties of Pamukkale and Gazi Universities are almost the same and that gender and reason for choosing a profession are important factors in the professional courtesy of students taken into sampling frame, but departments and type of education are not very significant factors. Discussion: Research must be done regarding how to increase the professional occupational respect of the students who are attending and who will attend to Education Faculties. Research must also be done about how to increase the professional occupational respect of those students who chose education faculties involuntarily in one way or another. Finally, comparative studies should be carried out abut the occupational respects of current teachers and candidate teachers and it must be clearly stated that what types of precautions must be taken. 1 This paper presented at the 6 th Elementary Education Symposium. Ara. Gör. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Sınıf Öretmenlii AD, Yard. Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Sınıf Öretmenlii AD,

2 42 lköretim Bölümü Anabilim Dallarında Örenim Gören Öretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarının Çeitli Deikenler Açısından ncelenmesi 1 Emre ÜNAL Selçuk MEK Öz. Bu aratırma eitim-öretim yılı güz yarıyılı sonunda gerçekletirilmitir. Mesleki benlik saygısının (bireyin tercih ettii mesleine ilikin gelitirdii deerlilik yargısının) üniversiteye, anabilim dallarına, örencilerin cinsiyetlerine, öretim türlerine ve meslei seçme nedenlerine göre farklılık olup olmadıını ortaya koymak aratırmanın amacını oluturmaktadır. Aratırmanın örneklemi Pamukkale ve Gazi Üniversitelerinin lköretim Bölümü Anabilim Dallarının son sınıftaki örencilerin arasından seçilen ubelerden oluturmutur. Bu kapsamda her iki üniversiteden toplam 633 örenci örnekleme alınmıtır. Aratırmada belirlenen örneklem grubunun mesleki benlik saygılarını ortaya koymak için Arıcak (2001) tarafından gelitirilen Mesleki Benlik Saygı Ölçei izin alınarak kullanılmıtır. Aratırmanın sonuçlarında; Pamukkale ve Gazi Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümüne balı Anabilim Dallarında örenim gören örencilerin mesleki benlik saygı düzeylerinin hemen hemen birbirine denk olduu, örnekleme alınan örencilerin mesleki benlik saygılarında cinsiyetin ve meslei seçme nedeninin önemli bir etken olduu, örenim gördükleri Anabilim Dallarının ve öretim türünün önemli bir etken olmadıı bulgularına ulaılmıtır. Anahtar Sözcükler: Mesleki Benlik Saygısı, lköretim Bölümü, lköretim Bölümüne Balı Anabilim Dalları. GR Meslek, bireylerin yaamlarını sürdürmeleri ve kiisel mutlulukları boyutunda önemli bir role sahiptir. Bireylerin uygun meslei seçmeleri kiisel benlik algılarıyla ilgilidir. Kiisel benlik algısı, bireylerin nasıl davranacaı, kendilerini nasıl algıladıkları, çevrelerinin onlara nasıl davrandıklarının yanı sıra herhangi bir konuda baarılı olup olmamalarıyla ilgilidir (Iık, 2006: 13). Her bir birey meslek seçerken kendi özelliklerini dikkate almak durumundadır. Çünkü bireyin kendisine açık meslekleri çeitli yönleriyle deerlendirip, kendi gereksinimleri açısından istenilir yönleri çok, istenmeyen yönleri az olan birine yönelmeye karar vermesi gereklidir (Kuzgun, 1983). Bireyler, çok sevdikleri, bütünletikleri, gurur duydukları ve inandıkları meslekleri seçmelidirler. Tüm bu özellikler bireylerin meslee karı olumlu tutum içerisinde olması ve mesleki benlik saygısıdır. Mesleki benlik saygısı, Dilmaç ve Arıcak (2003) ile Sayın (2003) a göre, bireyin tercih ettii mesleine ilikin gelitirdii deerlilik yargısıdır. Birey tercih edecei mesleinin kendisine ne kadar uyum gösterdiini kiisel özellikleri bakımından deerlendirmelidir. Aksi takdirde meslekler hem toplum hem de bireye zarar verebilir. Öretmenlik meslei gibi toplumların biçimlendirilmesinde rol oynayan meslei seçen öretmenlerin mutlaka mesleini seven ve meslein gereklerini yerine getiren unsurları taıması gerekmektedir sayılı Milli Eitim Temel Kanunu nda (1973:üçüncü kısım, Madde 43) da öretmenlikle ilgili u ifadeler yer almaktadır: Öretmenlik, devletin eitim, öretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas (uzmanlık) mesleidir. Öretmenler bu görevlerini Türk Milli Eitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle (yerine getirmekle) yükümlüdürler. Öretmenlik meslei, özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren bir meslek olduuna göre bu meslei tercih eden insanların, meslein gereklerini tam olarak yerine getirebilmeleri için bir takım yeterliliklere sahip olması gerekir. Bu yeterliliklerin kazanılabilmesi için de öretmen adaylarının meslek öncesinde özel bir eitimden geçirilmesi zorunludur (iman ve Acat, 2003:236). Öretmen adaylarının mesleki anlamda mesleklerinin gereklerini yerine getirmeleri, meslee karı olan mesleki benlik saygılarıyla ilgili olacaktır. Ayrıca bireylerin öretmenlik mesleini i bulma vb. kaygılardan uzak olarak sadece sevdikleri, deer verdikleri ve gurur duyarak icra edebileceklerine inandıkları için seçmeleri gerekmektedir (Sayın, 2003). Iık (2006) tarafından yapılan aratırma da öretmen adaylarının benlik kavramlarıyla mesleki benlik kavramları arasında baıntı olduu sonucuna ulaılmıtır. Sayın (2003) tarafından yapılan aratırmada da öretmen adaylarının 1 VI. Sınıf Öretmenlii Sempozyumunda Sözlü Bildiri olarak sunulmutur. Ara. Gör. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Sınıf Öretmenlii AD., Yard. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Sınıf Öretmenlii AD., 42

3 43 öretmenlik mesleine karı tutum puanları ve mesleki benlik saygısı puanları arasında okudukları bölümlere göre anlamlı fark bulunduu sonucuna ulaılmıtır. Aratırmanın Amacı Bu aratırma, Pamukkale Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi Eitim Fakülteleri lköretim Bölümlerinde bulunan öretmen adaylarının mesleki benlik saygılarını çeitli deikenler açısından ortaya koymayı amaçlamıtır. Aratırmanın Önemi Kiilik özelliklerine uygun meslekler seçmi olan bireyler, mesleki etkinlikler yoluyla yeteneklerini sergileyebilecek, psikolojik gereksinimlerinin büyük bir kısmını bu etkinlikler yoluyla karılayabileceklerdir (Iık, 2006:5). Bireyin meslek seçimini etkileyen yargılar ve seçtii meslee ilikin aldıı eitim, onun sahip olacaı meslek hakkındaki deerlik yargısı etkileyebilecektir. Bu aratırma ile etkisi incelenen deikenler açısından mesleki benlik saygısı düzeylerinin ortaya konması ve iki farklı üniversitenin ilköretim bölümlerine balı anabilim dallarının bu noktada kıyaslanacak olması ve bu kapsamda yapılacak ilk çalıma olması sebebi ile önem arz etmektedir. Aratırmanın Sınırlılıkları Bu aratırma, eitim-öretim yılında Pamukkale ve Gazi Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümüne balı Anabilim dallarında örenim gören ve anketi yanıtlayan son sınıf örencileriyle sınırlıdır. Problem Cümlesi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi ve Gazi Üniverstesi Gazi Eitim Fakültesi saygısı düzeyi nedir? Alt Problemler Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi saygısı; 1. Bulundukları üniversite ile cinsiyetlerine ve bunların ortak etkisine balı olarak manidar farklılık göstermekte midir? 2. Bulundukları üniversite ile anabilim dallarına ve bunların ortak etkisine balı olarak manidar farklılık göstermekte midir? 3. Bulundukları üniversite ile öretim türlerine ve bunların ortak etkisine balı olarak manidar farklılık göstermekte midir? 4. Bulundukları üniversite ile meslei seçme nedenlerine ve bunların ortak etkisine balı olarak manidar farklılık göstermekte midir? YÖNTEM Aratırmanın Yöntemi Bu aratırma, geçmite ya da halen var olan bir durumu var olduu ekliyle betimlemeyi (Karasar, 1999:77) amaçladıından tarama (survey) modelinde yapılandırılmıtır. Evren ve Örneklem Aratırmanın evrenini, Gazi ve Pamukkale Üniversiteleri Eitim Fakülteleri lköretim Bölümüne balı Anabilim Dallarının son sınıf ubeleri oluturmaktadır. Aratırmanın evrenine ilikin bilgiler Tablo 1 de verilmitir. 43

4 44 Tablo 1: Üniversitelerin lköretim Bölümlerine Balı Anabilim Dallarındaki ube Sayıları Üniversite Anabilim Dalı ube Sayısı Normal Öretim kinci Öretim Okul Öncesi Öretmenlii Eitimi 1 0 Sınıf Öretmenlii Eitimi 3 3 Gazi Sosyal Bilgiler Öretmenlii Eitimi 2 2 Fen Bilgisi Öretmenlii Eitimi 2 2 Matematik Öretmenlii Eitimi 2 2 Okul Öncesi Öretmenlii Eitimi 2 2 Sınıf Öretmenlii Eitimi 5 4 Pamukkale Sosyal Bilgiler Öretmenlii Eitimi 1 0 Fen Bilgisi Öretmenlii Eitimi 3 0 Matematik Öretmenlii Eitimi 0 0 Aratırmanın örneklemi küme örnekleme yöntemi ile yansız olarak belirlenmitir. Küme örnekleme tespitinde her bir Anabilim Dalındaki son sınıf ube sayılarının %50 ve daha fazlasının örnekleme alınmasına çalıılmıtır. Bu kapsamda Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü; Okul Öncesi Öretmenlii Eitimi normal öretimden 1 ube, Sınıf Öretmenlii Eitimi normal ve ikinci öretiminden 2 er ube, Sosyal Bilgiler Öretmenlii Eitimi normal ve ikinci öretiminden 1 er ube, Fen Bilgisi Öretmenlii Eitimi normal ve ikinci öretiminden 1 er ube Matematik Öretmenlii Eitimi normal ve ikinci öretiminden 1 er ube seçilmitir. Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü; Okul Öncesi Öretmenlii Eitimi normal ve ikinci öretimden 2 er ube, Sınıf Öretmenlii Eitimi normal ve ikinci öretiminden 2 er ube, Sosyal Bilgiler Öretmenlii Eitimi normal öretiminden 1 ube, Fen Bilgisi Öretmenlii Eitimi normal öretiminden 1 ube belirlenmitir. Aratırmanın örneklemine ilikin demografik veriler Tablo 2 ve Tablo 3 te verilmitir. Tablo 2: Örnekleme Giren Örencilerin Bulundukları Üniversitelere Göre Daılımı Deikenler Kategori Üniversite Gazi Pamukkale Toplam f % f % f % Kadın , , ,9 Cinsiyet Erkek , , ,1 Toplam , , Okul Öncesi 46 7, , ,8 Sınıf Öret , , ,6 Anabilim Dalı Sosyal Bilg. Öret ,1 26 4, ,2 Fen Bilgisi Öret. 43 6, , ,9 Matematik Öret , ,5 Toplam , , Normal Öretim , , ,8 Öretim Türü kinci Öretim , ,2 Toplam , , ÖSS Puanı , , ,9 stediim Meslek , , ,3 Seçme Nedeni Garantisi 45 7,1 41 6, ,6 Dier 13 2,1 14 2,2 27 4,3 Toplam , ,

5 45 Tablo 3: Örnekleme Giren Örencilerin Okudukları Anabilim Dallarına Göre Öretim Türleri Üniversite Anabilim Dalı Öretim Türü Normal kinci Toplam f % f % f % Okul Öncesi 46 13, ,6 Sınıf Öret ,9 31 9, ,1 Gazi Sosyal Bilg. Öret , ,3 Fen Bilgisi Öret. 18 5,3 25 7, ,7 Matematik Öret ,5 33 9, ,2 Toplam , , Okul Öncesi 63 21, , ,7 Sınıf Öret , , ,8 Pamukkale Sosyal Bilg. Öret. 26 8, ,8 Fen Bilgisi Öret , ,7 Matematik Öret Toplam , , Tablo 2 ve 3 incelendiinde, Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi lköretim Bölümüne balı Anabilim Dallarından (Okul Öncesi Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalından 46 örenci, Sınıf Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalından 68 örenci, Sosyal Bilgiler Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalından 89 örenci, Fen Bilgisi Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalından 43 örenci, Matematik Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalından 92 örenci olmak üzere) toplam 338 örenci örnekleme alınmıtır. Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümüne balı Anabilim Dallarından (Okul Öncesi Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalından 117 örenci, Sınıf Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalından 88 örenci, Sosyal Bilgiler Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalından 26 örenci, Fen Bilgisi Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalından 64 örenci olmak üzere) toplam 295 örenci örnekleme alınmıtır. Her iki üniversiteden ulaılan örenci sayısı ise toplamda 633 son sınıf örencisi olmutur. Veri Toplama Aracı Arıcak (2001) tarafından gelitirilen Mesleki Benlik Saygısı Ölçei; bir meslei tercih etmi, bir alanda mesleki eitim gören ya da bir meslei icra eden 17 ya ve üstü bireylerin ilgili meslee olan saygı tutumlarını ölçmek amacıyla uygulanabilmektedir. Bu ölçek, profesyonel ve profesyonel olmayan bütün meslek mensupları için kullanılabileceinden, Arıcak tan 10 Kasım 2006 tarihinde ölçei kullanabilmek için e-posta yoluyla izin istenmi ve aynı tarihte gönderilen e-postaya cevapla ölçein kullanılabileceine ilikin izin alınmıtır. Mesleki Benlik Saygısı Ölçei 30 maddeden olumaktadır. Bu 30 maddenin 14 ü olumlu, 16 sı ise olumsuz ifadeleri içermektedir. Olumlu maddelerde Tamamen Katılıyorum 5, Katılıyorum 4, Kararsızım 3, Katılmıyorum 2, Kesinlikle Katılmıyorum 1 puan alırken; olumsuz maddelerde Tamamen Katılıyorum 1, Katılıyorum 2, Kararsızım 3, Katılmıyorum 4, Kesinlikle Katılmıyorum 5 puan almaktadır. Her maddeye verilen puan toplanır ve toplam puan elde edilir. Ölçek puanları 30 ile 150 arasında bir deer vermektedir (Arıcak, 2001). Arıcak (2001) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalıması yapılan Mesleki Benlik Saygısı Ölçei nin, Cronbach α güvenirlik katsayısı.93, test-tekrar test güvenirlik katsayısı da.90 (p<.01) olarak bulunmutur. Ölçein gelitirilmesi sırasında kapsam geçerlilii, uzman kanısına bavurma yolu ile salanmı ve uzman grubunun %75 inin kabul ettii maddeler ölçee alınmı, dierleri ise ölçekten çıkartılmıtır. Aratırma için yapılan geçerlik ve güvenirlik çalımalarında uygun örneklem büyüklüünü tespit etmek amacıyla alanyazın taraması yapılmıtır. Alanyazın taranmasında madde ile cevaplayıcı oranlarının Cattell (1978) e göre her madde için 3 ila 6 kii arasında, Gorsuch (1983) a göre her madde için en az 5 kii, Everitt (1975) e göre her madde için en az 10 kii olması gerektii 45

6 46 görülmütür (Akt. McCallum ve dierleri, 1999: 84-85). Jinchul (2004: 70) ise bu oranın her madde için 5 kiiden fazla olması gerektiini ifade etmektedir. Bu kapsamda ölçein geçerlik ve güvenirlik çalıması için, örenci sayıları da dikkate alındıında, her madde için 5 kii seçimi yoluna gidilmitir. Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümüne balı Anabilim Dallarının ve Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi lköretim Bölümüne balı Anabilim Dallarının son sınıflarından en az 75 er örenci seçilmesinin uygun olacaı düünülmütür. Ön uygulama için Pamukkale Üniversitesinden 80, Gazi Üniversitesinden 75 son sınıf örencisi olmak üzere toplam 155 örenci belirlenmitir. Ölçein Geçerliine likin Bulgular Aratırma için ölçein geçerliini tespit etmek amacıyla faktör analizi yapılmasına karar verilmitir. Ölçein öncelikli olarak, faktör analizine uygun olup olmadıını anlamak amacıyla KMO ve Barlett testi yapılmıtır. Bu kapsamda KMO testi ölçüm sonucunun.50 ve daha üstü, Barlett küresellik testi sonucunun da istatistiksel olarak anlamlı olması gerekmektedir (Jinchul, 2004: 70). Bu çalıma sonucunda KMO testi sonucu.87, Barlett küresellik testi de (P<0.01) anlamlı bulunmu ve ölçee faktör analizi yapılabilecei sonucuna ulaılmıtır. Yapılan faktör analizi sonucunda, faktör ortak varyansının.39 ila.78 arasında olduu, yıılmanın ise.60 ve üzerinde olduu görülmektedir. Büyüköztürk (2002: 119), maddelerin faktör ortak varyanslarının 1 e yakın ya da.66 nın üzerinde olmasının iyi bir çözüm olduunu ancak bunu uygulamada karılamanın genellikle zor olduunu ifade etmektedir. Faktör analizine ilikin yamaç erisi grafii ve faktör 1 yük deeri incelendiinde ölçein tek faktörlü olduu sonucuna ulaılmıtır. Buna ilikin olarak faktördeki yük deerleri incelendiinde, bu deerlerin.40 ila.77 arasında deer aldıkları görülmütür. Ölçekte yer alan 3 ve 4. maddelerin ilk faktörde yer almadıı ve farklı faktörlerde yer aldıı görülmü ve bu maddeler kapsam dıı bırakılmıtır. Büyüköztürk (2002: 118), faktör yük deerinin.45 ya da daha yüksek olmasının seçim için iyi bir ölçü olduunu, uygulamada az sayıda madde için bu sınır deerin.30 a kadar indirilebileceini ifade etmektedir. Ölçekte (3 ve 4. maddeler çıkarıldıktan sonra) açıklanan varyans toplam varyansın %35 idir. Büyüköztürk (2002: 119), tek faktörlü ölçeklerde açıklanan varyansın %30 ve daha fazla olmasının yeterli görülebileceini ifade etmektedir. Yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen veriler ölçein geçerliinin yeterli düzeyde olduuna iaret etmektedir. Ölçein Güvenirliine likin Bulgular Ölçein güvenirliini tespit etmek amacıyla Cronbach Alfa, Gutmann Split Half ve Spearman Brown güvenirlik istatistikleri yapılmıtır. Yapılan istatistiklere göre Cranbach Alfa deeri.92, Gutmann Split Half deeri.87, Spearman Brown deeri.88 olarak bulunmutur. Tezbaaran (1997: 47), likert tipi bir ölçekte yeterli sayılabilecek bir güvenirlik katsayısının olabildiince 1 e yakın olması gerektiini ifade etmektedir. Bu sonuçlara göre ölçein güvenirliinin yüksek düzeyde olduu söylenebilmektedir. Verilerin Çözümlenmesi ve Analizi Toplanan verilerin çözümlenmesine geçilmeden önce anketlere birer sıra numarası verilmitir. Deerlendirmeler her iki üniversite için toplam 633 ölçek üzerinden yapılmıtır. Verilerin çözümlenmesinde, öretmen adaylarının verdikleri yanıtların puanlarını hesaplamak amacıyla da ölçekte yer alan olumlu maddelerde Tamamen Katılıyorum 5, Katılıyorum 4, Kararsızım 3, Katılmıyorum 2, Kesinlikle Katılmıyorum 1 puan alırken; olumsuz maddelerde Tamamen Katılıyorum 1, Katılıyorum 2, Kararsızım 3, Katılmıyorum 4, Kesinlikle Katılmıyorum 5 puan almaktadır. Ölçekten alınabilecek en düük puan 28, en yüksek puan ise 140 tır. Çözümlemeler sonucunda problem cümlesi için elde edilen bulgular, Tamamen Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Tamamen Katılıyorum aralıkları temel alınarak yorumlanmıtır. Alanyazın taramasında Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Bölümü öretim elemanı Dr. Halil YURDUGÜL ün katkısının bu konuda önemli olduunun ifade edilmesi gerekmektedir. 46

7 47 Alt problemlere ilikin bulgularda, gruplar arası iki faktörün bir baımlı deiken üzerindeki etkisi ayrı ayrı test edilmediinden, faktörlerin temel etkilerini ve iki faktörün baımlı deiken üzerindeki ortak etkisi e zamanlı olarak test edildiinden (Büyüköztürk, 2002:51) ilikisiz örneklemler için iki faktörlü varyans analiz (two-way ANOVA) testi kullanılmıtır. BULGULAR VE YORUMLAR Aratırmanın problem cümlesine (Pamukkale ve Gazi Üniversiteleri Eitim Fakültelerinin saygısı düzeyi nedir?) ilikin bulgular Tablo 4 te verilmitir. Tablo 4: Pamukkale ve Gazi Üniversiteleri Eitim Fakülteleri lköretim Bölümüne Balı Anabilim Dallarında Örenim Gören Son Sınıf Örencilerinin Mesleki Benlik Saygısı Düzeyleri Üniversite n x Anabilim Dalı n x Düzey Okul Öncesi Ört Katılıyorum Gazi Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Sınıf Ört Katılıyorum Sosyal Bilgiler Ört Katılıyorum Fen Bilgisi Ört Katılıyorum Matematik Ört Katılıyorum Okul Öncesi Ört Katılıyorum Sınıf Ört Katılıyorum Sosyal Bilgiler Ört Katılıyorum Fen Bilgisi Ört Katılıyorum Matematik Ört Tablo 4 incelendiinde, hem Gazi Üniversitesi ( x =3.90) hem de Pamukkale Üniversitesi ( x =3.92) Eitim Fakülteleri son sınıf örencilerinin mesleki benlik saygısı düzeylerinin olumlu olduu görülmektedir. Anabilim Dallarının mesleki benlik saygı düzeyleri incelendiinde de aynı sonuca ulaılmaktadır. Aratırmanın ilk alt problemine (Pamukkale ve Gazi Üniversiteleri Eitim Fakültelerinin saygısı bulundukları üniversite ile cinsiyetlerine ve bunların ortak etkisine balı olarak manidar farklılık göstermekte midir?) ilikin bulgular Tablo 5 ve Tablo 6 da verilmitir. Tablo 5: Örnekleme Giren Örencilerin Bulundukları Üniversite ve Cinsiyetlerine Göre Mesleki Benlik Saygısı Puanlarının Betimsel statistikleri Üniversite Cinsiyet n x s Kadın Gazi Erkek Toplam Pamukkale Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Tablo 5 incelendiinde; Gazi Üniversitesi kız örencilerinin mesleki benlik saygısın ölçeinden aldıkları puan ortalamasının x = , erkek örencilerin x = olduu, Pamukkale Üniversitesi kız örencilerinin mesleki benlik saygısın ölçeinden aldıkları puan ortalamasının x = , erkek örencilerin x = olduu görülmektedir. 47

8 48 Tablo 6: Örnekleme Giren Örencilerin Bulundukları Üniversite ve Cinsiyetlerine Göre Mesleki Benlik Saygısı Puanlarının ANOVA Sonuçları Varyansın Kaynaı Kareler Toplamı df Kareler Ortalaması F p Üniversite Cinsiyet * ÜXC Hata Toplam Toplam *P<.05 Tablo 6 da görüldüü gibi, farklı üniversitelerde okuyan örencilerin mesleki benlik saygısı ölçei ortalama puanları arasındaki farkın manidar olmadıı (F (1-629) =.355, P>.05) sonucuna ulaılmıtır. Baka bir anlatımla örencilerin bulundukları üniversiteler ile mesleki benlik saygı düzeyleri arasındaki fark manidar deildir. Örencilerin mesleki benlik saygısı ölçei ortalama puanları cinsiyete göre manidar farklılık göstermektedir (F (1-629) =42.898, P<.05). Aratırmaya katılan kız örencilerin mesleki benlik saygısı ortalama puanları ( x =112.48), erkek örencilerin mesleki benlik saygısı ortalama puanlarından ( x =102.76) daha yüksektir. Bu bulgu, örencilerin mesleki benlik saygılarında cinsiyetin önemli bir etken olduunu gösterebilmektedir. Örencilerin bulundukları üniversitenin ve cinsiyetin mesleki benlik saygısı ortalama puanları üzerindeki ortak etkisinin ise manidar olmadıı (F (1-629) =3.264, P>.05) sonucuna ulaılmıtır. Buradan örencilerin bulundukları üniversiteler ile cinsiyetlerinin ortak etkisinin mesleki benlik saygısı üzerinde etkisi olmadıı sonucuna ulaılmıtır. Aratırmanın ikinci alt problemine (Pamukkale ve Gazi Üniversiteleri Eitim Fakültelerinin saygısı bulundukları üniversite ile anabilim dallarına ve bunların ortak etkisine balı olarak manidar farklılık göstermekte midir?) ilikin bulgular Tablo 7 ve Tablo 8 de verilmitir. Tablo 7: Örnekleme Giren Örencilerin Bulundukları Üniversite ve Balı Bulundukları Anabilim Dalına Göre Mesleki Benlik Saygısı Puanlarının Betimsel statistikleri Üniversite Anabilim Dalı n x s Gazi Pamukkale Toplam Okul Öncesi Ört Sınıf Ört Sosyal Bilgiler Ört Fen Bilgisi Ört Matematik Ört Toplam Okul Öncesi Ört Sınıf Ört Sosyal Bilgiler Ört Fen Bilgisi Ört Toplam Okul Öncesi Ört Sınıf Ört Sosyal Bilgiler Ört Fen Bilgisi Ört Matematik Ört Toplam

9 49 Tablo 7 incelendiinde; Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalı örencilerinin mesleki benlik saygısın ölçeinden aldıkları puan ortalamasının x = , Sınıf Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalı örencilerinin puan ortalamasının x = , Sosyal Bilgiler Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalı örencilerinin puan ortalamasının x = , Fen Bilgisi Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalı örencilerinin puan ortalamasının x = , Matematik Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalı örencilerinin puan ortalamasının x = olduu görülmektedir. Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalı örencilerinin mesleki benlik saygısın ölçeinden aldıkları puan ortalamasının x = , Sınıf Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalı örencilerinin puan ortalamasının x = , Sosyal Bilgiler Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalı örencilerinin puan ortalamasının x = , Fen Bilgisi Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalı örencilerinin puan ortalamasının x = görülmektedir. Tablo 8: Örnekleme Giren Örencilerin Bulundukları Üniversite ve Balı Bulundukları Anabilim Dalına Göre Mesleki Benlik Saygısı Puanlarının ANOVA Sonuçları Varyansın Kaynaı Kareler Toplamı df Kareler Ortalaması F p Üniversite Anabilim Dalı ÜXA * Hata Toplam Toplam *P<.05 Tablo 8 incelendiinde, örencilerin mesleki benlik saygısı ölçei ortalama puanları Anabilim Dallarına göre manidar farklılık göstermemektedir (F (1-624) =1.534, P>.05). Buradan örencilerin bulundukları anabilim dallarının mesleki benlik saygısı üzerinde etkisi olmadıı sonucuna ulaılmıtır. Örencilerin bulundukları üniversitenin ve okudukları Anabilim Dallarının mesleki benlik saygısı ortalama puanları üzerindeki ortak etkisinin ise manidar olduu (F (1-624) =3.614, P<.05) sonucuna ulaılmıtır. ki faktörün baımlı deiken üzerindeki ortak etkisi manidar çıktıından dolayı gözenek ortalama puanlarının incelenmesi gerekmektedir. Gözenekler arası çoklu karılatırma sonuçlarına göre, Pamukkale Üniversitesinde yer alan Okul Öncesi Öretmenlii Anabilim Dalı örencilerinin mesleki benlik saygısı ölçei ortalama puanlarının ( x =115.45) aynı üniversitenin Fen Bilgisi Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalı örencileri puanlarından ( x =103.86) manidar ekilde yüksek bulunduu görülmektedir. Tablo 9: Örnekleme Giren Örencilerin Bulundukları Üniversite ve Öretim Türlerine Göre Mesleki Benlik Saygısı Puanlarının Betimsel statistikleri Üniversite Öretim Türü n x s Gazi Pamukkale Toplam Normal Öretim kinci Öretim Toplam Normal Öretim kinci Öretim Toplam Normal Öretim kinci Öretim Toplam

10 50 Aratırmanın üçüncü alt problemine (Pamukkale ve Gazi Üniversiteleri Eitim Fakültelerinin saygısı bulundukları üniversite ile öretim türlerine ve bunların ortak etkisine balı olarak manidar farklılık göstermekte midir?) ilikin bulgular Tablo 9 ve Tablo 10 da verilmitir. Tablo 9 incelendiinde; Gazi Üniversitesi normal öretim örencilerinin mesleki benlik saygısın ölçeinden aldıkları puan ortalamasının x = , ikinci öretim örencilerin x = olduu, Pamukkale Üniversitesi normal öretim örencilerinin mesleki benlik saygısın ölçeinden aldıkları puan ortalamasının x = , ikinci öretim örencilerin x = olduu görülmektedir. Tablo 10: Örnekleme Giren Örencilerin Bulundukları Üniversite ve Öretim Türlerine Göre Mesleki Benlik Saygısı Puanlarının ANOVA Sonuçları Varyansın Kaynaı Kareler Toplamı df Kareler Ortalaması F p Üniversite Öretim Türü ÜXÖ Hata Toplam Toplam Tablo 10 incelendiinde, örencilerin mesleki benlik saygısı ölçei ortalama puanları öretim türlerine göre manidar farklılık göstermemektedir (F (1-629) =.027, P>.05). Buradan örencilerin okudukları öretim türünün mesleki benlik saygısı üzerinde etkisi olmadıı sonucuna ulaılmıtır. Örencilerin bulundukları üniversitenin ve öretim türünün mesleki benlik saygısı ortalama puanları üzerindeki ortak etkisinin manidar olmadıı (F (1-629) =2.261, P>.05) sonucuna ulaılmıtır. Aratırmanın sonuncu alt problemine (Pamukkale ve Gazi Üniversiteleri Eitim Fakültelerinin saygısı bulundukları üniversite ile meslei seçme nedenlerine ve bunların ortak etkisine balı olarak manidar farklılık göstermekte midir?) ilikin bulgular Tablo 11 ve Tablo 12 de verilmitir. Tablo 11: Örnekleme Giren Örencilerin Bulundukları Üniversite ve Mesleklerini Seçme Nedenlerine Göre Mesleki Benlik Saygısı Puanlarının Betimsel statistikleri Üniversite Seçme Nedeni n x s Gazi Pamukkale Toplam ÖSS Puanı stediim Meslek Garantisi Dier Toplam ÖSS Puanı stediim Meslek Garantisi Dier Toplam ÖSS Puanı stediim Meslek Garantisi Dier Toplam Tablo 11 incelendiinde; Gazi Üniversitesinde; ÖSS puanı nedeni ile bulundukları bölümü tercih eden örencilerin mesleki benlik saygısın ölçeinden aldıkları puan ortalamasının x = , 50

11 51 istedii meslek olduu için bulundukları bölümü tercih eden örencilerin puan ortalaması x = , i garantisi olduu için bulundukları bölümü tercih eden örencilerin puan ortalaması x = , bunların dıındaki nedenlerden dolayı bulundukları bölümü tercih eden örencilerin puan ortalaması ise x = dir. Pamukkale Üniversitesinde; ÖSS puanı nedeni ile bulundukları bölümü tercih eden örencilerin mesleki benlik saygısın ölçeinden aldıkları puan ortalamasının x = , istedii meslek olduu için bulundukları bölümü tercih eden örencilerin puan ortalaması x = , i garantisi olduu için bulundukları bölümü tercih eden örencilerin puan ortalaması x = , bunların dıındaki nedenlerden dolayı bulundukları bölümü tercih eden örencilerin puan ortalaması ise x = dir. Tablo 12: Örnekleme Giren Örencilerin Bulundukları Üniversite ve Mesleklerini Seçme Nedenlerine Göre Mesleki Benlik Saygısı Puanlarının ANOVA Sonuçları Varyansın Kaynaı Kareler Toplamı df Kareler Ortalaması F p Üniversite Seçme Nedeni * ÜXS Hata Toplam Toplam *P<.05 Tablo 12 incelendiinde, örencilerin mesleki benlik saygısı ölçei ortalama puanları meslei seçme nedenlerine göre manidar farklılık göstermektedir (F (1-625) =40.849, P<.05). Farkın hangi grup lehine olduunu örenmek amacıyla çoklu karılatırma testlerinden olan Scheffe testi ile gruplar arasındaki farkın kaynaı tespit edilmitir. Scheffe testi sonuçlarına göre, istedii meslek olduu için seçenlerin ortalama puanı ( x = ) ile ÖSS Puanı ( x = ), i garantisi ( x = ) ve bunların dıında ( x = ) yer alan dier nedenlerden seçenlerin ortalama puanları arasındaki fark manidar bulunmutur. Buradan istedii meslei seçenlerin mesleki benlik saygısının dier nedenlerle seçenlere göre daha yüksek olduu sonucuna ulaılmaktadır. Örencilerin bulundukları üniversitenin ve mesleklerini seçme nedenlerinin mesleki benlik saygısı ortalama puanları üzerindeki ortak etkisinin ise manidar olmadıı (F (1-625) =1.566, P>.05) sonucuna ulaılmıtır. Buradan örencilerin bulundukları üniversiteler ile meslei seçme nedenlerinin ortak etkisinin mesleki benlik saygısı üzerinde etkisi olmadıı sonucuna ulaılmıtır. TARTIMA Bu aratırma bulgularına göre, okul öncesi öretmenlii eitimi anabilim dalında okuyan öretmen adaylarının mesleki benlik saygı düzeylerinin dier anabilim dallarında okuyan öretmen adaylarına göre daha yüksek ve manidar fark olduu bulgusu Sayın (2003) tarafından elde edilen sonuçla örtümektedir. Bunun yanı sıra Iık (2006) tarafından elde edilen bulgulara göre farklı fakültelerde (eitim fakültesi, mesleki eitim fakültesi ve teknik eitim fakültesi) okuyan öretmen adaylarının bulundukları fakülteler ile mesleki benlik saygısı düzeyleri arasındaki farkın manidar olduu sonucuna ulaılmıtır. Bu anlamda bu aratırma sonucu ile, dolaylı olarak, Iık (2006) tarafından elde edilen aratırmanın sonuçları da birbirini desteklemektedir. Ancak bu durumun nedenine ilikin bir yargıda bulunmak güçtür. Cinsiyete göre bayan örenciler lehine farkın manidar olduu bulgusu Arıcak (2001) ve Iık (2006) tarafından yapılan aratırma sonuçları ile badamaktadır. Öretmenliin, aratırmacıların kiisel gözlemlerine ve genel kanaate göre, toplumsal olarak bayan meslei olarak kabul görmesinin bunda etken olduu düünülebilir. Literatürde öretim türüne göre farklılıa ilikin bir bulguya rastlanmamıtır, ancak bu aratırmada öretim türüne göre de durum ele alındıından bu deiken neticesinde elde edilen bulgunun aratırmanın ortaya koymu olduu katkısı olarak düünülmelidir. Sayın (2003), Arıcak (2001) ve Iık (2006) ın yaptıı aratırmalara göre meslei seçme nedenlerinin mesleki benlik saygısını etkiledii bulguları bu 51

12 52 aratırmanın bulguları ile örtümektedir. Öretmenlik mesleini tercih etme sebebi ile mesleki benlik saygısı arasında dorudan bir ilikinin olduu düünüldüünde elde edilen sonuç beklenen bir durumdur. SONUÇLAR VE ÖNERLER Sonuçlar Bu aratırma ile; a. Pamukkale ve Gazi Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümüne balı Anabilim Dallarında örenim gören örencilerin mesleki benlik saygı düzeylerinin birbirine denk olduu, b. Örnekleme alınan örencilerin mesleki benlik saygılarında cinsiyetin önemli bir etken olduu ve bunun da kız örencilerin lehine olduu, c. Örnekleme alınan örencilerin mesleki benlik saygılarında örenim gördükleri Anabilim Dallarının önemli bir etken olmadıı, ancak Pamukkale Üniversitesinde yer alan Okul Öncesi Öretmenlii Anabilim Dalı örencilerinin mesleki benlik saygısı ölçei ortalama puanlarının aynı üniversitenin Fen Bilgisi Öretmenlii Eitimi Anabilim Dalı örencileri puanlarından manidar ekilde yüksek olduu, d. Örnekleme alınan örencilerin mesleki benlik saygılarında öretim türünün önemli bir etken olmadıı, e. Örnekleme alınan örencilerin mesleki benlik saygılarında meslei seçme nedeninin önemli bir etken olduu sonuçlarına ulaılmıtır. Öneriler Bu aratırma sonucunda; a. Eitim Fakültelerinde örenim gören veya görecek olan erkek örencilerin mesleki benlik saygılarının nasıl arttırılacaına ilikin aratırmalar yapılması, b. Eitim Fakültelerine çeitli nedenlerle kendi istei dıında gelen veya gönderilen örencilerin mesleine ilikin gelitirdii deerlilik yargılarının nasıl arttırılacaına ilikin aratırmalar yapılması, c. u an görevine devam etmekte olan öretmenler ile öretmen adaylarının mesleki benlik saygı düzeylerinin karılatırılması ve bu aratırma sonucunda ne gibi önlemler alınması gerektiinin ortaya konması önerilmektedir. KAYNAKÇA Arıcak, Tolga. (2001). Mesleki Benlik Saygısı Ölçeinin Gelitirilmesi, Güvenirlik Ve Geçerlik Çalımaları. 6. Ulusal Psikolojik Danıma ve Rehberlik Kongresi. 5-7 Eylül 2001, ODTÜ, Ankara. Büyüköztürk, ener. (2002). Sosyal Bilimler çin Veri Analiz El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık. Dilmaç, Bülent ve Arıcak, Tolga (2003). Psikolojik Danıma Ve Rehberlik Örencilerinin Bir Takım Deikenler Açısından Benlik Saygısı le Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin ncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 3 No1, s.1-7. Iık, E. Nuri. (2006). Öretmen Adaylarının Benlik Kavramları le Mesleki Benlik Kavramları Arasındaki Badaımın Bazı Deikenlere Göre ncelenmesi: Selçuk Üniversitesi Örnei. Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Jeong, Jinchul. (2004). Analysis Of The Factors And The Roles Of Hrd In Organizational Learning Styles As Identified By Key Informants At Selected Corporations In The Republic Of Korea. Yayınlanmamı doktora tezi. Amerika: Texas A&M University. Major Subject: Educational Human Resource Development. Karasar, Niyazi. (1999). Bilimsel Aratırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Daıtım. Kuzgun, Yıldız. (1983). Benlik ve deal Benlik Kavramlarının, Tercih Edilen Meslek Kavramlarıyla likisi. Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, C.16, ss. 1-9, Ankara. Maccallum, Robert C., Keith F. Widaman, Shaobo Zhang, Sehee Hong. (1999). Sample Size in Factor Analysis. Psychological Methods, Vol.4. No MEB (1973) Sayılı Milli Eitim Temel Kanunu. Sayın, Saime. (2003). Farklı Programlarda Okuyan Öretmen Adayı Üniversite Örencilerinin Empatik Eilimi, Öretmenlik Mesleine Karı Tutum Ve Mesleki Benlik Saygısı. Burdur Eitim Fakültesi Dergisi, 34:6, ss.74-84, Burdur. iman, Mehmet ve Acat, Bahattin. (2003). Öretmenlik Uygulaması Çalımalarının Öretmenlik Mesleinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13:1, ss , Elazı. 52

13 53 Tezbaaran, A. Ata. (1997). Likert Tipi Ölçek Gelitirme Kılavuzu (kinci Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Dernei Yayınları. 53

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Özlem KÖRÜKÇÜ Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, okorukcu@pau.edu.tr Vuslat OĞUZ İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ Arş. Gör. Durmuş ASLAN Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ocak 2015 Cilt:23 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 141-160 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Salih USLU Niğde Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 127-134, 2013 2(2), 127-134, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Teknik Program Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number:D0061 FINE ARTS Received: November 2010 Accepted: February 2011 Ebru Temiz Series : D Nigde University

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278 Kış-2013 Cilt:12 Sayı:43 (183-199) Winter-2013 Volume:12 Issue:43 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Emre Ünal Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7274 serdarhan@gmail.com 2010 www.newwsa.com Mersin-Turkey

Emre Ünal Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7274 serdarhan@gmail.com 2010 www.newwsa.com Mersin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 1C0241 EDUCATION SCIENCES Serdarhan Musa TaĢkaya Received: August 2010 Emre Ünal Accepted: October 2010

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

ÇEVRE TUTUM ÖLÇEĞİ UYARLANMASI VE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

ÇEVRE TUTUM ÖLÇEĞİ UYARLANMASI VE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 283-295, 2008 ÇEVRE TUTUM ÖLÇEĞİ UYARLANMASI VE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Oktay Aslan 1, Şafak

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

The Relationship between Technological Competencies and Attitudes of Pre-service Teachers towards Technology

The Relationship between Technological Competencies and Attitudes of Pre-service Teachers towards Technology Elementary Education Online, 11(2), 273-291, 2012. İlköğretim Online, 11(2), 273-291, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Technological Competencies and Attitudes of

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION Mehmet TEKEREK KSU, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE tekerek@ksu.edu.tr Sedat POLAT KSU, KAHRAMANMARAŞ,

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 58, Kasım 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 58, Kasım 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 58, Kasım 20, s. 604-66 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 26.0.20 20..20 Hasan KIZILKAYA Karamanoğlu

Detaylı

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Dr. Can ELDEMİR Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik

Detaylı