HİCRİ 1318 (M. 1900) TARİHLİ HALEP SALNAMESİNE GÖRE MARAŞ SANCAĞI'NIN SOSYAL, EKONOMİK VE DEMOGRAFİK YAPISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİCRİ 1318 (M. 1900) TARİHLİ HALEP SALNAMESİNE GÖRE MARAŞ SANCAĞI'NIN SOSYAL, EKONOMİK VE DEMOGRAFİK YAPISI"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 591 HİCRİ 1318 (M. 1900) TARİHLİ HALEP SALNAMESİNE GÖRE MARAŞ SANCAĞI'NIN SOSYAL, EKONOMİK VE DEMOGRAFİK YAPISI Doç. Dr. Durmuş Yılmaz Maraş, 20. Yüzyılın başında Halep vilayetine bağlı önemli bir sancak merkezidir. Diğer bir sancak merkezi de Urfa'dır. Antep, Kilis, Antakya, İskenderun vs. bunlar da kaza merkezleridir. Halep şehri, vilayet sınırlarının güney bölgesinde yer aldığı için, bağlı sancak ve kazaların büyük bir bölümü bu gün Türkiye sınırları içinde bulunmaktadır. Bunlar Maraş ve Urfa sancakları ile bunlara bağlı Antep, Kilis, Antakya, İskenderun, vs. gibi Türk şehirleridir. Maraş'a geçmeden önce Halep'in genel nüfus yapısına bir bakalım. Salnamede Halep'in nüfus durumu şu şekilde gösterilmiştir: Rum Ortodoks Rum Katolik Katolik Süryani Manini Keldani Latin Yabancı Yahudi Gayrimüslim Toplam Müslim-Gayrımüslim Oram i %14 Hicri 1318 (M. 1900) tarihli Halep Salnamesinde Maraş Sancağı 4 kazasıyla ve bunlara bağlı karyeleriyle yer almaktadır. Verilen bilgiler dikkatle incelendiğinde 1900 yılında Maraş, Anadolu'nun Güneydoğu bölgesinin ekonomik, sosyal ve demografik yapısını tam olarak gösterdiği gibi Osmanlı Devleti zamanındaki Anadolu şehirlerinin de durumlarını yansıtmaktadır. Salname kayıtları ve tablolar,türklerin (Müslümanların) özellikle bu bölgede lerle (Hıristiyanlar) nasıl iç içe yaşadığını, idarede birlikte görev aldıklarını, mahallelerde ve çarşıda yan yana olduklarını gözler önüne sermektedir. Şimdi Salnamede yer alan bilgilere bir göz atalım: Salnamede "Meclis-i İdare-i Liva" vardır: Naib Muhasebeci Tahrirat Müdiri Müfti Katolik MurahhasVekili Efendi Mutasarrıf Galip Paşa Tabii Azalar Ahmet Nuri Efendi Ahmet Asım Beğ Fani Efendi Mustafa Efendi Başlığı altında Maraş'ın idarecileri olarak şu isimler Seçilmiş Azalar Kivork Efendi Hacı Mustafa Efendi Mustafa Remzi Efendi Mehmet Elendi Kirkor Ağa, Melkon Ağa Maraş Sancağında idare Meclisinde olduğu gibi idarenin çeşitli komisyonlarında da gayrı müslim üyeler görev yapmaktadır. Hatta mahkemelerde de gayrı müslim üyeler vardır. Mesela: * Doç. Dr. (Cumhuriyet Tarihi), S.Ü. Eğitim Fak-KONYA

2 592 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Bidayet Mahkemesi Ceza dairesi şu isimlerden oluşmaktadır: Azalar Musa Kazım Efendi Mehmet Beğ, Andon Efendi, Mülazım Yusuf Kenan Efendi Nafia Komisyonu da şu isimlerden oluşmaktadır: Azalar Mutasarrıf Paşa Kivork Efendi, Mustafa Efendi, Ali Efendi Belediye Dairesi Sandık Emini Eczacı Aşçı Tulumbacı Kadri Paşa, Artin Efendi, Ohannes Ağa, Avadis Ağa, Doktor Kasım Efendi, Katip: Hayri Efendi, Ali Efendi, İmam Beğ, Hacı Naci Efendi, Mühendis Abdüssamed Saim Efendi Naim Efendi Yahvar Efendi Ali Efendi Ali Çavuş Şimdi de Maraş'ın genel durumuna bir göz atalım ve Maraş'ın sosyal ve ekonomik durmunu görelim. Salnamede, "Maraş Sancağı'na dair Malumat" Başlığı altında şu bilgiler veriliyor: "Maraş Sancağı, vilayetin cihet-i şimalisinde vaki olup garben Adana, şimalen Sivas, şarken Mamurat-ül Aziz vilayetleriyle, cenuben ve kısmen Adana vilayeti ve Halep Sancağı ile mahdud Elbistan, Zeytun, Andırın, Pazarcık kazalarıyla nefs-i Maraş kazasını havidir. Arazisinin bir kısmı kesir-ul miyah (Sulak) ovalıklardan kısm-ı diğeri dağlıktan ibarettir. Maraş Sancağı, Ahır Dağı'nın eteğinde ve Halep'in 44 saat uzaklığındadır. Maraş'da 1 Hükümet Konağı, 1 Redif debboyu, 1 Kale, 8 Karakolhane, 1 Hastane, 30 minareli cami-i şerif, 19 minaresiz cami-i şerif, 14 mescid, 6 medrese, 1 mekteb-i rüşdiye, 10 mekteb-i ibtidaiye, 20 mahalle mektebi, 1 kütüphane, 5 tekke ve zaviye, 8 kilise, 20 Hıristiyan mektebi, 7069 hane, 43 mahalle, 1535 dükkan, 1 bedesten, 41 fırın, 150 çeşme, 13 hamam, 2 sabunhane, 73 değirmen, 281 kumaş tezgahı, 4 eczahane, 9645 bağ, 550 bahçe, 2 pamuk fabrikası, 2 muasare (Pekmez kaynatma yeri), 1 mevkuthane (Namaz vakitlerinin hesaplandığı merkez) mevcuttur. Ab u hevası mutedildir. Maraş'da pamuktan mamul ve meşhur alaca ve âlâ at takımı ve sair sırmalı mamulat-ı saraciye ve Avrupa taklidi pantalonluk, dokumalar, aba, maşlah, bez, gayet temiz sahtiyan, kösele, cevizden, çınardan Avrupa taklidi yaylı iskemleler, masalar yapılır. Bunlardan alaca ve mamulat-ı saraciye, aba, sahtiyan, Kayseri, Kozan, Adana, Cebel-i Bereket, Malatya, taraflarına ve pekmezle kuru üzüm Adana vilayetine nakl ve füruhat olunur. Maraş Sancağı'nın iskelesi İskenderun'dur. Maraş'ın ebniyası (Binaları) kerpiç olduğundan manzarası güzel değilse de, bir müddettir İstanbulvari yarım kârgir güzel ebniya yapılıyor. Nefs-i şehirde (Şehir merkezi) asar-ı atika ve cismiyeden bir kale ile bir cami-i kebir olup bunların her ikisi hükümdar-ı zülkadriyeden (Ala-üd-Devle) Beğ'in eseridir. Maraş'da Ala-üd Devle binası olmak üzere mevcut olan Mevlevi Dergâh-ı şerifi şevketlu mehabetlu Padişahımız Gazi Sultan (Abdülhamit) Han-ı Sani Efendimiz Hazretlerinin taraf-ı eşraf-ı mülükanelerinden inayet ve ihsan buyurulmuş olan akçe ile müceddeden (Yeniden) tamir olunmuştur. Nefs-i şehir ile kazada her nev'i meyve ve külliyet üzere üzüm, pirinç, çehri(?), buğday, arpa, ak darı, mercimek, kök boya, pamuk, susam, hasıl olur.

3 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 593 Maraş'da birkaç senedir zeytunluk, fıstıklık yetiştirilmeye çalışılıyor ki, bunlardan gariben iktisabı(?) me'mul olan semere (Yakın zamanda elde edilecek sonuç) Maraş için pek büyük bir sermaye-yi servet olacaktır. Maraş kazasında Fındıcak, Sır Dağı, Yenice Kale, Kurtul, Bertiz, Kısık, İran Pınarı, Bilan Ovası, Kapu Çam, Karaman nam mevkilerde gayet cesim ve işcarı (Ağaçlan) çam, kamalak, mezdeki, ardıç, mazı, ceviz ve saireden ibaret ormanlar olduğu gibi, Deli Çay, Akçay, Erkenez namlarında büyücek 3 nehir ve sair 7 adet çay ve Şeker Oba namında bir de sülük gölü vardır". Salnamede Maraş'in eskiçağ tarihi ile ilgili olarak da salnamede şu bilgiler yer almaktadır: "Maraş şehri, pek kadimdir. Ve eski tarih kitaplarında Cermanisya ve Maraj namlarında mezkurdur. Maraş şehri, en evvel şimdiki mevkiinin ve saat cihet-i şarkiyesinde Erkenez suyu kenarında tahminen Hicretten 3 Bin sene mukaddem(evvel) Asuriler tarafından müesses olduğu orada bulunan ebniya ve asar-ı atika üzerlerinde Asurilere mahsus hutut ve nukuş (Yazı ve kabartmalar) görülmesiyle müstedadır. Ancak Maraş, 4. Asr-ı Hicret evasıtına (Ortalarına) doğru harap olduğundan Devlet-i Hemadaniye hükümdarlarından Seyf-üd Devle Hanından şimdiki mevkiin bir saat mesafe-i şarkiyesinde Kara Maraş denilen mahalde müceddeden bina edilmiş idi. Buna dair şair-i meşhur Mütenebbi'nin (Meşhur Arap Şairi) pek rânâ bir kasidesi vardır. Muahharen (Daha sonra), Maraş şehrini Zülkadriye Hakimi Ala-üd Devle Bey 10. Asr-ı Hicret iptidalarında mevki-i hâzırına nakl eylediği Maraş mahkeme-i şeriası sicillatından istinbat olunmuştur". Şimdi de Maraş'ın nüfus durumunu görelim: Maraş sancağı'nm nüfus cetveli islam Katolik Rum Ortodoks Yahudi Toplam YABANCILAR I (%27) Şimdi de Maraş Sancağı'na bağlı kazları görelim: ZEYTUN KAZASI Kaymakam : Anastaş Efendi, Muavini : Mehmet İzzet Beğ BELEDİYE DAİRESİ REİS : Esadur Efendi AZALAR :Agop Efendi, Ohannes Efendi, Kivork Efendi, Garabet Efendi REJİ İDARESİ: Memur Serkis Efendi Zeytun, Maraş'ın garb-i şimali cihetindedir. Maraş'a 12, Halep'e 26 saattir. Hane ve sokakları gayrı muntazam ve birbiri üzerinedir.

4 594 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Kasaba-i mezkurda 1 Hükümet Konağı, 1 Kışla-yı Hümayun, 1 Mescid, 5 Kilise, 2 Katolik Mektebi, 4 Mektebi, 2 Mektebi, 277 Hane, 100 Dükkan, 2 Mağaza, 5 Boyahane, 16 Su Değirmeni, 2 Debbağhane, ve kasabaya yarım saat mesafede 1 Kaplıca, 1 Manastır vardır. Mezkur kaplıcanın suyu pek nâfı olup hatta Maraş, Ayıntap, ve sair civar kazalardan gelenler memnunen avdet ederler. Kasaba-i mezkurenin ab ve hevası pek latif ve etraf ve eknafı bağ ve bahçe olup, güzel üzüm, elma, ve sair meyveler husule gelir ise de ziraat edilecek vasi arazisi olmadığı gibi kazanın her tarafı cebel ve... bulunduğundan ekseriyetle ahali demircilik, katarculukla (?)meşgul olarak zahirelerini Elbistan kazasıyla Göksün nahiyesinde nakl ederek idare olunurlar. Kaza-yı mezkur dahilinde 2 demir ocağı ve asar-ı atikadan 5 kale harabesi, Tekir, Firnes, Zeytun namlarıyla 3 ufak çay olup mezkur çaylar Göredin nam mahalde birleşerek Maraşla Zeytun arasından mürur eden (Geçen) Ceyhun nehrine karışırlar. Zeytun kazasının nüfus cedveli Açıklama Katolik Gayrimüslim toplamı : 9352, Oranı: %55 ELBİSTAN KAZASI Kaymakam : Mustafa Fehmi Efendi Elbistan Kazası, Maraş'ın şimal cihetinde ve Maraş'a 24 ve Halep'e 68 saat uzaklığındadır. Elbistan'da 1 Hükümet Konağı, 1 Redif debboyu, 11 Cami-i Şerif, 3 Mescid, 26 Mekteb-i İbtidaiyye, 3 Kilse, 8 Medrese, 1450 Hane, 335 Dükkan, 1 Hamam, i bedesten, 9 Fırın, 7 han vardır. Kazada külliyetli hububat hasıl olur. Civar-ı kazadan Ceyhan nehri çıkarak kasaba civarında ikiye ayrulup yine aşağıda birleşir. Bu suretle kasaba ada şeklinde kalır. Elbistan'a "Elbistan" denmesi mevkıen bahçeye müşabihetten naşi imiş. Elbistan Maraş'tan evvel Zülkadriye hükümdarlarının merkezi idi. Elbistan'ın Kabad (?) ve Kabade(?) vaki Komana belde-i kadimesinin yerine ve yahut yakınında olduğu rivayet-i tarihiyedendir. Vaktiyle Elbistan'da bir mabed-i meşhur olup derununda 6 Bin hükmeden ve Kabad ve Kaba Hükümdarları sülalesinden olan -ül Mülk oturur idi. Bu kazada meşhur İfsos şehrinin mevkii bulunur. Mevki-i mezkurda, Yarpuz, İfsos, namlarıyla mezkur ve 2156 nüfusu cami bir kasaba vardır. Şehr-i mezkur Hicret-i mukaddese-i ahmediyeden 1628 sene mukaddem bina olunup Roma İmparatoru meşhur Dikyanos'un dar-ül mülkü idi. Bunun civarında Benahilos dağında ashab-ı kehf'in ve yarım saat civarında ashab-ı makamları vardır. Ve Efsos'un nam-ı kadimi İsos'dur. Elbistan'a 6 saat mesafede biri Arslan, diğeri Kaplan şeklinde karşılıklı olarak 2 adet cesim taş olup bunların vaktiyle Arabistan ile Anadolu beyninde (Arasında) hadd-ı fasıl olduğu mervidir. Ve 3 saat mesafede 7 arşın tul ve 2 arşın arzında (En ve Boy) asar-ı atikadan bir de dikili taş ve yine asar-ı atikadan Horman, Çerkeş, Kız kaleleri namında 3 kale olup bunlardan Horman kalesi kazaya 9 saat mesafede bir ufak tepe üzerinde vaki olup civarında Horman nehri cereyan eder. Bu kalenin ebniyesı 50 arşın irtifasında ve tahminen 500 ziraa*.terbiadadır (4 kenarı 500 er * Zira: Uzunluk Ölçüsü (90 Cm)

5 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 595 metre). Derununda bir çok odalar olup mürur-ı zamanla iç duvarları münhedim olmuş ise (yıkılmış) de etrafındaki duvarları mevcuttur. Ve mezkur Horman kalesi civarında caddenin iki tarafında iki büyük kaya üzerinde Rum yazıları vardır. Dahil-i kazada bir miktar meşelik, Ceyhan, Söğütlü, Horman, Köksün, namlarında 4 adet nehir olup bunlar kazanın arazisini ıskaya (Sulamaya) pek büyük hizmette bulunur. Yine kazada "İçme" namıyla maaruf bir kaplıca olup suyu gayet ekşi (acı) ve bir çok emaraza nafi (hastalığa faydalı) olduğu meşhur olduğundan eyyam-ı sayfda bir çok cemiyet bulunur. Yine bu kazada kış ve yaz üzerinde kar eksik olmayan Nurhak dağında da yabani çay yetişir ve mezkur dağ üzerinde terbiaen 150 arşın arz ve 15 zira umkunda ( derinlik) Ali Gölü namında cesim bir göl vardır. Dahil-i kazada topraktan müteşekkil 6 kale mevcut olduğu gibi 12 saat mesafede Besni (?)caddesi üzerinde asar-ı atikadan Fahreddin Hanı dimekle maruf bir Han ve eshab-ı kehf makamı ittisalinde (bitişiğinde) 100 zira tulunda 12 oda ile 300 hayvanı istiab eder bir han vardır. Ve bu han panayır şeklinde olarak ahz ve ita-i mahalli (yöresel alışveriş yeri) olduğu mervidir. Dahil-i kazada Aba, kilim, bez ve aşair-i nisvan tarafından el tezgahları ile küllice nesc olunur. Ve dahil-i kazadaki kurada 80 kadar cevami ve mesacid ve ekser-i kurada bir radde mekteb-i sıbyan vardır. Nüfus cedveli Ziikur Dini islam Katolik ANDIRIN KAZASI Andırın Kazası Maraş'ın garb cihetinde ve merkezi olan Geben karyesi Maraş'a 18, Halep'e 61 saat uzaklığındadır. Andırın kazasında 1 Hükümet Konağı, 2 Karakolhane, 15 Cami-i Şerif, 5 Mescid, 5 Slbyan Mektebi, 5 Kilisesi, 1 Kilisesi, 3800 hane, 30 dükkan, 5 Çeşme, 3 Fırın vardır. Dahil-i kazada her nevi hububat hasıl olduğu ipten kilim, çuval, şalvar, aba,ve iplikten bez ve Göksun'da çerkezler tarafından...gümüş işleri imal olunur. Andırın kazasında meşhur Köksün ovası bulunur ki, burada 921 senesinde Sinan Paşa Ala-üd-devle Bey beyninde vukuu bulan muharebede Ala-üd Devle mağlup ve maktul olmuştur. Bu kazada Keşiş, Andırın namlarında Ceyhan nehrine mansıb olur iki çay ve müteaddid orman olduğu gibi Romalıların binası olarak Akkale, Hayraş, Alacık, Meryem, Şibil, Arpalık, Zıyık, isimlerinde 7 adet kale harabesi vardır. Nüfus cetveli Dini Katolik

6 596 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU PAZARCIK KAZASI Maraş'ın şark cihetinde ve maraş'a 9 ve Halep'e 35 saat uzaklığındadır. Merkezi Bagadin (?) namında bir karyedir. Bu karyede 1 Hükümet Konağı, 1 cami-i şerif, 1 mekteb, 50 hane, 9 dükkan, 3 kahvehane vardır. Kazanın ahalisi Senemanlu (?) Bozağa, Deregezen, Adamaluları (?), Kılınçlı namında 4 aşiretle, Çerkes, Türkten mürekkeptir. Mahsulat-1 arazisi arpa, buğday, darı, çeltik gibi hububat-ı müteneviadır. Deregezen, Senemanlı aşiretlerinde halı, kilim, nesc ediliyor. Merkez-i hükümete 1 çeyrek saat mesafede mağaralar nam mahalde asar-ı atikadan olarak zir-i zeminde yekpare taştan mamul olmak üzere 60 ı mütecaviz makbereler ve şark cihetinde 4 saat bu'd mesafede Gani Dağı nam cebelde cesim şehir harabeleri görülmekte ve bunların suret ve ve inşası cüda akıllara (?) hayret verir ve şayan-ı temaşa bir derecededir. Aksu'ya nazır "Köroğlu Kalesi" demekle meşhur bir de kale harabesi vardır. Aksu, merkez-i kazaya 12 saat mesafede Enkizek dağı eteğinden nübû ederek 30 saat kadar dahil ve hariç-i kazadan cereyanla Ceyhan Nehrine mansıb olur. Ve mürur eylediği mahallerde kamilen araziyi suladığı gibi 30 u mütecaviz değirmen dahi döndürür. Yine mezkur Enkizek Dağı'ndan nübû eden Göksu Nehri, dahil-i kazadan geçerek Fırat Nehrine dökülür ve civarındaki ormanlardan kat edilen ( Kesilen) keresteler iş bu nehir vasıtasıyla Birecik, Urfa cihetlerine nakl edilir. Dahil-i kazada ve merkez-i kazanın garb cihetinde ve Pazarcık nam mahalde bağlama taş ve merkez-i hükümetin şimal cihetinde 6, 8, 12 saat mesafelerinde Engili (?), Azablı, Gölbaşı namlarında 3 adet cesim göl olup bağlama taş ve... göllerinden pirinç tarlaları sulanır. Diğerlerinden intifa edilmez. Bunlar Aksuya mansıb olurlar. Bu göllerde kesretle yılan balığı var ise de ahalinin adem-i rağbeti cihetiyle sayd edilmez ( avlanmaz). Bu göller cüz'i bir masraf ihtiyariyle tathir olunursa bir çok arazinin meydana geleceği gibi Pazarcık'in meşhur olan vehamet havası dahi ceyadete tebdil edeceği şüphesizdir. Dahil-i kazada müteaddit ormanlar olup bunlarda her güna kereste imaline elverişli ardıç, kamalak, eşcar-t saireden ibarettir. çam, Nüfus cedveli Dini Sonuç ve değerlendirme Yukarda yer alan tablodan açıkça anlaşılacağı üzere Maraş şehrinin idaresinde seçilmiş 6 üyeden 3'ü Türk (Müslüman), 3'ü de 'dir. Buradan çıkaracağımız basit sonuç şudur: Şehirde yaşayan halk, din veya ırk farkı gözetilmeksizin yönetime ortak olmakta ve yaşadıkları şehri birlikte yönetmektedirler. Avrupalılar tarafından ileri sürülen "lerin ezildiği" yolundaki iddialar gerçek dışıdır. Bu gayet açıktır. Osmanlı Devleti'nin dağılma ve yıkılma süreci yaşadığı bir zamanda, M yılında Türkiye'nin bir çok şehrinde olduğu gibi Maraş'da da (Kahraman Maraş) demografik durumun heterojen bir yapı arz ettiğini görüyoruz. Gerek dinî ve gerekse etnik bakımdan Maraş Sancağı ve kazaları, bir birleriyle iş ve ev komşuluk münasebetleri fevkalade gelişmiş bir halkın birlikte yaşadıklarını gösteriyor. Bu halk her ne kadar "Müttehit ve mütecanis" değilse de aynı devletin mensubu olarak kader birliği içinde günlük hayatlarını devam ettirmektedirler. Söz konusu dönemin diğer kayıtları incelendiğinde tüccar, esnaf, sanatkâr, çiftçi...vs. her alanda Türklerle gayrı Türklerin, başka bir ifadeyle de Müslim ve gayrı müslim halkın bir arada ve benzer hayat şartları içinde yaşadıklarını görüyoruz. Bu sosyal yapı 1910 yıllarına doğru iyice bozulmuş ve 1915 yılına gelindiğinde özellikle Maraş merkezi ve Zeytun kazasında Türklerle ler artık

7 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 597 bir arada yaşayamaz hale gelmişlerdir. Bu sonuca gelinmesinde bir tek sebep vardır ki o da emperyalist Avrupa devletlerinin - bu bölgede Fransa- Osmanlı teb'ası azınlıkları - bu bölgede leri- kışkırtması ve lerin de bu kışkırtmalara kapılmasıdır yılından sonraki gelişmeleri artık biliyoruz. Türklerin çok acı çekmeleri yanında ler de bin yıldan beri yaşamakta olduğu toprakları terk etmek zorunda kalmışlardır. Başka bir ifadeyle, emperyalist Avrupa ile çeteleri el ve işbirliği yaparak Türklere çok acı çektirdikleri gibi kendi milletleri olan lere de en büyük kötülüğü yapmışlardır. ler başta olmak üzere Hıristiyanların da kendi inanç ve kültürlerini yaşayıp yaşatma konusunda her hangi bir sıkıntılarını olmadığı açıkça görülmektedir. Zira 20 mahalle mektebine karşılık 20 Hıristiyan mektebi ve 8 Kilise vardır. Hatta okuma-yazma ve okullaşma konusunda Hıristiyanların Müslümanlardan daha ileri oldukları her şehirde olduğu gibi Maraş'da da okul sayılarından açıkça anlaşılmaktadır. Maraş'da (Merkez) Türk (Müslüman) nüfus dikkate alındığında 2075 kişye bir okul düşerken, Hıristiyan nüfus dikkate alındığında 830 kişiye bir okul düşmektedir. Bu da Hıristiyanların kendi kültürlerini öğrenmek ve eğitimlerini yapmak konusunda Müslümanlara göre daha ileride olduklarını göstermektedir kişilik Hıristiyan nüfusun 8 adet kiliseye sahip olmaları da dinî açıdan ve ibadetlerini yapabilmeleri açısından sıkıntılarının olmadığını açıkça göstermektedir. Ekonomik duruma baktığımızda 1900 yılında Maraş'ın oldukça canlı bir üretim ve pazar bölgesi olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 60 Bin kişilik bir nüfusun yaşadığı Maraş'da 2000 civarında dükkan, fırın, mağaza, fabrika vs. gibi işyerinin olması ekonomik ve ticarî faaliyetin fevkalade canlı olduğunu göstermektedir. Yukarda verilen rakamlar Maraş halkının kültürel olarak şehirli olduğunu göstermektedir. 41 tane fırın olması bile Maraş halkının "Kent Toplumu" olduğuna bir işarettir. Bütün bu bilgiler göstermektedir ki, Türk ve Gayrı Türk, ya da Müslim ve gayrimüslim halk yan yana ve hatta iç içe yaşamaktadır. Şehrin yönetiminde de Türklerle ler ve Rumlar birlikte görev yapmaktadırlar. Nüfusun, söz konusu tarihte, %27 si gayrimüslim halktan oluşmaktadır. Bu durum Anadolu'da 20.yüzyıl başlarında yaşamakta olan halkın demografik yapısını göstermektedir. Bazı illerimizde bu oran gayrimüslimlerin lehine, fakat çoğunda da Müslümanların lehine değişmektedir. Fakat değişmeyen bir şey varsa o da şudur ki: En az 8 asır Türkler Anadolu'da gayrı Türk unsurlarala birlikte yaşamıştır. Fakat Avrupa devletlerinin sömürgeci emelleri Türklerin içinde ve onlarla beraber yaşamayı severek kabul etmiş olan bu halkı ve ya halkları (Özellikle ler ve Rumlar) hiçbir zaman rahat bırakmamış, kendi hallerine bırakmamış ve sürekli olarak onların zihinlerine girmeye, onları kendi siyasal emelleri doğrultusunda kullanmaya çalışmıştır. Bu halkların içinden de maalesef Avrupa'nın sömürgecilik emellerine alet olan insanlar çıkmış, buna yardım etmek için örgütler kurmuşlar ve sonunda Türklere çok acı çektirdikleri gibi kendi felaketlerini de hazırlamışlardır yılında ler, 1923 yılında da Rumlar Anadolu topraklarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Sonraki yıllarda bir kısım kötü maksatlı yayınlarda Türklerin kendilerine haksızlık yaptığı, onları vatanlarından, topraklarından ayırdığı yolunda pek çok iddiaya rastlanmasına rağmen, asırlardan beri birlikte yaşadıkları Türklere haksızlık yaptıklarını, Türklerin olduğu kadar kendilerinin de vatanı olan Anadolu'yu, Maraş, Antep, Urfa veya batı bölgelerimizde İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa vs...işgale gelen Fransız, İngiliz, Rus ordularına yardım ettiklerini böyle yapmakla da kendi kötü kaderlerini kendi elleriyle yazdıklarını itiraf eden bilgiler maalesef yayınlanma şansı bulamamaktadır. Özellikle Diaspora leri bu doğrultudaki Hatıralara ambargo koymakta ve hatta onları yazıp yayınlamaya teşebbüs edenleri tehdit etmektedirler. Sonuç olarak: Geçmişte olduğu gibi günümüzde de sömürgeci devletlerin iğfalatına kapılarak -Tıpkı Irak'da olduğu gibi - yaşadıkları toprakların başkaları tarafından işgal edilmesine göz yuman ve hatta onlara yardım eden, birlikte yaşadığı başka din ve ırktan insanlarla karışıp kaynaşmak yerine aralarına setler çekerek, hatta husumet tohumları saçarak ayrılığı körükleyenler, yakın tarihte yaşanmış olan olayları unutmamalıdırlar. Tarihin birlikte yaşamaya mahkum ettiği insanlar, kaderlerini daha fazla zorlamamalıdırlar.

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ 1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ Hudûd 1 ve Mesâha-i Sathîye 2 : Burdur Vilâyeti şarkta 3 Isparta Vilâyeti nin İğridir 4 Kazası, garbte 5 Denizli Vilayeti

Detaylı

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI 20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI Doç. Dr. Kenan Ziya TAŞ** Özet / Abstract: Çalışmamızda, 20.Yüzyılın başında Güneydoğu Anadolu da, Diyarbakır, Antep, Urfa ve Mardin

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

SEYÂHAT-ÜL KÜBRÂ1'DA AĞLASUN, ĠNCĠRHAN VE SUSUZHAN

SEYÂHAT-ÜL KÜBRÂ1'DA AĞLASUN, ĠNCĠRHAN VE SUSUZHAN SEYÂHAT-ÜL KÜBRÂ 1 'DA AĞLASUN, ĠNCĠRHAN VE SUSUZHAN Seyahât-ül Kübrâ: Eğirdirli Karçınlızâde Şüleyman, Şükrü, Türk dünyasının seyahatnâme sahibi seyyahları içinde en fazla yer gezen şahsiyetidir. Evliya

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti:

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti: Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Kutsal Mescid in kutlu komşularının evlerini restore ederek onlara karşı vefa borcumuzu öderken Aksa dan Müslümanları uzaklaştırıp Yahudilere yer açmaya çalışan

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

BURUNDİ. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator

BURUNDİ. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator BURUNDİ Burundi, Orta Afrika'da, Büyük Göller bölgesinde yer alan küçük bir ülkedir. Tanzanya, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator

Detaylı

No İlçesi Eserin adı Adresi Pafta Ada Parsel 1 Merkez Nevşehir Kalesi 27 300 1 2 Merkez Damat İbrahimpaşa Külliyesi 252 1-16 3 Merkez Tahtalı Cami 28

No İlçesi Eserin adı Adresi Pafta Ada Parsel 1 Merkez Nevşehir Kalesi 27 300 1 2 Merkez Damat İbrahimpaşa Külliyesi 252 1-16 3 Merkez Tahtalı Cami 28 No İlçesi Eserin adı Adresi Pafta Ada Parsel 1 Merkez Nevşehir Kalesi 27 300 1 2 Merkez Damat İbrahimpaşa Külliyesi 252 1-16 3 Merkez Tahtalı Cami 28 209 11 4 Merkez Hacı Şeyh Cami 5 Merkez Kaya Cami 27

Detaylı

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında,

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, İKİSU KÖYÜ YERİ VE NÜFUSU İkisu Köyü, bağlı olduğu Yomra İlçesi nin güneybatısında yer alır. Yomra İlçesi ne 4 km., Trabzon İli ne 16 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıklar köyün giriş uzaklığıdır. Köyün girişindeki

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

DERSİM SANCAĞI (1869-1908)

DERSİM SANCAĞI (1869-1908) 3 Osmanlı Vilayet Salnamelerinde DERSİM SANCAĞI (1869-1908) Süleyman YAPICI TUNCELİ - 2013 4 Osmanlı Vilayet Salnamelerinde TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YAYINLARI No: 2 İSBN 978 605 5139 01 8 Baskı ve Cilt

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar 1845 Kapusen rahiplerin gelişi: Gürcistan'da yaşayan İtalyan asıllı 8 kapusen rahip yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Yolculuk sırasında Karadeniz üzerinden geçerken bu bölgede yalnız

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir. ADANADA DİN HİZMETLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ülkemizin güneyinde Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan Adana mız, Akdeniz kıyılarından başlayarak Orta Torosların yüksek kesimlerine kadar genişleyen, 17.253

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Yeni Yerler keşfetmek lazım

Yeni Yerler keşfetmek lazım Yeni Yerler keşfetmek lazım Dans, Eğlence Diyorsanız! Rio Sizi Bekliyor Rio Hakkında Rio de Janeiro, Brezilya'nın 26 eyaletinden birisinin başkenti ve Brezilya'nın en büyük ikinci kentidir. Ekvatoral iklimin

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

MİDİLLİ DE YUNAN İŞGALİ

MİDİLLİ DE YUNAN İŞGALİ MİDİLLİ DE YUNAN İŞGALİ BAKİ SARISAKAL MİDİLLİ DE YUNAN İŞGALİ Avusturya Kumpanyası nın Bukovina Vapuruyla evvelki gün Midilli den geldiklerini yazdığımızı yolculardan Midilli İbtidai Mektebi Muallimi

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğümüz 16 Kütüphane ve

Detaylı

MAHALLE. Osmanlı dan günümüze

MAHALLE. Osmanlı dan günümüze MAHALLE Osmanlı dan günümüze MAHALLE DEKĠ ORTAKLAġA YAġAM Mahalle, birbirlerini tanıyan, sosyal dayanışma içinde olan, bir ölçüde birbirlerinin davranışlarından sorumlu kişilerden oluşmuş bir topluluğun

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI YAYINLARI KAYSERİ. Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminin Eski Harfli Yıllıklarında Kayseri. Hazırlayanlar

KAYSERİ TİCARET ODASI YAYINLARI KAYSERİ. Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminin Eski Harfli Yıllıklarında Kayseri. Hazırlayanlar KAYSERİ TİCARET ODASI YAYINLARI SALNAMELERDE KAYSERİ Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminin Eski Harfli Yıllıklarında Kayseri Hazırlayanlar Uygur KOCABAŞOĞLU / Murat ULUĞTEKİN KAYSERİ İÇINDEKILER Önsöz...v Sunuş...vii

Detaylı

CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² )

CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² ) CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² ) İHH Projeler Birimi PROJENİN KONUSU Bu proje, Çad ın başkenti N'Djamena'daki Diguel semtinde 200 m² büyüklüğünde bir cami ve imam evi inşa edilmesini kapsamaktadır. ÇAD

Detaylı

118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL

118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL 118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL Selanik te İane: Tesisat askeriye ianesi için Selanik Sancağı hissesine vürut eylediğini yazdığımız üç milyon altı yüz bin kuruşluk bilet nüfusa

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

SAMSUN MATER DOLORASA KATOLİK KİLİSESİ NİN KURULMASI BAKİ SARISAKAL

SAMSUN MATER DOLORASA KATOLİK KİLİSESİ NİN KURULMASI BAKİ SARISAKAL SAMSUN MATER DOLORASA KATOLİK KİLİSESİ NİN KURULMASI BAKİ SARISAKAL SAMSUN MATER DOLORASA KATOLİK KİLİSESİ NİN KURULMASI Samsun Mater Dolorasa Katolik Kilisesi 1908 1661 de kurulan Gürcistan Kilisesi nden

Detaylı

Rumkale Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Kasaba köyünün yakınında bulunan Rumkale; Gaziantep şehir merkezinden 62 km. Yavuzeli nden ise 25 km. uzaklıkta, Merzimen Çayı nın Fırat Nehri ile birleştiği yerde,

Detaylı

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ)

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 811 ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) Yaşar Baş Cami, halen Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bir sokak aracılığı ile şehrin merkezini

Detaylı

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi KİMLİK KARTI Başkent : Seul Yönetim biçimi: Cumhuriyet Nüfus : 50,062,000 Yüzölçüm : 99.480 km² Dili: Korece Dini : Hıristiyan, Budist,Şamanist Kişi başına düşen milli gelir: 27,978 dolar Para birimi:

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 118 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 118 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu TOPLANTI TARİHİ :25.02.2015 TOPLANTI SAATİ :10.30 1 Sivas Merkez 2 Sivas Merkez 3 Sivas Merkez 4 Sivas Merkez 5 Sivas Merkez 6 Sivas Merkez 7 Sivas Merkez 8 Sivas Merkez 9 Sivas Merkez 10 Sivas Merkez

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı//KAYSERİ) Toplantı Tarihi ve saati : 06 Şubat 2014 Perşembe- 09.30 Molu Mahallesi Camii Tespit- 184 1 Köy

Detaylı

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı ... Nısf-ı Cihan İsfahan... Hz. Ömer (r.a.) devrinde fethedilmişti. Selçukluların başşehri, Harzemşahların, Timurluların ve Safevilerin gözdesiydi.

Detaylı

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 NİKSAR EFKERİT VADİSİ DOĞAL VE ARKEOLOJİK SİT ALANI 2 ZİLE EVRENKÖY MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT ALANI 3 PAZAR BALLICA MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $

Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $ Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $ Azar Gasht Maleki Travel Tur Tarihleri : 13 Nisan 15 Nisan 20 Nisan 22 Nisan 27 Nisan 29 Nisan 04 Mayıs 06 Mayıs 11 Mayıs 13 Mayıs Tur Programı:

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

Galata Kulesi Bu Hale Gelecekti

Galata Kulesi Bu Hale Gelecekti On5yirmi5.com Galata Kulesi Bu Hale Gelecekti Surp Agop Akaretleri ile Beyoğlu Tünel'deki Hıdivyal Palas'a imza atan Ermeni mimar, Galata Kulesi için de bu projeyi tasarlamıştı. Yayın Tarihi : 2 Nisan

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu..

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. MÜHRÜ SÜLEYMAN Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. Zamanımızda bazı kendini bilge zanneden sahte alim geçinenler, yeni çıktı turfandalar bu motifi inkar edip hatta şeklini

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİNDE MARAŞ TA TİCARET (XIX. YÜZYILIN SONU VE XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA)

OSMANLI DÖNEMİNDE MARAŞ TA TİCARET (XIX. YÜZYILIN SONU VE XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA) OSMANLI DÖNEMİNDE MARAŞ TA TİCARET (XIX. YÜZYILIN SONU VE XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA) Dr. Harun ŞAHİN 1 ÖZ Maraş, tarihte Anadolu yu dış dünyaya bağlayan önemli ticaret yolları üzerinde bulunmaktaydı. Tarihteki

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

KASTAMONU VİLÂYET SÂLNÂMELERİ NDE DÜZCE KAZASININ İDARİ VE SOSYAL YAPISI (M. 1895, M. 1900 ve M. 1904)

KASTAMONU VİLÂYET SÂLNÂMELERİ NDE DÜZCE KAZASININ İDARİ VE SOSYAL YAPISI (M. 1895, M. 1900 ve M. 1904) KASTAMONU VİLÂYET SÂLNÂMELERİ NDE DÜZCE KAZASININ İDARİ VE SOSYAL YAPISI (M. 1895, M. 1900 ve M. 1904) Fatih ÖZÇELİK 1 ÖZET XIX. Yüzyıl sonu ve XX. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin taşra birimlerinin

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

H. Necmi BAYKAN Sayit CİNER Mahmut ŞAHİN Meclis Başkanı Kâtip Kâtip

H. Necmi BAYKAN Sayit CİNER Mahmut ŞAHİN Meclis Başkanı Kâtip Kâtip Karar Tarihi 01.08.2012 Dönem No 2012/8 Birleşim No 1 Karar No 205 Oturum No 1 Toplantı No 1 hazır bulunan (27) üyenin iştirakiyle Meclis Başkanı H. Necmi BAYKAN ın başkanlığında 28 üye ile toplandı. İlimiz

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ BAKİ SARISAKAL Evliya ÇELEBİ YE GÖRE YANYA CAMİLERİ Yanya Câmileri: Büyük Hisar da dört adet mihrap vardır. Hepsinden mükellefi ve mükemmeli Selâtîn Câmii benzeri, cemaati

Detaylı

Edirne Konakları ve Evleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Konakları ve Evleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Konakları ve Evleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Konakları ve Evleri.................... 4 0.2 İttihat ve Terakki Kulubü Binası(Halk Eğitim

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Seyit Ahmet Cemal YEŞİL 01.08.1936 19.09.1938 2 Mehmet Hulusi AYKENT 21.09.1938 22.01.1942 3 Hadi HÜSMAN 22.01.1942

Detaylı

CEHENNEM KAYIKÇISI Daha önceden dünyanın ilk kilisesi St. Piyer i bir çok kez görmüştüm. Burada her 29 Haziran tarihinde ayin yapıldığını, bu tarihte buraya gelen hıristiyanların hacı olduğunu biliyordum.

Detaylı

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 93 EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 1831 yılına

Detaylı

Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz. 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi

Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz. 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi İlimizin turizm potansiyelinin tanıtılması, öne çıkarılması ve turizm gelirlerinden

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

SÝVAS (58) 1371 SÝVAS -58- MERKEZ. SEYHAN BELEDÝYESÝ Arsa m 2 Deðeri. Mahalle

SÝVAS (58) 1371 SÝVAS -58- MERKEZ. SEYHAN BELEDÝYESÝ Arsa m 2 Deðeri. Mahalle ABDULVAHABÝ GAZÝ MAHALLESÝ Çayboyu Caddesi...............136.71 Abdulvahabigazi Caddesi.........136.71 Çaðlayan Sokak..................32.83 Þehit Sokak.....................32.83 Gazi Sokak.....................54.71

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge NİS 272012 Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı-Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı-Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞINDAN Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 13. maddesi gereğince; 2015 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÖLÜM I: CAMİ YÖNETİM VE KADRO BİLGİLERİ Caminin Adı Cami Kodu Hizmet Kim Tarafından Veriliyor? Sözleşmeli İmam-Hatip Vekil Müezzin-Kayyım Cami/Mescitte Namaz Kılınmıyor Sözleşmeli

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN ÇANAKKALE ESERLERİNDEN ÖRNEKLER Nazife KURTMAN Ki anakkale İlinde tesbit ettiğimiz yapıların tarihçeleri ve plân özellikleri hakkında ben bu ^ I konuşmamda ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü tesbit edilen bu

Detaylı

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI Kahramanmaraş ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü törenlerle kutlandı. Valilik Kavşağında gerçekleştirilen kutlama törenleri, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. - 64. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. - 64. TOPLANTI GÜNDEMİ ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. 64. TOPLANTI GÜNDEMİ İLİ : ERZURUM TARİH : 3031/01/2014 Sıra No Karar No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel Mülkiyeti Alanı ve Derecesi Nereden Geldiği

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 1- Orman Kadastro Komisyonu aşağıda belirtilen kimlerden ve kaç kişiden oluşur? I- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ile mahalli ziraat

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı