HİCRİ 1318 (M. 1900) TARİHLİ HALEP SALNAMESİNE GÖRE MARAŞ SANCAĞI'NIN SOSYAL, EKONOMİK VE DEMOGRAFİK YAPISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİCRİ 1318 (M. 1900) TARİHLİ HALEP SALNAMESİNE GÖRE MARAŞ SANCAĞI'NIN SOSYAL, EKONOMİK VE DEMOGRAFİK YAPISI"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 591 HİCRİ 1318 (M. 1900) TARİHLİ HALEP SALNAMESİNE GÖRE MARAŞ SANCAĞI'NIN SOSYAL, EKONOMİK VE DEMOGRAFİK YAPISI Doç. Dr. Durmuş Yılmaz Maraş, 20. Yüzyılın başında Halep vilayetine bağlı önemli bir sancak merkezidir. Diğer bir sancak merkezi de Urfa'dır. Antep, Kilis, Antakya, İskenderun vs. bunlar da kaza merkezleridir. Halep şehri, vilayet sınırlarının güney bölgesinde yer aldığı için, bağlı sancak ve kazaların büyük bir bölümü bu gün Türkiye sınırları içinde bulunmaktadır. Bunlar Maraş ve Urfa sancakları ile bunlara bağlı Antep, Kilis, Antakya, İskenderun, vs. gibi Türk şehirleridir. Maraş'a geçmeden önce Halep'in genel nüfus yapısına bir bakalım. Salnamede Halep'in nüfus durumu şu şekilde gösterilmiştir: Rum Ortodoks Rum Katolik Katolik Süryani Manini Keldani Latin Yabancı Yahudi Gayrimüslim Toplam Müslim-Gayrımüslim Oram i %14 Hicri 1318 (M. 1900) tarihli Halep Salnamesinde Maraş Sancağı 4 kazasıyla ve bunlara bağlı karyeleriyle yer almaktadır. Verilen bilgiler dikkatle incelendiğinde 1900 yılında Maraş, Anadolu'nun Güneydoğu bölgesinin ekonomik, sosyal ve demografik yapısını tam olarak gösterdiği gibi Osmanlı Devleti zamanındaki Anadolu şehirlerinin de durumlarını yansıtmaktadır. Salname kayıtları ve tablolar,türklerin (Müslümanların) özellikle bu bölgede lerle (Hıristiyanlar) nasıl iç içe yaşadığını, idarede birlikte görev aldıklarını, mahallelerde ve çarşıda yan yana olduklarını gözler önüne sermektedir. Şimdi Salnamede yer alan bilgilere bir göz atalım: Salnamede "Meclis-i İdare-i Liva" vardır: Naib Muhasebeci Tahrirat Müdiri Müfti Katolik MurahhasVekili Efendi Mutasarrıf Galip Paşa Tabii Azalar Ahmet Nuri Efendi Ahmet Asım Beğ Fani Efendi Mustafa Efendi Başlığı altında Maraş'ın idarecileri olarak şu isimler Seçilmiş Azalar Kivork Efendi Hacı Mustafa Efendi Mustafa Remzi Efendi Mehmet Elendi Kirkor Ağa, Melkon Ağa Maraş Sancağında idare Meclisinde olduğu gibi idarenin çeşitli komisyonlarında da gayrı müslim üyeler görev yapmaktadır. Hatta mahkemelerde de gayrı müslim üyeler vardır. Mesela: * Doç. Dr. (Cumhuriyet Tarihi), S.Ü. Eğitim Fak-KONYA

2 592 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Bidayet Mahkemesi Ceza dairesi şu isimlerden oluşmaktadır: Azalar Musa Kazım Efendi Mehmet Beğ, Andon Efendi, Mülazım Yusuf Kenan Efendi Nafia Komisyonu da şu isimlerden oluşmaktadır: Azalar Mutasarrıf Paşa Kivork Efendi, Mustafa Efendi, Ali Efendi Belediye Dairesi Sandık Emini Eczacı Aşçı Tulumbacı Kadri Paşa, Artin Efendi, Ohannes Ağa, Avadis Ağa, Doktor Kasım Efendi, Katip: Hayri Efendi, Ali Efendi, İmam Beğ, Hacı Naci Efendi, Mühendis Abdüssamed Saim Efendi Naim Efendi Yahvar Efendi Ali Efendi Ali Çavuş Şimdi de Maraş'ın genel durumuna bir göz atalım ve Maraş'ın sosyal ve ekonomik durmunu görelim. Salnamede, "Maraş Sancağı'na dair Malumat" Başlığı altında şu bilgiler veriliyor: "Maraş Sancağı, vilayetin cihet-i şimalisinde vaki olup garben Adana, şimalen Sivas, şarken Mamurat-ül Aziz vilayetleriyle, cenuben ve kısmen Adana vilayeti ve Halep Sancağı ile mahdud Elbistan, Zeytun, Andırın, Pazarcık kazalarıyla nefs-i Maraş kazasını havidir. Arazisinin bir kısmı kesir-ul miyah (Sulak) ovalıklardan kısm-ı diğeri dağlıktan ibarettir. Maraş Sancağı, Ahır Dağı'nın eteğinde ve Halep'in 44 saat uzaklığındadır. Maraş'da 1 Hükümet Konağı, 1 Redif debboyu, 1 Kale, 8 Karakolhane, 1 Hastane, 30 minareli cami-i şerif, 19 minaresiz cami-i şerif, 14 mescid, 6 medrese, 1 mekteb-i rüşdiye, 10 mekteb-i ibtidaiye, 20 mahalle mektebi, 1 kütüphane, 5 tekke ve zaviye, 8 kilise, 20 Hıristiyan mektebi, 7069 hane, 43 mahalle, 1535 dükkan, 1 bedesten, 41 fırın, 150 çeşme, 13 hamam, 2 sabunhane, 73 değirmen, 281 kumaş tezgahı, 4 eczahane, 9645 bağ, 550 bahçe, 2 pamuk fabrikası, 2 muasare (Pekmez kaynatma yeri), 1 mevkuthane (Namaz vakitlerinin hesaplandığı merkez) mevcuttur. Ab u hevası mutedildir. Maraş'da pamuktan mamul ve meşhur alaca ve âlâ at takımı ve sair sırmalı mamulat-ı saraciye ve Avrupa taklidi pantalonluk, dokumalar, aba, maşlah, bez, gayet temiz sahtiyan, kösele, cevizden, çınardan Avrupa taklidi yaylı iskemleler, masalar yapılır. Bunlardan alaca ve mamulat-ı saraciye, aba, sahtiyan, Kayseri, Kozan, Adana, Cebel-i Bereket, Malatya, taraflarına ve pekmezle kuru üzüm Adana vilayetine nakl ve füruhat olunur. Maraş Sancağı'nın iskelesi İskenderun'dur. Maraş'ın ebniyası (Binaları) kerpiç olduğundan manzarası güzel değilse de, bir müddettir İstanbulvari yarım kârgir güzel ebniya yapılıyor. Nefs-i şehirde (Şehir merkezi) asar-ı atika ve cismiyeden bir kale ile bir cami-i kebir olup bunların her ikisi hükümdar-ı zülkadriyeden (Ala-üd-Devle) Beğ'in eseridir. Maraş'da Ala-üd Devle binası olmak üzere mevcut olan Mevlevi Dergâh-ı şerifi şevketlu mehabetlu Padişahımız Gazi Sultan (Abdülhamit) Han-ı Sani Efendimiz Hazretlerinin taraf-ı eşraf-ı mülükanelerinden inayet ve ihsan buyurulmuş olan akçe ile müceddeden (Yeniden) tamir olunmuştur. Nefs-i şehir ile kazada her nev'i meyve ve külliyet üzere üzüm, pirinç, çehri(?), buğday, arpa, ak darı, mercimek, kök boya, pamuk, susam, hasıl olur.

3 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 593 Maraş'da birkaç senedir zeytunluk, fıstıklık yetiştirilmeye çalışılıyor ki, bunlardan gariben iktisabı(?) me'mul olan semere (Yakın zamanda elde edilecek sonuç) Maraş için pek büyük bir sermaye-yi servet olacaktır. Maraş kazasında Fındıcak, Sır Dağı, Yenice Kale, Kurtul, Bertiz, Kısık, İran Pınarı, Bilan Ovası, Kapu Çam, Karaman nam mevkilerde gayet cesim ve işcarı (Ağaçlan) çam, kamalak, mezdeki, ardıç, mazı, ceviz ve saireden ibaret ormanlar olduğu gibi, Deli Çay, Akçay, Erkenez namlarında büyücek 3 nehir ve sair 7 adet çay ve Şeker Oba namında bir de sülük gölü vardır". Salnamede Maraş'in eskiçağ tarihi ile ilgili olarak da salnamede şu bilgiler yer almaktadır: "Maraş şehri, pek kadimdir. Ve eski tarih kitaplarında Cermanisya ve Maraj namlarında mezkurdur. Maraş şehri, en evvel şimdiki mevkiinin ve saat cihet-i şarkiyesinde Erkenez suyu kenarında tahminen Hicretten 3 Bin sene mukaddem(evvel) Asuriler tarafından müesses olduğu orada bulunan ebniya ve asar-ı atika üzerlerinde Asurilere mahsus hutut ve nukuş (Yazı ve kabartmalar) görülmesiyle müstedadır. Ancak Maraş, 4. Asr-ı Hicret evasıtına (Ortalarına) doğru harap olduğundan Devlet-i Hemadaniye hükümdarlarından Seyf-üd Devle Hanından şimdiki mevkiin bir saat mesafe-i şarkiyesinde Kara Maraş denilen mahalde müceddeden bina edilmiş idi. Buna dair şair-i meşhur Mütenebbi'nin (Meşhur Arap Şairi) pek rânâ bir kasidesi vardır. Muahharen (Daha sonra), Maraş şehrini Zülkadriye Hakimi Ala-üd Devle Bey 10. Asr-ı Hicret iptidalarında mevki-i hâzırına nakl eylediği Maraş mahkeme-i şeriası sicillatından istinbat olunmuştur". Şimdi de Maraş'ın nüfus durumunu görelim: Maraş sancağı'nm nüfus cetveli islam Katolik Rum Ortodoks Yahudi Toplam YABANCILAR I (%27) Şimdi de Maraş Sancağı'na bağlı kazları görelim: ZEYTUN KAZASI Kaymakam : Anastaş Efendi, Muavini : Mehmet İzzet Beğ BELEDİYE DAİRESİ REİS : Esadur Efendi AZALAR :Agop Efendi, Ohannes Efendi, Kivork Efendi, Garabet Efendi REJİ İDARESİ: Memur Serkis Efendi Zeytun, Maraş'ın garb-i şimali cihetindedir. Maraş'a 12, Halep'e 26 saattir. Hane ve sokakları gayrı muntazam ve birbiri üzerinedir.

4 594 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Kasaba-i mezkurda 1 Hükümet Konağı, 1 Kışla-yı Hümayun, 1 Mescid, 5 Kilise, 2 Katolik Mektebi, 4 Mektebi, 2 Mektebi, 277 Hane, 100 Dükkan, 2 Mağaza, 5 Boyahane, 16 Su Değirmeni, 2 Debbağhane, ve kasabaya yarım saat mesafede 1 Kaplıca, 1 Manastır vardır. Mezkur kaplıcanın suyu pek nâfı olup hatta Maraş, Ayıntap, ve sair civar kazalardan gelenler memnunen avdet ederler. Kasaba-i mezkurenin ab ve hevası pek latif ve etraf ve eknafı bağ ve bahçe olup, güzel üzüm, elma, ve sair meyveler husule gelir ise de ziraat edilecek vasi arazisi olmadığı gibi kazanın her tarafı cebel ve... bulunduğundan ekseriyetle ahali demircilik, katarculukla (?)meşgul olarak zahirelerini Elbistan kazasıyla Göksün nahiyesinde nakl ederek idare olunurlar. Kaza-yı mezkur dahilinde 2 demir ocağı ve asar-ı atikadan 5 kale harabesi, Tekir, Firnes, Zeytun namlarıyla 3 ufak çay olup mezkur çaylar Göredin nam mahalde birleşerek Maraşla Zeytun arasından mürur eden (Geçen) Ceyhun nehrine karışırlar. Zeytun kazasının nüfus cedveli Açıklama Katolik Gayrimüslim toplamı : 9352, Oranı: %55 ELBİSTAN KAZASI Kaymakam : Mustafa Fehmi Efendi Elbistan Kazası, Maraş'ın şimal cihetinde ve Maraş'a 24 ve Halep'e 68 saat uzaklığındadır. Elbistan'da 1 Hükümet Konağı, 1 Redif debboyu, 11 Cami-i Şerif, 3 Mescid, 26 Mekteb-i İbtidaiyye, 3 Kilse, 8 Medrese, 1450 Hane, 335 Dükkan, 1 Hamam, i bedesten, 9 Fırın, 7 han vardır. Kazada külliyetli hububat hasıl olur. Civar-ı kazadan Ceyhan nehri çıkarak kasaba civarında ikiye ayrulup yine aşağıda birleşir. Bu suretle kasaba ada şeklinde kalır. Elbistan'a "Elbistan" denmesi mevkıen bahçeye müşabihetten naşi imiş. Elbistan Maraş'tan evvel Zülkadriye hükümdarlarının merkezi idi. Elbistan'ın Kabad (?) ve Kabade(?) vaki Komana belde-i kadimesinin yerine ve yahut yakınında olduğu rivayet-i tarihiyedendir. Vaktiyle Elbistan'da bir mabed-i meşhur olup derununda 6 Bin hükmeden ve Kabad ve Kaba Hükümdarları sülalesinden olan -ül Mülk oturur idi. Bu kazada meşhur İfsos şehrinin mevkii bulunur. Mevki-i mezkurda, Yarpuz, İfsos, namlarıyla mezkur ve 2156 nüfusu cami bir kasaba vardır. Şehr-i mezkur Hicret-i mukaddese-i ahmediyeden 1628 sene mukaddem bina olunup Roma İmparatoru meşhur Dikyanos'un dar-ül mülkü idi. Bunun civarında Benahilos dağında ashab-ı kehf'in ve yarım saat civarında ashab-ı makamları vardır. Ve Efsos'un nam-ı kadimi İsos'dur. Elbistan'a 6 saat mesafede biri Arslan, diğeri Kaplan şeklinde karşılıklı olarak 2 adet cesim taş olup bunların vaktiyle Arabistan ile Anadolu beyninde (Arasında) hadd-ı fasıl olduğu mervidir. Ve 3 saat mesafede 7 arşın tul ve 2 arşın arzında (En ve Boy) asar-ı atikadan bir de dikili taş ve yine asar-ı atikadan Horman, Çerkeş, Kız kaleleri namında 3 kale olup bunlardan Horman kalesi kazaya 9 saat mesafede bir ufak tepe üzerinde vaki olup civarında Horman nehri cereyan eder. Bu kalenin ebniyesı 50 arşın irtifasında ve tahminen 500 ziraa*.terbiadadır (4 kenarı 500 er * Zira: Uzunluk Ölçüsü (90 Cm)

5 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 595 metre). Derununda bir çok odalar olup mürur-ı zamanla iç duvarları münhedim olmuş ise (yıkılmış) de etrafındaki duvarları mevcuttur. Ve mezkur Horman kalesi civarında caddenin iki tarafında iki büyük kaya üzerinde Rum yazıları vardır. Dahil-i kazada bir miktar meşelik, Ceyhan, Söğütlü, Horman, Köksün, namlarında 4 adet nehir olup bunlar kazanın arazisini ıskaya (Sulamaya) pek büyük hizmette bulunur. Yine kazada "İçme" namıyla maaruf bir kaplıca olup suyu gayet ekşi (acı) ve bir çok emaraza nafi (hastalığa faydalı) olduğu meşhur olduğundan eyyam-ı sayfda bir çok cemiyet bulunur. Yine bu kazada kış ve yaz üzerinde kar eksik olmayan Nurhak dağında da yabani çay yetişir ve mezkur dağ üzerinde terbiaen 150 arşın arz ve 15 zira umkunda ( derinlik) Ali Gölü namında cesim bir göl vardır. Dahil-i kazada topraktan müteşekkil 6 kale mevcut olduğu gibi 12 saat mesafede Besni (?)caddesi üzerinde asar-ı atikadan Fahreddin Hanı dimekle maruf bir Han ve eshab-ı kehf makamı ittisalinde (bitişiğinde) 100 zira tulunda 12 oda ile 300 hayvanı istiab eder bir han vardır. Ve bu han panayır şeklinde olarak ahz ve ita-i mahalli (yöresel alışveriş yeri) olduğu mervidir. Dahil-i kazada Aba, kilim, bez ve aşair-i nisvan tarafından el tezgahları ile küllice nesc olunur. Ve dahil-i kazadaki kurada 80 kadar cevami ve mesacid ve ekser-i kurada bir radde mekteb-i sıbyan vardır. Nüfus cedveli Ziikur Dini islam Katolik ANDIRIN KAZASI Andırın Kazası Maraş'ın garb cihetinde ve merkezi olan Geben karyesi Maraş'a 18, Halep'e 61 saat uzaklığındadır. Andırın kazasında 1 Hükümet Konağı, 2 Karakolhane, 15 Cami-i Şerif, 5 Mescid, 5 Slbyan Mektebi, 5 Kilisesi, 1 Kilisesi, 3800 hane, 30 dükkan, 5 Çeşme, 3 Fırın vardır. Dahil-i kazada her nevi hububat hasıl olduğu ipten kilim, çuval, şalvar, aba,ve iplikten bez ve Göksun'da çerkezler tarafından...gümüş işleri imal olunur. Andırın kazasında meşhur Köksün ovası bulunur ki, burada 921 senesinde Sinan Paşa Ala-üd-devle Bey beyninde vukuu bulan muharebede Ala-üd Devle mağlup ve maktul olmuştur. Bu kazada Keşiş, Andırın namlarında Ceyhan nehrine mansıb olur iki çay ve müteaddid orman olduğu gibi Romalıların binası olarak Akkale, Hayraş, Alacık, Meryem, Şibil, Arpalık, Zıyık, isimlerinde 7 adet kale harabesi vardır. Nüfus cetveli Dini Katolik

6 596 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU PAZARCIK KAZASI Maraş'ın şark cihetinde ve maraş'a 9 ve Halep'e 35 saat uzaklığındadır. Merkezi Bagadin (?) namında bir karyedir. Bu karyede 1 Hükümet Konağı, 1 cami-i şerif, 1 mekteb, 50 hane, 9 dükkan, 3 kahvehane vardır. Kazanın ahalisi Senemanlu (?) Bozağa, Deregezen, Adamaluları (?), Kılınçlı namında 4 aşiretle, Çerkes, Türkten mürekkeptir. Mahsulat-1 arazisi arpa, buğday, darı, çeltik gibi hububat-ı müteneviadır. Deregezen, Senemanlı aşiretlerinde halı, kilim, nesc ediliyor. Merkez-i hükümete 1 çeyrek saat mesafede mağaralar nam mahalde asar-ı atikadan olarak zir-i zeminde yekpare taştan mamul olmak üzere 60 ı mütecaviz makbereler ve şark cihetinde 4 saat bu'd mesafede Gani Dağı nam cebelde cesim şehir harabeleri görülmekte ve bunların suret ve ve inşası cüda akıllara (?) hayret verir ve şayan-ı temaşa bir derecededir. Aksu'ya nazır "Köroğlu Kalesi" demekle meşhur bir de kale harabesi vardır. Aksu, merkez-i kazaya 12 saat mesafede Enkizek dağı eteğinden nübû ederek 30 saat kadar dahil ve hariç-i kazadan cereyanla Ceyhan Nehrine mansıb olur. Ve mürur eylediği mahallerde kamilen araziyi suladığı gibi 30 u mütecaviz değirmen dahi döndürür. Yine mezkur Enkizek Dağı'ndan nübû eden Göksu Nehri, dahil-i kazadan geçerek Fırat Nehrine dökülür ve civarındaki ormanlardan kat edilen ( Kesilen) keresteler iş bu nehir vasıtasıyla Birecik, Urfa cihetlerine nakl edilir. Dahil-i kazada ve merkez-i kazanın garb cihetinde ve Pazarcık nam mahalde bağlama taş ve merkez-i hükümetin şimal cihetinde 6, 8, 12 saat mesafelerinde Engili (?), Azablı, Gölbaşı namlarında 3 adet cesim göl olup bağlama taş ve... göllerinden pirinç tarlaları sulanır. Diğerlerinden intifa edilmez. Bunlar Aksuya mansıb olurlar. Bu göllerde kesretle yılan balığı var ise de ahalinin adem-i rağbeti cihetiyle sayd edilmez ( avlanmaz). Bu göller cüz'i bir masraf ihtiyariyle tathir olunursa bir çok arazinin meydana geleceği gibi Pazarcık'in meşhur olan vehamet havası dahi ceyadete tebdil edeceği şüphesizdir. Dahil-i kazada müteaddit ormanlar olup bunlarda her güna kereste imaline elverişli ardıç, kamalak, eşcar-t saireden ibarettir. çam, Nüfus cedveli Dini Sonuç ve değerlendirme Yukarda yer alan tablodan açıkça anlaşılacağı üzere Maraş şehrinin idaresinde seçilmiş 6 üyeden 3'ü Türk (Müslüman), 3'ü de 'dir. Buradan çıkaracağımız basit sonuç şudur: Şehirde yaşayan halk, din veya ırk farkı gözetilmeksizin yönetime ortak olmakta ve yaşadıkları şehri birlikte yönetmektedirler. Avrupalılar tarafından ileri sürülen "lerin ezildiği" yolundaki iddialar gerçek dışıdır. Bu gayet açıktır. Osmanlı Devleti'nin dağılma ve yıkılma süreci yaşadığı bir zamanda, M yılında Türkiye'nin bir çok şehrinde olduğu gibi Maraş'da da (Kahraman Maraş) demografik durumun heterojen bir yapı arz ettiğini görüyoruz. Gerek dinî ve gerekse etnik bakımdan Maraş Sancağı ve kazaları, bir birleriyle iş ve ev komşuluk münasebetleri fevkalade gelişmiş bir halkın birlikte yaşadıklarını gösteriyor. Bu halk her ne kadar "Müttehit ve mütecanis" değilse de aynı devletin mensubu olarak kader birliği içinde günlük hayatlarını devam ettirmektedirler. Söz konusu dönemin diğer kayıtları incelendiğinde tüccar, esnaf, sanatkâr, çiftçi...vs. her alanda Türklerle gayrı Türklerin, başka bir ifadeyle de Müslim ve gayrı müslim halkın bir arada ve benzer hayat şartları içinde yaşadıklarını görüyoruz. Bu sosyal yapı 1910 yıllarına doğru iyice bozulmuş ve 1915 yılına gelindiğinde özellikle Maraş merkezi ve Zeytun kazasında Türklerle ler artık

7 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 597 bir arada yaşayamaz hale gelmişlerdir. Bu sonuca gelinmesinde bir tek sebep vardır ki o da emperyalist Avrupa devletlerinin - bu bölgede Fransa- Osmanlı teb'ası azınlıkları - bu bölgede leri- kışkırtması ve lerin de bu kışkırtmalara kapılmasıdır yılından sonraki gelişmeleri artık biliyoruz. Türklerin çok acı çekmeleri yanında ler de bin yıldan beri yaşamakta olduğu toprakları terk etmek zorunda kalmışlardır. Başka bir ifadeyle, emperyalist Avrupa ile çeteleri el ve işbirliği yaparak Türklere çok acı çektirdikleri gibi kendi milletleri olan lere de en büyük kötülüğü yapmışlardır. ler başta olmak üzere Hıristiyanların da kendi inanç ve kültürlerini yaşayıp yaşatma konusunda her hangi bir sıkıntılarını olmadığı açıkça görülmektedir. Zira 20 mahalle mektebine karşılık 20 Hıristiyan mektebi ve 8 Kilise vardır. Hatta okuma-yazma ve okullaşma konusunda Hıristiyanların Müslümanlardan daha ileri oldukları her şehirde olduğu gibi Maraş'da da okul sayılarından açıkça anlaşılmaktadır. Maraş'da (Merkez) Türk (Müslüman) nüfus dikkate alındığında 2075 kişye bir okul düşerken, Hıristiyan nüfus dikkate alındığında 830 kişiye bir okul düşmektedir. Bu da Hıristiyanların kendi kültürlerini öğrenmek ve eğitimlerini yapmak konusunda Müslümanlara göre daha ileride olduklarını göstermektedir kişilik Hıristiyan nüfusun 8 adet kiliseye sahip olmaları da dinî açıdan ve ibadetlerini yapabilmeleri açısından sıkıntılarının olmadığını açıkça göstermektedir. Ekonomik duruma baktığımızda 1900 yılında Maraş'ın oldukça canlı bir üretim ve pazar bölgesi olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 60 Bin kişilik bir nüfusun yaşadığı Maraş'da 2000 civarında dükkan, fırın, mağaza, fabrika vs. gibi işyerinin olması ekonomik ve ticarî faaliyetin fevkalade canlı olduğunu göstermektedir. Yukarda verilen rakamlar Maraş halkının kültürel olarak şehirli olduğunu göstermektedir. 41 tane fırın olması bile Maraş halkının "Kent Toplumu" olduğuna bir işarettir. Bütün bu bilgiler göstermektedir ki, Türk ve Gayrı Türk, ya da Müslim ve gayrimüslim halk yan yana ve hatta iç içe yaşamaktadır. Şehrin yönetiminde de Türklerle ler ve Rumlar birlikte görev yapmaktadırlar. Nüfusun, söz konusu tarihte, %27 si gayrimüslim halktan oluşmaktadır. Bu durum Anadolu'da 20.yüzyıl başlarında yaşamakta olan halkın demografik yapısını göstermektedir. Bazı illerimizde bu oran gayrimüslimlerin lehine, fakat çoğunda da Müslümanların lehine değişmektedir. Fakat değişmeyen bir şey varsa o da şudur ki: En az 8 asır Türkler Anadolu'da gayrı Türk unsurlarala birlikte yaşamıştır. Fakat Avrupa devletlerinin sömürgeci emelleri Türklerin içinde ve onlarla beraber yaşamayı severek kabul etmiş olan bu halkı ve ya halkları (Özellikle ler ve Rumlar) hiçbir zaman rahat bırakmamış, kendi hallerine bırakmamış ve sürekli olarak onların zihinlerine girmeye, onları kendi siyasal emelleri doğrultusunda kullanmaya çalışmıştır. Bu halkların içinden de maalesef Avrupa'nın sömürgecilik emellerine alet olan insanlar çıkmış, buna yardım etmek için örgütler kurmuşlar ve sonunda Türklere çok acı çektirdikleri gibi kendi felaketlerini de hazırlamışlardır yılında ler, 1923 yılında da Rumlar Anadolu topraklarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Sonraki yıllarda bir kısım kötü maksatlı yayınlarda Türklerin kendilerine haksızlık yaptığı, onları vatanlarından, topraklarından ayırdığı yolunda pek çok iddiaya rastlanmasına rağmen, asırlardan beri birlikte yaşadıkları Türklere haksızlık yaptıklarını, Türklerin olduğu kadar kendilerinin de vatanı olan Anadolu'yu, Maraş, Antep, Urfa veya batı bölgelerimizde İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa vs...işgale gelen Fransız, İngiliz, Rus ordularına yardım ettiklerini böyle yapmakla da kendi kötü kaderlerini kendi elleriyle yazdıklarını itiraf eden bilgiler maalesef yayınlanma şansı bulamamaktadır. Özellikle Diaspora leri bu doğrultudaki Hatıralara ambargo koymakta ve hatta onları yazıp yayınlamaya teşebbüs edenleri tehdit etmektedirler. Sonuç olarak: Geçmişte olduğu gibi günümüzde de sömürgeci devletlerin iğfalatına kapılarak -Tıpkı Irak'da olduğu gibi - yaşadıkları toprakların başkaları tarafından işgal edilmesine göz yuman ve hatta onlara yardım eden, birlikte yaşadığı başka din ve ırktan insanlarla karışıp kaynaşmak yerine aralarına setler çekerek, hatta husumet tohumları saçarak ayrılığı körükleyenler, yakın tarihte yaşanmış olan olayları unutmamalıdırlar. Tarihin birlikte yaşamaya mahkum ettiği insanlar, kaderlerini daha fazla zorlamamalıdırlar.

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

KÂMUS-UL ȂLȂM DA BURDUR VE YÖRESİ

KÂMUS-UL ȂLȂM DA BURDUR VE YÖRESİ KÂMUS-UL ȂLȂM DA BURDUR VE YÖRESİ Tanzimat Devri dil alimlerinden ve yazarlarından olan Şemseddin Sami (1850-1904) Türk Milliyetçiliği ve Türkçe nin canlandırılması yolunda bu devrin önemli simâlarından

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI Mümeyyiz 1 Kasım 1869 İzmir de Neşrolunan Empirasyon Gazetesinin Selanik ten Aldığı Tahriratın Sureti mütercimesidir:

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ 1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ Hudûd 1 ve Mesâha-i Sathîye 2 : Burdur Vilâyeti şarkta 3 Isparta Vilâyeti nin İğridir 4 Kazası, garbte 5 Denizli Vilayeti

Detaylı

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI 20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI Doç. Dr. Kenan Ziya TAŞ** Özet / Abstract: Çalışmamızda, 20.Yüzyılın başında Güneydoğu Anadolu da, Diyarbakır, Antep, Urfa ve Mardin

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 BAKİ SARISAKAL SEYAHAT PROGRAMI Padişahımızın Seyahat Programı: Padişahımızın gerek Selanik teki ikamet ve gerek Kosova, Piriştina ve Manastır a seyahatlerinde

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

SEYÂHAT-ÜL KÜBRÂ1'DA AĞLASUN, ĠNCĠRHAN VE SUSUZHAN

SEYÂHAT-ÜL KÜBRÂ1'DA AĞLASUN, ĠNCĠRHAN VE SUSUZHAN SEYÂHAT-ÜL KÜBRÂ 1 'DA AĞLASUN, ĠNCĠRHAN VE SUSUZHAN Seyahât-ül Kübrâ: Eğirdirli Karçınlızâde Şüleyman, Şükrü, Türk dünyasının seyahatnâme sahibi seyyahları içinde en fazla yer gezen şahsiyetidir. Evliya

Detaylı

SELANİK ÖĞRETİM YILI TÜRK OKULLARI İSTATİSTİĞİ

SELANİK ÖĞRETİM YILI TÜRK OKULLARI İSTATİSTİĞİ SELANİK 1910-1911 ÖĞRETİM YILI TÜRK OKULLARI İSTATİSTİĞİ BAKİ SARISAKAL SELANİK 1910-1911 ÖĞRETİM YILI TÜRK OKULLARI İSTATİSTİĞİ Kaza Okulun Adı Okulun İlkokul Öğrenci Kız okulu Selanik Osmaniye 1715 İlkokul

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI / SAMSUN AĞUSTOS 2016

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI / SAMSUN AĞUSTOS 2016 TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI / SAMSUN 19-20 AĞUSTOS 2016 TEŞEKKÜRLER PROF. DR. NUMAN KURTULMUŞ BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ÖZHASEKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI YUSUF ZİYA YILMAZ (SAMSUN

Detaylı

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti:

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti: Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Kutsal Mescid in kutlu komşularının evlerini restore ederek onlara karşı vefa borcumuzu öderken Aksa dan Müslümanları uzaklaştırıp Yahudilere yer açmaya çalışan

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

No İlçesi Eserin adı Adresi Pafta Ada Parsel 1 Merkez Nevşehir Kalesi 27 300 1 2 Merkez Damat İbrahimpaşa Külliyesi 252 1-16 3 Merkez Tahtalı Cami 28

No İlçesi Eserin adı Adresi Pafta Ada Parsel 1 Merkez Nevşehir Kalesi 27 300 1 2 Merkez Damat İbrahimpaşa Külliyesi 252 1-16 3 Merkez Tahtalı Cami 28 No İlçesi Eserin adı Adresi Pafta Ada Parsel 1 Merkez Nevşehir Kalesi 27 300 1 2 Merkez Damat İbrahimpaşa Külliyesi 252 1-16 3 Merkez Tahtalı Cami 28 209 11 4 Merkez Hacı Şeyh Cami 5 Merkez Kaya Cami 27

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

BURUNDİ. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator

BURUNDİ. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator BURUNDİ Burundi, Orta Afrika'da, Büyük Göller bölgesinde yer alan küçük bir ülkedir. Tanzanya, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator

Detaylı

ADI Mahalle Mevki/Sokak PAFTA/Blok PARSEL Karar Surlariçi/Kentsel Sit Alanı Gazimağusa hisarları, burçları ve hisaraltıları.

ADI Mahalle Mevki/Sokak PAFTA/Blok PARSEL Karar Surlariçi/Kentsel Sit Alanı Gazimağusa hisarları, burçları ve hisaraltıları. SIRA NO ADI Mahalle Mevki/Sokak PAFTA/Blok PARSEL Karar Surlariçi/Kentsel Sit Alanı Gazimağusa hisarları, burçları ve hisaraltıları 1979/13 1 Kertikli Hamam Kertikli 1979/21; XXXIII.4.5.I 1112 Hamam 2

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

DERSİM SANCAĞI (1869-1908)

DERSİM SANCAĞI (1869-1908) 3 Osmanlı Vilayet Salnamelerinde DERSİM SANCAĞI (1869-1908) Süleyman YAPICI TUNCELİ - 2013 4 Osmanlı Vilayet Salnamelerinde TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YAYINLARI No: 2 İSBN 978 605 5139 01 8 Baskı ve Cilt

Detaylı

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında,

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, İKİSU KÖYÜ YERİ VE NÜFUSU İkisu Köyü, bağlı olduğu Yomra İlçesi nin güneybatısında yer alır. Yomra İlçesi ne 4 km., Trabzon İli ne 16 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıklar köyün giriş uzaklığıdır. Köyün girişindeki

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ (AHEİROPİİTOS KİLİSESİ) Ahiropiitos Kilisesi, Egnatia Caddesinin kuzeyinde Ayasofya Sokağında bulunuyor. M.S. 451 yılında Halkidona da Selanik

Detaylı

SURİYE, FİLİSTİN VE BATI ARABİSTAN ESKİ ESERLERİ. (Yayına Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Nevzat ARTUÇ)

SURİYE, FİLİSTİN VE BATI ARABİSTAN ESKİ ESERLERİ. (Yayına Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Nevzat ARTUÇ) SURİYE, FİLİSTİN VE BATI ARABİSTAN ESKİ ESERLERİ (Yayına Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Nevzat ARTUÇ) Ankara 2012 SURİYE, FİLİSTİN VE BATI ARABİSTAN ESKİ ESERLERİ (Yayına Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Nevzat ARTUÇ)

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM SURİYE ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2011 SURİYE ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Suriye Arap Cumhuriyeti : Şam (Damascus) : Arapça (resmi), Kürtçe,

Detaylı

KÖYDEN KENTE GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN TOPLUMSAL YAPIDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞMELER: ADANA İLİ (YÜREĞİR OVASI) KÖYLERİ VE ANADOLU MAHALLESİ ÖRNEĞİ

KÖYDEN KENTE GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN TOPLUMSAL YAPIDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞMELER: ADANA İLİ (YÜREĞİR OVASI) KÖYLERİ VE ANADOLU MAHALLESİ ÖRNEĞİ KÖYDEN KENTE GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN TOPLUMSAL YAPIDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞMELER: ADANA İLİ (YÜREĞİR OVASI) KÖYLERİ VE ANADOLU MAHALLESİ ÖRNEĞİ Prof.Dr. Mustafa SOYSAL Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi

Detaylı

ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI

ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI Tarihi geçmişi M.Ö. 3000 4000 lere ait olduğu belirtilen, Gümüş madeni yurdu Gümüşhane, Gümüş-hane, Kimişhane, vb. olarak bilinen bu diyarın bilinen

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu -AÇILIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 18 Nisan 2015 EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 125-167 OSMANLI DEVLETİ NİN 1907-1908 YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Nuri GÜÇTEKİN* Bu çalışmada, Maarif-i Umumiye İstatistik Dairesince

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ Koyun Baba Zaviyesi nin bulunduğu Dellü köyüne 2 yıl önce ziyarete gittiğimde adeta terk edilmiş vaziyette bulmuştum. Yaz ayı olmasına rağmen

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Etüt Proje Müdürlüğü 02.04.2007 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararıyla Norm Kadroda oluşturulmuştur.

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

İZMİT TE ZİRÂÎ ÜRETİM ( )

İZMİT TE ZİRÂÎ ÜRETİM ( ) İZMİT TE ZİRÂÎ ÜRETİM (1909-1926) Halim DEMİRYÜREK * Osmanlı da zirai üretim iklime ve araziye bağlı olarak çeşitlilik arz ederdi. İklimi elverişli ve toprakları verimli olan İzmit ve mülhakatında her

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL

118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL 118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL Selanik te İane: Tesisat askeriye ianesi için Selanik Sancağı hissesine vürut eylediğini yazdığımız üç milyon altı yüz bin kuruşluk bilet nüfusa

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğümüz 16 Kütüphane ve

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar 1845 Kapusen rahiplerin gelişi: Gürcistan'da yaşayan İtalyan asıllı 8 kapusen rahip yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Yolculuk sırasında Karadeniz üzerinden geçerken bu bölgede yalnız

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² )

CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² ) CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² ) İHH Projeler Birimi PROJENİN KONUSU Bu proje, Çad ın başkenti N'Djamena'daki Diguel semtinde 200 m² büyüklüğünde bir cami ve imam evi inşa edilmesini kapsamaktadır. ÇAD

Detaylı

Yeni Yerler keşfetmek lazım

Yeni Yerler keşfetmek lazım Yeni Yerler keşfetmek lazım Dans, Eğlence Diyorsanız! Rio Sizi Bekliyor Rio Hakkında Rio de Janeiro, Brezilya'nın 26 eyaletinden birisinin başkenti ve Brezilya'nın en büyük ikinci kentidir. Ekvatoral iklimin

Detaylı

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar Osmanlı Evi Ev Ateş Hoca Salih Efendi Evi Ankara 11,0 10,3 10,30 14 0,94 Binbaşı Hafız Ağa Dedesi Sallantoğlu Evi Ankara 16,0 12,2 12,20 16 0,76 Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,2 10,20 13 1,29 Erzurum

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/64) : Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 358 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Emniyet Müdürlüğünün 31/08/2012-623 ve 13/09/2012 tarih ve 667 sayılı yazıları ile; Çakırköyü

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL

YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? Yanya Yanya daki mescit, makber ve evkafı İslamiyeye vuku bulan tecavüzden dolayı mebuslarımıza

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı//KAYSERİ) Toplantı Tarihi ve saati : 06 Şubat 2014 Perşembe- 09.30 Molu Mahallesi Camii Tespit- 184 1 Köy

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI YAYINLARI KAYSERİ. Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminin Eski Harfli Yıllıklarında Kayseri. Hazırlayanlar

KAYSERİ TİCARET ODASI YAYINLARI KAYSERİ. Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminin Eski Harfli Yıllıklarında Kayseri. Hazırlayanlar KAYSERİ TİCARET ODASI YAYINLARI SALNAMELERDE KAYSERİ Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminin Eski Harfli Yıllıklarında Kayseri Hazırlayanlar Uygur KOCABAŞOĞLU / Murat ULUĞTEKİN KAYSERİ İÇINDEKILER Önsöz...v Sunuş...vii

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 16

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 16 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 16 BAKİ SARISAKAL SELANİK Zatı Hazreti Padişahı Salı gününe kadar burada istirahat yevmi mezkurede Manastır a azimet buyuracaklardır. Padişah Efendimiz Hazretleri

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 9- ATATÜRK OSMANİYE DE İKEN ÇEKİLEN RESİMLERİ BULMA YARIŞMASI PROJESİ Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 ATATÜRK ÜN OSMANİYE DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI BULMA

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir. ADANADA DİN HİZMETLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ülkemizin güneyinde Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan Adana mız, Akdeniz kıyılarından başlayarak Orta Torosların yüksek kesimlerine kadar genişleyen, 17.253

Detaylı

ADANA NIN SIRLARINA YOLCULUK

ADANA NIN SIRLARINA YOLCULUK ADANA NIN SIRLARINA YOLCULUK 2 Geçen hafta Adana nın Sırlarına Yolculuk diye bir yazıya başlamıştık. Amacımız Adana yı gezerken turistik bir zevk almanızı sağlamaktan başka bir şey değildi.sır dediklerimiz

Detaylı

MİDİLLİ DE YUNAN İŞGALİ

MİDİLLİ DE YUNAN İŞGALİ MİDİLLİ DE YUNAN İŞGALİ BAKİ SARISAKAL MİDİLLİ DE YUNAN İŞGALİ Avusturya Kumpanyası nın Bukovina Vapuruyla evvelki gün Midilli den geldiklerini yazdığımızı yolculardan Midilli İbtidai Mektebi Muallimi

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

SELANİK HORTACI CAMİSİ

SELANİK HORTACI CAMİSİ SELANİK HORTACI CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK HORTACI CAMİSİ Portakapı Mahallesinde günümüzde Egnatia Caddesinin üzerinde Erken dördüncü yüzyılda inşa edilmiştir. İlk başta bir pagan tapınak ya da türbe

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ,844

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ,844 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi 150 483,753 İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi 150 479,059 Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi 170 469,844 ELBİSTAN Elbistan İMKB Fen Lisesi 150

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

BELGESELİ ANADOLU DA ZAMAN. 1. Bölüm: Hıdırellez Zamanı. 2. Bölüm: Kars'ta Kış Zamanı

BELGESELİ ANADOLU DA ZAMAN. 1. Bölüm: Hıdırellez Zamanı. 2. Bölüm: Kars'ta Kış Zamanı ANADOLU DA ZAMAN BELGESELİ HER PAZAR 15:25 TE TRT 2 DE! 1. Bölüm: Hıdırellez Zamanı Anadolu'daki en ilginç Hıdrellez kutlaması, belki de Balıkesir dedir. Diğer bölgelerde bir güne indirilen kutlamalar,

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI AĞUSTOSAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI AĞUSTOSAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI AĞUSTOSAYI FAALİYET RAPORU A- KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİVE ÇOÇUK OYUN PARKLARI YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemiz YeniMahalle 80.Sokak yolu çevre düzenlemesi

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 4

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 4 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 4 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 25 Mayıs. Akşam 8: Boğazdan çıkıldıktan sonra Hellas açıklarında İzmir den gelen İzzettin ve İhsan Gambotları Zat-ı Hazreti Padişahiyi

Detaylı

MEMNUNE BAHÇIVAN PLANLAMA BÜROSU

MEMNUNE BAHÇIVAN PLANLAMA BÜROSU 1.PLAN ÖNERİSİNİN KONUSU Manisa İli, Gördes İlçesi, Adnan Menderes (Kurtuluş) Mahallesi, mevcut-onaylı imar planlarında Açık Pazar Alanı olarak planlanmış alan ve çevresinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Detaylı

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 118 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 118 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu TOPLANTI TARİHİ :25.02.2015 TOPLANTI SAATİ :10.30 1 Sivas Merkez 2 Sivas Merkez 3 Sivas Merkez 4 Sivas Merkez 5 Sivas Merkez 6 Sivas Merkez 7 Sivas Merkez 8 Sivas Merkez 9 Sivas Merkez 10 Sivas Merkez

Detaylı

GAZİANTEP İN TARİHÇESİ Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde yer unsurunun önemi büyüktür. Bölgenin, ilk uygarlıklarının doğduğu, Mezopotomva

GAZİANTEP İN TARİHÇESİ Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde yer unsurunun önemi büyüktür. Bölgenin, ilk uygarlıklarının doğduğu, Mezopotomva GAZİANTEP İN TARİHÇESİ Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde yer unsurunun önemi büyüktür. Bölgenin, ilk uygarlıklarının doğduğu, Mezopotomva ve Akdeniz arasında bulunuşu güneyden ve Akdeniz`den

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m z Genişlik m z Oran Alan m2. Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,5 13,2 17,4 1,29 135

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m z Genişlik m z Oran Alan m2. Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,5 13,2 17,4 1,29 135 Osmanlı Evi Ev Yerleşme Yüzyıl Derinlik m z Genişlik m z Oran Alan m2 Ateş Hoca Salih Efendi Evi Ankara 11,0 14,5 10,3 13,6 0,94 113 Binbaşı Hafız Ağa Dedesi Sallantoğlu Evi Ankara 16,0 21,1 12,2 16,1

Detaylı