Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "--------- ------------"

Transkript

1 OSMANLı IMPARATORLUGUNDA AMERIKAN OKULLARı OZERINE BAZI GÖZLEMLER Sevgili Hocam, Prof. Seha Meray'ın Anısma Ilber ORTAYLI* XIX. yüzyılda AHD, siyaset arenasına henüz büyıük güçler arasında çıkmayan bir devlet olarak bilinir. Avrupa devletlerinin nüfuz alanl'llı gözönünde tutarsak bu doğru bir yargıdır. Bu nedenledir ki Osmanlı dev~et adamlan arasında ABD'ye karşı «ehven-i şer bir güç olarak yakjlaşma eğilimi beslendiğini de biliyıoruz. O kadar ki süregiden bu eğilim, nihayet bir grup a~dının yıllarında ABD mandasını istamesine kadar varmıştır. Oysa bu devletin XIX. ~ıl boyunca Osmanlı İmparatoduğuyla ilgilenmediği ve faaliyet göstermediği pek söylenemez. naha 1876 da ABD ile Osmanlı ticareti, hacim bakımından, dördüncü sırada yer alıyordu. Aşağıdaıki Listede bu durumu görüyoruz i. Ithalat İhracat Toplam Ticaret (ABD dolan olarak) Büyük Britanya Almanya Fransa l.sıı ABD Rusya Fakat ticari faaliyet dışında diğer büyük devletlerle kıyas edilmiyecek derecede Osmanlı devletinin dış ve iç sorunlanna ıkarşı yansız kalan ve!kanşmayan Amerikan diplomasi'sinin bir konuda dinamik bir pohtika izlediğini görüyoruz. ABD vatandaşlannın misyonerlik faaliyeti... Bu dönemde misyona mensub din adamı veya laik Amerikan vatandaşlannın kurıduklan okul, hastahane, yetimhane gibi tesislerin kurulup çalışabilmelerini Amerikan diplomatlan des'tekiemişlei'dir. Bu dönemde ABD, Bab-ı Aliyi müdma Ieleriyle rahatsız eden bir devlet değildi. İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya'nın tersinebüyükelçilik düzeyinde de temsil edilmiyıordu. Ancak misya * Doç. Dr. İJber Ortaylı, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesidir. 1 Leland James Gordon, Amertcaıı Relat10ns Wlth Turkey _, Univerı;ity ot Pennslyvania Press, London, 1932, s

2 88 tlbeit OR.TAYU nerlik faa1iyetinin desteklenmesi dola~ısiyle XX. yüzyıl başında Osmanlı İmparatorluğu'nun her yerinde Amerikan eğitimi görmüş, Amerikan tarz-ı hayatına ve politikasına sempati duyar bir aydın tabakayetiştirilebilmişti. Bu sayededir ki Amerika, biraz BaLkanlarda fakat özellikle AnadoLu ve en çok daarab ortadoğusunda kendi politika ve ticaretine yardımcı olacak geniş gruplar kazanımış bulunuyordu. Bu kazançta Amerikan misyonerlerinin büyük payı vardı. Çocuksu bir dini ;inançla işe giriışen, saf, aynı zamanda Amerikan teşebbüsçü tutumunun bütün renklerine sahip, gayretli, çalışkan zaman zaman mahalli yöneticileri inatçıhklanyla çileden çııkaran, ama katolik Cizvitlerle karşılaştınlamayacak derecede politik nitelikten yoksun bu misyonerler, müstakbel ABD çıkarlarının ve başkaca oor yığın idari ve etnik problemin platfonnunuhazırlayan yarı. bilinçli veya bilinçsiz öncüler olmuşlardır. Protestal1lığı yaymak isteyen bu misyonerler, müslümanlar ve ortodoks Rumlar arasında şansları olmadığını çabuk anlamışlardı. Bundan sonra yöneldikleri asıl cemaat Enneni Gregoryanla-r oldu. Ermeni. kilisesi bu sayede yeni bir parçalanımaya daha uğradı ve Katolik ve Gregoryen E:rmen~1erin itiraz ve önleyici faaliyetine rağmen, Ermeni protestan kilisesi günden güne güçlendi. Protestanlığın yayılınasına karşı çıkanlar sadece eski inançta sebat eden Ermeniler ve katolildenn hamisi Fransa değildi. Yerli ortodoksların yöneticilerinin Bab-ı Ali nezdindeki şikayet ve itirazları ootmiyordu. Osmanlı ortodoksiarının ruhani liderleri ve cemaat ileri gelenleri, sl!k sık Osmanlı makamlanna Amerikan nıisyonerlerini şikayet ediyor ve cemaatlerini onlar aleyhine kışkırtıyorlardı. Osmanlı yöneticileri sırf isyan ve karışıklıkları önlemek için, mis,yonerlenn faaliyetini yasaklayıp kenrli1eri:rni yönetim bölgelerinden kovunca; bu sefer de ABD elçisinin ve konsolosların bitmez tükenmez itirazları başlıyordu. Bu durumu ABD elçilik raporlarında da görmek mümkündürlo OrtodoksIann hamisi Rusya Çarlığı, protestan misyonerlerin faaliyetinden en çok rahatsız olan devletti. Bir tarihte bir Amerikan misyonerinin tutuklanmasımn nedeni, Rus sefarethanesinin müracaatı idi. Amerikan misyonunun şefi Dr. Schaufle ile büyükelçi Boutinev'in bu konudaki münakaşası ilginçtir. Elçi; «,Efendimiz Çar Hazretleri, Osmanlı İmparatorluğunda protestanhğı yaymamza asla izin vermeyecektir. diyoııdu3.. Osmanlı tmparatorlpğu'nda ilk Amerikan okulu 1S24'de Beyrut'da açıldı. (Syrian Protestant College). Bu yüksek okul tabj;j ilimler ve t~b alanında da öğretüm yapıyoı:ıdu. Ancak verdiği hb diplomasının son zamanlara kadar devletçe muteber addeculmedıiğini belirtelim. 1824'den 1886'ya kadar İmparatorluktaki Amerikan eğiıtim lkurumlarraın sayısı 400'e yaklaştı. Bunlar çoğunlukla 1830'lar ve 1,840'Iarda. kurulmuştu ve :ruhsatsız olarak faaliyetlerini sürdüruyorlardı. (Osmanlı Maarif Salnameleri buna rağmen bu ruhsatsız okulları maarif müesseseleri arasında saymaıktan çekinmiyorlardı..bu konuda bir damşıklı döğüş olduğuna şüphe yo.1ctur.) lsw'da Osmanlı 2 Despatches of US MInisters to Turkey, American National Archives, M.46, RolI 65, Nr. 113, September 28, 1899 tarihli rapor. 3 Cyrus Hamlin, My IJfe and TImes, (2nd Ed.) Boston and Chicago, 1893, S

3 , OSMANLI lmparatorlucunda AMERIKAN OKULLARI 89 Devleti «Maarif Nizarnnamesini çıkarttı. Bunun 129. maddesiine göre ya bancı okulların ruhsatsız çalışması mümkün değildi ve,ruhsat almaları ge. rekiyordu. Buna rağmen birçok okul ancak h~80'ıer ve l&90'larda nınsat almışlardır ve devletin bu konuda ciddi bir müdahalesine de rastlanmamıştlr yılında Suriye vihlyetinde bu nizamnameye dayanılarak, ruhsatsız çalıştıkları gerekçesiyle bazı Amerikan okulları mahalli yöneticiler tarafından kapatıldı. Bununla beraber, ortaya çıkan tatslzlıık; Suriye Valisi Esad Paşa'nın; «... nizaı;nnamenin çıkış tarihinden evvel kurulan okubarın durumu işbu nizamnamede de belirtilmediğinden, mezkı1r mekteblerin faaliyete devamı4 şeklindeki karar yüzünden, Suriye, Beyrut ve Lübnan'da bu okullar kapatılamamış ve son zamanlara kadar faaliyetlerini «bilaruhsat sürdüridüşlerdir. Ancak ülkenin ıller yerinde, fiili bir durum sonuou çalışan ve mant~r gibi üreyen Amerikan okul ve kurumlannın birçok konularda yönetim için bir baş ağnsı tıeşkii ettiğini görüyoruz. Örneğin, Beyrut vilayetindekiamerikan misyoner kurumları; diğer ecnebi okul ve kurumlar getirdikleri eşya için gümrük ödemezken, gümrukte karşılaştı1darı farklı muameleden yakınmaktadırlars _ Bununla beraber, Maarif Nazın Münif Paşa'nın 2 Rebi'ulevvel 1304 (16 Arahk 1886) tarihli bir memorandumuna (tamim) göre; «ruıhsatsız çalışan okuhar da müracaat ettikleri takdirde ruhsat alabileceklerdir."ti Maarif Ni~ zaırnnamesi'nin 129'uncu maddesinin ve Nezaretin umumi tamiminin verdiği bu haıktan yararlanılması gerektiğini maslahatgüzar Pendleton King bütün Amerikan misyonerlerine bildirdi ve derhal mahalli idare amirlerine mü racaat edip uyum içinde çalışmaları ve akıllıca davranıp sempatik bir hava yaratmaları ve uygun taktik kullanmalannı istedu Buna rağmen, protestan Amerikan misyonerierinin, katolik misyonerlere.has kurnazca ve diplomatça siyaseti izleyemedikleri ve ruhsat elde edemedikleri veya konuyla hiç ilgilenmedikleri, sonraki yıllarda birçok okulun (özellikle Suriy~ ve Lübnan'da) ruhsatsız çalışmaya devam etmelerinden anlaşılıyor. Örneğin H ve 1292 yıllarında (M. 1:847 ve 1875) açılan bazı okullar 1900'lerde yeni ruhsat elde etmiştir!'. Anadoluda da durum pek farklı değildir. Bu okulların,kuru~ması da bir mesele oluyordu. Gerek hükümet, gerekse her din ve ırkdan ahali, bu okulların kurulmasını hoş görenler, arazi ve bina kiralayan ve satanlara iyi gözle bakmıyordu9 Ama Amerikan misyonerleri okul yanında, dispanser ve hastahane açarak sağlık hizmetlerini 4 American National Archives, Despatehes of U.S. Minısters To Turkey, M.41, Roll 47, Nr. 276, 16 Aralık 1886 tarihli rapor. 5 American National Archives, Despatehes..., Mart 3, 19G6 tarihli İstanbul Elçilik Raporu, M.46, RoB 77, Nr. BüS. 6 American National Archives, Despatches.. M.46, Rolt 47'dekl 16 Aralık 1886 tarihli Nr.23'deki Maarif Nazırının Türkçe tamiminin kopyası. 7 a.k., Maslahatgüzarın tamimi. 8 Salname-I Masrif, Sene 1318 (1900), s Örneğin Robert College arazisi ancak A. Vefik Paşa'dan alınabiidi. Sadaret makamı dahi Paşa'nın bu hareketini hoş görmedi, etrafta dedikodu yayıldı. Paşa ise.paris sefareti esnasında tahsisatın tam verilmediği ve borçlandığı, bu nedenle ne halt etse müstahak olduklarını>söylcmiştir. Bkz. Cyrus Hamlin, a.g.e., s ve Osman Nuri Ergin, Türldye MaarIf Tarihi, C. 2, İstanbul, Osmanbey Matbaası, s

4 90 İLBER ORTAYLI de birlikte götürmek gibi bir yol izlediler. Mahalli halka bazı hizmetler götürerek, aralarında taraftar toplama ve tutunma çaresine başvurdular. Açtıkları okullarda o~uyanların dışarda iş bulamaması sözkonusuydu.özellik!1c protestanlığa girmekle suçlanan Ermeni gençlerin ve diğer hıristiyanların, cemaat yönetiminin tekelinde ve kontrolünde olan işyerlerine girebilmeleri ve tezgah sahibi olmaları imkanının onların elinden alınacağı düşünülerek, bu kimselere toplumda bulunmayan modern ve nadir zenaatların öğretilmesi için «industrial schooll,ar da kuruldu. C. Hamlin bu sonuncu kuruluşların nedenini etraflıca açııklama1ktadır!o. XIX. yüzyılda sayılarının 400'e yaklaştığı resmi raporlarda belirtilen bu okulların, Eklde verdiğimiz listede de hepsini göi'mek mümkün değildir. Gene bu makalenin Ek'inde sayılan yetimhane ve hastane gibi tesislerin tam gerçek sayıyı vermediği de açıktır. Ancak liste bize Amerikan okul ve sosyal hizmet~urumlarının coğrafi dağılımı hakkında 1res1n bir fikir ver mektedir. Listeye bakıldığında Amerikan misyonerlerinin faaliyet alanının Suriye, Lübnan, Filistin, doğu Anadolu, yukarı Mezopotamya, Çukurova ve kısmen de orta Anadolu olduğu görülmektedir. Selanik, Ma':1astır, İşıkodra, Kosova ve Yanya gibi önemli Rumeli eyaletlerindeki kurumlar yok denecek kadardır. Önemli bir kültür ve ticaret merkezi olan Selanik'de bu yülarda Ame rikaın misyo':ler kurumları görülmüyor. İş;kodra'da İta}.yan, Fransız, Avuıs turya eğitim kurumları olduğu hatde Amedkalılar faal değildi. Gene kalabahk Edirne vilayeti de bu cümledendir. Şaııkta ise bunun tersine bazen küçük kasabalar ve kims.eninayak basmadığı vilayetlerde Amerikan misyo nerlerinin yoğun bir şekilde bulunduğu görülüyor. Yukarda saydığımız bölgelerin etnik niteliğine ba~tığ~m;zıda görülen özellik şudur: Amerika, Ermeniler ve Şark katoliklerini kendine hedef olamk seçmiş, onlar arasında faaliyet göstermeyi yeğlemiştir. Ermeni cemaati bazı hallerde Amerikan mis yonerılerine karşı olumlu tutum takınmış, hatta yard1mcı olmuştur. Örneğin misyoner David Brewer Eddy, 191O'larda Van'daki faaliyetlerini anlatırken, "Van'da 1872'de kurulan dkul gelişiyor. 1905'de erkek okulunda 120 öğrenci varken, 19ıolda bu sayı 32S'e ulaştı. Talebenin % 15'i Gregaryan Ennenilerden; Bunların bazılarını rahip.ler yolluyor ve bir kısım masrafları da piskoposluık karşılıyar. demekteydiıı. Buna,karşılık Gregoryen ve Katalik Br menilerin başlangıçta bu Protestan propagandasından genellikle rahatsız 01 duklan çok açıktı. Cyrus Hamlin, «l'840'larda İstanbul'daki faaliyetlerinin, Ennenİ patriği tarafındanengellendiğini, patriğin defalarca; «memleketlerine geri dönmelerini, Ermeni gençliğin eğitimi işlerine karışmamalarım ihtar ettiğini anlatır 12 Hatta bir ıkeresinde Patriğin sekreteri Baran Nişan; mektebe devam eden öğrenci ve velilerinin isimlerini istetmiş ve bu kimselerin hapsedileceğini bildirmişti!3. Zamanla bu direniş gevşern1ş olabilir. 10 Hamlin, a.g.e., s David Brewer Eddy, What Next In Turkey, The American Board, Boston, Massachussets, 1913, s Hamlin, a.g.e., s a.k., s

5 OSMANLI İMPARATORLUCUNDA AMERİKAN OKULLARI Ancak bir Ermeni protestan cemaatinin kurulup gelişnıesinde Amerikan misyonerlerinin büyük payı vardır. ABD'nin Türkiye hakıkında iyi hisler beslemediği, misyonerlerinin faaliyetinin daima bu yönde desteldendiği aç]ktır. Daiha 1986'da Everett P. Wheeler; «Biz Türkiye'de hıristiyanlar ve hıristiyanlık için okul, hastane açıyoruz, ilaç götüruyoruz, modem hbbı ve eğitimi.kuruyoruz. Türk bizi isıtemeyebilir ama oranın sahibi Türkler değil ki... diyordu14 Bu tür neşriyat eksik değildi. E'sasen Amerikan diplomatlan hiçbir zaman misyonerlerin densizliklerini frenlemek için ciddi bir girişimde bulunmamı şlar, Bab-ı Aliyi suçlu gösterıneyi adet edinmişlerdi. Bir yandan da bir göçmen mkesi olaraık ABD gayrimüshm Osmanlı tebasına en çok vatandaşlık hakkı veren bir devletdfs. Bu nedenle de Amerikan misyon mektebleri.osmanlı ülkesinde adeta Amerikan vatandaşı yetiştiren kurumlar olma işlevini yükümlenmiş o1dular. Bu mekteblerin.osmanlı İmparatorluğu'nun uzak köşeierine batı kültütünü ve hayat tarzını ne derecede getirebiidiklerini bilemiyoruz. Büyiik ölçüde toplumdan izole edilmiş bir muhite ve beurli gruplara hitab eden!kuruluşlar olarak kaldılar. EK LİSTE OSMANLı İMPARATORLUGU'NDA AMERİKAN OKULLARı, YETİMHANE, TEOLOJİ SEMİNERİ, HASTAHANE VE DİSPANSERLER Bu liste 1318 (1900) tarihli Maarif Salnamesi* ve American National Archives'de bulunan «Despatches of U.S. Ministers to 1;urkey adlı serideki 25 Şubat 1903 tarihli bir!istenin karşılaştırılması <İle hazırlail!dı**. Osmanlı resmi listesi Amerikan raporuna göre üç yıl evvelolup kurumlann sayısı daha azıdır. Amerikan listesi teferruatlıdır. Ancak.osmanlı listesinde mekteplerin ruhsat tarihi de verilmektedir. Listede o zamanki vilayet taksimatına uyulduğu görıiilecektir. Bazı coğrafi yerlerin bugünkü ismi tesbit edilemedi, hunlar belirtildi. Eski isimlerin yenileri verildi: Ankara vihlıyeti Bugünkü Kırşehir ve Kayseri'yi Bitlis Bitlis ve Muş'u Haleb Antep, Urfa, Maraş, Antakya'yı Sivas Amasya, Tokat ve Sivas'ı Erzurum Erzincan, Erzurum Edirne J GeLibolu, Tekirda~, Kırklareli, Gümülcine'yi Aydın İzmir, Aydın, Manisa (Saruhan). Menteşe (Muğla), Denizli'yi HÜıdavendrgar Bursa, Kütahya, Balıkesir, Bilecik'i Adana Mersin, Adana'yı Diyarbekir Mardin, Diyarbakır'ı Trabzon Bütün Doğu Karadeniz'i 14 Everett Wheeler. The Duty of United States of Ameriea to American Cltlzens in Turkey, Fleming H. Revell Comp. New York, 1896, s A.B.D. Dışişleri arşiv belgelerinde (Türkiye bölümü) en çok rastlanan vesika türü vatandaşlık işlemleriyle ilgili olanlardır. ~ Satnaıne-l NezareH Maarif i UmumJye, Dar'ul Hilafet'ul Aliyye. Sene 1318, s arası..~ U.S. National Archives «Despatches of Minister to Turkey M.46. Roll 71, s Şubat 1903 tarihli Leislunann'ın raporu. 91

6 92 İLBER ORTAYLI içeriyordu. Lübnan ise; Cebel-i Lübnan özerık mutasarnflı~ ve Beyrut Sancağından oluşuyortlu. Bu taksimata göre listede önce okulun adı, sonra bulunduğu kaza, sancak ve vilayet verildi. Yetimhane, dispanser ve hastahaneler aynca belirtildi. Okulların nıhs-at tarihleri bulunabildiği ölçüde verildi. Ruhsatsız çalışanlar belirtildi., Karşılaştırmaya rağmen her iki listenin yeterince sıhhatli veriler ihtiva etmemesi başlıca sorun olmuştur. Bu konuda en mükemmel liste ancak Boston'daki Mis-yonerler Merkezi'nin arşivlcrinde hazırlanabilir kanısındayız. Bu okullann talcbe ve personel sayısı listede tesbit edemediğimiz önemli bir noktadır. Elitim Kurwmmun AMERİKAN OKULLARı Ruhsat yılı Adı Kaza ve Sancak VilAyet (Billnenler yazıldı) Eııkek Yatılı Okulu Mersin ADANA S Şubat 1309 (1891) Kız Yatılı Okulu Merkez J> Kız Yatılı Okulu, Kilise Sis.Kozan Kız Okulu HacinKozan 4 Mart 1313 (1895) Erıkek Okulu LI> it it Sanat Okulu it LI> Erkek Okulu Tarsus-Mersin 2 Teşrinisani l309 (1891) Ana Okulu Kayseri ANKARA Evkek Yatılı Okulu Talas-Kayseri Kız Yatılı Okulu Okul ve Kilise Akhisar-Saruhan AYDIN Okul ve Kilise Manisa Merkezi LI> Okul ve Kilise Ödemiş-İzmir LI> Amedkan Erkek Koleji Merkez-lzmir Amerikan Kız Koleji Merkez-İzmir Ana Okulu ve Tesisleri Merkez-İzmir J> BAGDAT'TA Amerikan Okulu ve diğer tesis yok BASRA'DA Amerikan Okulu ve başka tesis yok Amerikan Koleji (Suriye Protestan Kolej i) Beyrut Merkez BEYRUT 1240 (1824) de Amedkan Kadın açılmış. Ruhsatsız Semineri çalışıyor. Tıp mezun Teoloji Semineri Sukul Gavb lannın diploması Erkek Yatılı Okulu tanınmıyor. Kız Lisesi ( Nablus) Yahudiye Bu vilayette birçok Akademi ve Sanat okul ruhsatsız Okulu SIdon olarak çalışıyordu.

7 OSMANU İMPARATORLUGUNOA AMERİKAN OKULLARI 93 E~tim Kurumunun Adı Kız Lisesi Erkek Yatı1ı Okulu Kız Semineri Erkek Lisesi Erkek Yatıh Okulu Kız Yatıh Okulu Beyrut Amerikan Okulu Kilise ve Okul Kilise ve Okul Kilise ve Okul Kilise ve Okul Kilise ve Okul Kız Yatılı Okulu Kız ve Erkek İlkokulu Kız ve Erkek İlkokulu Erkek Okulu Kız Okulu Kız ve Erkek İlkokulu CEZAYİR"İ Erkek Okulu ve T.esisleri Kız Okulu ve Tesisleri Teoloji Semineri Kız Yatılı Okulu Erkek Yatılı Okulu EDİRNE Vilayetinde Erkek Okulu Kız Okulu Antep Amerikan Koleji (Central Turkey College) Kız Yatılı Okulu İ1ko~uııar Kaza ve Sancak.. Şveyr Trablusşam Albein Ldzkiye Beyrot-Merkez Humus Ibl-es.Suki (Merci Avun) Ul-Khiyun (Merci Avun) Mualleke Bugbun Bitlis-Merkez Derkevank* (Bitlis) Mogunk* (Bitlis) Muş.. Tük* Vi14yet BBYRUT lt.. " BİTLİS Ruhsat yılı (BillnenIer yazıldı) BAHR-İ SEFln (Ege Adaları'nda) Amerikan Okulu yoktur. Mardin Meııkez Amerikan Okul Suveydiye Anteb.. DİYARBAKIR ERZURUM ve Tesisleri yoktur, HıAiLEB** " * Bugünkü isimleri bulunamamıştır. *. 131S (1900) yılı Osmanlı MaarIf Salııamesl, bu vilayette hiç bir Amerikan kurumunun adım bildirmiyor.

8 94 llber ORTAYLI Eğitim Kurumunun Ruhsat yılı Adı Kaza ve sancak Viliyet (BlHnenIer yazıldı) Kilise ve lıkokul Geraş HALEB Kilise ve İJ.kokul Cıbbin Kız Okulu Kaıssab-Haleb Amerikan Kız Koleji Maraş lt Teoloji Semineri lt Okul ve Kilise Urfa lt KiHse ve İlkokul Haleb (Merkez) Kilise ve İlkokul Antakya " Kilise ve İlkokul Beylan lt Kilise ve İlkokul Bias lt Kız Yaıtılı Okulu Bursa HüDAVENiDİGAıR Yetimhane lşkodra vilayetinde Amerikan Okulu yoktur. Rumelihisarı Amerikan Kolej i (Robert College) üskü,dar Amerikan Kız Koleji Misyon Okulu (Rahib eğitimi için) Kumkapıdadır İSTANBUL CEBEL-İ Kilise ve Okul Ain-i Zehaltalı LüBNAN MUTASAR Kilise ve Okul Abein RIFUGı (Özerk ve özel statülü Kilise ve Okul Zahleh bölge) KASTAMONİ Vilayetinde Amerikan Okulu ve Tesisi yoktur. Okul ve Kilise Burdur KONYA KOSOVA Vilayetinde Amerikan Okul ve Tesisi yoktur. Harput Amerikan Kolej i MAMU (Euphrates College) Harput-Merkez RETüLAZİz Amerikan Kız Kolej i lt Anaokulu ve Yatılı Okul lt Teoloji Semineri lt J) 1308 (1890) Amerikan Kız Koleji Manastır MANASTIR (1890)

9 OSMANLI İMPARATORLUeUNDA AMERİKAN OKULLAR! 96 Eğitim Kurumunun Ruhsat yılı Adı Kaza ve sancak Vlliiyet (BiUneııler yazıldı) MUSUL Vilayetinde Amerikan Okul ve Tesisi yoktur. SELANİK Vilayetinde Amerikan Okul ve Tesisi yoktur. Merzifon Amerikan Kolej i (Anatolian College) Merzifon-Amasya SİVAS Mart 1315 (1897) Amerikan Kız Kolej i lt Sanat Okulu Teoloji Semineri Okul ve Kilise Gürün-Merkez Kız Okulu Erkek Okulu ve Kilise Okul ve Kilise Okul ve Kilise Tokat lt Kız Lisesi Şam SU&İY:E* 14 Teşrinevvel 1309 Erkek Lisesi (1891) Okul Merkez TRABZON TRABLUSGARB Vilayetinde Amerikan Okulu ve Tesisi yoktur. Erkek Okulu Merkez VAN Kız Okulu YANYA ViHl.yetinde Amerikan Okulu ve Tesisi yoktur. YEMEN Vilayetinde Amerikan Okulu ve Tesisi yoktur. MERKEZE BAGLI MUTASARRIFLARDAKİ AMERİKAN OKULLARı (SANCAK) Kaza Sancak Erkek Lisesi Bağçecik İZMtT Haziran 1893 BİNGAZİ Sancağında (Libya kuzey) Amerikan Okulu yoktur. ÇATALCA Sancağında Amerikan Okulu yoktur. Kız Yatıh Okulu Ramallah KUDÜS Erkek Yatılı Okulu Amerikan Arkeoloji Okulu KALE-i SULTANİYE (Çanakkale) Sancağında Amerikan Okulu yoktur. * Osmanlı MaarIf Salnarnesl'nde, gerçek olmayan ve muğlak bir sayı var. Fakat Amerikan belgelerinde Suriye konusunda bir bilgi yok.

10 96 llber ORTAYLI MUHTELİF YERLERDEKİ YETİMHANE HASTAHANE VE DİSPANSERLER Kurumun Cbısi Yetimhane LO lt LO Hastahane Amedkan Hastahanesi ve Dispanseri Hastahane Dispanser Hastahane Kaza ve saıı4:ak Hacin Kozan Merkez Anteb Maraş Urfa Bursa Harput Gürün.MeI'kez Merzifon-Amasya Merkez Anteb Talas-K.ayseri Merkez Lazkiye Trablusşam Sidon Şv,eyr Maamaltein Mardin Harput Merzifon-A.masya Menkez VllAye~ Adana Bitlis Erzurum Haleb LI) Hüdavendigar Mamurefülaziz Sivas Van İzmit Sancağı Haleb Ankara Bitlis Beyrut LO Cebe1-İ Lübnan'Mutasarnflığı Diyarbekir Mamu ret'üıaziz Sivas Van

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

MECLİSLERİN GÖREV SÜRELERİ

MECLİSLERİN GÖREV SÜRELERİ MECLİSLERİN GÖREV SÜRELERİ Osmanlı dan Günümüze Seçimler (1877 2002) adlı kitabımızdan alınmıştır. Osmanlı Dönemindeki Meclislerin Çalışma Süreleri Yasama Dönemi Normal Süre Seçim Tarihi Meclisin Açılışı

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER-

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- MART 2016 4 Bu araştırma Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 senelik süreçte, vatandaşların Büyükşehir 5 Belediye hizmetleri ile ilgili

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

ANKARA. İngilizler Tarafından İnşa Edilen Hatlar Fransızlar Tarafından İnşa Edilen Hatlar Almanlar Tarafından İnşa Edilen Hatlar İSTANBUL İZMİR

ANKARA. İngilizler Tarafından İnşa Edilen Hatlar Fransızlar Tarafından İnşa Edilen Hatlar Almanlar Tarafından İnşa Edilen Hatlar İSTANBUL İZMİR 1898 YILINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN ASYA'DAKİ TOPRAKLARINDAKİ YABANCI DEMİRYOLLARI (*) ANKARA KÜTAHYA Kasaba Ödemiş Tire Söke MANİSA AYDIN KONYA MERSİN ADANA HALEP HUMUS ŞAM İngilizler Tarafından İnşa

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015 A İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-11 3.1.

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI 20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI Doç. Dr. Kenan Ziya TAŞ** Özet / Abstract: Çalışmamızda, 20.Yüzyılın başında Güneydoğu Anadolu da, Diyarbakır, Antep, Urfa ve Mardin

Detaylı

SAYILARLA TEDÜ (Ekim 2013 itibariyle)

SAYILARLA TEDÜ (Ekim 2013 itibariyle) SAYILARLA TEDÜ (Ekim 2013 itibariyle) ÖĞRENCİ SAYILARI a. Yeni Öğrenciler: Yerleşen (%100 burslu) : 42 Yerleşen (%50 burslu) : 288 Yerleşen (toplam) : 330 (204 K = %62; 126 E =%38) Kayıt yaptıran (%100

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı