ÝSTANBUL UN FETHÝ ÝSTANBUL UN FETHÝ. Uyarý. Fetih Ýçin Yapýlan Hazýrlýklar. Bizans ýn Hazýrlýklarý. Ýstanbul un Fethini Gerektiren Nedenler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSTANBUL UN FETHÝ ÝSTANBUL UN FETHÝ. Uyarý. Fetih Ýçin Yapýlan Hazýrlýklar. Bizans ýn Hazýrlýklarý. Ýstanbul un Fethini Gerektiren Nedenler"

Transkript

1

2 ÝSTANBUL UN FETHÝ ÝSTANBUL UN FETHÝ Roma Ýmparatorluðu ikiye ayrýlýnca Ýstanbul Doðu Roma (Bizans) Ýmparatorluðu nun ve Ortodoks Hristiyanlarýnýn merkezi haline gelmiþtir. Ýstanbul da halkýn çoðunluðunu Ortodoks Rumlar oluþturmuþtur. Rumlarýn dýþýnda þehirde Yahudiler, Araplar, Türkler, Venedik ve Cenevizliler de yaþamýþlardýr. Asya ve Avrupa kýtalarýnýn kesiþme noktasý bulunan Ýstanbul siyasi ve ekonomik önemi nedeniyle tarih boyunca Araplar, Türkler gibi birçok millet tarafýndan kuþatýlmýþsa da alýnamamýþtýr. Ancak XV. yüzyýla gelindiðinde eski gücünden uzaklaþan Bizans etrafýný çeviren surlarla sýnýrlanan küçük bir devlet haline dönüþmüþtür. Osmanlýlar Bizans ý batý yönünde ilerlemelerinin önünde bir engel olarak gördüklerinden Yýldýrým Bayezid, Musa Çelebi ve II. Murat dönemlerinde Ýstanbul u kuþatmýþlardýr. ll. Murat ýn 1451 yýlýnda vefatý üzerine Osmanlý tahtýna çýkan ll. Mehmet Ýstanbul un alýnmasýna büyük önem vermiþ ve saltanatýnýn ilk dönemlerinde bu amaç doðrultusunda bir siyaset izlemiþtir. ll. Mehmet batý dünyasýna üstünlük kurmak, toprak bütünlüðünü saðlamak, Ýslam dünyasýnda itibar kazanmak ve Türk ekonomisini canlandýrmak gibi amaçlardan dolayý Ýstanbul u almak istemiþtir. Ýstanbul un Fethini Gerektiren Nedenler Osmanlý Devleti nin, Anadolu ve Rumeli topraklarý arasýnda baðlantýyý saðlamak istemesi Bizans ýn, Osmanlý þehzadelerini ve Anadolu beylerini Osmanlý Devleti ne karþý kýþkýrtmasý Bizans ýn, Hristiyan dünyasýndan yardým isteyerek Haçlý Seferlerinin düzenlenmesine neden olmasý Bizans ýn, Osmanlýlarýn Anadolu dan Rumeli ye asker göndermesine engel olmasý Ýstanbul un önemli kara ve deniz ticaret yollarý üzerinde bulunmasý Hz. Muhammed in Ýstanbul un alýnacaðýný haber vermesi, Ýstanbul u fethedecek komutan ve askerleri övmesi Fetih Ýçin Yapýlan Hazýrlýklar Karadeniz den Bizans a gelebilecek yardýmlarý önlemek ve üs olarak kullanmak üzere Yýldýrým Bayezid döneminde yapýlan Anadolu Hisarý nýn karþýsýna Rumeli Hisarý (Boðazkesen) yapýlmýþtýr. Bizans ýn batý dünyasý ile baðlantýsýný kesmek amacýyla Vize ve Silivri kaleleri alýnmýþtýr. Avrupa dan gelebilecek yardýmlarý önlemek için Balkanlara ve Mora ya ordu gönderilmiþtir. Bizans ýn en büyük dayanaðý olan surlarý yýkabilmek amacýyla Edirne de büyük kuþatma toplarý dökülmüþtür. Kuþatmayý denizden de desteklemek amacýyla 400 gemiden oluþan donanma hazýrlanmýþtýr. Surlarý aþmak için tekerlekli kuleler yapýlmýþtýr. Top güllerini surlarýn üzerinden aþýrtmaya yarayan havan toplarý yapýlmýþtýr. Macaristan, Sýrbistan, Eflak, Venedik ve Karamanoðullarýyla antlaþmalar yapýlmýþtýr. Bizans ýn Hazýrlýklarý Osmanlý Devleti nin bu hazýrlýklarý karþýsýnda Bizans Ýmparatoru Xl. Konstantin de savunma tedbirlerini artýrmýþtýr. Bizans ýn hazýrlýklarý þunlardýr: Surlarý güçlendirmiþlerdir. Grejuva adý verilen suda yanan ateþi geliþtirmiþlerdir. Haliç in giriþini zincirle kapatmýþlardýr. Ýmparator Avrupa dan gelecek yardýma güvenerek Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleþmesini kabul etmiþtir. Ancak halkýn yaný sýra devlet ve din adamlarýnýn çoðu bu birleþmeye karþý çýkmýþtýr. Ortodokslarýn bu tutumunda, Osmanlý Devleti nin hoþgörülü bir politika izleyerek halka din ve vicdan hürriyeti tanýmasý Katolik Latinlerin lv. Haçlý Seferi sýrasýnda (1204) Ýstanbul u yaðmalamalarýnýn Bizanslýlarýn hafýzasýnda kötü izler býrakmýþ olmasý etkili olmuþtur. 10. Sýnýf / Tarih 43

3 Dünya Gücü: Osmanlý Devleti ( ) Ýstanbul un Kuþatýlmasý ve Fethi ll. Mehmet, büyük bir orduyla Edirne den hareket etti ve 6 Nisan da kuþatma baþladý. 20 Nisan da denizde mücadeleler baþladý. Bizans a yardýma gelen Venedik, Papalýk ve Ceneviz gemileri Osmanlý donanmasýný yararak Haliç e girdi. Buna karþýlýk Nisan gecesi 72 parçalýk Osmanlý donanmasý kýzaklar üzerinde Kasýmpaþa sýrtlarýndan Haliç e indirildi. Böylece donanmanýn da desteðiyle taarruza geçen Osmanlý ordusu, 29 Mayýs 1453 te Ýstanbul u fethetti. ÝSTANBUL UN FETHÝNÝN SONUÇLARI Ýstanbul un fethedilmesi hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açýsýndan önemli sonuçlar doðurmuþtur. Türk Tarihi Açýsýndan Sonuçlarý Osmanlý Devleti nin Anadolu ve Rumeli topraklarý birleþtirildi. Böylece Osmanlý toprak bütünlüðü saðlanmýþ oldu. Osmanlý Devleti nin baþkenti Edirne den Ýstanbul a taþýndý. Ýstanbul Türk Ýslam dünyasýnýn idare, ticaret ve kültür merkezi haline geldi. Karadeniz ile Akdeniz arasýndaki ticaret yolunun denetimi Osmanlýlara geçti. Böylece Osmanlý ekonomisi güçlendi ve Türk deniz ticareti geliþti. Bu olaydan sonra Venedik ile iliþkiler bozuldu. Osmanlý Devleti Yükselme Dönemi ne girdi. ll. Mehmet e Fatih unvaný verildi. Dünya Tarihi Açýsýndan Sonuçlarý Bizans Ýmparatorluðu sona ermiþtir. Ýstanbul un fethinden sonra Bizanslý bilginler Ýtalya ya gitmiþtir. Bu durum Rönesans hareketlerinin baþlamasýnda etkili olmuþtur. Büyük toplarýn güçlü surlarý yýkabileceði anlaþýlmýþtýr. Bu geliþme Avrupa da krallarýn, derebeylerin egemenliklerine son vermesinde etkili olmuþtur. Ticaret yollarýnýn Türklerin eline geçmesi Avrupalýlarýn yeni yollar aramasýna dolayýsýyla Coðrafi Keþiflere neden olmuþtur. Ýstanbul un fethi ile Orta Çað sona ermiþ, Yeni Çað baþlamýþtýr. Bu durum Ýstanbul un fethinin evrensel nitelikte bir olay olduðunu gösterir. Fetihten sonra halka iyi davranan ll. Mehmet, Ortodoks Kilisesi ni himaye altýna almýþ, Ermeni Kilisesi nin teþkilatlanmasýna da olanak saðlamýþtýr. II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) bu yolla, Hristiyan halka hoþgörülü davrandýðýný göstermiþtir. Ortodokslarýn Katoliklerle birleþerek Haçlý ittifaký kurmalarýný önlemeyi amaçlamýþtýr. Ortodoks Kilisesi ni kontrol altýnda tutmayý ve Avrupa seferlerinde Ortodokslarýn desteðini almayý hedeflemiþtir. Osmanlý merkez kuvvetleri SOL KANAT TOPLAR TOPLAR EYÜP EDÝRNEKAPI TOPKAPI SAMATYA SARAYI KASIMPAÞA HALÝÇ Galata ÝSTANBUL Osmanlý Gemilerinin Karadan yürütülmesi SARAYBURNU ÜSKÜDAR BOÐAZÝÇÝ SAÐ KANAT YEDÝKULE KAPISI MARMARA DENÝZÝ Sýnýf / Tarih

4 Dünya Gücü: Osmanlý Devleti ( ) ASKERÝ VE SÝYASÝ GELÝÞMELER ( ) Fatih Sultan Mehmet Ýstanbul u fethettikten sonra Balkanlarda, Anadolu da ve denizlerde yeni fetih hareketlerini baþlatmýþtýr. Kitabýmýzýn bu bölümünde kronolojik olarak bu seferler üzerinde duracaðýz: Sýrbistan seferi Taþoz, Limni ve Midilli nin fethi Mora nýn fethi Eflak ýn fethi Karamanoðullarýnýn hakimiyet altýna alýnmasý Otlukbeli Savaþý Arnavutluk seferi Akkoyunlu Hükümdarý Uzun Hasan ile yaptýðý ittifaka güvenen Trabzon Rum Ýmparatoru, Osmanlý Devleti - ne ödemesi gereken vergiyi ödememiþti. Bunun üzerine harekete geçen Fatih, denizden ve karadan þehri kuþatarak ele geçirmiþtir. Trabzon un alýnmasý ile Karadeniz in Anadolu sahillerinin güvenliði tam olarak saðlanmýþtýr Mora ve Trabzon un alýnmasýyla Bizans ý diriltmeye kalkýþabilecek bütün Bizans kalýntýlarýna da son verilmiþtir. Amasra nýn Sinop un fethi fethi Bosna nýn Eðriboz, Zenta ve Kýrým ýn fethi Kefalonya nýn fethi fethi Trabzon un fethi Eflak Seferi (1462) Sýrbistan Seferi ( ) Sýrplar, sürekli olarak Osmanlýlara karþý hazýrlanan Haçlý ittifaklarýna katýlarak mücadele ediyordu. Fatih 1459 yýlýnda Belgrat hariç bütün Sýrbistan ý fethetti. Amasra nýn Alýnmasý (1459) Amasra, Anadolu nun Orta Karadeniz sahilinde bulunan bir þehirdir. Fatih döneminde düzenlenen bir seferle Amasra alýnmýþ, buradaki Ceneviz hakimiyetine son verilmiþtir. Amasra nýn alýnmasý Osmanlý Devleti nin Karadeniz de hakimiyet kurmasýna katký saðlamýþtýr. Mora nýn Alýnmasý (1460) Mora Yarýmadasý, son Bizans imparatorunun kardeþleri tarafýndan yönetilmekteydi. Bunlar Venedik, Ceneviz ve Napoli gibi devletleri Türkler aleyhine kýþkýrtarak Bizans ý yeniden kurmak istiyorlardý. Mora halkýnýn da bu despotlardan þikayetçi olmasý üzerine fethe karar veren Fatih düzenlenen iki sefer sonunda Mora yý ele geçirdi. Mora nýn fethedilmesi Osmanlý Devleti nin Akdeniz hakimiyetine katkýda bulunmuþtur. Sinop un Alýnmasý (1461) 1461 de Sinop alýnarak Ýsfendiyaroðullarý Beyliði ne son verilmiþtir. Böylece Anadolu da Türk birliðini saðlama yolunda bir adým daha atýlmýþtýr. Trabzon un Fethedilmesi (1461) lv. Haçlý Seferi nde Ýstanbul un iþgal edilince þehirden kaçarak Karadeniz e gelen Rum soylularý Trabzon Rum Devleti ni kurmuþlardý (1204). Eflak (Romanya), Yýldýrým Bayezid döneminde yýllýk vergiye baðlanmýþtý. Ancak Fatih döneminde Eflak voyvodasý Vlad Tepeþ (Kazýklý voyvoda) ödemesi gereken vergiyi ödemediði gibi halka büyük iþkenceler yapýyordu. Fatih in Trabzon seferinde bulunmasýndan yararlanarak Macarlarla anlaþýp Osmanlý topraklarýna saldýrýnca Fatih, Eflak üzerine sefer düzenledi. Bu sefer sonucunda Eflak Osmanlý Devleti ne baðlý bir eyalet haline getirilmiþtir. Bosna ve Hersek Seferi (1463) Yýldýrým Bayezid zamanýnda vergiye baðlanan Bosna, Eflak beyi ile birlikte hareket ederek Osmanlýlara karþý düzenlenen Haçlý Seferlerinde yer almýþtý yýlýnda düzenlenen seferle Bosna Osmanlý hakimiyetine alýndý. Böylece henüz denizlerde Venedik ile mücadele edecek seviyede olmayan Osmanlý Devleti, Venedik i karadan kuþatma imkanýna kavuþmuþtur. Bosna nýn alýnmasýndan bir süre sonra Hersek de Osmanlý hakimiyetini kabul etmiþtir (1465). Karamanoðullarý Ýle Mücadele (1466) Karamanoðullarý, kurulduðundan itibaren Osmanlý Devleti ni rakip olarak görüyor ve Osmanlýya karþý deðiþik devletlerle ittifak yapýyordu. Ýstanbul un fethi sýrasýnda da Venediklilerle anlaþma yapmýþlardý. Anadolu da birliði ve huzuru saðlamak isteyen Fatih, Karamanoðullarý üzerine sefere çýkarak Konya ve Karaman ý aldý. Böylece beyliðin topraklarýnýn büyük bir kýsmý Osmanlý hakimiyetine girdi. 10. Sýnýf / Tarih 45

5 Dünya Gücü: Osmanlý Devleti ( ) Osmanlý - Venedik Savaþlarý ( ) Osmanlý Devleti nin Ege ve Akdeniz deki bazý adalar ile Mora, Sýrbistan ve Bosna yý ele geçirmesi, Arnavutluk ta da üstünlük kurmasý ekonomisi ticarete baðlý olan Venedik in doðu ticaretine zarar veriyordu. Ayrýca Osmanlý nýn hýzlý yükseliþi karþýsýnda da kaygýlanan Venedik Haçlý ittifaklarýnda yer alýyordu te Mora da baþlayan Osmanlý - Venedik Savaþlarý on altý yýl devam etti. Venediklilerden 1462 de Taþoz, Semadirek, Limni ve Midilli, 1470 te Gökçeada ve Eðriboz alýndý. Ýþkodra nýn fethedilmesi üzerine zor durumda kalan Venedik barýþ istedi (1479). Ýki devlet arasýnda yapýlan antlaþmaya göre, Venedik, Osmanlý Devleti ne savaþ tazminatý ödeyecek ve yýllýk vergi verecekti. Arnavutluk taki Kroya ve Ýþkodra kaleleri Osmanlýlarda kalacaktý. Venedik Ýstanbul da sürekli elçi bulundurabilecek ve Osmanlý ülkesinde serbestçe ticaret yapabilecekti. Fatih, Venediklilere kapitülasyonlar vererek ticaret faaliyetlerini geliþtirmeyi ve Avrupa da Hristiyan birliðini zayýflatmak istemiþtir. Akkoyunlu Devleti Ýle Ýliþkiler ve Otlukbeli Savaþý (1473) Akkoyunlular ile iliþkilerin bozulmasýnda, Karamanoðullarýný himaye etmeleri ve Anadolu da siyasal bütünlüðü tehdit etmeleri Sýnýrlarýný Osmanlý topraklarý yönünde geniþletmek istemeleri Osmanlýlara karþý Venedik le ittifak yapmalarý gibi nedenler etkili olmuþtur. Erzincan yakýnlarýndaki Otlukbeli nde yapýlan savaþ daha geliþmiþ silahlar kullanan Osmanlý Devleti nin galibiyetiyle sonuçlanmýþtýr (1473). Otlukbeli Savaþý nýn sonucunda, Akkoyunlu Devleti yýkýlýþ sürecine girdi. Osmanlý Devleti, Doðu Anadolu da güvenliði saðladý. Anadolu da Türk siyasal birliðini saðlama yolunda önemli bir adým atýldý. Kýrým ýn Osmanlýlara Baðlanmasý (1475) Karadeniz in Anadolu kýyýlarýnda Türk egemenliðini saðlayan Fatih, Karadeniz in kuzeyine de hakim olabilmek amacýyla Kýrým a bir sefer düzenlenmesini saðladý. Bu sefer sonunda Cenevizlilerden Kefe, Azak ve Menkub alýndý. Kýrým ýn Osmanlý Devleti ne baðlanmasýyla, Ýpek Yolu nun Karadeniz in kuzeyinden geçen kolu Osmanlý kontrolüne alýnmýþtýr. Karadeniz Türk gölü haline gelmiþtir. Lehistan üzerine doðudan yapýlacak seferler için üs elde edilmiþtir. Boðdan ýn Alýnmasý (1476) Fatih döneminde Osmanlý Devleti ne ödediði vergiyi kesen Boðdan üzerine bir sefer düzenlenmiþ ve Boðdan Osmanlý topraklarýna katýlmýþtýr. Arnavutluk Seferi (1479) Osmanlý - Venedik Savaþlarý devam ederken isyan eden Arnavutluk üzerine üç sefer düzenlenmiþ, bu seferler sonucunda Venedik egemenliðindeki Arnavutluk Osmanlý topraklarýna katýlmýþtýr. Yunan Adalarýnýn Alýnmasý (1479) Venedikliler vergiye baðladýktan sonra Gedik Ahmet Paþa komutasýnda bir ordu Adriyatik Denizi nde bulunan Zenta, Kefalonya ve Ayamavra adalarýný fethetmiþtir. Ýtalya Seferi (1480) Fatih Sultan Mehmet, Venedik ve Napoli Krallýðý arasýndaki savaþtan yararlanmak için Gedik Ahmet Paþa komutasýnda bir Osmanlý donanmasýný Ýtalya ya gönderdi. Bu sefer sonucunda Napoli Krallýðý na ait Otranto fethedildi (1480). Ancak Fatih in vefatýndan sonra tahta çýkan II. Bayezid Gedik Ahmet Paþa komutasýndaki donanmayý geri çaðýrýnca Napoli Krallýðý Otranto yu geri almýþtýr Sýnýf / Tarih

6 Dünya Gücü: Osmanlý Devleti ( ) Fatih Sultan Mehmet Dönemi Fetihleri Balkanlarda Osmanlý hakimiyetinin kurulmasýna katký saðlayan seferler Anadolu da siyasi birliði kurmaya yönelik seferler Anadolu da Türk birliðini kurmaya yönelik seferler Karadeniz hakimiyeti için yapýlan seferler Sýrbistan, Mora, Eflâk, Bosna - Hersek, Boðdan ve Arnavutluk un fethedilmesi Amasra, Sinop ve Trabzon un alýnmasý Akkoyunlularýn Otlukbeli Savaþý nda yenilgiye uðratýlmasý Karamanoðullarý üzerine sefer düzenlenmesi Ýsfendiyaroðullarýndan Sinop un alýnmasý Akkoyunlularýn Otlukbeli Savaþý nda yenilgiye uðratýlmasý Karamanoðullarýndan Konya ve Karaman ýn alýnmasý Amasra, Sinop ve Trabzon un fethedilmesi Kýrým ýn Osmanlý topraklarýna katýlmasý Ege adalarýnýn fethedilmesi Ege ve Akdeniz Adriyatik te Zenta, Kefalonya ve hakimiyeti için yapýlan seferler Ayamavra adalarýnýn alýnmasý Ýtalya seferi ve Otranto nun fethi FATÝH SULTAN MEHMET Babasý: II. Murat Annesi: Hüma Hatun Doðumu - vefatý: Padiþahlýk sýrasý: 7 Saltanat süresi: Tahta çýkan oðlu: II. Bayezid Eþsiz bir devlet adamý ve komutandý. Çok iyi bir eðitim almýþtý. 7 dil (Arapça, Farsça, Rumca, Latince, Slavca, Ýbranice ve Çaðatayca) biliyordu kilometrekare olan Osmanlý topraklarýný kilometrekareye çýkarmýþtýr. Kanunname-i Âl-i Osman ý yaparak devlet teþkilatýný düzene koymuþtur. Ýstanbul da Fatih Camii, Topkapý Sarayý, Kapalý Çarþý ve Sahn-ý Seman Medresesi ni yaptýrmýþtýr. Ýlk Osmanlý altýn parasýný bastýrmýþtýr. Bilim adamlarý ve sanatçýlara önem vermiþtir. Ayný zamanda hocalýðýný da yapan Akþemseddin, Fatih in en çok deðer verdiði alimlerdendir. Yabancý ülkelerdeki büyük bilginleri de Ýstanbul a getirtmiþtir. Astronomi bilgini Ali Kuþçu, onun döneminde Ýstanbul a gelmiþtir. Fatih ünlü ressam Bellini yi Ýstanbul a davet ederek kendi resmini yaptýrmýþtýr da Batlamyos haritasýný yeniden tercüme ettirip haritadaki adlarý Arap harfleriyle yazdýrmýþtýr. CEM SULTAN OLAYI ( ) Fatih in ölümü üzerine Osmanlý tahtýna devþirme kökenli devlet adamlarýnýn yardýmýyla II. Bayezid geçti. II. Bayezid in hükümdarlýðýný kabul etmeyen Fatih in diðer oðlu Cem, Türkmen kökenli devlet adamlarýnýn da desteðini alarak saltanat mücadelesine giriþti. Bursa yý alan Cem Sultan kendi adýna para bastýrdý ve hutbe okuttu. Kendisinin Anadolu da, Bayezid in Rumeli de hükümdar olmasý teklifi Bayezid tarafýndan kabul edilmedi. Bursa yakýnlarýnda (Yeniþehir) yapýlan savaþý kaybeden Cem Sultan önce Karamanoðullarýna, sonra da Memluklere sýðýndý. Karamanoðullarýnýn desteðiyle yeniden Anadolu ya gelen Cem Sultan, II. Bayezid e karþý giriþtiði mücadeleyi bir kez daha kaybetti. Önce Rodos þövalyelerine sýðýnan Cem Sultan, buradan Avrupa ya götürüldü yýlýna kadar Papanýn yanýnda ve Fransa da tutulan Cem Sultan bu tarihte zehirlenerek öldürüldü. Cem Sultan Olayý, Osmanlýlarýn dýþ politikada etkinliðini azaltmýþ ve büyük fetihlerin yapýlmasýný engellemiþtir. Osmanlý Devleti nin geliþimini olumsuz yönde etkilemiþ ve Avrupa ya yapýlacak seferlerde tehdit unsuru olarak kullanýlmýþtýr. Ýç sorun olarak baþlamýþ Avrupa devletlerinin olaya karýþmasýyla dýþ soruna dönüþmüþtür. 10. Sýnýf / Tarih 47

7 Dünya Gücü: Osmanlý Devleti ( ) OSMANLILARDA YÖNETÝM, ASKERÝ TEÞKÝLAT VE EÐÝTÝM OSMANLILARDA YÖNETÝM Merkezi Yönetim Osmanlý Devleti merkeziyetçi bir yönetim anlayýþýný benimsemiþtir. Bu yönetim anlayýþýnda padiþah ve saray önemli bir konumda bulunmaktadýr. Kavram Bilgisi Merkeziyetçi yönetim (mutlakiyet): Devlet kurumlarýnýn doðrudan hükümdara baðlý olduðu ve üst düzey yöneticilerin hükümdar tarafýndan belirlendiði yönetim anlayýþýdýr. Topkapý Sarayý Osmanlý Devleti nde saray ayný zamanda bir yönetim merkezidir. Merkez ve taþra birimleri saraya baðlýdýr. Osmanlý Yükselme Dönemi nde yönetim merkezi olarak da kullanýlan Topkapý Sarayý Fatih döneminde yaptýrýlmýþ, daha sonraki dönemde geliþtirilmiþtir. Birun Topkapý Sarayý nýn Bölümleri Enderun Harem Birun Bölümü Topkapý Sarayý nýn dýþ kýsmýdýr. Bu bölümde dýþ hizmetlere bakan görevliler bulunurdu. Divanýhümayun un toplandýðý Kubbealtý ile padiþahlarýn, Divan üyelerini ve yabancý elçileri kabul ettiði Arz Odasý da Birun bölümünde idi. Enderun Bölümü Topkapý Sarayý nýn iç bölümünüdür. Enderun, devþirme sistemiyle saraya alýnan çocuklarýn eðitildiði yer idi. Saray okulu da denilen bu bölümde devletin yönetim ve askerlik görevlerini yerine getirecek kadrolar yetiþtirilirdi. Harem Bölümü Topkapý Sarayý nda padiþah ve ailesinin bulunduðu bölümdür. Burada bulunan kadýnlarýn eðitimlerinin de yapýldýðý yer olmasý yönüyle harem, okul iþlevi de görüyordu. Padiþah Osmanlý padiþahlarý mutlak yönetme gücüne sahiptir. Padiþahlar Divanýhümayun a baþkanlýk yapmýþ, baþkomutan olarak orduyu yönetmiþlerdir. Örfi hukukun oluþmasýnda da etkili olan padiþahlar Ýslam hukuku ile çeliþmemesi koþuluyla yeni kanunlar (kanunname, ferman, berat gibi) çýkarmýþlardýr. Osmanlý padiþahlarýnýn tahta çýkma merasimine cülus töreni denmiþtir. Osmanlý padiþahlarýnýn görevleri þunlardýr: Üst düzey yöneticileri atamak Osmanlý ordusuna komuta etmek Savaþa ve barýþa onay vermek Ülkesini adaletle yönetmek Halkýn refah ve güvenliðini saðlamak Divanýhümayun Orhan Bey döneminde kurulan Divan, I. Murat döneminde tam olarak teþkilatlanmýþtýr. Kuruluþ Dönemi nde padiþahýn katýldýðý ve baþkanlýk yaptýðý Divanýhümayun a Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren veziriazamlar baþkanlýk yapmaya baþlamýþtýr. Bu uygulama veziriazamlarýn önemini artýrmýþtýr. Ancak Divan da alýnan kararlarýn kesinlik kazanmasý padiþahýn onayýna baðlýydý. Bu durum Divan ýn danýþma kurulu haline geldiðini göstermektedir. Divanýhümayun da siyasi, idari, askeri, adli ve mali konular ile þikayet ve davalar görüþülür, alýnan kararlar veziriazamlar tarafýndan padiþahýn onayýna sunulurdu. Divan da görüþülemeyen bazý konular ise veziriazamlarýn ikindi ezanýndan sonra topladýklarý ikindi divanýnda görüþülürdü. Osmanlý padiþahlarý son söz hakký kendilerinde olmak üzere bazý yetkilerini yüksek rütbeli devlet adamlarýna býrakmýþlardý. Divanýhümayun da padiþahýn yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmiþ olan üç kolun temsilcileri yer alýyordu. Bunlar; seyfiye, ilmiye ve kalemiyedir. Bu kollar Osmanlý bürokrasinin temelini oluþturmuþlardýr Sýnýf / Tarih

8 Dünya Gücü: Osmanlý Devleti ( ) Padiþah Divanýhümayun Seyfiye Kalemiye Ýlmiye Askeri bürokrasi Ýdare ve askerlik görevlerini üstlenen sýnýftýr. Divan daki temsilcileri veziriazamlar, kubbealtý vezirleri ve kaptanýderyadýr. Yönetim ve askerlik görevlerini padiþah adýna yerine getirirler. Sivil bürokrasi Maliye ve yönetim görevlerini üstlenen sýnýftýr. Divan daki temsilcileri niþancý ve defterdarlardýr. Devletle ilgili yazýþmalarý ve hazine ile ilgili kayýtlarý tutan sýnýftýr. Din, eðitim, hukuk bürokrasisi Eðitim-öðretim, yargý, fetva çýkarma ve yönetimi denetleme görevlerini üstlenen sýnýftýr. Divan daki temsilcileri kazaskerlerdir. Þeyhülislam bu sýnýfýn en önemli temsilcisidir. Padiþah adýna adaleti saðlamakla görevli sýnýfdýr. Divan Üyeleri ve Görevleri Veziriazam (Sadrazam) Osmanlý Devleti nde vezirlik makamý Orhan Bey döneminde oluþturulmuþtur. Zamanla sýnýrlarýn geniþlemesi ile birlikte vezir sayýsý artýnca birinci vezire veziriazam denilmiþtir. Veziriazam, padiþah adýna tam yetkiliydi ve padiþahýn mührünü taþýma yetkisine sahipti. Büyük devlet memurlarýnýn tayini ve görevden alma iþlerinden sorumluydu. Padiþah sefere çýkmadýðý zaman serdarýekrem unvaný ile orduya komuta ederdi. Vezirler Çeþitli devlet iþlerinde yetiþmiþ kiþilerdi. Devlet iþlerinde görüþlerine baþvurulur ve veziriazamýn verdiði iþleri yaparlardý. XVI. yüzyýlýn sonlarýnda sýnýrlarýn geniþlemesine paralel olarak sayýlarý yediye çýkmýþtýr. Bu vezirlere kubbealtý vezirleri de denilmiþtir. Kazaskerler Osmanlý Devleti nde kazaskerlik makamý ilk kez I. Murat zamanýnda kurulmuþtur. Kazaskerler Divan da hukuki iþlere bakmak, kadý ve müderrislerin atanmasý ile ilgili iþlere bakmakla görevliydiler. Defterdarlar Osmanlý Devleti nde mali iþlerden sorumlu en üst rütbeli kiþidir. Devletin gelir ve giderlerini tespit eder, bütçeyi hazýrlayýp padiþaha sunardý. Devletin ilk dönemlerinde bir defterdar varken, sayýlarý Fatih döneminde biri Anadolu, diðeri Rumeli defterdarý olmak üzere ikiye, XVI yüzyýlda ise üçe çýkarýlmýþtýr. Bu durum Osmanlý Devleti nin gelirlerinin ve mali iþlerinin arttýðýný göstermektedir. Niþancý Divan dan çýkarýlan belgelere, padiþah adýna yazýlan ferman, berat ve mektup gibi belgelere padiþahýn imzasý niteliðinde olan tuðrasýný çekmekle görevlidir. Niþancýlar, Fethedilen yerlerin tahrir denilen defterlere yazýlmasý, dirliklerin daðýtýlmasý, tapu defterlerinin iþlenmesi ve kayýtlarýnýn düzenlenmesi Gerektiðinde Divan toplantýlarýnda örfi kanunlar ile ilgili açýklama yapýlmasý Padiþaha ve sadrazama gelen mektuplara cevap hazýrlanmasý Yabancý ülkelerle yapýlan anlaþma ve yazýþmalarýn takip edilmesi gibi görevler de üstlenmiþlerdir. 10. Sýnýf / Tarih 49

9 Dünya Gücü: Osmanlý Devleti ( ) Kaptanýderya Donanma ve denizcilikten sorumluydu. XVI. yüzyýlda Divan üyesi durumuna gelmiþtir. Divan görevlilerinin günümüzdeki karþýlýklarý Veziriazam Vezirler Kazasker Defterdar Niþancý Kaptanýderya Yeniçeri Aðasý Divan toplantýlarýna katýlmaz, ancak Divanýhümayun a yeniçerilerle ilgili bilgi verirdi. Ayrýca emrindeki askerleri Divan da alýnan kararlarla ilgili olarak bilgilendirirdi. Þeyhülislam Divan üyesi deðildi. Ancak Divan da alýnan kararlarýn Ýslâmiyet e uygunluðuyla ilgili fetva verirdi. Ýlmiye sýnýfýnýn en üstünde bulunan görevliydi. Baþkent Ýstanbul un Yönetimi Fatih döneminde Osmanlý Devleti nin baþkenti, Edirne den Ýstanbul a taþýnmýþtýr. Ýstanbul baþkent olduðu için özel bir yönetimle idare edilmiþtir. Sadrazam, sefere çýktýðýnda yerine Ýstanbul la ilgilenmek üzere sadaret kaymakamýný býrakýrdý. Þehrin genel düzeni En yüksek mülki amir (vali) Ýstanbul un asayiþ ve güvenliði Belediye iþleri Ýmar iþleri Çarþý, pazar ve ticaret iþleri Baþbakan Devlet bakanlarý Adalet ve eðitim bakanlarý Maliye bakaný Dýþiþleri bakaný Deniz kuvvetleri komutaný Ýstanbul un Yönetimi Veziriazam (sadrazam) Ýstanbul kadýsý (Taht kadýsý) Yeniçeri aðasý Ýstanbul þehremini Mimarbaþý Muhtesip Taþra ve Eyalet Yönetimi Osmanlýlarda baþkent dýþýndaki topraklar için taþra tabiri kullanýlmýþtýr. Taþra teþkilatýnýn temelini týmar sistemi oluþturmuþtur. Dolayýsýyla devletin tarým faaliyetleri, ekonomik yapýsý, ordusu ve vergi düzeni týmar sistemiyle iç içedir. Týmar sistemi devlete ait topraklarda uygulanýrdý. Bu topraklarýn vergi gelirleri küçük birimlere bölünerek askerî hizmetler karþýlýðýnda devlet görevlilerine rütbe ve derecelerine göre verilirdi. Osmanlý Devleti nde, sýnýrlarýn geniþlemesiyle birlikte merkezi yönetimi kolaylaþtýrmak için taþra teþkilatý kurulmuþtur. Eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar da köylere ayrýlmýþtýr. Osmanlý sýnýrlarýnýn geniþlemesi ile eyalet sayýsý artmýþtýr. Yönetim Birimi Yönetici Eyaletlerin Ýdaresi Güvenlik Ýþleri Eyalet Beylerbeyi Subaþý Kadý Sancak Sancak beyi Subaþý Kadý Kaza Kadý Subaþý Kadý Adliye Ýþleri Köy Köy kethüdasý Yiðit baþý Kadý naibi Osmanlý taþra teþkilatýnýn en üst düzey görevlileri olan beylerbeyi eyalet merkezinde (Paþa sancaðý) otururdu. Anadolu Beylerbeyliði nin merkezi Kütahya, Rumeli Beylerbeyliði nin merkezi ise Manastýr idi. Eyaletle ilgili idari, askeri, mali iþler beylerbeyi baþkanlýðýnda toplanan divanda görüþülürdü. Beylerbeyi eyalet yönetiminin sürdürülmesinin yaný sýra savaþ sýrasýnda kendine baðlý birliklerle sefere katýlmakla yükümlüydü. Eyaletlerde adli ve hukuki iþler kadý; hazineye ait iþler, mal defterdarý; zeamet iþleri týmar kethüdasý; týmar iþleri týmar defterdarý tarafýndan yürütülürdü. Anadolu Beylerbeyi terfi ettiðinde, Rumeli Beylerbeyiliði ne; Rumeli Beylerbeyi terfi ettiðinde Divanýhümayun vezirliðine atanýrdý. Bu durum Rumeli deki makamlarýn rütbece Anadolu dan önde olduðunu gösterir Sýnýf / Tarih

10 Dünya Gücü: Osmanlý Devleti ( ) Osmanlý Eyalet Sistemi Salyaneli (Yýllýklý) Eyaletler Salyanesiz Kalemiye Eyaletler Özel Yönetimi Olan Eyaletler Týmar sisteminin uygulanmadýðý eyaletlerdir. Toplanan gelirin bir kýsmý ile eyalet yöneticilerinin maaþlarý karþýlanýr, geri kalan miktar doðrudan merkeze gönderilir. Yemen, Habeþ, Mýsýr, Trablusgarp, Tunus ve Cezayir bu eyaletlerdendir. Týmar sisteminin uygulandýðý eyaletlerdir. Bu eyaletlerin topraklarý gelirine göre has, zeamet ve týmar olarak bölümlere ayrýlmýþtýr. Eyalet gelirleri merkeze aktarýlmamýþ, yönetici maaþlarýna ve asker yetiþtirilmesine ayrýlmýþtýr. Anadolu, Karaman, Sivas, Erzurum, Musul, Baðdat, Rumeli, Bosna, Budin bu eyaletlerdendir. Ýç iþlerinde serbest, dýþ iþlerinde Osmanlý Devleti ne baðlý eyaletlerdir. Bu eyaletlerin yöneticileri padiþah tarafýndan belirlenmiþtir. Hicaz, Kýrým, Erdel, Eflak ve Boðdan bu eyaletlerdendir. Eflak, Boðdan ve Erdel yýllýk vergi öder, gerektiðinde asker gönderir; Kýrým yalnýzca asker gönderir; Hicaz ise kutsal bir bölge kabul edilir, asker ve vergi vermezdi. Osmanlý Devleti, merkezden uzak olan eyaletlerde týmar sistemini uygulamamýþ, buralarýn vergi gelirini yýllýk olarak toplamýþtýr. Týmar sisteminde asker yetiþtirilmesi ve bu askerlerle savaþa girilmesi esas amaçlardan biriydi. Devlet merkezinden uzak olan eyaletlerde bu amaç verimli þekilde saðlanamayacaðýndan dolayý týmar sistemi uygulanmamýþtýr. Sancaklarýn Ýdaresi Osmanlý sancak beyleri, sancaktaki zeamet sahiplerinin ve týmarlý sipahilerin komutanýdýr. Savaþ zamaný kendine baðlý birliklerle sefere katýlmak zorunda olan sancak beyinin idari görevi ise sancakta düzen ve emniyetin saðlanmasýdýr. Kazalarýn Ýdaresi Osmanlý kazalarý kadýlar tarafýndan idare edilmiþtir. Kazalarda görev yapan kadýlar askerlik dýþýndaki bütün iþlerden sorumludur. Kadýlarýn kazalardaki baþlýca görevleri þunlardýr: Belediye hizmetlerini yürütmek Devlet merkezinden gelen emirleri halka duyurmak Halkýn dilek ve isteklerini Divan a iletmek Her türlü belgeyi onaylamak (Bu durum kadýlarýn günümüzdeki noterlik hizmetine benzeyen görevleri olduðunu gösterir.) Mahkemeye gelen davalarý çözüme kavuþturmak Vergilerin toplanarak merkeze gönderilmesini saðlamak Taþra teþkilatýnda beylerbeyi, sancak beyi ve kadýlara baðlý olarak görev yapan çeþitli görevliler vardý. Bu görevliler, hazineden ücret almazlardý. Geçimlerini reayadan gördükleri hizmetler karþýlýðýnda, kanunlarda belirtilen vergi, resim ve harçlarla karþýlarlardý. Taþrada görev yapan belli baþlý görevliler þunlardý: Muhtesip: Taþrada sosyal düzenin korunmasýný saðlayan memurlardý. Esnaf denetiminin yapýlmasý, çarþý pazarýn düzenlenmesi ve belirlenmiþ fiyatlara esnafýn uyup uymadýðýnýn kontrol edilmesi muhtesiplerin göreviydi. Kapan Eminleri: Büyük þehirlere çevre bölgelerden gelen tarým ürünleri kapan adý verilen büyük tartýlarýn olduðu, bugünkü sebze ve meyve hallerine benzeyen pazarlarda toplanýrdý. Bu ürünlerin kapanlarda tartýlýp vergilendirilmesini, adaletli bir þekilde daðýtýmýnýn yapýlmasýný saðlayan kiþiye kapan emini denirdi. Gümrük ve Bac Eminleri: Kasaba ve þehirlerde çeþitli zanaat, ticaret ve gümrük faaliyetleriyle ilgili vergileri toplamakla görevli olan kiþilerdir. 10. Sýnýf / Tarih 51

11 Dünya Gücü: Osmanlý Devleti ( ) OSMANLILARDA ASKERÝ TEÞKÝLAT Osmanlý ordusu, kara ve deniz kuvvetleri olarak ikiye ayrýlýyordu. Kara ordusu; kapýkulu askerleri, eyalet askerleri ve yardýmcý kuvvetlerden meydana geliyordu. Osmanlý Devleti nin sýnýrlarýnýn geniþlemesi ve giderek güçlenmesine baðlý olarak ordusunda da güçlenme olmuþtur. Yükselme Dönemi nde Osmanlý ordusuna yeni sýnýflar eklenmiþtir. Humbaracýlar: El bombasý ve top mermisi yapan ve kullanan sýnýftýr. Laðýmcýlar: Kuþatýlan kalelerin duvarlarýný tünel kazarak ve fitil döþeyerek yýkan sýnýftýr. Bostancýlar: Saray ve köþklerin korunmasýnda görevli askerlerdir. Sað ve Sol Ulufeciler: Savaþ sýrasýnda saltanat sancaklarýný korurlardý. Sað ve Sol Garipler: Savaþta ordunun aðýrlýklarýný ve hazineyi korumakla görevlidirler. Yörükler: Konargöçerlerin oluþturduðu yardýmcý birliklerdir. Deliler: Sýnýr boylarýný koruma görevini üstlenmiþlerdir. Akýncýlara benzer görevler yapmýþlardýr. Beþliler: Sýnýrlarda yaþayan her beþ haneden bir kiþi alýnarak oluþturulan bu birlikler, bulunduklarý kasaba, þehir ve kalelerin korunmasýyla görevlidirler. Sakalar: Ordunun su ihtiyacýný karþýlamakla görevli askerlerdir. Yardýmcý kuvvetler: Kýrým, Eflak, Boðdan, Arnavutluk ve Anadolu beylikleri gibi Osmanlý Devleti ne baðlý beylik ve devletlerden ihtiyaç duyulduðu zamanlarda alýnan kuvvetlerdir. XIV. ve XV. yüzyýllarda Osmanlý kara ordusunda kýlýç, topuz, kalkan, gürz gibi hafif silahlar kullanýlýyordu. XVI. yüzyýlda silah teknolojisindeki deðiþmelere baðlý olarak Osmanlý askerleri ateþli silahlar da kullanmaya baþlamýþlardýr. Fatih döneminde büyük kuþatma toplarýný savaþ alanlarýna taþýmak için Top Arabacýlarý Ocaðý kurulmuþtur. Tophane, baruthane, demirhane gibi atölyelerde surlarý yýkabilecek güçte büyük toplar, havan toplarý ve bombalar yapýlmýþtýr. Osmanlý Devleti geliþmiþ silahlar kullanarak askeri alanda önemli baþarýlar kazanmýþtýr. Bu durum Osmanlý Devleti nin silah teknolojisinde ileri bir düzeye ulaþtýðýný gösterir. XVI. yüzyýlda Osmanlý kara ordusunda olduðu gibi donanmasýnda da önemli geliþmeler yaþanmýþtýr. Hafif ve manevra yeteneði fazla olan Osmanlý gemilerine II. Bayezid döneminde uzun menzilli toplar da yerleþtirilmiþtir. Bu dönemde her yöne dönebilen ve taþýnabilir yivli toplar sayesinde önemli zaferler kazanýlmýþtýr. Yavuz un Mýsýr ý almasýnda bu teknolojinin önemli katkýlarý olmuþtur. Osmanlý Ordusu Kara Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Kapýkulu Askerleri Eyalet Askerleri Yardýmcý Kuvvetler Baðlý beylik ve devletlerin göndediði kuvvetler Piyadeler Süvariler Yükseliþ Dönemi Acemi Oðlanlar Silahtar Yeniçeriler Sipah Cebeciler Topçular Týmarlý Sipahiler Yaya ve Müsellemler Azaplar Akýncýlar Kuruluþ Dönemi Top Arabacýlarý Sað Ulufeciler Yörükler Humbaracýlar Sol Ulufeciler Deliler Laðýmcýlar Sað Garipler Beþliler Bostancýlar Sol Garipler Sakalar Yükseliþ Dönemi Sýnýf / Tarih

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN ORTAÖĞRETİM TARİH 11 YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜBASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4894 DERS KİTAPLARI

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12 ORTAÖĞRETİM ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12 YAZARLAR Yasemin OKUR Akın SEVER Ertan AYDIN Hakan KIZILTAN Mehmet AKSOY Mehmet ÖZTÜRK DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI......:

Detaylı

Dünya Mirasý Kavramýnýn Tarihçesi

Dünya Mirasý Kavramýnýn Tarihçesi Dünyanýn yedi harikasýndan biri sayýlan Ýskenderiye Fenerinin Alman Arkeolog Prof. H. Thiersch tarafýndan 1909 yýlýnda çýkarýlan temsili çizimi. Dünya Mirasý Kavramýnýn Tarihçesi Dünyamýz, gerek tabiat

Detaylı

TEMMUZ - ARALIK 2003 Sayı: 18-19

TEMMUZ - ARALIK 2003 Sayı: 18-19 TEMMUZ - ARALIK 2003 Sayı: 18-19 Memleketimizin Hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin

Detaylı

www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007

www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007 www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007 Gezi Deneme Roman Babil den Tac Mahal e roman tadýnda bir gezi kitabý yahut benzersiz bir seyahatname Edebiyat, dil, kültür ve sanat üzerine yazýlmýþ sohbetlerle gündemi

Detaylı

Tarih Vakfý nýn Kurum Tarihi Projeleri Kapsamýnda Hazýrlanmýþtýr. Metin Süha Ünsal. Proje Yöneticisi Eftal Þükrü Batmaz

Tarih Vakfý nýn Kurum Tarihi Projeleri Kapsamýnda Hazýrlanmýþtýr. Metin Süha Ünsal. Proje Yöneticisi Eftal Þükrü Batmaz 1 Tarih Vakfý nýn Kurum Tarihi Projeleri Kapsamýnda Hazýrlanmýþtýr. Metin Süha Ünsal Proje Yöneticisi Eftal Þükrü Batmaz Araþtýrmacýlar Kudret Emiroðlu, Süha Ünsal Danýþman Ýlhan Tekeli Proje Koordinasyon

Detaylı

Modernleþme ve Sekülerleþme Kuramlarý Baðlamýnda Din, Toplumsal Deðiþme ve Ýslâm Dünyasý

Modernleþme ve Sekülerleþme Kuramlarý Baðlamýnda Din, Toplumsal Deðiþme ve Ýslâm Dünyasý Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi, Sayý 13, 2005, 109-128 Modernleþme ve Sekülerleþme Kuramlarý Baðlamýnda Din, Toplumsal Deðiþme ve Ýslâm Dünyasý Talip Küçükcan Religion, Social Change and the Muslim World

Detaylı

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu

tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu 1 Birinci Baský: 1975 TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI NO : 13 Eriþ Yayýnlarý tarafýndan düzenlenmiþtir. Þubat 2006

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

Koordinasyon Kurulu LÝDERLÝK SEMÝNERÝ 30 Ekim 2008 tarihinde Sirkeci Erboy Otel de Ýlçeler arasý Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen organizasyonda Sayýn Fatma Betül Gemalmaz tarafýndan liderlik

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

LYS 4 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI TARÝH DENEME SINAVI

LYS 4 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI TARÝH DENEME SINAVI LYS 4 ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI TARÝH DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 44 Yanýtlama süresi: 65 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Tarih bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 37 SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 30 36 10 20 Ýçindekiler Sunuþ 10 11 12 14 17 18 20 22 24 27 28 30 32 35 36 37 2 Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Genel Baþkan dan

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý

2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý Türkiye nin önce Ýsrail, sonra da Kýbrýs Rum Kesimi ile yaþadýðý krizlerin ardýndan Akdeniz deki Türk donanmasýna ait unsurlarýn sayýsý artýrýlýyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý envanterinde bulunan 18

Detaylı

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin

Detaylı

ODTÜ MFD 2005/1 (22: 1) 57-84

ODTÜ MFD 2005/1 (22: 1) 57-84 ODTÜ MFD 2005/1 (22: 1) 57-84 DÝYARBAKIR SURLARI VE KENT TARÝHÝ Canan PARLA Alýndý: 03.01.2005 Anahtar Sözcükler: Kent Tarihi; Kent Surlarý; Amida; Kitabeler; Kent Kapýlarý; Ýç Kale; Burçlar; Sur Duvarlarý.

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 10. Bölüm ÜLKELERÝN GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYLERÝ VE DOÐAL KAYNAK POTANSÝYELLERÝ ÜKELER NEDEN FARKLI GELÝÞMÝÞLERDÝR? GELÝÞMÝÞLÝK SEVÝYELERÝNE GÖRE ÜLKELERÝ TANIYALIM GELÝÞEMEMÝÞ

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

"Çalýþmadan, öðrenmeden, yorulmadan rahat yaþamanýn yollarýný aramayý alýþkanlýk haline getirmiþ milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.".

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

FRĐEDRĐCH ENGELS KÖYLÜLER SAVAŞI SOL YAYINLARI

FRĐEDRĐCH ENGELS KÖYLÜLER SAVAŞI SOL YAYINLARI FRĐEDRĐCH ENGELS KÖYLÜLER SAVAŞI SOL YAYINLARI KÖYLÜLER SAVAÞI RÝEDRÝCH ENGELS ÝÇÝNDEKÝLER 7 Önsöz 7 I 15 II 22 24 Bir 37 Ýki 56 Üç 71 Dört 77 Beþ 102 Altý 112 Yedi 118 EK: ransa da ve Almanya da Köylü

Detaylı