ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI"

Transkript

1 "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GÜVENÝLMEZ KUVVETLER KOMUTANLIÐI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar BEYAZ KÝMLÝK YETMEZ! Turgut Afþaroðlu GEL EÞEL MOBÝL GEL Mehmet Levent Maðusa nýn tanýnmýþ iþadamlarýndan Ali Uçanok da Felek çetesinin kurbanlarýndan... Çeteciler 50 bin sterlin istiyorlar! Iþadamýna MAÐUSA'YI KEVGÝRE ÇEVÝRDÝLER Tatar da olmasa KIBRIS'I ANLATMAYA ÇALIÞMAK... Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Akkuyu nükleer santralý Burnumuzun ucunda ölüm kokusu 1 ölü 1 aðýr yaralý Pakistanlý iþçi trafik kurbaný n Haspolat n Japonya daki kavþaðýndaki kazada felaketten sonra Ali Ýzveren Avrupa daki nükleer yönetimindeki aracýn santrallar kapatýlýrken, çarptýðý 2 yayadan Türkiye Akkuyu daki biri olan Pakistanlý projeyi ileri götürüyor... iþçi öldü, diðeri aðýr yaralandý n 8. sayfada n 2. sayfada Çete tehditi Zabitler Benzin Ýstasyonu sahipleri ile yaptýðý alýþveriþ Ali Uçanok a çok pahalýya patladý... Bir BMW araca karþýlýk Zabitler e malzeme satan Uçanok un daha sonra BMW da elinden alýndý ve üstünden de 50 bin sterlin talep edildi... n Son haftalara kadar Oðuz Felek in Türkiye den yaptýðý tehditlerle karþý karþýya kalan Uçanok, Polis Genel Müdürü Günay Özan dan yardým istedi... n Derviþ Eroðlu ile bazý bakanlarýn da devreye girdiði haber verilirken, polisin Oðuz Felek le ilgili 8 dosya hazýrlayarak geçtiðimiz hafta Türkiye deki Organize Cürümler Þubesi ne gönderdiði öðrenildi... n Ýsmet Felek in KKTC de cezaevinde bulunduðu sýrada, Adli Þube görevlisi Hüseyin Özerenlere gönüllü olarak verdiði ifade de kayýp... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Fotoðraf: Mustafa Erkan Lefkoþa daki Selimiye Meydaný nda... Anti-Militarist Barýþ Harekatý n Dikkat Askersiz Bölge belgisiyle dün akþam Selimiye Meydaný nda gerçekleþtirilen anti-militarist eyleme yoðun bir ilgi oldu... n 3. sayfada HATAY VÝLAYETÝ VE HATAYLILAR (1) Selma Bolayýr l 7. sayfada YASAKLAR Sezan Artun Biz ve Onlar Onlar ve Biz Yalçýn Okut l 6. sayfada ÝNGÝLTERE EKTÝÐÝNÝ BÝÇÝYOR... Dolgun Dalgýçoðlu l 10. sayfada DÜN PAZARDI.. Erol Atabek l 8. sayfada l 13. sayfada Ersin Tatar KTHY'nin halka maliyeti 150 milyon dolar n 8. sayfada

2 1 ölü, 1 yaralý PAKÝSTANLI ÝÞÇÝ TRAFÝK KURBANI Dün gece geç saatlerde Haspolat kavþaðýnda meydana gelen kazada, Kemal Ýzverenler yönetimindeki aracýn çarptýðý iki yayadan biri öldü, diðeri aðýr yaralandý... Ölen kiþinin Pakistan uyruklu olduðu ve Levent Tuðla Fabrikasý'nda çalýþtýðý öðrenildi. KAHVEHANEDE KUMAR Güzelyurt'ta kahvehanede kumar oynayan 7 kiþi yakalandý. Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün öðleden sonra yapýlan baskýnda para karþýlýðý Atanasi oynayan A.U (E-30), E.K (E-53), M.H (E-36), Ý.E (E-45), A.K (E-31) ve H.D(E-27) ile iþletmeci V.B (E-58) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. ÝSKELE'DE 200 AÐAÇ YANDI Ýskele'de Bahçeler bölgesinde önceki gün öðle saatleri çýkan yangýnda 23 dönüm arazi içerisinde 200 aðaç yandý. Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, saat sýralarýnda 23 dönümlük devlet arazisinde çýkan yangýnda 50 badem ve 150 akasya aðacý kýsmen, Ertaþ Çakýrlýlar'a ait 10 dönüm biçilmiþ arpa anýzý yandý. HIRSIZLIK OLAYLARI Lefkoþa'da Yeniþehir bölgesindeki bir evden ziynet eþyasý ve para çalýndý. Polis bültenine göre, Zühre Toker'e ait eve penceresi kýrýlarak girildi ve 900 TL ile 280 Euro nakit para çalýndý. Lefkoþa-Girne anayolunda Özyalçýn Ýnþaat Þirketi'ne ait yarým inþaat halindeki 8 apartman içerisinde muhafaza edilen her biri 100 x 6 milimetre ebadýndaki 24 adet toplam 2 bin 976 metre uzunluðundaki elektrik kablosu da bugün erken saatlerde çalýndý. HASPOLAT KÖPRÜSÜ VE HALI SAHA 18 AÐUSTOS'TA AÇILACAK Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) tarafýndan Haspolat'ta yaptýrýlan köprü ve halý saha, perþembe günü Baþbakan Ýrsen Küçük'ün de katýlacaðý törenle hizmete açýlacak. LTB'den yapýlan açýklamada, Haspolat'ýn da LTB sýnýrlarýna dahil edilmesiyle Baþkan Cemal Bulutoðlularý tarafýndan öncelikli bölge ilan edildiði belirtildi. Yeni köprünün, sel sularýndan çöken köy köprüsünün yerine yapýldýðý kaydedilen açýklamada, halý sahanýn ise köy gençlerinin ihtiyaçlarý göz önünde tutularak yapýldýðý ifade edildi. SABAH "ZÝBÝLSÝZ LEFKOÞA", AKÞAM "GIZLAR SAHADA" HASDER Gençlik Kulübü tarafýndan organize edilen 5. Lefkoþa Gençlik Günleri "Gýzlar Sahaya Çýkarsa" adýyla düzenlenen bayan futbol turnuvasýyla devam ediyor. HASDER'den yapýlan açýklamaya göre, Güney Kýbrýs'tan Soma Akriton Gençlik Örgütü'nün de aralarýnda bulunduðu 8 bayan futbol takýmýnýn mücadele edeceði turnuva bu akþam Levent Koleji halý sahasýnda saat 18.00'de baþlayacak. Ayrýca, HASDER ile LTB'nin gençlerin çevreye duyarlýlýðýný artýrmak için birlikte düzenlediði "Zibilsiz Lefkoþa" adlý çevre temizliði ve fidan dikme etkinliði de bugün saat 10.00'da Kumsal Parký'nda yapýlacak. Türk halkýnýn fitreleri somali'ye ulaþtý Türkiye'den giden fitreler, yýllar süren iç savaþýn ardýndan kuraklýðýn vurduðu Somali'de gýda bulmak için baþkent Mogadiþu'ya gelen halka ulaþtý. Diyanet Vakfý yetkilileri baþkent Mogadiþu'da, içinde 102 kampýn bulunduðu Hodan bölgesindeki Hidaye kampýnda halka gýda paketleri daðýttý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn "Her Evden Bir Fitre, Bir Ýftar Afrika'ya" baþlýklý kampanyasý çerçevesinde toplanan baðýþlarla hazýrlanan gýda paketlerinin iki kamyona yüklenerek Hidaye kampýna ulaþtýrýlmasý, kampta yaþayanlar tarafýndan sevinçle karþýlandý. Ýzdihamýn önüne geçmek için daha önce hiç yardým almadýðý tespit edilen ailelere önce paket fiþleri verilerek, sýraya girmeleri saðlandý. Sýrayla fiþlerini göstererek paketlerini alanlarýn arasýnda paketleri taþýmakta zorlanan kadýn, çocuk ve engellilere Diyanet Vakfý yetkilileri ile güvenliði saðlayan askerler yardýmcý oldu. Diyanet Vakfý Dýþ Ýliþkiler Müdürü Mustafa Tutkun, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Hidaye kampýnda 1000 gýda paketinin daðýtýmýný yaptýklarýný, böylece kampta toplamda 1600 paketin daðýtýmýnýn yapýlmýþ olduðunu aktardý. Tutkun, bu çalýþmayla, þu ana kadar Türkiye'den gelen üç uçakla Mogadiþu'ya ulaþan yardýmlarýn daðýtýmýný yapmýþ olacaklarýný söyledi. Tutkun, yardýmlarýn büyük kýsmýnýn ise Türkiye'den yola çýkacak gemi ile geleceðine dikkati çekti Çiziktirdi Þener LEVENT Açý GÜVENÝLMEZ KUVVETLER KOMUTANLIÐI 'Taraf' gazetesinde bir haber... Kýbrýs'la ilgili... Baþlýk: "Disko'da koma"... Disko bildiðiniz disko, yani diskotek deðil... Bizim buradaki askeri disiplin koðuþuna takýlan isimmiþ... Bilmiyorduk doðrusu... Bunu da öðrenmiþ olduk böylelikle... Bizde 'lokap' derler buna... Çok söylenirdi mücahitlik yýllarýnda... Ne olmuþ bu 'disko'da? Burada askerlik görevini yapmakta olan Ýstanbullu Uður Kantar içtimaya geç kalýnca, komutaný tarafýndan oraya atýlmýþ. Maðusa'da 28. tümen, 61. alay, 3. tabur, 9. bölükte... Bir kantar dayak atýlmýþ Kantar'a... Komalýk oluncaya kadar... Hastanelik edilmiþ... Ve halen Ankara GATA'da tedavisi sürmekteymiþ... Gazeteye gidip oðlunun baþýna gelenleri anlatmýþ babasý... Duvarlara vurmuþlar baþýný... Üç gün aç susuz býrakmýþlar... Kelepçeyle sandalyeye baðlayarak saatlerce güneþin altýnda tutmuþlar... Kantar'ý cezalandýran bölük komutaný imiþ. Onu alýp diskoya götürdüðü zaman þöyle demiþ oradakilere: -Alýn size stres topu getirdim! Bu gibi olaylara çok tanýk olduk biz burada... Ama o zamanlar askerin dediði dedik, kestiði kestik olduðu için, bunlarýn üstüne gitmeye cesaret edemedi kimse... Ne bölükte cehennem topuzu ile böbrekleri sökülen gencimiz, ne aracýndaki müziði fazla açtý diye göðsünden astsubay tarafýndan vurulan delikanlý, ne taburlardaki þaibeli intiharlar harekete geçirmeye yetmedi siyasilerimizi... Þimdi ise Ýstanbullu bir askerin Kýbrýs'taki bölüðünde dövülerek komalýk edilmesi haber olabiliyor Türkiye'deki bir gazeteye... Neden? Deðiþti mi durum? Esamesi okunmuyor mu askerin artýk? Astýðý astýk, kestiði kestik deðil mi? Çok merak ediyorum. Türkiye'de kendine yakýn olmayan generalleri tasfiye eden ve tam anlamýyla orduya hakim olan Tayyip Erdoðan, Kýbrýs'ta da iþleri halletti mi? Yani buradaki askeri otorite eski otorite mi, yoksa Türkiye'deki gibi yenilendi mi o da? Türkiye 'sivilleþir' ve asker siyasetten alýnarak kýþlasýna gönderilirken, Kýbrýs'ta durum ne? Türkiye'dekiler bu deðiþikliði hissettiler mi bilmem, ama biz henüz hissetmedik burada... Eski tas eski hamam... Bakýn mesela... Biz bu sütunlarda günlerdir polise çok ciddi bir konuda kamuoyu önünde sorular yöneltiyoruz da, hiçbir yanýt gelmiyor komutanlýktan bunlara... Soruyu polise soruyoruz gerçi, ama bunun ucu komutanlýkta... Polis komutanlýða baðlý olduðuna ve talimatý ondan aldýðýna göre, komutan deðil mi iþin baþý? Komutanlýk bizi tehdit eden çetecilerle ilgili þikayetimizi ve polis tarafýndan alýnan ifadelerimizi dikkate almazsa kim alacak? Soruyoruz: -Ýfadelerimiz ne oldu? Çýt yok! -Çetecilerle ilgili deliller karakolda nasýl kayboldu? Yine çýt yok! -Gazetemize ilk kurþunlarý sýkan ve Türkiye'ye kaçan þahýsla ilgili bir geliþme var mý? Çýt yok! -Ýkinci kurþunlamada tutuklanan ve kendisine dava okunduktan sonra kefaletle serbest býrakýlan þahýs, aradan 5 ay geçtiði halde neden bir kere bile mahkemeye çýkarýlmadý ve duruþmasýna neden baþlanmadý hala? Çýt yok! Türkiye'deki 'sivilleþme'nin bize de yansýmasýný beklersek, çok bekleriz daha... Zaten Türkiye de sivilleþti mi sanki? Dini bütün olmayan generaller gitti, yerine dini bütün olan generaller geldi... Eskisi de Amerika'nýn emrindeydi, yenisi de... Deðiþen bir þey yok... GüvenlikKuvvetleri Komutanlýðý deðil polisimizin baðlý olduðu... Güvenilmez Kuvvetler Komutanlýðý...

3 AFRÝKA dan mektup... EÞELEDÝKÇE, BAKIN DAHA NELER ÇIKIYOR ORTAYA Ali Uçanok... Maðusa'nýn en ünlü iþadamlarýndan... Hatýrlarsýnýz belki... Ýsmet Felek olaylarýnda geçmiþti onun da ilk kez adý gazetemizde... Felek'i cezaevinde ziyaret edenlerden biriydi çünkü. O da kaptýrmýþ paçasýný meðer bu çeteye... Çeteciler onu da dolandýrmaya kalkmýþ. Uçanok inþaat malzemeleri satýcýsý ayný zamanda... Çetenin Ýsmet Felek liderliðinde faaliyetlerini sürdürdüðü sýralarda bakýn ne olmuþ... Maðusa'da Birtan Zabitler'in kardeþine ait olan Zabitler Petrol Ýstasyonu bir anlaþma yapmýþ Ali Uçanok'la... Onlar malzeme alacaklar ondan, buna karþýlýk da kendisine bir BMW marka araç verecekler... Vermiþler de BMW'yi... Malzeme almaya baþlamýþlar... Ancak bir süre sonra bu anlaþmayý tek taraflý olarak bozmuþ Zabitler... Ve malzemeyi Ali Uçanok'tan aldýklarý yetmezmiþ gibi, verdikleri BMW'yi de geri almýþlar. O kadarla da kalmamýþ mesele bin de sterlin istemiþler üstünden... Tüm bu iþlere aracýlýk yapan da Birtan Zabitler olmuþ. Kendisinden talep edilen 50 bin sterlini vermeyen Ali Uçanok, çetecilerin tehditleriyle karþý karþýya kalmýþ bu kez... Oðuz Felek girmiþ devreye... Tehdit üstüne tehdit yaðdýrmaya baþlamýþ Türkiye'den Ali Bey'e... Bu tehditlerden bunalan Ali Bey, Polis Genel Müdürü Günay Özan'a giderek anlatmýþ durumu... Hatta Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile bazý bakanlarý da sokmuþ devreye... Polis bunun üzerine Oðuz Felek'le ilgili yaklaþýk 8 dosya hazýrlayarak göndermiþ Türkiye'deki polise... Organize Cürümler Þubesi'ne... Oðuz Felek'in tutuklanmasýný talep etmiþ... Böyle bir talebin ilk kez yapýldýðý söyleniyor KKTC'den Türkiye'ye... Bizi kurþunlayan ve halen Türkiye'de bulunan Emin Sýba ile ilgili bile böyle bir talep gitmemiþ... * Bu arada tüm bu olaylarý aydýnlatacak yeni bir þey daha öðrendik sevgili okurlar... O da þu: Ýsmet Felek KKTC'de tutuklandýðý sýrada, Türkiye'ye iade edilmeden önce, cezaevindeyken gönüllü bir ifade vermek istemiþ bir gün polise... Ve vermiþ de... Girne polis karakolunda, Cürümleri Önleme Þubesi'nde görevli Hüseyin Özerenler gitmiþ Felek'in ifadesini almaya, yanýndaki baþka bir polisle... Ýsmet Felek çok önemli þeyler söylemiþ bu ifadesinde... Hatta bazý iþadamlarýnýn da ismini vermiþ... Ne var ki bu ifade de yok ortada þimdi... Türkiye'ye gönderilen Felek dosyasýna da konmamýþ... Polis gizliyor onu da... * Bu olaylarý bilenler polise güvenmedikleri için korkuyorlar konuþmaya... Hele bize sýkýlan kurþunlardan sonra iyice kabuklarýna çekildiler... Çevre kirliliðinden söz eden çok... Rejim kirliliðinden söz eden yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE HASPOLAT SOSYAL KONUT SAHÝPLERÝ ÞÝKAYETÇÝ Müteahhit yükümlülüklerini yerine getirmiyor Afrika (Özel)- Lefkoþa Türk Belediyesi'nin öncülüðünde Haspolat'ta yapýlan sosyal konutlar "anahtar teslimi" yapýlmasýna raðmen müteahhit tarafýndan halen sahiplerine verilmedi. Lefkoþa Belediyesi'nin ihaleye çýkardýðý Haspolat Sosyal Konutlarý'nýn yapým ve teslimini ihale usulü bir Ýtalyan inþaat þirketi kazanmýþtý. Bu þirket inþaat iþlerini yürütmesi için Cemsa ile anlaþtý. Yani müteahhitliðini Cemsa Þirketi aldý. Cemsa da taþeron olarak inþaat iþlerini Hüseyin Paþa, Gürsel Zelzele, Behçet Zelzele verirken dairelerin elektrik iþlerini de Turgay Paþa'ya verdi. 20 Temmuz tarihinde þaþaalý bir törenle ve Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn uydu aracýlýðýyla baðlanarak "ya Allah bismillah" diyerek açýlýþýný yaptýðý konutlara elektrik baðlanamýyor... Birçok dairenin sývalarý henüz içine yerleþilmeden dökülmeye yüz tuttu. Konuyla ilgili gazetemize þikayette bulunan konut sahibi bazý vatandaþlarýmýz þunlarý söylediler: "Sosyal konutlardan daire alan arkadaþlarýmýzýn bir kýsmýnýn dairelerinin sývalarý þimdiden dökülmeye baþladý. Anahtar teslimi yapýlmasýna raðmen dairelerde elektrik ve su bulunmamaktadýr. Bizzat Elektrik Kurumu'nu arayýp durumu sorduk. Bize verilen cevap konutlarýn elektrik iþlerini yapan Turgay Paþa'nýn henüz iç elektrik tesisatýný döþemediði veya bazý yerlerde de problem olduðu yönündedir. Bu nedenle Elektrik Kurumu iç tesisat kontrolünü yapmamýþ. Konutlar kontrolden geçmeden elektrik baðlanmasý da mümkün deðilmiþ. Biz kirada yaþayan insanlarýz. Hem kira vermekte, hem de sosyal konutlara olan bocumuzun aylýk taksitlerini ödemekteyiz. Dar gelirli insanlar olmasak aylýk taksitlerle sosyal konut almaz, gider müstakil evler alýrdýk. Belediye bize bir þans verdi, ancak iþi alan müteahhit ve taþeron firmalar herþeyi yokuþa sürmekte ve bizleri de maddi ve manevi yönden huzursuz etmektedirler. Ýki yere para vermek, bizi zaman içinde daha fazla borca sokmaktadýr. Ýstediðimiz Lefkoþa Belediyesi'nin bizim adýmýza Cemsa Ýnþaat Þirketi'nden hesap sormasýdýr. Aksi halde televizyonda yayýnlanan görüntüleri de alýp ilgililer hakkýnda yasal iþlem baþlatacaðýz..." Lefkoþa'daki selimiye Meydaný'nda Anti-Militarist Barýþ Harekatý Afrika (Özel)- Baraka Kültür Merkezi, Barikat Gazetesi, BKP Gençlik Kollarý, Kýbrýslý Gençlik Platformu, KSP Gençlik, YKP Gençlik ve baðýmsýz genç aktivistler tarafýndan 'Dikkat Askersiz Bölge' belgisiyle düzenlenen Anti-Militarist Barýþ Harekatý eylemi dün akþam Lefkoþa'da Selimiye Meydaný'nda gerçekleþtirildi. Yoðun bir katýlýmýn olduðu etkinlikte Sol Anahtarý, Özgür, Gommalar Müzik Savaþçýlarý, Ekim Müzik Grubu ve Türkiye'den gelen ünlü Bandista grubu sahne aldý. Etkinlikte çeþitli standlar da kuruldu ve gazete, dergi satýþý yapýldý. Daðýtýlan broþürde þu ifadelere de yer verildi: "Askerleþtirilmiþ toplum peþinde koþan paþalar, militarizmle yýkanýr beyin, yaþasýn erkeklik, ya kadýn? Bir yirmi temmuzdu, bir ondört aðustostu, biz yolda, yollarý asker kesmiþ, çekilin barýþa gideceðim var." Fotoðraflar: Mustafa Erkan Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra BEYAZ KÝMLÝK YETMEZ! Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Kimlere vereceklermiþ? Kuzey Kýbrýs'ta her kim varsa... Bu kimlikleri alacak olanlar artýk Kýbrýslý olacaklarmýþ. Bir vatandaþýn sahip olduklarý bütün haklara sahip olacaklarmýþ... Sadece seçme ve seçilme haklarý olmayacakmýþ. Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Kaç kiþiye vereceklermiþ? Bilen yok. Af çýkaracaklarmýþ... Aftan yararlanmak için müracaat edecek olanlarýn sayýsý o zaman ortaya çýkacakmýþ. Oh ne alâ, ne alâ! Artýk kýsmetimize ne düþerse... Bu sayý 300 bin de olabilir, 500 bin de, 1 milyon da... Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Yetmez... Pembe kimlik, kýrmýzý kimlik, sarý kimlik, mavi kimlik de vermek lazým... Üstelik bu iþi otomatiðe baðlayýp, hava ve deniz limanlarýnda yapmak lazým... Turist ülkeye girerken soracaksýn: -Kuzey Kýbrýs'a niçin geldin? -Fuhuþ için... -Al sana pembe kimlik... -Sen? -Kumar için... -Al sana kýrmýzý kimlik... -Sen? -Uyuþturucu için... -Al sana sarý kimlik... -Sen? -Yasa dýþý iþler için... -Ne demek yasa dýþý iþler? -Hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, gazete kurþunlamak, adam öldürmek gibi iþler be abi... -Al sana mavi kimlik... Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Neden verecekler? Bilen yok! Emir yüksek yerden geldi. -Ya her biriniz 4 çocuk yapýp nüfusunuzu artýracaksýnýz, ya da size gönderdiklerimin tümüne vatandaþlýk vereceksiniz, dendi. Zavallý iþbirlikçilerimizin boynu kýldan ince... Koltuðu kaybetmeyi göze alamadýlar. Herkesi vatandaþ yapmak için kollarý sývadýlar. Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Verin, verin... Madem 4 çocuk doðurmayý göze alamýyorsunuz... Hiç çareniz yok... Her gelene bir kimlik kartý vereceksiniz. Nüfusumuzun en az 2-3 milyon olmasý gerekir. Türkiye'de nüfus çok... Siz sadece isteyin... Ankara size gönderir. Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Vermezlerse ne olur? Erdoðan çok kýzar. -Parayý kesin, der. Birkaç ay para gelmeyince isyan çýkar. Bir iþbirlikçi gider... Yerine baþka bir iþbirlikçi gelir. Abdi gider, Hamza gelir... Ýrsen gider, Özkan gelir. Düzen böyle kurulmuþ. Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Nüfumuzu artýracaklarmýþ... Bu küçücük toprak parçasý bu kadar nüfusu kaldýrýr mý? Bu küçücük ekonomi, onca nüfusu besleyebilir mi? Ankara için bunlarýn hiçbir önemi yok... Ankara için önemli olan topraktýr, insan deðil... Kaç kez söylediler: -Kýbrýs'ta bir tek Türk kalmasa bile, Türkiye Kýbrýs'tan vazgeçmez. Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Ankara bindiði dalý kesiyor da farkýnda deðil... Bu akýllar Ankara'nýn aklý deðil... Bu akýllar, Anglo-Amerikan aklý... Kýbrýs'ta Kýbrýslýtürk kalmazsa... Türkiye'nin de Kýbrýs'la bir iliþkisi kalmaz bu bir... Ýkincisi de, ilahlar Kýbrýs gibi hem stratejik, hem de ekonomik deðeri olan bir adayý Türkiye'ye yedirmezler. Yakýnda göreceðiz... Kýbrýs'a yeni bir ayar yapýlacak. Ve bu maskaralýklar son bulacak. Diþinizi biraz daha sýkýn. Çoðu gitti, azý kaldý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Gel eþel mobil gel eþel mobil bitsin bu hasret Bu döviz yangýnýna biraz olsun çare ol Çalacak bu gidiþle kapýmýzý sefalet Görünmüyor ufukta ne bir umut ne bir yol Kalay MEYDANLARIMIZ NEDEN BOÞ? Mýsýr'dan Ýngiltere'ye, Suriye'den Ýspanya'ya, Ýngiltere'ye yaþanan isyanlarý, Harvard Üniversitesi tarih profesörü Niall Ferguson "küresel öfke patlamasý" olarak tanýmlýyor. Amerika'dan Avrupa'ya dünyayý etkisi altýna alan isyanlarýn en önemli noktasý isyanlarýn merkezinde gençlerin olmasýydý. Neoliberal ekonomik sistem en çok gençleri vuruyor çünkü. Peki Kýbrýs'ýn kuzeyinde iþgal rejiminin dayattýðý ne idüðü belirsiz hilkat garibesi ekonomik sistem en çok kimleri vuruyor? Meydanlarýmýz neden boþ? Düzeni deðiþtirmek isteyen kimse kalmadý mý bu memlekette? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KIBRIS'I ANLATMAYA ÇALIÞMAK... Geçtiðimiz hafta yýllarca görmediðim dostlarýmý gördüm... Uzun olmasa da birkaç saatliðine sohbet ettik... Yaklaþýk yýlý birkaç saate sýðdýrdýk... Ben, onlar gittikten sonraki Kýbrýs'ý anlatmaya çalýþtým... Onlar da Kýbrýs'tan ayrýldýktan sonra yaþadýklarýný... KKTC Bakanlar Kurulu tartýþmalý geçen bir kararýn ardýndan Þener Levent için, tabanca ithal, taþýma ve kullanma izni verdi... Bazý dostlar buna karþý çýktýlar.. "Kendi korumanýzý kendiniz saðlayýn" dediler... Nasýl olacak bu? "Bir güvenlik þirketine baþvurun, size güvenlik elemaný saðlasýn. Pek fazla bir gideri de yok..." Dedikleri doðru, ama yaþadýklarýmýzdan ve içinde bulunduðumuz ortamdan dolayý güvenlikçiye de güvenmek saflýk gelir bana... Neden mi? Þener Levent'i vurmak için gönderttiði adamýnýn eline "Özel bir zarf" vererek gazeteye yollayan Oðuz Felek, telefonla ne demiþti bilir misiniz? "Ondan önce de yemek göndertmiþtim"... Restorantlarda çalýþan garsonlarýn veya motorcularýn kimlerden oluþtuðunu söylemeye gerek yok. Baþta güvenlik olmak üzere birçok sektör Türkiyelilerin elinde... Tümünü de ayný kategoriye koyduðum sanýlmasýn... Ancak bu sektörlerdeki patronlarýn ayakta durabilmesi için bu ülkede arkasýný illegal bir yerlere dayamasý þarttýr. Bizi yemek servisi yapan Türkiyeliye vurdurtmak isteyen Oðuz Felek, emri iþyerinin patronuna mý verdi, orada çalýþan kiþiye mi? YDÜ'ye çalýþmak için gelen doktorlara hemen vatandaþlýk verilmesi dünkü gazetemizin manþetindeydi. Dikkatinizi çekti mi bilmem... Bir tanýdýk aradý ve KKTC kimlik kartlarý üzerindeki numaralara dikkat çekti... "Her numara bir vatandaþ demektir" diye baþladý söze Aralýk 2010'da verilen kimlik numarasý Ýki buçuk ay sonra yani 11 Mart 2011 tarihinde Türkiyeli bir doktora verilen kimlik kartýnýn numarasý ise Aradaki fark 2 buçuk ayda verilen kimlik sayýsýný yansýtýr. Ýki buçuk ayda kiþiye daha vatandaþlýk verilmiþ demek ki... Yýllardýr yurt dýþýnda yaþayan dostlardan bir tanesi, "Ýki aydýr buradayým ve otelde kalýyorum" dedi Neden evinde kalmadýðýný sordum. "Evim bir Türkiyeli aile tarafýndan iþgal edilmiþti. Kapýyý kýrýp girdiler. Atana kadar anam aðladý. 2 aylýk tatilimi polis, avukat ve mahkemelerde geçirdim. Evden çýkmalarý için para istediler onu da verdim ve ancak öyle çýktýlar" dedi. Bu topraklarda hak onlarýndýr... Onlar kurtarýcý biz kurtulanýz çünkü... Mentalite bu... Ýþbirlikçiler 2 buçuk ayda vatandaþlýk verdi yaþýn altýndakileri, kaçaklarý, vatandaþ olmayýp çalýþma izni olanlarý, askerleri de hesaplarsak nüfusun milyondan fazla olduðu söylenebilir. Biz þüpheciyiz birçok konuda... Siz olsanýz bu nüfus yapýsý içinde ne yapardýnýz? SERACILAR BÝRLÝÐÝ "HAL YASASI" ÝSTEDÝ Seracýlar Birliði, haksýz rekabetin önlenmesi ve üretici yanýnda tüketicinin de menfaati için "Hal Yasasý"nýn çýkmasý gerektiðini belirtti. Birlik, seracýlýðý hobi olarak yapanlarla profesyonellerin ayrýlmasý için kimlik uygulamasý baþlatýlmasýný da istedi. Taleplerini birliði ziyaretinde Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu'na aktaran Seracýlar Birliði Baþkaný Mahmut Doðan, hal yasasý olmamasý nedeniyle hem üreticinin hem tüketicinin kaybettiðini söyledi. Saðlýk kontrolü, vergi denetimi ve haksýz rekabet gibi pek çok sorun Dikmen'i çaða hazýrlayan plan tamamlanýyor n Dikmen Bölgesini geleceðe hazýrlayan Stratejik Kalkýnma Planý'na iliþkin aktiviteler belirlendi Lha - Dikmen Bölgesi'ni geleceðe hazýrlayan Stratejik Kalkýnma Planý'nda yer alacak öncelikler 2 günlük toplantý sonrasýnda belirlendi. Dikmen Belediyesi, kamu-özel sektör ve STO temsilcileri, AB Komisyon üyeleri ve bünyesinde öncelikli olarak Planýn yer aldýðý geniþ kapsamlý Proje'den sorumlu The Management Centre (Yöneticilik Merkezi) katýldýðý çalýþma toplantýlarý hafta sonunda Golden Tulip Lefkoþa Hotel'de yapýldý. Toplantýda, Stratejik Kalkýnma Planý'nda yer alan aktiviteler, yapýlan senaryo analizi doðrultusunda incelenerek Dikmen Bölgesi için nelerin öncelik taþýdýðý belirlendi. Geniþ katýlýmcý yelpazesi ile ortak akýl birliði yaratýldý: Moderatörlüðünü The Management Centre Yönetici Direktörü Dr. Bülent Kanol'un yaptýðý toplantýya, Dikmen Belediye Baþkaný Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi meclis yaþadýklarýný kaydeden Doðan, hobi olarak üreticilik yapanlarla profesyonel seracýlarýn belirlenmesi için kimlik uygulamasý baþlatýlmasýný da istedi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre Amcaoðlu da Seracýlar Birliði'ni ziyaretinde, Hal Yasasý'nýn tasarý olarak meclis alt komitesinin gündeminde olduðunu söyledi. Amcaoðlu, 2010'da doludan zararýn görenlerin tazmin edilmesi için çalýþmalarýn sürdüðünü, ayrýca Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan üretim konusunda ülkenin dört bir yanýnda eðitim seminerleri verildiðini de ifade etti. üyeleri ile bölge muhtarlarý yanýnda ilgili kurum ve kuruluþlarýn baþkan ve yetkilileri, bölgedeki iþ insanlarý ve sivil toplum temsilcileri de katýldý. Ülkede bir ilke imza atýlarak, kýrsal kesimin bir yöresini çevre, yerleþim, kalkýnma ve paylaþým olgularýnda katýlýmcý demokratik yöntemle geleceðe hazýrlayan 2 yýllýk çalýþmanýn sonuna yaklaþýlýyor. Dikmen için önceliklerin belirlenmesi çalýþmasýnda geniþ katýlýmcý yelpazesiyle ortak akýl birliði yaratýldý. Bu yýl sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenen Stratejik Planla ilgili önceliklerin be Proje, AB'nin Kýrsal Topluluklarda Yaþam Kalitesini Artýrma Programý'nda fon desteði alýyor. Projenin diðer bir ayaðýný teþkil eden Dikmen Belediyesi'nin ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alma çalýþmalarý bu yýlýn baþýnda baþarýyla tamamlanmýþ, Dikmen Belediyesi ülkede ilk ISO Kalite Yönetim Belgesi alan Belediye olmuþtu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent GEL EÞEL MOBÝL GEL Kuzey Kýbrýs'ta istisnasýz bütün sendikalar, bütün dernekler ve sivil toplum örgütleri, eþel mobili yeniden uygulamaya koymasý için hükümete çaðrýlar yapýyorlar. Maliye Bakaný tümüne birden yanýt veriyor. "Bu mümkün deðil." Neden mümkün deðilmiþ? Daha fazla sormayýn, kaþýmayýn orasýný. Söyleyemez. Söylerse diline biber sürebilirler! Ne yapsýn yani? Eþel mobili biz kaldýrmadýk ki yeniden uygulamaya biz koyabilelim mi desin? Sýký mý? Eþel mobilin kaldýrýlmasý, Türkiye'nin dayattýðý protokolda var. Yani Ankara kaldýracaksýnýz dedi, bunlar da kaldýrdýlar! Þimdi Ankara onay vermeden bunu yeniden uygulamaya koymak kimin haddine? Dolayýsýyla, birçoklarýnda olduðu gibi, eþel mobil çaðrýlarýnýn doðru adresi de UBP hükümeti deðil, TC Büyükelçisi Halil Ý. Akça olmalýdýr. Ha, Ankara bu çaðrýlarý zerre kadar kaale bile almaz. Ya da TC-KKTC arasýnda imzalanan protokol gereðidir diyerek iþin içinden çýkmaya çalýþabilir o baþka mesele. Sanki UBP hükümetinde, o protokolü reddedecek yürek, onur ve irade varmýþ gibi! Herkesin malûmudur ki protokol Ankara'da hazýrlanmýþ ve UBP hükümeti de bunun taþeronluðunu yapmak üzere altýna imzayý atmýþtýr! Taþeronlarýn bu protokol maddelerini uygulamadan kaldýrmasý mümkün deðildir. Ersin Tatar'ýn "Eþel mobilin yeniden uygulanmasý mümkün deðildir" örtülü yanýtýnýn açýlýmý özetle budur. Güney Kýbrýs'ta yaþanan son büyük felâketten sonra Rum tarafýný fena kýstýrdý bizimkiler. Hamaset tellâllarý, "Rum ekonomisi kötüye gidiyor" diye þakýr þakýr oynuyorlar her gün! Ersin Tatar'ýn son deðerlendirmesi de ayný havada. Bizimki iyiye, onlarýnki kötüye gidiyormuþ. Güney Kýbrýs'taki deniz üssünde yaþanan korkunç felâketin aynýsý Kuzey Kýbrýs'ta meydana gelseydi, KKTC kakasýndan C'sine kadar çoktan cehennemin dibini boylamýþ olurdu. Komþuyu "gurva"da kýsýp, onun yaþadýðý korkunç felâket üstüne ahkâm kesmek, "Ben iyiye gidiyorum, sen kötüye gidiyorsun" demek, KKTC açýsýndan doðruyu yansýtmamasý bir yana... Ne iyi niyete sýðar, ne de insanlýða... Bir hatýrlatma daha yapalým... "Dövizin yükselmesi ülkeye ucuzluk getirecek" demiþti Ersin Tatar. Aradan 3-4 gün ya geçti ya geçmedi... Dövizin yükselmesi LPG fiyatlarýnýn yaklaþýk yüzde 7.5 oranýnda artmasýna neden oldu. Ve tüpgazýn fiyatý 1.5 TL zam yapýlarak 33 TL'ye çýkarýldý! Ersin beyin bahsettiði "ucuzluk," böyle bir "ucuzluk" mudur acaba?! Maliye Bakanlýðý'ndan ve Ticaret Dairesi'nden bir rica ve istirhamda bulunmak istiyorum. Dövizin astronomik yükseliþiyle Kuzey Kýbrýs'ta hangi mal ve hizmetlerde ne kadar ucuzlama olmuþtur. Eski ve yeni fiyatlarýyla bunlarýn bir listesi açýklanýrsa, vatandaþ da, dövizdeki yükselmenin ülkeyi nasýl ucuzlattýðýný öðrenmiþ, kafa karýþýklýðý gitmiþ olur! Malûm, Ersin bey ucuzluk gelecek deyince, herkesin gözü yolda ucuzluðu bekliyor!

5 15 Aðustos 2011 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Hadi beyler, býrakýn masgaralýðý. Lefke'ye "petrol" deðil, "futbol" yakýþýr. Yapýn gereðini. Maðusa'yý kevgire çevirdiler * Lefkeliler "petrol dolum tesisi" deðil, "turizm tesisi" istiyormuþ. -Bir daha düþünsünler Petrolda daha çok para var gibi geliyor bana. *KKTC'de bir günde vatandaþlýk veriliyormuþ. -Bir de; bu devlet tembeldir, hantaldýr, battaldýr derler Baksanýza, arý gibi çalýþýyor iþte. * Devlet gençlere arsa vermeye devam ediyormuþ. - Ma hangi gençlere "Genç" dedikleri kimlerdir Yaþlarýný açýklasýnlar bize bakalým. Alanlar arasýnda torun sahibi olanlar bile varmýþ. * Girne'de bir petrol istasyonunda baþlayan tartýþma býçaklama ile bitmiþ. - Tartýþmayý boþu boþuna uzatmaktansa, noktayý koymayý tercih etmiþ arkadaþ. Keþke herkes böyle kýsa ve net konuþsa! * Euro'daki artýþ nedeni ile Rumlar kuzeye alýþveriþe gelecekmiþ. - Boþuna umutlanmayýn arkadaþlar.. Ne olursa olsun Rum gelip de bu taraftan alýþ veriþ yapmaz Düþünün ki %68 elektriðimizi bile istemeden alýyor. *Rum tarafýndaki patlamadan sonra 2 kiþinin kulaklarý saðýr olmuþ. -Ýki kiþi saðýr oldu ama binlerce kiþinin de gözleri açýldý Az þey mi! * Lefke'nin kurtuluþ þenlikleri devam ediyormuþ. - Nerden kurtulmuþlar, nasýl kurtulmuþlar Hallerini de mi görmüyorlar. "Yollar durmadan kazýlýyor " gibilerden bir baþlýk okudum gazetede. Ben olsam, o haberi yazan muhabiri hemen kovardým. Yalan-yanlýþ, okuyucuyu aldatýcý haber yapýyor çünkü. Nerde görmüþ yollarýn "durmadan" kazýldýðýný! Elinin körü. Aha bugün Pazar Ve yollarda kazý falan yapýlmýyor. Ýþçiler durdu Ýþ makineleri durdu Ýþler durdu. Ve üstelik her Pazar böyle Aylardýr Maðusa'yý kevgire çevirdiler.. Önceleri biraz naziktiler. "Verdiðimiz rahatsýzlýk için özür dileriz" havasýndaydýlar Tabela bile diktiler Þimdi kabalaþtýlar.. Þimdi rahatsýzlýk vermekten zevk alýr bir halleri var. Þikayet edemezsiniz Yakýnamazsýnýz Hemen dikilirler karþýnýza. Yanýt hazýr. "Aha kanalizasyon yaparýk size, katlanamadýnýz iki gün." Evet Bugünkü tutum bu. "Katlanamadýnýz iki gün " Ne kafadýr be bu kafa. Vatandaþý ille katlayacaklar Vatandaþý ille canýndan bezdirecekler Neymiþ Kanalizasyon yapýyormuþ. Sevsinler! CANAVARIN ADI TRAFÝK Bir köpeðimiz vardý. Uysal ve sakindi. Zamanla hýrçýnlaþmaya baþladý.. Gelen geçene havlýyor, rahatsýzlýk yapýyordu Aldýrmadýk Bir süre sonra "havlamaktan" vazgeçti, önüne gelene saldýrmaya baþladý. Zinciri elimizdeydi. Az çok kontrol edebiliyorduk BÖYLE BÝR ANDI Ve gün geldi, köpeðimiz daha da azgýnlaþtý Önce zincirlerini kopardý Yakalamak için çok koþtuk ardýndan Ama ne mümkün Yakalayamadýk Bu arada her önüne gelene saldýrmaya, ýsýrmaya, parçalamaya baþladý. Kýsacasý zamanýnda alýnmayan önlemler nedeni ile tam bir canavara dönüþtü. Þimdi kenara çekilmiþ, göz göre göre önümüzde parçaladýðý kurbanlarýnýn arkasýndan aðlamakla yetiniyoruz. Yapabilecek bir þeyimiz yok. Köpeðimizin adý "Trafiktir." Lütfen yaklaþmayýn ve bulaþmayýn! Yardýmýnýza gelemeyiz. Herkes kendi ailesinin canýný kurtarmaya baksýn. Bizi aþtý artýk.! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Sevgili aileler "Gençlere yapýlan katký ve yatýrým geleceðe yapýlacak yatýrýmdýr" dedikleri doðrudur. Ama siz yanlýþ anladýnýz ve yanlýþ uyguluyorsunuz Daha iþi bile olmayan çocuðun altýna araba vermek yatýrým deðildir

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ Elektrik çalýþanlarýna verdiði sözü tutmayan Ýrsen Küçük, belediye çalýþanlarýna verdiði sözü de tutmadý. 63 gündür ödenmeyen belediye iþçilerinin zincirlerinden baþka kaybedecek nesi kaldý? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı