ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI"

Transkript

1 "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GÜVENÝLMEZ KUVVETLER KOMUTANLIÐI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar BEYAZ KÝMLÝK YETMEZ! Turgut Afþaroðlu GEL EÞEL MOBÝL GEL Mehmet Levent Maðusa nýn tanýnmýþ iþadamlarýndan Ali Uçanok da Felek çetesinin kurbanlarýndan... Çeteciler 50 bin sterlin istiyorlar! Iþadamýna MAÐUSA'YI KEVGÝRE ÇEVÝRDÝLER Tatar da olmasa KIBRIS'I ANLATMAYA ÇALIÞMAK... Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Akkuyu nükleer santralý Burnumuzun ucunda ölüm kokusu 1 ölü 1 aðýr yaralý Pakistanlý iþçi trafik kurbaný n Haspolat n Japonya daki kavþaðýndaki kazada felaketten sonra Ali Ýzveren Avrupa daki nükleer yönetimindeki aracýn santrallar kapatýlýrken, çarptýðý 2 yayadan Türkiye Akkuyu daki biri olan Pakistanlý projeyi ileri götürüyor... iþçi öldü, diðeri aðýr yaralandý n 8. sayfada n 2. sayfada Çete tehditi Zabitler Benzin Ýstasyonu sahipleri ile yaptýðý alýþveriþ Ali Uçanok a çok pahalýya patladý... Bir BMW araca karþýlýk Zabitler e malzeme satan Uçanok un daha sonra BMW da elinden alýndý ve üstünden de 50 bin sterlin talep edildi... n Son haftalara kadar Oðuz Felek in Türkiye den yaptýðý tehditlerle karþý karþýya kalan Uçanok, Polis Genel Müdürü Günay Özan dan yardým istedi... n Derviþ Eroðlu ile bazý bakanlarýn da devreye girdiði haber verilirken, polisin Oðuz Felek le ilgili 8 dosya hazýrlayarak geçtiðimiz hafta Türkiye deki Organize Cürümler Þubesi ne gönderdiði öðrenildi... n Ýsmet Felek in KKTC de cezaevinde bulunduðu sýrada, Adli Þube görevlisi Hüseyin Özerenlere gönüllü olarak verdiði ifade de kayýp... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Fotoðraf: Mustafa Erkan Lefkoþa daki Selimiye Meydaný nda... Anti-Militarist Barýþ Harekatý n Dikkat Askersiz Bölge belgisiyle dün akþam Selimiye Meydaný nda gerçekleþtirilen anti-militarist eyleme yoðun bir ilgi oldu... n 3. sayfada HATAY VÝLAYETÝ VE HATAYLILAR (1) Selma Bolayýr l 7. sayfada YASAKLAR Sezan Artun Biz ve Onlar Onlar ve Biz Yalçýn Okut l 6. sayfada ÝNGÝLTERE EKTÝÐÝNÝ BÝÇÝYOR... Dolgun Dalgýçoðlu l 10. sayfada DÜN PAZARDI.. Erol Atabek l 8. sayfada l 13. sayfada Ersin Tatar KTHY'nin halka maliyeti 150 milyon dolar n 8. sayfada

2 1 ölü, 1 yaralý PAKÝSTANLI ÝÞÇÝ TRAFÝK KURBANI Dün gece geç saatlerde Haspolat kavþaðýnda meydana gelen kazada, Kemal Ýzverenler yönetimindeki aracýn çarptýðý iki yayadan biri öldü, diðeri aðýr yaralandý... Ölen kiþinin Pakistan uyruklu olduðu ve Levent Tuðla Fabrikasý'nda çalýþtýðý öðrenildi. KAHVEHANEDE KUMAR Güzelyurt'ta kahvehanede kumar oynayan 7 kiþi yakalandý. Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün öðleden sonra yapýlan baskýnda para karþýlýðý Atanasi oynayan A.U (E-30), E.K (E-53), M.H (E-36), Ý.E (E-45), A.K (E-31) ve H.D(E-27) ile iþletmeci V.B (E-58) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. ÝSKELE'DE 200 AÐAÇ YANDI Ýskele'de Bahçeler bölgesinde önceki gün öðle saatleri çýkan yangýnda 23 dönüm arazi içerisinde 200 aðaç yandý. Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, saat sýralarýnda 23 dönümlük devlet arazisinde çýkan yangýnda 50 badem ve 150 akasya aðacý kýsmen, Ertaþ Çakýrlýlar'a ait 10 dönüm biçilmiþ arpa anýzý yandý. HIRSIZLIK OLAYLARI Lefkoþa'da Yeniþehir bölgesindeki bir evden ziynet eþyasý ve para çalýndý. Polis bültenine göre, Zühre Toker'e ait eve penceresi kýrýlarak girildi ve 900 TL ile 280 Euro nakit para çalýndý. Lefkoþa-Girne anayolunda Özyalçýn Ýnþaat Þirketi'ne ait yarým inþaat halindeki 8 apartman içerisinde muhafaza edilen her biri 100 x 6 milimetre ebadýndaki 24 adet toplam 2 bin 976 metre uzunluðundaki elektrik kablosu da bugün erken saatlerde çalýndý. HASPOLAT KÖPRÜSÜ VE HALI SAHA 18 AÐUSTOS'TA AÇILACAK Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) tarafýndan Haspolat'ta yaptýrýlan köprü ve halý saha, perþembe günü Baþbakan Ýrsen Küçük'ün de katýlacaðý törenle hizmete açýlacak. LTB'den yapýlan açýklamada, Haspolat'ýn da LTB sýnýrlarýna dahil edilmesiyle Baþkan Cemal Bulutoðlularý tarafýndan öncelikli bölge ilan edildiði belirtildi. Yeni köprünün, sel sularýndan çöken köy köprüsünün yerine yapýldýðý kaydedilen açýklamada, halý sahanýn ise köy gençlerinin ihtiyaçlarý göz önünde tutularak yapýldýðý ifade edildi. SABAH "ZÝBÝLSÝZ LEFKOÞA", AKÞAM "GIZLAR SAHADA" HASDER Gençlik Kulübü tarafýndan organize edilen 5. Lefkoþa Gençlik Günleri "Gýzlar Sahaya Çýkarsa" adýyla düzenlenen bayan futbol turnuvasýyla devam ediyor. HASDER'den yapýlan açýklamaya göre, Güney Kýbrýs'tan Soma Akriton Gençlik Örgütü'nün de aralarýnda bulunduðu 8 bayan futbol takýmýnýn mücadele edeceði turnuva bu akþam Levent Koleji halý sahasýnda saat 18.00'de baþlayacak. Ayrýca, HASDER ile LTB'nin gençlerin çevreye duyarlýlýðýný artýrmak için birlikte düzenlediði "Zibilsiz Lefkoþa" adlý çevre temizliði ve fidan dikme etkinliði de bugün saat 10.00'da Kumsal Parký'nda yapýlacak. Türk halkýnýn fitreleri somali'ye ulaþtý Türkiye'den giden fitreler, yýllar süren iç savaþýn ardýndan kuraklýðýn vurduðu Somali'de gýda bulmak için baþkent Mogadiþu'ya gelen halka ulaþtý. Diyanet Vakfý yetkilileri baþkent Mogadiþu'da, içinde 102 kampýn bulunduðu Hodan bölgesindeki Hidaye kampýnda halka gýda paketleri daðýttý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn "Her Evden Bir Fitre, Bir Ýftar Afrika'ya" baþlýklý kampanyasý çerçevesinde toplanan baðýþlarla hazýrlanan gýda paketlerinin iki kamyona yüklenerek Hidaye kampýna ulaþtýrýlmasý, kampta yaþayanlar tarafýndan sevinçle karþýlandý. Ýzdihamýn önüne geçmek için daha önce hiç yardým almadýðý tespit edilen ailelere önce paket fiþleri verilerek, sýraya girmeleri saðlandý. Sýrayla fiþlerini göstererek paketlerini alanlarýn arasýnda paketleri taþýmakta zorlanan kadýn, çocuk ve engellilere Diyanet Vakfý yetkilileri ile güvenliði saðlayan askerler yardýmcý oldu. Diyanet Vakfý Dýþ Ýliþkiler Müdürü Mustafa Tutkun, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Hidaye kampýnda 1000 gýda paketinin daðýtýmýný yaptýklarýný, böylece kampta toplamda 1600 paketin daðýtýmýnýn yapýlmýþ olduðunu aktardý. Tutkun, bu çalýþmayla, þu ana kadar Türkiye'den gelen üç uçakla Mogadiþu'ya ulaþan yardýmlarýn daðýtýmýný yapmýþ olacaklarýný söyledi. Tutkun, yardýmlarýn büyük kýsmýnýn ise Türkiye'den yola çýkacak gemi ile geleceðine dikkati çekti Çiziktirdi Þener LEVENT Açý GÜVENÝLMEZ KUVVETLER KOMUTANLIÐI 'Taraf' gazetesinde bir haber... Kýbrýs'la ilgili... Baþlýk: "Disko'da koma"... Disko bildiðiniz disko, yani diskotek deðil... Bizim buradaki askeri disiplin koðuþuna takýlan isimmiþ... Bilmiyorduk doðrusu... Bunu da öðrenmiþ olduk böylelikle... Bizde 'lokap' derler buna... Çok söylenirdi mücahitlik yýllarýnda... Ne olmuþ bu 'disko'da? Burada askerlik görevini yapmakta olan Ýstanbullu Uður Kantar içtimaya geç kalýnca, komutaný tarafýndan oraya atýlmýþ. Maðusa'da 28. tümen, 61. alay, 3. tabur, 9. bölükte... Bir kantar dayak atýlmýþ Kantar'a... Komalýk oluncaya kadar... Hastanelik edilmiþ... Ve halen Ankara GATA'da tedavisi sürmekteymiþ... Gazeteye gidip oðlunun baþýna gelenleri anlatmýþ babasý... Duvarlara vurmuþlar baþýný... Üç gün aç susuz býrakmýþlar... Kelepçeyle sandalyeye baðlayarak saatlerce güneþin altýnda tutmuþlar... Kantar'ý cezalandýran bölük komutaný imiþ. Onu alýp diskoya götürdüðü zaman þöyle demiþ oradakilere: -Alýn size stres topu getirdim! Bu gibi olaylara çok tanýk olduk biz burada... Ama o zamanlar askerin dediði dedik, kestiði kestik olduðu için, bunlarýn üstüne gitmeye cesaret edemedi kimse... Ne bölükte cehennem topuzu ile böbrekleri sökülen gencimiz, ne aracýndaki müziði fazla açtý diye göðsünden astsubay tarafýndan vurulan delikanlý, ne taburlardaki þaibeli intiharlar harekete geçirmeye yetmedi siyasilerimizi... Þimdi ise Ýstanbullu bir askerin Kýbrýs'taki bölüðünde dövülerek komalýk edilmesi haber olabiliyor Türkiye'deki bir gazeteye... Neden? Deðiþti mi durum? Esamesi okunmuyor mu askerin artýk? Astýðý astýk, kestiði kestik deðil mi? Çok merak ediyorum. Türkiye'de kendine yakýn olmayan generalleri tasfiye eden ve tam anlamýyla orduya hakim olan Tayyip Erdoðan, Kýbrýs'ta da iþleri halletti mi? Yani buradaki askeri otorite eski otorite mi, yoksa Türkiye'deki gibi yenilendi mi o da? Türkiye 'sivilleþir' ve asker siyasetten alýnarak kýþlasýna gönderilirken, Kýbrýs'ta durum ne? Türkiye'dekiler bu deðiþikliði hissettiler mi bilmem, ama biz henüz hissetmedik burada... Eski tas eski hamam... Bakýn mesela... Biz bu sütunlarda günlerdir polise çok ciddi bir konuda kamuoyu önünde sorular yöneltiyoruz da, hiçbir yanýt gelmiyor komutanlýktan bunlara... Soruyu polise soruyoruz gerçi, ama bunun ucu komutanlýkta... Polis komutanlýða baðlý olduðuna ve talimatý ondan aldýðýna göre, komutan deðil mi iþin baþý? Komutanlýk bizi tehdit eden çetecilerle ilgili þikayetimizi ve polis tarafýndan alýnan ifadelerimizi dikkate almazsa kim alacak? Soruyoruz: -Ýfadelerimiz ne oldu? Çýt yok! -Çetecilerle ilgili deliller karakolda nasýl kayboldu? Yine çýt yok! -Gazetemize ilk kurþunlarý sýkan ve Türkiye'ye kaçan þahýsla ilgili bir geliþme var mý? Çýt yok! -Ýkinci kurþunlamada tutuklanan ve kendisine dava okunduktan sonra kefaletle serbest býrakýlan þahýs, aradan 5 ay geçtiði halde neden bir kere bile mahkemeye çýkarýlmadý ve duruþmasýna neden baþlanmadý hala? Çýt yok! Türkiye'deki 'sivilleþme'nin bize de yansýmasýný beklersek, çok bekleriz daha... Zaten Türkiye de sivilleþti mi sanki? Dini bütün olmayan generaller gitti, yerine dini bütün olan generaller geldi... Eskisi de Amerika'nýn emrindeydi, yenisi de... Deðiþen bir þey yok... GüvenlikKuvvetleri Komutanlýðý deðil polisimizin baðlý olduðu... Güvenilmez Kuvvetler Komutanlýðý...

3 AFRÝKA dan mektup... EÞELEDÝKÇE, BAKIN DAHA NELER ÇIKIYOR ORTAYA Ali Uçanok... Maðusa'nýn en ünlü iþadamlarýndan... Hatýrlarsýnýz belki... Ýsmet Felek olaylarýnda geçmiþti onun da ilk kez adý gazetemizde... Felek'i cezaevinde ziyaret edenlerden biriydi çünkü. O da kaptýrmýþ paçasýný meðer bu çeteye... Çeteciler onu da dolandýrmaya kalkmýþ. Uçanok inþaat malzemeleri satýcýsý ayný zamanda... Çetenin Ýsmet Felek liderliðinde faaliyetlerini sürdürdüðü sýralarda bakýn ne olmuþ... Maðusa'da Birtan Zabitler'in kardeþine ait olan Zabitler Petrol Ýstasyonu bir anlaþma yapmýþ Ali Uçanok'la... Onlar malzeme alacaklar ondan, buna karþýlýk da kendisine bir BMW marka araç verecekler... Vermiþler de BMW'yi... Malzeme almaya baþlamýþlar... Ancak bir süre sonra bu anlaþmayý tek taraflý olarak bozmuþ Zabitler... Ve malzemeyi Ali Uçanok'tan aldýklarý yetmezmiþ gibi, verdikleri BMW'yi de geri almýþlar. O kadarla da kalmamýþ mesele bin de sterlin istemiþler üstünden... Tüm bu iþlere aracýlýk yapan da Birtan Zabitler olmuþ. Kendisinden talep edilen 50 bin sterlini vermeyen Ali Uçanok, çetecilerin tehditleriyle karþý karþýya kalmýþ bu kez... Oðuz Felek girmiþ devreye... Tehdit üstüne tehdit yaðdýrmaya baþlamýþ Türkiye'den Ali Bey'e... Bu tehditlerden bunalan Ali Bey, Polis Genel Müdürü Günay Özan'a giderek anlatmýþ durumu... Hatta Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile bazý bakanlarý da sokmuþ devreye... Polis bunun üzerine Oðuz Felek'le ilgili yaklaþýk 8 dosya hazýrlayarak göndermiþ Türkiye'deki polise... Organize Cürümler Þubesi'ne... Oðuz Felek'in tutuklanmasýný talep etmiþ... Böyle bir talebin ilk kez yapýldýðý söyleniyor KKTC'den Türkiye'ye... Bizi kurþunlayan ve halen Türkiye'de bulunan Emin Sýba ile ilgili bile böyle bir talep gitmemiþ... * Bu arada tüm bu olaylarý aydýnlatacak yeni bir þey daha öðrendik sevgili okurlar... O da þu: Ýsmet Felek KKTC'de tutuklandýðý sýrada, Türkiye'ye iade edilmeden önce, cezaevindeyken gönüllü bir ifade vermek istemiþ bir gün polise... Ve vermiþ de... Girne polis karakolunda, Cürümleri Önleme Þubesi'nde görevli Hüseyin Özerenler gitmiþ Felek'in ifadesini almaya, yanýndaki baþka bir polisle... Ýsmet Felek çok önemli þeyler söylemiþ bu ifadesinde... Hatta bazý iþadamlarýnýn da ismini vermiþ... Ne var ki bu ifade de yok ortada þimdi... Türkiye'ye gönderilen Felek dosyasýna da konmamýþ... Polis gizliyor onu da... * Bu olaylarý bilenler polise güvenmedikleri için korkuyorlar konuþmaya... Hele bize sýkýlan kurþunlardan sonra iyice kabuklarýna çekildiler... Çevre kirliliðinden söz eden çok... Rejim kirliliðinden söz eden yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE HASPOLAT SOSYAL KONUT SAHÝPLERÝ ÞÝKAYETÇÝ Müteahhit yükümlülüklerini yerine getirmiyor Afrika (Özel)- Lefkoþa Türk Belediyesi'nin öncülüðünde Haspolat'ta yapýlan sosyal konutlar "anahtar teslimi" yapýlmasýna raðmen müteahhit tarafýndan halen sahiplerine verilmedi. Lefkoþa Belediyesi'nin ihaleye çýkardýðý Haspolat Sosyal Konutlarý'nýn yapým ve teslimini ihale usulü bir Ýtalyan inþaat þirketi kazanmýþtý. Bu þirket inþaat iþlerini yürütmesi için Cemsa ile anlaþtý. Yani müteahhitliðini Cemsa Þirketi aldý. Cemsa da taþeron olarak inþaat iþlerini Hüseyin Paþa, Gürsel Zelzele, Behçet Zelzele verirken dairelerin elektrik iþlerini de Turgay Paþa'ya verdi. 20 Temmuz tarihinde þaþaalý bir törenle ve Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn uydu aracýlýðýyla baðlanarak "ya Allah bismillah" diyerek açýlýþýný yaptýðý konutlara elektrik baðlanamýyor... Birçok dairenin sývalarý henüz içine yerleþilmeden dökülmeye yüz tuttu. Konuyla ilgili gazetemize þikayette bulunan konut sahibi bazý vatandaþlarýmýz þunlarý söylediler: "Sosyal konutlardan daire alan arkadaþlarýmýzýn bir kýsmýnýn dairelerinin sývalarý þimdiden dökülmeye baþladý. Anahtar teslimi yapýlmasýna raðmen dairelerde elektrik ve su bulunmamaktadýr. Bizzat Elektrik Kurumu'nu arayýp durumu sorduk. Bize verilen cevap konutlarýn elektrik iþlerini yapan Turgay Paþa'nýn henüz iç elektrik tesisatýný döþemediði veya bazý yerlerde de problem olduðu yönündedir. Bu nedenle Elektrik Kurumu iç tesisat kontrolünü yapmamýþ. Konutlar kontrolden geçmeden elektrik baðlanmasý da mümkün deðilmiþ. Biz kirada yaþayan insanlarýz. Hem kira vermekte, hem de sosyal konutlara olan bocumuzun aylýk taksitlerini ödemekteyiz. Dar gelirli insanlar olmasak aylýk taksitlerle sosyal konut almaz, gider müstakil evler alýrdýk. Belediye bize bir þans verdi, ancak iþi alan müteahhit ve taþeron firmalar herþeyi yokuþa sürmekte ve bizleri de maddi ve manevi yönden huzursuz etmektedirler. Ýki yere para vermek, bizi zaman içinde daha fazla borca sokmaktadýr. Ýstediðimiz Lefkoþa Belediyesi'nin bizim adýmýza Cemsa Ýnþaat Þirketi'nden hesap sormasýdýr. Aksi halde televizyonda yayýnlanan görüntüleri de alýp ilgililer hakkýnda yasal iþlem baþlatacaðýz..." Lefkoþa'daki selimiye Meydaný'nda Anti-Militarist Barýþ Harekatý Afrika (Özel)- Baraka Kültür Merkezi, Barikat Gazetesi, BKP Gençlik Kollarý, Kýbrýslý Gençlik Platformu, KSP Gençlik, YKP Gençlik ve baðýmsýz genç aktivistler tarafýndan 'Dikkat Askersiz Bölge' belgisiyle düzenlenen Anti-Militarist Barýþ Harekatý eylemi dün akþam Lefkoþa'da Selimiye Meydaný'nda gerçekleþtirildi. Yoðun bir katýlýmýn olduðu etkinlikte Sol Anahtarý, Özgür, Gommalar Müzik Savaþçýlarý, Ekim Müzik Grubu ve Türkiye'den gelen ünlü Bandista grubu sahne aldý. Etkinlikte çeþitli standlar da kuruldu ve gazete, dergi satýþý yapýldý. Daðýtýlan broþürde þu ifadelere de yer verildi: "Askerleþtirilmiþ toplum peþinde koþan paþalar, militarizmle yýkanýr beyin, yaþasýn erkeklik, ya kadýn? Bir yirmi temmuzdu, bir ondört aðustostu, biz yolda, yollarý asker kesmiþ, çekilin barýþa gideceðim var." Fotoðraflar: Mustafa Erkan Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra BEYAZ KÝMLÝK YETMEZ! Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Kimlere vereceklermiþ? Kuzey Kýbrýs'ta her kim varsa... Bu kimlikleri alacak olanlar artýk Kýbrýslý olacaklarmýþ. Bir vatandaþýn sahip olduklarý bütün haklara sahip olacaklarmýþ... Sadece seçme ve seçilme haklarý olmayacakmýþ. Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Kaç kiþiye vereceklermiþ? Bilen yok. Af çýkaracaklarmýþ... Aftan yararlanmak için müracaat edecek olanlarýn sayýsý o zaman ortaya çýkacakmýþ. Oh ne alâ, ne alâ! Artýk kýsmetimize ne düþerse... Bu sayý 300 bin de olabilir, 500 bin de, 1 milyon da... Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Yetmez... Pembe kimlik, kýrmýzý kimlik, sarý kimlik, mavi kimlik de vermek lazým... Üstelik bu iþi otomatiðe baðlayýp, hava ve deniz limanlarýnda yapmak lazým... Turist ülkeye girerken soracaksýn: -Kuzey Kýbrýs'a niçin geldin? -Fuhuþ için... -Al sana pembe kimlik... -Sen? -Kumar için... -Al sana kýrmýzý kimlik... -Sen? -Uyuþturucu için... -Al sana sarý kimlik... -Sen? -Yasa dýþý iþler için... -Ne demek yasa dýþý iþler? -Hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, gazete kurþunlamak, adam öldürmek gibi iþler be abi... -Al sana mavi kimlik... Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Neden verecekler? Bilen yok! Emir yüksek yerden geldi. -Ya her biriniz 4 çocuk yapýp nüfusunuzu artýracaksýnýz, ya da size gönderdiklerimin tümüne vatandaþlýk vereceksiniz, dendi. Zavallý iþbirlikçilerimizin boynu kýldan ince... Koltuðu kaybetmeyi göze alamadýlar. Herkesi vatandaþ yapmak için kollarý sývadýlar. Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Verin, verin... Madem 4 çocuk doðurmayý göze alamýyorsunuz... Hiç çareniz yok... Her gelene bir kimlik kartý vereceksiniz. Nüfusumuzun en az 2-3 milyon olmasý gerekir. Türkiye'de nüfus çok... Siz sadece isteyin... Ankara size gönderir. Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Vermezlerse ne olur? Erdoðan çok kýzar. -Parayý kesin, der. Birkaç ay para gelmeyince isyan çýkar. Bir iþbirlikçi gider... Yerine baþka bir iþbirlikçi gelir. Abdi gider, Hamza gelir... Ýrsen gider, Özkan gelir. Düzen böyle kurulmuþ. Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Nüfumuzu artýracaklarmýþ... Bu küçücük toprak parçasý bu kadar nüfusu kaldýrýr mý? Bu küçücük ekonomi, onca nüfusu besleyebilir mi? Ankara için bunlarýn hiçbir önemi yok... Ankara için önemli olan topraktýr, insan deðil... Kaç kez söylediler: -Kýbrýs'ta bir tek Türk kalmasa bile, Türkiye Kýbrýs'tan vazgeçmez. Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Ankara bindiði dalý kesiyor da farkýnda deðil... Bu akýllar Ankara'nýn aklý deðil... Bu akýllar, Anglo-Amerikan aklý... Kýbrýs'ta Kýbrýslýtürk kalmazsa... Türkiye'nin de Kýbrýs'la bir iliþkisi kalmaz bu bir... Ýkincisi de, ilahlar Kýbrýs gibi hem stratejik, hem de ekonomik deðeri olan bir adayý Türkiye'ye yedirmezler. Yakýnda göreceðiz... Kýbrýs'a yeni bir ayar yapýlacak. Ve bu maskaralýklar son bulacak. Diþinizi biraz daha sýkýn. Çoðu gitti, azý kaldý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Gel eþel mobil gel eþel mobil bitsin bu hasret Bu döviz yangýnýna biraz olsun çare ol Çalacak bu gidiþle kapýmýzý sefalet Görünmüyor ufukta ne bir umut ne bir yol Kalay MEYDANLARIMIZ NEDEN BOÞ? Mýsýr'dan Ýngiltere'ye, Suriye'den Ýspanya'ya, Ýngiltere'ye yaþanan isyanlarý, Harvard Üniversitesi tarih profesörü Niall Ferguson "küresel öfke patlamasý" olarak tanýmlýyor. Amerika'dan Avrupa'ya dünyayý etkisi altýna alan isyanlarýn en önemli noktasý isyanlarýn merkezinde gençlerin olmasýydý. Neoliberal ekonomik sistem en çok gençleri vuruyor çünkü. Peki Kýbrýs'ýn kuzeyinde iþgal rejiminin dayattýðý ne idüðü belirsiz hilkat garibesi ekonomik sistem en çok kimleri vuruyor? Meydanlarýmýz neden boþ? Düzeni deðiþtirmek isteyen kimse kalmadý mý bu memlekette? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KIBRIS'I ANLATMAYA ÇALIÞMAK... Geçtiðimiz hafta yýllarca görmediðim dostlarýmý gördüm... Uzun olmasa da birkaç saatliðine sohbet ettik... Yaklaþýk yýlý birkaç saate sýðdýrdýk... Ben, onlar gittikten sonraki Kýbrýs'ý anlatmaya çalýþtým... Onlar da Kýbrýs'tan ayrýldýktan sonra yaþadýklarýný... KKTC Bakanlar Kurulu tartýþmalý geçen bir kararýn ardýndan Þener Levent için, tabanca ithal, taþýma ve kullanma izni verdi... Bazý dostlar buna karþý çýktýlar.. "Kendi korumanýzý kendiniz saðlayýn" dediler... Nasýl olacak bu? "Bir güvenlik þirketine baþvurun, size güvenlik elemaný saðlasýn. Pek fazla bir gideri de yok..." Dedikleri doðru, ama yaþadýklarýmýzdan ve içinde bulunduðumuz ortamdan dolayý güvenlikçiye de güvenmek saflýk gelir bana... Neden mi? Þener Levent'i vurmak için gönderttiði adamýnýn eline "Özel bir zarf" vererek gazeteye yollayan Oðuz Felek, telefonla ne demiþti bilir misiniz? "Ondan önce de yemek göndertmiþtim"... Restorantlarda çalýþan garsonlarýn veya motorcularýn kimlerden oluþtuðunu söylemeye gerek yok. Baþta güvenlik olmak üzere birçok sektör Türkiyelilerin elinde... Tümünü de ayný kategoriye koyduðum sanýlmasýn... Ancak bu sektörlerdeki patronlarýn ayakta durabilmesi için bu ülkede arkasýný illegal bir yerlere dayamasý þarttýr. Bizi yemek servisi yapan Türkiyeliye vurdurtmak isteyen Oðuz Felek, emri iþyerinin patronuna mý verdi, orada çalýþan kiþiye mi? YDÜ'ye çalýþmak için gelen doktorlara hemen vatandaþlýk verilmesi dünkü gazetemizin manþetindeydi. Dikkatinizi çekti mi bilmem... Bir tanýdýk aradý ve KKTC kimlik kartlarý üzerindeki numaralara dikkat çekti... "Her numara bir vatandaþ demektir" diye baþladý söze Aralýk 2010'da verilen kimlik numarasý Ýki buçuk ay sonra yani 11 Mart 2011 tarihinde Türkiyeli bir doktora verilen kimlik kartýnýn numarasý ise Aradaki fark 2 buçuk ayda verilen kimlik sayýsýný yansýtýr. Ýki buçuk ayda kiþiye daha vatandaþlýk verilmiþ demek ki... Yýllardýr yurt dýþýnda yaþayan dostlardan bir tanesi, "Ýki aydýr buradayým ve otelde kalýyorum" dedi Neden evinde kalmadýðýný sordum. "Evim bir Türkiyeli aile tarafýndan iþgal edilmiþti. Kapýyý kýrýp girdiler. Atana kadar anam aðladý. 2 aylýk tatilimi polis, avukat ve mahkemelerde geçirdim. Evden çýkmalarý için para istediler onu da verdim ve ancak öyle çýktýlar" dedi. Bu topraklarda hak onlarýndýr... Onlar kurtarýcý biz kurtulanýz çünkü... Mentalite bu... Ýþbirlikçiler 2 buçuk ayda vatandaþlýk verdi yaþýn altýndakileri, kaçaklarý, vatandaþ olmayýp çalýþma izni olanlarý, askerleri de hesaplarsak nüfusun milyondan fazla olduðu söylenebilir. Biz þüpheciyiz birçok konuda... Siz olsanýz bu nüfus yapýsý içinde ne yapardýnýz? SERACILAR BÝRLÝÐÝ "HAL YASASI" ÝSTEDÝ Seracýlar Birliði, haksýz rekabetin önlenmesi ve üretici yanýnda tüketicinin de menfaati için "Hal Yasasý"nýn çýkmasý gerektiðini belirtti. Birlik, seracýlýðý hobi olarak yapanlarla profesyonellerin ayrýlmasý için kimlik uygulamasý baþlatýlmasýný da istedi. Taleplerini birliði ziyaretinde Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu'na aktaran Seracýlar Birliði Baþkaný Mahmut Doðan, hal yasasý olmamasý nedeniyle hem üreticinin hem tüketicinin kaybettiðini söyledi. Saðlýk kontrolü, vergi denetimi ve haksýz rekabet gibi pek çok sorun Dikmen'i çaða hazýrlayan plan tamamlanýyor n Dikmen Bölgesini geleceðe hazýrlayan Stratejik Kalkýnma Planý'na iliþkin aktiviteler belirlendi Lha - Dikmen Bölgesi'ni geleceðe hazýrlayan Stratejik Kalkýnma Planý'nda yer alacak öncelikler 2 günlük toplantý sonrasýnda belirlendi. Dikmen Belediyesi, kamu-özel sektör ve STO temsilcileri, AB Komisyon üyeleri ve bünyesinde öncelikli olarak Planýn yer aldýðý geniþ kapsamlý Proje'den sorumlu The Management Centre (Yöneticilik Merkezi) katýldýðý çalýþma toplantýlarý hafta sonunda Golden Tulip Lefkoþa Hotel'de yapýldý. Toplantýda, Stratejik Kalkýnma Planý'nda yer alan aktiviteler, yapýlan senaryo analizi doðrultusunda incelenerek Dikmen Bölgesi için nelerin öncelik taþýdýðý belirlendi. Geniþ katýlýmcý yelpazesi ile ortak akýl birliði yaratýldý: Moderatörlüðünü The Management Centre Yönetici Direktörü Dr. Bülent Kanol'un yaptýðý toplantýya, Dikmen Belediye Baþkaný Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi meclis yaþadýklarýný kaydeden Doðan, hobi olarak üreticilik yapanlarla profesyonel seracýlarýn belirlenmesi için kimlik uygulamasý baþlatýlmasýný da istedi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre Amcaoðlu da Seracýlar Birliði'ni ziyaretinde, Hal Yasasý'nýn tasarý olarak meclis alt komitesinin gündeminde olduðunu söyledi. Amcaoðlu, 2010'da doludan zararýn görenlerin tazmin edilmesi için çalýþmalarýn sürdüðünü, ayrýca Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan üretim konusunda ülkenin dört bir yanýnda eðitim seminerleri verildiðini de ifade etti. üyeleri ile bölge muhtarlarý yanýnda ilgili kurum ve kuruluþlarýn baþkan ve yetkilileri, bölgedeki iþ insanlarý ve sivil toplum temsilcileri de katýldý. Ülkede bir ilke imza atýlarak, kýrsal kesimin bir yöresini çevre, yerleþim, kalkýnma ve paylaþým olgularýnda katýlýmcý demokratik yöntemle geleceðe hazýrlayan 2 yýllýk çalýþmanýn sonuna yaklaþýlýyor. Dikmen için önceliklerin belirlenmesi çalýþmasýnda geniþ katýlýmcý yelpazesiyle ortak akýl birliði yaratýldý. Bu yýl sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenen Stratejik Planla ilgili önceliklerin be Proje, AB'nin Kýrsal Topluluklarda Yaþam Kalitesini Artýrma Programý'nda fon desteði alýyor. Projenin diðer bir ayaðýný teþkil eden Dikmen Belediyesi'nin ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alma çalýþmalarý bu yýlýn baþýnda baþarýyla tamamlanmýþ, Dikmen Belediyesi ülkede ilk ISO Kalite Yönetim Belgesi alan Belediye olmuþtu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent GEL EÞEL MOBÝL GEL Kuzey Kýbrýs'ta istisnasýz bütün sendikalar, bütün dernekler ve sivil toplum örgütleri, eþel mobili yeniden uygulamaya koymasý için hükümete çaðrýlar yapýyorlar. Maliye Bakaný tümüne birden yanýt veriyor. "Bu mümkün deðil." Neden mümkün deðilmiþ? Daha fazla sormayýn, kaþýmayýn orasýný. Söyleyemez. Söylerse diline biber sürebilirler! Ne yapsýn yani? Eþel mobili biz kaldýrmadýk ki yeniden uygulamaya biz koyabilelim mi desin? Sýký mý? Eþel mobilin kaldýrýlmasý, Türkiye'nin dayattýðý protokolda var. Yani Ankara kaldýracaksýnýz dedi, bunlar da kaldýrdýlar! Þimdi Ankara onay vermeden bunu yeniden uygulamaya koymak kimin haddine? Dolayýsýyla, birçoklarýnda olduðu gibi, eþel mobil çaðrýlarýnýn doðru adresi de UBP hükümeti deðil, TC Büyükelçisi Halil Ý. Akça olmalýdýr. Ha, Ankara bu çaðrýlarý zerre kadar kaale bile almaz. Ya da TC-KKTC arasýnda imzalanan protokol gereðidir diyerek iþin içinden çýkmaya çalýþabilir o baþka mesele. Sanki UBP hükümetinde, o protokolü reddedecek yürek, onur ve irade varmýþ gibi! Herkesin malûmudur ki protokol Ankara'da hazýrlanmýþ ve UBP hükümeti de bunun taþeronluðunu yapmak üzere altýna imzayý atmýþtýr! Taþeronlarýn bu protokol maddelerini uygulamadan kaldýrmasý mümkün deðildir. Ersin Tatar'ýn "Eþel mobilin yeniden uygulanmasý mümkün deðildir" örtülü yanýtýnýn açýlýmý özetle budur. Güney Kýbrýs'ta yaþanan son büyük felâketten sonra Rum tarafýný fena kýstýrdý bizimkiler. Hamaset tellâllarý, "Rum ekonomisi kötüye gidiyor" diye þakýr þakýr oynuyorlar her gün! Ersin Tatar'ýn son deðerlendirmesi de ayný havada. Bizimki iyiye, onlarýnki kötüye gidiyormuþ. Güney Kýbrýs'taki deniz üssünde yaþanan korkunç felâketin aynýsý Kuzey Kýbrýs'ta meydana gelseydi, KKTC kakasýndan C'sine kadar çoktan cehennemin dibini boylamýþ olurdu. Komþuyu "gurva"da kýsýp, onun yaþadýðý korkunç felâket üstüne ahkâm kesmek, "Ben iyiye gidiyorum, sen kötüye gidiyorsun" demek, KKTC açýsýndan doðruyu yansýtmamasý bir yana... Ne iyi niyete sýðar, ne de insanlýða... Bir hatýrlatma daha yapalým... "Dövizin yükselmesi ülkeye ucuzluk getirecek" demiþti Ersin Tatar. Aradan 3-4 gün ya geçti ya geçmedi... Dövizin yükselmesi LPG fiyatlarýnýn yaklaþýk yüzde 7.5 oranýnda artmasýna neden oldu. Ve tüpgazýn fiyatý 1.5 TL zam yapýlarak 33 TL'ye çýkarýldý! Ersin beyin bahsettiði "ucuzluk," böyle bir "ucuzluk" mudur acaba?! Maliye Bakanlýðý'ndan ve Ticaret Dairesi'nden bir rica ve istirhamda bulunmak istiyorum. Dövizin astronomik yükseliþiyle Kuzey Kýbrýs'ta hangi mal ve hizmetlerde ne kadar ucuzlama olmuþtur. Eski ve yeni fiyatlarýyla bunlarýn bir listesi açýklanýrsa, vatandaþ da, dövizdeki yükselmenin ülkeyi nasýl ucuzlattýðýný öðrenmiþ, kafa karýþýklýðý gitmiþ olur! Malûm, Ersin bey ucuzluk gelecek deyince, herkesin gözü yolda ucuzluðu bekliyor!

5 15 Aðustos 2011 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Hadi beyler, býrakýn masgaralýðý. Lefke'ye "petrol" deðil, "futbol" yakýþýr. Yapýn gereðini. Maðusa'yý kevgire çevirdiler * Lefkeliler "petrol dolum tesisi" deðil, "turizm tesisi" istiyormuþ. -Bir daha düþünsünler Petrolda daha çok para var gibi geliyor bana. *KKTC'de bir günde vatandaþlýk veriliyormuþ. -Bir de; bu devlet tembeldir, hantaldýr, battaldýr derler Baksanýza, arý gibi çalýþýyor iþte. * Devlet gençlere arsa vermeye devam ediyormuþ. - Ma hangi gençlere "Genç" dedikleri kimlerdir Yaþlarýný açýklasýnlar bize bakalým. Alanlar arasýnda torun sahibi olanlar bile varmýþ. * Girne'de bir petrol istasyonunda baþlayan tartýþma býçaklama ile bitmiþ. - Tartýþmayý boþu boþuna uzatmaktansa, noktayý koymayý tercih etmiþ arkadaþ. Keþke herkes böyle kýsa ve net konuþsa! * Euro'daki artýþ nedeni ile Rumlar kuzeye alýþveriþe gelecekmiþ. - Boþuna umutlanmayýn arkadaþlar.. Ne olursa olsun Rum gelip de bu taraftan alýþ veriþ yapmaz Düþünün ki %68 elektriðimizi bile istemeden alýyor. *Rum tarafýndaki patlamadan sonra 2 kiþinin kulaklarý saðýr olmuþ. -Ýki kiþi saðýr oldu ama binlerce kiþinin de gözleri açýldý Az þey mi! * Lefke'nin kurtuluþ þenlikleri devam ediyormuþ. - Nerden kurtulmuþlar, nasýl kurtulmuþlar Hallerini de mi görmüyorlar. "Yollar durmadan kazýlýyor " gibilerden bir baþlýk okudum gazetede. Ben olsam, o haberi yazan muhabiri hemen kovardým. Yalan-yanlýþ, okuyucuyu aldatýcý haber yapýyor çünkü. Nerde görmüþ yollarýn "durmadan" kazýldýðýný! Elinin körü. Aha bugün Pazar Ve yollarda kazý falan yapýlmýyor. Ýþçiler durdu Ýþ makineleri durdu Ýþler durdu. Ve üstelik her Pazar böyle Aylardýr Maðusa'yý kevgire çevirdiler.. Önceleri biraz naziktiler. "Verdiðimiz rahatsýzlýk için özür dileriz" havasýndaydýlar Tabela bile diktiler Þimdi kabalaþtýlar.. Þimdi rahatsýzlýk vermekten zevk alýr bir halleri var. Þikayet edemezsiniz Yakýnamazsýnýz Hemen dikilirler karþýnýza. Yanýt hazýr. "Aha kanalizasyon yaparýk size, katlanamadýnýz iki gün." Evet Bugünkü tutum bu. "Katlanamadýnýz iki gün " Ne kafadýr be bu kafa. Vatandaþý ille katlayacaklar Vatandaþý ille canýndan bezdirecekler Neymiþ Kanalizasyon yapýyormuþ. Sevsinler! CANAVARIN ADI TRAFÝK Bir köpeðimiz vardý. Uysal ve sakindi. Zamanla hýrçýnlaþmaya baþladý.. Gelen geçene havlýyor, rahatsýzlýk yapýyordu Aldýrmadýk Bir süre sonra "havlamaktan" vazgeçti, önüne gelene saldýrmaya baþladý. Zinciri elimizdeydi. Az çok kontrol edebiliyorduk BÖYLE BÝR ANDI Ve gün geldi, köpeðimiz daha da azgýnlaþtý Önce zincirlerini kopardý Yakalamak için çok koþtuk ardýndan Ama ne mümkün Yakalayamadýk Bu arada her önüne gelene saldýrmaya, ýsýrmaya, parçalamaya baþladý. Kýsacasý zamanýnda alýnmayan önlemler nedeni ile tam bir canavara dönüþtü. Þimdi kenara çekilmiþ, göz göre göre önümüzde parçaladýðý kurbanlarýnýn arkasýndan aðlamakla yetiniyoruz. Yapabilecek bir þeyimiz yok. Köpeðimizin adý "Trafiktir." Lütfen yaklaþmayýn ve bulaþmayýn! Yardýmýnýza gelemeyiz. Herkes kendi ailesinin canýný kurtarmaya baksýn. Bizi aþtý artýk.! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Sevgili aileler "Gençlere yapýlan katký ve yatýrým geleceðe yapýlacak yatýrýmdýr" dedikleri doðrudur. Ama siz yanlýþ anladýnýz ve yanlýþ uyguluyorsunuz Daha iþi bile olmayan çocuðun altýna araba vermek yatýrým deðildir

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun YASAKLAR GÜNLÜK Ýþgalcinin, iþgal altýna aldýðý topraklarda geçici dahi durabilmesi için yerli iþbirlikçilere ihtiyacý vardýr. Ýþgalciyi alkýþlayanlar olacak ki, iþgale göstermelik bir gerekçe bulunabilsin. Ýþgalcinin iþbirlikçilere verdiði temel görev, iþgale karþý olan sesleri susturmak. Hiç yokmuþ gibi göstertmek. Sadece iþgale alkýþ tutanlarýn sesini olabildiðince yüksek tutmak. Bunun için de hukukla yakýndan uzaktan alakalý olmayan "yasak"lar ihdas edilir. Devlet, hukuk devleti deðil, polis devleti olur. Yasalar olur ama "hukuk" yok. Bizim gibi iradesi gasp altýnda olan toplumlarda milli duygular istismar edilerek, ekonomik tehditler ve "yasak"lar ile irade isteyenler sindirilmeye çalýþýlýr. Özellikle "yasak"lar en çok baþvurulan önemli bir sindirme yöntemidir. Gazeteler, radyolar, TV'ler her gün bunlardan söz eder. En belirginleri, adým baþý, sivillere "yasak" bölgeler Bölünmüþ ülkenin Kuzey'inden Güney'ine; Güney'inden Kuzey'ine geçiþi "yasak"lamalar. Bir de Kýbrýslýtürkler'in yok oluþ karþýsýnda verdikleri mücadelede önlerine çýkan aykýrý sesleri susturmaya yönelik "yasak"lar. "Sol Anahtarý"nýn Maðusa'da vereceði konserin ses düzeninin "yasak"lanmasýný gazetelerden okuduðum zaman Kendimce "yasak" ve "yasakçý"yý yorumlamaya çalýþtým. Türk Dil Kurumu sözlüðünde "yasak" için þöyle deniyor: "Bir iþin yapýlmasýna karþý olan yasal veya yasa dýþý engel, memnuniyet." Yani "yasak" olarak ortaya konan engeller, yasal olmayabilir de Bu durumda birey ve kurumlarýn, yasadýþý "yasak"lara uymama hakký doðar. Ülkelerin uygarlýk düzeyleri ve demokratik yaþam seviyeleri saptanýrken, "yasak"lama oranlarý göz önünde tutulur. Ne kadar çok "yasak" konursa, sýralamada o kadar alta düþülür. "Yasak", toplumsal düzen içinde, toplumun huzurunu ve güvenliðini bozma giriþimleri karþýsýnda "engel" olarak çýkarsa Ve dar çerçeveli, kiþisel ihlalleri KTAMS, TAÞEL KONUSUNDA ÇALIÞMA BAKANLIÐI'NI GÖREVE ÇAÐIRDI Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Baþkaný Ahmet Kaptan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ný, TAÞEL þirketinde iþverenin çalýþanlarýn yasal haklarýna yaptýðý saldýrýya karþý tutum belirlemesi yönünde göreve çaðýrdý. Kaptan yazýlý açýklamasýnda, sendikalý olmanýn anayasal bir hak olduðu ülkede TAÞEL þirketinde çalýþanlarýn sendika üyesi olduklarý gerekçesiyle iþten çýkarýldýðýný belirterek, bu nedenle tüm þirket çalýþanlarýnýn süresiz grevde olduklarýný anýmsattý. Akdeniz'in kimyasý deðiþiyor n 15 AKDENÝZ ÜLKESÝNDEN 21 BÝLÝM ADAMININ OLUÞTURDUÐU KOMÝSYON SUALTINA 40 CÝHAZ YERLEÞTÝREREK DENÝZÝN ISI VE TUZLULUÐUNU ÖLÇÜYOR Küresel iklim deðiþikliðinin denizler üzerindeki etkisini araþtýrmak üzere biraraya gelen 15 ülkeden 21 bilim adamý, Akdeniz'in tropikal yapýya dönüþtüðünü ve 58 yeni türün tespit edildiðini bildirdi. Akdeniz Ülkeleri Bilimsel Araþtýrmalar Komisyonu Canlý Kaynaklar ve Deniz Ekosistemi Baþkaný, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, küresel iklim deðiþikliðine baðlý olarak Akdeniz'in yapýsýnda da bir deðiþimin meydana geldiðini vurguladý. Yaþanan iklim deðiþikliði ile Bu geliþmeler sonrasýnda iþverenin grevde olan çalýþanlara mektup yollayarak grevi sonlandýrmalarý ve sendikadan istifa etmeleri yönünde tehditte bulunduðunu savunan Kaptan, "Grev hakkýný kullanan çalýþanlarýn tehdit edildiði bu dönemde Çalýþma Bakaný Þerife Ünverdi konuya müdahil olmamakta, bakanlýk binasýný UBP örgüt lokali gibi kullanýp kabuller düzenlemektedir" ifadesini kullandý. Kaptan, yasalarýn çiðnendiði, çalýþma barýþýnýn bozulduðu bir ortamda Çalýþma Bakanlýðý'nýn müdahil olmasý gerektiðini ekledi. Akdeniz'de birçok canlý ekosisteminin deðiþikliðe uðradýðýný anlatan Turan, Akdeniz Ülkeleri Bilimsel Araþtýrmalar Komisyonu oluþturarak Akdeniz'in Tropikalleþmesini Ýzleme Programý (CIESM Tropical Signals) oluþturduklarýný söyledi. Turan, programda 15 Akdeniz ülkesinden seçilmiþ 21 bilim adamýnýn görev aldýðýný, bu temsilciler aracýlýðýyla her ülkede sýcaklýk, ýsý, biyolojik çeþitlilik ve yabancý türlerinin izlendiðini, bu kapsamda küresel iklim deðiþikliði ile Akdeniz'de meydana gelen deðiþimlerin ne boyutta olduðunu araþtýrdýklarýný anlattý. önlemek için ortaya konursa, otoritenin gücünü temsil eder ve gücünü gösterir. Bu ihlaller, yasamanýn koyduðu yasalar ile "yasak"lanýr. Baþkasýnýn hanesine izinsiz girmek, "yasak." Ýnce avda tavþan avlamak "yasak". Tevessül edene göz yumulursa, toplum vicdaný rahatsýzlýk duyar. Böyle durumda, "yasak", idarenin gücünü, otoritesini temsil eder. "Yasak"lar her zaman gücün ve otoritenin göstergesi olmaz. Öyle yasaklar vardýr ki, idarenin acizliðinin, zayýflýðýnýn ve güçsüzlüðünün göstergesi olur. Ülkemizde mesela Kýbrýslýtürk'ün desteði ve iradesi dýþýnda ayakta duran kukla yönetim Toplumun nabzýný tutmayan, topluma raðmen kararlar alýr. Ýcraatlar yapmaya kalkar. Ankara'nýn talimatlarý ile iþ görür ya Olan sorunlarý, toplumla uzlaþarak aþmaya çalýþmaz. Haliyle düzenini sürdürebilmek için, kuklacýnýn koydurttuðu "yasak"lara sarýlýr. Bu yasaklar ne adildir, ne hukukidir ne de toplum kesimlerine ayni titizlikle uygulanýr. Düzeni alkýþlayanlar için "yasak" yok, düzeni reddedenler için "yasak" çok R.T. Erdoðan'ý Hamitköy çemberinde alkýþlamak serbest Protesto etmek "yasak". TC ve Lefkoþa Elçisi'ne "þükran" gösterileri için "Et-týrnak" türü pankartlara elçiliðin kapýsýna kadar giriþ serbest Ankara ve TC Elçiliði'ni protesto gösterileri ile "Ankara elini yakamýzdan çek" türü pankartlara "yasak". Bir de þu tür yasaklara bakýnýz: Baraka Kültür Merkezi Müzik Topluluðu Sol Anahtarý'nýn Maðusa konserini "Ayþe Evine Dön", isimli þarkýyý Sendikanýn yapacaðý grevi Kýbrýslýtürkler ile Kýbrýslýrumlar arasýndaki bir etkinliði Ýki toplumun birlikte yapacaðý bir pikniði Kýbrýs'ýn birleþtirilmesine yönelik iki toplum bireyleri veya örgütleri arasýnda yapýlacak etkinlikleri "yasak"lamak Acizliðin, çaresizliðin ve özellikle yapýlan eylem karþýsýndaki zayýflýðýn göstergesi deðil mi?. Toplumun beklentileri, esastýr. Yönetimler, toplumun beklentilerini gözönünde tutmak durumundadýrlar. Ancak toplumdan kopuk, varlýðýný topluma dayamayan yönetimler "yasak"lara baþvururlar. Bu durumda "yasak" idarenin gücü deðil, güçsüzlüðü olur. Kiþisel ihlaller karþýsýnda yasakçý, yasaðý ile gücünü göstermekten gururlanýr Toplumsal karþý çýkýþlarda ise yasakçý, korkusunun varlýðýný ve zayýflýðýný hisseder. Her yasak, idareyi toplumdan koparýr. Yasakçýlarýn hesaplamadýðý önemli bir ayrýntý... Toplumsal deðiþimlerin doðal geliþimleri, yasaklar ile durdurulamaz. Bir toplum, karþýsýnda kim olursa olsun, düzene ve düzeni elinde bulundurana baþkaldýrmaya baþlamýþsa, yasaklar ile bunu durdurmak ve susturmak mümkün deðildir. AKP DÖNEMÝNÝN 'CÜBBELÝ' TELEVÝZYON YILDIZLARI AKP iktidarý güçlendikçe, yazýlý basýnda olduðu gibi televizyon ekranlarýnda da AKP'ye uygun yýldýzlar türemeye baþladý. Televizyon ekranlarýndaki açýkoturumlar genelde din aðýrlýklý. Revaçta artýk din var. Hangi kanalý açsanýz, bir Ýmam ahkam kesiyor. Bu bilirkiþiler sanki senelerce yeraltýnda yaþamýþlar da, AKP iktidarýyla birlikte yerin üstüne çýkmýþlar gibi bir izlenim veriyorlar. Bir yanýyla trajedinin ortasýnda komik birer figür gibi duruyorlar. Mesela Flash TV'de Ramazan dolayýsýyla her akþam ekrana gelen Cübbeli Ahmet Hoca, "eðlencelik hale gelen hayatta Nakþilik de eðlenceli olmalý" halinin ekrandaki temsilcisi. Sohbetlerinde sadece tarikatlara sataþan ilahiyat kökenli hocalara ders vermekle kalmýyor, dinden, tarihten, siyaset, spor ve elbette seksten de bahsediyor. Gülmek için seyredenler de olabilir, ne de olsa Cübbeli Hoca eksantrik ve eðlenceli bir figür ama madalyonun öteki yüzünde "Cübbeli zihniyeti"ni revaçta kýlan bir siyasi iktidar olduðunu da unutmayýn GÜNEYE ÝMAM 1963'ten sonra ilk kez Türk tarafý güneydeki camilere kuzeyden imam atadý. Ýki imam, Din Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Bayraktar Camisi ile Hala Sultan'da görevlendirilmiþler. Ýkametgahlarý da güneyde olacak... 'Yurtdýþý' statüsünde mi olacaklar acaba? YUMURTA TAVUÐU Akdoðan'daki 'Özkul Özyiðit Ltd.' iþletmelerinden 31 adet yumurta tavuðu çalýnmýþ. Altýn yumurtlayan tavuk zannettiler mutlaka! TATAR'A GÖRE Maliye Bakaný Ersin Tatar'a bakýlýrsa, Rumlar kötüye, biz ise iyiye gidiyormuþuz... Bizim KTHY bunun için battý, onlarýn havayollarý ise bunun için hala ayakta deðil mi? DUA Ramazanda en çok yapýlan dualardan biri ne, bilir misiniz? Türk Lirasýnýn döviz karþýsýnda eski yerine dönmesi... KURTULUÞ Doç. Dr. Erol Kaymak'a göre, Rumlarýn tek kurtuluþu Türkiye imiþ... Bizi kurtardýðýna göre, demek sýra Rumlarda! Týrnak... "Döviz daha da yükselirse; dünya ekonomisinden ayrý bir yerde duran KKTC ekonomisi ve bir çeliþkiler yumaðý olan KKTC sosyal yaþamý ciddi çöküntü yaþar... Ekonomik ve sosyal patlamalar olur." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Bir zeytin aðacýnýn gölgesinde, horoz ötüþü eþliðinde yapýlan kahvaltýnýn tadý baþka nerede olabilir ki? Bir yanýnýzda odun fýrýnýnda ekmek piþiriliyor... Burnunuzda kazanda kaynayan 'gulluri' pekmezinin kokusu... Taþýn üstünde piþirilen Baf usulü delikli bitta eþliðinde nefis bir Kýbrýs kahvaltýsý..." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Kýbrýs'ta bazý dini kurallarýn niye sýký sýkýya uygulanmadýðý hep merak edilirdi ya. Baksanýza; Kýbrýs'ý fetheden padiþah þaraptan gitti. Kýbrýs'ý idare eden din ve yargý baþkanlarý ise buralarda meyhane açtý... Eeeee Hürrem Sultan da büyük büyük nenemiz deðil mi? Rahmetli annem sýk sýk söylerdi: 'soyundan çekmeyen soysuz olur'..." Baþaran DÜZGÜN (Havadis) Günün Kahramaný MUSTAFA ARABACIOÐLU Siyasi arenamýzýn tutarlý isimlerinden olarak bilinen ve zaman zaman verdiði demeçlerle ortalýðý birbirine katan Demokrat Parti Milletvekili yeni bir deðerlendirme yaptý. Arabacýoðlu, geçmiþte tatsýz iliþkiler yaþayan AKP iktidarý ile DP'nin artýk o dönemi geride býraktýklarýný, aralarýný düzelttiklerini ve iliþkilerinin yeni bir raya oturduðunu söyledi. Yeþil ve beyaz kimlikler konusunda da görüþünü açýklayan Arabacýoðlu, vatandaþlýk yasasýnýn iptal edilmesi gerektiðini savundu. Önümüzdeki dönem siyaseti býrakma niyetinde olduðunu daha önce açýklamýþ olan Arabacýoðlu, bu fikrinden caydý mý acaba?

7 15 Aðustos 2011 Pazartesi Doðrudan Selma Bolayýr HATAY VÝLAYETÝ VE HATAYLILAR (1) 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Kýbrýs'ta yaygýn bir kaný vardýr; Buraya göçen Hataylýlarýn güvenilirlikleri konusunda. Bu gerçekten Kýbrýs'lýlarýn "Türkiye'lileri istemediði"nin bir yansýmasý mýdýr? Neden Hatay'lýlar ve Öz Hatay'lýlar adý altýnda iki cemiyet kurdular? "Ülkemi seviyorum ve ekmeðimi kazanmak için Hatay'da mücadele vermeyi tercih ediyorum" dedi bir Hataylý. Doðru. Ümidini yurdundan kesip Kýbrýs'a göçenlerin... Geleceklerini garanti edemeyen ülkelerine olan sitemlerinin mi? Yoksa terkettikleri ülkelerine uzaktan da olsa gönülden baðlýlýklarýný göstermenin... Ya da terketmenin verdiði suçluluðun bir niþânesi midir kurduklarý cemiyetler? Gittikleri yerlerde, kendilerini yabancý hisseden ve farklýlýklarýnýn adýný koyanlar... "Diðerlerinden" ne bekleyebilir? Her hal ve kârda; ne Hatay'a ne de Kýbrýs'a faydasý dokunur bu tip cemiyetlerin... Altýnda yatan politik amaç veya kiþisel kazanýmlar dýþýnda, eðer varsa tabii.. "Ýnsanýn karnýnýn doyduðu yer vataný" ise þayet; Kýbrýs'a gelenler hayatlarýný kazanýrken, Kýbrýs'ýn da kalkýnmasý ve yasal statü kazanmasý için çalýþmalarý gerekmez mi? Ancak bunun baþ sorumluluðu yerel yöneticilere aittir. Hatay'a yaptýðýmýz kýsa yolculuk, bazý olaylarý anlamamýzý kolaylaþtýrdý. Birinci Dünya Savaþý sonrasýnda Osmanlý topraklarýnýn paylaþýmýnda. Hatay bölgesi Fransýzlarýn payýna düþmüþ. 1938'te Hatay Devleti kurulmuþ. Seçimler için Milletler Cemiyeti, zorlu görüþmeler sonunda Türk tezini kabul etmiþ. KTOEÖS'ten Tatar'a suçlama n KTOEÖS, MALÝYE BAKANI TATAR'I "TEKELCÝ SERMAYEDEN YANA TARAF OLMAKLA" SUÇLADI Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý Baþkaný Tahir Gökçebel, Maliye Bakaný Ersin Tatar'ý "tekelci büyük sermayeden yana taraf olmakla" suçladý. Gökçebel yazýlý açýklamasýnda, Maliye Bakaný Tatar ve hükümete sert eleþtirilerde bulundu. Gökçebel açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Savunulan serbest piyasa ekonomisinde iþine geldiðinde büyük tekelci sermayeye yaranmak için fonlar da kalkabilmekte ama halký doðrudan etkileyen ve geniþ kitlelerin nefes almasýný getirecek olan akaryakýt gibi, harçlar gibi uygulamalardan fonlar kalkmamaktadýr. Kimin taþeronluðu yapýldýðýnýn gizlemesi için demeçler verilmekte, 'fonlarý azalttým tüccar DOÇ. DR. EROL KAYMAK: Rumlarýn tek kurtuluþu Türkiye Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Erol Kaymak, ekonomik sorunlarla boðuþan Rumlarýn tek kurtuluþunun, büyüyen ekonomisiyle Türkiye olduðunu vurguladý. Kaymak, Rumlarýn Türkiye'ye açýlmasýnýn yolunun Kýbrýslý Türklerle siyasi eþitlik temelinde anlaþmadan geçtiðine de dikkat çekti. AA'ya özel demeç veren Doç. Dr. Erol Kaymak, Rum tarafýnda ekonominin kötü gidiþatýnýn faturasýnýn hükümetten kesildiðini, kabinenin deðiþtiðini, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn yalnýz kaldýðýný ifade etti. Kaymak, Rum tarafýndaki ekonomik krizin, siyasi krizin bir ayaðý durumunda olduðunu ve Hristofyas'ýn bir zaafiyeti haline geldiðini belirterek, ''Müzakereleri olumsuz etkilemesi kaçýnýlmazdýr. Çünkü, Hristofyas sadece bir yangýný söndürmekle uðraþmýyor, bir çok yandan bir cephe açýlmýþ durumda'' dedi. Rum tarafýndaki ekonomik krizin siyasi kriz ortamýnda gerçekleþtiðine iþaret eden Kaymak, Hristofyas'ýn "elinin zayýfladýðýný" kaydetti. Kýbrýs sorununun olasý bir çözümünde Rum tarafýnda bir çözümün faydalarýndan çok döviz dalgalanmasýndaki fiyat artýþýný mallara yansýtmamalý' denilerek fiyatlarýn artacaðý biline biline piþkinlik yapýlmaktadýr. Ancak artacak fiyatlar karþýsýnda geniþ kesimleri koruyan Eþel-Mobil bir daha geri gelemez denilerek halký gerçekten koruma derdinin olmadýðý ortaya konulmaktadýr." evletin birkaç þirketin ve zenginin hizmetinde çalýþtýðýný ileri süren Gökçebel, "Ýþbirlikçi hükümet birilerinin karýný korumak için istediði alana müdahale etmekte, halkýn zenginliklerini ise peþkeþ çekmektedir. Bir yandan geniþ kitleleri güvencesizliðe, açlýða, çaresizliðe itecek yasalar kriz bahanesiyle bir bir geçirilmekte; diðer yandan yandaþ tekelci sermayeye hizmette kusur edilmemektedir" diye ekledi. maliyetlerinin ön plana çýkartýlabileceðini ifade eden Kaymak, "Annan planý döneminde de ayný þey olmuþtu; 'birleþtiðimiz takdirde çözüme þu kadar bir katkýmýz olacak, bu da haksýzlýktýr...çok pahalýdýr Bir baþkasý bu maliyeti karþýlasýn' þeklinde bir sürü argüman vardý" dedi. Kaymak, ekonomik daralmanýn Avrupa'nýn genelinde bir sorun olduðunu, Rum bankalarýnýn Yunanistan'a kredi verdiðini ve Rum sermayesinin Yunanistan'da týkandýðýný belirterek, "Oysa Türkiye'nin kapýlarý açýlmýþ olsaydý, Rumlarýn sermayesine orda iyi bir yatýrým stratejileri olabilirdi" diye konuþtu. Rumlarýn Türkiye opsiyonunu iyi deðerlendiremediðini, Rumlarýn tek kurtuluþunun Türkiye olduðunu belirterek, ''Çünkü büyüyen ekonomi o tarafta'' diyen Erol Kaymak, Rumlarýn Türkiye'ye açýlmasýnýn yolunun Kýbrýslý Türklerle siyasi eþitlik temelinde anlaþmasýndan geçtiðini, yoksa Türkiye'nin Rumlarý tanýmayacaðýný ve iliþkiye girmeyeceðini kaydetti. Kaymak, "Rumlarýn Türkiye'ye açýlmalarý lazým. Bunu da yapabilmek için Kýbrýslý Türklerle siyasi eþitlik çerçevesinde bir anlaþmaya imza atmalarý gerekir" dedi. Neymiþ? Ýsteyen Hatay'lýnýn, dilediði cemaat listesine yazýlmasý kabul edilmiþ. Her cemaatten aday sayýsý seçilecek milletvekili sayýsýna eþit olduðu için.. Seçim yapýlmadan adaylar milletvekili olmuþlar. 21'i Türk, dokuzu Alevi, iki Arap, beþ Ermeni, iki Ortodoks, kýrk milletvekili. Ancak 1939 da Hatay Millet Meclisi olaðanüstü toplanarak Hatay'ýn Anavatana "kavuþmasýnýn "bir kararla tesbitini isteyen 39 imzalý önerge üzerine Hatay Millet Meclisi'nin daðýtýlmasý teklifi oy birliði ile kabul edilmiþ. Böylece bir yýl aradan sonra, çýkarýlan bir yasayla Antakya - Ýskenderun bölgesini içine alan "Hatay Vilayeti" kurulmuþ. Ýsim seçilirken, bölgenin Anadolu'ya ait olduðu mesajýný vermek için de.. Ýlk sakinleri olan Hititlerin kullandýklarý "Hattena" adýndan esinlenilmiþ. ANTAKYA Antakya þehri bu gün Hatay ilinin merkezidir. Daracýk sokaklarý gezerken hiç yabancýlýk çekmedim. Demek ki insanlar gittikleri yerde kendi kültürlerini yaþýyorlar. Yerli halk, kendi ülkesine yabancýlaþýrken... Þehirlerin, köylerin yüzü acýnacak þekilde deðiþiyor. Özelliðini yitiriyor. Ölüyor. "Lefkoþa" eski özelliðini korumalý! Hatta ve hatta Eleni Mavru'nun Lefkoþa'sýna benzemeli.. Cemal Bulutoðullarý'na ithaf olunur. Antakya'da birkaç önemli cadde dýþýnda "kaldýrým"ýn adý yok.. Yabani otlarýn bürüdüðü alanlar... Bu yörede yazýn devamlý esen rüzgarýn uçuþturduðu kaðýt, naylon veya bez parçalarý ile kaplanýyor. Konfetiler gibi.. Yarým inþaatlar. Atýlmýþ eþyalar.. Yýðýlmýþ inþaat malzemeleri ile þehir bir þantiyeyi andýrýyor.. Henüz "kiþiliðini" bulamamýþ bir hali var.. Halbuki Antakya (Antiocheia) ilk kurulduðu tarih öncesi çaðlardan beri.. Kurulduðu yerde, günümüze kadar kent olmayý sürdüren nadir dünya kentleri arasýnda. Halk, þehrin bu periþanlýðýný, belediye baþkanlarý ile iktidarlarýn farklý partilerden olmasýna baðlýyor. Bu, politikacýlarýn ülkeleri ve halklarýna ihaneti deðil de nedir? Sokaklarda "baþý baðlýlar" görmemek ilginçti.. Müslümanlar, Ermeniler ve Hristyanlarla beraberce, iyi yaþadýklarýný söylüyorlar. Çok kültürlülüðe inandýðýný söylediði halde.. Arap kökenli misin, sorusuna.. "Þeytan kulaðýna kurþun" deðilim diye cevap verenler de var. En önemlisi ne biliyor musunuz? Antakya'da Reyhanlý olmak büyük þanssýzlýk çünkü kimsecikler onlarý istemiyor. Kýbrýslýlar yalnýz deðilmiþ.. Reyhanlýya gitmeyin, onlara güvenilmez, insaný kolayca satarlarmýþ diyorlar.. Genelleme belki de yanlýþ çünkü çok olmasa da tanýdýðým güvenilecek Reyhan'lýlar var. Antakya'lýlarý çok kibar ve yardýmsever bulduk.. Fakat her adým baþýnda... Acaba Hatay anavatanýna "kavuþmasaydý" böyle mi olurdu diye düþünmeden de edemedim.. ALO AFRÝKA HATTI CELEBRÝTY'NÝN PLAJI... Geçen gün gazetemizde yayýnlanan Celebrity Otel'le ilgili bir yazýya Aziz Kent'ten telefoniyen bir açýklama geldi. "Gazetenizde yayýnlanan yazý yanlýþtýr. Ama bir gerçeði de vurgulamaktadýr. Kapýlarý biz kapatmadýk... Otel yanýndan geçip küçük plaja inilmesini de biz yasaklamadýk. Orasý Celebrity Casino'ya aitti. Devlet casinoyu kapattý. Devletin casinoya koyduðu yüksek vergiler ödenemediði için casino kapýlarýný kapatmak zorunda kaldý yani... Plaj açýktýr. Plajý çalýþtýracak birisi bulunamadý. Ancak fotoðrafý çekip yazýyý yazan kiþi daha yakýna gelmiþ olsaydý geçip deniz kenarýna gidebilirdi. Olayý biraz geriden izlediði için kapýlarýn kapatýldýðýný sandý. Lapta'da kimse kalmadý. Karanlýk bir Lapta var þimdi... Görüntü bu... O nedenle kimse pek ilgilenmiyor artýk böyle ayrýntýlarla... Bu kýsa açýklamayý yayýnlarsanýz yanlýþ anlamaya engel olabilirsiniz..." ÞÝRÝN SOKAÐIN YOLLARI... Maðusa Þirin Sokak'tan telefonla arayan bir vatandaþýmýzýn aktardýðý sorun þöyle: "Ben Maðusa'dan arýyorum. Þikayetim yollarla ilgili. Yollarýmýz çok bozuk. Þirin Sokak diye bir yerde oturuyorum. Belediye burada yol yapýmýna baþlýyor, tamiri desem daha doðrusu... Baþlanan yol tamiratý sona ermeden ekipler iþi býrakýyorlar. Yollar çukurlarla dolu... Araçlarýmýz kýrýk dökük... Her taraflarý mahvoldu. Yolda giderken çukurlara düþüyoruz ve arabalarýmýz çatýr çutur ediyor. Ne kadar þikayet etmiþsek de ilgilenen olmadý. Yazýn belki okurlar da utanýrlar..." SOKAK LAMBALARI Kermiya'da ikamet eden bir vatandaþýmýzýn þikayeti de gündüzleri yanan sokak lambalarý ile ilgili... "Ben Lefkoþalý birisiyim. Ýþim icabý Girne'ye gidip gelmekteyim. Lefkoþa-Girne anayolu ýþýklandýrýldý ya... Son zamanlarda sadece geceleyin deðil, gündüzün de lambalar yanýyor. Tasarruftan bahseden hükümet, belediye ilgilenmiyor bile... Ben Kermiya'da kalýyorum. Bu bölgede bulunan Sancaktar Kale Parký'nýn durumu da ayný. Park çok kirli ama gündüz bile elektrikler yanýyor. Parkýn bekçisi yok, görevlisi yok. Baþýboþ býrakýldý. Bu park 9 Eylül Ýlkokulu yanýndadýr. Eylül ayýnda okullar açýldýðý zaman çocuklar bu parka gelip oynayacaklar... Þimdiden önlem alýnsa olmaz mý?" BÝZÝM DUVAR DÜZÜLEN ÇOK DÜZENÝ DEÐÝÞTÝRMEK ÝSTEYEN YOK Bizim Mandra Rum tarafý, mandradan satýn aldýðý elektriðin 15 günlük bedeli olarak mandra yönetimine 11 milyon 200 bin Tl olan ilk ödemeyi yapar ve konu ile ilgili sözleþme de 6 ay daha uzatýlýr. Vatandaþlar elektrik satýþýndan saðlanacak bu paralarýn, can çekiþen mandra ekonomisine önemli oranda bir can suyu olacaðý görüþünü dile getirirken, "Yýllardýr her gün yaþadýðýmýz ve bizi hayattan bezdiren elektrik kesintileri, demek taammüden bir zulümdü" demekten de kendilerini alamazlar.

8 8 15 Aðustos 2011 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Tatar da olmasa Maliye Bakanýmýz Tatar olmasaydý KKTC devleti ve insanlarý yanýp, mahvolup gidecekti. Bu mübarek ayda Tanrý'ya þükürler olsun ki bizlere böyle bir maliye bakaný ihsan eyledi. Bakan Tatar diyorki "Türkiye ile birlikte doðru zamanda, doðru çalýþmalar yaptýklarýný ve KKTC ekonomisinde iyiye bir gidiþat olduðunu, halbuki zavallý Rumlarýn anavatanlarý gibi krizi seyrederek tedbir almadýklarýný ve bugün krizden çýkýþ yolu aradýklarýný" söyledi. Breh breh. Seninle ne kadar gurur duysak yeridir Tatar. Hazýr bizde sayende iyiye doðru bir gidiþat (!) olduðuna göre elektrik gibi seni de Rumlara verelim de onlarý da krizden kurtarýver! Tatar diyor ki "Son iki yýldýr aldýðýmýz tedbirlerle hem gelirlerimizde artýþ olmuþtur, hemde yaptýðýmýz tasarruflarla kamu giderlerinde düzelmeler olmuþtur". Bir defa gelirlerdeki artýþ, dolaylý vergilerdeki artýþlarla, fonlardaki artýþlardandýr. Þimdi fonlarý düþürerek önemli bir gelir kaynaðýný kaybediyorsun. Yýllardýr artýþ alamayan çalýþanlarýn maaþlarý sürekli zamlardan ve son dövizdeki artýþlardan dolayý azaldýðý için harcamalarý düþeceðinden, maliyenin dolaylý gelirlerinde de düþmeler olacaktýr. Türkiye ile birlikte yaptýðýný (!) söylediðin çalýþmalarla ekonomi iyiye giderken þimdi tersyüz olacaktýr. Tatar buyuruyor ki "Ancak devalüasyon ya da dövizde büyük patlama olursa Eþel- Mobil devreye girer. Ama þu anda böyle bir durum yok." Yahu, TL döviz karþýsýnda %20 deðer kaybetti. Bu %20 nedir? Devalüasyon mu yoksa Develihasso mu? Tatar patlama diyebilmek için %500 mü bir deðer kaybýný bekler? Eþel -Mobili devreye koymadýðý sürece emekli ve çalýþanlarýn gelirlerindeki düþüþ devam edecði için, ekonomideki daralma ve maliyenin yerel gelirlerindeki düþmeler de devam edecektir. Nitekim çalýþanlarýn sendikalarýndan sonra Ýþ Adamlarý Derneði (ÝÞAD) de Eþel- Mobilin yeniden uygulanmasýný istedi. Yarýn Ticaret Odasý'ndan da benzer sesler duyacaðýz yýlýnda denk bütçe için Tatar kendisini fazla sýkmasýn. Maazallah birþey olursa sonra biz ne yaparýz. Baþbakaný Küçük bile artýk denk bütçe için 2012'i iþaret ediyor. Yine Tatar buyuruyor ki "Fonlarda yapýlacak indirimleri ithalâtçýlar fiyatlarýna yansýtmalýdýr". Dövizdeki bu yükseliþ daha 2005 seviyesine euro hariç ulaþmadý bile. Biz yýllardýr sterlin 2.95 ve dolar 1.80 düzeyinde iken yapýlan fiyatlamalara göre ithâl mallara para ödüyoruz. Tatar'ýn ricacý olduðu tüccar, güneyle kapýlar açýlmadan önce ikide bir yaptýðý keyfi fiyat artýþlarý ile bu halkýn anasýný aðlattý. Bu yüzdendir ki kapýlar açýlýr açýlmaz imkâný olanlar Güneyden alýþveriþ yapmaya baþladý. Olmayan kýrsal kesim arsa daðýtýmlarýnda, cenazelerde, düðünlerde, yeni yatýrým diye dükkân açýlýþlarýnda, çarþý Pazar ve köy köy gezerek iyi bakan olunmaz. Ülke yangýn yeri iken ne zaman bu aktivitelerden fýrsat bulur da çalýþýrsýn? Sana ve diðer bakan arkadaþlarýna bir örnek vereyim. Bir evvelki Kýbrýs Cumhuriyeti genel seçimlerinden önce, benim de imzam olan 78 kiþilik bir liste ile o zamanki Ýçiþleri bakaný (Þimdi Limasol Belediye Baþkaný) Andreas Hristu'yu bakanlýðýnda Ali Erel baþkanlýðýnda 6 kiþilik bir heyetle ziyaret ederek Kýbrýslý, Türklerin Kýbrýs Anayasasýndan kaynaklanan ayrý seçme ve seçilme haklarýnýn verilmesini taleb eden bir mektubu vermiþtik. Sohbet sýrasýnda Hristu, "Bakanlýðýna hergün sabah 04.00'de geldiðini söyledi. Ne ziyaretçi, ne telefon ne de çalýþanlar olmadýðý için saat 08.00'e kadar rahat bir çalýþma ortamýnda önemli iþlerini bitirdiðini" bize söylemiþti. Tatar'a baktýðýmda ne zaman çalýþtýðýný anlamak mümkün deðilidir. Ancak Tatar'a bir abi nasihatý vermeden de edemeyeceðim. Kýymetini bilsin, çünkü herkese nasihat etmem. Tatar, Cemilleri, Atalaylarý, Erdoðanlarý memnun edecek diye toplumundan kopuyor. Bugün bakanlýk zýrhýna sahip olduðu için gittiði yerlerde hoþ karþýlanabilir. Yarýn bakanlýktan gittikten sonra sokaða dahi çýkamayacaðýný unutmasýn. NÜKLEER SANTRAL ÝÇÝN MEVZUAT TAMAM Kýbrýs için büyük tehlike n EPDK, AKKUYU'DA NÜKLEER SANTRAL YAPACAK OLAN RUS ÞÝRKETÝN ASGARÝ SERMAYE ORANI ÝLE KURUMA YAPACAÐI LÝSANS BAÞVURUSUNDA YATIRMASI GEREKEN TEMÝNAT MEKTUBUNU BELÝRLEDÝ n BUNA GÖRE, AKKUYU NÜKLEER SANTRALI ÝÇÝN ASGARÝ 1 MÝLYAR 440 MÝLYON LÝRALIK SERMAYESÝ OLAN ÞÝRKET KURULACAK Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'de nükleer santral kurulmasý için gerekli olan düzenlemeleri tamamladý. A.A muhabirinin edindiði bilgiye göre, Kurulun bu haftaki toplantýsýnda Akkuyu'da nükleer santral yapacak olan Rus þirketin asgari sermaye oraný ile Kuruma yapacaðý lisans baþvurusunda yatýrmasý gereken teminat mektubu belirlendi. Buna göre Akkuyu'da kurulacak toplam 4 bin 800 megavat kurulu gücünde ve yaklaþýk 20 milyar dolar yatýrým yapýlmasý planlanan nükleer santral için asgari 1 milyar 440 milyon lira sermayesi olan bir þirket kurulacak. Þirket önümüzdeki aylarda EPDK'ya lisans baþvurusu yaptýðýnda 157 milyon 200 bin liralýk banka teminat mektubu verecek. EPDK Baþkaný Hasan Köktaþ da Türkiye'de nükleer santralýn ERSÝN TATAR: KTHY'nin halka maliyeti 150 milyon dolar Maliye Bakaný Ersin Tatar, CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nun "alým gücünün artýrýlmasýný" talep eden dünkü açýklamasýný "popülist" diyerek eleþtirdi. CTP hükümetinden 2009'da enkaz devraldýklarýný, popülist politikalar nedeniyle emekli ikramiyelerinin arttýðýný, KTHY'nin topluma aðýr maliyeti olduðunu belirten Tatar, "Refah çalýþýp üretmekle mümkün, Sadece tüketmekle olmadýðýný dünya gördü" ifadelerini kullandý. Tatar, yazýlý açýklamasýnda, UBP hükümetinin 2 yýl önce iktidara gelirken yýllýk bütçe açýðýný Gayri Safi Milli Hasýlanýn yüzde 10'una denk gelen 500 milyon TL'den devraldýklarýný, aldýklarý önlemlerle 150 milyon TL civarýna indirdiklerini belirterek, özetle þunlarý kaydetti: "CTP-BG iktidarý döneminde KTHY gibi büyük zarar içerisinde olan kamu kurumlarý batma noktasýna getirilmiþti. KTHY yüzde 50 hisse bedeli o dönemde 33 milyon dolar bedel ödenerek alýnmýþtý döneminde öz sermayesini tüketmiþ ve 100 milyon dolara yakýn bir borç bataðý ile faaliyetini sürdüremez bir noktaya getirilmiþti. Bu hisselerin alýnmasý ile ödenen paranýn faiz maliyeti de dikkate alýndýðýnda toplam olarak biriken borçlarla KTHY halkýmýza 150 milyon dolarýn üzerinde bir rakama mal olmuþtur." CTP iktidarý döneminde savurganlýkla ve Mýsýr'da bir baba, kýzlarýndan 3'ünü Nil Nehri'ne attý Mýsýr'ýn baþkent Kahire'nin 120 kilometre güneyindeki Beni Suef iline baðlý Cebel Þark El Nil köyünde yaþayan 45 yaþýndaki Saad Þemerden, 5 kýzýndan 3'ünü ''bakamadýðý gerekçesi'' ile Nil Nehri'nde boðarak öldürdü. Mýsýr'da yayýmlanan Yovm El Seba gazetesinin haberine göre, olay Beni Suef Emniyet Müdürlüðünün 3 kýz çocuðu hakkýnda kayýp ihbarý aldýktan sonra araþtýrma baþlatmasý sonucunda ortaya çýktý. Olay ile ilgili aile fertlerinin ifadelerini dinleyen polis yetkilileri, aðustos ayýnýn üçüncü gününden itibaren kayýp olduklarý belirtilen ikisi 6 yaþýnda ikiz ve biri 2 yaþýnda olan 3 kýzýn, babalarý Saad Þemerden tarafýndan Nil Nehri'ne atýlarak öldürüldüðünü belirledi. Kýzlarýn cesetleri, polis tarafýndan nehrin kýyýsýnda bulunurken, ölen kýz çocuklarýnýn kurulmasýnýn gerekliliðini ve yapýlacak yatýrýmýn büyüklüðünü düþünerek, bu yatýrýmýn yapýlmasýný kolaylaþtýran bir düzenleme yaptýklarýný bildirdi ve þunlarý kaydetti: ''Elektrik Piyasasý Lisans Yönetmeliðinde yaptýðýmýz deðiþiklik ile doðal gaz ya da ithal kömür gibi bir üretim tesisi için üretim lisansý baþvurusu yapan þirketin Kurumumuz tarafýndan hesaplanan toplam yatýrým tutarýnýn yüzde 20'si oranýnda asgari sermaye þartý olmasý þartý getirirken, çok daha büyük ölçekli kurulu gücü olan, yatýrým gerektiren ve uluslararasý bir anlaþmayla hayata geçirilecek olan nükleer santral için iþi daha kolay kýlmak açýsýndan bu oraný yüzde 5 olarak belirledik. Ayrýca sadece nükleer deðil tüm büyük ölçekli yatýrýmlar için banka teminat mektubunda üst sýnýrý 157 milyon 200 bin lira olarak belirledik.'' iyi hesap yapýlmadan, kur TL lehine geliþmesine ve enflasyon çok düþük olmasýna karþýn kamu maliyesinde aðýr tahribata yol açýldýðýný ifade eden Tatar, þöyle dedi: "Bütçe imkanlarýnýn kaldýramadýðý ölçüde artýrýlan maaþlarla emekli ikramiyeleri KKTC bütçesi üzerinde önemli bir yük olmaktadýr yýlýnda emekliye ayrýlanlara ödenen yýlda 30 milyon TL civarýnda iken, spekülasyonlarla emekli sayýsýnýn artmasýnýn da etkisiyle bu rakam 2010 yýlýnda 100 milyon TL noktasýna varmýþtýr. Emekliye çýkanlarýn hizmet yýlý hesaplamasýnda 30 yýldan 36'ya çýkarýlmasýnýn doðurduðu anomaliler ve bunun KKTC bütçesine yarattýðý ek külfet de bu tahribatýn sebeplerindendir." CTP hükümeti dönemine yönelik eleþtirilerini sürdüren Maliye Bakaný, "Asgari ücretin etkisi hesaplanmadan popülistçe uygulamalarla sosyal sigortalar kurumunun açýklarý da yýlda 200 milyon TL boyutuna ulaþmýþ ve CTP iktidarý sonunda kamu bankalarýna 100 milyon TL borç býrakýlmýþtýr" dedi. Tatar ayný dönemde açýklarýn kapatýlmasý için emekli sandýðýnýn boþaltýldýðýný, Türkcell ve Telsim'e sözleþmelerinin süreleri dolmadan 100 milyon TL gibi çok ucuz bir bedelle devir iþleminin yapýldýðýný ve Türkiye'nin 2009 yýlý kamu maliyesi için öngördüðü katkýnýn tümünün 4 ayda kullanýldýðýný ifade etti. ablasý, polise verdiði ifadesinde "Babamýz, kardeþlerimi Nil'de gezdireceðini söyledi. Ýftar öncesi onlarý alýp götürdü. Eve döndüðünde kardeþlerim yoktu ve biz sorduðumuzda 'Onlarý size yemek getirmek için sattým. Ýleri bir yaþa geldiklerinde geri dönecekler' diye cevapladý. Babam kardeþlerimi hiç sevmiyordu ve onlarý dövüyordu" dedi. Polis ifadesinde, kýzlarýna bakamadýðý için baþlarýný suya sokarak Nil Nehri'nde boðduðunu itiraf eden Saad Þemerden, cinayeti ailesinin geçimini saðlayamadýðý için iþlediðini savundu. Polis yetkilileri, eþinin bir süre önce kendisini terk etmesine kýzan Saad Þemerden'in, 5 çocuðuna da kötü davrandýðýný ifade ettiler. 3 çocuðunu öldürdüðü iddiasýyla savcýlýða çýkarýlan Saad Þemerden, tutuklanarak ceazevine konuldu. Kalem Yalçýn Okut Biz ve Onlar, Onlar ve Biz Biz ve Onlar kavramlarý tarihimizden 'bize' kalan en olumsuz mirastýr. Bu cümledeki 'bize' sözcüðü hem Türkofon hem de Grekofon Kýbrýslýlarý içermektedir. Çünkü, Kýbrýs'ta yaþayan biz Kýbrýslýlar tümümüz de o tarih içinde determine edilmiþizdir; o tarih içinde eðrilmiþ, doðrulmuþ, yoðrulmuþuzdur. Daha 20. yüzyýl baþlarýna, hatta 1930'lara kadar, Kýbrýslýlar kendilerini din temelinde, Hristiyanlar ve Müslümanlar diye tanýmlarlardý. Zaten, Ýngiliz Sömürge Ýdaresi'nin resmi kayýtlarýnda da: iki etnik unsur deðil, iki dinsel unsur olarak, "Mohammedan" ve "Non-Mohammedan" ya da "Moslem" ve "Non-Moslem" diye geçiyorduk Fransýz Ýhtilali ile yayýlmaya baþlayan milliyetçilik akýmlarýnýn Fransýz Ýmparatorluðu ve diðer imparatorluklar yanýnda Osmanlý Ýmparatorluðunu da etkilememesi düþünülemezdi. Etkiledi de Nitekim, yüzyýllarca Osmanlý idaresi altýnda yaþayan Balkan halklarý milliyetçilik akýmlarýndan etkilenerek Osmanlýya karþý baþkaldýrmaya, baðýmsýzlýk savaþý vermeye baþlamýþlardý. O baþkaldýrý ve baðýmsýzlýk savaþlarýnýn Batý'da en çok yanký bulaný Yunan Ayaklanmasý idi. Nedeni açýk: Bugünkü Batý Medeniyeti denilen medeniyet, Antik Yunan kültürü temelleri üzerinde yükselmiþti. O hayranlýk ve Yunanlýlara sempati o derecedeydi ki, örneðin ünlü Ýngiliz þair Byron bile Yunanistan'a gidip Yunan Baðýmsýzlýk Savaþý'na katýlmýþ ve Osmanlýlara karþý savaþýrken yaralanmýþtý. Diðer taraftan, din faktörü de çok önemli bir faktördü bize miras kalan olumsuz tarihimizde. Kýbrýs'ta yaþayan Hýrýstiyan Ortodoks unsur, mezhep farklýlýðýndan ve kavgalarýndan dolayý Katolik Venediklilerden gördükleri eziyet ve baskýlardan dolayý, önceleri Osmanlýlarýn adayý Venediklilerden almasýný hep istemiþler, dilemiþlerdi. Fetih gerçekleþtikten sonraysa Kýbrýs Ortodoks Kilisesi'nin -vergi toplama da dahil olmak üzere- birçok imtiyaza kavuþtuðu da bir vakýadýr. Birçok tarihçi bunu kaydetmiþtir. Ancak, Yunanistan'da geliþen Megali Ýdea ve baðýmsýzlýk hareketi Kýbrýs Kilisesi ve kimi fanatik öðretmenler tarafýndan da Enosis þiarýyla benimsenerek Kýbrýs'a taþýnmýþ; ve o günlere dek birbirlerini Hristianos ve Ottomanos diye gören; ve aðýr vergilere, baskýlara ve adaletsizliklere karþý hem Kilise'ye hem de Osmanlý yönetimine karþý birçok kez birlikte isyan eden Müslüman ve Hýristiyan ahali artýk ayrýþmaya ve birbirlerine düþmeye baþlamýþlardý. Yunan Baðýmsýzlýk Savaþý'nýn baþarýldýðý 1821 Zaferi, Kýbrýslý Hýristiyanlar tarafýndan da 'bayram' olarak kutlanýyordu. Yaklaþýk yüz sene sonra, 'deki Türk Baðýmsýzlýk Zaferi ise bu kez Kýbrýslý Müslümanlar tarafýndan 'bayram' olarak kutlanýyordu Tabii, þunu da ihmal edemeyiz: Osmanlý Türkiye'sindeki milliyetçi hareketler, 'ten uzun zaman önce, Paris'teki Jön Türkler hareketiyle baþlamýþtý. Giderek Osmanlý vilayetlerinin tümüne yayýlan o hareket Kýbrýs'a da yansýmýþ ve Müslüman Kýbrýslý toplumu Türkleþtirmeye baþlamýþtý Jön Türkler'in etkisiyle Kýbrýs Müslümanlarý, Paris-Kahire arasýndaki Jön Türkler irtibatýný saðlayan önemli bir merkez olmuþtu. Hatta, Jön Türkler'in 1902'de Paris'te düzenledikleri birinci kongreye Kýbrýs'tan katýlan delege veya delegeler de vardý. 1902'de Paris'te toplanan Birinci Jön Türkler Kongresi, "her kafadan farklý bir ses çýkmasý" nedeniyle karar alamadan daðýldý. Fakat, süreç devam etti ve Jön Türkler hareketi, Kahire'den Paris'e, Cenevre'den Þam'a, hatta Kýbrýs ve Trablusgarb'a ve Balkanlar ile Ýstanbul ve Erzurum'a kadar yayýldý; bir sürü tutuklamaya ve sürgüne karþýn, ordu içinde de nüfuzunu artýrdý. Resneli Niyazi'lerin daða çýkmasýyla da Temmuz 1908 devrimiyle Padiþahý alaþaðý ederek Hürriyeti ilan etti. Þimdilerde biz Kýbrýslýlarýn yaþamakta olduðu Türk ve Elen milliyetçiliklerinin arka planýnda böyle büyük mücadeleler vardýr. Ve o büyük mücadelelerin Kýbrýslý Hristianos ve Ottomanaos unsurlarý etkilememesi olasý deðildi. Ýngiliz Sömürge Ýdaresi'nin o çeliþkiyi nasýl þehevî bir zevkle körüklediði bir baþka yazýya kalacak, çünkü yerimiz doldu. Ancak, þu kadarcýðýný belirteyim: Kýbrýs adasýndaki iki unsurun, Müslümanlar ve Hristiyanlarýn iki "anavatan"ýn milliyetçilik akýmlarýna kapýlýp; ve Ýngilizlerin böl-yönet oyunlarýna gelip birbirlerine düþmesler/düþürülmese idiler; birbirlerini Onlar ve Biz, Biz ve Onlar diye görmese idiler Kýbrýs sorunu diye bir sorun yaþamayacaktýk Yaþamayacaktýk; ve yaþamlarýmýzý da bu boktan sorunun düðümlerinde boþu boþuna harcamayacaktýk Þükrancýlara duyurulur

9 15 Aðustos 2011 Pazartesi Tünel ALINTI BÝLÝNMEYEN BÝR DÝL KCK davasýnda yöre halkýnýn oylarýyla seçilmiþ belediye baþkanlarý, insan haklarýyla uðraþan avukatlar, bölgenin önde gelen aydýnlarý bu davanýn içerisinde yer alýyor. "Kürt sorununu nasýl içinden çýkýlmaz bir hale getiririz" diye düþünen birileri açmýþ bu davayý. Dava sürecinin kilitlenmesine yol açan etkenlerden biri olan "Anadilde savunma" bir haktýr. Sanýklar anadillerinde savunma yapmak istiyorlar. Ancak mahkeme, "bilinmeyen bir dilden" bahsediyor ve "Bilinmeyen ve Kürtçe olduðu düþünülen bir dil konuþtuklarý için ifadeleri alýnamaz" diyor. Devletin televizyonunda 24 saat Kürtçe yayýn yapýlýyor ama devletin hakimi, Kürtçe konuþan insanlarýn dilleriyle ilgili "Bilinmeyen bir dil" tanýmý yapýyor. Bütün bunlar Kürt sorununu iþin içinden çýkýlmaz hale getiriyor. ERGÝN CÝNMEN (bianet.org) DÝPNOT Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun 85'inci yaþ günü için Havana'daki Karl Marx tiyatrosunda, kendisinin katýlmadýðý bir tören düzenlendi. ÝMSAKÝYE ARÞÝV TARÝH 12 TEMMUZ 2010 Dr. Mehmet Yaðlý, izlenme rekorlarý kýran Aþký Memnu dizisi ve bu dizide birçok kiþinin 'model' aldýðý kadýn kahraman Bihter'in intiharýnýn da son aylardaki intiharlarda tetikleyici olduðu görüþünü savundu... Gözden kaçmayanlar... "YARDIM" SADECE YARDIM DEÐÝL Batýlý ülkeler Somali'ye, yardým ulaþtýrmada güçlük çýkaran Ýslamcý güçleri, insanlarý açlýða mahkûm etmekle suçluyorlar. Darbeler, askeri müdahaleler ve iþgallerden söz etmeyen Batýlýlar, Nisan'da Fransa'nýn, eski sömürgesi Fildiþi Sahili'ne yaptýðý askeri müdahaleden de hiç bahsetmiyorlar. Afrika'daki Batýlý yardým örgütlerinin sadece "yardým" örgütü olmadýðý, siyasal misyonlar üstlendikleri bilinmeyen bir þey deðil. Ne Somali'de yaþananlar sadece kýtlýktan ibaret, ne de Batýlý yardým örgütlerinin oralarda yaptýklarý sadece yardým. Týpký Kýbrýs'a yapýlan "yardýmlar"ýn sadece "yardým" olmadýðý gibi ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Rumlar Türkiye opsiyonunu iyi deðerlendiremedi, Rumlarýn tek kurtuluþu Türkiye'dir. Doç Dr. Erol Kaymak (DAÜ Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Baþkaný) VÝRGÜL... GÜNDEMÝMÝZDE TÜRKÝYE'NÝN CESARETÝ VAR Rum Dýþiþleri Bakaný Markulli, Rum tarafýnýn Doðu Akdeniz'de doðalgaz aramalarý konusunda Türkiye'nin herhangi bir þey yapmaya cesaret edemeyeceðini söyledi. Oysa ABD ve Batý basýný bu aralar Türkiye'nin her þeyi yapabileceðinden, Osmanlý'yý diriltebileceðinden, Suriye'ye müdahale edip Esad'a gününü gösterebileceðinden söz ediyor. Bu yüzden, "Türkiye Kýbrýs'ta olay çýkartmaya cesaret eder mi etmez mi" sorusunu sorarken bir parantez açmak zorundayýz: "Eðer Batý'nýn "goflamasý" sürerse neden olmasýn?" Bugünkü Ýftar Yarýnki Ýmsak NAMAZ Sabah Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Demokratik Özerklik'i Stalinist ilân ettiler. Oysa Stalin'e en sadýk olan, Erdoðan rejimi: Suç delillerinin sanýklardan gizlenmesi, bizzat Stalin'in formüle ettiði (1 Aralýk 1934) bir uygulama. Bu, iddia makamýna sýnýrsýz serbestlik saðlýyor. Sanýk için ise, manevîzihinsel bir iþkence, psikolojik bir çaresizleþtirme operasyonu; savunma hakkýnýn fiilen gaspedilmesi. Ama esas hedef, sanýklardan ziyade onlarýn dýþýndakilere göz daðý vermek: Neyle suçlandýðýnýzý bilmeden, her an siz de tutuklanabilirsiniz; ki, bu durumda yapýlabilecek tek þey, hiç yaþamýyormuþ gibi yapmaktýr; KARÝKATÜR / 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... hiçbir þeyi duymamak, görmemek, hiçbir þeye tepki vermemek; kýsacasý insanýn, kendini kendisinden sürgün etmesi. Despotun istediði de zaten budur: Beþerî varlýk olarak bir tek kendisinin yaþama hakkýna sahip olduðu, cesetlerden oluþmuþ bir dünya. Yine Stalin'in emriyle uygulanmaya konmuþ bir kategori daha vardýr ki, o da 'manevî /ahlâkî suç ortaklýðý. Bu da, bizdeki 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþlemek'le bire bir örtüþür.( ) Yani, malûm gazetenin iyi besili tosuncuðunun tarif ettiði türden 'kendisi bile bilmeden terör örgütü üyesi'. Sadece telefonlar Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar Stalin in Kirov suikasti, Hitler in Reichstag yangýný varsa, Erdoðan ýn da Silvan ý var!.. dinlenmiyor, ortam dinlemesi ve röntgenciliði de yapýlýyor; gizli tanýk itiraf ve iftiralarýnýn yaný sýra suç delili fabrikasyonlarý; polis ve/veya savcýlýktan gizli kayýt servisleri; öyle ham hâlleriyle de deðil, sanýðý suçlu kýlacak þekilde yeniden kompoze edilmiþ olarak Ve bunlarý manþete çýkaran 'yeni Türkiye aparatçikleri.( ) Stalin'in 'Büyük Terör'ü baþlatmasýna Kirov suikasti, Hitler faþizminde ise Reichstag yangýný dönüm noktalarý olmuþtu ve bunlarýn failleri hep meçhul kaldý. Erdoðan da Silvan'ý doladý diline; Yüksekova ve Hakkari'deki polis cinayetlerini de takviye sos olarak kullanýlýyor. Bundan böyle her hafta bir bakan gidecekmiþ Hakkari'ye. Önümüzdeki günlerde yine mutlaka birkaç 'hain PKK' pususu, þehitler ve gelsin hepimize yeni KCK/BDP tutuklamalarý. Bu, hiç de yeni bir tezgah deðil: Taa iki yýl önce, kimi sivil vampirler, Kürtleri 'güvercinler' ve 'þahinler' olarak ikiye bölme fikrini ortaya atarken, kasýt ve murat ettikleri buydu. Þahinler, yani içeri atýlýp yýllarca eziyet görecek olanlar; bir de, bu durumdan ibret alarak AKP'ye biat edip rezervasyon kýzýlderilisi misali tarihsiz böcekler olarak hayatlarýný idame ettirecek olanlar. Bunlar apaçýk ortadayken, güya iyi niyetle BDP milletvekillerine 'bu kadar katý' olmamalarýný, gelip Meclis'e yemin etmelerini tavsiye edenler var. Bunlarýn görmek/ göstermek istemedikleri, Kürt meselesinin Erdoðan'ýn kendi diktatörlüðünü kurma yolunda sadece bir araç olduðu. Demokrat kisvesi altýnda 'yeni rejim'in 'organik aydýn'lýðýna soyunanlarý gördükçe aklýma gelen þu -kendi imalatým-: Altmýþýndan sonra liberal olaný, teneþir bile paklayamaz. (Bu yazý KADÝR CANGIZBAY'ýn 13/8/2011 tarihli "Birgün"de yayýmlanan "Erdoðan'ýn aparatçikleri" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 15 Aðustos 2011 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr. Dolgun Dalgýçoðlu ÝNGÝLTERE EKTÝÐÝNÝ BÝÇÝYOR... (Ýstanbul)- Eskiden Londra denince aklýma ilk gelen parfüm ve paralý Baflýlardý. Londra'da yaþayan Baflýlarýn öyle bir geliþleri, havalý yaklaþýmlarý vardý ki tatil zamanlarý... Londra'da herkes zengin, herkes mutlu, herkes istediði zaman tatile gider sanýrdýk. Oysa ki neler varmýþ Londra'da, neler Gurbette kazanýlan o paralar meðer ne acýlarýn, çekilen üzüntülerin getirisiymiþ. Olay birkaç gün önce yaþandý ve birkaç gün basýný meþgul etti. Londra'da polis, Mark Duggan isimli siyahi genci kafasýna kurþun sýkarak öldürünce olaylar patladý. Sadece bir gencin öldürülmesi deðildi olaylara sebep Daha çok siyah tenli insanlarýn bu devirde 2. sýnýf muamelesi görmelerinin birikimiydi Brixton olaylarý yaþandý bir de Ýngiltere'de, hafýzalarda yer eden. Ýki olaydaki benzerlik aslýnda ezilen halklarýn ayaða kalkýþlarýydý. Baskýcý kapitalist ülkelere isyandý. Türk basýný bu gerçeklere bakarak, demokrasi beþiði denilen ülkede uygulanan baský rejimini ön plana çýkartacaðýna... Zencilere yapýlan insanlýk dýþý muameleleri kýnayacaðýna... Ve de kapitalizmin ne olduðunu halka göstereceðine... Sokaklarýnda eylemcilere karþý sopalarla nöbet tutan Türkleri ön plana çýkardý. Orada verilen varoluþ savaþýný takdir yerine, sopalarý alkýþladý. Türkleri ellerinde tahta sopalarla görünce benim de aklýma iki olay geldi. Birincisi 1955'te Ýstanbul'da Rumlara doðru kamyonlarla saldýrýlan sopalý Türkler, diðeri de EOKA'cý faþistler saldýrmasýn diye damlarda ellerinde sopalarýyla nöbet tutan Kýbrýslýtürkler. Sene Biz, ait olduðumuz yerde (Aþaðý Baf'ta) yaþarken, çatýþmalara ramak kala sokaðýmýzda olay çýkmasýn, EOKA'cýlar basýp zarar vermesinler diye eli sopa tutan gençler ve büyükler geceleri evlerin damlarýnda nöbet tutuyorlardý. Ta ki, "her þeyinizi býrakýp gettoya gelin" emri verilene kadar. Sonra yangýndan mal kaçýrýr gibi " en deðerli" eþyalarýmýzla Mutallo'ya göç ettik. Ne anlamýný biliyordum bu kaçýþýn, ne de nereye kadar gideceðimizi. Ben hala ayný evde Ramadan Dayý'nýn otobüsüyle Mutallo'daki ilkokula gidip döneceðimi sanýrken Bir daha dönüþümüzün olamayacaðýný ve bir daha pirili oynayamayacaðýmý bilemezdim o sokakta. Babutsa dolu bahçelerinde oyun için bile yeniden babutsalarýn altýna saklanamadým. Daha sonraki yaþananlarý hepimiz de biliyoruz. Meðer o kaçýþ böl ve yönet stratejisinin ilk sonucuydu. Bir bakýma bugünkü taksime ilk gidiþ. Meðer o sefilliðe doðru yol alma, Baf'tan kamyon kamyon kuzeye göçün baþlangýcý, RTE'nin "Beslemeler sizi "diyeceði güne ilk adýmmýþ. Mark Duggan'ýn ölümüyle patlak veren olay 1963'te sýkýlan ilk kurþun ile ikiye böldürülen Kýbrýs gibi Ýngiltere'yi de cart diye ikiye bölebilir mi? Bilemeyiz ama belki de böl ve yönet ile Kýbrýs'ý parçalamakta baþarýlý olan ülkelerden biri olan Ýngiltere bugün ektiklerini biçiyor. Gençlere yarý zamanlý iþ imkaný Kuzey Kýbrýs Turkcell'in nitelikli insan kaynaðýnýn geliþtirilmesi amacýyla baþlattýðý ve bu yýl 2'ncisini düzenlediði 'Gençlik Projesi" kapsamýnda 'PAF takýmý'nda yer alan 14 öðrenci, staj dönemini 26 Aðustos'ta tamamlýyor. Bu yýl 2.'si düzenlenen "Gençlik Projesi" kapsamýnda stajlarýný Kuzey Kýbrýs Turkcell'de yapan 14 öðrenci, 26 Aðustos'ta staj dönemini tamamlayacak. 4 Temmuz itibariyle staja baþlayan öðrencilerden staj dönemi sonunda baþarýlý olanlara "yarý zamanlý" iþ teklifinde bulunulacaðý açýklandý. Kuzey Kýbrýs Turkcell'de staj yapan öðrenciler, deneyimlerini tüm kamuoyu ile paylaþýrken, her gün yeni bilgilere ulaþmak ve dünyanýn en ileri teknolojileri ile tanýþma fýrsatý bulduklarýný belirtti. Gençler, görüþlerini kamuoyu ile paylaþtý. Merve Sezer (DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Bölümü 4. Sýnýf öðrencisi) "Ben Kuzey Kýbrýs Turkcell'in üniversitede öðrencilerden oluþan bir satýþ ekibinde çalýþtýðýmdan dolayý PAF programýndan haberim oldu. Kuzey Kýbrýs Turkcell'de çok güzel bir süreç geçiriyorum. Çünkü bu süreç bana çok þey kazandýrdý. Kuzey Kýbrýs Turkcell'de staj yapmak istememin en büyük sebebi; yeni bilgi ve deneyimlere ulaþmaktý." Buðra Gazioðlu (Manchester Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümü 3. Sýnýf öðrencisi) 'Ýngiltere veya Amerika'daki bir operatörde hangi teknoloji varsa burada da aynýsý var' Daha önce iþ hayatýyla ilgili bir deneyimim yoktu. Buradaki deneyimim; ufkumun, bakýþ açýmýn ve vizyonumun geliþmesini saðladý. Üniversiteden sonra farklý bir alanda yüksek lisans yapmayý düþünüyordum. Fakat buradaki deneyimim beni o kadar etkiledi ki; yüksek lisansa yine 'Data Telecommunication' alanýnda devam etmeye karar verdim. Bir insanýn ben Turkcell'liyim derken neden bunu gururla söylediðini anladým. Ayný þekilde ben de Turkcell'de staj yapmaktan gurur duyuyorum. Dilek Aydoðdu (GAÜ Ýletiþim ve Medya Yönetimi öðrencisi) "Ýletiþim öðrencisi olarak iletiþimde ve teknolojide lider bir þirkette çalýþmak benim için önemli bir fýrsattý. Teknolojik altyapýsý, kurum içindeki interaktif iletiþimi veçalýþanýna verdiði deðerle, örnek bir yapý. Eðitimini aldýðým bölümle direkt baðlantýlý olan Kurumsal Ýletiþim departmanýnda teorik bilgilerimin pratiðe dönüþmesinde en doðru adreste olduðumu anladým." Medya Venüs Baðdatlý (DAÜ Ýþletme bölümü 4. Sýnýf öðrencisi) "Kuzey Kýbrýs Turkcell'de Kurumsal Satýþ departmanýnda stajýmý yaptým. Programdan; üniversitemizde yapýlan kariyer günlerinde haberim oldu. Staj programýnýn, profesonelliðe adým atmadan önceki geliþimime çok katkýsý olduðunu düþünüyorum. Burada takým ruhunu ile bir ekibin bir parçasý olarak çalýþmayý öðrendim." Ardan Karadað (DAÜ Pazarlama bölümü 3. Sýnýf öðrencisi) "Kuzey Kýbrýs Turkcell'de Pazarlama Ýletiþim Bölümündea staj yapýyorum. Liseden bu yana Turkcell'in Gençlik projelerine dahil oldum. Þuana kadar aldýðým iþ tanýmlarý olsun, yaptýðým iþler olsun ilk olarak benim takým çalýþmasý ruhumu öne çýkarmama vesile oldu. Pazarlama departmanýnýn fonksiyonlarýný öðrendim. Bundan sonraki hayatýmda da teknoloji sektöründe ilerlemeyi düþünüyorum." Fuat Karabela (DAÜ Bilgisayar Mühendisliði 2. Sýnýf öðrencisi) "Servis Geliþtirme ve Operasyonlar bölümünde staj yapýyorum. Kendimi mühendislik alanýnda geliþtirebileceðim en doðru yerin burasý olduðunu düþünüyorum. Burada çok güzel deneyimler elde ettim. Profesyonel anlamdaki iþ hayatýný tanýdým. Sanal projeleri somut olarak hayata geçirebilme deneyimini yaþadým. Çalýþana her türlü imkan sunuluyor burda." Ýsmail Alptuð (DAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4. Sýnýf öðrencisi) "Teknik Operasyonlar Radyo Network'te staj yapýyorum.öncelikle baz istasyonlarýyla ilgili halkýn yanlýþ bilgilere sahip olduðunu, burada çalýþtýktan sonra net bir þekilde de görmüþ oldum. Burada kurulumlar Dünya Saðlýk Örgütü'nün üst limit deðerlerinin kat kat altýnda deðerler baz alýnarak kuruluyor, devlete bu deðerler resmi olarak bildiriliyor ve denetleme yapýlýyor." Behram Çaðdaþ Balaban (GAÜ Bilgisayar Mühendisliði 4. Sýnýf öðrencisi) "Ýletiþimde lider bir þirket olan Kuzey Kýbrýs Turkcell'de çalýþmayý çok istiyordum. Bu staj programýna okulumun tavsiyesiyle baþvurdum. Teknolojik altyapýsýnýn yanýnda çalýþanlar da hep güler yüzlü, her sorumuza cevap veriliyor, bu da bizi motive ediyor. Burada medeni bir çalýþma ortamý var. Beklediðimden çok fazla memnun kaldým." Damla Seçkin (DAÜ Yönetim Biliþim Sistemleri 3. sýnýf öðrencisi) "Hem teknolojinin hem de yönetim bilimlerinin olduðu bir alan olduðu için bu þirkette staj yapmak istedim. Katma deðerli servisler, direkt olarak teknoloji sektöründeki bütün yeniliklerin takip edildiði bir departman. Bu departmanda kullanýcýlarýn ilgisini ne çeker, mobil ortamda daha fazla nasýl hizmet ve fayda sunabiliri öðreniyoruz. Ýlerde de hedefim yine bu konu üzerine uzmanlaþmak. " GÜNEY KIBRIS.. KÝPRÝANU: HRÝSTOFYAS ÝSTÝFA ETMEYECEK AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu; Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn görevinden istifa etmesinin söz konusu olmadýðýný söyledi. Politis gazetesine verdiði röportajda Kiprianu, Güney Kýbrýs'taki patlama sonrasýnda Hristofyas'a yönelik eleþtirileri sert bir dille yanýtladý ve istifa etmesinin söz konusu olmadýðýný belirtti. Hristofyas'ýn patlayýcýlara iliþkin siyasi karar aldýðýný ancak patlayýcýlarýn muhafaza þeklinden bilgisi olmadýðýný savunan Kiprianu, Hristofyas'ýn zamanýnda bilgilendirilmesi durumunda her þeyin farklý geliþmiþ olacaðýný ileri sürdü. DOÐALGAZ SÜRECÝ DEVAM EDECEK Güney Kýbrýs'ta bakanlar kurulunda yapýlan deðiþikliðin ardýndan göreve atanan Sanayi Ticaret ve Turizm Bakaný Praksula Andoniadu Kiriaku, Güney Kýbrýs'ýn sözde Münhasýr Ekonomik Bölgesinde (MEB) baþlamayý öngördüðü doðalgaz kazý ve çýkarma çalýþmalarýnýn planlandýðý þekilde devam edeceðini açýkladý. Haravgi gazetesine demeç veren Kiriaku, Güney Kýbrýs'ýn sözde MEB'sinde doðalgaz arama ve çýkarma çalýþmalarýnýn planlandýðý gibi devam ettiðini, karara baðlanan sondaj çalýþmasýnýn ekim ayý baþlarýnda baþlamasýnýn beklendiðini belirtti. HASPOLAT'TA ÝKÝ TOPLU MEZAR BULUNDU Haspolat (Mia Milia) bölgesinde, münferit küçük toplu mezarlar dýþýnda, yüzlerce kaybýn gömülü olduðu iki toplu mezar olduðu iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, toplu mezar iddiasýný, bir Kýbrýslý Türk'ün 1974 olaylarýný anlatýrken "bir arabanýn ayný noktaya 50 kez gidip geldiðine" iliþkin sözlerine dayandýrdý. Gazete, "sayý abartýlmýþ olsa da, her defasýnda 3-4 kiþinin taþýndýðý varsayýldýðýnda bahsedilen toplu mezardaki kayýplarýn sayýsýnýn oldukça fazla olduðunu" öne sürdü. KATHÝMERÝNÝ: HRÝSTOFYAS 4 KONUDA KUMAR OYNAYACAK Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ve AKEL'in, 2013 yýlýnda yapýlacak baþkanlýk seçimlerine kadar izleyeceði planýn belirlendiði kaydedildi. Hristofyas ve AKEL'in 4 konuda "kumar oynayacaðýný" yazan Kathimerini gazetesi, baþta ekonominin düze çýkmasý için alýnacak tedbirler olmak üzere Kýbrýs sorunu, gelecek yýlýn ikinci yarýsýnda devralacaklarý AB Dönem Baþkanlýðý sürecinin iyi bir þekilde tamamlanmasý ve doðalgaz meselelerine iliþkin nasýl bir irade ortaya konabileceðini irdeledi. Gazete, AKEL ve Hristofyas'ýn Kýbrýs tezinin bilindiðini ve bu konuda fazla bir þey yapmalarýnýn beklenmediðini kaydederken, AKEL'i düþündüren esas þeyin, süreci iyi bir koz haline dönüþtürmek için neler yapýlabileceði olduðunu yazdý. KIBRIS HAVAYOLLARI 6 AYDA 26 MÝLYON EURO ZARAR ETTÝ Kýbrýs (Rum) Havayollarý (Cyprus Airways)'in 2011'in ilk 6 ayýnda 26 milyon Euro zarar ettiði ve bu durumda ancak 2012 yýlýna kadar dayanabileceði bildirildi. Kathimerini gazetesi, þirketin 17 milyon Euro'luk kazanç saðlayacak beklentisiyle kiraladýðý Airbus-330 tipi iki uçaðý da bir yýl erken iade edeceðini yazdý. OTOMATÝK SÝLAHLA BÝR EVE ATEÞ AÇILDI Lefkoþa Rum kesiminde Mathiati- Analionda yolu üzerinde bulunan 45 yaþýndaki bir kiþinin evine cumartesi günü sabah civarýnda otomatik silahla ateþ açýldýðý belirtildi. Arabadan ateþ açýldýðýný yazan Simerini, polisin olayla ilgili araþtýrmalarýný devam ettirdiðini kaydetti.

11 15 Aðustos 2011 Pazartesi DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... BERLÝN DUVARI'NIN YAPILIÞININ 50'NCÝ YILI Dün, "Soðuk Savaþ"ýn sembolü olan Berlin Duvarý'nýn yapýlýþýnýn 50'inci yýldönümüydü. Almanya'yý fiziksel olarak ikiye bölen duvar, sosyalist Doðu'yu kapitalist Batý'dan koruyan bir kalkan olarak tasarlanmýþtý. Berlin'in batý sýnýrý boyunca inþa edilen duvarýnýn yapýlýþýnýn 50. yýldönümünde Berlin'de çeþitli etkinlikler düzenlendi. Almanya Cumhurbaþkaný Christian Wulff katýldýðý törende, özgürlük, demokrasi ve vatandaþlýk haklarý uðruna mücadele edenlerin unutulmamasý gerektiðini belirtti. Baþbakan Merkel de, milyonlarca insanýn acýlar yaþamasýna neden olan Berlin Duvarýnýn hiç bir zaman unutulmamasý gerektiðini belirtti. Kendisi de Doðu Alman olan Merkel, yaþanan bu acýlarýn, kendilerini hem Almanya'da, hem dünyada özgürlük, demokrasi ve vatandaþlýk haklarý için mücadele etmeye teþvik ettiðini söyledi. SOÐUK SAVAÞIN SÝMGESÝ Berlin Duvarý, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda, siyasi literatürde 'soðuk savaþ' olarak tanýmlanan dönemin en belirgin simgesi oldu. Eski Doðu Almanya'nýn ortasýnda kalan Berlin'inin batýsýný bir ada gibi abluka altýna alan beton sýnýr, bundan 50 yýl önce 1961 yýlýnda 12 Aðustos'u 13'üne baðlayan gece inþa edildi. 1950'li yýllarýn sonundan itibaren ekonomik açýdan kötü durumda olan doðudan Batý Almanya'ya 270 bin kiþi göç etti. Bu insan akýnýný engellemeyi amaçlayan ve bir gecede örülen duvar, Batý Berlin'de yaþayanlarda ve Batý ülkelerinde o günlerde tam bir þok etkisi yarattý. Berlin'de 13 Aðustos sabahý uyananlar iþlerine ve okullarýna gitmek için yola çýktýklarýnda karþýlarýnda tel örgüleri, askerleri ve yükselen duvarý gördü. Berlin Duvarý'ný aþmaya çalýþýrken, en az 136 kiþi yaþamýný yitirdi. Duvar 1989 yýlýna kadar Berlin'i ve Doðu Almanya ile Federal Almanya Cumhuriyeti'ni ayýrdý. 28 yýl ayakta kalan duvar, 9 Kasým 1989 tarihinde yýkýldý. Sofi'nin Seçimi deðil, Sakow'un seçimi Somali'de anneler, çocuklarýndan birini yaþatmak için diðerini ölüme terk ediyor. Týpký iki çocuðundan birini Nazilere vermek zorunda kalan anneyi anlatan 'Sophie'nin Seçimi' filmindeki gibi... Açlýðýn pençesindeki Somali'de anneler çocuklarýndan birini yaþatmak için diðerini ölüme terk etmek zorunda kalýyor. Týpký iki çocuðundan birini Nazilere vermeye zorlanan annenin seçim yapmak zorunda kaldýðý Oscar ödüllü 'Sophie'nin Seçimi' filminde olduðu gibi. Çocuklarýyla kamplara yürüyen anneler, yiyecek ve sularý tükenirken 'hangi çocuðun yaþama ihtimali daha fazla, hangisini arkada býrakmalý' þeklinde korkunç bir seçimle karþý karþýya kalýyor. Bunlardan biri de Fadime Sakow Abdullahi. Sakow kucaðýndaki bebeði ve 2, 3, 4 ve 5 yaþlarýndaki diðer çocuklarýyla Kenya sýnýrýndaki Dadaab kampýna ulaþmaya çalýþýyordu. Kampa bir gün kala 4 ve 5 yaþýndaki çocuklar moladan sonra yerden kalkamadý. Sakow elindeki kalan 5 litrelik suyu geride baþka çocuklarý varken, ölmekte olanlar için boþa harcamak istemedi. Diðer çocuklarý ölme tehlikesiyle karþý karþýyayken uzun süre bekleyemedi. Ayaða kalkýp birkaç adým attý, sonra yaþarlar umuduyla geri döndü, birkaç defa ileri geri hareket etti, nihayetinde 2 çocuðunu bir aðacýn altýnda býrakýp gitti. "ANORMAL BÝR DURUMDA NORMAL BÝR CEVAP" Dadaab'daki kampta çalýþan Uluslararasý Kurtarma Komitesi'nden Dr. John Kivelenge annelerin bir çocuðunu yaþatmak için diðerini feda etmesini þöyle yorumluyor: "Bu anormal bir durumda normal bir cevap. Oturup birlikte ölmeyi bekleyemezler. Ancak terk ettikleri çocuklarý peþlerini býrakmayacak." 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. "Öfkeliler" Limasol'a ulaþtý Güney Kýbrýs'ta geçtiðimiz ay meydana gelen patlamaya sebep olan mühimmatýn "Monchegorsk" gemisinden alýnarak Güney Kýbrýs'ta alýkonulmasý kararýnýn alýndýðý Rum Baþkanlýk Sarayý'ndaki toplantýnýn tutanak belgesinin orijinal olduðu bildirildi. Politis ve diðer gazeteler, Rum basýnýna dün yansýyan ve 6 Þubat 2009 tarihinde Baþkanlýk Sarayýnda gerçekleþtirilen toplantýnýn tutanaðýnýn 2.5 yýl Baþkanlýk ofisinde atýl durumda kaldýðý, belgenin bulunarak geç de olsa patlamayý araþtýran komite ile polise sunulmasýnýn ardýndan belgenin orijinal olup olmadýðý konusunda soru iþaretlerinin gündeme geldiðine iliþkin haberlere Rum polisince dün yapýlan resmi açýklamayla netlik kazandýrýldýðýný yazdýlar. Habere göre Polis Basýn Subayý Mihalis Katsunotos dün yaptýðý açýklamada, 6 Þubat 2009 tarihinde gerçekleþtirilen toplantýnýn orijinal tutanaðý ile belgenin yazýya dökülerek basýldýðý bilgisayara polis tarafýndan el konulduðunu belirterek, yapýlan incelemelerin ardýndan belgenin orijinal olduðunun tespit edildiðini açýkladý. Katsunotos; belge üzerinde oynama ve tahrifat yapýldýðý yönündeki haberlerin ise gerçeði yansýtmadýðýný vurguladý. Rum basýný dün, söz konusu belgenin 2.5 yýl kadar Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn masasýnda atýlý kaldýðý ve patlayýcýlara iliþkin soruþturma komitesine sunulan belgeler arasýnda yer almadýðýnýn anlaþýlmasý üzerine baþkanlýk ofisinde yapýlan arama sonrasý bulunduðunu yazmýþtý. "ÖFKELÝLERÝN" YÜRÜYÜÞÜ SÜRÜYOR Öte yandan Mahi gazetesi, Güney Kýbrýs'taki patlamayý protesto etmek ve Hristofyas'ýn istifasýný saðlamak amacýyla perþembe günü Baf'ta baþlayan yürüyüþ devam ediyor. Habere göre, patlamada ölenlerin aileleri ile "Öfkeliler" diye adlandýrýlan grubun üyelerinin destek verdiði meþaleli yürüyüþ dün Limasol'a ulaþtý. Gazete, protestocularýn 17 Aðustos Çarþamba günü Rum Baþkanlýk Sarayýna ulaþmalarýnýn beklendiðini belirtti. Çin ve Rusya'dan borç alýnmasý gündemde Özellikle 11 Temmuz'da Evangelos Florakis deniz üssünde meydana gelen patlamanýn ardýndan ekonomik darboðaza giren Güney Kýbrýs'ýn, üçüncü ülkelerden borçlanmasýnýn gündeme geldiði bildirildi. Güney Kýbrýs'ta haftalýk olarak yayýmlanan Kathimerini gazetesinin ekonomi ekindeki habere göre Rum hükümeti, uluslararasý piyasadaki faizler ve iç piyasada karþý karþýya bulunulan problemler nedeniyle borçlanma için Çin ve Rusya gibi yakýn iliþkide bulunduðu ülkelere baþvurmasýnýn gündeme geldiðini yazdý. Gazete, Rum hükümetinin bu yolu seçmesinin, "AB Destek Mekanizmasý'nýn tuzaklarýndan kaçýnmak" amacý taþýdýðýný kaydederken, Çin ve Rusya'dan yatýrýmcýlar aranmasýnýn da gündemde olduðunu belirtti. PARTÝLERÝN EKONOMÝK TEDBÝRLERE TEPKÝSÝ Gazete, Rum hükümetinin hazýrladýðý ekonomik tedbirler paketine siyasi partiler tarafýndan verilen tepkileri de aktardý. Habere göre AKEL dýþýndaki tüm partiler, ekonomik tedbirler konusunda ikilem yaþýyor. Partilerin, ekonomik paketi onaylama, þerh koyma veya deðiþik öneriler sunma seçenekleri arasýnda ikilemde kaldýðýný yazan gazete, birçoðunun deðiþiklik önerisi sunma yönünde hemfikir olduðunu kaydetti. Simerini gazetesi de, AKEL dýþýndaki tüm partilerin hükümeti "ekonomi konusunda yarým yamalak önlemler almakla" eleþtirdiðini ve üzerinde mutabakata varýlan ilk paketin geri çekilerek yenisinin hazýrlanmasýna tepki gösterdiklerini yazdý. Hükümeti ekonomi konusunda gerekli sorumluluðu almamakla da suçlayan partiler, ilk paketi oylamaya hazýr olduklarýný, Baþkan Dimitris Hristofyas'ýn sendikalarla yaptýðý anlaþmalarý dikkate almayacaklarýný ve paketle ilgili deðiþiklik öneriler sunmaya hazýr olduklarýný belirttiler. KAZAMÝAS: "EMEKLÝLÝK MAAÞLARI EKONONMÝDE ATOM BOMBASI" Gazeteye göre Maliye Bakaný Kikis Kazamias ise, emeklilik maaþlarýný devlet bütçesi için "atom bombasý" olarak niteledi. Habere göre Kazamias, emeklilik maaþlarýnýn bedelinin Gayrý Safi Milli Hasýla (GSYH) üzerinde yüzde 2,9'a kadar artýþ eðilimi gösterdiðini söyledi ve "Nereye varacaðýz?" diye sordu. STANDARD&POOR'S RUM EKONOMÝSÝNÝ CREDITWATCH NEGATÝVE DERECESÝNE DÜÞÜRDÜ Gazete, bir diðer haberinde de, uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþlarýndan Standard&Poors'un (S&P) Rum ekonomisinin notunu "Creditwatch Negative" derecesine düþürdüðünü bildirdi. Haberde, bu deðerlendirme üzerine Rum ekonomisinin daha fazla yaþayabilir olmadýðý yönünde yorumlar yapýldýðý kaydedildi. ANASTASÝADÝS: Olaðanüstü hal durumundayýz n "HRÝSTOFYAS, GERÇEKTEN HALKIN GÜVENÝNE SAHÝP OLDUÐUNU DÜÞÜNÜYORSA ÝSTÝFA ETSÝN" Rum ana muhalefet partisi DÝSÝ'nin Baþkaný Nikos Anastasiadis, Güney Kýbrýs'ýn olaðanüstü hal durumunda bulunduðunu söyledi ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a istifa çaðrýsýný yineledi. Alithia gazetesi "Nikos Anastasiadis; Olaðanüstü Hal Durumundayýz..." baþlýðýyla aktardýðý haberde, Anastasiadis'in Mari'deki patlama ve ekonomik kriz aðýrlýklý demecine yer verdi. "Baþkan olsaydýnýz patlama olduðunda ve sonrasýnda ne yapardýnýz" sorusuna karþýlýk Anastasiadis, "Ýlk olarak olaðanüstü hal durumu ilan ederdim ve gerçek baðýmsýz araþtýrmacýlar atayarak patlamayla ilgili sorumlularý belirlerdim" dedi. Anastasiadis, patlamayla ilgili belgelerin korunmasý için açýða almalar ve tutuklamalar gerektiðini de belirtti. Bir soruya karþýlýk, ekonomi ve Kýbrýs sorunu açýsýndan olaðanüstü hal durumunda bulunduklarýný söyleyen Anastasiadis, "Patlamadan sonra Hristofyas, politikasýnýn getirdiði yýkýmdan dolayý özür dileyebilirdi" dedi. Hristofyas'a istifa çaðrýsýný yineleyen Anastasiadis, "Halk tarafýndan seçildiðini ve halka hesap verdiðini söylüyor. Eðer halkýn güvenine sahip olduðuna gerçekten inanýyorsa, istifa etmeli ve güven tazeleyerek kendini temize çýkarmalý" diye konuþtu. Anastasiadis, Hristofyas'ýn göreve iyi bir þekilde baþladýðýný, üç partinin desteðine ve muhalefetin hoþgörüsüne sahip olduðunu; ancak üç yýl içerisinde koalisyonu, ekonomiyi, Kýbrýs sorununu daðýtmayý ve ülkeyi AB içerisinde rezil olma tehlikesiyle karþý karþýya getirmeyi baþardýðýný savundu. Anastasiadis; Hristofyas'ýn, bu kadar kýsa bir zaman diliminde böyle bir düþüþ gösteren ilk baþkan olduðunu da öne sürdü. Hristofyas ve çevresinin patlayýcýlarýn tehlikesinden haberdar olmadýðýný vurguladýklarýnýn hatýrlatýlmasý üzerine ise Anastasiadis, patlayýcýlarla ilgili toplantýlarda Rum baþkanlýk yetkililerinin bulunduðunu belirtti. Anastasiadis, "Hristofyas'ýn patlayýcýlarýn tehlikesini bilmediðini varsayarsak, bu daha büyük bir suç. Çünkü bu durum, bu kadar büyük tehlikeler içeren bir siyasi kararýn sonuçlarý konusunda tamamen kayýtsýz olduðu anlamýna gelir" ifadelerini de kullandý.

12 12 15 Aðustos 2011 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER "Hakikat hiçbir zaman galip gelmez, sadece ona saldýranlarýn soyu tükenir." Max Planck TADIMLIK Bahcaya egdim padem Hem uðurdur hem gadem Bir garar ver sevdiðim Gelecen yogsa ne den Aþk Seninle Güzel Suzanne Enoch PEGASUS YAYINLARI Melâhat'ý almýþým da sonra Alemdar'a gitmiþim öyle mi? Onu sonra anlatýrým, fakat Kimin bacaðýný sýkmýþým tramvayda? Güya bir de Galata'ya dadanmýþýz Kafalarý çekip çekip Orada alýyormuþuz soluðu Geç bunlarý anam babam, geç. Orhan V. Kanýk "Dedikodu" adlý þiiinden Yýlmaz Güney artýk yasak deðil! n Kültür Bakanlýðý, yaþarken filmleri yasaklanan Yýlmaz Güney'in, 11 filmini yenileyip DVD'sini hazýrladý. NÝL KARAÝBRAHÝMGÝL AMFÝ TÝYATRO'DAYDI Türkiye'nin ünlü pop müzik sanatçýlarýndan Nil Karaibrahimgil, Girne Belediyesi tarafýndan düzenlenen I.Girne Kültür ve Sanat Festivali kapsamýnda önceki gece Girne Amfi Tiyatro'da konser verdi. Yeni albümünün ardýndan ilk kez KKTC'de sahneye çýkan Nil Karaibrahimgil, özellikle gençlerden büyük ilgi gördü. Gecede konuþan Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, "Bu yýl ilkini düzenlediðimiz Uluslararasý Girne Kültür ve Sanat Festivali milad olacak. Bundan sonra festivaller, bu festivalden önce ve bu festivalden sonra diye anýlacak" ifadelerini kullandý. Penelope Cruz da Bosna'da n Angelina Jolie'nin ardýndan Penelope Cruz da bir film çekimi için Bosna Hersek'e geliyor. SARAYBOSNA - Ýtalyan yönetmen Sergio Castellitto'nun 'Venuto al Mondo' adlý filminin, Saraybosna'nýn tarihi Baþçarþýsý'nda gelecek ay yapýlacak çekimlerine ünlü oyuncu Penelope Cruz'un da katýlacaðý belirtildi. Yerel Dnevni Avaz gazetesinin haberine göre Penelope Cruz, bir Saraybosna ile evli Ýtalyan kadýný canlandýracak. ''Venuto al Mondo'' filminde, Bosna savaþýndan ( ) sonra Gema adlý Ýtalyan kadýnýn, oðluna babasýnýn nerede öldüðünü göstermek için Saraybosna'ya dönmesinin hikayesi anlatýlýyor. Penelope Cruz'un yaný sýra filmde ünlü genç oyuncu Emile Hirsch'in de oynayacaðý öðrenildi. Birkaç ay önce ''Kan ve Bal Ülkesinde'' adlý filminin çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu Angelina Jolie, yönetmenliðine üstlendiði ilk filmin çekimlerini Bosna Hersek'te yapmýþtý. 17. Saraybosna Film Festivali'nin kapanýþ törenine ünlü oyuncu Brad Pitt'le katýlan Jolie, kendisine burada 'Saraybosna'nýn Fahri Kalbi' ödülü verilmesi sýrasýnda duygulu anlar yaþamýþtý. STANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Yýlmaz Güney Vakfý iþbirliðiyle, Yýlmaz Güney'in 11 filmini yenileyip DVD'sini hazýrladý. DVD'ler Cumhurbaþkanlýðý, Baþbakanlýk ve TBMM'nin yabancý konuklarýna hediye edilecek. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ýn talimatýyla hayata geçirilen çalýþmada, Güney'in senaryosunu yazýp yönettiði Arkadaþ, Umut, Aç Kurtlar, Duvar, Seyyithan, Aðýt ve Zavallýlar ile senaryosunu yazdýðý Yol, Düþman, Sürü ve Endiþe DVD ortamýna aktarýldý. Projeyle, bakanlýk arþivinde bulunmayan 11 Güney filmi, bakanlýk kayýtlarýna girdi. Yaklaþýk 1 yýldýr proje üzerinde çalýþtýklarýný belirten Telif Haklarý ve Sinema Genel Müdürü Çelik, þunlarý anlattý: "Filmler temizlenip, ilk defa Kültür ve Turizm Bakanlýðý arþivine katýldý. Bakanlýk filmlerin DVD'ye aktarýlmasýnda maddi ve manevi anlamda katkýda bulundu. Ayrýca filmler Bakanýmýz Ertuðrul Günay tarafýndan, yabancý heyetlere verilmek üzere Cumhurbaþkanlýðý, Baþbakanlýk ve TBMM'ye de gönderildi. Yunus Emre Vakfý'nýn yurtdýþýndaki bütün þubelerine de daðýtýldý. Çalýþmanýn Yýlmaz Güney gibi bir sinemacýyla devleti barýþtýrma öyküsü olsun istedik. Artýk filmlerin, yakýldýðý, yok edildiði bir dönemi geride býrakan sanat ve kültürüne deðer veren bir Bakanlýk bulunmaktadýr. Bu çalýþma bir nevi devletle Yýlmaz Güney'i barýþtýrma adýmýdýr ve prestij niteliðinde bir eserdir." Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Larry Crowne ( ) 1. salon 40 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria KAPALI Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Yeniboðaziçi 4. Pulya Festivali devam ediyor Maðusa Haber Ajansý (Ýsmet Ezel)- Festivalin 2. gecesinde "Afrodit Adasý ve Biz" sahnelendi. Nurperi Özgener þiir kitabýný imzaladý, karikatürcüler isteyenlerin karikatürlerini çizdiler ve sergiler gezildi. "Yüreðimden birkaç söz" isimli þiir kitabýný okurlarýna imzalayan Özgener, kitap satýþýndan elde edilecek gelirin bir kýsmýný lösemili çocuklar için baðýþlayacaðýný bildirdi. Maðusa Galeria The Hangover 2 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Harry Potter ve Ölüm Yadigarý 2 ( ) 2. salon

13 15 Aðustos 2011 Pazartesi 13 Erol Atabek DÜN PAZARDI.. Çoðunluk aileler, bireyleriyle bir aradaydý.. Sabah kahvaltýsý alýþkanlýðý olmayan ailelerde bile dün sabah geç kalkýlýp kahvaltý yapýldý.. Yaz ve deniz mevsimi olmasý nedeniyle bir çok aile de denize gitme hazýrlýðý ile marketleri sabahýn erken saatlerinde doldurdu.. Kebabýn yanýnda vazgeçilmez olan pideler sýcak sýcak market arabalarýna konarken "yetecek mi acaba" hesabý yapýldý.. Alýþ-veriþ bitmek üzereyken bir, ya da iki gazete alýndý raflarýndan.. Öyle ya, piknikte bütün gün gazete okunurdu.. Evde de olsanýz kahvaltý sonrasýnda kahve keyfinde gazete sayfalarýna da göz gezdirebilirsiniz.. Dün Pazar'dý ve gazetelerin manþetlerinde iki baþlýk dikkat çekiyordu.. Yine alkol ve yine (direksiyon hakimiyetini kaybetmek ne demekse) aþýrý sürat! Yine kaza.. Yine ölüm.. Gencecik insanlar.. Henüz 18'ine bile yetiþememiþ bir kýz çocuðu... Sürücü alkollü! Normali kaç bilmiyorum ama 120'nin üstündeymiþ.. Alkol ile birleþen "delikan"lý sürat yaptýrýyor ve ardýndan kaza... Pazar gazetelerine yansýmadý ama alkol ve aþýrý sürat, Dr. Fazýl Küçük Bulvarýnda gece geç saatlerde, çevresinde oturanlarýn yüreðini aðzýna getirdi ama sürücü ne kadar þanslýymýþ ki burnu bile kanamadý.. Ama ya orta refüjü aþýp karþý yöne geçseydi iþte o zaman facia olurdu! Gazetelerin ön sayfasýnda yer alan ölümlü kaza haberi ve fotoðraflar, gazeteyi alanlanlarý üzüyor ve "zavallý kýzcaðýz" demekten kendilerini alamýyorlar. Yapacak hiçbir þeyleri yok! Sürücü tutuklanmýþ... N'olacak? Bir kaç gün sonra serbest kalacak ya da birkaç ay ceza evinde yatacak, o kadar... Hele iyi bir avukat tutarsa iyice yýrtar. Son iki aydýr meydana gelen trafik kazalarýný siz saydýnýz mý? Ölenlerin sayýsýnýn çetelesini tuttunuz mu? Ölenlerin hemen hepsinin gençler olduðunun farkýnda mýsýnýz? Yine birileri çýkacak "yollarýmýz yaramaz", "bu yollar bu araba yükünü çekmez" diye nutuk atacak. Yollarýmýz yaramaz ise yollarda sürat limiti var. Yaramayan yollara uygun "hýz limiti".. Buna uyulsa o yollar uygun hale gelir... Mehmet Bey'imiz de çýkýp bir þeyler söyleyecek her halde.. Bu güne kadar hiçbir trafik kazasýný önleyememiþ "Trafik Kazalarýný Önleme Derneði" Baþkaný olarak. Bu ancak KKTC'de olur beyler! Dünyanýn hiçbir yerinde yoktur inanýn! Sanki trafik kazalarýný önlemek için bir derneðe ihtiyaç varmýþ gibi bir dernek kurulmasý sadece KKTC'de mümkündür. Bu derneðin baþkanýný öðrendik de yönetimi var mý? Yönetim Kurulu üyeleri kim? Sekreteri kim? Bu dernek genel kurul yapar mý? Derneðin harcamalarý var, görüyoruz. Peki, harcamayý nasýl yapýyor? Geliri nedir? Makbuz keser mi? Lefkoþa'nýn en pahallý caddesi Dereboyu'nda bir müzesi var. Bu müzenin mal varlýðý kimin? Kýsacasý bu dernek denetlenir mi? Yýllardýr ayný adam ekranlara çýkýyor ve önleyemediði kazalarla ilgili vaaz veriyor da O'nun dýþýnda kimse yok mu dernekte? Neyse her halde birilerinin de aklýna takýlýr da denetler ya da dernekten birileri çýkar bizi aydýnlatýr! Dün Pazar'dý... Bir baþka baþlýk da "1 günde vatandaþlýk"... Olur tabii yani niye olmasýn. Doktormuþlar! Doktor olabilirler ama YDÜ Hastahanesi'nin doktorlarý... Onlar almayacak da kimler alacak? Suat Bey'in çalýþanlarý... Üstelik hanýmlarýn kahve sohbetlerinde konuþulduðuna göre YDÜ Hastahanesi'ne Emine Erdoðan haným da ortakmýþ, hatta büyük hissedar! Sadece bu kadar deðil tabii.. Ankara'da da kahve sohbetlerinde geçen yýl açýlan "Medical Hospital"in büyük ortaklarýndan olduðu söyleniyor Emine Haným.. Emine Haným, hastahane sektörüne el atmýþ durumda anlaþýlan.. Yani, KKTC'nin tanýnmýþ hatýrý sayýlýr Suat Bey'imizin ortaðý Emine Haným ise o zaman orada çalýþanlara bir günde vatandaþlýk veren "kimlik dairesi" memurlarýný görevden almak gerekir!! Bir vatandaþlýk vermek 1 (bir) koca gün mü sürer! Bir kahve içimlik zaman bile çok! Büyük Han'da yeni bir galeri hizmete girdi Þenay Erkut 'Art & Handcraft' iþ yerinin açýlýþý gerçekleþtirildi... (Mustafa Erkan)- Þenay Erkut'a ait Art & Handcraft (Resim ve Eliþleri) galeri ve atelyesinin 11 Aðustos günü saat 17.00'de açýlýþý gerçekleþtirildi. Büyük Han ikinci katta bulunan iþyerinin açýlýþýnda Büyük Han esnafý, dost ve akrabalarý hazýr bulundu. Altý kardeþin açýlýþ maksadý ile bir araya gelmesi sosyal aktiviteyi daha da anlamlý kýldý.. Açýlýþ kurdelesini Salih Bayraktar ile Þenay Erkut birlikte kestiler. Zaman zaman hobi olarak resim yapmaya baþlayan Erkut yaðlý boya ile lise yýllarýnda tanýþtýðý sýrada suluboyayý da devam ettirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý'nda öðretmenliði sýralarýnda Full Bright bursu kazanarak KIBRIS SORUNU Amerika'ya gitti yýllarý arasýnda Minesota, Mn.Museum of Art stüdyosunda çýplak insan vucutlarý üzerine siyah kalem çizim ve tornada seramik üzerine baþlangýç seviyesinde kurs gördü. Son 7-8 yýldýr taký üzerinde yoðunlaþarak çalýþmalarýna devam etti. Doðadaki malzemeler, taþ, fayans ve saten alçý ile figürler yaptý. "Çiçek motifli takýlar yabancýlarýn çok ilgisini çekiyor. Yerli çiçekler, yaseminler ve kýr çiçeklerini ön plana çýkararak seramik takýlar yapmaya devam edeceðim" diyen Erkut; þimdi bu çalýþmalarýný, birikimlerini kendine ait galeride sergileme þansý buldu... Erkut en büyük mutluluðunun da bu olduðunu ifade etti. NEW YORK'TA CAMP DAVID TÝPÝ KONFERANS BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Cenevre'de gerçekleþen üçlü görüþmesinde ekim ayýnda New York'ta Camp David tipi bir konferans yapýlmasý konusunda anlaþtýðý iddia edildi. Politis "Cenevre'deki Üçlü Görüþmede Anlaþmaya Varýldý Ekim'de Camp David Tipi Konferans" baþlýklý haberinde, 7 Temmuz'da Cenevre'de gerçekleþen üçlü görüþmenin sonunda Genel Sekreter'in, Eroðlu ve Hristofyas onuruna verdiði yemekten önce iki lideri "ekim ayýna kadar çýkmazýn kýrýlmamasý halinde iyi niyet misyonunu Güvenlik Konseyi'ne iade edeceði" konusunda uyardýðýný yazdý. Habere göre Ban Ki Moon Güvenlik Konseyi'ne, çabasýnýn baþarýsýzlýða uðramasýnýn nedenlerini izah ettikten sonra 1977'den beri uðraþýlan çözüm modelinin neden ulaþýlabilir olmadýðýnýn kanýtlarýný ortaya koyacak ancak o noktaya varýlana kadar müzakerelerin baþarýlý sonlanmasý için bütün olanaklar tüketilecek. Gazete, Ban Ki Moon'un Cenevre'de, ekim ayýnda gerçekleþecek bir sonraki randevunun basit bir üçlü görüþme olmayacaðý, gazeteciler ve siyasilerden uzak bir yerde Camp David prosedürüne benzeyen üçlü konferans halini alacaðý konusunda iki liderin rýzasýný aldýðýný yazdý, özetle þunlarý ekledi: "Ban Ki Moon'un iki lideri prosedüre baðlama yöntemi ilgi çekicidir. Cenevre'deki çalýþma yemeði sýrasýnda Genel Sekreter liderlerin önüne prosedürün ileri gitmesi için çeþitli alternatif seçenekler koydu: Önce, her iki tarafa da dost bir ülke olan Katar'da, iki liderin müzakere gruplarý ve BM'den ödenekli uzmanlarýn katýlacaðý çok taraflý bir görüþme yapýlmasýný önerdi. Eroðlu olumlu yanýt verdi ancak Hristofyas, böyle bir görüþmeye katýlmasý için bütün siyasi liderliði (siyasi parti baþkanlarý) yanýna almasý gerektiðini söyledi. Ban Ki Moon, verimli olmayacaðý gerekçesi ile bunu reddetti. Daha sonra Genel Sekreter müzakerelere Türkiye'yi ve Yunanistan'ý da katmaya çalýþtý ve Talat döneminde yapýlan, Hristofyas'ýn Erdoðan'la, Eroðlu'nun da Papandreu ile görüþmesi önerisi yinelendi. Eroðlu, iki lider arasýnda eþitliðin saðlanmasý þartýyla bu öneriye olumlu yanýt verdi. Hristofyas da ayný nedenden dolayý öneriyi reddetti. Ban Ki Moon'un bir sonraki hareketi, haftada üç görüþme yapýlmak suretiyle müzakerelerin Kýbrýs'ta yoðunlaþtýrýlmasý önerisi oldu. Eroðlu kabul etti ancak Hristofyas devlet baþkaný olarak pek çok yükümlülüðü bulunduðunu belirterek, haftada iki görüþme karþý önerisinde bulundu. Genel Sekreter bunu kabul etti ve haftada iki gün, tam gün müzakereler konusunda anlaþma saðlandý. Genel Sekreter, BM'nin daha aktif katýlýmýný elde ettikten sonra yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerin sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi için ekim ayý baþlarýnda New York'ta yeni bir üçlü görüþme önerdi. Eroðlu kabul etti ancak Hristofyas AB Konseyi'nde yükümlülükleri olduðunu söyledi. O zaman Genel Sekreter, Ekim sonu New York önerisinde bulundu, her iki lider de kabul etti. Ban, her iki liderden de 'evet' yanýtýný (yoðunlaþtýrýlmýþ müzakereler ve Ekim sonunda üçlü görüþme) aldýðýnda, önceki çok taraflý üçlü konferans düþüncesini yeniden gündeme getirdi. New York'taki BM ofislerindeki tadilat nedeniyle liderlere BM uzmanlarýnýn da yardýmý ile havada olan bütün konularýn görüþülebilmesi için, bütün imkânlarýn bulunduðu ancak ne gazetecilerin ne de üçüncü þahýslarýn eriþebilirliði olduðu New York dýþýnda belirli bir yer önerdi. Eroðlu derhal 'kabul ediyorum' dedi. Hristofyas önce tereddüt gösterdi ve Ban'a þu soru þeklindeki yorumu yaptý: 'Bize çözüm planý dayatacak mýsýnýz?' Ardýndan da öneriyi kabul etti ve 20 Ekim'den sonra New York randevusu kesinleþtirildi. Ancak Kýbrýs sorununa iliþkin son raporlardan anlaþýldýðý üzere Ban Ki Moon Kýbrýs sorununda sabrýný yitirdi ve zamanýn, bir uzlaþý çözümü ihtimalini gittikçe daha da uzaklaþtýrdýðýna ikna oldu. Yine, Kýbrýs aidiyetli müzakerelerin 'ununu eleyip eleðini astýðý', takvimler ve hakemlik olmadan nafile bir çaba olduðu sonucuna vardý." Gazete, bütün bunlarýn, RMMO deniz üssündeki patlamadan ve Hristofyas'ýn iç cephede gücünü kaybetmesinden önce planlandýðýna dikkat çekerek, uluslararasý unsurun Hristofyas'ýn sonuna kadar müzakere edip edemeyeceði ve toplumunu en iyi ihtimalle Annan planýna yakýn bir çözüm planýný kabule ikna edip edemeyeceði sorusuna kafa yorduðunu vurguladý.

14 14 15 Aðustos 2011 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Yazýlý buyruk. Bir gýda maddesi. 2-Anlam. Saniyenin altmýþta biri. 3-Kadýn tanrý, tanrýça. Yiyecek, içecek ve erzakýn saklandýðý oda, ambar veya dolap. 4-Tanrý tanýmaz, þeytana tapan. 5-Alfabenin 15 ve 24. harfleri. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 6-"O yer" anlamýnda kullanýlýr. Boða güreþçisi. 7-Kan almak, aþý yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanýlan ufak býçak. Kusma. 8-Tersi "Bazý aðaçlarýn kabuklarýndan sýzarak donan, reksiz veya sarý kýrmýzýmtýrak renkte ve eriyiði yapýþtýrýcý olarak kullanýlan madde". Hayret bildirir. Amerikyum'un kýsaltmasý. 9-Büyüklük, irilik bakýmýndan þaþýlacak durumda olan þey. Bir nota. 10-Doðu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kýyý teknesi. Tutsaklýk. 11-Ýþaret, alamet. Aðýrbaþlý, ciddi olmayan, hoppa kimseler için kullanýlýr. Vurgusuz þart eki. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Birgün Eczanesi: 36 Kemal Aksay Cad. Taþkýnköy Tel: Ecem Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:127 Tel: Maðusa Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Tören II Eczanesi: Vakýflar Çarþýsý A Blok No:1 Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Devletçe para, senet ve tahvil çýkarma, piyasaya sürme. Gelecek. 2-Harç alýp sürmeye yarayan çoðu üçgen biçiminde, yassý, demirden, tahta saplý, duvarcý ve sývacý aracý. Bir þeyi halka tanýtmak, beðendirmek ve böylelikle sürümünü saðlamak için denenen her türlü yol. 3-Bir konuda karþýlýklý direnmek, diretmek. 4-Üzüntü, sýkýntý ve tedirginliði olmayan. Açgözlülük, hýrs. 5-Geniþlik. Ýçki içilirken yenen yiyecek. 6-Ýskambil oyununda "Birli". Bayýndýrlýk. Zilli bir kasnaða geçirilmiþ kursak zarýndan oluþan çalgý. 7-Ýstenilen þey, amaç. Bir nota. 8-Seçkin. Tersi "Ceza olarak ayak tabanlarýna vurmakta kullanýlan bir iþkence aracý". 9-Vilayet. Naz, iþve. Namus. 10-Emek sonucu ortaya konan ürün, yapýt. Týð veya firkete ile yapýlan ince dantel. Notada duraklama iþareti. 11-Derinin gözeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan, renksiz, tuzlu sývý. Vücutta beliren þiþlik. Ticaret malý, sermaye. TV'DE BU AKÞAM Kuþatma Altýnda Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:50 Orijinal Ýsmi: UNDER SIEGE Türkçe Ýsmi: KUÞATMA ALTINDA Yapým Yýlý: 1992 Tür: AKSÝYON/GERÝLÝM Yönetmen: ANDREW DAVIS Oyuncular: STEVEN SEAGAL, TOMMY LEE JONES, GARY BUSEY, ERIKA ELENIAK Synopsis: Amerikan Donanmasý'nýn en güçlü savaþ gemilerinden Missouri'nin son yolculuðu için düzenlenen partide, eski bir CIA ajaný ve orduya ihanet eden bir subay, tüm gemiyi ve mürettebatý ele geçirir: Kendisi eski bir deniz komandosu ve dövüþ ustasý olan Casey Ryback (Steven Seagal), gerilla taktikleriyle deniz korsanlarýyla savaþmaya baþlar... Üçüncü Dünya Savaþý'ný çýkarmaya yetecek kadar çok silah donanýmý olan geminin ve belki de dünyanýn kaderi, artýk Ryback'in ellerindedir. Kocaman Bir Hiç Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 21:00 Orijinal Adý : Big Nothing Yönetmen : Jean-Baptiste Andrea Oyuncular : David Schwimmer, Simon Pegg, Alice Eve, Jon Polito, Mimi Rogers. Yapým : 2006 Komedi Charlie, hiç istemediði halde, baþladýðý çaðrý merkezindeki iþinden ilk gün kovulan eski bir öðretmendir. Kýzý Emily ve eþi Penelope'yi istediði gibi yaþatamayan çaresiz Charlie'yi bir gün aniden arkadaþý Gus arar. Gus'ýn kýsa sürede para kazanmak için planladýðý bir þantaj iþi vardýr. Ölülerin Þafaðý Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 23:00 Yönetmen: ZACK SNYDER Oyuncular: SARAH POLLEY, VING RHAMES, MEKHI PHIFER, KEVIN ZEGERS Yapým Yýlý: 2004 Ölülerin Þafaðý, amansýz bir virüsün tüm kenti zombiye çevirdiði bir sabah baþlýyor ve henüz zombileþmemiþ bir avuç insanýn kendilerini bir alýþveriþ merkezine kapatarak hayatta kalma mücadelelerini anlatýyor. Bomboþ alýþveriþ merkezinde vakit öldürmeye çalýþan ve arada dýþarýdaki yaþayan ölüleri uzaktan ateþ etmek suretiyle huzura kavuþturarak eðlenen kahramanlarýmýz tehlikenin fazlasýyla yaklaþmasý sonucu bir plan yapmaya karar verir. Yaparlar da, ama hayat ve ölüm arasýndaki þafak çizgisi onlarýn sandýðý kadar yakýn deðildir anlaþýlan. Zombi filmlerinden hoþlananlar için kaçýrýlmayacak bir fýrsat. Sevgilim Kim Olacak Türü: Yabancý Sinema TNT / 23:59 Yönetmen: Brad Anderson Oyuncular: Hope Davis, Philip Seymour Hoffman, Callie Thorne, Alan "Yalnýz olmak iyidir, birlikte ve yalnýz olmaksa harika"... Erin (Hope Davis), aktivist erkek arkadaþý onu býrakýp kendini bir kýzýlderili kabilesi için hayýr iþlerine adadýðýndan beri "Bay Doðru"yu arayan bir hemþiredir. Alan ise (Alan Gelfant) deniz biyoloðu olmaya çalýþan bir öðrencidir ve bir yandan de New England Akvaryumu'nda çalýþmaktadýr ve aþka ayýracak zamaný yoktur. Ne var ki onlar birbirleri için yaratýlmýþlardýr. Film boyunca ikilinin birbirlerinden ayrý ama ayný çizgide süren yaþamlarýna tanýk oluyoruz. Durumu anlatan en hoþ ifadelerden biri de þu, "Ýliþkiler çikolata kutularýn gibidir... Asla içinden ne çýkacaðýný tahmin edemezsiniz. Bazen tatlý, bazen acý, bazen fýndýklý ve bazen gerçekten de harikadýr." Baðýmsýz bir romantik komedi filmi olan Next Stop to Wonderland, Boston'da çekilmiþ. Filmin Claudio Ragazzi imzalý müziklerinin de bu romantik atmosfere katkýsýný yadsýmamak gerekir. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank ÞIRNAK'TA 3 ASKER ÞEHÝT Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesinde PKK'nýn silahlý saldýrýsý sonucu 3 asker þehit oldu. Edinilen bilgiye göre, Ayvalýk köyünde yol kontrolü yaptýktan sonra dönen askerlere bir grup PKK'lý tarafýndan saldýrý düzenlendi. Saldýrýda, 3 asker þehit oldu. Bölgede çatýþmalarýn yer yer devam ettiði bildirildi. BAÐDAT'TA ÝKÝ PATLAMA: 5 ÖLÜ Irak'ýn baþkenti Baðdat'ta meydana gelen iki patlamada 5 kiþinin öldüðü bildirildi. Baðdat güvenlik yetkililerinin verdiði bilgiye göre, Baðdat'ta yola döþenen iki bombanýn patlamasý sonucunda 3'ü asker 5 kiþi öldü, 8 sivil de yaralandý. Irak'ta bugün gerçekleþen bombalý saldýrýlarýn, son haftalarda Irak güvenlik güçlerine karþý gerçekleþtirilen en büyük saldýrý olduðu ifade ediliyor. PAKÝSTAN'DA PATLAMA: 10 ÖLÜ Pakistan'ýn güneybatýsýndaki Dera Allah Yar'da meydana gelen patlamada en az 10 kiþinin öldüðü bildirildi. Yerel televizyonlarýn haberine göre, bir otelin altýnda meydana gelen þiddetli patlamada 7 kiþi yaralandý. Bir polis yetkilisi, patlamanýn nedeninin araþtýrýldýðýný, bölgeye güvenlik ve saðlýk ekipleri gönderildiðini bildirdi. TÜRKÝYE'YE SIÐINAN SURÝYELÝLERÝN SAYISI 7 BÝNÝN ALTINA DÜÞTÜ Türkiye Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD), ülkesindeki olaylar nedeniyle Türkiye'ye sýðýnan Suriyelilerin sayýsýnýn 7 binin altýna düþtüðünü bildirdi. Baþbakanlýk Basýn Merkezinin internet sitesindeki bilgi notunda, AFAD'ýn Türkiye'de bulunan Suriye vatandaþlarýna yapýlan insani yardýmlara iliþkin açýklamasýna yer verildi. BREÝVÝK KEÞÝF ÝÇÝN ÜTOYA ADASINA GÖTÜRÜLDÜ Norveç'te 77 kiþinin öldürüldüðü çifte saldýrýyý düzenleyen Anders Behring Breivik, 69 kiþiyi öldürdüðü Ütoya adasýna dün keþif amacýyla götürüldü. Oslo polisi bugün yaptýðý açýklamada, Breivik'in, polisin katliamý nasýl yaptýðý konusundaki sorularýna yanýt vermek üzere adaya götürüldüðünü ve saldýrganýn dün bu saldýrý üzerine sorgulandýðýný belirtti. Açýklamada, daha fazla bilgi verilmedi. Verdens Gang gazetesi de Breivik'in zincirli ve koruma altýndaki görüntülerinin yer aldýðý uzaktan çekilmiþ fotoðraflarýný yayýmladý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ TEKLÝF KABULÜ Lefkoþa Türk Belediyesi 9 Eylül Ýlkokulu Ýlave Sýnýf Projesi için teklif kabul edilecektir. 1. Ýlgili proje ve þartnameler Maliye Þubesi ne yatýrýlacak 500TL(KDV dahil) karþýlýðýnda Proje Yönetimi ve Finans Þubesi nden temin edilebilir. 2. Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðýnda alýnacak makbuz veya karþýlýðý ilgili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacaktýr. 3. Ýhale Komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda deðildir. 4. Yapýlacak iþle ilgili teklif verecek müteahhitlerin 19/1998 sayýlý Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý gereðince Encümene kayýt þartý gerekmektedir. 5. Proje ile ilgili müteahhitlerin Ýnþaat Encümeni Baþkanlýðý nda 2011 yýlý Yapý iþleri için asgari 5. sýnýf karneleri olmasý gerekmektedir. 6. Müteahhitler, Lefkoþa Türk Belediyesi ne Herhangi Bir Borcu Yoktur belgesini teklif zarfý içerisinde sunacaktýr; Sýnýf Karnesi, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüðü nden Prim Borcu Yoktur belgesi, Vergi Dairesi ne yükümlü kaydý olduðuna dair belgelerini ise teklif atýlýrken ve/veya teklifler açýldýktan sonra 3 gün içerisinde sunmak zorundadýrlar. 7. Teklifler en geç 19/08/2011 günü saat 15:30 a kadar Belediyemiz teklif kutusuna atýlacaktýr. Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ TEKLÝF KABULÜ Lefkoþa Türk Belediyesi Haspolat Ýlkokulu Ýlave Derslik Projesi için teklif kabul edilecektir. 1. Ýlgili proje ve þartnameler Maliye Þubesi ne yatýrýlacak 750TL (KDV dahil) karþýlýðýnda Proje Yönetim ve Finans Þubesi nden temin edilebilir. 2. Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðýnda alýnacak makbuz veya karþýlýðý ilgili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacaktýr. 3. Ýhale Komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda deðildir. 4. Yapýlacak iþle ilgili teklif verecek müteahhitlerin 19/1998 sayýlý Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý gereðince Encümene kayýt þartý gerekmektedir. 5. Proje ile ilgili müteahhitlerin Ýnþaat Encümeni Baþkanlýðý nda 2011 yýlý Yapý iþleri için asgari 4. sýnýf karneleri olmasý gerekmektedir. 6. Müteahhitler, Lefkoþa Türk Belediyesi ne Herhangi Bir Borcu Yoktur belgesini teklif zarfý içerisinde sunacaktýr; Sýnýf Karnesi, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüðü nden Prim Borcu Yoktur belgesi, Vergi Dairesi ne yükümlü kaydý olduðuna dair belgelerini ise teklif atýlýrken ve/veya teklifler açýldýktan sonra 3 gün içerisinde sunmak zorundadýrlar. 7. Teklifler en geç 19/08/2011 günü saat 15:30 a kadar Belediyemiz teklif kutusuna atýlacaktýr. Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ TEKLÝF KABULÜ Lefkoþa Türk Belediyesi Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Ek Derslik Projesi için teklif kabul edilecektir. LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ TEKLÝF KABULÜ Lefkoþa Türk Belediyesi 20 Temmuz Fen Lisesi WC Tamirat ve Tadilat Projesi için teklif kabul edilecektir. 1. Ýlgili proje ve þartnameler Maliye Þubesi ne yatýrýlacak 500TL (KDV dahil) karþýlýðýnda Proje Yönetimi ve Finans Þubesi nden temin edilebilir. 2. Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðýnda alýnacak makbuz veya karþýlýðý ilgili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacaktýr. 3. Ýhale Komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda deðildir. 4. Yapýlacak iþle ilgili teklif verecek müteahhitlerin 19/1998 sayýlý Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý gereðince Encümene kayýt þartý gerekmektedir. 5. Proje ile ilgili müteahhitlerin Ýnþaat Encümeni Baþkanlýðý nda 2011 yýlý Yapý iþleri için asgari 5. sýnýf karneleri olmasý gerekmektedir. 6. Müteahhitler, Lefkoþa Türk Belediyesi ne Herhangi Bir Borcu Yoktur belgesini teklif zarfý içerisinde sunacaktýr; Sýnýf Karnesi, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüðü nden Prim Borcu Yoktur belgesi, Vergi Dairesi ne yükümlü kaydý olduðuna dair belgelerini ise teklif atýlýrken ve/veya teklifler açýldýktan sonra 3 gün içerisinde sunmak zorundadýrlar. 7. Teklifler en geç 19/08/2011 günü saat 15:30 a kadar Belediyemiz teklif kutusuna atýlacaktýr. Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý 1. Ýlgili proje ve þartnameler Maliye Þubesi ne yatýrýlacak 200TL (KDV dahil) karþýlýðýnda Projeler Þubesi nden temin edilebilir. 2. Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðýnda alýnacak makbuz veya karþýlýðý ilgili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacaktýr. 3. Ýhale Komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda deðildir. 4. Yapýlacak iþle ilgili teklif verecek müteahhitlerin 19/1998 sayýlý Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý gereðince Encümene kayýt þartý gerekmektedir. 5. Proje ile ilgili müteahhitlerin Ýnþaat Encümeni Baþkanlýðý nda 2011 yýlý Yapý iþleri karneleri olmasý gerekmektedir. 6. Müteahhitler, Lefkoþa Türk Belediyesi ne Herhangi Bir Borcu Yoktur belgesini teklif zarfý içerisinde sunacaktýr; Sýnýf Karnesi, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüðü nden Prim Borcu Yoktur belgesi, Vergi Dairesi ne yükümlü kaydý olduðuna dair belgelerini ise teklif atýlýrken ve/veya teklifler açýldýktan sonra 3 gün içerisinde sunmak zorundadýrlar. 7. Teklifler en geç 19/08/2011 günü saat 15:30 a kadar Belediyemiz teklif kutusuna atýlacaktýr. Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý

16 16 15 Aðustos 2011 Pazartesi ÜCRETSÝZLER

17 ÜCRETSÝZLER

18 18 15 Aðustos 2011 Pazartesi ÜCRETSÝZLER

19 15 Aðustos 2011 Pazartesi Güzelyurt Avcýlar Birliði'nden iki üyesini sporting atýþ yarýþmasý ile andý Arkadaþ anýsýna attýlar n Yarýþmada baþarýlý olan sporculara ödülleri, Güzelyurt Avcýlýk Kulübü Baþkaný Tunç Adataþ ve Lefke Avcýlýk Atýcýlýk Kulübü Baþkaný Hüseyin Þener tarafýndan verildi (Niyazi Ergülen) Güzelyurt Avcýlar Birliði'nin atýcýlýk aný yarýþmasý dün gerçekleþti. Ýki merhum üye Mustafa Ergezen ve Nedim Kara anýsýna düzenlenen sporting atýcýlýk yarýþmasýnda 80 avcý yarýþtý. Lefke Atýþ Poligonu'nda saat 09.00'da baþlayan aný yarýþmasý saat 14.00'de tamamlandý. Yarýþmada baþarýlý olan sporculara ödülleri, yarýþma sonrasý düzenlenen ödül töreni ile Güzelyurt Avcýlýk Kulübü Baþkaný Tunç Adataþ ve Lefke Avcýlýk Atýcýlýk Kulübü Baþkaný Hüseyin Þener tarafýndan verildi. Kimdiler? Nedim Kara 2007 yýlýnda, 55 yaþýnda iken gittiði avda üzerine yýldýrým düþmesi sonucu hayatýný kaybetmiþti. Mustafa Ergezen ise, 7 ay önce önce avlanýrken kalp krizi geçirmesi nedeniyle 60 yaþýnda hayatýný kaybetmiþti. Kategorilerinde baþarýlý olup, ödül alan SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: YAT TURU Þirketlere, ailelere ve arkadaþ gruplarýna özel yat turlarý... Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg atýcýlar þöyle: Masterler Kategorisi'nde 1.Mustafa Margili 2.Ertan Kara SATILIK EV Göçmenköy'de 2+1 göçmen evi satýlýktýr Büyük Erkekler Kategorisi'nde 1.Ali Yüceler 2.Tunç Adataþ 3.Reþat Yolaç Satranççýlarýmýza alkýþ Avusturya'da düzenlenen Uluslararasý Lastchach Açýk Satranç Turnuvasý'nýn 1'inci turunda satranççýlarýmýz baþarýlý oldu. Turnuva organizasyonu, turnuvanýn açýlýþ seremonisinde satranççýlarýmýzý, "Turnuvaya en uzak yoldan gelenler" diyerek alkýþlandýrarak büyük bir jest yaptý. Turnuvanýn ilk turunda Ali Nailer ve Özgür Yazman, Satranç Ustasý (FIDE Master - FM) rakiplerini yenme baþarýsý gösterdiler. Satranç Ustasý ile oynayan bir baþka sporcumuz Mehmet Öðretmenoðlu KÝRALIK DÜKKAN Metehan yolunda 50 metre kare dükkan. Tel: ise beraberlik elde etti. Halil Tozaký ve Halil Þentuð'un da galip geldiði 1'inci turda, sporcularýmýz toplam 4,5 puan elde etmiþ oldular. Haluk Ramon Serhun ve Abdullah Özdoðan Uluslararasý Usta'ya (International Master - IM), Gökmen Coþan ise Büyük Usta'ya (Grand Master - GM) maðlup oldular. Uluslararasý Lastchach Açýk Satranç Turnuvasý 20 Aðustos 2011 tarihinde tamamlanacak. PAKETÇÝ ARANIYOR Yeni açýlan Starfull döner salonuna paketçi aranýyor TATAR, GÖNYELÝ SPOR KULÜBÜ'NÜ ZÝYARET ETTÝ Maliye Bakaný Ersin Tatar Gönyeli Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Maliye Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre Tatar, Kulüp Baþkaný Ahmet Yönlüer'in, Ahmet Ömeraða'nýn "Kýbrýs Türk Futbolunda 60 yýllýk Efsane Gönyeli Spor Kulübü" isimli albümü hediye etmesi üzerine, "Gönyeli kulübünün tarihine baktýðýmda gerçekten bu camia bir efsane yaratmýþtýr. Her dönemde yönetici, sporcu ve taraftar dayanýþmanýn ürünü olarak kulübe kazandýrdýklarý tesisler ve þampiyonluklar söz konusu" dedi. Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Ýstanbul belediye baþkanlýðý yaptýðý günlerde kulübü ziyaret ettiðini de anýmsatan Tatar, "Kulüp ve camia dayanýþmasýnýn güzelliklerle bulaþacaðý bir dönem yaþamanýzý temenni ederim" diye konuþtu. SATILIK EV Minareliköy Hebo Yapý karþýsý 3+1 ev Tel: KÝRALIK Girne Boðaz da tam müstakil, þömineli villa. K. Kaymaklý da 2+1 daire 650 TL. Hamitköy de müstakil, eþyalý ev 300 Stg. K. Kaymaklý da 2+1 full eþyalý 250 Stg MÜNHAL Derneðimizde istihdam edilmek üzere turizm alanýnda çalýþabilecek, turizme yönelik gösteriler koordine edebilecek koordinatör aranmaktadýr. Aranan özellikler: -Bu alanda tecrübe sahibi olmak. -Sürüþ ehliyeti sahibi olmak. -Uluslararasý Ýliþkiler veya Halkla Ýliþkiler mezunu olanlar tercih edilir. -Ýyi derecede yabancý dil bilmek. Müracaat: Çaðdaþ Halk Danslarý Derneði (Dance of Cyprus) Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

20 da Uruguay formasý giydikten sonra izin yapan Muslera, havalimanýnda A Takým Ýdari Menajeri Cenk Ergün tarafýndan karþýlandý. Atatürk Havalimaný'nda basýn mensuplarýnýn yoðun ilgi gösterdiði Muslera, açýklama yapmadý. Transfer dosyasý kapanýyor n Futbol Sezonu Programý'nda yer alan yerli ve yabancý futbol transferi döneminin bugün tamamlanmasýnýn ardýndan, Geçici Futbolcu Transfer Dönemi 9-16 Eylül 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþecek Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu Programý'nda, 12 Eylül 2011 tarihinde tamamlanacaðý belirtilen 1, 2 ve 3'üncü Lig Transfer Sezonu, KTFF Genel Kurulu'nun aldýðý karar doðrultusunda bugün tamamlanacak. Yerli ve yabancý futbolcu transfer sezonunun tamamlanmasýn ardýndan, bu kez de boþta kalan yabancý uyruklu futbolcularýn transferleri 15 Eylül'e kadar devam edecek. KTFF Genel Kurulu'nun transfer dönemini kýsaltmasýnýn ardýndan, KTFF Yönetim Kurulu Futbol Sezonu Programý'na 9-16 Eylül 2011 tarihleri arasýnda Geçici Futbolcu Transfer Dönemi koymuþtu. Doðancý'dan 9 Transfer Yeni sezonda futbol takýmýný Salih Tecen ve Alkay Sayýlýr'a emanet eden Doðancý Spor Kulübü, Yalova Spor Kulübü'nden Adnan Yýldýz, Barýþ Kurt, Ali Taþker, Ulaþ Volkan ve Hasan Ergel'i bonservisli, Ömer Kurt'u kiralýk; Kalkanlý Spor Kulübü'nden Harun Dölcü ve Hasan Akan'ý bonservisli; Lefke Türk Spor Kulübü'nden ise Cemal Cemsal ve Kadri Þener'i kiralýk olarak transfer etti. Ankara ve KKTC okçularý yarýþtý Okçuluk Federasyonu'nun davetlisi olarak ülkemize gelen Ankara Çankaya Belediyesi Okçuluk Kulübü sporcularý ile KKTC okçularýnýn yarýþtýðý okçuluk yarýþlarý tamamlandý. Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen yarýþlar Büyük Erkekler, Büyük Bayanlar ve Minikler Kategorilerinde yarýþtýlar. Okçular önceki gün sýralama için 18 Metreden ok atmýþ ve dünkü yarýþlar için sýralamaya girmek için mücadele vermiþlerdi. Dün yapýlan yarýþlarda turnuva set usulu üzerinden gerçekleþtirildi. KKTC Okçuluk Federasyonu Baþkaný Mehmet Çavuþ neticeden memnun olduðunu belirterek "Bu bir dostluk yarýþmasý olduðunu esas amacýn ise Okçularýmýza deneyim kazandýrmak ve ciddi yarýþmalarda yaþanan olumsuz psikolojiyle okçularý tanýþtýrmak, bunun üstesinden gelmekti" dedi. Çavuþ "buakþam bir toplantý yapýp deðerlendirme yapacaðýz. Eksiklerimiz, hatalarýmýz oldumu, Daha iyi neticeler almak için antremanlarýmýza neler katabiliriz bunlarý hep deðerlendirecek ve okçuluðu daha iyi seviyelere taþýyacaðýz" dedi. Turnuvanýn ödül töreni ise bugün saat 09.00' da Sporcu Eðitim Merkezinde düzenlenecek.. Plaj futbolu tamamlandý n Geleneksel Yeniboðaziçi Pulya Festivali Plaj Futbolu Turnuvasý'nýn finali nefes kesti. Rakibi "Ergazi kalbimizdesin" takýmýný 6-4 maðlup eden "Mehmet Keskinerler" takýmý turnuva birincisi oldu Yeniboðaziçi Belediyesi tarafýndan 4'üncü Geleneksel Yeniboðaziçi Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Plaj Futbolu Turnuvasý dün oynanan yarý final ve final karþýlaþmalarýyla tamamlandý. 8 takýmýn iki grup halinde mücadele ettiði 4. Geleneksel Yeniboðaziçi Pulya Festivali Plaj Futbolu Turnuvasý'nýn yarý finallerinde rakibi "Erben Doðan"ý 5-3 maðlup eden "Mehmet Keskinerler" takýmý ile rakibi "Arif Þenyatýlý"yý 8-5 maðlup eden "Ergazi Kalbimizdesin" takýmý finale yükseldiler. Final karþýlaþmasýnda "Ergazi Kalbimizdesin" takýmýný 6-4 maðlup eden "Mehmet Keskinerler" takýmý turnuva birincisi olurken; üçüncülük karþýlaþmasýnda rakibini 9-7 maðlup eden "Erben Doðan" üçüncü oldu. Turnuva sonrasý düzenlenen ödül töreninde baþarýlý olan takýmlara kupalarýný Yeniboðaziçi Belediye Baþkaný Cemal Biren, Dudu Barkýnay ve Nesime Balses birlikte verdiler. Liverpool'dan sonra Chelsea'den de kötü baþlangýç Ýngiltere'de güçlü Chelsea, Stoke City deplasmanýnda 1 puanla yetinmek zorunda kaldý. Britannia Stadý'nda oynanan maçta konuk ekip Chelsea'de golcü Torres etkili olamazken, sonradan oyuna dahil olan tecrübeli golcüler Anelka ve Drogba da sonucu deðiþtirebilecek golü bulamadý ve maç baþladýðý gibi sona erdi. Chelsea'da yeni teknik direktör Villas Boas, Stoke City karþýsýnda ilk maçýna da çýkmýþ oldu. Ýngiltere Premier Lig'in ilk haftasýnda þampiyonluk adaylarýndan Liverpool, sahasýnda Sunderland ile karþýlaþtý. Liverpool, ilk yarýda Suarez ile 1-0 öne geçmesine raðmen, Larsson'un golüne engel olamayýnca karþýlaþma 1-1 sona erdi. 1 puana razý olan Kýrmýzýlar, ligin ilk haftasýnda istediði sonucu alamadý. Ýkinci yarýya daha etkili giren taraf Sunderland oldu. Konuk ekip, 56. dakikada Sebastian Larsson'un kaydettiði golle skora 1-1 eþitlik getirdi. Ýki takýmda yakaladýðý fýrsatlarý gole çeviremezken, karþýlaþma 1-1 eþitlikle sona erdi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı