ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI"

Transkript

1 "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GÜVENÝLMEZ KUVVETLER KOMUTANLIÐI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar BEYAZ KÝMLÝK YETMEZ! Turgut Afþaroðlu GEL EÞEL MOBÝL GEL Mehmet Levent Maðusa nýn tanýnmýþ iþadamlarýndan Ali Uçanok da Felek çetesinin kurbanlarýndan... Çeteciler 50 bin sterlin istiyorlar! Iþadamýna MAÐUSA'YI KEVGÝRE ÇEVÝRDÝLER Tatar da olmasa KIBRIS'I ANLATMAYA ÇALIÞMAK... Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Akkuyu nükleer santralý Burnumuzun ucunda ölüm kokusu 1 ölü 1 aðýr yaralý Pakistanlý iþçi trafik kurbaný n Haspolat n Japonya daki kavþaðýndaki kazada felaketten sonra Ali Ýzveren Avrupa daki nükleer yönetimindeki aracýn santrallar kapatýlýrken, çarptýðý 2 yayadan Türkiye Akkuyu daki biri olan Pakistanlý projeyi ileri götürüyor... iþçi öldü, diðeri aðýr yaralandý n 8. sayfada n 2. sayfada Çete tehditi Zabitler Benzin Ýstasyonu sahipleri ile yaptýðý alýþveriþ Ali Uçanok a çok pahalýya patladý... Bir BMW araca karþýlýk Zabitler e malzeme satan Uçanok un daha sonra BMW da elinden alýndý ve üstünden de 50 bin sterlin talep edildi... n Son haftalara kadar Oðuz Felek in Türkiye den yaptýðý tehditlerle karþý karþýya kalan Uçanok, Polis Genel Müdürü Günay Özan dan yardým istedi... n Derviþ Eroðlu ile bazý bakanlarýn da devreye girdiði haber verilirken, polisin Oðuz Felek le ilgili 8 dosya hazýrlayarak geçtiðimiz hafta Türkiye deki Organize Cürümler Þubesi ne gönderdiði öðrenildi... n Ýsmet Felek in KKTC de cezaevinde bulunduðu sýrada, Adli Þube görevlisi Hüseyin Özerenlere gönüllü olarak verdiði ifade de kayýp... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Fotoðraf: Mustafa Erkan Lefkoþa daki Selimiye Meydaný nda... Anti-Militarist Barýþ Harekatý n Dikkat Askersiz Bölge belgisiyle dün akþam Selimiye Meydaný nda gerçekleþtirilen anti-militarist eyleme yoðun bir ilgi oldu... n 3. sayfada HATAY VÝLAYETÝ VE HATAYLILAR (1) Selma Bolayýr l 7. sayfada YASAKLAR Sezan Artun Biz ve Onlar Onlar ve Biz Yalçýn Okut l 6. sayfada ÝNGÝLTERE EKTÝÐÝNÝ BÝÇÝYOR... Dolgun Dalgýçoðlu l 10. sayfada DÜN PAZARDI.. Erol Atabek l 8. sayfada l 13. sayfada Ersin Tatar KTHY'nin halka maliyeti 150 milyon dolar n 8. sayfada

2 1 ölü, 1 yaralý PAKÝSTANLI ÝÞÇÝ TRAFÝK KURBANI Dün gece geç saatlerde Haspolat kavþaðýnda meydana gelen kazada, Kemal Ýzverenler yönetimindeki aracýn çarptýðý iki yayadan biri öldü, diðeri aðýr yaralandý... Ölen kiþinin Pakistan uyruklu olduðu ve Levent Tuðla Fabrikasý'nda çalýþtýðý öðrenildi. KAHVEHANEDE KUMAR Güzelyurt'ta kahvehanede kumar oynayan 7 kiþi yakalandý. Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün öðleden sonra yapýlan baskýnda para karþýlýðý Atanasi oynayan A.U (E-30), E.K (E-53), M.H (E-36), Ý.E (E-45), A.K (E-31) ve H.D(E-27) ile iþletmeci V.B (E-58) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. ÝSKELE'DE 200 AÐAÇ YANDI Ýskele'de Bahçeler bölgesinde önceki gün öðle saatleri çýkan yangýnda 23 dönüm arazi içerisinde 200 aðaç yandý. Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, saat sýralarýnda 23 dönümlük devlet arazisinde çýkan yangýnda 50 badem ve 150 akasya aðacý kýsmen, Ertaþ Çakýrlýlar'a ait 10 dönüm biçilmiþ arpa anýzý yandý. HIRSIZLIK OLAYLARI Lefkoþa'da Yeniþehir bölgesindeki bir evden ziynet eþyasý ve para çalýndý. Polis bültenine göre, Zühre Toker'e ait eve penceresi kýrýlarak girildi ve 900 TL ile 280 Euro nakit para çalýndý. Lefkoþa-Girne anayolunda Özyalçýn Ýnþaat Þirketi'ne ait yarým inþaat halindeki 8 apartman içerisinde muhafaza edilen her biri 100 x 6 milimetre ebadýndaki 24 adet toplam 2 bin 976 metre uzunluðundaki elektrik kablosu da bugün erken saatlerde çalýndý. HASPOLAT KÖPRÜSÜ VE HALI SAHA 18 AÐUSTOS'TA AÇILACAK Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) tarafýndan Haspolat'ta yaptýrýlan köprü ve halý saha, perþembe günü Baþbakan Ýrsen Küçük'ün de katýlacaðý törenle hizmete açýlacak. LTB'den yapýlan açýklamada, Haspolat'ýn da LTB sýnýrlarýna dahil edilmesiyle Baþkan Cemal Bulutoðlularý tarafýndan öncelikli bölge ilan edildiði belirtildi. Yeni köprünün, sel sularýndan çöken köy köprüsünün yerine yapýldýðý kaydedilen açýklamada, halý sahanýn ise köy gençlerinin ihtiyaçlarý göz önünde tutularak yapýldýðý ifade edildi. SABAH "ZÝBÝLSÝZ LEFKOÞA", AKÞAM "GIZLAR SAHADA" HASDER Gençlik Kulübü tarafýndan organize edilen 5. Lefkoþa Gençlik Günleri "Gýzlar Sahaya Çýkarsa" adýyla düzenlenen bayan futbol turnuvasýyla devam ediyor. HASDER'den yapýlan açýklamaya göre, Güney Kýbrýs'tan Soma Akriton Gençlik Örgütü'nün de aralarýnda bulunduðu 8 bayan futbol takýmýnýn mücadele edeceði turnuva bu akþam Levent Koleji halý sahasýnda saat 18.00'de baþlayacak. Ayrýca, HASDER ile LTB'nin gençlerin çevreye duyarlýlýðýný artýrmak için birlikte düzenlediði "Zibilsiz Lefkoþa" adlý çevre temizliði ve fidan dikme etkinliði de bugün saat 10.00'da Kumsal Parký'nda yapýlacak. Türk halkýnýn fitreleri somali'ye ulaþtý Türkiye'den giden fitreler, yýllar süren iç savaþýn ardýndan kuraklýðýn vurduðu Somali'de gýda bulmak için baþkent Mogadiþu'ya gelen halka ulaþtý. Diyanet Vakfý yetkilileri baþkent Mogadiþu'da, içinde 102 kampýn bulunduðu Hodan bölgesindeki Hidaye kampýnda halka gýda paketleri daðýttý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn "Her Evden Bir Fitre, Bir Ýftar Afrika'ya" baþlýklý kampanyasý çerçevesinde toplanan baðýþlarla hazýrlanan gýda paketlerinin iki kamyona yüklenerek Hidaye kampýna ulaþtýrýlmasý, kampta yaþayanlar tarafýndan sevinçle karþýlandý. Ýzdihamýn önüne geçmek için daha önce hiç yardým almadýðý tespit edilen ailelere önce paket fiþleri verilerek, sýraya girmeleri saðlandý. Sýrayla fiþlerini göstererek paketlerini alanlarýn arasýnda paketleri taþýmakta zorlanan kadýn, çocuk ve engellilere Diyanet Vakfý yetkilileri ile güvenliði saðlayan askerler yardýmcý oldu. Diyanet Vakfý Dýþ Ýliþkiler Müdürü Mustafa Tutkun, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Hidaye kampýnda 1000 gýda paketinin daðýtýmýný yaptýklarýný, böylece kampta toplamda 1600 paketin daðýtýmýnýn yapýlmýþ olduðunu aktardý. Tutkun, bu çalýþmayla, þu ana kadar Türkiye'den gelen üç uçakla Mogadiþu'ya ulaþan yardýmlarýn daðýtýmýný yapmýþ olacaklarýný söyledi. Tutkun, yardýmlarýn büyük kýsmýnýn ise Türkiye'den yola çýkacak gemi ile geleceðine dikkati çekti Çiziktirdi Þener LEVENT Açý GÜVENÝLMEZ KUVVETLER KOMUTANLIÐI 'Taraf' gazetesinde bir haber... Kýbrýs'la ilgili... Baþlýk: "Disko'da koma"... Disko bildiðiniz disko, yani diskotek deðil... Bizim buradaki askeri disiplin koðuþuna takýlan isimmiþ... Bilmiyorduk doðrusu... Bunu da öðrenmiþ olduk böylelikle... Bizde 'lokap' derler buna... Çok söylenirdi mücahitlik yýllarýnda... Ne olmuþ bu 'disko'da? Burada askerlik görevini yapmakta olan Ýstanbullu Uður Kantar içtimaya geç kalýnca, komutaný tarafýndan oraya atýlmýþ. Maðusa'da 28. tümen, 61. alay, 3. tabur, 9. bölükte... Bir kantar dayak atýlmýþ Kantar'a... Komalýk oluncaya kadar... Hastanelik edilmiþ... Ve halen Ankara GATA'da tedavisi sürmekteymiþ... Gazeteye gidip oðlunun baþýna gelenleri anlatmýþ babasý... Duvarlara vurmuþlar baþýný... Üç gün aç susuz býrakmýþlar... Kelepçeyle sandalyeye baðlayarak saatlerce güneþin altýnda tutmuþlar... Kantar'ý cezalandýran bölük komutaný imiþ. Onu alýp diskoya götürdüðü zaman þöyle demiþ oradakilere: -Alýn size stres topu getirdim! Bu gibi olaylara çok tanýk olduk biz burada... Ama o zamanlar askerin dediði dedik, kestiði kestik olduðu için, bunlarýn üstüne gitmeye cesaret edemedi kimse... Ne bölükte cehennem topuzu ile böbrekleri sökülen gencimiz, ne aracýndaki müziði fazla açtý diye göðsünden astsubay tarafýndan vurulan delikanlý, ne taburlardaki þaibeli intiharlar harekete geçirmeye yetmedi siyasilerimizi... Þimdi ise Ýstanbullu bir askerin Kýbrýs'taki bölüðünde dövülerek komalýk edilmesi haber olabiliyor Türkiye'deki bir gazeteye... Neden? Deðiþti mi durum? Esamesi okunmuyor mu askerin artýk? Astýðý astýk, kestiði kestik deðil mi? Çok merak ediyorum. Türkiye'de kendine yakýn olmayan generalleri tasfiye eden ve tam anlamýyla orduya hakim olan Tayyip Erdoðan, Kýbrýs'ta da iþleri halletti mi? Yani buradaki askeri otorite eski otorite mi, yoksa Türkiye'deki gibi yenilendi mi o da? Türkiye 'sivilleþir' ve asker siyasetten alýnarak kýþlasýna gönderilirken, Kýbrýs'ta durum ne? Türkiye'dekiler bu deðiþikliði hissettiler mi bilmem, ama biz henüz hissetmedik burada... Eski tas eski hamam... Bakýn mesela... Biz bu sütunlarda günlerdir polise çok ciddi bir konuda kamuoyu önünde sorular yöneltiyoruz da, hiçbir yanýt gelmiyor komutanlýktan bunlara... Soruyu polise soruyoruz gerçi, ama bunun ucu komutanlýkta... Polis komutanlýða baðlý olduðuna ve talimatý ondan aldýðýna göre, komutan deðil mi iþin baþý? Komutanlýk bizi tehdit eden çetecilerle ilgili þikayetimizi ve polis tarafýndan alýnan ifadelerimizi dikkate almazsa kim alacak? Soruyoruz: -Ýfadelerimiz ne oldu? Çýt yok! -Çetecilerle ilgili deliller karakolda nasýl kayboldu? Yine çýt yok! -Gazetemize ilk kurþunlarý sýkan ve Türkiye'ye kaçan þahýsla ilgili bir geliþme var mý? Çýt yok! -Ýkinci kurþunlamada tutuklanan ve kendisine dava okunduktan sonra kefaletle serbest býrakýlan þahýs, aradan 5 ay geçtiði halde neden bir kere bile mahkemeye çýkarýlmadý ve duruþmasýna neden baþlanmadý hala? Çýt yok! Türkiye'deki 'sivilleþme'nin bize de yansýmasýný beklersek, çok bekleriz daha... Zaten Türkiye de sivilleþti mi sanki? Dini bütün olmayan generaller gitti, yerine dini bütün olan generaller geldi... Eskisi de Amerika'nýn emrindeydi, yenisi de... Deðiþen bir þey yok... GüvenlikKuvvetleri Komutanlýðý deðil polisimizin baðlý olduðu... Güvenilmez Kuvvetler Komutanlýðý...

3 AFRÝKA dan mektup... EÞELEDÝKÇE, BAKIN DAHA NELER ÇIKIYOR ORTAYA Ali Uçanok... Maðusa'nýn en ünlü iþadamlarýndan... Hatýrlarsýnýz belki... Ýsmet Felek olaylarýnda geçmiþti onun da ilk kez adý gazetemizde... Felek'i cezaevinde ziyaret edenlerden biriydi çünkü. O da kaptýrmýþ paçasýný meðer bu çeteye... Çeteciler onu da dolandýrmaya kalkmýþ. Uçanok inþaat malzemeleri satýcýsý ayný zamanda... Çetenin Ýsmet Felek liderliðinde faaliyetlerini sürdürdüðü sýralarda bakýn ne olmuþ... Maðusa'da Birtan Zabitler'in kardeþine ait olan Zabitler Petrol Ýstasyonu bir anlaþma yapmýþ Ali Uçanok'la... Onlar malzeme alacaklar ondan, buna karþýlýk da kendisine bir BMW marka araç verecekler... Vermiþler de BMW'yi... Malzeme almaya baþlamýþlar... Ancak bir süre sonra bu anlaþmayý tek taraflý olarak bozmuþ Zabitler... Ve malzemeyi Ali Uçanok'tan aldýklarý yetmezmiþ gibi, verdikleri BMW'yi de geri almýþlar. O kadarla da kalmamýþ mesele bin de sterlin istemiþler üstünden... Tüm bu iþlere aracýlýk yapan da Birtan Zabitler olmuþ. Kendisinden talep edilen 50 bin sterlini vermeyen Ali Uçanok, çetecilerin tehditleriyle karþý karþýya kalmýþ bu kez... Oðuz Felek girmiþ devreye... Tehdit üstüne tehdit yaðdýrmaya baþlamýþ Türkiye'den Ali Bey'e... Bu tehditlerden bunalan Ali Bey, Polis Genel Müdürü Günay Özan'a giderek anlatmýþ durumu... Hatta Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile bazý bakanlarý da sokmuþ devreye... Polis bunun üzerine Oðuz Felek'le ilgili yaklaþýk 8 dosya hazýrlayarak göndermiþ Türkiye'deki polise... Organize Cürümler Þubesi'ne... Oðuz Felek'in tutuklanmasýný talep etmiþ... Böyle bir talebin ilk kez yapýldýðý söyleniyor KKTC'den Türkiye'ye... Bizi kurþunlayan ve halen Türkiye'de bulunan Emin Sýba ile ilgili bile böyle bir talep gitmemiþ... * Bu arada tüm bu olaylarý aydýnlatacak yeni bir þey daha öðrendik sevgili okurlar... O da þu: Ýsmet Felek KKTC'de tutuklandýðý sýrada, Türkiye'ye iade edilmeden önce, cezaevindeyken gönüllü bir ifade vermek istemiþ bir gün polise... Ve vermiþ de... Girne polis karakolunda, Cürümleri Önleme Þubesi'nde görevli Hüseyin Özerenler gitmiþ Felek'in ifadesini almaya, yanýndaki baþka bir polisle... Ýsmet Felek çok önemli þeyler söylemiþ bu ifadesinde... Hatta bazý iþadamlarýnýn da ismini vermiþ... Ne var ki bu ifade de yok ortada þimdi... Türkiye'ye gönderilen Felek dosyasýna da konmamýþ... Polis gizliyor onu da... * Bu olaylarý bilenler polise güvenmedikleri için korkuyorlar konuþmaya... Hele bize sýkýlan kurþunlardan sonra iyice kabuklarýna çekildiler... Çevre kirliliðinden söz eden çok... Rejim kirliliðinden söz eden yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE HASPOLAT SOSYAL KONUT SAHÝPLERÝ ÞÝKAYETÇÝ Müteahhit yükümlülüklerini yerine getirmiyor Afrika (Özel)- Lefkoþa Türk Belediyesi'nin öncülüðünde Haspolat'ta yapýlan sosyal konutlar "anahtar teslimi" yapýlmasýna raðmen müteahhit tarafýndan halen sahiplerine verilmedi. Lefkoþa Belediyesi'nin ihaleye çýkardýðý Haspolat Sosyal Konutlarý'nýn yapým ve teslimini ihale usulü bir Ýtalyan inþaat þirketi kazanmýþtý. Bu þirket inþaat iþlerini yürütmesi için Cemsa ile anlaþtý. Yani müteahhitliðini Cemsa Þirketi aldý. Cemsa da taþeron olarak inþaat iþlerini Hüseyin Paþa, Gürsel Zelzele, Behçet Zelzele verirken dairelerin elektrik iþlerini de Turgay Paþa'ya verdi. 20 Temmuz tarihinde þaþaalý bir törenle ve Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn uydu aracýlýðýyla baðlanarak "ya Allah bismillah" diyerek açýlýþýný yaptýðý konutlara elektrik baðlanamýyor... Birçok dairenin sývalarý henüz içine yerleþilmeden dökülmeye yüz tuttu. Konuyla ilgili gazetemize þikayette bulunan konut sahibi bazý vatandaþlarýmýz þunlarý söylediler: "Sosyal konutlardan daire alan arkadaþlarýmýzýn bir kýsmýnýn dairelerinin sývalarý þimdiden dökülmeye baþladý. Anahtar teslimi yapýlmasýna raðmen dairelerde elektrik ve su bulunmamaktadýr. Bizzat Elektrik Kurumu'nu arayýp durumu sorduk. Bize verilen cevap konutlarýn elektrik iþlerini yapan Turgay Paþa'nýn henüz iç elektrik tesisatýný döþemediði veya bazý yerlerde de problem olduðu yönündedir. Bu nedenle Elektrik Kurumu iç tesisat kontrolünü yapmamýþ. Konutlar kontrolden geçmeden elektrik baðlanmasý da mümkün deðilmiþ. Biz kirada yaþayan insanlarýz. Hem kira vermekte, hem de sosyal konutlara olan bocumuzun aylýk taksitlerini ödemekteyiz. Dar gelirli insanlar olmasak aylýk taksitlerle sosyal konut almaz, gider müstakil evler alýrdýk. Belediye bize bir þans verdi, ancak iþi alan müteahhit ve taþeron firmalar herþeyi yokuþa sürmekte ve bizleri de maddi ve manevi yönden huzursuz etmektedirler. Ýki yere para vermek, bizi zaman içinde daha fazla borca sokmaktadýr. Ýstediðimiz Lefkoþa Belediyesi'nin bizim adýmýza Cemsa Ýnþaat Þirketi'nden hesap sormasýdýr. Aksi halde televizyonda yayýnlanan görüntüleri de alýp ilgililer hakkýnda yasal iþlem baþlatacaðýz..." Lefkoþa'daki selimiye Meydaný'nda Anti-Militarist Barýþ Harekatý Afrika (Özel)- Baraka Kültür Merkezi, Barikat Gazetesi, BKP Gençlik Kollarý, Kýbrýslý Gençlik Platformu, KSP Gençlik, YKP Gençlik ve baðýmsýz genç aktivistler tarafýndan 'Dikkat Askersiz Bölge' belgisiyle düzenlenen Anti-Militarist Barýþ Harekatý eylemi dün akþam Lefkoþa'da Selimiye Meydaný'nda gerçekleþtirildi. Yoðun bir katýlýmýn olduðu etkinlikte Sol Anahtarý, Özgür, Gommalar Müzik Savaþçýlarý, Ekim Müzik Grubu ve Türkiye'den gelen ünlü Bandista grubu sahne aldý. Etkinlikte çeþitli standlar da kuruldu ve gazete, dergi satýþý yapýldý. Daðýtýlan broþürde þu ifadelere de yer verildi: "Askerleþtirilmiþ toplum peþinde koþan paþalar, militarizmle yýkanýr beyin, yaþasýn erkeklik, ya kadýn? Bir yirmi temmuzdu, bir ondört aðustostu, biz yolda, yollarý asker kesmiþ, çekilin barýþa gideceðim var." Fotoðraflar: Mustafa Erkan Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra BEYAZ KÝMLÝK YETMEZ! Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Kimlere vereceklermiþ? Kuzey Kýbrýs'ta her kim varsa... Bu kimlikleri alacak olanlar artýk Kýbrýslý olacaklarmýþ. Bir vatandaþýn sahip olduklarý bütün haklara sahip olacaklarmýþ... Sadece seçme ve seçilme haklarý olmayacakmýþ. Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Kaç kiþiye vereceklermiþ? Bilen yok. Af çýkaracaklarmýþ... Aftan yararlanmak için müracaat edecek olanlarýn sayýsý o zaman ortaya çýkacakmýþ. Oh ne alâ, ne alâ! Artýk kýsmetimize ne düþerse... Bu sayý 300 bin de olabilir, 500 bin de, 1 milyon da... Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Yetmez... Pembe kimlik, kýrmýzý kimlik, sarý kimlik, mavi kimlik de vermek lazým... Üstelik bu iþi otomatiðe baðlayýp, hava ve deniz limanlarýnda yapmak lazým... Turist ülkeye girerken soracaksýn: -Kuzey Kýbrýs'a niçin geldin? -Fuhuþ için... -Al sana pembe kimlik... -Sen? -Kumar için... -Al sana kýrmýzý kimlik... -Sen? -Uyuþturucu için... -Al sana sarý kimlik... -Sen? -Yasa dýþý iþler için... -Ne demek yasa dýþý iþler? -Hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, gazete kurþunlamak, adam öldürmek gibi iþler be abi... -Al sana mavi kimlik... Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Neden verecekler? Bilen yok! Emir yüksek yerden geldi. -Ya her biriniz 4 çocuk yapýp nüfusunuzu artýracaksýnýz, ya da size gönderdiklerimin tümüne vatandaþlýk vereceksiniz, dendi. Zavallý iþbirlikçilerimizin boynu kýldan ince... Koltuðu kaybetmeyi göze alamadýlar. Herkesi vatandaþ yapmak için kollarý sývadýlar. Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Verin, verin... Madem 4 çocuk doðurmayý göze alamýyorsunuz... Hiç çareniz yok... Her gelene bir kimlik kartý vereceksiniz. Nüfusumuzun en az 2-3 milyon olmasý gerekir. Türkiye'de nüfus çok... Siz sadece isteyin... Ankara size gönderir. Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Vermezlerse ne olur? Erdoðan çok kýzar. -Parayý kesin, der. Birkaç ay para gelmeyince isyan çýkar. Bir iþbirlikçi gider... Yerine baþka bir iþbirlikçi gelir. Abdi gider, Hamza gelir... Ýrsen gider, Özkan gelir. Düzen böyle kurulmuþ. Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Nüfumuzu artýracaklarmýþ... Bu küçücük toprak parçasý bu kadar nüfusu kaldýrýr mý? Bu küçücük ekonomi, onca nüfusu besleyebilir mi? Ankara için bunlarýn hiçbir önemi yok... Ankara için önemli olan topraktýr, insan deðil... Kaç kez söylediler: -Kýbrýs'ta bir tek Türk kalmasa bile, Türkiye Kýbrýs'tan vazgeçmez. Beyaz ve yeþil kimlik vereceklermiþ... Ankara bindiði dalý kesiyor da farkýnda deðil... Bu akýllar Ankara'nýn aklý deðil... Bu akýllar, Anglo-Amerikan aklý... Kýbrýs'ta Kýbrýslýtürk kalmazsa... Türkiye'nin de Kýbrýs'la bir iliþkisi kalmaz bu bir... Ýkincisi de, ilahlar Kýbrýs gibi hem stratejik, hem de ekonomik deðeri olan bir adayý Türkiye'ye yedirmezler. Yakýnda göreceðiz... Kýbrýs'a yeni bir ayar yapýlacak. Ve bu maskaralýklar son bulacak. Diþinizi biraz daha sýkýn. Çoðu gitti, azý kaldý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Gel eþel mobil gel eþel mobil bitsin bu hasret Bu döviz yangýnýna biraz olsun çare ol Çalacak bu gidiþle kapýmýzý sefalet Görünmüyor ufukta ne bir umut ne bir yol Kalay MEYDANLARIMIZ NEDEN BOÞ? Mýsýr'dan Ýngiltere'ye, Suriye'den Ýspanya'ya, Ýngiltere'ye yaþanan isyanlarý, Harvard Üniversitesi tarih profesörü Niall Ferguson "küresel öfke patlamasý" olarak tanýmlýyor. Amerika'dan Avrupa'ya dünyayý etkisi altýna alan isyanlarýn en önemli noktasý isyanlarýn merkezinde gençlerin olmasýydý. Neoliberal ekonomik sistem en çok gençleri vuruyor çünkü. Peki Kýbrýs'ýn kuzeyinde iþgal rejiminin dayattýðý ne idüðü belirsiz hilkat garibesi ekonomik sistem en çok kimleri vuruyor? Meydanlarýmýz neden boþ? Düzeni deðiþtirmek isteyen kimse kalmadý mý bu memlekette? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KIBRIS'I ANLATMAYA ÇALIÞMAK... Geçtiðimiz hafta yýllarca görmediðim dostlarýmý gördüm... Uzun olmasa da birkaç saatliðine sohbet ettik... Yaklaþýk yýlý birkaç saate sýðdýrdýk... Ben, onlar gittikten sonraki Kýbrýs'ý anlatmaya çalýþtým... Onlar da Kýbrýs'tan ayrýldýktan sonra yaþadýklarýný... KKTC Bakanlar Kurulu tartýþmalý geçen bir kararýn ardýndan Þener Levent için, tabanca ithal, taþýma ve kullanma izni verdi... Bazý dostlar buna karþý çýktýlar.. "Kendi korumanýzý kendiniz saðlayýn" dediler... Nasýl olacak bu? "Bir güvenlik þirketine baþvurun, size güvenlik elemaný saðlasýn. Pek fazla bir gideri de yok..." Dedikleri doðru, ama yaþadýklarýmýzdan ve içinde bulunduðumuz ortamdan dolayý güvenlikçiye de güvenmek saflýk gelir bana... Neden mi? Þener Levent'i vurmak için gönderttiði adamýnýn eline "Özel bir zarf" vererek gazeteye yollayan Oðuz Felek, telefonla ne demiþti bilir misiniz? "Ondan önce de yemek göndertmiþtim"... Restorantlarda çalýþan garsonlarýn veya motorcularýn kimlerden oluþtuðunu söylemeye gerek yok. Baþta güvenlik olmak üzere birçok sektör Türkiyelilerin elinde... Tümünü de ayný kategoriye koyduðum sanýlmasýn... Ancak bu sektörlerdeki patronlarýn ayakta durabilmesi için bu ülkede arkasýný illegal bir yerlere dayamasý þarttýr. Bizi yemek servisi yapan Türkiyeliye vurdurtmak isteyen Oðuz Felek, emri iþyerinin patronuna mý verdi, orada çalýþan kiþiye mi? YDÜ'ye çalýþmak için gelen doktorlara hemen vatandaþlýk verilmesi dünkü gazetemizin manþetindeydi. Dikkatinizi çekti mi bilmem... Bir tanýdýk aradý ve KKTC kimlik kartlarý üzerindeki numaralara dikkat çekti... "Her numara bir vatandaþ demektir" diye baþladý söze Aralýk 2010'da verilen kimlik numarasý Ýki buçuk ay sonra yani 11 Mart 2011 tarihinde Türkiyeli bir doktora verilen kimlik kartýnýn numarasý ise Aradaki fark 2 buçuk ayda verilen kimlik sayýsýný yansýtýr. Ýki buçuk ayda kiþiye daha vatandaþlýk verilmiþ demek ki... Yýllardýr yurt dýþýnda yaþayan dostlardan bir tanesi, "Ýki aydýr buradayým ve otelde kalýyorum" dedi Neden evinde kalmadýðýný sordum. "Evim bir Türkiyeli aile tarafýndan iþgal edilmiþti. Kapýyý kýrýp girdiler. Atana kadar anam aðladý. 2 aylýk tatilimi polis, avukat ve mahkemelerde geçirdim. Evden çýkmalarý için para istediler onu da verdim ve ancak öyle çýktýlar" dedi. Bu topraklarda hak onlarýndýr... Onlar kurtarýcý biz kurtulanýz çünkü... Mentalite bu... Ýþbirlikçiler 2 buçuk ayda vatandaþlýk verdi yaþýn altýndakileri, kaçaklarý, vatandaþ olmayýp çalýþma izni olanlarý, askerleri de hesaplarsak nüfusun milyondan fazla olduðu söylenebilir. Biz þüpheciyiz birçok konuda... Siz olsanýz bu nüfus yapýsý içinde ne yapardýnýz? SERACILAR BÝRLÝÐÝ "HAL YASASI" ÝSTEDÝ Seracýlar Birliði, haksýz rekabetin önlenmesi ve üretici yanýnda tüketicinin de menfaati için "Hal Yasasý"nýn çýkmasý gerektiðini belirtti. Birlik, seracýlýðý hobi olarak yapanlarla profesyonellerin ayrýlmasý için kimlik uygulamasý baþlatýlmasýný da istedi. Taleplerini birliði ziyaretinde Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu'na aktaran Seracýlar Birliði Baþkaný Mahmut Doðan, hal yasasý olmamasý nedeniyle hem üreticinin hem tüketicinin kaybettiðini söyledi. Saðlýk kontrolü, vergi denetimi ve haksýz rekabet gibi pek çok sorun Dikmen'i çaða hazýrlayan plan tamamlanýyor n Dikmen Bölgesini geleceðe hazýrlayan Stratejik Kalkýnma Planý'na iliþkin aktiviteler belirlendi Lha - Dikmen Bölgesi'ni geleceðe hazýrlayan Stratejik Kalkýnma Planý'nda yer alacak öncelikler 2 günlük toplantý sonrasýnda belirlendi. Dikmen Belediyesi, kamu-özel sektör ve STO temsilcileri, AB Komisyon üyeleri ve bünyesinde öncelikli olarak Planýn yer aldýðý geniþ kapsamlý Proje'den sorumlu The Management Centre (Yöneticilik Merkezi) katýldýðý çalýþma toplantýlarý hafta sonunda Golden Tulip Lefkoþa Hotel'de yapýldý. Toplantýda, Stratejik Kalkýnma Planý'nda yer alan aktiviteler, yapýlan senaryo analizi doðrultusunda incelenerek Dikmen Bölgesi için nelerin öncelik taþýdýðý belirlendi. Geniþ katýlýmcý yelpazesi ile ortak akýl birliði yaratýldý: Moderatörlüðünü The Management Centre Yönetici Direktörü Dr. Bülent Kanol'un yaptýðý toplantýya, Dikmen Belediye Baþkaný Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi meclis yaþadýklarýný kaydeden Doðan, hobi olarak üreticilik yapanlarla profesyonel seracýlarýn belirlenmesi için kimlik uygulamasý baþlatýlmasýný da istedi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre Amcaoðlu da Seracýlar Birliði'ni ziyaretinde, Hal Yasasý'nýn tasarý olarak meclis alt komitesinin gündeminde olduðunu söyledi. Amcaoðlu, 2010'da doludan zararýn görenlerin tazmin edilmesi için çalýþmalarýn sürdüðünü, ayrýca Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan üretim konusunda ülkenin dört bir yanýnda eðitim seminerleri verildiðini de ifade etti. üyeleri ile bölge muhtarlarý yanýnda ilgili kurum ve kuruluþlarýn baþkan ve yetkilileri, bölgedeki iþ insanlarý ve sivil toplum temsilcileri de katýldý. Ülkede bir ilke imza atýlarak, kýrsal kesimin bir yöresini çevre, yerleþim, kalkýnma ve paylaþým olgularýnda katýlýmcý demokratik yöntemle geleceðe hazýrlayan 2 yýllýk çalýþmanýn sonuna yaklaþýlýyor. Dikmen için önceliklerin belirlenmesi çalýþmasýnda geniþ katýlýmcý yelpazesiyle ortak akýl birliði yaratýldý. Bu yýl sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenen Stratejik Planla ilgili önceliklerin be Proje, AB'nin Kýrsal Topluluklarda Yaþam Kalitesini Artýrma Programý'nda fon desteði alýyor. Projenin diðer bir ayaðýný teþkil eden Dikmen Belediyesi'nin ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alma çalýþmalarý bu yýlýn baþýnda baþarýyla tamamlanmýþ, Dikmen Belediyesi ülkede ilk ISO Kalite Yönetim Belgesi alan Belediye olmuþtu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent GEL EÞEL MOBÝL GEL Kuzey Kýbrýs'ta istisnasýz bütün sendikalar, bütün dernekler ve sivil toplum örgütleri, eþel mobili yeniden uygulamaya koymasý için hükümete çaðrýlar yapýyorlar. Maliye Bakaný tümüne birden yanýt veriyor. "Bu mümkün deðil." Neden mümkün deðilmiþ? Daha fazla sormayýn, kaþýmayýn orasýný. Söyleyemez. Söylerse diline biber sürebilirler! Ne yapsýn yani? Eþel mobili biz kaldýrmadýk ki yeniden uygulamaya biz koyabilelim mi desin? Sýký mý? Eþel mobilin kaldýrýlmasý, Türkiye'nin dayattýðý protokolda var. Yani Ankara kaldýracaksýnýz dedi, bunlar da kaldýrdýlar! Þimdi Ankara onay vermeden bunu yeniden uygulamaya koymak kimin haddine? Dolayýsýyla, birçoklarýnda olduðu gibi, eþel mobil çaðrýlarýnýn doðru adresi de UBP hükümeti deðil, TC Büyükelçisi Halil Ý. Akça olmalýdýr. Ha, Ankara bu çaðrýlarý zerre kadar kaale bile almaz. Ya da TC-KKTC arasýnda imzalanan protokol gereðidir diyerek iþin içinden çýkmaya çalýþabilir o baþka mesele. Sanki UBP hükümetinde, o protokolü reddedecek yürek, onur ve irade varmýþ gibi! Herkesin malûmudur ki protokol Ankara'da hazýrlanmýþ ve UBP hükümeti de bunun taþeronluðunu yapmak üzere altýna imzayý atmýþtýr! Taþeronlarýn bu protokol maddelerini uygulamadan kaldýrmasý mümkün deðildir. Ersin Tatar'ýn "Eþel mobilin yeniden uygulanmasý mümkün deðildir" örtülü yanýtýnýn açýlýmý özetle budur. Güney Kýbrýs'ta yaþanan son büyük felâketten sonra Rum tarafýný fena kýstýrdý bizimkiler. Hamaset tellâllarý, "Rum ekonomisi kötüye gidiyor" diye þakýr þakýr oynuyorlar her gün! Ersin Tatar'ýn son deðerlendirmesi de ayný havada. Bizimki iyiye, onlarýnki kötüye gidiyormuþ. Güney Kýbrýs'taki deniz üssünde yaþanan korkunç felâketin aynýsý Kuzey Kýbrýs'ta meydana gelseydi, KKTC kakasýndan C'sine kadar çoktan cehennemin dibini boylamýþ olurdu. Komþuyu "gurva"da kýsýp, onun yaþadýðý korkunç felâket üstüne ahkâm kesmek, "Ben iyiye gidiyorum, sen kötüye gidiyorsun" demek, KKTC açýsýndan doðruyu yansýtmamasý bir yana... Ne iyi niyete sýðar, ne de insanlýða... Bir hatýrlatma daha yapalým... "Dövizin yükselmesi ülkeye ucuzluk getirecek" demiþti Ersin Tatar. Aradan 3-4 gün ya geçti ya geçmedi... Dövizin yükselmesi LPG fiyatlarýnýn yaklaþýk yüzde 7.5 oranýnda artmasýna neden oldu. Ve tüpgazýn fiyatý 1.5 TL zam yapýlarak 33 TL'ye çýkarýldý! Ersin beyin bahsettiði "ucuzluk," böyle bir "ucuzluk" mudur acaba?! Maliye Bakanlýðý'ndan ve Ticaret Dairesi'nden bir rica ve istirhamda bulunmak istiyorum. Dövizin astronomik yükseliþiyle Kuzey Kýbrýs'ta hangi mal ve hizmetlerde ne kadar ucuzlama olmuþtur. Eski ve yeni fiyatlarýyla bunlarýn bir listesi açýklanýrsa, vatandaþ da, dövizdeki yükselmenin ülkeyi nasýl ucuzlattýðýný öðrenmiþ, kafa karýþýklýðý gitmiþ olur! Malûm, Ersin bey ucuzluk gelecek deyince, herkesin gözü yolda ucuzluðu bekliyor!

5 15 Aðustos 2011 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Hadi beyler, býrakýn masgaralýðý. Lefke'ye "petrol" deðil, "futbol" yakýþýr. Yapýn gereðini. Maðusa'yý kevgire çevirdiler * Lefkeliler "petrol dolum tesisi" deðil, "turizm tesisi" istiyormuþ. -Bir daha düþünsünler Petrolda daha çok para var gibi geliyor bana. *KKTC'de bir günde vatandaþlýk veriliyormuþ. -Bir de; bu devlet tembeldir, hantaldýr, battaldýr derler Baksanýza, arý gibi çalýþýyor iþte. * Devlet gençlere arsa vermeye devam ediyormuþ. - Ma hangi gençlere "Genç" dedikleri kimlerdir Yaþlarýný açýklasýnlar bize bakalým. Alanlar arasýnda torun sahibi olanlar bile varmýþ. * Girne'de bir petrol istasyonunda baþlayan tartýþma býçaklama ile bitmiþ. - Tartýþmayý boþu boþuna uzatmaktansa, noktayý koymayý tercih etmiþ arkadaþ. Keþke herkes böyle kýsa ve net konuþsa! * Euro'daki artýþ nedeni ile Rumlar kuzeye alýþveriþe gelecekmiþ. - Boþuna umutlanmayýn arkadaþlar.. Ne olursa olsun Rum gelip de bu taraftan alýþ veriþ yapmaz Düþünün ki %68 elektriðimizi bile istemeden alýyor. *Rum tarafýndaki patlamadan sonra 2 kiþinin kulaklarý saðýr olmuþ. -Ýki kiþi saðýr oldu ama binlerce kiþinin de gözleri açýldý Az þey mi! * Lefke'nin kurtuluþ þenlikleri devam ediyormuþ. - Nerden kurtulmuþlar, nasýl kurtulmuþlar Hallerini de mi görmüyorlar. "Yollar durmadan kazýlýyor " gibilerden bir baþlýk okudum gazetede. Ben olsam, o haberi yazan muhabiri hemen kovardým. Yalan-yanlýþ, okuyucuyu aldatýcý haber yapýyor çünkü. Nerde görmüþ yollarýn "durmadan" kazýldýðýný! Elinin körü. Aha bugün Pazar Ve yollarda kazý falan yapýlmýyor. Ýþçiler durdu Ýþ makineleri durdu Ýþler durdu. Ve üstelik her Pazar böyle Aylardýr Maðusa'yý kevgire çevirdiler.. Önceleri biraz naziktiler. "Verdiðimiz rahatsýzlýk için özür dileriz" havasýndaydýlar Tabela bile diktiler Þimdi kabalaþtýlar.. Þimdi rahatsýzlýk vermekten zevk alýr bir halleri var. Þikayet edemezsiniz Yakýnamazsýnýz Hemen dikilirler karþýnýza. Yanýt hazýr. "Aha kanalizasyon yaparýk size, katlanamadýnýz iki gün." Evet Bugünkü tutum bu. "Katlanamadýnýz iki gün " Ne kafadýr be bu kafa. Vatandaþý ille katlayacaklar Vatandaþý ille canýndan bezdirecekler Neymiþ Kanalizasyon yapýyormuþ. Sevsinler! CANAVARIN ADI TRAFÝK Bir köpeðimiz vardý. Uysal ve sakindi. Zamanla hýrçýnlaþmaya baþladý.. Gelen geçene havlýyor, rahatsýzlýk yapýyordu Aldýrmadýk Bir süre sonra "havlamaktan" vazgeçti, önüne gelene saldýrmaya baþladý. Zinciri elimizdeydi. Az çok kontrol edebiliyorduk BÖYLE BÝR ANDI Ve gün geldi, köpeðimiz daha da azgýnlaþtý Önce zincirlerini kopardý Yakalamak için çok koþtuk ardýndan Ama ne mümkün Yakalayamadýk Bu arada her önüne gelene saldýrmaya, ýsýrmaya, parçalamaya baþladý. Kýsacasý zamanýnda alýnmayan önlemler nedeni ile tam bir canavara dönüþtü. Þimdi kenara çekilmiþ, göz göre göre önümüzde parçaladýðý kurbanlarýnýn arkasýndan aðlamakla yetiniyoruz. Yapabilecek bir þeyimiz yok. Köpeðimizin adý "Trafiktir." Lütfen yaklaþmayýn ve bulaþmayýn! Yardýmýnýza gelemeyiz. Herkes kendi ailesinin canýný kurtarmaya baksýn. Bizi aþtý artýk.! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Sevgili aileler "Gençlere yapýlan katký ve yatýrým geleceðe yapýlacak yatýrýmdýr" dedikleri doðrudur. Ama siz yanlýþ anladýnýz ve yanlýþ uyguluyorsunuz Daha iþi bile olmayan çocuðun altýna araba vermek yatýrým deðildir

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza DP'den istifa eden üç milletvekilinin dün UBP'ye girmesinden sonra UBP'de istifalar baþlamýþ... Ýlk istifa eden de Muhabbet Mevsimler olmuþ... Mevsimi geldi demek artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

PANTOLON. Erdoðan Baybars

PANTOLON. Erdoðan Baybars Kuzey Kýbrýs'ta 'asýl baba'nýn isminin yalnýz baþ harflerini yayýnladýk þimdilik. Bugün de lakabýný yayýnlýyoruz. Neden? Bizim millet bulmaca çözmeye çok meraklý da ondan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý Ýþte bakýn, bu öneriye hükümet hayýr demez herhalde... Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý iptal edilsin... Oldu mu ya Mamalý? Hükümete verilir mi böyle bir mamma! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri. Nüfusumuzu 'doðru' tahmin eden TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça oldu yalnýz. Maþallah, iyi bir totocu... Acaba Real Madrid-Barcelona maçýný da tutturdu mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı