GÜNDEM. Ba ms z listeler seçimlere haz r!.. fiimdi de Taliban olduk! Antakya Medeniyetler. Korosu büyüledi. ncemehmet ekibiyle Çolakidis ten aday

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Ba ms z listeler seçimlere haz r!.. fiimdi de Taliban olduk! Antakya Medeniyetler. Korosu büyüledi. ncemehmet ekibiyle Çolakidis ten aday"

Transkript

1 Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 22 Ekim Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 706 Fiyatı: 0.80 Euro Kozlukebir belediyesinde son anda birleflme ADAY listelerinin teslim edildi i gün Kozlukebir belediyesinde önemli bir birleflme gerçekleflti. Hemetli Nahiye Müdürü, Toplumsal Hareket listesine kat ld l 8 de ncemehmet ekibiyle Çolakidis ten aday GÖKÇELER Belediye Baflkan Birol ncemehmet, Avdira Belediye Baflkan Aday Vasilis Çolakidis in listesinden aday oldu. 5 te Ege de art k savafl uça istemiyoruz TÜRK YE Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Atina ziyareti öncesi Yunanistan a bar fl mesaj gönderdi. 3 te 12,13 Ba ms z listeler seçimlere haz r!.. Antakya Medeniyetler Korosu büyüledi Atina ve skeçe de muhteflem konser ÜÇ semavi dinin ilahi ve flark lar n seslendiren Antakya Medeniyetler Korosu, Atina ve skeçe de verdi i konserlerle ayakta alk flland. Hoflgörü ve bar fl mesajlar veren Antakya Medeniyetler Korosu, 15 Ekim Cuma akflam Atina da, 16 Ekim Cumartesi akflam da skeçe de konser verdi. Her iki konserin de sponsorlu unu T.C. Ziraat Bankas üstlendi. 4 te DÜNYA B L M EKONOM Merkel den önemli itiraf 19 da Facebook Skype anlaflmas 11 de 11 kifliden biri destekle yafl yor 20 de S BEL Mustafao lu baflkanl nda Gümülcine belediye baflkanl yar fl na kat lan Eflitli e lk Ad m listesinin seçim bürosunun resmi aç l fl ve listede yer alan adaylar n tan t m 18 Ekim Pazartesi akflam yap ld. Sibel Mustafao lu aç l flta, 7 Kas m da verece imiz mesaj çok uzaklara ulaflmal diye konufltu. skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesinde yer alan adaylar n isimleri aç kland. lk kez 2006 y l nda yap lan seçimlere kat lan skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesi büyük ölçüde yenilendi. Eflitlik Listesi nde yer alan aday say s 58 6 ve 7 de fiimdi de Taliban olduk! SKEÇE li Yunan Pomaklar Kültür Derne i nin yöneticileriyle birlikte Il ca köyüne gelerek çekim yapmak isteyen Frans z televizyon ekibi ile Il ca daki soydafllar aras nda yaflanan gerginlik, haftal k Epikera dergisine Trakya n n Talibanlar bafll yla yans d. France 3 televizyonunun Atina muhabiri dergiye ak l almaz aç klamalar yapt : Erkekler yanlar nda çekiç ve b çaklar tafl yorlard, kad nlar da sopa 18 de SPOR Fenerbahçe nin Kad köy de bile i bükülmüyor 23 te

2 GÜNDEM2 Kulis... Kulis... Kulis.. KAÇ M GAS DAN NC LER! Rodop Vali Yard mc s Kostas Kaçimigas geçti imiz günlerde Gümülcine den yay n yapan Radyo Hronos a konufltu. Kaçimigas n söyledikleri Hronos gazetesinde de yay nland. Vali yard mc s Kaçimigas Gümülcine Belediyesi ndeki Eflitli e lk Ad m listesini ve Sibel Mustafao lu nun baflkanl n de erlendirmifl. Fakat söyledikleri o kadar vahim ki sormay n gitsin! Her zaman birlikte bar fl ve uyum içinde yaflamdan bahseden say n vali yard mc s demografik yap n n de ifltirilmesinden bahsediyor! Nedeni de; yerel seçimlerde ba ms z liste gibi kendisine göre tehlikeli (!) giriflimlerin önü kesilmesiymifl! Eflitli e lk Ad m listesini de erlendiren Kaçimigas, Sibel Mustafao lu ve arkadafllar n n giriflimini ayr mc l k yapmakla suçluyor. Bu hareketin arkas nda siyasi oyunlar n oldu- unu iddia etmifl. Ba ms z Liste nin kolay yolu seçerek H ristiyanlarla, Müslümanlar ay rmay tercih etti ini ileri sürmüfl say n Kaçimigas. Vali yard mc s Kaçimigas bu tür hareketlerin (ba ms z listeler) engellenmesi için çözüm de öneriyor: DEMOGRAF K YAPININ DE fit R LMES. Evet, evet do ru okudunuz. Kaçimigas bölgedeki nüfus yap s n n H ristiyanlar lehine de ifltirilmesi gerekti ini savunuyor. Zira Kaçimigas a göre bugünkü durum az nl n içindeki afl r uçlara bu tip oyunlar oynamalar için f rsat veriyormufl! Bunlar okuyunca insan n kan donuyor. Az nl n liste kurarak seçimlere kat lmas n say n vali yard mc s siyasi oyun olarak nitelendiriyor. Yani az nl n siyasi haklar s - n rl d r demeye getiriyor. En az ndan akl ndan böyle geçiyor. Anlafl lan Kaçimigas a göre az nl k sadece iki büyük partiye endeksli olacak. Türk az nl k herhangi bir siyasi giriflimde bulunmayacak. Bulunursa, yine Kaçimigas a göre bu siyasi oyun oluyor. Kaçimigas n bu tür oyunlar n engellenmesi için bölgedeki nüfus yap s n n H ristiyanlar n lehine de ifltirilmesini önerileri okurken flafl rmamak mümkün de il. Bunun sadece h zl kalk nmayla, h zl geliflmeyle olabilece ini söylüyor. Bu sayede baflka bölgelerden insanlar n buraya gelip yerleflece ini ifade ediyor. Geçmiflte Pontuslu Rumlar konusunda yap lan yanl fllar n yap lmamas gerekti ini savunuyor. Rodop Vali Yard mc s say n Kaçimigas n önerdi i yöntemler, demokrasiden çok uzak ülkelerdeki totaliler rejimler taraf ndan uygulanan yöntemlerdir. Yaklafl k 30 y ld r Avrupa Birli i üyesi olan bir ülkenin yöneticisinin akl na bile gelmemesi gereken fleylerdir bunlar. Say n Kaçimigas, söylediklerinin tarihe geçecek nitelikte yanl fl fleyler söyledi inin fark nda m acaba? Rodop ilinin vali yard mc s oldu unu unutmufl olmal. E er Rodop ilinde vali yard mc s oldu unu unutmadan bu aç klamalar yapm fl ise o zaman durum çok ama çok daha vahim! Soydafllar, Dolu Baba Kurban nda bulufltu Ercan Cafero lu MER Ç ilinin Kütüklü köyünde her y l düzenlenen Dolu Baba Kurban bu y l da köy halk taraf ndan gerçeklefltirildi. Havan n da güzel olmas yla birçok soydafl m z etkinli- in yap ld yere gitti. Kurban etkinli inde yemekler yenildi, dualar edildi. DOLU BABA Seyyid Ali Sultan n ö rencilerinden oldu u tahmin edilen Dolu Baba, inan l fla göre bu bölgede yaflam fl ve yan nda bulunan üç yoldafl ile birlikte burada topra a defnedilmifl. O günden beri bölge halk taraf ndan Dolu Baba an s na her y l kurbanlar kesilir ve rahmetle an l r olmufl. Kütüklü köyü sadece 8 10 haneden oluflmas na ra men, bu etkinli i kararl l kla yaflatmaya devam ediyor. ESK ALTIN VE GÜMÜfiLER N Z ALIYORUZ HASAN HASAN Alt n, Reflat, çeyrek alt n, bilezik, kolye, gerdanl, yüzük, küpe Her türlü kullan lm fl alt n ve gümüfl tak lar n z uygun fiyatlarda al yoruz, paran z nakit olarak ödüyoruz. sterseniz eski tak lar n z verip, yenisini alabilirsiniz. Ayr ca dü ünler için özel külçe alt n bulunmaktad r. Yat r m için de 1 gr., 5 gr., 10 gr., 50 gr. ve 100 gr.l k külçe alt n m z bulunmaktad r. MEHMET BIYIKLI Thermopilon 2 Kat: 1 - skeçe flehir merkezi (Platia) Tel: Cep: MAK NE MÜHEND S BELED YE MECL S ÜYES ADAYI B OGRAF 14 May s 1986 da Gümülcine de do du. Üç dönem Belediye meclis üyeli i yapm fl olan merhum Mehmet Hasan (Kuyumcu Molla) n n torunu olan Hasan Hasan n n babas Ridvan Hasan n n Gümülcine de rektifiye dükkan bulunmaktad r. lk ö renimini Gümülcine K rmahalle ilkokulunda tamamlad ktan sonra, 2004 y l nda Gümülcine 1. Teknik Meslek lisesinden birincilikle mezun oldu y l nda Kavala Teknoloji Enstitüsü Makine bölümünü kontenjans z kazand ve bu bölümden 2008 y l nda yine birincilikle mezun oldu y l ndan bu yana fiafak Okuma Tiyatrosu nun içinde yer almakta ve birçok kültürel faaliyete kat lmaktad r. Gümülcine Türk Gençler Birli i Gençlik Kolu nun kurucular ndand r. Bu çat alt nda çeflitli faaliyetlere imza atm flt r y l nda Gümülcine Belediyesi Yerel Gençlik Meclisine seçilmifl ve bu mecliste bölge ve az nl k sorunlar na yak ndan tan k olarak, birçok kültürel ve sosyal etkinli in içinde yer alm flt r y l n n Mart ay nda askeri görevini tamamlad ktan sonra, Gümülcine de Makine Mühendisi olarak çal flmaktad r.

3 GÜNDEM3 Ege de art k savafl uça istemiyoruz Hülya EM N HAFTANIN YORUMU Olmaz demeyin... Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini TelFax: web sitesi: TÜRK YE Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an, Atina ziyareti öncesi Yunanistan a bar fl mesaj gönderdi. Erdo an, Yunan Skai TV de yay nlanan demecinde, Ege deki Türk ve Yunan savafl uçaklar n n faaliyeti konusunda, Biz asl nda adalar üzerinden hiç uçufl olmas n istiyoruz. dedi. Aleksis Papahelas n program nda konuflan Türkiye Baflbakan, Türk Genelkurmay n n ve ordunun bu konuda bir hassasiyeti var, ben de flu konuda üzülüyorum: Yunanistan n savafl uçaklar çok büyük bir alanda uçuyor. Bizim k ta sahanl m za kadar geliyor. Bizim katedecek bu kadar büyük mesafemiz yok. Bu noktada karfl l kl bir anlay fl gerekiyor dedi. Erdo an bu faaliyetlerin maliyetinin çok yüksek oldu unun alt n çizerek, Ege de Türk ve Yunan savafl uçaklar n n uçufllar n n NA- TO taraf ndan kontrol edilmesi gerekti ini belirtti. Erdo an demecinde, iki ülke kamuoylar - n n psikolojisini de ifltirmeliyiz ifadesini kulland ve flöyle devam etti: Kamuoylar askerden ar nd r lmal d r. Duruma askeri aç - dan bakmamal d r. Zannederim dostum say n Papandreu da böyle bir geliflmeyi arzuluyor. ki ülke aras nda savafl uçaklar n n faaliyetinden baflka, k ta sahanl ile ilgili sorunlar bulundu unu da belirten Erdo an, Keflke bu sorunlar olmasayd. Karfl l kl anlay fl askeri harcamalar m z hafifletmeye yard mc olacakt r ifadesini kulland. T DALAfiLARINA 9 YILDA M LYON EURO Yunanistan, Türk savafl uçaklar n Ege semalar nda püskürtme ve it dalafl na giriflmeye 2009 y l nda 25 milyon euro harcad. Askeri yetkililer, 1 saatlik F-16 uçuflunun maliyetinin 10 bin euro, Mirrage tipi uçaklar n ise 11 bin euro oldu unu belirtiyorlar. Savafl uçaklar n n 1 saatlik uçuflunun maliyeti 15 bin euro y l nda Yunan savafl uçaklar Türk uçaklar na önleme için toplam 1383 kez kalkt daki bu uçufllar n maliyeti euro y llar uçufllar n toplam maliyeti ise milyon euro. Bu hesaplamaya, düflen uçaklar ve hayat n kaybeden pilotlar n maliyeti dahil de il. CAM ATA I Türkiye Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an n 22 Ekim de Atina ya yapaca ziyaret s ras nda, Osmanl döneminden kalma Fethiye Camii ni ziyaret etmek istedi i Yunan taraf na bildirildi. Etnos gazetesinin haberine göre Erdo an, halen kapal ve bak ms z durumda olan camiyi ziyaret ederek bir yandan Atina da cami eksikli ini, di er yandan da Yunan hükümetinin kendisinin srar üzerine söz konusu camiyi restore etme karar n vurgulayacak. Baflbakan Yorgo Papandreu 22 Ekim de yap lacak Akdeniz klim Zirvesi nde Baflbakan Erdo an onur konu u olarak görmek istedi ini belirtmifl, Erdo an davete olumlu yan t vermiflti. Geçen May s ay ndaki resmi Atina ziyaretinden 5 ay sonra Yunan baflkentine tekrar gelecek olan Erdo an Gelecek nesiller için Akdeniz i korumak konulu panele kat lacak ve iklim de iflikli ine karfl mücadele için iflbirli i ile ilgili bir bildiriyi imzalayacak. Seçimler neredeyse hayat m z n ayr lmaz bir parças oldu. 7 Kas m tarihine çok az bir zaman kalm fl olmas, bu durumu biraz anlafl l r k l yor. Ancak dikkatimiz seçimlere yo ufllaflt için acaba baz fleyleri gözden kaç r yor olabilir miyiz? Örne in, birçok anne - baban n, e itim y l bafllad, ancak do ru dürüst dersler bafllamad veryans nlar n duyacak, sanc l bir e itim sisteminin aileler üzerinde yaratt bask y dinleyecek bir ortam flu anda ne yaz k ki yok. Toplumumuzun sosyo kültürel yap s, e itim konusunda bizi pek de talepkar k lm yor. Ço umuz bize verilenle yetiniyoruz ya da kaderimize raz oluyoruz. Tabii ki bu saptamalar yeni bir fley de il. E itim konusu aç ld nda, ço umuzun dile getirdi i, al flt - m z, belki de kan ksad m z sorunlar, s k nt lar bunlar. Bat Trakya da Türk az nl k e itimi ne yaz k ki siyasi bir k skac n aras nda s k flm fl kalm fl. Ve az nl k e itimini bu cendereden kurtaracak samimi ve h zla sonuç getirecek bir çaba ne yaz k ki göremiyorum ben. E itim öylesine u rafl, öylesine çaba gerektiren bir alan ki Öylesine meflakkatli bir ifl ki Bugün yapaca n z yat r mlar n meyvesini almak için en az ndan y l gibi bir süreye ihtiyaç var. flte telafl m bundan Bu konuda ne yap lacak, nas l yap lacak ki, bir sonraki nesillerde bunlar n sonuçlar n görebilelim art k E itim konusu -kiflisel görüflüm- h zla çözüm bulunmas gereken az nl k sorunlar ndan. Az nl k e itiminin birey üzerinde yaratt eksiklikleri, hatta eziklikleri kiflisel tecrübelerimden bildi im için art k bekleyecek zaman n olmad n düflünüyorum. Az nl k e itiminde sorunlar oldu unu söylemenin ötesinde, belki de kendimiz kollar s vay p bir ç k fl yolu bulmal y z. Peki bu ç k fl yolu ne mi olabilir? Sesli düflünecek olursam; üç dilli e itim verecek (Türkçe, Yunanca, ngilizce) özel ilkokullar n kurulmas. Veya baflka birfley Yeter ki, bu konuda düflünelim Öneriler üretelim, ç k fl noktalar aramaya çal - flal m. nsan isteyince, üstesinde gelemeyece i hiçbir fley yoktur. Belki bu fikrimi gerçekleflmesi zor, eriflilmesi güç olarak nitelendirebilirsiniz. Ancak unutmay n büyük ifller, büyük hayaller ister. Beklentilerimizi yüksek tutmak, baflar y da beraberinde getirir. Çünkü büyük hedefler, çal flma ve h rs da beraberinde getirir. Olmaz demeyin!...

4 GÜNDEM4 Antakya Medeniyetler Korosu Atina ve skeçe yi büyüledi ÜÇ semavi dinin ilahi ve flark lar - n seslendiren Antakya Medeniyetler Korosu, Atina ve skeçe de verdi i konserlerle ayakta alk flland. Sundu- u etkinlikle hoflgörü ve bar fl mesajlar veren Antakya Medeniyetler Korosu, 15 Ekim Cuma akflam Atina da, 16 Ekim Cumartesi akflam da skeçe de konser verdi. Her iki konserin de sponsorlu unu T.C. Ziraat Bankas üstlendi. Baflkent Atina da Parnassos Edebiyat Derne i solonunda gerçekleflen konserde, koro dakikalarca ayakta alk flland. Koro, fieyda Koyafl n flefli inde 3 semavi din ve 6 mezhepten toplam 17 flark ve ilahiyle büyük be eni toplad. Antakya Medeniyetler Korosu, ilk defa Yunanistan da verdi i konserle, farkl din ve milletten insanlara unutulmaz bir akflam yaflatt. Atina daki konserde 2007 y l nda kurulan ve imam, papaz, kuyumcu, ö retmen, ev han m gibi çeflitli mes- zaman takdir görecektir. Katk s olan herkese teflekkür ediyorum ifadelerini kulland. ANTAKYA MEDEN YETLER KOROSU SKEÇE DE Antakya Medeniyetler Korosu 16 Ekim Cumartesi akflam skeçe de konser verdi. Konser skeçe Belediyesi ne ba l Kostas Benis Kültür Merkezi nde gerçeklefltirildi. Konser, skeçe deki Manos Hacidakis Festivali çerçevesinde yap ld. Konseri skeçe Valisi Yorgos Pavlidis, skeçe Belediye Baflkan Mihalis Stilyanidis, Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç ve baflkonsolosluk mensuplar, T.C. Ziraat Bankas Atina Genel Müdürü Öznur Özenifl, bankan n Gümülcine flube müdürü yard mc s Ça r zmirlio lu, skeçe Türk Birli i Baflkan Ahmet Kara, Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Baflkan Hüseyin Mehmet Usta, 7 Kas m seçimlerinde Pavlidis in listesinden aday olan Burhan çal flmalar na devam etmektedir. Bu çal flmalardan ötürü kendilerini tebrik eder ve çal flmalar nda baflar lar dilerim. dedi. Antakya Medeniyetler Korosu, konser sonunda izleyiciler taraf ndan ayakta alk flland. Alt nova Belediye Baflkan TB ni ziyaret etti lek gruplar ndan oluflan 31 kiflilik koroya 7 kiflilik saz ekibi efllik etti. Alevi, Sünni, Ortodoks, Katolik, Ermeni ve Musevi üyelerinden oluflan koronun seslendirdi i Kardefl olun ey insanlar, Tala-el Bedru Aleyna, Sar Gelin, Sasna fiaran, Hava Nagile ve Memleketim gibi Türkçe, Ermenice, Arapça, branice ve talyanca okunan toplam 17 ilahi ve ezgiye salondakiler de efllik etti. Konser sonunda sahneye ç kan Türkiye nin Atina Büyükelçisi Mehmet Hasan Gö üfl, koro ile salonu dolduran dinleyenlere teflekkür etti. Yunanistan Kilisesi ni temsilen konseri izleyen aslen Antakyal Peder gnatios, lahi ve ezgilerle gönüllerimiz cofltu dedi. Yunanistan Müslümanlar Birli i Baflkan Naim Elghandour da Buna benzer dini hoflgörü ve diyalog faaliyetleri her Baran, Mustafa Katranc, Mehmet Derdiman, Üzeyir Coflkun, R dvan Ahmetçik, Tijen Tevfiko lu, Sinaspismos un aday Hüseyin Zeybek, eski milletvekili Mustafa Mustafa ve çok say da skeçeli Türk ve Yunanl izledi. skeçe Valisi Yorgos Pavlidis yapt konuflmada, Manos Hacidakis in skeçe gibi çok kültürlü bir flehirde do du una vurgu yapt. Pavlidis böyle bir konseri skeçe de düzenlemekten duyduklar memnuniyeti dile getirdi. skeçe Belediye Baflkan Mihalis Stilyanidis de belediye olarak bu tür etkinlikleri her zaman desteklediklerini söyledi. Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Baflkan Hüseyin Mehmet Usta da, Antakya Medeniyetler Korosu dinler aras hoflgörüyü dünyaya yans tmak misyonu ile ALTINOVA Belediyesi nden yetkililer skeçe Türk Birli i ni ziyaret etti. Türkiye nin Yalova iline ba l Alt nova Belediye Baflkan Dr. Metin Oral, belediye meclis üyeleri Turhan Palaflo lu, Sedat Ok, Muhsin Kaya, Fevzi Ar c, Halil Çorbac, Emrah Özçolak, kurucu meclis üyesi Hasan F ç c, ifladam Bilal Ok ve halk oyunlar e itmeni Hakan Beykoz dan oluflan bir heyetle 19 Ekim Sal günü skeçe Türk Birli i ni ziyaret ettiler. Alt nova Belediye Baflkan ve meclis üyelerinden oluflan heyet, skeçe Türk Birli i Asbaflkan smet Tüccar ve Kad nlar Kolu Genel Sekreteri Lütfiye Nihato lu taraf ndan karfl land. Asbaflkan smet Tüccar, heyetin bu anlaml ve nazik ziyaretlerinden dolay duydu u memnuniyeti ifade ederek, skeçe Türk Birli i nin tarihi, hukuki süreci ve gerçeklefltirdi i etkinliklerle Bat Trakya Türkleri nin kültürel zenginli ini yaflatmaya çal flt n söyledi. Devam nda Alt nova Belediye Baflkan Dr. Metin Oral, skeçe Türk Birli i nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklar n ifade etti ve birli- in çal flmalar nda baflar lar diledi. Ayr ca hukuk sürecinin en k sa zamanda sona ermesi ve derne in bir an önce resmiyetine kavuflmas hususunda temennilerde bulundu. Daha sonra TB Asbaflkan smet Tüccar, ziyaretin an s na Alt nova Belediye Baflkan Dr. Metin Oral a skeçe Türk Birli i armal hediyeler ve faaliyet raporunu sundu. Belediye Baflkan Oral da TB Asbaflkan smet Tüccar a Alt nova belediyesini simgeleyen hediyeler verdi. Yaklafl k iki saat süren ziyaretten sonra heyet Bosna ya gitmek üzere skeçe Türk Birli i nden ayr ld.

5 GÜNDEM5 ncemehmet ekibiyle Çolakidis ten aday GÖKÇELER Belediye Baflkan Birol ncemehmet, Avdira Belediye Baflkan Aday Vasilis Çolakidis in listesinden aday oldu. ncemehmet, listesindeki adaylarla Çolakidis in ekibiyle birleflti. Birol ncemehmet, Topluca bir hareketimiz var. Amac m z yeni oluflacak Yenice merkezli Avdira belediyesinde halk m z temsil etmektir. 27 kiflilik mecliste 8 9 Türk meclis üyesi seçmek istiyoruz. Gökçeler de ayr ca befl kiflilik bir yerel meclis olacak. Bizim yer ald m z listede yerel meclis adaylar n n tümü Türk. En iyi sonucu almak istiyoruz. dedi. Tüm belediyede civar nda az nl k oyunun oldu unu tahmin ettiklerini ifade eden ncemehmet, Tüm belediyede bin oy oldu u tahmin ediliyor. Bunlar n i az nl k oyu. Bizim amac m z mümkün oldu unca çok aza seçmektir. Ekip olarak çal fl yoruz. En iyi sonucu almak için çal fl yoruz. Art k büyük bir belediyenin parças y z. Az nl k insan n, kendi adaylar na oy vermeye davet ediyoruz. Halk m z n de erli oylar na, deste ine talibiz. diye konufltu. Dora 21 Kas m da partisini kuruyor DIfi filer eski Bakan Dora Bakoyianni, yerel seçimlerin hemen ard ndan, 21 Kas m tarihinde yeni siyasi partisinin kuruluflunu aç klayacak. YDP den ayr larak ba ms z milletvekili olan Bakoyanni, Kathimerini gazetesine yapt aç klamada, bugünkü hükümetin ülkedeki tek partili son hükümet olaca na dikkat çekti. Bakoyanni nin bu aç klamas, yeni kurulacak partinin hedefinin gelecekte kurulacak koalisyon hükümetlerinde ortak olarak yer almak fleklinde yorumland. Bakoyanni, yeni partinin kiflisel kapris ve k rg nl klar n n ürünü olmad n n da alt n çizdi. PASOK hükümetini yetersiz kalmakla suçlayan Bakoyanni, YDP nin parti içerisindeki afl r sa ve Avrupa karfl t çekirdek taraf ndan yönlendirildi ini söyledi. Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN EKONOM K KR Z - SEÇ MLER VE TEMS L 1974 y l nda Cunta rejiminin y k l p, ülkeye demokrasinin geliflinin üzerinden 36 y l geçti. Bu y llar içinde Yunanistan iki siyasi güç taraf ndan yönetildi. Ortan n sa diyebilece imiz Yeni Demokrasi Partisi ve ortan n solu olarak nitelendirilebilecek PASOK partisi taraf ndan. Ülke 1981 y l nda Avrupa Birli i ne üye oldu unda o zaman muhalefette olan PASOK partisi Yunanistan n NATO ve Avrupa Birli i nden ç kmas n savunuyordu. Tabii köprünün alt ndan sular geçince, daha do rusu Avrupa dan parac klar gelmeye bafllay nca her iki parti de, bugünkü ismiyle Avrupa Birli i nin o zamanki ismiyle Avrupa Ekonomik Toplulu- u nun ateflli savunucular oldular. 74 y l ndan 2010 y l na kadar Yunanistan bu iki büyük partinin kadrolar taraf ndan yönetildi. Avrupa Birli i nin yard mlar sayesinde Yunanistan özellikle 1980 lerden sonra bir refah dönemine girdi. Çiftçiler zenginleflti, k rsal kesim yeni bir görüntüye büründü, iflçi ve memurlar n geliri artt ve ülke genel olarak s - n f atlad. Ancak 2009 y l na gelindi inde anlafl ld ki tüm bu geliflme, kalk nma, zenginleflme asl nda yalanc ym fl! 2009 un Eylül ünde yap lan erken genel seçimlerden sonra patlak veren ekonomik kriz Yunanistan gerçe i ni de su yüzüne ç kartt. Me er ülke ekonomisiyle ilgili olarak y llarca yalan bilgiler verilmifl. Her iki büyük partinin kadrolar da bunun bilincinde olmas na ra men, ülkenin borç bata- na saplanmas na ses ç karmam fllar. Biraz daha, biraz daha diye diye bugüne gelinmifl. Ve flimdi tüm ülke ac gerçekle karfl karfl ya. Eski baflbakanlardan Kostas Miçotakis in dedi i gibi Yunanistan n hak etmedi i bir zenginlik yaflad - ortaya ç kt. Peki ülkeyi bu duruma sürükleyenler kimler? Cevap: YDP ve PASOK iktidarlar. Peki önümüzdeki yerel seçimlerin galibi kim olacak? Cevap: Çok büyük bir de ifliklik olmazsa bu iki parti yine ilk iki s ray paylaflacak. Ya biri veya di eri birinci, di er parti de ikinci olacak. Peki yar n seçim olsa hangi parti kazanacak? Yine çok büyük sürprizler olmazsa PASOK veya YDP kazanacak. Yani ülkeyi ekonomik ç kmaza götüren siyasi sistem dimdik ayakta. Yunanistan tarihinin en derin krizine sürüklese de bunun failleri hem bugünün iktidar, hem yar n n muhtemel iktidar. Demek ki bu iki parti, siyasi partinin ötesinde her anlamda ülkenin yaflam na hakim duruma gelmifl. Bu durumda e er ülke siyasal sistemin de ifltiremiyorsa, siyasal sistemin yani partilerin kendilerini de ifltirmesini ümit etmenin d fl nda yapacak bir fley yok gibi görünüyor. *** Kallikratis kanunu belediyelere büyük de ifliklikler getiriyor getirmesine ama valilik sistemini kökten de ifltiriyor. Asl nda belediyeler tart flmas nedeniyle eyalet sistemi biraz unutuldu. l meclisleriyle, valiliklerin tarihe kar flmas yla birlikte daha genifl bir yap ya geçilecek. Bu durum da galiba biraz dikkatlerden kaç yor olsa gerek ki eyelet seçimleri pek konuflulmuyor. Halbuki Yunanistan genelinde 13 yeni meclis olufluyor. Yani ülkede 13 eyalet meclisi oluflacak. Bu meclislerin ileride küçük bölge hükümetlerinin temelini oluflturmas bekleniyor. Tabii ki Bat Trakya Türklerinin eyalet meclisinde güçlü bir flekilde temsil edilmesi gerekiyor. Meriç, Rodop, skeçe, Kavala ve Drama illerinden oluflan eyaletteki nüfusun yüzde sini Bat Trakya Türk az nl k mensuplar oluflturuyor. E er nüfus oran na vuracak olursak 51 eyalet meclis üyesinin 8 9 u Türklerden oluflmas gerekiyor. Ancak partilerin öteden beri 15 bin az nl k insan n n yaflad Meriç ilinden Türk aday göstermemesi zaten bu oran yakalamay imkans z k l yor. Partilerin Meriç ilinden listelerine y llardan beri az nl ktan aday almamas n n da tabii ki bafll bafl na bir demokrasi ay b oldu- unu söylememiz gerekir. Yeri gelmiflken flunu da belirtmek isterim. Müslüman Türk toplumunun yerel yönetimde temsilini güçlendirmeyi ve nüfusu oran na getirmeye yönelik olan Türk ün Oyu Türk e slogan n ve çabas n kamuoyu vicdan nda mahkum ettirmeye çal flanlar, flöyle bir aynaya baks n. Acaba Türk ün Oyu Türk e slogan m mahkum ettirilmeli yoksa az nl k insan n n oyunu kapmaya çalmaya yönelik ekonomik bask lar, tehditler, korkutmalar, rüflvetler ve parayla oy sat n almalar m mahkum ettirilmeli. Takdir sizin.

6 Eflitli e lk Ad m seçimlere haz r... S BEL Mustafao lu baflkanl nda Gümülcine belediye baflkanl yar - fl na kat lan Eflitli e lk Ad m listesinin seçim bürosunun resmi aç l fl ve listede yer alan adaylar n tan t m 18 Ekim Pazartesi akflam yap ld. Ya mur nedeniyle aç l fl konuflmalar, seçim bürosunun karfl s nda bulunan Gümülcine Türk Gençler Birli- i salonunda gerçekleflti. lk konuflmay yapan Eflitli e lk Ad m listesi Onursal Baflkan ve BTTÖB Baflkan Sami Toraman, 22 Eylül 2010 tarihinde Chris - Eve otelinde ba ms z listenin kuruldu unu aç klad m zda çok kiflinin ezberi bozulmufltu. Bu liste çok kiflinin ezberini bozmaya devam edecek. Az nl n oylar n n kendi ipoteklerinde oldu una inananlar ve onlar yok sayanlar elbette bu hareketten ders alacaklard r. Bu liste halk n listesidir. Bu hareketle az nl k halk kendini öne ç karacakt r. Bizler de gidip halka u rad haks zl klar ve ayr mlar usanmadan anlataca z. ifadelerini kulland. Dostluk Eflitlik Bar fl Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl da bir rüyan n gerçekleflti ine dikkat çekerek, 22 Eylül günü Eflitli e lk Ad m Bat Trakya Türk halk na müjdeledi imiz zaman parti olarak çok memnun olduk. Çifte çocuklar - m z oldu. skeçe de Eflitlik Listesi, Gümülcine de Eflitli e lk Ad m listesi. dedi. Ali Çavufl sözlerini, Az nl m za uzun y llardan beri yap lan haks zl klar, az nl k ve ço unluk aras nda 50 y l bulan farklar bu listeyi do- urmufltur. fiimdi çeflitli dedikodular var. Bu listeler az nl m z geri götürür diyorlar. Biz de soruyoruz yönetime; siz uzun y llardan beri bu az nl 50 y l geri götürdünüz, flimdi onun hesab n verin. diye sürdürdü. S BEL MUSTAFAO LU Eflitli e lk Ad m listesinin baflkan Sibel Mustafao lu da aç l flta yapt konuflmada, Gümülcine belediyesinde az nl n ilk kez ba ms z listeyle seçimlere kat ld na dikkat çekerek, Ba ms z liste olarak seçimlere kat lmam z n nedeni, Gümülcine belediyesinde çok vaat edilen eflitli i yaflamad m z, görmedi imiz içindir. Listemizin isminden de anlafl ld gibi bozulan bu eflitlik dengesinin bir an önce düzeltilmesi için yola ç kt k. Bundan sonra çal flma zaman. 7 Kas m da verece imiz mesaj çok uzaklara ulaflmal. diye konufltu. Mustafao lu, Bu listenin ambleminde görüldü ü gibi bizler Bat Trakya Türk toplumu olarak ecdad - m z n çok önem verdi i ulu ç nar n dallar gibiyiz. flte bu ulu ç nar n dallar bu listeyi oluflturdu. Bu listenin oluflumunda eme i geçen görünen ve görünmez kahramanlar m za minnet ve flükranlar m sunuyorum. dedi. Sibel Mustafao lu, daha sonra listesinde yer alan çal flma arkadafllar n tan tt. Efi TL E LK ADIM L STES GÜMÜLC NE BÖLGES Fevzi Ali, Hasan Ali, Ahmet Ahmet, Nejat Ahmet Mehmet, Nedim Ahmeto lu, Ali Emin, Halil lyas, Yeliz smail, Mustafa smail, Hasan Katranc, Niyazi Mahmut Mustafa, Ahmet Mahmutlar Mustafa, Y ld z Mehmet, Sebile Mehmet Boyac, Ahmet Mehmeto lu, Nihat Mehmet, Gülterem Mehmeto lu, Sevgi Molla, Mustafa Molla Osman, Sabiha Molla Hüseyin, Osman Muhac r, Seval Mümin, Cemalettin Mümino lu, Hüseyin Mümino lu, Emel Mustafa, Halit Mustafa Ahmet, Fikri Mustafa Çavufl, Mehmet Ba datl, Mediha Bekiro lu, Mustafa Berber Ahmet, Esra Bülbül, Hamdi Paflal Hasan, R dvan Solak Haflim, Reflit Tamati Saliho lu, Emine Tabak ahmet, Bekir Tahsin, Zeynep Tevfiko lu, Latif Dikme Süleyman, Nazmi Halil, Sema Halil, Cahit Halil, Ümit Halil brahim, Efraim Halil Halil, Gülsüm Hasan, dris Hasan, Koray Hasan, Niyazi Hasan, Hasan Hasan, Cahide Haseki, fierafettin Hurflit Mehmet, Emine Hüseyin, fiefika Hüseyin, Hüseyin Hüseyin, Burhan Hüsmen. GÜNDEM6 KAVAKLI BÖLGES : Vildan Yaflar, Hüseyin Kara Mehmet, Nefize Ramadan CAMBAZ BÖLGES : Necmi Ahmet, Filiz Kara Osman, Mustafa Mehmet. GÜMÜLC NE YEREL MECL S ADAYLARI: Emel Adem, Hanife Ali, Hüseyin Alio lu, Sabriye Mehmeto lu, Mahmut Molla Hüseyin, Raife Mustafo lu, Sabri Salih Osman, Sami Halil, Özlem Hoca Hüseyin, Hüseyin Hüseyin, Eminenur Husko Kamil Sar yer Yerel Meclisi: Faik Recep, Zinet Halil. Nuhçal Yerel Meclisi: Ali fiaban Kafkasköy Yerel Meclisi: Zeynep Gaval Hüseyin, Ali Hac Mehmet Kalanca Yerel Meclisi: Fikriye Ramadano lu Kalfa Yerel Meclisi: Cahit Molla Ahmet, Ferruh Mümin Hasan, Samiye Mustafao lu, Ayd n Hüseyin. Tuzçuköy Yerel Meclisi: Hüseyin Dede Mustafa, Aysel Halil brahim Büyük Do unya Yerel Meclisi: Halil Kayrak Ahmeto lu, Halil Can Melikli Yerel Meclisi: Veli Ali, Hasan Hasan Mefle Yerel Meclisi: Ramadan Adem Cambaz Yerel Meclisi: Müzeyyen Ahmet, Ahmet Ahmet Hasan, Nesibe Mustafa, Arif Halil. Ortak flla Yerel Meclisi: Naciye Deli Bekir Ali Demircili Yerel Meclisi: Halit Kara Ali Ali Barakl Yerel Meclisi: Hasan Mehmet

7 GÜNDEM7 skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesi 58 kifliden olufluyor SKEÇE Belediyesi nde Eflitlik listesinde yer alan adaylar n isimleri aç kland. lk kez 2006 y l nda yap - lan seçimlere kat lan skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesi büyük ölçüde yenilendi. Listede; skeçe merkez belediye meclisi, skeçe yerel meclisi, Stavrupoli belediye meclisi ve Stavrupoli yerel meclisi, Koyunköy yerel meclisi ve Atmacal yerel meclisi olmak üzere toplam 6 meclis için aday gösterildi. Eflitlik Listesi nde yer alan aday say s 58 oldu. skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesinde yer alan adaylar flöyle: SKEÇE BELED YE BAfiKAN ADAYI: Hüseyin Ahmeto lu SKEÇE BELED YE MECL S ADAYLARI Adem Musli, Ayfle Uzun, Aysel Sagir, Bedriye fierif, Bilal Budur, Canan Mustafao lu, Ender Hakk o lu, Erkan Kurak, Erkan Ruflen, Gülsüm Fikret, Gürhan Ömero lu, Hafize Arifo lu, Halil Çilkara, Hande Mustafao lu, Hasan Kaba, Hasan Rüfltüo lu, Hüseyin Mehmet Usta, Hüsrev Saliho lu, lhan Kuru Halil, Lütfiye Nihato lu, Metin Kas mo lu, Mustafa Hac Mustafa, Nedim Ahmeto lu, Nevriye Deli Hüseyin, Nihal Hüseyino lu, Nihat Osmano lu, Ozan Ahmetoglu, Reyhan Hac ibram, Salih Abdullah, Sevtap Hint, fiaban Bandak, U ur Muharemo lu, Yüksel htiyar Ali, Ziya Mercanoglu. TB yönetimi eski baflkanlarla görüfltü SKEÇE YEREL MECL S ADAYLARI Ahmet Yaflaro lu, Aziz Hasano lu, Cengiz Hüseyino lu, Coflkun Yaflaro lu, Faik fieh, Hasan Hasano lu, Hülya fierifo lu, brahim Ahmeto lu, Mebrüke Kadri, Onur Hint, Selma fierifo lu, Sevkan Tahsino lu. STAVRUPOL BÖLGES MECL S ADAYLARI Halil Çakmakç, Hilmiye Ekiz, Özel Çak c. KOYUNKÖY YEREL MECL S ADAYLARI Ceyhan Demir Ali, Ferdi Bandak, Gülbahar Kuru Hasan, Gülcan Veli, Selahaddin Yakup Salih. ATMACALI YEREL MECL S Gülsüm Kurak, Saffet nce. STAVRUPOL YEREL MECL S Binnur Osmano lu, Hasan K r Ali SKEÇE Türk Birli i yöneticileri, avukatlarla bafllatt Tan flma Çay n eski dernek baflkanlar yla sürdürdü. skeçe Türk Birli i Yönetim Kurulu, 13 Ekim Çarflamba akflam skeçe Türk Birli i eski baflkanlar yla bir araya geldi. skeçe Türk Birli i Baflkan Ahmet Kara ve yönetim kurulu üyeleri taraf ndan karfl lanan eski baflkanlara, skeçe Türk Birli i nin 8 Ekim Cuma günü Trakya stinaf Mahkemesi nde yap lan duruflmas yla ilgili ayr nt l bilgi verildi. Bunun yan s ra kurslar n çal flma sisteminde yap lan yenilikler ve yap lmas planlanan etkinlikler konusunda da eski baflkanlar bilgilendirildi. Eski baflkanlar n tek tek söz ald toplant da, skeçe Türk Birli i nin özellikle ö rencilere yönelik daha cazip hale getirilmesi konusunda fikirler ortaya koyuldu. Ayr ca, eski baflkanlar yap lacak olan etkinliklerde yaflanmas olas baz aksakl klar n minimum seviyeye indirilmesi için, baflkanl k yapt klar dönemlerdeki tecrübelerini yeni yönetime aktard lar. BA IMSIZ L STELERE TAM DESTEK Son olarak, 7 Kas m 2010 tarihinde yap lacak yerel seçimlere de de inen eski baflkanlar, Ba ms z Listelerin desteklenmesi konusunda hemfikir oldular. Toplant da TB eski baflkanlar Çetin Mandac, Özer Ahmeto lu, Adnan Raifo lu, R za K rl dökme, Kadir Yunuso lu, Ramadan Duban ve Mehmet Hac halil yer ald. SATILIK DA RE Anatolia oteli mevkiinde, dört katl binan n ikinci kat nda bulunan üç yatak odas, iki tuvalet, salon ve mutfaktan oluflan lüks daire sat - l kt r. Adres: Leoforos Dimokratios Gümülcine. Bilgi için telefon numaralar Kiakidis: Kopsalidu:

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat

Detaylı

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler.

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 6 A ustos 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 697 Fiyatı: 0.80 Euro Yass köy belediyesine aday m Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor RODOP Vali

Detaylı

BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek

BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek Gündem oku, gündemi yakala... 6 fiubat 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 620 Fiyatı: 0.80 Euro Büyük Ayr l k Bat Trakya da tan t lacak CHP milletvekili Kemal Anadol un kaleme ald Büyük Ayr l

Detaylı

GÜNDEM. Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s. Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!...

GÜNDEM. Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s. Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!... Gündem oku, gündemi yakala... 27 fiubat 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 623 Fiyatı: 0.80 Euro TB Futbol Tak m Baflkonsolosla yemekte bulufltu SKEÇE Türk Birli i Futbol Tak m, Türkiye nin Gümülcine

Detaylı

GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20.

GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20. Gündem oku, gündemi yakala... 9 Ocak 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 616 Fiyatı: 0.80 Euro GAT e itim paneli düzenledi GENÇ Akademisyenler Toplulu u nun düzenledi i panelde az nl k e itiminin

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı