GÜNDEM. Ba ms z listeler seçimlere haz r!.. fiimdi de Taliban olduk! Antakya Medeniyetler. Korosu büyüledi. ncemehmet ekibiyle Çolakidis ten aday

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Ba ms z listeler seçimlere haz r!.. fiimdi de Taliban olduk! Antakya Medeniyetler. Korosu büyüledi. ncemehmet ekibiyle Çolakidis ten aday"

Transkript

1 Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 22 Ekim Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 706 Fiyatı: 0.80 Euro Kozlukebir belediyesinde son anda birleflme ADAY listelerinin teslim edildi i gün Kozlukebir belediyesinde önemli bir birleflme gerçekleflti. Hemetli Nahiye Müdürü, Toplumsal Hareket listesine kat ld l 8 de ncemehmet ekibiyle Çolakidis ten aday GÖKÇELER Belediye Baflkan Birol ncemehmet, Avdira Belediye Baflkan Aday Vasilis Çolakidis in listesinden aday oldu. 5 te Ege de art k savafl uça istemiyoruz TÜRK YE Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Atina ziyareti öncesi Yunanistan a bar fl mesaj gönderdi. 3 te 12,13 Ba ms z listeler seçimlere haz r!.. Antakya Medeniyetler Korosu büyüledi Atina ve skeçe de muhteflem konser ÜÇ semavi dinin ilahi ve flark lar n seslendiren Antakya Medeniyetler Korosu, Atina ve skeçe de verdi i konserlerle ayakta alk flland. Hoflgörü ve bar fl mesajlar veren Antakya Medeniyetler Korosu, 15 Ekim Cuma akflam Atina da, 16 Ekim Cumartesi akflam da skeçe de konser verdi. Her iki konserin de sponsorlu unu T.C. Ziraat Bankas üstlendi. 4 te DÜNYA B L M EKONOM Merkel den önemli itiraf 19 da Facebook Skype anlaflmas 11 de 11 kifliden biri destekle yafl yor 20 de S BEL Mustafao lu baflkanl nda Gümülcine belediye baflkanl yar fl na kat lan Eflitli e lk Ad m listesinin seçim bürosunun resmi aç l fl ve listede yer alan adaylar n tan t m 18 Ekim Pazartesi akflam yap ld. Sibel Mustafao lu aç l flta, 7 Kas m da verece imiz mesaj çok uzaklara ulaflmal diye konufltu. skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesinde yer alan adaylar n isimleri aç kland. lk kez 2006 y l nda yap lan seçimlere kat lan skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesi büyük ölçüde yenilendi. Eflitlik Listesi nde yer alan aday say s 58 6 ve 7 de fiimdi de Taliban olduk! SKEÇE li Yunan Pomaklar Kültür Derne i nin yöneticileriyle birlikte Il ca köyüne gelerek çekim yapmak isteyen Frans z televizyon ekibi ile Il ca daki soydafllar aras nda yaflanan gerginlik, haftal k Epikera dergisine Trakya n n Talibanlar bafll yla yans d. France 3 televizyonunun Atina muhabiri dergiye ak l almaz aç klamalar yapt : Erkekler yanlar nda çekiç ve b çaklar tafl yorlard, kad nlar da sopa 18 de SPOR Fenerbahçe nin Kad köy de bile i bükülmüyor 23 te

2 GÜNDEM2 Kulis... Kulis... Kulis.. KAÇ M GAS DAN NC LER! Rodop Vali Yard mc s Kostas Kaçimigas geçti imiz günlerde Gümülcine den yay n yapan Radyo Hronos a konufltu. Kaçimigas n söyledikleri Hronos gazetesinde de yay nland. Vali yard mc s Kaçimigas Gümülcine Belediyesi ndeki Eflitli e lk Ad m listesini ve Sibel Mustafao lu nun baflkanl n de erlendirmifl. Fakat söyledikleri o kadar vahim ki sormay n gitsin! Her zaman birlikte bar fl ve uyum içinde yaflamdan bahseden say n vali yard mc s demografik yap n n de ifltirilmesinden bahsediyor! Nedeni de; yerel seçimlerde ba ms z liste gibi kendisine göre tehlikeli (!) giriflimlerin önü kesilmesiymifl! Eflitli e lk Ad m listesini de erlendiren Kaçimigas, Sibel Mustafao lu ve arkadafllar n n giriflimini ayr mc l k yapmakla suçluyor. Bu hareketin arkas nda siyasi oyunlar n oldu- unu iddia etmifl. Ba ms z Liste nin kolay yolu seçerek H ristiyanlarla, Müslümanlar ay rmay tercih etti ini ileri sürmüfl say n Kaçimigas. Vali yard mc s Kaçimigas bu tür hareketlerin (ba ms z listeler) engellenmesi için çözüm de öneriyor: DEMOGRAF K YAPININ DE fit R LMES. Evet, evet do ru okudunuz. Kaçimigas bölgedeki nüfus yap s n n H ristiyanlar lehine de ifltirilmesi gerekti ini savunuyor. Zira Kaçimigas a göre bugünkü durum az nl n içindeki afl r uçlara bu tip oyunlar oynamalar için f rsat veriyormufl! Bunlar okuyunca insan n kan donuyor. Az nl n liste kurarak seçimlere kat lmas n say n vali yard mc s siyasi oyun olarak nitelendiriyor. Yani az nl n siyasi haklar s - n rl d r demeye getiriyor. En az ndan akl ndan böyle geçiyor. Anlafl lan Kaçimigas a göre az nl k sadece iki büyük partiye endeksli olacak. Türk az nl k herhangi bir siyasi giriflimde bulunmayacak. Bulunursa, yine Kaçimigas a göre bu siyasi oyun oluyor. Kaçimigas n bu tür oyunlar n engellenmesi için bölgedeki nüfus yap s n n H ristiyanlar n lehine de ifltirilmesini önerileri okurken flafl rmamak mümkün de il. Bunun sadece h zl kalk nmayla, h zl geliflmeyle olabilece ini söylüyor. Bu sayede baflka bölgelerden insanlar n buraya gelip yerleflece ini ifade ediyor. Geçmiflte Pontuslu Rumlar konusunda yap lan yanl fllar n yap lmamas gerekti ini savunuyor. Rodop Vali Yard mc s say n Kaçimigas n önerdi i yöntemler, demokrasiden çok uzak ülkelerdeki totaliler rejimler taraf ndan uygulanan yöntemlerdir. Yaklafl k 30 y ld r Avrupa Birli i üyesi olan bir ülkenin yöneticisinin akl na bile gelmemesi gereken fleylerdir bunlar. Say n Kaçimigas, söylediklerinin tarihe geçecek nitelikte yanl fl fleyler söyledi inin fark nda m acaba? Rodop ilinin vali yard mc s oldu unu unutmufl olmal. E er Rodop ilinde vali yard mc s oldu unu unutmadan bu aç klamalar yapm fl ise o zaman durum çok ama çok daha vahim! Soydafllar, Dolu Baba Kurban nda bulufltu Ercan Cafero lu MER Ç ilinin Kütüklü köyünde her y l düzenlenen Dolu Baba Kurban bu y l da köy halk taraf ndan gerçeklefltirildi. Havan n da güzel olmas yla birçok soydafl m z etkinli- in yap ld yere gitti. Kurban etkinli inde yemekler yenildi, dualar edildi. DOLU BABA Seyyid Ali Sultan n ö rencilerinden oldu u tahmin edilen Dolu Baba, inan l fla göre bu bölgede yaflam fl ve yan nda bulunan üç yoldafl ile birlikte burada topra a defnedilmifl. O günden beri bölge halk taraf ndan Dolu Baba an s na her y l kurbanlar kesilir ve rahmetle an l r olmufl. Kütüklü köyü sadece 8 10 haneden oluflmas na ra men, bu etkinli i kararl l kla yaflatmaya devam ediyor. ESK ALTIN VE GÜMÜfiLER N Z ALIYORUZ HASAN HASAN Alt n, Reflat, çeyrek alt n, bilezik, kolye, gerdanl, yüzük, küpe Her türlü kullan lm fl alt n ve gümüfl tak lar n z uygun fiyatlarda al yoruz, paran z nakit olarak ödüyoruz. sterseniz eski tak lar n z verip, yenisini alabilirsiniz. Ayr ca dü ünler için özel külçe alt n bulunmaktad r. Yat r m için de 1 gr., 5 gr., 10 gr., 50 gr. ve 100 gr.l k külçe alt n m z bulunmaktad r. MEHMET BIYIKLI Thermopilon 2 Kat: 1 - skeçe flehir merkezi (Platia) Tel: Cep: MAK NE MÜHEND S BELED YE MECL S ÜYES ADAYI B OGRAF 14 May s 1986 da Gümülcine de do du. Üç dönem Belediye meclis üyeli i yapm fl olan merhum Mehmet Hasan (Kuyumcu Molla) n n torunu olan Hasan Hasan n n babas Ridvan Hasan n n Gümülcine de rektifiye dükkan bulunmaktad r. lk ö renimini Gümülcine K rmahalle ilkokulunda tamamlad ktan sonra, 2004 y l nda Gümülcine 1. Teknik Meslek lisesinden birincilikle mezun oldu y l nda Kavala Teknoloji Enstitüsü Makine bölümünü kontenjans z kazand ve bu bölümden 2008 y l nda yine birincilikle mezun oldu y l ndan bu yana fiafak Okuma Tiyatrosu nun içinde yer almakta ve birçok kültürel faaliyete kat lmaktad r. Gümülcine Türk Gençler Birli i Gençlik Kolu nun kurucular ndand r. Bu çat alt nda çeflitli faaliyetlere imza atm flt r y l nda Gümülcine Belediyesi Yerel Gençlik Meclisine seçilmifl ve bu mecliste bölge ve az nl k sorunlar na yak ndan tan k olarak, birçok kültürel ve sosyal etkinli in içinde yer alm flt r y l n n Mart ay nda askeri görevini tamamlad ktan sonra, Gümülcine de Makine Mühendisi olarak çal flmaktad r.

3 GÜNDEM3 Ege de art k savafl uça istemiyoruz Hülya EM N HAFTANIN YORUMU Olmaz demeyin... Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini TelFax: web sitesi: TÜRK YE Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an, Atina ziyareti öncesi Yunanistan a bar fl mesaj gönderdi. Erdo an, Yunan Skai TV de yay nlanan demecinde, Ege deki Türk ve Yunan savafl uçaklar n n faaliyeti konusunda, Biz asl nda adalar üzerinden hiç uçufl olmas n istiyoruz. dedi. Aleksis Papahelas n program nda konuflan Türkiye Baflbakan, Türk Genelkurmay n n ve ordunun bu konuda bir hassasiyeti var, ben de flu konuda üzülüyorum: Yunanistan n savafl uçaklar çok büyük bir alanda uçuyor. Bizim k ta sahanl m za kadar geliyor. Bizim katedecek bu kadar büyük mesafemiz yok. Bu noktada karfl l kl bir anlay fl gerekiyor dedi. Erdo an bu faaliyetlerin maliyetinin çok yüksek oldu unun alt n çizerek, Ege de Türk ve Yunan savafl uçaklar n n uçufllar n n NA- TO taraf ndan kontrol edilmesi gerekti ini belirtti. Erdo an demecinde, iki ülke kamuoylar - n n psikolojisini de ifltirmeliyiz ifadesini kulland ve flöyle devam etti: Kamuoylar askerden ar nd r lmal d r. Duruma askeri aç - dan bakmamal d r. Zannederim dostum say n Papandreu da böyle bir geliflmeyi arzuluyor. ki ülke aras nda savafl uçaklar n n faaliyetinden baflka, k ta sahanl ile ilgili sorunlar bulundu unu da belirten Erdo an, Keflke bu sorunlar olmasayd. Karfl l kl anlay fl askeri harcamalar m z hafifletmeye yard mc olacakt r ifadesini kulland. T DALAfiLARINA 9 YILDA M LYON EURO Yunanistan, Türk savafl uçaklar n Ege semalar nda püskürtme ve it dalafl na giriflmeye 2009 y l nda 25 milyon euro harcad. Askeri yetkililer, 1 saatlik F-16 uçuflunun maliyetinin 10 bin euro, Mirrage tipi uçaklar n ise 11 bin euro oldu unu belirtiyorlar. Savafl uçaklar n n 1 saatlik uçuflunun maliyeti 15 bin euro y l nda Yunan savafl uçaklar Türk uçaklar na önleme için toplam 1383 kez kalkt daki bu uçufllar n maliyeti euro y llar uçufllar n toplam maliyeti ise milyon euro. Bu hesaplamaya, düflen uçaklar ve hayat n kaybeden pilotlar n maliyeti dahil de il. CAM ATA I Türkiye Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an n 22 Ekim de Atina ya yapaca ziyaret s ras nda, Osmanl döneminden kalma Fethiye Camii ni ziyaret etmek istedi i Yunan taraf na bildirildi. Etnos gazetesinin haberine göre Erdo an, halen kapal ve bak ms z durumda olan camiyi ziyaret ederek bir yandan Atina da cami eksikli ini, di er yandan da Yunan hükümetinin kendisinin srar üzerine söz konusu camiyi restore etme karar n vurgulayacak. Baflbakan Yorgo Papandreu 22 Ekim de yap lacak Akdeniz klim Zirvesi nde Baflbakan Erdo an onur konu u olarak görmek istedi ini belirtmifl, Erdo an davete olumlu yan t vermiflti. Geçen May s ay ndaki resmi Atina ziyaretinden 5 ay sonra Yunan baflkentine tekrar gelecek olan Erdo an Gelecek nesiller için Akdeniz i korumak konulu panele kat lacak ve iklim de iflikli ine karfl mücadele için iflbirli i ile ilgili bir bildiriyi imzalayacak. Seçimler neredeyse hayat m z n ayr lmaz bir parças oldu. 7 Kas m tarihine çok az bir zaman kalm fl olmas, bu durumu biraz anlafl l r k l yor. Ancak dikkatimiz seçimlere yo ufllaflt için acaba baz fleyleri gözden kaç r yor olabilir miyiz? Örne in, birçok anne - baban n, e itim y l bafllad, ancak do ru dürüst dersler bafllamad veryans nlar n duyacak, sanc l bir e itim sisteminin aileler üzerinde yaratt bask y dinleyecek bir ortam flu anda ne yaz k ki yok. Toplumumuzun sosyo kültürel yap s, e itim konusunda bizi pek de talepkar k lm yor. Ço umuz bize verilenle yetiniyoruz ya da kaderimize raz oluyoruz. Tabii ki bu saptamalar yeni bir fley de il. E itim konusu aç ld nda, ço umuzun dile getirdi i, al flt - m z, belki de kan ksad m z sorunlar, s k nt lar bunlar. Bat Trakya da Türk az nl k e itimi ne yaz k ki siyasi bir k skac n aras nda s k flm fl kalm fl. Ve az nl k e itimini bu cendereden kurtaracak samimi ve h zla sonuç getirecek bir çaba ne yaz k ki göremiyorum ben. E itim öylesine u rafl, öylesine çaba gerektiren bir alan ki Öylesine meflakkatli bir ifl ki Bugün yapaca n z yat r mlar n meyvesini almak için en az ndan y l gibi bir süreye ihtiyaç var. flte telafl m bundan Bu konuda ne yap lacak, nas l yap lacak ki, bir sonraki nesillerde bunlar n sonuçlar n görebilelim art k E itim konusu -kiflisel görüflüm- h zla çözüm bulunmas gereken az nl k sorunlar ndan. Az nl k e itiminin birey üzerinde yaratt eksiklikleri, hatta eziklikleri kiflisel tecrübelerimden bildi im için art k bekleyecek zaman n olmad n düflünüyorum. Az nl k e itiminde sorunlar oldu unu söylemenin ötesinde, belki de kendimiz kollar s vay p bir ç k fl yolu bulmal y z. Peki bu ç k fl yolu ne mi olabilir? Sesli düflünecek olursam; üç dilli e itim verecek (Türkçe, Yunanca, ngilizce) özel ilkokullar n kurulmas. Veya baflka birfley Yeter ki, bu konuda düflünelim Öneriler üretelim, ç k fl noktalar aramaya çal - flal m. nsan isteyince, üstesinde gelemeyece i hiçbir fley yoktur. Belki bu fikrimi gerçekleflmesi zor, eriflilmesi güç olarak nitelendirebilirsiniz. Ancak unutmay n büyük ifller, büyük hayaller ister. Beklentilerimizi yüksek tutmak, baflar y da beraberinde getirir. Çünkü büyük hedefler, çal flma ve h rs da beraberinde getirir. Olmaz demeyin!...

4 GÜNDEM4 Antakya Medeniyetler Korosu Atina ve skeçe yi büyüledi ÜÇ semavi dinin ilahi ve flark lar - n seslendiren Antakya Medeniyetler Korosu, Atina ve skeçe de verdi i konserlerle ayakta alk flland. Sundu- u etkinlikle hoflgörü ve bar fl mesajlar veren Antakya Medeniyetler Korosu, 15 Ekim Cuma akflam Atina da, 16 Ekim Cumartesi akflam da skeçe de konser verdi. Her iki konserin de sponsorlu unu T.C. Ziraat Bankas üstlendi. Baflkent Atina da Parnassos Edebiyat Derne i solonunda gerçekleflen konserde, koro dakikalarca ayakta alk flland. Koro, fieyda Koyafl n flefli inde 3 semavi din ve 6 mezhepten toplam 17 flark ve ilahiyle büyük be eni toplad. Antakya Medeniyetler Korosu, ilk defa Yunanistan da verdi i konserle, farkl din ve milletten insanlara unutulmaz bir akflam yaflatt. Atina daki konserde 2007 y l nda kurulan ve imam, papaz, kuyumcu, ö retmen, ev han m gibi çeflitli mes- zaman takdir görecektir. Katk s olan herkese teflekkür ediyorum ifadelerini kulland. ANTAKYA MEDEN YETLER KOROSU SKEÇE DE Antakya Medeniyetler Korosu 16 Ekim Cumartesi akflam skeçe de konser verdi. Konser skeçe Belediyesi ne ba l Kostas Benis Kültür Merkezi nde gerçeklefltirildi. Konser, skeçe deki Manos Hacidakis Festivali çerçevesinde yap ld. Konseri skeçe Valisi Yorgos Pavlidis, skeçe Belediye Baflkan Mihalis Stilyanidis, Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç ve baflkonsolosluk mensuplar, T.C. Ziraat Bankas Atina Genel Müdürü Öznur Özenifl, bankan n Gümülcine flube müdürü yard mc s Ça r zmirlio lu, skeçe Türk Birli i Baflkan Ahmet Kara, Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Baflkan Hüseyin Mehmet Usta, 7 Kas m seçimlerinde Pavlidis in listesinden aday olan Burhan çal flmalar na devam etmektedir. Bu çal flmalardan ötürü kendilerini tebrik eder ve çal flmalar nda baflar lar dilerim. dedi. Antakya Medeniyetler Korosu, konser sonunda izleyiciler taraf ndan ayakta alk flland. Alt nova Belediye Baflkan TB ni ziyaret etti lek gruplar ndan oluflan 31 kiflilik koroya 7 kiflilik saz ekibi efllik etti. Alevi, Sünni, Ortodoks, Katolik, Ermeni ve Musevi üyelerinden oluflan koronun seslendirdi i Kardefl olun ey insanlar, Tala-el Bedru Aleyna, Sar Gelin, Sasna fiaran, Hava Nagile ve Memleketim gibi Türkçe, Ermenice, Arapça, branice ve talyanca okunan toplam 17 ilahi ve ezgiye salondakiler de efllik etti. Konser sonunda sahneye ç kan Türkiye nin Atina Büyükelçisi Mehmet Hasan Gö üfl, koro ile salonu dolduran dinleyenlere teflekkür etti. Yunanistan Kilisesi ni temsilen konseri izleyen aslen Antakyal Peder gnatios, lahi ve ezgilerle gönüllerimiz cofltu dedi. Yunanistan Müslümanlar Birli i Baflkan Naim Elghandour da Buna benzer dini hoflgörü ve diyalog faaliyetleri her Baran, Mustafa Katranc, Mehmet Derdiman, Üzeyir Coflkun, R dvan Ahmetçik, Tijen Tevfiko lu, Sinaspismos un aday Hüseyin Zeybek, eski milletvekili Mustafa Mustafa ve çok say da skeçeli Türk ve Yunanl izledi. skeçe Valisi Yorgos Pavlidis yapt konuflmada, Manos Hacidakis in skeçe gibi çok kültürlü bir flehirde do du una vurgu yapt. Pavlidis böyle bir konseri skeçe de düzenlemekten duyduklar memnuniyeti dile getirdi. skeçe Belediye Baflkan Mihalis Stilyanidis de belediye olarak bu tür etkinlikleri her zaman desteklediklerini söyledi. Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Baflkan Hüseyin Mehmet Usta da, Antakya Medeniyetler Korosu dinler aras hoflgörüyü dünyaya yans tmak misyonu ile ALTINOVA Belediyesi nden yetkililer skeçe Türk Birli i ni ziyaret etti. Türkiye nin Yalova iline ba l Alt nova Belediye Baflkan Dr. Metin Oral, belediye meclis üyeleri Turhan Palaflo lu, Sedat Ok, Muhsin Kaya, Fevzi Ar c, Halil Çorbac, Emrah Özçolak, kurucu meclis üyesi Hasan F ç c, ifladam Bilal Ok ve halk oyunlar e itmeni Hakan Beykoz dan oluflan bir heyetle 19 Ekim Sal günü skeçe Türk Birli i ni ziyaret ettiler. Alt nova Belediye Baflkan ve meclis üyelerinden oluflan heyet, skeçe Türk Birli i Asbaflkan smet Tüccar ve Kad nlar Kolu Genel Sekreteri Lütfiye Nihato lu taraf ndan karfl land. Asbaflkan smet Tüccar, heyetin bu anlaml ve nazik ziyaretlerinden dolay duydu u memnuniyeti ifade ederek, skeçe Türk Birli i nin tarihi, hukuki süreci ve gerçeklefltirdi i etkinliklerle Bat Trakya Türkleri nin kültürel zenginli ini yaflatmaya çal flt n söyledi. Devam nda Alt nova Belediye Baflkan Dr. Metin Oral, skeçe Türk Birli i nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklar n ifade etti ve birli- in çal flmalar nda baflar lar diledi. Ayr ca hukuk sürecinin en k sa zamanda sona ermesi ve derne in bir an önce resmiyetine kavuflmas hususunda temennilerde bulundu. Daha sonra TB Asbaflkan smet Tüccar, ziyaretin an s na Alt nova Belediye Baflkan Dr. Metin Oral a skeçe Türk Birli i armal hediyeler ve faaliyet raporunu sundu. Belediye Baflkan Oral da TB Asbaflkan smet Tüccar a Alt nova belediyesini simgeleyen hediyeler verdi. Yaklafl k iki saat süren ziyaretten sonra heyet Bosna ya gitmek üzere skeçe Türk Birli i nden ayr ld.

5 GÜNDEM5 ncemehmet ekibiyle Çolakidis ten aday GÖKÇELER Belediye Baflkan Birol ncemehmet, Avdira Belediye Baflkan Aday Vasilis Çolakidis in listesinden aday oldu. ncemehmet, listesindeki adaylarla Çolakidis in ekibiyle birleflti. Birol ncemehmet, Topluca bir hareketimiz var. Amac m z yeni oluflacak Yenice merkezli Avdira belediyesinde halk m z temsil etmektir. 27 kiflilik mecliste 8 9 Türk meclis üyesi seçmek istiyoruz. Gökçeler de ayr ca befl kiflilik bir yerel meclis olacak. Bizim yer ald m z listede yerel meclis adaylar n n tümü Türk. En iyi sonucu almak istiyoruz. dedi. Tüm belediyede civar nda az nl k oyunun oldu unu tahmin ettiklerini ifade eden ncemehmet, Tüm belediyede bin oy oldu u tahmin ediliyor. Bunlar n i az nl k oyu. Bizim amac m z mümkün oldu unca çok aza seçmektir. Ekip olarak çal fl yoruz. En iyi sonucu almak için çal fl yoruz. Art k büyük bir belediyenin parças y z. Az nl k insan n, kendi adaylar na oy vermeye davet ediyoruz. Halk m z n de erli oylar na, deste ine talibiz. diye konufltu. Dora 21 Kas m da partisini kuruyor DIfi filer eski Bakan Dora Bakoyianni, yerel seçimlerin hemen ard ndan, 21 Kas m tarihinde yeni siyasi partisinin kuruluflunu aç klayacak. YDP den ayr larak ba ms z milletvekili olan Bakoyanni, Kathimerini gazetesine yapt aç klamada, bugünkü hükümetin ülkedeki tek partili son hükümet olaca na dikkat çekti. Bakoyanni nin bu aç klamas, yeni kurulacak partinin hedefinin gelecekte kurulacak koalisyon hükümetlerinde ortak olarak yer almak fleklinde yorumland. Bakoyanni, yeni partinin kiflisel kapris ve k rg nl klar n n ürünü olmad n n da alt n çizdi. PASOK hükümetini yetersiz kalmakla suçlayan Bakoyanni, YDP nin parti içerisindeki afl r sa ve Avrupa karfl t çekirdek taraf ndan yönlendirildi ini söyledi. Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN EKONOM K KR Z - SEÇ MLER VE TEMS L 1974 y l nda Cunta rejiminin y k l p, ülkeye demokrasinin geliflinin üzerinden 36 y l geçti. Bu y llar içinde Yunanistan iki siyasi güç taraf ndan yönetildi. Ortan n sa diyebilece imiz Yeni Demokrasi Partisi ve ortan n solu olarak nitelendirilebilecek PASOK partisi taraf ndan. Ülke 1981 y l nda Avrupa Birli i ne üye oldu unda o zaman muhalefette olan PASOK partisi Yunanistan n NATO ve Avrupa Birli i nden ç kmas n savunuyordu. Tabii köprünün alt ndan sular geçince, daha do rusu Avrupa dan parac klar gelmeye bafllay nca her iki parti de, bugünkü ismiyle Avrupa Birli i nin o zamanki ismiyle Avrupa Ekonomik Toplulu- u nun ateflli savunucular oldular. 74 y l ndan 2010 y l na kadar Yunanistan bu iki büyük partinin kadrolar taraf ndan yönetildi. Avrupa Birli i nin yard mlar sayesinde Yunanistan özellikle 1980 lerden sonra bir refah dönemine girdi. Çiftçiler zenginleflti, k rsal kesim yeni bir görüntüye büründü, iflçi ve memurlar n geliri artt ve ülke genel olarak s - n f atlad. Ancak 2009 y l na gelindi inde anlafl ld ki tüm bu geliflme, kalk nma, zenginleflme asl nda yalanc ym fl! 2009 un Eylül ünde yap lan erken genel seçimlerden sonra patlak veren ekonomik kriz Yunanistan gerçe i ni de su yüzüne ç kartt. Me er ülke ekonomisiyle ilgili olarak y llarca yalan bilgiler verilmifl. Her iki büyük partinin kadrolar da bunun bilincinde olmas na ra men, ülkenin borç bata- na saplanmas na ses ç karmam fllar. Biraz daha, biraz daha diye diye bugüne gelinmifl. Ve flimdi tüm ülke ac gerçekle karfl karfl ya. Eski baflbakanlardan Kostas Miçotakis in dedi i gibi Yunanistan n hak etmedi i bir zenginlik yaflad - ortaya ç kt. Peki ülkeyi bu duruma sürükleyenler kimler? Cevap: YDP ve PASOK iktidarlar. Peki önümüzdeki yerel seçimlerin galibi kim olacak? Cevap: Çok büyük bir de ifliklik olmazsa bu iki parti yine ilk iki s ray paylaflacak. Ya biri veya di eri birinci, di er parti de ikinci olacak. Peki yar n seçim olsa hangi parti kazanacak? Yine çok büyük sürprizler olmazsa PASOK veya YDP kazanacak. Yani ülkeyi ekonomik ç kmaza götüren siyasi sistem dimdik ayakta. Yunanistan tarihinin en derin krizine sürüklese de bunun failleri hem bugünün iktidar, hem yar n n muhtemel iktidar. Demek ki bu iki parti, siyasi partinin ötesinde her anlamda ülkenin yaflam na hakim duruma gelmifl. Bu durumda e er ülke siyasal sistemin de ifltiremiyorsa, siyasal sistemin yani partilerin kendilerini de ifltirmesini ümit etmenin d fl nda yapacak bir fley yok gibi görünüyor. *** Kallikratis kanunu belediyelere büyük de ifliklikler getiriyor getirmesine ama valilik sistemini kökten de ifltiriyor. Asl nda belediyeler tart flmas nedeniyle eyalet sistemi biraz unutuldu. l meclisleriyle, valiliklerin tarihe kar flmas yla birlikte daha genifl bir yap ya geçilecek. Bu durum da galiba biraz dikkatlerden kaç yor olsa gerek ki eyelet seçimleri pek konuflulmuyor. Halbuki Yunanistan genelinde 13 yeni meclis olufluyor. Yani ülkede 13 eyalet meclisi oluflacak. Bu meclislerin ileride küçük bölge hükümetlerinin temelini oluflturmas bekleniyor. Tabii ki Bat Trakya Türklerinin eyalet meclisinde güçlü bir flekilde temsil edilmesi gerekiyor. Meriç, Rodop, skeçe, Kavala ve Drama illerinden oluflan eyaletteki nüfusun yüzde sini Bat Trakya Türk az nl k mensuplar oluflturuyor. E er nüfus oran na vuracak olursak 51 eyalet meclis üyesinin 8 9 u Türklerden oluflmas gerekiyor. Ancak partilerin öteden beri 15 bin az nl k insan n n yaflad Meriç ilinden Türk aday göstermemesi zaten bu oran yakalamay imkans z k l yor. Partilerin Meriç ilinden listelerine y llardan beri az nl ktan aday almamas n n da tabii ki bafll bafl na bir demokrasi ay b oldu- unu söylememiz gerekir. Yeri gelmiflken flunu da belirtmek isterim. Müslüman Türk toplumunun yerel yönetimde temsilini güçlendirmeyi ve nüfusu oran na getirmeye yönelik olan Türk ün Oyu Türk e slogan n ve çabas n kamuoyu vicdan nda mahkum ettirmeye çal flanlar, flöyle bir aynaya baks n. Acaba Türk ün Oyu Türk e slogan m mahkum ettirilmeli yoksa az nl k insan n n oyunu kapmaya çalmaya yönelik ekonomik bask lar, tehditler, korkutmalar, rüflvetler ve parayla oy sat n almalar m mahkum ettirilmeli. Takdir sizin.

6 Eflitli e lk Ad m seçimlere haz r... S BEL Mustafao lu baflkanl nda Gümülcine belediye baflkanl yar - fl na kat lan Eflitli e lk Ad m listesinin seçim bürosunun resmi aç l fl ve listede yer alan adaylar n tan t m 18 Ekim Pazartesi akflam yap ld. Ya mur nedeniyle aç l fl konuflmalar, seçim bürosunun karfl s nda bulunan Gümülcine Türk Gençler Birli- i salonunda gerçekleflti. lk konuflmay yapan Eflitli e lk Ad m listesi Onursal Baflkan ve BTTÖB Baflkan Sami Toraman, 22 Eylül 2010 tarihinde Chris - Eve otelinde ba ms z listenin kuruldu unu aç klad m zda çok kiflinin ezberi bozulmufltu. Bu liste çok kiflinin ezberini bozmaya devam edecek. Az nl n oylar n n kendi ipoteklerinde oldu una inananlar ve onlar yok sayanlar elbette bu hareketten ders alacaklard r. Bu liste halk n listesidir. Bu hareketle az nl k halk kendini öne ç karacakt r. Bizler de gidip halka u rad haks zl klar ve ayr mlar usanmadan anlataca z. ifadelerini kulland. Dostluk Eflitlik Bar fl Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl da bir rüyan n gerçekleflti ine dikkat çekerek, 22 Eylül günü Eflitli e lk Ad m Bat Trakya Türk halk na müjdeledi imiz zaman parti olarak çok memnun olduk. Çifte çocuklar - m z oldu. skeçe de Eflitlik Listesi, Gümülcine de Eflitli e lk Ad m listesi. dedi. Ali Çavufl sözlerini, Az nl m za uzun y llardan beri yap lan haks zl klar, az nl k ve ço unluk aras nda 50 y l bulan farklar bu listeyi do- urmufltur. fiimdi çeflitli dedikodular var. Bu listeler az nl m z geri götürür diyorlar. Biz de soruyoruz yönetime; siz uzun y llardan beri bu az nl 50 y l geri götürdünüz, flimdi onun hesab n verin. diye sürdürdü. S BEL MUSTAFAO LU Eflitli e lk Ad m listesinin baflkan Sibel Mustafao lu da aç l flta yapt konuflmada, Gümülcine belediyesinde az nl n ilk kez ba ms z listeyle seçimlere kat ld na dikkat çekerek, Ba ms z liste olarak seçimlere kat lmam z n nedeni, Gümülcine belediyesinde çok vaat edilen eflitli i yaflamad m z, görmedi imiz içindir. Listemizin isminden de anlafl ld gibi bozulan bu eflitlik dengesinin bir an önce düzeltilmesi için yola ç kt k. Bundan sonra çal flma zaman. 7 Kas m da verece imiz mesaj çok uzaklara ulaflmal. diye konufltu. Mustafao lu, Bu listenin ambleminde görüldü ü gibi bizler Bat Trakya Türk toplumu olarak ecdad - m z n çok önem verdi i ulu ç nar n dallar gibiyiz. flte bu ulu ç nar n dallar bu listeyi oluflturdu. Bu listenin oluflumunda eme i geçen görünen ve görünmez kahramanlar m za minnet ve flükranlar m sunuyorum. dedi. Sibel Mustafao lu, daha sonra listesinde yer alan çal flma arkadafllar n tan tt. Efi TL E LK ADIM L STES GÜMÜLC NE BÖLGES Fevzi Ali, Hasan Ali, Ahmet Ahmet, Nejat Ahmet Mehmet, Nedim Ahmeto lu, Ali Emin, Halil lyas, Yeliz smail, Mustafa smail, Hasan Katranc, Niyazi Mahmut Mustafa, Ahmet Mahmutlar Mustafa, Y ld z Mehmet, Sebile Mehmet Boyac, Ahmet Mehmeto lu, Nihat Mehmet, Gülterem Mehmeto lu, Sevgi Molla, Mustafa Molla Osman, Sabiha Molla Hüseyin, Osman Muhac r, Seval Mümin, Cemalettin Mümino lu, Hüseyin Mümino lu, Emel Mustafa, Halit Mustafa Ahmet, Fikri Mustafa Çavufl, Mehmet Ba datl, Mediha Bekiro lu, Mustafa Berber Ahmet, Esra Bülbül, Hamdi Paflal Hasan, R dvan Solak Haflim, Reflit Tamati Saliho lu, Emine Tabak ahmet, Bekir Tahsin, Zeynep Tevfiko lu, Latif Dikme Süleyman, Nazmi Halil, Sema Halil, Cahit Halil, Ümit Halil brahim, Efraim Halil Halil, Gülsüm Hasan, dris Hasan, Koray Hasan, Niyazi Hasan, Hasan Hasan, Cahide Haseki, fierafettin Hurflit Mehmet, Emine Hüseyin, fiefika Hüseyin, Hüseyin Hüseyin, Burhan Hüsmen. GÜNDEM6 KAVAKLI BÖLGES : Vildan Yaflar, Hüseyin Kara Mehmet, Nefize Ramadan CAMBAZ BÖLGES : Necmi Ahmet, Filiz Kara Osman, Mustafa Mehmet. GÜMÜLC NE YEREL MECL S ADAYLARI: Emel Adem, Hanife Ali, Hüseyin Alio lu, Sabriye Mehmeto lu, Mahmut Molla Hüseyin, Raife Mustafo lu, Sabri Salih Osman, Sami Halil, Özlem Hoca Hüseyin, Hüseyin Hüseyin, Eminenur Husko Kamil Sar yer Yerel Meclisi: Faik Recep, Zinet Halil. Nuhçal Yerel Meclisi: Ali fiaban Kafkasköy Yerel Meclisi: Zeynep Gaval Hüseyin, Ali Hac Mehmet Kalanca Yerel Meclisi: Fikriye Ramadano lu Kalfa Yerel Meclisi: Cahit Molla Ahmet, Ferruh Mümin Hasan, Samiye Mustafao lu, Ayd n Hüseyin. Tuzçuköy Yerel Meclisi: Hüseyin Dede Mustafa, Aysel Halil brahim Büyük Do unya Yerel Meclisi: Halil Kayrak Ahmeto lu, Halil Can Melikli Yerel Meclisi: Veli Ali, Hasan Hasan Mefle Yerel Meclisi: Ramadan Adem Cambaz Yerel Meclisi: Müzeyyen Ahmet, Ahmet Ahmet Hasan, Nesibe Mustafa, Arif Halil. Ortak flla Yerel Meclisi: Naciye Deli Bekir Ali Demircili Yerel Meclisi: Halit Kara Ali Ali Barakl Yerel Meclisi: Hasan Mehmet

7 GÜNDEM7 skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesi 58 kifliden olufluyor SKEÇE Belediyesi nde Eflitlik listesinde yer alan adaylar n isimleri aç kland. lk kez 2006 y l nda yap - lan seçimlere kat lan skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesi büyük ölçüde yenilendi. Listede; skeçe merkez belediye meclisi, skeçe yerel meclisi, Stavrupoli belediye meclisi ve Stavrupoli yerel meclisi, Koyunköy yerel meclisi ve Atmacal yerel meclisi olmak üzere toplam 6 meclis için aday gösterildi. Eflitlik Listesi nde yer alan aday say s 58 oldu. skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesinde yer alan adaylar flöyle: SKEÇE BELED YE BAfiKAN ADAYI: Hüseyin Ahmeto lu SKEÇE BELED YE MECL S ADAYLARI Adem Musli, Ayfle Uzun, Aysel Sagir, Bedriye fierif, Bilal Budur, Canan Mustafao lu, Ender Hakk o lu, Erkan Kurak, Erkan Ruflen, Gülsüm Fikret, Gürhan Ömero lu, Hafize Arifo lu, Halil Çilkara, Hande Mustafao lu, Hasan Kaba, Hasan Rüfltüo lu, Hüseyin Mehmet Usta, Hüsrev Saliho lu, lhan Kuru Halil, Lütfiye Nihato lu, Metin Kas mo lu, Mustafa Hac Mustafa, Nedim Ahmeto lu, Nevriye Deli Hüseyin, Nihal Hüseyino lu, Nihat Osmano lu, Ozan Ahmetoglu, Reyhan Hac ibram, Salih Abdullah, Sevtap Hint, fiaban Bandak, U ur Muharemo lu, Yüksel htiyar Ali, Ziya Mercanoglu. TB yönetimi eski baflkanlarla görüfltü SKEÇE YEREL MECL S ADAYLARI Ahmet Yaflaro lu, Aziz Hasano lu, Cengiz Hüseyino lu, Coflkun Yaflaro lu, Faik fieh, Hasan Hasano lu, Hülya fierifo lu, brahim Ahmeto lu, Mebrüke Kadri, Onur Hint, Selma fierifo lu, Sevkan Tahsino lu. STAVRUPOL BÖLGES MECL S ADAYLARI Halil Çakmakç, Hilmiye Ekiz, Özel Çak c. KOYUNKÖY YEREL MECL S ADAYLARI Ceyhan Demir Ali, Ferdi Bandak, Gülbahar Kuru Hasan, Gülcan Veli, Selahaddin Yakup Salih. ATMACALI YEREL MECL S Gülsüm Kurak, Saffet nce. STAVRUPOL YEREL MECL S Binnur Osmano lu, Hasan K r Ali SKEÇE Türk Birli i yöneticileri, avukatlarla bafllatt Tan flma Çay n eski dernek baflkanlar yla sürdürdü. skeçe Türk Birli i Yönetim Kurulu, 13 Ekim Çarflamba akflam skeçe Türk Birli i eski baflkanlar yla bir araya geldi. skeçe Türk Birli i Baflkan Ahmet Kara ve yönetim kurulu üyeleri taraf ndan karfl lanan eski baflkanlara, skeçe Türk Birli i nin 8 Ekim Cuma günü Trakya stinaf Mahkemesi nde yap lan duruflmas yla ilgili ayr nt l bilgi verildi. Bunun yan s ra kurslar n çal flma sisteminde yap lan yenilikler ve yap lmas planlanan etkinlikler konusunda da eski baflkanlar bilgilendirildi. Eski baflkanlar n tek tek söz ald toplant da, skeçe Türk Birli i nin özellikle ö rencilere yönelik daha cazip hale getirilmesi konusunda fikirler ortaya koyuldu. Ayr ca, eski baflkanlar yap lacak olan etkinliklerde yaflanmas olas baz aksakl klar n minimum seviyeye indirilmesi için, baflkanl k yapt klar dönemlerdeki tecrübelerini yeni yönetime aktard lar. BA IMSIZ L STELERE TAM DESTEK Son olarak, 7 Kas m 2010 tarihinde yap lacak yerel seçimlere de de inen eski baflkanlar, Ba ms z Listelerin desteklenmesi konusunda hemfikir oldular. Toplant da TB eski baflkanlar Çetin Mandac, Özer Ahmeto lu, Adnan Raifo lu, R za K rl dökme, Kadir Yunuso lu, Ramadan Duban ve Mehmet Hac halil yer ald. SATILIK DA RE Anatolia oteli mevkiinde, dört katl binan n ikinci kat nda bulunan üç yatak odas, iki tuvalet, salon ve mutfaktan oluflan lüks daire sat - l kt r. Adres: Leoforos Dimokratios Gümülcine. Bilgi için telefon numaralar Kiakidis: Kopsalidu:

8 GÜNDEM 8 Kozlukebir belediyesinde son anda birleflme ADAY listelerinin teslim edildi i gün Kozlukebir belediyesinde önemli bir birleflme gerçekleflti. Belediye baflkan aday Saadettin fiakir in baflkanl k etti i Toplumsal Hareket listesiyle, Hemetli Nahiye Müdürü Dr. Mehmet Emino lu nun listesi birleflti. ki liste Toplumsal Hareket in baflkanl nda seçimlere giriyor. SAADETT N fiak R Toplumsal Hareket Listesi Baflkan ve Kozlukebir Belediye Baflkan aday Saadettin fiakir, Hemetli nahiye müdürü say n Dr. Mehmet Emino lu ekibiyle birlikte Toplumsal Harekete kat ld lar. Gücümüze güç katt lar. Bu birleflme sonucunda seçim yar fl na bir ad m önde giriyoruz. Halk n tepkileri çok olumlu, çok güzel. Bekledi- imizin ötesinde bir olumlu hava yakalad k. Biz herkese aç k bir hareketiz. Say n Emino lu yla görüflmelerimiz önceden bafllam flt. ki ayd n insan n farkl listelerle seçimlere kat lmas insanlar m z taraf ndan uygun bulunmuyordu. Bu bölgenin gelece- ini düflünen insanlar olarak ekiplerimizi birlefltirme karar ald k. Bizim aza adaylar m z bu ifl için kurulan özel bir komisyon taraf ndan belirlendi. Yani sadece baflkan n görüflerek listesine ald insanlardan oluflmuyor ekibimiz. Bizler tam anlam yla bir ekip olarak çal fl yoruz. Bu nedenle aza adaylar m z da özel komisyon belirledi. Ben bölge için hay rl bir ifl yapt m za inan yorum. Tüm halk m z için hay rl olsun. DR. MEHMET EM NO LU Dr. Mehmet Emino lu da halk n istedi i do rultuda hareket ettik aç klamas n yapt. Emino lu, halk n kendilerine sürekli birleflme yönünde telkinde bulundu unu ifade ederek flöyle dedi: E itimli insanlar n görev bafl na gelmesi konusunda halk m - z n bir iste i vard. Bu do rultuda da sürekli listelerimizin birleflmesi yönünde bizlere tavsiyelerde bulunuldu. Hatta baz köylerde srarl biçimde birleflmemiz için telkinlerde bulunuldu. Sonuçta biz halk m z n istedi ini yapt k. Biz de halk m z n sesine kulak verdik ve listelerimizi birlefltirdik. Ortaya çok güzel ve çok dinamik bir liste ç kt n anlatan Dr. Mehmet Emino lu, Güçbirli i yapt k. Ve bu birlikten çok güzel bir liste ortaya ç kt. Son derece aktif ve dinamik bir ekip olufltu. Tahmin ediyorum ki böyle bir ekip flu ana kadar yoktu. Herkes bunu çok net bir flekilde görecektir. Di er listeler de iyidir ama bizim birleflmeden sonra oluflturdu- umuz liste çok güzel bir liste. Halk - m z bu haberi son derece olumlu karfl lad. fiu anda çok ümit verici bir ortam olufltu. Birçok yerden tebrik telefonlar, tebrik mesajlar al yoruz. Ben tüm arkadafllara baflar lar diliyorum ve iyi çal flmalar temenni ediyorum. ADALET L STES YASSIKÖY ( ASMOS) BELED YES GENEL MECL S ÜYES ADAYLARI ARABACIKÖY (AMAKSADES) BÖLGES DR S Fatme, K AT P S Nikos, KÖSE Ayfle, MESTAN Ferit, HACI AHMET Adem YASSIKÖY ( ASMOS) BÖLGES AZ Z Ramadan, AL Ayfle, AL O LU Gülçin, ATLASO LU Ergün, SMA L Cüneyt, KAD R Filiz, KALENC Raif, MEHMETAL Mehmetali, MÜM N Salih, BEK R Bekir, OSMAN Osman, SAL H Hüseyin, ÇERKEZ Yusuf, FERHAT Bilge, HASAN Zeki, HÜSEY N Reflit, HÜSEY N fiener SUSURKÖY (SOST ) BÖLGES ARABAC S Yorgos, AR F Remzi, AHREN MEHMET Tuncay, EM NÇE Hüseyin, BRAM fienol, BRAM Fevzi, SMA L smail, MEHMET Mehmet (Memo), MOLLA HÜSEY N fiaban, MÜM N Özlem, BALCI Erhan, OSMAN Sema, RAH M Sezai, ÇOLAK Hasan, HAKKI Sinan, HAMZA Ender, HASAN Ekrem, HASAN Nihal ARABACIKÖY (AMAKSADES) YER. MECL ÜYES ADAYLARI MEHMET Birol, MUTUfi Yüksel, BAYRAKTAR Safiye, TOPAL Ayd n YASSIKÖY ( ASMOS) YEREL MECL S ÜYES ADAYLARI AYAN Özkan, MEHMET Mehmet, BAYRAM Ayfle, SAL H Salih, HAL L Cemile, HASAN Mehmet ORTACI (AMVROS A) YEREL MECL S ÜYES ADAYLARI MÜM N Vedat, RAMADAN Ali, RAMADAN Elif, HASAN Mustafa SASALLI (SALP ) YEREL MECL S ÜYES ADAYLARI MEHMET Nermin, MUSTAFA Fehim, RAfi T Raif, HÜSEY N Hayrullah BULATKÖY (ASOMATOS) YER. MEC. ÜYES ADAYLARI AHMET Ramadan, AHMET Erhan, DAVUT Ali, SAL H Hayriye, SARICALI Necat, HAL L Mustafa K RAZLI (KERASEA) YEREL MECL S ÜYES ADAYLARI MÜM N Yasin KOZLARDERE (L NOS) YEREL MECL S ÜYES ADAYLARI AL Özay, AHMET Naciye, SMA L Hüseyin, HASAN Günay B. MÜSELL M (M. P STO) YER. MEC. ÜYES ADAYLARI CAMBAZ Mehmet, KIR Sad k, MUSTAFA Mustafa, HAL L Mediha ÇEPELL (M SHOS) YEREL MECL S ÜYES ADAYLARI KOTA MUSTAFA Necdet, MUSTAFA Erdal, MUSTAFA Vildan, HASAN Erhan NARLIKÖY (POL ANTHOS) YER. MEC. ÜYES ADAYLARI YUNUS Faik, BODURO LU fier F Füsun, HAL L Halil, HÜMMET Mümin SUSURKÖY (SOST ) YEREL MECL S ÜYES ADAYLARI AR F S d ka, DULGER S Yanis, MÜM N Özen, HÜSEY N Necmettin Mustafa Mustafao lu Yass köy Belediye Baflkan Aday

9 GÜNDEM 9 Toplumsal Hareket ten tan flma yeme i SAADETT N fiakir baflkanl ndaki Toplumsal Hareket listesi belediye meclis üyesi ve muhtar adaylar, eflleriyle birlikte 20 Ekim Çarflamba akflam Chris Eve otelinde düzenlenen tan flma yeme inde biraraya geldiler. Toplumsal Hareket baflkan ö retmen Saadettin fiakir Hüseyin konuflmas nda, particilik, bölgecilik gibi kutuplaflmalar ortadan kald rarak halk n her kesiminin tek çat alt nda topland n vurgulad. fiakir, halk n içinden gelen ve bölgenin sorunlar n iyi bilen, bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalk nmas için azimle çal flacak bir ekibin olufltu- unu belirtti. Mehrikoz, Kozlukebir, Sirkeli ve Hemetli bölgelerinin tamam nda halktan yo un ilgi ve destek gördüklerini belirten baflkan aday ögretmen Saadettin fiakir, Hemetli Nahiye Toplumsal ttifak ta son anda ayr l k... Müdürü Dr. Mehmet Emino lu nun da Toplumsal Hareket e kat lmas yla liste olarak seçim yar fl nda bir ad m önde gittiklerini belirtti ve zaferin çok yak n oldu unu söyledi. Hemetli Nahiye Müdürü Dr. Mehmet Emino lu da konuflmas nda bölgesinin di er bölgelerden daha fazla kalk nm fl oldu unu ve bunu baflaran kadronun Toplumsal Hareket e kat lmas yla oluflan güçlü listenin belediye yönetiminde mutlaka yer almas gerekti ini söyledi. Emino lu, Toplumsal Hareket in halk n deste i ve s k bir çal flmayla 8 Kas m da iktidara gelece ini belirtti. Tan flma yeme i, isimleri tek tek okunarak kürsüye davet edilen adaylar n n kat l mc lar selamlamas ve toplu foto raf çekimiyle son buldu. SKEÇE il meclis üyeleri Celalettin Dülger ve rfan Hac gene, eyalet meclis listesinden ayr ld lar. Rodop Valisi Aris Yannakidis in listesinde yer almas na kesin gözüyle bak lan Celalettin Dülger ve rfan Hac gene son anda aday olmama karar ald lar. Konuyla ilgili olarak yo un bir kulis faaliyetinin ve perde arkas geliflmelerin yafland ö renildi. Edinilen bilgiye göre, PASOK partisinin destekledi i listeye skeçe ilinden toplam 4 Türk aday gösterilmesini isteyen Celalettin Dülger ile rfan Hac gene nin bu iste i kabul edilmeyince listeden ayr ld lar. ki meclis üyesinin toplam 14 aday n yer ald skeçe listesinde az nl ktan dört aday n olmas n talep etti i, Yunanl adaylar n ve Eyalet Baflkan Aday Aris Yannakdis in bu talebi kabul etmedi i ifade edildi. Sonuç itibar yla PASOK partisi taraf ndan desteklenen listede 14 aday n yer ald - skeçe listesinde toplam 5 az nl k aday yer ald. BASIN AÇIKLAMASI Bu arada, Celalettin Dülger, rfan Hac - gene ve Hüseyin Sedato lu konuyla ilgili olarak bir bas n bülteni yay nlad lar. Aç klamada, Son y llarda az nl k seçmeni, Pasok partisindeki adaylar tüm gücü ile desteklemesine ra men bölgemizdeki parti yetkililerinin az nl m z n kronikleflmifl sorunlar n n çözümü noktas nda sergiledikleri ciddiyetsiz tutumlar hatta ve hatta baz sorunlar n seçim program na bile dahil etmemekteki srarlar barda tafl ran son damla olmufltur. Bu durum karfl s nda sandalye ve flöhret u runa seçmenimizi yanl fl yönlendirme yerine, seçimlere kat lmamay uygun gördük. Son karar aziz halk m z nd r. ifadeleri yer ald. Fehim AHMET ANAL Z TEK TARAFLI Y N YET VE ÇÖZÜMLER Türk Yunan iliflkileri son 80 y lda genelde iniflli ç k fll olmufltur. Bu durumda hem iki ülkenin siyasi yap s hem de dünya konjoktürünün etkili oldu unu söyleyebiliriz. Türkiye ve Yunanistan iki yak n komflu olmas na ra men son y llara kadar nedense komfluluk iliflkileri olmas gereken noktaya bir türlü gelememifltir. Son y llarda belki çok önceleri olmas gereken bir iliflkiler zincirine tan k oluyoruz. Özellikle Marmara ve Atina depremlerinden sonra yavafl yavafl bafllayan iliflkiler günümüzde hat r say l r bir düzeye yükselmifltir. Karfl l kl gidip gelmeler, alt na imza at lan anlaflmalar, ticari iliflkiler v.s. iki ülkeyi birbirine daha da yak nlaflt rm flt r. ki ülke iliflkilerinin geliflmesinin en önemli nedenlerinden biri karfl l kl olarak b rak lan az nl klard r. stanbul daki Rum Ortodoks Az nl ile Bat Trakya daki Müslüman Türk Az nl. Türk-Yunan liflkilerinin seyrini asl nda iki ülkede bulunan az nl klar belirlemifltir. Karfl l kl b rak lan az nl klar n sorunlar da karfl l kl olarak çözümlenmesi gerekti i anlay fl hâkimdir. ki ülkede de ç kart lan yasalar n bafl taraf na uygulaman n karfl l kl l k ilkesi ne ba l olaca yaz lm flt r. Ancak az nl klar söz konusu olunca özellikle de stanbul Ortodoks Rum Az nl, nedense bu karfl l kl l k ilkesi ahlaki olarak bulunmuyor. Çözümlerin bu ilkeye göre de il, insan ve az nl k haklar çerçevesinde olmas gerekti i düflüncesi sürekli olarak vurgulanmaktad r. Yaflanan süreci de erlendirdi imizde iyi niyet ve çözümün tek tarafl oldu u kan s na varmak zor de il. Geçti imiz günlerde yerel bir Yunan televizyon kanal nda bir hristiyan teoloji uzman n n söyleflisine rastlad m. Bu söyleflide Türkiye Hükümeti nin stanbul daki Ortodoks Rum Az nl - na yönelik yapt aç l mlar de erlendiriyordu. Özetle sadece 2010 y l nda az nl kla ilgili Türk Hükümeti nin yapt klar n dört maddede flöyle ifade etti: 1- Sümela Manast r nda âyine izin verilmesi 2- Yetimhanenin Patrikhaneye devri 3- Türkiye d fl ndan gelecek olan Metropolitlere Türk vatandafll n n verilmesi 4- Vak f mallar n n iadesi Bunlar n çok önemli oldu unu ve Türk Baflbakan n n gelece i gören ve cesaretle ad m atan bir kifli oldu unu de- erlendirirken flu temennide bulundu unu da ifade edelim y l nda kapan fl n n 40. y l olan Heybeliada Ruhban Okulu nun aç lmas da anlaml olacakt r. fiunu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Dünyan n neresinde olursa olsun, insan ve az nl k haklar konusunda yap lan hay rl ve güzel uygulamalardan memnuniyet duymaktay m. Ancak ayn flartlar ve antlaflmalarla karfl l kl olarak b rak lan az nl klarda çözümlerin tek tarafl olmas da sa l kl ve do ru bir yaklafl m olmasa gerek. Tek tarafl iyi niyet ve çözümler sadece tek tarafl mutluluklard r. Halbuki mutluluklar, sevinçler, çözümler karfl l kl d r. Yaz m, yukar da sadece 2010 y l ndaki çözümlerden mutlu olan ve büyük bir baflar olarak ifade edilen düflünceye karfl l k, ayn düflüncelerle ülkemiz Yunanistan Hükümeti nin de Bat Trakya daki Müslüman Türk Az nl için yapt aç l mlardan birkaç madde yazmay arzu ederdim. Ama heyhat!

10 Eyalet baflkanl için k yas ya mücadele DO U Makedonya - Trakya eyaleti (Bölge Genel Sekreterli i Periferia) için yar fl k z fl yor. 17 Ekim Pazar günü listelerin mahkemelere sunulmas ndan sonra eyalet baflkan adaylar ve eyalet meclis üyesi adaylar köy ziyaretlerini yo unlaflt rd. skeçe Valisi Yorgos Pavlidis, Rodop Valisi Aris Yannakidis ve Takis Haritos (S NASP SMOS) baflkanl nda oluflturulan listeler flöyle: YORGOS PAVL D S BÖLGESEL YEN DEN DO Ufi RODOP L EYALET MECL S ÜYES ADAYLARI Mustafa Katranc Mehmet Derdiman Coflkun Üzeyir Ergün Molla Hüseyin Athanasios Arabacis Paraskevi Eleftheriadu Marigula Kosmidu Maria Kurtuma Kiriakos Krokos Yorgos Mastoras Sergios Moisidis Yorgos Passopulos Mihail Politsakis Moshos Stefanu SKEÇE L EYALET MECL S ÜYES ADAYLARI Türkefl Hac memifl Burhan Baran R dvan Ahmetçik Tijen Tevfiko lu Nikolaos Efraimidis Efterpi sidoru Athanasios Kriçinis Pashalis Liracis Makis Adamidis Dimitrios Panayotakis Yorgos Sabanidis Yannis Spanopulos Yannis Triandafilidis Sofia Hacistoyku AR S YANNAK D S SOSYAL TT FAK RODOP L EYALET MECL S ÜYES ADAYLARI Sevgi Salim Ayhan fiakir Kaan Mümin Suat Çolak Ercan Hüseyin Erdinç Kurusalih Marinos Vavaciklis Eleni Kalifatidu Dimitrios Kuçoyannis Yannis Nikolaidis Fotis Politis Marika Purnara Mihalis Ragusis Sofia Çitiridu SKEÇE L EYALET MECL S ÜYES ADAYLARI rfan Uzun Mehmet Arnavut lhan Giritli Nadim Hoçka Rasim Ekrem Ramadan Evgenia Karakosta Kiriaki Kiusi Georgia Marangu Dimitrios Salturos Tania Serefia Matula Çulu Dimitris Haitidis Hristos Hacidimitriu Haralambos Hrisohoidis GÜNDEM10 TAK S HAR TOS SOL EKOLOJ K TT FAK RODOP L EYALET MECL S ÜYES ADAYLARI Hüseyin Yoluç Celaydin Yurtçu Cemil Durmufl Ali Emin Kerasula Dialektaki Theologidu Margaritis Theologu Eleni Kalimeri Zafirios Kuyumcoglu Vasiliki Masusi Martha Pilia Dimitrios Topalidis Magdalini Ciumaka Ramadan Ferhat SKEÇE L EYALET MECL S ÜYES ADAYLARI Ahmet Ahmeto lu Coflkun Mehmetali Efstathios Yannakidis Hristina Evangelidu Nikolaos Kaliambakas Evangelia Kehaya Kleopatra Petala lias Siutas Yorgos Cimas Vasilios Harisiu Kalliantopulos Sinaspismos Partisi taraf ndan desteklenen Sol Ekolojik ttifak listesinin skeçe ilindeki eyalet baflkan yard mc s aday eczac Hüseyin Zeybek. Zeybek, eyalet genelinde tek Türk eyalet baflkan yard mc s aday olma özelli ini tafl yor. Hronos yanl fl n düzeltti, elefltirmeyi sürdürdü HRONOS gazetesi 14 Ekim tarihli say s nda skeçe ve Gümülcine deki ba ms z listelerin kat l m yla skeçe de yap lan toplant yla ilgili olarak Türk ün oyu Türk e, Gavura de il bafll kl haberiyle ilgili olarak tekzip yaz s yay nlad. Gümülcine deki Eflitli e lk Ad m listesi baflkan Sibel Mustafao lu taraf ndan Hronos gazetesine gönderilen tekzipte, skeçe deki toplant da hiçbir konuflmac taraf ndan Gavur kelimesinin telaffuz edilmedi i vurguland ve gazetenin bu yanl fl düzeltmesi istendi. Mustafao lu, yanl fl n iki gün içerisinde düzeltilmemesi halinde yarg ya baflvuraca n belirtti. Eflitli e lk Ad m listesi baflkan Mustafao lu nun tekzip yaz s Hronos gazetesinin 16 Ekim tarihli say s nda yay nland. Bu arada Hronos gazetesi, Sibel Mustafao lu nun tekzip yaz s n n yay nland sayfada?editör Notu bafll alt nda yay nlad yorum yaz s nda Gavur ifadesini Sibel Mustafao lu na mal etmediklerini belirtti. Ancak yorum yaz s nda Eflitli e lk Ad m listesi ve Sibel Mustafao lu na yönelik elefltirilerin devam etti i gözlendi.

11 B L M-TEKN K GÜNDEM11 ki iletiflim devi güçlerini birlefltiriyor Facebook-Skype anlaflmas FACEBOOK ile birleflmeye karar veren Skype, sosyal iletiflim sitesinde sesli ya da görüntülü telefon görüflmesi yapmay yayg nlaflt rmak istiyor. Facebook-Skype anlaflmas, bilgisayar endüstrisini saran Facebook un kendi telefonunu piyasaya sürmeye haz rland söylentileri üzerine imzaland. Skype n tüketici ürünleri departman n n müdürü Rick Osterloh, Skype deneyiminin temelinde sevdi in insanlarla iletiflim fikri yat yor dedi. Anlaflma uyar nca Windows için haz rlanan yeni Skype, Facebook a ayr lm fl bir sekme sunuyor. Bundan böyle Skype kullan c lar ilk kez Facebook sayfalar ndaki güncellemelere Skype üzerinden eriflme f rsat na kavuflmufl olacak. Skype üzerinden Facebook taki dostlar n z do rudan cep ya da sabit telefonlar ndan arama olana - n z var. E er Facebook taki dostlar n z da Skype kullan c s ise karfl l kl bedava görüflme f rsat do uyor. BEDAVA GRUP GÖRÜfiMES Beta format nda ve deneme aflamas nda bedavaya grup görüflmesi yapma olana da sunuluyor. Gözlemciler, dünyan n en büyük sosyal iletiflim sitesi olan Facebook un kullan c lar aras nda farkl platformlarda mesajlaflma ve iletiflimin oda haline gelmek istedi ini ve flirketin Skype ile vard anlaflmay bu hedefe giden yolda çok do- al bulduklar n söylüyorlar. Uzmanlar, iki flirket aras ndaki anlaflman n telekomünikasyona yeni bir yön verebilece ini düflünüyor. Lüksemburg merkezli Skype a 560 milyon kullan c kay tl ve bunlar n 8.1 milyonu ödeme yapan kullan c - lar. fiirket, Skype üzerinden günde ortalama 520 milyon dakika görüflme gerçekleflti ini söylüyor. ABD merkezli Facebook un 500 milyonun üzerinde kullan c s var. fiiddet sahneleri sald rgan yapar m? AMER KALI araflt rmac lar televizyon, sinema ve video oyunlar nda sürekli fliddet sahneleriyle karfl karfl ya gelen gençlerin daha sald rganlaflt - n düflünüyor. Ulusal Sa l k Enstitüleri adl kurumun öncülü ünde yap lan araflt rmada, yafllar 14 ila 17 aras nda de iflen 22 erkek çocu a fliddet içeren görüntüler izlettirilerek verdikleri tepkiler incelendi. Araflt rmac lar, çocuklar n beyinsel tepkilerinin bir süre sonra körleflti ini düflünüyor. Araflt rma ekibinde yer alan Dr. Jordan Grafman, fliddet görüntülerinin sald rganl daha kabul edilebilir hale getirebilece ini söylüyor. BUNLARI B L YOR MUYDUNUZ? S çan ve farelerin 10 memelerinin oldu- unu ve bunlar n dördünün gö- üste, alt s n n da kas kta oldu unu, Okyanus kaplumba as n n hiçbir fley yeyip içmeden 1 y l yaflayabilece ini, ömürlerinin de 200 y l oldu unu, Bir okyanus kertenkelesinin (ikuana n n) su alt nda hiç nefes almadan yar m saat durabildi ini, Ar kufllar n n saniyede yaklafl k defa kanat ç rpt n, Bir timsah n su alt nda hiç nefes almadan 4-5 saat kalabildi- ini, Timsahlar n günefle ç kt klar nda rahatlamak için a zlar n açt - n biliyor muydunuz? B U L M A C A SOLDAN SA A 1) Saçl deride oluflan pulcuklar Çekingen, durgun 2) (fizik) Elektrik direnç birimi Topra t rm kla kar flt rma 3) Taneli bir meyve K fllada yatak yeri 4) Nar çiçe i renginde süs tafl Kömürleflmifl bitki 5) Tar mda bir y lda derlenen ürünlerin bütünü Titan n simgesi 6) Büyük atardamar Radyum un simgesi 7) Kaslar n irade d fl kas lmas Hattat cilas 8) Kurçatovyum un simgesi Baflka, öteki, di er Serbest meslek adamlar n içinde toplayan resmi birlik 9) Ongun (halk dili) Deride kal nlaflm fl kir tabakas 10) Herhangi bir fleyin en önde olan Kuram, nazariye 11) Aklanma Kalay n simgesi 12) ridyum un simgesi Sütün yüzündeki ya l katman Beyaz 13) Köpek, inek yiyece i Duvar yaz s 14) Hekim Bahçelede kullan - lan küçük çapa. YUKARIDAN AfiA IYA 1) Kurultay (ticaret) Herhangi bir yerdeki bir alaca n tahsilinin baflka bir yere aktar lmas için yap lan ifllemin bedeli 2) Belirti, iz Yabanc paralar n ulusal para cinsinden de eri Erler 3) Sporda en üstün derece Kumandan Bir nota 4) lave Nobelyum un simgesi Parazit 5) Müsvedde Bal k kancas 6) Baryum un simgesi Bir meze türü Deriden s zan tuzlu s v 7) Pars Uygun bulmama Futbol karfl laflmas 8) stek, dilek Tantal n simgesi Ara, uzakl k 9) Ç k fl Kemençe ile oynanan halk oyunu nce bükülmüfl urgan 10) Belirti Erkek kardefl Gelecek 11) skambil destesinin en alt ndaki ka t (tiyatro) Antrakt Baflta, bafllang çta GEÇEN HAFTAK BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Soldan Sa a: 1) Ablatya, Ses 2) Laik, Aynal 3) Ir, Mafllah 4) Çatak, Akrep 5) Kanal, Kat 6) At, Ana, Ek 7) Azmak, Aflina 8) Ta, Roka, Ser 9) Yb, Notam 10) Bienal, Remi 11) Çikolata 12) Krem, Nar, No 13) Çan, Nikotin 14) peka, Atlas. Yukar dan Afla ya: 1) Al ç, Zat, Bekçi 2) Barak, Zayi, Rap 3) Li, Taam, Beçene 4) Akmantar, Nim 5) Aka, Konak, Na 6) Yafl, La, Koloni 7) Ayla, Naat, Laka 8) Nakkafl, Ararot 9) Sahra, smet, Tl 10) El, Etene, Mania 11) S rp, Karni, Ons.

12 BONCUK GÜNDEM 12 Sevgili Çocuklar, Biraz yorulmam z karfl l nda, gerekli e itimi alman z çok önemli. Kiflilerin entelektüel birikimleri ilkokul ça lar nda bafllar. Temelleri iyi olan bir e itim beraberinde sa lam bir kafa ve etkin becerileri de getirir. Hangi konuda olursa olsun, iyi bir e itim almak bireyin gelecekteki meslek hayat aç s ndan çok önemlidir. Seçece iniz meslek ne olursa olsun, konunuzda yeterli e itimi alm fl olursan z, o mesle i icra edenler aras nda sivrilirsiniz. Bilgi ve yetenek ayr lmaz bir ikilidir. Ne yapt n z bilmezseniz, yetene inizi nas l kullanaca n z da bilemezsiniz. Çok yönlü bir e itim ald n z takdirde, yeteneklerinizin de fark na varabilir, en çok neyi yapmaktan hoflland n za daha kolay karar verebilirsiniz. Yaz ay ve tatil günleri art k gerilerde kald. Hepimiz okullar m za bafllad k ve yeni s n flar m za art k al flt k. Uzun ve e lenceli yaz günlerini arad n z oluyordur. Ancak okul ve e itimin hayat n zda ne kadar önemli oldu unun fark ndas n zd r. Bunun için temellerin iyi olmas çok önemlidir. lkokulda ö retmelerinizin size vermeye çal flt bilgiler hayat n her aflamas nda karfl n za ç kacak ve sizi yönlendirecektir. Bu yaflta s n flarda kapan p oturmak size zor geliyor olabilir. Okula gitmek yerine e lenmek ve oynamak gerçekten çok caziptir. Ama okulda geçirdi iniz zaman da e lenceli hale getirmek sizin elinizde olacakt r. Yeter ki size verilmeye çal fl lan bilgileri en iyi flekilde kullan n. Cem abi... Yeflil Deniz Kaplumba alar Yeflil deniz kaplumba alar türü tehlikede olan hayvanlard r. Ekolojik dengenin ciddi olarak bozulmas sonucu, her geçen y l say lar daha çok düflmektedir. Yaklafl k olarak kg. aras nda olan a rl klar ile devasa yarat klar olan yeflil deniz kaplumba alar n n kollar n n aç kl 1-2,5 metre aras nda de iflmektedir. Gövdeleri yeflil - kahve bir renkte olmas nedeniyle yeflil deniz kaplumba alar olarak adland r lan bu kaplumba alar yosun yiyerek beslenirler. Yeflil deniz kaplumba alar n n do al yaflam ortamlar nda onlar avlayan düflmanlar yoktur. Onlar n tek düflman insand r. nsanlar yeflil deniz kaplumba alar n yiyecek olarak avlarlar. Kabuklar n ise süs olarak kullan rlar. Yeflil deniz kaplumba alar kendilerini yosun kümelerinin içine saklayarak avlanmaktan kurtulmaya çal fl rlar. Yeflil deniz kaplumba alar n n soyunun tükenmek üzere olmas n n nedeni yine insand r. nsanlar bu kaplumba lar n diflilerinin yumurtalar n b rakt klar kumsallara yerleflerek, üremelerine engel olmaktad r. Ayr ca, kumsallara çok yak n turistik tesislerin infla edilmesi ve bu tesislerden gelen at k sular n denize yönlendirilmesi yetiflkin yeflil deniz kaplumba alar n n ölmesine neden olmaktad r. Son y llarda yeflil deniz kaplumba alar n n soylar n n korunmas amac yla baz çevre örgütleri giriflimlerde bulunmufltur. Bunlar n sonucunda, yumurtalar n toplanmas, yuva yapt klar bölgelerde inflaat yap lmas ve gereksiz avlanmalar yasaklanm flt r. Ancak her zaman oldu u gibi bu önlemler yeterli olamamaktad r.

13 BONCUK GÜNDEM 13 Kurba a Prens Evvel zaman içinde, ülkenin birinde, alt ndan yap lm fl oyuncaklarla oynayan bir prenses varm fl. En sevdi i oyunca da alt n topuymufl. Havan n s cak oldu u günlerde, ormandaki rma n yan nda oturarak topuyla oynarm fl. Fakat bir gün, çok sevdi i alt ntop parmaklar n n aras ndan kaym fl ve çok derin olan rma n içine düflmüfl. - Olamaz! Art k onu asla bulamayaca m, diye a lamaya bafllam fl prenses. Aniden, afla dan bir ses ona seslenmifl: - Neyin var güzel prenses? Neden a l yorsun? Prenses etraf na bak nm fl ama kimseyi görememifl. - Afla ya bak, demifl ses. Prenses afla bakt nda, kafas sudan ç kan yeflil bir kurba- a görmüfl. - A l yorum çünkü alt ntopum suya düfltü, demifl. - Topunu sana geri getirebilirim ama bunun karfl l nda ödülüm ne olacak? E er benim en iyi arkadafl m olaca na, senin evinde birlikte yemek yiyece imize ve uyuyaca m za söz verirsen, topunu sana getiririm, demifl kurba a. Tamam diye söz vermifl prenses. Fakat içten içe kurba an n saçmalad n düflünüyormufl. Kurba a rma n derin sular na dalm fl ve k sa bir süre sonra a z nda alt ntopla geri dönmüfl. Kurba a topu prensesin ayaklar n n dibine b rak r b rakmaz, prenses topunu ald gibi bir teflekkür bile etmeden koflarak oradan uzaklaflm fl. - Bekle! Ben o kadar h zl koflamam! diye ba rm fl kurba a. Fakat prenses kurba ayla hiç ilgilenmemifl bile. Ertesi gün, prenses ailesiyle birlikte akflam yeme i yerken, d flar dan gelen garip bir ses duymufl. Bir ses; Prenses, kap y aç n! diye ba rm fl. Sesin sahibini merak eden prenses, koflarak kap y açm fl, fakat bir de ne görsün? Karfl s nda yeflil kurba a durmuyor mu? Hemen kap y kapatm fl. Kral, bir terslik oldu unu anlam fl. K z na kimin geldi ini sormufl. - Çirkin bir kurba a, diye cevap vermifl prenses. - Bir kurba a senden ne isteyebilir ki? diye sormufl kral. Prenses bir gün önce olanlar babas na anlat rken, kap tekrar çalm fl. zin ver içeri gireyim demifl kurba a kap n n arkas ndan. Dün rmakta verdi in sözü unuttun mu yoksa? E er bir söz verdiysen, onu tutmal s n k z m demifl kral. Kurba ay içeri al. Prenses surat n asarak gidip kap y açm fl ve kurba ay içeri alm fl. Kurba a prensesle birlikte yemek masas na kadar gelmifl. - Beni kald r da yan na oturay m, demifl. - Olmaz! demifl prenses, fakat babas n n kendisine bak fl n görünce kurba an n istedi ini yapmaya karar vermifl. Sandalyesi yeterince yüksek olmad için kendisini masaya koymas n istemifl. Sonra da: - Taba n bana yaklaflt r da ben de yemek yiyebileyim demifl prensese. Prenses taba n kurba aya yaklaflt rm fl fakat onunla ayn tabakta yemek yemekten hiç hofllanmam fl. Yemekten sonra kurba a: - Beni odana tafl da uyuyay m, çok yoruldum, demifl. Çirkin bir kurba ayla odas n paylaflaca n düflünmek prensesi o kadar üzmüfl ki, tekrar a lamaya bafllam fl. Fakat kral: - Sözünü tutmal s n. htiyac n varken sana yard m eden birine arkan dönmek do ru de ildir! demifl. Prenses, babas n n sözünü dinleyerek kurba ay dikkatlice kald rm fl ve odas na götürmüfl. Odas nda, kendi yata- ndan en uzak köfleye b rakm fl kurba ay. Fakat az sonra hemen yata n n alt ndan kurba an n sesini duymufl. - Ben de çok yorgunum. Beni yata na al yoksa babana söylerim! Böylece prenses, onu yata na yat rm fl ve bafl n da yumuflac k yast a koymas na yard m etmifl. Tam kendi de yata a yatmaya haz rlan rken, kurba an n h çk rarak a lad n duymufl. - Sorun nedir küçük kurba a? diye sormufl prenses. Kurba a: - Benim tek istedi im bir arkadaflt fakat belli ki sen beni hiç sevmedin. Ben en iyisi rma a geri döneyim, demifl. Bunu duyan prenses çok üzülmüfl. Kurba an n yan na oturmufl. Ben senin arkadafl n olurum demifl prenses ve bu defa içtenlikle söylüyormufl. Sonra da kurba an n küçük yeflil yana n öperek; yi geceler demifl. O an bir de ne görsün? Tam bu s rada kurba a yak fl kl genç bir prense dönüflmüfl! Prenses çok flafl rm fl. Zaman geçmifl ve bir süre sonra prens ve prenses çok iyi arkadafl olmufllar. Birkaç y l sonra da evlenip sonsuza kadar mutlu yaflam fllar. FA RK BULMACA Fıkralarla Gülelim fi MD ANLAfiILDI Çocuk annesine sormufl birgün; -Anaci im kafandaki saçlar n neden beyazl yor senin? Annesi; -Yavrum, sen beni her üzdü ünde saç m n bir tel beyazl yor, elbette sebepsiz de il! Çocuk annesinin duyaca tonda bafllam fl cevab yorumlamaya; H flimdi anlafl ld, anneannemin saçlar neden bembeyaz olmufl! ki resim aras ndaki 5 fark bulun. K NC SORU Ö retmen,ö rencilere: -Sizlere sorular soraca m.birinci soruyu bilene ikinci soru sorulmayacak. Simdi söyle bakal m Ahmet,bir hindinin kaç tane tüyü vard r? tane tüyü vard r Ö retmenim! -Nereden ö rendin bunu? -Ö retmenim, hani ikinci soru sorulmayacakt.

14 LAN GÜNDEM14

15 GÜNDEM 15 Halit Mehmet in listesi tan flma yeme inde bulufltu KOZLUKEB R Belediye Baflkan Aday Halit Mehmet liste üyeleriyle tan flma yeme i düzenledi. Gümülcine deki Chris & Eve otelindeki yeme e, Birlik lerleme Listesi nde yer alan adaylar kat ld. Belediye baflkan aday Halit Mehmet yapt konuflmada, Kallikratis plan na de indi. Bu plan çerçevesinde dört bölgenin birleflerek yeni Kozlukebir belediyesini oluflturdu una dikkat çeken Halit Mehmet, Bu akflam tan flma yeme i düzenledik. Bu akflamki yeme in önemi dört belediyeden toplanan arkadafllar m z n yak ndan tan flacak olmalar d r. Merkezi Sirkeli de olan Kozlukebir belediyesine adayl m z koyduk. Bugüne kadar Kozlukebir beldiyesi için nas l çal - fl yorsak, bundan sonra da arkadafllar m zla birlikte yeni belediye için çal flaca z. dedi. Yeni ve dinamik bir ekip oluflturduklar n ifade eden Halit Mehmet flunlar kaydetti: Sizler hepiniz yerel yönetime gönül veren arkadafllars n z. Y llarca hep birlikte olduk, bundan sonra da inflallah birlikte olaca z. Hepimiz bu ekibe güvenirsek, bu harekete gönülden inan rsak, insanlara kendimizi anlatabilirsek, halk n güvenini al rsak, baflaramayaca m z bir fley yoktur. Ben buna inan yorum. On iki y l önce bu davam z Kozlukebir de bafllatm flt k. fiimdi de Kozlukebir, Mehrikoz, Hemetli ve Sirkeli bölgesiyle devam ediyoruz. Bugün burada bakt m zaman benim için hiçbir yabanc insan yok. nsanlara bilgimizi ve dürüstlü ümüzü anlatarak, yapacaklar m z anlatarak onlar n gönüllerini almal y z. Seçmenime boynum k ldan incedir. Bundan böyle bu davam za devam edece iz. Partimizin amac kiflilere eflit davranmak, eflit gözlerle bakmakt r. Belediyeye ba l bütün köyleri gezdi ini ve her köyün ayr ayr sorunlar oldu unu ifade eden Halit Mehmet, böyle bir ekiple tekrar iflbafl na geleceklerine inand n söyledi. Halit Mehmet seçim sonras göreve geldikten sonra hemen çal flmalara bafllayacaklar n da sözlerine ekledi. Necmi Hasano lu OKU-YORUM UFUK TURU Yeni düzenlemeyle gerçeklefltirecek olan 7 Kas m yerel seçimlerinin aday listeleri ortaya ç kt kça Bat Trakya Türkleri aç s ndan baz özellikler tafl d da belirginlefliyor. Bunlardan en önemlisi de bize göre yerel yönetimlere kad nlar m z n gösterdi i ilgidir. Bu seçimler daha önce benzeri görülmeyen bir oranda kad n adaylarda patlamaya yol açm fl görünüyor. Toplumumuzun nüfus olarak yar s n oluflturan kad nlar m z n sadece kendi aileleri ilgili konularda de il yaflad klar yörelerdeki sorunlar konusunda da duyarl olmas ve taraf haline gelmesi büyük bir de iflimin efli- inde oldu umuzun da önemli bir iflareti gibi görünüyor. Üstelik aday olarak listelerde yer alan, hatta Gümülcine Belediyesi Baflkan aday Sibel Mustafao lu örne inde oldu u gibi, liste liderli ine ad n yazd ran kad nlar m z n e itim oran ndaki yükseklik dikkat çekicidir. Bugüne kadar sadece erkeklere has bir alanm fl gibi görülen veya alg - lanan siyasete kad nlar m z n da kat l yor olmas n bugüne kadarki noksanl klar n giderilmesinde önemli bir eflik olarak görmek yanl fl olmaz. Baz lar m z n olay n önemini kavramakta biraz zaman harcayabilece i böylesi bir dönüm noktas n n toplum olarak gelece e daha umutla bakmam z da sa layaca n unutmamak laz m. Kad nlar m z n bu alanda da kat l mc ve etkin olmalar ile toplumumuzun temsilinde hakkaniyet yer ederken yar fltaki kalite çizgisinin de yükselmesine yol açacakt r. Kad n m zn bizzatihi varl n n bile lüzümsuz bir çok konunun ve lafazanl n siyasetin d fl na at lmas n sa layacakt r. Bofl konuflanlar azalacakt r. Yaklaflan seçimlerin ortaya ç kard di er bir özellik de toplumumuzun temsiline ve hizmetine talip olanlar n e itim oran n n yüksekli ine pararlel olarak genç olmalar d r. Bilmem merakl s ç k p tüm adaylar n yafllar n n bir ortalamas n al r m ama bizim tahminimiz 30 lu yafllar n ortas gibi bir ortalamay yans tt fleklinde. Bu da bize yeni bir nesil anlam n ça r flt r yor. Yani, Bat Trakya Türk toplumunun yerel yönetici profilinde art k e itimli, genç ve hem kad n hem de erke in birlikte göreve talip oldu u insanlar görülüyor. Her aç dan umut verici. Avrupa Konseyi nin 1985 y l nda imzaya açt ve Yunanistan n da 6 Eylül 1989 da onaylad ve 1 Ocak 1990 tarihi itibar yla yürürlükte olan Avrupa Yerel Öz Yönetim fiart n n (European Charter Of Local Self- Government) 3. Maddesi yerel öz yönetim kavram n tan ml yor. Bu ilgili maddenin iki f kras tan mlama flöyle: 1- Yerel Öz Yönetim kavram yerel makamlar n, kanunlarla belirlenen s n rlar çerçevesinde, kamu ifllerinin önemli bir bölümünü kendi sorumluluklar alt nda ve yerel nüfusun ç karlar do rultusunda düzenleme ve yönetme hakk ve imkan anlam n tafl r. 2- Bu hak, do rudan, eflit ve genel oya dayanan gizli seçim sistemine göre serbestçe seçilmifl üyelerden oluflan ve kendilerine karfl sorumlu yürütme organlar na sahip olabilen meclisler veya kurul toplant lar taraf ndan kullan lacakt r. Bu hüküm, mevzuat n olanak verdi i durumlarda, vatandafllardan oluflan meclislere, referandumlara veya vatandafllar n do rudan kat l m na olanak veren öteki yöntemlere baflvurulabilmesini hiçbir flekilde etkilemeyecektir. Avrupa Birli i üyesi Yunanistan n AB Bölgesel ve Yerel Temsilciler Mecilisi ne gönderdi i isimler aras nda bu seçimlerin ard ndan gidecek Bat Trakya Türklerinden bir isim olacak m? Bu soruyu yukarda anlatmaya çal flt m z insan profilini gördükten sonra sorabilir miyiz bilmiyorum. Ama Yunanistan a da Bat Trakya ya da daha çok demokrasi, daha çok özgürlük getirecek bir aray fl n n gün dönümünde oldu umuzu hissetmekteyiz.

16 GÜNDEM16 Metin Edirneli PENCERE TURAN CEM YET Art k sözün bitti i yere gelinmifltir. fiimdi konuflma s ras kaba gücündür. Kemalist hareketi fikir gücüyle yenemeyen faflist gruplar, olay fliddete dökerler. Bunlar n organize etti i sald r lar sonucu Bulgar gençleri Nisan gecesi Razgrad taki Türk Mezarl na sald r rlar. Mezarl k yerle bir edilir. Mezarlar aç l r, kemikler etrafa saç l r. Gerilimi t rmand rma ve olay provoke etme çabas bu kadarla da s n rl kalmaz. Köy köy dolaflan gruplar Türklere, Türkçe konuflmay yasak ederler, Türklerin topland kahvehanelere bask nlarda bulunurlar, hatta yeri gelir silah ta kullan rlar. Tüm bu yap lanlar provokasyon için yetmeyince de Cami kap lar na domuz kafas asma, köylerdeki p narlara, kaynaklara domuz ya sürme yoluna giderler. Fakat istediklerini alamazlar. Çünkü Türkler provokasyona gelmemifltir. Bulgaristan da Türkler aras ndaki mücadele Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluflunun 10. y l kutlamalar s ras nda en üst düzeye ulafl r. Kemalizm yanl s birçok Türk gazetesi Cumhuriyet kutlamalar yla ilgili günler öncesinden harekete geçer. Özdilek ten T.H. Pehlivan En Büyük Gün 30 A ustos bafll kl makalesiyle Cumhuriyet kutlamalar n günler öncesinden bafllat r.(22) Yaz lanlar bu kadarla s n rl kalmaz. Ard ndan, hem Özdilek te hem di er birçok gazetede, Atatürk e, cumhuriyete ve devrimlere övgüler ya d ran çok say da yaz ç kar. Özellikle Kemalist grup tüm olumsuzluklara, sald r lara karfl n coflku ve heyecan içindedir. Mutludurlar. Kalabal k bir grup 29 Ekim 1933 te Cumhuriyetin ilan n n 10. y l kutlamalar nedeniyle gerçeklefltirilen törenler için Ankara dad r. Coflku, heyecan ve mutluluk doruktad r. Sald r lar iyice artar. Fakat Kemalist grubu üzen ve y ld ran ne hilafet yanl lar n n ne de Bulgar faflist gruplar n sald r lar d r. Kemalist grubu üzen, moralini bozan tek olay, hilafet yanl lar n n Turan Cemiyeti nin elçiliklerce idare ediliyor suçlamas na karfl n Filibe Konsoloslu u nun ald Her ne ifl için olursa olsun Büyükelçili e nedensiz yap lacak baflvurular kabul edilmeyecektir. karard r. Balkan Antant n n imzalanma sürecine girdi i, Avrupa n n h zla savafla sürüklendi i bir ortamda, Türkiye nin, Bulgaristan da yaflanan olaylar n içinde olmad n göstermek ve Sofya n n Türklere yönelik bask lar na önemli bir gerekçe olarak kulland Turan n Türk temsilciliklerince yönetiliyor sav n ortadan kald rmak için at lan bu ad m, Kemalist Türk ayd nlar n psikolojik olarak etkiler. Çünkü art k, sald r lar ve suçlamalar karfl s nda düne kadar arkalar nda bulunan ve güvendikleri tek yer olan elçilikler de yoktur. Türkler, Sofya n n destekledi i, kulland ve k flk rtt hilafet yanl lar yla Bulgar faflist gruplar n sald r lar karfl s nda flimdi kendilerini tam anlam yla yaln z hissetmektedirler. Oysa mücadeleyi ve kavgay veren kendileridir. Güçlerinin kayna inançlar d r. Fakat gel gör ki, Balkanlarda yaflayan tüm Türklerin psikolojisi olan; hiçbir fley yapmasa bile Türkiye nin yan nda oldu unu bilme duygusunu, Turan Cemiyeti ile Türk Ö retmenler Birli i nin üyeleri ve yandafllar da yaflar. Karardan olumsuz etkilenirler. Bu durumu M. Necmeddin Deliorman an lar nda, Türkiye düflman rkç Bulgarlar ortas nda ve daha ac nacak yan Türk ink lâplar na düflman ve bizi Atatürkçülük çafl t (ajan ) olarak suçlayan softalar ve Bafl Müftülük çevresindekiler ortas nda, yaln zca Gazi Mustafa Kemal in sayg nl na ve Türk Büyükelçili ine güvenerek canla baflla çal flt k. (23) fleklinde ifade etmektedir. Asl nda sorun, Türkiye nin böyle bir mücadeleyi destekleyip desteklemedi i de il isteyip istemedi idir. Yani mücadelenin Türkiye için zararl olup olmad d r. Neyse! Bulgaristan Türklerinin 30 A ustos Zafer Bayram n n y ldönümünü ve Cumhuriyetin kuruluflunun 10. y l n coflkulu bir biçimde kutlamalar bask ve sald r lar n yo unlaflmas na yol açar. Birçok haklar ellerinden al n r. Fakat yine de ne bir korku, ne bir piflmanl k ne de bir teslim olufl vard r. Tam tersine b kmadan, y lmadan sonuna kadar mücadele ederler. Fakat 19 May s 1934 her fleyin sonu olur. Tüm Avrupa da oldu u gibi Bulgaristan da da yükselen faflizm, bu tarihte askeri bir darbeyle yönetimi ele geçirmifl, baflta az nl klar olmak üzere tüm muhalif güçlere ülkeyi zindan etmifltir. Turan Cemiyeti nin önde gelenlerinin bir k sm Türkiye ye kaçar. Kaçamay p kalanlar n bir k sm iflkencelerden geçirilir, hapislerde çürütülür; bir k sm ise öldürülür. Ve böylece bir dönem de kapanm fl olur. Fakat bu, yenenlerin de il yenilenlerin galip oldu u bir dönemdir. Evet, yenilgi Kemalistlerindir. Fakat zafer Kemalizm indir. hbar modas!.. YUNAN STAN'da vergi kaçakç l - ihbar nda bulunan akraba, çal flma arkadafl ve komflular n say s nda "patlama yafland " bildirildi. Medyada yeralan, " spiyonculuk zirveye ulaflt " fleklindeki haberde, 2010 y l içinde yetkili vergi kontrol makamlar na vatandafllardan gelen ihbar say s n n 17 bin 948 olarak kaydedildi i, bunlar n büyük bölümünü ise akrabalar, komflular ve çal flma arkadafllar n n yapt belirtildi. Baz ihbarlarda en fazla ilgi çeken taraf n, bunlar n belge, protokol ve sözleflme numaralar, lüks araç plakalar gibi ayr nt larla yetkili makamlara ulaflt r lmas oldu u kaydedilirken, ço u ihbarda ana nedenin, haset, ifl ve aile ortam ndaki anlaflmazl klar ile miras davalar oldu u vurguland. Di er yandan, haberlerde, Atina da bir daire kiralamak isteyen IMF yetkililerine, kendilerini muhtemelen tan mayan bir ev sahibinin, kontratta kiran n yaln zca yar s n n gösterilmesi önerisini yapt na da dikkat çekildi. (22) Suat AKGÜL, Bulgaristan Türkleri, Türk nk lab ve Atatürk, s.16 (23) Suat AKGÜL, Bulgaristan Türkleri, Türk nk lab ve Atatürk, s.15

17 Dan flma Kurulu Baflkan na ziyaretçi ak n 7 Kas m da yap lacak yerel seçimler öncesinde çok say da aday Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Müfütüsü Ahmet Mete ye nezaket ziyaretinde bulundu. MÜCAH T DÜKKANCI Mustafçova Belediye Baflkan Aday Mücahit Dükkanc, belediye meclis üye adaylar yla birlikte 18 Ekim Pazartesi günü Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete yi makam nda ziyaret etti. Dükkanc, seçildi i takdirde bölgenin sorunlar n çözüme kavuflturmak amac yla çal flaca n belirtti. PASOK EYALET MECL S ÜYE ADAYLARI Do u Makedonya Trakya Eyalet Meclisi ne Rodop Valisi Aris Yannakidis in listesinden aday olan rfan Uzun, lhan Giritli, Ekrem Rasim, Nedim Hoçka ve Mehmet Arnavut 19 Ekim Sal günü Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete yi ziyaret etti. CEM L KABZA Mustafaçova Belediye Baflkan Aday Cemil Kabza ekibiyle birlikte 20 Ekim Çarflamba günü Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete yi makam nda ziyaret ettiler. Halk Hareketi Listesi Baflkan Cemil Kabza, Biz bu sa lam kadroyla bölgede yaflayan Müslüman Türklere hizmet etmek için yola ç kt k. Kimse ile u raflm yoruz. Sizin tavsiyenizi ve dualar n z almaya geldik. dedi. Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete tüm adaylara baflar lar diledi. Mete flunlar dile getirdi: Bat Trakya Müslüman Türkleri olarak hakl davalar m z kazanmam z için her zaman birlik ve beraberlik içersinde çal flmam z gerekir. Özellikle önümüzdeki propaganda döneminde ona göre de erlendirip adaylar n birbirlerini k rmadan, birlik beraberli e zarar vermeden bu yar fl tatl bir rekabet ve hizmet yar fl çerçevesinde geçirmelerini tavsiye ediyorum. BTTDD ESK GENEL BAfiKANI YILDIZ DAN Z YARET Bu arada, Türkiye deki Bat Trakya Türkleri Dayan flma Derne i Genel Merkezi eski baflkanlar ndan Selahattin Y ld z, Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete yi ziyaret etti. Uzun y llard r haks zl a u ray p do du u topraklara gelemeyen Y ld z, hasretini çekti i Bat Trakya ya gelmekten büyük mutluluk duydu- unu, ayr ca müftülük makam n ziyaret etmekten dolay da onur duydu unu ifade etti. Ahmet Mete de, Selahattin Y ld z için Bat Trakya ya girme yasa n n kald r lmas ndan duydu u memnuniyetini dile getirdi. Ahmet Hralo lu skeçe Müftü Yard mc s D N ve TOPLUM O NDAN BAfiKA LAH YOKTUR GÜNDEM 17 Yüce Allah' n bize din olarak seçip-be endi i slam dininin temeli, Rabbimiz i bir tek ilah olarak tan makt r. Allah birdir ve O'ndan baflka ilah yoktur. man eden insanlar yaflamlar n bu temel gerçek üzerine kurarlar. Allah Kuran'da bu gerçe i, Sizin ilah n z tek bir ilaht r; O'ndan baflka ilah yoktur; O, Rahman'd r, Rahim'dir (ba fllayan ve esirgeyendir). (Bakara Suresi,163) ayetiyle bildirmektedir. Evrende hiçbir fley yokken Rabbimiz vard ve O, zamandan ve mekandan münezzehtir. Maddeyi, zaman, mekan ve herfleyi, yaln zca "Ol!" emriyle yaratm flt r. Kuran'da bu gerçek bize; "Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand r. O, bir iflin olmas na karar verirse, ona yaln zca "OL" der, o da hemen oluverir." (Bakara Suresi,117) ayetiyle haber verilmektedir. nsan bir an, sadece kendi yarat l fl n bile düflünse Allah'tan baflka güç olmad n anlayabilir. nsan n, yar m tuz tanesi büyüklü ünde embriyo olarak anne rahmine düfltü ü andan, do umuna kadar geçirdi i sürecin her an çok büyük bir mucizedir. Tek bir hücreden ço alan hücreler adeta bilinçli bir flekilde, gözleri, elleri, kalbi, kaslar olufltururlar. Her hücre, oluflturaca organ n özelliklerini kendi DNA s nda yaz l olan bilgiye göre flekillendirir ve her hücre, Rabbimiz in ilham yla, hatas z bir flekilde görevini yapar. Bilinçsiz hücrelerin rastlant larla bu kadar mükemmel bir canl y oluflturmas mümkün de ildir. Hepsi ve tüm yarat lm fllar yaln zca Yüce Allah n dilemesiyle ve yaln zca Ol! demesiyle oluflmufltur. Evrendeki ve canl lardaki muhteflem tasar mlar n, eflsiz düzen ve dengenin tek sahibi, bir örnek edinmeksizin yaratan Yüce Rabbimiz dir. Kuran da, E er her ikisinde (gökte ve yerde) Allah' n d - fl nda ilahlar olsayd, elbette, ikisi de bozulup gitmiflti. Arfl n Rabbi olan Allah onlar n nitelendiregeldikleri fleylerden yücedir. (Enbiya Suresi, 22) ayetinde bildirildi i gibi, baflka bir ilah daha olsayd, herfley karmaflaya dönüflür, bozulmaya u rard. Samimi müminler, Allah' n tek Yarat c oldu una, bütün iflleri O'nun düzenledi ine, Allah' n her fleyi bir kaderle ve müminler için hay rla yaratt na, plan n ve denetimin Yüce Allah'a ait oldu una iman ederler. Bu gerçe i kavrayamayan kiflilerden ise, "De ki; Göklerden ve yerden sizlere r z k veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden ç karan ve ölüyü diriden ç karan kimdir? Ve iflleri eviripçeviren kimdir? Onlar; "Allah" diyeceklerdir. Öyleyse de ki; "Peki siz yine de korkup-sak nmayacak m s n z?" (Yunus Suresi,31) ayetiyle söz edilmektedir. Herfleyin, bir yarat c olmaks z n, kendili inden, tesadüfler sonucunda olufltu una inanmak ise Allah'a flirk yani ortak koflmak anlam na gelir. Bu da, Rabbimiz in asla ba fllamayaca n haber verdi i bir suçtur: Gerçekten Allah, kendisine flirk koflulmas n ba fllamaz. Bunun d - fl nda kalan ise, diledi ini ba fllar. Kim Allah'a flirk koflarsa, do rusu büyük bir günahla iftira etmifl olur. (Nisa Suresi,48) Baz insanlar bu konuda gaflettedirler ve bu nedenle iman n getirdi i huzuru gere i gibi yaflayamaz, pek çok konuda zorluk çekerler. Sevgi, sayg, dostluk, özveri, sab r, ba fllama ve daha birçok güzelli i insanlardan beklerler. Tüm bunlar kendi iradeleri ve çabalar yla kazanacaklar n zannederler. Oysa bir insana nimetler ve güzellikleri yaln zca Rabbimiz vermektedir. nsan ne kadar çabalarsa çabalas n bu konuda ba ms z bir gücü yoktur. Maddi ya da manevi insana ulaflan herfleyi yaratan ve kuluna veren üstün Yarat c Allah t r. Yüce Allah' büyüklü üyle ve sonsuz kudreti ile kavrad klar için, O'na efl ve benzer baflka bir ilah olmad n n bilincindedirler: Allah... O'ndan baflka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. zni olmaks z n O'nun Kat nda flefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalar ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi i kadar n n d fl nda, O'nun ilminden hiçbir fleyi kavray p-kuflatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplay p-kuflatm flt r. Onlar n korunmas O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)

18 fanatik Müslümanlar taraf ndan 6 saat rehin kalmas n bu sözlerde anlatt belirtiliyor. Dergi, Çelika ve Frans z televizyon ekibinde yer alan üç kiflinin, 150 kiflinin bilmedikleri bir dilde onlara tükürmelerini ve küfretmelerini korku ve flaflfiimdi de Taliban olduk! GÜNDEM18 France 3 televizyonunun Atina muhabirinden ak l almaz iddialar: Erkekler yanlar nda çekiç ve b çaklar tafl yorlard, kad nlar da sopa. Gazeteci Efi Çelika n n aç klamalar na yer veren Epikera dergisi Trakya n n Talibanlar bafll n att. SKEÇE li Yunan Pomaklar Kültür Derne i nin yöneticileriyle birlikte Il ca köyüne gelerek çekim yapmak isteyen Frans z televizyon ekibi ile Il ca daki soydafllar aras nda yaflanan gerginlik, haftal k Epikera dergisine Trakya n n Talibanlar bafll yla yans d. Yorgos Dionisopulos imzas yla yay nlanan yaz da, France 3 Atina muhabiri Efi Çelika n n, Yaflad m en kötü anlardan biriydi. Avrupa topraklar nda bulunmam n mümkün olmad n düflündüm. Bunlar n Yunanistan da olamayaca n düflündüm. nsan böyle manzaralara, böyle fanatizm ve kine ancak Irak ya da Afganistan da rastlar; Avrupa Birli i ne üye bir ülkede de il. Fransa da da Müslümanlar var, fakat Trakya n n az nl k köyü Il ca da yaflad klar m Fransa n n hiçbir yerinde gerçekleflti ini göremezsiniz. dedi i aktar ld. Epikera dergisindeki yaz da, Liberation gazetesi ile France 3 televizyon kanal n n Atina muhabirinin, Il ca da AVRUPA Bat Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Ekim tarihlerinde Avrupa Parlamentosu na (AP) resmi bir çal flma ziyaretinde bulundu. Avrupa Parlamentosu nun Ekim 2010 tarihlerinde Strazburg da gerçeklefltirilen Genel Kurulu na paralel resmi bir çal flma ziyaretinde bulunan ABTTF Baflkan Halit Habipo lu ve ABTTF Uluslararas liflkiler Direktörü Kurtulufl Engin Soyy lmaz, Avrupa Parlamentosu üyeleri ile görüflerek Bat Trakya Türk Az nl n n sorunlar n aktard lar. May s May s 2011 dönemi için Avrupa Parlamentosu na akredite olan ABTTF, Strazburg daki AP Genel Kurulu na ilk kez kat lmakla uluslararas etkinlikler ve lobi alan nda önemli bir baflar ya imza att. TEMS LC L K Ç N LK ADIM 27 AB üyesi ülkeden 736 milletvekilinin Avrupa Parlamentosu nun Strazburg daki binas nda bir araya geldi i Genel Kurul a AP milletvekillerine efllik eden asistanlar ve AP ye akredite kurum ve kurulufllar n temsilcileri ile birlikte iki binin üzerinde kifli kat ld. ABTTF, özellikle ülkelerinde bir ulusal az nl k grubunun üyesi iken Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ile birlikte AP de insan ve az nl k haklar konusuna duyarl - ABTTF, Avrupa Parlamentosu da l k gösteren ve bu alanda çal flmalar yapan milletvekilleri ile görüfltü. Böylelikle Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ile tan flan ABTTF, Brüksel Temsilcili i nin aç lmas ile birlikte AP milletvekilleri ile sürekli bir iletiflim a kurmak için ilk ad m atm fl oldu. Görüflmelerinde ABTTF, Bat Trakya Türk Az nl n ve sorunlar n tan tan kitapç klar ile sorunlar ile ilgili olarak haz rlam fl oldu u raporlar sundu. Hat rlanaca üzere bir süre önce ABTTF, Baflkan Halit Habipo lu, Genel Sekreter Özkan Reflit, Uluslararas liflkiler Direktörü Engin Soyy lmaz ile Uluslararas Çal flmalar ve Lobi Grubu üyesi Fatma Reflit olmak üzere dört temsilci ile Avrupa Parlamentosu na akredite oldu. Böylelikle Avrupa Bat Trakya Türk Federasyonu, Avrupa Parlamentosu nun Brüksel, Strazburg ve Lüksemburg daki binalar ile bunlara ba l bina ve alanlara girifl yapma ve burada gerçeklefltirilen etkinliklere kat lma hakk n elde etti. ABTTF, Avrupa Parlamentosu na ba l komisyonlar n toplant lar n takip etme olana- na da sahip oldu. ABTTF, böylelikle Bat Trakya Türk Az nl n n sorunlar n bir bürokratik engel olmaks z n do rudan Avrupa Parlamentosu na tafl yabilme f rsat n yakalam fl oldu. k nl k içinde izlediklerini iddia etti. Çelika dergiye yapt aç klamada, Bir an için Kabil de oldu- umu zannettim diye konufltu. Haberde, Il ca köyünde kalabal n toplanmas nda Gümülcine Türk Baflkonsoloslu u nun da sorumlu oldu u iddias dikkat çekti. Yaz da, nerden ç kt belli olmayan yüzlerce kiflinin Frans z televizyon ekibini bulunduklar araç içinde mahsur b rakt klar, çekiç, b çak ve sopalarla ekibi tehdit ettikleri ve tüm bunlar n olay yerinde bulunan 10 polisin gözü önünde gerçekleflti i ifade edildi. Çelika, köye geldiklerinde sadece yüzünü aç kta b rakan geleneksel Arap k yafeti giyen siyahlara bürünmüfl bir kad n n kendilerine küfür etmeye bafllad n ve buras Türkiye dedi ini ileri sürdü. Saniyeler içerisinde etraflar n 150 kifliyi aflan bir kalabal n sard n anlatan Çelika, Erkekler yanlar nda çekiç ve b çaklar tafl yorlard, kad nlar da sopalar iddias nda bulundu.

19 DÜNYA Merkel den önemli itiraf ALMANYA Baflbakan Angela Merkel, ülkede çok kültürlülü ün baflar s z kald - na inand n söyledi. Merkel, Potsdam kentinde Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) gençlik kolu olan Junge Union un (JU) düzenledi i ola an y ll k toplant s nda yapt konuflmada, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Baflkan Horst Seehofer in Çok kültürlülük tümüyle baflar s z kald fleklindeki görüfllerini destekledi. Göçmenlerin, yasalara uyman n yan s ra Almancay da çok iyi ö renmesi gerekti ini belirten Merkel, göçmenlerin teflvik edilmesi, kendilerinden ayn zamanda baz fleylerin talep edilmesi gerekti ini, göçmenlerden baz fleyleri talep etme politikas n n geçmiflte yetersiz kald n savundu. Merkel, Almanya Cumhurbaflkan Christian Wulff un, slamiyet in Almanya n n bir parças oldu u fleklindeki sözlerini de do ru buldu unu ifade etti. Almanya da son yap lan bir araflt rma, ekonomik krizin bir sonucu olarak ülkede afl r sa c l n artt n ortaya koymufltu. Alman Sosyal Demokrat Parti ye (SPD) yak nl yla bilinen Friedrich Ebert Vakf taraf ndan yap lan araflt rmaya göre, her 3 Alman dan biri, ülkesinin fazlaca yabanc laflt na inan - yor ve her 10 kifliden biri ülkede diktatörlük istiyor. Araflt rma ülkedeki Müslümanlara yönelik çarp c düflünceleri de ortaya koymufltu. Buna göre halk n yüzde 58 i Müslümanlar n ibadetinin büyük ölçüde k s tlanmas gerekti ine inan yor. Do u eyaletlerinde bu oran yüzde 75 e kadar yükseliyor. YEN DEN DO Ufi V ZYONU GÜNDEM19 Küresel kriz kad nlar daha çok etkiledi fi L eski Cumhurbaflkan ve Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri nin kad n konusundaki yard mc s Michelle Bachelet, küresel krizin dünya kad nlar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Bachelet, eldeki verilerin, kriz yüzünden iflini kaybeden kad n say s n n, erkeklerden fazla oldu unu; zira kad nlar n daha çok vas fs z iflçi olarak çal flt klar n ve bir ekonomik krizde, ilk önce bu kesimin iflini kaybetti ini söyledi. Bachelet, kad nlar n ekonomik krizden orant s z bir flekilde etkileniyor olmas na ra men, hükümetlerin ve uluslararas örgütlerin hala kad nlar üzerinde odaklanmad klar na dikkat çekti. Kad nlar n yaflad klar sorunlar n, toplum içinde zaten dezavantajl bir konumda olmalar yla artt n kaydetti ve Dünya çap nda kad nlar, erkeklere k yasla daha zor kredi alabiliyor. Aile üyelerine bakmak için e itimden çekilip al - nanlar, önce k z çocuklar oluyor. dedi. YASSIKÖY ( ASMOS) BELED YES GENEL MECL S ÜYES ADAYLARI YASSIKÖY ( ASMOS) SEÇ M BÖLGES Angelidis Angelos, Ayan Celal, Ahmet Aysel, Adem Mümin, Ahmet Kadir, Ahmet Hüseyin, Giulekas Panayiotis, Durmufl Bahriye, Zaras Zisis, Theoharidis Stergios, Gerçek Ahmet, Kutra Panayiota, Mitusis Kiriakos, Mümin Salih, Babidu Lehudi Afroditi, Bacios Konstandinos, Roidos Andonios, Sahulidis Haralambos. SUSURKÖY (SOST ) SEÇ M BÖLGES Ali Nejdet, Ahmet Ümit, Ahmet Hikmet, Avgustis oannis, Ahmet Salih, Yusuf O lu Cahide, Evgenidu Hrisula, bram Mustafa, Kalpanis Vasilios, Kileçis Stavros, Mehmet Gülflah, Musa Mehmet, Bacios Yeorgios, Berber bramo lu Sevim, Resta Katranci Olga, Hasan Melek, Hasan Sebahattin, Hatip Nejat. ARABACIKÖY (AMAKSADES) SEÇ M BÖLGES Zaras Athanasios, Theodoridu rini Hrisovalantu, Mümin Behzat, Osman Nurten. Kiryakos AMUCAS Yass köy Belediye Baflkan aday YASSIKÖY ( ASMOS) YEREL MECL S ADAYLARI Veduras Yeorgios, Yemenecis Sofoklis, Deli Sami, Durmufl fieyda, Kamil Recep, Pandelidu Anna. ORTACI (AMVROS A) YEREL MECL S ADAYLARI Vulgaridis Yeorgios, Karayiovannis Konstantinos, Basdani Stergiani, Pasali Mehmet. SASALLI (SALP ) YEREL MECL S ADAYLARI Dimitriu Athanasios, Karanasios Konstantinos, Mustafa Kadriye, Bitilis Dimitrios. BULATKÖY (ASOMATON) YEREL MECL S ADAYLARI Damianidu Eleni, Delis Pigmalion, Mangas Anastasios, Molla Ahmet Gürsel, Çapanis Marinos, Çentu Marina. NARLIKÖY (POL ANTHOS) YEREL MECL S ADAYLARI Ali Ali, Kehayias Andonios, Mustafa Alican, Çeçemeci Athanasia SUSURKÖY (SOST ) YEREL MECL S ADAYLARI Ahmet Sad k, Ahmet Salih, Uzunidis Yeorgios, Çakridu Maria ÇEPELL (M SHOS) YEREL MECL S ADAYLARI Adil Adil, Hasan O lu Ayfle B. MÜSELL M (M. P STOS) YEREL MECL S ADAYLARI Ahmet Salih Sedat, Mehmet Emine KOZLARDERE (L NOS) YEREL MECL S ADAYI Ahmet Nuriye ARABACIKÖY (AMAKSADES) YEREL MECL S ADAYLARI Zafiriu Stavros, Komitis Sotirios, Orgasli Marigo.

20 EKONOM GÜNDEM kifliden biri destekle yafl yor! SON dönemde ülkede yaflanan ekonomik kriz ve hükümetin ald ekonomik önlemler ülkede açl k s n - r nda yaflayan insanlar n say s artt rd. Atina Ekonomi Üniversitesi taraf ndan yap lan bir araflt rma, Attika bölgesindeki 11 kifliden birinin yard mlaflma kurumlar n n deste iyle yaflad n ortaya koydu. Atina Ekonomi Üniversitesi nin araflt rmas, Attika bölgesinde yaflayan kifli üzerinde yap ld. Araflt rma sonuçlar, baflkent Atina n n da içinde yer ald Attika ilinde 18 yafl n üzerindeki yaklafl k kifli yoksulluk s n r nda yaflad n ve hayat n idame ettirebilmek için s k s k yard mlaflma kurumlar na, kiliseyi, kamuya ait sosyal dayan flma kurumlar na baflvurmak zorunda kald n ortaya koydu. Yap lan araflt rmaya göre, her geçen gün daha da kötü duruma gelen aile ekonomisinde a rl k yafl grubu üzerinde yo unlafl - yor. Her 10 kifliden 4 ü ekonomik destek için ailesi d fl ndaki çevreye baflvururken, yüzde 17 lik bir bölüm de karfl l kl destekle ayakta kalabiliyor. Üniversitenin statistik Bölümü Baflkan Epaminonda Pana n n baflkanl nda gerçekleflen araflt rma, krizin Yunanl lar n yaflam flekli ve tüketim al flkanl klar üzerinde büyük de iflikliklere neden oldu unu gösteriyor. Kriz her 10 kifliden 6 kifliyi g da, giyim ve e lence konusunda olumsuz etkilendi. Hükümetin ald ekonomik önlemlerin uygulamaya konulmas yla yiyecek için yap lan harcamalar azald, günlük ihtiyaçlar için daha ucuz ürünler tercih edilmeye baflland, benzin tüketiminin azalmas için toplu tafl ma araçlar yöneldi. Ekonomik kriz vurdu, DE faturalar ödenemiyor Atina da üç kifliden biri, Yunanistan da dört kifliden biri DE (Elektrik Kurumu) faturalar n ödeyemiyor. ÜLKEY etkisi alt na alan ekonomik kriz elektrik faturalar na da yans d. Atinal tüketicilerin yüzde 31,18 inin elektrik faturalar n ödeyemedi i, ülke çap nda ise ayn oran n 27,62 oldu u bildirildi. Makedonya Trakya bölgesinde elektrik borcunu ödeyemeyenlerin oran ise yüzde 21,42. Ethnos gazetesinde yer alan habere göre, sadece Haziran ay nda eletrik faturas n ödeyemeyen tüketici say - s Bu arada, telefon kurumu OTE ye ait ödenmeyen fatura bulundu u ö renildi. Sular dari nin faturalar nda da benzer sorular n yafland na dikkat çekildi. Papandreu: 2011 son BAfiBAKAN Yorgo Papandreu 2011 y l n n ekonomik daralma için son y l oldu unu ileri sürdü. Bakanlar Kurulu nda konuflan Papandreu, 2012 y - l nda Yunanistan n yeniden kalk nmaya geçece ini, 2013 y l n n da ekonominin krizden ç kaca ve ekonomik ba ml l n sona erece i y l oldu unu söyledi. Papandreu, Bu uzun bir yol olacak ve ülkenin günlük mücadeleleri kazanmas gerekecek. Tehlike çanlar henüz susmad, çünkü hükümet geçmifle ait ciddi sorunlar temizlemek zorunda. ifadelerini kulland. Papandreu, kabine üyelerinde seçimler öncesinde yo un bir çal flma içerisine girmelerini de istedi. Gazetede yer alan verilere göre, Ocak ay nda elektri- e uygulanacak yüzde 13,7 lik zamla, durum yeni y ldan itibaren daha da kötü olacak. DE kurumuna borçlu olanlar n say s n n 2004 y l na oranla geçen y l yüzde 168 oran nda artt na, y llar n kapsayan aral kta elektri i kesilen tüketicilerin say s nda da yüzde 208 art fl oldu una dikkat çekildi. Ethnos gazetesinde yer alan verilere göre, Haziran ay nda tüketilen toplam elektrik ,23 euro tutar nda olup, bunun euroluk bölümü ödenmedi. Karfl laflt rma yapmak amac yla, y llar aras ndaki dönemde ödenmeyen faturalar n, toplam n içerisinde sadece yüzde 5 lik bir bölümü oluflturdu una da dikkat çekildi. Devlet kurumlar n n DE ye elektrik borcu ise milyor euro. Gazetede yer alan bilgiye göre, bunlar 30 Haziran 2010 tarihine kadar olan bakanl k ve di er devlet kurumlar na ait borçlar. LÜZUMLU TELEFONLAR Do u Makedonya ve Trakya Bölge Genel Sekreterli i: T.C Gümülcine Baflkonsoloslu u: HASTANELER Dedea aç Hastanesi: Gümülcine Hastanesi: skeçe Hastanesi: Polis imdat: 100 tfaiye: 199 Elektrik Kurumu (DE ): 125 OTE: 122 OTOBÜS TERM NALLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: TREN STASYONLARI Dedea aç: Gümülcine: skeçe: HAVAYOLU fi RKETLER OLYMPIC Havayollar : AEGEAN Havayollar : VAL L KLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: Dedea aç Belediyesi: BELED YELER RODOP L Gümülcine Belediyesi: fiapç Belediyesi: Yass köy Belediyesi: Susurköy Belediyesi: Sirkeli Belediyesi: Kozlukebir Belediyesi: Maronya Belediyesi: Cambaz Belediyesi: Kavakl Belediyesi: NAH YELER Arabac köy Nahiyesi: Hemetli Nahiyesi: Mehrikoz Nahiyesi: SA LIK OCAKLARI Yass köy: fiapc : Hemetli: Mehrikos: BELED YELER SKEÇE L skeçe Belediyesi: Bulustra Belediyesi: Vistonida Belediyesi: Mustafçova Belediyesi: Topiros Belediyesi: Gökçeler Belediyesi: NAH YELER Il ca Nahiyesi: Sinikova Nahiyesi: Kozluca Nahiyesi:

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı