DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009"

Transkript

1 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 Kapadokya'n n Mistik Köflelerine Yolculuk Travels to Cappadocia's Mystic Corners Dedeman Antakya'da Ziyafet Banquet at the Dedeman Antakya Milano'dan, Halep'e Al flverifl Turu Shopping Tour From Milan to Aleppo

2

3 DQ ÖNSÖZ-FOREWORD De erli Dedeman Dostlar, 1 lk say m za gelen tebrik mesajlar ve genel memnuniyetten ald m z cesaretle ikinci say m z çok daha güçlü bir içerikle sunuyoruz sizlere. Yine zevkle okuyaca n z tahmin etti imiz bir DQ var elinizde. DQ nun bahar say s sizleri bol bol seyahat etmeye yönlendiriyor! Köklü tarihi çok eski ça lara dayanan fianl urfa n n cazibesine kap lacak; Tokyo dan Singapur a, Halep ten Amsterdam a kadar dünyan n pek çok flehrinde al flverifl turuna kat lacak; klasik Do u Avrupa esteti i ile günümüz modernizminin harman olan Sofya ya uzanacaks n z. Gitti iniz yurtd fl gezilerinizde, o flehrin ünlü müzelerini gezdikten sonra içlerindeki flahane restoranlar hakk nda ön bilgi alacak, yöresel yemekleriyle a z n z suland racak Antakya mutfa n yak ndan tan yacaks n z... Dedeman Otelleri hakk ndaki yenilikleri ve gerçekleflen aktiviteleri takip edebilece iniz Haberler sayfalar m zda detayl olarak görebilece iniz Suriye deki at l mlar m z heyecan verici. Suriye de iflletme hakk n üstlendi imiz 3 yeni otelimiz var art k: fiam da Dedeman Damascus, Palmira da Dedeman Palmyra ve Halep de Dedeman Aleppo. Özenli hizmet anlay fl m zla bundan sonra ismimiz Ortado u da da an l yor olacak. Güzel bir ilkbahar ve keyifli okumalar dile iyle... Dear Friends of Dedeman, With the encouragement and support we've received in response to our first issue, we've set out on our second one with an even bolder approach, and with strong content to match. We're confident that you hold in your hands yet another DQ that you will read with relish. In DQ's spring issue we've decided to help stir the travel bug in you! You'll be mesmerized by the rich history and mystical allure of fianl urfa; you'll be transported around the globe with shopping tips from Tokyo to Singapore, and from Aleppo to Amsterdam; we'll also take you on a little trip to Bulgaria's capital city, Sofia, which blends Eastern European aesthetics with a contemporary sense of modernity. We'll guide you to the best sights and museums, give you all the tips on the top eateries and restaurants, and introduce you to the most delicious local cuisine in Antakya. You can also follow all the latest developments in the Dedeman Hotels chain through our news section, where you can read up on our latest Dedeman additions in Syria. We now run three new hotels in Syria: the Dedeman Damascus, the Dedeman Palmyra, and the Dedeman Aleppo. Our name, along with our famous quality of service and hospitality, will now spread out into the Middle East. We wish you a wonderful spring season and a pleasant read... Tamer Yürüko lu Genel Müdür / General Manager Dedeman Hotels & Resorts International

4 22 70 DQ Ç NDEK LER-CONTENTS ajanda-zoom 04 Türkiye de ve dünyada olup bitenler The news from Turkey and the world kültür&sanat art & culture 12 Müzeler ve fl k restoranlar Museums and elegant restaurants trend 36 Al flveriflte gözde destinasyonlar Trendy destinations for shopping seyahat-travel 22 Görkemli tarihiyle Sofya Sofia with a splendid history 52 Egzotik do ulu fianl urfa Exotic east Sanl urfa röportaj-interview 30 Sanat Tarihi Profesörü Nurhan Atasoy Professor of History of Art Nurhan Atasoy yemek-food 46 Dedeman Antakya da ziyafet Feast at Dedeman Antakya moda-fashion 60 Mistik Kapadokya Mystical Cappadocia haberler-news 70 Dedeman dünyas n n yenilikleri The latest news from Dedeman öykü-story 76 Ya mur T. Erdem den flafl rt c bir hikâye Exciting story by Ya mur T. Erdem DQ DEDEMAN QUARTERLY MT YAZ SAH B - CHAIRMAN Dedeman Hotel&Resorts International ad na Tamer Yürüko lu YÖNET M YER - EXECUTIVE CONTACT Dedeman Hotel&Resorts International Y ld z Posta Caddesi No Esentepe- stanbul Tel: YAPIM - PRODUCTION AJANS MEDYA GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITOR-IN-CHIEF Arzu Karacada YAZI filer MÜDÜRÜ (SORUMLU) MANAGING EDITOR Nevra Candaner NG L ZCE BÖLÜM ED TÖRÜ ENGLISH SECTION EDITOR Attila Pelit SANAT YÖNETMEN - ART DIRECTOR Belma Saraçç KATKIDA BULUNANLAR - CONTRIBUTORS Ceyda Kurtifl, Esin Müftüo lu, O uz Is göllü, Melen Çeker, Elif Eren, Murat Tekin, Birgül Giriflkin REKLAM GRUP BAfiKANI ADVERTISING GROUP CHAIRMAN Gonca Alyanak Savc REKLAM KOORD NATÖRÜ ADVERTISING COORDINATOR Tolgay Gülten REKLAM MÜDÜRÜ ADVERTISING MANAGER Özgür Kurum MÜfiTER TEMS LC LER CUSTOMER DIRECTORS Gözde Çevik, Özgür Çokgezen AJANS MEDYA Kuruçeflme Caddesi, No: 3 Kuruçeflme stanbul Tel: BASKI VE C LT / PRINTING PRESS Apa Uniprint Bas m San. ve Tic. A.fi. Had mköy stanbul Asfalt, Ömerliköy Mevkii Had mköy, Çatalca- stanbul Tel: Yay n Türü 3 ayl k, süreli, yerel Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Mart 2009 Dedeman Hotel&Resorts International n ücretsiz yay n d r. Complimentary copy of Dedeman Hotels&Resorts International. Dergide yay mlanan yaz, foto raf ve illüstrasyonlar n her hakk sakl d r. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. Yaz lar n sorumlulu u yazarlara, yay nlanan ilanlar n sorumlulu u ise sahiplerine aittir. All rights are reserved that pertain to the written materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may be borrowed or reproduced without full credit being given to the source.

5

6 4 AJANDA DQ KITALARI B RLEfiT REN KÖPRÜ THE BRIDGE THAT UNITES TWO CONTINENTS ngiltere nin en dikkat çekici oyunlar n yaratan ve sahnesinde a rlayan Old Vic Tiyatrosu nda 23 Mart - 15 A ustos tarihleri aras nda yepyeni bir proje sahne al yor. New York ve Londra n n en yetenekli oyuncular American Beauty filmiyle Oscar ödüllü Sam Mendes yönetiminde The Bridge Project için bir araya geliyor. Aralar nda 3 y ll k anlaflma imzalayan Brooklyn Müzik Akademisi, Old Vic Tiyatrosu ve Neal Street Yap m n iflbirli iyle 2 önemli oyun sergileniyor. Farkl k talar n flirketleri aras ndaki dayan flma sonucu oluflturulan proje, kültürleraras bir ba kurdu u ve farkl iki ülke oyuncular n ayn çat alt nda toplad için The Bridge Project ad yla an l yor. De iflen gösterim tarihleriyle Anton Çehov un Viflne Bahçesi ve Shakespeare in Bir K fl Masal adl oyunlar n n sahnelenece i Old Vic Theater daki bu özel projeyi kaç rmay n! At the Old Vic Theater in the U.K. from March 23 to August 15 you can see two plays directed by the Oscar-winning Sam Mendes. Entitled "The Bridge Project", the project includes two important plays put together in collusion with the Brooklyn Music Academy, Old Vic Theater and Neal Street Production, namely Anton Chekhov's Cherry Orchard and Shakespeare's A Winter's Tale. Don't miss it!

7 MAYIS TA fi LE DEY Z! Avrupa n n en önemli pilotlar n n birbirleriyle k yas ya rekabetine tan k olan en önemli organizasyonlardan biri olan Avrupa Ralli fiampiyonas, 9 ayr ülkede düzenleniyor. stanbul da Türkiye Otomobil Sporlar Federasyonu taraf ndan organize edilen ve Avrupa ülkeleri sporcular n n kat l m yla gerçekleflen Avrupa Ralli fiampiyonas n n bir aya da 1-3 May s tarihleri aras nda fiile de yap l yor. stanbul, Fenerbahçe de start alacak olan araçlar daha sonra fiile ye var p oradaki asfalt zeminli özel etaplarda as l yar fla bafllayacak. Baflar l Türk ve Avrupal ralli pilotlar n izleyerek heyecan dolu bir haftasonu geçirmek ve fiile nin ormanl k alanlar nda do ayla baflbafla kalabilmek istiyorsan z program n z flimdiden yap n. RALLY RACING IN MAY! Head over to Sile in May to check out the European Rally Championships as Europe's top rally drivers from nine countries battle it out for the coveted titled, producing their heartstopping death-defying skills for all to witness. Organized by the Turkish Autosports Federation, the Istanbul leg of the tour takes place between May 1-3. The rally starts in Fenerbahçe - Istanbul and ends in Sile. ORTAÇA DAN SAFKAN H KÂYELER PUREBREDS OF THE MIDDLE AGES stanbul Modern Sanat Müzesi Foto raf Galerisi nin son sergisi Safkan Yans malar 26 Nisan a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, 12. Yüzy l dan bu yana Avrupa saraylar nda görülen Yeguada de la Cartuja atlar n n sanata yans mas n göstermek amac yla ortaya ç km fl. Peter Müller Peter in eserlerinden oluflan sergide sanatç ; ünlü Avrupal ressamlar n tablolar nda da resmedilen bu soylu at n, yine ünlü tablolarla birlikte foto raflar n çekerek çarp c öyküler yarat yor. 40 foto raf n yer ald ve dolay s yla 40 farkl kurgunun yarat ld sergide portre çekimi ve atlar konusunda uzman olan foto rafç Peter Müller Peter in fark hissediliyor. Ayr ca kullan lan alanlar yans tan ve her biri kendi hikâyesini yaratan 6 foto raf da fl kl kutularda Vincent Amigo nun besteleriyle sergilenerek görenleri o dönemlere götürüyor. Atlar, görsel uyumu, hikâyeleri, yarat c l ve bütünselli iyle ziyaretçilerinde farkl hisler uyand ran ve görülmesi gereken bir sergi Safkan Yans malar The Istanbul Modern Art Museum Photography Gallery's latest exhibition is entitled "Purebred Reflections" and catalogues the history of the Yeguada de la Cartuja breed of horses which have had pride of place in European palaces since the 12 th century. The exhibition, which will last through April 26, includes over 40 photos depicting this breed of horse, based mainly on the works of photographer Peter Müller Peter. The exhibition presents a mix of audio-visual and narrative dimensions that aim to leave the observer spellbound by this beautiful and majestic animal. 5

8 AJANDA 6 DQ 28. Uluslararas stanbul Film Festivali bu sene 4-19 Nisan tarihleri aras nda sinemaseverlerle bulufluyor. Festival kapsam nda gösterilecek filmler aras nda 81. Oscar Ödülleri ne aday olan Avusturyal yönetmen Götz Spielmann' n psikolojik dram "Revanche" ve Almanya'n n Oscar aday "The Baader Meinhof Complex" ve belgesel olarak da NTV Belgesel Kufla nda gösterilecek olan Tia Lessin ve Carl Deal'in çarp c belgeseli "Trouble The Water" ön plana ç k yor. Yaklafl k 20 kategoride 150 yi aflk n filmin gösterilece i etkinlikte en çok merak uyand ran filmlerden biri ise Newyork, I Love You. 12 farkl yönetmenin kendi perspektifinden anlatt k sa filmleri birlefltiren bu filmde Türk yönetmen Fatih Ak n ve oyuncu U ur Yücel i izlemek mümkün. Film gösterimleri d fl nda düzenledi i etkinliklerle de stanbul da gerçek anlamda bir festival havas estiren Film Festivali nin program na adresinden göz atabilirsiniz. The 28 th International Istanbul Film Festival takes place on April This year's festival includes the Oscar-nominated Austrian director Götz Spielmann's psychological drama "Revanche" and Germany's controversial Oscar-nominated film "The Baader Meinhof Complex". Also showing is the documentary by Tia Lessin and Carl Deal called "Trouble The Water", along with over 150 other films in 20 different categories and genres, including "Newyork, I Love You". This movie is a compilation of 12 different perspectives of foreign directors including Fatih Ak n where in this movie U ur Yücel is starring.to check the film schedule, go to STANBUL F LME DOYACAK ISTANBUL FILM FESTIVAL

9

10 8 DENEYSEL KÜLTÜR HARMANI Londra da 2008 in aral k ay nda aç lan ve 6 ay boyunca varolacak yeni bir proje; The Duble Club. çinde hem restoran hem bar hem de bir disko bar nd r yor. Angel metro dura n n hemen yan nda Viktoria dönemine ait bir ambarda Afrika ve Bat dünyas n ça dafl müzik, sanat ve tasar m alan nda harmanlayan farkl bir dünya buras. Sanatç Carsten Höller bu iki farkl kültürün müzi ini, lezzetini ve esteti ini bir araya getirerek deneysel bir mekân yaratm fl. Pek ço unun yabanc s oldu u Kongo dünyas n da tan t yor. Ülkedeki sanatsal çal flmalara bu özgün fikri sayesinde fl k tutmufl oluyor. Proje ile ilgili di er bir ayr nt da elde edilen kâr n %50 sinin Unicef e ba fllanacak olmas. Yolunuz Londra ya düflerse farkl dünyalar n ça dafl izlenimlerini yans tan bu mekâna u ramay ihmal etmeyin. EXPERIMENTAL CULTURE BLEND A new project in London called The Duble Club got going in 2008 and will be continuing for 6 months. Located in a Victorian-era building next to the Angel tube station, it has both a disco and a restaurant and brings together a mix of African and Western modern music, art and design in a single space. Created by artist Carsten Höller, the project seeks to blend these two cultural worlds in a variety of ways, with 50% of profits going to UNICEF. For more information, go to TÜRK YE N N EN Y LER BEST OF TURKEY Travel+Leisure dergisi taraf ndan haz rlanan seyahat kitab Best of Turkey, Türkiye yi birbirinden çarp c foto raflar ve etkileyici metinlerle dünyaya tan t yor. ngilizce ve Türkçe olmak üzere iki farkl dilde yay mlanan Best of Turkey, Türkiye çap nda seçkin kitapevlerinde okuyucular n be enisine sunuldu. Türkiye topraklar nda okuyucuyu bir gezintiye ç karan kitap, Gelibolu da Anzak günü ve antik ça n en önemli heykel okulu Afrodisias gibi kültürel varl klar n yan s ra; Kapadokya ve Karadeniz gibi do a harikalar n ; Bozcaada, Ayval k ve fiirince gibi k rsal bölgelerin kentliler taraf ndan yeniden keflfiyle gelen canlanmay ; Güney in en al ml tatil beldelerini ve Do u nun gizemli kentlerini mercek alt na al yor. Modern sanat müzeleri, yüksek tasar m ürünü oteller ve resortlar, dünya çap nda restoranlar ile sanat, müzik ve moda dünyas n n en iyilerinin de yer ald kitapta, Türkiye nin geçirmekte oldu u heyecan verici de iflimi hissedeceksiniz... Travel+Leisure magazine has prepared a new travel book entitled "Best of Turkey" which includes all the most breathtaking sites worth visiting in Turkey, accompanied by magnificent photos. It includes such places as Gallipoli, Cappadocia, Aphrodisias, the Black Sea region, Bozcaada, Ayval k and fiirince, as well as the best of the south and east of Turkey. Travel enthusiasts will love it.

11

12 AJANDA 10 DQ SERKAN ÖZKAYA NEWYORK TA IN NEW YORK Sanatç Serkan Özkaya, New York ta ayn anda iki sergisiyle karfl m za ç k yor. Chelsea Slag Gallery de aç lan Sayg de er Bay veya Bayan ve Brooklyn deki Cabinet dergisinin sergi salonundaki Ani Esinti sergileri Mart bafl itibariyle sanatseverleri bekliyor. Slag Gallery deki sergide; daha önce de çeflitli müzelerde sergilenen ve yank uyand ran onbinlerce sünger adamc ktan oluflan Tüm Dünya flçileri isimli yap t görebilirsiniz. Bu sergide ayn zamanda 9. Uluslararas stanbul Bienali nde sergilenen Davut (Mikelanj dan esinle) isimli videosu ve 5 adet heykeli de yer al yor. 36 yafl ndaki sanatç yap tlar ndaki elefltirmen Lilly Wei taraf ndan tarihin, yarat c l n ve özgünlü ün anlam n zenginlefltiren bir ütopyac, Duchamp ve Dadac lar n izinde nefleli bir provokatör olarak tan mlan yor. Sayg de er Bay veya Bayan sergisinin yan s ra Newyork ta ikinci kez sergilenme flans bulan ve yaratt etkiyle ziyaretçilerine esintiyi hissettiren Serkan Özkaya n n Ani Esinti sergisini yolunuz Newyork a düflerse mutlaka ziyaret edin. Turkish artist Serkan Özkaya will have his works featured in two galleries in New York simultaneously, with one exhibition at the Chelsea Slag Gallery called 'Sayg de er Bay veya Bayan' (Esteemed Lady and Gentleman) and one at Brooklyn's Cabinet magazine gallery called 'Ani Esinti' (Instant Inspiration). The exhibition at the Slag Gallery features the work "All the World's Workers" ('Tüm Dünya flçileri') which is composed of hundreds of sponge human figurines. It also includes the artist's video work entitled 'David (Inspired by Michelangelo)' which also featured in the 9th Istanbul Biennial. There are also five sculptures by the artist, who is described by art critic Lilly Wei as "a utopian who has enriched the concepts of creativity and uniqueness." If you happen to be in New York at the time, make sure to check these two exhibitions out. SEYAHAT NOTLARI TRAVEL NOTES rlanda da resmi tatil ilan edilen St. Patrick s Day her y l 17 Mart ta kutlan yor. rlanda n n koruyucu azizlerinden Aziz Patrick ad na katoliklerin kutlad bu dini gün zamanla de iflerek 5 günlük bir festival halini alm fl. Herkesin yeflil giydi i ve pub lara ak n etti i bu festival süresince sokaklarda geçit törenleri ve konserler düzenleniyor. St. Patrick s Day festival kutlamalar na kat lma amac yla rlanda ya ak n eden turistlerin d fl nda Amerika, Avustralya, Kanada gibi di er birçok ülkede de bu günün an s na aktiviteler düzenleniyor. Ireland's official holiday St. Patrick's Day is celebrated on 17 March. Dedicated to Ireland's patron saint Patrick, the festival lasts five days and everybody wears green and heads to Irish pubs and drinks lots of Guinness beer and whiskey. There are also tons of concerts, parades and street parties during this time. The best part about it is that the festival has become not just famous in Ireland but all over the world, in every country with large Irish communities and heritage, mainly the U.S., Australia and Canada. Paris in Eiffel Kulesi ni en güzel gören noktas nda konufllanm fl Musee de l Homme da 30 Mart 2009 a kadar Les Femmes du Monde (Dünya n n Kad nlar ) sergisi var. Eski denizci Titouan Lamazou nun seyahatleri s ras nda tan k oldu u farkl kültürlerden ilham alarak ortaya ç kard bu sergide sanatç n n kad nlar üzerine çizimleri, foto raflar ve tablolar yer al yor. Situated in Paris's Eiffel Tower is the Musee de l'homme which until 30 March 2009 will be featuring the exhibition entitled Les Femmes du Monde (The Women of the World). The exhibition brings together the photographic works of the seafaring explorer Titouan Lamazou during his journeys around the world while discovering different countries and cultures. It features drawings, photos and paintings by the artist. Ah rkap H drellez fienlikleri bu sene yine 5 May s ta Ah rkap da Roman gelene ini tan tan e lenceli ruhuyla görülmeye de er! The Ah rkap H drellez Festivities are underway on 5 May at Ah rkap where you can experience the richness and madcap frivolity of local Gypsy culture to the max.

13

14 DQ 12 KÜLTÜR&SANAT-CULTURE&ART Sanatsal Lezzet Duraklar Arty Eateries Koleksiyonlar ve sergi içeriklerinin yan s ra içinde bulunduklar mimari yap lar yla da gündem oluflturan müzeler bünyelerinde bar nd rd gurme restoranlarla hayli ilgi çekiyor. Dünyaca ünlü ödüllü fleflerin haz rlad menüleriyle göz dolduran restoranlarda bak n neler var... Museums these days aren't just repositories of art, but also feature excellent gourmet restaurants and cafes. Here's a few of the most impressive dishes featuring some of the world's leading head chefs... YAZI-BY MELEN ÇEKER

15 13 Royal Ontario Museum C5 Restaurant &Lounge Evrensel kültür ve tarihi ele alan birikimiyle dünyan n önde gelen müzeleri aras nda yer alan Royal Ontario Museum, 40 galerisi ve 6 milyondan fazla objesiyle Kanada n n en zengin müzesi. Dinazorlara ait en kapsaml koleksiyonu elinde bulundurman n yan s ra k talara yay lm fl duvar çizimlerinden tahta heykellere kadar çok çeflitli kültür kal nt lar n, nesli tükenmifl ya da hala devam eden One of the world's foremost museums in terms of universal culture and history, the Royal Ontario Museum features 40 galleries and over 6 million objects, making it Canada's richest and biggest museum. It has an excellent permanent exhibition documenting the time of the dinosaurs, as well as others dedicated to endangered and extinct species, human artifacts from statues to wooden carvings, and also clothes and textiles and other ethnographic items.

16 14 26 Nisan a kadar A Fossil Paradise: The Discovery of the Burgess Shale isimli sergi konuk ediliyor. Charles D. Walcott n zengin fosil koleksiyonu, ünlü tafl bilimci Charles D. Walcott un çal flma foto raflar ve kiflisel eflyalar eflli inde sunuluyor. hayvan örneklerini, eski ça larda yaflam fl medeniyetlerin k yafetleri gibi yaflam fleklini yans tan bulgular bünyesinde sergiliyor. Bunun yan s ra dönemsel sergilerin de sanatseverlerle buluflturuldu u müzede 26 Nisan a kadar A Fossil Paradise: The Discovery of the Burgess Shale isimli bir sergi konuk ediliyor. Charles D. Walcott n Kanada kayal klar nda keflfetti i bu zengin fosil koleksiyonu, bulunuflunun 100. y l flerefine ünlü tafl bilimci Charles D. Walcott un çal flma foto raflar ve kiflisel eflyalar eflli inde sunuluyor. Royal Ontario Museum da yer alan C5 Restaurant&Lounge, müzeye Daniel Libeskind taraf ndan yap lan geniflletme çal flmalar s ras nda eklenen 5. kata konufllanm fl. Mimar n, müzenin tafl ve mineral koleksiyonundan esinlenerek tasarlad kristal temal mekân beyaz a rl kl dekorasyonu ve panoramik manzaras yla oldukça iç aç c. Ad n bulundu u kat ve kristal kelimesinin birlefliminden alan restoran n flefi Ted Corrado da bu restoran n felsefesini bütünleyen bir menü yaratm fl. Toronto nun kültürel dokusunu yans tan, yerel malzemelerle haz rlanan ve etnik mutfaklar n baharatlar yla harmanlanan k rm z et ve deniz mahsülleri a rl kl yemeklerden tütsülenmifl ahtapot denemeye de er! Sal gününden cumartesi gününe kadar ö le yemekleri için, perflembe-cuma-cumartesi günleri de akflam yemekleri için tercih edebilirsiniz. Pazar ve pazartesi hariç her gün aras nda aç k. 100 Queens Pk Toronto, ON, M5S2C6 Tel: + 1 (416) There are also temporary exhibits, namely the "A Fossil Paradise: The Discovery of the Burgess Shale" exhibition until 26 April, which features the rich fossil collection of Charles D.Walcott. Besides the permanent exhibition, there are also temporary exhibits, namely the "A Fossil Paradise: The Discovery of the Burgess Shale" exhibition until 26 April, which features the rich fossil collection of Charles D.Walcott. The Royal Ontario Museum's C5 Restaurant&Lounge was added to the fifth floor after the recent renovations under Daniel Libeskind. The restaurant's decor is inspired by the architecture, stonework and mineral collections of the museum, and it also has a great panoramic view of the scenery outside. The head chef is Ted Corrado, and his menu features mostly red meat and seafood dishes, with delicacies as the smoked octopus. The restaurant is open for lunch from tuesdays to saturday, and for dinner as well from thursdays to saturdays. Open tuesdays to saturdays 3-10 pm. 100 Queens Pk Toronto, ON, M5S2C6 Tel: + 1 (416)

17 National Art Center Le Musee Japonya n n devlete ait 5 sanat merkezinden biri olan Tokyo daki National Art Center, metrekareye yay lm fl sergi alan yla ülkenin en büyük sanat alanlar ndan biri. Devaml bir koleksiyon bar nd rmaktansa dönemsel sergileri a rlayan bir galeri olmay tercih ediyor. Ça dafl sanat n örneklerini sergilemek üzere dünyan n en önemli müzelerine ait koleksiyonlar Tokyo ya getirerek sanatseverlerle buluflturan National Art Center, ilgililere sundu u sanatsal e itim programlar ve sanat kütüphanesiyle de s k s k ziyaret edilen bir merkez durumunda. One of Japan's state owned five art centers is the National Art Center in Tokyo. Spread out over 14,000 meterssquare, the center is one of the biggest art exhibition venues in the world. Rather than featuring a permanent collection, the art center prefers to host seasonal temporary exhibitions, mainly to do with contemporary and modern art. It also features a remarkable and very popular library. These days the National Art Center hosts two exhibitions: The NACT Annual Show of Contemporary Art exhibition from 4 March to 6 May and the "L' Enfant dans les collections du Musée du Louvre" (Children from Collections of the Louvre Museum) exhibition from 25 March to 1 June.

18 16 National Art Center flimdilerde iki önemli sergiye ev sahipli i yap yor. 4 Mart- 6 May s 2009 tarihlerinde Japonya daki ulusal sanat merkezlerinde be eni toplayan ça dafl sanat eserlerinden oluflan The NACT Annual Show of Contemporary Art isimli sergi ve 25 Mart - 1 Haziran 2009 tarihleri aras nda Louvre Müzesi ndeki çocuk tablolar ndan derlenen L Enfant dans les collections du Musée du Louvre sergisi Tokyo da sanatseverlerle buluflacak. Tokyo daki bu aktif sanat merkezi içinde dünyaca ünlü flef Paul Bocuse un kendi ad n tafl yan restoran Brasserie Paul Bocuse Le Musée, Japonlar n Frans z mutfa n deneyimleyece i önemli bir mekân olarak karfl m za ç k yor. fiefin Japonya da açt ilk restoran Le Musée, kendinizi Fransa da hissettirecek kadar mutfa na ba l tatlardan olufluyor. fiefin spesiyali balkaba çorbas ve tartar soslu bonfile flehirde tadabilece iniz en lezzetli seçimlerden. Müzenin içinde külah fleklinde bir yap olarak karfl n za ç kan bu restoran mimarisiyle de oldukça dikkat çekici. Siz külah n üst bölümünde yemeklerinizi yerken, en alt kattaki mutfakta flefler harikalar yarat yor. Mekânla ilgili tek elefltiri, mutfaktan ç kan yemeklerin müzenin içinde ufak bir gezintiye ç kt ktan sonra masan za gelmesi ve ola an s kayb Sal günleri hariç her gün aras nda aç k. 3rd Fl., The National Art Center Tokyo, , Roppongi, Minato-ku, Tokyo Tel: + 81 (03) Mart- 6 May s 2009 tarihlerinde Japonya daki ulusal sanat merkezlerinde be eni toplayan ça dafl sanat eserlerinden oluflan The NACT Annual Show of Contemporary Art isimli sergiyi izleyebilirsiniz. National Art Center hosts two exhibitions: the NACT Annual Show of Contemporary Art exhibition from 4 March to 6 May and the "L' Enfant dans les collections du Musée du Louvre" (Children from Collections of the Louvre Museum) exhibition from 25 March to 1 June. This prime art venue in Tokyo also features the exquisite Brasserie Paul Bocuse Le Musée under head chef Paul Bocuse. The restaurant offers French cuisine for Japanese, including such delicious classics as the pumpkin soup and tartar sauce steak. The restaurant is also noteworthy for its conical architectural structure and decor. The only criticism might be that your food arrives after you've taken a tour of the museum. Open daily (except Tuesdays), 11 am - 10 pm 3rd Floor, The National Art Center Tokyo, , Roppongi, Minato-ku, Tokyo Tel: + 81 (03)

19 Musee de l Homme Cafe de l homme 1937 y l nda kurulan Musee de l Homme; 7 ayr bölümüyle insano lunu tan mlayan bütün objeleri bir araya getirmeyi amaçl yor. Antropolojik ve etnolojik aç dan dünyan n en önemli müzelerinden biri olarak gösterilen Musee de l Homme Fransa daki Kraliyet Aileleri nin 16 yy.dan kalan tarihi birikimleriye kurulmufl. Tarihten önce y llar na uzanan arflivinde; arkeolojik kal nt lar, fosiller, foto raflar, bilimsel incelemeler, eski tafllar, etnografik objeler, heykel ve desenler k talara göre konumland r larak bize de iflimimizi anlat yor. Daimi olan sergiler d fl nda dönemsel etkinliklere de yer veren Musee de l Homme da 30 Mart a kadar Les Femmes du Monde (Dünya n n Kad nlar ) sergisi var. Eski denizci Titouan Lamazou nun seyahatleri s ras nda tan k oldu u farkl kültürlerden ilham alarak ortaya ç kard bu sergide sanatç n n kad nlar üzerine çizimleri, foto raflar ve tablolar yer al yor. Established in 1937, the Musee de l'homme features seven sections that include objects that seek to define humanity. Considered one of the most important museums in terms of anthropology and ethnology, the museum was originally built to house the priceless artifacts in the collections of royal families from the 16 th century. The museum now has an archive that goes back 250,000 years, including fossils, archeological discoveries, photos, old stones, ethnographic objects and more. Besides the permanent collection, the museum also hosts many temporary exhibitions. Until 30 March 2009, the museum hosts the "Les Femmes du Monde" (Women of the World) exhibition which is centered around the travels of Titouan Lamazou. The Café de l'homme on the first floor of the museum has one of the best vantage points from which to view the Eiffel Tower. Head chef of the cafe Michaël Foubert has prepared a very creative menu that is based mainly around fish and meat, along with a very good wine list. One of the delicacies in the cafe is the lamb chops in Bordeaux sauce. The ceiling is high and the general layout and decor is very spacious and uplifting, with great lighting that instills a romantic ambience overall. The cafe is located in the Trocodero square of the historic Palaise de Chaillot. Open daily (except Monday), until 2 am. 17 Place du Trocadéro, Musée de l'homme - Paris XVIe Tel: + 33 (01)

20 18 Müzenin birinci kat nda yer alan Café de l Homme ise, Paris in Eiffel Kulesi ni en güzel gören noktas na kurulmufl. fief Michaël Foubert in tad damakta kalan et ve bal k a rl kl yarat c menüsüne çok zengin bir flarap kav efllik etmekte. Bordeaux soslu pirzolas ile ünlü mekânda dünya mutfa n n bu gizemli ortama uygun baharatlarla zenginlefltirilmifl tatlar, renkli ve flafl rt c görünümleriyle karfl n za ç k yor. Yüksek tavanlar ve masa düzeniyle ferah olman n yan s ra, fl kland rma ve iç mekan tasar m yla da romantik bir hava yarat lan mekân, bahar aylar itibariyle bahçeye aç l yor. Turistlerin nefes kesen manzaras nda foto raf çektirmek için ak n etti i Trocodero meydan ndaki tarihi Palaise de Chaillot içinde yer alan bu restoran ayr cal kl bir deneyim yaflat yor. Pazartesi hariç her gün ye kadar aç k. 17 Place du Trocadéro, Musée de l'homme - Paris XVIe Tel: + 33 (01) Müze Musee de I Homme da 30 Mart 2009 a kadar Les Femmes du Monde (Dünya n n Kad nlar ) sergisi var. Eski denizci Titouan Lamazou nun seyahatleri s ras nda tan k oldu u farkl kültürlerden ilham alarak ortaya ç kard bu sergide sanatç n n kad nlar üzerine çizimleri, foto raflar ve tablolar yer al yor. Until 30 March 2009, Musee de I Homme hosts the "Les Femmes du Monde" (Women of the World) exhibition which is centered around the travels of Titouan Lamazou.

21 19 Sak p Sabanc Müzesi Müzedechanga Sabanc ailesinin bir dönem konut olarak kulland klar Emirgan daki Atl Köflk, Sak p Sabanc Müzesi ne dönüfltürüldü ü 2002 y l ndan beri aileye ait resim ve hat koleksiyonunu sergilemenin d fl nda dönemsel olarak da uluslararas sergileri sanatseverlerin ziyaretine sunuyor. Pablo Picasso ve Rodin in akabinde en son Salvador Dali yi galerisine konuk eden müzenin bir sonraki sergisi merak konusu. Dünya n n en ünlü sanatç lar n n sergilerine ev sahipli i yapman n yan s ra Sak p Sabanc Müzesi, birçok uluslararas ödül sahibi Changa restoranlar n n bir flubesini Müzedechanga olarak bünyesinde bar nd r yor. fief Peter Gordon un dan flmanl yla fark n hissettirdi i Modern Türk ve Akdeniz mutfa na özgü tatlardan oluflan menü di er Changa lardan daha farkl. Bafllang ç olarak asma yapra nda zgara hellim peyniri ve tatl biber sos ve ard ndan al nacak kuru üzümlü kuskus eflli inde sunulan tabboulehli tavuk lezzetli bir seçim oluflturuyor. Autoban Mimarl k ekibinin Müzedechanga ya özel tasar mlar yla dekore ettikleri mekân duvar boyu aynalar, mefle masalar ve Poulsen imzal beyaz metal ayd nlatmalar yla 2007 y l nda dünyaca ünlü Wallpaper dergisi taraf ndan da En yi Restoran ödülüne lay k görüldü. Emirgan dan bo az seyrederken, manzara eflli inde Müzedechanga ya özel kokteylerden yudumlamay unutmay n! Pazartesi hariç her gün aras nda aç k. Sak p Sabanc Caddesi No: 22, Emirgan Tel: (0212) Located in the splendid grounds of the Sabanc family's Atl Köflk mansion in Emirgan (named after a recreation of a famous horse statue from Venice), the Sak p Sabanc Museum has been the brightest star in the Istanbul art world since opening in 2002, drawing such exhibitions as Pablo Picasso, Rodin, and most recently Salvador Dali. Besides being an exceptional museum, the former mansion also features on its grounds the internationally renowned Müzedechanga (a branch of Changa restaurant in Taksim), which has won many awards and was even chosen best restaurant by Wallpaper magazine in The restaurant's head chief is Peter Gordon, and his menu is Turkish and Mediterranean based. Such delicacies include grilled halloumi cheese with sweet pepper sauce for starters, and chicken tabouli with cous cous and raisins for mains. The decor and architecture of the restaurant is the work of Turkey's world-famous design agency Autoban. Needless to say, the restaurant has a magnificent view of the Bosphorus, make it the perfect place to relax and sample one of their excellent cocktails after a tour of the museum. Open daily (except Mondays) 10:30 am-1 am. Sak p Sabanc Caddesi No:22, Emirgan Tel: +90 (212)

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 Kapadokya'n n Mistik Köflelerine Yolculuk Travels to Cappadocia's Mystic Corners Dedeman Antakya'da Ziyafet Banquet at the Dedeman Antakya Milano'dan,

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 Coflkun Aral dan Haberler The latest news from Coflkun Aral Bir Baflka Kapadokya A different side of Cappadocia Dedeman Konya dan Tatl Büfesi Dessert

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 Dünya fiehirlerinde Yeni Y l New Year celebrations in cities worldwide Palandöken de K fl Winter at Palandöken Suyun Müzi ini Duyan Anjelika Akbar Anjelika

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 Dedeman Vacation & Point System Akdeniz in Güzel Adas : Kuzey K br s The Mediterranean's enchanting island: Northern Cyprus Dedeman Antalya dan Sa l kl

Detaylı

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Ahu Türkpençe

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul Ahu Türkpençe Söyleflisi Interview with Ahu Turkpence Mevlana n n

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 Siyah İnci; Zonguldak Black Pearl: Zonguldak Tecrübeli ralli pilotu Volkan Işık Experienced race pilot:

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 Siyah İnci; Zonguldak Black Pearl: Zonguldak Tecrübeli ralli pilotu Volkan Işık Experienced race pilot:

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010

DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010 Bu Yaz Bodrum da Neler Olacak? What s going on in Bodrum this summer? Endüstriyel Tasarımın Dünü Ve Bugünü The past and present of

Detaylı

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 0 8 S O N B A H A R - F A L L 2 0 1 0 Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview

Detaylı

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism A dan Z ye Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF Din ve Turizm Religion and Tourism ED TÖR çindekiler/ Contents Haberler/ News Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda Turkey s first Sunwing in

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 4 L K B A H A R - S P R I N G 2 0 1 2 Romantizmin Merkezlerine Yolculuk A Trip to the Centers of Romance Yaza Hafif Başlayın A Light Start to the

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 5 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 2

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 5 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 2 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 5 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 2 Bir Duayen, Betûl Mardin A Doyenne, Betûl Mardin Bu Yaz Londra Konuşuyor This Summer London Speaks Turkuaz Sularda

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 19 İLKBAHAR-SPRING 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 19 İLKBAHAR-SPRING 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 19 İLKBAHAR-SPRING 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Avrupa da kasaba turu A Tour of Europe s small towns William Kass ın küçük dünyası William Kass miniature world

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 3 K I Ş - W I N T E R 2 0 1 1 Renkli Bir Kış Masalı A Colorful Winter Tale Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Çorbalar The essential flavor of winter

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 3 K I Ş - W I N T E R 2 0 1 1 Renkli Bir Kış Masalı A Colorful Winter Tale Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Çorbalar The essential flavor of winter

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 6 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 2

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 6 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 2 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 6 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 2 Sarp Akkaya ile Oyunculuk Üzerine Keyifli Bir Röportaj Interview with Sarp Akkaya on Acting Bir Başka İspanya

Detaylı

Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa. Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks

Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa. Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 0 L K B A H A R - S P R I N G 2 0 1 1 Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks

Detaylı

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge...

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge... DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 20 YAZ-SUMMER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked

Detaylı

fiifre / Password: stanbul

fiifre / Password: stanbul fiifre / Password: stanbul P o i n t H o t e l v e Ç a d a fl S a n a t fiifre / Password: stanbul Point Hotel and Contemporary Art Küratör / Curator: Beral Madra Yeflim A ao lu Gülçin Aksoy Volkan Aslan

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 22 KIŞ-WINTER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 22 KIŞ-WINTER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 22 KIŞ-WINTER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Bu şehirlere kar çok yakışıyor These cities look good in snow 40 yıllık hatıra giden en kestirme yol A shortcut for

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003 1 A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y September / Eylül 2003 11 Flip Flop Flyin is Craig Robinson, an artist, illustrator, designer and animator who lives and works

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1 45 yıllık zaman tüneli 45 year time tunnel Antalya da macera Adventure in Antalya Dedeman Otelleri CEO su Tamer Yürükoğlu

Detaylı

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI ÖNSÖZ- Ç NDEK LER 05 Eskitti imiz zamanlar arkada b rak p, yeni bir y l n sayfalar n çevirmenin heyecan n yaflamaya bafll

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 125 Kasım / November 2014

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 125 Kasım / November 2014 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 125 Kasım / November 2014 Saygıyla anıyoruz We remember Atatürk with respect Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut

Detaylı

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal Çal fl nca oluyor. KOCAELi BÜYÜKfiEHiR BELEDiYESi BASIN-YAYIN VE HALKLA ilifikiler DA RESi BAfiKANLI I YAYINLARI 13 METROPOLITAN MUNICIPALITY OF KOCAELi-PUBLICATION OF DEPARTMENT OF MEDIA AND PUBLIC RELATIONS

Detaylı

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel Bu kitap Point Hotel Taksim in lobisi, katlar, restaurantlar ve odalar nda yer alan Ara Güler in stanbul fotograflar n paylaflmak için Point Hotel ve Fotograf

Detaylı