GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU"

Transkript

1 GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU NDEK LER I- A- EN KOLAY, EN GÜVENL T CARET B- BAKANLIK TE LAT YAPISI C- NSAN KAYNA IMIZ D- YEN B NAMIZDA H ZMETE BA LADIK E- MEVZUAT ÇALI MALARIMIZ F- GÜMRÜK VE T CARET KONSEY II- GÜMRÜKLER A- GÜMRÜK KAPILARIMIZ B- GÜMRÜKLER ZDE YEN UYGULAMALAR 1- Yeni Özet Beyan Uygulamas 2- Ortak Transit 3- zl Geçi Hatt Uygulamas 4- Onaylanm Ki i Statüsü 5- Yetkilendirilmi Yükümlü Statüsü 6- zl Kargo Ta mac C- GÜMRÜKLERDE DEVAM EDEN PROJELER Z 1- Farkl Kurumlara Gitmeye Son; Tek Pencere Sistemine Geçiyoruz 2- Gümrüklerde Kâ ts z Beyan Dönemi 3- Tek Durak 4- Ortak Kap 5- Yolcu lemlerinde Geli meler: Var Öncesi Yolcu Bildirimi 6- Gümrük ve Ticaret Veri Ambar Sistemi ve Veri De imleri D- GÜMRÜK LEM SÜRELER VE HAT ORANLARI E- DI T CARET STAT ST KLER F- ARAÇ ve YOLCU STAT ST KLER G- BAKANLI IMIZ TARAFINDAN DI T CARET LEMLER NDE TAHS L ED LEN VERG LER 1

2 H- VE ÇOK TARAFLI LER 1- pek Yolu Giri imi 2- Kervansaray Projesi - F KR VE SINA MÜLK YET HAKLARINI KORUYORUZ J- GÜMRÜK LABORATUVARLARININ MODERN ZASYONU K- UZLA MA MÜESSESES L- KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 1- Uyu turucu Madde Kaçakç 2- Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü çki Kaçakç 3- Çay Kaçakç 4- Akaryak t Kaçakç 5- Akaryak t Kaçakç yla Mücadele için Özel Ekip Kuruyoruz 6- Kaçakç lar Kamuoyuna lan Ediyoruz 7- Kaçakç kla Mücadelede leri Teknoloji Kullan yoruz 8- Nakit kontrolleri ile ilgili yap lan faaliyetler 9- Dedektör Köpekler 10-ALO 136 M- TASF YE H ZMETLER III- CARET A- Ç T CARET 1- Ticari Hayat Yeniden ekillendiriyoruz 2- Hukuki Altyap Tamaml yoruz 3- Anonim irketlerin Tamam Denetim Kapsam na Al yoruz 4- Gayrifaal irketlerin K sa Yoldan Tasfiyesi Çal malar z Devam Ediyor 5- Ticaret Sicil Kay tlar Elektronik Ortamda Tutuyoruz 6- Ticaret Sicilinde Edindi imiz Tecrübeleri Di er Ülkelerle Payla yoruz 7- Tarladan Sofraya Ticarette Güven 8-Ürün Künyesi ile Sebze ve Meyveler Kimlik Kazan yor 9-Depolara Lisans, Ürünlere Bereket Geliyor 10-Yeni Bir Yat m Arac Do uyor 11-Elektronik Ticaretin Hukuki Altyap Olu turuyoruz. 2

3 12-Perakende Ticareti Bütüncül Bir Yakla mla Düzenliyoruz. 13-Ustal k Belgesi Sorununu Çözüyoruz. 14-Oda ve Borsalar n Seçim lemlerinde ve Üye Faaliyet Kodlar nda Önemli Yenilikleri Hayata Geçirdik. 15-KOB lere Kredi Kolayl Getirdik B- TÜKET HAKLARI 1- Tüketicileri Daha leri Seviyede Korumaya Yönelik Tedbirler Al yoruz 2- Tüketici Hakem Heyetleri 3- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri 4- Reklam Kurulu Faaliyetleri 5-Belge Uygulamas 6-Tüketici Bilgi Sistemi (TÜB S) 7-Tüketici Konseyi 8-Tüketici Ödülleri 9-Tüketicinin Korunmas yla lgili AB ve Di er Uluslararas Kurum ve Kurulu larla li kiler C-ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZ 1-ESDEP Kazan mlar 2-Esnaf ve sanatkârlar n AB programlar ndan faydalanmas kolayla rmaya yönelik çal malar yap ld 3-Esnaf ve sanatkârlar za yönelik yeni bir te vik ve destek sistemi (ESDES) kurulmas çal malar z devam ediyor 4-Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi ESB S 5-Esnaf ve Sanatkârlar ûras D-KOOPERAT FLER 1-Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Plan (TÜKOSEP) Yürürlü e Koyarak Uygulamas na Ba lad k 2-Kooperatiflerin Desteklenmesi Program (KOOP-DES) Hayata Geçirdik 3-Kooperatif Bilgi ve Denetim Sistemi Projesi (KOOP-B S) 4-Tar m Sat Kooperatiflerinde Yeni Bir Dönem Ba latt k 3

4 5-Kredi Kefalet Kooperatifleri ile Ekonominin K lcal Damarlar Canl Tutuyoruz 6-Kooperatiflerin Kurulu lemlerini Kolayla rd k 7-Yeni Tür Kooperatifleri Hayata Geçiriyoruz IV-REKABET KURUMU 4

5 GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU 07 KASIM 2013 I- Say n Ba kan, Plan ve Bütçe Komisyonu nun De erli Üyeleri, Hepinizi sayg yla selaml yorum Mali Y Bütçe Kanunu Tasar kapsam nda Gümrük ve Ticaret Bakanl n n bütçesini sunmak ve bu vesile ile Bakanl k faaliyetleri, hedefleri hakk nda bilgi vermek üzere huzurlar zda bulunmaktay m. Gümrük idareleri; bir ülkenin di er dünya ülkelerine kar egemenlik haklar n tescil edildi i ve ticari faaliyetlere yön veren kurumlard r. Bakanl z bünyesinde ticaret ile gümrüklerin birle mesi; haks z rekabetin önlenmesi, maliyetlerin dü ürülmesi, ticaretin etik kurallar çerçevesinde yap lmas, tüketici haklar n korunmas bak ndan son derece verimli çal malar ve uygulamalar yapmay mümkün k lm r. Yurt d ndan ba layarak ülkemizdeki nihai tüketiciye ula an arz zincirinin tüm halkalar, bu yap lanma ile birbirine ba lanm r. A- EN KOLAY, EN GÜVENL T CARET Bakanl k olarak hedefimiz; Türkiye nin, ticaretin en kolay ve en güvenli yap ld ülke olmas sa lamakt r. Ülkemizdeki 3 milyonu a n ticari i letme, 1 trilyon dolar n üzerinde mal ve hizmet üretmektedir. 400 milyar dolara yakla an d ticaretimiz, gümrük kap lar zdan gerçekle tirilmektedir. 76 milyon tüketicimiz, bu mal ve hizmetlerden faydalanmaktad r. S rlar zdan her y l milyonlarca insan ve araç, giri ve ç yapmaktad r. Tüm bunlarla ilgili i lemler ve süreçler Bakanl zca takip edilmekte, güvenli ve kolay ticaretin yol alaca kanallar, h zla ve büyük bir titizlikle in a edilmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanl ayn zamanda Hükümetimizin 2023 hedeflerini gerçekle tirmede kilit öneme sahiptir. Türkiye nin küresel bir aktör olmas sa lamak üzere ticaret erbab güçlendiriyoruz. Ticaretin her alanda daha kolay ve daha güvenli yap lmas için yeni enstrümanlar geli tiriyoruz. Sistemlerin i leyi ini düzenliyor, varsa aksakl klar ortadan kald yoruz. Bürokrasiyi azaltacak yeni projeler geli tiriyor ve uyguluyoruz. 5

6 Bunlar yaparken, dünyadaki en iyi uygulamalar n Türkiye de olmas gerekti i anlay yla, küresel düzeyde rekabet eden i dünyam n rekabet gücünü art rmak üzere en iyi uygulamalar Türkiye nin gümrük ve ticaret i lemlerine uyarl yoruz. Hizmet etti imiz kesimlerle i birli i yap yor, isti arelerde bulunuyoruz. Bili im sistemlerini yöneti im sistemlerine entegre ediyoruz. Böylece etkin, verimli ve de er odakl bir sistem olu turuyoruz. nsan odakl ve insana güvenin esas oldu u bir düzeni yerle tiriyoruz. B- BAKANLIK TE LAT YAPISI Bakanl n merkez te kilat nda; 9 Genel Müdürlük, 7 Ba kanl k, 2 Mü avirlik ve 1 Özel Kalem Müdürlü ü olmak üzere toplam19 hizmet birimi yer almaktad r. Bakanl z ta ra te kilat nda ise 16 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü ü bulunmaktad r. Bölge Müdürlüklerine ba olarak; 43 ü deniz hudut kap, 26 s kara hudut kap (3 ü ayn zamanda demiryolu hudut kap r), 11 i hava hudut kap, 7 si demiryolu hudut kap (3 ü ayn zamanda kara hudut kap r), 9 u serbest bölge ve 62 si iç gümrük olmak üzere 155 Gümrük Müdürlü ü, 29 Gümrük Muhafaza Kaçakç k ve stihbarat Müdürlü ü, 23 Tasfiye letme Müdürlü ü, 6 Laboratuvar Müdürlü ü 81 ilimizde Ticaret l Müdürlükleri bulunmaktad r. Bakanl n görevleri aras nda; Gümrük politikas belirlemek ve uygulamak özellikle gümrük rejimleri, gümrük vergilerinin tahsili i lemlerini yürütmek, Kaçakç önlemek, izlemek ve soru turmak, bu amaçla gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzenini korumak dâhil gerekli tüm tedbirleri almak, Gümrük i lemleriyle ilgili verilerin risk analizine tabi tutulmas ile sonradan kontrol i lemlerini yürütmek, Gümrük Kanunu na göre tasfiye i lemlerini gerçekle tirmek, ç ticaret politikalar belirleyerek di er kurumlar ile i birli i içerisinde ticaret politikas n uygulanmas temin etmek, Do rudan tüketiciye sunulan ürünler ile ilgili piyasa gözetimi ve denetimi gerçekle tirmek, 6

7 Ülke genelinde 81 il ve 892 ilçede bulunan toplam 975 Tüketici Sorunlar Hakem Heyeti nin koordinasyonunu sa lamak, Esnaf ve sanatkârlar ile kooperatifçili e ili kin politikalar ilke ve hedefleri belirleyerek ilgili hizmetleri yürütmek yer almaktad r. C- NSAN KAYNA IMIZ Bakanl z istihdam politikas ; de im ve geli ime aç k, nitelikli ve donan ml, uzmanl k esas na dayal, etik de erleri özümsemi ve bilgi teknolojisinden yararlanan personel istihdam etmek ve yeti tirmektir. Bakanl zda Kas 2013 Tarihi itibariyle (17 Sözle meli personel ve 158 çi dâhil olmak üzere) 14 bin 876 personel görev yapmaktad r. Bunlar i merkezde istihdam edilmektedir. Personelimizin 12 bin 447 si yani %85 i yüksekö renim ve üstü itime sahiptir. %57 si 10 ldan az hizmet süresine sahip, %41 i 30 ya alt genç ve dinamik personelden olu maktad r. Geçen y ldan bu yana gümrük kap lar zda görevli personelimiz ortak bir üniformayla hizmet vermektedir. Böylece herkes gümrük görevlilerini tan makta ve vatanda lar z aç ndan ileti im daha kolay ve rahat olmaktad r. Di er ülkelerle ili kilerin yo unlu u ve d ticaret hacmindeki art a paralel olarak 15 Gümrük Mü aviri, 5 Gümrük Ata esi olmak üzere 20 yurt d kadro olu turduk. Bakü, Berlin, Kahire, Moskova, Washington, Astana, Brüksel (AB Nezdinde), Bükre, Lefko e, Pekin, Seul ve Sofya da Mü avirlik; Batum, Erbil ve Urumiye de Ata elik kadrolar z bulunmaktad r. u anda Washington, Moskova, Berlin, Bakü ve Kahire de Gümrük Mü avirlerimiz görev yapmaktad r. Gümrük Mü avirlerimiz; yurtd nda ya ayan vatanda lar n, yurtd nda bulunan Türk firmalar n ve Türkiye ye gelecek yabanc ülke vatanda lar n gümrük konular ndaki soru ve sorunlar na cevap ve çözümler üretmek, ayn zamanda bulunduklar ülke ile Türk Gümrük mevzuat ve uygulamalar hakk nda ilgilileri bilgilendirmekle mükelleftirler. D- YEN B NAMIZDA H ZMETE BA LADIK Bakanl z, Haziran 2013 tarihi itibariyle Eski ehir Yolu ndaki yeni hizmet binam zda faaliyetlerini yürütmektedir. Toplam 57 bin 737 metrekare kullan m alan na sahip binam zda; geli mi bilgisayar, uydu ve telekonferans sistemleri bulunmaktad r. Daha önce 4 ayr yerde ve 6 farkl binada hizmet veren Bakanl k birimlerinin yeni binaya ta nmas ile; evrak ak ndaki zaman kayb önlenmi, birimler aras ndaki ileti im ve koordinasyon en 7

8 üst düzeyde sa lanm, verimlilik ve i etkinli i artm, güvenli in tesisi kolayla r. Yeni hizmet binam z içerisinde dünya standartlar nda, TIER 3 sertifikasyonuna sahip bir veri merkezi in a edilmi tir. Bu veri merkezi için yüksek standartlarda sunucular, veri depolama cihazlar ve a ileti im cihazlar al narak Bakanl z bili im alt yap için sa lam bir temel at lm r. Esenbo a Havaliman yolu üzerinde yer alan E itim Hizmet Binam z da 2013 içerisinde faaliyete ba lam r. E itim merkezinde; 8 derslik, 2 bilgisayar s, 1 yabanc dil s, 3 kursiyer grup çal ma odas, 1 konferans salonu, 1 kütüphane, aç k ve kapal spor salonlar, 150 ki ilik kafeterya ve yemekhane bulunmaktad r. Yeni itim merkezimizin kapasitesi 500 ki idir ve 200 ki ilik yatakhanesi bulunmaktad r. Bakanl n sundu u hizmetler konusunda vatanda lar n soru ve ikâyetlerine cevap veren, 7 gün 24 saat çal an bir ça merkezimiz vard r. Bu merkeze ubat 2012-Kas m 2013 tarihleri aras nda gelen ça say dir. E- MEVZUAT ÇALI MALARIMIZ Gümrük ve Ticaret mevzuat nda, günün de en artlar na ve Bakanl z hizmetlerinden yararlananlar n ihtiyaçlar na uygun olarak gerekli de iklikler yap lmaktad r. Ayr ca, Avrupa Birli i mevzuat na uyum yükümlülü ümüz çerçevesinde de Topluluk gümrük mevzuat nda yap lan de iklikler ile uyumlu olarak mevzuat z güncellenmektedir. Bu ba lamda; Bakanl z taraf ndan 2013 y ilk 10 ay nda 5 Kanun, 6 Bakanlar Kurulu Karar, 34 Yönetmelik, 36 Genelge, 40 Tebli ve 56 yönerge olmak üzere, toplam 177 mevzuat düzenlemesi yürürlü e konmu tur. F- GÜMRÜK VE T CARET KONSEY Bakanl za gümrük ve iç ticaret politikalar n olu turulmas ve uygulanmas ile ilgili olarak görü bildirmek ve bu konularda ara rma ve çal malar yapmak, gümrük ve iç ticaret politikalar na ekonomik sistemdeki tüm aktörlerin ortak kat ve i birli i ile objektif esaslara göre yön vermek ve katk sa lamak amac yla bir dan ma organ niteli inde Gümrük ve Ticaret Konseyi ni kurduk. Gümrük ve Ticaret Konseyi, çal malar nda uluslararas geli meleri, dünya ticaretindeki e ilimleri ve ülke ko ullar gözetecek, kat mc a ve ortak akla dayanan uzla may esas alacak, de imi ve yenilikleri öngörerek, sonuç odakl, analizlere dayal çal ma kültürünü benimseyecek bir yap olacak. Ülkemizin 2023 hedefleri do rultusunda "yenilikçi yakla m ve uygulamalarla ülkemizi, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yap ld, 8

9 dünyan n say ticaret merkezlerinden biri haline getirme" vizyonuyla yola ç kan Bakanl z, Gümrük ve Ticaret Konseyi çat alt nda payda lar ile birlikte olu turaca sinerjiden güç alarak hedeflerine daha h zl ula acakt r. Genel Kurul, cra Kurulu ve Çal ma Komisyonlar ndan olu acak olan Gümrük ve Ticaret Konseyi nin Genel Kurulu 2014 y n ilk ay nda toplanacak olup, Çal ma Komisyonlar n ekillendirilmesine ili kin ön haz rl k çal malar son amas na gelmi bulunmaktad r. II- GÜMRÜKLER A- GÜMRÜK KAPILARIMIZ Dünyada ticaretin de en artlar, ülke olarak bizim de durmaks n de memizi, geli memizi, idari ve fiziki yap modernize etmemizi gerekli lmaktad r. Gümrük hizmetlerini çok daha h zl ve etkin bir ekilde sürdürmek için ihtiyaç duyulan yerlerde yeni gümrük kap lar aç yor ve mevcut kap lar yeniliyoruz. Bu kapsamda; tüm s r gümrük kap lar z modernize edilmektedir. Avrupa n n en büyük gümrük kap lar ndan biri olan Kap kule ba ta olmak üzere, Gürbulak, Habur, Sarp, Hamzabeyli, Cilvegözü, psala ve Nusaybin gümrük kap lar, modern tesislere kavu turulmu tur. ld r/akta, Dilucu, Esendere ve Kap köy gümrük kap lar ile Halkal Gümrük daresinin yenilenmesi için uygulama sözle mesi imzalanm r. Dereköy, Karkam, Akçakale, Yaylada, Öncüp nar, Pazarkule, Türkgözü Gümrük Kap lar n ise Yap- let-devret modeliyle yenileme çal malar devam etmektedir. Son derece önemli olan ile Erenköy Lojistik Merkezi olu turulmas yolunda arsa temini çal malar h zla devam ediyor. Bu kapsamda, Halkal Gümrük daresinin temel atma töreni 17 Eylül 2013 tarihinde yap lm, Ç ld r/akta gümrük kap n temel atma töreni de 16 Kas m 2013 tarihinde yap lacakt r. Halkal Gümrük daresi ile Ç ld r/akta gümrük kap n 2014 y içinde hizmete aç lmas planlanmaktad r. Halkal Gümrü ü, yeni tesislerine ta nmas ile bütün ithalat ve ihracat gümrük hizmetlerinin topluca kar lanaca bir lojistik üs haline gelecektir. 25 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 2013/4222 say Bakanlar Kurulu Karar ile; 9

10 Hakkâri- emdinli de Derecik Gümrük Müdürlü ü, Hakkâri-Çukurca da Üzümlü Gümrük Müdürlü ü, rnak-uludere de Gülyaz Gümrük Müdürlü ü, rnak ta Aktepe Gümrük Müdürlü ü, Ni de Gümrük Müdürlü ü, r Gümrük Müdürlü ü, Halkal Gar Gümrük Müdürlü ü kurulmu tur. Ayr ca, Gürcistan la Muratl da (Artvin) hudut kap aç lmas konusunda anla ma imzalanm, 31 A ustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 2013/5249 say Bakanlar Kurulu Karar ile Muratl Gümrük Müdürlü ü kurulmu tur. Aç lmas planlanan yeni kap lar z, Bakanl z ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) i birli inde yap-i let-devret modeliyle ve ülkemize mali bir yük getirmeden, modern tesisler eklinde in a edilerek halk n hizmetine sunulacakt r. Bu suretle modernize edilen ve faaliyete geçen 8 gümrük kap n toplam yat m tutar olan Türk Liras bütçe d finansman kayna sa layan Yap- let-devret modeli ile gerçekle tirilmi ve hizmete aç lm r. Uygulama Sözle meleri imzalanan 4 gümrük kap z ile 1 lojistik merkezimiz de, ayn finansman modeli kullan larak bütçeye do rudan bir yük getirmeksizin yapt lmaktad r. Bölge ekonomisine ve d ticaret erbab na katk ve kolayl k sa lanmas amac yla kurulan yeni gümrük müdürlüklerimizin mevcut durumlar öyledir: Ni de Gümrük Müdürlü ü kurulmu olup, hizmet binas n fiziki imkânlar tamamland nda faaliyete ba layacakt r. Kars Gümrük Müdürlü ü hizmet binas tespiti yap lm bu yerin kiralamas ve hizmete haz r hale getirilmesine ili kin i lemler tamamlanmak üzeredir. r Gümrük Müdürlü ü nün hizmet verece i arazisi için yer tespiti yap lm, söz konusu yerin Bakanl za tahsisi istenilmi tir. Yüksekova Gümrük Müdürlü ü hizmet binas için yer tahsisi sa lanm, hizmet binas yap na ili kin süreç devam etmektedir. B- GÜMRÜKLER ZDE YEN UYGULAMALAR Gümrük ve Ticaret Bakanl olarak önceli imiz, yasal ticareti kolayla rmakt r. Yasal ticaretin kolayla lmas ; yasad ticaretle daha etkin mücadele edilmesine, gümrük i lemlerinden kaynaklanan formalitelerin 10

11 azalt lmas na, buna ba olarak da gümrük i lem maliyetlerinin minimum düzeye indirilmesine imkân sa lamaktad r. Bakanl k olarak hedefimiz; tüm gümrük i lemleri aç ndan maliyetleri dü ürmek, k rtasiyecili i bertaraf etmek ve i lem süresini azaltarak e yan n bir an önce nihai var noktas na ula mas sa lamakt r vizyonundaki ekonomik hedefler ancak bu ekilde sa lanaca ndan uluslararas platformda gümrük alan ndaki Bakanl k çal malar n ço unlu u, elektronik sistemleri esas alan ve s r geçi lerini h zland ran projeler ve faaliyetler esas al narak yürütülmektedir. 1- Yeni Özet Beyan Uygulamas Yasal ticaretin kolayla lmas na yönelik hedefimiz do rultusunda 1 Ocak 2012 de ba latt z Özet Beyan uygulamas beklenen sonuçlar vermektedir. ya ve ta ta ili kin bilgilerin, e yan n ülkemize gelmesinden önce elektronik ortamda al nmaya ba land Yeni Özet Beyan Uygulamas kapsam nda, hava ve deniz yolunda 2013 y n ilk 10 ay nda adet özet beyan, araç Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden önce verilmi tir. Kâ t maliyetinin tamamen ortadan kalkt bu uygulama ile e yan n geli inden önce risk analizi yap labilmekte ve i lem sürelerinin k salmas yla lojistik gecikmelerden kaynakl maliyetlerde azalma sa lanmaktad r. Hava ve denizyolunda 2013 y nda kullan lan özet beyan n, kâ t gerekmeksizin sadece elektronik ortamda düzenlenmesi, sektör aç ndan y ll k yakla k TL lik maliyet tasarrufu sa lanm r. Emniyet ve güvenlik amaçl risk analizi özet beyan a amas nda yap laca ndan, beyanname a amas nda bu amaçla k rm hatta yönlendirmede azalma olmas ve böylelikle ithalattaki %25 düzeyindeki k rm hat oran önemli oranda dü ürmeyi hedeflemekteyiz. Dolay yla, yeni özet beyan uygulamas yla d ticaret operasyon maliyetlerinde, elleçlenen konteyner say n sadece %1 i dü ünüldü ünde, y ll k olarak ilk etapta toplam 38 milyon TL maliyet azalmas sa lanacakt r. lgili kurumlarla i birli i içerisinde zamanla konteynerlerin %1 i yerine %5 inde operasyon maliyetlerinin azalmas durumunda 195 milyon TL; bu oran n zaman içerisinde %10 a ç kar lmas halinde ise ticaret erbab n e yas n al na ula lmas nda 380 milyon TL maliyet azalmas sa lanacakt r. lemlerin h zlanmas ndan dolay demuraj ve ardiye ücretlerinde meydana gelecek dü sayesinde girdi maliyetlerinde azalma olmaktad r. Ayr ca, 11

12 üretim sürecinde kullan lacak girdi, ekonomiye bir an önce kazand lmak suretiyle yat m ortam n iyile tirilmesine katk sa lanmaktad r. öyle ki; Türkiye limanlar nda 2012 y nda elleçlenen 7,2 milyon konteynerin ilk etapta %1 inde dahi liman bekleme sürelerinde 1 günlük zaman tasarrufu sa land nda ticaret erbab için maliyetler 3,6 milyon TL tutar nda azalm olacakt r. 2- Ortak Transit 1 Aral k 2012 tarihi itibar yla Ülkemiz Ortak Transit Sözle mesine taraf olmu, ta mac k sektörü aç ndan Avrupa Birli ine entegrasyonumuz sa lanm r. Ortak Transit Rejimi sayesinde, Türkiye den Avrupa Birli i (AB) ve EFTA ülkelerine, AB ve EFTA ülkelerinden ise Türkiye ye yönelik ta malarda tek beyan ve tek teminat ile i lem yap labilmektedir. Ülkemizin Sözle meye taraf olmas ; gerek gümrük idarelerine gerekse ta mac lara transit i lemlerinde maliyet, h z ve etkin kontrol alanlar nda önemli avantajlar sa lamaktad r. Türkiye, AB ye tam üye olmamas na ra men transit lemleri aç ndan AB üyesi bir ülke gibi i lem yapabilmektedir. Ülkemizin Ortak Transit Sözle mesi ne taraf olmas ile birlikte ta mac lar z, AB ülkeleri ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birli i) ülkelerine yönelik ta malarda, belge maliyeti olmaks n ve alternatiflerine göre daha dü ük maliyetle, tek bir teminat kullanarak, daha k sa zamanda transit i lemini gerçekle tirmektedir. Sistem, Türkiye ile birlikte 33 ülke taraf ndan kullan lmaktad r. Tüm i lemler elektronik sistem üzerinden yürütüldü ünden, ta mac k sektörü için önemli bir rekabet avantaj sa lanmakta ve i dünyam n y ll k 270 milyon TL civar nda maliyet avantaj kazanmas öngörülmektedir. Ortak Transit Rejiminde nakliyecimiz, gerek Türk gümrük idarelerinde; gerekse AB ve EFTA ülkeleri gümrük geçi lerinde daha az bürokrasi ile kar la makta, ayr ca ta mac, elektronik beyan her a amas nda izleyip ta man n gerçekle ip gerçekle medi ini takip edebilmektedir. Bu ba lamda, 31 Ekim 2013 tarihi itibar yla, ortak transit uygulamas kapsam nda, AB ve EFTA ülkelerinden ülkemize yap lan ta malar n say e yakla rken, Ülkemizden AB ve EFTA ülkelerine yap lan ta ma say e ula r ve bu rakamlar her geçen gün artmaktad r. Ortak transit uygulamas kapsam nda birden fazla ortak transit i leminde kullan labilen kapsaml teminat sisteminden 31 Ekim 2013 tarihi itibar yla, 48 firma yararlanm r. Bu kapsamda yakla k TL tutar ndaki teminat mektubu ile kamu alaca güvence alt na al nm r. 12

13 Ortak Transit uygulamas yla birlikte transit i lemlerinin elektronik ortama ta nmas ve NCTS nin TIR karnesi kullan n yerini almas sayesinde; ta mac lar za y ll k ortalama 57 milyon Avroluk bir tasarruf sa lanmas beklenmektedir. Bunun yan s ra araç bekleme ve geçi lerde h zlanma nedeniyle de TIR lar n Avrupa ülkelerine gidi -dönü sürelerinde 3 günlük zaman tasarrufunun sa lanmas öngörülmektedir. TIR Elektronik Ön Beyan Sistemi (TIR-EPD) ile TIR karnesi kullanan ta lara araç henüz gümrük idaresine gelmeden beyanda bulunabilme imkân sa lanm r. 2 Nisan 2012 tarihi itibariyle sistem üzerindeki çal malar tamamlam ve TIR-EPD, 5 Haziran 2012 tarihinde Cenevre de protokol imzalanmas ile öncelikle transit ve ithalat ta malar için yürürlü e girmi tir. Sistemin ihracat ta malar da kapsayacak ekilde geni letilmesi çal malar 5 Haziran 2013 tarihi itibar yla tamamlanm, kullan n te vik edilmesi için sektöre gerekli bildirimler yap lm r. Di er taraftan, TIR Sistemi nin güvenli ve etkin i leyi ine katk sa layan TIR- EPD nin hayata geçirilmesiyle, IRU Ba kanl k Divan ve TIR Sistemi sigortac lar n uygun bulmalar sonucunda, beher TIR Karnesi için azami teminat miktar 1 Temmuz 2013 tarihi itibar yla ABD Dolar ndan Avroya ç kar lm r. Bu sistem ile gümrük memurlar nca manuel olarak yap lan TIR Karnesi veri giri leri ortadan kalkmakta, i lemlerin h zlanmas nedeniyle s rlardaki bekleme süreleri azalmakta ve önemli bir zaman tasarrufu sa lanmaktad r y nda adet TIR Karnesinin i lem gördü ü hususu da göz önüne al nd nda; söz konusu sistemin nakliye sektörüne zaman tasarrufu sa lamas n yan s ra bekleme sürelerinden kaynaklanan maliyetlerde de azalma sa lamaktad r. Karayolu ta mac aç ndan ele al nd nda, Türkiye, TIR karnesi ve TIR sisteminin en büyük kullan r. Uluslararas kefalet sistemini yürüten IRU taraf ndan aç klanan rakamlara göre her y l kullan lan ortalama 3 milyon TIR karnesinin, en az i tek ba na Türk firmalar taraf ndan kullan lmaktad r. 3- zl Geçi Hatt Uygulamas Ticareti kolayla ran, s rlardaki bekleme süreleri ve dolay yla nakliye maliyetlerini azaltan en güncel uygulamalar zdan biri de nakliyecilerimiz için yürürlü e konulan H zl Geçi Hatt Uygulamas d r. Bu uygulamadan TIR kullanan Elektronik Ön Bildirim Sistemini kullanarak ön bildirimde bulunan nakliyecilerimiz yararlanabilmektedir. Bu uygulama sayesinde, nakliyecilerimiz tescil i lemlerini, s r kap lar nda kendileri için ayr lm özel peronlar kullanarak, veri giri i ile süre kaybetmeden, eskiye oranla en az %50 daha k sa sürede 13

14 tamamlayabilmektedirler. Bu uygulama Kap kule S r Kap zda aktif olarak yürütülmekte, belli bir program dâhilinde di er önemli s r kap lar za da yayg nla lacakt r. 4- Onaylanm Ki i Statüsü Onaylanm ki i statüsü; gümrük i lemlerinde ciddi veya mükerrer gümrük mevzuat ihlali bulunmayan, belirli bir d ticaret hacmine veya sabit sermaye yat na sahip, mali yeterlili i tasdik edilmi ki ilere gümrüklerde beklemenin azalt lmas ve i lemlerin kolayla lmas için gümrük i lemlerinde sa lanan kolayl klard r. Eylül 2013 itibar yla; güvenilirlik artlar sa layan ticaret erbab na Onaylanm Ki i Statüsü verdik. Onaylanm Ki i Statü Belgesi sahibi firmalar, toplam ithalat n ve ihracat n %55,12 sini gerçekle tirmektedirler. Milyon $ OKSB F RMALARININ DI T CARETTEK PAYI OKSB RMALAR TÜM RMALAR OKSB RMALAR TÜM RMALAR OKSB RMALAR THALAT HRACAT TOPLAM TÜM RMALAR Kaynak: GÜVAS 5- Yetkilendirilmi Yükümlü Statüsü Yetkilendirilmi Yükümlü; gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, düzenli kay t tutan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlar na sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen firmalara gümrük i lemlerinde birtak m kolayl k ve imtiyazlar tan yan uluslararas bir statüdür. 10 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yay mlanarak ayn gün yürürlü e giren Gümrük lemlerinin Kolayla lmas Yönetmeli i ile uygulamaya konmu tur. Bu uygulama sayesinde ticaret erbab za; hracatta Yerinde Gümrükleme, zinli Gönderici ile daha az ve öncelikli muayene kolayl klar ba ta olmak üzere pek çok basitle tirilmi ve h zland lm usullerle zaman ve maliyet tasarrufu kazand lmaktad r. 14

15 Ekim 2013 itibariyle, artlar sa layan üçü ta, üçü ihracatç olmak üzere toplamda 6 firmaya Yetkilendirilmi Yükümlü Sertifikas verilmi tir. Bu uygulamayla ithalatta da yeni bir dönemi ba lat yoruz: 2014 y nda Yetkilendirilmi Yükümlü Statüsü kapsam nda thalatta Yerinde Gümrükleme ve zinli Al uygulamalar n hayata geçiriyoruz. Bu konuda Gümrük lemlerinin Kolayla lmas Yönetmeli i De iklik Tasla haz rlanarak kamuoyuyla payla lm r. Mevzuat çal malar n tamamlanmas müteakip ilgili gümrük personeli ve firmalar için, bilgilendirme ve tan m faaliyetleri yap lacakt r. Ayr ca bu uygulamalardan faydalanacak firmalar için gümrük vergilerinin tahsilat n ertelenmesi yönünde de çal malar yap lmaktad r. thalatta yerinde gümrükleme; ithalat e yas n gümrük i lemleri, firman n kendi tesislerinde yap larak ithalat e yas iç gümrü e getirilmeden do rudan firman n tesislerine sevk edilebilmesidir. E ya muayenesinin gerekli oldu u s rl durumlarda ise gümrük memuru firman n tesislerinde denetim yapacakt r. Yetkilendirilmi Yükümlü Uygulamas çerçevesinde bir di er yeni uygulama zinli Gönderici dir. zinli gönderici yetkisi; ta firmalar n, ta yacaklar yan n gümrükleme i lemlerinin gümrük sahas nda de il, kendi tesislerinde yap lmas na imkân tan maktad r. thalat için izinli al yetkisi ile ilgili çal malar devam etmektedir. Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas sahiplerinin gelecekte sahip olaca bir di er kolayl k ise, zinli Al yetkisidir. Bu yetki ile birlikte ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip ithalat e yas var gümrük müdürlü üne sunulmaks n, do rudan yetki sahibi ta taraf ndan kendi tesislerine veya ithalatta yerinde gümrükleme yetkisine sahip ki inin tesislerine ta nabilecektir. 6- zl Kargo Ta mac zl kargo ta mac yoluyla gelen e yan n gümrük i lemlerinin daha h zl ve güvenli yap lmas ve vatanda za e yas n daha az maliyetle ve daha k sa sürede teslim edilmesini mümkün k lmak üzere gerekli çal malar tamamlanm r. Bu amaca yönelik yeni düzenleme sonras nda, e yan n kargo uça n geli i öncesinde elektronik beyan n verilmesi mümkün hale getirilmi tir. Bu sayede yan n gümrük i lemleri çok daha k sa sürede tamamlanmakta ve vatanda a daha erken teslimi mümkün olmaktad r. zl kargo gönderilerinin firmalarca tasnifinde otomasyon zorunlu hale getirilmi tir. E yan n tasnifinden önce risk analizi yoluyla muayene hatt, elektronik olarak belirlenmekte, böylece, bir yandan h zl kargo e yas n gümrük i lemleri zlan rken, di er taraftan gümrük kontrolünün etkinli i artmaktad r. 15

16 C- GÜMRÜKLERDE DEVAM EDEN PROJELER Z 1- Farkl Kurumlara Gitmeye Son; Tek Pencere Sistemine Geçiyoruz 2012/6 say Ba bakanl k Genelgesi ile sistemin kurulmas na ili kin koordinasyon görevi Bakanl za verilmi ve bu kapsamda çal malara ba lanm, payda kurumlar ile görü meler yap larak i ak lar haz rlanm r. Tek Pencere Sistemi ile ithalat ve ihracat i lemleri için kamu kurumlar ndan izin ve onay alma zorunlulu u bulunan yükümlülerin, bu yükümlülüklerini bir noktadan ba vuru yaparak ve ba vurular n yan tlar bir noktadan alarak yerine getirmeleri sa lanacakt r. Tek Pencere sisteminde hedeflerimiz öyledir: Kaynaklar n daha etkin kullan, Belge kontrollerinin sistem taraf ndan yap larak, kontrollerde verimlili inin ve etkinli inin art lmas, Verinin mükerrer sunulmas n ve kullan n önüne geçilmesi, Belgede sahtecili in önlenmesi, Gümrük i lemlerinin takip edilebilirli inin art larak, daha effaf hale getirilmesi, lemlerin sadele tirilmesi, kolayla lmas ve daha h zl tamamlanmas, Beyanname kontrol süresinin azalt lmas, Ticaret erbab n zaman ve parasal maliyetlerinin azalt lmas r. 2- Gümrüklerde Kâ ts z Beyan Dönemi Gümrük idaresince güvenilirli i onaylanm firmalar n ihracat i lemlerinde, yetkilendirilmi yükümlü kapsam ndaki mükelleflerin ise bütün i lemlerinde gümrük idaresine kâ t ortam nda herhangi bir belge ibraz etmeksizin, gümrük beyannamesini elektronik ortamda gümrü e göndermeleri ve gümrük idarelerine gelmeksizin gümrük i lemlerini tamamlamalar sa lanm r. Bu uygulama ile D ticaret erbab n, gümrük i lemlerini gümrü e gelmeksizin kendi ofisinden yapabilmeleri imkân sa lam, Gümrüklerde i yo unlu u ve beklemeler azalm, Gümrük i lemlerinin arac z yap lmas sa lanm, K rtasiyecilik azalt lm, Gümrük i lem maliyetleri minimize edilmi 16

17 Böylece firmalar n rekabet güçlerinin artt lmas na destek sa lanm r. 3- Tek Durak Tek Durak; gümrüklü sahada faaliyet gösteren tüm kurum ve kurulu lar n fiziki olarak tek bir noktada toplanmas, ticaret erbaplar n muhataplar ile kurum ve kurulu lar gümrüklü saha içerisinde farkl yerlerde de il tek bir noktada bulu mas sa layan uygulamad r. Uygulama ile e yaya ili kin gümrüklü saha içerisinde yap lan kontrollerin daha h zl ve etkili yap lmas hedeflenmektedir. Özellikle kara kap lar ndaki çok a amal kay t ve kontrol sürecinin pasaport kontrolü ve vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin ödenmesi dahil- tek a amaya indirilerek kara s r kap lar ndaki yo unlu un azalt lmas ve s r geçi lerinin h zland lmas amaçlanmaktad r. Halihaz rda projenin yürütülmesi çal malar kapsam nda, Bakanl z idari kay tlar n tekle tirilmesi, UBAK kontrollerinin iç gümrüklere al nmas, kantar bilgilerinin elektronik ortama al nmas, TIR-EPD uygulamalar n yayg nla lmas, GÜMKART n kullan n mesai d sürede de kullan lmas ve gümrüklü sahada faaliyet gösteren kurum ve kurulu larca kullan lan sistemlerin Bakanl z elektronik sistemleri ile entegrasyonu çal malar yürütülmektedir. 4- Ortak Kap Ortak Kap Projesi; ülkemiz ile kom u ülkenin kara gümrük kap lar nda yap lan, gümrük kontrollerinin tek a amal hale getirilmesidir. Öngörülen yap da, ülkesi s r gümrük idaresi taraf ndan gümrük kontrollerinin yap lmamas, kontrollerin giri ülkesi s r gümrük idaresince yap larak ç ülkesi s r gümrük idaresine gönderilmesi ve ç s r gümrük idaresince yap lacak kontrol sonucuna istinaden ihracat ve transit i leminin sonland lmas hedeflenmektedir. Genellikle ihraç e yas n var ülkesinde kontrolü ile yetinilmesi esas na dayanmaktad r. Bu kapsamda, Türkiye ile Gürcistan aras nda Kara Hudut Kap lar n Ortak Kullan Anla mas tarihinde yürürlü e girmi tir. Anla maya uygun olarak, s r kap lar n ortak kullan hedeflenmektedir. Projenin 2014 y n ilk yar nda hayata geçirilmesi öngörülmektedir. 5- Yolcu lemlerinde Geli meler: Var Öncesi Yolcu Bildirimi Havayolu firmalar ndan yolcu bilgilerinin elektronik ortamda al narak, ihbarl ve riskli yolcular n takip ve denetiminin yap lmas na yönelik Var Öncesi Yolcu Bildirimi Projesine ili kin çal malar z devam etmektedir y nda bu projenin bitirilmesi ile yurtd ndan gelen tüm yolcular n bilgilerine uçak alana 17

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

Ülkemizdeki 3 milyonu a n ticari i letme, 1 trilyon dolar n üzerinde mal ve hizmet üretmektedir.

Ülkemizdeki 3 milyonu a n ticari i letme, 1 trilyon dolar n üzerinde mal ve hizmet üretmektedir. KOLAY T CARET, BÜYÜK TÜRK YE PROJELER TANITIMI De erli Misafirler, Bas n De erli Temsilcileri; Hepinize ho geldiniz diyor, sevgi, sayg ve muhabbetle selaml yorum. Gümrük ve Ticaret Bakanl olarak hedefimiz;

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali 177 1. (l) bendi 177 2. 180 1. 180 2. son cümle 180 3. 237 nci maddesinin üçüncü sına göre el konulan eşya, 2. Kaçakçılıkla

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Gönüllü olarak ülkesine dönen mağdur 2004 239 61 18** 227 2005 256 220 142 379 2006 246 197 190 422 2007 148 117 114 308

Gönüllü olarak ülkesine dönen mağdur 2004 239 61 18** 227 2005 256 220 142 379 2006 246 197 190 422 2007 148 117 114 308 Türkiye nin İnsan Ticaretiyle Mücadelesi İnsan ticareti, esarete veya benzeri uygulamalara tabi kılmak, fuhuşa zorlamak, zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, beden organlarının verilmesini temin etmek

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır.

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır. KOSGEB ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU I. OCAK-HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Đdare Başkanlığımızın ilk 6 aylık dönemde bütçe gider

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.07.2010 / 87-1 2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın]

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın] T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ANTALYA SU VE ATIIKSU İİDARESİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK // 2013 [Metni yazın] T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Küresel ekonomik kriz

Küresel ekonomik kriz Küresel ekonomik kriz sonrası AB ekonomisinin yeniden canlandırılması için hazırlanan «akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme» odaklı Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşılmasında KOBİ ler, çok

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler,

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara Adnan ĐĞNEBEKÇĐLĐ Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, Birliğimizin

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

İlaca Erişimde Güncel Durum

İlaca Erişimde Güncel Durum İlaca Erişimde Güncel Durum Dr. Akif AKBULAT Fiyat, Mevzuat ve Araştırmalar Daire Başkanı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 23.04.2013 Sunumun İçeriği I. İlaçların Fiyatlandırmasına

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (bundan sonra Türk Konseyi olarak anılacaktır)

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı