MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI NERMİN ZAHİDE AYDIN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Eylül 2007

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI Danışman: Prof. Dr. Ahmet EYİCİL TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Eylül

3 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Kod No: Bu Proje 17/09/2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Prof. Dr. Ahmet EYİCİL Doç. Dr. Orhan DOĞAN Yrd. Doç. Dr.Lütfi ALICI DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Enstitü Müdür Vekilli Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanundaki hükümlere tabidir.

4 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ÖZET TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI DANIŞMAN : Prof. Dr. Ahmet EYİCİL Yıl : 2007, Sayfa: 184 Jüri : Prof. Dr. Ahmet EYİCİL : Doç. Dr. Orhan DOĞAN : Yrd. Doç. Dr. Lütfi ALICI Bu araştırmanın amacı Osmanlı Devleti ndeki Gayrimüslimlerin durumu ve bilhassa Maraş ta Gayrimüslimlerle Müslümanların ilişkilerini incelemektir. Bu sırada Gayrimüslimlerle Müslümanların ilişkileri anlatılırken Avrupalı devletlerin, Gayrimüslimleri siyasi emellerine alet ederek Osmanlı Devleti ni parçalama planları araştırılmıştır. Araştırma yapılırken süreli yayın, yıllık ve ansiklopedi gibi basılı kaynaklardan yararlanılmıştır. Araştırmada Gayrimüslimlerle Müslümanların ilişkilerinin bozulmasında Avrupa devletlerinin siyasi faaliyetlerinin etkili olduğu tespit edilmiştir. Avrupalı devletler misyonerlik faaliyetlerini Osmanlı topraklarında artırarak bu yolla ilişkilerini canlı tutmuşlardır. Avrupalı devletler Şark Meselesi ni siyasi çıkarları uğrunda çözmeye çalışmış ve Osmanlı topraklarını parçalamayı hedef olarak seçmiştir. Bu hedefe ulaşmak için dini görüntü altında hızla misyonerlik faaliyetlerini desteklemiş hatta bunların başarıya ulaşması için bütçelerinden para ayırmışlardır. Bu gün de aynı devletler Avrupa Birliği ve demokratikleşme süreci içinde ülkemizi bölmeyi hedef edinmiştir. Osmanlı topraklarında barış ve huzur içinde yaşayan Gayrimüslimlerle Avrupalı devletlerin ilgilenmesinin özünde ekonomik ve siyasi nedenler bulunmaktadır. Bu nedenle Avrupalı devletler, maddi çıkarlarını saklı tutarak dini duyguları öne sürmüşlerdir. Misyonerler vasıtasıyla ve Gayrimüslimleri himaye etmek isteyen Avrupalı devletler, hakikatte Türkleri önce Avrupa dan sonra Anadolu dan atmayı amaç edinmiştir. Bu amaçlara hizmet eden misyonerler, Dünya ya Hristiyan gözüyle bakan, batı kültürünü benimseyen, batılılar gibi yaşam tarzı süren ve kendini Müslüman zanneden bir toplum oluşturmak istemişlerdir. Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Gayrimüslimler, Müslümanlar, Misyonerler, Ermeniler, Maraş I

5 DEPARTMENT OF HISTORY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA Project NON-MUSLIMS AND INSTITUTIONS IN MARAŞ Supervisor : Prof. Dr. Ahmet EYİCİL Year : 2007, Pages: 184 Jury : Prof. Dr. Ahmet EYİCİL : Assoc. Prof. Dr. Orhan DOĞAN : Assist. Prof. Dr. Lütfi ALICI The point of this research is the position of non-muslims living in Ottoman Empire and especially to analyse the communications between Muslims and non-muslims. On that point, while explaining the communications between them European Countries plans to collapse the Otoman Empire, making use of non-muslims according to their political desire are analysed. During the research printed publications such as annuals, encyclopedia and periodical publications are used. In this research it is founded that European Countries political activities effected the communications between Muslims and non-muslims. Increasing missionary activities on the Ottoman lands European Countries kept alive the communication. European Countries tried to solve East Question fort he sake of their political profits and to collapse the Ottoman land was chosen as a aim. To reach that aim they supported missionary activities under religios scene and to reach that aim they even saved money from their budget. Today the same coutries targets to collapse our coutry within the period of European Association and democracy. The focus of European Countries intrest in the non-muslims living in peace on the Ottoman land has economical and political resons. From this point of view, European Countries reveals religious feelings, hiding financial profits. By means of missioners protect non-muslims, They, in fact aimed to desiring to exile Turks first from Europe and then Anatolia. Missioners serving fort hat aim wanted to form a society, seeing the world in Christian point of view, identifying themselves with western culture, living in west style and stil thinking themselves as Muslims. Key words: Ottoman Empire, Non-Müslims, The Muslims, Missionars, Armenians, Maraş. II

6 ÖN SÖZ Milletlerarası yarışta öne çıkmak isteyen devletler, rakip olarak gördükleri devletleri yıkmak için çeşitli araçlar kullanmışlardır. Bu araçlardan biri de misyonerliktir. Misyonerlik, Avrupa devletlerinin, İslam dünyasına egemen olmak ve İslam dünyasını kendi çıkarlarına göre yeniden kurup şekillendirmek için yapmış oldukları faaliyetlerdir. Batı dünyası Türk- İslam ülkelerini sosyolojik, ekonomik, siyasi, askeri, dini, ilmi ve fikri bakımdan yönetmek için kurumsallaşma yoluna gitmiştir. Osmanlı Devleti sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik durumu nedeni ile dünyanın ekonomik, siyasi, askeri ve dini merkezi durumundaydı. Misyonerler, Osmanlı Devleti ne karşı uyguladıkları siyasete malzeme olarak Gayrimüslimleri hedef kitle olarak seçmişlerdir. Özellikle Ermenilere yönelik faaliyetlere hız verilmiştir. Osmanlı Devleti ni kültürel anlamda zayıflatmak için misyonerlerden oluşan geniş bir kitle ülke topraklarına gönderilmiştir. Bu misyonerlerin görevi, Hristiyan kiliselerini ıslah ederek bu cemaatleri Türklerin karşısına bir kuvvet olarak çıkarmaktı. Bu amaçla Ermeni çocuklar için ücretsiz okullar açılmış, Protestanlık propagandası yapılmış, ücretsiz İncil ve diğer dini kitaplar dağıtılmıştır. Misyonerlerin açtıkları hastane, okul ve yetimhaneler vasıtasıyla Müslümanları dinlerinden çevirme yoluna gidilmiştir. Daha sonra Hristiyan Ermeniler gibi Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler de Müslüman Türklere karşı kışkırtılmıştır. Misyonerler doğrudan din telkininin bir yararı olmadığını görmüşlerdir. Bunun üzerine sadece inanç değil, bütün bir dini ve ulusal kültürü yok etmek için uzun süreli çalışmalara girişmişlerdir. Misyonerler bilimsel gelişmelerden yararlanarak Hristiyan uluslara özgü değerleri yaymaya başlamışlardır. Batı teknolojisi düzeyine erişemeyen Osmanlı topraklarında yapılan misyonerlik faaliyetleri çok geçmeden etkisini göstermiş ve sosyal ilişkilerde bozulma görülmüştür. Hristiyan kültürünün Osmanlı Devleti ne girmesindeki amaç sadece kişilerin Hristiyanlığı kabul etmesini sağlamak değildir. İnancın çevresinde doğan kültür ve bu kültürün ulusların sosyal hayatında oynadığı rol önemlidir. Bu faaliyetlerin arkasında siyasal amaçlar bulunmaktadır. Maraş, Ortadoğu ya açılan güzergâh üzerinde bulunan tarihi bir şehirdi. XIX. yüzyılın sonlarına doğru Maraş nüfusunun %27 si Gayrimüslimlerden oluşmaktaydı. Gayrimüslim nüfusun büyük çoğunluğu Ermeni idi. Maraş taki Hristiyan Ermeni nüfus misyonerlerin ilgisini çekmiştir. Bu nedenle Maraş a bir misyoner istasyonu tesis edilmiştir. Misyonerler Maraş ta açtıkları okul, yetimhane ve hastaneler sayesinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Açılan bu kurumlar sayesinde Osmanlı Devleti nin birlik ve bütünlüğü hedef alınmıştır. Osmanlı Devleti nde Ermeni meselesinin doğmasında ve Ermeni komitelerinin silahlı eylemlere başlamasında bu dönemde başta Maraş olmak üzere çeşitli bölgelerde faaliyet halinde bulunan misyonerlerin büyük rolü olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada Maraş bölgesindeki Gayrimüslimler ve kurumları incelenmiştir. Çalışmada Maraş ın genel sosyal ve ekonomik durumu değerlendirildikten sonra, misyonerliğin Osmanlı Devleti ndeki ve Maraş taki faaliyetleri ortaya konmuştur. Bu araştırmayı yaparken maddi ve manevi anlamda yanımda bulunan aileme, kitap temininde yardımcı olan Suna GÜRBÜZ e ve çalışmamın her aşamasında yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Prof Dr. Ahmet EYİCİL e teşekkür ederim. III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET... I ABSTRACT... II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... IV ÇİZELGELER LİSTESİ... VI KISALTMALAR LİSTESİ... VIII 1. GİRİŞ MARAŞ TA SOSYAL, SİYASİ VE EKONOMİK DURUM Maraş ın Tarihi XV. Yüzyıla Kadar Maraş Osmanlı İdaresinde Maraş Maraş ta Ermeniler Maraş ın İdari Yapısı İdare Köyler, Nahiyeler ve Mahalleler Maraş ta Sosyal Durum Sosyal ve Dini Yapılar Camiler Kiliseler Vakıflar Medreseler Sosyal Hayat Müslümanlarla Gayrimüslimlerin İlişkileri Sosyal Hayat Gayrimüslimlerin Ekonomik Durumu Halkın Geçim Kaynakları Vergiler Maraş ta Nüfus Müslüman ve Gayrimüslimlerin Nüfusu Maraş ta Eğitim Gayrimüslimlerin Eğitim Kurumları Maraş a Bağlı İlçelerde Eğitim Kurumları MİSYONER FAALİYETLER Misyonerliğin Tanımı ve Kaynağı Misyonerlik ve Şark Meselesi İngiltere nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Misyonerlik Faaliyetleri Rusya nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Misyonerlik Faaliyetleri Almanya nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Misyonerlik Faaliyetleri Fransa nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Misyonerlik Faaliyetleri ABD nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Misyonerlik Faaliyetleri Misyonerlerin Çalışma Alanları Misyonerlerin Çalışma Hedefleri Misyonerlerin Kullandığı Teknikler Eğitim Kurumlarının Misyonerlik Faaliyetlerindeki Önemi Amerikan Okulları Fransız Okulları İngiliz Okulları IV

8 İtalyan Okulları Alman Okulları Rus Okulları Misyonerlerin Maraş taki Faaliyetleri Misyonerler Açısından Maraş ın Önemi Misyonerlerin Maraş taki Çalışma Alanları Maraş İlahiyat Okulu Maraş Kız Koleji Merkezi Türkiye Misyoner Çalışma Alanı Olarak Maraş Türkiye deki Misyonerlik Çalışmaları MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLERİN DURUMU Katolik Ermenilerin Kısa Tarihi Gayrimüslimlerin Dili Gayrimüslimlerin Dini Katogikos Seçimi Maraş ta Aşiretlerle Hristiyanların Durumu Aşiretlerle Hristiyanların İlişkileri Gayrimüslim Din Adamlarının Maraş a Gelmesi Tacirli Aşireti ve Hristiyan Ermenilerin İlişkisi Gayrimüslimler ile Vergi Anlaşmazlığı SONUÇ KAYNAKÇA ÖZ GEÇMİŞ EKLER V

9 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge Tarihli Halep Vilayeti Salnamesi ne Göre Maraş Meclis-i İdare-i Liva da Bulunan İdareciler...15 Çizelge Tarihli Halep Vilayeti Salnamesi ne Göre Maraş Belediye Dairesi nde Çalışan Görevliler...15 Çizelge 2.3. XVI. Yüzyılda Maraş Kazasının Nahiyeleri...20 Çizelge Yılları Arasında Maraş Kazasının İdari Taksimatı...21 Çizelge Tarihli Maraş Tahrir Defteri ne Göre Maraş Kazası Köylerinin Nahiyelere Dağılımı...22 Çizelge 2.6. Maraş ın Mahalleleri...23 Çizelge Yılları Arasında Maraş ın Mahalleleri ve Nüfus Durumları...24 Çizelge Yılı Maarif Salnamesi ne Göre Maraş ta Bulunan Medreseler, Bulundukları Mahalleler...34 Çizelge Halep Vilayet Salnamesi nde Maraş Sancağında Yetiştirilen Tarım Ürünlerinin Kazalara Dağılımı...44 Çizelge Müslim ve Gayrimüslim Vatandaşların Meslek ve Mensuplarını Gösteren Çizelge...45 Çizelge Numaralı Maraş Şeriye Sicili ne Göre Halkın Kullandığı Eşya ve Fiyatları...46 Çizelge Tarihinde Maraş Sancağında Bağ, Bahçe, Bostan, Kovan, Hayvan ve Değirmenden Alınan Vergi Miktarları...49 Çizelge Yılları Arasında Maraş Kazasının Toplam Vergileri...50 Çizelge Yılında Türkiye deki Gayrimüslim Nüfus...53 Çizelge Yılları Arasında Maraş Kazasının Nüfus Durumu...53 Çizelge Yılları Arasında Maraş Sancağındaki Nüfus Değişimi...54 Çizelge Yılında Maraş Sancağındaki Nüfus Durumu...55 Çizelge Yılı Halep Vilayeti Salnamesi ne Göre Zeytun Kazasının Nüfusu...55 Çizelge Yılında Maraş ve Zeytun daki Nüfus Durumu...55 Çizelge Yılına Göre Maraş a Bağlı Yerleşim Yerleri, Müslim ve Gayrimüslim Nüfusu Gösterir Belge...56 Çizelge Maraş ın Müslüman Nüfus Yapısı...56 Çizelge Maraş ın Gayrimüslim Nüfus Yapısı...56 Çizelge Yılına Göre Maraş Mahallelerindeki Nüfus...57 Çizelge (1902) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi ne Göre Maraş Sancağının Nüfusu...58 Çizelge Halep Vilayet Salnamesi nde Maraş Sancağı nın Erkek Nüfusu İle Hane Dinsel Dağılımı...58 Çizelge Maraş Merkezine Bağlı Nahiye, Köy ve Aşiretlerin Nüfusu...59 Çizelge XIX. Yüzyılda Gayrimüslim Okulların Sayısı...61 Çizelge Yılları Arasında Maraş ın Eğitim Durumu...63 Çizelge Yılında Maraş taki Gayrimüslim Okullar...64 Çizelge Yılları Arasında Maraş Merkezindeki Okul ve Öğrenci Sayıları...65 Çizelge Yılında Maraş Sancağına Bağlı Kazalardaki Okullar...66 Çizelge Merzifon Amerikan Okulu Hazırlık Sınıfı Haftalık Ders Çizelgesi 115 Çizelge Yılında Dame de Sion Koleji Ücretleri..122 Çizelge 3.3. Notre Dame de Sion Yatılı Okulu nun Ders Programı Çizelge 3.4. Sanayi ve Ticaret Okulu nun Ders Programı..128 Çizelge 3.5. Alman Okullarının Bulunduğu Yerler 131 VI

10 Çizelge 3.6. Maraş Kız Alman Rüşdî-İdâdi Mektebi nin Programı Çizelge 3.7. Maraş Alman Kız -Erkek İptidaî Mektebi nin Ders Kitapları Çizelge 3.8. Maraş Alman Rüşdî-İdâdi Kız Mektebi nde Okutulan Kitaplar 134 Çizelge Yılında Maraş ta Faaliyet Gösteren Mekâtib-i Ecnebiye..144 Çizelge Amerika Tarafından Maraş ta Açılan Okullar..146 VII

11 KISALTMALAR AB :Avrupa Birliği ABCFM :American Board Of Commisioners Foreign Missions ABD :Amerika Birleşik Devletleri AYMÖ :American Board Of Commissioners For Foreign Missions C :Cilt CMS :İngiliz Hristiyan Misyon Cemiyeti H :Hicri HVS :Halep Vilayeti Salnamesi Hz. :Hazreti MEB :Milli Eğitim Bakanlığı MÖ :Milattan Önce MS :Milattan Sonra s. :Sayfa ss. :Sayfa Sayısı S :Sayı TBMM :Türkiye Büyük Millet Meclisi TDK :Türk Dil Kurumu TDV :Türkiye Diyanet Vakfı TTK :Türk Tarih Kurumu WCCE :Dünya Hristiyanlık Eğitimi Konseyi YMCA :Hristiyan Genç Erkekleri Birliği YWCA :Hristiyan Genç Kadınlar Birliği vb :Ve benzeri yy. :Yüzyıl VIII

12 GİRİŞ 1. GİRİŞ Misyonerlik, Hristiyanlığın insanlar arasında yayılması olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde misyonerlik, insanları Hristiyan kültürünü benimsemiş ve Hristiyanlık anlayışıyla hayata bakan bireyler haline getirmeyi hedef almıştır. Ayrıca misyonerlik sömürgecilik emellerinin gerçekleştirilmesine zemin hazırlamıştır. Hristiyanlığı yayabilmek için misyonerler özel okullar, hastaneler, kütüphaneler, yabancı dil öğretim merkezleri, sığınma evleri, yetimhaneler ve pansiyonlar kurmuşlar, fakir ailelere ve kimsesiz çocuklara maddi yardımlarda bulunarak kitap, broşür ve dergi gibi yayın araçlarını hazırlamışlar ve çeşitli sanat etkinlikleri göstererek amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bu yüzden Hristiyan inancını yaymakla görevli olan misyonerler doktor, hemşire, öğretmen, barış gönüllüsü ve herkesin yardımına koşan bir eleman olarak hizmet etmişlerdir. Amerikan senatörü olan John Quincy Adams, 1833 yılında İngiltere ile Çin arasında çıkan ilk Afyon Savaşında Anglo-Sakson tezini, misyonerler örgütü önünde yaptığı konuşmada savunurken şöyle diyordu: Bu savaş, Çinlilere karşı Hristiyan değerlerini savunmak için yapılıyor. Bu değerlerin başında İsa nın Birbirinizi sevin ilkesi gelir. Birbirinizi sevin ilkesi, birbirinizle ticaret yapını da içerir. Oysa Çin afyon ticaretini engelleyerek bu ilkeyi çiğnemiştir (Küçükoğlu, 2003: 12). Türkiye de Hristiyan misyonerlerinin ilk faaliyeti bilhassa Ermeniler üzerinde görülmüştür. Daha önce siyasi hudutların zorlanmasıyla elde edilemeyen netice silahsız bir şekilde ve kültür yoluyla başlamıştır. Aslında bu türlü hareket İncil de yer alan esaslara da uygundu. Haçlı ordularının kuvvet uygulayarak başaramadığı işi nasihatla, kitaplarla, risalelerle, okul ve hastanelerle yapmak üzere silahsız bir misyoner ordusu Osmanlı Devleti ne gönderildi. Bunların görevi her şeyden önce, devletin sınırları içindeki yerli Hristiyan kiliselerini ıslah ederek bu cemaatleri cahil bir yığın olmaktan kurtarıp, Türklerin karşısına bir kuvvet halinde çıkarmaktı. Fakat çalışmalar bununla da kalmadı. Kendi ifadelerine göre insanların ruhunu kurtarmak için her tehlikeye atılan Hristiyan papazlar, Müslümanların da arasına girdiler. Memleketlerinden büyük yardım gören misyonerler bekledikleri gibi başarılı olamadılar. Doğrudan doğruya din telkininin bir faydası olmadığı anlaşılınca, bütün bir dini ve milli kültürü yaymak için uzun vadeli faaliyetlere giriştiler. Dini çalışmaların yanısıra ilim ve teknik değerlerden başlayarak eğlence vasıtalarına, örf ve adede kadar kendi din ve milletlerine has unsurları yaymaya başladılar. Şüphesiz Türkiye de bu yabancı kültür unsurlarının görülmesi sadece misyonerler yüzünden olmamıştı. Hristiyanlıkla ilgili birtakım unsurların Müslümanlar arasına girmesi büyük sarsıntıların meydana gelmesine neden olacaktı. İstenilen sosyal ve ekonomik seviyeye ulaşıldığı zaman, çeşitli ilişkilerde zaruri bir değişme görüleceği doğru olmakla beraber, bu değişmenin bahsedilen düzeyde ortaya çıkması, gerek toplumda, gerekse kültürde önemli bir krize işaretti. Bu sebepledir ki, Hristiyan kültürünün Türkiye ye girmesinden kastedilen mana hiçbir zaman şu veya bu kimselerin Hristiyanlığı kabul etmesi değildir. Burada önemli olan nokta sadece Hz. Muhammed i veya Hz. İsa yı tanımaktan ziyade, bu inancın etrafında doğan kültür ve bu kültürün milletlerin hayatında oynadığı roldür. Bugün Hristiyanlaştırma faaliyetlerinin istikameti de işte bu yöndedir. Hatta bu kültür yayma hareketinin arkasında siyasi amaçlar görülmektedir (Güngör, 2005: 12). XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti nin hâkim olduğu topraklarda yürütülen misyonerlik faaliyetleri, cemaatler arası çatışmalar ve mezhep kavgaları nedenleriyle sosyal düzen bozulmuştur. Misyonerler ve onları himaye eden İngiltere, Almanya, 1

13 GİRİŞ Fransa ve Amerikalı diplomatlar, Protestanlık propagandası yaparak Ermenileri siyasi çıkarlarına alet ettiler. Bu devletlerin temsilcileri, Ermenilere sağlık ve eğitim yardımlarında bulunarak, kiliselerinden şikayetçi olanları desteklediler. Ermenilerin kendi kiliselerinden ayrılıp yanlarında yer almalarını teşvik ettiler. Katolik misyonerlerin gayretleri sonucu Gregoryen Ermeniler bölünerek Katolik Ermeni Cemaati ve kilisesi teşkil edildi. Protestan misyonerlerin gayretleri sonucu da Protestan Ermeni Cemaati ve kilisesi kuruldu. Bu arada misyonerler, Ermeniler arasında eğitim faaliyetlerini yürütürken onların eğitim planlarını, okul yönetimlerini ve dini eğitimlerini kendi ülkelerinin eğitim sistemlerine benzetmeye çalıştılar. Fırsat buldukları zaman da cemaatin arasına yerleşerek onların kilise bütünlüğünü bozdular ve yerine kendi kiliselerini kurdular. Osmanlı Devleti nin Gayrimüslimlere tanıdığı dil, din ve kültürlerinde eğitim ve cemaat halinde yaşama hakkı, devletin zayıflamasıyla zararlı hale geldi. Batılı devletlerin teşvik ve destekleriyle Gayrimüslimler, devletin birlik ve bütünlüğünü bozmaya alet oldular. Türkiye nin birçok bölgesine dağılan Protestan misyonerler, Ermeniler arasında faaliyet göstererek suni bir Ermeni meselesini ortaya attılar. Misyonerlik faaliyetlerinin şark meselesi ile yakından ilgisi bulunmaktadır. Misyonerler, Balkanlar da, Ortadoğu da, Kafkasya da ve Orta Asya da Türklerin gücünü zayıflatmak için çalıştılar. Bu bölgelerde etkili olan misyonerler, Anadolu topraklarında karışıklık çıkararak Türkiye yi bunalımlı bir ülke haline dönüştürdüler. Bilindiği gibi şark meselesini ortaya atan Avrupalı devletlerin amacı; Türkleri Avrupa ve daha sonra Anadolu dan atarak doğuya sürmekti. Bu amaca ulaşmak isteyen misyonerler, Dünya ya Hristiyan gözüyle baktılar ve öyle değerlendirdiler. Misyonerler, Hristiyan kültürünü benimsemiş bir yaşam tarzı süren ve kendini Müslüman zanneden bir toplum oluşturma niyetinde idiler. Misyonerler, sadece mensup oldukları dinlerini tebliğ etmediler. Önce Osmanlı Devleti ni, ardından Türkiye yi ve Avrasya daki Türk Cumhuriyetlerini hedef alan ve yurt dışında uzantıları olan siyasi faaliyetlerde de bulundular. Daha ileri giderek ülkenin iç işlerine karıştılar ve ulusal güvenliğimizi zayıflatan faaliyetleri dini görüntü altında yürüttüler. 2

14 MARAŞ TA SOSYAL, SİYASİ 2. MARAŞ TA SOSYAL, SİYASİ VE EKONOMİK DURUM 2.1. Maraş ın Tarihi XV. Yüzyıla Kadar Maraş Kahramanmaraş ilinin tarihi prehistorya (tarih öncesi) dönemine kadar uzanmaktadır. MÖ yılları arasındaki paleolitik dönemde Maraş ta yerleşim mevcuttu (Garanti Leasing, Tarihsiz: 42). Maraş ta paleolitik, neolitik, kalkolitik ve tunç çağlarının yaşanmış olduğuna dair kalıntılar bulunmaktadır (Yurt Ansiklopedisi, : 5664). Bu dönemden itibaren Maraş ta sırasıyla Asurlular, Hititler, Araplar ve Türkler hâkimiyet kurdular. Anadolu ya 1071 Malazgirt Savaşı ndan sonra gelen Türk boylarından bazıları Maraş ve çevresine yerleştiler. Maraş ve çevresine yerleşen Türkler, yerleştikleri yerlerin isimlerinde değişiklik yaptılar. Değişik şekillerde ifade edilen Maraş ın adı, Mera ş ve Mahalli Raşe olarak söylenilmektedir. Maraş ovasında buğday, pamuk ve pirinç ekimi gibi tarım yapılmaktaydı. Bilhassa pirinç tarımı nedeni ile sulu olan arazide fazla miktarda sivrisinek bulunmakta ve bu sinek nedeniyle sıtma hastalığı yaygın olarak görülmekteydi. Sivrisineklerin neden olduğu sıtmaya yakalanan hastalarda titreme görüldüğü için titreme anlamına gelen Mahalli Raşe kelimesi kullanılmaktaydı. Asuriler bu şehre Marajı derken, Araplar ise Mera ş demişlerdi. Bu şehir Romalılar zamanında Kirmenika adını almıştı. İngiliz yazar Jon Harsetenak, 1910 yılında yayımlanan kitabında, Sargon hükümdarına ait olan tuğlalarda Maraş isminin Markaji olarak belirtildiğinden bahsetmekteydi (Atalay, 1929: 7). Maraş ın adı hakkında en eski yazılı kaynaklar Asur Metinleri dir. Asur Metinleri, MÖ IX. yüzyıldan başlayıp VIII. yüzyılın sonlarına kadar süren dönemde meydana gelen askeri seferleri konu alan yıllıklardır. Bu yıllıklarda, Anadolu ya yapılan askeri seferlerden ve Gurgum Krallığı ndan bahsedilmektedir. Hititler, Maraş bölgesinde Gurgum adında bir krallık kurdular. Krallığın başkenti Markas tı. Markasi ve Gurgum sözcüklerini etimolojik bakımdan araştıran uzmanlar, Gurgum adının Hititlerin akrabası sayılan Luvilerin dilinden geldiğini belirttiler. Luviler MÖ 2300 tarihinde Maraş a yerleştiler. Maraş ın adı Romalılar zamanında Kaisereia Germanikeia şeklinde değiştirildi. MS 37 ile 41 yılları arasında Kaisernia Germanikera şeklinde ifade edilen Maraş adı, MÖ 54-MÖ 37 tarihleri arasında Antakya şeklinde kullanıldı (Zoroğlu, 2005: 304). Dulkadirli Beyliği nin XIV. yüzyılda bölgeye hâkim olmasıyla birlikte şehrin adı Maraş olarak anıldı ve Osmanlı devrinde de aynı isim kullanıldı. Daha sonra bu şehrin adı milli mücadelede gösterdiği başarıdan dolayı 7 Şubat 1973 te Kahramanmaraş olarak değiştirildi (Temel Britannica, Tarihsiz: 265). Maraş ın yerleşim yeri birkaç defa değişmiştir. En eski yeri Erkenez çayı kenarında Elmalar köyünün alt tarafında bulunan höyüklerin yakınındadır. Maraş ın ikinci yeri Kara Maraş denilen mevkiide ve Namık Kemal mahallesinin bulunduğu yerdedir (Atalay, 1929: 8). 3

15 MARAŞ TA SOSYAL, SİYASİ Maraş bölgesinde yerleşim üst paleolitik çağda başlayarak neolitik ve ilk tunç çağa kadar devam etti. Orta Çağ da Maraş, Suriye ve Mezopotamya yı Kapadokya ile Anadolu ya bağlayan önemli kervan yollarının kesiştiği noktadaydı. Hititlerin dağılmasından sonra Gurgum Devleti nin başkenti olan Markasi (Maraş), Kimmer ve İskitlerin saldırılarına uğradı. Maraş, MÖ VII. yüzyılın sonunda Medlerin, MÖ VI. yüzyılda Perslerin, MÖ 333 te Makedonyalıların eline geçti. Bu dönemde Roma Devleti ile Pontus Devleti arasındaki sürekli el değiştiren Markasi, MÖ 64 yılında Roma topraklarına katıldı (Ana Britanica, 1998a: 403). Maraş, Roma idaresinde iken Kuzey Suriye bölgesine dahil edildi. Suriye Krallığı nın yıkılmasından sonra Maraş ta oturan Komaklar isyan ettiler. Bunun üzerine İmparatoru Germenikus, Yukarı Suriye ile Maraş ı Roma ya bağladı. Roma idaresinde bulunan Maraş ta, Romalılar döneminden günümüze kalan birçok tarihi eser bulunmaktadır. Bu tarihi eserlerin en önemlileri Şehir Kalesi, Roma Nekropoli, Pazarcık ın Evri köyündeki su sarnıçları ve iki adet mağara ile Tilkiler köyündeki su sarnıçlarıdır (Kahramanmaraş Valiliği, Tarihsiz: 22). Evliya Çelebi Seyahatnamesi ne göre Maraş ta 42 mahalle, 104 dükkân ve iki bedesten bulunmaktaydı. En önemli hanlar Acem Hanı ve Müftü Hanı ydı. Maraş evleri toprak ve kireçten yapılmış olup genellikle tepeler üzerine kurulmuştu. Evlerin büyük bölümünde bağ, bağçe ve soğuk sular bulunmaktaydı (Göre, 2005: 735). Doğu Roma İmparatorluğu nun hâkimiyetine giren Maraş, V. yüzyılda Monofizitlerin merkezi oldu. Monofizitler, eski Doğu kiliseleri içinde yer alan ve Hz. İsa nın bir tek tabiatı olduğunu kabul eden dini bir cemaatti. Bu cemaatin görüşü Rumların ve Ermenilerin bir araya gelmesine neden olmuştu. Bölgede VI. yüzyılda Bizanslılarla Sasaniler arasında çatışmalar meydana geldi. Bizans İmparatoru Herakleos, Maraş ta yaşayan halk ile Suriye de yaşayan Rumları karşılıklı olarak değiştirdi. Yapılan mübadele sonucunda Maraş taki Rum nüfusu artı. Maraş, 637 yılında Halid bin Velid kumandasındaki İslam orduları tarafından fethedildi. Fetihten sonra bölgede halkın İslamlaştırılması süreci başladı. Fakat burada Müslüman Arapların hâkimiyeti kalıcı olmadı. Şehir, Bizanslılarla Müslümanlar arasında sık sık el değiştirdi. Savaşlara rağmen fetih seferleri nedeni ile bölgeye sürekli göç oldu ve şehirdeki Müslüman Arap nüfusu arttı (Kaya, 2005: 335). Fetih hareketlerini yürüten devrin en önemli komutanlarından biri de Ebû Süleym Ferecü l Hâdim et-türki dir. Bu Türk kumandan, Bizanslıların saldırılarını ve burada yaşayan halkın taşkınlıklarını önlemek amacıyla Tarsus u tahkim etmekle görevlendirildi. Ayrıca El Mâ-mûn, Tarsus tan Malatya ya kadar uzanan ve adına Sugûr denilen bu coğrafi bölgenin denetimini sağladı (Kitapçı, 1995a: 213). Müslüman kumandanların teşvikiyle Emeviler döneminde Maraş ta Müslümanların nüfusu arttı. Abbasiler döneminde ise Maraş ın nüfusu artarken bölgede fazla miktarda Gayrimüslim nüfus ikamet etmekteydi. Bu dönemde şehirde Arap, Ermeni, İran, Türk, Slav, Rum ve Afrika kökenli nüfus bulunmaktaydı (Demirci, 2005: 331). Maraş 868 yılında Ahmed bin Tolun tarafından fethedildi. Bizans yönetiminin, doğu bölgelerindeki Ermenileri İç Anadolu ya göçe zorlaması, şehrin sosyal ve kültürel yapısının değişmesine neden oldu. Maraş ve Kilikya bölgesindeki Ermeni nüfusunda artış görüldü. Ermeni asıllı Mleh tarafından şehre saldırı düzenlendi. Bu bölgeden ve Tarsus tan elli bin esir götürüldü. Böylece Maraş ve çevresindeki Rum nüfusunda önemli bir azalma meydana geldi. Kısa bir süre Taciklerin kontrolü altına giren Maraş, 949 yılında Bizanslıların, 952 yılında da Arap asıllı Hamdaniler hanedanının eline geçti. Hamdani hükümdarı Seyfuddevle tarafından Maraş ın yeri değiştirildi (Kaya, 2005: 336). 4

16 MARAŞ TA SOSYAL, SİYASİ Bizanslılar XI. yüzyıldan itibaren Anadolu ya saldırılar düzenleyerek bu bölgedeki küçük Ermeni krallıklarını ortadan kaldırdılar. Ermeniler, Selçuklular döneminde başlayan Türkmen göçleri ve fetihler nedeni ile ülkenin güneybatısına göç ettiler. Maraş ve Adana bölgesindeki Ermeni nüfusunda artış gözlendi. Böylece Kilikya Krallığı ortaya çıktı (Ersan, 2001: 604). Maraş bölgesi, lı yıllarda Selçuklu komutanı Emir Buldacı tarafından fethedildi. Fakat Birinci Haçlı Seferi nin başlamasıyla birlikte bu bölge Haçlıların eline geçti. I. Kılıçarslan tarafından 1103 te fethedilen Maraş a 1136 yılında Danişmentliler hâkim oldu. Kısa bir süre Hristiyanların hâkimiyetine giren Maraş, 1149 yılında I. Mesud tarafından fethedildi. II. Kılıçarslan tarafından XII. yüzyılda şehirde bir uç beyliği ve Selçuklu askeri garnizonu kuruldu (Gökhan, 2005: 345). Nasretüddin Hasan Bey zamanında çağdaş bir şehir görünümünde olan Maraş ta Baba İshak İsyanı oldukça etkili oldu. Maraş ve çevresine yerleşen Ağaçeri Türkmenleri, Selçuklu Devleti ne karşı isyan etti. Şehirdeki Selçuklu idaresi Ermenilerin, Ağaçerilerin ve Moğolların akınları nedeniyle çöktü. Kilikya Ermenileri 1259 yılında şehri ele geçirdi (Kaya, 2005: 340). Maraş 1298 de Memlüklülerin, XVI. yüzyıldan itibaren de Dulkadirlilerin hâkimiyeti altına girdi. Dulkadir Beyler yüz seksen beş yıl boyunca Maraş ve Elbistan da hüküm sürdü (Baş, 2005a: 565). Beyliğin bulunduğu yörenin coğrafi konumu nedeni ile bölge kültürleri birbirine karıştı. Fakat Dulkadirli Beyliği ni oluşturan Türkmen oymakları özelliklerini korudular (Bedirhan, 2005: 397). Kanuni Sultan Süleyman devrinde, Ali Bey in bir iftira nedeniyle idam edilmesi sonucu Maraş ve yöresi merkeze bağlandı. Şehir, Zulkadiriye eyaleti adıyla, İstanbul dan gönderilen valiler tarafından idare edildi. Kuruluşundan, Osmanlı Devleti ne bağlanmasına kadar geçen sürede Maraş ta saltanat süren Dulkadir Beyleri şunlardır (Kahramanmaraş Valiliği, Tarihsiz: 27): 1. Karaca Bey ( ) 2. Halil Bey ( ) 3. Sûli Bey ( ) 4. Mehmet Bey ( ) 5. Süleyman Bey ( ) 6. Arslan Bey ( ) 7. Şah Budak Bey ( ) 8. Şehsuvar Bey ( ) 9. Şah Budak Bey ( ) 10. Alaüddevle Bey ( ) 11. Ali Paşa Bey ( ) Osmanlı İdaresinde Maraş Osmanlı-Memlük gerginliğinin II. Beyazıt zamanında savaşa dönüşmesinin nedeni, Dulkadirli Beyliği nin iç işlerine müdahale edilmesidir (Atik 2001: 207). Yavuz Sultan Selim, Şehsuvaroğlu Ali Bey i Dulkadirlilerin başına geçirdi. Alaüddevle ile vezirinin ve oğlunun kesik başı Mısır Memluk sultanına gönderildi. Dulkadirli Beyliği üzerindeki Memluk nüfuzuna son verildi. Bölgede Osmanlı hâkimiyeti sağlandı. Dulkadirli Beyi nin komşu devletlere karşı davranışları hem kendisinin, hem de beyliğin sonunu hazırladı. Yavuz Sultan Selim, Şehsuvaroğlu Ali Bey e çok 5

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX a. Yazar Dizini İNCELEMELER / ARTICLES TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX Somali de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti nin Bölge Aden in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti nin Kızıldeniz

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm 1.1. ANADOLU ÇAĞLARI... 1 1.1.1. Tarih Öncesi Çağ... 1 1.1.1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik)... 1 1.1.1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik)... 2 1.1.1.3. Cilalı Taş Devri (Neolitik)...

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 409,95634 56.900 438,46947 405,71863 405,93047 İlahiyat 62 62 YGS-4 379,60527

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında,

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, İKİSU KÖYÜ YERİ VE NÜFUSU İkisu Köyü, bağlı olduğu Yomra İlçesi nin güneybatısında yer alır. Yomra İlçesi ne 4 km., Trabzon İli ne 16 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıklar köyün giriş uzaklığıdır. Köyün girişindeki

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013 2013 T. Puan kont. Boğaziçi Ü. İstanbul Devlet

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

Mühendislik F. İnşaat Mühendisliği Bir. Öğr 4 MF-4 32800 32.200 406,72965 77 77

Mühendislik F. İnşaat Mühendisliği Bir. Öğr 4 MF-4 32800 32.200 406,72965 77 77 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE Boğaziçi Ü. İstanbul İstanbul Teknik Üni. Orta Doğu Teknik

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

Ermeni Meselesi ve Türkiye

Ermeni Meselesi ve Türkiye Ermeni Meselesi ve Türkiye Konstantın, L. D. (1913). Anadolu'da Islahat. Ermeni meselesi. Suriye Meselesi. İstanbul:. Toros, T. (). "Ermeni Tehciri Meselesi". Hayat Tarih Mecmuası, (12), 64-71, Kodaman,

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI (BOLU) (BOLU) (BOLU) (BOLU) AFYON KOCATEPE (AFYONKARAHİSAR) AFYON KOCATEPE (AFYONKARAHİSAR) AĞRI İBRAHİM ÇEÇ AĞRI İBRAHİM ÇEÇ AKDİZ (ANTALYA) Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 393,50061 63.400

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı