MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI NERMİN ZAHİDE AYDIN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Eylül 2007

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI Danışman: Prof. Dr. Ahmet EYİCİL TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Eylül

3 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Kod No: Bu Proje 17/09/2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Prof. Dr. Ahmet EYİCİL Doç. Dr. Orhan DOĞAN Yrd. Doç. Dr.Lütfi ALICI DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Enstitü Müdür Vekilli Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanundaki hükümlere tabidir.

4 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ÖZET TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI DANIŞMAN : Prof. Dr. Ahmet EYİCİL Yıl : 2007, Sayfa: 184 Jüri : Prof. Dr. Ahmet EYİCİL : Doç. Dr. Orhan DOĞAN : Yrd. Doç. Dr. Lütfi ALICI Bu araştırmanın amacı Osmanlı Devleti ndeki Gayrimüslimlerin durumu ve bilhassa Maraş ta Gayrimüslimlerle Müslümanların ilişkilerini incelemektir. Bu sırada Gayrimüslimlerle Müslümanların ilişkileri anlatılırken Avrupalı devletlerin, Gayrimüslimleri siyasi emellerine alet ederek Osmanlı Devleti ni parçalama planları araştırılmıştır. Araştırma yapılırken süreli yayın, yıllık ve ansiklopedi gibi basılı kaynaklardan yararlanılmıştır. Araştırmada Gayrimüslimlerle Müslümanların ilişkilerinin bozulmasında Avrupa devletlerinin siyasi faaliyetlerinin etkili olduğu tespit edilmiştir. Avrupalı devletler misyonerlik faaliyetlerini Osmanlı topraklarında artırarak bu yolla ilişkilerini canlı tutmuşlardır. Avrupalı devletler Şark Meselesi ni siyasi çıkarları uğrunda çözmeye çalışmış ve Osmanlı topraklarını parçalamayı hedef olarak seçmiştir. Bu hedefe ulaşmak için dini görüntü altında hızla misyonerlik faaliyetlerini desteklemiş hatta bunların başarıya ulaşması için bütçelerinden para ayırmışlardır. Bu gün de aynı devletler Avrupa Birliği ve demokratikleşme süreci içinde ülkemizi bölmeyi hedef edinmiştir. Osmanlı topraklarında barış ve huzur içinde yaşayan Gayrimüslimlerle Avrupalı devletlerin ilgilenmesinin özünde ekonomik ve siyasi nedenler bulunmaktadır. Bu nedenle Avrupalı devletler, maddi çıkarlarını saklı tutarak dini duyguları öne sürmüşlerdir. Misyonerler vasıtasıyla ve Gayrimüslimleri himaye etmek isteyen Avrupalı devletler, hakikatte Türkleri önce Avrupa dan sonra Anadolu dan atmayı amaç edinmiştir. Bu amaçlara hizmet eden misyonerler, Dünya ya Hristiyan gözüyle bakan, batı kültürünü benimseyen, batılılar gibi yaşam tarzı süren ve kendini Müslüman zanneden bir toplum oluşturmak istemişlerdir. Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Gayrimüslimler, Müslümanlar, Misyonerler, Ermeniler, Maraş I

5 DEPARTMENT OF HISTORY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA Project NON-MUSLIMS AND INSTITUTIONS IN MARAŞ Supervisor : Prof. Dr. Ahmet EYİCİL Year : 2007, Pages: 184 Jury : Prof. Dr. Ahmet EYİCİL : Assoc. Prof. Dr. Orhan DOĞAN : Assist. Prof. Dr. Lütfi ALICI The point of this research is the position of non-muslims living in Ottoman Empire and especially to analyse the communications between Muslims and non-muslims. On that point, while explaining the communications between them European Countries plans to collapse the Otoman Empire, making use of non-muslims according to their political desire are analysed. During the research printed publications such as annuals, encyclopedia and periodical publications are used. In this research it is founded that European Countries political activities effected the communications between Muslims and non-muslims. Increasing missionary activities on the Ottoman lands European Countries kept alive the communication. European Countries tried to solve East Question fort he sake of their political profits and to collapse the Ottoman land was chosen as a aim. To reach that aim they supported missionary activities under religios scene and to reach that aim they even saved money from their budget. Today the same coutries targets to collapse our coutry within the period of European Association and democracy. The focus of European Countries intrest in the non-muslims living in peace on the Ottoman land has economical and political resons. From this point of view, European Countries reveals religious feelings, hiding financial profits. By means of missioners protect non-muslims, They, in fact aimed to desiring to exile Turks first from Europe and then Anatolia. Missioners serving fort hat aim wanted to form a society, seeing the world in Christian point of view, identifying themselves with western culture, living in west style and stil thinking themselves as Muslims. Key words: Ottoman Empire, Non-Müslims, The Muslims, Missionars, Armenians, Maraş. II

6 ÖN SÖZ Milletlerarası yarışta öne çıkmak isteyen devletler, rakip olarak gördükleri devletleri yıkmak için çeşitli araçlar kullanmışlardır. Bu araçlardan biri de misyonerliktir. Misyonerlik, Avrupa devletlerinin, İslam dünyasına egemen olmak ve İslam dünyasını kendi çıkarlarına göre yeniden kurup şekillendirmek için yapmış oldukları faaliyetlerdir. Batı dünyası Türk- İslam ülkelerini sosyolojik, ekonomik, siyasi, askeri, dini, ilmi ve fikri bakımdan yönetmek için kurumsallaşma yoluna gitmiştir. Osmanlı Devleti sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik durumu nedeni ile dünyanın ekonomik, siyasi, askeri ve dini merkezi durumundaydı. Misyonerler, Osmanlı Devleti ne karşı uyguladıkları siyasete malzeme olarak Gayrimüslimleri hedef kitle olarak seçmişlerdir. Özellikle Ermenilere yönelik faaliyetlere hız verilmiştir. Osmanlı Devleti ni kültürel anlamda zayıflatmak için misyonerlerden oluşan geniş bir kitle ülke topraklarına gönderilmiştir. Bu misyonerlerin görevi, Hristiyan kiliselerini ıslah ederek bu cemaatleri Türklerin karşısına bir kuvvet olarak çıkarmaktı. Bu amaçla Ermeni çocuklar için ücretsiz okullar açılmış, Protestanlık propagandası yapılmış, ücretsiz İncil ve diğer dini kitaplar dağıtılmıştır. Misyonerlerin açtıkları hastane, okul ve yetimhaneler vasıtasıyla Müslümanları dinlerinden çevirme yoluna gidilmiştir. Daha sonra Hristiyan Ermeniler gibi Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler de Müslüman Türklere karşı kışkırtılmıştır. Misyonerler doğrudan din telkininin bir yararı olmadığını görmüşlerdir. Bunun üzerine sadece inanç değil, bütün bir dini ve ulusal kültürü yok etmek için uzun süreli çalışmalara girişmişlerdir. Misyonerler bilimsel gelişmelerden yararlanarak Hristiyan uluslara özgü değerleri yaymaya başlamışlardır. Batı teknolojisi düzeyine erişemeyen Osmanlı topraklarında yapılan misyonerlik faaliyetleri çok geçmeden etkisini göstermiş ve sosyal ilişkilerde bozulma görülmüştür. Hristiyan kültürünün Osmanlı Devleti ne girmesindeki amaç sadece kişilerin Hristiyanlığı kabul etmesini sağlamak değildir. İnancın çevresinde doğan kültür ve bu kültürün ulusların sosyal hayatında oynadığı rol önemlidir. Bu faaliyetlerin arkasında siyasal amaçlar bulunmaktadır. Maraş, Ortadoğu ya açılan güzergâh üzerinde bulunan tarihi bir şehirdi. XIX. yüzyılın sonlarına doğru Maraş nüfusunun %27 si Gayrimüslimlerden oluşmaktaydı. Gayrimüslim nüfusun büyük çoğunluğu Ermeni idi. Maraş taki Hristiyan Ermeni nüfus misyonerlerin ilgisini çekmiştir. Bu nedenle Maraş a bir misyoner istasyonu tesis edilmiştir. Misyonerler Maraş ta açtıkları okul, yetimhane ve hastaneler sayesinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Açılan bu kurumlar sayesinde Osmanlı Devleti nin birlik ve bütünlüğü hedef alınmıştır. Osmanlı Devleti nde Ermeni meselesinin doğmasında ve Ermeni komitelerinin silahlı eylemlere başlamasında bu dönemde başta Maraş olmak üzere çeşitli bölgelerde faaliyet halinde bulunan misyonerlerin büyük rolü olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada Maraş bölgesindeki Gayrimüslimler ve kurumları incelenmiştir. Çalışmada Maraş ın genel sosyal ve ekonomik durumu değerlendirildikten sonra, misyonerliğin Osmanlı Devleti ndeki ve Maraş taki faaliyetleri ortaya konmuştur. Bu araştırmayı yaparken maddi ve manevi anlamda yanımda bulunan aileme, kitap temininde yardımcı olan Suna GÜRBÜZ e ve çalışmamın her aşamasında yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Prof Dr. Ahmet EYİCİL e teşekkür ederim. III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET... I ABSTRACT... II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... IV ÇİZELGELER LİSTESİ... VI KISALTMALAR LİSTESİ... VIII 1. GİRİŞ MARAŞ TA SOSYAL, SİYASİ VE EKONOMİK DURUM Maraş ın Tarihi XV. Yüzyıla Kadar Maraş Osmanlı İdaresinde Maraş Maraş ta Ermeniler Maraş ın İdari Yapısı İdare Köyler, Nahiyeler ve Mahalleler Maraş ta Sosyal Durum Sosyal ve Dini Yapılar Camiler Kiliseler Vakıflar Medreseler Sosyal Hayat Müslümanlarla Gayrimüslimlerin İlişkileri Sosyal Hayat Gayrimüslimlerin Ekonomik Durumu Halkın Geçim Kaynakları Vergiler Maraş ta Nüfus Müslüman ve Gayrimüslimlerin Nüfusu Maraş ta Eğitim Gayrimüslimlerin Eğitim Kurumları Maraş a Bağlı İlçelerde Eğitim Kurumları MİSYONER FAALİYETLER Misyonerliğin Tanımı ve Kaynağı Misyonerlik ve Şark Meselesi İngiltere nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Misyonerlik Faaliyetleri Rusya nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Misyonerlik Faaliyetleri Almanya nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Misyonerlik Faaliyetleri Fransa nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Misyonerlik Faaliyetleri ABD nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Misyonerlik Faaliyetleri Misyonerlerin Çalışma Alanları Misyonerlerin Çalışma Hedefleri Misyonerlerin Kullandığı Teknikler Eğitim Kurumlarının Misyonerlik Faaliyetlerindeki Önemi Amerikan Okulları Fransız Okulları İngiliz Okulları IV

8 İtalyan Okulları Alman Okulları Rus Okulları Misyonerlerin Maraş taki Faaliyetleri Misyonerler Açısından Maraş ın Önemi Misyonerlerin Maraş taki Çalışma Alanları Maraş İlahiyat Okulu Maraş Kız Koleji Merkezi Türkiye Misyoner Çalışma Alanı Olarak Maraş Türkiye deki Misyonerlik Çalışmaları MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLERİN DURUMU Katolik Ermenilerin Kısa Tarihi Gayrimüslimlerin Dili Gayrimüslimlerin Dini Katogikos Seçimi Maraş ta Aşiretlerle Hristiyanların Durumu Aşiretlerle Hristiyanların İlişkileri Gayrimüslim Din Adamlarının Maraş a Gelmesi Tacirli Aşireti ve Hristiyan Ermenilerin İlişkisi Gayrimüslimler ile Vergi Anlaşmazlığı SONUÇ KAYNAKÇA ÖZ GEÇMİŞ EKLER V

9 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge Tarihli Halep Vilayeti Salnamesi ne Göre Maraş Meclis-i İdare-i Liva da Bulunan İdareciler...15 Çizelge Tarihli Halep Vilayeti Salnamesi ne Göre Maraş Belediye Dairesi nde Çalışan Görevliler...15 Çizelge 2.3. XVI. Yüzyılda Maraş Kazasının Nahiyeleri...20 Çizelge Yılları Arasında Maraş Kazasının İdari Taksimatı...21 Çizelge Tarihli Maraş Tahrir Defteri ne Göre Maraş Kazası Köylerinin Nahiyelere Dağılımı...22 Çizelge 2.6. Maraş ın Mahalleleri...23 Çizelge Yılları Arasında Maraş ın Mahalleleri ve Nüfus Durumları...24 Çizelge Yılı Maarif Salnamesi ne Göre Maraş ta Bulunan Medreseler, Bulundukları Mahalleler...34 Çizelge Halep Vilayet Salnamesi nde Maraş Sancağında Yetiştirilen Tarım Ürünlerinin Kazalara Dağılımı...44 Çizelge Müslim ve Gayrimüslim Vatandaşların Meslek ve Mensuplarını Gösteren Çizelge...45 Çizelge Numaralı Maraş Şeriye Sicili ne Göre Halkın Kullandığı Eşya ve Fiyatları...46 Çizelge Tarihinde Maraş Sancağında Bağ, Bahçe, Bostan, Kovan, Hayvan ve Değirmenden Alınan Vergi Miktarları...49 Çizelge Yılları Arasında Maraş Kazasının Toplam Vergileri...50 Çizelge Yılında Türkiye deki Gayrimüslim Nüfus...53 Çizelge Yılları Arasında Maraş Kazasının Nüfus Durumu...53 Çizelge Yılları Arasında Maraş Sancağındaki Nüfus Değişimi...54 Çizelge Yılında Maraş Sancağındaki Nüfus Durumu...55 Çizelge Yılı Halep Vilayeti Salnamesi ne Göre Zeytun Kazasının Nüfusu...55 Çizelge Yılında Maraş ve Zeytun daki Nüfus Durumu...55 Çizelge Yılına Göre Maraş a Bağlı Yerleşim Yerleri, Müslim ve Gayrimüslim Nüfusu Gösterir Belge...56 Çizelge Maraş ın Müslüman Nüfus Yapısı...56 Çizelge Maraş ın Gayrimüslim Nüfus Yapısı...56 Çizelge Yılına Göre Maraş Mahallelerindeki Nüfus...57 Çizelge (1902) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi ne Göre Maraş Sancağının Nüfusu...58 Çizelge Halep Vilayet Salnamesi nde Maraş Sancağı nın Erkek Nüfusu İle Hane Dinsel Dağılımı...58 Çizelge Maraş Merkezine Bağlı Nahiye, Köy ve Aşiretlerin Nüfusu...59 Çizelge XIX. Yüzyılda Gayrimüslim Okulların Sayısı...61 Çizelge Yılları Arasında Maraş ın Eğitim Durumu...63 Çizelge Yılında Maraş taki Gayrimüslim Okullar...64 Çizelge Yılları Arasında Maraş Merkezindeki Okul ve Öğrenci Sayıları...65 Çizelge Yılında Maraş Sancağına Bağlı Kazalardaki Okullar...66 Çizelge Merzifon Amerikan Okulu Hazırlık Sınıfı Haftalık Ders Çizelgesi 115 Çizelge Yılında Dame de Sion Koleji Ücretleri..122 Çizelge 3.3. Notre Dame de Sion Yatılı Okulu nun Ders Programı Çizelge 3.4. Sanayi ve Ticaret Okulu nun Ders Programı..128 Çizelge 3.5. Alman Okullarının Bulunduğu Yerler 131 VI

10 Çizelge 3.6. Maraş Kız Alman Rüşdî-İdâdi Mektebi nin Programı Çizelge 3.7. Maraş Alman Kız -Erkek İptidaî Mektebi nin Ders Kitapları Çizelge 3.8. Maraş Alman Rüşdî-İdâdi Kız Mektebi nde Okutulan Kitaplar 134 Çizelge Yılında Maraş ta Faaliyet Gösteren Mekâtib-i Ecnebiye..144 Çizelge Amerika Tarafından Maraş ta Açılan Okullar..146 VII

11 KISALTMALAR AB :Avrupa Birliği ABCFM :American Board Of Commisioners Foreign Missions ABD :Amerika Birleşik Devletleri AYMÖ :American Board Of Commissioners For Foreign Missions C :Cilt CMS :İngiliz Hristiyan Misyon Cemiyeti H :Hicri HVS :Halep Vilayeti Salnamesi Hz. :Hazreti MEB :Milli Eğitim Bakanlığı MÖ :Milattan Önce MS :Milattan Sonra s. :Sayfa ss. :Sayfa Sayısı S :Sayı TBMM :Türkiye Büyük Millet Meclisi TDK :Türk Dil Kurumu TDV :Türkiye Diyanet Vakfı TTK :Türk Tarih Kurumu WCCE :Dünya Hristiyanlık Eğitimi Konseyi YMCA :Hristiyan Genç Erkekleri Birliği YWCA :Hristiyan Genç Kadınlar Birliği vb :Ve benzeri yy. :Yüzyıl VIII

12 GİRİŞ 1. GİRİŞ Misyonerlik, Hristiyanlığın insanlar arasında yayılması olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde misyonerlik, insanları Hristiyan kültürünü benimsemiş ve Hristiyanlık anlayışıyla hayata bakan bireyler haline getirmeyi hedef almıştır. Ayrıca misyonerlik sömürgecilik emellerinin gerçekleştirilmesine zemin hazırlamıştır. Hristiyanlığı yayabilmek için misyonerler özel okullar, hastaneler, kütüphaneler, yabancı dil öğretim merkezleri, sığınma evleri, yetimhaneler ve pansiyonlar kurmuşlar, fakir ailelere ve kimsesiz çocuklara maddi yardımlarda bulunarak kitap, broşür ve dergi gibi yayın araçlarını hazırlamışlar ve çeşitli sanat etkinlikleri göstererek amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bu yüzden Hristiyan inancını yaymakla görevli olan misyonerler doktor, hemşire, öğretmen, barış gönüllüsü ve herkesin yardımına koşan bir eleman olarak hizmet etmişlerdir. Amerikan senatörü olan John Quincy Adams, 1833 yılında İngiltere ile Çin arasında çıkan ilk Afyon Savaşında Anglo-Sakson tezini, misyonerler örgütü önünde yaptığı konuşmada savunurken şöyle diyordu: Bu savaş, Çinlilere karşı Hristiyan değerlerini savunmak için yapılıyor. Bu değerlerin başında İsa nın Birbirinizi sevin ilkesi gelir. Birbirinizi sevin ilkesi, birbirinizle ticaret yapını da içerir. Oysa Çin afyon ticaretini engelleyerek bu ilkeyi çiğnemiştir (Küçükoğlu, 2003: 12). Türkiye de Hristiyan misyonerlerinin ilk faaliyeti bilhassa Ermeniler üzerinde görülmüştür. Daha önce siyasi hudutların zorlanmasıyla elde edilemeyen netice silahsız bir şekilde ve kültür yoluyla başlamıştır. Aslında bu türlü hareket İncil de yer alan esaslara da uygundu. Haçlı ordularının kuvvet uygulayarak başaramadığı işi nasihatla, kitaplarla, risalelerle, okul ve hastanelerle yapmak üzere silahsız bir misyoner ordusu Osmanlı Devleti ne gönderildi. Bunların görevi her şeyden önce, devletin sınırları içindeki yerli Hristiyan kiliselerini ıslah ederek bu cemaatleri cahil bir yığın olmaktan kurtarıp, Türklerin karşısına bir kuvvet halinde çıkarmaktı. Fakat çalışmalar bununla da kalmadı. Kendi ifadelerine göre insanların ruhunu kurtarmak için her tehlikeye atılan Hristiyan papazlar, Müslümanların da arasına girdiler. Memleketlerinden büyük yardım gören misyonerler bekledikleri gibi başarılı olamadılar. Doğrudan doğruya din telkininin bir faydası olmadığı anlaşılınca, bütün bir dini ve milli kültürü yaymak için uzun vadeli faaliyetlere giriştiler. Dini çalışmaların yanısıra ilim ve teknik değerlerden başlayarak eğlence vasıtalarına, örf ve adede kadar kendi din ve milletlerine has unsurları yaymaya başladılar. Şüphesiz Türkiye de bu yabancı kültür unsurlarının görülmesi sadece misyonerler yüzünden olmamıştı. Hristiyanlıkla ilgili birtakım unsurların Müslümanlar arasına girmesi büyük sarsıntıların meydana gelmesine neden olacaktı. İstenilen sosyal ve ekonomik seviyeye ulaşıldığı zaman, çeşitli ilişkilerde zaruri bir değişme görüleceği doğru olmakla beraber, bu değişmenin bahsedilen düzeyde ortaya çıkması, gerek toplumda, gerekse kültürde önemli bir krize işaretti. Bu sebepledir ki, Hristiyan kültürünün Türkiye ye girmesinden kastedilen mana hiçbir zaman şu veya bu kimselerin Hristiyanlığı kabul etmesi değildir. Burada önemli olan nokta sadece Hz. Muhammed i veya Hz. İsa yı tanımaktan ziyade, bu inancın etrafında doğan kültür ve bu kültürün milletlerin hayatında oynadığı roldür. Bugün Hristiyanlaştırma faaliyetlerinin istikameti de işte bu yöndedir. Hatta bu kültür yayma hareketinin arkasında siyasi amaçlar görülmektedir (Güngör, 2005: 12). XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti nin hâkim olduğu topraklarda yürütülen misyonerlik faaliyetleri, cemaatler arası çatışmalar ve mezhep kavgaları nedenleriyle sosyal düzen bozulmuştur. Misyonerler ve onları himaye eden İngiltere, Almanya, 1

13 GİRİŞ Fransa ve Amerikalı diplomatlar, Protestanlık propagandası yaparak Ermenileri siyasi çıkarlarına alet ettiler. Bu devletlerin temsilcileri, Ermenilere sağlık ve eğitim yardımlarında bulunarak, kiliselerinden şikayetçi olanları desteklediler. Ermenilerin kendi kiliselerinden ayrılıp yanlarında yer almalarını teşvik ettiler. Katolik misyonerlerin gayretleri sonucu Gregoryen Ermeniler bölünerek Katolik Ermeni Cemaati ve kilisesi teşkil edildi. Protestan misyonerlerin gayretleri sonucu da Protestan Ermeni Cemaati ve kilisesi kuruldu. Bu arada misyonerler, Ermeniler arasında eğitim faaliyetlerini yürütürken onların eğitim planlarını, okul yönetimlerini ve dini eğitimlerini kendi ülkelerinin eğitim sistemlerine benzetmeye çalıştılar. Fırsat buldukları zaman da cemaatin arasına yerleşerek onların kilise bütünlüğünü bozdular ve yerine kendi kiliselerini kurdular. Osmanlı Devleti nin Gayrimüslimlere tanıdığı dil, din ve kültürlerinde eğitim ve cemaat halinde yaşama hakkı, devletin zayıflamasıyla zararlı hale geldi. Batılı devletlerin teşvik ve destekleriyle Gayrimüslimler, devletin birlik ve bütünlüğünü bozmaya alet oldular. Türkiye nin birçok bölgesine dağılan Protestan misyonerler, Ermeniler arasında faaliyet göstererek suni bir Ermeni meselesini ortaya attılar. Misyonerlik faaliyetlerinin şark meselesi ile yakından ilgisi bulunmaktadır. Misyonerler, Balkanlar da, Ortadoğu da, Kafkasya da ve Orta Asya da Türklerin gücünü zayıflatmak için çalıştılar. Bu bölgelerde etkili olan misyonerler, Anadolu topraklarında karışıklık çıkararak Türkiye yi bunalımlı bir ülke haline dönüştürdüler. Bilindiği gibi şark meselesini ortaya atan Avrupalı devletlerin amacı; Türkleri Avrupa ve daha sonra Anadolu dan atarak doğuya sürmekti. Bu amaca ulaşmak isteyen misyonerler, Dünya ya Hristiyan gözüyle baktılar ve öyle değerlendirdiler. Misyonerler, Hristiyan kültürünü benimsemiş bir yaşam tarzı süren ve kendini Müslüman zanneden bir toplum oluşturma niyetinde idiler. Misyonerler, sadece mensup oldukları dinlerini tebliğ etmediler. Önce Osmanlı Devleti ni, ardından Türkiye yi ve Avrasya daki Türk Cumhuriyetlerini hedef alan ve yurt dışında uzantıları olan siyasi faaliyetlerde de bulundular. Daha ileri giderek ülkenin iç işlerine karıştılar ve ulusal güvenliğimizi zayıflatan faaliyetleri dini görüntü altında yürüttüler. 2

14 MARAŞ TA SOSYAL, SİYASİ 2. MARAŞ TA SOSYAL, SİYASİ VE EKONOMİK DURUM 2.1. Maraş ın Tarihi XV. Yüzyıla Kadar Maraş Kahramanmaraş ilinin tarihi prehistorya (tarih öncesi) dönemine kadar uzanmaktadır. MÖ yılları arasındaki paleolitik dönemde Maraş ta yerleşim mevcuttu (Garanti Leasing, Tarihsiz: 42). Maraş ta paleolitik, neolitik, kalkolitik ve tunç çağlarının yaşanmış olduğuna dair kalıntılar bulunmaktadır (Yurt Ansiklopedisi, : 5664). Bu dönemden itibaren Maraş ta sırasıyla Asurlular, Hititler, Araplar ve Türkler hâkimiyet kurdular. Anadolu ya 1071 Malazgirt Savaşı ndan sonra gelen Türk boylarından bazıları Maraş ve çevresine yerleştiler. Maraş ve çevresine yerleşen Türkler, yerleştikleri yerlerin isimlerinde değişiklik yaptılar. Değişik şekillerde ifade edilen Maraş ın adı, Mera ş ve Mahalli Raşe olarak söylenilmektedir. Maraş ovasında buğday, pamuk ve pirinç ekimi gibi tarım yapılmaktaydı. Bilhassa pirinç tarımı nedeni ile sulu olan arazide fazla miktarda sivrisinek bulunmakta ve bu sinek nedeniyle sıtma hastalığı yaygın olarak görülmekteydi. Sivrisineklerin neden olduğu sıtmaya yakalanan hastalarda titreme görüldüğü için titreme anlamına gelen Mahalli Raşe kelimesi kullanılmaktaydı. Asuriler bu şehre Marajı derken, Araplar ise Mera ş demişlerdi. Bu şehir Romalılar zamanında Kirmenika adını almıştı. İngiliz yazar Jon Harsetenak, 1910 yılında yayımlanan kitabında, Sargon hükümdarına ait olan tuğlalarda Maraş isminin Markaji olarak belirtildiğinden bahsetmekteydi (Atalay, 1929: 7). Maraş ın adı hakkında en eski yazılı kaynaklar Asur Metinleri dir. Asur Metinleri, MÖ IX. yüzyıldan başlayıp VIII. yüzyılın sonlarına kadar süren dönemde meydana gelen askeri seferleri konu alan yıllıklardır. Bu yıllıklarda, Anadolu ya yapılan askeri seferlerden ve Gurgum Krallığı ndan bahsedilmektedir. Hititler, Maraş bölgesinde Gurgum adında bir krallık kurdular. Krallığın başkenti Markas tı. Markasi ve Gurgum sözcüklerini etimolojik bakımdan araştıran uzmanlar, Gurgum adının Hititlerin akrabası sayılan Luvilerin dilinden geldiğini belirttiler. Luviler MÖ 2300 tarihinde Maraş a yerleştiler. Maraş ın adı Romalılar zamanında Kaisereia Germanikeia şeklinde değiştirildi. MS 37 ile 41 yılları arasında Kaisernia Germanikera şeklinde ifade edilen Maraş adı, MÖ 54-MÖ 37 tarihleri arasında Antakya şeklinde kullanıldı (Zoroğlu, 2005: 304). Dulkadirli Beyliği nin XIV. yüzyılda bölgeye hâkim olmasıyla birlikte şehrin adı Maraş olarak anıldı ve Osmanlı devrinde de aynı isim kullanıldı. Daha sonra bu şehrin adı milli mücadelede gösterdiği başarıdan dolayı 7 Şubat 1973 te Kahramanmaraş olarak değiştirildi (Temel Britannica, Tarihsiz: 265). Maraş ın yerleşim yeri birkaç defa değişmiştir. En eski yeri Erkenez çayı kenarında Elmalar köyünün alt tarafında bulunan höyüklerin yakınındadır. Maraş ın ikinci yeri Kara Maraş denilen mevkiide ve Namık Kemal mahallesinin bulunduğu yerdedir (Atalay, 1929: 8). 3

15 MARAŞ TA SOSYAL, SİYASİ Maraş bölgesinde yerleşim üst paleolitik çağda başlayarak neolitik ve ilk tunç çağa kadar devam etti. Orta Çağ da Maraş, Suriye ve Mezopotamya yı Kapadokya ile Anadolu ya bağlayan önemli kervan yollarının kesiştiği noktadaydı. Hititlerin dağılmasından sonra Gurgum Devleti nin başkenti olan Markasi (Maraş), Kimmer ve İskitlerin saldırılarına uğradı. Maraş, MÖ VII. yüzyılın sonunda Medlerin, MÖ VI. yüzyılda Perslerin, MÖ 333 te Makedonyalıların eline geçti. Bu dönemde Roma Devleti ile Pontus Devleti arasındaki sürekli el değiştiren Markasi, MÖ 64 yılında Roma topraklarına katıldı (Ana Britanica, 1998a: 403). Maraş, Roma idaresinde iken Kuzey Suriye bölgesine dahil edildi. Suriye Krallığı nın yıkılmasından sonra Maraş ta oturan Komaklar isyan ettiler. Bunun üzerine İmparatoru Germenikus, Yukarı Suriye ile Maraş ı Roma ya bağladı. Roma idaresinde bulunan Maraş ta, Romalılar döneminden günümüze kalan birçok tarihi eser bulunmaktadır. Bu tarihi eserlerin en önemlileri Şehir Kalesi, Roma Nekropoli, Pazarcık ın Evri köyündeki su sarnıçları ve iki adet mağara ile Tilkiler köyündeki su sarnıçlarıdır (Kahramanmaraş Valiliği, Tarihsiz: 22). Evliya Çelebi Seyahatnamesi ne göre Maraş ta 42 mahalle, 104 dükkân ve iki bedesten bulunmaktaydı. En önemli hanlar Acem Hanı ve Müftü Hanı ydı. Maraş evleri toprak ve kireçten yapılmış olup genellikle tepeler üzerine kurulmuştu. Evlerin büyük bölümünde bağ, bağçe ve soğuk sular bulunmaktaydı (Göre, 2005: 735). Doğu Roma İmparatorluğu nun hâkimiyetine giren Maraş, V. yüzyılda Monofizitlerin merkezi oldu. Monofizitler, eski Doğu kiliseleri içinde yer alan ve Hz. İsa nın bir tek tabiatı olduğunu kabul eden dini bir cemaatti. Bu cemaatin görüşü Rumların ve Ermenilerin bir araya gelmesine neden olmuştu. Bölgede VI. yüzyılda Bizanslılarla Sasaniler arasında çatışmalar meydana geldi. Bizans İmparatoru Herakleos, Maraş ta yaşayan halk ile Suriye de yaşayan Rumları karşılıklı olarak değiştirdi. Yapılan mübadele sonucunda Maraş taki Rum nüfusu artı. Maraş, 637 yılında Halid bin Velid kumandasındaki İslam orduları tarafından fethedildi. Fetihten sonra bölgede halkın İslamlaştırılması süreci başladı. Fakat burada Müslüman Arapların hâkimiyeti kalıcı olmadı. Şehir, Bizanslılarla Müslümanlar arasında sık sık el değiştirdi. Savaşlara rağmen fetih seferleri nedeni ile bölgeye sürekli göç oldu ve şehirdeki Müslüman Arap nüfusu arttı (Kaya, 2005: 335). Fetih hareketlerini yürüten devrin en önemli komutanlarından biri de Ebû Süleym Ferecü l Hâdim et-türki dir. Bu Türk kumandan, Bizanslıların saldırılarını ve burada yaşayan halkın taşkınlıklarını önlemek amacıyla Tarsus u tahkim etmekle görevlendirildi. Ayrıca El Mâ-mûn, Tarsus tan Malatya ya kadar uzanan ve adına Sugûr denilen bu coğrafi bölgenin denetimini sağladı (Kitapçı, 1995a: 213). Müslüman kumandanların teşvikiyle Emeviler döneminde Maraş ta Müslümanların nüfusu arttı. Abbasiler döneminde ise Maraş ın nüfusu artarken bölgede fazla miktarda Gayrimüslim nüfus ikamet etmekteydi. Bu dönemde şehirde Arap, Ermeni, İran, Türk, Slav, Rum ve Afrika kökenli nüfus bulunmaktaydı (Demirci, 2005: 331). Maraş 868 yılında Ahmed bin Tolun tarafından fethedildi. Bizans yönetiminin, doğu bölgelerindeki Ermenileri İç Anadolu ya göçe zorlaması, şehrin sosyal ve kültürel yapısının değişmesine neden oldu. Maraş ve Kilikya bölgesindeki Ermeni nüfusunda artış görüldü. Ermeni asıllı Mleh tarafından şehre saldırı düzenlendi. Bu bölgeden ve Tarsus tan elli bin esir götürüldü. Böylece Maraş ve çevresindeki Rum nüfusunda önemli bir azalma meydana geldi. Kısa bir süre Taciklerin kontrolü altına giren Maraş, 949 yılında Bizanslıların, 952 yılında da Arap asıllı Hamdaniler hanedanının eline geçti. Hamdani hükümdarı Seyfuddevle tarafından Maraş ın yeri değiştirildi (Kaya, 2005: 336). 4

16 MARAŞ TA SOSYAL, SİYASİ Bizanslılar XI. yüzyıldan itibaren Anadolu ya saldırılar düzenleyerek bu bölgedeki küçük Ermeni krallıklarını ortadan kaldırdılar. Ermeniler, Selçuklular döneminde başlayan Türkmen göçleri ve fetihler nedeni ile ülkenin güneybatısına göç ettiler. Maraş ve Adana bölgesindeki Ermeni nüfusunda artış gözlendi. Böylece Kilikya Krallığı ortaya çıktı (Ersan, 2001: 604). Maraş bölgesi, lı yıllarda Selçuklu komutanı Emir Buldacı tarafından fethedildi. Fakat Birinci Haçlı Seferi nin başlamasıyla birlikte bu bölge Haçlıların eline geçti. I. Kılıçarslan tarafından 1103 te fethedilen Maraş a 1136 yılında Danişmentliler hâkim oldu. Kısa bir süre Hristiyanların hâkimiyetine giren Maraş, 1149 yılında I. Mesud tarafından fethedildi. II. Kılıçarslan tarafından XII. yüzyılda şehirde bir uç beyliği ve Selçuklu askeri garnizonu kuruldu (Gökhan, 2005: 345). Nasretüddin Hasan Bey zamanında çağdaş bir şehir görünümünde olan Maraş ta Baba İshak İsyanı oldukça etkili oldu. Maraş ve çevresine yerleşen Ağaçeri Türkmenleri, Selçuklu Devleti ne karşı isyan etti. Şehirdeki Selçuklu idaresi Ermenilerin, Ağaçerilerin ve Moğolların akınları nedeniyle çöktü. Kilikya Ermenileri 1259 yılında şehri ele geçirdi (Kaya, 2005: 340). Maraş 1298 de Memlüklülerin, XVI. yüzyıldan itibaren de Dulkadirlilerin hâkimiyeti altına girdi. Dulkadir Beyler yüz seksen beş yıl boyunca Maraş ve Elbistan da hüküm sürdü (Baş, 2005a: 565). Beyliğin bulunduğu yörenin coğrafi konumu nedeni ile bölge kültürleri birbirine karıştı. Fakat Dulkadirli Beyliği ni oluşturan Türkmen oymakları özelliklerini korudular (Bedirhan, 2005: 397). Kanuni Sultan Süleyman devrinde, Ali Bey in bir iftira nedeniyle idam edilmesi sonucu Maraş ve yöresi merkeze bağlandı. Şehir, Zulkadiriye eyaleti adıyla, İstanbul dan gönderilen valiler tarafından idare edildi. Kuruluşundan, Osmanlı Devleti ne bağlanmasına kadar geçen sürede Maraş ta saltanat süren Dulkadir Beyleri şunlardır (Kahramanmaraş Valiliği, Tarihsiz: 27): 1. Karaca Bey ( ) 2. Halil Bey ( ) 3. Sûli Bey ( ) 4. Mehmet Bey ( ) 5. Süleyman Bey ( ) 6. Arslan Bey ( ) 7. Şah Budak Bey ( ) 8. Şehsuvar Bey ( ) 9. Şah Budak Bey ( ) 10. Alaüddevle Bey ( ) 11. Ali Paşa Bey ( ) Osmanlı İdaresinde Maraş Osmanlı-Memlük gerginliğinin II. Beyazıt zamanında savaşa dönüşmesinin nedeni, Dulkadirli Beyliği nin iç işlerine müdahale edilmesidir (Atik 2001: 207). Yavuz Sultan Selim, Şehsuvaroğlu Ali Bey i Dulkadirlilerin başına geçirdi. Alaüddevle ile vezirinin ve oğlunun kesik başı Mısır Memluk sultanına gönderildi. Dulkadirli Beyliği üzerindeki Memluk nüfuzuna son verildi. Bölgede Osmanlı hâkimiyeti sağlandı. Dulkadirli Beyi nin komşu devletlere karşı davranışları hem kendisinin, hem de beyliğin sonunu hazırladı. Yavuz Sultan Selim, Şehsuvaroğlu Ali Bey e çok 5

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ...

ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ... 1 1.1. ERMENİLERİN KÖKENİ... 1 1.2. ERMENİLERİN TARİHİ... 2 1.2.1. Büyük İskender ve Takip Eden Dönemde Ermeniler... 3 1.2.2. Partlar Döneminde Ermeniler...

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu -AÇILIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 18 Nisan 2015 EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 157-161. Bülent YILDIRIM, Bulgaristan daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918),

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

İsmail Mangaltepe - Recep Karacakaya, Paul Cambon un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi, 106 sayfa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010.

İsmail Mangaltepe - Recep Karacakaya, Paul Cambon un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi, 106 sayfa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010. Tarih Okulu Eylül-Aralık 2010 Sayı VIII, 185-189. İsmail Mangaltepe - Recep Karacakaya, Paul Cambon un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi, 106 sayfa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010. Süleyman AŞIK

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ANONİM HALK EDEBİYATI VE ÂŞIK EDEBİYATINDA SÖZLÜ TARİH Esra ÖZKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM A. DÜNYADA DEMİRYOLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 10 B. DEMİRYOLLARININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM 17.02.2017 Sen Piyer Meydanı DÜNYANIN EN ZOR ŞEYLERİNDEN BİRİ, HERKESİN DÜŞÜNMEDEN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK SÖYLEMEKTİR. Emil Chartier Sen Piyer Meydanı Reform,kelime

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri TAR701 1 3+0 6 Bu dersin temel amacı belli

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm 1.1. ANADOLU ÇAĞLARI... 1 1.1.1. Tarih Öncesi Çağ... 1 1.1.1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik)... 1 1.1.1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik)... 2 1.1.1.3. Cilalı Taş Devri (Neolitik)...

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz İçindekiler xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz ı BİRİNCİ KISIM AĞALAR VE HOCALAR: CUMHURIYET DÖNEMININ ÛF ILÇESI 3 BİRİNCİ BÖLÜM Hafıza Kaybı: Klan Toplumu ve Ulus

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX a. Yazar Dizini İNCELEMELER / ARTICLES TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX Somali de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti nin Bölge Aden in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti nin Kızıldeniz

Detaylı