ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ TARİH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ TARİH"

Transkript

1 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ TARİH 1. Uygurlar, Çin den öğrendikleri kağıt ve matbaayı kullanmışlardır. Çin deki sabit matbaa anlayışını hareketli harfler şeklinde geliştirmiş ve baskıda kalıplar kullanmışlardır. 4. Geçmişte ve günümüzde farklı coğrafi bölgelerdeki Türk topluluklarının varlığı Türklerin; Çin ve Moğollar gibi milletlerin baskısı sonucu bağımsızlıklarının tehlikeye düşmesi, Türk boyları ve yabancı topluluklar arasında yapılan mücadelelerde yenilenin yurtlarını terk etmek zorunda kalması gibi nedenlerle göç edilmesi ve Cihan Hakimiyeti Ülküsü doğrultusunda yeni ülkeler fethetme ve yeni yurtlar elde etme düşüncesiyle açıklanabilir. 2. Cerahorlar: Daha çok Hıristiyan tebaa arasından seçilen, ordunun silâh, araç gereç ve çadırlarını nakletmek üzere görevlendirilen sınıf. Martoloslar: Ordu hizmetinde kullanılan Müslüman olmayan kimseler olup daha ziyâde Trakya, Makedonya ve Tesalya dan seçilmişlerdir. Voynuklar: Hıristiyan tebaa arasından seçilen, vazifeleri, seferler sırasında ordunun at ve çayır ihtiyâcını karşılamak olan görevliler. Levantenler: Osmanlı Devleti nde özellikle Tanzimat sonrasında büyük liman kentlerinde yoğunlaşan ve ticaretle uğraşan Hristiyanları tanımlamak için kullanılmıştır. Abhazalar: Abhazya da yaşayan Kuzey Kafkas halkı olup çoğunluğu Müslümandır. 5. Anadolu da feodal tımar sisteminin uygulanması ilk kez Hititler döneminde olmuştur. Fabl denilen ilk hayvan hikayelerinin oluşturulması Frigler, değiş tokuş yöntemine son verilmesi ve yönetimde tüccar sınıfına özel yetkiler tanınması Lidyalılar döneminde olmuştur. Mimaride gotik nizamının geliştirilmesi ise Orta Çağ da Avrupa da yaşanmıştır. 3. Çağdaş Türkiye nin siyasi yaşamının çeşitli dönemlerinde önemli roller oynamış olan Celal (Mahmut Celâleddin) Bayar, Mebuslar Meclisi üyeliği, Cumhuriyet döneminde İktisat Vekilliği yapmış olup Mustafa Kemal Atatürk ün de son başbakanıdır. Türkiye Cumhuriyeti nin üçüncü cumhurbaşkanı olan Bayar, Milli Mücadele yıllarındaki anılarını Ben de Yazdım adlı eserinde kaleme almıştır. 6. Uygurlarda Maniheizm inancına bağlı olarak ortaya çıkan ve stupa denilen tapınak mimarisinde kullanılan kubbe tekniği, Türk İslam devletlerinde türbe ve kümbetlerde kubbe mimarisinin gelişmesine temel teşkil etmiştir. 1

2 7. Türk adının hangi anlama geldiği konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Türk adı Uygur metinlerinde güç, kuvvet, Kaşgarlı Mahmut un Divan-ı Lügati t-türk adlı eserinde olgunluk çağı, eski Çin kaynaklarında miğfer anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk adının türeli (töreli), kanun nizam sahibi anlamına geldiğini belirtmiştir. 10. Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşundan sonra başlatılan ilk Türk kazısı alanı Alacahöyük olmuştur. Atatürk ün isteği üzerine 1935 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından başlatılan Çorum Alacahöyük teki kazılarda bulunan eserlerin çoğunluğu günümüzde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi nde sergilenmektedir. 8. Ferağ kaydı: Bir müellif tarafından eserin sonuna eklenen ve kendi adı, babası, soyu, doğduğu ve yaşadığı yer, meslek ve mezhebi, o eseri nerede, ne kadar zamanda yazıp bitirdiği gibi hususlarla ilgili bilgi veren kısımdır Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa nın güvenliği sağlamakla görevli olduğu yerler şunlardır: Trabzon, Erzurum, Sivas, Van, Erzincan, Canik (Samsun), Diyarbakır, Bitlis, Elaziz (Elazığ), Ankara, Kastamonu. Urfa bu yerler arasında yoktur. Zeyl: Bir esere, o eserin müellifi ya da başka bir yazar tarafından sonradan yapılan ilâvedir. İstinsah kaydı: Bir yazma eserin sonuna müellifi (yazarı) değil müstensihi ( kopya eden) tarafından eklenen, o nüshayı hangi nüshadan kopya ettiği, nere yazdığı, ne zaman bitirdiği gibi eklemeler. 12. Türk kadınına 1934 yılında seçme ve seçilme hakkının verilmesinin uluslararası ölçüde büyük yankıları olmuştur. Uluslararası Kadın Birliği nin 12. Kongresi ni 1935 te İstanbul da toplanmasında da bu gelişmenin etkisi olmuştur. Kongreye katılan Mısır delegasyonunun başkanı Sitti Şaravi Türk ırkının pek kısa bir zaman içinde neler yapmaya muktedir olduğunu görerek hayran oldum. Siz ona Atatürk dersiniz. Biz ise onu Ataşark diye anarız. ifadesini kullanmıştır. 9. Kurtuluş Savaşı nın önde gelen komutanlarından olan Ali Fuat Paşa, Milli Mücadele döneminde Moskova Büyükelçiliği görevini başarıyla yürütmüş ve Türkiye nin kuzeydoğu sınırlarını belirleyen Moskova Antlaşması nı 16 Mart 1921 de imzalamıştır. Milletvekili olarak başladığı siyasi yaşamında Türkiye nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın kurucularından birisi olmuş, İstiklal Mahkemeleri tarafından yargılanmıştır dan sonra siyasete dönerek TBMM başkanlığı ve Bayındırlık bakanlığı yapmıştır. 13. Rusya nın yardımıyla bir devrim yapmayı tasarlayan ve öncülüğünü Hakkı Behiç Bey in yaptığı Yeşil Ordu İslamcı sosyalizmi savunmuştur. Yeşil Ordu Çerkez Ethem le yakın ilişki kurmuş ve bir süre O nunla birlikte hareket etmiştir. 2

3 14. Cumhuriyet Halk Fırkası nın 10 Mayıs 1931 de toplanan 3. Kongresi nde ilk kez parti programı tartışılarak kabul edilmiş ve 1927 tüzüğünde değişiklikler yapılmıştır. Parti programındaki cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik ilkelerine devletçilik ve inkılapçılık ilkeleri de eklenerek bunların tanımları yapılmıştır yılında Milli Eğitim Bakanı olan Reşit Galip Bey in yazdığı Andımız 1933 yılındaki 23 Nisan kutlamalarında çocuklar tarafından ilk kez okunmuştur. 15. Mustafa Kemal Paşa nın, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, I. Ordu Komutanı Nurettin Paşa, 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa ile yönettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonrası Fevzi Çakmak a Mareşal rütbesi verilmiştir. 19. II. Abdülhamit Meşrutiyet idaresinin esaslarını belirleyecek Kanunıesasinin hazırlanması için Mithat Paşa görevlendirilmiştir. Ön hazırlık olarak yirmiye yakın proje hazırlanmıştır. Bunlardan Mithat Paşanın hazırladığı taslak Kanûn-i Cedîd olarak anılmıştır. Ayrıca başkanı olarak, bazı eserlerde Server Paşa bazılarında ise Mithat Paşa nın anıldığı Cemiyet-i Mahsûsa adı verilen 28 kişilik bir özel komisyon teşkil edilmiştir. Bu komisyonda Ziya Paşa, Namık Kemal, Said Paşa gibi aydın ve bürokratlarda yer almıştır. 16. Büyük Selçukluların en parlak devrini yaşadığı Melikşah ( ) döneminde; Melik Kavurd un çıkardığı isyan bastırılmış, Anadolu da Diyarbakır ve Urfa alınmış ve Batıni tehlikesi ile mücadele edilmiştir. Melikşah ın onayıyla merkeze bağlı Tutuş un egemenliği altındaki topraklarda Suriye Selçuklu Devleti kurulmuştur. Haçlıların Antakya yı işgal etmesi ise I. Haçlı seferinin ( ) sonuçları arasında yer alır. 20. Arpalık: Osmanlı Devleti nde vezir, beylerbeyi ve sancak beyleri gibi askeri sınıfa, saray adamları ve yüksek rütbeli ilmiye sınıfına, vazifeleri sırasında maaşlarına ek olarak ödenmiş, görevlerinden ayrıldıktan sonra da verilmeye devam etmiştir. 17. Yönetim merkezinin Edirne ye taşınması I. Murat tarafından gerçekleştirilmiştir. Venedikle ilk deniz savaşının yapılması I. Mehmet, Çimpe Kalesi nin Osmanlı Devleti ne verilmesi ve Karesioğulları nın Osmanlı Devleti ne bağlanması Orhan Bey, Anadolu Beylerbeyliği nin kurulması ise I. Bayezid dönemi gelişmesidir. Mevkuf: Aslında mirî arazi iken sonradan gelirleri hayır kuruluşlarına tahsis edilen arazilerdir. Mevat: Kimsenin tasarrufunda bulunmayan ve kamunun yararına terk ve tahsis edilmemiş boş yerler. Metruk: Devlete ait olup, kamunun yahut belli bir veya birkaç köyün veya kasaba halkının yararlanmasına bırakılmış arazi. 3

4 21. Tarih biliminin faydalandığı bilim dallarından paleoğrafya ile ilgili verilen bilgi yanlıştır. Paleoğrafya: Eski yazıların okunmasını sağlayan ve bu ya-zıların tür ve şekillerini inceleyen bilim dalıdır. Bir toplumun dilini bilmek tarihi araştırmalar için yeterli değildir. Dille birlikte kullanılan yazıyı da bilmek gerekir. Yazıların tür ve şekilleri toplulukların akrabalık ilişkileri, kullanıldığı dönem ve bölge hakkında ipuçları verebilir. Tarih bilimi ferman, kronik, anal gibi yazılı belgelerin okunabilmesi konusunda paleografiden yararlanır. 24. Oğuzların Çavuldur kolundan olan Çaka Bey, Bizans İmparatorluğu na karşı düzenlenen akınlar sırasında esir düşmüş ve İstanbul a götürülmüştür. İstanbul da denizciliği öğrenen Çaka Bey buradan kaçtıktan sonra İzmir ve çevresini fethedip 1081 de kendi adıyla anılan beyliği kurmuştur. Çaka Bey, daha sonra oluşturduğu donanma ile 1089 da Midilli, 1090 da Sakız ve 1091 de Rodos adalarını fethetmiştir. 25. Kut inancına göre, yerleşik yaşama geçişi teşvik etme hükümdarın görevleri arasında yer almaz. İslamiyet öncesi Türklerde hükümdarın görevleri şunlardır: Halkın ihtiyaçlarını karşılamak Töre hukukunu uygulamak 22. Anadolu da ilk medresenin yaptırılması Danişmentliler dönemine ait bir gelişmedir. Nizameddin Yağıbasan tarafından yılları arasında yaptırılmıştır. Tokat Niksar da yaptırılan ve tıp eğitimi verilen Yağıbasan Medresesi, Anadolu nun ilk medresesidir. Sosyal adaleti sağlamak Halkın mutluluğu ve refahını sağlamak Dağınık halde bulunan Türk boylarını birleştirmek Orduya komutanlık etmek Milletin huzur ve barış içinde yaşatmasını sağlamak Vatan toprağını korumak ve savunmak Komşu ülkelerle diplomatik ilişki başlatmak ve yürütmek 23. Osmanlı Devleti 1716 yılında (18. yüzyıl) Petervaradin de Avusturya ya yenilmiştir. Osmanlı Devleti, Kosova da 1389 (14. yüzyıl) ve 1448 de (15. yüzyıl) Haçlı ordularını I. ve II. Kosova Savaşlarında yenmiştir. II. Viyana Kuşatması sonrası Kutsal İttifak Devletleri ile başlayan savaşlar sırasında Osmanlı Devleti, 1691 de (17. yüzyıl) Salankamen de ise Avusturya ya yenilmiştir. 26. İslam tarihinde Hz. Ali ve Hz. Ayşe nin liderliğindeki İslam orduları arasında 656 da yaşanan Deve Olayı (Cemel Vakası) sonrasında Hz. Ali, başkenti Medine den Irak taki Kufe ye taşınmıştır. Hz. Ali nin başkenti Kufe ye taşımasında bu bölgedeki halkın kendisini Şam daki rakibi Muaviye ye karşı desteklemesi etkili olmuştur. 4

5 27. İngiliz tarihçi Edward Carr ın Tarih nedir? sorusuna verdiği cevapta geçen Bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur. ifadesinden Günümüz olaylarının açıklanmasında geçmiş, önemli bir yere sahiptir. yargısına ulaşılabilir. Tarih bilimi ile ilgili diğer seçeneklerde verilen yargılar da doğrudur. Ancak İngiliz tarihçi Edward Carr ın cevabı ile bu bilgilere ulaşılamaz. 31. İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanlığı döneminde ( ) Başbakanlık görevinde; Celal Bayar, Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu, Recep Peker, Hasan Saka ve Şemsettin Günaltay bulunmuştur. Ali Fethi Okyar, Başbakan olarak (14 Ağustos Ekim 1923 / 22 Kasım Mart 1925) dönemlerinde görev yapmıştır. 28. Emevi Devleti 750 yılında yıkılmış, Tolunoğulları Devleti ise Mısır da 868 de kurulmuştur. Dolayısıyla Tolunoğulları Devleti nin kurulmasının Emevilerin yıkılmasında etkisi olamaz. 32. Timurlular döneminde Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu kanıtlamak amacıyla Muhakemetü l Lügateyn (İki Dilin Karşılaştırılması) adlı eseri yazan ünlü Türk edebiyatçısı Ali Şir Nevai dir. Ömer Hayyam: Celali Takvimi ni hazırlayan heyetin başkanıdır. Kaşgarlı Mahmut: Divanılügati t Türk ün yazarıdır. 29. Çin ile ABD arasında Ping-Pong Diplomasisi yılları arasında görev yapan 37. ABD Başkanı Richard Nixon döneminde başlamıştır. Ping-Pong Diplomasisi: Japonya da dünya şampiyonası için bulunan ABD ping-pong takımı 6 Nisan 1971 de Çin e davet edilmiş ve 14 Nisan 1971 de Çin Başbakanı tarafından kabul edilmiştir. Aynı gün Başkan Nixon da, yirmi yıldır Çin e uygulanan ticari ambargoyu kaldırmış ve ABD ye gelmek isteyen Çinlilere vize verileceği bildirilmiştir. ABD ping-pong takımının yaptığı bu ziyaretle Çin ve ABD arasında ilk temaslar başlamıştır. Hoca Dehhani: Horasanlı divan edebiyatı şairi olup, Anadolu ya yerleşmiş ve Farsça Selçuklu Şehnamesi adlı eseri yazmıştır. Firdevsi: İranlı şair olup Şehname nin yazarıdır. 30. Avrupa da 17. ve 18. yüzyıllarda felsefe ve bilim alanında büyük gelişmeler görülmüştür. Avrupalılar; 17. yüzyılı Akıl Çağı, 18. yüzyılı ise Aydınlanma Çağı olarak adlandırmışlardır. Leibniz, Kant, Montesquieu, Descartes Avrupa da Aydınlanma Çağı düşünürleri arasında yer alır. Thukydides (Tukidides) ise; yaklaşık olarak MÖ MÖ 395 yılları arasında yaşamış Antik Yunan tarihçisi ve Atinalı generaldir. Thukydides, öğretici tarih yazıcılığı tarzının da ilk temsilcisidir. 33. Milli birliğini gerçekleştirmek amacıyla Demir ve Kan olarak da adlandırılan siyaseti güderek; Danimarka Savaşları ( ), Avusturya Savaşları (1866) ve Fransa Savaşları nın ( ) ardından milli birliğini kuran devlet Almanya dır. Kan ve Demir (Almanca: Blut und Eisen) Siyaseti: Alman Şansölye Otto von Bismarck ın, Alman topraklarının birleşmesiyle ilgili olarak, 30 Eylül 1862 de, Prusya Eyalet Meclisi Bütçe Komisyonu önünde yaptığı konuşmaya verilen isimdir. Konuşmasının son kısmında kullanılan bu kelimeler, Bismarc ın en çok alıntılanan ifadesi haline gelmiştir. 5

6 34. İslam mimarisinde, Bizans, İran ve Türk mimarisinin etkilerinin görülmesine sınırların genişlemesiyle İslam devletlerinin farklı kültürlerden etkilenmeleri ve İslamiyet in Araplar dışındaki uluslar arasında yayılması etkili olmuştur larda yaşanan Japonya nın Mançurya ya karşı saldırgan politika izlemesi, İtalya nın On İki Ada yı askeri yönden takviye etmesi, Almanya nın Ren Bölgesi ne yeniden asker sevk etmesi gelişmeleri 1936 da Montrö Boğazlar Sözleşmesi nin imzalanmasına neden olmuştur. Washington Deniz Silahsızlanma Konferansı (1922) ile Japonya nın Çin e yönelik tehdidini azaltmak için kararlar alınmış ve Japon deniz kuvvetleri sınırlandırılmıştır. Locarno Antlaşması (1925) ile milletlerarası politikada yumuşama ve iş birliğine gidilerek barışın sürekliliğini sağlamak için silahsızlanma çabalarına girişilmiştir. Briand-Kellogg Paktı (1928) ile savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmıştır. Bağdat Paktı (1953) ise Türkiye, Irak, İngiltere, İran ve Pakistan arasında kurulan ortak savunma ve bölgesel iş birliği teşkilatıdır. 35. Rusya daki yeni yönetim, İttifak devletleri ile imzaladığı Brest-Litowsk Antlaşması ile Elviyeiselase (Ardahan, Kars ve Batum), Polonya, Litvanya, Estonya, Letonya, Belarus, Ukrayna ve Finlandiya dan çekilmeyi kabul etmiştir. Rusya daki yeni yönetimin çekilmeyi kabul ettiği bölgeler arasında Gürcistan yoktur. 36. Hristiyanlığın Katolik Mezhebi nden olan ve Orta Avrupa da bulunan Macarlar, XIV. yüzyıl başlarında izlediği politikalar ile Hristiyanlığın Ortodoks Mezhebi nden olan Balkan uluslarını mezhep değiştirmeye zorlamıştır. İngilizler bu dönemde Fransa ile mücadele (Yüzyıl Savaşları) halinde olup bölgeyle ilgisi yoktur. Osmanlı Devleti, Balkan uluslarına dini konuda baskı uygulamamıştır. Lehler in bu yüzyılda Balkanlar üzerinde hakim olma veya burada etkinlik kurma gibi bir durumu olmamıştır. Ruslar ise Balkan ulusları ile aynı mezheptendir. 38. II. Viyana Kuşatması sırasında Osmanlı ordusunu yenilgiye uğratarak kuşatmanın başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan Leh Kralı Jan Sobiesky dir. Koltschitzky, uzun yıllar Türklerin arasında yaşamış ve kuşatma sırasında Viyanalılar için casusluk yapan bir askerdir. Jan Zapola, Osmanlı Devleti ne bağlı Erdel in kralıdır. Charles Martel, 732 Puvatya Savaşı nda İslam ordusunu yenen Frank ordusunun komutanıdır. Andrea Doria, 1538 Preveze deniz Savaşı nda Haçlı donanmasına komuta etmiştir. 6

7 Sosyal katılım. TARİH ALAN BİLGİSİ - 2 ÇÖZÜMLERİ 39. Tudor Hanedanından VIII. Henry ( ), döneminde Katolik Roma Kilisesi nden ayrılarak İngiltere de bağımsız Anglikan Kilisesi ni oluşturmuştur. VIII. Henry, Catherine ile olan evliliğini sonlandırmak istemiştir. Altı yıl boşanmak için uğraşan VIII. Henry, İngiliz Reformu ile Anglikanizm Kilisesi ni kurmuş ve ilk evliliğinin geçersiz olduğunu ilan ederek Catherine den ayrılmıştır. 42. Tarih Dersi Öğretim Programı İle Hedeflenen Temel Beceriler Şunlardır: Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme İletişim kurma Araştırma-sorgulama Sorun çözme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Gözlem yapma Değişim ve sürekliliği algılama Mekânı algılama 40. İttihat ve Terakki Fırkası ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası 1912 yılında yapılan Osmanlı Mebuslar Meclisi seçimlerine katılmıştır. Ahrar Fırkası; 14 Eylül 1908 de kurulmuştur seçimlerine katılmış ancak İttihat ve Terakki Fırkası karşısında başarı gösterememiş ve 1910 da kapanmıştır. İttihadı Muhammedi Fırkası; 5 Nisan1909 da kurulmuştur. 31 Mart İsyanı sonrası Hareket ordusu İstanbul da sıkıyönetim ilan ettikten (25 Nisan 1909) sonra harp divanı tarafından bu fırka kapatılmıştır. 43. Egan a göre ise tarihsel düşüncenin gelişimi; Mitsel (4-9 yaş arası), Romantik (9-15 yaş arası), Felsefik (15-20 yaş arası) ve İronik (20 yaş ve üstü) olmak üzere dört ana evreden oluşur. Romantik (9-15 Yaş Arası): Bu evrede çocuk, kendisini öykünün oluşturduğu dünyanın içinde hissederek kahramanlarla özdeşim kurar ve onların başarılarını paylaşır. 41. Yerel tarih belirgin bir yerel birimin bir topluluk olarak gelişiminin tarihini kendi bağlamı içinde ve benzer başka birimlerle karşılaştırılmalı olarak inceleme olarak tanımlanabilir. Bir başka ifadeyle yerel tarih, belli zamanda ve yerdeki (köy, kasaba, kent, vs.) insanların öyküsü ya da geçmişin bilgisidir. 44. Performans görevleri öğrencilerin belirli bilgi ve becerileri gösterme ve uygulama yeteneklerini değerlendirmekte kullanılmaktadır. Değerlendirme öncesinde ölçütlerin öğrencilerle paylaşılması, değerlendirmenin amacına ulaşabilmesi için de öğrencilerin performansları hakkında onlara geri bildirim verilmesi gereklidir. 7

8 45. Tarihsel analiz ve yorum becerisini geliştirirken öğrenciler; Benzerlik ve farklılıkları belirleyerek, farklı düşünce, değer, tarihî şahsiyet, davranış ve kurumları karşılaştırır. Geçmişte yaşamış insanların farklı güdülerini, inançlarını, çıkarlarını, umutlarını ve korkularını belirterek bu insanların farklı bakış açılarını göz önünde bulundurur. Tarihsel kanıt temelli ve bilgiye dayalı hipotezlerle desteklenmeden öne sürülen görüşleri ayırt eder. 48. Tarihte mekan algısı,belli zamanda ve yerdeki (köy, kasaba, kent, vs.) insanların öyküsü ya da geçmişin bilgisi olarak tanımlanır. Kaynakları; harita, minyatür, gravür, canlı şahitler, arşivler, resim, fotğraf vb. Dolayısıyla minyatürlerinde Barbaros Hayrettin Paşa nın Akdeniz seferleri ile Kanuni nin Irakeyn Seferi ni çizen Matrakçı Nasuh un, tarihsel mekan algısında gelişme gösterdiği söylenebilir. Tarihsel olasılık örneklerini ve değişik seçeneklerin nasıl farklı sonuçlara yol açabileceğini göstererek tarihte kaçınılmazlığın olduğuna ilişkin iddiaları şüphe ile karşılar. 46. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programı 5 üniteden oluşmaktadır. Bu Üniteler Şunlardır; 20. Yüzyıl Başlarında Dünya II. Dünya Savaşı Soğuk Savaş Dönemi Yumuşama Dönemi ve Sonrası Küreselleşen Dünya 49. Yusuf Akçura 1904 te yayımladığı Üç Tarzı Siyaset adlı makalesi ile Türkçülük akımının kurucusu sayılır yılında Ankara Hukuk Mektebi nde siyasi tarih dersleri vermeye başlayan Yusuf Akçura, Mustafa Kemal in kültür ve politika danışmanı olarak çalışmaktaydı de Atatürk tarafından Türk Tarih Kurumu nun kuruluşunda görevlendirilmiş ve ertesi yıl kurumun başına getirilmiştir. Birinci Türk Tarih Kongresi ni yöneten Yusuf Akçura 1933 yılında yapılan Üniversite Reformu ndan sonra İstanbul Üniversitesi nde siyasi tarih profesörü olmuştur. 47. Empati, öğrencilerin bir miktar tarih bilgisine sahip olması ve bu bilgiyi olayları ve kurumları açıklamakta kullanma becerisine sahip olmasını gerektirir. Aptal Geçmiş: Bu düzeyde öğrenciler, geçmişteki insanları, şimdi kendilerinin düşündüğü ve davrandığı gibi düşünmedikleri ve davranmadıkları için aptal olarak değerlendirmektedirler. Tarihte geriye gidildikçe insan zekâsının da geriye gittiğini varsayarlar. Örnek: Osmanlı Devleti nin İstanbul un fethinde uçak kullanamaması fethi geciktirmiştir, bu büyük bir eksikliktir. şeklindeki yaklaşım. 50. Senkronizm (Eş Zamanlılık): Aynı zaman diliminde meydana gelmiş tarihi olayların birlikte düşünülmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanmasını ifade eder. Tarih öğretmeninin öğrencilere 14. yüzyıl başlarında Anadolu nun durumu İlhanlılar, Bizans, Anadolu daki Beylikler, Memlükler, Balkanlar ve Avrupa daki diğer devletlerin siyasi durumları hakkında bilgi vermesi Senkronizm e verdiği önemi gösterir. 8

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 14 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜNİTE 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Bilgi Köşesi YABANCI OKULLAR 1535 te Kanunî Sultan Süleyman ın Fransa Kralı I. Françoise ya verdiği kapitülasyonlar

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2011 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU Orijinal 170 SORU METİN ÖZDAMARLAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti.

Detaylı

TG 5 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014

TG 5 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014 TG 5 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 6. ÜNİTE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANA BAŞLIKLAR ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ESASLARI LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI NIN ÖNEMİ 1923-1932 DÖNEMİ TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI 1932-1939 DÖNEMİ TÜRKİYE

Detaylı

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr.

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr. HEDEFLER İÇİNDEKİLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA Dış Politika Kavramı Nedir? Türk Dış Politikasının Amaç ve İlkeleri Türk Dış Politikasının Gelişme Evreleri 1919-1923 Yılları Arasında

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

LİSANS GENEL YETENEK

LİSANS GENEL YETENEK ÇÖZÜMÜ 0 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ Deneme Sınavı 0. Kronolojik, TDK Güncel Türkçe Sözlük te zaman bilimsel anlamında verilmiştir. Gayri sözcüğü ise olumsuzluk bildiren bir sözcüktür. Dolayısıyla gayri

Detaylı

TG 12 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 12 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 12 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

TG 15 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 15 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı

II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ

II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ SİYASİ İNKILAPLAR A-Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922): *İstanbul hükümeti de İtilaf devletleri tarafından Lozan Görüşmelerine

Detaylı

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 1. Göktürk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat

Detaylı

Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK. İLKELERİ ve. (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi)

Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK. İLKELERİ ve. (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi) Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi) Düzenlenmiş Haliyle 4. Bask Osmanlı Devleti nin Son Dönemi Anadolu nun Paylaşılması, İşgaller, Siyasi ve Askeri

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI. Ermeni Soykırımı İddiaları

100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI. Ermeni Soykırımı İddiaları 100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI Ermeni Soykırımı İddiaları İsmail YILDIZ Feridun ESER Abdurrahman KÜTÜK Hasan TATLI Ankara-2015 EKSEN SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ KÜNYE ESTA SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ Adına

Detaylı