UHÝM ULUSLARARASI LEBANON KÜRESEL AKTÖRLERÝN KISKACINDA IN GLOBAL POWERS GRASP HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. o r g

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UHÝM ULUSLARARASI LEBANON KÜRESEL AKTÖRLERÝN KISKACINDA IN GLOBAL POWERS GRASP HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. o r g"

Transkript

1 ÝSTANBUL/2013 RAPOR NO: 10 ÝSTANBUL/2013 REPORT NO: 10 KÜRESEL AKTÖRLERÝN KISKACINDA LEBANON IN GLOBAL POWERS GRASP UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCH ING VIOLATION OF RIGHTS w w w. u h i m. o r g

2 5 MISIR RAPORU

3 ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ LÜBNAN HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER TARÝHÎ ARKAPLAN LÜBNAN SÝYASETÝNDEKÝ ETNÝK ve DÝNÎ GRUPLAR LÜBNAN SÝYASETÝNDEKÝ ANA AKTÖRLER SONUÇ CONTENTS INTRODUCTION GENERAL INFORMATION HISTORICAL BACKGROUND ETHNIC AND RELIGIOUS GROUPS IN THE POLITICS OF LEBANON MAJOR ACTORS ON THE POLITICS OF LEBANON CONCLUSION UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTER NATIONAL CENTER FOR WATCHING VIOLATIO N O F RIGHTS w w w. u h i m. o r g

4 Ýçsavaþ sýrasýnda Beyrut / Beirut during Civil War Ýçsavaþ sonrasýnda Beyrut / Beirut after Civil War

5 sunuþ introduction Farklý din, mezhep ve etnik kökene mensup topluluklarý bünyesinde barýndýran Lübnan, önce Fransýz mandasý, ardýndan uzun yýllar devam eden içsavaþ sebebiyle oldukça sýkýntýlý bir süreçten geçmiþ, 90 lý yýllarda baþlayan yeniden yapýlanma süreci de bugün hâlâ tam olarak aydýnlatýlamayan bir suikastle zaafa uðratýlmýþtýr. Bir taraftan Batýlý devletlerin sömürgeci politikalarýna maruz kalan Lübnan, diðer taraftan da Ýsrail in Ortadoðu da þiddeti körükleyen ve bölgeyi terörize eden uygulamalarýndan nasibini almaktadýr. Parçalý nüfus ve inanç yapýsý sebebiyle ülkede istikrarý saðlamak son derece zor olurken, Filistin meselesinden Ýran Devrimi ne, Körfez Savaþý ndan Arap Baharý na kadar bölgedeki geliþmeler de Lübnan ý direkt olarak etkilemektedir. 3 yýlýna giren Suriye de yaþanmakta olan süreçle muhatap olan Lübnan bir kez daha zorlu bir dönemece girmiþtir. Lebanon that harbors a variety of religious, ethnic and sectarian groups experienced hard times due to French mandate and then prolonged civil war. Reconstruction process starting in the 90s was interrupted by an assassination which cannot be enlightened so far yet. While on the one hand subjected to imperialist policies of western powers, Lebanon gets its share from terrorizing practices of Israel in the region that incites violence in the Middle East on the other hand. Because of fragmented structure of population and belief system it is hard to sustain stability in the country. Besides that various regional happenings from Palestinian question to Iranian Revolution, Gulf War, Arab Spring affect Lebanon directly. Lebanon in the face of the process lasting in Syria that enters its third year has taken a new difficult turn once again. Ýçsavaþ sýrasýnda Beyrut / Beirut during Civil War Ýçsavaþ sonrasýnda Beyrut / Beirut after Civil War IN GLOBAL POWERS GRASP LEBANON 5

6 Bu durumun yansýmalarýný görmek, Lübnan daki parçalý yapýyý oluþturan taraflarýn temsilcileriyle müzakerelerde bulunmak ve önümüzdeki dönemde ülkede yaþanmasý muhtemel sürece dair ipuçlarý yakalamak adýna UHÝM Genel Sekreteri Veysel Baþar, Prof. Dr. Süleyman Kýzýltoprak ve Dr. Lütfü Özþahin den oluþan heyetimiz bölgeye bir ziyaret gerçekleþtirmiþtir. Heyetimizin 29 Aralýk Ocak 2013 tarihleri arasýnda gerçekleþtirdiði bu ziyarette, Müslüman ve Hristiyan din adamlarýnýn yanýsýra, ülkenin ve bölgenin en önemli örgütlerinden biri olan Hizbullah temsilcileriyle de temaslarda bulunulmuþtur. Heyetimizin gözlemleri ve görüþme notlarý ýþýðýnda hazýrlanan raporumuzun, Lübnan da yaþanan ve önümüzdeki süreçte yaþanmasý muhtemel olan sürece ýþýk tutmasýný umuyoruz. UHÝM committee including Veysel Baþar, secretarygeneral of UHÝM and a group of academicians paid a visit to the region in order to observe reflections of this situation, negotiate with the representatives of parties in Lebanon composing of the fragmented structure and find some clues regarding prospective process in the country. During the visit by UHÝM committee that was organized between 29 December January 2013, our committee held talks with representatives of Hezbollah, one of the most important organizations both in the region and the country as well as of Muslim and Christian men of religion. We hope that the report prepared in the light of observations and meeting anecdotes of our committee to shed light on the past and prospective process in Lebanon. Bir taraftan Batýlý devl etler in sömürgeci politikalarýna maruz kalan Lübnan, diðer taraftan da Ýsrail in Ortadoðu da þiddeti körükleyen ve bölgeyi terörize eden uygulamalarýndan nasibini almaktadýr. While on the one hand subjected to imperialist policies of western powers, Lebanon gets its share from terrorizing practices of Israel in the region that incites violence in the Middle East on the other hand. 6 KÜRESEL AKTÖRLERÝN KISKACINDA LÜBNAN

7 lübnan hakkýnda g e n e l b i l g i l e r general information Lübnan kelimesi, Arapça da süt anlamýna gelen ve ülkenin beyaz daðlarýný simgeleyen, "Leben" kelimesinden türemiþtir. Nüfusun tamamý Arapça konuþur. Fakat dil birliði ulusal birliði saðlayamamýþ, özellikle inanç ve etnik farklýlýklar ülkeyi parçalý hale getirmiþtir. Lübnan kara sýnýrlarý itibariyle iki devlete komþudur. Kuzey ve doðu sýnýrlarýyla bir hilâl þeklinde Suriye topraklarýyla kuþatýlmýþtýr. Güneyde ise 60 kilometrelik bir sýnýrla Ýsrail'e komþudur. Lübnan batý yönünde Akdeniz'e açýlýr. Eni 40 ila 65 km arasýnda deðiþir, güney ve kuzeyden en uç noktalar arasý 215 km dir. Ülkenin Akdeniz e açýlan kýyý þeridi yaklaþýk 200 km uzunluðundadýr. Ülkede genellikle Lübnan daðlarýnýn yamaçlarýndan doðarak derin vadiler vasýtasýyla Akdeniz'e ulaþan emsallerinden kýsa fakat suyu bol akarsular bulunmaktadýr. Bekaa Vadisi ndeki Baalbek eþiðinden doðarak güneye doðru akan ve Lübnan sýnýrlarý içerisinde denize dökülen Leytani Nehri ülkenin en önemli nehridir. Ayrýca kuzeye doðru akan ve Lübnan'dan sonra Suriye topraklarýndan geçip Türkiye sýnýrlarý içinde Akdeniz'e ulaþan Âsi Nehri bir diðer uzun ve önemli nehirdir. Tek meclisli ve çokpartili bir rejimle yönetilen ülkenin resmî adý el-cumhûriyyetü'l-lübnâniyye, yüzölçümü km 2, nüfusu 4.4 milyon olarak tahmin edilmektedir (2008 IMF tahmini). Ülkede yaþayan Filistinli ve Suriyeli mülteciler tahminî nüfusa dâhil deðildir. Lübnan da 250 bin civarýnda The word Lebanon derives from the word leben meaning milk and symbolizing white mountains of the country. Whole population speaks Arabic. However, unity of language could not provide a national unity, especially ethnic and religious diversity made the country fragmented. By land Lebanon neighbors two countries. It was surrounded by Syria in the form of a crescent from north and east whereas in the south it neighbors Israel with border of 60 km. Lebanon has the Mediterranean in the west. At width it varies between km; distance between the farthest points in south and north is 200 km. In the country there are streams generally springing out from skirts of Lebanese mountains and pouring into the Mediterranean, these are short in distance but rich in water. Leontes that rises in the Beqaa Valley to the south and empties into the Mediterranean Sea within the borders of Lebanon is the important river in the country. Orontes River is another long and important river streaming to the north and pouring into the Mediterranean Sea passing through lands of Syria and emptying to the sea within the borders of Turkey. Al Jumhuriyya Al Lubnaniyya is the official name of the country that is governed by a multiparty system with a unicameral assembly. Land surface is km 2 and population is estimated to be 4.4 million (2008 IMF est.). Palestinians and Syrian refugees living in Lebanon are not included in the estimated population. IN GLOBAL POWERS GRASP LEBANON 7

8 Filistinli ve 400 bin civarýnda Suriyeli mülteci vardýr. BaþkentBeyrut un nüfusu 1 milyon 100 bin iken, diðer önemli þehirleri Trablusþam 240 bin, Sayda 140 bin ve Sur 110 bin civarýnda nüfusa sahiptir. Resmî dili Arapça olan Lübnan, dinî ve etnik bakýmdan çok parçalý bir yapýya sahiptir. Genel hatlarý itibari ile Sünnî Müslümanlar kýyý kesiminde, Þiî Müslümanlar Bekaa Vadisi nde ve güneyde, Katolik Marunîler büyük ölçüde Lübnan daðlarýnda, Dürzîler Lübnan daðlarýnýn orta kesiminde, Ortodoks Rumlar kýyý þehirlerinde ve Katolik Ermeniler güneyde kýrsal kesimlerde yaþarlar. Bunlarýn oraný hakkýnda resmî istatistikler bilgi vermemekte, gayriresmî kaynaklarýn verdiði bilgiler de birbirini tutmamaktadýr. Yine de kaynaklarýn verdiði deðiþik oranlarýn bir deðerlendirmesini yaptýðýmýzda kabaca %60-%40 Müslüman/Hristiyan oraný kabul edilebilir gözükmektedir. Fakat mezhepler arasýndaki daðýlým hakkýnda bir çýkarýmda bulunmak oldukça zordur. Ülkede son nüfus sayýmý 1932 yýlýnda yapýlmýþtýr. Ülkenin siyasî sistemi bu nüfus sayýmý verileri dikkate alýnarak hazýrlanmýþtýr. Buna göre, %52-%48 Hristiyan/Müslüman oraný göz önünde bulundurularak meclis ve hükümette 6/5 Hristiyanlar lehine bir düzenleme öngörülmüþtür. Ne var ki, ilerleyen yýllarda nüfus artýþ hýzlarýna baðlý nüfus oraný deðiþimleri ülkede nüfusu daha hýzlý artan kesimin -baþta Þiîler olmak üzere Müslümanlar- reform taleplerine, statükodan fayda saðlayýp onu korumaya çalýþanlarýn -özellikle Marunî Hristiyanlar- karþý tepkilerine sebep olmuþtur. Bu faktör ülkede uzun yýllar süren içsavaþýn da en temel sebeplerinden biridir. Ýçsavaþý sonlandýran 1990 tarihli Taif Antlaþmasý bu durumu nisbeten Müslümanlarýn lehine deðiþtirerek meclis The number of Palestinian refuges are around while Syrians are around Population in the Beirut counts to Other important cities include Tripoli ( ), Saida ( ) and Sour ( ). Lebanon having Arabic as its official language has a fragmented structure in terms of religious and ethnic characteristics. Generally speaking, Sunnite Muslims live in coastal region, Shiite Muslims in Bekaa Valley and the south, Catholic Maroonites in considerably in Lebanon mountains, the Druze in middle parts of Lebanon mountains, Orthodox Rums in cities along with coast and Catholic Armenians in the countryside of the south. There is not exact official statistics showing exact portion of these groups to the whole population; data from unofficial sources conflicts with each other most of the time. If we still take this information into account, we can roughly say that 60% of the population is Muslims whereas 40% is Christians. However it seems almost impossible to make comment about distribution of sectarian groups among the population. Latest census in the country was in Political system of the country was organized according to the data obtained from the census. Accordingly, in line with 52%/42% Christian/Muslim ratio assembly and government was prescribed to be ordered with a ratio of 6/5, in favor of Christians. However change in the population rates in the future caused demands for reforms among the rapidly increased groups first Shiites and Muslims overall- as well as counter-reactions of those who benefit from status quo and tries to preserve it especially Maroonite Christians-. This is the parameter that had come to be one of the basic reasons underlying long lasting civil war. Taif Agreement that was signed in 1990 ending the civil war and changing Beyrut son dönemde önemli bir yeniden yapý lanma sürecinden geçerken, birçok yeni cami de kentin siluetine eklenmektedir. Many mosques were to be added to the silhouette of the city while Beirut was in an important reconstructing period recently. 8 KÜRESEL AKTÖRLERÝN KISKACINDA LÜBNAN

9 ve hükümetteki Müslüman/Hristiyan oraný arasýnda eþitlik öngörmüþtür. Bununla birlikte Hristiyanlarýn genel nüfus içindeki oranlarýna göre siyasette daha fazla temsil edildiði durumu seçim bölgelerindeki öngörülen milletvekili sayýlarýna bakarak bile anlaþýlabilir. Ancak yine de bu durumun son derece karmaþýk iliþkiler içinde çalkalanan ülkenin en önemli sorunlarýndan biri olduðundan bahsetmek bugün için mümkün deðildir. Nüfus sayýmý yapýlmamasýnýn sebepleri arasýnda ise mevcut durumdan faydalananlarýn iradesi ve yapýlacak sayýmýn ülkedeki dengeleri menfi yönde etkileme ihtimali baþý çekmektedir. Yeraltý zenginlikleri bakýmýndan fakir olan ülkede, sanayi faaliyetleri daha çok besin, dokuma, yapý malzemeleri imalâtý ve petrol rafineleri üzerinedir. Baþlýca limanlarýndan petrol, zeytinyaðý, iþlenmiþ yün ve özellikle iþlenmiþ mücevher ihraç edilir. Turizm gelirleri ise ülke ekonomisi için en önemli gelir alanýdýr. current situation in favor of Muslims relatively stipulated an equality between Christians and Muslims in the assembly and government. Nevertheless, it can easily be observed even from set numbers of members of parliament in electoral district that Christians are represented in the political arena more compared to their portion among the overall population. But it cannot be said that this situation is one of the most important problems the country faces today which is in a turmoil with complicated affairs indeed. Among the reasons why a census is not being carried out, the one taking the lead is manipulation of beneficiaries of current situation and thus the possibility that a new census would alter balances in a negative way in the country. In the country poor in terms of underground treasures, industrial activities concentrated basically on food, textile, importation of construction materials and oil refineries. Items of export from its main ports are oil, olive oil, processed wool and especially processed jewelry. Tourism income is the most significant element in country economics. Ýçsavaþ sýrasýnda Beyrut / Beirut during Civil War Ýçsavaþ sonrasýnda Beyrut Ýçsavaþ / Beirut sonrasýnda after Civil Beyrut War IN GLOBAL POWERS GRASP LEBANON 9

10 tarihî arkaplan historical background Lübnan'a tarihî açýdan baktýðýmýzda, ülkenin tarihini dört ana baþlýk altýnda deðerlendirebiliriz: Antik Çað da Lübnan coðrafyasý tek tanrýlý döneme geçiþe yakýndan tanýk olmuþ ve uyum saðlamýþtýr. Orta Çað da Ýslam hâkimiyeti altýnda olan Lübnan, yeni bir kimlik kazanma süreci yaþamýþtýr. Yeni ve Yakýn Çað da Lübnan 1516 ile 1918 yýllarý arasýnda Osmanlý hâkimiyeti altýndadýr. Çaðdaþ dönemde ise Lübnan; Fransýz iþgali, Fransýz manda idaresi, baðýmsýzlýk, içsavaþ, 1990 Taif Antlaþmasý ve Ýsrail iþgali gibi önemli baþlýklarý barýndýran tarihî geliþmeler açýsýndan çok sayýda konuyu ihtiva eder. Bugün Lübnan diye adlandýrýlan coðrafî bölgede antik dönemlerde özellikle Tyre (Sur), Sidon (Sayda) ve Byblos (Cübeyl) kentleri çok iþlek ticaret limanlarýydý. Bu kentler Doðu Akdeniz'in ünlü ticaret merkezleri olmak yanýnda, doðu ile batýyý baðlayan liman kentleri ve kültür merkezleri idiler. Miladî I. yüzyýldan itibaren hýzlý bir þekilde Hristiyanlaþan ülke, 395 te Roma Ýmparatorluðu'nun ikiye ayrýlmasýndan sonra, Bizans idaresine geçti. Lübnan, 7. yüzyýlda Müslümanlar tarafýndan ele geçirilinceye kadar Bizans idaresinde kaldý ama kilise olarak Ýstanbul la barýþýk deðildi. Ýslamiyet in yayýlmaya baþlamasýyla birlikte, ülke çok geçmeden Hristiyan ve Müslüman topluluklardan oluþan gerçek bir mozaik durumuna girdi. Haçlýlar döneminde ise, 200 yýldan daha uzun bir süre burada bir Hristiyan Krallýðý ve egemenliði hüküm sürdü. Mýsýr da Türk Memlûklarý nýn güçlenmesiyle birlikte, 8. yüzyýlýn sonunda, Lübnan üzerinde Ýslam otoritesi kendini göstermeye baþladý. Bir Ortadoðu ve Doðu Akdeniz ülkesi olan Lübnan, Osmanlý padiþahý Yavuz Sultan Selim'in Memlûk hükümdarý Kansu Gavri'yi 24 Aðustos 1516 Mercidabýk Savaþý'nda yenmesinden 10 KÜRESEL AKTÖRLERÝN KISKACINDA LÜBNAN Looking from a historical aspect, Lebanon history can be divided into four main headlines: Lebanese lands in ancient times witnessed closely transformation into monotheist era and accommodated itself. In the middle ages Lebanon under Islamic rule experienced a process of gaining a new identity. Between the years throughout new and modern ages Lebanon was under the Ottoman rule. Coming to recent decades, Lebanon includes many historically important subjects such as French occupation, French mandate, independence, civil war, 1990 Taif Agreement and Israeli occupation. During ancient times cities in the lands called Lebanon today like Sour, Saida and Jubayl were busy commercial ports. These cities were coastal cities and cultural centers bridging the east and the west besides being prominent commercial centers of the eastern Mediterranean. From 1 BC on lands were Christianized rapidly and came under Byzantine rule following division of Roman Empire into two in 395 BC. Lebanon remained under Byzantine rule until Muslims capture but its church was not reconciled with Istanbul. With prevailing of Islam over these lands they began to turn into a true mosaic soon composing of Christian and Muslim communities. During the crusades a Christian kingdom ruled over here for more than 200 years. With the rising of Turkish Mamluks as a power in Egypt, Islamic authority began to show itself over Lebanon. Lebanon as a middle eastern and eastern Mediterranean country came under the Ottoman rule after Sultan Selim the Grim defeated Kansu Gavri, the Mamluk sultan, in the battle of Marj Dabiq in August 24, Between the yeas 1516 and 1918 region of Lebanon was under

11 sonra Osmanlý egemenliðine girmiþtir yýllarý arasýnda Lübnan bölgesi Osmanlý egemenliði altýndaydý. Bu uzun dönemde, Lübnan Osmanlý idaresi altýnda huzur ve barýþ içinde yaþadý. Ýdari bakýmdan 1864'e kadar iki ana bölgeyle yönetildi: Kuzey bölgesi Trablusþam (Tripoli) vilayeti ve güney bölgesi Sayda (Sidon) vilayeti. Bekaa, bu iki bölgeden baðýmsýz olarak, Þam Vilayeti'ne baðlýydý. Ayrýca, 1660'da güneyde Sayda vilayeti kurulana kadar, Lübnan'ýn güney bölgesi de Þam Vilayeti'nin yönetimi altýndaydý. Lübnan daki Parçalý Yapýnýn Tarihsel Kökenleri Lübnan da Osmanlý Devrinde Ýç Karýþýklýklar Osmanlý Dönemi'nde Lübnan'da merkezî otoriteye karþý giriþilen hareketlerin sayýsý oldukça azdýr. Ýlk olarak, yýllarý arasýnda Dürzîler'in baþýna geçen Fahrettin Maani bir isyan hareketine önderlik etmiþ; dýþ desteklerle Osmanlý ya karþý ayaklanýp Lübnan'da bir birleþik federasyon kurmak istemiþse de baþarýlý olamamýþ, sadece Osmanlý iktidarýný bir süre meþgul etmiþtir yýllarý arasýnda Lübnan daðlarýna egemen olmaya çalýþan Þihab Beþir-II de ayný þekilde çaba gösterdi. Ancak yýllarý arasýnda 8 yýl, Mýsýr valisi Mehmet Ali Paþa'nýn iþgali bu yerel güç mücadelesine son verdi. Ardýndan gelen 20 yýllýk dönemde Lübnan, Ýstanbul'a baðlanýp doðrudan Osmanlý Devleti tarafýndan yönetildi. Ýþte bu ara dönemlerde ülkede ilk mezhep çatýþmalarý baþladý. Ýstanbul yönetimi, bölgeyi biri Dürzî, öteki Marunî olmak üzere iki kaymakamýn yönetiminde iki kazaya ayýrdý. Çifte kaymakamlýk olarak adlandýrýlan bu sistem Lübnan'da 1860'lara kadar dikkate deðer bir barýþ durumu saðladý. Ancak, Batýlý ülkelerden özellikle de Fransa dan destek gören ve Vatikan a baðlýlýðý bulunan Marunî Katolik Kilisesi nin bu sisteme karþý sergilediði muhalif duruþ ülkedeki Marunîler in tercihlerini de etkiledi. Bölgedeki Osmanlý otoritesine doðrudan olmasa da gizli ve üstü örtülü bir þekilde muhalif çalýþmalar yürütüldü. Bu tür faaliyetlerin etkisiyle ve kýsmen de çifte kaymakamlýk sistemi sebebiyle karþý grubun idaresi altýnda kalan nüfusta da belli huzursuzluklar baþgösterdi Düzenlemeleri Lübnan da daðlarda ve vadilerde yaþayan topluluklar, dinsel cemaatler halinde görece özgürlük içinde varlýklarýný sürdürmektedir. Bekaa vadisinde Marunî Hristiyanlar ve Dürzîler arasýnda geçmiþten gelen ortak yaþam vardýr. Ortak ihtiyaçlar the Ottoman rule. Throughout this long period, in Engin Deniz Akarlý s words, Lebanon lived in peace under the Ottoman rule. Administratively it was governed as two main regions: Province of Tripoli, northern part, and Province of Saida, southern part. Bekaa was under the Province of Damascus. Furthermore until establishment of Saida in the south in 1660 the southern part of Lebanon also was governed by Province of Damascus. Historical Roots of Fragmented Social Fabric in Lebanon Inner Turmoil in Lebanon during the Ottoman Era There was a few movement against the central authority in Lebanon during the Ottoman Era. First of all, Fahr Al Din Maani who became leader of the Druze in led a rebellion; allying with foreign powers he revolted to establish a federation in Lebanon but failed, occupying the Ottoman Empire for a while. Shihab Beshir II also aimed at doing the same by attempting to seize Lebanon mountains during the years of Nevertheless, occupation of Mehmed Ali Pasha put an end to the local struggles of power for 8 years between the years of Throughout the following 20 years Lebanon was directly affiliated with Istanbul and governed by the Ottomans. During these interim periods, first conflicts among religious sects broke out. Istanbul government divided the region into two as Druze and Maroonite each under a different governor. This system called as double governorship established peace to a considerable extent in Lebanon until 1860s. However, opposing attitude of Maroonite Catholic Church that had affiliation with Vatican and received support from western countries, especially France, against the system made an impact on preferences of Maroonites living in the country. Dissident activities were carried out clandestinely against Ottoman authority over the region though not being directly and openly. Among the population administered by dissident group certain unrest appeared both due to the effect of that sort of activities and partly double governorship system Regulations In Lebanon, groups living in mountains and valleys continue to exist in the form of religious communities in a relatively IN GLOBAL POWERS GRASP LEBANON 11

12 ortak çýkarlarý doðurduðundan sözkonusu kültürel ve etnik çeþitlilik uzun yýllar barýþ içinde korunmuþtur. Öte yandan, huzur ve güven ortamýnýn bozulduðu yýllar da olmuþtur. 1830'lardan itibaren, Lübnan birtakým huzursuzluklara tanýk oldu. Bunun sebepleri arasýnda artan nüfus karþýsýnda toprak idaresinin köylülerin ihtiyacýna cevap verememesi ve yerel iktidardan hoþnutsuzluk sayýlabilir. Osmanlý nýn Lübnan da doðrudan denetim saðlama giriþimleri, Britanya ve Fransa nýn müdahaleleri nedeniyle baþarýlý olmadý. Sonuçta, yüzyýllardan beri korunan ortak yaþam kültürü bozuldu. Fransa'nýn, Lübnan ile iliþkisi büyük ölçüde, dinsel ve ekonomik faktörlere baðlýdýr. Tarihsel kökenleri Haçlý Seferleri ne dayansa da, Fransa ve Katolik Kilisesi'nin Lübnan daki Hristiyanlarý desteklemesi 17. yüzyýlda misyonerlik faaliyetleri çerçevesinde baþladý. Bölgeye dýþarýdan dinsel gerekçeli müdahale, aslýnda bir baþka çatýþmanýn da habercisiydi. Kudüs ve Doðu Akdeniz in bu dinsel çeþitlilikleri birarada yaþatan bölgesinde Fransa nýn Marunî Hristiyanlarý kayýrma politikasý zamanla kýþkýrtmalarý doðurdu ve 1860 da bir çatýþmaya yol açtý. 1860'da Lübnan'da içsavaþ baþladý ve bu Þam'da bir Hristiyan katliamýný ateþledi. Dürzîler ve Marunîler arasýnda meydana gelen savaþta, 11 bin civarýnda Hristiyan hayatýný kaybetti. Fransýz kuvvetleri, Marunîleri korumak bahanesiyle Beyrut'a girdi. Lübnan'daki bu içsavaþ, sanayileþme ve sömürge kapma sürecindeki Avrupa nýn bir ticarî krizi esnasýnda ortaya çýktý. Lübnan da içsavaþ bu bakýmdan Osmanlý reformlarýna ve Avrupalýlarýn bu reformlarla baðlantýlý olan çýkarlarýna muhalefetin bir sonucu olarak da deðerlendirilmektedir Ýçsavaþý ndan sonra Lübnan'daki sorun, Avrupalý güçlerin müdahalesi sayesinde çözüldü. Osmanlý Devleti, Fransa, Ýngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya arasýnda imzalanan ve peaceful way. In the Valley of bekaa Maroonites and Druze people has coexisted throughout the history. The said cultural and ethnic diversity was preserved in peace for years since mutual needs requires mutual interests. On the other hand, there were certain moments at which peaceful and secure environment were interrupted. As of 1830s Lebanon witnessed some troubles. Among its reasons can be counted that land management could not meet demands of villagers facing an increase in the population and discontent with local government. Ottomans attempts to manage direct control over Lebanon failed because of interventions of Britain and France. Finally, culture of communal life preserved for centuries was destroyed. France s relation with Lebanon mostly depends on religious and economic factors. Despite that it has historical roots with the Crusades support of France and Catholic Church to Christians in Lebanon started with missionary activities in the 17 th century. A foreign intervention in the region with a religious pretext foreshadowed another conflict in fact. In Jerusalem and eastern Mediterranean, in a region that had religious groups coexist peacefully croyinist policies of France towards Maroonite Christians paved the way for provocations and a conflict burst out in Civil war starting in 1860 in Lebanon incited a massacre of Christians in Damascus. During the war between the Druze and Maroonites around Christians lost their lives. On the pretext of protecting Maroonites French forces entered in Beirut. This civil war in Lebanon burst out during a commercial crisis of Europe within the process of industrialization and colonization. From this aspect, the civil war in Lebanon is considered as an outcome of opposition to Ottoman reforms and European interests related with those reforms. 1830'lardan itibaren, Lübnan birtakým huzursuzluklara tanýk oldu. Osmanlý nýn Lübnan da doðrudan denetim saðlama giriþimleri, Britanya ve Fransa nýn müdahaleleri nedeniyle baþarýlý olmadý. Sonuçta, yüzyýllardan beri korunan ortak yaþam alanýndaki barýþ bozuldu. As of 1830s Lebanon witnessed some troubles. Ottomans attempts to manage direct control over Lebanon failed because of interventions of Britain and France. Finally, culture of communal life preserved for centuries was destroyed. 12 KÜRESEL AKTÖRLERÝN KISKACINDA LÜBNAN

13 içeriði Lübnan'ý kapsayan Beyoðlu Protokolü 9 Haziran 1861 de imzalandý. Böylece Lübnan, imtiyazlý bir baðýmsýz sancak durumuna getirildi. Lübnan Sancaðý'nýn 1864'te küçük deðiþikliklere uðrayan bu statüsü Birinci Dünya Savaþý sonlarýna kadar sürdü. Bugün Lübnan adýyla anýlan ülke topraklarý 1861'den 1915'e kadar, Osmanlý tarafýndan atanan ve doðrudan Ýstanbul'a karþý sorumluluk taþýyan, Lübnanlý olmayan bir Osmanlý Hristiyan Mutasarrýf tarafýndan yöne tilmiþtir. Birinci Dünya Savaþý sonunda Osmanlý Devleti çökerken, bütün Arap Yarýmadasý ve Suriye gibi Lübnan da sýnýrlar dýþýnda kalmýþtýr. Bu dönemde Fransa ve Ýngiltere arasýnda yapýlan antlaþmayla Suriye ve Lübnan Fransýz mandasýna verilmiþtir. Fransa, 1 Eylül 1920'de kendi mandasý altýnda Büyük Lübnan Devleti ni kurmuþtur. Ancak geliþen dünya olaylarý Fransýz manda idaresini güç durumda býrakmýþtýr. Hitler tehlikesi Fransa nýn güvenliðini tehdit ettiðinden kendi iç iþlerine bakmaya baþlamýþ ve sýnýrlý da olsa 1936 yýlýnda Lübnan'a bazý ayrýcalýklar vermiþtir. Ýkinci Dünya Savaþý'nýn baþlamasýyla da Lübnan'dan askerlerini çekerek ülkenin tam baðýmsýzlýðýnýn yolunu açmýþtýr. Bugünkü Yapýnýn Yakýn Sorumlusu: Fransýz Mandasý Birinci Dünya Savaþý ndan sonra Suriye ve Lübnan da kesin bir otorite kurmaya çalýþan Fransa, temel politikasý gereðince, Lübnan ya da Suriye üzerinde tek bir Fransýz mandasý kurmaya çalýþmýþtýr. Kendilerinden ziyade, Ýngiltere nin etkisindeki Milletler Cemiyeti nin manda teklifini kendi çýkarlarý yönünde olmazsa kabul etmeyeceðini ilan etmiþtir. Suriyeliler, 8 Mart 1920 tarihinde Þam þehrinde Batýlý ülkelerin denetiminde bir Kongre düzenledi. Genel Suriye Kongresi adýný taþýyan bu oluþumda, Lübnan, Filistin ve Ürdün'ü de kapsayan büyük bir Suriye'nin baðýmsýzlýðý ilan edildi. Genel Suriye Kongresi'nden yaklaþýk 6 ay sonra, 1 Eylül 1920'de Fransa'nýn mandasý altýnda "Büyük Lübnan Devleti" kuruldu. Böylece Lübnan, 1926'dan beri "Cumhuriyet", 1943'den beri ise "Baðýmsýz Devlet" konumunu sürdürmektedir. 23 Aralýk 1920 de Fransa ve Ýngiltere San Remo'da ikinci bir konferans organize ettiler. Bu konferansta alýnan kararlar daha sonra Milletler Cemiyeti tarafýndan kabul edildi. Böylece iki iþgalci Batý ülkesi, Suriye ve Lübnan, Filistin ve Mezopotamya üzerindeki mandalarýyla ilgili kesin bir anlaþmaya vardýlar. Kendi hâkimiyet After 1860 Civil War the problem in Lebanon was solved by the intervention of European powers. Beyoðlu Protocol whose subject was Lebanon was signed between Ottoman State, France, Britain, Austria, Prussia and Russia in June 9, 1861; thereby Lebanon became a privileged independent district (sandjak). The status of Lebanon District with minor amendments in 1864 continued until the end of World War I. Today lands called as Lebanon was governed by an outsider Ottoman Christian governor (mutasarrif) from 1861 to 1915 that was appointed by the Ottoman State and responsible directly to Istanbul. During the fall of the Ottoman State at the end of World War I whole the whole Arab Peninsula and Syria as well as Lebanon remained out of the boundaries. In this term Syria and Lebanon were passed over to the French mandate with the agreement signed between France and Britain. France established Great State of Lebanon in September 1, 1920 under its mandate. However happenings over the world put French administration of mandate in the lurch. Due to the fact that danger of Hitler threatened security within its own boundaries, France began to occupy with internal affairs and granted some privileges in 1936 though limited. France paved the way for full independence by retreating its troops from Lebanon with the rise of World War II. The Youngest Actor Responsible for Situation Today: French Mandate France that attempted to establish an absolute authority over Syria and Lebanon after Word War I aimed at establishing one single mandate over Lebanon and Syria accordingly with its main policy. Unless it would be compatible with country s interests, France declared not to accept mandate suggestion of League of Nations that was under the influence of Britain rather than theirs. Syrians organized a congress in Damascus, March 8, 1920 under the control of western states. In this organization titled as General Congress of Syria independence of Syria including Lebanon, Palestine as well as Jordan was declared. Approximately 6 months later than General Congress of Syria Great State of Lebanon was established in September 1, 1920 under the French mandate. Lebanon has been a republic since 1926 and an independent state as of France and Britain organized the second congress in IN GLOBAL POWERS GRASP LEBANON 13

içindekiler sunuþ presentation c o n t e n t s kaynakça bibliography HOLLANDA Ýhlal Karnesi Violation Report of The NETHERLANDS

içindekiler sunuþ presentation c o n t e n t s kaynakça bibliography HOLLANDA Ýhlal Karnesi Violation Report of The NETHERLANDS içindekiler c o n t e n t s 3 sunuþ presentation 5 Siyasî Tarihi Political History 11 HOLLANDA Ýhlal Karnesi Violation Report of The NETHERLANDS 34 kaynakça bibliography UHÝM / ÝSTANBUL 2015 sunuþ presentation

Detaylı

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BANDROL UYGULAMASINA ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝÐÝN 5. MADDESÝNÝN 2. FIKRASINA GÖRE BANDROL TAÞIMA ZORUNLULUÐU YOKTUR. Kitabýn Adý

Detaylı

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. ÝSTANBUL/2013 RAPOR NO: 11 ÝSTANBUL/2013 REPORT NO: 11 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR? WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCH

Detaylı

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ 1 2 NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY REPORT PREPARED FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

Modernleþme ve Sekülerleþme Kuramlarý Baðlamýnda Din, Toplumsal Deðiþme ve Ýslâm Dünyasý

Modernleþme ve Sekülerleþme Kuramlarý Baðlamýnda Din, Toplumsal Deðiþme ve Ýslâm Dünyasý Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi, Sayý 13, 2005, 109-128 Modernleþme ve Sekülerleþme Kuramlarý Baðlamýnda Din, Toplumsal Deðiþme ve Ýslâm Dünyasý Talip Küçükcan Religion, Social Change and the Muslim World

Detaylı

UHÝM ULUSLARARASI KÜRESEL SERMAYE VE DOMUZ GRÝBÝ SWINE INFLUENZA HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. o r g ÝSTANBUL/2010 REPORT NO: 01

UHÝM ULUSLARARASI KÜRESEL SERMAYE VE DOMUZ GRÝBÝ SWINE INFLUENZA HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. o r g ÝSTANBUL/2010 REPORT NO: 01 ÝSTANBUL/2010 RAPOR NO: 01 ÝSTANBUL/2010 REPORT NO: 01 KÜRESEL SERMAYE VE DOMUZ GRÝBÝ G L O B A L CAPIT AL AND SWINE INFLUENZA UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCH

Detaylı

The Armenian Apostolic Church

The Armenian Apostolic Church AVİM Report No: 4 February 2014 The Armenian Apostolic Church Mehmet Oğuzhan TULUN AVİM Report No: 4 February 2014 The Armenian Apostolic Church Mehmet Oğuzhan TULUN Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM)

Detaylı

Ortadoğu da Yeni Açılımlar

Ortadoğu da Yeni Açılımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA GAZETESİ / ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PERIODICAL JOURNAL 1 Ocak-1 Mayıs 2014 / 1 st January 1 st May 2014 İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Hizmet

Detaylı

International Crimes and History

International Crimes and History International Crimes and History Y ı l l ı k U l u s l a r a r a s ı H u k u k v e Ta r i h D e r g i s i sayı 14 2013 A Chronicle of Evolving Turkish Serbian Relations A Century After the Balkan Wars

Detaylı

100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 1 03 KASIM / NOVEMBER 2014, PAZARTESİ / MONDAY SALON I / HALL I I. OTURUM / SESSION I I. Dünya Savaşı na Giden Yolda 1908 Reval Mülakatı ve Osmanlı

Detaylı

MÜSÝAD ARAÞTIRMA RAPORLARI: 40 TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ 2003

MÜSÝAD ARAÞTIRMA RAPORLARI: 40 TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ 2003 MÜSÝAD ARAÞTIRMA RAPORLARI: 40 TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ 2003 Bu Araþtýrma Raporu MÜSÝAD da Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu Yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik Danýþma Kurulu tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Grafik Tasarým

Detaylı

1. INTRODUCTION 1. GİRİŞ 1. INTRODUCTION

1. INTRODUCTION 1. GİRİŞ 1. INTRODUCTION 1. GİRİŞ Kars Kaleiçi Osmanlı Mirası Canlandırma Projesi, Kars Belediyesi, Küresel Miras Fonu ve Christensen Fonu nun işbirliği, Çekül ve Kars Kent Konseyi gibi sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Geliþim Raporu 2006 Individual Pension System Progress Report 2006 Bireysel Emeklilik Sistemi Geliþim Raporu 2006 Individual Pension System Progress Report 2006 bes2006gr@egm.org.tr

Detaylı

ULUSLARARASI TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER SEMPOZYUMU ULUSLARARASI TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TECHNOLOGY AND VALUES 01 Haziran 2013 Cumartesi, MÜSÝAD Konferans Salonu st June 1 Saturday 2013, MUSIAD Conference Hall TERTiP

Detaylı

MIDDLE EAST BULLETIN GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 05 APRIL / NİSAN 2011 NO: 1130 CONTENTS / İÇİNDEKİLER

MIDDLE EAST BULLETIN GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 05 APRIL / NİSAN 2011 NO: 1130 CONTENTS / İÇİNDEKİLER MIDDLE EAST BULLETIN GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 05 APRIL / NİSAN 2011 NO: 1130 CONTENTS / İÇİNDEKİLER 1. IRAQ / IRAK 2. IRAN / İRAN 3. ISRAEL - PALESTINE / İSRAİL FİLİSTİN 4. AFRICA AND EGYPT / AFRİKA VE

Detaylı

MART 2003 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ. Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Mehmet Vahip

MART 2003 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ. Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Mehmet Vahip Deðerli Meslektaþlarým, EDÝTÖRÜN KÖÞESÝ Mehmet Vahip Mimarlar Odasý Baþkaný Uzun bir aradan sonra yeniden Mimarca ile birlikteyiz. Yönetime geldiðimiz günden itibaren ülkemiz çok büyük deðiþimler yaþamýþ

Detaylı

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt/Volume V Sayı/Number 1 Nisan/April 2012 Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences 1 YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ İÇİNDEKİLER / CONTENTS Ali DAYIOĞLU Muslim-Turkish Minority s Freedom of Religion

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 14 A

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 14 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Kaynak: Kanada Gýda Araþtýrma Ajansý, 2007 Retort Ambalajlar Retort ambalajlar, ýsýl iþleme dayanabilen fleksibýl (esnek) laminasyonlu gýda ambalajlarý/torbalarýdýr.

Detaylı

BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ. A Contemporary Look into the Cyprus Conflict and the Involvement of UN and EU

BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ. A Contemporary Look into the Cyprus Conflict and the Involvement of UN and EU BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ Hasan DURAN * Özet: Kýbrýs'ta II. Dünya Savaþý'ndan sonra iki taraf arasýnda baþlayan soruna çözüm arayýþlarý da yýllardýr devam etmektedir. 1960

Detaylı

A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL

A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL AVİM Report No: 2 February 2014 A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL Written by Ali ÇİVİLER Project Director Edited by Amb. Halil AKINCI Secretary General of the Turkic Council

Detaylı

Þubat / February 2008 Doðal Gaz Dünyasý Enerjide Yeni Dönem Dr. M. Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Daniel Hec Marcogaz Genel Sekreteri TÜRKÝYE TURU Maraþ - Düzce / Ereðli - Balýkesir - Gemlik

Detaylı

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Sayı: 3 Kış 2015, ISSN: 2148-7537 İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Makaleler Dılemmas of Democratızatıon ın Turkey wıth Specıal Reference to Modernızatıon From Above H. Emre Bağce Avrupa

Detaylı

Faaliyet Raporu 2012 Annual Report 2012 02 Ýçindekiler Index 03 06 07-09 10-11 12-15 18-19 20 21-42 2012'den Satýr Baþlarý Headlines from 2012 YASED Hakkýnda About YASED Vizyon Vision Misyon Mission Yönetim

Detaylı

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008: GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ISBN 978-605-5832-21-6 TESEV YAYINLARI Editörler: Ali Bayramoğlu, Ahmet

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

ekonomik krizin ilk Mali Krizin Kaybolan Nesli The first victim of economic crisis Is MOLLA NIN İDAMI EXECUTION OF THE MOLLA

ekonomik krizin ilk Mali Krizin Kaybolan Nesli The first victim of economic crisis Is MOLLA NIN İDAMI EXECUTION OF THE MOLLA İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA GAZETESİ / ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PERIODICAL JOURNAL 1 Kasım-1 Aralık 2013 / 1 st November 1 st December 2013 İstanbul Aydın Üniversitesi Birinci Lisansüstü Mezuniyet

Detaylı

Ýçindekiler / Contents 04 Aktaþ Holding'den Ýstanbul'a Automechanika Çýkarmasý Great Presence of Aktaþ Holding at Ýstanbul Automechanika Fair Aktaþ Holding Üretim Personelinden Anlamlý Davranýþ A Meaningful

Detaylı

AÇILIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

AÇILIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ AÇILIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Salih GÜN Ercan TAÞDEMÝR Mürsel ÇELEBÝ Ýhsan ÖZULAÞ Agil ÞERÝF Erdoðan KARAKOYUN Mertkan MURT Azat BOZTAÞ Akademik Danýþmanlar Prof.

Detaylı

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi Geo-Politics, Political Economy and Socio-Cultural Research Journal Cilt 4, Sayı

Detaylı