Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU"

Transkript

1 Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU (Firmanın adı ve açık adresi ile vergi numarası) Kapsamlı teminat başvurusu 1. Başvuru Ortak Transit Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin a bendine uygun olarak eşya taşınması için kapsamlı teminat başvurusu a) Hassas olmayan eşya Not: Hassas olmayan eşya için kapsamlı teminat kapsamında, Ortak Transit Yönetmeliği Ek 1 eşyası, öngörülen asgari miktarlar aşılmadığı sürece taşınabilir. Kapsamlı teminat sertifikası, bu durumda, Sınırlı geçerli deyimi ile onaylanmalıdır. b) Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya Not: Başvurunun her iki türdeki eşya için yapılması durumunda, başvuru sahibi, her bir grup için ayrı teminat sertifikası isteyip istemediğine karar vermelidir. Talep üzerine, hassas olmayan eşya için sertifika, Sınırlı geçerli mührü ile onaylanmalıdır. Başvuru sahibinin tek bir sertifika talep etmesi halinde, her iki tür eşya, Ortak Transit Yönetmeliği Ek 1 eşyası ölçütlerine uygun olarak işlem görmelidir. Hassas olmayan eşya ve yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için ayrı ayrı teminat sertifikası talebi. (Uygun kutuyu işaretleyiniz) 119

2 2. Temel koşullara uygunluğun kontrol edilmesi a) Kapsamlı teminat kullanılma izni temel koşullarına uygunluğun kontrol edilmesi (uygun kutuyu işaretleyiniz): 1. Kayıtlı iş merkezi Türkiye de midir? Evet Hayır 2. Bir önceki ve başvuru yılı içinde takvim yılı itibariyle işlem gören beyanname sayısının % 2 sini aşan ve asgari 5 defadan fazla sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmış mıdır? Evet Hayır Yanıt evet ise, ihlal türü (Açıklama yapınız): 3. Bir önceki ve başvuru yılı içinde takvim yılı itibariyle işlem gören beyanname sayısının % 5 ini aşan ve asgari 10 defadan fazla sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmış mıdır? Evet Hayır Yanıt evet ise, ihlal türü (Açıklama yapınız): 4. Ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri, ceza ve usulsüzlük cezası bulunmakta mıdır? Evet Hayır Yanıt evet ise, ihlal türü (Açıklama yapınız): 5. Ödenmemiş her hangi bir vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmakta mıdır? Evet Hayır Yanıt evet ise, ihlal türü (Açıklama yapınız): 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile şirket sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olanlar, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şehadet, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikap, irtişa, ihtilas ve kaçakçılık cürümlerinden biri dolayısıyla hapis 120

3 cezası veya aynı derecede cezayı gerektiren bir suçtan veya 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun a muhalefetten mahkum olmuş mudur? Evet Hayır 7. Başkası adına ve namına hareket edilmekte midir? Evet Hayır 8. Ticaret sicil kaydı bulunmakta mıdır? Evet Hayır 9. Faaliyet gösterdiği amacına uygun tesisi bulunmakta mıdır? Evet Hayır 10. Faaliyet gösterdiği tesisinde kayıtları düzenli tutulmakta mıdır? Evet Hayır 11. Bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde en az 500 ortak transit beyannamesi kapsamı ve her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle gümrük vergileri ile diğer tutarlar toplamı asgari 5 trilyon olmak üzere eşya transit edilmiş midir? Evet Hayır Yanıt evet ise, beyanname tescil numarası ve gümrük vergileri ile diğer yüklerin tutarına ilişkin ekli liste yapınız. 12. Bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde en az transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil) transit edilmiş midir? Evet Hayır Yanıt evet ise, beyanname tescil numarası ve gümrük vergileri ile diğer yüklerin tutarına ilişkin ekli liste yapınız. 13. Kayıtları yetkili makamların etkili kontroller gerçekleştirmesine olanak sağlayacak şekilde tutulmakta mıdır? Evet Hayır b) 1(b) de belirtilen türün Ortak Transit Yönetmeliği Ek 1 eşyasına yönelik sertifika için başvurulması durumunda karşılanacak ilave koşullar: Ortak Transit Yönetmeliği Ek 1 eşyası için kapsamlı teminat kullanma izni ilave koşullarına uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla Kısım 4 teki talimatlara uygun olarak a), b), c) ve d) de verilen yanıtlara bakınız. 3) Öngörülebilir işlemlere ilişkin bilgiler Referans tutar 1 ve/veya teminat tutarının hesaplanması amacıyla... da (olağan en az bir iş haftasında) gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler: Not: Bilgiler, ayrı bir sayfa olarak düzenlenip başvuruya eklenebilir. 1 Referans tutar, asıl sorumlunun en az bir haftalık sürede ortak transit rejimine tabi tuttuğu eşya ile ilgili olarak doğabileceği hesaplanan gümrük vergileri ile diğer yüklerin tutarıdır. 121

4 Hassas olmayan eşya (listede gösterilen asgari miktarın aşılmaması durumunda Ortak Transit Yönetmeliği Ek 1 eşyası dahil): Eşya türü (eşyanın tanımı) işlemi adedi (en az bir haftalık) işlemi başına ağırlık (kg) işlemi başına kıymet (para birimi cinsinden) Referans tutar (boş bırakınız) Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya: Eşya türü (eşyanın tanımı) işlemi adedi (en az bir haftalık) işlemi başına ağırlık (kg) işlemi başına kıymet (para birimi cinsinden) Referans tutar (boş bırakınız) 4. Kapsamlı teminat veya teminat tutarında indirim gerekçeleri Ortak Transit Yönetmeliği Ek 1 eşyası için kapsamlı teminat kullanma hakkının kontrol edilmesi (bakınız 2(b)) veya teminat tutarında indirim sağlanması amacıyla çeşitli ölçütlere uygun olarak verilen yanıtlar: Not: İzin makamının, aşağıdaki ölçütleri uygun bulması durumunda, gerekli teminat, aşağıdaki tutar kadar indirilebilir (referans tutarın yüzdesi olarak belirtilmiştir). İdarede başvuru sahibi hakkında mevcut bilgiler, bu kararın alınmasında da kullanılır. % indirim (vazgeçme) Karşılanacak ölçütler normal eşya a) ve b) a), b) ve c) a), b), c), d) ve e) yüksek kaçakçılık riski içeren eşya a), b), c) ve d) a), b), c), d) ve e) vazgeçmeye izin verilmez 122

5 a) Mali durum: 1. Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen şartları taşıdığı anlaşılan ve bağımsız denetim yetkisi verilen bağımsız denetçi tarafından firmanın son üç yılı esas alınmak üzere mali tabloları incelenerek Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği Denetim İlke ve Kuralları ile Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre hazırlanan ve firmanın mali yapısının sağlam olduğunu gösteren rapor var mıdır? Evet Hayır 2. Transit rejimi ile ilgili ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri, ceza ve usulsüzlük cezası bulunmakta mıdır? Evet Hayır Yanıt evet ise, hangi borçlar? (Açıklama yapınız) 3. Ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri, ceza ve usulsüzlük cezası bulunmakta mıdır? Evet Hayır Yanıt evet ise, hangi borçlar? (Açıklama yapınız) 4. Ödenmemiş her hangi bir vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmakta mıdır? Evet Hayır Yanıt evet ise, hangi borçlar? (Açıklama yapınız) sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takibata uğranmış mıdır? Evet Hayır Yanıt evet ise, hangi borçlar? (Açıklama yapınız) 123

6 b) Transit rejimini kullanma deneyimi: 1. Bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde en az ortak transit beyannamesi kapsamı ve her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle gümrük vergileri ile diğer tutarlar toplamı asgari 30 trilyon olmak üzere eşya transit edilmiş midir? Evet Hayır Yanıt evet ise kaç yıldır bu şekilde kullanılmaktadır? Yıl sayısı: Bir önceki takvim yılı içinde başlatılan ortak transit işlemi adedi nedir? Transit işlemi adedi: Başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde başlatılan ortak transit işlemi adedi nedir? Transit işlemi adedi: Bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde en az transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil) eşya transit edilmiş midir? Evet Hayır Yanıt evet ise kaç yıldır bu şekilde kullanılmaktadır? Yıl sayısı: Bir önceki takvim yılı içinde başlatılan transit işlemi (TIR Karnesi dahil) adedi nedir? Transit işlemi adedi: Başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde başlatılan transit işlemi (TIR Karnesi dahil) adedi nedir? Transit işlemi adedi: Ortak transit sevkıyatına ilişkin bilgiler, hareket gümrük idaresine elektronik yolla (örneğin, NCTS - Bilgisayarlı Transit Sistemi) gönderilmekte midir? Evet Hayır 124

7 c) Yetkili makamlarla işbirliği: 1. Gümrük makamlarıyla diğer ilişkiler: İzinli gönderici statüsü İzin kayıt numarası:... İzinli alıcı statüsü İzin kayıt numarası:... Diğer 2. Bir önceki ve başvuru yılı içinde takvim yılı itibariyle işlem gören beyanname sayısının % 1 ini aşan ve asgari 2 defadan fazla sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmış mıdır? Evet Hayır Yanıt evet ise alınan talep adedi: Bir önceki ve başvuru yılı içinde takvim yılı itibariyle işlem gören beyanname sayısının % 2 sini aşan ve asgari 5 defadan fazla sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmış mıdır? Evet Hayır Yanıt evet ise alınan talep adedi: Ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri, ceza ve usulsüzlük cezası bulunmakta mıdır? Evet Hayır Yanıt evet ise alınan talep adedi: Sertifikanın geçerliliği belirli bir gümrük idaresinde başlatılan transit işlemleri ile sınırlamak istenmekte midir? Evet Hayır 5.1. Yanıt evet ise, hangi hareket gümrük idaresinde? Gümrük idaresi:... (Sertifikayı sadece... gümrük idaresinde geçerli ile onaylayınız.) 6. Sertifikanın geçerliliği belirli bir eşya faslı veya türü ile sınırlamak istenmekte midir? Evet Hayır 6.1. Yanıt evet ise, hangi eşya faslı ile? Eşya faslı: Yanıt evet ise, hangi eşya türü ile? Eşya türü:... (Sertifikayı Sadece Fasıl... eşyası için geçerli ile onaylayınız.) 125

8 d) Sevkıyata ilişkin kontroller: 1. Transit rejimi kapsamında gönderilen eşyayı taşımak için sadece kendi taşıtları mı kullanılmaktadır? Evet Hayır 1.1. Yanıt hayır ise, üçüncü taraflarca taşınan eşyanın oranı nedir? %.. ve %.. arasında de belirtilen işlemler, yüksek güvenlik derecesini sağlayan kontratlar kapsamında gerçekleştirilmekte midir? Evet Hayır 2. Eşyayı kendi hesabına (örneğin, firmanın bağlantıları arasında) mı taşımaktadır? Evet Hayır 2.1. Taşıyorsa, bunun işlemlerdeki oranı nedir? %.. ve %.. arasında. 3. Firmanın temel faaliyeti, sınır ötesi taşıma işlemlerini organize etmek ve gerçekleştirmek midir? Evet Hayır 3.1. Gerçekleştirmekte ise, bu faaliyetin niteliğini (yurtdışında bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri ve faaliyet noktaları) belirtiniz: 4. En yüksek olası güvenlik düzeyini sağlamak için yüksek riskli veya diğer hassas eşyanın taşınması ile ilgili özel önlemler alınmakta mıdır? Evet Hayır 4.1. Alınıyorsa, hangi önlemler? 5. Firma, araç takip sistemi kullanmakta mıdır? Evet Hayır 5.1. Kullanmakta ise, ne tür araç takip sistemi ve kaç yıldır kullanıldığını belirtiniz: 6. Firmanın geçerli ISO sertifikası var mıdır? Evet Hayır 6.1.Varsa hangi sertifika ve ne zamana kadar geçerli olduğunu belirtiniz: ISO -...,... e kadar geçerlidir. 7. Firma, yüksek güvenlik standartlarına uygun hizmet sunan taşıyıcıya sözleşme ile bağlı bir aracı kullanmakta mıdır? Evet Hayır 7.1. Kullanmakta ise, kaç yıldır ve hangi aracı kullandığını belirtiniz: 8. Firma, uzun süreli sözleşmeye bağlı ve yüksek güvenlik standartlarına uygun hizmet sunan taşıyıcı kullanmakta mıdır? Evet Hayır 126

9 8.1. Kullanmakta ise, kaç yıldır ve hangi taşıyıcıyı kullandığını belirtiniz: e) Mali kaynaklar: 1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartları taşıyan ve bağımsız denetim yetkisi verilen bağımsız denetçi tarafından firmanın son üç yılı esas alınmak üzere mali tabloları incelenerek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Denetim İlke ve Kuralları ile Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre hazırlanan ve referans tutarın beş katını karşılayacak kadar öz sermayesinin bulunduğunu gösteren rapor ile yükümlülüklerini karşılayacak yeterli mali kaynağa sahip olduğunu gösteren rapor var mıdır? Evet Hayır 5. Başvuru sahibinin yükümlülükleri a. İznin verilmesinden sonra doğan ve bu başvuru veya izni etkileyebilecek tüm durumların yetkili makamlara bildirilmesi. b. Kapsamlı teminat kapsamında yapılacak tüm transit işlemlerine ilişkin kayıtların tutulması ve referans tutarın kullanılmasının izlenmesi. c. Referans tutarın aşılması durumunda izin makamının yazılı olarak bilgilendirilmesi. Not: Önceki 5 gün içinde başlatılan transit işlemlerine ilişkin ödenmesi gereken verginin referans tutardan fazla olması durumunda, referans tutarın aşıldığı kabul edilir. Ödenmesi gereken vergi ve yüklerin tutarını yansıtan maktu oranlar (örneğin, eşya kıymetinin % 10 u), yüksek kaçakçılık riski içeren eşya durumu hariç hesaplamalarda kullanılabilir. Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya ile ilgili kontrolleri ve araştırma usulünü kolaylaştırmak için ilgili tarafa alternatif kanıt (örneğin, ibra edilmiştir onaylı B nüshasının bir örneği) sunan bir belgeyi varış idaresinden istenmesi ve bu nüshanın saklanması önerilir. d. Her yıl Ocak ayı sonuna kadar en az bir haftalık sürede gerçekleştirilen transit işlemleri adedinin izin makamına bildirilmesi ve her bir transit işlemi için en azından eşya tanımı, ağırlığı ve kıymetine ilişkin bilgilerin sunulması. e. İzin makamının kontrol etmek için talep etmesi halinde, kendi kayıtları ile ilgili belgelerin derhal sunulması. 127

10 6. Çeşitli hükümler a) Teminat belgesinin alınması üzerine talep edilen teminat sertifikası adedi:... Bu sertifikaların iki yılda bir uzatılması veya yenilenmesi veya teminat iptal veya fesh edildiğinde derhal iade edilmesi gerekmektedir. b) Firmanın ticaret sicilindeki kaydının onaylı bir fotokopisi ile yukarıdaki bilgileri kanıtlayan belgelerin aslı veya onaylı fotokopisi bu başvuruya eklidir. Yukarıdaki belgelerin doğru olduğunu ve ekli belgelerin gerçek olduğunun teyidi Yer ve tarih: (Mühür, imza ve ad ve soyad) Not: - Bu başvuruda verilen bilgiler, izin makamınca gizli olarak işlem görür. - Bu başvurunun yapılmasından sonra iznin verilip verilemeyeceği izin makamı tarafından bildirilir. - Doğru olarak doldurulmuş teminat belgesi alındığında, izin ve talep edilen sayıda teminat sertifikası gönderilir. Eklenecek belgeler: 128

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ortak transit rejimine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm Sayfa 1 / 19 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369

Detaylı

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı

Detaylı

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI Mehmet Uylukcu Gümrük ve Ticaret Uzmanı Umut Şedele Gümrük ve Ticaret Uzmanı GİRİŞ Bu çalışma, ülkemizin 1 Aralık 2012 tarihinde Ortak

Detaylı

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 21 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29006 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58 ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Cevat Muratal İş Merkezi Kat:6 No:112/33 Balgat - Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02

Detaylı

21 Mayıs SERTİFİKA BAŞVURUSU YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU REHBERİ

21 Mayıs SERTİFİKA BAŞVURUSU YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU REHBERİ YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU REHBERİ 21 Mayıs 2014 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile bu sertifika kapsamında yararlanılacak yetkiler için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacak

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Amaç Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Madde 1-4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesi uyarınca açılacak olan gümrük antrepolarının açma ve işletme izinlerinin verilmesine,

Detaylı

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat MKA YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat Gümrük Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Antrepoları Yatırım İzni MADDE 518 (1) Genel antrepo

Detaylı

EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET

EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 111 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ KOLAY TİCARET, BÜYÜK TÜRKİYE EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 7 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ORTAK TRANSĠT VE NCTS EĞĠTĠM EL KĠTABI

ORTAK TRANSĠT VE NCTS EĞĠTĠM EL KĠTABI ORTAK TRANSĠT VE NCTS EĞĠTĠM EL KĠTABI GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI ĠÇĠNDEKĠLER 1. TOPLULUK TRANSĠTĠ VE ORTAK TRANSĠT REJĠMLERĠ.: 3 1.1.Topluluk Transiti ve Ortak Transit Rejimi Nedir?...: 3 1.2.Yasal Dayanak

Detaylı

150 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

150 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 150 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ KOLAY TİCARET, BÜYÜK TÜRKİYE İçindekiler SUNUŞ... 4 BÖLÜM 1: YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 10/2/2011 GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 10/2/2011 GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 10/2/2011 Konu : Transit Rejimi ile ilgili işlemler GENELGE (2012/4) Gümrük Kanununun 84 ila 92

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.08.2013/169-1 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) de, 6327 sayılı Kanunun

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.01.2012 Sayı: 2012/6 Ref: 4/6

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.01.2012 Sayı: 2012/6 Ref: 4/6 SĐRKÜLER Đstanbul, 03.01.2012 Sayı: 2012/6 Ref: 4/6 Konu: (1) SIRA NO.LI ONAYLANMIŞ KĐŞĐ STATÜSÜNE ĐLĐŞKĐN GÜMRÜK GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete nin. 3 Mükerrer

Detaylı

ORTAK TRANSİT REJİMİ NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1

ORTAK TRANSİT REJİMİ NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1 ORTAK TRANSİT REJİMİ & NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1 İÇERİK Topluluk ve Ortak Transit Rejimleri Ortak Transit Rejiminin genel özellikleri Ekonomik avantajları Basitleştirmeler Uluslararası

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Gümrük beyannamesi ÜÇÜNCÜ KISIM Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Beyanı MADDE 112 (1) Yazılı

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir.

El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir. TRANSĠT EL KĠTABI Önsöz El kitabının amacı transit usulünün nasıl çalıģtığının ve çeģitli katılımcıların rollerinin daha iyi anlaģılmasını geliģtirecek bir araç sağlamaktır. Ayrıca transit düzenlemelerinin

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı