BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP KISIM MİRİ (TŞR) GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONEL DİRESİ BŞKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 06/04/2013 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... LNLR SORU SYISI TOPLM SORU SYISI SINV SÜRESİ (DKİK) tama Yapılacak Görevin Niteliği 48 Devlet Personel Başkanlığı Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notları DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. dınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 KISIM MİRİ (TŞR) 1. şağıdakilerden hangisi hem ekonomik etkili bir gümrük rejimi hem de şartlı muafiyet düzenlemesidir? ) Transit rejimi B) Hariçte işleme rejimi C) Serbest dolaşıma giriş rejimi D) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi 4. şağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Tarife pozisyonu büyük eşyanın Gümrük Vergisi de yüksek olur. B) Eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesinde Gümrük Vergileri dikkate alınmaz. C) ynı eşyanın farklı kıymetlerde olan çeşitleri farklı tarife pozisyonlarında yer alır. D) Eşyanın kıymeti yükseldikçe uygulanacak Gümrük Vergisi oranı artar. 2. Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 4 üncü Bölüm, 16 ncı Fasıl, 5 inci pozisyonda sınıflandırılan bir eşyanın tarife alt pozisyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) B) C) D) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya için özet beyanın verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Özet beyanın yazılı olarak verilmesi durumunda, Emniyet ve Güvenlik Belgesi formu kullanılır. B) Uluslararası sularda avlanan balıklar için düzenlenen özet beyanlarda özet beyana orijinal manifesto veya konşimentonun eklenmesi zorunludur. C) Yazılı olarak verilen özet beyan bilgileri bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iki iş günü içerisinde sisteme girilir. D) Özet beyanın tescil edildiği tarihi izleyen yüz elli gün içerisinde taşıma aracının varış bildiriminin gümrük idaresine yapılmamış olması veya eşyanın gümrüğe sunulmamış olması hâlinde özet beyan verilmemiş sayılır. 5. tipi genel antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması hâlinde Gümrük Vergilerini ödemekten sorumlu kişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) İşletici B) Kullanıcı C) Yükümlü D) Duruma göre işletici veya kullanıcı 6. Gümrük antrepo rejimine tabi serbest dolaşımda bulunmayan eşya için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Elleçleme faaliyetine tabi tutulabilir. B) Menşelerine bakılmaksızın birbirleriyle karıştırılmasına izin verilebilir. C) Serbest dolaşımdaki eşya ile karıştırılmasına izin verilebilir. D) İhracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek eşya da dahil serbest dolaşımda bulunan eşya ile aynı antrepoda depolanabilir. 7. şağıdakilerden hangisi hariçte işleme rejiminde izin mercilerinden değildir? ) Ekonomi Bakanlığı B) Sanayi ve Ticaret Odaları C) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı D) İhracatçı birlikleri genel sekreterlikleri 2

3 KISIM MİRİ (TŞR) 8. Tasfiye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Tasfiye idaresinin eşyanın tasfiyesi sürecinde insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı bakımından bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. B) Tasfiyelik hâle gelen eşyanın tespit ve tahakkuk belgeleri altmış gün içinde tasfiye idaresine intikal ettirilir. C) İthali yasak veya kısıtlamaya tabi eşya sadece yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiye edilebilir. D) Tasfiye idaresi, tasfiyeye konu eşyayı on beş gün içinde teslim almakla mükelleftir. 11. Gümrük Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya kavramı içinde yer almaz? ) O ülkede çıkartılan madencilik ürünleri B) O ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler C) Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, imalat işlemlerinden veya kullanım kalıntılarından elde edilen atık ve artıklar D) O ülkede kayıtlı veya tescilli olup, o ülkenin bandırasını taşıyan araçlar tarafından herhangi bir ülkenin kara sularından çıkartılan av ürünleri ve diğer deniz ürünleri 9. Fikri ve sınai hakları ihlal ettiği gerekçesiyle işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşya ile ilgili izin verilebilecek işlemler açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Yeniden ihracına izin verilebilir. B) Bir serbest bölgeye konulmasına izin verilebilir. C) Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesine izin verilebilir. D) Türkiye Gümrük Bölgesine girişine, serbest dolaşıma girişine, ihracına, şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulmasına izin verilmez. 10. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresini ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? 12. Sekiz nüshalı gümrük beyannamesinin 6 no lu nüshası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İhracat işlemleri gümrük idaresi nüshasıdır. B) İhracat işlemleri yükümlü nüshasıdır. C) İthalat nüshası yükümlü nüshasıdır. D) Transit işlemleri teyit nüshasıdır. 13. Genel düzenleyici idari işlemlerle ihracı yasaklanan eşyayı ihraç eden kişiye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre uygulanacak yaptırımda dikkate alınacak değer aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? ) CIF kıymet B) FOB kıymet C) Gümrüklenmiş değer D) dli para cezası değeri ) Çıkış gümrük idaresi B) Giriş gümrük idaresi C) İhracat gümrük idaresi D) İthalat gümrük idaresi 3

4 KISIM MİRİ (TŞR) sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre işlenen fiillerin hangisi nitelikli hâllerden sayılmaz? ) Kaçakçılık fiilinin mükerrer işlenmesi B) Kaçakçılık fiilinin sahte belge ile işlenmesi C) Kaçakçılık suçunun tüzel kişinin yararına işlenmesi D) Kaçak eşyanın toplum sağlığını bozacak nitelikte olması sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre ihracı izne tabi bir eşyayı aldatıcı işlemle ihraç eden kişiye idari para cezasına karar vermeye yetkili merci hangisidir? ) Gümrük idaresi B) Cumhuriyet savcısı C) Sulh ceza mahkemesi D) sliye ceza mahkemesi sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre aşağıdaki fiillerden hangisi kabahat niteliğindedir? ) Gümrük Vergilerinden kısmen muaf olan eşyayı bilerek satın almak B) Sahte belge ile geçici ithal eşyasını yurt dışına çıkarmış gibi yapmak C) Genel idari işlemlerle ithali yasaklanan eşyayı ithal etmek D) Serbest dolaşımda olmayan transit eşyasını rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi mülkiyeti kamuya geçirilecek eşya arasında yer alır? ) İthali kanunla yasaklanan eşya B) İzne tabi olup aldatıcı işlemle ithal edilen eşya C) Genel düzenleyici işlemlerle ihracı yasaklanan eşya D) Belirlenen gümrük papıları dışında ithal edilen eşya 18. Taşıma belgelerinde kayıtlı olarak gümrüğe getirilen toplum ve çevre sağlığını etkilemeyen yasak eşyaya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre yapılacak işlem hangisidir? ) İdari para cezası verilir. B) Yasak eşyaya el konulur. C) Cumhuriyet savcılığına bildirilir. D) Teminat altında geldiği ülkeye sevk edilir. 19. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, adli kolluk sorumlusu aşağıdaki hangi birimde görevlendirilmektedir? ) Gümrük Müdürlüğü B) Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şubesi C) Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü D) Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge mirliği 20. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, Yolcu, eşya ve araçların giriş-çıkış işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak görevi aşağıdaki şubelerden hangisinin görevleri arasında yer almaktadır? ) Ticaretin Kolaylaştırılması Şubesi B) Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şubesi C) Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Şubesi D) Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şubesi 4

5 KISIM MİRİ (TŞR) 21. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıdaki müdürlüklerden hangisinde görev yapan adli kolluk personeline idari mercilerce adres tespiti gibi adli kolluk görevi ile bağdaşmayan talimatlar ve görevler verilemez? ) Gümrük Müdürlüğü B) Hukuk İşleri Şubesi C) Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şubesi D) Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 24. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, şüpheli hâllerde beyanın kontrolü amacıyla eşyanın muayene ve tarama sistemine yönlendirilmesini sağlamak üzere idare amirine ve ilgili Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeline ivedilikle bilgi vermek görevi aşağıdaki unvanlardan hangisine aittir? ) mbar Memuru B) Muayene Memuru C) Muhafaza Memuru D) Gözetimle Görevli Memur 22. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, Kaptan, kendisine verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden bağlı olduğu aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur? ) Bölge Müdürü B) Gümrük Müdürü C) dli Kolluk miri D) Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şube Müdürü 25. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi Bölge Müdürlüğüne bağlı müdürlükler arasında yer almamaktadır? ) Personel Müdürlüğü B) Tasfiye Hizmetleri Şubesi C) Tasfiye İşletme Müdürlüğü D) Perakende Satış İşletme Müdürlüğü 23. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi Muayene Memurunun görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almamaktadır? ) raçların depolarında bulunan akaryakıt miktarını tespit etmek B) Tasfiyelik hâle gelen eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu tespit etmek ve Tespit ve Tahakkuk Belgesini düzenlemek C) Gümrük Vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergi, fon ve diğer mali yükümlülüklerin tahakkukunu yapmak, muafiyet ve istisna hükümlerini uygulamak D) Gümrük Vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması başvurularında iadesi veya mahsubu gereken vergileri kontrol etmek 26. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, Kaçakçılıkla mücadelede kullanılan araç-gereç, teknik donanım ve dedektör köpeklerin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kullanımını sağlamak ve ihtiyaçları belirlemek görevi Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı aşağıdaki müdürlüklerden hangisi tarafından yürütülmektedir? ) Gümrük Müdürlüğü B) Destek Hizmetleri Şubesi C) Merkez Muhafaza Müdürlüğü D) Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şubesi 5

6 KISIM MİRİ (TŞR) 27. şağıdakilerden hangisi İthalat Rejimi Kararında sayılan ticaret politikası önlemlerinden biri değildir? ) Gözetim Önlemleri B) Tarife Kontenjanı C) İthalat Tebliğleri D) Korunma Önlemleri 28. şağıdakilerden hangisi İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat kapsamında uygulanabilecek bir önlemdir? ) Ek mali mükellefiyet getirilmesi B) Dampinge karşı vergi konulması C) Gümrük Vergisinde artış yapılması D) Eşyanın uygunluk denetimi için gerekli standartların arttırılması 29. Kotaya tabi eşyanın ithali için hangi belgenin ibrazı gerekmektedir? ) Nihai kullanım izin belgesi B) Gözetim belgesi C) Kayıt belgesi D) İthal lisansı 31. Kayda Bağlı İhracat ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı kayda bağlıdır B) Hangi eşyanın kayda bağlı olarak izleneceği İhracat Yönetmeliği eki Kayda Bağlı İhracat Listesi nde belirlenmiştir. C) Kayda alınan beyannamenin 30 gün içerisinde gümrük idaresine verilmesi gereklidir. D) Gümrük beyannamesi ihracatçı birlikleri tarafından kayda alınır. 32. TIR Karnesi ile taşıma yapan bir taşıtta, taşıt onay belgesi.. gösterir. Boşluğa en uygun olan cevap aşağıdakilerden hangisidir? ) Taşıtın trafiğe çıkabilecek durumda olduğunu B) racın TS Cihazı takmaya müsait olduğunu C) racın, sürücünün üzerine kayıtlı olup olmadığını D) Taşıtın (dorsenin) mühürlendiği zaman dışarıdan görünür bir iz bırakmadan içindeki eşyaya erişimin mümkün olmayacak şekilde üretilmiş olduğunu 33. şağıdakilerden hangisi 9 seri no lu Gümrük İşlemleri (Yat işlemleri) Tebliği uyarınca doğru verilmiştir? 30. şağıdakilerden hangisi Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği ne göre ticaret politikası önlemi değildir? ) Nihai kullanım B) Korunma önlemleri C) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri D) Dampinge karşı vergi (antidamping vergisi) ) Seyir İzin Belgesinin geçerlilik süresi bir yıldır. B) Yabancı bayraklı yatlara ait yedek parçaların Türkiye de kalış süresi 24 ayı aşamaz. C) Yabancı bayraklı yatların Türkiye de kalış süresi bir yılı aşamaz. D) Türk bayraklı yatların Türk limanları arasındaki seferleri Yat Kayıt Belgesi ile takip edilir. 6

7 KISIM MİRİ (TŞR) 34. şağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre kamu kaynağının kullanılmasının genel esaslarından biri değildir? ) Mali saydamlık B) Hesap verme sorumluluğu C) Performans esaslı bütçeleme D) Harcama yetkililerinin belirlenmesi sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisine ne ad verilir? ) Gerçekleştirme görevlisi B) Harcama yetkilisi C) Üst yönetici D) İç denetçi 37. Yakalama, Gözaltına lma ve İfade lma Yönetmeliği nin ifade almanın esaslarına ilişkin 23 üncü maddesine göre, aşağıdakilerden hangisi şüphelinin ifadesinin alınması sırasında uyulması gereken hususlardan değildir? ) Kendisine yüklenen suç anlatılır. B) Olayla bağlantılı başka kimlerin olduğu sorulur. C) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu söylenir. D) Şüphelinin kimliği saptanır. Şüpheli, kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiye ne ad verilir? ) Şüpheli B) Tutuklu C) Sanık D) Hükümlü 36. Yakalama, Gözaltına lma ve İfade lma Yönetmeliği nin nezarethane işlemleri başlıklı 11 inci maddesine göre, nezarethane işlemlerine ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi düzenlenmemiştir? ) Yiyecek ve içecekler önceden kontrol edilir. B) Nezarethanede zaruri hâller dışında beşten fazla kişi bir arada bulundurulmaz. C) Nezarethanede kişilerin kitap, dergi, gazete vs okuması için gerekli materyaller bulundurulur. D) Saldırgan tutum ve davranışları kontrol altına alınamayan kişiler, tıbbî müdahalede bulunulması için sağlık kuruluşlarına gönderilir sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, bilirkişi atanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Her konuda ve her durumda hâkim bilirkişi dinleyebilir. B) Davalara ilişkin bilirkişi sayısı kanunda sabittir. Hâkim ve mahkeme bunu değiştiremez. C) Bilirkişi atanması yetkisi münhasıran hâkime aittir. Cumhuriyet savcıları bilirkişi atayamazlar. D) Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda bilirkişi dinlenemez. 7

8 KISIM MİRİ (TŞR) sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması konusunda aşağıda belirtilen hangi suçlarda uygulanmaz? ) Kasten yaralama B) Parada sahtecilik C) Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti D) Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti 44. dli Kolluk Yönetmeliği ne göre adli kollukların hizmet öncesi eğitim müfredatında belirtilen eğitim konuları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? ) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu B) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun temel ilkeleri C) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun özel hükümleri D) 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi TCK ya göre nasıl bir suçludur? ) İnatçı suçlu B) İtiyadi suçlu C) Doğuştan suçlu D) Örgüt mensubu suçlu sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, suçun nasıl işleneceği hususunda yol gösteren veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlayan kişi hangi sıfatla sorumludur? ) Fail B) zmettiren C) Yardım eden D) Suça teşebbüs eden sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, aksi Kanun da belirtilmeyen hâllerde süreli hapis cezasının alt ve üst sınırları aşağıdakilerden hangisidir? ) 7 gün-20 yıl B) 1 ay-20 yıl C) 1 ay -25 yıl D) 10 gün-15 yıl 45. dli Kolluk Yönetmeliği ne göre adli kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Cumhuriyet başsavcıları ve Cumhuriyet savcılarınca yapılan adli kolluk hizmetinin denetimine ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? ) dli kolluk görevlilerince ifa edilen adli işlemleri her zaman denetler. B) dli kolluk görevlilerince ifa edilen adli işlemleri her yılın başında hazırlanan denetim takvimine göre denetler. C) dli kolluğun bağlı bulunduğu teşkilatın belirlediği denetim takvimine göre denetler. D) Kolluk amirinin yazılı başvurusu ile talep edilen tarihte denetler. 46. dli Kolluk Yönetmeliği nin 6 ıncı maddesine göre adli kolluk görevlilerince hukuka aykırı delil elde edildiğinin tespiti hâlinde nasıl bir işlem yapılır? ) Yetkili mahkemenin takdir ve bilgisine sunulur. B) İstihbari bilgi olarak ilgili teşkilatların istihbarat birimlerine iletilir. C) Hukuka aykırı delile ilişkin gecikmeksizin araştırma usulüne gidilir. D) Fezlekede hukuka aykırı delil elde edildiği hususuna yer verilir. 8

9 KISIM MİRİ (TŞR) 47. dli ve Önleme ramaları Yönetmeliği nin 28 inci maddesine göre üst araması için aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Üst araması sırasında, kişinin üstünde veya eşyasında rastlanan özel kâğıt ve zarflar, içinde müsadereye tâbi bir eşya bulunması ihtimali dışında açılmaz; açıksa dahi yazılı bilgiler okunamaz. B) Üst ve eşya araması, kişinin veya aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin yakınında, mümkün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği tarzda yapılır. C) Üst ve eşya araması sırasında, yapılan aramanın konusu olan eşyanın ne olduğu veya aramanın yapılmasına temel teşkil eden sebeplerin ilgiliye açıklanmamasına özen gösterilir. D) Üst araması sırasında, kişinin beraberinde olan eşya da, mümkünse elektromanyetik cihazlarla, değilse beş duyu organı aracılığıyla aranır. 50. Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek Kamu mallarını korumak T.C. nayasası na göre yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için hangi hürriyet kanunla sınırlandırılabilir? ) Yerleşme B) Düşünce C) Haberleşme D) Hak arama 51. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi, seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir? ) Hâkimler ve savcılar B) skerî okul öğrencileri C) Silah altında bulunan er ve erbaşlar D) Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler 48. dli ve Önleme ramaları Yönetmeliği nin 20 inci maddesi kapsamında yapılacak önleme araması için alınacak arama talep, emir ve kararlarında aşağıdaki hususlardan hangisinin açıkça yer almasına gerek yoktur? ) rama işlemini yapacakların adı, soyadı, sicili ve unvanı B) ramanın konusu ve kapsamı C) Geçerli olacağı zaman süresi D) ramanın yapılacağı yer 52. T.C. nayasası na göre yargı yolu ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? ) Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler yargı denetimi dışındadır. B) İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar. C) İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü değildir. D) Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. 49. T.C. nayasası nda yer alan Hiçbir kimse veya organ kaynağını nayasa dan almayan bir Devlet yetkisini kullanamaz. ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir? ) Devletin temel amaç ve görevleri B) Cumhuriyetin nitelikleri C) Kanun önünde eşitlik D) Egemenlik 53. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir? ) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek B) Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak C) Gerekli gördüğü hâllerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek D) TBMM tarafından kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlamak 9

10 KISIM MİRİ (TŞR) 54. T.C. nayasası na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin belli bir konuda bilgi edinmek için yaptığı incelemeden ibaret olan bilgi edinme ve denetim yolu aşağıdakilerden hangisidir? ) Soru B) Genel görüşme C) Meclis araştırması D) Meclis soruşturması 58. Millî güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda Bakanlar Kurulu ile Millî Güvenlik Kurulunun sorumluluklarının nayasa ve kanunla belirlenmiş olması, Millî Güvenlik kavramının hangi yönünün bulunduğunu gösterir? ) Hukuki B) Ekonomik C) Siyasi D) Sosyal 55. şağıdaki inkılaplardan hangisi, Lozan Barış Konferansı öncesinde gerçekleştirilmiştir? ) Cumhuriyetin ilanı B) Saltanatın kaldırılması C) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabul edilmesi 59. Kuruluş kanunlarında da gösterilmesi gereken bakanlık müşavirlerinin sayısı en çok kaç kişidir? ) 15 B) 20 C) 25 D) şağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile Türk kadınına verilen haklardan biri değildir? ) Boşanma B) Meslek seçme C) Mirastan eşit pay alma D) Belediye seçimlerine katılma 60. Belediye başkanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Belediyeyi oluşturan organlardan biridir. B) Belediyenin yürütme organını oluşturur. C) İçişleri Bakanı nın talebi üzerine, Yargıtay kararı ile başkanlığı düşer. D) Doğrudan seçmenler tarafından beş yıllığına seçilir. 57. Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermez. Vatandaşlar kanun önünde eşittir. Millî egemenlik esastır. Verilen özellikler hangi tatürk ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır? ) İnkılapçılık B) Halkçılık C) Milliyetçilik D) Devletçilik 61. Bakanlık merkez teşkilatında hiyerarşik kademeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi ihtiyaca göre kurulacak birimdir? ) Şeflik B) Müsteşarlık C) Şube Müdürlüğü D) Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı 10

11 KISIM MİRİ (TŞR) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurları, mal bildirim beyannamesinde aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermek zorunda değildir? ) Eşi B) Kendisi C) nne ve babası D) Velayeti altındaki çocukları 66. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik e göre Devlet memurları, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç hangi ayın sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek zorundadırlar? ) Ocak B) Şubat C) Mart D) Nisan 63. şağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurları için tesis edilen sınıflardan değildir? ) Din Hizmetleri B) vukatlık Hizmetleri C) Millî İstihbarat Hizmetleri D) Hâkimlik ve Savcılık Hizmetleri sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren isteği üzerine kaç aya kadar aylıksız izin verilir? ) 12 B) 18 C) 24 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde, sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan görevliler aşağıdakilerden hangisidir? ) Sözleşmeli personel B) Geçici personel C) Memur D) İşçi sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmenin yaptırımı aşağıdaki cezalardan hangisidir? ) Kınama B) Uyarma C) Devlet memurluğundan çıkarma D) Kademe ilerlemesinin durdurulması sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memurların disiplin işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) ylıktan kesme cezası dışındaki disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhâl uygulanır. B) Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. C) ynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. D) Memurun Ceza Kanunu na göre mahkûm olması veya olmaması hâlleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil eder. 69. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? ) Çocuktan al haberi. B) Çocuk ta bizimle idi. C) Çanta ya da kalem almalı. D) Sınıfta kalmak ona acı verdi. 11

12 KISIM MİRİ (TŞR) 70. şağıdaki cümlelerin hangisi isim cümlesidir? ) Öğrenci parmak kaldırdı. B) Bilmediğin yere gitmeyeceksin. C) Havada bugün bir durgunluk var. D) Ne kadar çalışırsan o kadar kazanırsın. 71. şağıdaki cümlelerin hangisinde de/da nın yazımı yanlıştır? ) Sizde hemen her şeye kızıyorsunuz. B) Eviniz de arabanız da hayırlı olsun. C) Gazetede yazılanları okudum. D) Oysaki bende de hâl kalmadı. 72. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor( ) bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. cümlesindeki parantez içindeki boşluğa aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 74. Resmî yazılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Resmî yazılar elektronik ya da mekanik daktilo makinesi veya bilgisayarlarla yazılır. B) Resmî yazılar, kural olarak bir asıl bir kopya olmak üzere iki nüsha düzenlenir. C) Resmî yazılarda vurgulanmak istenen sözcük yükleme yakın kullanılır. D) Resmî yazılarda geçen kurum ve kuruluş adlarındaki harflerin hepsi büyük harfle yazılır. 75. Hedef kitlenin özellikleri, beklentileri, istekleri iyi bilinmelidir. Bu ilkenin en etkili ve önemli özelliklerinden biri de kullanılan dildir. Sonuca ulaşmak için, iletişim süreci planlı bir şekilde uygulanmalıdır. Yukarıdaki maddelerde halkla ilişkilerin hangi ilkesi tanımlanmıştır? ) Yineleme B) çıklık C) İnandırıcılık D) Dürüstlük ) Virgül B) İki nokta C) Noktalı virgül D) Üç nokta 73. şağıdaki cümlelerden hangisi nesne almamıştır? ) Kalemini ve defterini çantasına koydu. B) Bahçeden çıkarak hızla uzaklaştı. C) Çocuk, üşüyen ellerini ovuşturdu. D) li, misafirleri sıcak karşıladı. 76. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan sosyal ve kültürel etkinlik araçlarından değildir? ) Geziler B) Yarışmalar C) Sponsorluk D) Radyo ve televizyon 12

13 KISIM MİRİ (TŞR) 77. şağıdakilerden hangisi, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun işlevleri arasında yer almaz? ) Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulanmasını izlemek B) Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak C) Kurum ve kuruluşların, etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada karşılaştıkları sorunları çözmek D) Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek 80. İki veya daha fazla yarışan değerin, çatışma hâlinde olmasına ne ad verilir? ) Yozlaşma B) Etik İkilem C) Bürokratik Oligarşi D) Bürokratik Sabotaj 78. Kaymakam li Bey, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bütçesinden lojmanının tadilatını yaptırmış ve makam aracı almıştır. Yukarıdaki örnek olay etik davranışlardan hangisine uymaz? TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. ) Saygınlık ve güven B) Halka hizmet bilinci C) Dürüstlük ve tarafsızlık D) maç ve misyona bağlılık 79. Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna yapılacak başvuru usulü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Hiçbir şekilde sözlü başvuru yapılamaz. B) Başvuru dilekçelerinin daktilo ile yazılması şartı aranmaz. C) Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da Kurula gönderilebilir. D) Başvuru en az genel müdür, eşiti ve üstü görevliler için yapılır. 13

14 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

15 6 NİSN 2013 TRİHİNDE YPILN GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONEL DİRESİ BŞKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 2. GRUP: KISIM MİRİ (TŞR) SORU KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. D 2. C B D 7. B 8. C 9. D D 12. C 13. C C 16. B 17. B 18. D B 21. D 22. C D 25. B C 28. B 29. D B 32. D D 35. B 36. C 37. B 38. C 39. D B 42. C 43. B 44. D D 47. C D C 53. D 54. C 55. B 56. D 57. B D 60. C C 63. D 64. B B 67. C 68. D 69. B 70. C C 73. B 74. D 75. C 76. D 77. C 78. D B

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. GRUP: DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP ŞEF (TEKNİK İŞLER) TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S404 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. Geçici depolanan eşya statüsünü aşağıdakilerden hangisi sona erdirir? A) Antrepo rejimi B) Eşyanın geçici

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı