Dış Ticarette Son Gelişmeler & Gümrükte Yeni Dönem. TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma Grubu Toplantısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dış Ticarette Son Gelişmeler & Gümrükte Yeni Dönem. TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma Grubu Toplantısı"

Transkript

1 Dış Ticarette Son Gelişmeler & Gümrükte Yeni Dönem TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma Grubu Toplantısı 26 Ocak 2015

2 Orta Vadeli Ekonomi Programı ( ) Gümrük işlemlerinde yaşanan son gelişmelerin ana kaynağını Orta Vadeli Ekonomik Program(OVP) oluşturmaktadır. OVP nin amacı; Program döneminde yurt içi tasarrufları artırmaya ve ekonominin üretim yapısının ithalata olan yüksek bağımlılığını azaltmaya yönelik politika önceliklerinin katkısıyla, büyümede öngörülen artışa rağmen, 2015 yılında yüzde 5,4 olarak gerçekleşmesi beklenen cari işlemler açığının GSYH ya oranının dönem sonunda yüzde 5,2 ye inmesi hedeflenmektedir(enerji ihtiyacı tahmini ile çelişmektedir). Yurt içi tasarrufları artırmak amacıyla, uluslararası yükümlülükler gözetilerek, lüks ve/veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları tespit edilerek caydırıcı vergilendirme yapılacaktır. İthalatta piyasa gözetimi ve denetim sisteminin etkinliği artırılarak ithal ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olmaları sağlanacaktır. Dahilde işleme rejimi, yurtiçi üretim, ihracat ve dış ticaret dengesine etkisi açısından bütüncül bir şekilde değerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapılması Page 2

3 Dış Ticarette Son Gelişmeler & Gümrükte Yeni Dönem Kaçakçılık kanununda kritik değişiklik Kendiliğinden bildidirimde (GK 234/3) yaşanan sorunlar İlave Gümrük vergisi &İhtisas Gümrük İdaresi Uygulaması YYS sürecinde son durum İstisnai kıymet uygulamasında damga vergisi sorunu KKDF uygulamasındaki yeni gelişmeler Royalti ve lisans ödemelerine ilişkin gelişmeler DİR de yaşanan son gelişmeler Petrol ürünlerinin ithalatındaki son durum Antrepo rejiminde ve YGM sistemindeki son değişiklikler TRT Bandrolü uygulaması Page 3

4 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sürecinde Öne Çıkan Değişiklikler Zaman Çizelgesi Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası konsepti Gümrük Kanuna dahil edildi İlk YYS Yönetmeliği yayımlandı YYS ilk kez hayata geçirildi YYS Yönetmeliği değiştirildi İthalatta Yerinde Gümrükleme Konsepti tanıtıldı İthalatta Yerinde Gümrükleme düzenlemeleri yürürlüğe girmesi planlandı ama??? Page 4

5 Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimindeki değişiklik Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulabilecek eşya ve bu eşyaya uygulanabilecek işlem listesi ek 65, tarihli, sayılı R.G. ile yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece bu rejimin uygulama alanının sınırlı hale geldiği düşüncesindeyiz. Page 5

6 KKDF Takip ve Tahsil İşlemleri(1) / 2014/6852 sayılı Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar: KKDF kesintilerinin takip ve tahsili münhasıran gümrük idarelerince yapılacaktır Fonun tahsil ve takibi ile eksik veya fazla ödeme durumlarında Gümrük Kanunu'ndaki usul ve esaslar uygulanacaktır / Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 2014/22 sayılı Genelgesi: KKDF yükümlü tarafından hesaplanarak beyannamede "Detaylı Beyan" modülünde "Kalemler" ekranında yer alan "Finansal Bilgiler" sekmesindeki "Yurt içi diğer" bölümünde "KKDF" kısmında beyan edilecektir. KKDF'den istisna veya muafiyet sağlanmışsa, konuya ilişkin hangi yasal düzenleme (tarih, sayı ve ilgili madde numarası) ile muafiyet veya istisna sağlandığının beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılacaktır Page 6

7 KKDF Uygulamasındaki Yeni Gelişmeler Işığında Bankaların Yeni Rolü(2) 2014/22 sayılı Genelge'nin 4 üncü maddesinde, bankalar tarafından yapılan transferin bir kısmının ya da tamamının iptal edildiği, transferin gerçekleştirilemediği hallerde KKDF doğacağı belirtilmektedir. Maliye Bakanlığı nın (206) sayılı yazısında; gerçekleşen ithalata ait geri ödeme süresinin, 2 iş günlük valör tarihinden itibaren 5 iş gününü aşması durumunda, söz konusu ithalatın vadeli ithalata dönüşeceği ve ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisi yapılacağı belirtilmiştir. Gümrükler Genel Müdürlüğü nün yayınladığı b / no.lu tebliğe göre bankalar, yapılan ithalatlara ait geri ödemelerde Gümrük İdaresi ne bildirim yapmak zorundadır. Page 7

8 Credit Note KKDF(3) / Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün sayılı yazısı: Serbest dolaşıma giriş beyannamelerinde yurt dışına ödeme yapıldığına dair banka belgesi ibraz edilememesi yada kısmi belge ibrazıyla geri kalan kısmın yurt dışındaki firmalardan alınacak "Credit Note" (Alacak Belgesi) ile tamamlanmak istenmesi durumunda yurt dışına transfer edilmeyen kısım için KKDF alınması ve KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir. Transfer Edilen Tutar Fatura Tutarı Credit Note KKDF Page 8

9 Royalti ve Lisan ödemelerinde KDF Sorunu(4) 2013/6 * İthalat işlemlerinden sonra ödenecek royalti veya lisan ücretleri, mal bedelinin bir parçası kabul edilip KKDF tarh edilmektedir. * Çözüm için «istisnai kıymet»le beyan yöntemi kullanılabilir. KKDF İstisnai kıymet uygulayan şirketlerin tamamlayıcı beyanlarına ilişkin ödemelerin, bu ödemelerin öğrenilmesini takip eden ayın 26 ıncı günü akşamına kadar yapılmaz ise KKDF doğacaktır! Page 9

10 İstinai Kıymet - Damga Vergisi / Gelir İdaresi Başkanlığı nın [(1)S.T.I/A ]-165 sayılı Özelgesi İstisnai kıymet uygulamasının kullanıldığı durumlarda, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ekinde sunulan sözleşmenin; İçeriğinden belli paranın hesaplanabilmesi veya belli paranın tespitine imkan veren verilerin olması veya atıf yaptığı başka bir kağıttan belli paranın bulunabilmesi halinde, sözleşmenin damga vergisine tabi olması Belli paranın bu şekilde tespit edilememesi halinde damga vergisi aranılmaması Gerekmektedir. Page 10

11 Kendiliğinden Bildirim / Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın sayılı yazısı: Kendiliğinden beyan kapsamında firmalarca yapılan başvurularda, diğer bağlantılı idarelerde aynı konuda firma adına son 6 ay içerisinde bir tespit yapılması durumunda, kendiliğinden bildirim uygulamasından faydalanılamayacağı belirtilmiştir. Bu durumda, Gümrük Kanunu'nun 234. maddesi çerçevesinde işlem tatbik edilecektir. Page 11

12 Dahilde İşleme Rejiminde Yaşanan Son Gelişmeler ve Denetimlerde Öne Çıkan Hususlar Bu değişiklikle birlikte; Sisteme firma tanımlanması, Kullanıcı yetkilendirilmesi, Aracı ihracatçı kullanımına izin verilmesi, Temsilci aracılığıyla ithalata izin verilmesi, İhracat taahhüdünün kapatılması gibi belli başlı yetki ve görevlerin taşra teşkilatına devredilmiştir. Page 12

13 TRT Bandrolü Uygulaması / 6552 sayılı Kanun: Ticari ithalat maksadıyla yurda getirilen cihazlar için yurt içinde satıştan önce alınması gereken bandrollerin, serbest dolaşıma giriş anında yani ithalat aşamasına alınması zorunluluğu getirilmiştir. Bandrol ücretini ödeme : (a) İthalat anında gümrük idaresine (b) Teminat karşılığı bir beyanname ile TRT Kurumuna Gümrük vergisi matrahı / Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı: İthalat sırasında alınan bandrol ücretlerinin ÖTV ve KDV matrahlarına dahil edilmesi gerekmektedir Diğer Giderler Vergi ve Fonlar Bandrol Page 13

14 Antrepolarda Teminat Uygulaması(1) Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Götürü teminat uygulaması sonlandırılması Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü nün / sayılı yazısı ÖTV nin diğer vergilerle teminata bağlanması gerektiği Gümrükler Genel Müdürlüğü nün sayılı yazısı tarihine kadar Avro sabit teminat Gümrükler Genel Müdürlüğü nün sayılı yazısı Sabit teminat için en son verilme tarihi olarak değiştirilmesi Page 14

15 2 Aralık 31 Aralık 18 Aralık YGM Yetki Alanı(2) 02 Danıştay 15'inci Dairesinin 2014/9839 Esas No.lu Kararı Tebliğ değişikliğinin yürütülmesi durdurulmuştur 01 5 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Tebliği YGM lere ilişkin AN6, AN7, AN8 ve AN9 kodlu işlemler ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmıştır Gümrükler Genel Müdürlüğü nün 2014/30 sayılı Genelgesi Yeni duruma ilişkin düzenleme yapılmış; memurlar ve YGM lerin görevleri ve rollerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 03 Page 15

16 Antrepoda Memur Görevlendirme(3) / Gümrükler Genel Müdürlüğü nün / sayılı yazısı: tarihli 2014/1 sayılı İç Genelge kapsamında antrepolarda görevlendirilen memurların; Antrepolara gidiş-dönüş ulaşımı ile, Gerektiğinde yemek ihtiyacı, antrepo işleticileri veya kullanıcıları tarafından karşılanacak olup işletici ve kullanıcılar tarafından söz konusu giderler için gümrük idaresine herhangi bir ödeme yapılmayacağı belirtilmiştir Page 16

17 Petrol Ürünlerinin İthalatındaki Sorunlar 1 Akaryakıt antreposu açma ve işletme yatırım izin talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 2 Petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan ve dökme olarak gelen eşya (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) akaryakıt antrepolarına konularak antrepo rejimine tabi tutulamayacaktır. Akaryakıt antreposu tanklarına konulan yurt dışına transit edilecek eşyanın transit rejimi dışında bir gümrük rejimine tabi tutulmasına izin verilmemektedir. 3 Sayaç sistemine geçiş süreci ile ilgili olarak, petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) miktarını tespit edecek olan sayaç sisteminin 15 Şubat 2015 tarihine kadar kurulması gerekmektedir. 4 Yurt dışına transit edilecek eşyanın depolandığı akaryakıt antrepo tanklarının tesisteki diğer akaryakıt tanklarıyla bağlantısı bulunmayacaktır. Page 17

18 Antrepo Uygulamasında fiziksel zorunluluklar Sayaç Sistemi kurulması(petrol ürünleri) (Gümrük Yönetmeliği, EK 81/A) Kamera Sistemi kurulması(tüm antrepolar) (Gümrük Yönetmeliği, EK 81/B) Page 18

19 Royalti ve Lisans Ücretleri Ödemeleri(1) 28 Haziran 2014 tarihinde royalti ve lisans ödemelerine ilişkin 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği yayımlanmıştır. Mevcut yöntemlere ilave olarak «Dönemsel olarak beyan» yöntemi mümkün kılınmıştır. Royalti veya lisans ücretinin ithal edilen eşya ile ilgili olması koşulu ve satış koşulu olmasına yönelik detaylı açıklamalar yapılmıştır. Gümrük idaresine beyan edilmeyen royalti veya lisans ücretine ilişkin KDV'nin 1 veya 2 nolu KDV beyannamesi ile vergi dairesine ödenmesi durumunda, 241 inci madde uyarınca usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Page 19

20 İthal edilen eşya ile ilgili olması koşulu(2) Lisans veya royalti sözleşmesi kapsamında devredilen haklar ithal konusu eşyada cisim buluyor ise veya; ithal eşyası söz konusu haklar kullanılarak imal ediliyor ise royalti veya lisans ücreti ithal eşyası ile ilgilidir. Royalti veya lisans ücretinin ithal edilen eşyanın yanında diğer eşya, hak veya hizmetleri de kapsaması durumunda, toplam ücretin sadece nesnel ve ölçülebilir verilere dayanılarak eşya ile ilgisi kurulup hesaplanabilen kısmı ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine dahil edilir. Nesnel ve ölçülebilir hesaplama modeline ilişkin 4 no.lu ek yayınlanmıştır. Page 20

21 Örnek Hesaplama(3) İlgilenilen dönem satış tutarı: TL, satış miktarı: 400 ton sigara 200 ton ithal tütün X 1 TL/KG birim fiyat= TL 200 ton yerli tütün X 1 TL/KG birim fiyat= TL Toplam= TL Satılan ürün üzerinden royalti ödemesi: TL 200 ton ithal tütün 200 ton yerli tütün İthal eşyasının satılan ürün içindeki payı: / =0,50=%50 İthal eşyasına isabet eden royalti ödemesi: X 0,50= 12,500 TL İncelenen dönem itibariyle ithal edilen eşyalar için gümrük kıymetine ilave edilen royalti tutarının 12,500 TL olduğu hesaplanmış olup, söz konusu tutar ilgili olduğu döneme ilişkin her bir beyanname ile ilişkilendirilmelidir. Page 21

22 Beyan Yöntemleri (4) İthal Anında Royalti tutarı ithalattan önce biliniyorsa, ithal anında gümrük kıymetine dahil edilerek beyan edilir. İstisnai Kıymet Tutarı ithalattan sonra belli olacak royalti ve lisans ücretleri ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliği 53 üncü madde gereği istisnai kıymetle beyanda bulunulabilir. Hasılat Üzerinden Royalti/lisans ücreti tutarının net veya brüt satış hasılatı veya kar üzerinden hesaplanması gereken durumlarda; royalti/lisans ücretleri eşyanın FOB bedeli esas alınarak sözleşme gereği net/brüt satış hasılatı/karına uygulanacak royalti oranına göre yapılacak paylaştırma sonucu hesaplanır, tamamlayıcı beyan ile ödenir. Dönemsel Royalti/lisans ücreti tutarının dönemsel olarak belirlendiği durumlarda; izin formu ve ekinde sözleşmeler ve onaylı çevirileriyle birlikte izin talebinde bulunulur. Bu izin kapsamında yapılacak her bir ithalat için ayrıca başvuru yapılması gerekmez. Tamamlayıcı beyan ise, ödemeyi takip eden ayın 26 ncı günü akşamına kadar verilir ve vergileri aynı süre içinde ödenir Page 22

23 Royalti ve Lisans Ücretlerine ait KDV nin Ödeme Sorunu(5) Seri No.lu tebliğ: 2 nolu KDV beyannamesi kabul edilip, noksan KDV matrahı nedeni ile her bir gümrük beyannamesi için gümrük idaresince usulsüzlük cezası tatbik edilecektir /48 nolu Genelge: Vergi dairesine ödenen KDV kabul edilmektedir Gümrük Kanunu 27. madde: Royalti bedellerin gümrük kıymetinin bir unsurudur. Page 23

24 Beyan Edilmemesi (-) Vergi Dairesi Beyan Edilmesi (+) Royalti ve Lisans Ücretlerine ait KDV nin Ödeme Sorunu(6) Gümrük İdaresi Beyan Edilmesi (+) Beyan Edilmemesi (-) Gümrük idaresi vergi dairesine ödenen KDV yi kabul etmektedir. Danıştay a göre yapılması gereken uygulama(iki ayrı konu iki ayrı vergi) Ancak ; Her bir beyanname için usulsüzlük cezası ile KKDF tarhiyat riski söz konusudur. Çözüm; KKDF riski için istisnai kıymet ; usulsüzlük cezası için yargı yoluna başvurmak. Danıştay Kararından hareket ile, ikinci bir KDV talep edilebilir. Gayri maddi Hakkın stopajını yapıp KDV ödenmemesi durumunda, inceleme riski artar. Hem gümrük idaresi hem de vergi dairesi tarafından KDV tarhiyatı yapılır. KKDF tarhiyatı yapılır. İthalattaki gümrük vergisi olma durumu ihmal edilmiştir. Gayri maddi hakkın stopajı ödenmektedir. Page 24

25 Kaçakçılık Kanunu nda Yapılan Son Değişiklik 28 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile, «sahte belge kullanmak suretiyle» ibaresi «Aldatıcı işlem ve davranışlarla» şeklinde değiştirilmiş ve suç tanımı genişletilmiştir (Hileli hareket, hileli kayıt, sahte evrak). Page 25

26 Anayasa Mahkemesi Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete ile, tarih ve E.2013/104, K.2014/96 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı yayımlanmıştır. Söz konusu karar ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 216. maddesinin birinci cümlesi olan "Yetkili idareler tarafından, gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde idarece faiz ödenmez." cümlesi iptal edilmiştir Page 26

27 Dış Ticarette Yaşanan Engeller Yeni bir koruma önlemi aracı: İlave Gümrük Vergisi İhtisas Gümrük İdaresi uygulaması Kimyahane kontrollerinin artması Kırmızı hat kontrollerinin artması Page 27

28 Page 28

29 Page 29

Gümrük ve dış ticaret alanında güncel konular

Gümrük ve dış ticaret alanında güncel konular Gümrük ve dış ticaret alanında güncel konular İçindekiler Önsöz 1 1. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)... 2 2. Hiç ödenmeyen veya eksik ödenen KKDF hakkında Gümrük Kanunu nun uygulanması... 2 3.

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 28 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29044 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KIYMETİ) (SERİ NO: 2) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı

Detaylı

Royalti Ve Lisans Ödemeleri Yil Sonunda Beyan Edilebilir Mi? Hakan UÇAK (E. Gümrük ve Ticaret Müfettişi)

Royalti Ve Lisans Ödemeleri Yil Sonunda Beyan Edilebilir Mi? Hakan UÇAK (E. Gümrük ve Ticaret Müfettişi) Royalti Ve Lisans Ödemeleri Yil Sonunda Beyan Edilebilir Mi? 1.Royalti ve Lisans Kavramları Hakan UÇAK (E. Gümrük ve Ticaret Müfettişi) Royalti; bir ayrıcalık veya hak karşılığında yapılan veya talep edilen

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

ROYALTİ VE LİSANS ÖDEMELERİNİN GÜMRÜK İDARESİNE BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ NASIL OLMALIDIR

ROYALTİ VE LİSANS ÖDEMELERİNİN GÜMRÜK İDARESİNE BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ NASIL OLMALIDIR ROYALTİ VE LİSANS ÖDEMELERİNİN GÜMRÜK İDARESİNE BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ NASIL OLMALIDIR Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Royalti; bir lisans veya marka sahibinin sahip olduğu hakları bir başkasına devretmesi

Detaylı

KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular

KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular www.pwc.com.tr KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Ciro primleri 2. Etken madde incelemeleri 3. KDV iade risk analiz projesi 4. Credit note KDV düzeltmesi

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29286 İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 6 A. VERGİNİN KONUSU... 6 1. (I) Sayılı Listedeki

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 18 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar Bu itibarla, firmaların belge müracaatlarında; değişmemiş eşya olarak ithal edilmek istenen eşyaların, belge ihracat taahhüdünün %1 ini geçmeyecek şekilde ithal edilmek istendiğine ilişkin hesaplama yaparak

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 GÜMRÜK U İLE BAZI VE HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153'üncü maddesinden sonra gelmek

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 8 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29439 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.01.2012 Sayı: 2012/6 Ref: 4/6

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.01.2012 Sayı: 2012/6 Ref: 4/6 SĐRKÜLER Đstanbul, 03.01.2012 Sayı: 2012/6 Ref: 4/6 Konu: (1) SIRA NO.LI ONAYLANMIŞ KĐŞĐ STATÜSÜNE ĐLĐŞKĐN GÜMRÜK GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete nin. 3 Mükerrer

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ Bilindiği üzere, 117 seri nolu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatına tabi işlemler ile tevkifata ilişkin usul ve esaslar 01/05/2012

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2006-15

SİRKÜLER RAPOR 2006-15 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-15

Detaylı

ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (II): Sorumluluk ve Ceza

ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (II): Sorumluluk ve Ceza ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (II): Sorumluluk ve Ceza MEHMET ERKAN Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı I - GENEL AÇIKLAMALAR 1985 yılında genel tüketim vergileri alanında yapılan reformla,

Detaylı

Her Ünsped personeli bir UGA (Ünsped Gelişim Akademisi) öğrencisidir.

Her Ünsped personeli bir UGA (Ünsped Gelişim Akademisi) öğrencisidir. Kişisel Gelişim Eğitimleri, Mesleki Gelişim Eğitimleri, Zorunlu Eğitimler ve Kurumsal Gelişim Eğitimleri adı altında katkı sağlayacak eğitimlerimiz şirketimize, müşterilerimize ve personelimize fayda sağlamayı

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF) AHMET ÇELİK

KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF) AHMET ÇELİK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF)... 2 1.1 KKDF NİN TANIMI VE KURULUŞ AMACI... 2 1.2 KKDF YE TABİ TUTULAN İŞLEMLER... 2 1.2.1 VADELİ AKREDİTİF... 3 1.2.2 VADELİ AKREDİTİF

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI PLAN Yeni KUGT Genel Açıklama İade Uygulamaları İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler İade Hakkı Doğuran İşlemler Tevkifat Uygulamaları Tam İstisnalar İndirimli

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 Ö Z E L B Ü L T E N AR-GE TEŞVİKLERİ KAYNAKLAR Kanunlar Diğer Kaynaklar 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (13.06.2008 tarihli Resmi Gazete) 5746 Sayılı Kanun (12.03.2008

Detaylı