TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK EYLEM PLANI GELĠġTĠRĠLMESĠNE DESTEK PROJESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK EYLEM PLANI GELĠġTĠRĠLMESĠNE DESTEK PROJESĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK EYLEM PLANI GELĠġTĠRĠLMESĠNE DESTEK PROJESĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ: TR 02-JH 02 PROJE NUMARASI: TR TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK ULUSAL EYLEM PLANI Aday Ülke: TÜRKĠYE Üye Ülkeler: Lider Üye Ülke: FRANSA Ortak Üye Ülke: ĠNGĠLTERE 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No. 1. GĠRĠġ Amaç Kapsam Eylem Planının Öncelikleri Sınır Yönetimine İlişkin Tanımlar ARKA PLAN/GEREKÇE Sınır Güvenliğinin Önemi Sınır Güvenliği ve Kontrolünün Sağlanmasında Türkiye Açısından Karşılaşılan Güçlükler AB nin Genel Yaklaşımı AB Müktesebatı TAMPERE Avrupa Konseyi Kararları (15/16 Ekim 1999) LAEKEN Avrupa Konseyi Kararları (14/15 Aralık 2001) SEVİLLA Avrupa Konseyi Kararları (21/22 Haziran 2002) Schengen Müktesebatı ve Uygulanması Katılım Ortaklığı Belgesi AB Müktesebatının Uyumlaştırılmasına Yönelik Türkiye nin Ulusal Programı İlerleme Raporları Türkiye de Dış Sınırların Korunmasına Yönelik Strateji Belgesi TÜRKĠYE NĠN MEVCUT SINIR YÖNETĠMĠ Tarihi Gelişmeler Hudut Kapıları ve Yabancılarla ilgili Görevler Hudut Kapıları Dışındaki Sınırların Gözetimi

3 3.2. Mevcut Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar Hudut Kapıları Yolcu Giriş-Çıkış Kontrolü Yasal Dayanak Kurumsal Altyapı Eşyaların Giriş-Çıkış Kontrolü Yasal Dayanak Kurumsal Altyapı Kara Sınırları Yasal Dayanak Kurumsal Alt Yapı Deniz Sınırları Yasal Dayanak Kurumsal Altyapı Hava Sınırları Yasal Dayanak Kurumsal Altyapı TÜRKĠYE DE ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN SAĞLANAN GELĠġMELER TR 02 JH 02 Entegre Sınır Yönetimi Twinning Projesi TR 2004/IB/JH/04 Sınır Polisi İçin Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi Twinning Projesi Diğer İlişkili Faaliyetler TR 03 JH 05 Vize Politikası ve Uygulaması Twinning Projesi TR 02 JH 03 İltica-Göç Twinning Projesi TR 03 JH 03 İnsan ticareti ile Mücadelede kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ ULUSAL EYLEM PLANI HEDEFLERĠ Genel Değerlendirme Kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler

4 5.3. Uzun vadede gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler Merkezi Düzeyde Yeni Bir Teşkilatın Kurulması Genel Görevleri Kuruluş ve Organik Yapısı Personel Eğitim Kara Sınırlarına Yönelik Faaliyetler Deniz Sınırlarına Yönelik Faaliyetler Hava Sınırlarına Yönelik Faaliyetler Geri Gönderme ve Sınır Dışı İşlemleri Kurumlararası Eşgüdüm ve İşbirliği Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı YATIRIMLAR VE FĠNANSMAN Genel İlkeler Sınır Gözetimine Yönelik Altyapı İhtiyaçları Kara Sınırları Deniz Sınırları Hava Sınırları Sınır Kontrolüne Yönelik Altyapı İhtiyaçları Hudut Kapıları Sabit Kontrol Noktaları Mobil Kontrol Noktaları Entegre Sınır Yönetim Sistemi İçin Fizibilite Çalışması Merkezi Bilgi Teknolojileri Destekli Yönetim Sistemleri Kurumsal Alt Yapı Sistemleri Sınır Yönetimi İnsan Kaynakları (İK) Yönetim Sistemi E-Öğrenim Sistemi

5 Son kullanıcı Servis Masası Sınır Yönetimi Personeli Kimlik ve Erişim Yönetimi Sınır Yönetimi Veri ve Süreç Entegrasyon ve Dağıtımı Sınır Yönetim Servislerine Güvenli Harici Ağgeçidi Sınır Yönetimi İş Zekası Analiz ve Raporlama Sistemi Haberleşme Ağı Ön-uç IT altyapısı Yüksek Erişilebilirlik Veri Merkezi Kurumlararası Entegre Bilgi Sistemleri Kurumlararası Bilgi Alışveriş Veriyolu Ulaşım Araçlarını İzleme Sistemleri Biometrik Sistem (AFIS & Face) Coğrafi Bilgi Sistemi Göç ve İltica Bilgi Sistemi Vize Sistemi FĠNANSMAN PLANI (EK)

6 6

7 1. GĠRĠġ Sınır güvenliği Türkiye Cumhuriyetinin ana sorumluluklarından birisi olup, hali hazırda, sınır güvenlik görevi, hudut kapılarında; İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü, eşya giriş ve çıkışlarında Başbakanlık-Gümrük Müsteşarlığı, kara sınırlarında (hudut kapıları arası); Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı, deniz sınırlarında ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Avrupa Birliği (AB) müktesebatına göre sınırların denetimi, kontrolü ve güvenliğinin sağlanması konuları "Adalet ve İçişleri Alanı"nda yer almaktadır. AB, en iyi uygulama olarak, İçişleri Bakanlığının, askeri olmayan uzman bir kolluk/sınır muhafız gücü tarafından yürütülmekte olan sınır güvenliği ve kontrolü ile ilişkili tüm faaliyetlerin koordinasyonu ile sınır yönetimi konusunda farklı makamların yetkili olması halinde bile, etkin bir sınır yönetiminin sağlanması için ilgili kurumlar arasında yakın koordinasyon/işbirliğinin sağlanmasında başlıca sorumluluğu üstlenmesini tavsiye etmektedir. Türkiye de AB ne uyum çalışmaları kapsamında; dış sınırların korunması konusunda kapsamlı bir uyum stratejisi belirlenmesi için 2002 yılında İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde, sekretaryasını Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı nın yaptığı İltica, Göç ve Dış Sınırların Korunması Görev Gücü kurulmuştur. Görev Gücü, Genel Kurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcilerinin katılımıyla çalışmalarını sürdürmüş ve görev gücüne bağlı iltica, göç ve dış sınırlar alanlarında üç ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur. Bir yıl süren çalışmalar sonucunda, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı), Gümrük Müsteşarlığı vb. kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katkılarıyla 14 Nisan 2003 tarihinde, Dış Sınırların Korunmasına Yönelik Strateji Belgesi yayınlanmıştır. AB Komisyonu tarafından da kabul edilen söz konusu strateji belgesine göre; Avrupa Birliği nin mali desteği ve üyelik sürecine paralel olarak tüm sınırların kontrol ve denetiminin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak askeri olmayan, sivil otoriteye bağlı bu konuda uzmanlaşmış bir kolluk gücüne devredilmesi öngörülmektedir. Söz konusu strateji belgesi temelinde, Türkiye de sınır yönetimi konusunda, Avrupa Birliği nin sağlayacağı mali katkılara temel oluşturacak ve gerçekleştirilmesi beklenen yasal ve kurumsal reformları, eğitim faaliyetlerini, alt yapı ve ekipman yatırımlarını belirleyecek bir eylem planının hazırlanmasına yönelik olarak, Fransa-İngiltere Konsorsiyumu ile Türkiye nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Destek Sağlamak Amacıyla Eylem Planı GeliĢtirilmesi isimli eşleştirme (twinning) projesinin uygulanmasına 19 Temmuz 2004 tarihinde başlanmıştır. Eşleştirme projesi, Türkiye de İçişleri Bakanlığı Entegre Sınır Yönetimi Proje Uygulama Müdürlüğü (Emniyet Genel Müdürlüğü nün bütçesi ve personel desteği ile kurulan) koordinesinde; Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri ve uzmanları ile birlikte yürütülmüştür. 7

8 1.1. Amaç Bu eylem planının amacı, Türkiye nin Avrupa Birliği ne adaylık süreci ve üyeliğini takip eden dönemde, 14 Nisan 2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Dış Sınırların Korunmasına Yönelik Strateji Belgesi paralelinde AB müktesebatı ve uygulama standartlarına uygun olarak, sınırların ve hudut kapılarının kontrol ve gözetimi görevlerinin askeri olmayan sivil otoriteye bağlı bir kolluk birimi tarafından yerine getirilmesine yönelik reformların ve yasal düzenlemelerin planlanmasıdır Kapsam Türkiye nin Avrupa Birliği ne giriş müzakereleri sürecinde ve üyeliğini takip eden dönemde, dış sınırlar konusunda, AB müktesebatı ve uygulamalarına uyum çerçevesinde, gerekli mevzuatın düzenlenmesi, idari yapılanma ve fiziki alt yapının tamamlanması için gereken yatırımları ve alınması gereken tedbirleri içeren Türkiye nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planı; mevcut ve gelecekteki görev bağlantıları nedeniyle, İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü) yanı sıra, Genelkurmay Başkanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı), Dışişleri Bakanlığı (AB Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı, Denizcilik Havacılık Genel Müdür Yardımcılığı), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı (Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü), Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır Eylem Planının Öncelikleri Tamamlanmış bir Eylem Planında mevzuatın yakınlaştırılması, kurumsal reformlar, eğitim ve fiziksel altyapı ve sınır yönetimi stratejisini uygulamak için gerekli teçhizat tanımlanmalıdır. Özellikle, gerekli olan en acil yatırımlar için öncelikler belirlenmelidir; bunlar 2006 yılında ve daha sonra AB mali yardımı için programlamaya temel oluşturacaktır. Bu Eylem Planı, Madde 2.9 da belirtilen Görev Gücü Strateji Belgesi esasında, sınır güvenliği ve yönetiminden sorumlu yeni bir kuruluş için gerekli olan reformları belirtecektir. İçeriği geliştirilecek olup, şunları içerecektir: gerekli mevzuat yakınlaştırmasının tam bir açıklaması ve Türkiye nin mevzuatı ve sınır güvenliği organizasyonunun AB müktesebatı ile yakınlaşması için gerekli uygulama eylemlerinin tam bir açıklaması, görevleri strateji belgesinde açıklanan kurumların daha da geliştirilmesine tam bir destek programı olarak, bir idari gözden geçirme ve kurumsal reformlar, tüm sınır yönetimi konularında tam sorumluluk ve koordine yetkisi sahibi olacak yeni bir sınır güvenliği biriminin oluşturulma olasılığı, gerekli eğitim ihtiyaçları, fiziksel altyapı ve teçhizatın tanımlanması, 8

9 fiziki altyapı ve gelecekteki yatırımlar: stratejinin etkin biçimde uygulanması için zorunlu olan ekipmanın gereken şekilde tespiti ve önceliklendirilmesi, yukarıdakiler için uygun ortak finansmanın tespiti. Özellikle, bu Eylem Planı, Görev Gücü Strateji Belgesinde belirtilen şekilde, sınır alanlarında görev alan tüm kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini öngörecektir Sınır Yönetimine ĠliĢkin Tanımlar Avrupa Birliği Üyesi Devlet VatandaĢları Kimlik Kartı: Avrupa Birliğine üye devletlerin vatandaşlarına verdikleri ve aynı zamanda üye devletlere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine kullandıkları belgedir. DıĢ sınırlar: Taraf Devletlerin kara ve deniz sınırları ve iç sınır olmayan hava ve deniz limanları anlamına gelir. Entegre Sınır Yönetimi Stratejisi: Avrupa Birliği bağlamında çift anlamlı yeni bir kavramdır. Bir yandan farklı idari kurumlar içeren (sınır muhafızları, gümrük, zirai karantina kontrolleri vb.) sınır yönetimine entegre bir yaklaşımı kastederken, diğer yandan dış sınırların yönetimi konusunda bütün Üye Devletlerin daha da yakın bir biçimde siyasi ve yasal bütünleşmesi olarak anlaşılmaktadır. İç sınır kontrolleri, kişilerin ve malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla kaldırılırken dış sınırlardaki kontrollerin güçlendirilmesini öngörür. Gümrük Bölgesi: Türkiye Cumhuriyeti toprakları ile iç suları, karasularını ve hava sahasını kapsar. Gümrük Kapısı: Gümrük bölgesine giriş, çıkış ile gümrük işlemlerinin yapıldığı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ilan edilen yerlerdir. Hudut Kapısı (Sınır GeçiĢ Noktası): Dış sınırlardan geçiş için yetkili makamlar tarafından verilen herhangibir geçiş noktasıdır. Ġç sefer: münhasıran Taraf Devletlerin toprakları dahilinde ve Üçüncü Bir Devletin topraklarına iniş yapılmayan sefer anlamına gelir. Ġç sınırlar: taraf devletlerin ortak kara sınırları, yurtiçi seferler için hava limanları ve münhasıran Taraf Devletlerin karasuları dahillindeki diğer limanlardan, bu karasuları haricindeki limanlara giriş yapmayan olağan aktarma için deniz limanları anlamına gelir. Ġdari Mektup: Antlaşmalarla tespit edilen sınır bölgesi içinde oturan ve karşı taraf sınır bölgesi içerisinde meydana gelen acil ve zorunlu işlerini takip edebilmesi için şahıslara verilen kısa süreli bir sınır geçiş belgesidir. (İran ve Suriye sınırlarında uygulanmaktadır.) Mültecilere Mahsus Seyahat Belgesi: 1951 Cenevre Mülteciler Sözleşmesi gereğince mültecilere verilen ve hamiline bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye gitmesini sağlayan belgedir. 9

10 Pasaport: Kanunla belirtilen yetkili makamlarca verilen ve hamiline, bir ülkenin milli sınırlarından diğerine geçmeyi sağlayan belgedir. Seyahat Belgesi: Yabancı bir ülkede bulunan kişilere kendi konsolosluklarınca ülkelerine dönmelerini teminen verilen pasaport yerine geçen bir belgedir. Sınır Yönetimi: Bu kavram, hem sınırların hem kontrollerin izlenmesini kapsamaktadır, sonuncusu Schengen Anlaşmasının 6. Maddesinde tanımlanmıştır. Sınır Birlikleri: Siyasî sınırların emniyeti ve gözetimi için ihtiyaca binaen tefrik edilen birliklerdir. Sınır Gözetimi: Ülkeye yasadışı giriş veya ülkeden yasa dışı çıkış yapmak veya kontrollerden kaçınmak amacıyla resmi Sınır Kontrol Noktasını atlatmak isteyen kişileri önlemek için resmi makamlar tarafından yasal geçiş noktaları arasında yapılan bütün etkinlikler ve işlemlerdir. Sınır Güvenliği: Her türlü yasa dışı geçişin önlenmesi amacıyla kara, deniz ve hava sınırlarında alınan aktif ve pasif tedbirlerin tamamıdır. Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi: Sınırlarımız boyunca yasa dışı giriş ve çıkışları engelleyerek sınır güvenliğini sağlamak üzere Genelkurmay Başkanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan yerlerde tesis edilen fiziksel engel sistemidir. Sınır Hattı: Komşu iki devletin ülkelerini (hükümranlık alanlarını) birbirinden ayıran, antlaşmalarla tespit ve icap eden yerleri özel işaretlerle belli edilmiş siyasî bir hattır. Sınır Kontrolü: İnsan ve eşyanın ülkeye yasal girişi ve ülkeden yasal çıkışını sağlamak üzere gerçekleştirilen sistemin işletilmesidir. Sınır Koruma: İdari bir kavram olan gözetlemeye benzer biçimde, her türlü yasadışı geçişi önlemeye yönelik faaliyetlerdir. Sınır koruma; ülkenin sınırlarının savunulması ve güvenliğini sağlamayı da içerir. Sınır Makamları: Türkiye de birinci derecede kaymakamlar, ikinci derecede valilerdir. Komşu devletlerin sınır makamları o devletle yapılmış antlaşmalarda belirtilmiştir. Sınır Muhafızı: Kara, deniz veya hava sınır geçiş noktasında veya kara veya deniz sınırı boyunca veya sınırların hemen yakınında yerleştirilmiş ve aşağıdaki işlevlerden birini veya daha fazlasını yerine getirme konusunda kendisine yetki verilen kamu memurudur. - Sınırlarda kontrol veya gözetim yapmak, - Sınırların korunması ile ilgili gerekli tedbirleri almak, - Sınırlarda kontrol veya gözetim önlemleri sırasında tespit edilen olaylarla ilgili soruşturmaları yapmak. 10

11 Tahdit: Yetkili makamlarca belirtilen şartlara uygun olarak alınan ve Türk vatandaşları ile yabancıların yurda giriş-çıkışlarını yasaklayan karardır. Tayfa Vesikası: Gemi mürettebatına yetkili makamlarca usulüne uygun olarak verilen ve karasuları ile liman şehirlerine girmelerine yarayan belgedir. Transit Yol: Uluslararası eşya taşıyan taşıtların Türkiye den transit geçişlerinde izleyecekleri yollardır. Uluslararası Kara ve Hava Nakil Vasıtası Mürettebatı Vesikası: Uluslararası kara ve hava nakil vasıtası memur ve mürettebatına idare ve şirketlerince ve görevleri süresince verilen kara ve hava istasyon şehirlerine girişlerini sağlayan vesikadır. Üçüncü Devlet: Taraf Devletler dışında bir devlet anlamına gelir. Vize: Milletlerarası seyahatlerde, ülkelerin hudut kapılarından yabancıların giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla yetkili makamlarca verilen ve pasaportlarına kaydedilen müsaadedir. Yabancı: Avrupa Topluluğu Üye Devleti vatandaşı dışındaki diğer şahıslardır. 2. ARKA PLAN/GEREKÇE 2.1. Sınır Güvenliğinin Önemi Türkiye, sahip olduğu coğrafya itibariyle yüzyıllardır çeşitli göç ve ulaşım yolları üzerinde bulunmaktadır. Asya ve Avrupa yı birbirine bağlayan doğal coğrafya aynı zamanda söz konusu bölgenin stratejik konumu ve bölgede bulunan ülkeler arasındaki ilişkiler açısından bakıldığında da politik bir öneme sahiptir. Komşu ülkelerde yıllardan beri süregelen çatışmalar, iç savaşlar ve rejim değişiklikleri ile bölgedeki terörist faaliyetler, Türkiye nin sınır güvenliğinin farklı bir açıdan değerlendirilmesini zaruri kılmaktadır. Türkiye nin sınır güvenliği aynı zamanda, yasa dışı göçmenler, mülteciler ve çeşitli kaçakçılık faaliyetlerine karışacak kişilerin bu toprakları AB ye geçiş için uygun bir yol ya da AB nin dış sınırlarında bir nihai varış noktası olarak tercih etmeleri bakımından da stratejik bir öneme sahiptir. Son yıllarda dünya genelinde yaşanan gelişmeler, ekonomik seviye farklılıkları ve iç savaşlar, ağır ekonomik güçlükler ve açlık, kıtlık ve salgın hastalıklar, muhalefet hareketleri, bölgesel krizler, demokratik olmayan yönetimlerin vatandaşlarına yaptığı baskılar, daha iyi yaşam standartlarına duyulan arzu, yaygın insan hakları ihlalleri, vb. sebepler, bazı Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri vatandaşlarını Avrupa ülkelerine yasal olmayan yollardan göç etmeye teşvik etmektedir. Yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı ve ticaretini de içeren organize suçlar birbirleriyle ilişkili olup, yasalardaki boşlukları ve uygulamadaki eksiklikleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanan gruplar için önemli gelir kaynakları yaratmaktadır. Bu yasa dışı göçmenlerden bir kısmı Türkiye yi nihai varış noktası olarak seçmektedir. Bu kişiler yasal veya yasa dışı yollardan Türkiye ye gelmekte ve çalışma imkânları aramaktadırlar. Türkiye, bölgesinde yüksek yaşam standartlarına, iyi ekonomik koşullara sahip istikrarlı bir ülkedir. Yasa dışı 11

12 göçmenler için yakalandıkları takdirde yaşam tehlikesi bulunmamaktadır. Avrupa ile Asya arasında bir köprü oluşturan coğrafi konumu nedeniyle, Türkiye, Avrupa Ülkelerine yasa dışı göç konusunda bir geçiş ülkesi durumundadır. Doğu sınırlarının kontrol edilmesinin güç olması ve bir AB ülkesi olan Yunanistan a komşu uzun sahillere sahip olması nedeniyle yasa dışı göçün Türkiye üzerinden gerçekleştirilmesi en tercih edilen yol olarak kabul edilmektedir. Türkiye üzerinden geçen yasa dışı göç yolunun dışında, Afrika-Akdeniz, Rusya-Polonya, Kafkaslar-Ukrayna, Suriye-Lübnan, İtalya-Avusturya ve Süveyş Kanalı gibi başka göç güzergâhları da bulunmaktadır. Türkiye, son yıllarda özellikle, Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Sri Lanka, Filistin ve çeşitli Afrika ülkelerinden siyasi mültecilerin kalmayı tercih ettiği ülkelerden birisi haline gelmiştir. Bu kişiler ekonomik nedenlerle Türkiye ye yasa dışı yollardan giriş yapmakta ve yine kaçak olarak burada yaşamaya devam etmektedir. Yukarıda belirtilen nedenler ve gerçekler çerçevesinde Türkiye nin sınır güvenliğinin sağlanması ve korunmasına daha fazla önem verilmesi gerekli görülmektedir. AB ye üye olmasının ardından, Türkiye nin doğu sınırlarının Birliğin, doğudaki dış sınırlarını oluşturacak olması nedeniyle kapsamlı bir sınır güvenliği yönetimi ve uygulanması son derece önemli bir konudur Sınır Güvenliği ve Kontrolünün Sağlanmasında Türkiye Açısından KarĢılaĢılan Güçlükler Türkiye, doğu ve güneydoğusunda uzun, dağlık ve sarp kara sınırlarına sahip bir ülke olarak, sınır güvenliğinin tesisinde pek çok güçlükle karşı karşıya bulunmaktadır. Ayrıca, güney, kuzey ve batısında deniz sınırlarını oluşturan uzun sahillere sahiptir. Ortadoğu, Asya ve Avrupa arasında bir kavşak durumundadır. Bu coğrafi konumu nedeniyle güçlü bir sınır koruma teşkilatına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye nin toplam km. kara sınırı bulunmaktadır. Bu uzunluğun komşularına göre dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Komşu Ülke Bulgaristan Yunanistan Suriye Irak İran Nahçivan (Azerbaycan) Ermenistan Gürcistan Toplam Kara Sınırı Uzunluğu Sınır Uzunluğu 269 km. 203 km. 911 km. 384 km. 560 km. 18 km. 328 km. 276 km. 2, 949 km. 12

13 Türkiye engebeli bir arazi yapısına sahiptir km.lik kara sınırının % 65 i dağlık bölgelerde bulunmaktadır. Doğu ve güneydoğudaki sınırları dağlardan geçmektedir. Bunun yanı sıra, bazı sınır bölgelerinde iklim koşulları da, kış mevsimin altı aya kadar sürebildiği son derece ağır bir yapıya sahiptir. Olumsuz hava koşulları, Ortadoğu da yaşanan politik, sosyal ve ekonomik gelişmeler, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya nın dağılması, sınır kontrolünün güçlüğünü artırmaktadır. Böylesine dağlık bir bölgede fiziki engel sisteminin tesis edilmesi mümkün olmadığından, bu bölgelerin uydu sistemleri ile izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu tür bir uydu sınır kontrol sisteminin kurulması ise Türkiye nin mali imkanları dahilinde değildir. Bunun yanında, Türkiye nin doğu sınırında bulunan komşu ülkeler sınır güvenliğine Türkiye ile aynı ölçüde önem vermemekte, bu nedenle Türkiye, bölgedeki sınır güvenliğini tek başına üstlenmek zorunda kalmaktadır. Önemli sayıda yasa dışı göçmenin (1995 ila 2004 yılları arasında toplam yasa dışı göçmen yakalanmıştır) konaklama ve ülkelerine geri gönderilme masrafları da ayrıca Türkiye nin bütçesi üzerinde ağır bir yük oluşturmaktadır AB nin Genel YaklaĢımı Eylül 2000 tarihlerinde Türkiye yi ziyaret eden AB Adalet ve İçişleri uzman heyetinin raporunda; Türk uzmanlar, sınır güvenliği, pasaport kontrolü ve sınır koruma işlemlerine AB standartlarına ulaşmaya davet edilmiş ve sınır konularında atılacak adımların AB standartlarına uygun olması gerektiği belirtilmiştir. Raporda, AB standartlarına göre, kara ve deniz sınırlarının gözetimi ile hudut kapılarının kontrolü görevlerinden sorumlu, askeri olmayan profesyonel bir yapılanmanın zorunlu olduğu, uyuģturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçlarla mücadelenin de, bu profesyonel birimin sorumluluğunda olması gerektiği vurgulanmaktadır. Avrupa Birliği tarafından yukarıda getirilen öneriler ve yorumlar Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu ve Kara Paranın Aklanması Alt Komitesi (8 nci Alt Komite) görüşmelerine de konu olmuştur. Anılan görüşmeler sonucunda düzenlenen tutanakta, Ulusal Programdaki dış sınırlar sorununun orta vadeli bir öncelik olduğuna değinilmiş, 2000 yılının Kasım ayında hazırlanan AB Uzmanlar Raporuna atıfta bulunulmuş ve Ulusal Programın 454 ncü sayfasında, Türkiye nin halen Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluğunda bulunan kara sınırı kontrolünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilmekte olduğunu beyan ettiği belirtilmiştir. Türkiye ye, yetki ve görevlerin sivil yetkililere devredilmesi konusunda AB ye uygunluğun sağlanmasına yönelik somut planları olup olmadığı sorulmuş ve Tampere Zirvesi Avrupa Konseyi Kararlarının 25 nci maddesinin, aday ülkelerin sınır kontrolünden sorumlu profesyonel bir birim oluşturması ihtiyacını vurguladığı hatırlatılmıştır. 13

14 Aynı Alt Komitenin, Mart 2002 tarihlerinde Brüksel de yapılan üçüncü tur toplantısında da Schengen sistemine göre askeri olmayan profesyonel sivil bir sınır biriminin kurulmasının zorunlu olduğu vurgulanmıştır. Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak; yasadışı göçle mücadelenin AB nin tamamı için önemli bir mesele olduğu ve Konsey in, özellikle insan ticareti ve göçmenlerin ekonomik olarak sömürülmesiyle uğraşanlarla mücadele ederek yasadışı göçü kaynağında çözmeye kararlı olduğunun altı çizilmiştir. Bu nedenle, yasadışı göç, insan kaçakçılığı ve ticareti, dış sınırlar ve yasadışı göçmenlerin dönüşü konusunda ortak bir politika geliştirme hakkındaki tebliğinde Avrupa Komisyonu, Laeken ve Sevilla Avrupa Konseylerinde ve Kapsamlı Planda yasadışı göç ve insan ticaretine verilen önemi teyit etmiştir (14 Haziran 2002 tarihli 2002/C142/02). Avrupa Komisyonu, Türkiye nin sınır yönetimine önemli ölçüde kaynak ayırdığını, ama bu yönetimin birçok yönünün AB uygulamalarıyla uyumlu olmadığını; örneğin, sınır yönetiminin şu anda ordu, jandarma, polis ve sahil güvenlik arasında bölünmüş olduğunu; oysa Schengen müktesabatındaki en iyi uygulamalarının, sınır yönetiminden sorumlu tek bir profesyonel makamı gerektirdiğini kabul etmektedir ( tarihli SEC (2004)1202) AB Müktesebatı TAMPERE Avrupa Konseyi Kararları (15/16 Ekim 1999) Tampera karalarının 3. maddesi, Avrupa Birliği nin yasadışı göçü durdurmak ve bunu gerçekleştiren uluslararası suç örgütleri ile mücadele etmek için dış sınırlarının tutarlı bir biçimde kontrolü ihtiyacını dikkate alması gerektiği ni vurgulamakta; 25. maddesinde de, Schengen müktesebatının Birliğe entegrasyonunun bir sonucu olarak, aday ülkelerin bu müktesebatı ve daha sonra bunun üzerinde inşa edilecek diğer önlemleri tamamen kabul etmek zorundadır. Avrupa Konseyi, gelecekte Birliğin dıģ sınırlarının uzman eğitimi almıģ profesyonellerce etkili biçimde kontrolünün önemini vurgulanmaktadır. ifadesi yer almaktadır LAEKEN Avrupa Konseyi Kararları (14/15 Aralık 2001) Birliğin dış sınır kontrollerinin daha iyi yönetilmesi; terör, yasadışı göç ve insan ticaretine karşı mücadelede önemli rol oynayacaktır. Avrupa Konseyi, Konsey ve Komisyondan dış sınır kontrolünden sorumlu birimler arasında işbirliği düzenlemelerini gerçekleştirmelerini ve dış sınırları kontrol edecek bir düzenek veya ortak hizmetlerin yaratılabileceği koşulları incelemelerini istemektedir (Madde 42). Avrupa Konseyinin bu sonuç belgesi, Birliğin dış sınırlarının tutarlı, etkili bir biçimde ortak yönetiminin; güvenliği ve vatandaşın ortak bir alan ve kadere ait olma duygusunu artıracağını hatırlatmaktadır. Ayrıca, terör, yasadışı göç ve insan ticareti ile mücadelede taahhüt edilen eylemlerde sürekliliği sağlamaya hizmet etmektedir. Avrupa Konseyi tarafından dış sınırların geçişi ile ilgili kontroller ve gözetim sırasında yapılan farklı görevlerin çok güçlü tamamlayıcılığı olduğu 14

15 vurgulanmaktadır. Gündelik faaliyetler sırasında dış sınırları kontrol eden görevlilerin ülkeye girişi kontrol görevi, pasaportları ve vizeleri kontrol etmekle başlar. Bu görevler topluluk kanununda belirlenmiş görevlerdir. Ancak girişteki kontroller esnasında, eğer kişi aranıyor veya bir güvenlik tehdidi oluşturuyorsa, adli bir görevin yerine getirilmesi gerekecektir SEVĠLLA Avrupa Konseyi Kararları (21/22 Haziran 2002) Avrupa Konseyi tarafından, yasadışı göçle mücadele etmek için alınacak önlemlerin önemi, dış sınırların eşgüdümlü ve entegre yönetiminin aşamalı olarak başlatılması (Madde 31) ve Birliğin üçüncü ülkelerle ilişkilerinde göç politikasının entegrasyonunun önemi özellikle vurgulanmıştır. Bu çerçevede, Üye Devletlerin dış sınırların yönetimi için planın kısa bir süre önce onaylanmıģ olmasını övmekte (Madde 32) ve yasadışı göçle mücadele için gerekli önlemlerin alınmasının AB nin daimi ve uzun süreli bir hedefi olduğunu hatırlatmaktadır (Madde 33) Schengen Müktesebatı ve Uygulanması AB Konseyi, 28 Mayıs 2001 tarihli toplantısında, Schengen Değerlendirmeleri Çalışma Grubu için Gerek Schengen e üye olma aşamasında olan, gerekse Schengen müktesebatını tamamen uygulayan Devletlere örnek teşkil etmesi açısından, özellikle sınır kontrollerine dair uygulamaların tanımlanması hedefini belirlemiştir. Bu değerlendirmeler ve uygulamaların tanımlanması, ilgili çalışma gruplarında Schengen müktesebatının asgari uygulamalarını tanımlayan standartların oluşturulmasında bir esas teşkil etmektedir. Bu kurallar esasında, Schengen Değerlendirmeleri Çalışma Grubu, Schengen müktesebatının doğru uygulanması ve uygulamalara dair, bundan böyle Tavsiye ve Uygulamalar Kataloğu veya sadece Katalog olarak anılacak olan Kataloğun hazırlanmasında esas alınacak prensip ve prosedürleri hazırlamıştır. 8 Şubat 2002 de Schengen Değerlendirme Grubu tarafından, aday ülkelere en iyi Schengen uygulamalarını tanıtmak, aynı zamanda üye ülkelerin de aynı standartlara ulaşmasını tavsiye amacıyla hazırlanan Schengen Kataloğunun tavsiyeler ve en iyi uygulamaların tanıtıldığı B bölümünün, 1 nolu Strateji ve Organizasyonel Yapı başlığı altında; Sınır yönetiminin genel stratejisi ve risk yönetiminin gerçekleştirilmesinde en iyi uygulama olarak; yetkili kamu makamının askeri olmayan, profesyonel sınır polisi / muhafız gücü olması, sınır kontrolleri ve denetiminin mümkünse tek bir bakanlık altında, sınır yönetimini sağlayan aynı kurumun profesyonel görevlileri tarafından yerine getirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır Katılım Ortaklığı Belgesi Avrupa Birliği nin Türkiye için hazırladığı 2001 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde Sınır yönetiminin güçlendirilmesine başlanması ve Schengen Sözleşmesinin tam olarak uygulanması için hazırlanılması, Sınır yönetiminin güçlendirilmesi ve Schengen Anlaşmasının tam olarak uygulanmasına hazırlık da 15

16 dahil, AB politikalarının etkin uygulanmasını temin etmek üzere, kamu yönetiminin modernizasyonu reformunun tamamlanması gerektiği ifade edilmektedir yılında revize edilen Katılım Ortaklığı Belgesinde ise sınır idaresine ilişkin olarak; kısa vadede, iyi uygulamalar ve müktesebata uygun olarak, yasadışı göçü önlemek amacıyla etkin bir sınır kontrol yönetimi sağlamak için kamu idaresi kapasitesinin geliştirilmesi, orta vadede ise, Schengen mevzuatının tam olarak uygulanmasının temini için sınır yönetimine ilişkin mevzuatın ve en iyi uygulamaların benimsenerek düzenlemelerin sürdürülmesi öngörülmektedir AB Müktesebatının UyumlaĢtırılmasına Yönelik Türkiye nin Ulusal Programı Bakanlar Kurulu nca revize edilen 24 Temmuz 2003 tarihli Ulusal Programda; sınır yönetimi ile ilgili AB mevzuatına uyum sağlanmasına devam edilmesi ve Schengen müktesebatının uygulanması için hazırlık yapılması, bu kapsamda kısa ve orta vadede, askeri olmayan ve profesyonel bir sınır muhafız teşkilatının kurulmasına kadar, AB ülkelerindeki en iyi uygulamalar çerçevesinde, Jandarma Sınır Birlikleri ve Sahil Güvenlik Birimleri de dahil olmak üzere sınır yönetiminden sorumlu olan kurumların idari ve teknik yapılarının güçlendirilmesi ile personelinin eğitimi, orta vadede, askeri olmayan ve profesyonel bir sınır muhafız teģkilatının kurulması için mevzuat, teģkilatlanma, idari yapı ve alt yapı ihtiyaçlarının karģılanması öngörülmektedir Ġlerleme Raporları AB Komisyonunun Türkiye için hazırladığı 2003 Yılı Ġlerleme Raporu nda dış sınırlar konusunda, sınır yönetimi alanındaki AB müktesebatı ile uyum sağlanmasına ilişkin genel stratejinin hazırlanmasından sorumlu Görev Gücü nün çalışmalarını tamamlayarak bir strateji kabul ettiği, gözden geçirilmiş Ulusal Programın bir parçasını teşkil eden bu stratejinin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde, deniz sınırları da dahil olmak üzere sınır korumasından sorumlu, askeri olmayan ve uzman kolluk güçlerinden müteşekkil yeni bir birimin oluşturulmasını öngördüğü belirtilmiştir Yılı Ġlerleme Raporu nda; Sınırların kontrol edilmesi, vizeler, göç, iltica, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve karapara aklama, örgütlü suç, terörizm, sahtecilik ve yolsuzluğa karşı mücadele, polis ve adli işbirliği, gümrük işbirliği, veri koruma, mahkeme kararlarının karşılıklı tanınması ve insan haklarıyla ilgili hukuksal araçlar gibi konularda, Üye Devletler, yeterli ve kabul edilebilir uygulama standartlarına ulaşmayı sağlamak için gerekli donanımlara sahip olmalıdırlar. Katılım tarihine kadar, idari kapasite bu standartlara uygun hale gelmiş olmalıdır. Bunlardan başka, bağımsız, güvenilir ve etkili bir yargı ve polis örgütlenmesi de çok büyük önemi haizdir. Bu başlığın en gelişmiş parçası, AB içinde sınır kontrollerinin kaldırılmasını öngören Schengen müktesebatıyla ilgilidir. Ancak, bu müktesebatın büyükçe kısımları, yeni bir Üye Devletin katılımı üzerine değil, daha sonra, ayrı bir Konsey Kararının ardından uygulanmaya başlanır ifadelerine yer verilmiştir. Son olarak 2005 yılı ilerleme raporunda ise; Schengen müktesebatı ve dış sınırların yönetimi ile ilgili olarak Schengen gerekleri alanında yeni gelişme olmamış, ancak 2003 te Kabul edilen Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin uygulanmasına yönelik bir Ulusal Eylem Planının hazırlıkları sürdürülmüştür. 16

17 Eylem Planı nın gelişimini denetlemek üzere bölümler arası bir Görev Gücü oluşturulmuştur. Eylem Planı ile ilgili hazırlıkların artık tamamlanması gerekmektedir. Sınır Yönetimi halen çeşitli birimler arasında bölünmüş durumdadır. Türkiye nin, askeri olmayan profesyonel bir sınır muhafıza teşkilatı kurma yönünde çalışmaya devam etmesi gerekmektedir. İlk adım olarak, Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkındaki Kanunun gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ifadeleri yer almıştır. Diğer taraftan Komisyonun, Konseye ve parlemontoya 10 Ekim 2004 tarihinde gönderdiği bildirimde; Yasal olmayan göç ve kaçakçılık gibi konularla ilgili hem ulusal boyutta ilgili tüm idari kurumlar arasındaki ve hemde AB ile olan işbirliği, bir geri Kabul anlaşmasının müzakeresini de içerecek şekilde arttırılmalı ifadeleri bulunmaktadır Türkiye de DıĢ Sınırların Korunmasına Yönelik Strateji Belgesi Dış Sınırların Korunmasına Yönelik Strateji Belgesi nde; AB müktesebatının esas itibariyle tüm sınır kontrollerinin askeri olmayan, uzmanlaşmış ve tek bir otoriteye bağlanmış bir teşkilat tarafından yürütülmesini öngördüğü; kara ve deniz sınırlarında önleyici ve caydırıcı amaçlı olarak kaçakçılık ve yasadışı geçişlerle mücadele faaliyetleri ile hudut kapılarının güvenliği, yolcu giriş-çıkış, pasaport kontrolü ve sahteciliğin önlenmesi işlemleri, geri gönderme ve sınır dışı işlemleri, sınırın güvenliği ve fiziki tedbirlerin alınması gibi görevlerin profesyonel kolluk birimlerince yerine getirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanmakta; ülkemizde de, tüm sınır koruma hizmetlerinin, askeri olmayan özel eğitimli profesyonel kolluk güçlerince yerine getirilmek üzere, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni bir teşkilatlanmaya gidilmesi önerilmektedir. Strateji belgesinde ayrıca; Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumu, özellikle doğu ve güneydoğu sınırlarının fiziksel yapısı ve bölgede istikrarsız siyasi rejimlerin varlığı nedenleriyle sınır geçişlerinin kontrolünün Türkiye nin genel güvenliği açısından da büyük önem arz ettiğine; diğer yandan mevcut sınır koruma sisteminin değiştirilerek idari yapılanma içerisinde yeni bir birim kurulmasının büyük bir mali külfet getireceğine işaret edilerek, belirtilen sakıncaların giderilmesi bakımından, Türkiye nin AB üyeliği sürecindeki gelişmeler ve AB kaynaklarından sağlanan mali yardımlar paralelinde aģamalı olarak sınır polisi sistemine geçilmesinin yararlı olacağı yer almaktadır. AB Komisyonunca, Türkiye'nin dış sınırlar konusundaki strateji belgesine ilişkin olarak; strateji belgesinin Türkiye nin bu alandaki mevzuatı ile sınır idaresine ilişkin uygulamalarının AB müktesebatıyla uyumu açısından önemli bir adım teşkil ettiği değerlendirilmiş, ayrıca sınırların idaresi konusundaki eşleştirme (Twinning) projesi sayesinde, Türkiye de gerçekleştirilmesi beklenen yasal ve kurumsal reformlar, eğitim faaliyetleri, alt yapı ve teçhizat yatırımları için detaylı bir program içeren bir eylem planı hazırlanacağı, söz konusu eylem planının AB nin 2004 yılından itibaren Türkiye ye bu alanda sağlayacağı mali katkılar için temel oluşturacağı vurgulanmıştır. 17

18 3. TÜRKĠYE NĠN MEVCUT SINIR YÖNETĠMĠ 3.1. Tarihi GeliĢmeler Hudut Kapıları ve Yabancılarla ilgili Görevler Türkiye ye giriş ve Türkiye den çıkış işlemleri hudut kapısı olarak belirlenmiş olan yerlerden yapılmaktadır. Gerek Türk vatandaşları, gerekse yabancıların bu kapılardaki giriş çıkış işlemleri polis tarafından yerine getirilmektedir. Polisin bu alanda yürütmekte olduğu hizmetlerin tarihi oldukça eskidir. Özellikle, Türkiye Cumhuriyeti nin ilanından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu hizmetler herhangi bir kesintiye uğramaksızın yürütülegelmiştir. 4 Haziran 1937 tarihinde, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun ile o zamana kadar uygulanan, Polis Nizamnamesinin bir kısım hükümleri yürürlükten kaldırılmış ve Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşları bilimsel ve özel hükümlerle yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre, hudut kapıları, pasaport ve yabancılarla ilgili görev ve işlemler Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birinci dairenin sorumluluğuna verilmiştir Sayılı Polis Selahiyet Kanunu yanında, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakeme Kanunu, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 1117 Sayılı Küçüklerin Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, 4926 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun, 2510 Sayılı İskan Kanunu, 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye de Meslek ve Sanatlarını Sebestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun, 3298 Sayılı Uyuşturucu ile Mücadele Kanunu, 5682 Sayılı Pasaport Kanunu, 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanun ve 4817 Sayılı Yabancıların Çalışmaları İzinleri Hakkında Kanun gibi bir çok kanun, yönetmelik Polise yetki ve görev vermektedir. Hudut kapısı işlemleriyle ilgili en kapsamlı hükümleri içeren ve bugüne kadar büyük ölçüde ihtiyaca cevap veren 1950 tarihli 5682 Sayılı Pasaport Kanunu ile 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunlarda, söz konusu görevlerin polis tarafından yerine getirilmesine ilişkin açık hükümler yer almıştır yılında birinci dairenin birinci şubesi Güvenlik Daire Başkanlığı olarak ayrılmış ve birinci dairenin ismi Pasaport Yabancılar ve Hudut İşleri Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir yılında ise Pasaport Yabancılar ve Hudut İşleri Daire Başkanlığı nın adı Yabancılar Hudut İltica Göç Vatandaşlık Pasaport Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir yılı sonrasında ise, Yabancılar Hudut ve İltica Daire Başkanlığı adıyla; Yabancılar, Pasaport, Hudut Kapıları, İltica, Göçmen Vatandaşlık, Hudut, Tır Şube Müdürlükleri olmak üzere 4 Şubeden ve Genel Evrak ve İstatistik Büro Amirliği'nden oluşacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Günümüzde Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına bağlı 29 Daire Başkanlığından biridir. 18

19 Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığına bağlı Yabancılar, İnsan Hareketleri, Pasaport, İltica-Göç-Vatandaşlık, Hudut İhtilafları, Hudut Kapıları ve Hudut Şube Müdürlükleri'nde yürütülen hizmetler niteliği ve sunulduğu kişiler itibariyle farklılık arzetmektedir. Bu kapsamda, çeşitli maksatlarla Türkiye'ye gelmek isteyen veya Türkiye'de bulunan yabancıların vize, ikamet, sığınma ve vatandaşlık işlemleri, Türk vatandaşlarının pasaport işlemleri ile gerek Türk vatandaşlarının ve gerekse yabancıların Ülkeye giriş ve çıkışlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar merkezde İçişleri Bakanlığı adına bu birim tarfından yerine getirilmektedir. Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı; yabancıların, ülkeye girişçıkışları, her türlü vize, ikamet, çalışma, seyahat, ilmi araştırma, inceleme, kazı ve öğrenimleriyle, diplomatik misyon üyeleri ve konsolosluk mensuplarına uygulanacak esasların yürütülmesi, hudut kapılarındaki vize, pasaport ve diğer seyahat belgeleri ile ilgili hususların düzenlenmesi, hudut kapılarından insan giriş ve çıkışlarının ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilmesi, sınır dışı etmeyi gerektiren hallerde yabancıların sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi, valiliklerce verilmekte olan hususi damgalı, umuma mahsus ve yabancılara mahsus pasaportların, kimlere verileceği ile nasıl düzenleneceğine ilişkin uygulama birliğine yönelik işlemlerin yürütülmesi, hizmet damgalı pasaportların tanzim edilmesi, hudut kapılarının açılması, kapatılması, denetimi ve geliştirilmesi, iyileştirilmesi, komşu ülkelerle imzalanmış olan andlaşma ve protokollerde öngörülen hükümler çerçevesinde sınır ve sınır bölgelerinde meydana gelen sınır olaylarının önlenmesi ve çözümlenmesi, ülkelerle imzalanmış bulunan andlaşma ve protokollerde öngörülen hükümlerin uygulanması, çeşitli ülkelerden yasal veya yasal olmayan yollardan Türkiye ye gelerek sığınma veya iltica hakkı talebinde bulunan yabancıların iltica taleplerinin sonuçlandırılması, Türkiye ye göçmen olarak gelmek isteyen Türk soylu olan veya Türk kültürüne bağlı yabancıların göçmenlik isteklerinin sonuçlandırılması, yabancıların vatandaşlığa alınmalarıyla ilgili soruşturmalarının yapılması, mülteci misafirhaneleri ile sınır kapılarının işleyişlerine ilişkin tetkik ve incelemelerde bulunulması, tesbit edilen aksaklık ve noksanlıkların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve önerilerde bulunulması görevlerini yürütür. Gümrük kontroluna tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolunu yapmak, bu işlemlerin etkin ve süratli yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, kara sınırlarındaki gümrük kapıları ile pasavan kapılarında, gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında ve serbest bölge ve çeşitli antrepo ve iç gümrük sahalarında ve gümrük bölgelerinde gümrük muhafaza görevleri ile kaçakçılığın men, takip ve tahkik görevlerini yerine getirmek, diğer yer ve sahalarda da gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek görevleri Gümrük Müsteşarlığı nın yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır Hudut Kapıları DıĢındaki Sınırların Gözetimi Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmasından sonra, Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğunda bulunan sınır koruma görevinin, 1929 yılında komşu ülkelerin politik tutumları, zamanın koşul ve özellikleri dikkate alınarak, teşkilat, imkan ve kaynak bakımından çok daha elverişli bir durumda bulunan Milli Savunma Bakanlığına devredilmesi uygun görülmüş, Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Sınır Taburları Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilerek, sınır birliklerinin İçişleri Bakanlığı ile irtibatı kesilmiştir. 19

20 1931 yılında özellikle, Suriye sınırında kaçakçılığın büyük ölçüde artması ve bu durumun düzeltilmesi için, kıyı ve sınırların koruma ve güvenliği ile kaçakçılığın men, takip ve tahkik görevlerinin, sorumlu bir teşekküle verilmesi maksadıyla Gümrük Muhafaza Teşkilatı kurulmuş, Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı teşkil edilerek, yalnız Suriye sınırı ile Akdeniz ve Ege Denizi kıyı ve karasularının korunması ve güvenliğinin sağlanması ile bu bölgelerde kaçakçılığın men, takip ve tahkiki görevleri bu Komutanlığa verilerek, diğer sınır bölgeleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından korunmaya devam edilmiştir yılında kabul edilen 2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanunu ile tüm sahillerin, kara sularının ve iç sularımız olan Marmara Denizi ve Boğazlar ile körfezlerin korunması ve güvenliğinin sağlanması görevi Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmiştir yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı 1985 yılından itibaren Jandarma Genel Komutanlığından ayrılarak İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır sayılı Sahil Güvenlik Kanunu gereğince; genel olarak denizlerimizde, kanunlara aykırı eylemleri önlemek, suçluları yakalamak ve bunları adli makamlara teslim etmek ve benzeri görevler ile denizlerdeki kolluk görevlerinin tamamı Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmiştir. Deniz hudut kapılarında Sahil Güvenlik Komutanlığının herhangi bir görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır yılında çıkarılan 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun la kara sınırlarını koruma ve güvenliğini sağlama görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığına verilmiştir. Bu kanun kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğunda bulunan sınırların, Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilmesi çalışmaları henüz tamamlanmamış olup, halen Irak sınırının tamamı (384 km.) ile İran sınırının Hakkari İli bölgesi (125 km.) Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluğunda bulunmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı askeri bir teşkilata sahip olmakla birlikte kolluk yetkileri ile donatılmış bulunmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanunu ile bir güvenlik ve kolluk kuvveti olarak kurulmuştur. Ancak, kara sınırlarının yaklaşık %83 inden sorumlu Kara Kuvvetleri Komutanlığının kolluk yetkisi bulunmamaktadır. Yasa dışı insan geçişleri, kaçakçılık vb. gibi sınırlarda meydana gelen olayların hemen hemen tamamının kolluk güçlerini ilgilendirmesi nedeniyle, Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerince yakalanan suçlular, sorgulama dahil herhangi bir işlem yapılmaksızın, işlem yapılmak üzere Jandarma veya Emniyet birimlerine teslim edilmektedir Mevcut Sorumlu Kurum ve KuruluĢlar Türkiye de mevcut uygulamada sınır idaresinden sorumlu makam İçişleri Bakanlığıdır. İçişleri Bakanlığı bu sorumluluğu kaymakamlar ve valiler aracılığıyla yerine getirmektedir. Ancak sınır makamlarının sınır birlikleri üzerinde amirlik yetkileri bulunmamaktadır. Bu durumda Kara Kuvvetleri Komutanlığı, her ne kadar yasada bu şekilde belirtilmese de sınır güvenliğinin sağlanmasında İçişleri Bakanlığına dolaylı olarak yardımcı olmaktadır. 20

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma - İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM

Detaylı

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM Özet Ulusal Program 2001 GİRİŞ Modern Türkiye Cumhuriyeti nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur. Uluslararası

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK Emniyet Genel Müdür Yardımcısı V. Mülkiye Başmüfettişi

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

GÜMRÜK BÜLTENİ. Sayı: 3 Temmuz-Eylül 2010. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GÜMRÜK BÜLTENİ. Sayı: 3 Temmuz-Eylül 2010. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı: 3 Temmuz-Eylül 2010 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 1930'LU YILLAR GÜMRÜK MEMURLARI İÇİNDEKİLER GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRÜ SAYIN UMMAN HAMİDOĞULLARI İLE RÖPORTAJ...3 BAŞMÜDÜRLÜKLERİMİZİN

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NİSAN 2009 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 6 MÜSTEŞAR SUNUŞU... 9 I. GENEL BİLGİLER... 10 A. Misyon ve Vizyon... 10 B. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 10 1. MERKEZ TEŞKİLATI... 10

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu

Detaylı