TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK EYLEM PLANI GELĠġTĠRĠLMESĠNE DESTEK PROJESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK EYLEM PLANI GELĠġTĠRĠLMESĠNE DESTEK PROJESĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK EYLEM PLANI GELĠġTĠRĠLMESĠNE DESTEK PROJESĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ: TR 02-JH 02 PROJE NUMARASI: TR TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK ULUSAL EYLEM PLANI Aday Ülke: TÜRKĠYE Üye Ülkeler: Lider Üye Ülke: FRANSA Ortak Üye Ülke: ĠNGĠLTERE 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No. 1. GĠRĠġ Amaç Kapsam Eylem Planının Öncelikleri Sınır Yönetimine İlişkin Tanımlar ARKA PLAN/GEREKÇE Sınır Güvenliğinin Önemi Sınır Güvenliği ve Kontrolünün Sağlanmasında Türkiye Açısından Karşılaşılan Güçlükler AB nin Genel Yaklaşımı AB Müktesebatı TAMPERE Avrupa Konseyi Kararları (15/16 Ekim 1999) LAEKEN Avrupa Konseyi Kararları (14/15 Aralık 2001) SEVİLLA Avrupa Konseyi Kararları (21/22 Haziran 2002) Schengen Müktesebatı ve Uygulanması Katılım Ortaklığı Belgesi AB Müktesebatının Uyumlaştırılmasına Yönelik Türkiye nin Ulusal Programı İlerleme Raporları Türkiye de Dış Sınırların Korunmasına Yönelik Strateji Belgesi TÜRKĠYE NĠN MEVCUT SINIR YÖNETĠMĠ Tarihi Gelişmeler Hudut Kapıları ve Yabancılarla ilgili Görevler Hudut Kapıları Dışındaki Sınırların Gözetimi

3 3.2. Mevcut Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar Hudut Kapıları Yolcu Giriş-Çıkış Kontrolü Yasal Dayanak Kurumsal Altyapı Eşyaların Giriş-Çıkış Kontrolü Yasal Dayanak Kurumsal Altyapı Kara Sınırları Yasal Dayanak Kurumsal Alt Yapı Deniz Sınırları Yasal Dayanak Kurumsal Altyapı Hava Sınırları Yasal Dayanak Kurumsal Altyapı TÜRKĠYE DE ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN SAĞLANAN GELĠġMELER TR 02 JH 02 Entegre Sınır Yönetimi Twinning Projesi TR 2004/IB/JH/04 Sınır Polisi İçin Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi Twinning Projesi Diğer İlişkili Faaliyetler TR 03 JH 05 Vize Politikası ve Uygulaması Twinning Projesi TR 02 JH 03 İltica-Göç Twinning Projesi TR 03 JH 03 İnsan ticareti ile Mücadelede kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ ULUSAL EYLEM PLANI HEDEFLERĠ Genel Değerlendirme Kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler

4 5.3. Uzun vadede gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler Merkezi Düzeyde Yeni Bir Teşkilatın Kurulması Genel Görevleri Kuruluş ve Organik Yapısı Personel Eğitim Kara Sınırlarına Yönelik Faaliyetler Deniz Sınırlarına Yönelik Faaliyetler Hava Sınırlarına Yönelik Faaliyetler Geri Gönderme ve Sınır Dışı İşlemleri Kurumlararası Eşgüdüm ve İşbirliği Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı YATIRIMLAR VE FĠNANSMAN Genel İlkeler Sınır Gözetimine Yönelik Altyapı İhtiyaçları Kara Sınırları Deniz Sınırları Hava Sınırları Sınır Kontrolüne Yönelik Altyapı İhtiyaçları Hudut Kapıları Sabit Kontrol Noktaları Mobil Kontrol Noktaları Entegre Sınır Yönetim Sistemi İçin Fizibilite Çalışması Merkezi Bilgi Teknolojileri Destekli Yönetim Sistemleri Kurumsal Alt Yapı Sistemleri Sınır Yönetimi İnsan Kaynakları (İK) Yönetim Sistemi E-Öğrenim Sistemi

5 Son kullanıcı Servis Masası Sınır Yönetimi Personeli Kimlik ve Erişim Yönetimi Sınır Yönetimi Veri ve Süreç Entegrasyon ve Dağıtımı Sınır Yönetim Servislerine Güvenli Harici Ağgeçidi Sınır Yönetimi İş Zekası Analiz ve Raporlama Sistemi Haberleşme Ağı Ön-uç IT altyapısı Yüksek Erişilebilirlik Veri Merkezi Kurumlararası Entegre Bilgi Sistemleri Kurumlararası Bilgi Alışveriş Veriyolu Ulaşım Araçlarını İzleme Sistemleri Biometrik Sistem (AFIS & Face) Coğrafi Bilgi Sistemi Göç ve İltica Bilgi Sistemi Vize Sistemi FĠNANSMAN PLANI (EK)

6 6

7 1. GĠRĠġ Sınır güvenliği Türkiye Cumhuriyetinin ana sorumluluklarından birisi olup, hali hazırda, sınır güvenlik görevi, hudut kapılarında; İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü, eşya giriş ve çıkışlarında Başbakanlık-Gümrük Müsteşarlığı, kara sınırlarında (hudut kapıları arası); Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı, deniz sınırlarında ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Avrupa Birliği (AB) müktesebatına göre sınırların denetimi, kontrolü ve güvenliğinin sağlanması konuları "Adalet ve İçişleri Alanı"nda yer almaktadır. AB, en iyi uygulama olarak, İçişleri Bakanlığının, askeri olmayan uzman bir kolluk/sınır muhafız gücü tarafından yürütülmekte olan sınır güvenliği ve kontrolü ile ilişkili tüm faaliyetlerin koordinasyonu ile sınır yönetimi konusunda farklı makamların yetkili olması halinde bile, etkin bir sınır yönetiminin sağlanması için ilgili kurumlar arasında yakın koordinasyon/işbirliğinin sağlanmasında başlıca sorumluluğu üstlenmesini tavsiye etmektedir. Türkiye de AB ne uyum çalışmaları kapsamında; dış sınırların korunması konusunda kapsamlı bir uyum stratejisi belirlenmesi için 2002 yılında İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde, sekretaryasını Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı nın yaptığı İltica, Göç ve Dış Sınırların Korunması Görev Gücü kurulmuştur. Görev Gücü, Genel Kurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcilerinin katılımıyla çalışmalarını sürdürmüş ve görev gücüne bağlı iltica, göç ve dış sınırlar alanlarında üç ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur. Bir yıl süren çalışmalar sonucunda, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı), Gümrük Müsteşarlığı vb. kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katkılarıyla 14 Nisan 2003 tarihinde, Dış Sınırların Korunmasına Yönelik Strateji Belgesi yayınlanmıştır. AB Komisyonu tarafından da kabul edilen söz konusu strateji belgesine göre; Avrupa Birliği nin mali desteği ve üyelik sürecine paralel olarak tüm sınırların kontrol ve denetiminin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak askeri olmayan, sivil otoriteye bağlı bu konuda uzmanlaşmış bir kolluk gücüne devredilmesi öngörülmektedir. Söz konusu strateji belgesi temelinde, Türkiye de sınır yönetimi konusunda, Avrupa Birliği nin sağlayacağı mali katkılara temel oluşturacak ve gerçekleştirilmesi beklenen yasal ve kurumsal reformları, eğitim faaliyetlerini, alt yapı ve ekipman yatırımlarını belirleyecek bir eylem planının hazırlanmasına yönelik olarak, Fransa-İngiltere Konsorsiyumu ile Türkiye nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Destek Sağlamak Amacıyla Eylem Planı GeliĢtirilmesi isimli eşleştirme (twinning) projesinin uygulanmasına 19 Temmuz 2004 tarihinde başlanmıştır. Eşleştirme projesi, Türkiye de İçişleri Bakanlığı Entegre Sınır Yönetimi Proje Uygulama Müdürlüğü (Emniyet Genel Müdürlüğü nün bütçesi ve personel desteği ile kurulan) koordinesinde; Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri ve uzmanları ile birlikte yürütülmüştür. 7

8 1.1. Amaç Bu eylem planının amacı, Türkiye nin Avrupa Birliği ne adaylık süreci ve üyeliğini takip eden dönemde, 14 Nisan 2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Dış Sınırların Korunmasına Yönelik Strateji Belgesi paralelinde AB müktesebatı ve uygulama standartlarına uygun olarak, sınırların ve hudut kapılarının kontrol ve gözetimi görevlerinin askeri olmayan sivil otoriteye bağlı bir kolluk birimi tarafından yerine getirilmesine yönelik reformların ve yasal düzenlemelerin planlanmasıdır Kapsam Türkiye nin Avrupa Birliği ne giriş müzakereleri sürecinde ve üyeliğini takip eden dönemde, dış sınırlar konusunda, AB müktesebatı ve uygulamalarına uyum çerçevesinde, gerekli mevzuatın düzenlenmesi, idari yapılanma ve fiziki alt yapının tamamlanması için gereken yatırımları ve alınması gereken tedbirleri içeren Türkiye nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planı; mevcut ve gelecekteki görev bağlantıları nedeniyle, İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü) yanı sıra, Genelkurmay Başkanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı), Dışişleri Bakanlığı (AB Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı, Denizcilik Havacılık Genel Müdür Yardımcılığı), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı (Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü), Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır Eylem Planının Öncelikleri Tamamlanmış bir Eylem Planında mevzuatın yakınlaştırılması, kurumsal reformlar, eğitim ve fiziksel altyapı ve sınır yönetimi stratejisini uygulamak için gerekli teçhizat tanımlanmalıdır. Özellikle, gerekli olan en acil yatırımlar için öncelikler belirlenmelidir; bunlar 2006 yılında ve daha sonra AB mali yardımı için programlamaya temel oluşturacaktır. Bu Eylem Planı, Madde 2.9 da belirtilen Görev Gücü Strateji Belgesi esasında, sınır güvenliği ve yönetiminden sorumlu yeni bir kuruluş için gerekli olan reformları belirtecektir. İçeriği geliştirilecek olup, şunları içerecektir: gerekli mevzuat yakınlaştırmasının tam bir açıklaması ve Türkiye nin mevzuatı ve sınır güvenliği organizasyonunun AB müktesebatı ile yakınlaşması için gerekli uygulama eylemlerinin tam bir açıklaması, görevleri strateji belgesinde açıklanan kurumların daha da geliştirilmesine tam bir destek programı olarak, bir idari gözden geçirme ve kurumsal reformlar, tüm sınır yönetimi konularında tam sorumluluk ve koordine yetkisi sahibi olacak yeni bir sınır güvenliği biriminin oluşturulma olasılığı, gerekli eğitim ihtiyaçları, fiziksel altyapı ve teçhizatın tanımlanması, 8

9 fiziki altyapı ve gelecekteki yatırımlar: stratejinin etkin biçimde uygulanması için zorunlu olan ekipmanın gereken şekilde tespiti ve önceliklendirilmesi, yukarıdakiler için uygun ortak finansmanın tespiti. Özellikle, bu Eylem Planı, Görev Gücü Strateji Belgesinde belirtilen şekilde, sınır alanlarında görev alan tüm kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini öngörecektir Sınır Yönetimine ĠliĢkin Tanımlar Avrupa Birliği Üyesi Devlet VatandaĢları Kimlik Kartı: Avrupa Birliğine üye devletlerin vatandaşlarına verdikleri ve aynı zamanda üye devletlere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine kullandıkları belgedir. DıĢ sınırlar: Taraf Devletlerin kara ve deniz sınırları ve iç sınır olmayan hava ve deniz limanları anlamına gelir. Entegre Sınır Yönetimi Stratejisi: Avrupa Birliği bağlamında çift anlamlı yeni bir kavramdır. Bir yandan farklı idari kurumlar içeren (sınır muhafızları, gümrük, zirai karantina kontrolleri vb.) sınır yönetimine entegre bir yaklaşımı kastederken, diğer yandan dış sınırların yönetimi konusunda bütün Üye Devletlerin daha da yakın bir biçimde siyasi ve yasal bütünleşmesi olarak anlaşılmaktadır. İç sınır kontrolleri, kişilerin ve malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla kaldırılırken dış sınırlardaki kontrollerin güçlendirilmesini öngörür. Gümrük Bölgesi: Türkiye Cumhuriyeti toprakları ile iç suları, karasularını ve hava sahasını kapsar. Gümrük Kapısı: Gümrük bölgesine giriş, çıkış ile gümrük işlemlerinin yapıldığı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ilan edilen yerlerdir. Hudut Kapısı (Sınır GeçiĢ Noktası): Dış sınırlardan geçiş için yetkili makamlar tarafından verilen herhangibir geçiş noktasıdır. Ġç sefer: münhasıran Taraf Devletlerin toprakları dahilinde ve Üçüncü Bir Devletin topraklarına iniş yapılmayan sefer anlamına gelir. Ġç sınırlar: taraf devletlerin ortak kara sınırları, yurtiçi seferler için hava limanları ve münhasıran Taraf Devletlerin karasuları dahillindeki diğer limanlardan, bu karasuları haricindeki limanlara giriş yapmayan olağan aktarma için deniz limanları anlamına gelir. Ġdari Mektup: Antlaşmalarla tespit edilen sınır bölgesi içinde oturan ve karşı taraf sınır bölgesi içerisinde meydana gelen acil ve zorunlu işlerini takip edebilmesi için şahıslara verilen kısa süreli bir sınır geçiş belgesidir. (İran ve Suriye sınırlarında uygulanmaktadır.) Mültecilere Mahsus Seyahat Belgesi: 1951 Cenevre Mülteciler Sözleşmesi gereğince mültecilere verilen ve hamiline bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye gitmesini sağlayan belgedir. 9

10 Pasaport: Kanunla belirtilen yetkili makamlarca verilen ve hamiline, bir ülkenin milli sınırlarından diğerine geçmeyi sağlayan belgedir. Seyahat Belgesi: Yabancı bir ülkede bulunan kişilere kendi konsolosluklarınca ülkelerine dönmelerini teminen verilen pasaport yerine geçen bir belgedir. Sınır Yönetimi: Bu kavram, hem sınırların hem kontrollerin izlenmesini kapsamaktadır, sonuncusu Schengen Anlaşmasının 6. Maddesinde tanımlanmıştır. Sınır Birlikleri: Siyasî sınırların emniyeti ve gözetimi için ihtiyaca binaen tefrik edilen birliklerdir. Sınır Gözetimi: Ülkeye yasadışı giriş veya ülkeden yasa dışı çıkış yapmak veya kontrollerden kaçınmak amacıyla resmi Sınır Kontrol Noktasını atlatmak isteyen kişileri önlemek için resmi makamlar tarafından yasal geçiş noktaları arasında yapılan bütün etkinlikler ve işlemlerdir. Sınır Güvenliği: Her türlü yasa dışı geçişin önlenmesi amacıyla kara, deniz ve hava sınırlarında alınan aktif ve pasif tedbirlerin tamamıdır. Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi: Sınırlarımız boyunca yasa dışı giriş ve çıkışları engelleyerek sınır güvenliğini sağlamak üzere Genelkurmay Başkanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan yerlerde tesis edilen fiziksel engel sistemidir. Sınır Hattı: Komşu iki devletin ülkelerini (hükümranlık alanlarını) birbirinden ayıran, antlaşmalarla tespit ve icap eden yerleri özel işaretlerle belli edilmiş siyasî bir hattır. Sınır Kontrolü: İnsan ve eşyanın ülkeye yasal girişi ve ülkeden yasal çıkışını sağlamak üzere gerçekleştirilen sistemin işletilmesidir. Sınır Koruma: İdari bir kavram olan gözetlemeye benzer biçimde, her türlü yasadışı geçişi önlemeye yönelik faaliyetlerdir. Sınır koruma; ülkenin sınırlarının savunulması ve güvenliğini sağlamayı da içerir. Sınır Makamları: Türkiye de birinci derecede kaymakamlar, ikinci derecede valilerdir. Komşu devletlerin sınır makamları o devletle yapılmış antlaşmalarda belirtilmiştir. Sınır Muhafızı: Kara, deniz veya hava sınır geçiş noktasında veya kara veya deniz sınırı boyunca veya sınırların hemen yakınında yerleştirilmiş ve aşağıdaki işlevlerden birini veya daha fazlasını yerine getirme konusunda kendisine yetki verilen kamu memurudur. - Sınırlarda kontrol veya gözetim yapmak, - Sınırların korunması ile ilgili gerekli tedbirleri almak, - Sınırlarda kontrol veya gözetim önlemleri sırasında tespit edilen olaylarla ilgili soruşturmaları yapmak. 10

11 Tahdit: Yetkili makamlarca belirtilen şartlara uygun olarak alınan ve Türk vatandaşları ile yabancıların yurda giriş-çıkışlarını yasaklayan karardır. Tayfa Vesikası: Gemi mürettebatına yetkili makamlarca usulüne uygun olarak verilen ve karasuları ile liman şehirlerine girmelerine yarayan belgedir. Transit Yol: Uluslararası eşya taşıyan taşıtların Türkiye den transit geçişlerinde izleyecekleri yollardır. Uluslararası Kara ve Hava Nakil Vasıtası Mürettebatı Vesikası: Uluslararası kara ve hava nakil vasıtası memur ve mürettebatına idare ve şirketlerince ve görevleri süresince verilen kara ve hava istasyon şehirlerine girişlerini sağlayan vesikadır. Üçüncü Devlet: Taraf Devletler dışında bir devlet anlamına gelir. Vize: Milletlerarası seyahatlerde, ülkelerin hudut kapılarından yabancıların giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla yetkili makamlarca verilen ve pasaportlarına kaydedilen müsaadedir. Yabancı: Avrupa Topluluğu Üye Devleti vatandaşı dışındaki diğer şahıslardır. 2. ARKA PLAN/GEREKÇE 2.1. Sınır Güvenliğinin Önemi Türkiye, sahip olduğu coğrafya itibariyle yüzyıllardır çeşitli göç ve ulaşım yolları üzerinde bulunmaktadır. Asya ve Avrupa yı birbirine bağlayan doğal coğrafya aynı zamanda söz konusu bölgenin stratejik konumu ve bölgede bulunan ülkeler arasındaki ilişkiler açısından bakıldığında da politik bir öneme sahiptir. Komşu ülkelerde yıllardan beri süregelen çatışmalar, iç savaşlar ve rejim değişiklikleri ile bölgedeki terörist faaliyetler, Türkiye nin sınır güvenliğinin farklı bir açıdan değerlendirilmesini zaruri kılmaktadır. Türkiye nin sınır güvenliği aynı zamanda, yasa dışı göçmenler, mülteciler ve çeşitli kaçakçılık faaliyetlerine karışacak kişilerin bu toprakları AB ye geçiş için uygun bir yol ya da AB nin dış sınırlarında bir nihai varış noktası olarak tercih etmeleri bakımından da stratejik bir öneme sahiptir. Son yıllarda dünya genelinde yaşanan gelişmeler, ekonomik seviye farklılıkları ve iç savaşlar, ağır ekonomik güçlükler ve açlık, kıtlık ve salgın hastalıklar, muhalefet hareketleri, bölgesel krizler, demokratik olmayan yönetimlerin vatandaşlarına yaptığı baskılar, daha iyi yaşam standartlarına duyulan arzu, yaygın insan hakları ihlalleri, vb. sebepler, bazı Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri vatandaşlarını Avrupa ülkelerine yasal olmayan yollardan göç etmeye teşvik etmektedir. Yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı ve ticaretini de içeren organize suçlar birbirleriyle ilişkili olup, yasalardaki boşlukları ve uygulamadaki eksiklikleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanan gruplar için önemli gelir kaynakları yaratmaktadır. Bu yasa dışı göçmenlerden bir kısmı Türkiye yi nihai varış noktası olarak seçmektedir. Bu kişiler yasal veya yasa dışı yollardan Türkiye ye gelmekte ve çalışma imkânları aramaktadırlar. Türkiye, bölgesinde yüksek yaşam standartlarına, iyi ekonomik koşullara sahip istikrarlı bir ülkedir. Yasa dışı 11

12 göçmenler için yakalandıkları takdirde yaşam tehlikesi bulunmamaktadır. Avrupa ile Asya arasında bir köprü oluşturan coğrafi konumu nedeniyle, Türkiye, Avrupa Ülkelerine yasa dışı göç konusunda bir geçiş ülkesi durumundadır. Doğu sınırlarının kontrol edilmesinin güç olması ve bir AB ülkesi olan Yunanistan a komşu uzun sahillere sahip olması nedeniyle yasa dışı göçün Türkiye üzerinden gerçekleştirilmesi en tercih edilen yol olarak kabul edilmektedir. Türkiye üzerinden geçen yasa dışı göç yolunun dışında, Afrika-Akdeniz, Rusya-Polonya, Kafkaslar-Ukrayna, Suriye-Lübnan, İtalya-Avusturya ve Süveyş Kanalı gibi başka göç güzergâhları da bulunmaktadır. Türkiye, son yıllarda özellikle, Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Sri Lanka, Filistin ve çeşitli Afrika ülkelerinden siyasi mültecilerin kalmayı tercih ettiği ülkelerden birisi haline gelmiştir. Bu kişiler ekonomik nedenlerle Türkiye ye yasa dışı yollardan giriş yapmakta ve yine kaçak olarak burada yaşamaya devam etmektedir. Yukarıda belirtilen nedenler ve gerçekler çerçevesinde Türkiye nin sınır güvenliğinin sağlanması ve korunmasına daha fazla önem verilmesi gerekli görülmektedir. AB ye üye olmasının ardından, Türkiye nin doğu sınırlarının Birliğin, doğudaki dış sınırlarını oluşturacak olması nedeniyle kapsamlı bir sınır güvenliği yönetimi ve uygulanması son derece önemli bir konudur Sınır Güvenliği ve Kontrolünün Sağlanmasında Türkiye Açısından KarĢılaĢılan Güçlükler Türkiye, doğu ve güneydoğusunda uzun, dağlık ve sarp kara sınırlarına sahip bir ülke olarak, sınır güvenliğinin tesisinde pek çok güçlükle karşı karşıya bulunmaktadır. Ayrıca, güney, kuzey ve batısında deniz sınırlarını oluşturan uzun sahillere sahiptir. Ortadoğu, Asya ve Avrupa arasında bir kavşak durumundadır. Bu coğrafi konumu nedeniyle güçlü bir sınır koruma teşkilatına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye nin toplam km. kara sınırı bulunmaktadır. Bu uzunluğun komşularına göre dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Komşu Ülke Bulgaristan Yunanistan Suriye Irak İran Nahçivan (Azerbaycan) Ermenistan Gürcistan Toplam Kara Sınırı Uzunluğu Sınır Uzunluğu 269 km. 203 km. 911 km. 384 km. 560 km. 18 km. 328 km. 276 km. 2, 949 km. 12

13 Türkiye engebeli bir arazi yapısına sahiptir km.lik kara sınırının % 65 i dağlık bölgelerde bulunmaktadır. Doğu ve güneydoğudaki sınırları dağlardan geçmektedir. Bunun yanı sıra, bazı sınır bölgelerinde iklim koşulları da, kış mevsimin altı aya kadar sürebildiği son derece ağır bir yapıya sahiptir. Olumsuz hava koşulları, Ortadoğu da yaşanan politik, sosyal ve ekonomik gelişmeler, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya nın dağılması, sınır kontrolünün güçlüğünü artırmaktadır. Böylesine dağlık bir bölgede fiziki engel sisteminin tesis edilmesi mümkün olmadığından, bu bölgelerin uydu sistemleri ile izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu tür bir uydu sınır kontrol sisteminin kurulması ise Türkiye nin mali imkanları dahilinde değildir. Bunun yanında, Türkiye nin doğu sınırında bulunan komşu ülkeler sınır güvenliğine Türkiye ile aynı ölçüde önem vermemekte, bu nedenle Türkiye, bölgedeki sınır güvenliğini tek başına üstlenmek zorunda kalmaktadır. Önemli sayıda yasa dışı göçmenin (1995 ila 2004 yılları arasında toplam yasa dışı göçmen yakalanmıştır) konaklama ve ülkelerine geri gönderilme masrafları da ayrıca Türkiye nin bütçesi üzerinde ağır bir yük oluşturmaktadır AB nin Genel YaklaĢımı Eylül 2000 tarihlerinde Türkiye yi ziyaret eden AB Adalet ve İçişleri uzman heyetinin raporunda; Türk uzmanlar, sınır güvenliği, pasaport kontrolü ve sınır koruma işlemlerine AB standartlarına ulaşmaya davet edilmiş ve sınır konularında atılacak adımların AB standartlarına uygun olması gerektiği belirtilmiştir. Raporda, AB standartlarına göre, kara ve deniz sınırlarının gözetimi ile hudut kapılarının kontrolü görevlerinden sorumlu, askeri olmayan profesyonel bir yapılanmanın zorunlu olduğu, uyuģturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçlarla mücadelenin de, bu profesyonel birimin sorumluluğunda olması gerektiği vurgulanmaktadır. Avrupa Birliği tarafından yukarıda getirilen öneriler ve yorumlar Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu ve Kara Paranın Aklanması Alt Komitesi (8 nci Alt Komite) görüşmelerine de konu olmuştur. Anılan görüşmeler sonucunda düzenlenen tutanakta, Ulusal Programdaki dış sınırlar sorununun orta vadeli bir öncelik olduğuna değinilmiş, 2000 yılının Kasım ayında hazırlanan AB Uzmanlar Raporuna atıfta bulunulmuş ve Ulusal Programın 454 ncü sayfasında, Türkiye nin halen Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluğunda bulunan kara sınırı kontrolünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilmekte olduğunu beyan ettiği belirtilmiştir. Türkiye ye, yetki ve görevlerin sivil yetkililere devredilmesi konusunda AB ye uygunluğun sağlanmasına yönelik somut planları olup olmadığı sorulmuş ve Tampere Zirvesi Avrupa Konseyi Kararlarının 25 nci maddesinin, aday ülkelerin sınır kontrolünden sorumlu profesyonel bir birim oluşturması ihtiyacını vurguladığı hatırlatılmıştır. 13

14 Aynı Alt Komitenin, Mart 2002 tarihlerinde Brüksel de yapılan üçüncü tur toplantısında da Schengen sistemine göre askeri olmayan profesyonel sivil bir sınır biriminin kurulmasının zorunlu olduğu vurgulanmıştır. Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak; yasadışı göçle mücadelenin AB nin tamamı için önemli bir mesele olduğu ve Konsey in, özellikle insan ticareti ve göçmenlerin ekonomik olarak sömürülmesiyle uğraşanlarla mücadele ederek yasadışı göçü kaynağında çözmeye kararlı olduğunun altı çizilmiştir. Bu nedenle, yasadışı göç, insan kaçakçılığı ve ticareti, dış sınırlar ve yasadışı göçmenlerin dönüşü konusunda ortak bir politika geliştirme hakkındaki tebliğinde Avrupa Komisyonu, Laeken ve Sevilla Avrupa Konseylerinde ve Kapsamlı Planda yasadışı göç ve insan ticaretine verilen önemi teyit etmiştir (14 Haziran 2002 tarihli 2002/C142/02). Avrupa Komisyonu, Türkiye nin sınır yönetimine önemli ölçüde kaynak ayırdığını, ama bu yönetimin birçok yönünün AB uygulamalarıyla uyumlu olmadığını; örneğin, sınır yönetiminin şu anda ordu, jandarma, polis ve sahil güvenlik arasında bölünmüş olduğunu; oysa Schengen müktesabatındaki en iyi uygulamalarının, sınır yönetiminden sorumlu tek bir profesyonel makamı gerektirdiğini kabul etmektedir ( tarihli SEC (2004)1202) AB Müktesebatı TAMPERE Avrupa Konseyi Kararları (15/16 Ekim 1999) Tampera karalarının 3. maddesi, Avrupa Birliği nin yasadışı göçü durdurmak ve bunu gerçekleştiren uluslararası suç örgütleri ile mücadele etmek için dış sınırlarının tutarlı bir biçimde kontrolü ihtiyacını dikkate alması gerektiği ni vurgulamakta; 25. maddesinde de, Schengen müktesebatının Birliğe entegrasyonunun bir sonucu olarak, aday ülkelerin bu müktesebatı ve daha sonra bunun üzerinde inşa edilecek diğer önlemleri tamamen kabul etmek zorundadır. Avrupa Konseyi, gelecekte Birliğin dıģ sınırlarının uzman eğitimi almıģ profesyonellerce etkili biçimde kontrolünün önemini vurgulanmaktadır. ifadesi yer almaktadır LAEKEN Avrupa Konseyi Kararları (14/15 Aralık 2001) Birliğin dış sınır kontrollerinin daha iyi yönetilmesi; terör, yasadışı göç ve insan ticaretine karşı mücadelede önemli rol oynayacaktır. Avrupa Konseyi, Konsey ve Komisyondan dış sınır kontrolünden sorumlu birimler arasında işbirliği düzenlemelerini gerçekleştirmelerini ve dış sınırları kontrol edecek bir düzenek veya ortak hizmetlerin yaratılabileceği koşulları incelemelerini istemektedir (Madde 42). Avrupa Konseyinin bu sonuç belgesi, Birliğin dış sınırlarının tutarlı, etkili bir biçimde ortak yönetiminin; güvenliği ve vatandaşın ortak bir alan ve kadere ait olma duygusunu artıracağını hatırlatmaktadır. Ayrıca, terör, yasadışı göç ve insan ticareti ile mücadelede taahhüt edilen eylemlerde sürekliliği sağlamaya hizmet etmektedir. Avrupa Konseyi tarafından dış sınırların geçişi ile ilgili kontroller ve gözetim sırasında yapılan farklı görevlerin çok güçlü tamamlayıcılığı olduğu 14

15 vurgulanmaktadır. Gündelik faaliyetler sırasında dış sınırları kontrol eden görevlilerin ülkeye girişi kontrol görevi, pasaportları ve vizeleri kontrol etmekle başlar. Bu görevler topluluk kanununda belirlenmiş görevlerdir. Ancak girişteki kontroller esnasında, eğer kişi aranıyor veya bir güvenlik tehdidi oluşturuyorsa, adli bir görevin yerine getirilmesi gerekecektir SEVĠLLA Avrupa Konseyi Kararları (21/22 Haziran 2002) Avrupa Konseyi tarafından, yasadışı göçle mücadele etmek için alınacak önlemlerin önemi, dış sınırların eşgüdümlü ve entegre yönetiminin aşamalı olarak başlatılması (Madde 31) ve Birliğin üçüncü ülkelerle ilişkilerinde göç politikasının entegrasyonunun önemi özellikle vurgulanmıştır. Bu çerçevede, Üye Devletlerin dış sınırların yönetimi için planın kısa bir süre önce onaylanmıģ olmasını övmekte (Madde 32) ve yasadışı göçle mücadele için gerekli önlemlerin alınmasının AB nin daimi ve uzun süreli bir hedefi olduğunu hatırlatmaktadır (Madde 33) Schengen Müktesebatı ve Uygulanması AB Konseyi, 28 Mayıs 2001 tarihli toplantısında, Schengen Değerlendirmeleri Çalışma Grubu için Gerek Schengen e üye olma aşamasında olan, gerekse Schengen müktesebatını tamamen uygulayan Devletlere örnek teşkil etmesi açısından, özellikle sınır kontrollerine dair uygulamaların tanımlanması hedefini belirlemiştir. Bu değerlendirmeler ve uygulamaların tanımlanması, ilgili çalışma gruplarında Schengen müktesebatının asgari uygulamalarını tanımlayan standartların oluşturulmasında bir esas teşkil etmektedir. Bu kurallar esasında, Schengen Değerlendirmeleri Çalışma Grubu, Schengen müktesebatının doğru uygulanması ve uygulamalara dair, bundan böyle Tavsiye ve Uygulamalar Kataloğu veya sadece Katalog olarak anılacak olan Kataloğun hazırlanmasında esas alınacak prensip ve prosedürleri hazırlamıştır. 8 Şubat 2002 de Schengen Değerlendirme Grubu tarafından, aday ülkelere en iyi Schengen uygulamalarını tanıtmak, aynı zamanda üye ülkelerin de aynı standartlara ulaşmasını tavsiye amacıyla hazırlanan Schengen Kataloğunun tavsiyeler ve en iyi uygulamaların tanıtıldığı B bölümünün, 1 nolu Strateji ve Organizasyonel Yapı başlığı altında; Sınır yönetiminin genel stratejisi ve risk yönetiminin gerçekleştirilmesinde en iyi uygulama olarak; yetkili kamu makamının askeri olmayan, profesyonel sınır polisi / muhafız gücü olması, sınır kontrolleri ve denetiminin mümkünse tek bir bakanlık altında, sınır yönetimini sağlayan aynı kurumun profesyonel görevlileri tarafından yerine getirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır Katılım Ortaklığı Belgesi Avrupa Birliği nin Türkiye için hazırladığı 2001 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde Sınır yönetiminin güçlendirilmesine başlanması ve Schengen Sözleşmesinin tam olarak uygulanması için hazırlanılması, Sınır yönetiminin güçlendirilmesi ve Schengen Anlaşmasının tam olarak uygulanmasına hazırlık da 15

16 dahil, AB politikalarının etkin uygulanmasını temin etmek üzere, kamu yönetiminin modernizasyonu reformunun tamamlanması gerektiği ifade edilmektedir yılında revize edilen Katılım Ortaklığı Belgesinde ise sınır idaresine ilişkin olarak; kısa vadede, iyi uygulamalar ve müktesebata uygun olarak, yasadışı göçü önlemek amacıyla etkin bir sınır kontrol yönetimi sağlamak için kamu idaresi kapasitesinin geliştirilmesi, orta vadede ise, Schengen mevzuatının tam olarak uygulanmasının temini için sınır yönetimine ilişkin mevzuatın ve en iyi uygulamaların benimsenerek düzenlemelerin sürdürülmesi öngörülmektedir AB Müktesebatının UyumlaĢtırılmasına Yönelik Türkiye nin Ulusal Programı Bakanlar Kurulu nca revize edilen 24 Temmuz 2003 tarihli Ulusal Programda; sınır yönetimi ile ilgili AB mevzuatına uyum sağlanmasına devam edilmesi ve Schengen müktesebatının uygulanması için hazırlık yapılması, bu kapsamda kısa ve orta vadede, askeri olmayan ve profesyonel bir sınır muhafız teşkilatının kurulmasına kadar, AB ülkelerindeki en iyi uygulamalar çerçevesinde, Jandarma Sınır Birlikleri ve Sahil Güvenlik Birimleri de dahil olmak üzere sınır yönetiminden sorumlu olan kurumların idari ve teknik yapılarının güçlendirilmesi ile personelinin eğitimi, orta vadede, askeri olmayan ve profesyonel bir sınır muhafız teģkilatının kurulması için mevzuat, teģkilatlanma, idari yapı ve alt yapı ihtiyaçlarının karģılanması öngörülmektedir Ġlerleme Raporları AB Komisyonunun Türkiye için hazırladığı 2003 Yılı Ġlerleme Raporu nda dış sınırlar konusunda, sınır yönetimi alanındaki AB müktesebatı ile uyum sağlanmasına ilişkin genel stratejinin hazırlanmasından sorumlu Görev Gücü nün çalışmalarını tamamlayarak bir strateji kabul ettiği, gözden geçirilmiş Ulusal Programın bir parçasını teşkil eden bu stratejinin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde, deniz sınırları da dahil olmak üzere sınır korumasından sorumlu, askeri olmayan ve uzman kolluk güçlerinden müteşekkil yeni bir birimin oluşturulmasını öngördüğü belirtilmiştir Yılı Ġlerleme Raporu nda; Sınırların kontrol edilmesi, vizeler, göç, iltica, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve karapara aklama, örgütlü suç, terörizm, sahtecilik ve yolsuzluğa karşı mücadele, polis ve adli işbirliği, gümrük işbirliği, veri koruma, mahkeme kararlarının karşılıklı tanınması ve insan haklarıyla ilgili hukuksal araçlar gibi konularda, Üye Devletler, yeterli ve kabul edilebilir uygulama standartlarına ulaşmayı sağlamak için gerekli donanımlara sahip olmalıdırlar. Katılım tarihine kadar, idari kapasite bu standartlara uygun hale gelmiş olmalıdır. Bunlardan başka, bağımsız, güvenilir ve etkili bir yargı ve polis örgütlenmesi de çok büyük önemi haizdir. Bu başlığın en gelişmiş parçası, AB içinde sınır kontrollerinin kaldırılmasını öngören Schengen müktesebatıyla ilgilidir. Ancak, bu müktesebatın büyükçe kısımları, yeni bir Üye Devletin katılımı üzerine değil, daha sonra, ayrı bir Konsey Kararının ardından uygulanmaya başlanır ifadelerine yer verilmiştir. Son olarak 2005 yılı ilerleme raporunda ise; Schengen müktesebatı ve dış sınırların yönetimi ile ilgili olarak Schengen gerekleri alanında yeni gelişme olmamış, ancak 2003 te Kabul edilen Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin uygulanmasına yönelik bir Ulusal Eylem Planının hazırlıkları sürdürülmüştür. 16

17 Eylem Planı nın gelişimini denetlemek üzere bölümler arası bir Görev Gücü oluşturulmuştur. Eylem Planı ile ilgili hazırlıkların artık tamamlanması gerekmektedir. Sınır Yönetimi halen çeşitli birimler arasında bölünmüş durumdadır. Türkiye nin, askeri olmayan profesyonel bir sınır muhafıza teşkilatı kurma yönünde çalışmaya devam etmesi gerekmektedir. İlk adım olarak, Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkındaki Kanunun gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ifadeleri yer almıştır. Diğer taraftan Komisyonun, Konseye ve parlemontoya 10 Ekim 2004 tarihinde gönderdiği bildirimde; Yasal olmayan göç ve kaçakçılık gibi konularla ilgili hem ulusal boyutta ilgili tüm idari kurumlar arasındaki ve hemde AB ile olan işbirliği, bir geri Kabul anlaşmasının müzakeresini de içerecek şekilde arttırılmalı ifadeleri bulunmaktadır Türkiye de DıĢ Sınırların Korunmasına Yönelik Strateji Belgesi Dış Sınırların Korunmasına Yönelik Strateji Belgesi nde; AB müktesebatının esas itibariyle tüm sınır kontrollerinin askeri olmayan, uzmanlaşmış ve tek bir otoriteye bağlanmış bir teşkilat tarafından yürütülmesini öngördüğü; kara ve deniz sınırlarında önleyici ve caydırıcı amaçlı olarak kaçakçılık ve yasadışı geçişlerle mücadele faaliyetleri ile hudut kapılarının güvenliği, yolcu giriş-çıkış, pasaport kontrolü ve sahteciliğin önlenmesi işlemleri, geri gönderme ve sınır dışı işlemleri, sınırın güvenliği ve fiziki tedbirlerin alınması gibi görevlerin profesyonel kolluk birimlerince yerine getirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanmakta; ülkemizde de, tüm sınır koruma hizmetlerinin, askeri olmayan özel eğitimli profesyonel kolluk güçlerince yerine getirilmek üzere, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni bir teşkilatlanmaya gidilmesi önerilmektedir. Strateji belgesinde ayrıca; Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumu, özellikle doğu ve güneydoğu sınırlarının fiziksel yapısı ve bölgede istikrarsız siyasi rejimlerin varlığı nedenleriyle sınır geçişlerinin kontrolünün Türkiye nin genel güvenliği açısından da büyük önem arz ettiğine; diğer yandan mevcut sınır koruma sisteminin değiştirilerek idari yapılanma içerisinde yeni bir birim kurulmasının büyük bir mali külfet getireceğine işaret edilerek, belirtilen sakıncaların giderilmesi bakımından, Türkiye nin AB üyeliği sürecindeki gelişmeler ve AB kaynaklarından sağlanan mali yardımlar paralelinde aģamalı olarak sınır polisi sistemine geçilmesinin yararlı olacağı yer almaktadır. AB Komisyonunca, Türkiye'nin dış sınırlar konusundaki strateji belgesine ilişkin olarak; strateji belgesinin Türkiye nin bu alandaki mevzuatı ile sınır idaresine ilişkin uygulamalarının AB müktesebatıyla uyumu açısından önemli bir adım teşkil ettiği değerlendirilmiş, ayrıca sınırların idaresi konusundaki eşleştirme (Twinning) projesi sayesinde, Türkiye de gerçekleştirilmesi beklenen yasal ve kurumsal reformlar, eğitim faaliyetleri, alt yapı ve teçhizat yatırımları için detaylı bir program içeren bir eylem planı hazırlanacağı, söz konusu eylem planının AB nin 2004 yılından itibaren Türkiye ye bu alanda sağlayacağı mali katkılar için temel oluşturacağı vurgulanmıştır. 17

18 3. TÜRKĠYE NĠN MEVCUT SINIR YÖNETĠMĠ 3.1. Tarihi GeliĢmeler Hudut Kapıları ve Yabancılarla ilgili Görevler Türkiye ye giriş ve Türkiye den çıkış işlemleri hudut kapısı olarak belirlenmiş olan yerlerden yapılmaktadır. Gerek Türk vatandaşları, gerekse yabancıların bu kapılardaki giriş çıkış işlemleri polis tarafından yerine getirilmektedir. Polisin bu alanda yürütmekte olduğu hizmetlerin tarihi oldukça eskidir. Özellikle, Türkiye Cumhuriyeti nin ilanından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu hizmetler herhangi bir kesintiye uğramaksızın yürütülegelmiştir. 4 Haziran 1937 tarihinde, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun ile o zamana kadar uygulanan, Polis Nizamnamesinin bir kısım hükümleri yürürlükten kaldırılmış ve Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşları bilimsel ve özel hükümlerle yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre, hudut kapıları, pasaport ve yabancılarla ilgili görev ve işlemler Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birinci dairenin sorumluluğuna verilmiştir Sayılı Polis Selahiyet Kanunu yanında, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakeme Kanunu, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 1117 Sayılı Küçüklerin Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, 4926 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun, 2510 Sayılı İskan Kanunu, 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye de Meslek ve Sanatlarını Sebestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun, 3298 Sayılı Uyuşturucu ile Mücadele Kanunu, 5682 Sayılı Pasaport Kanunu, 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanun ve 4817 Sayılı Yabancıların Çalışmaları İzinleri Hakkında Kanun gibi bir çok kanun, yönetmelik Polise yetki ve görev vermektedir. Hudut kapısı işlemleriyle ilgili en kapsamlı hükümleri içeren ve bugüne kadar büyük ölçüde ihtiyaca cevap veren 1950 tarihli 5682 Sayılı Pasaport Kanunu ile 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunlarda, söz konusu görevlerin polis tarafından yerine getirilmesine ilişkin açık hükümler yer almıştır yılında birinci dairenin birinci şubesi Güvenlik Daire Başkanlığı olarak ayrılmış ve birinci dairenin ismi Pasaport Yabancılar ve Hudut İşleri Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir yılında ise Pasaport Yabancılar ve Hudut İşleri Daire Başkanlığı nın adı Yabancılar Hudut İltica Göç Vatandaşlık Pasaport Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir yılı sonrasında ise, Yabancılar Hudut ve İltica Daire Başkanlığı adıyla; Yabancılar, Pasaport, Hudut Kapıları, İltica, Göçmen Vatandaşlık, Hudut, Tır Şube Müdürlükleri olmak üzere 4 Şubeden ve Genel Evrak ve İstatistik Büro Amirliği'nden oluşacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Günümüzde Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına bağlı 29 Daire Başkanlığından biridir. 18

19 Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığına bağlı Yabancılar, İnsan Hareketleri, Pasaport, İltica-Göç-Vatandaşlık, Hudut İhtilafları, Hudut Kapıları ve Hudut Şube Müdürlükleri'nde yürütülen hizmetler niteliği ve sunulduğu kişiler itibariyle farklılık arzetmektedir. Bu kapsamda, çeşitli maksatlarla Türkiye'ye gelmek isteyen veya Türkiye'de bulunan yabancıların vize, ikamet, sığınma ve vatandaşlık işlemleri, Türk vatandaşlarının pasaport işlemleri ile gerek Türk vatandaşlarının ve gerekse yabancıların Ülkeye giriş ve çıkışlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar merkezde İçişleri Bakanlığı adına bu birim tarfından yerine getirilmektedir. Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı; yabancıların, ülkeye girişçıkışları, her türlü vize, ikamet, çalışma, seyahat, ilmi araştırma, inceleme, kazı ve öğrenimleriyle, diplomatik misyon üyeleri ve konsolosluk mensuplarına uygulanacak esasların yürütülmesi, hudut kapılarındaki vize, pasaport ve diğer seyahat belgeleri ile ilgili hususların düzenlenmesi, hudut kapılarından insan giriş ve çıkışlarının ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilmesi, sınır dışı etmeyi gerektiren hallerde yabancıların sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi, valiliklerce verilmekte olan hususi damgalı, umuma mahsus ve yabancılara mahsus pasaportların, kimlere verileceği ile nasıl düzenleneceğine ilişkin uygulama birliğine yönelik işlemlerin yürütülmesi, hizmet damgalı pasaportların tanzim edilmesi, hudut kapılarının açılması, kapatılması, denetimi ve geliştirilmesi, iyileştirilmesi, komşu ülkelerle imzalanmış olan andlaşma ve protokollerde öngörülen hükümler çerçevesinde sınır ve sınır bölgelerinde meydana gelen sınır olaylarının önlenmesi ve çözümlenmesi, ülkelerle imzalanmış bulunan andlaşma ve protokollerde öngörülen hükümlerin uygulanması, çeşitli ülkelerden yasal veya yasal olmayan yollardan Türkiye ye gelerek sığınma veya iltica hakkı talebinde bulunan yabancıların iltica taleplerinin sonuçlandırılması, Türkiye ye göçmen olarak gelmek isteyen Türk soylu olan veya Türk kültürüne bağlı yabancıların göçmenlik isteklerinin sonuçlandırılması, yabancıların vatandaşlığa alınmalarıyla ilgili soruşturmalarının yapılması, mülteci misafirhaneleri ile sınır kapılarının işleyişlerine ilişkin tetkik ve incelemelerde bulunulması, tesbit edilen aksaklık ve noksanlıkların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve önerilerde bulunulması görevlerini yürütür. Gümrük kontroluna tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolunu yapmak, bu işlemlerin etkin ve süratli yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, kara sınırlarındaki gümrük kapıları ile pasavan kapılarında, gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında ve serbest bölge ve çeşitli antrepo ve iç gümrük sahalarında ve gümrük bölgelerinde gümrük muhafaza görevleri ile kaçakçılığın men, takip ve tahkik görevlerini yerine getirmek, diğer yer ve sahalarda da gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek görevleri Gümrük Müsteşarlığı nın yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır Hudut Kapıları DıĢındaki Sınırların Gözetimi Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmasından sonra, Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğunda bulunan sınır koruma görevinin, 1929 yılında komşu ülkelerin politik tutumları, zamanın koşul ve özellikleri dikkate alınarak, teşkilat, imkan ve kaynak bakımından çok daha elverişli bir durumda bulunan Milli Savunma Bakanlığına devredilmesi uygun görülmüş, Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Sınır Taburları Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilerek, sınır birliklerinin İçişleri Bakanlığı ile irtibatı kesilmiştir. 19

20 1931 yılında özellikle, Suriye sınırında kaçakçılığın büyük ölçüde artması ve bu durumun düzeltilmesi için, kıyı ve sınırların koruma ve güvenliği ile kaçakçılığın men, takip ve tahkik görevlerinin, sorumlu bir teşekküle verilmesi maksadıyla Gümrük Muhafaza Teşkilatı kurulmuş, Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı teşkil edilerek, yalnız Suriye sınırı ile Akdeniz ve Ege Denizi kıyı ve karasularının korunması ve güvenliğinin sağlanması ile bu bölgelerde kaçakçılığın men, takip ve tahkiki görevleri bu Komutanlığa verilerek, diğer sınır bölgeleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından korunmaya devam edilmiştir yılında kabul edilen 2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanunu ile tüm sahillerin, kara sularının ve iç sularımız olan Marmara Denizi ve Boğazlar ile körfezlerin korunması ve güvenliğinin sağlanması görevi Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmiştir yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı 1985 yılından itibaren Jandarma Genel Komutanlığından ayrılarak İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır sayılı Sahil Güvenlik Kanunu gereğince; genel olarak denizlerimizde, kanunlara aykırı eylemleri önlemek, suçluları yakalamak ve bunları adli makamlara teslim etmek ve benzeri görevler ile denizlerdeki kolluk görevlerinin tamamı Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmiştir. Deniz hudut kapılarında Sahil Güvenlik Komutanlığının herhangi bir görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır yılında çıkarılan 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun la kara sınırlarını koruma ve güvenliğini sağlama görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığına verilmiştir. Bu kanun kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğunda bulunan sınırların, Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilmesi çalışmaları henüz tamamlanmamış olup, halen Irak sınırının tamamı (384 km.) ile İran sınırının Hakkari İli bölgesi (125 km.) Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluğunda bulunmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı askeri bir teşkilata sahip olmakla birlikte kolluk yetkileri ile donatılmış bulunmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanunu ile bir güvenlik ve kolluk kuvveti olarak kurulmuştur. Ancak, kara sınırlarının yaklaşık %83 inden sorumlu Kara Kuvvetleri Komutanlığının kolluk yetkisi bulunmamaktadır. Yasa dışı insan geçişleri, kaçakçılık vb. gibi sınırlarda meydana gelen olayların hemen hemen tamamının kolluk güçlerini ilgilendirmesi nedeniyle, Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerince yakalanan suçlular, sorgulama dahil herhangi bir işlem yapılmaksızın, işlem yapılmak üzere Jandarma veya Emniyet birimlerine teslim edilmektedir Mevcut Sorumlu Kurum ve KuruluĢlar Türkiye de mevcut uygulamada sınır idaresinden sorumlu makam İçişleri Bakanlığıdır. İçişleri Bakanlığı bu sorumluluğu kaymakamlar ve valiler aracılığıyla yerine getirmektedir. Ancak sınır makamlarının sınır birlikleri üzerinde amirlik yetkileri bulunmamaktadır. Bu durumda Kara Kuvvetleri Komutanlığı, her ne kadar yasada bu şekilde belirtilmese de sınır güvenliğinin sağlanmasında İçişleri Bakanlığına dolaylı olarak yardımcı olmaktadır. 20

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 14 Ağustos 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29088 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK PASAPORT KANUNUNUN UYGULANM ASINA DAİR YÖNETM ELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1 Türkiye'nin 1 2 3 4 5 6 7 1 GÖÇ YÖNETİMİ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Başta AB Üye Devletleriyle olanlar olmak üzere, ülkenin bütün sınırları boyunca sınır kontrollerinin ve

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK

SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK 6585 SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 1/2/2016 No : 2016/8520 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/2/1985 No : 3152 10/6/1949

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1- Ulusal Gözetim Otoritesi nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları...3 2- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 16 Nisan 2010 ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU AB DE VE TÜRKĐYE DE SINIR YÖNETĐMĐ Zeynep Özler ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr AB DE VE TÜRKĐYE DE SINIR YÖNETĐMĐ Bilindiği gibi, AB genelinde

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

24- ADALET VE İÇİŞLERİ

24- ADALET VE İÇİŞLERİ 24- ADALET VE İÇİŞLERİ İlk Ulusal Programın yayımlanmasından bu yana (24 Mart 2001-11 Mayıs 2003) Adalet ve İçişleri (ile Siyasi Kriterler) alanındaki Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanmasına yönelik

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI Suç gelirlerinin aklanması

Detaylı

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi Sayı :72093537-225.01 16.02.2017 / 22707239 DAĞITIM YERLERİNE Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasa

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

İnsan Ticaretiyle Mücadele Aşama 2 (THB/IFS/2)

İnsan Ticaretiyle Mücadele Aşama 2 (THB/IFS/2) İnsan Ticaretiyle Mücadele Aşama 2 (THB/IFS/2) 24-25 Kasım 2015 Viyana, Avusturya Hasan Basri KARAKUŞ İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanı 1. Türkiye ve İnsan Ticareti a. Göç İdaresi Genel

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII JJANDARMA GENEL KOMUTANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KAYSERİ 2 Nisan 2013 Ocak 2017, Ankara 1/13 2/13 AMAÇ ve KAPSAM: Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi Facilitation of International

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 5202 Kabul Tarihi : 29/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/7/2004 Sayı :25511 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: Amaç Madde 1- Bu Kanunun

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında KURUM POLİTİKASI Bu politika, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu nun 11.12.2017

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468)

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468) 474 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜ KÜMETİ ARASINDA BATUM ULUSLARARASI HAVALİMA NININ ORTAK KULLANILMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

tepav Nisan2016 N201611 Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye nin Durumu DEĞERLENDİRME NOTU

tepav Nisan2016 N201611 Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye nin Durumu DEĞERLENDİRME NOTU Nisan2016 N201611 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye nin Durumu (Metnin orijinali European Stability Initiative tarafından

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır);

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır); RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA RUSYA FEDERASYONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN USULLERE DAİR ANLAŞMA Rusya Federasyonu Hükümeti

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

İltica Kararına İtiraz Usulleri

İltica Kararına İtiraz Usulleri ULUSAL EYLEM PLANININ UYGULAMASINDAN SORUMLU BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR ULUSAL EYLEM PLANI FAALİYET VE TAVSİYELERİ Kapasitenin arttırılması maksadıyla, göç ile iltica alanında bir ıhtisas biriminin

Detaylı

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET KONULARI Malzeme Dairesi Başkanlığınca, DHMİ Genel Müdürlüğünün amaç ve hedefleri ile yıllık plan ve programlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Ekim 2011 1 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 1. Faslın Kapsamı 2. AB Müktesebatı 3. Ulusal Mevzuat 4. Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama 5. Yapılması

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı