Sayı: 46/I982 I. KISIM GENEL KURALLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı: 46/I982 I. KISIM GENEL KURALLAR"

Transkript

1 Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 16 Aralık, 1982 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğincu, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmî Gazete'de yayınlanmak suretiyle ilân olunur. Sayı: 46/I982 GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESI, KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YASASI ( 40/1989, 44/1999, 15/2003 ve 54/2003 sayılı Yasalar ile değiştirilmiş şekliyle) Uyarı: Ek Birinci, İkinci ve Üçüncü Cetvellerde belirtilen Maaş veya Baremler, değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nda yapılan düzenlemeleri kapsamamaktadır. Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: I. KISIM GENEL KURALLAR Kısa İsim. 1. Bu Yasa, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma EsaslarıYasası olarak isimlendirilir. Tefsir. 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe: " Bakan ", gümrük işlerinden sorumlu Bakanı anlatır. " Bakanlık ", gümrük işlerinden sorumlu Bakanlığı anlatır. " Daire ", Gümrük ve Rüsumat Dairesini anlatır. " Devlet ", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anlatır. " Müdür ", Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürünü anlatır II. KISIM AMAÇ Dairenin Kuruluş Amacı 37/ Dairenin kuruluş amacı, Devlete ait deniz, hava ve kara giriş ve çıkış gümrüklerinde Gümrük ve İstihsal Yasası ve yürürlükteki diğer yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde ithalât ve ihracat işlemlerini gözetme ve denetleme işlemlerini yerine getirmek, gümrük vergilerini saptamak, vergilendirme ve tahsil işlemlerini yürütmek ve bu işlemlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek ve yürürlükteki mevzuatla Daireye verilen tüm görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmaktır. III. KISIM KURULUŞ VE GÖREVLER Dairenin Kuruluşu 4. Gümrük ve Rüsumat Dairesi, bir Müdür Yönetiminde Müdür Muavini (İdari), Müfettiş (Müdür Muavini) Müfettiş 1

2 2,40/1989 Yardımcısı ve Şube Amirleri ile yeterli sayıda Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı ile Genel Hizmet Sınıfı personelinden ve merkez ve şubelerden oluşur. Müdürün Görevleri. Müdür Muavininin (İdari) Görevleri 3,40/1989. Müfettiş (Müdür Muavini) nin Görevleri 4,40/1989 Bütçe Kontrolörünün Görevleri. Baş Katiplerin Görevleri. Dairenin Görevleri 37/ Müdür, Dairenin en üst hiyerarşik amiridir. Dairenin hizmetlerinin plânlanmasından, koordinasyonundan, kontrolundan, sevk ve idaresinden sorumlu olup Daire ile ilgili yasal, idarî, malî ve diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar. 6. Müdür Muavini (İdari), Gümrük ve Rüsumat Dairesi Hizmetlernin plânlanmasında, koordinasyanunda, denetlenmesinde, yönetiminde ve yönlendirilmesinde ve Daire ile ilgili yasal, yönetsel, mali ve diğer görevlerin yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olur ve Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir. 7 Müfettiş (Müdür Muavini)'nin görevleri şunlardır (1) Gümrük hizmetlerinin bütün kademelerinde yürütülen işleri denetlemek; (2) Denetledikleri işlerle ilgili olarak Müdüre rapor sunmak; (3) Merkez ve şubelerde görevli memurların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve Müdüre rapor sunmak; (4) Müdür tarafından çıkarılacak yönergelerin hazırlanmasında yardımcı olmak ve bu yönergelerin uygun alınmasını denetlemek; (5) Daire persanelinin eğitimini saklamak amacıyla kurslar düzenlemek; ve (6) Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 8. Bütçe Kontrolörü, Hazine ve Muhasebe Dairesi bünyesinden atanır. Dairenin tasarı bütçesini hazırlar, mal alımı, evrak tedariki ve diğer malî işlemleri yerine getirir. 9. Baş Kâtipler, Personel Dairesi bünyesinden atanır. Dairenin evrak, dosya ve arşiv işlerini yürütürler. 10. Dairenin başlıca görevleri şunlardır: (1) Devlete ithal edilen malların kıymetinin Gümrük ve İstihsal Yasasında belirlenen esaslara uygunluğunu kontrol etmek ve kıymet takdiri yapmak. (2) Devlete gelen ve ithal edilen mallardan tarife, yasa ve 2

3 emirnamelere uygun olarak alınacak gümrük vergisi,rıhtım harcı ve ambar ücretleri ile Dairenin tansil etmekle yükümlü olduğu diğer ücret ve harçları tahsil etmek. (3) Devlette üretilen, imal edilen, geçici olarak ithal edilip Devlette işleme bağlı tutulan ve tekrar ihraç edilecek olan malların, transit malların, ithal edilmiş malların tekrar ihraçlarının ihraç işlemlerini kontrol ve gerçekleştirmek. (4) Yolcuların Devlete giriş ve çıkışlarında Gümrük ve İstihsal Yasasına ve ilgili emirname ve talimatlarına uygun olarak kontrolünü yapmak. (5) Özel ve genel fiktif antrepolara alınan gümrük vergisi ödenmemiş malların giriş ve çıkış kontrolünü yapma ve Gümrük ve İstihsal Vergileri Tarife Yasası ile Gümrük ve İstihsal Yasası ve emirnamelerine uygun olarak gümrük vergisini tahsil etmek. (6) Devlette kurulan serbest liman ve bölgelerini kontrol altında bulundurmak. (7) Devlette faaliyet gösteren alkollü ve serinletici içki fabrikaları ile sigara fabrikalarında imal edilen ürünler üzerinden Gümrük ve İstihsal Vergileri Tarife Yasasına uygun olarak istihsal vergilerini tahsil etmek. (8) Devlette üretilen tütünün ekim, dikim, satım, muhafaza ve ihraç işlemlerini denetim altında bulundurmak. (9) Vergisiz satış mağazalarının tüm işlemlerini denetim altında bulundurmak. ( 10) Alkollü içki ve sigara satış ruhsatlarını isdar etmek. (11) İçe ve dışa yönelik her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek. IV. KISIM ÇEŞİTLİ KURALLAR Kadrolar Birinci Cetvel İkinci Cetvel 5,40/1989 Üçüncü Cetvel. 11. (1) Gümrük ve Rüsumat Dairesi kadrosu, bu Yasaya ekli Birinci ve lkinci Cetvelde gösterilmiştir. Dairenin kadrosu her yılki Bütçeye konacak ödenek çerçevesinde ve münhal mevkilerin her yıl Bütçenin yürürlüğe. girmesini müteakip gözden geçirilmesi kaydıyla doldurulur. Birinci ve Ikinci Cetvelde gösterilen derece ve baremler Kamu Görevlileri Yasasındaki derece ve baremlerin karşılığıdır. (2) Birinci Cetvelde gösterilen kadrolara atanacak personelde aranan evsaf ve görevin nitelikleri Üçüncü Cetvelde gösterilmiştir. İkinci Cetvelde gösterilen Kitabet Hizmetleri Sınıfı ve Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfına atanacak personelde aranacak evsaf ve görev nitelikleri yasayla düzenlenir. 3

4 (3) Müdür, Daireye ayrılan kadrolara atanmış kamu görevlilerini, özlük haklarına ve statülerine halel gelmemek koşuluyla, mevkileri ile uygun diğer görevlerde çalıştırabilir. 6,40/1989 7/1979 3/ / / /1983 5/ / /1984 2/ /1986 Özel Tahsisat 2,44/1999 (4) Bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde Gümrük Hizmetleri Sınıfı, Gümrük Muhafaza Hizmetleri Sınıfı ile Gümrük ve Liman Bekçiliği Hizmetleri Sınıfında bulunan personel, Kamu Görevlileri Yasasının çalışma saatleri ile ilgili 105'nci maddesi kurallarına bağlı kalmak ve özlük haklan ile statüleri saklı kalmak koşuluyla vardiya veya rotasyon usulüyle çalıştırılabilirler. 12. Bu Yasanın 11 inci maddesine ekli Birinci Cetvelde Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler Sınıfı, Gümrük Hizmetleri Sınıfı, Gümrük Muhafaza Hizmetleri Sınıfı, Gümrük ve Liman Bekçiliği Hizmetleri Sınıfı ile Mali Hizmetler Sınıfı altında öngörülen kadrolarda (Ek kadrolar dahil) çalışan Gümrük ve Rüsumat Dairesi personelinden, havaalanlarına, limanlara ve gümrük kara giriş kapılarına göreve gidenlere maaşlarına ek olarak asli maaşlarının %20 si oranında Özel Tahsisat verilir. Ancak Özel Tahsisat emeklilik amaçları ve hayat pahalılığı amaçları bakımından dikkate alınmaz. V. KISIM 15/ /2003 GEÇİCİ KURALLAR (1) Bu Yasada gösterilen mevkileri işgal eden kamu görevlileri, bu Yasadaki mevkilerin barem ve maaşlarını almaya hak kazanırlar. (2) Gümrük ve Rüsumat Dairesi kadrosunda yer alan: Gümrük Polis Baş Müfettişi mevkü bu Yasadaki Şube Amiri mevkiine; ve II. Sınıf Gümrük ve Rüsumat Memuru ile Gümrük Polis Müfettis Yardımcısı Mevkileri bu Yasadaki III. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru mevkiine; Kıdemli Gümrük Muhafızı mevkii bu Yasadaki II. Derece Muhafız mevkiine; Gümrük Muhafızı ve Gümrük Polisi mevkileri ile Kadın Muayene Memuru mevkii bu Yasadaki IV. Derece Muhafız mevkiine dönüştürülür. (3) Kamu görevlilerinin mevcut barem içi artış tarihleri herhangi bir değişikliğe uğramadan devam eder. (4) Bu Yasadaki Birinci Cetvelde yer alan ve yukarıdaki (1). ve (2). fıkrada öngörülenler dışında kalan mevki (kadro) 4

5 15/ /2003 ve baremlere atama, disiplin, terfi, özlük haklan v.s. işlemler bu Yasanın ilgili maddeleri géreğince ve yürürlükteki kamu görevlilerine uygulanan diğer mevzuata göre yapılır. Ancak Şube Amir Yardımcısı, I. Sınıf Gümrük ve Rüsumat Memuru ve Gümrük Polis Müfettişi kadroları I.Derece, Barem: olarak yeniden düzenlenir. Bu madde ikramiye açısından hak kazandırmaz sadece emekli maaşları bakımından hak kazandırır. 2. Bu Yasa ile öngörülen sınıflara intibak yapılırken, sınıflar için öngörülen öğrenim koşuluna bakılmaksızın, intibakı yapılan kamu görevlisi bulunduğu baremin kaçıncı kademesinde ise intibak ettirileceği baremin ona karşılık olan kademesine intibak ettirilir. VI. KISIM SON KURALLAR 2,44/ Bu Yasayı, Kıbrıs Türk Federe Bakanlar Kurulu adına Gümrük işleriyle ilgili Bakan yürütür. 14. Genel kadro Yasasına ekli Cetvelde yer alan Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı Gümrük ve Rüsumat Dairesi kadrolan, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yürürlükten kaldırılır. 15. Bu Yasa, Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten başlayarak yütürlüğe girer. (*) 3. ve 10. maddelerde yer alan Bölüm 315 yürürlükten kaldırılmış olduğundan, Bölüm 1, Yorum Yasası gereği yerine, yerini alan 37/1983 sayılı yasa konmuştur. 5

6 EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESI KADROSU BİRİNCİ CETVEL (Madde 11 (1) ) Kadro Kadro adı Hizmet sınıfı Derece Barem sayısı 1 Müdür Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı II 18A (Üst Kademe Yöneticisi ) 2 Müdür Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı II 17A Muavini (İdari) (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yönetciler) 5 Müfettiş II 17A (Müdür Muavini) 6 Müfettiş III 17B Yardımcısı 10 Şube Amiri III 17B 10 Gümrük ve Gümrük Hizmetleri Sınıfı I Rüsumat Memuru. 40 Gümrük ve II Rusumat Memuru 110 Gümrük ve III Rusumat Memuru 5 Veznedar Mali Hizmetler Sınıfı III Muhafız Gümrük Muhafaza Hizmetleri I Sınıfı 10 Muhafız II Muhafız III Muhafız IV Gümrük ve Liman Bekçisi 50 Gümrük ve Liman Bekçisi 339 Toplam Gümrük ve Liman Bekçiliği Hizmetleri Sınıfı I 8-9 II

7 İKİNCİ CETVEL (Madde 11(1) ) Kitabet Hizmetleri Sınıfı 2 Baş Katip I I. Sınıf Katip II II. Sınıf Katip III Katip Yardımcısı IV Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı 2 I.Sınıf Odacı I II. Sınıf Odacı II ÜÇÜNCÜ CETVEL 7

8 HİZMET ŞEMALARI (Madde 11 (2) ) MÜDÜR KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı : Müdür Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi) Derecesi : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaş : Barem 18A (1) Gümrük ve Rüsumat Dairesinin en üst hiyerarşik amiri olup daire hizmetlerinin planlanmasından, koordinasyonundan, denetlenmesinden, yönetiminden ve yönlendirilmesinden sorumludur; ve (2) Daire hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Uygun konularda Üniversite, Akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak ve kamu himetinde sorumluluk taşıyan görevlerde en az sekiz yıl hizmet etmiş olmak; veya (2) Lise veya dengi bir ortaöğrenim kurumunu bitirmiş olmak ve en az on yılı sorumluluk taşıyan idari görevlerde olmak koşuluyla en az on beş yıl hizmet etmiş olmak; (3) Atanma öncesi işgal etmekte olduğu kadronun bareminin barem 15 in altında olmaması koşuldur. MÜDÜR MUAVİNİ (İDARİ) KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derecesi Kadro Sayısı Maaş : Müdür Muavini (İdarî) : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) :II (Yükselme Yeri) : 2 : Barem 17 A I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR: (1) Gümrük ve Rüsumat Dairesi hizmetlerinin plânlanmasında, koordinasonunda, denetlenmesinde, yönetiminde, yönlendirilmesinde ve Daire ile ilgili yasal, yönetsel, mali ve diğer görevlerin yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olur, ve (2) Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir. II. ARANAN NİTELİKLER: 8

9 (1) Uygun konularda bir Üniversite, akademi veya yüksek okulu biitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu biitirmiş olmak; (2) Gümrük ve Rusumat Dairesinde bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak, üç yıl çalışma koşulunu haiz kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. olmak. (4) İlk uygulamada yukarıdaki koşullara bakılmaksızın Gümrük Hizmetleri Sınıfının I.derecesinde en az üç yıl veya II inci derecesinde en az on yıl hizmet etmiş olanlar başvurabilir. Kadro Adı Hizmet Sınıfı MÜFETTİŞ (MÜDÜR MUAVİNİ) KADROSU HİZMET ŞEMASI Derecesi Kadro Sayısı : 5 Maaş : Barem 17 A : Müfettiş (Müdür Muavini) : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (Yükselme Yeri) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR: (1) Gümrük hizmetlerinin bütün kademelerinde yürütülen işleri denetler ve denetledikleri işlerle ilgili olarak Müdüre rapor sunar, (2) Merkez ve şubelerde görevli memurların çalışmalarını izler, denetler ve Müdüre rapor sunar, (3) Denetimlarde ortaya çıkan anomalilerin geciktirilmeden sonuçlandırılmasını sağlar; (4) Müdürün zaman zaman çıkaracağı yönergelerin hazırlanmasında yardımcı olur ve bu yönergelerin uygulanmasını denetler, (5) Daire personelinin eğitimini sağlamak amacıyla kurslar düzenler, ve (6) Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Uygun konularda bir Üniversite, akademi veya yüksek okulu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak; (2) Gümrük ve Rusumat Dairesinde bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; (4) Ilk uygulamada yukarıdaki koşulara bakılmaksızın Gümrük Hizmetleri Sınıfının I inci derecesinde en az üç yıl veya II inci derecesinde en az on yıl hizmet etmiş olanlar başvurabilirler. 9

10 Kadro Adı Hizmet Sınıfı MÜFETTİŞ YARDIMCISI KADROSU HİZMET ŞEMASI Derecesi Kadro Sayıısı : 6 Maaş : Barem 17B : Müfettiş Yardımcısı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) (1) Gümrük Hizmetlerinin bütün kademelerinde yürütülen işlerin denetiminde, Merkez ve şubelerde görevli memurların çalışmalarının izlenme ve denetiminde ve eğitiminde, Müdürün zaman zaman çıkaracağı yönergelerin hazırlanmasında Müfettiş (Müdür Muavini)'lerine yardımcı olur; ve (2) Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir. II. ARANAN NİTELİKLER; (1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okulu bitirmiş olmak veya Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak; (2) Gümrük Hizmetleri sınıfının I'inci derecesinde en az üç yıl veya Gümrük Hizmetleri Sınıfının II'inci derecesinde en az sekiz yıl çalışmış olmak; (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derecesi Kadro Sayısı : 10 Maaş : Barem 17B ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI : Şube Amiri : Gümrük Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULLUKLARI: (1) Gümrük ve Rüsumat Dairesine bağlı şubelerindeki hizmetlerin plânlanmasından, koordinasyonundan, denetiminden, yönetiminden ve yönlendirilmesinden ve bağlı olduğu şubece yürütülen her türlü gümrük hizmetlerinin, yerine getirilmesinden sorumludur; ve (2) Müdür târafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir. II. ARANAN NİTELİKLER: (I) Uygun konularda bir Üniversite, Akademi veya Yüksek Okulu bitirmiş olmak veya Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak (2) Gümrük Hizmetleri Sınıfının I'inci derecesinde en az üç yıl veya Gümrük Hizmetleri Sınıfının II'nci derecesinde en az sekiz yıl çalışmış olmak; 10

11 (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başanlı olmak (4) Îlk uygulamada yukandaki koşullara bakılmaksızın Gümrük Hizmetleri Sınıfının II'nci derecesinde olup da fiilen bu görevi yürütenler de başvurabilirler. GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU KADROSO HİZMET ŞEMASI Kadro Adı : Gümrük ve Rüsumat Memuru Hizmet Sınıfı : Gümrük Hizmetleri sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 10 Maaş : Barem (1) Gümrük ve Rüsumat Dairesinin Merkez ve Şubelerindeki hizmetlerin yürütülmesi için oluşturulan birimlerîn etkîn bîr şekilde yürütülmesinden sorumludur: (2) Bağlı olduğu Merkez ve Şubelerde Kamu Görevlileri Yasasının 105'nci maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulüyle çalıştırılabilir; ve (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerîne getîrîr. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Uygun konularda bir üniniversite, Akademi veya Yüksek Okulu bitirmiş olmak veya Lise ve dengi bir orta öğretim kurumunu bîtîrmîş olmak ; (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak ; Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak (4) İlk uygulamada yukarıdaki koşullara bakılmaksızın Gümrük Hizmetleri Sınfının III'ncü derecesinde en az on yıl çalışmış olanlar da başvurabilir GÜMRÜK VE RUSUMAT MEMURU KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı : Gümrük ve Rusumat Memuru Hizmet Sınıfı : Gümrük Hizzmetleri Sınıfı Derecesi : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 40 Maaş ;

12 (1) Gümrük ve Rüsumat Dairesinin Merkez ve Şubelerinde oluşturulan çeşitli bölümlerin birinden sorumlu olur ve bağlı bulunduğu bölümün işlemlerinî yürütür. (2) Bağlı olduğu Merkez ve şubelerde Kamu Görevlileri Yasasının 105'nci maddesi kurallan çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalıştırabilir ; ve (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerîne getîrîr. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Uygun konularda bir Üniversite, Akademi veya yüksek okulu bitirmiş olmak veya Lise veya dengi bîr orta ögretim kurumunu bîtîrmîş olmak ; (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak ; Ancak, üç yıl çalışmış olma koşuluna haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başanlı olmak. GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı : Gümrük ve Rüsumat Memuru Hizmet Sınıfı : Gümrük Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 110 Maaş : (1) Gümrük ve Rüsumat Dairesinin Merkez, Şube ve Bölümlerinin herhangi birinde Gümrük ve Rüsumat işlemleri île; îlgîlî her türlü görevî yerîne getîrîr; (2) Bağlı olduğu Merkez ve şubelerde Kamu Görevlileri Yasasının 105'nci maddesi kuralları çerçevesinde vardiya ve rotasyon usulü ile çalıştınlabilir; ve (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerîne getîrîr. II. ARANAN NİTELİKLER; (1) (A) İktisat, Hukuk. İdari Bilimler, Maliye, İşletmecilik, Ticaret, Muhasebe veya istatistik konulannda bir fakülte veya yüksek okulu bitirmiş olmak; veya (B) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Kamu Görevlileri Yasası 75'inci rnaddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, bu sınıfa gîrmeye hak kazanmış olup kamu görevinde en az üç yıl çalışmış olmak; (2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 12

13 VEZNEDAR KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı : Veznedar Hizmet Sınıfı : Mali Hizmetler Sınıfı Derecesi ; III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 5 Maaş : Barem I. GÖREVİ YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Dairenin gelirlerle ilgili tüm tahsilar işlemlerini yapar; (2) Tahsil ettiği paraları bankaya yatırır; ve (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir. II. ARANAN NİTELİKLER; (1) (A) Maliye, İktisat, Hukuk, İstatistik, İşletmecilik, Muhasebe veya Ticaret konularında bir fakülte, akademi veya yüksek okulu bitirmiş olmak veya certified veya chartered accountant ünvanını taşımak; veya (B) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Kamu Görevlileri Yasasının 75'inci maddesinin (2)'nci fıkrası uyannca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olup, kamu görevinde en az altı yıl çalışmış olmak; (2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. GÜMRÜK VE RUSUMAT DAİRESİ MUHAFIZ KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı : Muhafız Hizmet Sınıfı : Gümrük Muhafaza Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I ( Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 5 Maaş : Barem (1) Gümrük kontrolünde bulunan her türlü eşyayı gözetler, kollar, korur ve bu görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan sorumlu olur; (2) Kamu Görevlileri Yasasını 105'inci maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalıştırılabilir; ve (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir. II. ARANAN NİTELİKLER; (1) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. (2) İlgili mevzuat uyannca yapılacak sınavlarda başarılı olmak: 13

14 MUHAFIZ KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı : Muhafız Hizmet Sınıfı : Gümrük Muhafaza Hizmetleri Sınıfı Derecesi : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 10 Maaş : Barem (1) Devletin gümrüklerinde her türlü eşyayı gözetler, kollar ve korur görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili görev çizelgelerini hazırlar, bu görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesini denetler ve üstlerine bu hizmetlerle ilgili rapor sunar ve önerilerde bulunur (2) Kamu Görevlileri Yasasının 105 inci maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalıştırılabilir; ve (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir. II. ARANAN NİTELİKLER; (1) Bir alt derecede en az üç yıl hizmet etmiş olmak. Ancak, 3 yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde asgari bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. (2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. GUMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ MUHAFlZ KADROSU HİZMET ŞEMAS1 Adı : Muhafız Hizmet Sınıfı : Gümrük Muhafaza Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 20 Maaş : Barem 9-10 (1) Gümrük antrepo, ambar, sundurma ve alanlarında bulunan her türlü eşyayı gözetler, kollar ve korur, bu eşyanın gümrük denetimi yapılmadan Devlete giriş ve çıkışını, bu tür eşya ile ilgili kîşîlerî ve gümrük kaçakçılığını önler; (2) Kamu Görevlileri Yasasının 105'inci maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalıştırılabilir; ve (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir. II. ARANAN NİTELİKLER; (1) Bir alt derecede en az üç yıl hizmet etmiş olmak; Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. (2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 14

15 GUMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ MUHAFIZ KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı : Muhafız Hizmet Sınıfı : Gümrük Muhafaza Hizmetleri Sınıfı Derecesi : IV (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 55 Maaş : Barem I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI (1) Gümrük antrepo, ambar, sundurma ve alanlarında bulunan her türlü eşyayı gözetler, kollar ve korur, bu eşyanın gümrük denetimi yapılmadan Devlete giriş ve cıkışını, bu tür eşya ile ilgili kişileri ve gümrük kaçakçılığını önler. (2) Kamu Görevlileri Yasasının 105 inci maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyıon usulü ile çalıştırılabilir; ve (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirir. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Lise veya dengi Bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak; (2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. GÜMRÜK VE LİMAN BEKÇİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı : Gümrük ve Liman Bekçisi Hizmet Sınıfı : Gümrük ve Liman Bekçiliği Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 10 Maaş : Barem 8-9 I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI; (1) Devletin gümrüklerinde her türlü eşya antrepo, ambar, sundurma ve alanlarını kollamak ve korumak görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili görev çizelgelerini hazırlar. Bu görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesini denetler ve üstlerine bu hizmetlerle ilgili rapor sunar ve önerilerde bulunur; (2) Kamu Görevlileri Yasasının 105 inci maddesi kuralları çerevesinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalıştırılabilir; ve (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir. II. ARANAN NİTELİKLER; (1) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak 3 yıl çalışmış olma koşuluna haiz uygun evsafta kamu görevlisinin bulunmaması halinde asgari 1 yıl çalışmış olma koşulu 15

16 aranır. (2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. GÜMRÜK VE LİMAN BEKÇİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı : Gümrük ve Liman Bekçisi Hizmet Sınıfı : Gümrük ve Liman Bekçiliği Hizmetleri Sınıfı Derecesi : II (İlk Atama) Kadro Sayısı : 50 Maaş : Barem (1) Devletin gümrüklerinde her türlü eşyayı, antrepoyu, ambar, sundurma ve alanlarını kollar ve korur. (2) Kamu Görevlileri Yasasının 105 inci maddesi kuralları çerçevesinde vardiye veya rotasyon usulü ile çalıştırılabilir; ve (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Ortaokul veya dengi bir öğrenim kurumunu bitirmiş olmak. (2) İlgilimevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 16

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 45/1987 BÜTÇE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa İsim Tefsir Dairenin Kuruluş

Detaylı

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Ocak 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR Kapsam 2. (1) Bu Yasa, Devletin

Detaylı

İÇİNDEKİLER Kısa İsim... 6

İÇİNDEKİLER Kısa İsim... 6 İÇİNDEKİLER Kısa İsim... 6 BİRİNCİ KISIM (Genel Kurallar) Kapsam... 6 Tefsir... 6 Amaç... 7 Temel İlkeler... 8 Hizmetlerin yürütülmesi ve istihdam şekilleri... 8 Kamu Hizmeti Komisyonunun görevleri...

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM - Genel Kurallar Madde 2. Kapsam Madde 3. Tefsir Madde 4. Amaç Madde 5. Kamu Hizmeti Komisyonunun Görev ve Yetkisi

BĐRĐNCĐ KISIM - Genel Kurallar Madde 2. Kapsam Madde 3. Tefsir Madde 4. Amaç Madde 5. Kamu Hizmeti Komisyonunun Görev ve Yetkisi RG Sayı: 52 3 Haziran 1985 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisinin 14 Mayıs 1985 tarihli Birleşiminde Kabul olunan Öğretmenler Yasası, Anayasanın 94(1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler İÇİNDEKİLER 3 1. Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası...5 2. Vakıf Yöneticiler Kurulu...21 2.1. Vakıf Yöneticiler Kurulu Çalışma Esasları ve Sekretaryasının Kuruluş Tüzüğü...23

Detaylı

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Detaylı

ĐKĐNCĐ KISIM. (Kamu Görevlilerinin Ödev ve Sorumlulukları, Genel Hakları ve Uymaları Gereken Yasaklar)

ĐKĐNCĐ KISIM. (Kamu Görevlilerinin Ödev ve Sorumlulukları, Genel Hakları ve Uymaları Gereken Yasaklar) ĐÇĐNDEKĐLER Kısa Đsim... 6 BĐRĐNCĐ KISIM (Genel Kurallar) Kapsam... 6 Tefsir... 6 Amaç... 7 Temel Đlkeler... 8 Hizmetlerin yürütülmesi ve istihdam şekilleri... 8 Kamu Hizmeti Komisyonunun görevleri...

Detaylı

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI İÇ DÜZENİ. (75/2009; 37/2010 ve 49/2010 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) 6/2009

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI İÇ DÜZENİ. (75/2009; 37/2010 ve 49/2010 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) 6/2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 19 Ocak 2009 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

İKİNCİ KISIM BANKANIN GÖREVİ, YETKİLERİ VE OLUŞUMU MADDE 5. BANKANIN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 6. BANKANIN MERKEZİ

İKİNCİ KISIM BANKANIN GÖREVİ, YETKİLERİ VE OLUŞUMU MADDE 5. BANKANIN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 6. BANKANIN MERKEZİ R. G. 74 17 Temmuz, 1992 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KALKINMA BANKASI YASASI İÇDÜZENİ MADDE 1. KISA İSİM BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR MADDE 2. TEFSİR MADDE 3. KURULUŞ VE ÜNVAN MADDE 4. AMAÇ İKİNCİ KISIM

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 10 Temmuz 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27990 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞININ KURULMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10085 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5648 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/5/2007 Sayı : 26526 Yayımlandığı

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Tanımlar Kuruluş MADDE 1.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.07.2011 Sayı: 2011/163 Ref: 4/163

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.07.2011 Sayı: 2011/163 Ref: 4/163 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.07.2011 Sayı: 2011/163 Ref: 4/163 Konu: VERGĐ DENETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NIN KURULMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN TASARISI

AVRUPA BĐRLĐĞĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN TASARISI AVRUPA BĐRLĐĞĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN TASARISI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Teşkilat Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE. Sayı : 121 EK I 23 Kasım, 1993 YASALAR. Bölüm 1

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE. Sayı : 121 EK I 23 Kasım, 1993 YASALAR. Bölüm 1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı : 121 EK I 23 Kasım, 1993 YASALAR Bölüm 1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 9 Kasım, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Özürlüler'i

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Kanun No. 5580 R.Gazete No. 26434 Tarihi: 8.2.2007 R.G. Tarihi: 14.2.2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - Bu yönetmenliğin amacı, Bayındır Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün teşkilat yapısı, hukuki statüsünü, görev, yetki

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU 10015 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Kanun Numarası : 5580 Kabul Tarihi : 8/2/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/2/2007 Sayı : 26434 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU. Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU. Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690 BÖLÜM I - Amaç, Kapsam ve Kuruluş Amaç TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690 MADDE 1 - Barışçıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma

Detaylı

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 1. Kadro Adı : Tercüman Mütercim Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı