T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Nisan 1993 Sayı: PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası Andlaşma İlişik listede konulan yazılı ekli belgelerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 25/ 2/1993 tarihli ve EİGY-I1-1189, ElGY-I-1190, IADA/ , sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre Bakanlar Kurulu'nca 5/3/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL Başbakan Hüsamettin CİNDORUK CUMHURBAŞKANI V. l.tez ve Başb. Yrd.V. C. ÇAĞLAR T. ÇİLLER E. CEYHUN İ.TEZ A. GÖNEN T.AKYOL G. ERGEN EKON O.KİLERCİOĞLU M. KAHRAMAN Ö. BARUTÇU M.A. YILMAZ E. ŞAHİN Ş.ERCAN M. BATALLI M. S. OKTAY Adalet Bakanı N.AYAZ Milli Savunma Bakanı K. TOPTAN Milli Eğitim Bakanı 1. SEZGİN H. ÇETİN İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 0. KUMBARACIBAŞI Bay. ve İskan Bakanı S.ORAL Maliye ve Gümrük Bakanı Y.AKTUNA Sağlık Bakanı Y. TOPÇU Ulaştırma Bakanı M.T. KÖSE San. ve Tic. Bakanı A. ATEŞ Turizm Bakanı Resmi Gazele Kodu: N. CEVHERİ Tarım ve Köyişleri Bakanı E. FARALYALI Enerji ve Tab. Kay. Bakanı V. TANIR Orman Bakanı Çalışma M. MOĞULTAY ve Sosyal Güvenlik Bakanı D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı V. TANIR Çevre Bakanı V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1 İçindekiler 128. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 19 Nisan Sayı: /3/1993 Tarihli ve 93/4216 Sayılı Kararnamenin Eki LİSTE 1- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan an Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik işbirliği Anlaşması 2- Türkiye-Fransa Karına Ekonomik Komisyonu IlI.Dönem To Toplantısı Mutabakat Zaptı 3- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı İle Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Terörizm ve Organize Suçlarla Nucadelede Mücadelede İşbirliği İşbirliği Anlaşması 4- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Polonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Kamu Güvenliği ve Asayişin Korunmasına Dair İşbirliği Anlaşması TÜRKİYECUMHURİYETİ HÜKÜMETİN MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET, EKONOMİK VE TEKNÎK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti (bundan böyle "Akit Taraflar" diye anılacaktır): iki ülke arasındaki ticareti, ekonomik ve teknik işbirliğini karşılıklı yarar esasına göre genişletmek ve geliştirmek arzusuyla, 'Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : MADDE 1 Akit Taraflar, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve teknik ilişkileri teşvik etmek ve kolaylaştırmak için ilgili kanunları ve yönetmelikleri çerçevesinde uygun olan bütün önlemleri alacaklardır. MADDE 2 1. Akit Taraflar. iki ülke arasında malların ithalatı ve ihracatında gümrük vergileri, diyor vergiler ve resimler ile gümrük formalitelerinde birbirlerine en çok kayrılan ülke muamelesi uygulayacaklardır. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 2

3 19 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 2. Akit Taraflardan hor biri, diğer Akit Taraf menşeli malların ithalatında, miktar kısıtlamalarının uygulanması; lisans verilmesi ve bu gibi ithalatta yapılacak ödemeler için gerekli dövizin tahsisi ile ilgili olarak ayırımcı olmayan muamele" uygulayacaklardır. 3. Bu maddenin 1. ve 2. paragrafında yeralan hükümler aşağıdaki durumlarda uygulanmayacaktır : a) Taraflardan birinin sınır ticaretini kolaylaştırmak için komşu ülkelere sağladığı veya sağlayabileceği avantajlar, b) Taraflardan birinin taraf olduğu veya bundan böyle taraf olabileceği, gümrük birlimi veya serbest ticaret bölgesini hedefleyen anlaşmalardan doğan avantajlar, c) Taraflardan birinin bölgesel veya çok taraflı anlaşmalar gereğince gelişmekte, olan herhangi bir ülkeye sağladığı veya sağlayabileceği avantajlar, MADDE 3 Her iki ülkenin tüzel ve gerçek kişileri, diğer Akit Taraf ülkesinde icra edecekleri ekonomik ve ticari faaliyetlerde, kişilerin ve malların korunması ile ilgili olarak en çok kayrılan ülke muamelesinden yararlanacaklardır.. MADDE 4 iki ülke arasında mallar ve hizmetler için. yapılacak tüm ödemeler, her iki ülkede yürürlükte olan kambiyo kanunlarına ve mevzuatına uygun olarak, serbestçe değiştirilebilir paralarla yapılacaktır. MADDE. 5 Akit Taraflar ülkeleri arasındaki ticareti daha da geliştirmek amacıyla, ilgili makamlarının aralarında mutabık kalacakları şartlarda, bilgi ve ticaret ve iş heyetleri değişimini; birbirlerinin ülkelerinde düzenlenecek ticaret fuarlarına katılımı ve her bir ülkenin diğer ülkede ticari sergiler düzenlemesini, mümkün olan ölçüde kolaylaştıracaklardır. MADDE 6 Akit Taraflar, her iki ülkede yürürlükte bulunan ilgili kanunları ve yönetmelikleri gereğince. aşağıda belirtilen malların ithalat ve ihracatında gümrük vergilerinden resimlerinden ve diğer harçlardan muafiyet sağlayacaklardır. a) Ticari değer taşımayan numune ve reklam malzemeleri, b) Tekrar ihraç edilmek kaydıyla. montaj veya onarım amacıyla getirilen alet ve maddeler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 19 Nisan Sayı: c) Tekrar ihraç edilmek kaydıyla, sabit ve geçici fuar ve sergiler için getirilen mallar. di İadesi sözkonusu olan. uluslararası ticarette kullanılan özel konteyner ve paketler, e) Tekrar ihraç edilmek kaydıyla. tesisler ve diğer sanayi yapılarının inşaatında kullanılmak üzere bu inşaatların müteahhiti tarafından ithal edilen ve yerel kaynaklardan hazır olarak temin edilemeyen özel aletler ve teçhizat. MADDE 7 Akit Taraflar her iki ülkede yürürlükte olan kanunlar ve yönetmelikler gereğince: a) Diğer ülke menseli ve ücüncü bir ülkeye yönelik, b) Üçüncü bir ülke menşeli ve diğer ülkeye yönelik. malların transit geçişini kolaylaştıracaklardır. MADDE 8 Her Akit Taraf, diğer Akit Tarafın tüzel kişilerinin, ülkesinde ticaret ofisleri kurmalarına izin verecek ve bu gibi. ticaret ofislerine, asgari olarak, üçüncü ülke tüzel kişilerinin ticaret ofislerine tanıdığı kayırıcı muameleyi tanıyacaktır. MADDE 1. Her ülkenin gerçek ve tüzel kişilerine diğer Akit Tarafın ülkesindeki butun mahkemelere girebilme bakımından ulusal muamele uygulanacaktır. 2. îki ülkenin gerçek ve tüzel kişileri arasında sonuçlandırılan ticari mukaveleler ve muamelelerden doğan ihtilafların çözürnü, bu gibi münferit mukavelelerde belirtilen tahkim maddelerine göre ele alınacaktır. MADDE 1 0 Akit Taraflar, diğerlerinin yanısıra, aşağıda belirtilenleri ekonomik ve teknik işbirliği imkanı bulunan alanlar olarak belirlemişlerdir : a) Tarım, ormancılık ve hayvan kaynakları, b) Tanına dayalı sanayiler, c) İmalat sanayi., d) Metalürji, e) Kücük ve orta ölçekli sanayiler. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 4

5 19 Nisan Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 F) Maden arama ve madencilik. g) Mühendislik ve insaat. Iı) Mali, mesleki ve sınaî hizmetler ve bankacılık, i) Ulaştırma ve haberleşme, j) Turizm, k) Serbest Bölgeler.. MADDE 11 Akit Taraflar, bu anlaşmanın işleyişini kolaylaştırmak ve denetlemek. uygulanması ile ilgili sorunları incelemek ve çözüm bulmanın yanısıra, iki ülke arasındaki ticaretin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla önlemler tavsiye etmek için her iki tarafın temsilcilerinden oluşan. karşılıklı mutabık kalınacak tarihlerde sırayla Ankara ve Ulan Rator'da _toplanacak bir Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi kurmayı kararlatırmışlardır. MADDE 12 Taraflar arasında bu anlaşmanın yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan her türlü uyuşmazlıklar, makul olmayan bir gecikmeye sebebiyet verilmeden, dostane danışma ve görüşmeler yoluyla çözüm çözümlenecektir. MADDE Bu Anlaşma, yürürlüğe giriş için tüm yasal gereklerin yerine getirildiğini Akit Tarafların birbirlerine bildirdikleri tarihte yürürlüde girecektir. 2. Bu Anlaşma beş yıl süre ile yürürlükte kalacak ve Taraflardan birisi, geçerlik süresinin bitiminden asgari altı ay önce diğerine Anlaşmanın sona erdirilmesi niyetini yazılı olarak bildirmedikçe, birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır. MADDE 14 İşbu Anlaşmanın sona ermesinden sonra, Anlaşmanın bitiş tarihinde henüz tamamlanmamış mukaveleler için. bu Anlaşma hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir. Aşağıda imzaları bulunan., her iki Hükümetin tam yetkili temsilcileri, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. Ankara'da, 29 Mayıs 1992 tarihinde., İngilizce dilinde iki asıl nüsha olarak yapılmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ADINA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

16.12.2000 Cumartesi Sayı: 24262 (Asıl)

16.12.2000 Cumartesi Sayı: 24262 (Asıl) 16.12.2000 Cumartesi Sayı: 24262 (Asıl) Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Denizcilik Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2 Şubat 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27834 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2011/1264 20 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da imzalanan ve 2/11/2010 tarihli ve 6020 sayılı Kanun ile onaylanması uygun

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Mayıs 1994 PAZAR. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Mayıs 1994 PAZAR. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Mayıs 1994 PAZAR Sayı : 21935 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı

Detaylı

PORTEKİZ CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

PORTEKİZ CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI PORTEKİZ CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan sonra taraflar olarak anılacak olan Portekiz Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İki devlet

Detaylı

Not: Tasarı; Başkanlıkça tali olarak Plan ve Bütçe, esas olarak da Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir,

Not: Tasarı; Başkanlıkça tali olarak Plan ve Bütçe, esas olarak da Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir, Donem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 71) Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu

Detaylı

M. Z. ÇAĞLAYAN E. GÜNAY

M. Z. ÇAĞLAYAN E. GÜNAY 14 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27141 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2009/14626 13 Kasım 2008 tarihinde Ankara da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA. Madde l.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA. Madde l. TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İtalya Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Akit Taraflar

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 415) Dönem: 20 Yasama Yılı :3. T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 22.7.1997 Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.0.

T.B.M.M. (S. Sayısı: 415) Dönem: 20 Yasama Yılı :3. T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 22.7.1997 Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.0. Dönem: 20 Yasama Yılı :3 T.B.M.M. (S. Sayısı: 415) Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 8 Ağustos 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26607 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2007/12427 12 Ekim 2005 tarihinde Belgrad'da imzalanan, 13/3/2007 tarihli ve 5600 sayılı Kanunla onaylanması uygun

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003 Sayı: 25088)

(Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003 Sayı: 25088) -658- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLAR ARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003

Detaylı

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G.

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G. Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G. 31/3/2004 tarihli ve 5108 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Geçici İthalat Sözleşmesi

Detaylı

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.7.2014/ 29047 R.G. 2014/6460 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Mart 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28574 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Ocak 1992 CUMA Sayı : 21107 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 23 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28568 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4286 Ekli Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar ın yürürlüğe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Şubat 2013 CUMARTESİ Sayı : 28568 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4286

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 13 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27227 MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2009/14979 5/2/2009 tarihli ve 5836 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı: 93/4690 Karar Tarihi : 27/07/1993 27.081993 tarihli,

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) 7673 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4457 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.11.1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

1/824 Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

1/824 Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Dönem : 21 Yasama Yılı: 1 T.B.M.M. (S. Sayısı: 108) Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29377 MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2015/7586 17

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 170)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 170) Dönem : 21 Yasama Yılı: 1 T.B.M.M. (S. Sayısı: 170) Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihaî Senedi, Enerji Şartı Antlaşması ve Eki'ni Teşkii Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı