Sayı: 38/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı: 38/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:"

Transkript

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 29 Haziran 2015 tarihli Yetmişinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle ilan olunur. Sayı: 38/2015 ŞANS OYUNLARI (DEĞİŞİKLİK) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 31/ /2011 1/ nci 1. Bu Yasa, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda Esas Yasa olarak anılan Şans Oyunları Yasası ile birlikte okunur. 2. (1) Esas Yasa, 2 nci maddesinde yer alan Şans Oyunu Salonu tefsirinden hemen sonra aşağıdaki yeni Şans Oyunu Salonu İzni tefsiri eklenmek suretiyle değiştirilir: Şans Oyunu Salonu İzni, Bu Yasanın 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki koşulları sağlayarak turistik tesisinde şans oyunu salonuna sahip olmayı anlatır. (2) Esas Yasa, 2 nci maddesinde yer alan Şans Oyunu Salonu İşletmecisi tefsiri kaldırılmak ve yerine sırasıyla aşağıdaki Şans Oyunu Salonu İşletmecisi, Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı ve Ruhsat tefsirleri eklenmek suretiyle değiştirilir: Şans Oyunu Salonu İşletmecisi, Şans Oyunu Salonu Ruhsatına veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatına sahip tüzel kişileri anlatır. Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı, Şans Oyunu Salonu İznini elinde bulunduran tüzel kişilerden, Şans Oyunu Salonunun içinde bulunduğu tüm tesisi kiralayarak, Bakanlar Kurulu kararı ile uygun görülen tüzel kişilere verilen Şans Oyunu Salonu açma ve çalıştırma iznini anlatır. Ruhsat ; Şans Oyunu Salonu Ruhsatını veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatını anlatır. 3. Esas Yasa 6 ncı maddesinin, (4) üncü ve (5) inci fıkraları kaldırılmak ve

2 6 ncı yerlerine sırasıyla aşağıdaki yeni (4) üncü ve (5) inci fıkralar konmak suretiyle değiştirilir: (4) Yıllık harç miktarını gününde ödemeyen tüzel kişilerin Şans Oyunu Salonu Ön İzinleri iptal edilir. (5) Projede öngörülen inkişafın bütününün tamamlanması ve nihai tasvip şahadetnamesinin (final approval) verilmesinden önce ve/veya kısmi tasvip şahadetnamesinin verilmesi ile müracaat sahibi Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı almak için başvuramaz ve Şans Oyunu Salonunu faaliyete geçiremez. 7 nci 4. Esas Yasa, 7 nci maddesinin (2) nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2) nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: (2) Şans Oyunu Salonu İzni alan tüzel kişi daha sonra bu maddenin (1) inci fıkrasında belirtilen şartları kaybederse Şans Oyunu Salonu İzni Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilir. Şans Oyunu Salonu İzni iptal olan tesiste Şans Oyunu Salonu İşletmeciliği yapan tüzel kişi faaliyetini sürdüremez ve Ruhsatı Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilir. 8 inci 5. Esas Yasa, 8 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 8 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Yeni Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı Alma ve Yenileme Koşulları 8. Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı almak ve/veya mevcut ruhsatını yenilemek için müracaat edecek olanlar aşağıdaki koşullara tabidirler: (1) Şirketin en az %20 (yüzde yirmi) hissesine sahip hissedarlarının (faydalanıcı sahip), direktörlerinin, yönetici ve her kademedeki yetkili ve çalışanlarının suç gelirlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarından yüz kızartıcı suç kapsamındaki, para aklamak, terörist veya terör örgütlerine finansman sağlamak, insan kaçakçılığı, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, yasadışı uyuşturucu (narkotik) madde ve psikotrop madde kaçakçılığı, yasadışı silah kaçakçılığı, yolsuzluk ve rüşvet, dolandırıcılık, sahtekarlık, sahte para, cinayet, insan kaçırma, yasadışı alıkoymak ve rehin almak, insan soyma

3 ve hırsızlık, gümrük, tüketim vergisi ve diğer vergi kaçakçılığı, vergi suçu, hileli iflas, bilgi sızdırma ve piyasa suistimali suçları, organize suç gruplarına dahil olmak ve haraç toplama suçları sebebiyle 2 (iki) yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan hüküm giymemiş olmaları koşuldur. (2) (A) Şans Oyunu Salonu İznine sahip tüzel kişiler Şans Oyunu Salonu Ruhsatı alabilmek için Bakanlığa müracaat ederler. (B) Bu maddenin (4) üncü fıkrasında öngörülen koşulların oluşması halinde Şans Oyunu Salonu İzni sahibinin onay vereceği tüzel kişiler ise Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı alabilmek için Bakanlığa müracaat ederler. (3) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı almak isteyen tüzel kişiler, Bakanlıkça hazırlanacak matbu formları doldurmak suretiyle müracaatlarını Bakanlığa yaparlar. (4) (A) Şans Oyunu Salonu Ruhsatına müracaat eden tüzel kişiler, Şans Oyunu Salonu İznine sahip taşınmaz malın sahibi veya Şans Oyunu Salonu İznine sahip tüzel kişiler olmalıdır. (B) Şans Oyunu Salonu İşletmecilik ruhsatına müracaat eden tüzel kişiler ise Şans Oyunu Salonu İzni sahibi ile tüm tesis için kira sözleşmesi akdetmiş tüzel kişiler olmalıdır. (5) Başvuru sahipleri, mali durumları ve ticari itibarlarının Bakanlık tarafından araştırılabilmesi için haklarında referans alınabilecek banka isimlerini belirtir ve Bakanlığın isteyeceği her türlü bilgi ve belgeleri temin ederler.

4 (6) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı alacak olan tüzel kişilerin ödenmiş sermayeleri en az 500,000.- (Beş Yüz Bin Euro) veya karşılığı Türk Lirası olmalıdır. (7) Şans Oyunu Salonu Ruhsatına veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatına müracaat eden tüzel kişiler, Şirketler Mukayyitliğinden alacakları hissedarlar ve direktörler listesini Bakanlığa sunmak zorundadırlar. Bu fıkra anonim şirketler için yönetim kurulu üyeleri ve yetkili kişilerine de uygulanır. Söz konusu tüzel kişilerin hissedarları tüzel kişi ise ve en az %20 (yüzde yirmi) hisseye sahipse, bu tüzel kişilerin %20 (yüzde yirmi) ve üzeri hisseye sahip hissedarlarının (faydalanıcı sahip), yönetim kurulu üyelerinin ve diğer yetkili kişilerle ilgili bilgilerin de istenmesi koşuldur. (8) Tüzel kişilerin en az %20 (yüzde yirmi) hissesine sahip hissedarları (faydalanıcı sahip) ve/veya üyelerinin ve direktörlerinin, affa uğramış olsa dahi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde veya dışında, taksirli suçlar hariç olmak üzere, yüz kızartıcı suç kapsamındaki, para aklamak, terörist veya terör örgütlerine finansman sağlamak, insan kaçakçılığı ve insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, yasadışı uyuşturucu (narkotik) madde ve psikotrop madde kaçakçılığı, yasadışı silah kaçakçılığı, yolsuzluk ve rüşvet, dolandırıcılık, sahtekarlık, sahte para, cinayet, insan kaçırma, yasadışı alıkoymak ve rehin almak, insan soyma ve hırsızlık, gümrük, tüketim vergisi ve diğer vergi kaçakçılığı, vergi suçu, hileli iflas, bilgi sızdırma ve piyasa suistimali suçları, organize suç gruplarına dahil olmak ve haraç toplama suçları sebebiyle 2 (iki) yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir

5 suçtan hüküm giymemiş olmadığına dair ve ayrıca, kasten adam öldürme veya öldürmeye teşebbüs etme, ırza geçme veya geçmeye teşebbüs etme, hırsızlık, rüşvet alma veya verme gibi yüz kızartıcı suçlardan birisinden kesin olarak hüküm giymemiş olduklarına dair Polis Genel Müdürlüğünden veya yabancı mükelleflerin kendi ülkelerinin Savcılık ve/veya Polis Genel Müdürlüğünden alacakları onaylı İngilizce veya Türkçe karakter ve/veya sabıka kayıt belgelerini, gerekirse tercüme ettirip, Bakanlığa ibraz etmeleri zorunludur. Karakter ve/veya Sabıka Kayıt Belgelerinin doğruluğundan kendileri sorumludur. Bu fıkra kuralları, anonim şirketler için yönetim kurulu üyelerine ve yetkili kişilerine de uygulanır. Söz konusu tüzel kişilerin hissedarları tüzel kişi ise ve en az %20 (yüzde yirmi) hisseye sahipse, bu tüzel kişilerin %20 (yüzde yirmi) ve üzeri hisseye sahip hissedarlarının (faydalanıcı sahip), yönetim kurulu üyelerinin ve diğer yetkili kişilerinin de bilgileri istenir. (9) Hissedar ve/veya üyeleri ve direktörleri de dahil olmak üzere tüzel kişiler herhangi bir vergi kaçakçılığı suçundan mahkumiyetleri ve/veya başvuru zamanına kadar olan süre içerisinde Devlete karşı bir önceki döneme ait vergi borçları ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına mükellefiyetleri bulunmadığına dair, ilgili Dairelerden temin edecekleri belgeleri Bakanlığa ibraz etmelidir. Bu fıkra, anonim şirketler için yönetim kurulu üyelerine ve yetkili kişilerine de uygulanır. (10) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı alacak veya yenileyecek olan tüzel kişi, Şans Oyunu Salonu olarak kullanılacak alanda en az 7 (yedi) adet Şans Oyunu Masası ve en az 75 (yetmiş beş) Şans

6 Oyunu Makinesi bulundurmalıdır. (11) Bakanlığa yapılan tüm müracaatlar, Bakanlıkça değerlendirilerek, bu Yasada belirtilen şartlara haiz olanlar Bakanlar Kuruluna onay için sevk edilir. (12) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı başvuru sahipleri, ruhsatları Bakanlar Kurulunca onaylandıktan sonra, bu Yasanın 10 uncu maddesinde öngörülen Ruhsat Harcını ödemek ve bu Yasanın 12 nci maddesinde öngörülen teminat mektubunu Bakanlığa sunmak zorundadırlar. (13) Bu maddenin (5) inci, (6) ncı, (7) nci, (8) inci ve (9) uncu fıkralarında belirtilen şartların herhangi birinde değişiklik olması halinde ilgili Şans Oyunu Salonu İşletmecisi en geç 14 (on dört) gün içerisinde gerekli tedbirleri almak ve Bakanlığa bildirmek zorundadır. (14) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı 3 (üç) yıl için verilir. Şans Oyunu Salonu Ruhsatı ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı Bakanlar Kurulunca her 3 (üç) yılda bir bu Yasa kurallarına uyulması koşuluyla yenilenir. Ancak, turistik tesisin tümünün kiralanması halinde ruhsat, kira sözleşmesinde belirtilen süreyi ve bu Yasanın öngördüğü süreyi aşamaz.

7 (15) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı alan tüzel kişiler bu izni birden fazla tesis veya yerde kullanamaz. Şans Oyunu Salonu Ruhsatı ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı verildiği tesiste geçerlidir ve hiçbir şekilde bir başka kişiye veya tüzel kişiliğe satılamaz, devredilemez ve ödünç verilemez. 9 uncu 10 uncu 6. Esas Yasa, 9 uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 9 uncu madde konmak suretiyle değiştirilir: Şans Oyunu Salonu İşletmeciler Birliğine Üyelik Şartı 9. Şans Oyunu Salonu İşletmeciliğini elinde bulunduran tüzel kişiler, Casino İşletmecileri Birliğine üye olmak zorundadırlar. Aksi halde ruhsatları iptal edilir. 7. Esas Yasa, 10 uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 10 uncu madde konmak suretiyle değiştirilir: Şans Oyunu Salonu Ruhsat Harcı ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsat Harcı 10. (1) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı harçları yıllıktır. Ancak ilk kez Ruhsat alan tüzel kişilerin ilk yıl ruhsat harçları, Ruhsatın verildiği aydan Aralık ayının son gününe kadar geçen süreyi kapsar. Ruhsat harçları, ruhsatın verildiği ilk gün peşin olarak Bakanlık hesabına gelirler veznesine ödenir. (2) Şans Oyunu Salonu Ruhsat harcı ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsat harcı yıllık 550,000,00- (Beş Yüz Elli Bin Euro) dur ve 1 Ocak 31 Aralık dönemini kapsamaktadır. Yıllık ruhsat harcı dört eşit taksitle ödenir. Yıllık ruhsat harcının birinci taksidi en geç ruhsatın geçerli olacağı dönemi kapsayan tarihten önceki yılın Aralık ayının 25 ine kadar peşin olarak, ikinci taksidi 25 Mart; üçüncü taksidi 25 Haziran ve dördüncü taksidi de 25 Eylül tarihine kadar Bakanlık hesabına gelirler veznesine

8 ödenir. Herhangi bir taksit ödemesinin gününde yapılmaması halinde Şans Oyunu Salonu, ödeme gerçekleşinceye kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinin bildirimi ile Polis Genel Müdürlüğünce kapalı tutulur. (3) (A) Şans Oyunu Salonu İşletmecisi, Şans Oyunu Salonu Ruhsatı harcı ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı harcı kapsamında olan 7 (yedi) adet Şans Oyunu Masası ve 75 (yetmiş beş) adet Şans Oyunu Makinesi üzerine eklenen her Şans Oyunu Masası için 3,300.- (Üç Bin Üç Yüz Euro) ve her Şans Oyunu Makinesi için (Altı Yüz Altmış Euro) fazladan harç öder. (B) Şans Oyunu Salonunda bulunan Şans Oyunu Masasına bağlı terminallerin her biri bir Şans Oyunu Makinesi olarak kabul edilir ve her biri için (Altı (C) Yüz Altmış Euro) harç alınır. Bilgisayar destekli (elektronik) birden fazla terminalli rulet makineleri ve buna benzer makineler Şans Oyunu Masası olarak kabul edilmez, fakat bu cihazlara bağlı terminallerin her biri bir Şans Oyunu Makinesi olarak işlem görür ve her biri için (Altı Yüz Altmış Euro) harç alınır. (4) Bakanlar Kurulu Şans Oyunu Salonu Ruhsat harçları ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı ile Şans Oyunu Masası ve Şans Oyunu Makineleri için alınan harçları her yıl en çok %20 (yüzde yirmi) oranını aşmamak kaydı ile artırabilir. Ancak bu rakam herhalükarda yıllık ruhsat harcının 2 (iki) katını aşamaz. 8. Esas Yasa, 11 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 11 inci

9 11 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Şans Oyunu Salonu Ruhsatının ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatının İptali 11. (1) (A) Ruhsat sahibinin isteği ile Şans Oyunu Salonu Ruhsatının veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatının iptali mümkündür. Ancak herhangi bir ruhsat harcı iadesi yapılmaz. (B) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı, kendi istekleri ile iptal edilen tüzel kişiler, Şans Oyunu Masaları ve Şans Oyunu Makinelerini Bakanlıktan izin almak kaydı ile bir başka ruhsat sahibi tüzel kişiye satabilirler. Ancak en geç 1 (bir) yıl içerisinde Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinin gözetimi altında yapılacak envanter sayımı neticesinde belirlenen demirbaşların, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinin uygun göreceği bir depoya depolanmaları zorunludur. (C) Yukarıdaki (B) bendinde belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi demirbaşlara el koyar. (2) (A) Bu Yasanın 8 inci maddesindeki kurallara uymayan ve/veya daha sonra bu Yasanın 8 inci maddesinde belirtilen nitelikleri kaybeden Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı sahibi tüzel kişinin Ruhsatı, Bakanlar Kurulunca iptal edilir. (B) Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen Ruhsatı iptal edilen tüzel kişinin Şans Oyunu Masalarına ve Şans Oyunu Makinelerine bu maddenin (1) inci fıkrasının (B) ve (C) bentleri uyarınca işlem yapılır. (3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından haciz işlemi

10 4/ /2009 kesinleşen Şans Oyunu Salonunun Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı iptal edilir. (4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyette bulunan Şans Oyunu Salonu İşletmecilerinin; (A) Bu Yasa kurallarına riayet etmediklerinin tespiti halinde Ruhsatları Bakanlar Kurulu tarafından iptal olur. (B) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kurallarına uymadıkları, Devletin resmi kurumları tarafından tespit edildiği takdirde, tüzel kişinin işlediği suçun türüne göre, tüzel kişiye Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Yasası kuralları dahilinde cezai işlem yapılır. (5) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı alan tüzel kişinin ve direktörlerinin bu Yasanın 8 inci maddesinin (5) inci, (7) nci, (8) inci, (9) uncu ve (12) nci fıkralarındaki şartlardan herhangi birisini taşımadıklarının tespit edilmesi veya bu şartları sonradan kaybetmeleri halinde, direktörlükten çıkartılıp, gerekli şartları taşıyan kişilerin direktörlüğe alınması ve ayrıca tüzel kişiyle ilgili yerine getirilmesi gereken mükellefiyetlerin ihbar tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yerine getirilmemesi durumunda Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edilir. (6) (A) Bakanlar Kurulu kararı ile Şans Oyunu Salonu Ruhsatının veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatının iptali, Resmi Gazete de yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. (B) İptal kararından sonra aynı tüzel kişiye Şans Oyunu Salonu açma veya işletme izni verilmez. (7) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk

11 Cumhuriyeti halkının huzur ve güvenliğini tehdit eden veya kamu yararı gözeterek, ülkede faaliyette bulunan herhangi bir Şans Oyunu Salonu Ruhsatını veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatını iptal etme hakkına sahiptir. (8) Ruhsatın iptalinden sonra tüm faaliyetler yasal olmaktan çıkar. Ruhsatı iptal edildikten sonra Şans Oyunu Salonu faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen tüzel kişiler suç işlemiş olur. 12 nci 9. Esas Yasa, 12 nci maddesinin (1) inci ve (2) nci fıkraları kaldırılmak ve yerlerine sırasıyla aşağıdaki yeni (1) inci ve (2) nci fıkralar konmak suretiyle değiştirilir: 39/ /2002 (1) Devletin olası alacaklarına karşılık teminat miktarı, her Şans Oyunu Salonu için bu Yasanın 10 uncu maddesinde belirtilen Şans Oyunu Salonu Ruhsat harcı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı harcı kadardır. Teminat mektubunun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası kapsamında olup denetlenen bir bankadan alınması ve en az 13 (onüç) ay süreli olmalıdır. (2) Devlete karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen Şans Oyunu Salonu İşletmecisinin, ruhsatının iptali durumunda Devlet, ruhsat sahibi tüzel kişinin teminatına el koyar ve bu teminattan Devlet alacakları tahsil edilir. Kalan miktar Şans Oyunu Salonu İşletmecisine iade edilir. 15 inci 16 ncı 10. Esas Yasa, 15 inci maddesinin (4) üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (4) üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir: 4/ /2009 (4) Şans Oyunu Salonu bilgisayarında tutulan müşteri bilgileri sürekli olarak güncellenir ve bu bilgiler, denetime gelen Bakanlık yetkililerine verilir. Müşteri bilgilerinin muhafazası en az Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasında belirtilen süre kadar olmalıdır. 11. Esas Yasa, 16 ncı maddesinin (2) nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2) nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: (2) Hesapların ve diğer mali işlemlerin bilgisayar kullanılarak

12 17 nci 4/ / uncu tutulması ve gerektiğinde bu işlemlere Bakanlığın ulaşabilmesi için Şans Oyunu Salonu İşletmecisi tarafından gerekli teknik altyapı ve donanımın sunulması şarttır. Bakanlık uygun gördüğü takdirde, Şans Oyunu Salonundaki mevcut teknik altyapının standardını belirleme hakkına sahiptir. 12. Esas Yasa, 17 nci maddesinin (1) inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1) inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: (1) Bakanlık denetçileri, bu Yasa ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kurallarına uyulup uyulmadığını, Şans Oyunu Salonlarında çalışan personeli, ayrıca Şans Oyunu Salonu İşletmecilerinin hesaplarını ve her türlü kayıtlarını, Şans Oyunu Masalarını ve Şans Oyunu Makinelerini denetleme hakkına sahiptirler. 13. Esas Yasa, 19 uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 19 uncu madde konmak suretiyle değiştirilir: İstihdam 19. Şans Oyunu Salonu İşletmecisi, Bakanlığın izni ile Şans Oyunu Salonunu yönetmek, özel eğitim gerektiren işleri yaptırmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarını yetiştirmek amacı ile dış ülkelerden yabancı personel getirebilir. Ancak Şans Oyunu Salonundaki görevleri yaptırmak üzere istihdam edilen personelin en az % 70 (yüzde yetmiş) i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmalıdır. Bu hususta Şans Oyunu Salonu İşletmecisi tarafından Çalışma Dairesine yapılan müracaatlara rağmen %70 (yüzde yetmiş) oranında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı sağlanamıyorsa Şans Oyunu Salonu işletmecisine cezai işlem uygulanmaz. 20 nci 14. Esas Yasa 20 nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 20 nci madde konmak suretiyle değiştirilir: Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Bakımından Denetim 4/ / Şans Oyunu Salonu bilgisayarında yasalar gereği tutulması gereken müşteri bilgileri ve mali hususlara ilişkin tüm bilgiler detaylı olarak tutulur ve sürekli olarak güncellenir ve bu bilgiler ile bunlarla ilgili her türlü ortamdaki kayıtlar ve bunlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve şifreler, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası uyarınca denetime gelen yetkililere derhal verilir. Bu kapsamdaki bilgilerin muhafazası en az Suç

13 Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasında belirtilen süre kadar olmalıdır. 22 nci 15. Esas Yasa, 22 nci maddesinin (4) üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (4) üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir: (4) Şans Oyunu Salonlarında çalışan personelin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primleri ile Şans Oyunu Salonunun Vergi Dairesine karşı olan sorumluluklarından Şans Oyunu Salonu Ruhsatına sahip tüzel kişi ile Şans Oyunu Salonu İşletmesine sahip tüzel kişi direktörleri müştereken sorumludurlar. Ancak, Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatına sahip tüzel kişinin bu maddede belirtilen sorumluluklarından Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatına sahip tüzel kişinin direktörleri sorumludur. 25 inci 16. Esas Yasa, 25 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 25 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Şans Oyunu Salonlarında Kullanılacak Demirbaşlar 25. (1) Şans Oyunu Salonunda kullanılacak demirbaşlar, Bakanlığın onayı ve Ticaret İşleriyle Görevli Bakanlığın izni ile Şans Oyunu Salonu Ruhsatına veya Şans Oyunu Salonu Ön İznine sahip veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatına sahip tüzel kişilerce ithal edilebilir. Ancak Şans Oyunu Salonu Ön İznine sahip tüzel kişiler, Şans Oyunu Salonunda kullanılacak demirbaş ithal edebilmeleri için, yaptıkları tesisin en az %90 (yüzde doksan) ını tamamladıklarına dair Turizm Planlama Dairesinden alacakları belgeyi ibraz etmeleri şarttır. Demirbaşlar, Bakanlığın onayı alınmadan devredilemez, Şans Oyunu Salonu dışındaki başka bir yere aktarılamaz, kiralanamaz, paralı veya parasız ödünç verilemez, satılamaz. (2) Ruhsatı iptal edilerek Şans Oyunu Salonunun kapatılması durumunda Şans Oyunu Salonu

14 içerisinde bulunan Şans Oyunu Masaları ve Şans Oyunu Makinelerinin, Şans Oyunu Salonu İşletmecisi olan başka bir tüzel kişiye satılması veya devredilmesi ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılması Bakanlığın iznine tabidir. İzinsiz satılması, devredilmesi veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılması durumunda Ruhsatını kaybeden tüzel kişi hakkında cezai işlem uygulanır. (3) Şans Oyunu Salonu Ruhsatına veya Şans Oyunu Salonu Ön İznine veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatına sahip olanların kendi isteği ile Şans Oyunu Salonu içerisinde bulunan ve kullanılamaz hale gelen Şans Oyunu Masalarının ve Şans Oyunu Makinelerininin imha edilebilmesi Bakanlığın iznine tabidir. 26 ncı 17. Esas Yasa, 26 ncı maddesinin (2) nci ve (3) üncü fıkraları kaldırılmak ve yerlerine sırasıyla aşağıdaki yeni (2) nci ve (3) üncü fıkralar konmak suretiyle değiştirilir: (2) İçerisinde Şans Oyunu Salonu bulunan turistik tesise veya Şans Oyunu Salonu Ön İznine veya Şans Oyunu Salonu İşletmesine sahip tüzel kişinin hisselerinin mevcut hissedarlara veya yeni kişilere devredilmesi Bakanlar Kurulunun onayına bağlıdır. Mevcut hissedarlar dışında, hisselerin Bakanlar Kurulu kararıyla başkasına devredilmesine izin verilmesi durumunda, yeni hissedarın, Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı verilmesi için aranan şartları taşımaları gerekir. Aksi halde devir işlemi geçersiz sayılır. Bakanlar Kurulunun izni olmadan hisse devredilmesi durumunda ise ruhsat iptal edilir ve Şans Oyunu Salonu kapatılır, teminata el konulur ve bu teminattan Devlet alacakları tahsil edilir. Kalan miktar tüzel kişiye iade edilir. (3) Şans Oyunu Salonu turistik tesisten ayrı olarak başka bir tüzel kişiye satılamaz, bu Yasada belirtilen şartlar haricinde kiralanamaz ve işletme amacıyla devredilemez. Aksi halde ruhsat iptal edilir ve Şans Oyunu Salonu kapatılır, teminata el konulur ve bu teminattan Devlet alacakları tahsil edilir. Kalan miktar tüzel kişiye iade edilir. 38 inci 18. Esas Yasa, 38 inci maddesinin (2) nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2) nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: (2) Bu Yasanın 8 inci maddesinin (15) inci fıkrasına aykırı olarak

15 Ruhsatını birden fazla tesis veya yerde kullanan veya başka bir kişiye satan, devreden veya ödünç veren veya bu Yasanın 11 inci maddesinin (8) inci fıkrasına aykırı olarak Ruhsatının iptalinden sonra Şans Oyunu Salonu faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen bir kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 200,000.- (İki Yüz Bin Euro) karşılığı Türk Lirasına kadar para cezasına veya 5 (beş) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Geçici Madde Ön İzin Alanların Durumu 1. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 12 Mart 2009 tarihinden önce, elinde geçerli Kumarhane İşletme İmtiyaz Ön İzni olan bir tüzel kişinin izni, 2 (iki) yıllık izin süresi içerisinde, mükellefiyetlerini tamamlayamaması halinde, verilen süre yıllık olmak şartıyla, Bakanlar Kurulu tarafından en fazla 6 (altı) yıla kadar uzatılabilir. Ön İzni uzatılan tüzel kişiler yıllık Şans Oyunu Salonu Ruhsat Harcının %10 (yüzde on) u kadar olan harç miktarını, uzatılan iznin başlangıç tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde ödemek zorundadır. Harç miktarını yasal süre içerisinde ödemeyen tüzel kişilerin Ön İzinleri iptal edilir. Yürürlüğe Giriş 19. Bu Yasa, Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

31/2009 Sayılı ŞANS OYUNLARI YASASI

31/2009 Sayılı ŞANS OYUNLARI YASASI 31/2009 Sayılı ŞANS OYUNLARI YASASI TEMMUZ 2015 Sayı:51 12 Mart, 2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Mart 2009 tarihli Kırkikinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Şans Oyunları

Detaylı

Sayı: 51/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 1. Bu Yasa, Daimi İkamet İzni Yasası olarak isimlendirilir.

Sayı: 51/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 1. Bu Yasa, Daimi İkamet İzni Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Kasım 2015 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Daimi İkamet İzni Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince

Detaylı

TEKNİK DENETİM, PERSONEL LİSANS BELGELERİ, ŞANS OYUNLARI KURULU VE DANIŞMA KURULU TÜZÜĞÜ

TEKNİK DENETİM, PERSONEL LİSANS BELGELERİ, ŞANS OYUNLARI KURULU VE DANIŞMA KURULU TÜZÜĞÜ TEKNİK DENETİM, PERSONEL LİSANS BELGELERİ, ŞANS OYUNLARI KURULU VE DANIŞMA KURULU TÜZÜĞÜ [(13.4.2011 - R.G. 63 - EK III - A.E. 206 Sayılı Tüzüğün), (12.5.2011 R.G. 75 EK III A.E. 253) Sayılı Tüzük ile

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

BÖLÜM I YASALAR ULUSLARARASI İŞLETME ŞİRKETLERİ YASASININ İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Kuruluş Şartları

BÖLÜM I YASALAR ULUSLARARASI İŞLETME ŞİRKETLERİ YASASININ İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Kuruluş Şartları BÖLÜM I YASALAR Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Temmuz 2005 tarihli Otuzaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 27 Ocak 2014 tarihli Otuzsekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi

Detaylı

ŞANS OYUNLARI YASASI (31/2009, 57/2011, 1/2012 ve 38/2015 SAYILI YASALAR) Madde 18, 22, 34 ve 36 Altında Yapılan Tüzük

ŞANS OYUNLARI YASASI (31/2009, 57/2011, 1/2012 ve 38/2015 SAYILI YASALAR) Madde 18, 22, 34 ve 36 Altında Yapılan Tüzük ŞANS OYUNLARI YASASI (31/2009, 57/2011, 1/2012 ve 38/2015 SAYILI YASALAR) Madde 18, 22, 34 ve 36 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Şans Oyunları Yasası nın 18 inci maddesinin

Detaylı

OFFSHORE BANKALAR YASASI

OFFSHORE BANKALAR YASASI R. G. 90 23.07.2000 OFFSHORE BANKALAR YASASI 46/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Offshore Bankalar Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir Amaç 2. Bu Yasada metin başka

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA YASASI İÇ DÜZENİ

FİNANSAL KİRALAMA YASASI İÇ DÜZENİ R.G. 83 14.05.2007 Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Kısa İsim Tefsir Amaç Kapsam FİNANSAL KİRALAMA YASASI İÇ DÜZENİ BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar İKİNCİ KISIM Sözleşme İle İlgili Kurallar Madde 5. Madde

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

Sayı: 64/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 64/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 1 Aralık 2014 tarihli Ondokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Askerlik (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BĐRĐMLERĐ YASASI

ULUSLARARASI BANKACILIK BĐRĐMLERĐ YASASI R.G. 146 05.08.2008 ULUSLARARASI BANKACILIK BĐRĐMLERĐ YASASI 41/2008 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır.

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 31 Mart 2014 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94

Detaylı

Sayı: 26/2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 26/2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 4 Kasım 2013 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasa

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Mayıs 2008 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bulunulması Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (2) inci fıkrası gereğince

Detaylı

YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ

YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ [(26.7.2007 R.G. 135 EK III A.E. 522 Sayılı Tüzüğün), (18.1.2008 R.G. 13 EK III A.E. 73), (23.1.2008 R.G. 16 EK III

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ YASASI İÇDÜZENİ. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Korunması ve Kullanılması

YENİLENEBİLİR ENERJİ YASASI İÇDÜZENİ. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Korunması ve Kullanılması YENİLENEBİLİR ENERJİ YASASI İÇDÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM Madde 2. Madde 3. Madde 4. Madde 5. Madde 6. Madde 7. Madde 8. Tefsir Amaç Kapsam İKİNCİ KISIM Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 65/1989 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim fasıl 113 28/1974 7/1977 30/1983 28/1987 14. Maddesinin 347.Maddesini

Detaylı

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2017/25 Tarihi : 24.03.2017 Konusu : 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı

Detaylı

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ [(8.9.2000 R.G.107 EK III A.E. 597 Sayılı Tüzüğün), (28.6.2005 R.G.103 EK III A.E.331) ve (19.6.2006 R.G.106 EK III A.E.376) Sayılı

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Sayı:47/2000 TEŞVİK YASASI. 46/2002 ; 44/2003; 3/2004; 13/2014 ve 26/2014 sayılı Değişiklik Yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle

Sayı:47/2000 TEŞVİK YASASI. 46/2002 ; 44/2003; 3/2004; 13/2014 ve 26/2014 sayılı Değişiklik Yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle Kuzey Kıbrıs türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 31 Temmuz,2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Teşvik Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE UZUN VADELİ KİRALAMA (YABANCILAR) YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE UZUN VADELİ KİRALAMA (YABANCILAR) YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Kasım 2008 tarihli Onikinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ (12.10.2011 R.G. 172 EK III A.E.552 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 15 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 86 ncı, 87 nci

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Genel Kurallar

İKİNCİ KISIM. Genel Kurallar NOT: 3/11/2010 da KKTC Mahkemeler sitesinden alınmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Şubat 2008 tarihli Otuzaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Hayvanların ve İşletmelerin

Detaylı

Sayı: 21/2008 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM (DEĞİŞİKLİK) YASASI

Sayı: 21/2008 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM (DEĞİŞİKLİK) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Nisan 2008 tarihli Ellibirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94

Detaylı

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa R.G 196 05 Aralık 2013 BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI 29/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet

Detaylı

Sayı: 37/2015 KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR (DEĞİŞİKLİK) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 37/2015 KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR (DEĞİŞİKLİK) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 29 Haziran 2015 tarihli Yetmişinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Faaliyet Gösterecek Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İzin Başvurusunda Talep Edilecek Evraklar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Faaliyet Gösterecek Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İzin Başvurusunda Talep Edilecek Evraklar Sigorta ve reasürans şirketleri faaliyete geçebilmek için, Değiştirilmiş Şekliyle 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası nın 21 inci maddesine göre, Faaliyet Gösterilecek Sınıflarla

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 42/1997 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 42/1997 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 42/1997 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim Fasıl 113 1. Bu Yasa, Şirketler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI R.G. 122 23.11.2001 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI 40/2001 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu

Detaylı

Sosyal Güvenlik ( Değişiklik ) Yasa Taslağı GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Güvenlik ( Değişiklik ) Yasa Taslağı GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ Sosyal Güvenlik ( Değişiklik ) Yasa Taslağı GENEL GEREKÇE Bu Yasa tasarısının hazırlanmasının amacı, 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe giren 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası uygulamalarında ortaya çıkan

Detaylı

ÖZEL HUZUREVLERİ YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Özel Huzurevlerinin Açılmasına ve İşletilmesine İlişkin Kurallar

ÖZEL HUZUREVLERİ YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Özel Huzurevlerinin Açılmasına ve İşletilmesine İlişkin Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 20 Mart 2006 tarihli Kırkdokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Özel Huzurevleri Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince

Detaylı

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için "Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 5571 UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU Kanun Numarası : 2699 Kabul Tarihi : 11/8/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17781 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 391 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 35 EK III 17 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :144 LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KKTC Bakanlar Kurulu, 23/1976 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Sayı: 171 331 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasasının

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER R.G. 56 09 Nisan 2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI ( Sayılı Yasa) 40 ıncı Madde Altında Bankaların Birleşme ve Devir Tebliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sayılı Bankalar

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER 667 SAYILI KHK Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler MADDE 4 -(3) Bu maddeye göre görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları, gemi adamlığına

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Sayı: 16 1 Şubat 2005

Sayı: 16 1 Şubat 2005 Sayı: 16 1 Şubat 2005 Bölüm I Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Ocak 2005 tarihli Ondokuzuncu Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası Anayasanın

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.03.2014/87-1 32 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 32 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile, 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Maliye

Detaylı

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYET TÜZÜĞÜ ( Sayı 516-9 Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA Sayı: 516 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 20(12), 23(2) ile

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ OSMAN YURDAKUL YETKİLENDİRME ŞUBE MÜDÜRÜ 1 İçerik Yönetmeliğin Amacı Yönetmeliğin Kapsamı Yetki Belgesi Zorunluluğu

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26333 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Yücel YAMAN Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 26 Kasım 2008 Lisans Başvurusundan Ticari Faaliyete Kaynak Kullanım

Detaylı

Sayı: 50/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 50/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 20 Haziran 2014 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci

Detaylı

FASIL 138 OTELLERİN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASAYI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN YASA

FASIL 138 OTELLERİN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASAYI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN YASA 1 Ekim 1935 1949 Fasıl 104 33/1952 37/1956 FASIL 138 OTELLERİN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASAYI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN YASA I. KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Kısa İsim. 1. Bu Yasa, OTELLER YASASI Olarak

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8613 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4969 Kabul Tarihi : 31/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/8/2003 Sayı : 25197 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

2 Ağustos 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26601

2 Ağustos 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26601 2 Ağustos 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26601 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLERE VE BU ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I. Sayı : 219 11 Aralık, 2007

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I. Sayı : 219 11 Aralık, 2007 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I Sayı : 219 11 Aralık, 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 26 Kasım, 2007 tarihli Ondördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,

Detaylı

Sayı: 19/2015 BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU 2014 MALİ YILI BÜTÇE YASASI

Sayı: 19/2015 BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU 2014 MALİ YILI BÜTÇE YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Mart 2015 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2014 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ [(26.11.2009 R.G. 203 EK III A.E. 805 Sayılı Tüzüğün), (26.2.2013 R.G. 32 EK III A.E. 92) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş

Detaylı

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ [(24.4.2008 R.G. 73 EK III A.E.332 Sayılı Tüzüğün), (19.2.2010 R.G.31 EK III A.E.114) ve (24.7.2014 R.G. 160 EK III A.E.475) Sayılı Tüzüklerle

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

E-imza, eimza, Elektronik İmza Kanunu, Yasası. 5070 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa, imzalama, e imza ELEKTRONİK İMZA KANUNU. Kanun Numarası : 5070

E-imza, eimza, Elektronik İmza Kanunu, Yasası. 5070 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa, imzalama, e imza ELEKTRONİK İMZA KANUNU. Kanun Numarası : 5070 E-imza, eimza, Elektronik İmza Kanunu, Yasası 5070 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa, imzalama, e imza ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kanun Numarası : 5070 Kabul Tarihi : 15/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 41/1989 18/1991 27/1993 22/1998

Detaylı

SİGORTA BROKERLERİ TÜZÜĞÜ

SİGORTA BROKERLERİ TÜZÜĞÜ SİGORTA BROKERLERİ TÜZÜĞÜ (12.7.2013 R.G.120 EKIII A.E.390 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar

Detaylı