Sayı: 38/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı: 38/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:"

Transkript

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 29 Haziran 2015 tarihli Yetmişinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle ilan olunur. Sayı: 38/2015 ŞANS OYUNLARI (DEĞİŞİKLİK) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 31/ /2011 1/ nci 1. Bu Yasa, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda Esas Yasa olarak anılan Şans Oyunları Yasası ile birlikte okunur. 2. (1) Esas Yasa, 2 nci maddesinde yer alan Şans Oyunu Salonu tefsirinden hemen sonra aşağıdaki yeni Şans Oyunu Salonu İzni tefsiri eklenmek suretiyle değiştirilir: Şans Oyunu Salonu İzni, Bu Yasanın 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki koşulları sağlayarak turistik tesisinde şans oyunu salonuna sahip olmayı anlatır. (2) Esas Yasa, 2 nci maddesinde yer alan Şans Oyunu Salonu İşletmecisi tefsiri kaldırılmak ve yerine sırasıyla aşağıdaki Şans Oyunu Salonu İşletmecisi, Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı ve Ruhsat tefsirleri eklenmek suretiyle değiştirilir: Şans Oyunu Salonu İşletmecisi, Şans Oyunu Salonu Ruhsatına veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatına sahip tüzel kişileri anlatır. Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı, Şans Oyunu Salonu İznini elinde bulunduran tüzel kişilerden, Şans Oyunu Salonunun içinde bulunduğu tüm tesisi kiralayarak, Bakanlar Kurulu kararı ile uygun görülen tüzel kişilere verilen Şans Oyunu Salonu açma ve çalıştırma iznini anlatır. Ruhsat ; Şans Oyunu Salonu Ruhsatını veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatını anlatır. 3. Esas Yasa 6 ncı maddesinin, (4) üncü ve (5) inci fıkraları kaldırılmak ve

2 6 ncı yerlerine sırasıyla aşağıdaki yeni (4) üncü ve (5) inci fıkralar konmak suretiyle değiştirilir: (4) Yıllık harç miktarını gününde ödemeyen tüzel kişilerin Şans Oyunu Salonu Ön İzinleri iptal edilir. (5) Projede öngörülen inkişafın bütününün tamamlanması ve nihai tasvip şahadetnamesinin (final approval) verilmesinden önce ve/veya kısmi tasvip şahadetnamesinin verilmesi ile müracaat sahibi Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı almak için başvuramaz ve Şans Oyunu Salonunu faaliyete geçiremez. 7 nci 4. Esas Yasa, 7 nci maddesinin (2) nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2) nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: (2) Şans Oyunu Salonu İzni alan tüzel kişi daha sonra bu maddenin (1) inci fıkrasında belirtilen şartları kaybederse Şans Oyunu Salonu İzni Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilir. Şans Oyunu Salonu İzni iptal olan tesiste Şans Oyunu Salonu İşletmeciliği yapan tüzel kişi faaliyetini sürdüremez ve Ruhsatı Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilir. 8 inci 5. Esas Yasa, 8 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 8 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Yeni Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı Alma ve Yenileme Koşulları 8. Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı almak ve/veya mevcut ruhsatını yenilemek için müracaat edecek olanlar aşağıdaki koşullara tabidirler: (1) Şirketin en az %20 (yüzde yirmi) hissesine sahip hissedarlarının (faydalanıcı sahip), direktörlerinin, yönetici ve her kademedeki yetkili ve çalışanlarının suç gelirlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarından yüz kızartıcı suç kapsamındaki, para aklamak, terörist veya terör örgütlerine finansman sağlamak, insan kaçakçılığı, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, yasadışı uyuşturucu (narkotik) madde ve psikotrop madde kaçakçılığı, yasadışı silah kaçakçılığı, yolsuzluk ve rüşvet, dolandırıcılık, sahtekarlık, sahte para, cinayet, insan kaçırma, yasadışı alıkoymak ve rehin almak, insan soyma

3 ve hırsızlık, gümrük, tüketim vergisi ve diğer vergi kaçakçılığı, vergi suçu, hileli iflas, bilgi sızdırma ve piyasa suistimali suçları, organize suç gruplarına dahil olmak ve haraç toplama suçları sebebiyle 2 (iki) yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan hüküm giymemiş olmaları koşuldur. (2) (A) Şans Oyunu Salonu İznine sahip tüzel kişiler Şans Oyunu Salonu Ruhsatı alabilmek için Bakanlığa müracaat ederler. (B) Bu maddenin (4) üncü fıkrasında öngörülen koşulların oluşması halinde Şans Oyunu Salonu İzni sahibinin onay vereceği tüzel kişiler ise Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı alabilmek için Bakanlığa müracaat ederler. (3) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı almak isteyen tüzel kişiler, Bakanlıkça hazırlanacak matbu formları doldurmak suretiyle müracaatlarını Bakanlığa yaparlar. (4) (A) Şans Oyunu Salonu Ruhsatına müracaat eden tüzel kişiler, Şans Oyunu Salonu İznine sahip taşınmaz malın sahibi veya Şans Oyunu Salonu İznine sahip tüzel kişiler olmalıdır. (B) Şans Oyunu Salonu İşletmecilik ruhsatına müracaat eden tüzel kişiler ise Şans Oyunu Salonu İzni sahibi ile tüm tesis için kira sözleşmesi akdetmiş tüzel kişiler olmalıdır. (5) Başvuru sahipleri, mali durumları ve ticari itibarlarının Bakanlık tarafından araştırılabilmesi için haklarında referans alınabilecek banka isimlerini belirtir ve Bakanlığın isteyeceği her türlü bilgi ve belgeleri temin ederler.

4 (6) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı alacak olan tüzel kişilerin ödenmiş sermayeleri en az 500,000.- (Beş Yüz Bin Euro) veya karşılığı Türk Lirası olmalıdır. (7) Şans Oyunu Salonu Ruhsatına veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatına müracaat eden tüzel kişiler, Şirketler Mukayyitliğinden alacakları hissedarlar ve direktörler listesini Bakanlığa sunmak zorundadırlar. Bu fıkra anonim şirketler için yönetim kurulu üyeleri ve yetkili kişilerine de uygulanır. Söz konusu tüzel kişilerin hissedarları tüzel kişi ise ve en az %20 (yüzde yirmi) hisseye sahipse, bu tüzel kişilerin %20 (yüzde yirmi) ve üzeri hisseye sahip hissedarlarının (faydalanıcı sahip), yönetim kurulu üyelerinin ve diğer yetkili kişilerle ilgili bilgilerin de istenmesi koşuldur. (8) Tüzel kişilerin en az %20 (yüzde yirmi) hissesine sahip hissedarları (faydalanıcı sahip) ve/veya üyelerinin ve direktörlerinin, affa uğramış olsa dahi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde veya dışında, taksirli suçlar hariç olmak üzere, yüz kızartıcı suç kapsamındaki, para aklamak, terörist veya terör örgütlerine finansman sağlamak, insan kaçakçılığı ve insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, yasadışı uyuşturucu (narkotik) madde ve psikotrop madde kaçakçılığı, yasadışı silah kaçakçılığı, yolsuzluk ve rüşvet, dolandırıcılık, sahtekarlık, sahte para, cinayet, insan kaçırma, yasadışı alıkoymak ve rehin almak, insan soyma ve hırsızlık, gümrük, tüketim vergisi ve diğer vergi kaçakçılığı, vergi suçu, hileli iflas, bilgi sızdırma ve piyasa suistimali suçları, organize suç gruplarına dahil olmak ve haraç toplama suçları sebebiyle 2 (iki) yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir

5 suçtan hüküm giymemiş olmadığına dair ve ayrıca, kasten adam öldürme veya öldürmeye teşebbüs etme, ırza geçme veya geçmeye teşebbüs etme, hırsızlık, rüşvet alma veya verme gibi yüz kızartıcı suçlardan birisinden kesin olarak hüküm giymemiş olduklarına dair Polis Genel Müdürlüğünden veya yabancı mükelleflerin kendi ülkelerinin Savcılık ve/veya Polis Genel Müdürlüğünden alacakları onaylı İngilizce veya Türkçe karakter ve/veya sabıka kayıt belgelerini, gerekirse tercüme ettirip, Bakanlığa ibraz etmeleri zorunludur. Karakter ve/veya Sabıka Kayıt Belgelerinin doğruluğundan kendileri sorumludur. Bu fıkra kuralları, anonim şirketler için yönetim kurulu üyelerine ve yetkili kişilerine de uygulanır. Söz konusu tüzel kişilerin hissedarları tüzel kişi ise ve en az %20 (yüzde yirmi) hisseye sahipse, bu tüzel kişilerin %20 (yüzde yirmi) ve üzeri hisseye sahip hissedarlarının (faydalanıcı sahip), yönetim kurulu üyelerinin ve diğer yetkili kişilerinin de bilgileri istenir. (9) Hissedar ve/veya üyeleri ve direktörleri de dahil olmak üzere tüzel kişiler herhangi bir vergi kaçakçılığı suçundan mahkumiyetleri ve/veya başvuru zamanına kadar olan süre içerisinde Devlete karşı bir önceki döneme ait vergi borçları ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına mükellefiyetleri bulunmadığına dair, ilgili Dairelerden temin edecekleri belgeleri Bakanlığa ibraz etmelidir. Bu fıkra, anonim şirketler için yönetim kurulu üyelerine ve yetkili kişilerine de uygulanır. (10) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı alacak veya yenileyecek olan tüzel kişi, Şans Oyunu Salonu olarak kullanılacak alanda en az 7 (yedi) adet Şans Oyunu Masası ve en az 75 (yetmiş beş) Şans

6 Oyunu Makinesi bulundurmalıdır. (11) Bakanlığa yapılan tüm müracaatlar, Bakanlıkça değerlendirilerek, bu Yasada belirtilen şartlara haiz olanlar Bakanlar Kuruluna onay için sevk edilir. (12) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı başvuru sahipleri, ruhsatları Bakanlar Kurulunca onaylandıktan sonra, bu Yasanın 10 uncu maddesinde öngörülen Ruhsat Harcını ödemek ve bu Yasanın 12 nci maddesinde öngörülen teminat mektubunu Bakanlığa sunmak zorundadırlar. (13) Bu maddenin (5) inci, (6) ncı, (7) nci, (8) inci ve (9) uncu fıkralarında belirtilen şartların herhangi birinde değişiklik olması halinde ilgili Şans Oyunu Salonu İşletmecisi en geç 14 (on dört) gün içerisinde gerekli tedbirleri almak ve Bakanlığa bildirmek zorundadır. (14) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı 3 (üç) yıl için verilir. Şans Oyunu Salonu Ruhsatı ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı Bakanlar Kurulunca her 3 (üç) yılda bir bu Yasa kurallarına uyulması koşuluyla yenilenir. Ancak, turistik tesisin tümünün kiralanması halinde ruhsat, kira sözleşmesinde belirtilen süreyi ve bu Yasanın öngördüğü süreyi aşamaz.

7 (15) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı alan tüzel kişiler bu izni birden fazla tesis veya yerde kullanamaz. Şans Oyunu Salonu Ruhsatı ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı verildiği tesiste geçerlidir ve hiçbir şekilde bir başka kişiye veya tüzel kişiliğe satılamaz, devredilemez ve ödünç verilemez. 9 uncu 10 uncu 6. Esas Yasa, 9 uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 9 uncu madde konmak suretiyle değiştirilir: Şans Oyunu Salonu İşletmeciler Birliğine Üyelik Şartı 9. Şans Oyunu Salonu İşletmeciliğini elinde bulunduran tüzel kişiler, Casino İşletmecileri Birliğine üye olmak zorundadırlar. Aksi halde ruhsatları iptal edilir. 7. Esas Yasa, 10 uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 10 uncu madde konmak suretiyle değiştirilir: Şans Oyunu Salonu Ruhsat Harcı ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsat Harcı 10. (1) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı harçları yıllıktır. Ancak ilk kez Ruhsat alan tüzel kişilerin ilk yıl ruhsat harçları, Ruhsatın verildiği aydan Aralık ayının son gününe kadar geçen süreyi kapsar. Ruhsat harçları, ruhsatın verildiği ilk gün peşin olarak Bakanlık hesabına gelirler veznesine ödenir. (2) Şans Oyunu Salonu Ruhsat harcı ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsat harcı yıllık 550,000,00- (Beş Yüz Elli Bin Euro) dur ve 1 Ocak 31 Aralık dönemini kapsamaktadır. Yıllık ruhsat harcı dört eşit taksitle ödenir. Yıllık ruhsat harcının birinci taksidi en geç ruhsatın geçerli olacağı dönemi kapsayan tarihten önceki yılın Aralık ayının 25 ine kadar peşin olarak, ikinci taksidi 25 Mart; üçüncü taksidi 25 Haziran ve dördüncü taksidi de 25 Eylül tarihine kadar Bakanlık hesabına gelirler veznesine

8 ödenir. Herhangi bir taksit ödemesinin gününde yapılmaması halinde Şans Oyunu Salonu, ödeme gerçekleşinceye kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinin bildirimi ile Polis Genel Müdürlüğünce kapalı tutulur. (3) (A) Şans Oyunu Salonu İşletmecisi, Şans Oyunu Salonu Ruhsatı harcı ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı harcı kapsamında olan 7 (yedi) adet Şans Oyunu Masası ve 75 (yetmiş beş) adet Şans Oyunu Makinesi üzerine eklenen her Şans Oyunu Masası için 3,300.- (Üç Bin Üç Yüz Euro) ve her Şans Oyunu Makinesi için (Altı Yüz Altmış Euro) fazladan harç öder. (B) Şans Oyunu Salonunda bulunan Şans Oyunu Masasına bağlı terminallerin her biri bir Şans Oyunu Makinesi olarak kabul edilir ve her biri için (Altı (C) Yüz Altmış Euro) harç alınır. Bilgisayar destekli (elektronik) birden fazla terminalli rulet makineleri ve buna benzer makineler Şans Oyunu Masası olarak kabul edilmez, fakat bu cihazlara bağlı terminallerin her biri bir Şans Oyunu Makinesi olarak işlem görür ve her biri için (Altı Yüz Altmış Euro) harç alınır. (4) Bakanlar Kurulu Şans Oyunu Salonu Ruhsat harçları ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı ile Şans Oyunu Masası ve Şans Oyunu Makineleri için alınan harçları her yıl en çok %20 (yüzde yirmi) oranını aşmamak kaydı ile artırabilir. Ancak bu rakam herhalükarda yıllık ruhsat harcının 2 (iki) katını aşamaz. 8. Esas Yasa, 11 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 11 inci

9 11 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Şans Oyunu Salonu Ruhsatının ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatının İptali 11. (1) (A) Ruhsat sahibinin isteği ile Şans Oyunu Salonu Ruhsatının veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatının iptali mümkündür. Ancak herhangi bir ruhsat harcı iadesi yapılmaz. (B) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı, kendi istekleri ile iptal edilen tüzel kişiler, Şans Oyunu Masaları ve Şans Oyunu Makinelerini Bakanlıktan izin almak kaydı ile bir başka ruhsat sahibi tüzel kişiye satabilirler. Ancak en geç 1 (bir) yıl içerisinde Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinin gözetimi altında yapılacak envanter sayımı neticesinde belirlenen demirbaşların, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinin uygun göreceği bir depoya depolanmaları zorunludur. (C) Yukarıdaki (B) bendinde belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi demirbaşlara el koyar. (2) (A) Bu Yasanın 8 inci maddesindeki kurallara uymayan ve/veya daha sonra bu Yasanın 8 inci maddesinde belirtilen nitelikleri kaybeden Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı sahibi tüzel kişinin Ruhsatı, Bakanlar Kurulunca iptal edilir. (B) Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen Ruhsatı iptal edilen tüzel kişinin Şans Oyunu Masalarına ve Şans Oyunu Makinelerine bu maddenin (1) inci fıkrasının (B) ve (C) bentleri uyarınca işlem yapılır. (3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından haciz işlemi

10 4/ /2009 kesinleşen Şans Oyunu Salonunun Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı iptal edilir. (4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyette bulunan Şans Oyunu Salonu İşletmecilerinin; (A) Bu Yasa kurallarına riayet etmediklerinin tespiti halinde Ruhsatları Bakanlar Kurulu tarafından iptal olur. (B) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kurallarına uymadıkları, Devletin resmi kurumları tarafından tespit edildiği takdirde, tüzel kişinin işlediği suçun türüne göre, tüzel kişiye Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Yasası kuralları dahilinde cezai işlem yapılır. (5) Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı alan tüzel kişinin ve direktörlerinin bu Yasanın 8 inci maddesinin (5) inci, (7) nci, (8) inci, (9) uncu ve (12) nci fıkralarındaki şartlardan herhangi birisini taşımadıklarının tespit edilmesi veya bu şartları sonradan kaybetmeleri halinde, direktörlükten çıkartılıp, gerekli şartları taşıyan kişilerin direktörlüğe alınması ve ayrıca tüzel kişiyle ilgili yerine getirilmesi gereken mükellefiyetlerin ihbar tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yerine getirilmemesi durumunda Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edilir. (6) (A) Bakanlar Kurulu kararı ile Şans Oyunu Salonu Ruhsatının veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatının iptali, Resmi Gazete de yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. (B) İptal kararından sonra aynı tüzel kişiye Şans Oyunu Salonu açma veya işletme izni verilmez. (7) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk

11 Cumhuriyeti halkının huzur ve güvenliğini tehdit eden veya kamu yararı gözeterek, ülkede faaliyette bulunan herhangi bir Şans Oyunu Salonu Ruhsatını veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatını iptal etme hakkına sahiptir. (8) Ruhsatın iptalinden sonra tüm faaliyetler yasal olmaktan çıkar. Ruhsatı iptal edildikten sonra Şans Oyunu Salonu faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen tüzel kişiler suç işlemiş olur. 12 nci 9. Esas Yasa, 12 nci maddesinin (1) inci ve (2) nci fıkraları kaldırılmak ve yerlerine sırasıyla aşağıdaki yeni (1) inci ve (2) nci fıkralar konmak suretiyle değiştirilir: 39/ /2002 (1) Devletin olası alacaklarına karşılık teminat miktarı, her Şans Oyunu Salonu için bu Yasanın 10 uncu maddesinde belirtilen Şans Oyunu Salonu Ruhsat harcı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı harcı kadardır. Teminat mektubunun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası kapsamında olup denetlenen bir bankadan alınması ve en az 13 (onüç) ay süreli olmalıdır. (2) Devlete karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen Şans Oyunu Salonu İşletmecisinin, ruhsatının iptali durumunda Devlet, ruhsat sahibi tüzel kişinin teminatına el koyar ve bu teminattan Devlet alacakları tahsil edilir. Kalan miktar Şans Oyunu Salonu İşletmecisine iade edilir. 15 inci 16 ncı 10. Esas Yasa, 15 inci maddesinin (4) üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (4) üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir: 4/ /2009 (4) Şans Oyunu Salonu bilgisayarında tutulan müşteri bilgileri sürekli olarak güncellenir ve bu bilgiler, denetime gelen Bakanlık yetkililerine verilir. Müşteri bilgilerinin muhafazası en az Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasında belirtilen süre kadar olmalıdır. 11. Esas Yasa, 16 ncı maddesinin (2) nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2) nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: (2) Hesapların ve diğer mali işlemlerin bilgisayar kullanılarak

12 17 nci 4/ / uncu tutulması ve gerektiğinde bu işlemlere Bakanlığın ulaşabilmesi için Şans Oyunu Salonu İşletmecisi tarafından gerekli teknik altyapı ve donanımın sunulması şarttır. Bakanlık uygun gördüğü takdirde, Şans Oyunu Salonundaki mevcut teknik altyapının standardını belirleme hakkına sahiptir. 12. Esas Yasa, 17 nci maddesinin (1) inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1) inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: (1) Bakanlık denetçileri, bu Yasa ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kurallarına uyulup uyulmadığını, Şans Oyunu Salonlarında çalışan personeli, ayrıca Şans Oyunu Salonu İşletmecilerinin hesaplarını ve her türlü kayıtlarını, Şans Oyunu Masalarını ve Şans Oyunu Makinelerini denetleme hakkına sahiptirler. 13. Esas Yasa, 19 uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 19 uncu madde konmak suretiyle değiştirilir: İstihdam 19. Şans Oyunu Salonu İşletmecisi, Bakanlığın izni ile Şans Oyunu Salonunu yönetmek, özel eğitim gerektiren işleri yaptırmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarını yetiştirmek amacı ile dış ülkelerden yabancı personel getirebilir. Ancak Şans Oyunu Salonundaki görevleri yaptırmak üzere istihdam edilen personelin en az % 70 (yüzde yetmiş) i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmalıdır. Bu hususta Şans Oyunu Salonu İşletmecisi tarafından Çalışma Dairesine yapılan müracaatlara rağmen %70 (yüzde yetmiş) oranında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı sağlanamıyorsa Şans Oyunu Salonu işletmecisine cezai işlem uygulanmaz. 20 nci 14. Esas Yasa 20 nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 20 nci madde konmak suretiyle değiştirilir: Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Bakımından Denetim 4/ / Şans Oyunu Salonu bilgisayarında yasalar gereği tutulması gereken müşteri bilgileri ve mali hususlara ilişkin tüm bilgiler detaylı olarak tutulur ve sürekli olarak güncellenir ve bu bilgiler ile bunlarla ilgili her türlü ortamdaki kayıtlar ve bunlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve şifreler, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası uyarınca denetime gelen yetkililere derhal verilir. Bu kapsamdaki bilgilerin muhafazası en az Suç

13 Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasında belirtilen süre kadar olmalıdır. 22 nci 15. Esas Yasa, 22 nci maddesinin (4) üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (4) üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir: (4) Şans Oyunu Salonlarında çalışan personelin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primleri ile Şans Oyunu Salonunun Vergi Dairesine karşı olan sorumluluklarından Şans Oyunu Salonu Ruhsatına sahip tüzel kişi ile Şans Oyunu Salonu İşletmesine sahip tüzel kişi direktörleri müştereken sorumludurlar. Ancak, Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatına sahip tüzel kişinin bu maddede belirtilen sorumluluklarından Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatına sahip tüzel kişinin direktörleri sorumludur. 25 inci 16. Esas Yasa, 25 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 25 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Şans Oyunu Salonlarında Kullanılacak Demirbaşlar 25. (1) Şans Oyunu Salonunda kullanılacak demirbaşlar, Bakanlığın onayı ve Ticaret İşleriyle Görevli Bakanlığın izni ile Şans Oyunu Salonu Ruhsatına veya Şans Oyunu Salonu Ön İznine sahip veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatına sahip tüzel kişilerce ithal edilebilir. Ancak Şans Oyunu Salonu Ön İznine sahip tüzel kişiler, Şans Oyunu Salonunda kullanılacak demirbaş ithal edebilmeleri için, yaptıkları tesisin en az %90 (yüzde doksan) ını tamamladıklarına dair Turizm Planlama Dairesinden alacakları belgeyi ibraz etmeleri şarttır. Demirbaşlar, Bakanlığın onayı alınmadan devredilemez, Şans Oyunu Salonu dışındaki başka bir yere aktarılamaz, kiralanamaz, paralı veya parasız ödünç verilemez, satılamaz. (2) Ruhsatı iptal edilerek Şans Oyunu Salonunun kapatılması durumunda Şans Oyunu Salonu

14 içerisinde bulunan Şans Oyunu Masaları ve Şans Oyunu Makinelerinin, Şans Oyunu Salonu İşletmecisi olan başka bir tüzel kişiye satılması veya devredilmesi ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılması Bakanlığın iznine tabidir. İzinsiz satılması, devredilmesi veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılması durumunda Ruhsatını kaybeden tüzel kişi hakkında cezai işlem uygulanır. (3) Şans Oyunu Salonu Ruhsatına veya Şans Oyunu Salonu Ön İznine veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatına sahip olanların kendi isteği ile Şans Oyunu Salonu içerisinde bulunan ve kullanılamaz hale gelen Şans Oyunu Masalarının ve Şans Oyunu Makinelerininin imha edilebilmesi Bakanlığın iznine tabidir. 26 ncı 17. Esas Yasa, 26 ncı maddesinin (2) nci ve (3) üncü fıkraları kaldırılmak ve yerlerine sırasıyla aşağıdaki yeni (2) nci ve (3) üncü fıkralar konmak suretiyle değiştirilir: (2) İçerisinde Şans Oyunu Salonu bulunan turistik tesise veya Şans Oyunu Salonu Ön İznine veya Şans Oyunu Salonu İşletmesine sahip tüzel kişinin hisselerinin mevcut hissedarlara veya yeni kişilere devredilmesi Bakanlar Kurulunun onayına bağlıdır. Mevcut hissedarlar dışında, hisselerin Bakanlar Kurulu kararıyla başkasına devredilmesine izin verilmesi durumunda, yeni hissedarın, Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı verilmesi için aranan şartları taşımaları gerekir. Aksi halde devir işlemi geçersiz sayılır. Bakanlar Kurulunun izni olmadan hisse devredilmesi durumunda ise ruhsat iptal edilir ve Şans Oyunu Salonu kapatılır, teminata el konulur ve bu teminattan Devlet alacakları tahsil edilir. Kalan miktar tüzel kişiye iade edilir. (3) Şans Oyunu Salonu turistik tesisten ayrı olarak başka bir tüzel kişiye satılamaz, bu Yasada belirtilen şartlar haricinde kiralanamaz ve işletme amacıyla devredilemez. Aksi halde ruhsat iptal edilir ve Şans Oyunu Salonu kapatılır, teminata el konulur ve bu teminattan Devlet alacakları tahsil edilir. Kalan miktar tüzel kişiye iade edilir. 38 inci 18. Esas Yasa, 38 inci maddesinin (2) nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2) nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: (2) Bu Yasanın 8 inci maddesinin (15) inci fıkrasına aykırı olarak

15 Ruhsatını birden fazla tesis veya yerde kullanan veya başka bir kişiye satan, devreden veya ödünç veren veya bu Yasanın 11 inci maddesinin (8) inci fıkrasına aykırı olarak Ruhsatının iptalinden sonra Şans Oyunu Salonu faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen bir kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 200,000.- (İki Yüz Bin Euro) karşılığı Türk Lirasına kadar para cezasına veya 5 (beş) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Geçici Madde Ön İzin Alanların Durumu 1. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 12 Mart 2009 tarihinden önce, elinde geçerli Kumarhane İşletme İmtiyaz Ön İzni olan bir tüzel kişinin izni, 2 (iki) yıllık izin süresi içerisinde, mükellefiyetlerini tamamlayamaması halinde, verilen süre yıllık olmak şartıyla, Bakanlar Kurulu tarafından en fazla 6 (altı) yıla kadar uzatılabilir. Ön İzni uzatılan tüzel kişiler yıllık Şans Oyunu Salonu Ruhsat Harcının %10 (yüzde on) u kadar olan harç miktarını, uzatılan iznin başlangıç tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde ödemek zorundadır. Harç miktarını yasal süre içerisinde ödemeyen tüzel kişilerin Ön İzinleri iptal edilir. Yürürlüğe Giriş 19. Bu Yasa, Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

Sayı: 50/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 50/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 20 Haziran 2014 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Amaç Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Madde 1-4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesi uyarınca açılacak olan gümrük antrepolarının açma ve işletme izinlerinin verilmesine,

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI (21/1974 Sayılı Yasa) Madde 5(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin kendisine

Detaylı

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE UZUN VADELİ KİRALAMA (YABANCILAR) YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE UZUN VADELİ KİRALAMA (YABANCILAR) YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Kasım 2008 tarihli Onikinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: R.G 232 20 Kasım 2014 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI 58/2014 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1.Bu Yasa, Banka Kartları ve Kredi Kartları

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

(9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012 ve 14/2014 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) İÇ DÜZENİ

(9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012 ve 14/2014 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) İÇ DÜZENİ 1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 21 Ağustos,2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

(Seri: VIII, No: 35) (12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

(Seri: VIII, No: 35) (12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 8.2. SERMAYE PİYASASINDA DEĞERLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLER 8.2.1. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLER İLE BU ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA

Detaylı

Kanun. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu. Kanun No. 5300 Kabul Tarihi : 10.2.2005

Kanun. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu. Kanun No. 5300 Kabul Tarihi : 10.2.2005 Kanun Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kanun No. 5300 Kabul Tarihi : 10.2.2005 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması

Detaylı

İKİNCİ KISIM BANKANIN GÖREVİ, YETKİLERİ VE OLUŞUMU MADDE 5. BANKANIN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 6. BANKANIN MERKEZİ

İKİNCİ KISIM BANKANIN GÖREVİ, YETKİLERİ VE OLUŞUMU MADDE 5. BANKANIN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 6. BANKANIN MERKEZİ R. G. 74 17 Temmuz, 1992 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KALKINMA BANKASI YASASI İÇDÜZENİ MADDE 1. KISA İSİM BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR MADDE 2. TEFSİR MADDE 3. KURULUŞ VE ÜNVAN MADDE 4. AMAÇ İKİNCİ KISIM

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİMİ YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 13 Altında Yapılan Tüzük

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİMİ YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 13 Altında Yapılan Tüzük Sayı : 439 733 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİMİ YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 13 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denelim)

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.08.2013/169-1 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) de, 6327 sayılı Kanunun

Detaylı

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat MKA YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat Gümrük Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Antrepoları Yatırım İzni MADDE 518 (1) Genel antrepo

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; sağlık hizmet sunucusu tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; sağlık hizmet sunucusu tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 30 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28483 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26458 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 26458 YÖNETMELİK 10 Mart 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26458 YÖNETMELİK BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu r T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23734 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Bankalar Kanunu Kanun No. 4389

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Sayı : 28823 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Maliye Bakanlığından: MERKEZÎ YÖNETİM

Detaylı

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29335 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi:

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28823 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

KANUN. Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı