MARDİN. Genel bilgiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARDİN. Genel bilgiler"

Transkript

1 MARDİN Genel bilgiler Yüzölçümü: km² Nüfus: Mardin ilinin ilçeleri; Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve YeĢilli dir Mardin'deki diller: Türkçe, Arapça, Süryanice, Kürtçe, Zazaca, Arami (Sümerlerin dili) Yezidi dili. Mardin'deki dinler: Müslüman, Hıristiyan (Katolik, Süryani, Ermeni) ve Yezidi (ġeytana tapanlar ve Melek Tavus)

2 JEOLOJĠK YAPI Ġlin jeolojik yapısı incelendiğinde yerküre oluģum sürecinde çok eski bir geçmiģe sahip olduğu görülür. Ġl jeolojisinin, büyük bölümü erime boģluklu (karstik) kireçtaģlarından oluģmaktadır. Ayrıca, bazalt, marn, kil, çört, fosfat kayaları ve alüvyonlar yer almaktadır.

3 Fiziki Yapı Mardin il topraklarının % 50 si dağlarla % 30 u platolarla ve % 20 si ovalarla kaplıdır. Mardin de geniģ ovalar bulunur. Kuzeyi dağlık ve güneyi düzlüktür. Dağları: Ġlin kuzeyinde; Mazı Dağları yer alır. Bunlara Mardin Dağları da denir. Ortalama yükseklik m dir. BaĢlıca dağları; Karınca Tepe (1134 m), Alem Dağı (1041 m), GümüĢyuva Tepe (1160 m), Dibek Dağı (1231 m), Pirinç Tepe (1130 m), Ziyaret Tepe (1160 m) dir. Mardin Dağlarının kalkerli kısımlarından meydana gelmiģ olan platolar Diyarbakır, Mardin ve Nusaybin Ovasına doğru alçalırlar. Ovaları: Mardin-Batman sınırını çizen Dicle Vâdisi yer yer geniģleyerek çok verimli ovalar meydana getirir. Mardin ovaları güneyde yer alır ve Suriye ovaları ile birleģir. BaĢlıca ovaları; Mardin, Nusaybin, Cizre, Kızıltepe ve Silopi ovalarıdır.

4 Akarsuları: Dicle, ilin baģlıca büyük akarsuyudur. Elazığ ın Gölcük Gölünden çıkan Dicle, Diyarbakır dan geçip Batman-Mardin sınırını teģkil ederek, Cizre yakınında Suriye, sonra Irak a geçer. Savur Suyu: Savur kasabasının Suzi köyü yakınından çıkar ve bâzı kollara ayrılır. Çağçağ Suyu: Midyat ile Nusaybin arasından çıkar. Nusaybin Ovasını sular ve Suriye ye geçer. Buğur Suyu üzerinde baraj vardır. Habur Suyu, Zeni Hınıs ve Zerkân Dereleri diğer akarsularıdır. Gölleri: Mardin ilinde tabiî göl yoktur. Buğur Suyu üzerinde kurulan baraj gölü 260 hektarlık yer kaplar ve sulama maksadıyla kurulmuģtur.

5 BEġERĠ COĞRAFYA Mardin nin yaģ ortalaması: 20,38 Mardin de çalıģan nüfus sayısı dır. Mardin de emekli nüfus sayısı dir. Yani Mardin e genel olarak bakıcak olursak nüfusun yaklaģık olarak 2/3 çalıģan genç nüfus.ama yeterli iģ imkanlarının olmamasından kaynaklanan bir göç var, buda Ģehrin geliģmesine büyük bir engel.

6 MARDĠN ĠN ĠSTATĠSTĠKLERĠ Okul/Kurum Sayısı: 1163 Derslik Sayısı: 5673 Öğrenci Sayısı: Öğretmen Sayısı: 9290 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Ġlköğretim: 39 Ortaöğretim: 40 Mesleki ve Teknik Eğitim: 31

7 YILLIK ORTALAMA TURĠST SAYISI Mardin e heryıl yaklaģık 600,000 yerli/yabancı turist gelmektedir.buda Ģehrin ekonomisin büyük bir miktarda artırır.tabi bu artıģ yılın daha çok bahar ve yaz aylarında görülmekte.kıģın kuru soğuk ve bol kar yağıģlı olduğu için, turistler tarafından fazla tercih edilmemektedir.

8 MARDĠN ĠNDEKĠ CAMĠLER Camii (Cami-i Kebir):Mardin'deki camilerin en eskisidir. Ulu cami mahallesindedir. Kıble duvarına paralel uzanan üç nef, mihrap önünde 2 nef boyunca tromplu ve dıģtan bir kubbe ile örtülmüģtür. 6 paye üzerine oturan kubbe, bütün mekana hakimdir. Çapraz tonozlu revaklarda yalnız kuzeyde beģ bölüm kalmıģ diğerleri kaybolmuģtur. Melik Mahmut Camii (Bab Es Sur) : Camii, yatık bir dikdörtgen alan kaplayan ve bir yanında ve diğer yanlardan dar sokakların ayrıldığı evlerle ve çeģitli portal Ģeklinde taģ iģlemeli ana giriģi küçük bir meydanda açık durumdadır. Melik Mahmud ( )'un burada defnedilmiģ olmasından da bu camiye Melik Mahmud Camisi denmektedir. Hamidiye Camii : M.S.1347 yılında ġeyh Zebuni tarafından yaptırılmıģ, kendisi de içine gömülmüģtür.

9 Kızıltepe (Koçhisar) Ulu Camii : Kızıltepe Ġlçesinde Mardin Artuklu'larından Yavlak Aslan tarafından ( ) baģlanmıģ ve kardeģi Artuk Aslan tarafından ( ) tamamlanmıģtır. Kıble duvarına paralel üç nef mihrap önünde iki nef boyunca 9.75 m. çapında tromplu bir kubbe ile kesilmiģtir. Caminin iç kısmı, mihrabı ve duvarları zarif oyma iģleme yazılarıyla süslenmiģtir.

10 Kaleleri Mardin Kalesi:M.S tarihlerinde Hamdaniler tarafından inģa ettirilmiģtir. Kalede, cami, hamam, mahzen ve birçok ambar bulunmaktadır Mardin Kalesinin diğer bir ismi "Kartal Yuvası"dır. ġehrin büyük bir kısmının dayanmıģ olduğu zinin üst kafesine kurulmuģ müstahkem bir mevkidir. Subari, Sümer, Babil, Mitaniler, Asur, Pers, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Hamdaniler, Selçuklular, Artuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safaviler, Osmanlılar dönemlerini, kimi zaman zaferleri, kimi hayal kırıklıklarını yaģamıģ çok önemli bir kaledir. Dara Kalesi: Mardin in 30 km. uzaklığında.meģhur Dara Harabeleri içinde yığma bir tepe üzerinde yükselir. Burası Yukarı Mezopotamya Bölgesinin en ünlü tarihi Ģehri iken bugün bir köy görünümündedir. Oysa ki, tiyatro sahneleri, su sarnıçları, su değirmeni, barajı, mahsara, köprü, 40 m. derinliğinde yer altındaki zindanı ve üniversitesiyle çok önemli bir medeniyet katmanı olarak tarihte parlak bir dönem yaģamıģtır. Kaleyi meģhur Ġran hükümdarı Dara YuvaniĢ yaptırmıģtır. Miladın ilk yıllarına kadar Ġranlılar'la Romalılar arasında el değiģtirmiģ kale günümüze kadar özeliğini korumuģtur.

11 Birdahaki slaytta Medreseleri sunacağım için,bu slaytta bir ön hazırlık olması amacıyla Medreseyi tanımlamak istiyorum. Medrese: Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı. Medrese kelimesi Arapça ders (درس) kökünden gelir. Medreselerde ders verenlere müderris, onların yardımcılarına muid, okuyanlara danıģmend, sohta veya talebe adlandırılır.

12 Medreseler Kasımiye Medresesi:Yapımına Artuklu sonlarında belki de Sultan İsa devrinde Zinciriye Medresesi nin yapımından hemen sonra muhtemelen aynı Mimar tarafından başlanmış, fakat Timur istilası ve Akkoyunlu baskısı gibi karışık bir durumun Mardin siyasetine hakim olmaya başlaması üzerine yarım kalmıştır. Akkoyunlu Hükümdarı Cihangir oğlu Kasım Padişah Mardin e atandığı zaman, şehri onarmaya başlamıştır. Kasımiye Medresesi 1469 yılında inşa edilmiştir. Zinciriye Medresesi:1385 yılında Melik Necmeddin Ġsa Bin Muzaffer Davut Bin El Melik Salih tarafından yaptırılmıģtır. Timur ve ordusuyla mücadele etmiģ olan Melik Ġsa bir süre bu medresede hapsedilmiģtir.

13 Altun Boğa Medresesi: Melik Mansur Ahmet Küçük ün veziri Altun Boğa tarafından 1364 yılında yapılmıģtır. Şah Sultan Hatun Medresesi: Akkoyunlu Hükümdarı Kasım Bin Cihangir in yeğeni Ġbrahim Bey tarafından yaptırılmıģtır. Medrese Teker Mahallesinde bulunmaktadır. Muzafferiye Medresesi: Artukoğlu Melik Muzaffer Karaaslan tarafından siyah beyaz taģlardan yapılmıģtır. Döneminde kale eteğinde önemli bir yapı iken bugün herhangi bir buluntu yoktur.

14 MANASTIRLAR Deyrulzaferan Manastırı Hammara Manastırı Mor Dimet Manastırı Mor Mihayel Kilisesi ve Burç Manastırı Seyde ( Meryem Ana) Manastırı Mar Barbara Manastırı Mor Cırcıs Manastırı Deyrulumur Manastırı Mor Yakup Manastrı Mor Yakup Manastırı (Arur) Mor Behnan Manastırı Mor Evgin Manastırı Meryem Ana Manastırı Mor Efram Manastırı

15 Deyrulzaferan Manastırı Ġsa dan sonra 5. yüzyılda inģa edilen Deyrulzafaran Manastırı, muhteģem mimarisi yanında Süryani Kilisesi nin önemli merkezlerinden biridir ye kadar 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks patriklerinin ikametgah yeriydi.mardin Ovasına hakim bir noktadadır. Üç kattan oluģan Manastır 5. yüzyıldan baģlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda kavuģmuģtur. Farklı zamanlarda yapılan eklentilere rağmen Manastır ın adeta tek bir zamanda inģa edildiği havasını vermesi, bu eklenti binaları yapan mimarların ne kadar maharetli olduklarını gösteriyor.manastır, Milattan önce GüneĢ Tapınağı, daha sonra da Romalılarca kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine inģa edildi.

16 Deyrulumur Manastırı Midyat'ın 18 km. doğusunda olup, Savurlu Mor Samuel ile Kartminli Mor ġemun tarafından M.S. 397'de inģa edilmiģtir. 615 ve 1049'da Metropolitlik merkeziydi. Manastırda Kral Arkedeus zamanında Mor ġemun tarafından barınma ve dua yerleri, Kral Teodosyus çağında lahitlerin konacağı abide evi Meryem Ana Kilisesi, Resuller Kilisesi, Kırk Ģehit Kilisesi, Mor Samuel Mabedi, Kral kızı Teodara'nın Mor ġamuel tarafından iyileģtirilmesi sebebiyle Teodara Kubbesi, Mor ġemun Mabedi, Mısırlılar tarafından yaptırılan Kubbeye MS.512 yılında Kral Anastas tarafından yaptırılan büyük Mabet ile muhteģem mimari örnekleriyle efsanavi abide niteliğini bütün görkemliğiyle muhafaza etmektedir.

17 Mor Yakup Manastrı Nusaybin Ġlçe Merkezindeki Manastır, Mor ġabo ve 11 öğrencisinin ġehitliğine kadar mecusi tapınağıydı. Tapınak kalıntıları üzerine MS.328 yılında Mor Yakup'un ölümünden sonra adına ithafen inģa edilmiģtir. Ġçinde türbesi vardır. l9.yüzyıla kadar bünyesinde rahipler yaģardı.

18 Mor Evgin Manastırı : Girmeli Bucağının 7 km. kuzeyindedir. Turabdin dağının yamacında, ovadan 500 metre yükseklikte mağara ve yapıtlardan oluģmaktadır. Manastıra çıkıģ yerine kadar motorlu araçlarla gidilebilmektedir. Mor Dimet Manastırı : Savur Ġlçesi Dereiçi Köyündedir. Manastıra gelen Romatizma hastalarının iyileģmesi sebebiyle buraya Romatizma Manastırı da denilmektedir.

19 KĠLĠSELER Mar Petıus ve Pavlus Kilisesi Mor İliyo Kilisesi Mat Behnam (Kırklar)Kilisesi Mar Hırmıs Kilisesi Mar Yusuf Kilisesi Mor Şimuni Kilisesi Mor İvennis Kilisesi Mor Circis Kilisesi Mor İliye Kilisesi Mor Yakup-Mor Kuryakus Kilesesi Mor Yuhannın Kilisesi Mor Babi Kilisesi Mor Aho Kilisesi Mor Şemun Kilisesi Mor Yuhanna Kilisesi

20 Meryemana Kilisesi ve Patrikhane: 1860 yılında Patrik Antuan Semheri tarafından yaptırılan Kilise 21 sütun üzerine oturtulmuģtur. Kilise de: Kemer, yuvarlak taģ sütunlar ve avluda korkuluklar yer alır. Patriğin oturma yeri ve Ġncil vaaz yeri, üzüm salkımlı motiflerinin ahģap el iģçiliği ile bambaģka bir görünüm sergilemektedir. Kilisenin Varnadrun, Baharan koro balkonu aküstiktir. Patrikhane, 1895 yılında Antakya Patriği Ġgnatios Benham Banni tarafından inģa ettirilmiģtir yılında Kültür Bakanlığına devredilen Patrikhane, restore edilerek 1995 yılından itibaren müze olarak kullanılmaya baģlanmıģtır. Eski Patrikhane binasının bir kısmı, ilde ana caddenin yıllarında Almanlar ın demirden yapılmıģ tekerlekli arabalarının geçebilmesi için yapılan geniģletme çalıģmalarında yıkılmıģtır yılında ana cadde geniģletilip Cumhuriyet Alanı ve yol bugünkü haline getirilmiģtir. => Meryemana Kilisesi dıģ görünümü

21 Mar Petıus ve Pavlus Kilisesi: 1914'te Patrik 2. Abdullah döneminde Papaz Abdulmesih'in gayretleriyle Petrus ve Pavlus adına yapılmıģtır. Kök boyalarla el iģi baskı perdeleri mevcuttur. Bu kilisenin taģ iģlemeleri sadedir. Merkez Gül Mahallesindedir. Mar Hırmıs Kilisesi: M.S.430'da yapılmıģtır yılına kadar Nasturilerin kullanımındaydı. Bu kilisede iki Metropolit Mezarı mevcuttur. Mor Şimuni Kilisesi: Eski Kale Köyünün güneybatısında yer alır. 793 yılında inģa edilmiģtir. Mor İvennis Kilisesi: Eski kale köyünün güneydoğusunda yer alan kilise 793 yılında inģa edilmiģtir Mor Circis Kilisesi: Eski kale köyünün kuzeybatısında yer alan kilise 793 yılında yapılmıģtır.

22 Mor Behnam (Kırklar)Kilisesi: 5.yy'da yapılmıģtır. ġar Mahallesindedir. Kilise de üç giriģ kapılı ince taģ iģçiliği ile iģlenmiģ mihrapları, dörtyüz yıllık ahģap mihrap kapıları, 1500 yıllık kök boya ile baskı perdeleri, geniģ avlusu içinde çan kulesi evi ve adeta dantel gibi iģlenmiģ taģ oymacılığı örneklerinin yer aldığı divan mevcuttur yılında kırk Ģehitlere ait kemikler bu kiliseye getirilmiģtir. Bugün Mardin Metropolitlik Kilisesidir. Mor Yakup-Mor Kuryakus Kilesesi: Kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber 3.yüzyıla tarihlenen kilise Bülbül Köyündendir. Mor Yuhannın Kilisesi: 370 yılında inģa edilen kilise Dereiçi (Kıllıt) Köyündedir.

23 Mar Yusuf Kilisesi: Meclis-i Mebusan Üyesi Hovsep Kazasyan'ın öncülüğünde ve Mardin Ermeni Katolik Cemeati katkılarıyla Patrik VIII. Grigoryus tarafından Mardin Metropolitliğine getirilen Melkun Nazaryan ın görevi sırasında Mardin Surp Hovsep Kilisesinin inģaatına 1864 te baģlanmıģ, 1894 yılında ibadete açılmıģtır. Kilisenin yan tarafından Ruhbanların yeri vardır. Mimarı nam-ı değer Mimar Lole dir. Rutubeti önlemek için kilisenin inģaatı sırasında temele tonlarca tuz dökülmüģtür. Bu usul antik çağdan gelmektedir. Tepesinde Çan Kulesi olup, mimarisi düz damlıdır. Ġçi 21 sütun üzerinde Vernadun, Baharan Koro Balkonu akustiktir. Altı kutsal mihrabı olup, kuzeyde Horan, taģ koro, güneyde Kavit,batıda Mıgırdaran, doğuda Adyan Ģeklinde yapılmıģtır. Mor İliye Klisesi: Yapım tarihi bilinmeyen kilise Çiftlik Köyündedir. Kilise içerisinde yan bölümünde iki oda mevcuttur. Bu odalara geçiģ çok alçak tavanlı kapıdan yapılmaktadır. Orta kısımda Ģifalı (ruh, sinir ve sara hastaları) taka denen bölümü sık sık ziyaret edilmektedir.

24 Mor Babi Kilisesi: Nusaybin Günyurdu Köyünün kuzeybatısında ve tepenin baģında bulunmaktadır. Kayanın yontularak kilise inģa edilmiģtir. Buralara Mağara veya Yer altı Kilisesi de denilmektedir.tarihi bilinmemektedir. Mor Aho Kilisesi: Günyurdu Köyünün kuzeyinde tepe üzerinde bulunan kiliseye Patrik III. Yakup döneminde bazı eklemeler yapılmıģtır.tarihi bilinmemektedir. Mor Şemun Kilisesi: Günyurdu Köyünün kuzeyinde yer almaktadır.çok eski bir tarihe sahiptir.tam olarak tarihi bilinmemektedir

25 MARDĠN ĠN YÖRESEL YEMEKLERĠ Mardin'in kendine has yemekleri muhtelif gıda maddelerinin severek oluģturduğu bir lezzet yumağıdır.sanki bu yemekler, ağza layık harikalar oluģum sürecindeyken, gizli bir el tarafından iģlenmiģ,dünyanın en güzel tatlarına bezenmiģ hissini verir meraklılarına.. Yemek bir kültür olayıdır. Kültür,bir yöre halkının,belirli bir toplumun yarattığı maddi ve manevi değerlerin toplamıdır. Bu değerler tarihi kalıntılarda olabileceği gibi,yasamın en önemli halkalarından biri olan yemeklerde de yer bulabilir.yöremizde yetiģen bitkilerin yardımıyla, hava Ģartlarının ve yaģam tarzının belirleyiciliğiyle,yemekler geleneksel bir boyut kazanır. Mardin mutfağının zenginliği, gelmiģ geçmiģ milletlerin kültür birikimlerinden Mardinlilerin medeniyetteki tekamül sürecinde kendilerini yenilemedeki yetenekleri ve sosyal açıdan sahip oldukları açılımla ilgilidir. ÇeĢitli dinlerin dinsel törenleri için hazırlanan yemekler, doğum ve ölüm sonrası geleneksel günler ve ayinler için özel olarak oluģturulan hayratlar...

26 Mardin yemeklerini Ģu Ģekilde bölümlemek mümkündür 1.Corbalar: Lebeniye,Un Corbası,Mercimek Corbası,Kelle Paca,Nohut Corbası,Corten,Ginedir Corbası,Domates Corbası... 2.Kebablar: Soğan Kebabı, Patates Kebabı... 3.Et Yemekleri: Malzum,Kibbe,Mardin Çiğköftesi,Kelle Paca,Dobo,Firkiye,Güvec,Havuc Türlüsü... 4.Tavalar-Kızartmalar-Kavurmalar: Semizotu Tavası,Patates,Patlıcan,Biber,Kabak,Havuc Kızartması... 5.Köfteler: Ġçli Köfte (Ġkbebet), Aya Köfte (Irok), Mercimekli Köfte (Bello),Cevizli Ġçli Köfte,Kitel Raha... 6.Dolmalar-Sarmalar: Patlıcan Dolması,Biber Dolması,ĠĢkembe Dolması,Kaburga Dolması,Kabak Dolması,Hindi Dolması, Kuzu Dolması,Güvercin Dolması,Domates Dolması,Tavuk Dolması... 7.Pilavlar: Sehriyeli Bulgur Pilavı,Kınepleli Pilav,Mercimekli Pilav,Gasore,IhĢene,Coban Pilavı... 8.Hamur İşleri: Sembusek,Cevizli Börek,Susamlı Patates Böreği,Lor Böreği...

27 9.Zeytinyağlı Yemekler: Kıneble,Nohut Meftunesi Piyazlar-Salatalar: Patates Salatası,Beyin Salatası,Acur Salatası Tatlılar-Pastalar: Davk Bi Dips,Peynir Helvası,Harire,Asure,Zerde,Un Helvası,Zingil,Kahıyye,Davk Ġl May,Tahinli Helva Tuzlular: Icce,KiĢniĢli ve Kırmızı Pul Biberli Tandır Cöregi Cerezler: Leblebi,Sekerli Leblebi,Badem,Badem Sekeri,Ibzor,Kavun Cekirdeği,Karpuz Cekirdeği,Kabak Cekirdeği,Bıtım, Mahlep,Pestil,Cevizli ve Bademli Sucuk (Ikude) İçecekler: Mırra,Likör,Üzüm Suyu,Nar Suyu,Sumak Turşular: Rami,Hıyar,ĠĢfelleh,YeĢil Zeytin,Dag Hıyarı,YeĢil Nohut Tursusu...

28 MARDĠN ĠN YÖRESEL KIYAFETLERĠ BAYANLAR Fistan,Zibun,Kıpkap(Takunya),Marhame(Mendil),Sıdriye, Fota. ERKEKLER Kofi,PoĢu,FespoĢu,Fes =>BaĢlıklar Dergikıras,ġalvaryelek,Uçkur,KuĢak,Mes

29 MARDĠN ĠN YÖRESEL TÜRKÜLERĠ - AġKA DÜġTÜM YENĠ -BAHAR GELDĠ GÜL AÇTI -SAVUR'UM -KUMAġIM VAR BEZĠM VAR -KĠRPĠKLERĠN OK MUDUR? -DELAL -ġevko

30 MARDĠN ĠN MANĠLERĠ Mardin manilerinin bilinen sayısı 35 tir. Manilerin baģlığı olmadığı için, ben bazılarını yazıcam. Çadır kurdum düzlere Diken oldum gözlere Ben buradan gideyim Mardin kalsın sizlere Mardin manilerinin bilinen sayısı 35 tir. Manilerin baģlığı olmadığı için, ben bazılarını yazıcam. Çadır kurdum düzlere Diken oldum gözlere Ben buradan gideyim Mardin kalsın sizlere Alçacık duvardayım Herkesten hovardayım Nerde bir güzel görsem Gece gündüz ordayım Alçacık duvardayım Herkesten hovardayım Nerde bir güzel görsem Gece gündüz ordayım

31 MARDĠN E HAS BĠLMECELER Tencerem ovada Kapaksız kaynamada CEVAP (KARINCA YUVASI) Zehirden acı KuĢ kafasından küçük Deveden uzun CEVAP(ZEYTĠN) Ufacıktır boyu posu Sesi dutun dolusu CEVAP(AĞUSTOS BÖCEĞĠ) Kökü anandadır Ucu ağzındadır CEVAP(MEME)

32 MARDĠN ĠN ETNĠK YAPISI Mardinin etnik yapısı bol çeģitlidir. Kürt,Türk,Arap: Bu ırklar genel olarak müslümandır. Süryani,Yezid,Keldani:Bu ırklarda genel olarak hristiyandır.

33 TELKARĠ SANATI (GümüĢ ĠĢlemeciliği) Yüzyıllardan beri varlığını sürdüren bir sanat...bakır iģlemeciliği, Mardin in yok olmaya yüz tutmuģ geleneksel el sanatlarından biri Mardin kentindeki tarihi çarģıda yüzyıllardan beri varlığını sürdüren bu sanat, çarģıdaki çekiç sesleriyle hayat bulmaya çalıģsa da, fabrikasyon üretim bu sanatın devamlılığını büyük ölçüde etkilemiģ durumda. Bakırcılıkta ürünler son derece ağır koģullarda ortaya çıkıyor. Geleneksel desenlerin bakıra iģlenmesi tamamıyla bilek gücüne dayanıyor. Mardin in Bakırcılar ÇarĢısı nda sofra takımı, çanak, kaģık, kepçe, kevgir, sini, leğen, tencere, kazan, ibrik ve su güğümü gibi mutfak eģyaları üretiliyor. Bütün bu ürünlerin yanı sıra, zamanın eskitemediği, çok az sayıda kalan ġahmeran ustalarına da rastlamak mümkün çarģıda Mesleklerini babadan devralan Müslüman ve Süryani bakır ustaları, çekiç sesleri arasında yitmeye yüz tutan bir zanaatın suskunluğunda gibidirler. Bakırdan yapılan mutfak gereçleri yerini çelik, alüminyum, porselen, plastik, çinko ve cam gibi ucuz ve kullanıģlı malzemelere bıraksa da, Mardin deki bakır ustaları bu meslekte direnerek yaģamlarını sürdürmeye çalıģıyorlar.

34 BAKIRCILIK VE KALAYCILIK Bakırcılık ve Kalaycılık, Mardin merkezinde, önemli diğer sanat dalları gibi ayrı bir ihtimamla Ģehrin özel dokusunda yer bulan kendi adıyla anılan çarģısında yüzyıllardan beri varlığını sürdürmektedir. Bakırcılıkta ürünlerin ortaya çıkması son derece ağır Ģartlarda gerçekleģmekte ve iģin tamamı el gücüne dayanmaktadır. Burada bir çok sofra takımı, çanaklar, kaģık, kepçe, kevgir, sini, leğen, yemek tencereleri, kazanlar, güğümlü ibrik denilen ibrikler, su güğümü vb. mutfak eģyaları üretilmektedir. Bakır eģyalar yılda en az bir kez kalaylanırdı. Günümüzde bu sanatı sürdürenlerin sayısı oldukça azdır

35 Mardin deki bazı batıl inançlar Mardin birçok uygarlıklara sahne olduğu için ilginç adet ve batıl inançların bol olduğu bir yerdir.çocuğu olmayanların uyguladıkları adetlerden tutun da çocuğu yaşamayanların uyguladıkları bir takım usullere kadar ayaktan çıkarılan ayakkabıların tesadüfen üst üste gelmesi ayakkabı sahibine yolculuk göründüğü,el ayası kaşınan kişinin para kaybedeceği veya kazanacağı,gözü seğirten kişinin sevineceği,makasın açık şekilde kalması ev sahiplerinin dedikodu konusu yapıldıkları şeklinde yorumlanırken,sabun,bıçak,makas gibi eşyaların elden ele verilmesinin alıp veren arasında küslüğe sebep olacağına inanılır.çok sevilen kişinin resminin öpülmesi,ters dönmüş ayakkabının da uğursuzluk getireceği inancı mevcuttur.askere veya gurbete çıkacak kişinin beş parmağı belli olacak şekilde un dolusu bir tabağa batırılması adetlerden sayılır.

36 MARDĠN'DE KULANILAN ATASÖZLERĠ ĠLE DEYĠMLER Bu günün yumurtasını yarının tavuğuna değiģmem... Tavuklar çoğaldıkça yumurtalar azalırmıģ... Asil atın azığı da bol olurmuģ... Yoksulun ve öksüzün biti daha çok göze batar... Her balyoz sallayan demirci olmaz... Dosttan yoksun cennet, cennet değildir... Kalbimde evladım, gözlerimde yaģ /evladım güler, kalbi sanki taģ... Ġnsanın en güzel süsü akıldır...

İLÇELER: Mardin ilinin ilçeleri; Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli 'dir.

İLÇELER: Mardin ilinin ilçeleri; Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli 'dir. Genel Bilgiler Yüzölçümü: 8.891 km² Nüfus: 705.098 (2000) İl Trafik No: 47 Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güneydoğunun şiirsel kentlerinden

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya

Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya özel röportaj dosya Mardin Tarihçesi Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya bölgesinde, tarih boyunca pek çok medeniyet yerleşmiştir. Bir dağın tepesinde kurulmuş olan Mardin, Yukarı Mezopotamya

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayan

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

KÜLTÜR - SANAT FESTÝVALDE ARAM TÝGRAN FIRTINASI ESTÝ

KÜLTÜR - SANAT FESTÝVALDE ARAM TÝGRAN FIRTINASI ESTÝ Kürt edebiyatçý Ehmedê Xanî'ye adanan 8. Diyarbakýr Kültür Sanat Festivali, 27 Mayýs-5 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþti. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Bu yýl 8'ncisi düzenlenen ve Kürt

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi "Şehr-i Süleha"

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Şehr-i Süleha AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Kültür ve Medeniyetler beşiği Anadolu daki en eski yerleşim yerlerinden birisi de Aksaray dır. İlimiz coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca misyon yüklenen

Detaylı

204 GÜNEYDO U ANADOLU REHBER

204 GÜNEYDO U ANADOLU REHBER MARDIN 11/15/07 8:42 PM Page 204 204 GÜNEYDO U ANADOLU REHBER Mardin, Eski şehir MARDIN 11/15/07 8:42 PM Page 205 MARD N 205 Mardin MARDIN 11/27/07 3:32 PM Page 206 206 GÜNEYDO U ANADOLU REHBER Bir bak

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

h o t e l tarihi yaşatan yer

h o t e l tarihi yaşatan yer h o t e l tarihi yaşatan yer hist ory in life yaşayan tarih Matiat Matiat, Mezopotamya olarak bilinen Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki topraklarda bulunmaktadır. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapıp,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2014 YILI KASIM AYI NORMAL YEMEK LİSTESİ (01.30/11/2014) GÜNLER KAHVALTI ÖĞLE AKŞAM 01/11/2014 ETLİ KURU FASULYE SADE PİRİNÇ PİLAVI TAVUK SOTE CEVİZLİ ERİŞTE KEMALPAŞA 02/11/2014 KIYMALI LU MANTI ZEYTİNYAĞLI

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

ULUSLARARASI SULAMA VE DRENAJ KOMiSYONU 64. ĠCRA KONSEYĠ TOPLANTISI ve 8. ASYA BÖLGESEL KONFERANSI Ekim 2013, Mardin

ULUSLARARASI SULAMA VE DRENAJ KOMiSYONU 64. ĠCRA KONSEYĠ TOPLANTISI ve 8. ASYA BÖLGESEL KONFERANSI Ekim 2013, Mardin ICID - CIID ULUSLARARASI SULAMA VE DRENAJ KOMİSYONU TUCID - SDTMK SULAMA VE DRENAJ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ ULUSLARARASI SULAMA VE DRENAJ KOMiSYONU 64. ĠCRA KONSEYĠ TOPLANTISI ve 8. ASYA BÖLGESEL KONFERANSI

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin elindeki Posta Gazetesi ne takıldı gözüm.görevli hanımın gözü

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

İşte böylesine bir tatil isteyenler içindir Assos. Ve Assos ta yapılacak çok şey vardır:

İşte böylesine bir tatil isteyenler içindir Assos. Ve Assos ta yapılacak çok şey vardır: Assos u neden görmeliyim, oraya neden gitmeliyim? diye içinizden soruyorsanız eğer, verilecek cevapların birden fazla olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz: mesela turkuvaz rengi bir deniz, zeytin ağaçları,

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

MARDİN VE ŞIRNAK İLLERİNDEKİ SÜRYANİLERE AİT DİNİ YAPILARIN KÜLTÜR (VE İNANÇ) TURİZMİ POTANSİYELİ *

MARDİN VE ŞIRNAK İLLERİNDEKİ SÜRYANİLERE AİT DİNİ YAPILARIN KÜLTÜR (VE İNANÇ) TURİZMİ POTANSİYELİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss1965 Volume 6 Issue 8, p. 589-607, October 2013 MARDİN VE ŞIRNAK İLLERİNDEKİ

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

CEHENNEM KAYIKÇISI Daha önceden dünyanın ilk kilisesi St. Piyer i bir çok kez görmüştüm. Burada her 29 Haziran tarihinde ayin yapıldığını, bu tarihte buraya gelen hıristiyanların hacı olduğunu biliyordum.

Detaylı

BİLİNMEYEN BİR KAPADOKYA NIN PEŞİNDEN Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum? Yazılarımda marka olmuş yerleri anlatmaktan öte, hak ettiği halde pek

BİLİNMEYEN BİR KAPADOKYA NIN PEŞİNDEN Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum? Yazılarımda marka olmuş yerleri anlatmaktan öte, hak ettiği halde pek BİLİNMEYEN BİR KAPADOKYA NIN PEŞİNDEN Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum? Yazılarımda marka olmuş yerleri anlatmaktan öte, hak ettiği halde pek bilinmeyen ve taşıdığı özgünlük nedeniyle örnek olabilecek yerleri

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

BODRUM HALİME GÜNDOĞDU 0510110011 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

BODRUM HALİME GÜNDOĞDU 0510110011 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BODRUM HALİME GÜNDOĞDU 0510110011 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BODRUM Bodrum, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir. İlçe günümüzde önemli bir turizm merkezi olması ile anılmaktadır ki bunda Bodrum'un kendine has

Detaylı

FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ

FOSSATİ'NİN AYASOFYA ALBÜMÜ FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ Ayasofya, her dönem şehrin kilit dini merkezi haline gelmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettirdiği en büyük kilisedir. Aynı zamanda dönemin imparatorlarının

Detaylı

4 NUH TUFANI İLE ANILAN ŞEHİR

4 NUH TUFANI İLE ANILAN ŞEHİR 2 Şırnak doğasından bir görünüm NUH TUFANI İLE ANILAN ŞEHİR ŞIRNAK Nuh Peygamber ve Tufanla anılan ve adına Nuh Nebi kenti denilen Şırnak; topraklarının bir kısmını Güneydoğu Anadolu da diğer kısmını ise

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER COĞRAFİK Mezopotamya, günümüz sınırlarına göre çoğu Irak ta bulunan ve arabistana kadar uzanan dar ve uzun bir platodur. Dicle ve Fırat nehirlerin arasına kurulmuş bu yer varlığının en önemli kısımlarını

Detaylı

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ Baver AYDIN 28.06.2011 S.S. DĠYARBAKIR METAL ĠġLERĠ KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ (K.S.S) YAPI KOOPERATĠFĠ 1. Meslek Gruplarının SiteleĢmesi ve Kooperatifin KuruluĢ AĢaması

Detaylı

Antalya Hakkında Antalya, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya şehrinin aynı ismi taşıyan merkez ilçesidir. Antalya, Türkiye nin önemli turizm merkezlerinden biridir. Doğası, palmiyelerle sıralanmış bulvarları,

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal TARİH: SABAH KAHVALTISI: ÖĞLE YEMEĞİ: 10 EYLÜL PAZARTESİ Kahvaltı Tabağı 1,Peynirli Poğaça, Portakal Suyu 535 Patlıcan oturtma,pirinç pilavı, cacık, karpuz 733 11 EYLÜL SALI Kahvaltı Tabağı 2,Tereyağlı

Detaylı

GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER

GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER 1. Sultan Orhan Camii : Gebze'nin batısında yer alan cami tahmini olarak 1323-1331 yılları arasında inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden olan camiyi

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ BAKİ SARISAKAL Evliya ÇELEBİ YE GÖRE YANYA CAMİLERİ Yanya Câmileri: Büyük Hisar da dört adet mihrap vardır. Hepsinden mükellefi ve mükemmeli Selâtîn Câmii benzeri, cemaati

Detaylı

Riva s Club Anadolu dan malzemeler ile sizlere klasik Ramazan Sofralarını hatırlatan bir menü hazırladı.

Riva s Club Anadolu dan malzemeler ile sizlere klasik Ramazan Sofralarını hatırlatan bir menü hazırladı. Ramazan ayı; sadece Müslüman toplulukların uyduğu bir ibadet yada yüzyıllardır sürdürülen bir geleneğin nostaljik yansıması değildir. Ramazan ayı; israf etmemeyi, açı, toku, hastayı, yaşlıyı düşünerek

Detaylı

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 NİKSAR EFKERİT VADİSİ DOĞAL VE ARKEOLOJİK SİT ALANI 2 ZİLE EVRENKÖY MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT ALANI 3 PAZAR BALLICA MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

Dicle Kalkınma Ajansı

Dicle Kalkınma Ajansı www.dika.org.tr RAKAMLARLA Baskı Tarihi: Aralık, DİKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. www.dika.org.tr adresinden RAKAMLARLA 'ü dijital olarak edinebilirsiniz. Dicle

Detaylı

SU HALDEN HALE GĠRER

SU HALDEN HALE GĠRER SU HALDEN HALE GĠRER SU DÖNGÜSÜ Yeryüzündeki suyun buharlaģıp havaya karıģması, bulutları oluģturması ve yağıģ olarak yeryüzüne dönmesi sürecinde izlediği yola su döngüsü denir. Su buharı soğuduğunda ise

Detaylı

KARS KENTLEġME YERLEġME VE MEKANSAL ĠNCELEME RAPORU. (sayfa:1-40)

KARS KENTLEġME YERLEġME VE MEKANSAL ĠNCELEME RAPORU. (sayfa:1-40) KARS KENTLEġME YERLEġME VE MEKANSAL ĠNCELEME RAPORU (sayfa:1-40) ġubat-2011 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1-AMAÇ....4 2- TARĠHĠ COĞRAFĠ VE KÜLTÜREL YAPISI. 5-6 3- SOSYO-EKONOMĠK GELĠġMĠġLĠĞĠ 6-7 3.1-Kaleiçi Mahallesi

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

MERKEZLERI KONGRESI BILDIRILERI

MERKEZLERI KONGRESI BILDIRILERI ULUSLARARASI..... TURK DUNYASI INANÇ... MERKEZLERI KONGRESI.. BILDIRILERI 23-27 EYLÜL 2002 MERSİN ANKARA - 2004 SÜRY ANİ ORTODOKS DiNi MİMARİSİ ElifKESER Mimarlık ve onun ifadesi olduğu kültürel birikim

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği ve Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-752) ile 1 Kabul edilen 3 Aday olarak önerilen UNESCO Dünya Miraslarının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 17 Mayıs 2013

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

İlk Selatin Camii: Fatih Camii

İlk Selatin Camii: Fatih Camii On5yirmi5.com İlk Selatin Camii: Fatih Camii İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından 1470 yılında büyük bir külliye ile yaptırılan Fatih Camii, ilk 'selatin cami' olma özelliğini taşıyor.

Detaylı

GÖKDELEN YARIŞI 4500 YILDIR SÜRÜYOR

GÖKDELEN YARIŞI 4500 YILDIR SÜRÜYOR GÖKDELEN YARIŞI 4500 YILDIR SÜRÜYOR Dünyanın en yüksek yapısı binlerce yıl boyunca 146,5 metrelik Büyük Giza Piramidi idi. Günümüzde en yüksek bina 829,8 metrelik Burc Khalifa dır. İlk Firavunların Anıt

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015-128 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015-128 Karar Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 22.07.2015-3490 DİYARBAKIR Dosya No :

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

16 18 EKİM 2014 KAPADOKYA TURU

16 18 EKİM 2014 KAPADOKYA TURU 16 18 EKİM 2014 KAPADOKYA TURU 16 EKİM 2014 Saat 20.00 de Ankara dan Kapadokya ya hareket. Otele varış ve serbest zaman. 17 EKİM 2014 TAM GÜN KAPADOKYA TURU - 08:30 17:00 GÖREME PANORAMA Turdaki ilk yer

Detaylı

3. Mardin Bienali ile Bir Başka Mardin'i Yaşamak 17 19 Ekim 2014

3. Mardin Bienali ile Bir Başka Mardin'i Yaşamak 17 19 Ekim 2014 3. Mardin Bienali ile Bir Başka Mardin'i Yaşamak 17 19 Ekim 2014 Tur Danışmanı: Sanatatak Yazarı Meltem Cansever Mezopotamya nın Sönmeyen Güneşi Mardin Mısır dan Hindistan a kadar uzanan antik uygarlıklar

Detaylı

Çankırı da 2012 yılı verilerine göre 366 köy bulunmaktadır ve bunların 258 i orman köyüdür.

Çankırı da 2012 yılı verilerine göre 366 köy bulunmaktadır ve bunların 258 i orman köyüdür. Çankırı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılmasına (İBBS) göre Türkiye, 26 düzey-2 bölgesine ayrılmıştır. TR82 Bölgesi Kastamonu, Çankırı ve Sinop tan oluşmaktadır. Harita 1: Düzey 2 Bölgeleri İdari

Detaylı

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR.

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. SENTEZ KOLEJİ KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09.02.2015 10.02.2015 11.02.2015 12.02.2015 13.02.2015

Detaylı

Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $

Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $ Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $ Azar Gasht Maleki Travel Tur Tarihleri : 13 Nisan 15 Nisan 20 Nisan 22 Nisan 27 Nisan 29 Nisan 04 Mayıs 06 Mayıs 11 Mayıs 13 Mayıs Tur Programı:

Detaylı

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar 28 / 03 / 2016 29 / 03 / 2016 30 / 03 / 2016 31 /03 / 2016 01 / 04 / 2016 Peynirli Fırın Ekmek Siyah Zeytin Reçel Kuşburnu Mercimek Çorbası Etli Kuru Fasulye Tel Şehriyeli Pirinç Pilavı Tel Kadayıf Mevsim

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

MARDİN İLİ NDE KÜLTÜREL TURİZM POTANSİYELİ (The Cultural Tourism Potential of Mardin Province)

MARDİN İLİ NDE KÜLTÜREL TURİZM POTANSİYELİ (The Cultural Tourism Potential of Mardin Province) MARDİN İLİ NDE KÜLTÜREL TURİZM POTANSİYELİ (The Cultural Tourism Potential of Mardin Province) ÖZET Dr. Veysi GÜNAL * Araştırma sahası önemli tarihi ve folklorik değerlere sahiptir. İlde, Hıristiyanlık

Detaylı

EFES Meryem Ana'yı ağırladı

EFES Meryem Ana'yı ağırladı Dünya denizcilik tarihinin başlangıç noktasında bulunan Ege bölgesi, insanlığın da en eski yerleşim alanlarından biri. Tarihte çok sayıda uygarlığın vatanı oldu. Milas ya da Prieneâ deki bir binanın malzemesine

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

Antakya & Halep & Antep Mutfağı Break

Antakya & Halep & Antep Mutfağı Break Antakya & Halep & Antep Mutfağı Break Antakya, Halep, Gaziantep 19 22 Mayıs, 2011 3 Şehir 3 Mutfak Baharın enerji veren güzel havası eşliğinde üç şehri hem kültürel zenginlikleriyle hem de özgün mutfaklarıyla

Detaylı

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi KİMLİK KARTI Başkent : Seul Yönetim biçimi: Cumhuriyet Nüfus : 50,062,000 Yüzölçüm : 99.480 km² Dili: Korece Dini : Hıristiyan, Budist,Şamanist Kişi başına düşen milli gelir: 27,978 dolar Para birimi:

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

MEZOPOTAMYA KALKINMA PROJESİ

MEZOPOTAMYA KALKINMA PROJESİ MEZOPOTAMYA KALKINMA PROJESİ İNSANLIĞIN BAŞLANGIÇ NOKTASI VE İNSANLIĞIN YERLEŞMEYE BAŞLADIĞI, 3 KUTSAL KİTAPTA ADI GEÇEN DÜNYANIN MERKEZİ MEZOPOTAMYA YA HOŞGELDİNİZ TARİHÇE Dünya tarihinin en etkili medeniyeti:

Detaylı

MEZOPOTAMYA KALKINMA PROJESİ

MEZOPOTAMYA KALKINMA PROJESİ MEZOPOTAMYA KALKINMA PROJESİ 2 İNSANLIĞIN BAŞLANGIÇ NOKTASI VE İNSANLIĞIN YERLEŞMEYE BAŞLADIĞI, 3 KUTSAL KİTAPTA ADI GEÇEN DÜNYANIN MERKEZİ MEZOPOTAMYA YA HOŞGELDİNİZ 3 TARİHÇE Adıyaman Gaziantep Şanlıurfa

Detaylı

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim İSTANBUL YEDİ TEPE Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim Camisi, 6. tepede Mihrimah Sultan

Detaylı

MEZOPOTAMYA KALKINMA PROJESİ

MEZOPOTAMYA KALKINMA PROJESİ MEZOPOTAMYA KALKINMA PROJESİ İNSANLIĞIN BAŞLANGIÇ NOKTASI VE İNSANLIĞIN YERLEŞMEYE BAŞLADIĞI, 3 KUTSAL KİTAPTA ADI GEÇEN DÜNYANIN MERKEZİ MEZOPOTAMYA YA HOŞGELDİNİZ TARİHÇE Dünya tarihinin en etkili medeniyeti:

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

İzmir den İstanbul a akşamüstü uçağı.

İzmir den İstanbul a akşamüstü uçağı. TUR 10 - TRUVA ve GELĠBOLU (Anzaklar) Sabah erken saatlerde Isparta Kraliçesi güzel Helen ve Truva Prensi Paris zamanından kalan efsanevi Truva Atı ile ünlü Truva Antik Kenti ni ziyaret için yola çıkış.

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 II.Beyazid Camisi ve Külliyesi (II.Beyazid Kompleksi).... 4 0.1.1 Darüşşifa

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ GÜZ DÖNEMİ MENÜ MODELİ-1 PAZARTESİ / * / / / / / / / ÇARŞAMBA / / / / PERŞEMBE / / Etli dolma/ Hoşaf / / CUMA / / / GÜZ DÖNEMİ MENÜ ÖRNEĞİ - 1 PAZARTESİ Yayla çorba

Detaylı

No İlçesi Eserin adı Adresi Pafta Ada Parsel 1 Merkez Nevşehir Kalesi 27 300 1 2 Merkez Damat İbrahimpaşa Külliyesi 252 1-16 3 Merkez Tahtalı Cami 28

No İlçesi Eserin adı Adresi Pafta Ada Parsel 1 Merkez Nevşehir Kalesi 27 300 1 2 Merkez Damat İbrahimpaşa Külliyesi 252 1-16 3 Merkez Tahtalı Cami 28 No İlçesi Eserin adı Adresi Pafta Ada Parsel 1 Merkez Nevşehir Kalesi 27 300 1 2 Merkez Damat İbrahimpaşa Külliyesi 252 1-16 3 Merkez Tahtalı Cami 28 209 11 4 Merkez Hacı Şeyh Cami 5 Merkez Kaya Cami 27

Detaylı

O T E L & S P A HOŞGELDİNİZ

O T E L & S P A HOŞGELDİNİZ Değerli Misafirimiz; HOŞGELDİNİZ Sizi otelimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Koşulsuz, şartsız misafir memnuniyeti anlayışımız ve alanında eğitimli kadromuz ile hizmetinizdeyiz. Konforunuz için oluşturduğumuz

Detaylı

MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ BAŞLANGIÇLAR

MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ BAŞLANGIÇLAR MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ HURMA, PASTIRMA, KAŞAR PEYNİR, BEYAZ PEYNİR,, SİYAH ZEYTİN, YEŞİL ÇİZİK ZEYTİN, BAL, KAYMAK, TAHİN, PEKMEZ, GÜNÜN ZEYTİNYAĞLISI VE GÜNÜN MEZESİ İÇECEKLER GÜNÜN

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı