Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır."

Transkript

1 GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme Rejimi, sanayicilerin ihraç edecekleri eşyanın üretiminde kullanacakları ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın gümrük vergileri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak ithaline imkan vermektedir. Bu şekilde gümrük vergileri teminata bağlanan eşyadan işleme faaliyeti sonucunda elde edilen ürünlerin bu rejim ile belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/izninde belirtilen süre içinde ihraç edilmesi, halinde alınan teminat iade edilmektedir. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında süresi içinde ihracatı gerçekleştirilmeyen ithal eşyasının, işlem görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle belge/izin sahibi kişi veya yan sanayici firmanın stoklarında bulundurulması zorunludur. Dahilde İşleme rejimi kararında, İşlem Görmüş Ürün, İşleme faaliyeti sonucunda elde edilen asıl veya ikincil işlem görmüş ürün şeklinde tanımlanmıştır. Aynı kararda, Asıl İşlem Görmüş Ürün dahilde İşleme Rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürün ve İkincil İşlem Görmüş Ürün ise İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürün olarak ifade edilmiştir. Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, ithal eşyasından işleme faaliyeti soncunda asıl işlem görmüş ürün dışında elde edilen ve ekonomik değeri olan her türlü eşya ikincil işlem görmüş ürün olarak kabul edilecektir. DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE AYKIRI HAREKET VE SONUÇLARI Dahilde İşleme Rejimi Kararının 19. Maddesi uyarınca, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali hallerinde, bu ürününün ihracatının gerçekleştirilmesi aranmayacaktır. Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Gümrük Müsteşarlığı veya Gelir İdaresi Başkanlığı veya Diş Ticaret Müsteşarlığınca belge/izin sahibi kişinin ithal ettiği eşyadan işleme faaliyeti sonucunda elde ettiği ikincil işlem görmüş ürünün; 1

2 Süresi içinde ihraç edilmediğinin, Gümrük idaresi gözetiminde imha edilmediğinin, Gümrüğe terk edilmediğinin, Çıkış hükmünde gümrüğe teslim edilmediğinin, Serbest dolaşıma sokulmadığının veya Stoklarda bulunmadığının Tespiti halinde bu eşyanın; 1 Gümrük vergileri ve 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238. Maddesi hükmü uyarınca bu vergilerin iki katı para cezasının, sayılı kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3. Maddesinin 9 numaralı fıkrası uyarınca, gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezasının, Ödenmesi istenecektir. Nitekim Gümrük Müsteşarlığı merkezi denetim elamanlarınca sonradan kontrol kapsamında yapılan firma denetimleri sırasında bazı firmaların dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ettikleri eşyadan işleme faaliyeti sonucu elde edilen işlem görmüş ürünü gümrük işlemine tabi tutulmaksızın serbest dolaşıma sokulduğu yönünde tespitte bulunmuşlardır. Bu firmalar hakkında 4458 sayılı Gümrük kanunun 238 maddesi uyarınca işlem yapılması konusunda gümrük idaresinden ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3. Maddesinin 9 numaralı fıkrası uyarınca işlem yapılması konusunda da, Adi Yargıdan talepte bulunmuşlardır. Konu ile ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal eden olaylardan adı geçen müsteşarlıkça dahilde işleme belgesi/izni kapsamında ithalat yapan kişilerden çoğunluğun genelde mevzuatı yanlış yorumlamaları sonucunda ithalat yaptığı eşyadan işleme faaliyeti sonucunda elde edilen ikincil işlem görmüş ürünleri gümrük işlemine tabi tutmaksızın serbest dolaşıma soktuğu anlaşılmıştır. REJİME AYKIRI HAREKETLERİN SONUÇLARININ ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN TANINAN HAK: Söz konusu kişilerin mağdur olmaması amacıyla adı geçen Müsteşarlık tarafından bir Bakanlar Kurulu Kararı hazırlanmış ve bu karar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2

3 Bu Bakanlar Kurulu Kararı ( tarih ve 2025 sayılı ) ekinde yer alan Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile bu kararın yürürlüğe girdiği tarihinden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edildiği anlaşılan ikincil işlem gömüş ürünün anılan kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde ilgili belgede revize işlemi yapılmak suretiyle ihracat taahhüdüne ilave edilmesi ve bu ürüne ilişkin ithalat vergilerinin ödenmesi halinde bu belgelerin müeyyide uygulanmaksızın kapatılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, tarihinde önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belge/izin kapsamı ithal edilen eşyadan elde edilen ve gümrük işlemine tabi tutulmadan serbest dolaşıma sokulan ikincil işlem görmüş ürünün tarihine kadar gümrük idaresine beyan edilmesi ve varsa gümrük vergilerinin ödenmesi gerekmektedir. Bu süre içinde söz konusu ikincil işlem görmüş ürün gümrük idaresine beyan edilmez ve gümrük vergileri ödenmezse gümrük idaresince tespit edilen ikincil işlem görmüş ürünün 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca gümrük vergileri ve bu vergilerin iki katı tutarında idari para cezası ve 5607 sayılı kanunun hükümleri uyarınca da gümrüklenmiş değerinin iki katı tutarında idari para cezası istenecektir. GÜMRÜK VERGİLERİNDE VE İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI Hukuk kurallarının kişilere tanıdığı haklar getirdiği yaptırımlar yine hukuk kuralları belirli sürelere tabi tutulmaktadır. Bir başka deyişle bir hak, hukuk kuralında öngörülen sürede kullanılmadığında hukuk düzeninde bir takım sonuçlar doğurmaktadır. Zamanaşımı, hak düşürücü süre, bu sürelerdendir. Zamanaşımı, hem vergi hukukunda hem de ceza hukukunda karşılaşılan bir hukuk terimdir. Zamanaşımı kanunda belirlenmiş bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılması ya da kaybedilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu sürenin geçmesi ile alacaklının söz konusu alacağı isteme veya dava açma hakkı sona ermektedir. Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ve gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın serbest dolaşıma sokulan ikincil işlem görmüş ürüne ilişkin gümrük vergileri ve idari para cezası da zamanaşımı süresinin geçmesinden sonra ortadan kalkmaktadır. 3

4 Vergi ve ceza hukukunda zamanaşımı vergi alacağını ve idari para cezasını vergi isteme hakkını sona erdiren nedenler arasında sayılmaktadır. Alacaklı idarenin vergiyi ve idari para cezası kararını belli bir zaman içinde (tebliğ) etmemesi halinde tebliğ edilmeyen vergiler ve idari para cezaları tahakkuk zamanaşımına ve tebliğ edilip de belli bir süre içinde tahsil edilmezlerse tahsil zamanaşımına uğramaktadır. A GÜMRÜK VERGİLERİNDE TAHAKKUK ZAMANAŞIMI Gümrük vergilerinde tahakkuk zamanaşımı 4458 sayılı Gümrük Kanunun 197. Maddesinde düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre, yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri gümrük yükümlülüğünü doğuran olayın meydana gelmesinden itibaren üç yıl içinde yükümlüye tebliğ edilmemesi halinde zamanaşımına uğramaktadır. Ancak gümrük vergileri, ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin ve bu fiil nedeniyle dava açılmışsa bu vergilerin tahakkuk zamanaşımı Türk Ceza Kanununda öngörülen dava ve ceza zamanaşımı süresi kadar uzamaktadır. B 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARINDA SORUŞTURMA (TAHAKKUK) ZAMANAŞIMI 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 3. Maddesinin 2. Fıkrasında kanunun yargı yolu dışındaki genel hükümlerinin idari yaptırım kararını gerektiren bütün fiillerde uygulanacağı hüküm altına alınmıştır sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3. Maddesinde de, kaçakçılık fiilleri kabahat ve suç şeklinde tanımlanmış ve kabahat fiilinin gerçekleşmesi halinde yaptırım olarak idari para cezası uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Buna göre, idari para cezasını gerektiren kaçakçılık fiillerinde Kabahatler Kanunun zamanaşımı hükümleri diğer fiillerinde ise Türk Ceza Kanununda yer alan zamanaşımı hükümleri uygulanacaktır. İdari Para Cezalarının hangi sürenin/sürelerin geçmesi halinde ortadan kalkacağı başka bir ifadeyle zamanaşımı süresi 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 20. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idari para cezasına karar verilemez. Soruşturma zamanaşımı süresi; 4

5 a Yüz bin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde beş, b Elli bin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde dört, c Elli bin Türk Lirasından az idari para cezasını gerektiren kabahatlerde üç, Yıldır. Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi 8 yıldır. Zamanaşımı süresi kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar. Kabahati oluşturan aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümleri uygulanır sayılı Gümrük Kanunu veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda öngörülen nispi idari para cezalarında zamanaşımı süresi para cezası kesilmesini gerektiren fiilin (kabahatin) işlenmesinden veya neticesinin gerçekleşmesinden itibaren 8 (sekiz ) yıldır. Kabahati oluşturan fiil aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı süresi 8 yıldan fazla ise bu süre zamanaşımı süresi olarak esas alınacaktır sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine aykırı olarak işlenen kabahat fiilinden dolayı istenmesi gereken nispi idari para cezaları yukarıda belirtilen süre içinde yükümlüsüne tebliğ edilmediği takdirde zamanaşımına uğrayacağından bu sürenin sonunda ortadan kalkacaktır. SONUÇ Dahilde İşleme Rejimi hükümlerine göre ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün bu rejim hükümlerine uygun olarak, ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce; a. Gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası veya b. Gümrüğe terk edilmesi veya c. Çıkış hükmünde gümrüğe teslim edilmesi veya d. Serbest dolaşıma giriş hükümlerine göre ithali Gerçekleştirilmediği takdirde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3. Maddesinin 9 numaralı fıkrası hükümlerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle kabahat fiili işlendiğinden, anılan maddelerde öngörülen nispi idari para cezasının istenmesi 5

6 gerekmektedir. Ayrıca dahilde işleme rejimi kararına aykırı hareket edildiğinden bu ikincil işlem ürünün Gümrük vergileri de istenecektir. Gümrük idaresi bu vergi ve cezaları zamanaşımı süresi içinde isteme hakkına sahiptir. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda öngörülen nispi idari para cezaları cezaya neden olan kabahat fiilinin işlenmesi veya neticesinin gerçekleşmesi tarihinden itibaren sekiz yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğradığından ortadan kalkacaktır. Başka bir ifadeyle üç yıl içinde tebliğ edilmeyen gümrük vergileri ve sekiz yıl içinde tebliğ edilmeyen nispi idari para cezaları istenemeyecektir. Bu nedenle tarihinden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı kapatılmış belge/izin kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ve dahilde işleme rejimi hükümlerine aykırı olarak tarihinden geriye doğru sekiz yıl içinde gümrük işlemleri gerçekleştirilmeksizin serbest dolaşıma sokulan ikincil iş görmüş eşyaların tarihine kadar gümrük idaresine beyan edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde beyan edilen eşyaların serbest dolaşıma sokulmasına ilişkin gümrük işlemleri herhangi bir müeyyide uygulanmaksızın gerçekleştirilecektir. Bu süre içinde beyan yapılmadığı takdirde gümrük idaresi yukarıda belirtilen zamanaşımı süresi içinde serbest dolaşıma sokulmayan ikincil işlem görmüş ürünü tespit ederek bunların varsa vergilerini ve idari para cezalarını isteyecek ve tahsili cihetine gidecektir. Bu nedenle, zamanaşımı süresi içinde gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın serbest dolaşıma sokulan ikincil işlem görmüş ürünlerin tarihine kadar anılan kararnamede belirlenen usul ve esaslara göre gümrük idaresine beyan edilerek serbest dolaşıma sokulmasında yarar görülmektedir. Saygılarımla Nail İNAL 6

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM Mustafa İNANÇ * 1-Kapsam Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimi, kısaca açıklayacak

Detaylı

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar Bu itibarla, firmaların belge müracaatlarında; değişmemiş eşya olarak ithal edilmek istenen eşyaların, belge ihracat taahhüdünün %1 ini geçmeyecek şekilde ithal edilmek istendiğine ilişkin hesaplama yaparak

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 32 6/6/2002

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

KABAHATLER KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı

KABAHATLER KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı 9337 KABAHATLER KANUNU Kanun Numarası : 5326 Kabul Tarihi : 30/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

(Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1) MADDE 3

(Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1) MADDE 3 10497 ÇEK KANUNU Kanun Numarası : 5941 Kabul Tarihi : 14/12/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/12/2009 Sayı : 27438 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 49 Sayfa: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

ELMADAĞ HUKUK OFİSİ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blok, No: 61 Yeşilköy / İstanbul Tel.: +90 (212) 465 88 65 Faks: +90 (212) 465 88 69

ELMADAĞ HUKUK OFİSİ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blok, No: 61 Yeşilköy / İstanbul Tel.: +90 (212) 465 88 65 Faks: +90 (212) 465 88 69 ELMADAĞ HUKUK OFİSİ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blok, No: 61 Yeşilköy / İstanbul Tel.: +90 (212) 465 88 65 Faks: +90 (212) 465 88 69 Sirküler Sayı: 2013/1 22.02.2013 İş hayatımızın önemli

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 18 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

GÜMRÜK VERGİLERİ VE PARA CEZALARI İÇİN UZLAŞMA MÜESSESESİ

GÜMRÜK VERGİLERİ VE PARA CEZALARI İÇİN UZLAŞMA MÜESSESESİ GÜMRÜK VERGİLERİ VE PARA CEZALARI İÇİN UZLAŞMA MÜESSESESİ Cevdet BOZKURT * I. Giriş Bilindiği üzere, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 GÜMRÜK U İLE BAZI VE HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153'üncü maddesinden sonra gelmek

Detaylı

alacağı, mükelleften 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

alacağı, mükelleften 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir. GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153 üncü maddesinden sonra gelmek üzere

Detaylı

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir.

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) (Yürürlülük:12 Mart 2011 gün ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 6111 sayılı

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 5607 Kabul - Tarihi : 21/3/2007 Yürürlük ve Yayım: 31.03.2007 tarihli, 26479 sayılı R.G. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU NDA DÜZENLENEN ZORALIM HÜKÜMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU NDA DÜZENLENEN ZORALIM HÜKÜMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU NDA DÜZENLENEN ZORALIM HÜKÜMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME * Giriş Yıllardır değişmesi gerektiği vurgulanan 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun nihayet TBMM nin

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29132 (SERİ NO: 1) İçindekiler I- KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Amaç Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Madde 1-4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesi uyarınca açılacak olan gümrük antrepolarının açma ve işletme izinlerinin verilmesine,

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti TAHSĠLAT VE ÖDEMELERĠNĠ BANKA VEYA BENZERĠ FĠNANS KURUMLARINCA DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSĠK MECBURĠYETĠ Ticari iģlemler ve finansal

Detaylı

1/11 TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

1/11 TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tütün mamulleri üretim tesislerinin

Detaylı

Resmî Gazete: 12.11./ 27404 GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (YATIRIM TEġVĠK) (SERĠ NO: 9) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yatırım teşvik belgesi

Resmî Gazete: 12.11./ 27404 GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (YATIRIM TEġVĠK) (SERĠ NO: 9) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yatırım teşvik belgesi Resmî Gazete: 12.11./ 27404 GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (YATIRIM TEġVĠK) (SERĠ NO: 9) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalinde gümrük idarelerinde

Detaylı