ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, Dış Ticaret Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No Davranış Bilimleri 25 2 Dış Ticaret Finansmanı 25 6 Gümrük Mevzuatı İnsan Kaynakları Yönetimi İthalat-İhracat Tekniği Sağlık Kurumları Yönetimi I Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomasyonu Uluslararası Finansman Yönetimi Yönetim ve Organizasyon GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 Davranış Bilimleri DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Davranış Bilimleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdaki tutum-bileşen eşleş rmelerinden hangisi yanlış r? ) İş arkadaşlarımı çok severim. - Duygusal B) Hakemin penal kararı doğruydu. - Bilişsel C) Tüke ci olarak gerekli yerlere başvurdum. - Bilişsel D) İş yerinde çok mutlu oluyorum. - Duygusal E) Müdürün dediklerine ar k kulak asmıyorum. - Davranışsal 5. şağıdaki kişilik testlerinden hangisinde, bireyin önceden hazırlanmış bir ifade se ndeki maddelere doğru, yanlış ya da evet, hayır şeklinde cevap vermesi istenmektedir? ) Tema k lgı Tes B) Rorschach Tes C) Davranışsal Ölçüm D) Projek f Testler E) Objek f Testler 2. Hedefe ulaşıldığında hissedilen duygu aşağıdakilerden hangisidir? ) Mutluluk B) Ö e C) Korku D) Umut E) Hayret 6. Grubun bireye etkisi ile ilgili bir futbolcunun maçtaki performansının antrenmandakinden daha yüksek olması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? ) Sosyal hızlandırma B) Sosyal ket vurma C) Sosyal aylaklık D) Riske girme E) Sosyal uyum 3. Bir doktorun bbi terimler içeren açıklamalarını hastanın anlamaması, hangi ile şim engeline örnek olarak verilebilir? ) Kişisel ile şim engelleri B) Dil ve anla m güçlükleri C) Dinleme ve algılama yetersizliği D) İle şimin psikolojik engelleri E) Cinsiyet ve kültür farklılıkları 7. Genel Uyum Sendromu'nu aşağıdaki araş rmacılardan hangisi ileri sürmüştür? ) Lazarus B) Selye C) Cannon D) Kahn E) Levinson 4. İnsanın, bir ağaca bak ğında onun tek tek yaprakları ve dallarını değil, tümünü görmesi, algılamanın hangi özelliği ile ilgilidir? ) Seçicilik B) Örgütleme C) Biçim değişmezliği D) İllüzyon E) Halüsinasyon 8. Toplumdaki eşitsizliklerin temelinde yatan olgunun özel mülkiyet olduğunu ileri süren araş rmacı kimdir? ) Marx B) Weber C) Davis D) Comte E) Giddens 2

4 9. Ego ideali ile öz imaj arasındaki tutarsızlık ar kça yaşanan stresin artacağını ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? ) Fizyolojik Yaklaşım B) Bilişsel Değerlendirme Yaklaşımı C) Birey Çevre Uyum Yaklaşımı D) Psikoanali k Yaklaşım E) Sistem Yaklaşımı 13. şağıdakilerden hangisi toplumun ekonomik yapısının değişmesiyle birlikte ortaya çıkar? ) Yapısal hareketlilik B) Değiş rilebilir hareketlilik C) Kuşak boyu hareketlilik D) şağı doğru hareketlilik E) Dikey hareketlilik 10. Kast Sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Birey statüyü doğuştan kazanır. B) Dinsel temellere dayanır. C) Kapalı bir sistemdir. D) Hindistan Kast Sistemi beş kategoriye ayrılır. E) Uygulanan her toplumda yasal dayanağı vardır. 14. Empa k ile şim, ile şimin kişisel ve çevresel engellerinden hangisini ortadan kaldırır? ) Dil farklılıklarını B) lgılama farklılıklarını C) Duygusal engelleri D) Güvensizliği E) Sözlü ve sözsüz ile şim arasındaki uyuşmazlığı 11. şağıdakilerden hangisi kimlik belirsizliği sürecinde, kimlik belirsizliği aşamasından sonra meydana gelir? ) Bireysel kimlikte eksiklik B) Yüksek duygusal ka lım C) Yoğun duygular D) Grupla çok yakın kaynaşma E) Bireyin farkındalık algısında azalma 15. Kişilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Ortam ve koşullara bağlı olarak değişmez. B) Kişilik, davranış ve tutum arasında karşılıklı etkileşim vardır. C) Bireyi diğerlerinden ayırır. D) Başkalarıyla etkileşim içerisinde öğrenme yoluyla gelişir. E) Farklı durumlarda insanı tutarlı şekilde davranmaya iter. 12. I. Ortam resmîdir. II. Üyeler duygu ve düşüncelerini açıklayabilir. III. Kararlar genelde oy birliğiyle alınır. IV. Göreve yönelik tar şmalarda bulunulmaz. Yukarıdakilerden hangileri etkin bir grubun özelliklerindendir? ) I ve II 16. lgı en fazla aşağıdakilerden hangisine ih yaç duyar? ) Kanal B) Duyu C) İzlenim D) Geri bildirim E) nlama B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV 3

5 17. Grup türleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Birincil gruplarda biz duygusu hâkimdir. B) İkincil gruplarda çıkar duygusu ile etkileşim söz konusudur. C) Biçimsel gruplar yazılı kurallar çerçevesinde işler. D) İç gruplarda sembolik işaret ya da belirleyiciler oluşturulur. E) Üyelik grupları bireylerin henüz üye olmadıkları ancak olmak istedikleri gruplardır. 21. Davranış bilimleri içerisinde en hâkim konumdaki disiplin aşağıdakilerden hangisidir? ) Psikoloji B) Sosyoloji C) ntropoloji D) Sosyal psikoloji E) Tarih 18. şağıdaki güdülenme teorilerinden hangisi Kapsam Teorileri arasında yer almaz? ) İh yaçlar Hiyerarşisi B) Başarı Güdüsü C) Çi Faktör Kuramı D) Eşitlik Kuramı E) ERG Kuramı 22. şağıdaki duyuşsal öğrenme süreçlerinin aşamalarından hangisinde özümsenen değerlerle tutarlı bir dünya görüşü geliş rilir? ) Bütünleş rme B) Değer verme C) lgılama D) Örgütleme E) Tepkide bulunma 19. Rol kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Rol, statünün belirlediği görev ve hakların bireyce kullanılmasıdır. B) ynı statü içinde bir rolün farklı şekillerde gerçekleş rilmesi mümkün değildir. C) Birey, aynı anda birden fazla rolü gerçekleş rmek durumunda kalabilir. D) Rol davranışı, bireyin kendinden beklenen davranışı nasıl gerçekleş receğidir. 23. Öğrenmenin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) k f bir eylemdir. B) Özneldir. C) Çevresel şartlara göre şekillenmez. D) Sosyaldir. E) Duygusaldır. E) Çevrenin beklen leri, kişinin algıları ve davranışları rolü oluşturmaktadır. 20. şağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir güdü değildir? ) Birlikte olma B) Güçlü olma C) Başarma D) Merak E) Sosyal kabul görme 24. I. Kültürsüz toplumlar vardır. II. Kültür asla değişmez. III. Türkiye de kültür kavramını ilk olarak Mümtaz Turhan incelemiş r. Kültür ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlış r? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 4

6 25. şağıdakilerden hangisi, bireylerin rolleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları durumunu ifade eder? ) Rol çeşitlemesi B) Rol ça şması C) Rol belirsizliği D) Rol çelişmesi E) Rol eksikliği 5

7 Dış Ticaret Finansmanı DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dış Ticaret Finansmanı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Dış caret kapsamında ekonominin karar organları tara ndan belirlenmiş olan amaçlara ulaşmak için alınan önlemler ve seçilen araçların tümüne ne ad verilir? ) Dış caret sicili B) Dış caret hukuku C) Gümrük mevzua D) Dış caret poli kası E) Maliye poli kası 5. İki taraf arasında düzenlenen farklı para birimleri cinsinden ifade edilen faiz yükümlülüklerinin veya gelirlerinin değiş rilmesini konu alan sözleşmelere ne ad verilir? ) Forward sözleşmeler B) Opsiyon sözleşmeleri C) Futures işlemler D) rbitraj E) Döviz Swap sözleşmeleri 2. İhracatçıya açık kredi şeklinde peşin ödeme yapılmasına veya avans verilmesine olanak sağlayan kredi türüne ne ad verilir? ) RedClause akredi f B) Prefinansman C) Performans kredisi D) Eximbank kredisi E) Tüke ci kredisi 6. Vadesi ve faiz oranı kullanım esnasında belirlenen ve daha sonrasında herhangi bir değişikliğe gidilmeyen, yani sabit kalan krediye ne ad verilir? ) Gayrinakdî kredi B) Sabit kredi C) Spot kredi D) Rota f kredi E) Vesaik karşılığı kredi 3. Ulusal para birimleri arasında sabit bir kur ayarlaması yapmak için 1944 yılında imzalanan ve 1971 e kadar devam eden uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? ) Paris nlaşması B) Bre on Woods nlaşması C) Yalta Konferansı D) Londra nlaşması E) Sykes-Picot nlaşması 7. çılmış bir ihaleye ka lacak kişi veya kurumun ihalenin kendisinde kalması hâlinde, teklifi ile bağlı kalmaması rizikosuna karşı ihaleyi açan kişi veya kuruma hitaben verilen teminat mektuplarına ne ad verilir? ) Geçici teminat mektupları B) Kesin teminat mektupları C) Serbest konulu teminat mektupları D) Haricî garan E) Kontrgaran 4. şağıdakilerden hangisi Forward işlem sözleşmelerinin özelliklerinden biri değildir? ) Forward işlemler, merkezî bir pazar yeri olmayan işlemlerdir. B) Forward kontratları, standart kontratlardır. C) Forward kontratları, üçüncü kişilere devredilemez. D) Forward işlemler, aracısız gerçekleş rilebilir. E) Forward kontratların, vadesi geldiğinde tarafların yükümlülüklerini tamamlamaları gerekir. 6

8 8. İhracat Reeskont Kredi Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Bu kredi; vergi, resim ve harç is snasından yararlanır. B) TL cinsinden verilen kredilerin geri ödemesi TL cinsinden olmaktadır. C) 120 gün veya Eximbank kaynakları ile desteklenerek 180 gün vadeli olarak kullanılabilir. D) Eximbank ve TCMB değerlendirmeleri sonucu uygun bulunanlar yararlanır. 12. İhracata yönelik ya rım kredisi kullanımında kredinin vadesi azami ne kadardır? ) 1 yıl B) 2 yıl C) 5 yıl D) 7 yıl E) 10 yıl E) 2011 yılından önce döviz cinsinden kredi verilirken 2011 yılından sonra TL olarak verilmektedir. 9. Dış caret yapan firmaların finansman ih yaçlarının giderilmesi amacıyla kurulan Eximbank hangi yıl faaliyete başlamış r? ) 1979 B) 1984 C) 1987 D) 1994 E) Turizm kredisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) TL veya döviz cinsinden kullandırılabilir. B) 25 Milyon BD Dolarını aşamaz. C) Turizm kredisinden; TÜRSB üyesi grubu işletme belgesi sahibi seyahat acenteleri, özel hava yolu şirketleri ve turizm işletmeleri faydalanabilmektedir. D) Kredi vadesi azami 540 gündür. E) Kredinin anapara, faiz ve taahhüt riski toplamının % 20 si oranında banka temina veya devlet borçlanma senedi talep edilmektedir. 10. KOBİ ihracata hazırlık kredilerinin vadesi, döviz ve Türk Lirası kredilerde azami kaç gündür? ) 60 B) 180 C) 240 D) 540 E) Türkiye hangi yıl Dünya Bankası grubuna ka lmış r? ) 1929 B) 1935 C) 1947 D) 1958 E) şağıdakilerden hangisi Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi kapsamında kullanılan dövizlerden biri değildir? ) BD Doları B) Japon Yeni C) Euro D) İngiliz Sterlini E) Rus Rublesi 15. Dünya Bankasının yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji projeleri için verdiği kredide minimum öz kaynak tutarı proje tutarının yüzde kaçı olmalıdır? ) %10 B) %15 C) %20 D) %25 E) %50 7

9 16. Sa şın yapılması ve belirli bir vade sonunda mal bedelinin transfer edilmesi şar yla yapılan ithalata ne ad verilir? ) nkonsinyasyon ithalat B) kredi fli ithalat C) Geçici kabullü ithalat D) Vesaik (Belge) karşılığı ithalat E) Kredili ithalat 20. I. İskonto oranı II. Taahhüt ücre III. Garan komisyonu Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri forfai ng işleminin ihracatçıya olan maliyetlerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 17. Bir akredi f işleminde lehtar kimdir? ) İthalatçı B) İhracatçı C) mir banka D) Muhabir banka E) Hazine 21. şağıdakilerden hangisi Türkiye de forfai ng işlemlerini başlatan ilk bankalardan biridir? ) kbank B) İk sat Bankası C) Ziraat Bankası D) Eximbank E) Halkbank 18. Faktoring şirke nin kredi riskini üstlendiği faktoring türü aşağıdakilerden hangisidir? ) çık faktoring B) Gizli faktoring C) Rücu edilemez faktoring D) Vadeli faktoring E) cente faktoring 22. şağıdakilerden hangisi kiracıya, kiralanan varlığı kira süresi sonunda normal piyasa değerinden sa n alma hakkı veren ve kiracının kira ödemelerini gider yazan bir kiralama türüdür? ) Gerçek kiralama B) çık uçlu kiralama C) Sa şa yardımcı kiralama D) Özel kiralama E) Kaldıraçlı kiralama ay vadeli TL tutarındaki alacaklarını faktoring şirke ne devreden sa cı firma, %2 faktoring komisyonu ve yıllık %24 oranında faiz ödediğine göre komisyon ve finansman gideri toplamı ne kadar olur? ) 200 TL B) 300 TL C) 450 TL D) 500 TL E) 600 TL 8

10 23. I. Kiracıya, başka bir yoldan ele geçirilmesine imkân olmayan araçları elde etme ve onları kullanabilme imkânı sağlar. II. Kiracı şirke n iflası hâlinde leasing yoluyla finanse edilmiş mallarına el konulur. III. Finansal kiralama sözleşmesi her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur. IV. Büyük fonlara gerek kalmadan teknolojik gelişmeyi izlemek ve uygulayabilmek mümkün olabilmektedir. Leasing ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I 25. Dünya Bankası içinde ayrı bir hukuksal kimliğe sahip olan Uluslararası Finansman Kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) 1956 yılında kurulmuştur. B) Özel sektör ya rımcılarına verdiği kredilerde devlet garan si talep etmektedir. C) Örgüt merkezi Washington dadır. D) Gelişmekte olan üye ülkelerin özel kesim kuruluşlarına kredi vermektedir. E) Yerel finansal piyasaların gelişimine destek olmaktadır. B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve III E) I, III ve IV 24. İslam Kalkınma Bankası (IDB), hangi yıl faaliyete geçmiş r? ) 1946 B) 1955 C) 1966 D) 1975 E)

11 Gümrük Mevzuatı DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Gümrük Mevzuatı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Hazineye gelir sağlamak II. İşsizliği azaltmak III. Ulusal paranın değerini ar rmak IV. Yerli sanayiyi dış rekabete karşı korumak Yukarıdakilerden hangileri gümrük yapılanmasının amaçlarındandır? ) I ve II B) I ve IV C) II ve III 4. Gümrük müşaviri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırabilir. B) Vekâletnamesi olmadan da mal sahipleri adına beyanda bulunabilir. C) Mesleki faaliyetlerini bir serbest meslek erbabı olarak yürütebilir. D) Mesleki faaliyetlerini bir tüzel kişiliği doğrudan temsil yoluyla yürütebilir. E) Dolaylı temsilci durumunda olması hâlinde vergi mükellefi olur. D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 2. şağıdakilerden hangisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevlerinden biri değildir? ) Gümrük tarifesini hazırlamak; gümrük işleriyle ilgili ista s ki bilgileri üretmek, değerlendirmek ve açıklamak B) Gümrük Kanunu, gümrük işlemleriyle ilgili diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak C) Geçici depolama yerlerinin, antrepoların, ambarların, lojis k merkezlerin açılmasına ve işle lmesine izin vermek D) Ülkede iç güvenliği tehdit eden her türlü uygulamanın ortadan kaldırılmasını sağlamak 5. Günümüzde Türkiye de hangi gümrük tarifesi uygulanmaktadır? ) Spesifik tarife B) dvolerem tarife C) Karma tarife D) Kısmi tarife E) Çok yanlı tarife E) İç caret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve poli kaların belirlenmesine yardımcı olmak 3. Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Temsilci, kendi adına değil başkasının adına hareket eder. B) Temsilci, birinci dereceden sorumluluk sahibidir. C) Temsilci, Türkiye Cumhuriye vatandaşı olmalıdır. D) Temsilci, ceza ve disiplin soruşturması sonucunda memuriye en çıkarılmamış olmalıdır. 6. şağıdaki ürünlerden hangisi %1 KDV oranına tabidir? ) Bal B) Pirinç C) Bulgur D) Çay E) Ekmek E) Temsilci, kamu haklarından mahrum olmamalıdır. 10

12 7. şağıdakilerden hangisi tercihli menşei kurallarına göre bir üründe aranan özelliklerden biri değildir? ) nlaşma kapsamında olması B) nlaşma uyarınca menşe statüsüne sahip veya menşe statüsünü kazanmış olması C) Menşe ispat belgesine sahip olması D) Nakliya nın "doğrudan nakliyat" kuralına uyularak gerçekleş rilmiş olması E) Girdi ithala sırasında ödenmesi gereken bir verginin iadesinden yararlanmış olması 10. şağıdakilerden hangisi serbest bölgede görevli gümrük idarelerinin yetki alanına girmez? ) Serbest bölgeden Türkiye'ye serbest dolaşıma girmek üzere gelen eşyalar B) Serbest bölgeden Türkiye'ye şartlı muafiyet kapsamında ihraç edilen eşyalar C) Türkiye Gümrük Bölgesi nin başka bir yerinden serbest bölgeye gönderilen eşyalar D) Yabancı bir ülkeden transit olarak gelen eşyalar E) Serbest bölgede kalan eşyalar 8. şağıdakilerden hangisi Gümrük Kanunu na göre gümrük kıyme ne dâhil edilmeyen giderlerden biri değildir? ) İthal eşyanın sa şıyla ilgili olarak bir finansman anlaşması uyarınca alıcı tara ndan üstlenilen faiz giderleri B) İthal eşyanın Türkiye'de çoğal lması hakkı için yapılan ödemeler C) Eşyanın ithali veya sa şı nedeniyle Türkiye'de ödenecek ithalat vergileri D) İthal eşya için ithala an sonra yapılan inşa, kurma, montaj, bakım veya teknik yardıma ilişkin giderler E) Devlete ödenen sa ş komisyonları 11. I. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi II. Gümrük ntrepo Rejimi III. Gümrük Kontrolü l nda İşleme Rejimi IV. Geçici İhracat Rejimi Yukarıdakilerden hangileri Gümrük Kanunu nda yer alan gümrük rejimlerindendir? ) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 9. Giriş özet beyan verme süreleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Konteynır ile taşınan eşya için hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az 24 saat önce özet beyan verilir. B) Kısa mesafeli uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar özet beyan verilir. C) Uzun mesafeli uçuşlarda, Türkiye Gümrük Bölgesi nde ilk havalimanına inilmesinden en az 4 saat önce özet beyan verilir. D) Dökme ve ambalaj hâlindeki eşya için Türkiye Gümrük Bölgesi ndeki ilk varış limanına gelmeden en az 4 saat önce özet beyan verilir. 12. Cezai işleme başlanmaması için özet beyanı eksikliği veya fazlasının neden kaynaklandığının onaylı belgelerle ispat edilmesi için gerekli takibat süresi kaç aydır? ) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 9 E) Kara yolu taşımacılığında Giriş Gümrük İdaresine varılmasından en az 4 saat önce özet beyan verilir. 11

13 13. I. Her türlü dış etken ve müdahaleden korunabilen yerler II. Taşıtların durabildiği yerler III. Taşıtların yanaşabildiği yerler IV. Taşıtların inebildiği yerler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri geçici depolama yeri olarak belirlenen yerlerde aranan özelliklerdendir? ) Yalnız I 17. BİLGE sistemindeki beyan kontrol çeşitlerinden hangisinde eşya, belge kontrolü veya fiziki muayeneye tabi tutulmaz? ) Sarı hat B) Kırmızı hat C) Beyaz hat D) Mavi hat E) Yeşil hat B) Yalnız II C) II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 14. şağıdakilerden hangisi gümrük beyanlarında beyannameye eklenecek belgelerden biri değildir? ) Teslim şekline göre Navlun Faturası ve Sigorta Poliçesi B) İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/naliz Sonuç Raporu C) İhraç Eşyasına it Kıymet Bildirim Formu D) Menşe Belgeleri E) Taşıma şekline göre Konşimento 18. şağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimi sınıflandırması kapsamında yer almaz? ) Gümrük ntrepo Rejimi B) Geçici İthalat Rejimi C) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi D) Dâhilde İşleme Rejimi E) Hariçte İşleme Rejimi 15. Gümrük beyanlarında beyannameyle birlikte ibrazı zorunlu olan belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Eşyanın Faturası B) Menşe Şehadetnamesi C) Form Belgesi D) CIV Belgesi E) Konşimento 19. şağıdakilerden hangisi cari nitelikli eşyanın ithalinde aranabilecek belgelerden biri değildir? ) Orijinal Fatura B) Navlun Faturası C) Menşe Şehadetnamesi D) İşlenmemiş Tarım Ürünleri Beyan Formu E) İthal Eşyasına it Kıymet Bildirim Formu 16. şağıdakilerden hangisi muayene edilmeyecek eşyalardan biri değildir? ) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı için gelen eşya B) Başbakanın zat ve ikametgâhı için gelen eşya C) Millî Savunma Bakanlığınca gizliliği önceden bildirilen eşya D) İçinde gizli evrak bulunan mühürlü kurye çantaları E) Yabancı devlet başkanlarının ge rdikleri eşya 20. şağıdakilerden hangisi Türkiye Gümrük Bölgesi içinde transit rejimine tabi eşyanın taşınabileceği belgelerden biri değildir? ) TIR karnesi B) Eksper z raporu C) T karnesi D) Posta kolileri dâhil olmak üzere posta yolu E) Transit rejimi hükümleri çerçevesinde Transit Beyannamesi 12

14 21. şağıdakilerden hangisi Gümrük idarelerince işle len genel antrepo pidir? ) pi B) B pi C) C pi D) E pi E) F pi 24. Kaçakçılık suçları ve cezalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. B) Eşyayı, sahte belge kullanmak sure yle gümrük vergilerini kısmen veya tamamen ödemeksizin, Türkiye ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. C) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ithal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerek ren suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan al yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. D) Genel düzenleyici idari işlemlerle ithali yasaklanan eşyayı ithal eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki ka idari para cezası verilir. E) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı Türkiye den ihraç eden kişi, fiil daha ağır cezayı gerek ren başka bir suç oluşturmadığı takdirde al aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 22. şağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinden tam muafiyet sure yle geçici ithalat rejimine tabi olan taşıtlar için düzenlenecek belgelerden biri değildir? ) Taşıt Giriş Çıkış Formu B) Trip k Karnesi C) Gümrüklerden Geçiş Karnesi D) Yabancı Taşıtlar İçin Geçici Giriş Karnesi E) Konşimento 25. rmonize Sistem Nomanklatürü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Dünyada mevcut tüm eşyayı kapsayan sınıflandırma sistemidir. B) Sistemle ilgili düzenlemeler Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) tara ndan yapılmaktadır. C) Sistemde eşyalar alfabe k olarak sıralanmaktadır. D) Sistemde bölümler, fasıllar, porsiyonlar bulunmaktadır. E) Sistemde kullanılan 2 li, 4 lü ve 6 lı kodlar tüm dünyada aynı ürünü ifade eder. 23. şağıdakilerden hangisi taşınanın cinsine göre kaçakçılık türü değildir? ) Gümrük ve tekel kaçakçılığı B) Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı C) Döviz ve kıymetli taş kaçakçılığı D) Organ ve doku kaçakçılığı E) Çıkış gümrük kaçakçılığı 13

15 İnsan Kaynakları Yönetimi DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İnsan Kaynakları Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdaki eği m ilkelerinden hangisi eği min belirlenmiş amaçlara yönelik olarak yapılmasını ifade eder? ) Eği min sürekliliği B) Eği min yararlılığı C) Eği mde rsat eşitliği D) Eği m faaliyetlerinin planlı olması E) Eği lenlerin etkin ka lımı 4. İş analizi yapan bir insan kaynakları yöne cisinin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermesi gerekmez? ) Temel görevlerin tamamlanması ne kadar zaman alır? B) Görevler, bir işin içerisinde nasıl gruplandırılmaktadır? C) Maliyetler nasıl düşürülebilir? D) İşgören performansının iyileş rilebilmesi için bir iş nasıl tasarlanmalıdır? E) Belirli bir işi ifa etmek için hangi tür becerilere ih yaç duyulmaktadır? 2. şağıdakilerden hangisi bir insan kaynakları yöne cisinin proak f olması anlamına gelmektedir? ) Veri temelli olmak B) Müşteri yönelimli olmak C) Değişimi öngörmek ve tedbir almak D) İnsan kaynakları uygulamalarını rekabet avantajı oluşturmada kullanabilmek E) Kıt bulunan çalışanlarla ilgili tedbir alabilmek 5. şağıdakilerden hangisi iç kaynaklardan eleman temin etmenin dezavantajlarından biri değildir? ) Terfi için poli k davranışların artması B) Oryantasyon süresinin uzaması C) Yeterince uygun olmayan kişilerin atanması D) Terfi edememenin moral açısından sorunlar yaratabilmesi E) İçe kapalı kalma, yeni görüşlerin işletmeye gelememesi 3. I. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi maliyet odaklıdır, Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi ya rım odaklıdır. II. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi yavaş ve tepkicidir, Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi hızlı ve proak ir. III. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi kısa dönemli zaman u una sahip r, Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi ih yaca göre kısa, orta veya uzun dönemli zaman u una sahip r. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi ile ilgili yukarıdaki karşılaş rmalardan hangisi ya da hangileri doğrudur? 6. şağıdaki eği m ilkelerinden hangisi sürekli değişen ve değişim hızının çok ar ğı iş ortamında, eği m çalışmalarının devamlı olmasını ifade etmektedir? ) Eği min sürekliliği B) Eği min yararlılığı C) Eği mde rsat eşitliği D) Eği m faaliyetlerinin planlı olması E) Eği lenlerin etkin ka lımı ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 14

16 7. şağıdaki yaklaşımlardan hangisi kendi isteğiyle ya da zorunlu bir şekilde işlerinden ayrılan kişilerin kendi uzmanlık alanlarında dışarıdan hizmet vermeleri sonucunda gerçekleşen kariyeri ifade eder? ) Sınırsız Kariyer Yaklaşımı B) Şirket Sonrası Kariyer Yaklaşımı C) Değişken Kariyer Yaklaşımı D) Por öy Kariyer Yaklaşımı E) Kariyer Çapası Yaklaşımı 11. I. İş yerinde güvenlik ve sağlıkla ilgili sürekli incelemelerde bulunmak II. Konuya ilişkin eği m programları geliş rmek ve uygulamak III. İş güvenliği ve işgören sağlığı için kurullar oluşturmak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş güvenliği ve işgören sağlığını iyileş rme stratejilerindendir? ) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 8. I. İşgörenleri, üst düzey işlere mo ve etmek II. Bireysel performans ölçümü için bir temel sağlamak III. Eşit değerde işe eşit ücret ilkesini hayata geçirmek Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş değerlemenin amaçlarındandır? ) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 12. şağıdaki işletme plerinden hangisinde işletmelerin, uluslararası girişimlere yapılan önemli atamalarda ya rım yapılan ülkenin vatandaşlarını tercih etmeleri söz konusudur? ) na ülke eğilimli işletmeler B) Konuk ülke eğilimli işletmeler C) Bölgesel eğilimli işletmeler D) Dünya eğilimli işletmeler E) Küresel eğilimli işletmeler D) II ve III E) I, II ve III 9. şağıdakilerden hangisi toplu iş uyuşmazlıklarında barışçı çözüm yollarından biri değildir? ) Uzlaş rma B) Zorunlu arabuluculuk C) Grev D) Tahkim E) Olağan arabuluculuk 13. İnsan kaynakları bilgi sisteminde ih yaç duyulan bilgi türlerinden hangisi iş unvanı, iş gerekleri, ücret düzeyi ve pozisyonun doldurulması gereken tarih gibi bilgileri ifade eder? ) Özlük bilgileri B) Ücret dışı haklara ilişkin bilgiler C) çık iş ve pozisyon bilgileri D) Çalışma süresine ilişkin bilgiler E) Ücret bilgileri 10. şağıdaki iş sözleşmesinden doğan borçlardan hangisi işverene ai r? ) Sadakat borcu B) Rekabet etmeme borcu C) Eşit işlem yapma borcu D) Emir ve talimatlara uyma borcu E) İşi özenle yapma borcu 15

17 14. I. Bir işletmede maddi kaynaklar ne ölçüde büyük olursa olsun, insan kaynakları mo ve olmuş, hevesli, amaçlara yönelik olarak inançlı değilse, etkili olarak çalış rılamıyorsa, işletmenin başarı ih mali düşük olacak r. II. İnsan kaynakları yöne minin bir işletmedeki temel amacı, bir yandan işletmenin verimliliğini ar rmak, diğer yandan ise çalışanların yaşam kalitesini yükseltmek r. III. Doğru bir biçimde seçilmeyen, işe uygun olarak eği lmeyen, geliş rilmeyen ve korunmayan insan kaynaklarının verimli olması mümkün değildir. İnsan kaynakları ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III 16. I. Birey veya takım performansına bağlı değişken ücretlerin artan rolü II. Bireysel başarıların tanınması ve ödüllendirilmesine verilen önemin artması III. Geleneksel (dar dereceli) ücret yapılarının geçerliliğini koruması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri stratejik ücret yöne minde rekabet üstünlüğü kazanmak için ön plana çıkan konulardandır? ) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III E) I, II ve III 15. I. Bir mukayese (karşılaş rma) sürecidir. II. Bir yargılama sürecidir. III. nali k bir süreç r. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş değerlendirmenin temel özelliklerindendir? ) Yalnız I B) I ve II 17. şağıdakilerden hangisi bir ekonomide benzer işlerin bir arada gruplanması ile ortaya çıkan sendika türüdür? ) Meslek sendikaları B) İş yeri sendikaları C) İş kolu sendikaları D) İşçi sendikaları E) İşveren sendikaları C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 16

18 18. Meslek hastalığına yol açan aşırı ışıklandırma, yüksek gürültü düzeyi gibi unsurlar aşağıdaki faktörlerden hangisi ile ifade edilir? ) Fiziksel B) Kimyasal C) Biyolojik D) Sosyolojik E) Psikolojik 22. şağıda verilen iş tasarımı yaklaşımlarından hangisinde işgörenlerin farklı görevler içeren işlerde periyodik olarak görevlendirilmesi veya başka birine hareket etmesi söz konusudur? ) İş basitleş rme B) İş rotasyonu C) İş genişletme D) İş zenginleş rme E) Kendi kendini yöneten iş takımları 19. Etkin bir insan kaynakları bilgi sistemi için ih yaç duyulan bilgi türlerinden hangisi değerleme puanları, değerleme raporları, disiplin notları ve özel ödüller gibi bilgileri içermektedir? ) Özlük bilgileri B) Eği m bilgileri C) Performans değerleme bilgileri D) Çalışma süresine ilişkin bilgiler E) Ücret bilgileri 23. şağıdakilerden hangisi bir işgören tara ndan yapılan işin nasıl, nerede ve ne zaman ifa edildiğini açıklayan yazılı ifadedir? ) İş analizi B) İş şartnamesi C) İş tasarımı D) İş tanımı E) İş rotasyonu 20. şağıdakilerden hangisi kariyer geliş rmede çalışanın rollerinden biridir? ) İşletmenin misyon, poli ka ve prosedürlerini açıklar. B) Eği m - geliş rme rsatları sunar. C) Kariyere ilişkin performans geri bildirimi sağlar. D) Kendi kariyerinin sorumluluğunu kabul eder. E) Kişilere özel kariyer geliş rme planları hazırlar. 24. şağıdakilerden hangisi dış kaynaklardan aday temin etme yollarından biridir? ) Terfi B) İnternet C) Nakil D) İş genişletme E) İş zenginleş rme 21. I. Personel yöne mi iş, insan kaynakları yöne mi ise insan odaklıdır. II. Personel yöne minde geleneksel, insan kaynakları yöne minde ise klasik yöne m anlayışı geçerlidir. III. İnsan, personel yöne minde maliyet unsuru iken insan kaynakları yöne minde önemli bir girdidir. Yukarıdaki karşılaş rmalardan hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I 25. şağıdakilerden hangisi işe alma sırasında adayların içe-dışa dönüklük, man klılık, duygusal is krar gibi temel özelliklerini tespit etmeyi amaçlar? ) Zekâ testleri B) Yetenek testleri C) Kişilik testleri D) Bilgi testleri E) Dürüstlük testleri B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 17

19 İthalat-İhracat Tekniği DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İthalat-İhracat Tekniği testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi interne n yaygınlaşması sonucu caret alanında ortaya çıkan bir gelişme değildir? ) Bilgi akışının hızlanması B) Servis sağlayıcılarının hukuki sorumluluklarının belirlenmesi C) Ekonomik birimlerin ürün alışverişinde yüz yüze gelme ih yacının azalması D) Yerel pazarların sınırlarının güçlenmesi E) Ticaret kapsamındaki mal çeşit ve miktarının artması 4. şağıdakilerden hangisi dış care e taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yoluna gidilebilmesi ile ilgili söylenemez? ) Tahkim sözleşmesi yazılı olmalı ve bir yargı merciini yetkilendirmelidir. B) Taraflardan biri tahkim isteğinin kendisine ulaşmasından i baren 30 gün içerisinde kendi hakemini atar. C) Hakemlerin yargılama yapacakları dil, İngilizce olmalıdır. D) Tahkim yeri, tahkim sözleşmesinde kararlaş rılabilir. E) Tahkim yargılanmasında uygulanacak hukuk bakımından ilk olarak taraf iradeleri göz önüne alınır. 2. şağıdakilerden hangisi web üzerindeki ile şim güvenliği için kullanılan bilgi transferinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayan güvenlik protokolüdür? ) B2B B) SSL C) SET D) FTP E) EDI 5. şağıdakilerden hangisi care e mal mukabili ödeme şeklinden doğabilecek tüm riskleri üstlenen tara ır? ) İhracatçı B) İthalatçı C) Muhabir banka D) mir banka E) Transfer ofisi 3. Dış care e, alıcı ve sa cı arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde tarafların dava dışında kullanabilecekleri çeşitli alterna f uyuşmazlık çözüm yolları vardır. Bu alterna flerden biri, taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi nihai olarak karara bağlamamakta, sadece çözülmesi zor teknik bir konuda ortaya çıkan sorunu çözmektedir. Bu çözüm yolu, ih la n özel uzmanlık gerek recek düzeyde teknik bir konuda olması durumunda daha faydalı olmaktadır. Paragra a açıklanan alterna f uyuşmazlık çözüm yolu aşağıdakilerden hangisidir? 6. şağıdakilerden hangisi uluslararası care e en fazla kullanılan ödeme yöntemidir? ) Peşin ödeme B) Vesaik mukabili ödeme C) Kabul kredili ödeme D) kredi fli ödeme E) Konsinye sa ş ödeme ) rabuluculuk B) Hakem-bilirkişilik C) Kısa yargılama D) Müzakere E) Tahkim 18

20 7. şağıdakilerden hangisi standardizasyonun tüke cilere sağladığı faydalardan biri değildir? ) Karşılaş rma ve seçim kolaylığı sağlar. B) Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler. C) Stresi önler. D) Can ve mal güvenliği sağlar. E) Verimliliği ve hasılayı ar rır. 11. şağıdakilerden hangisi Ekonomi Bakanlığı tara ndan hedef pazar olarak belirlenen ülkelerdeki müteahhitlik sektörüne yönelik mal ve hizmet ihraca nın ar rılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında gerçekleş rilen bazı faaliyetlere ilişkin harcamaların desteklenmesini kapsar? ) Çevre maliyet desteklemesi B) Teknik müşavirlik hizmetlerinin desteklenmesi C) Tasarım desteği D) Hariçte işleme rejimi E) Marka faaliyetlerinin desteklenmesi 8. şağıdakilerden hangisi Uluslararası Standardizasyon Teşkila nın amaçlarına paralel olarak 1960 yılında Brüksel de kurulan ve elektrik - elektronik konuları dışında standart hazırlayan bölgesel bir kuruluştur? ) vrupa Kalite Kuruluşu B) vrupa Telekomünikasyon Standartları Ens tüsü C) vrupa Elektroteknik Standardizasyon Kuruluşu D) vrupa Standardizasyon Kuruluşu 12. Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği nin azami destek süresi kaç yıldır? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 E) Bölgelerarası Standartlar Birliği 9. Hariçte İşleme İzin Belgesi sahibi firmaların belge süresi sonundan i baren gerekli prosedürü takip ederek kaç gün içerisinde taahhüt kapatma işlemlerine başlamaları gerekmektedir? ) 5 B) 10 C) 30 D) Bağlı caret uygulamalarının bir türü olan takas işleminin süresi en fazla kaç yıl olabilir? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 E) Türkiye de Dâhilde İşleme Rejimi hangi yıl yürürlüğe girmiş r? ) 1980 B) 1988 C) 1996 D) 2001 E) Özel bir firmanın, yabancı bir ülkeye mal sa ğı belirli bir süre sonra da mal sa ğı ülkeden mal sa n almak zorunda olduğu bağlı caret türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Karşılıklı sa n alma B) Kliring C) Takas D) ktarma care E) SWP 19

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2014 Pazar, Saat: 09. 30 III. OTURUM ADI SOYADI :.. T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :. :.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR 2013PÖ12-1 2013PÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2013PÖ22-1 2013PÖ22-1 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Lojistik Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II. 2013CÖ12-1 2013CÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyal Hizmetler

Detaylı

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA 2012ORT12-1 2012ORT12-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ORTK 1-1 FİNL SINVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. 1.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

APEE. INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý

APEE. INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to create new work places at time of

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı