ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, Dış Ticaret Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No Davranış Bilimleri 25 2 Dış Ticaret Finansmanı 25 6 Gümrük Mevzuatı İnsan Kaynakları Yönetimi İthalat-İhracat Tekniği Sağlık Kurumları Yönetimi I Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomasyonu Uluslararası Finansman Yönetimi Yönetim ve Organizasyon GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 Davranış Bilimleri DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Davranış Bilimleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdaki tutum-bileşen eşleş rmelerinden hangisi yanlış r? ) İş arkadaşlarımı çok severim. - Duygusal B) Hakemin penal kararı doğruydu. - Bilişsel C) Tüke ci olarak gerekli yerlere başvurdum. - Bilişsel D) İş yerinde çok mutlu oluyorum. - Duygusal E) Müdürün dediklerine ar k kulak asmıyorum. - Davranışsal 5. şağıdaki kişilik testlerinden hangisinde, bireyin önceden hazırlanmış bir ifade se ndeki maddelere doğru, yanlış ya da evet, hayır şeklinde cevap vermesi istenmektedir? ) Tema k lgı Tes B) Rorschach Tes C) Davranışsal Ölçüm D) Projek f Testler E) Objek f Testler 2. Hedefe ulaşıldığında hissedilen duygu aşağıdakilerden hangisidir? ) Mutluluk B) Ö e C) Korku D) Umut E) Hayret 6. Grubun bireye etkisi ile ilgili bir futbolcunun maçtaki performansının antrenmandakinden daha yüksek olması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? ) Sosyal hızlandırma B) Sosyal ket vurma C) Sosyal aylaklık D) Riske girme E) Sosyal uyum 3. Bir doktorun bbi terimler içeren açıklamalarını hastanın anlamaması, hangi ile şim engeline örnek olarak verilebilir? ) Kişisel ile şim engelleri B) Dil ve anla m güçlükleri C) Dinleme ve algılama yetersizliği D) İle şimin psikolojik engelleri E) Cinsiyet ve kültür farklılıkları 7. Genel Uyum Sendromu'nu aşağıdaki araş rmacılardan hangisi ileri sürmüştür? ) Lazarus B) Selye C) Cannon D) Kahn E) Levinson 4. İnsanın, bir ağaca bak ğında onun tek tek yaprakları ve dallarını değil, tümünü görmesi, algılamanın hangi özelliği ile ilgilidir? ) Seçicilik B) Örgütleme C) Biçim değişmezliği D) İllüzyon E) Halüsinasyon 8. Toplumdaki eşitsizliklerin temelinde yatan olgunun özel mülkiyet olduğunu ileri süren araş rmacı kimdir? ) Marx B) Weber C) Davis D) Comte E) Giddens 2

4 9. Ego ideali ile öz imaj arasındaki tutarsızlık ar kça yaşanan stresin artacağını ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? ) Fizyolojik Yaklaşım B) Bilişsel Değerlendirme Yaklaşımı C) Birey Çevre Uyum Yaklaşımı D) Psikoanali k Yaklaşım E) Sistem Yaklaşımı 13. şağıdakilerden hangisi toplumun ekonomik yapısının değişmesiyle birlikte ortaya çıkar? ) Yapısal hareketlilik B) Değiş rilebilir hareketlilik C) Kuşak boyu hareketlilik D) şağı doğru hareketlilik E) Dikey hareketlilik 10. Kast Sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Birey statüyü doğuştan kazanır. B) Dinsel temellere dayanır. C) Kapalı bir sistemdir. D) Hindistan Kast Sistemi beş kategoriye ayrılır. E) Uygulanan her toplumda yasal dayanağı vardır. 14. Empa k ile şim, ile şimin kişisel ve çevresel engellerinden hangisini ortadan kaldırır? ) Dil farklılıklarını B) lgılama farklılıklarını C) Duygusal engelleri D) Güvensizliği E) Sözlü ve sözsüz ile şim arasındaki uyuşmazlığı 11. şağıdakilerden hangisi kimlik belirsizliği sürecinde, kimlik belirsizliği aşamasından sonra meydana gelir? ) Bireysel kimlikte eksiklik B) Yüksek duygusal ka lım C) Yoğun duygular D) Grupla çok yakın kaynaşma E) Bireyin farkındalık algısında azalma 15. Kişilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Ortam ve koşullara bağlı olarak değişmez. B) Kişilik, davranış ve tutum arasında karşılıklı etkileşim vardır. C) Bireyi diğerlerinden ayırır. D) Başkalarıyla etkileşim içerisinde öğrenme yoluyla gelişir. E) Farklı durumlarda insanı tutarlı şekilde davranmaya iter. 12. I. Ortam resmîdir. II. Üyeler duygu ve düşüncelerini açıklayabilir. III. Kararlar genelde oy birliğiyle alınır. IV. Göreve yönelik tar şmalarda bulunulmaz. Yukarıdakilerden hangileri etkin bir grubun özelliklerindendir? ) I ve II 16. lgı en fazla aşağıdakilerden hangisine ih yaç duyar? ) Kanal B) Duyu C) İzlenim D) Geri bildirim E) nlama B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV 3

5 17. Grup türleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Birincil gruplarda biz duygusu hâkimdir. B) İkincil gruplarda çıkar duygusu ile etkileşim söz konusudur. C) Biçimsel gruplar yazılı kurallar çerçevesinde işler. D) İç gruplarda sembolik işaret ya da belirleyiciler oluşturulur. E) Üyelik grupları bireylerin henüz üye olmadıkları ancak olmak istedikleri gruplardır. 21. Davranış bilimleri içerisinde en hâkim konumdaki disiplin aşağıdakilerden hangisidir? ) Psikoloji B) Sosyoloji C) ntropoloji D) Sosyal psikoloji E) Tarih 18. şağıdaki güdülenme teorilerinden hangisi Kapsam Teorileri arasında yer almaz? ) İh yaçlar Hiyerarşisi B) Başarı Güdüsü C) Çi Faktör Kuramı D) Eşitlik Kuramı E) ERG Kuramı 22. şağıdaki duyuşsal öğrenme süreçlerinin aşamalarından hangisinde özümsenen değerlerle tutarlı bir dünya görüşü geliş rilir? ) Bütünleş rme B) Değer verme C) lgılama D) Örgütleme E) Tepkide bulunma 19. Rol kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Rol, statünün belirlediği görev ve hakların bireyce kullanılmasıdır. B) ynı statü içinde bir rolün farklı şekillerde gerçekleş rilmesi mümkün değildir. C) Birey, aynı anda birden fazla rolü gerçekleş rmek durumunda kalabilir. D) Rol davranışı, bireyin kendinden beklenen davranışı nasıl gerçekleş receğidir. 23. Öğrenmenin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) k f bir eylemdir. B) Özneldir. C) Çevresel şartlara göre şekillenmez. D) Sosyaldir. E) Duygusaldır. E) Çevrenin beklen leri, kişinin algıları ve davranışları rolü oluşturmaktadır. 20. şağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir güdü değildir? ) Birlikte olma B) Güçlü olma C) Başarma D) Merak E) Sosyal kabul görme 24. I. Kültürsüz toplumlar vardır. II. Kültür asla değişmez. III. Türkiye de kültür kavramını ilk olarak Mümtaz Turhan incelemiş r. Kültür ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlış r? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 4

6 25. şağıdakilerden hangisi, bireylerin rolleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları durumunu ifade eder? ) Rol çeşitlemesi B) Rol ça şması C) Rol belirsizliği D) Rol çelişmesi E) Rol eksikliği 5

7 Dış Ticaret Finansmanı DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dış Ticaret Finansmanı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Dış caret kapsamında ekonominin karar organları tara ndan belirlenmiş olan amaçlara ulaşmak için alınan önlemler ve seçilen araçların tümüne ne ad verilir? ) Dış caret sicili B) Dış caret hukuku C) Gümrük mevzua D) Dış caret poli kası E) Maliye poli kası 5. İki taraf arasında düzenlenen farklı para birimleri cinsinden ifade edilen faiz yükümlülüklerinin veya gelirlerinin değiş rilmesini konu alan sözleşmelere ne ad verilir? ) Forward sözleşmeler B) Opsiyon sözleşmeleri C) Futures işlemler D) rbitraj E) Döviz Swap sözleşmeleri 2. İhracatçıya açık kredi şeklinde peşin ödeme yapılmasına veya avans verilmesine olanak sağlayan kredi türüne ne ad verilir? ) RedClause akredi f B) Prefinansman C) Performans kredisi D) Eximbank kredisi E) Tüke ci kredisi 6. Vadesi ve faiz oranı kullanım esnasında belirlenen ve daha sonrasında herhangi bir değişikliğe gidilmeyen, yani sabit kalan krediye ne ad verilir? ) Gayrinakdî kredi B) Sabit kredi C) Spot kredi D) Rota f kredi E) Vesaik karşılığı kredi 3. Ulusal para birimleri arasında sabit bir kur ayarlaması yapmak için 1944 yılında imzalanan ve 1971 e kadar devam eden uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? ) Paris nlaşması B) Bre on Woods nlaşması C) Yalta Konferansı D) Londra nlaşması E) Sykes-Picot nlaşması 7. çılmış bir ihaleye ka lacak kişi veya kurumun ihalenin kendisinde kalması hâlinde, teklifi ile bağlı kalmaması rizikosuna karşı ihaleyi açan kişi veya kuruma hitaben verilen teminat mektuplarına ne ad verilir? ) Geçici teminat mektupları B) Kesin teminat mektupları C) Serbest konulu teminat mektupları D) Haricî garan E) Kontrgaran 4. şağıdakilerden hangisi Forward işlem sözleşmelerinin özelliklerinden biri değildir? ) Forward işlemler, merkezî bir pazar yeri olmayan işlemlerdir. B) Forward kontratları, standart kontratlardır. C) Forward kontratları, üçüncü kişilere devredilemez. D) Forward işlemler, aracısız gerçekleş rilebilir. E) Forward kontratların, vadesi geldiğinde tarafların yükümlülüklerini tamamlamaları gerekir. 6

8 8. İhracat Reeskont Kredi Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Bu kredi; vergi, resim ve harç is snasından yararlanır. B) TL cinsinden verilen kredilerin geri ödemesi TL cinsinden olmaktadır. C) 120 gün veya Eximbank kaynakları ile desteklenerek 180 gün vadeli olarak kullanılabilir. D) Eximbank ve TCMB değerlendirmeleri sonucu uygun bulunanlar yararlanır. 12. İhracata yönelik ya rım kredisi kullanımında kredinin vadesi azami ne kadardır? ) 1 yıl B) 2 yıl C) 5 yıl D) 7 yıl E) 10 yıl E) 2011 yılından önce döviz cinsinden kredi verilirken 2011 yılından sonra TL olarak verilmektedir. 9. Dış caret yapan firmaların finansman ih yaçlarının giderilmesi amacıyla kurulan Eximbank hangi yıl faaliyete başlamış r? ) 1979 B) 1984 C) 1987 D) 1994 E) Turizm kredisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) TL veya döviz cinsinden kullandırılabilir. B) 25 Milyon BD Dolarını aşamaz. C) Turizm kredisinden; TÜRSB üyesi grubu işletme belgesi sahibi seyahat acenteleri, özel hava yolu şirketleri ve turizm işletmeleri faydalanabilmektedir. D) Kredi vadesi azami 540 gündür. E) Kredinin anapara, faiz ve taahhüt riski toplamının % 20 si oranında banka temina veya devlet borçlanma senedi talep edilmektedir. 10. KOBİ ihracata hazırlık kredilerinin vadesi, döviz ve Türk Lirası kredilerde azami kaç gündür? ) 60 B) 180 C) 240 D) 540 E) Türkiye hangi yıl Dünya Bankası grubuna ka lmış r? ) 1929 B) 1935 C) 1947 D) 1958 E) şağıdakilerden hangisi Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi kapsamında kullanılan dövizlerden biri değildir? ) BD Doları B) Japon Yeni C) Euro D) İngiliz Sterlini E) Rus Rublesi 15. Dünya Bankasının yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji projeleri için verdiği kredide minimum öz kaynak tutarı proje tutarının yüzde kaçı olmalıdır? ) %10 B) %15 C) %20 D) %25 E) %50 7

9 16. Sa şın yapılması ve belirli bir vade sonunda mal bedelinin transfer edilmesi şar yla yapılan ithalata ne ad verilir? ) nkonsinyasyon ithalat B) kredi fli ithalat C) Geçici kabullü ithalat D) Vesaik (Belge) karşılığı ithalat E) Kredili ithalat 20. I. İskonto oranı II. Taahhüt ücre III. Garan komisyonu Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri forfai ng işleminin ihracatçıya olan maliyetlerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 17. Bir akredi f işleminde lehtar kimdir? ) İthalatçı B) İhracatçı C) mir banka D) Muhabir banka E) Hazine 21. şağıdakilerden hangisi Türkiye de forfai ng işlemlerini başlatan ilk bankalardan biridir? ) kbank B) İk sat Bankası C) Ziraat Bankası D) Eximbank E) Halkbank 18. Faktoring şirke nin kredi riskini üstlendiği faktoring türü aşağıdakilerden hangisidir? ) çık faktoring B) Gizli faktoring C) Rücu edilemez faktoring D) Vadeli faktoring E) cente faktoring 22. şağıdakilerden hangisi kiracıya, kiralanan varlığı kira süresi sonunda normal piyasa değerinden sa n alma hakkı veren ve kiracının kira ödemelerini gider yazan bir kiralama türüdür? ) Gerçek kiralama B) çık uçlu kiralama C) Sa şa yardımcı kiralama D) Özel kiralama E) Kaldıraçlı kiralama ay vadeli TL tutarındaki alacaklarını faktoring şirke ne devreden sa cı firma, %2 faktoring komisyonu ve yıllık %24 oranında faiz ödediğine göre komisyon ve finansman gideri toplamı ne kadar olur? ) 200 TL B) 300 TL C) 450 TL D) 500 TL E) 600 TL 8

10 23. I. Kiracıya, başka bir yoldan ele geçirilmesine imkân olmayan araçları elde etme ve onları kullanabilme imkânı sağlar. II. Kiracı şirke n iflası hâlinde leasing yoluyla finanse edilmiş mallarına el konulur. III. Finansal kiralama sözleşmesi her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur. IV. Büyük fonlara gerek kalmadan teknolojik gelişmeyi izlemek ve uygulayabilmek mümkün olabilmektedir. Leasing ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I 25. Dünya Bankası içinde ayrı bir hukuksal kimliğe sahip olan Uluslararası Finansman Kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) 1956 yılında kurulmuştur. B) Özel sektör ya rımcılarına verdiği kredilerde devlet garan si talep etmektedir. C) Örgüt merkezi Washington dadır. D) Gelişmekte olan üye ülkelerin özel kesim kuruluşlarına kredi vermektedir. E) Yerel finansal piyasaların gelişimine destek olmaktadır. B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve III E) I, III ve IV 24. İslam Kalkınma Bankası (IDB), hangi yıl faaliyete geçmiş r? ) 1946 B) 1955 C) 1966 D) 1975 E)

11 Gümrük Mevzuatı DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Gümrük Mevzuatı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Hazineye gelir sağlamak II. İşsizliği azaltmak III. Ulusal paranın değerini ar rmak IV. Yerli sanayiyi dış rekabete karşı korumak Yukarıdakilerden hangileri gümrük yapılanmasının amaçlarındandır? ) I ve II B) I ve IV C) II ve III 4. Gümrük müşaviri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırabilir. B) Vekâletnamesi olmadan da mal sahipleri adına beyanda bulunabilir. C) Mesleki faaliyetlerini bir serbest meslek erbabı olarak yürütebilir. D) Mesleki faaliyetlerini bir tüzel kişiliği doğrudan temsil yoluyla yürütebilir. E) Dolaylı temsilci durumunda olması hâlinde vergi mükellefi olur. D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 2. şağıdakilerden hangisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevlerinden biri değildir? ) Gümrük tarifesini hazırlamak; gümrük işleriyle ilgili ista s ki bilgileri üretmek, değerlendirmek ve açıklamak B) Gümrük Kanunu, gümrük işlemleriyle ilgili diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak C) Geçici depolama yerlerinin, antrepoların, ambarların, lojis k merkezlerin açılmasına ve işle lmesine izin vermek D) Ülkede iç güvenliği tehdit eden her türlü uygulamanın ortadan kaldırılmasını sağlamak 5. Günümüzde Türkiye de hangi gümrük tarifesi uygulanmaktadır? ) Spesifik tarife B) dvolerem tarife C) Karma tarife D) Kısmi tarife E) Çok yanlı tarife E) İç caret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve poli kaların belirlenmesine yardımcı olmak 3. Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Temsilci, kendi adına değil başkasının adına hareket eder. B) Temsilci, birinci dereceden sorumluluk sahibidir. C) Temsilci, Türkiye Cumhuriye vatandaşı olmalıdır. D) Temsilci, ceza ve disiplin soruşturması sonucunda memuriye en çıkarılmamış olmalıdır. 6. şağıdaki ürünlerden hangisi %1 KDV oranına tabidir? ) Bal B) Pirinç C) Bulgur D) Çay E) Ekmek E) Temsilci, kamu haklarından mahrum olmamalıdır. 10

12 7. şağıdakilerden hangisi tercihli menşei kurallarına göre bir üründe aranan özelliklerden biri değildir? ) nlaşma kapsamında olması B) nlaşma uyarınca menşe statüsüne sahip veya menşe statüsünü kazanmış olması C) Menşe ispat belgesine sahip olması D) Nakliya nın "doğrudan nakliyat" kuralına uyularak gerçekleş rilmiş olması E) Girdi ithala sırasında ödenmesi gereken bir verginin iadesinden yararlanmış olması 10. şağıdakilerden hangisi serbest bölgede görevli gümrük idarelerinin yetki alanına girmez? ) Serbest bölgeden Türkiye'ye serbest dolaşıma girmek üzere gelen eşyalar B) Serbest bölgeden Türkiye'ye şartlı muafiyet kapsamında ihraç edilen eşyalar C) Türkiye Gümrük Bölgesi nin başka bir yerinden serbest bölgeye gönderilen eşyalar D) Yabancı bir ülkeden transit olarak gelen eşyalar E) Serbest bölgede kalan eşyalar 8. şağıdakilerden hangisi Gümrük Kanunu na göre gümrük kıyme ne dâhil edilmeyen giderlerden biri değildir? ) İthal eşyanın sa şıyla ilgili olarak bir finansman anlaşması uyarınca alıcı tara ndan üstlenilen faiz giderleri B) İthal eşyanın Türkiye'de çoğal lması hakkı için yapılan ödemeler C) Eşyanın ithali veya sa şı nedeniyle Türkiye'de ödenecek ithalat vergileri D) İthal eşya için ithala an sonra yapılan inşa, kurma, montaj, bakım veya teknik yardıma ilişkin giderler E) Devlete ödenen sa ş komisyonları 11. I. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi II. Gümrük ntrepo Rejimi III. Gümrük Kontrolü l nda İşleme Rejimi IV. Geçici İhracat Rejimi Yukarıdakilerden hangileri Gümrük Kanunu nda yer alan gümrük rejimlerindendir? ) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 9. Giriş özet beyan verme süreleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Konteynır ile taşınan eşya için hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az 24 saat önce özet beyan verilir. B) Kısa mesafeli uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar özet beyan verilir. C) Uzun mesafeli uçuşlarda, Türkiye Gümrük Bölgesi nde ilk havalimanına inilmesinden en az 4 saat önce özet beyan verilir. D) Dökme ve ambalaj hâlindeki eşya için Türkiye Gümrük Bölgesi ndeki ilk varış limanına gelmeden en az 4 saat önce özet beyan verilir. 12. Cezai işleme başlanmaması için özet beyanı eksikliği veya fazlasının neden kaynaklandığının onaylı belgelerle ispat edilmesi için gerekli takibat süresi kaç aydır? ) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 9 E) Kara yolu taşımacılığında Giriş Gümrük İdaresine varılmasından en az 4 saat önce özet beyan verilir. 11

13 13. I. Her türlü dış etken ve müdahaleden korunabilen yerler II. Taşıtların durabildiği yerler III. Taşıtların yanaşabildiği yerler IV. Taşıtların inebildiği yerler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri geçici depolama yeri olarak belirlenen yerlerde aranan özelliklerdendir? ) Yalnız I 17. BİLGE sistemindeki beyan kontrol çeşitlerinden hangisinde eşya, belge kontrolü veya fiziki muayeneye tabi tutulmaz? ) Sarı hat B) Kırmızı hat C) Beyaz hat D) Mavi hat E) Yeşil hat B) Yalnız II C) II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 14. şağıdakilerden hangisi gümrük beyanlarında beyannameye eklenecek belgelerden biri değildir? ) Teslim şekline göre Navlun Faturası ve Sigorta Poliçesi B) İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/naliz Sonuç Raporu C) İhraç Eşyasına it Kıymet Bildirim Formu D) Menşe Belgeleri E) Taşıma şekline göre Konşimento 18. şağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimi sınıflandırması kapsamında yer almaz? ) Gümrük ntrepo Rejimi B) Geçici İthalat Rejimi C) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi D) Dâhilde İşleme Rejimi E) Hariçte İşleme Rejimi 15. Gümrük beyanlarında beyannameyle birlikte ibrazı zorunlu olan belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Eşyanın Faturası B) Menşe Şehadetnamesi C) Form Belgesi D) CIV Belgesi E) Konşimento 19. şağıdakilerden hangisi cari nitelikli eşyanın ithalinde aranabilecek belgelerden biri değildir? ) Orijinal Fatura B) Navlun Faturası C) Menşe Şehadetnamesi D) İşlenmemiş Tarım Ürünleri Beyan Formu E) İthal Eşyasına it Kıymet Bildirim Formu 16. şağıdakilerden hangisi muayene edilmeyecek eşyalardan biri değildir? ) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı için gelen eşya B) Başbakanın zat ve ikametgâhı için gelen eşya C) Millî Savunma Bakanlığınca gizliliği önceden bildirilen eşya D) İçinde gizli evrak bulunan mühürlü kurye çantaları E) Yabancı devlet başkanlarının ge rdikleri eşya 20. şağıdakilerden hangisi Türkiye Gümrük Bölgesi içinde transit rejimine tabi eşyanın taşınabileceği belgelerden biri değildir? ) TIR karnesi B) Eksper z raporu C) T karnesi D) Posta kolileri dâhil olmak üzere posta yolu E) Transit rejimi hükümleri çerçevesinde Transit Beyannamesi 12

14 21. şağıdakilerden hangisi Gümrük idarelerince işle len genel antrepo pidir? ) pi B) B pi C) C pi D) E pi E) F pi 24. Kaçakçılık suçları ve cezalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. B) Eşyayı, sahte belge kullanmak sure yle gümrük vergilerini kısmen veya tamamen ödemeksizin, Türkiye ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. C) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ithal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerek ren suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan al yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. D) Genel düzenleyici idari işlemlerle ithali yasaklanan eşyayı ithal eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki ka idari para cezası verilir. E) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı Türkiye den ihraç eden kişi, fiil daha ağır cezayı gerek ren başka bir suç oluşturmadığı takdirde al aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 22. şağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinden tam muafiyet sure yle geçici ithalat rejimine tabi olan taşıtlar için düzenlenecek belgelerden biri değildir? ) Taşıt Giriş Çıkış Formu B) Trip k Karnesi C) Gümrüklerden Geçiş Karnesi D) Yabancı Taşıtlar İçin Geçici Giriş Karnesi E) Konşimento 25. rmonize Sistem Nomanklatürü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Dünyada mevcut tüm eşyayı kapsayan sınıflandırma sistemidir. B) Sistemle ilgili düzenlemeler Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) tara ndan yapılmaktadır. C) Sistemde eşyalar alfabe k olarak sıralanmaktadır. D) Sistemde bölümler, fasıllar, porsiyonlar bulunmaktadır. E) Sistemde kullanılan 2 li, 4 lü ve 6 lı kodlar tüm dünyada aynı ürünü ifade eder. 23. şağıdakilerden hangisi taşınanın cinsine göre kaçakçılık türü değildir? ) Gümrük ve tekel kaçakçılığı B) Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı C) Döviz ve kıymetli taş kaçakçılığı D) Organ ve doku kaçakçılığı E) Çıkış gümrük kaçakçılığı 13

15 İnsan Kaynakları Yönetimi DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İnsan Kaynakları Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdaki eği m ilkelerinden hangisi eği min belirlenmiş amaçlara yönelik olarak yapılmasını ifade eder? ) Eği min sürekliliği B) Eği min yararlılığı C) Eği mde rsat eşitliği D) Eği m faaliyetlerinin planlı olması E) Eği lenlerin etkin ka lımı 4. İş analizi yapan bir insan kaynakları yöne cisinin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermesi gerekmez? ) Temel görevlerin tamamlanması ne kadar zaman alır? B) Görevler, bir işin içerisinde nasıl gruplandırılmaktadır? C) Maliyetler nasıl düşürülebilir? D) İşgören performansının iyileş rilebilmesi için bir iş nasıl tasarlanmalıdır? E) Belirli bir işi ifa etmek için hangi tür becerilere ih yaç duyulmaktadır? 2. şağıdakilerden hangisi bir insan kaynakları yöne cisinin proak f olması anlamına gelmektedir? ) Veri temelli olmak B) Müşteri yönelimli olmak C) Değişimi öngörmek ve tedbir almak D) İnsan kaynakları uygulamalarını rekabet avantajı oluşturmada kullanabilmek E) Kıt bulunan çalışanlarla ilgili tedbir alabilmek 5. şağıdakilerden hangisi iç kaynaklardan eleman temin etmenin dezavantajlarından biri değildir? ) Terfi için poli k davranışların artması B) Oryantasyon süresinin uzaması C) Yeterince uygun olmayan kişilerin atanması D) Terfi edememenin moral açısından sorunlar yaratabilmesi E) İçe kapalı kalma, yeni görüşlerin işletmeye gelememesi 3. I. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi maliyet odaklıdır, Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi ya rım odaklıdır. II. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi yavaş ve tepkicidir, Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi hızlı ve proak ir. III. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi kısa dönemli zaman u una sahip r, Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi ih yaca göre kısa, orta veya uzun dönemli zaman u una sahip r. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi ile ilgili yukarıdaki karşılaş rmalardan hangisi ya da hangileri doğrudur? 6. şağıdaki eği m ilkelerinden hangisi sürekli değişen ve değişim hızının çok ar ğı iş ortamında, eği m çalışmalarının devamlı olmasını ifade etmektedir? ) Eği min sürekliliği B) Eği min yararlılığı C) Eği mde rsat eşitliği D) Eği m faaliyetlerinin planlı olması E) Eği lenlerin etkin ka lımı ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 14

16 7. şağıdaki yaklaşımlardan hangisi kendi isteğiyle ya da zorunlu bir şekilde işlerinden ayrılan kişilerin kendi uzmanlık alanlarında dışarıdan hizmet vermeleri sonucunda gerçekleşen kariyeri ifade eder? ) Sınırsız Kariyer Yaklaşımı B) Şirket Sonrası Kariyer Yaklaşımı C) Değişken Kariyer Yaklaşımı D) Por öy Kariyer Yaklaşımı E) Kariyer Çapası Yaklaşımı 11. I. İş yerinde güvenlik ve sağlıkla ilgili sürekli incelemelerde bulunmak II. Konuya ilişkin eği m programları geliş rmek ve uygulamak III. İş güvenliği ve işgören sağlığı için kurullar oluşturmak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş güvenliği ve işgören sağlığını iyileş rme stratejilerindendir? ) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 8. I. İşgörenleri, üst düzey işlere mo ve etmek II. Bireysel performans ölçümü için bir temel sağlamak III. Eşit değerde işe eşit ücret ilkesini hayata geçirmek Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş değerlemenin amaçlarındandır? ) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 12. şağıdaki işletme plerinden hangisinde işletmelerin, uluslararası girişimlere yapılan önemli atamalarda ya rım yapılan ülkenin vatandaşlarını tercih etmeleri söz konusudur? ) na ülke eğilimli işletmeler B) Konuk ülke eğilimli işletmeler C) Bölgesel eğilimli işletmeler D) Dünya eğilimli işletmeler E) Küresel eğilimli işletmeler D) II ve III E) I, II ve III 9. şağıdakilerden hangisi toplu iş uyuşmazlıklarında barışçı çözüm yollarından biri değildir? ) Uzlaş rma B) Zorunlu arabuluculuk C) Grev D) Tahkim E) Olağan arabuluculuk 13. İnsan kaynakları bilgi sisteminde ih yaç duyulan bilgi türlerinden hangisi iş unvanı, iş gerekleri, ücret düzeyi ve pozisyonun doldurulması gereken tarih gibi bilgileri ifade eder? ) Özlük bilgileri B) Ücret dışı haklara ilişkin bilgiler C) çık iş ve pozisyon bilgileri D) Çalışma süresine ilişkin bilgiler E) Ücret bilgileri 10. şağıdaki iş sözleşmesinden doğan borçlardan hangisi işverene ai r? ) Sadakat borcu B) Rekabet etmeme borcu C) Eşit işlem yapma borcu D) Emir ve talimatlara uyma borcu E) İşi özenle yapma borcu 15

17 14. I. Bir işletmede maddi kaynaklar ne ölçüde büyük olursa olsun, insan kaynakları mo ve olmuş, hevesli, amaçlara yönelik olarak inançlı değilse, etkili olarak çalış rılamıyorsa, işletmenin başarı ih mali düşük olacak r. II. İnsan kaynakları yöne minin bir işletmedeki temel amacı, bir yandan işletmenin verimliliğini ar rmak, diğer yandan ise çalışanların yaşam kalitesini yükseltmek r. III. Doğru bir biçimde seçilmeyen, işe uygun olarak eği lmeyen, geliş rilmeyen ve korunmayan insan kaynaklarının verimli olması mümkün değildir. İnsan kaynakları ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III 16. I. Birey veya takım performansına bağlı değişken ücretlerin artan rolü II. Bireysel başarıların tanınması ve ödüllendirilmesine verilen önemin artması III. Geleneksel (dar dereceli) ücret yapılarının geçerliliğini koruması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri stratejik ücret yöne minde rekabet üstünlüğü kazanmak için ön plana çıkan konulardandır? ) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III E) I, II ve III 15. I. Bir mukayese (karşılaş rma) sürecidir. II. Bir yargılama sürecidir. III. nali k bir süreç r. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş değerlendirmenin temel özelliklerindendir? ) Yalnız I B) I ve II 17. şağıdakilerden hangisi bir ekonomide benzer işlerin bir arada gruplanması ile ortaya çıkan sendika türüdür? ) Meslek sendikaları B) İş yeri sendikaları C) İş kolu sendikaları D) İşçi sendikaları E) İşveren sendikaları C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 16

18 18. Meslek hastalığına yol açan aşırı ışıklandırma, yüksek gürültü düzeyi gibi unsurlar aşağıdaki faktörlerden hangisi ile ifade edilir? ) Fiziksel B) Kimyasal C) Biyolojik D) Sosyolojik E) Psikolojik 22. şağıda verilen iş tasarımı yaklaşımlarından hangisinde işgörenlerin farklı görevler içeren işlerde periyodik olarak görevlendirilmesi veya başka birine hareket etmesi söz konusudur? ) İş basitleş rme B) İş rotasyonu C) İş genişletme D) İş zenginleş rme E) Kendi kendini yöneten iş takımları 19. Etkin bir insan kaynakları bilgi sistemi için ih yaç duyulan bilgi türlerinden hangisi değerleme puanları, değerleme raporları, disiplin notları ve özel ödüller gibi bilgileri içermektedir? ) Özlük bilgileri B) Eği m bilgileri C) Performans değerleme bilgileri D) Çalışma süresine ilişkin bilgiler E) Ücret bilgileri 23. şağıdakilerden hangisi bir işgören tara ndan yapılan işin nasıl, nerede ve ne zaman ifa edildiğini açıklayan yazılı ifadedir? ) İş analizi B) İş şartnamesi C) İş tasarımı D) İş tanımı E) İş rotasyonu 20. şağıdakilerden hangisi kariyer geliş rmede çalışanın rollerinden biridir? ) İşletmenin misyon, poli ka ve prosedürlerini açıklar. B) Eği m - geliş rme rsatları sunar. C) Kariyere ilişkin performans geri bildirimi sağlar. D) Kendi kariyerinin sorumluluğunu kabul eder. E) Kişilere özel kariyer geliş rme planları hazırlar. 24. şağıdakilerden hangisi dış kaynaklardan aday temin etme yollarından biridir? ) Terfi B) İnternet C) Nakil D) İş genişletme E) İş zenginleş rme 21. I. Personel yöne mi iş, insan kaynakları yöne mi ise insan odaklıdır. II. Personel yöne minde geleneksel, insan kaynakları yöne minde ise klasik yöne m anlayışı geçerlidir. III. İnsan, personel yöne minde maliyet unsuru iken insan kaynakları yöne minde önemli bir girdidir. Yukarıdaki karşılaş rmalardan hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I 25. şağıdakilerden hangisi işe alma sırasında adayların içe-dışa dönüklük, man klılık, duygusal is krar gibi temel özelliklerini tespit etmeyi amaçlar? ) Zekâ testleri B) Yetenek testleri C) Kişilik testleri D) Bilgi testleri E) Dürüstlük testleri B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 17

19 İthalat-İhracat Tekniği DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İthalat-İhracat Tekniği testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi interne n yaygınlaşması sonucu caret alanında ortaya çıkan bir gelişme değildir? ) Bilgi akışının hızlanması B) Servis sağlayıcılarının hukuki sorumluluklarının belirlenmesi C) Ekonomik birimlerin ürün alışverişinde yüz yüze gelme ih yacının azalması D) Yerel pazarların sınırlarının güçlenmesi E) Ticaret kapsamındaki mal çeşit ve miktarının artması 4. şağıdakilerden hangisi dış care e taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yoluna gidilebilmesi ile ilgili söylenemez? ) Tahkim sözleşmesi yazılı olmalı ve bir yargı merciini yetkilendirmelidir. B) Taraflardan biri tahkim isteğinin kendisine ulaşmasından i baren 30 gün içerisinde kendi hakemini atar. C) Hakemlerin yargılama yapacakları dil, İngilizce olmalıdır. D) Tahkim yeri, tahkim sözleşmesinde kararlaş rılabilir. E) Tahkim yargılanmasında uygulanacak hukuk bakımından ilk olarak taraf iradeleri göz önüne alınır. 2. şağıdakilerden hangisi web üzerindeki ile şim güvenliği için kullanılan bilgi transferinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayan güvenlik protokolüdür? ) B2B B) SSL C) SET D) FTP E) EDI 5. şağıdakilerden hangisi care e mal mukabili ödeme şeklinden doğabilecek tüm riskleri üstlenen tara ır? ) İhracatçı B) İthalatçı C) Muhabir banka D) mir banka E) Transfer ofisi 3. Dış care e, alıcı ve sa cı arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde tarafların dava dışında kullanabilecekleri çeşitli alterna f uyuşmazlık çözüm yolları vardır. Bu alterna flerden biri, taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi nihai olarak karara bağlamamakta, sadece çözülmesi zor teknik bir konuda ortaya çıkan sorunu çözmektedir. Bu çözüm yolu, ih la n özel uzmanlık gerek recek düzeyde teknik bir konuda olması durumunda daha faydalı olmaktadır. Paragra a açıklanan alterna f uyuşmazlık çözüm yolu aşağıdakilerden hangisidir? 6. şağıdakilerden hangisi uluslararası care e en fazla kullanılan ödeme yöntemidir? ) Peşin ödeme B) Vesaik mukabili ödeme C) Kabul kredili ödeme D) kredi fli ödeme E) Konsinye sa ş ödeme ) rabuluculuk B) Hakem-bilirkişilik C) Kısa yargılama D) Müzakere E) Tahkim 18

20 7. şağıdakilerden hangisi standardizasyonun tüke cilere sağladığı faydalardan biri değildir? ) Karşılaş rma ve seçim kolaylığı sağlar. B) Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler. C) Stresi önler. D) Can ve mal güvenliği sağlar. E) Verimliliği ve hasılayı ar rır. 11. şağıdakilerden hangisi Ekonomi Bakanlığı tara ndan hedef pazar olarak belirlenen ülkelerdeki müteahhitlik sektörüne yönelik mal ve hizmet ihraca nın ar rılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında gerçekleş rilen bazı faaliyetlere ilişkin harcamaların desteklenmesini kapsar? ) Çevre maliyet desteklemesi B) Teknik müşavirlik hizmetlerinin desteklenmesi C) Tasarım desteği D) Hariçte işleme rejimi E) Marka faaliyetlerinin desteklenmesi 8. şağıdakilerden hangisi Uluslararası Standardizasyon Teşkila nın amaçlarına paralel olarak 1960 yılında Brüksel de kurulan ve elektrik - elektronik konuları dışında standart hazırlayan bölgesel bir kuruluştur? ) vrupa Kalite Kuruluşu B) vrupa Telekomünikasyon Standartları Ens tüsü C) vrupa Elektroteknik Standardizasyon Kuruluşu D) vrupa Standardizasyon Kuruluşu 12. Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği nin azami destek süresi kaç yıldır? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 E) Bölgelerarası Standartlar Birliği 9. Hariçte İşleme İzin Belgesi sahibi firmaların belge süresi sonundan i baren gerekli prosedürü takip ederek kaç gün içerisinde taahhüt kapatma işlemlerine başlamaları gerekmektedir? ) 5 B) 10 C) 30 D) Bağlı caret uygulamalarının bir türü olan takas işleminin süresi en fazla kaç yıl olabilir? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 E) Türkiye de Dâhilde İşleme Rejimi hangi yıl yürürlüğe girmiş r? ) 1980 B) 1988 C) 1996 D) 2001 E) Özel bir firmanın, yabancı bir ülkeye mal sa ğı belirli bir süre sonra da mal sa ğı ülkeden mal sa n almak zorunda olduğu bağlı caret türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Karşılıklı sa n alma B) Kliring C) Takas D) ktarma care E) SWP 19

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumları Yönetimi-1 Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Bu testte 25 soru bulunmaktadır.

Detaylı

LİSANS TAMAMLAMA ÇIKMIŞ SORULAR

LİSANS TAMAMLAMA ÇIKMIŞ SORULAR LİSNS TMMLM ÇIKMIŞ SORULR SĞLIK KURUMLRI YÖNETİMİ FİNL VE BÜTÜNLEME 0551 129 57 35 FCEBOOK GRUBUMUZ İÇİN TIKLYINIZ Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Sağlık Kurumları Yönetimi - I DİKKT! Cevaplarınızı, cevap

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

KOBİ LEASING PAKETLERİ

KOBİ LEASING PAKETLERİ KOBİ LEASING PAKETLERİ LEASING NEDİR? Özellikle büyümekte olan şirketlerin, tüm sektörlerde her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman yatırımlarını gerçekleştirmesine yönelik olarak orta veya uzun vadeli

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı 1 F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR T-OF SĞLIK LİSNS TMMMLM SĞLIK YÖNETİMİ 4.SINIF 1.DÖNEM İNSN KYNKLRI YÖNETİMİ FİNL ÇIKMIŞ SORULR http://www.ataaofsaglikyonetimi.tr.gg/ http://www.ataaofsaglikyonetimi.blogspot.com.tr/ https://www.facebook.com/ataaofsaglikyonetimi/

Detaylı

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 DIŞ TİCARET KAVRAMI ve TARİHİ GELİŞİM 11 1.1. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi 12 1.2. Uluslararası Ticaret Teorileri 13 1.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi 13 1.2.2.Karşılaştırmalı

Detaylı

Geçmiş Gelecek ile Yürür. www.aslangumruk.com

Geçmiş Gelecek ile Yürür. www.aslangumruk.com Geçmiş Gelecek ile Yürür www.arslanlojistik.com NEDEN ASLAN GÜMRÜK? www.arslanlojistik.com Aslan Gümrük Müşavirliği, müşterilerinin çözüm ortağı olan, deneyimli ve süreçleri takip eden uzman kadrosu ile

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü TÜRK EXIMBANK 1 İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

TÜRK DIŞTİCARET VAKFI DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2014-15 PROGRAMI

TÜRK DIŞTİCARET VAKFI DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2014-15 PROGRAMI TÜRK DIŞTİCARET VAKFI DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2014-15 PROGRAMI 1.HAFTA 09.30 10.15 : Başlarken A dan Z ye Dışticaret 10.30 11.15 : Başlarken A dan Z ye Dışticaret 11.30 12.15 : Başlarken A dan Z

Detaylı

"En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir..."

En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir... "En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir..." GALATA Müşteri odaklı hizmet anlayışı, konusunda deneyimli personeli, kaliteli ve verimli hizmet üretmede teknolojinin tüm imkanlarını kullanan yaklaşımı ile

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

NASIL DIŞ TİCARETÇİ OLUNUR? Tek vergi numarası SMK (Şahış şirketi) TK (Ltd.Şti. veya A.Ş.)

NASIL DIŞ TİCARETÇİ OLUNUR? Tek vergi numarası SMK (Şahış şirketi) TK (Ltd.Şti. veya A.Ş.) SUNUŞ PLANI Nasıl Dış Ticaretçi Olunur? Gümrüğe Sunulması Gerekli Olan Evraklar Gümrük Modernizasyonuna Geçiş (BİLGE) ve e-imza Tek Pencere Sistemi Türkiye Gümrük Birliği İlişkileri İthalatta Gümrük Mevzuatı

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

İHRACAT. Mutlu Yılmaz

İHRACAT. Mutlu Yılmaz İHRACAT İHRACAT Mutlu Yılmaz ISBN 978-605-322-176-0 2014 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. Sertifika no. : 11970 Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı TÜRK EXİMBANK 1 Pazarlama Faaliyet Sunumu Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında

Detaylı

çözüm odaklı yaklaşım

çözüm odaklı yaklaşım çözüm odaklı yaklaşım 29 30 proje dahilde işlem gümrük hizmetleri serbest bölge danışmanlığı banka ve kambiyo işlemleri dış ticaret mevzuat danışmanlığı teminat ve taahhütlerin kapatılması uluslararası

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları 1. İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2. Hariçte işleme rejimi,

Detaylı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı HİZMETLERİMİZ ve Hızlı Çözümler Gümrük Müşavirliği İthalat İşlemleri, İhracat İşlemleri, Transit İşlemleri, Antrepo İşlemleri, Devir İşlemleri, Serbest Bölge İşlemleri

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK

2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK 2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK Enis GÜLTEKİN Türk Eximbank Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İrtibat Noktalarımız Avrupa Yakası Bursa İstanbul Genel Müdürlük Samsun Ankara Bölge Müdürlüğü Trabzon Ege Bölge Müdürlüğü

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. BANKAMIZ FAALIYETLER SIGORTA KREDILER RAKAMLAR Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumları Yönetimi-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Bu testte 20 soru bulunmaktadır.

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici İthalat Mevzuatı 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından Derneğimize gönderilen Turizm Kredisi ile ilgili yazısı ilişikte sunulmuştur.

Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından Derneğimize gönderilen Turizm Kredisi ile ilgili yazısı ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015/67 17 Mart 2015 Konu: Türk Eximbank Turizm Kredisi Değerli Üyemiz, Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından Derneğimize gönderilen Turizm Kredisi ile ilgili yazısı ilişikte

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Kağıtsız Gümrük İşlemleri

Kağıtsız Gümrük İşlemleri 1 Kağıtsız Gümrük İşlemleri Tarihçe 2 1998 yılından beri, gümrük beyannamelerinin BİLGE sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenmesi, Elektronik ortamda düzenlenen gümrük beyannamelerinin kağıt ortamda

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1 GÜMRÜKLERİN MİSYONLARI HIZLA DEĞİŞİYOR GELENEKSEL MİSYONLAR: Vergi tahsilatı Kaçakçılıkla mücadele Eşya hareketlerinin sınırlarda kontrolü YENİ MİSYONLAR: Ekonomik büyümenin desteklenmesi

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları ve Aynı Tarihte Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları Cari Dönem VARLIKLAR

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ

İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ İş dünyası kayıtsız kalmıyor KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ-II HİBE PROGRAMI TRH1.3.PREII/P-03/238 İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ ÖMER KAPLAN 1- TEMSİL İhracatçı *irma,

Detaylı