T.C. MALİYE BAKANLIĞI ADANA DEFTERDARLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI ADANA DEFTERDARLIĞI"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI ADANA DEFTERDARLIĞI Faaliyet Raporu

2 2

3 ADANADAN ŞEHİR MANZARALARI Tarihi Tepebağ Evleri Taşköprü Tarihi Mestan Hamamı Adana Merkez Adana Kavşak Dilberler Sekisi Adana Yelken Yarışları Adana Gün Batımı 3

4 SUNUŞ Devletin idari yapısı içerisinde yer alan mali örgütlenmenin bir parçası olan Defterdarlıklar Devlet yönetiminin stratejik ve önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Defterdarlığın tarihi incelendiğinde, kuruluşunun 15. yüzyıla dayandığı, Osmanlı İmparatorluğunun genişlemesi sonucu bu genişlemelere ve gelişmelere paralel olarak aynı dönemin sonunda gelindiğinde tımar düzeninden para basımına ve Defterdarlık düzeyinde merkez ve taşra teşkilatına kadar mali örgütlenmenin bütün müesseseleriyle tamamlandığı görülmektedir. Tanzimat a gelinceye kadar yaklaşık beş buçuk asırlık uzun bir dönemde maliye teşkilatı kalemleri arasında zamana ve şartlara göre değişiklikler yapılmış, yenileri kurulurken bazıları yeniden örgütlenmiş ya da kaldırılmıştır. Osmanlı devletinde maliye idaresi Bab-ı Defteri, Defterdar Kapısı gibi isimlerler anılmaktadır. Defterdarlık devletin teşkilat yapısı içinde mali işleri yürüten bir üst kuruluştur. Devletin tüm merkez ve taşra mali birimleri Defterdarlığa bağlı olarak çalışmaktadır. Defterdarlık kalemleri ve hazinenin başında defterdar bulunmaktadır. Selçukluların müstevfi dedikleri vezire Osmanlılar defterdar demişlerdir. Osmanlı Devletinde Devletin tüm servetinin muhafız ve murakıbıdır. Divana (Divan-ı Hümayuna) dâhil olan defterdar vezirlerle kazaskerlerden sonra gelmekte ve bugünkü anlamıyla Maliye Bakanı olarak görev yapmaktadır. Görüldüğü üzere, Defterdarlıklar, tarihi 15. Y.Y. dayanan ve Devlet teşkilatı içerisinde önemli bir kuruluş olarak yerini almaktadır. Bu doğrultuda; Yürürlükteki Kanunlarla belirlenen görevlerle birlikte, Hükümetlerce uygulamaya konulan ekonomik ve sosyal projelerde, Devletin maliye politikası içerisinde Adana Defterdarlığı olarak hukuki çerçevede yüksek hizmet, ülke çıkarları ve verimli, güvenilir, etkin, hızlı ve şeffaf bir idari yapıya ulaşmak için hizmetlerin gerekleri yerine getirilmekte, üstümüze düşen görevi yerine getirebilmek için bilgiyi ve zamanı en uygun bir biçimde kullanmayı hedef olarak seçmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede; vatandaşlarımızın ve ilgililerin Defterdarlığımız faaliyetlerine ulaşabilmelerine yönelik başvuracakları kaynakların başında gelen dönemleri üç yıllık faaliyet raporumuzun kullanıcılara yararlı olmasını dilerim. Tamer UTKUCU Defterdar 4

5 DETERDARLIK HAKKINDA GENEL BİLGİ Defterdarlığımız; Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Personel Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü, 8 adet Saymanlık Müdürlüğü, 15 adet de İlçe Malmüdürlükleri ile 2 Uzmanlık Denetim birimlerinden oluşmaktadır. Milli Emlak Dairesi Başkanlığımız Batı ve Doğu Emlak Müdürlüğü olmak üzere 2 Müdürlük şeklinde ayrılmış olup, 178 Sayılı K.H.K.nin 13.Maddesinde belirtilen görevlerden taşra teşkilatını ilgilendirenleri yerine getirmekte olup bu görevler kısaca Hazineye ait taşınır ve taşınmazların edinimi, idaresi, korunması, kamusal amaçlarla kamu idarelerine tahsisi ve atıl durumda olan taşınmazların ekonomiye kazandırılması amacıyla satılarak tasfiye edilmesi olarak tanımlanabilir. Personel Müdürlüğümüz 178 Sayılı K.H.K. nin 25. Maddesinde belirtilen iş ve işlemlerden taşra teşkilatını ilgilendirenleri yerine getirmektedir. Bu iş ve işlemler, Defterdarlığımız personelinin atama, özlük, emeklilik, ekonomik ve sosyal hakları ile Defterdarlığımıza ait sosyal tesislerin idaresi olarak özetlenebilir. Muhasebe, Saymanlık ve İlçe Malmüdürlüklerimiz 178 Sayılı K.H.K. nin 11. Maddesinde belirtilen iş ve işlemlerden taşra teşkilatını ilgilendirenleri yerine getirmektedir. Bu iş ve işlemler, ildeki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütmek ve saymanlıkların Bakanlığa gönderilecek dönem sonu hesaplarını toplar ve kontrol ederek belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde merkeze göndermek olarak özetlenebilir. Muhakemat Müdürlüğümüz ise yine 178 Sayılı K.H.K.nin 9. Maddesinde belirtilen iş ve işlemleri yerine getirmekte olup bu görevler Genel Bütçeli kuruluşların Muhakemat hizmetleri ile adli yargıda Devletin davacı ve davalı sıfatıyla taraf olduğu davalarda Hazineyi temsil etmek ve idari yargıda görülen duruşmalı davalarda Hazineyi temsi etmek ve Defterdarlığımızın hukuk müşavirliği olarak özetlenebilir. Denetim birimleri; Milli Emlak Denetmenleri Büro Başkanlığı ile Muhasebe Denetmenleri Büro Başkanlığı olarak hizmet vermektedir. Defterdarlığımıza bağlı birimler Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178. Sayılı K.H.K. ile kendi birimlerine ait yönetmelikte belirtilen görevleri Defterdarın gözetim ve denetimi altında yerine getirirler. 5

6 Şekil 1- Defterdarlığımızın organizasyon şeması DEFTERDAR MİLLİ EMLAK DAİRESİ BŞK. DEFTERDAR YRD. Kayyımlık Bürosu Başkanlığı DOĞU EMLAK MÜD. BATI EMLAK MÜD. MİLLİ EMLAK DEN.LERİ MUHASEBE MÜD. MUHASEBE DEN.BÜR. BAŞK. PERSONEL MÜD. DÖN. SERM. SAYM.LARI MUHAKEMAT MÜD. SAYMANLIK MÜD. İLÇE MALMÜDÜRLÜKLERİ SEYHAN MALMD. YÜREĞİR MALMD. ÇUKUROVA MALMD. SARIÇAM MALMD. ALADAĞ MALMD. FEKE MALMD. CEYHAN MALMD. KARATAŞ MALMD. İMAMOĞLU MALMD. KOZAN MALMD. KARAİSALI MALMD. TUFANBEYLİ MALMD. POZANTI MALMD. YUMURTALIK MALMD. SAİMBEYLİ MALMD. 6

7 A.Misyon ve Vizyon Misyonu : Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla Devletçe belirlenen maliye politikası çerçevesinde; kamu harcamalarını gerçekleştirmek, Devletin mali hesaplarını tutmak, Saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devlet mallarını yönetmek, Devletin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ve Defterdarlığın işgücü planlamasını yapmak ve bu hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmektir. Vizyonu : Etkin ve verimli kaynak kullanarak hızlı ve kaliteli hizmet sunan, kendisiyle ve vatandaşlarla barışık, çalışanların mutluluk duyduğu, güvenilir, şeffaf ve adil bir hizmet sunmaktır. B. İdarenin Amaç ve Hedefleri Adana Defterdarlığı olarak; Ülkemizin aydınlık geleceği ve halkımızın refahı için bütçe gelirlerine azami katkıyı sağlamak. Kamu giderlerini verimlilik ve tasarruf ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek. Çağdaş uygulamalar, ileri teknoloji ve gelişmeleri takip ederek sürekliliği sağlamak. Devletimizin taşınmaz mal politikası doğrultusunda taşınmazların yönetimi ve ekonomiye katkısını sağlamak. Çeşitli tasarruf tedbirleriyle hizmet maliyetini düşürmek ve verimliliği artırmak. Ödemelerin zamanında ve doğru olarak ödenmesini sağlamak. Devletin muhakemat ve müşavirlik hizmetlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. Hazine alacaklarının zamanında tahsilini sağlamak, Hedeflerine uygun olarak çalışmalarını yürütmektir. Hazineye ait taşınmazları, ekonomik ve sosyal Saikleri göz önünde bulundurarak etkin ve etkili kullanmak. Atıl vaziyette bulunan Hazineye ait taşınmazları, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon sağlayarak, geliştirilecek projeler vasıtasıyla ekonomiye kazandırmak. Ulusal piyasaları takip ederek, Hazineye ait taşınmazlarla ilgili anında ve doğru kararlar alarak gayrimenkul piyasasını yönlendirmek. Bu işlemleri yaparken, istihdam ettiği personele teknolojik, çağın gerektirdiği eğitimleri vererek hizmetlerin, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak sayılı Kanun çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan Stratejik Plan kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye nin en önemli sorunu olan istihdam oranının artırılmasına yönelik olarak sürdürülen çalışmalara devam etmek. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçmek, çalışanların motivasyon ve memnuniyetini bir önceki yıla göre artırmak. Ağaçlandırma seferberliği kapsamında Hazine taşınmazlarının bu amaçla değerlendirilmesi, Enerji yatırımlarının hızlandırılmasıdır. C.Teknik Donanım ve Teknoloji Defterdarlığımız birimleri, her birim ayrı ayrı olmak üzere tüm işlemlerini otomasyon programları üzerinden yapmakta olup, tüm veriler ilgili programa kaydedilmekte ve manuel olarak hiçbir işlem yapılmamaktadır. 7

8 Milli emlak işlemleri Türkiye genelini kapsayan Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında iş ve işlemlerini yürütmektedir. Bu doğrultuda bilgi teknolojisi, bilgiye erişim imkânları ve mevzuata en güncel ve doğru olarak ulaşma anlamında ileri bir teknolojiye sahiptir. Değişen mevzuatlar anında sisteme yüklenmekte ve çalışanların hizmetine sunulmaktadır. Defterdarlığımızın diğer birimlerinden; Saymanlık Birimleri yevmiye kayıtları, devletin giderlerine, hak ve alacaklarına, kanunla verilmiş görevlerine ait kayıtları, kişi borçları, emanete alınması gereken bedelleri Saymanlık Otomasyon Sistemi (say2000i) üzerinden yapmaktadır. 8

9 Muhakemat Birimleri devletin taraf olduğu tüm davalara ilişkin bilgileri, dava dosyalarının açılması, gelen-giden evrak kayıtları ve icra kayıtlarını, verdiği hukuki görüşleri ve emsal olabilecek karar örneklerini Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Projesi (METOP) üzerinden yapmaktadır. Personel birimleri kurum çalışanlarına ait nüfus, eş ve çocuk, adres ve geçmiş hizmet bilgilerini Personel Otomasyon Projesi (PEROP) üzerinden yapmaktadır. Birimlerimizin personel giderleri dahil tüm giderleri Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının SGB.net. sistemi üzerinden yapılmaktadır. 9

10 DEFTERDARLIĞIMIZCA İŞTİRAK EDİLEN KOMİSYON VE TOPLANTILAR SIRA NO TOPLANTI KONUSU KATILAN 1 İl İdare Kurulu Defterdar 2 Toprak Koruma Kurulu Defterdar 3 Etik Komisyonu Defterdar 4 İl Polis Disiplin Kurulu Defterdar 5 Tarım Ürünleri Ürt.Destek Primi Ödenmesine İlişkin Komisyon Defterdar 6 İl Sosyal Hizmet Kurulu Defterdar 7 Milli Müdafaa Mülkiyeti Komisyonu Defterdar 8 İl Afet Planında Bulunan Satın Alma,Kiralama,El Koyma Komisyonu Defterdar 9 İl Topyekün Seferberlik ve Savaş Haz. Pln.ve Koor.Kur.Topl Defterdar 10 Lojistik Seferber Olma Haz. Koor.Topl. Defterdar 11 İç Göç Özel Uyg.Planı Tedbirlerinin Görüşülmesi ile İlgili Topl. Defterdar 12 İnsan Hakları Komisyonu Muhakemat Md. 13 İl Özel Denetleme Kurulu Tahsin SARBEKİROĞLU (Hz.Avk.) Yahya CEVİZ (Muh.Den.Yrd.) 14 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonu Fasih ÖZDAŞ (Say.Md.-Asil) Hacı Musa KODAL (Say.Md.-Yedek) 15 İl Tahkim Komisyonu Şevket KÖSEOĞLU(Mile Md.) E.Teksin ÖZYANDI (Müşavir Hz.Avk) 16 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edimine İlişkin Komisyon Mehmet FIRAT (Uzman) 17 Mera Komisyonu Hz.Avk. Ve Batı Eml.Md.den bir temsilci 18 Sulama Biriliklerinin Mali ve Eko. Konularda Denetlenmeleri Amacıyla Oluşturulan Komisyon Fevzi UNKUR (Muh.Den.) Mustafa BAYSAL (Muh.Den.Yrd.) Yusuf TEMİZ (Muh.Den.) Hasan ÖZTÜRK (Muh.Den.) 19 Ambulans Ücretleri Belirleme Komisyonu Şerif AYGUR (Say. Md. Yrd.) 20 Köy Yerleştirme Alanı Tespit Komisyonu Cafer AKHARMAN (Mile Uzm.) 21 İl Halk Eğt.ve İşbirliği Komisyonu Hülya ÇÖPLÜ (Say.Md.Yrd.) 22 Kira Tespit Komisyonu Cafer CAN (Şef-Mile) 23 Okul Kantinlerinin Den.ile İlgili Oluşturulan Komisyon Ali ÇELİK (Araştırmacı) 24 Derneklerin Denetimi İle İlgili Komisyon Milli Emlak Şefi 25 Öğr. Yurt. Den. İçin Oluş. Özel Denetim Komisyonu 26 Köy Yerleştirme Alanı Tespit Komisyonu Özmen SEVİM (Mile Md.Yrd.-Asil) Mehmet FIRAT (Mile Uzman-Yedek) Özmen SEVİM (Mile Md.Yrd.-Asil) Adil ZÜLKADİR (Mile Md.Yrd-Yedek) 27 Mahalli Çevre Kurulu Ömer Faruk ÖNEL (Deft.Yrd.) 28 İl Mesleki Eğtm. Kurulu Canan TURALI (Pers.Md.Yrd.) 29 Özel Yurt ve Pansiyonların Ücret Tespit Komisyonu Ökkeş ARSLANSOY (Pers.Md.) 30 Devlete ve Cumhuriyete karşı kurulan dernek,vakıf vs.fal. gösteren Özmen SEVİM (Mile Md.Yrd.) Mehmet FIRAT (Mile Uzman) 31 Mahalli İdarelerce oluşturulan Komisyon Ayşen AKÇAL (Hz.Avk.) 32 Ücret Tespit Komisyonu Deft.Yrd., Pers. Md., Pers. Md. Yrd. 33 İç Göç Özel Uygulama Planı Özmen SEVİM (Mile Md.Yrd.) Süleyman PETEK (Mile Md.Yrd) 34 Bilirkişi Kasım SERTBAŞ (Mile.Den.) Aziz GÜZEL (Say.Md.Yrd.) 35 Muayene Kabul Raporu, Yaklaşık Mlyt.Hsp.Cetv., Piyasa Arş. Ve Satın Alma Tutanağı Fatma KARATAŞ (Muh.Md./Şef) Komisyonu 36 Yeni Kurulan İlçeler için Paylaşım,Devir, Tasfiye Komisyonu Fevzi UNKUR (Muh.Den.) Emre KIZILDAĞ (Muh.Den.Yrd.) Valiliğimiz bünyesinde çeşitli kanun,tüzük ve yönetmeliklerin amir hükümleri çerçevesinde mevzuatın öngördüğü şekilde oluşturulan komisyon ve toplantılara, aktif bir şekilde Defterdar, Defterdar Yrd., Müdür ve Denetmen düzeyinde katılınılmaktadır. Bu şekilde, asli görevinin haricinde yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 36 farklı çalışma kolunda komisyon üyeliğini icra etmekte, bu çalışmalara gerekli katkıyı yapmakta, ayrıca katılımcı olarak iştirak edilen toplantılara mali ve hukuki mevzuat aktarılarak, etkin bir görev ifa edilmektedir. 10

11 PERSONEL İŞLEMLERİ 11

12 Defterdarlığımızın personel işlemleri Personel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Personel Müdürlüğü Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün taşra birimi olarak Defterdarlığımıza bağlı hizmet vermektedir. Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı K.H.K. nin 25. Maddesiyle Personel Genel Müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerden Taşra Teşkilatını ilgilendiren bazıları şunlardır. Defterdarlığımız Personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, Defterdarlığımız personeli ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Defterdarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, Personel Müdürlüğünün ve 2008 yıllarını kapsayan istatistiki tablolar aşağıda verilmiştir. KURUM PERSONELİNİN HİZMET SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI YILLAR ve üzeri T O P L A M 2006(%) 10,64 12,65 12,45 37,35 11,85 15, (%) 14,74 14,37 12,48 35,35 11,15 11, (%) 14,53 15,66 6,04 26,23 23,21 14, YILINDA HİZMET SÜRESİNE GÖRE PERSONELDURUMU 26 ve üzeri 14,34% ,21% 26,23% ,04% ,66% 14,53% 12

13 İTİBARİYLE EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL GRAFİĞİ İlkokul Ortaokul 0% 2% Lise 30% 68% Üniversite * Bakanlığımızda 1998 tarihinden itibaren üniversite mezunu istihdam edilmektedir. GELEN EVRAK GİDEN EVRAK YEVMİYE SAYISI YILLARA GÖRE GELEN - GİDEN EVRAK SAYISI YILLARA GÖRE YEVMİYE SAYISI GELEN EVRAK GİDEN EVRAK * Gelen ve giden evrak takibi yapılarak işlerin aksamaması amaçlanmaktadır. * Gelen ve giden evrak sayısındaki artış trendi Defterdarlığımızın çalışma performansı hakkında genel bilgi vermektedir. 13

14 MUHASEBE İŞLEMLERİ 14

15 TABLO-2.1. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNA GÖRE 2007 VE 2008 YILLARINDA DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI BİRİMLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ TOPLAMI DAİRESİ GELİR GİDER MUHASEBE MD , , , ,92 ALADAĞ MALMD , , , ,18 CEYHAN MALMÜD , , , ,29 ÇUKUROVA MALMD , ,51 FEKE MALMD , , , ,75 İMAMOĞLU MALMD , , , ,19 KARAİSALI MALMD , , , ,06 KARATAŞ MALMD , , , ,07 KOZAN MALMD , , , ,57 POZANTI MALMD , , , ,59 SAİMBEYLİ MALMD , , , ,65 SEYHAN MALMD , , , ,67 SARIÇAM MALMD , ,28 TUFANBEYLİ MALMD , , , ,48 YUMURTALIK MALMD , , , ,24 YÜREĞİR MALMD , , , ,78 KURUMLAR SAYM.MD , , , ,81 İÇ TEDARİK BL.BŞK.SAY.MD , , , ,84 GÜMRÜK SAY.MD , , , ,84 T O P L A M , , , ,26 * Bütçe gelirlerinin yaklaşık %19 u Defterdarlığımızca tahsil edilmektedir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre 2007 ve 2008 yıllarında Defterdarlığımıza bağlı birimlerce gerçekleştirilen Bütçe Gelir ve Giderlerinin Toplamının incelendiği Tablo e göre Adana İlinin 2007 yılı toplam bütçe gelirleri TL olduğu, bunun ,45 TL sinin Defterdarlığımıza bağlı birimlerce tahsil edildiği anlaşılmaktadır. Tahsil edilen bu bedel toplam bütçe gelirin %17.39 una denk gelmektedir yılı toplam bütçe gelirleri ise TL dir, bunun ,44 TL si Defterdarlığımıza bağlı birimlerce tahsil edilmiş olup, bu da toplam bütçe gelirin %81 ine denk gelmektedir. Tabloların mukayesesinde 2007 ile 2008 yılı Adana ili toplam bütçe geliri artış oranı %3.83 e denk gelmektedir ile 2008 yılı Defterdarlığımıza bağlı birimlerce bütçe geliri mukayesesinde artış oranı ise %12.3 tür yılında Adana ili bütçe giderleri toplamı ,54 TL, toplam bütçe geliri ise TL olduğu Görüleceği üzere toplanan gelir, giderlerin %90 nını karşılamaktadır yılında ise Adana ili bütçe giderleri toplamı ,26 TL, toplam bütçe geliri ise TL olduğu. Burada da toplanan gelir, giderlerin %81 ni karşılamaktadır ile 2008 yılı bütçe geliri artışı % 3.83 iken, bütçe giderlerinde %15.7 lik artış meydana gelmiştir yılı enflasyonu %10,06 dır. 15

16 TABLO DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARINA AİT 2007 VE 2008 BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ DAİRESİ GELİR GİDER 1 NOLU DS SAYM. 2 NOLU DS SAYM. 3 NOLU DS SAYM. ÇUKUROVA ÜNİ.DSS. Ç.OVA TAR. ARŞ.ENS.DSS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 TOPLAM , , , ,31 Döner Sermaye Saymanlıklarının faaliyet gösterdiği alan kapsamında yer alan 209 Sayılı İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinde başlıca Döner Sermaye Gelirleri şunlardır: Her türlü muayene, teşhis, tedavi, laboratuar, tetkik, tahlil, ameliyat ve benzeri sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen ücretler, Üretilip satışa sunulacak ilk madde, malzeme, mamul, aşı, serum, protez ve benzerleri karşılığında elde edilen ücretler, Özel tarifeli poliklinik, teşhis, tetkik, tahlil, ameliyat ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hizmetlerden alınan ücretler, Trafik kazaları ile ilgili olarak özel veya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre zorunlu sigortalı olan kişilere verilen hizmetler ile sigortalı turistlere veya yabancı hastalara verilen sağlık hizmetlerinden elde edilen ücretler, Sağlık alanında verilen kurs, eğitim, araştırma yayın ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen ücretler, Kurumlara üçüncü şahıslarca yapılan her türlü bağış ve yardımlar, İlgili Yönetmeliğin 7. Maddesi kapsamında ise Döner Sermaye Saymanlıkları, Döner Sermaye Giderlerinin tahakkuk ve ödemesini yapmaktadır. Defterdarlığımıza bağlı Döner Sermaye Saymanlıklarına ait 2007 ve 2008 Bütçe Gelir ve Giderlerinin gösterildiği Tablo-2.2. ye göre yılında gelir ve giderler arasında dengeli bir dağılım gözlenmektedir. Tabloların değerlendirilmesi neticesinde 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 23 lük bir bütçe geliri artışı meydana geldiği ve Bütçe giderlerinin ise 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 14,7 lik arttığı görülmektedir. 16

17 TABLO ADANA İLİMİZİN BÜTÇE GELİRLERİ GELİR ÇEŞİDİ DÖNEMİ VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR FAİZLER, PAYLAR VE CEZALAR SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR T O P L A M Adana İlimizin muhasebe kayıtlarına göre belirlenen Bütçe Gelirlerinin incelendiği 2007 ve 2008 yılı değerlerine göre 2007 yılı için elde ettiği toplam gelir miktarının ,00 olduğu, bu değerin 2008 yılında ,00 TL ye çıktığı anlaşılmaktadır. Tablo-2.3. ün incelenmesi neticesinde 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 3,8 lik bütçe geliri artışı olduğu belirlenmektedir. 2 İlimiz sınırları dâhilinde elde edilen bütçe gelirlerinin büyük bir kısmı Vergi Gelirlerinden sağlanmaktadır. Diğer gelir türleri ise Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar, Faizler, Paylar ve Cezalar, Sermaye Gelirleri ve Alacaklardan Tahsilâtlar şeklinde sıralanmıştır. TABLO KURUM VE KURULUŞ BAZINDA BÜTÇE GİDERLERİ DAİRESİ 2007 ORAN 2008 ORAN BAŞBAKANLIK-DİYANET- İSTATİSTİK-DIŞ TİC.MÜST.-BASIN ,47 2, ,72 3,01 YAYIN ADALET BAKANLIĞI ,78 4, ,00 3,91 MİLLİ SAVUNMA ,30 0, ,88 6,76 İÇİŞLERİ-JANDARMA-EMNİYET- VALİLİK-SİVİL SAVUNMA ,75 21, ,83 15,1 MALİYE BAKANLIĞI ,35 3, ,58 3,42 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ,21 34, ,74 34,45 BAYINDIRLIK BAKANLIĞI-TAPU KADASTRO ,62 1, ,32 0,86 SAĞLIK BAKANLIĞI ,99 20, ,53 21,22 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI- DENİZCİLİK ,30 0, ,59 0,24 TARIM BAKANLIĞI- KÖY HİZMETLERİ ,78 2, ,92 1,91 ÇALIŞMA BAKANLIĞI-SOSYAL HİZMETLER GEN.MÜD ,84 0, ,66 0,1 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ,13 0, ,70 0,06 DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ,37 8, ,78 7,85 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ,23 0, ,67 0,39 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI- METEOROLOJİ ,49 0, ,993,62 0,64 GÜMRÜK MÜSTEŞERLIĞI ,93 0, ,72 0,07 T O P L A M , , *İlimizde %16 ya yakın ödenek artışı olmuştur. * T.C Bütçesi 2007 de TL ; 2008 de TL olup,artış oranı %10,7 dir. 2 İlimizde bütçe geliri artışı 2008 yılında %10,06 olarak gerçekleşen enflasyon oranının altında kalmıştır. 17

18 Kurum ve Kuruluş Bazında yapılan harcamaların ayrıca muhasebeleştirildiği ve 2007 ve 2008 yıllarına ait Bütçe giderlerinin gösterildiği Tablo-3.4. de Adana İline ait 2007 yılı toplam bütçe gideri ,54 TL dir yılına ait bütçe gideri ise ,26 TL dir. Ülke Geneli 2007 Bütçesinin TL, 2008 de ise TL olup, harcamalardaki artış oranı %10,7 dir. 3 İlimizde ise %16 ya yakın ödenek artışı olmuştur. Bunun nedeni ise Milli Savunma, Sağlık ve Eğitim Harcamalarındaki artıştan kaynaklandığı gözlemlenmektedir. TABLO ÖDENEK TÜRLERİNE GÖRE VE HARCAMA KALEMLERİ BAZINDA ÖDENEK TÜRLERİNE GÖRE DÖNEMİ DAİRESİ TOPLAM CARİ GİDERLER , ,79 TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ , ,28 BORÇ VERME/ GERİ ÖDEME ,19 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER T O P L A M , ,26 HARCAMA KALEMLERİ BAZINDA PERSONEL GİDERİ , ,68 SOS. GÜV.KUR.-DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,21 MAL VE HİZMET ALIMLARI , ,20 FAİZ GİDERLERİ 0 0 CARİ TRANSFERLER ,70 SERMAYE GİDERLERİ ,28 SERMAYE TRANSFERLERİ 6.624, BORÇ VERME ,19 YEDEK ÖDENEKLER 0 0 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER 0 0 T O P L A M , ,26 Ödenek türleri ve harcama kalemleri bazında, Adana ili sınırları içerisinde 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 15,7 lik bütçe gideri artışı olmuştur yılı enflasyonu oranı olan %10,06 olduğu değerlendirildiğinde bu oranın üzerinde bir artış meydana geldiği görülmektedir. Bu artışın ise, özellikle cari harcamalar içerisinde yer alan personel giderleri, mal ve hizmet alımları ile sermaye giderlerinde meydana geldiği görülmektedir. 3 Söz konusu değerler Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü web sayfası Genel Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçlarından alınmıştır. (Erişim) 18

19 TABLO SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNA GÖRE 2007 VE 2008 YILLARINDA DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI BİRİMLERCE MAAŞ ÖDEMESİ YAPILAN MEMUR, İŞÇİ, SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL SAYISI DAİRESİ DÖNEMİ MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ PERSONEL T O P L A M sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 2007 ve 2008 yıllarında Adana İlinde çalışan Defterdarlığımıza bağlı birimlerce maaş ödemesi yapılan memur, işçi, sözleşmeli, ve geçici personel sayısının gösterildiği Tablo-6 da 2008 yılında 2007 yılına göre memur, işçi ve geçici personel sayısında düşme, sözleşmeli personel sayısında artış meydana gelmiştir. Personel sayısındaki toplam düşme 771 kişidir. Bu düşüşün nedeni ise, emeklilik, ölüm, istifa vb. nedenlerle boşalan kadrolara yeni atama yapılmamasından kaynaklanmaktadır. TABLO /6 SERİ NOLU TAHSİLAT İÇ GENELGESİNE İSTİNADEN DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI BİRİMLERCE 2007 VE 2008 YILLARINDA HAK SAHİPLERİNİN ALACAKLARINDAN TAHSİL EDİLEN VERGİ TAHSİLATI MİKTARI DAİRESİ MUHASEBE MD , ,21 ALADAĞ MALMD , ,39 CEYHAN MALMÜD , ,39 ÇUKUROVA MALMD ,83 FEKE MALMD , ,65 İMAMOĞLU MALMD , ,19 KARAİSALI MALMD , ,58 KARATAŞ MALMD , ,50 KOZAN MALMD , ,31 POZANTI MALMD , ,80 SAİMBEYLİ MALMD , ,69 SEYHAN MALMD , ,19 SARIÇAM MALMD. 0 0 TUFANBEYLİ MALMD , ,07 YUMURTALIK MALMD , ,18 YÜREĞİR MALMD , ,25 KURUMLAR SAYM.MD , ,98 İÇ TED.BL.BŞK.SAY.MD , ,82 GÜMRÜK SAY.MD NOLU DS SAYM , ,18 2 NOLU DS SAYM , ,34 3 NOLU DS SAYM , ,19 ÇUKUROVA ÜNİ.DSS , ,00 Ç.OVA TAR.ARŞ.ENS.DSS , ,41 T O P L A M , ,15 19

20 Tahsilatın hızlandırılması hususunda yayınlanan Tahsilat İç Genelgesine göre borçlu mükelleflerin kamu kurum ve kuruluşlarından hak ve alacağı bulunup bulunmadığı hususunda alacaklı vergi dairesi ile saymanlıklar arasında işbirliğinin sağlanması için yapılacak işlemler belirtilmiş olup, Kamu alacağının süratle tahsilini sağlamak amacıyla, borçlu mükelleflerin kamu kurum ve kuruluşlarından hak ve alacağı bulunup bulunmadığı hususunda alacaklı vergi dairesi ile saymanlıklar arasında işbirliği kurulmaktadır. 93/6 Seri nolu Tahsilât İç Genelgesine istinaden Defterdarlığımıza bağlı Birimlerce 2007 ve 2008 yıllarında hak sahiplerinin Hazineden (Devletten) alacaklarından direk tahsil edilen vergi tahsilâtı miktarını gösterir tabloya göre Defterdarlığımıza bağlı birimlerce hak sahiplerinin alacaklarından Vergi Daireleri adına tahsil edilen vergi miktarında 2008 yılında 2007 yılına oranla yüzde 3,9 luk artış meydana geldiği anlaşılmaktadır. TABLO SAYILI KDV KANUNUNUN 91 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ GEREĞİNCE DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI BİRİMLERCE TEVKİF SURETİ İLE TAHSİL EDİLEN KDV TUTARI DAİRESİ MUHASEBE MD , ,22 ALADAĞ MALMD , ,89 CEYHAN MALMÜD , ,31 ÇUKUROVA MALMD ,83 FEKE MALMD , ,80 İMAMOĞLU MALMD , ,84 KARAİSALI MALMD , ,63 KARATAŞ MALMD , ,12 KOZAN MALMD , ,83 POZANTI MALMD , ,20 SAİMBEYLİ MALMD , ,46 SEYHAN MALMD , ,84 SARIÇAM MALMD. 0 0 TUFANBEYLİ MALMD , ,20 YUMURTALIK MALMD , ,84 YÜREĞİR MALMD , ,52 KURUMLAR SAYM.MD , ,71 İÇ TEDARİK BL.BŞK.SAY.MD , ,80 GÜMRÜK SAY.MD NOLU DS SAYM , ,34 2 NOLU DS SAYM , ,21 3 NOLU DS SAYM , ,26 ÇUKUROVA ÜNİ.DSS , ,37 Ç.OVA TAR.ARŞ.ENS.DSS 1.654, ,94 T O P L A M , , Sayılı KDV Kanununun 91 Seri nolu Genel Tebliğ gereğince gerekli görülen hallerde genel tebliğde belirtilen oranlarda vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorunlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Defterdarlığımıza bağlı birimlerce Tevkif suretiyle tahsil edilen KDV tutarını gösterir tabloya göre Defterdarlığımıza bağlı birimlerce hak sahiplerinin alacaklarından tevkif suretiyle tahsil edilen ve Vergi Dairelerine yatırılan KDV tutarında 2008 yılında 2007 yılına oranla yüzde 29,2 lik artış meydana gelmiştir. 20

21 TABLO SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU GEREĞİNCE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE BİLDİRİLEN DOSYA SAYISI İLE TAHSİL EDİLEN TUTAR DAİRESİ DOSYA DOSYA TAHSİLAT SAYISI SAYISI TAHSİLAT MUHASEBE MD , ,91 ALADAĞ MALMD , ,82 CEYHAN MALMÜD , ,06 ÇUKUROVA MALMD ,25 FEKE MALMD , ,55 İMAMOĞLU MALMD , ,80 KARAİSALI MALMD , ,58 KARATAŞ MALMD , ,21 KOZAN MALMD , ,48 POZANTI MALMD , ,00 SAİMBEYLİ MALMD , ,27 SEYHAN MALMD , ,21 SARIÇAM MALMD ,20 TUFANBEYLİ MALMD , ,81 YUMURTALIK MALMD , ,65 YÜREĞİR MALMD , ,36 KURUMLAR SAY.MD , ,39 İÇ TEDARİK BL.BŞK.SAY.MD , ,88 GÜMRÜK SAY.MD , ,00 1 NOLU DS SAYM , ,07 2 NOLU DS SAYM , ,62 3 NOLU DS SAYM , ,71 Ç.OVA ÜNİ.DSS , ,00 Ç.OVA TAR.ARŞ.ENS.DSS T O P L A M Hazineden alacaklı gerçek veya tüzel kişilerin 3. kişilere olan borçlarından ötürü 2004 sayılı İcra İflas Kanunu gereğince bu kişilerin alacaklarının doğrudan İcra Müdürlükleri hesabına ödenmesi amacıyla Defterdarlığımıza İcra Müdürlüklerince bildirilen dosya sayısı 2007 yılında 5011 olarak kayıt altına alınırken, 2008 yılında bu sayı 5418 e ulaşmıştır. Bununla birlikte elde edilen tahsilât tutarları göz önünde bulundurulduğunda dosya sayısındaki bu artışın tahsilât tutarına da yansıdığı görülmektedir yılında 2007 yılına göre icra müdürlüğünce bildirilen dosya sayısındaki artış miktarı 407 dir, tahsilât artış oranı ise yüzde 41 dir. 21

MİLLİ EMLAK İŞLEMLERİ

MİLLİ EMLAK İŞLEMLERİ MİLLİ EMLAK İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Defterdarlık Milli Emlak Birimleri 2006 yılında Defterdarlık bünyesinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığının kurulmasından sonra Batı Emlak Müdürlüğü ve Doğu Emlak Müdürlüğü

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No : 1 KURULUŞUN GENEL TANITIMI 1 a GÖREVLERİ 1 b TEŞKİLATIMIZIN YAPISI 1 c KADRO VE PERSONEL DURUMU a) Kadro Durumu 1 b) Personelin

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

Defterdarlık bünyesindeki Muhasebe birimleri; Muhasebe Müdürlükleri, Saymanlık Müdürlükleri ve Malmüdürlüklerinden oluşur.

Defterdarlık bünyesindeki Muhasebe birimleri; Muhasebe Müdürlükleri, Saymanlık Müdürlükleri ve Malmüdürlüklerinden oluşur. MUHASEBE İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Defterdarlık bünyesindeki Muhasebe birimleri; Muhasebe Müdürlükleri, Saymanlık Müdürlükleri ve Malmüdürlüklerinden oluşur. Muhasebe Müdürlükleri ildeki veya Bakanlığın

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Murat YILDIRIMLI Defterdar 2013 AYDIN

Murat YILDIRIMLI Defterdar 2013 AYDIN . AYDIN VALİLİĞİ DEFTERDARLIK BRİFİNG RAPORU Murat YILDIRIMLI Defterdar 2013 AYDIN İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Teşkilat Şeması 1 2. Personel Bilgileri 2 2.1.Genel Durum 2.2.Hizmet Binaları Durumu 2.3.Dolu-Boş

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

VAN DEFTERDARLIĞI 2014 ARALIK FAALİYET RAPORU Misyon ve Vizyon

VAN DEFTERDARLIĞI 2014 ARALIK FAALİYET RAPORU Misyon ve Vizyon VAN DEFTERDARLIĞI 2014 ARALIK FAALİYET RAPORU Misyon ve Vizyon İş ve işlemlerini adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 4 II- BİRİMLER VE SUNULAN HİZMETLER 19

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 4 II- BİRİMLER VE SUNULAN HİZMETLER 19 İÇİNDEKİLER SİVAS DEFTERDARLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU I- BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 Maliye Bakanlığının Misyonu 4 Maliye Bakanlığının Vizyonu 4 Sivas Defterdarlığının Misyonu 4 B- Yetki, Görev

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 26 İST, 10. 02. 2005 İçindekiler: * Vergi borçlarının Hazineye gayrimenkul satışı yoluyla ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKUL SATIŞI YOLUYLA ÖDENMESİ

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI Rapor Tespit Tablosu 31.10.2013

BATMAN DEFTERDARLIĞI Rapor Tespit Tablosu 31.10.2013 BATMAN DEFTERDARLIĞI Rapor Tespit Tablosu 31.10.2013 BATMAN DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU Daire Adı: Personel Rapor Adı Amacı Tarihi ve/veya Personel Hareketleri İstatistik Cetvelleri Personelin atama,ayrılma,

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU

ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU Birim Adı : Muhasebe Yönetim Dönemi Hesabı Cetvelleri Tahakkuk- Tahsilat Aylık İstatistik Raporları Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri müzün hizmet verdiği kamu

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI

T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI 5510 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR TESBİTİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE UYULACAK İLKE VE USULLER HAKKINDA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM G E N E L E S A S L

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SAKARYA ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı