T.C. MALİYE BAKANLIĞI ADANA DEFTERDARLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI ADANA DEFTERDARLIĞI"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI ADANA DEFTERDARLIĞI Faaliyet Raporu

2 2

3 ADANADAN ŞEHİR MANZARALARI Tarihi Tepebağ Evleri Taşköprü Tarihi Mestan Hamamı Adana Merkez Adana Kavşak Dilberler Sekisi Adana Yelken Yarışları Adana Gün Batımı 3

4 SUNUŞ Devletin idari yapısı içerisinde yer alan mali örgütlenmenin bir parçası olan Defterdarlıklar Devlet yönetiminin stratejik ve önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Defterdarlığın tarihi incelendiğinde, kuruluşunun 15. yüzyıla dayandığı, Osmanlı İmparatorluğunun genişlemesi sonucu bu genişlemelere ve gelişmelere paralel olarak aynı dönemin sonunda gelindiğinde tımar düzeninden para basımına ve Defterdarlık düzeyinde merkez ve taşra teşkilatına kadar mali örgütlenmenin bütün müesseseleriyle tamamlandığı görülmektedir. Tanzimat a gelinceye kadar yaklaşık beş buçuk asırlık uzun bir dönemde maliye teşkilatı kalemleri arasında zamana ve şartlara göre değişiklikler yapılmış, yenileri kurulurken bazıları yeniden örgütlenmiş ya da kaldırılmıştır. Osmanlı devletinde maliye idaresi Bab-ı Defteri, Defterdar Kapısı gibi isimlerler anılmaktadır. Defterdarlık devletin teşkilat yapısı içinde mali işleri yürüten bir üst kuruluştur. Devletin tüm merkez ve taşra mali birimleri Defterdarlığa bağlı olarak çalışmaktadır. Defterdarlık kalemleri ve hazinenin başında defterdar bulunmaktadır. Selçukluların müstevfi dedikleri vezire Osmanlılar defterdar demişlerdir. Osmanlı Devletinde Devletin tüm servetinin muhafız ve murakıbıdır. Divana (Divan-ı Hümayuna) dâhil olan defterdar vezirlerle kazaskerlerden sonra gelmekte ve bugünkü anlamıyla Maliye Bakanı olarak görev yapmaktadır. Görüldüğü üzere, Defterdarlıklar, tarihi 15. Y.Y. dayanan ve Devlet teşkilatı içerisinde önemli bir kuruluş olarak yerini almaktadır. Bu doğrultuda; Yürürlükteki Kanunlarla belirlenen görevlerle birlikte, Hükümetlerce uygulamaya konulan ekonomik ve sosyal projelerde, Devletin maliye politikası içerisinde Adana Defterdarlığı olarak hukuki çerçevede yüksek hizmet, ülke çıkarları ve verimli, güvenilir, etkin, hızlı ve şeffaf bir idari yapıya ulaşmak için hizmetlerin gerekleri yerine getirilmekte, üstümüze düşen görevi yerine getirebilmek için bilgiyi ve zamanı en uygun bir biçimde kullanmayı hedef olarak seçmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede; vatandaşlarımızın ve ilgililerin Defterdarlığımız faaliyetlerine ulaşabilmelerine yönelik başvuracakları kaynakların başında gelen dönemleri üç yıllık faaliyet raporumuzun kullanıcılara yararlı olmasını dilerim. Tamer UTKUCU Defterdar 4

5 DETERDARLIK HAKKINDA GENEL BİLGİ Defterdarlığımız; Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Personel Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü, 8 adet Saymanlık Müdürlüğü, 15 adet de İlçe Malmüdürlükleri ile 2 Uzmanlık Denetim birimlerinden oluşmaktadır. Milli Emlak Dairesi Başkanlığımız Batı ve Doğu Emlak Müdürlüğü olmak üzere 2 Müdürlük şeklinde ayrılmış olup, 178 Sayılı K.H.K.nin 13.Maddesinde belirtilen görevlerden taşra teşkilatını ilgilendirenleri yerine getirmekte olup bu görevler kısaca Hazineye ait taşınır ve taşınmazların edinimi, idaresi, korunması, kamusal amaçlarla kamu idarelerine tahsisi ve atıl durumda olan taşınmazların ekonomiye kazandırılması amacıyla satılarak tasfiye edilmesi olarak tanımlanabilir. Personel Müdürlüğümüz 178 Sayılı K.H.K. nin 25. Maddesinde belirtilen iş ve işlemlerden taşra teşkilatını ilgilendirenleri yerine getirmektedir. Bu iş ve işlemler, Defterdarlığımız personelinin atama, özlük, emeklilik, ekonomik ve sosyal hakları ile Defterdarlığımıza ait sosyal tesislerin idaresi olarak özetlenebilir. Muhasebe, Saymanlık ve İlçe Malmüdürlüklerimiz 178 Sayılı K.H.K. nin 11. Maddesinde belirtilen iş ve işlemlerden taşra teşkilatını ilgilendirenleri yerine getirmektedir. Bu iş ve işlemler, ildeki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütmek ve saymanlıkların Bakanlığa gönderilecek dönem sonu hesaplarını toplar ve kontrol ederek belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde merkeze göndermek olarak özetlenebilir. Muhakemat Müdürlüğümüz ise yine 178 Sayılı K.H.K.nin 9. Maddesinde belirtilen iş ve işlemleri yerine getirmekte olup bu görevler Genel Bütçeli kuruluşların Muhakemat hizmetleri ile adli yargıda Devletin davacı ve davalı sıfatıyla taraf olduğu davalarda Hazineyi temsil etmek ve idari yargıda görülen duruşmalı davalarda Hazineyi temsi etmek ve Defterdarlığımızın hukuk müşavirliği olarak özetlenebilir. Denetim birimleri; Milli Emlak Denetmenleri Büro Başkanlığı ile Muhasebe Denetmenleri Büro Başkanlığı olarak hizmet vermektedir. Defterdarlığımıza bağlı birimler Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178. Sayılı K.H.K. ile kendi birimlerine ait yönetmelikte belirtilen görevleri Defterdarın gözetim ve denetimi altında yerine getirirler. 5

6 Şekil 1- Defterdarlığımızın organizasyon şeması DEFTERDAR MİLLİ EMLAK DAİRESİ BŞK. DEFTERDAR YRD. Kayyımlık Bürosu Başkanlığı DOĞU EMLAK MÜD. BATI EMLAK MÜD. MİLLİ EMLAK DEN.LERİ MUHASEBE MÜD. MUHASEBE DEN.BÜR. BAŞK. PERSONEL MÜD. DÖN. SERM. SAYM.LARI MUHAKEMAT MÜD. SAYMANLIK MÜD. İLÇE MALMÜDÜRLÜKLERİ SEYHAN MALMD. YÜREĞİR MALMD. ÇUKUROVA MALMD. SARIÇAM MALMD. ALADAĞ MALMD. FEKE MALMD. CEYHAN MALMD. KARATAŞ MALMD. İMAMOĞLU MALMD. KOZAN MALMD. KARAİSALI MALMD. TUFANBEYLİ MALMD. POZANTI MALMD. YUMURTALIK MALMD. SAİMBEYLİ MALMD. 6

7 A.Misyon ve Vizyon Misyonu : Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla Devletçe belirlenen maliye politikası çerçevesinde; kamu harcamalarını gerçekleştirmek, Devletin mali hesaplarını tutmak, Saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devlet mallarını yönetmek, Devletin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ve Defterdarlığın işgücü planlamasını yapmak ve bu hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmektir. Vizyonu : Etkin ve verimli kaynak kullanarak hızlı ve kaliteli hizmet sunan, kendisiyle ve vatandaşlarla barışık, çalışanların mutluluk duyduğu, güvenilir, şeffaf ve adil bir hizmet sunmaktır. B. İdarenin Amaç ve Hedefleri Adana Defterdarlığı olarak; Ülkemizin aydınlık geleceği ve halkımızın refahı için bütçe gelirlerine azami katkıyı sağlamak. Kamu giderlerini verimlilik ve tasarruf ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek. Çağdaş uygulamalar, ileri teknoloji ve gelişmeleri takip ederek sürekliliği sağlamak. Devletimizin taşınmaz mal politikası doğrultusunda taşınmazların yönetimi ve ekonomiye katkısını sağlamak. Çeşitli tasarruf tedbirleriyle hizmet maliyetini düşürmek ve verimliliği artırmak. Ödemelerin zamanında ve doğru olarak ödenmesini sağlamak. Devletin muhakemat ve müşavirlik hizmetlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. Hazine alacaklarının zamanında tahsilini sağlamak, Hedeflerine uygun olarak çalışmalarını yürütmektir. Hazineye ait taşınmazları, ekonomik ve sosyal Saikleri göz önünde bulundurarak etkin ve etkili kullanmak. Atıl vaziyette bulunan Hazineye ait taşınmazları, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon sağlayarak, geliştirilecek projeler vasıtasıyla ekonomiye kazandırmak. Ulusal piyasaları takip ederek, Hazineye ait taşınmazlarla ilgili anında ve doğru kararlar alarak gayrimenkul piyasasını yönlendirmek. Bu işlemleri yaparken, istihdam ettiği personele teknolojik, çağın gerektirdiği eğitimleri vererek hizmetlerin, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak sayılı Kanun çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan Stratejik Plan kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye nin en önemli sorunu olan istihdam oranının artırılmasına yönelik olarak sürdürülen çalışmalara devam etmek. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçmek, çalışanların motivasyon ve memnuniyetini bir önceki yıla göre artırmak. Ağaçlandırma seferberliği kapsamında Hazine taşınmazlarının bu amaçla değerlendirilmesi, Enerji yatırımlarının hızlandırılmasıdır. C.Teknik Donanım ve Teknoloji Defterdarlığımız birimleri, her birim ayrı ayrı olmak üzere tüm işlemlerini otomasyon programları üzerinden yapmakta olup, tüm veriler ilgili programa kaydedilmekte ve manuel olarak hiçbir işlem yapılmamaktadır. 7

8 Milli emlak işlemleri Türkiye genelini kapsayan Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında iş ve işlemlerini yürütmektedir. Bu doğrultuda bilgi teknolojisi, bilgiye erişim imkânları ve mevzuata en güncel ve doğru olarak ulaşma anlamında ileri bir teknolojiye sahiptir. Değişen mevzuatlar anında sisteme yüklenmekte ve çalışanların hizmetine sunulmaktadır. Defterdarlığımızın diğer birimlerinden; Saymanlık Birimleri yevmiye kayıtları, devletin giderlerine, hak ve alacaklarına, kanunla verilmiş görevlerine ait kayıtları, kişi borçları, emanete alınması gereken bedelleri Saymanlık Otomasyon Sistemi (say2000i) üzerinden yapmaktadır. 8

9 Muhakemat Birimleri devletin taraf olduğu tüm davalara ilişkin bilgileri, dava dosyalarının açılması, gelen-giden evrak kayıtları ve icra kayıtlarını, verdiği hukuki görüşleri ve emsal olabilecek karar örneklerini Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Projesi (METOP) üzerinden yapmaktadır. Personel birimleri kurum çalışanlarına ait nüfus, eş ve çocuk, adres ve geçmiş hizmet bilgilerini Personel Otomasyon Projesi (PEROP) üzerinden yapmaktadır. Birimlerimizin personel giderleri dahil tüm giderleri Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının SGB.net. sistemi üzerinden yapılmaktadır. 9

10 DEFTERDARLIĞIMIZCA İŞTİRAK EDİLEN KOMİSYON VE TOPLANTILAR SIRA NO TOPLANTI KONUSU KATILAN 1 İl İdare Kurulu Defterdar 2 Toprak Koruma Kurulu Defterdar 3 Etik Komisyonu Defterdar 4 İl Polis Disiplin Kurulu Defterdar 5 Tarım Ürünleri Ürt.Destek Primi Ödenmesine İlişkin Komisyon Defterdar 6 İl Sosyal Hizmet Kurulu Defterdar 7 Milli Müdafaa Mülkiyeti Komisyonu Defterdar 8 İl Afet Planında Bulunan Satın Alma,Kiralama,El Koyma Komisyonu Defterdar 9 İl Topyekün Seferberlik ve Savaş Haz. Pln.ve Koor.Kur.Topl Defterdar 10 Lojistik Seferber Olma Haz. Koor.Topl. Defterdar 11 İç Göç Özel Uyg.Planı Tedbirlerinin Görüşülmesi ile İlgili Topl. Defterdar 12 İnsan Hakları Komisyonu Muhakemat Md. 13 İl Özel Denetleme Kurulu Tahsin SARBEKİROĞLU (Hz.Avk.) Yahya CEVİZ (Muh.Den.Yrd.) 14 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonu Fasih ÖZDAŞ (Say.Md.-Asil) Hacı Musa KODAL (Say.Md.-Yedek) 15 İl Tahkim Komisyonu Şevket KÖSEOĞLU(Mile Md.) E.Teksin ÖZYANDI (Müşavir Hz.Avk) 16 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edimine İlişkin Komisyon Mehmet FIRAT (Uzman) 17 Mera Komisyonu Hz.Avk. Ve Batı Eml.Md.den bir temsilci 18 Sulama Biriliklerinin Mali ve Eko. Konularda Denetlenmeleri Amacıyla Oluşturulan Komisyon Fevzi UNKUR (Muh.Den.) Mustafa BAYSAL (Muh.Den.Yrd.) Yusuf TEMİZ (Muh.Den.) Hasan ÖZTÜRK (Muh.Den.) 19 Ambulans Ücretleri Belirleme Komisyonu Şerif AYGUR (Say. Md. Yrd.) 20 Köy Yerleştirme Alanı Tespit Komisyonu Cafer AKHARMAN (Mile Uzm.) 21 İl Halk Eğt.ve İşbirliği Komisyonu Hülya ÇÖPLÜ (Say.Md.Yrd.) 22 Kira Tespit Komisyonu Cafer CAN (Şef-Mile) 23 Okul Kantinlerinin Den.ile İlgili Oluşturulan Komisyon Ali ÇELİK (Araştırmacı) 24 Derneklerin Denetimi İle İlgili Komisyon Milli Emlak Şefi 25 Öğr. Yurt. Den. İçin Oluş. Özel Denetim Komisyonu 26 Köy Yerleştirme Alanı Tespit Komisyonu Özmen SEVİM (Mile Md.Yrd.-Asil) Mehmet FIRAT (Mile Uzman-Yedek) Özmen SEVİM (Mile Md.Yrd.-Asil) Adil ZÜLKADİR (Mile Md.Yrd-Yedek) 27 Mahalli Çevre Kurulu Ömer Faruk ÖNEL (Deft.Yrd.) 28 İl Mesleki Eğtm. Kurulu Canan TURALI (Pers.Md.Yrd.) 29 Özel Yurt ve Pansiyonların Ücret Tespit Komisyonu Ökkeş ARSLANSOY (Pers.Md.) 30 Devlete ve Cumhuriyete karşı kurulan dernek,vakıf vs.fal. gösteren Özmen SEVİM (Mile Md.Yrd.) Mehmet FIRAT (Mile Uzman) 31 Mahalli İdarelerce oluşturulan Komisyon Ayşen AKÇAL (Hz.Avk.) 32 Ücret Tespit Komisyonu Deft.Yrd., Pers. Md., Pers. Md. Yrd. 33 İç Göç Özel Uygulama Planı Özmen SEVİM (Mile Md.Yrd.) Süleyman PETEK (Mile Md.Yrd) 34 Bilirkişi Kasım SERTBAŞ (Mile.Den.) Aziz GÜZEL (Say.Md.Yrd.) 35 Muayene Kabul Raporu, Yaklaşık Mlyt.Hsp.Cetv., Piyasa Arş. Ve Satın Alma Tutanağı Fatma KARATAŞ (Muh.Md./Şef) Komisyonu 36 Yeni Kurulan İlçeler için Paylaşım,Devir, Tasfiye Komisyonu Fevzi UNKUR (Muh.Den.) Emre KIZILDAĞ (Muh.Den.Yrd.) Valiliğimiz bünyesinde çeşitli kanun,tüzük ve yönetmeliklerin amir hükümleri çerçevesinde mevzuatın öngördüğü şekilde oluşturulan komisyon ve toplantılara, aktif bir şekilde Defterdar, Defterdar Yrd., Müdür ve Denetmen düzeyinde katılınılmaktadır. Bu şekilde, asli görevinin haricinde yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 36 farklı çalışma kolunda komisyon üyeliğini icra etmekte, bu çalışmalara gerekli katkıyı yapmakta, ayrıca katılımcı olarak iştirak edilen toplantılara mali ve hukuki mevzuat aktarılarak, etkin bir görev ifa edilmektedir. 10

11 PERSONEL İŞLEMLERİ 11

12 Defterdarlığımızın personel işlemleri Personel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Personel Müdürlüğü Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün taşra birimi olarak Defterdarlığımıza bağlı hizmet vermektedir. Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı K.H.K. nin 25. Maddesiyle Personel Genel Müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerden Taşra Teşkilatını ilgilendiren bazıları şunlardır. Defterdarlığımız Personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, Defterdarlığımız personeli ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Defterdarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, Personel Müdürlüğünün ve 2008 yıllarını kapsayan istatistiki tablolar aşağıda verilmiştir. KURUM PERSONELİNİN HİZMET SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI YILLAR ve üzeri T O P L A M 2006(%) 10,64 12,65 12,45 37,35 11,85 15, (%) 14,74 14,37 12,48 35,35 11,15 11, (%) 14,53 15,66 6,04 26,23 23,21 14, YILINDA HİZMET SÜRESİNE GÖRE PERSONELDURUMU 26 ve üzeri 14,34% ,21% 26,23% ,04% ,66% 14,53% 12

13 İTİBARİYLE EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL GRAFİĞİ İlkokul Ortaokul 0% 2% Lise 30% 68% Üniversite * Bakanlığımızda 1998 tarihinden itibaren üniversite mezunu istihdam edilmektedir. GELEN EVRAK GİDEN EVRAK YEVMİYE SAYISI YILLARA GÖRE GELEN - GİDEN EVRAK SAYISI YILLARA GÖRE YEVMİYE SAYISI GELEN EVRAK GİDEN EVRAK * Gelen ve giden evrak takibi yapılarak işlerin aksamaması amaçlanmaktadır. * Gelen ve giden evrak sayısındaki artış trendi Defterdarlığımızın çalışma performansı hakkında genel bilgi vermektedir. 13

14 MUHASEBE İŞLEMLERİ 14

15 TABLO-2.1. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNA GÖRE 2007 VE 2008 YILLARINDA DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI BİRİMLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ TOPLAMI DAİRESİ GELİR GİDER MUHASEBE MD , , , ,92 ALADAĞ MALMD , , , ,18 CEYHAN MALMÜD , , , ,29 ÇUKUROVA MALMD , ,51 FEKE MALMD , , , ,75 İMAMOĞLU MALMD , , , ,19 KARAİSALI MALMD , , , ,06 KARATAŞ MALMD , , , ,07 KOZAN MALMD , , , ,57 POZANTI MALMD , , , ,59 SAİMBEYLİ MALMD , , , ,65 SEYHAN MALMD , , , ,67 SARIÇAM MALMD , ,28 TUFANBEYLİ MALMD , , , ,48 YUMURTALIK MALMD , , , ,24 YÜREĞİR MALMD , , , ,78 KURUMLAR SAYM.MD , , , ,81 İÇ TEDARİK BL.BŞK.SAY.MD , , , ,84 GÜMRÜK SAY.MD , , , ,84 T O P L A M , , , ,26 * Bütçe gelirlerinin yaklaşık %19 u Defterdarlığımızca tahsil edilmektedir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre 2007 ve 2008 yıllarında Defterdarlığımıza bağlı birimlerce gerçekleştirilen Bütçe Gelir ve Giderlerinin Toplamının incelendiği Tablo e göre Adana İlinin 2007 yılı toplam bütçe gelirleri TL olduğu, bunun ,45 TL sinin Defterdarlığımıza bağlı birimlerce tahsil edildiği anlaşılmaktadır. Tahsil edilen bu bedel toplam bütçe gelirin %17.39 una denk gelmektedir yılı toplam bütçe gelirleri ise TL dir, bunun ,44 TL si Defterdarlığımıza bağlı birimlerce tahsil edilmiş olup, bu da toplam bütçe gelirin %81 ine denk gelmektedir. Tabloların mukayesesinde 2007 ile 2008 yılı Adana ili toplam bütçe geliri artış oranı %3.83 e denk gelmektedir ile 2008 yılı Defterdarlığımıza bağlı birimlerce bütçe geliri mukayesesinde artış oranı ise %12.3 tür yılında Adana ili bütçe giderleri toplamı ,54 TL, toplam bütçe geliri ise TL olduğu Görüleceği üzere toplanan gelir, giderlerin %90 nını karşılamaktadır yılında ise Adana ili bütçe giderleri toplamı ,26 TL, toplam bütçe geliri ise TL olduğu. Burada da toplanan gelir, giderlerin %81 ni karşılamaktadır ile 2008 yılı bütçe geliri artışı % 3.83 iken, bütçe giderlerinde %15.7 lik artış meydana gelmiştir yılı enflasyonu %10,06 dır. 15

16 TABLO DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARINA AİT 2007 VE 2008 BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ DAİRESİ GELİR GİDER 1 NOLU DS SAYM. 2 NOLU DS SAYM. 3 NOLU DS SAYM. ÇUKUROVA ÜNİ.DSS. Ç.OVA TAR. ARŞ.ENS.DSS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 TOPLAM , , , ,31 Döner Sermaye Saymanlıklarının faaliyet gösterdiği alan kapsamında yer alan 209 Sayılı İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinde başlıca Döner Sermaye Gelirleri şunlardır: Her türlü muayene, teşhis, tedavi, laboratuar, tetkik, tahlil, ameliyat ve benzeri sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen ücretler, Üretilip satışa sunulacak ilk madde, malzeme, mamul, aşı, serum, protez ve benzerleri karşılığında elde edilen ücretler, Özel tarifeli poliklinik, teşhis, tetkik, tahlil, ameliyat ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hizmetlerden alınan ücretler, Trafik kazaları ile ilgili olarak özel veya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre zorunlu sigortalı olan kişilere verilen hizmetler ile sigortalı turistlere veya yabancı hastalara verilen sağlık hizmetlerinden elde edilen ücretler, Sağlık alanında verilen kurs, eğitim, araştırma yayın ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen ücretler, Kurumlara üçüncü şahıslarca yapılan her türlü bağış ve yardımlar, İlgili Yönetmeliğin 7. Maddesi kapsamında ise Döner Sermaye Saymanlıkları, Döner Sermaye Giderlerinin tahakkuk ve ödemesini yapmaktadır. Defterdarlığımıza bağlı Döner Sermaye Saymanlıklarına ait 2007 ve 2008 Bütçe Gelir ve Giderlerinin gösterildiği Tablo-2.2. ye göre yılında gelir ve giderler arasında dengeli bir dağılım gözlenmektedir. Tabloların değerlendirilmesi neticesinde 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 23 lük bir bütçe geliri artışı meydana geldiği ve Bütçe giderlerinin ise 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 14,7 lik arttığı görülmektedir. 16

17 TABLO ADANA İLİMİZİN BÜTÇE GELİRLERİ GELİR ÇEŞİDİ DÖNEMİ VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR FAİZLER, PAYLAR VE CEZALAR SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR T O P L A M Adana İlimizin muhasebe kayıtlarına göre belirlenen Bütçe Gelirlerinin incelendiği 2007 ve 2008 yılı değerlerine göre 2007 yılı için elde ettiği toplam gelir miktarının ,00 olduğu, bu değerin 2008 yılında ,00 TL ye çıktığı anlaşılmaktadır. Tablo-2.3. ün incelenmesi neticesinde 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 3,8 lik bütçe geliri artışı olduğu belirlenmektedir. 2 İlimiz sınırları dâhilinde elde edilen bütçe gelirlerinin büyük bir kısmı Vergi Gelirlerinden sağlanmaktadır. Diğer gelir türleri ise Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar, Faizler, Paylar ve Cezalar, Sermaye Gelirleri ve Alacaklardan Tahsilâtlar şeklinde sıralanmıştır. TABLO KURUM VE KURULUŞ BAZINDA BÜTÇE GİDERLERİ DAİRESİ 2007 ORAN 2008 ORAN BAŞBAKANLIK-DİYANET- İSTATİSTİK-DIŞ TİC.MÜST.-BASIN ,47 2, ,72 3,01 YAYIN ADALET BAKANLIĞI ,78 4, ,00 3,91 MİLLİ SAVUNMA ,30 0, ,88 6,76 İÇİŞLERİ-JANDARMA-EMNİYET- VALİLİK-SİVİL SAVUNMA ,75 21, ,83 15,1 MALİYE BAKANLIĞI ,35 3, ,58 3,42 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ,21 34, ,74 34,45 BAYINDIRLIK BAKANLIĞI-TAPU KADASTRO ,62 1, ,32 0,86 SAĞLIK BAKANLIĞI ,99 20, ,53 21,22 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI- DENİZCİLİK ,30 0, ,59 0,24 TARIM BAKANLIĞI- KÖY HİZMETLERİ ,78 2, ,92 1,91 ÇALIŞMA BAKANLIĞI-SOSYAL HİZMETLER GEN.MÜD ,84 0, ,66 0,1 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ,13 0, ,70 0,06 DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ,37 8, ,78 7,85 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ,23 0, ,67 0,39 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI- METEOROLOJİ ,49 0, ,993,62 0,64 GÜMRÜK MÜSTEŞERLIĞI ,93 0, ,72 0,07 T O P L A M , , *İlimizde %16 ya yakın ödenek artışı olmuştur. * T.C Bütçesi 2007 de TL ; 2008 de TL olup,artış oranı %10,7 dir. 2 İlimizde bütçe geliri artışı 2008 yılında %10,06 olarak gerçekleşen enflasyon oranının altında kalmıştır. 17

18 Kurum ve Kuruluş Bazında yapılan harcamaların ayrıca muhasebeleştirildiği ve 2007 ve 2008 yıllarına ait Bütçe giderlerinin gösterildiği Tablo-3.4. de Adana İline ait 2007 yılı toplam bütçe gideri ,54 TL dir yılına ait bütçe gideri ise ,26 TL dir. Ülke Geneli 2007 Bütçesinin TL, 2008 de ise TL olup, harcamalardaki artış oranı %10,7 dir. 3 İlimizde ise %16 ya yakın ödenek artışı olmuştur. Bunun nedeni ise Milli Savunma, Sağlık ve Eğitim Harcamalarındaki artıştan kaynaklandığı gözlemlenmektedir. TABLO ÖDENEK TÜRLERİNE GÖRE VE HARCAMA KALEMLERİ BAZINDA ÖDENEK TÜRLERİNE GÖRE DÖNEMİ DAİRESİ TOPLAM CARİ GİDERLER , ,79 TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ , ,28 BORÇ VERME/ GERİ ÖDEME ,19 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER T O P L A M , ,26 HARCAMA KALEMLERİ BAZINDA PERSONEL GİDERİ , ,68 SOS. GÜV.KUR.-DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,21 MAL VE HİZMET ALIMLARI , ,20 FAİZ GİDERLERİ 0 0 CARİ TRANSFERLER ,70 SERMAYE GİDERLERİ ,28 SERMAYE TRANSFERLERİ 6.624, BORÇ VERME ,19 YEDEK ÖDENEKLER 0 0 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER 0 0 T O P L A M , ,26 Ödenek türleri ve harcama kalemleri bazında, Adana ili sınırları içerisinde 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 15,7 lik bütçe gideri artışı olmuştur yılı enflasyonu oranı olan %10,06 olduğu değerlendirildiğinde bu oranın üzerinde bir artış meydana geldiği görülmektedir. Bu artışın ise, özellikle cari harcamalar içerisinde yer alan personel giderleri, mal ve hizmet alımları ile sermaye giderlerinde meydana geldiği görülmektedir. 3 Söz konusu değerler Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü web sayfası Genel Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçlarından alınmıştır. (Erişim) 18

19 TABLO SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNA GÖRE 2007 VE 2008 YILLARINDA DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI BİRİMLERCE MAAŞ ÖDEMESİ YAPILAN MEMUR, İŞÇİ, SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL SAYISI DAİRESİ DÖNEMİ MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ PERSONEL T O P L A M sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 2007 ve 2008 yıllarında Adana İlinde çalışan Defterdarlığımıza bağlı birimlerce maaş ödemesi yapılan memur, işçi, sözleşmeli, ve geçici personel sayısının gösterildiği Tablo-6 da 2008 yılında 2007 yılına göre memur, işçi ve geçici personel sayısında düşme, sözleşmeli personel sayısında artış meydana gelmiştir. Personel sayısındaki toplam düşme 771 kişidir. Bu düşüşün nedeni ise, emeklilik, ölüm, istifa vb. nedenlerle boşalan kadrolara yeni atama yapılmamasından kaynaklanmaktadır. TABLO /6 SERİ NOLU TAHSİLAT İÇ GENELGESİNE İSTİNADEN DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI BİRİMLERCE 2007 VE 2008 YILLARINDA HAK SAHİPLERİNİN ALACAKLARINDAN TAHSİL EDİLEN VERGİ TAHSİLATI MİKTARI DAİRESİ MUHASEBE MD , ,21 ALADAĞ MALMD , ,39 CEYHAN MALMÜD , ,39 ÇUKUROVA MALMD ,83 FEKE MALMD , ,65 İMAMOĞLU MALMD , ,19 KARAİSALI MALMD , ,58 KARATAŞ MALMD , ,50 KOZAN MALMD , ,31 POZANTI MALMD , ,80 SAİMBEYLİ MALMD , ,69 SEYHAN MALMD , ,19 SARIÇAM MALMD. 0 0 TUFANBEYLİ MALMD , ,07 YUMURTALIK MALMD , ,18 YÜREĞİR MALMD , ,25 KURUMLAR SAYM.MD , ,98 İÇ TED.BL.BŞK.SAY.MD , ,82 GÜMRÜK SAY.MD NOLU DS SAYM , ,18 2 NOLU DS SAYM , ,34 3 NOLU DS SAYM , ,19 ÇUKUROVA ÜNİ.DSS , ,00 Ç.OVA TAR.ARŞ.ENS.DSS , ,41 T O P L A M , ,15 19

20 Tahsilatın hızlandırılması hususunda yayınlanan Tahsilat İç Genelgesine göre borçlu mükelleflerin kamu kurum ve kuruluşlarından hak ve alacağı bulunup bulunmadığı hususunda alacaklı vergi dairesi ile saymanlıklar arasında işbirliğinin sağlanması için yapılacak işlemler belirtilmiş olup, Kamu alacağının süratle tahsilini sağlamak amacıyla, borçlu mükelleflerin kamu kurum ve kuruluşlarından hak ve alacağı bulunup bulunmadığı hususunda alacaklı vergi dairesi ile saymanlıklar arasında işbirliği kurulmaktadır. 93/6 Seri nolu Tahsilât İç Genelgesine istinaden Defterdarlığımıza bağlı Birimlerce 2007 ve 2008 yıllarında hak sahiplerinin Hazineden (Devletten) alacaklarından direk tahsil edilen vergi tahsilâtı miktarını gösterir tabloya göre Defterdarlığımıza bağlı birimlerce hak sahiplerinin alacaklarından Vergi Daireleri adına tahsil edilen vergi miktarında 2008 yılında 2007 yılına oranla yüzde 3,9 luk artış meydana geldiği anlaşılmaktadır. TABLO SAYILI KDV KANUNUNUN 91 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ GEREĞİNCE DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI BİRİMLERCE TEVKİF SURETİ İLE TAHSİL EDİLEN KDV TUTARI DAİRESİ MUHASEBE MD , ,22 ALADAĞ MALMD , ,89 CEYHAN MALMÜD , ,31 ÇUKUROVA MALMD ,83 FEKE MALMD , ,80 İMAMOĞLU MALMD , ,84 KARAİSALI MALMD , ,63 KARATAŞ MALMD , ,12 KOZAN MALMD , ,83 POZANTI MALMD , ,20 SAİMBEYLİ MALMD , ,46 SEYHAN MALMD , ,84 SARIÇAM MALMD. 0 0 TUFANBEYLİ MALMD , ,20 YUMURTALIK MALMD , ,84 YÜREĞİR MALMD , ,52 KURUMLAR SAYM.MD , ,71 İÇ TEDARİK BL.BŞK.SAY.MD , ,80 GÜMRÜK SAY.MD NOLU DS SAYM , ,34 2 NOLU DS SAYM , ,21 3 NOLU DS SAYM , ,26 ÇUKUROVA ÜNİ.DSS , ,37 Ç.OVA TAR.ARŞ.ENS.DSS 1.654, ,94 T O P L A M , , Sayılı KDV Kanununun 91 Seri nolu Genel Tebliğ gereğince gerekli görülen hallerde genel tebliğde belirtilen oranlarda vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorunlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Defterdarlığımıza bağlı birimlerce Tevkif suretiyle tahsil edilen KDV tutarını gösterir tabloya göre Defterdarlığımıza bağlı birimlerce hak sahiplerinin alacaklarından tevkif suretiyle tahsil edilen ve Vergi Dairelerine yatırılan KDV tutarında 2008 yılında 2007 yılına oranla yüzde 29,2 lik artış meydana gelmiştir. 20

21 TABLO SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU GEREĞİNCE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE BİLDİRİLEN DOSYA SAYISI İLE TAHSİL EDİLEN TUTAR DAİRESİ DOSYA DOSYA TAHSİLAT SAYISI SAYISI TAHSİLAT MUHASEBE MD , ,91 ALADAĞ MALMD , ,82 CEYHAN MALMÜD , ,06 ÇUKUROVA MALMD ,25 FEKE MALMD , ,55 İMAMOĞLU MALMD , ,80 KARAİSALI MALMD , ,58 KARATAŞ MALMD , ,21 KOZAN MALMD , ,48 POZANTI MALMD , ,00 SAİMBEYLİ MALMD , ,27 SEYHAN MALMD , ,21 SARIÇAM MALMD ,20 TUFANBEYLİ MALMD , ,81 YUMURTALIK MALMD , ,65 YÜREĞİR MALMD , ,36 KURUMLAR SAY.MD , ,39 İÇ TEDARİK BL.BŞK.SAY.MD , ,88 GÜMRÜK SAY.MD , ,00 1 NOLU DS SAYM , ,07 2 NOLU DS SAYM , ,62 3 NOLU DS SAYM , ,71 Ç.OVA ÜNİ.DSS , ,00 Ç.OVA TAR.ARŞ.ENS.DSS T O P L A M Hazineden alacaklı gerçek veya tüzel kişilerin 3. kişilere olan borçlarından ötürü 2004 sayılı İcra İflas Kanunu gereğince bu kişilerin alacaklarının doğrudan İcra Müdürlükleri hesabına ödenmesi amacıyla Defterdarlığımıza İcra Müdürlüklerince bildirilen dosya sayısı 2007 yılında 5011 olarak kayıt altına alınırken, 2008 yılında bu sayı 5418 e ulaşmıştır. Bununla birlikte elde edilen tahsilât tutarları göz önünde bulundurulduğunda dosya sayısındaki bu artışın tahsilât tutarına da yansıdığı görülmektedir yılında 2007 yılına göre icra müdürlüğünce bildirilen dosya sayısındaki artış miktarı 407 dir, tahsilât artış oranı ise yüzde 41 dir. 21

ADANADAN ŞEHİR MANZARALARI

ADANADAN ŞEHİR MANZARALARI GENEL BİLGİLER ADANA 3 ADANADAN ŞEHİR MANZARALARI Tarihi Tepebağ Evleri Taşköprü Tarihi Mestan Hamamı Adana Merkez Sabancı Merkez Camii Dilberler Sekisi 4 Adana Yelken Yarışları Adana Gün Batımı ADANA

Detaylı

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 www.batmanozelidare.gov.tr SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. Maddesine göre il özel idareleri

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 1 Gelişen ve dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkemizde taşınmaz piyasasının önemi her geçen gün artmaktadır. Geniş bir taşınmaz portföyüne sahip bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü; Hazineye ait taşınmazları

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Erzincan Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 2006 YILI FAALİYET RAPORU

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 2006 YILI FAALİYET RAPORU YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 2006 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 3 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 1961 yılında kurulmuştur. Geçen 46 yıllık dönemde yüksek öğrenim gençliğinin barınma ihtiyaçları,

Detaylı

T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ

T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER AĞRI İL ÖZEL İDARESİNİN MİSYONU, VİZYONU ve AMBLEMİ Misyonumuz: Kurumsal olarak Ağrı ilinde katılımcılık prensibi esas alınarak yasalarla

Detaylı

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2, 11.1.3 no lu

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AMASYA İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İ TABLOLAR LİSTESİ... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iii ŞEMALAR LİSTESİ... iii I. GENEL BİLGİLER... 2 A. AMASYA İL ÖZEL İDARESİNİN

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Değerli Hemşehrilerim; Bugün, gücünü ve cesaretini geçmişten alan, yerelle evrenseli, tarihle bugünü eşzamanlı olarak

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

:& İÇİNDEKİLER Bakanın Mesajı... Müsteşarın Sunuşu...7 I - GENEL BİLGİLER...9 A. Misyon ve Vizyon...9 B. Yetki ve Sorumluluklar...9 C. İdareye İlişkin Bilgiler.... Örgüt Yapısı... 2. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU 2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU DENETLENEN KURUM : Meram Belediyesi BELEDİYE BAŞKANI : Fatma TORU KURUM : Meram Belediyesi YAPILAN DENETİM : Meram Belediyesinin 2014 Yılı İçerisinde Gerçekleşen

Detaylı

SAMSUN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

SAMSUN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ SAMSUN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık Birim Yönergelerine yönelik 1.3.7, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.4.2,

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ANTALYA DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ANTALYA DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Antalya Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 Kanunlar Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Bankalarına İlişkin Hükümler MADDE 1. A) 15.11.2000 tarihli

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I-) GENEL BİLGİLER 3 A- Düzce Genel Tanıtımı 3 B- Misyon ve Vizyon 9 C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 D- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 13 3- Bilgi

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı