Model M6 Comfort IT Instruction Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Model M6 Comfort IT Instruction Manual"

Transkript

1 Automatic Blood Pressure Monitor Model M6 Comfort IT Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Español Nederlands Türkçe IM-HEM-7322U-E-02-07/ B

2

3 A B C GK J I H G N O D E F Q R S T M HL Z AA AB AC AD AE U HAF P V HAG W X Y AH AI AJ

4 çindekiler OMRON M6 Comfort IT Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Aleti'ni sat n ald n z için te ekkür ederiz. OMRON M6 Comfort IT, osilometrik prensiple çal an kompakt ve tam otomatik bir kan bas nc ölçüm cihaz d r. Kan bas nc ve nab z oran n z kolay ve h zl bir ekilde ölçer. Bas nç ön ayar yapmadan rahat bir ekilde kontrollü i irme ya da tekrar i irme i lemi için cihaz geli mi IntelliSense teknolojisini kullan r. Kullan m Amac Bu cihaz, kollukta yaz l kol çevresi aral na sahip, bu kullan m k lavuzu anlayabilecek yeti kin hasta popülasyonunun kan bas nc ve nab z oran n ölçme amac yla kullan lan dijital bir ölçüm aletidir. Cihaz, ölçüm s ras nda düzensiz kalp at lar n n görünümünü alg lar ve ölçüm sonucu ile birlikte bir uyar sinyali verir. Önemli Güvenlik Bilgileri Cihaz n z Tan y n Haz rl k Pilin Tak lmas Tarih ve Saatin Ayarlanmas Cihaz n Kullan lmas Kollu un Tak lmas Do ru Oturma Yöntemi Bir Ölçüm Yapma Haf za Fonksiyonunun Kullan lmas Hata Mesajlar ve Sorun Giderme Hata Mesajlar Sorun Giderme Bak m ve Saklama Bak m Saklama Opsiyonel T bbi Aksesuarlar Di er ste e Ba l /Yedek Parçalar Özellikler Garanti Kan Bas nc yla ilgili Baz Yararl Bilgiler Cihaz kullanmadan önce bu talimat iyice okuyun. Lütfen, daha sonra ba vurabilmek için saklay n. Kan bas nc n z hakk nda özel bilgi almak için DOKTORUNUZA BA VURUN.

5 Önemli Güvenlik Bilgileri Uyar : Önlenmedi inde ölüme ya da ciddi yaralanmaya neden olabilecek potansiyel bir tehlike durumunu belirtir. (Genel Kullan m) Preeklampsi de dahil olmak üzere hamilelikte veya Aritmi ya da arteriyoskleroz te hisi konulmu sa, cihaz kullanmadan önce doktorunuzla görü ün. Cihaz, yaral kol ya da t bbi tedavi gören bir kol üzerinde kullanmay n. ntravenöz damlatma ya da kan transfüzyonu s ras nda kollu u kola sarmay n. Cihaz, anteriyövenöz (A-V) ant olan kolda kullanmadan önce doktorunuzla görü ün. Cihaz ba ka ME ekipman ile ayn anda kullanmay n. Cihaz, HF cerrahi araç ve gereçler, MRI ya da bilgisayarl tomografi cihazlar n n bulundu u alanlarda veya oksijen oran n n yüksek oldu u ortamlarda kullanmay n. Cihaz gözetimsiz b rakmay n. Hava borusu ya da AC adaptörü, yenido an hastalarda ve bebeklerde bo ulmaya neden olabilir. Hava tapas n, pil kapa n ve pilleri gözetimsiz b rakmay n. Bebekler hatayla yutmalar halinde bo ulabilirler. (AC Adaptörü (tercihe ba l ) Kullan m ) Cihaz ya da elektrik kablosu hasar görmü se AC adaptörünü kullanmay n. Hemen üniteyi kapat n ve elektrik kablosunu prizden ç kar n. AC adaptörünü voltaj de eri uygun olan bir prize tak n. Çoklu priz kullanmay n. Elektrik kablosunu elektrik prizine kesinlikle slak elle takmay n ya da ç karmay n. Dikkat: Önlenmedi inde, kullan c ya da hastan n dü ük ya da orta seviyede yaralanmas na veya ünitenin ya da di er aletlerin zarar görmesine neden olabilecek potansiyel bir tehlike durumunu belirtir. (Genel Kullan m) Daima doktorunuza dan n. Ki inin ölçüm sonuçlar na göre te his koymas ve kendi kendine tedavi uygulamas tehlikelidir. Kolluk i irme, çürü e neden olabilecek minör iç kanamaya neden olabilece inden, ciddi kan dola m problemli ya da kan bozuklu u olan hastalan cihaz kullanmadan önce doktorlar ile görü melidir. TR 229

6 Önemli Güvenlik Bilgileri 230 Ölçüm s ras nda bir anormallik varsa, kollu u ç kar n. Bu cihaz yenido an hastalar, bebekler ya da meram n anlatamayacak durumda olan ki iler üzerinde kullanmay n. Kollu u gerekenden fazla i irmeyin. Cihaz, kan bas nc n ölçmek d nda bir amaç için kullanmay n. Yaln zca, bu cihaz için onaylanan kollu u kullan n. Ba ka kolluklar n kullan lmas ölçüm sonuçlar n n hatal olmas na neden olabilir. Cihaz n yan nda cep telefonu veya elektromanyetik dalga yayan ba ka bir cihaz kullanmay n. Bu, cihaz n düzgün çal mamas na yol açabilir. Ölçüm aletini ya da kollu u sökmeyin. Nemli ortamlarda ya da cihaza su s çrayabilecek bir yerde kullanmay n. Bu i lem cihaza zarar verebilir. Cihaz hareketli bir arac n (araba, uçak) içerisinde kullanmay n. Gere inden fazla ölçüm yapmay n. Kan dola m na müdahale sonucu iç kanamaya neden olabilir. Öncesinde masteknomi geçirdiyseniz doktorunuza dan n. (AC Adaptörü (tercihe ba l ) Kullan m ) Elektrik fi ini iyice sokun. Elektrik fi ini ç kar rken, elektrik kablosundan çekmeyin. Elektrik fi ini mutlaka s k ca tutun. Elektrik kablosunu kullanaca n zda a a dakilere dikkat edin: Hasar vermeyin. Koparmay n. Bunu kurcalamay n. Zorla bükmeyin ya da çekmeyin. K v rmay n. Kullan m s ras nda sarmay n. Ezmeyin. A r cisimler alt na koymay n. Elektrik fi inden tozu silin. Ürün uzun süre kullan lmayacaksa, elektrik fi ini ç kar n. Bak ma ba lamadan önce elektrik fi ini ç kar n. Yaln zca, bu cihaz için tasarlanan orijinal AC adaptörünü kullan n. Desteklenmeyen adaptörlerin kullan lmas cihaza zarar verebilir ve/veya cihaz için tehlikeli olabilir.

7 Önemli Güvenlik Bilgileri (Pil Kullan m ) Pilleri, kutuplar hatal hizalanm ekilde takmay n. Bu cihazda yaln zca 4 adet AA alkalin veya manganez pil kullan n. Di er pil tiplerini kullanmay n. Biten pilleri ve yeni pilleri bir arada kullanmay n. Cihaz üç ay veya daha uzun süre kullanmayacaksan z pilleri ç kar n. Genel Önlemler Kollu u veya hava borusunu a r k v rmay n. Hava borusuna bask uygulamay n. Hava borusunu ç karmak için, borudaki hava tapas n de il borunun ölçüm aletiyle olan ba lant s ndaki hava tapas n çekin. Ölçüm aletini ve kollu u dü ürmeyin, a r darbe ve titre ime maruz b rakmay n. Kollu u, kolunuza takmad n zda i irmeyin. Cihaz belirtilmi ortamlar d nda kullanmay n. Yanl sonuçlar alman za neden olabilir. 6. Özellikler bölümündeki Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili önemli bilgiler k sm n okuyun ve buradaki talimatlara uyun. Cihaz ve kullan lm aksesuar ya da iste e ba l parçalar n atmadan önce 6. Özellikler bölümündeki Ürünün Do ru ekilde Elden Ç kar lmas k sm n okuyun ve buradaki talimatlar uygulay n. TR 231

8 1. Cihaz n z Tan y n 232 Ölçüm Cihaz A Ekran B Kolluk sarma k lavuz lambas C Haf za dü mesi D Haftal k ortalama dü mesi E BA LAT/DURDUR dü mesi F Yukar /A a dü meleri G KULLANICI K ML seçim dü mesi H Tarih/Saat ayar dü mesi I Kan bas nc renkli göstergesi J Hava jak K Pil bölümü L AC adaptörü jak (iste e ba l AC adaptörü için) M USB portu Kolluk N Kolluk (Kol çevresi cm) O Hava tapas P Hava borusu Ekran Q Haf za simgesi A a dakileri okumak için arka kapak sayfas n aç n: Arka kapak sayfas ndaki harfler, ana metin sayfas nda bulunanlara kar l k gelir. R S T U V W X Y Kullan c seçimi simgesi Ortalama de er simgesi Sistolik kan bas nc Diyastolik kan bas nc Aktar m göstergesi VER /DOLU simgesi OK simgesi Kalp at simgesi (Ölçüm s ras nda yan p söner) Tarih/Saat göstergesi Z AA Sabah ortalamas simgesi AB Ak am ortalamas simgesi AC Sabah hipertansiyonu simgesi AD Hareket hatas simgesi AE Düzensiz kalp at simgesi AF Kan bas nc düzeyi göstergesi AG Kolluk takma k lavuzu AH Zay f pil sembolü AI ndirme simgesi AJ Nab z göstergesi/ Haf za numaras

9 1. Cihaz n z Tan y n Ekran Sembolleri Düzensiz Kalp At Sembolü ( ) Ölçüm s ras nda ölçüm cihaz iki ya da daha fazla sefer düzensiz ritim alg larsa, düzensiz kalp ritmi sembolü ( ), ölçüm de erleri ile birlikte ekranda gösterilecektir. Düzensiz kalp at ritmi, ölçüm cihaz sistolik ve diyastolik kan bas nc ölçümü yaparken ortalama ritme göre %25'ten fazla ya da %25'ten az sapma gösteren ritimdir. Düzensiz kalp at ritmi sembolü ( ), ölçüm sonuçlar n zda görüntülenirse, hekiminize dan man z öneririz. Doktorunuzun talimatlar na uyun. Normal Kalp At Nab z Kan bas nc Düzensiz Kalp At K sa Uzun Nab z Kan bas nc Hareket Hatas Sembolü ( ) Hareket hatas sembolü ölçüm s ras nda vücudunuzu hareket ettirirseniz görüntülenir. Lütfen kollu u ç kar p 2-3 dakika bekleyin. Ba ka bir ölçüm yap n ve ölçüm s ras nda hareket etmeyin. Ortalama De er Sembolü ( ) Haf za dü mesine bas m 3 saniyeden fazla bas l tuttu unuzda, ortalama de er sembolü gösterilir. En son ortalama de er ekranda gösterilir. Kolluk sarma k lavuz lambas ( / ) Kolluk çok gev ek sar ld ysa, güvenilir olmayan sonuçlara neden olabilir. Kollu un sar m çok gev ekse, kolluk sarma k lavuz lambas turuncu yanar. Aksi takdirde lambas ye ildir. Bu, kollu un yeterince rahat ekilde sar l p sar lmad n n belirlenmesine yard mc olan bir i levdir. TR 233

10 1. Cihaz n z Tan y n Kan Bas nc Renkli Göstergesi Sistolik ya da diyastolik kan bas nc n z standart aral n (sistolik kan bas nc için 135 mmhg ve/veya diyastolik kan bas nc için 85 mmhg) üstündeyse kan bas nc renkli göstergesi, ölçüm sonuçlar gösterilirken turuncu yanacakt r. Standart aral k içindeyse kan bas nc renkli göstergesi ye il yanar. JNC7* Yönergesi a a dakileri önerir. Kan Bas nc Genel Yönergeleri Ofiste Ön hipertansiyon Evde Hipertansiyon Sistolik Kan Bas nc mmhg 135 mmhg Diyastolik Kan Bas nc mmhg 85 mmhg Bunlar kan bas nc istatistiki de erlerinden elde edilmi lerdir. * JNC7: the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure' n 2003 Aral k tarihli Yedinci Raporu. 234

11 2. Haz rl k 2.1 Pilin Tak lmas 1. Pil kapa n ç kar n. 2. Pil bölmesinde gösterildi i gibi 4 adet AA pili tak n. 3. Pil kapa n tak n. Notlar: Ekranda pil zay f sembolü ( ) görüntülendi inde, ölçüm cihaz n kapat n ve pillerin hepsini ayn anda de i tirin. Uzun ömürlü alkalin piller önerilir. Ölçüm de erleri, piller de i tirildikten sonra da haf zada saklanmaya devam edilir. Verilen pillerin daha k sa ömrü olabilir. Pillerin, pillerin at lmas yla ilgili ulusal düzenlemelere uygun ekilde at lmas gerekmektedir. TR 235

12 2. Haz rl k 236 A a dakileri okumak için arka kapak sayfas n aç n: Arka kapak sayfas ndaki harfler, ana metin sayfas nda bulunanlara kar l k gelir. 2.2 Tarih ve Saatin Ayarlanmas lk defa ölçüm yapmadan önce ölçüm cihaz n n saat ve tarih ayar n do ru ekilde yap n. 1. H Tarih/Saat ayar ( ) dü mesine bas n. Y l seçene i Tarih/Saat ekran nda yan p söner. 2. Y l de i tirmek için ya da dü mesine bas n. Y l onaylamak için dü mesine bast n zda ay yan p söner. Ay, tarihi, saati ve dakikay de i tirmek için de ayn ad mlar tekrar edin. Y l De i tir : leri : Geri Z Onayla Ay De i tir Onayla Gün De i tir Onayla 3. Ölçüm cihaz n kapatmak için BA LAT/DURDUR dü mesine bas n. Notlar: Piller ç kar l rsa, tarih ve saat ayar n n yeniden yap lmas gerekir. Tarih ve saat ayarlanmazsa, ölçüm s ras nda veya sonras nda ekranda -/ - -:-- görüntülenir. Saat De i tir Onayla Dakika De i tir Onayla

13 3. Cihaz n Kullan lmas A a dakileri okumak için ön ve arka kapa aç n: Kapak sayfas ndaki harfler ve say lar, ana metin sayfas nda bulunanlara kar l k gelir. 3.1 Kollu un Tak lmas Dar giysilerinizi veya sol kolunu k v rd n z ve sol kolunuzun üst k sm n s kan giysilerinizi ç kar n. Kollu u kal n giysilerin üzerine takmay n. 1. O Hava tapas n J hava jak na s k ekilde tak n. 2. Kollu u, kolunuzun sol üst k sm na rahat ekilde tak n. Kollu un alt kenar n n dirsekten a 1 ila 2 cm uzakta olmas gerekir. P Man onu, hava borusu elinize bakacak ekilde üst kolunuza konumland r lmal d r. 3. Kuma band SIKICA kapat n. Notlar: Sa koldan ölçüm ald n zda, hava borusu dirsek taraf n zda olur. Kolunuzu hava borusuna yaslamamaya dikkat edin. --- b Kan bas nc sa kol ile sol kolda farkl olabilir; bu nedenle ölçülen kan bas nc de erleri de farkl olabilir. OMRON, ölçümü daima ayn kolunuzdan yapman z tavsiye etmektedir. ki kol aras ndaki de erler çok farkl l k gösterirse, ölçümünüz için hangi kolun kullan laca n lütfen doktorunuza dan n. TR 237

14 3. Cihaz n Kullan lmas 3.2 Do ru Oturma Yöntemi Bir ölçüm yapmak için, uygun oda s cakl nda rahat ve konforlu bir ekilde oturmu olman z gerekmektedir. Bir ölçüm yapmadan önceki 30 dakika içinde banyo yapmamak, alkol ya da kafein almamak, egzersiz yapmamak veya yemek yememek gerekir. Ayaklar n z yerde olacak ekilde bir sandalyeye oturun. S rt n z düz duracak ekilde dik olarak oturun. --- c S rt n z ve kolunuzu destekleyerek oturun. Kolluk kalbinizle ayn seviyede olmal d r. --- d 238

15 3. Cihaz n Kullan lmas 3.3 Bir Ölçüm Yapma Notlar: Bir ölçümü iptal etmek için, BA LAT/DURDUR dü mesine basarak kolluktaki havay sal n. Ölçüm yaparken hareket etmeyin. Ölçüm cihaz ölçüm yapmak için tasarlanm t r ve KULLANICI K ML 1'i ve KULLANICI K ML 2'yi, kullanan 2 ki i için ölçüm de erlerini haf zada saklar. 1. Kullan c Kimli inizi (1 veya 2) seçin. 2. BA LAT/DURDUR dü mesine bas n. Kolluk otomatik olarak i meye ba lar. BA LAT R BO ALT TAMAMLA Kolluk sarma k lavuz lambas Sistolik bas nc n z 210 mmhg'den fazlaysa Kolluk i meye ba lad ktan sonra, BA LAT/ DURDUR dü mesine bas n ve ölçüm cihaz beklenen sistolik bas nç de erinizden 30 ila 40 mmhg daha fazla i ene kadar bas l tutun. Notlar: Ölçüm cihaz 299 mmhg de erinin üzerine i irilemez. Gerekenden daha fazla bas nç uygulamay n. TR 239

16 3. Cihaz n Kullan lmas 3. Kollu u ç kar n. 4. Ölçüm cihaz n kapatmak için BA LAT/DURDUR dü mesine bas n. Ölçüm cihaz ölçüm sonucunu otomatik olarak haf zas nda saklar. 2 dakika sonra otomatik olarak kapan r. Not: Ba ka bir ölçüm yapmadan önce 2-3 dakika bekleyin. Ölçümler aras nda beklemek atar damarlar n ölçüm al nmadan önceki durumlar na dönmelerini sa lar. Konuk Modunun Kullan lmas Ölçüm cihaz, 2 kullan c ya ait ölçüm de erlerini haf zada saklar. Konuk modu, ba ka bir ki i için tek bir ölçüm yapmak üzere kullan labilir. Konuk modu seçildi inde, ölçüm de erleri haf zada saklanmaz. 1. BA LAT/DURDUR dü mesine 3 saniyeden fazla bas l tutun. Kullan c Kimli i sembolü ve Tarih/Saat ekrandan kaybolacakt r. 2. Tarih/Saat göstergesi kayboldu unda BA LAT/DURDUR dü mesine basmay b rak n. Kolluk otomatik olarak i meye ba lar. 240 Daima doktorunuza dan n. Ki inin ölçüm sonuçlar na göre te his koymas ve kendi kendine tedavi uygulamas tehlikelidir.

17 3. Cihaz n Kullan lmas 3.4 Haf za Fonksiyonunun Kullan lmas Ölçüm aleti otomatik olarak her bir kullan c (1 ve 2) için maksimum 100 de ere kadar olan sonucu saklar. Ayr ca, 10 dakika içinde al nan son 3 ölçüm de erini temel alarak ortalama bir de er hesaplayabilir. Notlar: Bu süre içinde haf zada yaln zca 2 ölçüm sonucu varsa, ortalama bu 2 de er temel al narak bulunur. Bu süre içinde haf zada 1 ölçüm de eri varsa, bu ortalama olarak gösterilir. Haf za doluysa ölçüm cihaz en eski ölçüm de erini siler. Ölçüm de eri tarih ve saat ayarlanmadan görüntülendi inde, ekranda tarih ve saat yerine -/ - -:-- gösterilir. Haf zada Saklanan Ölçüm De erlerinin Görüntülenmesi 1. Kullan c Kimli inizi (1 veya 2) seçin. 2. dü mesine bas n. Haf za numaras nab z oran gösterilmeden önce bir saniyeli ine görünür. En yeni de er 1 olarak numaralan r. Not: Kolluk sarma k lavuz sonuçlar, ölçüm de erleri ile birlikte ekranda gözükür. Kolluk sarma k lavuz lambas yanm yor. 3. Haf zada saklanan de erleri görüntülemek için veya dü mesine bas n. : En eski ölçüm de erleri için : Yak n zamanda al nan ölçüm de erleri için TR 241

18 3. Cihaz n Kullan lmas Ortalama De erin Görüntülenmesi 1. Kullan c Kimli inizi (1 veya 2) seçin. 2. dü mesine 3 saniyeden fazla bas l tutun. Notlar: Önceki ölçüm, tarih ve saat ayar yap lmadan al nm sa ortalama de er hesaplanmaz. Haf zada saklanan ölçüm sonucu yoksa sa daki ekran görüntülenir. 242

19 3. Cihaz n Kullan lmas Haftal k Ortalama De erin Görüntülenmesi Bu ölçüm aleti, her kullan c için 8 hafta içinde yap lan sabah ve ak am ölçümlerinin haftal k ortalamas n hesaplar ve görüntüler. Not: Hafta, Pazar günü saat 2:00'de ba lat l r. 1. Kullan c Kimli inizi (1 veya 2) seçin. 2. dü mesine bas n. Sabah ortalamas için BU HAFTA yaz s ekranda görünecektir. Not: Sabah hipertansiyonu simgesi ( ), sabah ölçümlerine ili kin haftal k ortalaman n 135/85'in üstünde olmas durumunda görüntülenir. Tekrar dü mesine bas n ve ak am ortalamas için BU HAFTA yaz s ekranda görünecektir Önceki haftalar görüntülemek için, [ ] ya da [ ] dü mesine bas n. Bu hafta Sabah ortalamas Son hafta Sabah ortalamas 2 hafta önce Sabah ortalamas Basmaya devam edin... 7 hafta önce Sabah ortalamas TR Bu hafta Ak am ortalamas Son hafta Ak am ortalamas 2 hafta önce Ak am ortalamas 7 hafta önce Ak am ortalamas 243

20 3. Cihaz n Kullan lmas Not: Haf zada saklanan ölçüm sonucu yoksa sa daki ekran görüntülenir. Haftal k Sabah Ortalamas Pazar ile Cumartesi günleri aras nda sabah (4:00-11:59) yap lan ölçümlerin ortalamas d r. Her günün ortalamas, sabah ilk ölçüm s ras nda 10 dakika içinde yap lan üç ölçüm için hesaplan r. Sabah yapılan ilk ölçüm 04:00 10 dakika içinde Sabah yapılan ölçümler Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Ölçüm Ölçüm 3 ölçüme kadar Ölçüm Ölçüm Sabah Kan Basıncı Ölçüm 244 Haftal k Ak am Ortalamas Pazar ile Cumartesi günleri aras nda ak am (19:00-1:59) yap lan ölçümlerin ortalamas d r. Her günün ortalamas, ak am yap lan son ölçümden sonra 10 dakika içinde gerçekle tirilen en fazla üç ölçüm temel al narak hesaplan r. 11:59 19:00 10 dakika içinde Akşam yapılan son ölçüm 01:59 Ölçüm Ölçüm Ölçüm Ölçüm Ölçüm Ölçüm Ölçüm 3 ölçüme kadar Akşam Kan Basıncı Akşam yapılan ölçümler Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

21 3. Cihaz n Kullan lmas Ölçüm De erlerini Aktarmak çin Bi-LINK çevrimiçi sa l k yönetimi arac n ilk kez kullanmak ve ba lang ç kurulum talimatlar na ula mak için lütfen internet adresini ziyaret edin. 1. USB Portu kapa n aç n. 2. USB Kablosunu bilgisayar n za ba lay n. 3. USB Kablosunu ölçüm aletine ba lay n. TR 245

22 3. Cihaz n Kullan lmas Haf zada Saklanan Tüm De erlerin Silinmesi Haf zada kay tl de erler Kullan c Kimli i ile silinir. 1. Kullan c Kimli inizi (1 veya 2) seçin. 2. Haf za sembolü ( ) göründü ünde Haf za dü mesine bas n. 3. Bas l tutarken, 3 saniyeden uzun süre BA LAT/DURDUR dü mesine bas n. Not: Haf zada kay tl de erleri k smi olarak silemezsiniz. Kullan c için seçmi oldu unuz tüm de erler silinecektir. 246

23 4. Hata Mesajlar ve Sorun Giderme 4.1 Hata Mesajlar Ekran Neden Çözüm Düzensiz kalp at alg lanm t r. Ölçüm s ras nda hareket. Kollu u ç kar n. 2-3 dakika bekleyin ve ba ka bir ölçüm yap n. 3.3 bölümündeki ad mlar tekrarlay n. Bu hata görüntülenmeye devam ederse doktorunuza ba vurun. 3.3 bölümündeki ad mlar dikkatli bir ekilde okuyun ve tekrarlay n. Kolluk çok gev ek tak lm. Piller azalm t r. Piller tükenmi tir. Kollu u güvenli ve rahat ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.1. Piller bitmeden önce yenileriyle de i tirmeniz gerekir. Bkz. bölüm 2.1. Pillerin hepsini, bir kerede yeni pillerle de i tirmeniz gerekir. Bkz. bölüm 2.1. TR 247

24 4. Hata Mesajlar ve Sorun Giderme Ekran Neden Çözüm Hava tapas ç km. Kolluk çok gev ek tak lm. Kolluktan hava s z nt s var. Ölçüm s ras nda hareket edilmi ve kolluk yeteri kadar i irilmemi tir. Kolluk manuel olarak i irilirken 299 mmhg'nin üstünde bir de erde i irilmi. Ölçüm s ras nda hareket. K yafet kollu u engelliyor. Cihaz hatas. Hava tapas n sa lam ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.1. Kollu u güvenli ve rahat ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.1. Kollu u yenisiyle de i tirin. Bkz. bölüm 5.3. Ölçümü tekrarlay n. Ölçüm s ras nda hareket etmeyin ve konu may n. Bkz. bölüm 3.3. Sürekli olarak E2 görüntüleniyorsa, kollu u manuel olarak en son ölçüm sonucunuzun 30 ila 40 mmhg üzerinde olacak ekilde i irin. Bkz. bölüm 3.3. Kollu u 299 mmhg'den fazla i irmeyin. Bkz. bölüm 3.3. Ölçümü tekrarlay n. Ölçüm s ras nda hareket etmeyin ve konu may n. Bkz. bölüm 3.3. Kollu u engelleyen k yafetleri ç kar n. Bkz. bölüm 3.1. OMRON sat noktas ya da distribütörüyle irtibata geçin. 248

25 4. Hata Mesajlar ve Sorun Giderme 4.2 Sorun Giderme Sorun Neden Çözüm Kolluk çok gev ek tak lm. Kollu u güvenli ve rahat ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.1. Ölçüm sonucu oldukça yüksek (ya da dü ük). Ölçüm s ras nda hareket etmek ve konu mak. Ölçüm s ras nda hareket etmeyin ve konu may n. Bkz. bölüm 3.3. K yafet kollu u engelliyor. Kollu u engelleyen k yafetleri ç kar n. Bkz. bölüm 3.1. Kolluk bas nc artm yor. Hava konektörü hava jak na düzgün ekilde tak lmam t r. Kolluktan hava s z nt s var. Hava borusunun düzgün ekilde tak ld ndan emin olun. Bkz. bölüm 3.1. Kollu u yenisiyle de i tirin. Bkz. bölüm 5.3. Kolluk çok çabuk iniyor. Kolluk gev ek durumda. Kollu u, kolunuzun etraf na oturmas n sa layarak s k ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.1. Ölçüm yapam yor ya da sonuçlar çok dü ük veya çok yüksek. Kolluk yeteri kadar i irilmemi tir. Kollu u, bir önceki ölçüm sonucunuzun 30 ila 40 mmhg üzerinde olacak ekilde i irin. Bkz. bölüm 3.3. TR 249

26 4. Hata Mesajlar ve Sorun Giderme Sorun Neden Çözüm Dü melere bas ld nda hiçbir ey olmuyor. Di er sorunlar. Piller bo tur. Piller hatal ekilde tak lm. Pilleri yenileriyle de i tirin. Bkz. bölüm 2.1. Pilleri, kutuplar (+/-) düzgün e le ecek ekilde tak n. Bkz. bölüm 2.1. START/STOP dü mesine bas n ve ölçümü tekrarlay n. Pilleri yenileriyle de i tirin. Sorun devam ederse, OMRON bayinize ya da distribütörünüze ba vurun. 250

27 5. Bak m ve Saklama 5.1 Bak m Cihaz n z n zarar görmemesi için a a daki aç klamalara uyun: Cihaz ve bile enleri temiz, güvenli bir yerde saklay n. A nd r c ya da uçucu olmayan temizleyicileri kullanmay n. Cihaz ya da herhangi bir bile eni y kamay n ya da suya bat rmay n. Cihaz temizlemek için benzin, tiner ya da benzeri çözücüleri kullanmay n. Cihaz temizlemek için yumu ak ve kuru bir bez ya da ölçüm aleti ile kollu u silmek için yumu ak ve nötr sabun ile nemlendirilmi bir bez kullan lmal d r. Üreticinin onaylamad de i iklikler ya da modifikasyonlar kullan c garantisini geçersiz k lacakt r. Cihaz ya da bile enleri parçalar na ay rmay n ya da onarmaya çal may n. OMRON sat noktas ya da distribütörüne ba vurun. Kalibrasyon ve Servis Bu cihaz n ölçüm hassasiyeti dikkatli bir ekilde test edilmi ve cihaz uzun süre kullan lmak üzere tasarlanm t r. Genel olarak, düzgün ekilde çal mas n ve do rulu unu sa lamak için ünitenin 2 senede bir kontrol ettirilmesi önerilmektedir. OMRON sat noktan za ya da distribütörünüze ba vurun. TR 251

28 5. Bak m ve Saklama 5.2 Saklama Kullanmad n z zaman, cihaz saklama çantas nda tutun. 1. Hava tapas n hava jak ndan ç kar n. 2. Hava borusunu hafifçe katlayarak kollu un içine yerle tirin. Not: Hava borusunu fazla k v rmay n. 3. Ölçüm aletini ve kollu u saklama çantas na yerle tirin. Cihaz a a daki ko ullarda saklamay n: Cihaz slak oldu unda. A r s cak, nem, do rudan güne, toz veya a nd r c buhara maruz kal nan yerler. Titre ime veya darbeye maruz kalaca ya da e imli durumda kalaca yerler. 252

29 5. Bak m ve Saklama 5.3 Opsiyonel T bbi Aksesuarlar (EC T bbi Cihaz Direktifi 93/42/EEC kapsam dahilinde) Kolluk Kol çevresi cm AC adaptörü Intelli Cuff L (Model: HEM-FL31) Adaptör S ngiltere Adaptörü Di er ste e Ba l /Yedek Parçalar USB kablosu TR USB kablosu

30 5. Bak m ve Saklama ste e Ba l AC Adaptörünün Kullan lmas 1. AC adaptörü fi ini ölçüm cihaz n n arkas ndaki AC adaptörü jak na tak n. 2. AC adaptörü fi ini bir elektrik prizine tak n. AC adaptörünü ç karmak için önce AC adaptörünün fi ini elektrik prizinden, sonra AC adaptörünü ölçüm cihaz ndan ç kar n. 254

31 6. Özellikler Ürün tan m Model Ekran Ölçüm metodu Ölçüm aral Do ruluk i irme ndirme Haf za Besleme de eri Güç kayna Pil ömrü Uygulanan k s m Elektrik çarpmas na kar koruma Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Aleti OMRON M6 Comfort IT (HEM-7322U-E) LCD dijital ekran Osilometrik metot Bas nç: mmhg Nab z: at / dak. Bas nç: ±3 mmhg Nab z: ± görüntülenen de erin %5'i Elektrik pompas taraf ndan kontrol edilen fuzzy-logic (bulan k mant k) Otomatik bas nç tahliye valfi Her kullan c için (1 ve 2) tarih ve saat ile birlikte 100 ölçüm DC6V 4W 4 adet AA pil 1.5V ya da iste e ba l AC adaptörü (Adaptör S , G R AC V 50/60Hz 0.12A) ( ngiltere Adaptörü , G R AC V 50/60Hz 15VA) Yakla k 1000 ölçüm (yeni alkalin piller ile) = Tip BF Dahili olarak güç verilen ME ünitesi (Yaln zca pil kullan rken) = S n f II ME ünitesi ( ste e ba l AC adaptörü) Çal ma s cakl /nem +10 C ila +40 C / %30 ila 85 Ba l Nem Saklama s cakl /nem/hava bas nc -20 C ila +60 C / %10 ila 95 Ba l Nem / hPa IP s n fland rmas IP 20 A rl k Ölçüm aleti: Pilsiz yakla k 380 g Kolluk: Yakla k 163 g D boyutlar Ölçüm cihaz : Yakla k 124 (g) mm 90 (y) mm 161 (u) mm Kolluk: Yakla k 145 mm 532 mm (hava borusu: 750 mm) Kolluk çevresi 22 ila 42 cm Kolluk/Boru malzemesi Naylon, polyester, polivinil klorür Paketin içindekiler Ölçüm cihaz, kolluk, kullan m k lavuzu, saklama çantas, pil seti, USB kablosu, kan bas nc ba lant s TR 255

32 6. Özellikler Notlar: Bu özellikler önceden uyar yap lmadan de i tirilebilir. Klinik onaylama çal mas nda 5. a ama, diyastolik kan bas nc n n saptanmas için 85 denek üzerinde kullan lm t r. Cihaz n hamile hastalar üzerinde kullan m henüz onaylanmam t r. Bu cihaz EC direktifi 93/42/EEC (T bbi Cihaz Direktifi) yönergelerine uygundur. Bu cihaz, Avrupa Standard EN1060, nvazif olmayan sfigmomanometreler Bölüm 1: Genel Özellikler ve Bölüm 3: Elektromekanik kan bas nc ölçüm sistemleri için tamamlay c özellikler ko ullar na uygun olarak tasarlanm t r. Bu OMRON cihaz s k OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonya kalite sistemi alt nda üretilmektedir. OMRON cihazlar n n temel bile eni olan Bas nç Sensörü Japonya'da üretilmi tir. 256

33 6. Özellikler Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili önemli bilgiler Ki isel bilgisayarlar ve mobil (cep) telefonlar gibi elektronik cihazlar n kullan m artt kça, kullan lan t bbi cihazlar di er cihazlardan gelen elektromanyetik parazitlerden etkilenebilir. Elektromanyetik parazitler, t bbi cihaz n yanl ekilde çal mas na neden olabilir ve potansiyel olarak güvenli olmayan bir durum yaratabilir. T bbi cihazlar da di er cihazlar engellememelidir. Ürünlerin güvenli olmayan ekilde kullan lmas n önlemek üzere EMC (Elektro Manyetik Uyumluluk) ile ilgili gereklilikleri düzenlemek için EN :2007 standard konulmu tur. Bu standart, t bbi cihazlar için elektromanyetik parazitlerden korunma seviyelerini ve maksimum elektromanyetik emisyon seviyelerini tan mlamaktad r. OMRON HEALTHCARE taraf ndan üretilen bu t bbi cihaz, korunma ve emisyon de erleri aç s ndan söz konusu EN :2007 standard na uymaktad r. Yine de baz özel önlemlerin al nmas gerekmektedir: T bbi cihaz n yan nda güçlü elektrik ya da elektromanyetik alan olu turan cep (hücresel) telefonlar ve benzeri ayg tlar kullanmay n. Aksi halde, cihaz yanl ekilde çal abilir ve potansiyel olarak güvenli olmayan bir durum yaratabilir. En az 7 m'lik bir mesafenin konulmas önerilmektedir. Mesafe daha k saysa, cihaz n do ru ekilde çal t ndan emin olun. EN :2007 ile ilgili ayr nt l bilgi içeren belgeler, kullan m k lavuzunda belirtilen OMRON HEALTHCARE EUROPE adresinde mevcuttur. Belgeler adresinde de mevcuttur. Ürünün Do ru ekilde Elden Ç kar lmas (At k Elektrikli ve Elektronik Ekipman) Ürün üzerinde ve belgelerde bulunan bu i aret, kullan m ömrü sona erdi inde cihaz n di er ev at klar yla birlikte at lmamas gerekti ini belirtir. At klar n denetimsiz ekilde elden ç kar lmas sonucunda çevre ya da insan sa l n n tehlikeye girmesini önlemek için lütfen bu cihaz di er at klardan ay r n z ve malzemelerin tekrar kullan lmas n desteklemek üzere geri dönü üme tabi tutunuz. Ev kullan c lar, çevre aç s ndan güvenli ekilde geri dönü üm yap lmas amac yla bu cihaz teslim edecekleri yer hakk nda ayr nt l bilgi almak için ürünü sat n ald klar sat c ya ya da yerel makamlara ba vurmal d r. yerleri, tedarikçileri ile temasa geçmelidir ve sat n alma sözle mesinin ko ullar n kontrol etmelidir. Bu ürün di er ticari at klarla kar t r lmamal d r. TR 257

34 7. Garanti Bir OMRON ürünü sat n ald n z için te ekkür ederiz. Bu ürün yüksek kaliteli malzemelerden üretilmi ve üretimi s ras nda büyük dikkat gösterilmi tir. Kullan m k lavuzunda belirtildi i gibi kullan m ve bak m yap ld sürece sizi memnun edecek ekilde tasarlanm t r. Bu ürün OMRON taraf ndan sat n al nma tarihinden itibaren 3 y l garantilidir. Bu ürünün uygun ekilde imalat, i çili i ve malzemeleri OMRON garantisi alt ndad r. Bu garanti süresi boyunca, OMRON i çilik ve parça paras almadan ar zal ürünleri ya da hasarl parçalar onaracak ya da de i tirecektir. Garanti a a dakileri kapsamaz: a. Nakliye maliyetleri ve nakliyat riskleri b. Yetkisiz ki ilerce yap lan onar mlar n maliyetleri ve/veya bu onar mlardan kaynakl ar zalar c. Periyodik kontroller ve bak m. d. Yukar da aç kça garantisi belirtilmediyse, opsiyonel parçalar n veya ana cihaz n kendisi d nda di er parçalar n ar zas ya da y pranmas. e. Bir iddian n kabul görmemesi sonucu olu an maliyetler (maliyeti üstlenecekler olanlar). f. Kaza ya da yanl kullan m kaynakl her tür hasar. g. Kalibrasyon hizmeti garanti kapsam nda de ildir. h. Opsiyonel parçalar sat n alma tarihinden itibaren bir (1) y l garantiye sahiptir. ste e ba l parçalar a a daki ö elerle s n rl kalmamak art yla unlar içerir: Kolluk ve Kolluk Borusu, AC Adaptörü, USB Kablosu. Garanti servisinin gerekmesi durumunda, ürünün sat n al nd bayiye ya da yetkili OMRON distribütörüne ba vurunuz. Adres için ürünün paketine / eklerine ya da uzman bayinize ba vurun. OMRON mü teri hizmetlerini bulmakta güçlük ya yorsan z bilgi için bizimle temasa geçin. Garanti alt nda yap lan onar m ya da de i im garanti periyodunun uzat lmas veya yenilenmesine imkan vermez. Ürün ancak mü teriye verilen orijinal fatura / fi i ile birlikte eksiksiz ekilde iade edilirse garanti sa lanacakt r. 258

35

36 1 2 b J c O d a P

37 Instruction Manual English Français Deutsch Türkçe Check following components! Vérifier les composants suivants! Prüfen Sie folgende Teile des Lieferumfangs! Controllare i componenti indicati di seguito! Compruebe los siguientes componentes! Controleer de volgende onderdelen!! A a daki bile enleri kontrol edin! Automatic Blood Pressure Monitor Model M6 Comfort IT Italiano Español Nederlands

38 Manufacturer Fabricant Hersteller Fabricante Produttore Fabrikant Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, JAPAN EU-representative Rappresentante per l UE Mandataire dans l UE Vertegenwoordiging in de EU EU-Repräsentant Representante en la UE AB temsilcisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS Production facility Stabilimento di produzione Site de production Productiefaciliteit Produktionsstätte Planta de producción Üretim Tesisi OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian , China Subsidiaries Succursales Niederlassungen Empresas filiales Consociate Dochterondernemingen Yan Kurulu lar OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbh Gottlieb-Daimler-Strasse 10, Mannheim, GERMANY OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCE Uniquement pour le marché français: OMRON Service Après Vente Nº Vert Made in China Fabriqué en Chine Hergestellt in China Fabricado en China Prodotto in Cina Geproduceerd in China Çin'de Üretilmi tir

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

Model M6 Comfort Instruction Manual

Model M6 Comfort Instruction Manual Automatic Blood Pressure Monitor Model M6 Comfort Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Español Nederlands Türkçe IM-HEM-7321-E-01-08/2013 2298869-1A 1 2 b J c N d a O A B C GK J I H G M

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Basıncı Ölçüm Cihazı Model M3 Kullanım Kılavuzu

Dijital Otomatik Kan Basıncı Ölçüm Cihazı Model M3 Kullanım Kılavuzu Aşağıdaki bileşenleri kontrol edin! Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M2 Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M2 Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M2 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2. Haz rl k...9

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Model Gentle Temp 720 Instruction Manual

Model Gentle Temp 720 Instruction Manual Infrared Forehead Thermometer Model Gentle Temp 720 Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Español Nederlands Türkçe IM-MC-720-E-02-07/2014 0186342-2B çindekiler OMRON Gentle Temp 720 K z

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Kişisel Dijital Tartı

Kişisel Dijital Tartı HN-283 Kişisel Dijital Tartı Kullanım Kılavuzu OMRON Kişisel Dijital Tartıyı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu tartıyı kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve tartıyı

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları

HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları Kullanıcı Kılavuzu Belge no 7-50-1570-TR/00 Parça no 7-50-15700-TR Telif hakkıuyarısı Bubelge veya programınhiçbir kısmı GN Otometrics A/Sşirketinin yazılı

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aleti

Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aleti BF511 Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aleti Kullanım Kılavuzu OMRON Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aletini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu üniteyi kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 OLIMPIA (8-17, 8-35, 8-44, 10-35) ECO KABİNLİ YUMUŞATMA ÜRÜN TANITIM HİZMETİ KILAVUZU OLIMPIA Yumuşatma Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamızın

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

BKK 2205. Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu

BKK 2205. Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2205 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Köpürmeyi önleyici madde Şirket : Momentive Amer Ind. 260 Hudson River Road US - 12188 WATERFORD Acil durum telefonu

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU KALD SOĞUK ASFALT KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI

MALZEME GÜVENLİK FORMU KALD SOĞUK ASFALT KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI MALZEME GÜVENLİK FORMU KALD SOĞUK ASFALT KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI 1. MALZEMENİN TANIMI 1.1 MALZEMENİN ADI: KALD SOĞUK UYGULANAN ASFALT TAMİR MALZEMESİ. 1.2 MALZEMENİN KULLANIM ALANI Yollardaki bozulan

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME CĐHAZI KULLANIM KILAVUZU GES END. ELEKTRONĐK Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Center 7/ M Blok No:301/303 Đkitelli / ĐSTANBUL Tel +9 0 212 671 5912 / 28 / 42 Fax +9

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANMA KILAVUZU 45 W 1 BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ 1 2 3 1. Yumuşak Dokulu Ana gövde 2. Titanyum Seramik Kaplı düzleştirici plakalar 3. Açma/Kapama

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: 100 g krem 5 g tribenosid ve 2 g lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol setosteril eter, setil alkol, izopropil

Detaylı

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller 2 Cihaz n z n parçalar a. Konsentratör b. Mavi gösterge ledi (SOĞUK ÜFLEME) c. Yeşil gösterge ledi (İYON FONKSİYONU) d. Çıkarılabilir Hava Giriş Izgarası e. Çıkartma düğmesi f. Kilit fonksiyonlu Soğuk

Detaylı

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi S cakl k ( C) YUMURTA KABU U SICAKLI I NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? yi kalitede civcivlerin al nmas için, do ru inkübatör s cakl kritik önem ta maktad r. nkübatör s cakl, yumurtan n içindeki embriyo taraf ndan

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P Sayısal Renkli Kubbe Kamera Kullanıcı El Kitabı Caméra de dôme colorée digitale Manuel de l utilisateur Digitale Farb-Kuppelkamera Benutzerhandbuch Cámara Digital

Detaylı

Walking style IV Ad m Ölçer Kullanma K lavuzu NOT FOR PRINTING. IM-HJ-325-E-web-01-11/2013

Walking style IV Ad m Ölçer Kullanma K lavuzu NOT FOR PRINTING. IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 Walking style IV Ad m Ölçer Kullanma K lavuzu IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 AYAR HAFIZA 8 e (Sayfa bak n 8'e bakın) BUGÜNKÜ SONUÇ MODU 13 e (Sayfa bak n 13'e bakın) Seç HAREKET GÖRÜNTÜLEME MODU 12 e (Sayfa

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Cihazı kullanmadan önce lütfen talimatları okuyunuz. 2. Cihazı kullanmaya başlamadan önce evinizdeki voltaj değeri ile cihazda belirtilen voltaj değerini kontrol ediniz.

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Bu talimatlarda kullan lan semboller

Bu talimatlarda kullan lan semboller 2 K L TL AÇIK 3 4 Cihaz n z n parçalar a Gösterge kl iyon AÇMA/KAPATMA dü mesi (ye il) b AÇMA/KAPATMA dü mesi c Is ayar için basmal anahtar +/ d Is göstergesini görüntüleyen ekran e Düzle tirme plakalar

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR SY 820 Ürün Tanımı Alkali Köpüğü Kontrollü Şişe Yıkama Maddesi Ürün Kodu FH-017 Ürünün Uygulama Alanı Gıda Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu Plantronics Explorer 50 Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Hoş Geldiniz 3 Kutunun içinde ne var 4 Kulaklığa Genel Bakış 5 Güvende olun 5 Eşleştirme ve Şarj Etme 6 Eşleştirme 6 Eşleştirme modunu etkinleştirme

Detaylı