Çambel, Hasan Cemil Istanbulun fethi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çambel, Hasan Cemil Istanbulun fethi"

Transkript

1 -CV co lid Çambel, Hasan Cemil Istanbulun fethi

2 4

3 ^K;'*^»*^*!. _* _*_^_'*- _-*-i -' ssssssss.wxo?y:>vj2 caacccccossssmms»'^/^'y^^^'y'"

4

5 Hasan Cemil Çambel stanbulun Fethi Faydal Kitap SAYI: 1 VAROLU YAYINEV STANBUL

6 Sinan Matbaas ve Neriyat Evi

7 Istanbulun Fethi EsJci tarihte arkta kaynaan tarihî hayat Anti d lr'^7""^'" - ^"-^ '"^^»'y"' devrimde it" dem.de toplanm, Yunanist«ada ve Romada c v* S ot ""! ^"''^'^'-?*'- Antikitede» sonta/'b" "f f^s boyunca, tarihî hayatn bah^ kâynav Tart dot ^^r^' " '=^vi i.ri i Ortaasyadan la" 1 1", "" "' ^^'«"'^ Türklerinin istilâtt h 't^'v'!^'"' O^ ^-^'- TürMeririn istilâ v* ^t,h hareketler., dünya tarihi bak»,nd.n oldua ^lllr '^f. '''""""*- *^ gelimeleri gösterir. -.hen^nyefl" Islâmhfc 6 ne. asrda kurulduktan sonra, çiçek ^^ devr,,m ya.yan Isl&n. Türk m*deniy.«hed rarak, yen b.r. fikir ve san'at âlemi yaratm., damgasm,, v. bir yandan, Hindistandan öteye /a.rma. ark diöbür yandan da. bütün imalî Afrikaya, hat. ta lyanyaya ve cenubî lulyaya basmtr Türklerin Bizansla ilk münasebetleri asrn daha 6 ne» ortalarnda balar. 568 de, Istanbulda-, Türk el- Ç'Iari görünüyor. Bundan sonraki tarihlerde. Roma arkî - Bizans imparatorluunun, Irani.kla olan harblernde, bunkr, arkadan tehdid edebilen lerle Türk. hareket birlii yapmaktan gn kaç kere faydaland, görüyoruz. Gene görüyoruz ki 6 nc asrn hasndan 8 ind

8 asrn sonuna kadar, _ 4 Ortaasyada büyük Türk devletleri kuran, ve Mançuri kylarndan Transoksaynaya (Mtaveraüanehir), Indus'a ve Karpatlara kadax uzayan memleketlere kumanda eden Ortaasya Türkleri, ve Uygur Türkleri, 9 uncu asrda, ana yurdkrndan, ve Transoksaynadan, dalg dalga taarak, cenkçi ve yapc kuvvetlerle, durmadan, Iran ve Hiodistana, Irak ve Arabistaaa, Suriye, Msr, ve Anadoluya yaylyor, uzak sahalarda, islâm topra üzerinde, büyük Türk devletleri kuruluyor, ve stikbal kendilerine aiddir. Türkler tarih sahnesine yeni bir millî unsur ç- kardlar: Ücretli Türk askerlii, Türk devlet idaresi, Türklük ve Türk kültürü. Bunlar o zamann iki büyük islâm devletinin. Irann ve Arab halifeliinin msukadderatn tayin etti. Iranda Samaniler gibi, Irakta Abbasî halifeleri de, varlklarn korumak için, tarihin bu yeni kuvvetine dayanmak zorunda kaldlar, ve arkta/n gelen Türk kt'alarnn, Türk kumandanlarnn himayesini ve hizmetini aradlar, ve Türk âlimjerini sarayktina topladlar. Bu saraylarda siyasî ve askerî bütün nüfuz "Sultan", "Emirülümera", "Atabey" lâkabn alan bu Türk kumandanlarnn ve devlet adamlarnn eline geçti. Orduda ve devlet idaresinde hakikî hâkimiyet bunlarda idi. Halifelik yi'lnz dinî otoriteye inhsar ediyor, devlet idaresine, halifenin kararlarna, ve ölümünden sonra halef tayinine bu sultan kumandanlar, ve emirler karyordu. Böylece "Arablm kaybetmesi Abbasî saltanatnn farrk vasf oldu - Becker,,. "Askerî kudret ve disiplinde olduu kadar, siyasî kavray ve enerjide, ve kültür kabiliyetinde, daima tekrar tekrar, Arablardan da iranllardan da üstün olduk-

9 5 lann isbat eden Türkler - Shâder,, bu yeni islâm devletinin yerine ge'çtiler. Askerî Türk liderlerinden Alpteki-n Efgan Gaznesinde yerleti, halefi Sebüktekin Hindistana atlad ; bunun olu Gazneli Mahmud Samanilerin yerine geçti, ve cihan tarihinde büyük baarsn yapt: slâml Hindistanda yerletirdi, ilk islâm fatihi olarak, Ganj nehrini ajt, 1025 te Gucaict yarmadasn fethetti. Hâkimiyetini imale de götürerek, Harzemi igal etti. Hemen de -ayni zamanda, I'ransoksaynada çkan bir Türkmen kabilesi garba doru yaylarak, islâm topranda ilk büyük Türk devletini kurar, bu devlet kabile reisinin adna izafetle Selçuk adn alr. Oullar, 1037 de, Hor.asanda yerleirler ve garba doru saldrrlar, on yl içinde Kafkas dalarnn cenubundan Azerbaycana, ve Medyaya nüfuz ederler, ve Isfahan kendilerine merkez yaparlar. Bunlardan biri. Torul Bey, Badad halifesinin ricas üzerine, 1055 te, halifeyi himaye etmei kabul eder. Ölümünden sonra, yeeni Alparslan, Selçuk devletini arkta geniletir, ve garbdc Bizans hududlanna dayar. Bundan sonra, Bizansl iarla muharebe, Selçuklar da millî an*- ane olur de Melazgerdde muazzam Bizans ordusunu perian ederek Bizans Imparatorluunun Küçükasya hâkimiyetine son verir, ve muhteem Rum Selçuk mparatorluunu kuraraik, iznik ve Konyaya dayanr; böylece Selçuk imparatorluu, 11 inci asrdan 13 üncüye ksdar, halifenin ülkelerinden büyük bir ksmnda saltanat sürer, islâml Anadolu dalarna ilerletir, ve halefleri Osmanllara yol açar. Bu Z'-manlardc. halifenin imparatorluu Türklerle dolu ildi. Önce ücretli kt'a olarak, sonra askerî aristokrat olarak, ve nihayet Selçuk sultanlar olarak.

10 6 Türkler, her taraftan ilerledi, ve bir vakitler Arablara ve iranllara aid olup da Oksus kylarndan M- sr kenarlarna, ve Bizaas îmjdaratorîuunun Asya hududiarna kadar uzayan kuvvetini ald ; rkdalar ve meru varisleri Osmanl Türkleri de cihangir Osmanl mparatorluunu kurdu. Türk rknn nasibi Akdeniz kysmdaki memieketierin sahibi, efendisi olmakt. Bu danizin bütün ark ve cenub sshiuerini aldlar, ve Karadenizi bir Türk denizine çevirdiler. Plulâgûnun merkezi Badö'd, Selçuklarin ülkeleri, Salâhaddinin mparatorluu, memlûklerin vadisi Nil hep Osmanl Türklerinin eline geçti. Ortaça boyunca, arktan, imalden, ve garbden Bizansllarn üzerine saldran o zamann büyük devletleri, hazan da müttefik ordular, srkî Roma - Bizans imparatorluunu küçültmü, fakat büsbütün imha edememitir. Osmanl Türkleridir ki, bir vakitler Balkanlara, Akdenize, Küçük ve Önasyaya kumanda etmi olan Bizans mparatorluunu dünya haritasndan silerek, ordularn, orta Tunaya, ve Viyana önlerine sürmütür. îlkönoe Ört-sçain sonunda, 1453 te, ^rkî Roma - Bizans mparatorluunun baehri Kostantaniye, bu bin yllk kudret, hâkimiyet ve medeniyet merkezi, Fatihin zorlu yumruile dütü. îstanbulu, Koma mparatorlar ndan Büyük Kanstantin Boaziçi kylarnda, eski Yunan ticaret ^hri Byzans'm bulunduu yerde, Romiâ mparatorluunun sark yansna bs ehir olarak yeniden kurmu, ve merkezini, kendi adiyle, Kostantanij'e dedii ehre nakletmiti (330). Kuruluu hristiyanh-

11 m Roma devlet dini yaplmasile ayni tarihe düer. Bu sebeble ehir ilk kurulduu gündetiberi hristiyan dininin abidelerile süslenmi, eski "putperest,, lik mabedleri birer birer ortadan kaldrlmt. Yeni ehir arkn bir Romas olacakt. "Yeni Roma", hâlâ bugün, stanbul petriinin unvannda Kostantaniye demektir. stanbul, balangcnda, Romaya nispetle ikinci derecede bir ehirdi. Fakat corafî durumunun müstesna hususiyeti stanbula Romadan dahû' yüksek bir kymet veriyordu. arkn, Boaziçi kylarnda yükselen bu yeni Romasr, bir vakitler, ve daima, Balkan 57iâ'rmadasna, Küçük Asyaya, ve burada birleen bir çok denizlere ve nehirlere kumanda eden tabiî bir ehirdi. Tabiatn bunca nimetlerile donanm böyle deftirler hâkimi bir ehir baka nerede bulunurdu? S«- lânikten, Draçtan garba, Edirneden, Filibeden, Morava vadisi boyunca, Avrupanm göbeine götüren yol buradan geçiyordu; öbür yandan, Küçük Asya yaylalarn aarak, o zam-ann büyük MetropoUanna, Antakyaya, Babile ve daha ötelerde, doruca zengin Hindin baharlarna, incilerine, ve kymetli talarna, buradan gidilirdi ; deniz yolu Trabzona, Pontos k- ylarnn zengin zahire ovalarna, ve Kafkaslara doru açkt ; daha ötelerde, öyni istikamette Hazer denizilc Tiflis, ve merkezî Asya vard ; cenuba doru, Küçük Asyann bat kylarnda, mamur Grek kolonilerine, ve Rodos geçilince, kymetli Msr di- 5narna ve gene cenuba doru, Ege denizinin adalar âlemine, ve daha ötede bat Akdenize gidilirdi, istanbul, evveldenberi, bilhassa muazzam bir deniz ticaretine elverili bir durumda idi. Karaya doru

12 _ 8 derin bir girisnti tekil eden Haliç, yeryüzünde eçi bulunmyan en güzel ve en mahfuz limanlara malikti. istanbul az zamanda o kadiot çekici bir öhret ald ki, yüz yl içinde, ark âleminin her tarafndan, imparator saraynn parlakhma, ve ehrin on yldan on yla artan ehemmiyet ve tesirine kaplan inr sanalr buraya üütüler. Eski Roma împa<ratorluunun bu «ark yars, -Yunan milletile ve hristiyan diniyle gene vahdetli bir Roma mparatorluu tekil ediyordu. Buna, doru olarak, Byzfâ'ns imparatorluu adn da verdiler; çünkü arkî Roma imparatorluunun tarihi boyunca, ba ehir Byzans, siyasî, fikrî, ve iktisadî bakmdan, daima, devletin banda hâkim bir mevki tuttu, ve bunun mukadderatn ve karakterini tayin etti. îstanbulun ehemmiyeti, 4 üncü asrda, arkn büyük kültür merkezlerini, Iskenderiyeyi, Antakya»- yi, Atinay, ve hatta, hepsinden evvel, eski Romay geçiyordu. 7 nci asrda, bunlardan, büyük bir ismin eski parltsndan baka bir ey kalmam ve o tarihten sonra, istanbul, hristiy<on âleminin birinci ehri olmutu. Büyük Konstantin'in halefleri Istanbulda saltanat sürdüler, bununla beraber, Roma imparatorluunun arkta ve garbda birlii fikri önce mahfuz kald. 4 üncü asrda devlet idaresi ayrld ve Arkadios arkî Romann ilk Kayseri oldu. Bu ülke Makedonya» Dakya, Trakya, Pontos, Küçük Asya, Suriye ve M- sr kapli57ordu, ite istanbul, bütün Ortaça boyunca, bu büyük imparatorluun m'erkezi, mihrak, ve can damar oldu. Bir asr içinde o kadar geniledi ki eski duvarlarnn içine smyordu. împaraior ikinci Theodosios yeni bir duvar yaptrd. Yüzlerce ku-

13 _ 9 le iie kuvvetlendirilen bu duvar çember, ehri, Halic ve Marmara cihetinden bir hatla, kara cihetinden de, üç katla kuatyordu. Bu zorlu duvarlarla istanbul, mparatorluua en kuvvetli kallei olmutu. Sonraki asrlarda, muhasara ordularnm hücumu bunlarn önünde akamete uram, fakat Osmanl Türkleri bunl«.-r takmtr. Muazzam harabeleri hâlâ bugün ehri sarmakta ve geçmiin büyüklüünün hatrasn tamaktadr. Dügrnitn istilâsn daha ilerilerde durdurmak için, ayrca, smr balannda ve içerlerde, Avrupa, Asya, ve Arika sahalarnda, saysz kaleler, kuleler, duvarkr ve henedklerle daimî korunma kuaklar kurulmu Ve bu tahkimat zamanla çoaltlmt. Avrupanm ceuubark ucunda bir dil gibi denize uzayan, ve karismd'a'ki Anadolu kylarile Boaz caddesini tekü eden Trakya yarmadasnda, ve Istsnbulun yalnz krk mil uzanda, Marmaradan Karadenize kffisr, altm mü uzunluunda, kalelerle kuvvetlendirilmi bir duvar son snr tekil ediyordu. Böylece, bütün Byzans ülkelerinin ve payitahtn geni ve sk bir tshkimst sistemi! e örtülmü olduu görülür. Bunlarn büyük harabeleri hâlâ bugün Afrika- 'da, Suriyede ve Küçük Asyada durmaktadr, imparatorluun korunmasn, en bata, kuvvetli ve azimli hareket ordularnm kahramanlndan ziyade, ta veya tula ynlarnn dayanmasnd0n bekliyen pasif harb prensibi kuvvetten ziyade zâf ve güvensizlik ;2âmetidir. Nitekim bu tedafüi tahkimat sistemi, umulan tesiri göstermedii için, 626 dan 1422 ye 'kadar, sekiz asr boyu-nca, dalga dalga, doudan ve cenubdan taan ran, slâm, Selçuk ve Osmanl ordul-arile, imalden Tunay ve Balkanlar aan Attila'- bu

14 10 nn, Türk HunlariiH, Türk Averlarn, Peçeneklerin, Türk Bulgarlarn, slavlarn, Ruslarn ve Haçllarn istilâ v taarruz kuvvetleri, istanbul kaplarna kadar d^yanmaa, hatta, ba ehri muhasara alt-na almaa muvaffak olmutur. arkî Roma - Byzans mparatorluunun, istanbul mihrak olmak üzere, Akdeniz etrafndaki üç kt'- ad'h', Avru23a, Küçük Asya ve Afrikada, devir devir taan, yahud o zamsnn büyük dünya devletlerinin istilâ ve fetih selleri önünde krlan on bir asrlk uzun dalgal hayat tarihî bir med ve cezir manzaras gösterir. Bu en bir asr içinde, imparatorluun kudret veya zâf devirlerinde, hududlar lâstik kuak gibi genilemi, yahud büzülmü, ülkeler kazanlm, ül- Iceîer kaybedilmi, yükselme ve kuvvetlenme devirlerinde, Avrupada, Adriyatikten italya ve ispanyaya, Küçük Asyada. Msr ve Libyaya kadar büyüyen imparatorluk, elçalma ve tereddi devirlerinde, küçüle küçüle istanbul duvarlarna kadar daralm, nöbet nöbet, ranllardan geri alnan memleketler, Arablan ra, ve bunlardan geri alnanlar, Selçuklara ve Osmanllarta' verilmi, imparatorlar, zaman zaman, bir taraftan, Attilâ'nn önümde diz çökerek, zorlu Hakann emrettii sulh artlarm zilletle kabul eder, Byzans elçileri, Avarlann büyük Hakan Bayan'm çadr önünde kasden on iki gün bekletildikten scnra içeri alnarak, yüksek huzurda ar muamele görürken, öbür taraftcn. Iran ehinah Hüsrev'in büyük Sâsâni'ler devleti, Arab halifeliinin geni Abbasiler saltanat, arlman'n kudretli Avrupa devleti ve 1071 de, îvial^.tgerd'de, muazzam Byzans ordusunu bir imha muhîtebesile yok ederek, Byzansllann küçük Asya h?kimiyetine son veren ve onun yerine

15 11 kendisi ju kt'ada yerleerek, bütün Anadolu yarmadasm hakimiyeti altna alan muhteem Selçuk mparatorluu, birbiri a<rkasnda.n batmlar, fakat arkî Roma - Byzans imparatorluu, insanlk tarihinde ei olmyan aralksz bir istiklâl ve hakimiyet ürekliliile, daimi ayakta kalm, ve ba ehri istanbul, bazlar ayni zamanda karadan ve denizden yaplan v«yllarca süren (1), birçok muhasaraya kar dayanmtr (2). Hiç sönmiyecek bir hayatiyet kudreti gösteren arkî Roma ' Byzans imparatorluu, mahvolmak için, ve hiç yklmyacak bir dayanma kuvveti göst ren ba ehir Kostantaniye, daimî olarak sahibini d«itirmek için, 1150 yl kahramann bekledi. Fatihten evvel onun salam temeller üzerine kudretli bir devlet kurmasn, bunun büyük siyasî maksadlarn, uzaa v^tan hedeflerini vuzuh ve ce-»aretk, ve ileriye doru uurlu bir çabalayla, tayin etmesini ve bu yüksek gayelerin gerçeklemesi için, (i) Arablar Konstantaniyeyi yedi kere muhasara etmilerdir; bir keresinde muhasara yedi yl sürmütür. - (2) Yslnz bir kere, 1204 te, Latinler diye anlan Avrupal bir Haçllar grupu istanbul duvarlarn aarak, ehri yama etmiler, ykmlar ve Byzans Im.pûiratorluunu muvakkaten datmlarsa da, büsbütün mahvedememiler, bilâkis, Anadoluda znik imparatorluunu kuran ve az zamanda kuvvetlenip kalkman Byzanslkr, 1261 de, Istanbulu Lâtinlerden tekrar geri z^ptederek, imparatorluu eski payitahta götürmüler, ve Lâtinlerin istanbul hakimiyeti, ancak 57 yl kadar süren geçici bir safha olmutur.

16 12 her türlü vastalar, yollar ve imkânlar, esasl v sistemli bir surette düünmesini ve hazrlamasn bilen büyük Osmanl oedieri de, Bizansm yklmasna, ve stanbulun fethine teebbüs etmilerdi.(*) Osmanl devletinin ilk kurucusu olmasa bile, ilk sistemletiricisi saylan Orhan Beyin kardei Alâeddin, tarihte ilk defa olarek, daimî bir ordu kurup, Osmanllar için, zaferi tekilâtlandrm, ve bunu o, umumiyetle modern tarihte, haksz olarak, ilk daimî ordu saykn on be silâhl bölüü tekil eden Fransal Yedinci Chûrles'dan tam bir asr önce yapmt. Gene Orhan Beyin olu Süleyman, Avrupa ktasnda saalm bir basamak kazanmak fikrini besliyen ilk ehzade olmu, ve Türkler bu yekada, en mühimmi Çanakkalenin anahtar, Bizansllarn ve ark ticaretinin pazar ve deniz üssü Gelibolu olmak üzere, bir çok ehirleri ele geçirmiler ve tahkim etmilerdi. Birinci Miurad Çanakkale den Balkanlara kadar uzyan memleketleri fethetmi ve Edirneyi kendine devlet merkezi yapmt. imdi Bizansllar, bütün tarihleri boyunca, ilk defa olarak, payitahtlatnda^ cyni düman tarafndan, hem Avrupa, hem de Asya cihetinden çevrilmi bulunuyordu. Fakat tehdid edilen yalnz Bizans imparatoru deildi, islâmln ilk (*) "Sultan Murad Hazretleri vasiyetname yazdrp umuru mülkiyeden baz mühimmat dahi ol mek tubda dere buyurulmutu. istanbul fethi ol vesayadan idüi menkuldür. Ecdad Cennet mucdlarnm dahi fethi mezbur gayet muradlar olup hattâ Yldrm Beyazd Han iki kere muhasara idüp..,, Hoca Sadeddin - Tacütt«varih

17 13 cokun devirlerinde hattâ Arablarm bik giremedikleri bu ülkelerde Türklerin görünmesi, bütün Avrupaya deilse bile, komu memleketlere öyle bir korku salmt ki, bundan müteessir olan Papa Be- inci Urbanin Türkler aleyhine bir Haçllar ittifak tahrik etmi, fakat bu teebbüs malûbiyetle, ve Tuna ile Adriyatik arasndaki Sloven kavimlerinin Türk tebaalna geçmesile neticelenmiti. Srbhlarn Bosnallar ve Amavudlarla birlikte yaptklar isyan hareketi d, Kosova Meydan Muharebesinde müttefiklerin katî hezimetlerile sönerek, Balkanlarn akbeti taayyün etti, ve Türk hâkimiyeti bu kt'- ada yerleti. Sultan Mursd daha 1381 de, Bizans imparatorunu haraç ve asker vermek, ve oullarndan birini Osmanllara rehine göndermek zorunda brakt. Ve stanbulu yeni mparatorlua payitaht yapmak istedii için, Altnordu Hakannn Moskova prenslerine yapt gibi. o da, imparator Beinci Joanntes'i sk bir iddet ve sert bir tazyik altna ald. Bizans ancak amansz zilletlere boyun eerek varln koruyabiliyordu. Birinci Beyazd, Binzans tahtna, kendinden müsaadesiz ve habersiz çkt için, mparator Beinci Manuel'e kzm ve âsi bir prens muamelesi yapmt, îstsnbula ordu gönderecekti, fakat baka iler mâni oldu, ve Manueli bir vasal olarak kabul etti. Harb s«vgisi, kendi askerî istidadna ve Osmanl ordusunun kuvvetine ar derecedeki güvenile tutuan Beyazd, Bizansllar, esir deilse bile, tebaa derekesine indirmeyi kendine bir vazife bildii için, Manuel'in vaziyeti haysiyetsiz ve zelil olduu kadar tehlikeliydi de. Gerçi kendi taht önünde yalvarc durumunu ala; bir Roma Imparetorunun manzaras

18 : 14 Beyazdn gururunu okuyordu, fakat îstanbulu kfl* zanmak emeli gururundan daha kuvvetliydi, ve frsat çknca gururunu fed'i edecekti. Hzl hareketler v marevralarla, orduyu, rüzgâr gibi, bir muharebe meydanndan öbürün«, bir kt'adan ötekine yürüterek, tarihte ilk yldrm harbini tatbik eden, ve bu istihkakmdan doky "Yldrm,, lâkabn alaa Birinci Bayczid, Tunay geçti, Trakya, Makedonya v«tesalyada, Bizansllara aid bütün ehirleri ele geçirdi, Yunanisten kaplad, ve Anadolunun büyük bir ksmr^ hükmü altna ald. Ayni zamanda bir Türk ordusu Eflâki fctetmis, harbi Bosna ve Macaristan* götürmütü. Bayezid Niboluda Avrupa Haçl ordularnn tepesine yldrm gibi indi. Bu öyle bir zafer oldu ki, yirminci asr airi Yshya Kemal, aradan dört yüz yl geçtii halde bile, bu hiç sönmiyen canl tarih hetras önünde, asl heyecannn alevini bastramamtr «Canavarlar fcaçyormu gibi gür bir doludan», «Bir Saîib ordusu dönmü gidiyor Niboludan.» Beyazd, bundan sonra, Istanbuk taarruz hazrlklarna bakd. ehri ablukaya teebbüs için yeter derecede kuvveti olmad halde, belki gene muvaffak olaosikti. Fakat Trabzon Grek mparatorunun yardms. çcrmas üzerine, Ankara önlerine kadar gelen büyük Türk Fatihi Timuru önlemek zorile, muhasaray terkederek, Anadoluya kotu ve Ankara Meydan Muharebesini, büyük bir ordu ksmnm kartaraftaki rkd^lara iltihak etmesi üzerine, kaybetti. Ösmenl ordusunun Ankarada urad hezimetten daha kafisini dünya nadiren görmü, fakat nadiren bu kadar büyük bir zafer malûbun mukadde-

19 15 rat üzerinde bu kadar az tesir göstermitir. Gerçek, bix Gin için, Ösmanh kuvveti yere serilmi, ve Bizans mparatoriuunu'n yeniden /dirilmesine frsat vermiti. Fakat Bizansllarn siyasî tekilâtnda, mahallî ve aitis menfaatlerin dar çerçevesi dmda, hiç bir enerji balmamt. Sultan Orhann kurmu olduu, devlet müesseseleri, Osmanllarn bozgunluuna! ve iç savalara ramen de, hayatiyetlerini muhafaza ederek, devlete ve merkez hükümetine yeniden kuvvet verdi, ve Osmanl Padiahn, yeniden, Bizanslkrn mukadderatna hakem yapt. Beyazdn oullarnn taht kavgalar Bizans împcratorl uunun varln uzatmakta az tesir göstermemitir. Gerçi Manuel bu zaman slahat yapmaa hasretti. Fakat "Bu slahat Orhann kanunlarile mukayese dersek, Osmanllarn bu devirde gösterdikleri büyük entellektüel üstünlüe haynan olmaktan kendimizi alamayz -The Historians History-". Bizans imparatoru hastalkl bir cemiyetin içtimaî çürüyüünün ilerlemesini durdurmak için, yalnz bir keç muvakkat tedbir almt. mparatorun kendi istidadlar ve.ahalisinin enerjisi fenaln kaynaklarm kurutmak için, cür'etli gayretler göstermekten, ve Bizans cemiyetine namus ve vatanseverlik ruhunu' alamektan âcizdi. Bizans cemiyetinin ve imparator hükümetinin hzla- dümekte olduu umumiyetle tannmt. Suiistimal o dereceyi bulmutu ki yalnz imparatorun fermanlar deil, eyaletler bile satlyordu. Yerli Bizansllarn k'îrakteri ayni derecede fena idi. Bu karakter öyle tarif edilmitirr "Bizansllar üç parçadr: Dilleri bir ey söyler, zihinleri baka c)^ düünür, hareketleri ise bunlardan hiç birine uyrrj2.z. Son derecede ahlâk bozulmu bir

20 16 h-alk araskida iyi bir idare nasl yerleirdi?. Yldrmdan sonra gelen, ve Avrupal müttefiklere kar Varna zaferini kazanan kinci Mursd, Korert ve P'.'.tras' alarak Moray da istilâ ettikten soara, îstanbulu muh'ssara etti, ve karargâhn Fountaine (^Balkl) kilisesinde kurdu de ina ettirmee balad muhasara hatlar Yedikuleden Haliç Ayvansaray yanmdaki Odunkapsaa kadar uzuyordu. stanbul duvarlarnn hücumla almasna yardm için, hareket edici iki kule ina edildi', ve Osmanllar bunada ilk topu kullandlar; fakat bu top, daha ilk icad ve tecrübe olduu için, o kadar f«na yapld, ve fena kullanld ki tesiri az oldu. Sultan IMurad Istanbula yapt hücumu tekrarlanuad. Fakat hedef ertk yakma gelmi bulunuyordu. Bunun ilk rüyasn Osman Bey görmü, ve onun kudretli halefleri, hep ayni hedef etrafnda büyük eserlerini dokumulard. Tarihinin ve zekâsnn verdii istihktakla yaamaa ve ilerlemee azmetmi gene, kuvvetli, dinamik rkn, padiahtan p<2diaha ve nesilden nesle millî bir vasiyetname gibi, hiç deimiyen programla, ve sistemli ve birbirini destekleyici zaferler ve fetihlerle, Bizans mparatorluunun etrafne gerdii çember, arktan ve gaxbdan kapanm, siyasî ve askerî büyük kuatma her taraftan tamamlanmt. imdi Fatih babasnn ve dedelerinin giritii büyük ve cüretli teebbüsü gerçekletirecekti. O bu iin tam adam, hakikî kahramanlyd. "Istnnbulun fethi gibi, pcrlak ve bir dev kudreti istiyen yeni eser, yalnz onun nâdir vasflarndan doabilirdi ve imparatorluun ezici kuvvetlerini yüksek siyasî mpk- 6«dlar için kullanmak istidad oms aiddir. Yorga..,

21 17 Babas öldüü zaman, henüz yirmi iki yanda ve Mani&ada menfasndja bulunan Çelebi, Sadrazam Halil Paann Edimeden gönderdii haberi üç gün sora alr almaz, Arab atna atfed, **Beni seven ajkamdan gelsin,, diye seslenerek arkasnda peykler ve baltaclarla, Çanakkale kylarna doru dört nala kalkt, ve bir kaç gün içinde debdebeyle tahta çktu O 25anan ark lâtinleri, yeni Türk padiahnn tab'ndaki itidalden bahsettiler. Ve gerçek, onun bütün yaaynda, yemesinde, içmesinde, uyumasmda ifrattan ziyade, ölçülü bir itidal göze çarpyor, ve seleflerinin iti yadlarndan laykr olarak, o, ne saray elencelerinden, tfl akalarndan, karagöz oyunlarndan holanyor, ne de, doan veya baka hayvan avlarna heves gösteriyordu. "Hafif mukavves bal, büyük kartal burunlu, kuvvetli ileri çkk çeneli a- zimli çehresinde, dald derin düüncelerin ifadesi gibi, bir çift hüzünlü göz parlyordu. Bununla beraber, o hiç de, Onikinci Charles çapnda, yahud bir Napoleon'un insan üstü büyüklüünde bir hülya ve fantaziye dükün deildi. Vaka Türk rknn bu taze fid'an da; gösünde ihtirasl bir ruh tayor, ve bunu Büyük Iskenderin, ve Jules tcesar'n arabcaya tercüme edilmi kitablarn okuyarak besliyor ve kanadlandryordu. Fakat akl d-aima keskin ve sakin kalyordu. O, her eyi yakp ykan, ve arkasnda bir demonun izleri gibi, büyük harabeler brakan bir an arkasnda komuyor, belki sistemli bir tarzda kurmak, itnar etmek, ve bütün zamanlar için yaratmak istiyordu, înce end'sml, fakat dayankl demir bir vücu<i. ona, cenubun güneten yanan vadilerinde, ve imaî dalctinn içlerine girilemiyen ormanlarnda, F: 2

22 18 her türlü tehlike v yorgunluu ve iklim»ertliili yenmee yardm ediyordu. Büyük bir plân, her gün durrrjadan iliyen bir faaliyet, kafî anlarda emniyetli bir sükûn, insan kuvvetini idareli kullanma, insan kann koruma, v yeni ekillerde ahenkli bir devlet tekili cehdini istiyen gerçekten ahane bir eser çin, tabiat onu, özenerek y'sratmt,,. Daha iik Yorga.,, günlerinde, kudretinin uurunu tayan ve istediini bilen hakikî bir devlet reisi olarak ortaya çlct, ve ilkönce, kendi muhitine, kendi idealince nizam verdi. Parlak saray heyatna bedel, herkesten kymet istiyor, gözdelere tahammül etmiyordu. Gerçi ve büyüklüü için yararlklar göster- devletin talihi mi cmeklileri eski rütbe ve makamlarnda brakt, ve Sadrazamlkta alkoyduu Halil Paaya "Lala", "Baba" diye sayg ile hitab etmekte devam etti. Fakat zihninde, bu ihtiyarlar, siyasî müzakerelerle bouna vakit geçiren ihtiyatl ve modas geçmi köhne bir politikann mümessilleri olo'rak, uzaklatrmak, ve tam kendi çapnda adamlarla, cüretli ve azimli yeni bir çr açmak plânn tayordu. Saltanat eline alr»almaz. Yldrm Bayezid'in ölümünden sonra olduu gibi, taht kavgalarna, ve bu yüzden devletin dalmasna imkân brakmamak fcasdile, vaka henüz memedeki küçük k-ardeini öldürttü, ve bu sert ve merhametsiz hareketile, Osmanl devletini, yumuak yürekli babasndan büsbütün baka ve sert bir kudret ve hakimiyet ruhu ile idare edeceini göstedi. Babas onu, alt yl evvel, iki kere bu tahta oturttuu zamanki çocukluunun fikir zâfn imdi o ne kadar geçmi, ve üstünden atmt. Yüksek mevkiinde nadir raslaruan, ve genç yan»

23 19 göre, daha nadir görülen bir uza görü ve hüküm veri kabiliyetile, devleti kenunlatran fikir kudr^ tile, ve askerî dehasile. o, Osnvanl Padiahlarnn en yükseklerinin mertebesine çkm, hatta Yavua Sultan Selim'in, ve Kanuni Süleymamn parlaklklar onun ann gölgede brakmamtr. ikinci Mehmed, dedesi Osmann klcm kuaru mazdan üç yl imce, Onbirinci Konstantin Bizans imparatorluunun tacn giymiti. Bir prens ki, kahram<anl, uzun bulutlarla kar rm Bizans tarihinin soj yapranda', batan bir hâle çizmitir. arkî Roma imparatorluu, imdi artk, baf ehrin dnda biü kaç ehirle pek az bölgeye inhisar etmiti; fakat tabiat ve hayat airi Nedim'e "Bu ehri Stanbûl iki bi mislü bahâdr. "Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadr "Bir gevheri yekpare iki bahr arasnda "Huridi cihantâp ile tartlsa sezadr.,. Dedirten, bu ehir, o zaman da, z'enginlii ile, kudretile, ve Marmaradan Karadenize kadar, kylalan, yfamaçlar, tepeleri, bahçeleri, korular, yallar, kökler, köyler, ve antikiteden kalma, tarih ve hatra dolu mihrab ve mâbed harabelerile, daima esl Boaziçisile, kendi bana, bir cazibe kayma idi. kinci Mehmedin idealinin ilk hedefi ite bu ehrin fethi idi. O hissediyordu ki istanbul kendi in** paratorluunun hakikî payitaht idi, tabiat ve corafya bu. ehri onun ülkelerine merkez y«apmt. Bu ehir bakalarnn elinde bulundukça, Osmanl imparatorluu, hristiyan âleminin istilâsna açk kalr, Avrupa ve Asya vilâyetleri aresmdaki tat ve ba hiç bir zaman emin olamaz, devlet tabiî tam bir uzviyet olacak yerde, gövdesi ortasndan ikijtie bölün-

24 20 «lü z&yi ve daima parçalanmaa elverili bir varlk olurdu. Anadoiuyu ve Rumeliyi, ark ve garb hinterlandlarm kaybederek, müstahkem ehir duvarlar içine kapanm bir Bizans imparatorluu, nasl beka bulmazsa, îstsnbula ve Boazlara sahib olmyan bir Avrupa _.^sya Osmsanl mparatorluunun istikbali de emin olamazd. Istanbulun zapt imparatorluu ebediletirea bir temel olur ve Türkleri, on bir. asrdanberi Roma mparatorluunun bu seçkin merkezini çevreliyen müstahkem duvarlarn etrafnda vadesi uzayan tarihî hametle donatrd. ikinci Mehmedin karakterini, henüz on dördünü dolduran köprü çann toyluuna, o zaman devlet idaresinde gösterdii ilk tecrübesizlie bakarak tart<8in Konstantin'i ihtiyatszl, gene padiahn dümanln hzlandrd. Kostantin Bizansllarn elinde bulunan ehzade Orhann muhafaz^as karl olarak Osmanllarn Biz-ans sarayna ödedikleri tahsisatn arttrlnuas istei ile padiaha bir sefaret heyeti gönderdi. ehzade Orhan uzun zamandanberi, Istanbulda, görünüte inziva halinde, fakat hakikatte mevkuf bulunuyordu. Elçiler, eer istekleri reddedilirse, Bizans mparatorunun, ehzadeyi, saltanat iddiasna kalkmak üzere, serbest brakacana iaret ettiler. Bu srada, Anadoluda baz karklklar yattrmakla oyalanan kinci Mehmed avutucu bir nezaketle cevab verdi; fakat Bizansllara meyli söylenen ihtiyar Sadrazam Halil Paa, dargn bir öfke ile, elçilere, hareketlerindeki çlgnl anlatt, ve genç padiahn gazts^bndaki iddetle, selefinin sabir ve tahammülü arasndaki fark tecrübede gecikmiyeceklerini kendilerine ihtar etti. Ve gerçek, kinci Mehmed, bütün enerjisini, bun

25 21 dan sonra, plânl ve sistemli bir ekilde, Bizans baehrinin iethine tevcih etti, ve bu büyük teebbüse giritii srada, kuvvetlerinin herhangi bir suretle kesilm si y-ahud bölünmesi ihtimaline kar kendini emniyet -aitma almaa karar verdi; Küçük Asyadaki memleketlerinin temini iini tamamlad, Avrupann imalinden her türlü taarruza engel olacak Macar Voyvodas Hunyadi ile üç yllk bir mütareke yapt. Sonr^a, ehzade Orhanm tahsisat karl olarak gösterilen yerkrin gelirini topiyan Bziens ajanlarn hakaretle kovdu, ve Boaziçinin Avrupa kysnda, Istanbulun be mil kadar yukarsnda, ve dedesi Yldrm Bayezidin Anadolu yakasnda yükseltmi olduu Güzelce Hisfarn "Anadoluhisar,, tam karsnda, 300 gemilik bir filonun himayesi altnda, bir kale inasna balad. Buras Boazn en dar yeri idi. Vaktile, Darann ordusu, harbi skityaya götürmek için, buradaki mehur köprüden geçmiti. Sultan Mehmed, bu kale ile, Avrupa yabasnda müstahkem bir köprü ba, kuvvetli bir deniz üssü elde etmek, ve ayni zamanda, Cinden ve Hindden, Asyann büyük kervan caddelcrile, ve Karadeniz yolu ile gelen, ve Istanbuldan eski Romaya' ve Avrupacm öbür ehir lerl ne datlan kymetli emtia yüklü ticaret gemilerinin geçidi boazlarn gümrük gelirini ele geçirmetî:, ve böylece, Bizans imparatorunun balca hayat kaynan tkamak, ve kendi hazineisne aktmak istiyordu. Tu-na azndsn Bizans payitahtnn duvarlarna kadar bütün Karadeniz kylarnn sahibi ve efendisi sf'^tile, o, kendinde buna hak görüyordu. Kalenin ina edilecei arjzl, paras verilerek alnd. Kalenin müstahkem duvarlarndan ve burçlarndan baka, bit pazer yeri de olacakt. Konstantin kendi ehrini ab-

26 22 lukfâ etmei hedef tutan bu açk hazrlklara karfi bouma protesto etti, heyecana düen ehrinin kaplarn kapatt, ve paditiha elçiler göndererek, bu teebbüsün iki devlet arasndaki muahedeyi bozduunu, bundan vazgeçmesini, ve bir haraç kabul etmesini teklif tti. Padiahn elçilere cevab u oldu : "Ben»izin ehriniz «uleyhine bir teebbüste bulunmuyorum. Ülkelerimin emniyetini salamak, muahedeyi çinemek deildir, imparatorunuzun Macarlarla birleerek, babamn Avrupa kt'asna geçmesine eogel olduunu muttunuz mu? Kadrgfalannz, o zaman Osmanl ordusuna boaz geçidini tkad, ve Sultan kinci Murad Cenevizlilerden yardm istemee mecbur kald. Ben o vakit Edirnede, fakat henüz gençtim. 'Müslümanlar titreiyordu, siz de onlara, bu dar EMnatnlarnde, haikaret ediyordunuz. Babam Varnada iken, Rumeli kysnda bir kale ygpmaa yemio etti. Ben bu yemini yerine getiriyorum. Ben kendi toj)- raklarnuaa keyfimi-n istediini yaparm. Sizin buna karmaa hakknz var m, hem gücünüz yeter mi? iki yaka da benimdir : Amsdolu yakas benimdir, çünkü orada Osm.anlar vardr, Rumeli yakas benimdir, çünkü siz onu müdafaa etmesini bilmiyorsunuz. Gidin efendinize diyin ki imdi s'-ltanat süren padiah seleflerine hiç banzemez, ve diyin ki onlarn istekleri bugün benim kudretimin ulat yere kadar uza^ mazd. Hammer,, Bu bir imparatorun kendine tâbi vasal bir prense verdii kat'î emirdi. "Kareman seferinden muavedetleri eyyamnda mahrusai Bursada bir kaç gün celsei istirahat buyurduktan sonra tehiyyei esbab fethi melhuz için Edir-, ne canibine azimet buyurduklarnda kâfir gemileri Gelibolu bo^zn seddettii maruz olcak Kocaelin-

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu.

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. BAZI MEŞHUR OLAYLAR HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. -2470:Hz.İsmail in Sünnet Edilmesi. -2317:Hz.Yakub

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih'in Askerî ve İdarî Vasıfları > Fatih, büyük hayallerin ve geniş coğrafyaları fethetmeyi öngören hedeflerin insanıydı. Fatih Sultan Mehmed'in

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta İktisat Tarihi I 13-14 Ekim II. Hafta Osmanlı Kurumlarının Kökenleri İstanbul un fethinden sonra Osm. İmp nun çeşitli kurumları üzerinde Bizans ın etkileri olduğu kabul edilmektedir. Rambaud, Osm. Dev.

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Sakile Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 A UMUMÎ MÜLÂHAZALAR 1 B - İŞLETME FAALİYETLERİNDE TEDARİK SAFHASI 2 I Uumumî mülâhazalar 2 II Tedarik faaliyetlerinin

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

Türkiye nin 100. Yıl Vizyonu

Türkiye nin 100. Yıl Vizyonu Türkiye nin 100. Yıl Vizyonu Murat SAYLAN 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor olacağız. Tarihte 20 nin üzerinde devlet kurmuş bir ırkın çocukları olarak, son devletimizin yüzüncü yaşını

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

CELAL ESAD ARSEVEN, BUGÜNKÜ SAHNE, HAYAT MECMUASI, C.I, S. 19, ANKARA, 7 NİSAN 1927, s. 369-371 (OSMANLICADAN ÇEVİRİ)

CELAL ESAD ARSEVEN, BUGÜNKÜ SAHNE, HAYAT MECMUASI, C.I, S. 19, ANKARA, 7 NİSAN 1927, s. 369-371 (OSMANLICADAN ÇEVİRİ) CELAL ESAD ARSEVEN, BUGÜNKÜ SAHNE, HAYAT MECMUASI, C.I, S. 19, ANKARA, 7 NİSAN 1927, s. 369-371 (OSMANLICADAN ÇEVİRİ) NAZLI MİRAÇ ÜMİT Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ 2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ Kruvaziyer turizmi tüm dünyada, bulunduğu ülkelere canlılık ve tanıtım getiren önemli bir turizm çeşidi ve hızla gelişiyor. Bir tek

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Bununla birlikte, ismini veren buluntu iyi bir zamana rast geldi. Sadece üç

Bununla birlikte, ismini veren buluntu iyi bir zamana rast geldi. Sadece üç Türkçe 1 Vadi 1.1 Neander Vadisi bir zamanlar sakin ve dar bir kaya çukuru idi. Ancak 19. Yüz Düssel nehrine, zengin bitki örtüsüne ve Vadi Vadinin ilk bölümleri ancak 1.2 Günümüzde, N Ancak bu fosiller

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 28 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27038 YÖNETMELÝK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan: Taþpýnar Muhasebe BALIKÇI

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi. #ehir: Diyarbak#r, Türkiye

An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi. #ehir: Diyarbak#r, Türkiye An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi #ehir: Diyarbak#r, Türkiye #n#a tarihi: Harput Kap#: 297/910; Mardin Kap#: 297/910; Melik#ah Burcu: 464-485 / 1072-1092; Urfa Kap#: 579/1183; Ulu Beden: 605/1209; Yedi Karde#

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

Bu tarihte İngiliz idaresi altında Kıbrısta ilk defa

Bu tarihte İngiliz idaresi altında Kıbrısta ilk defa There are no translations available. Kıbrıs eğitim gezisi çerçevesinde, K.K.T.C. kurucu Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş ile Dışişleri bakanlığında buluşuldu. Rauf Denktaş, birbuçuk saat süren görüşmede

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

AKSARAY (68) 1510 AKSARAY -68- MERKEZ. AKSARAY BELEDİYESİ Arsa m 2 Değeri. Mahalle

AKSARAY (68) 1510 AKSARAY -68- MERKEZ. AKSARAY BELEDİYESİ Arsa m 2 Değeri. Mahalle AKSARAY (68) 1510 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 9.Bulvar (Selçuk cad.).............26.00 79.cad (Kurtuluş cad)..............19.00 80.cad.(Şehit Ali Çakır sk.).........16.00 3700 (3 nolu sk.).................12.00

Detaylı

Önemli Semtler Bo az: Haliç:

Önemli Semtler Bo az:  Haliç: İstanbul "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer yarattılar ki, görülmeğe değer." Bir koluyla Asya'ya, diğeriyle Avrupa'ya uzanarak iki kıtayı da kucaklayan

Detaylı

Alter Yay. Rek. Org.Tic. Ltd.Şti. Yayıncı Sertifika No:11483

Alter Yay. Rek. Org.Tic. Ltd.Şti. Yayıncı Sertifika No:11483 Alter Yay. Rek. Org.Tic. Ltd.Şti Yayıncı Sertifika No:11483 YAZAR: Tüccarzade İbrahim Hilmi ÇIĞRAÇAN YAYINA HAZIRLAYAN: Dr. Ertan EROL KİTABIN ADI : Türkiye Uyan Baskı : 1000 Adet Alter Yay. Rek. Org.Tic.

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 780 Hak Yolu inanç deviniminde, Alevi Ocak S kutsal mekan u konu için arz na d vam eder. dini merasimle tazelenmektedir. Eski tarihlerde bu iba-

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. ATATÜRK ÜN ANNE SOYU: KONYARLAR.

ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. ATATÜRK ÜN ANNE SOYU: KONYARLAR. ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. Atatürk ün hem baba, hem de anne tarafından soyu Rumeli nin fethinden sonra buraların Türkleştirilmesi için Anadolu dan getirilerek

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı

PULLMANTUR ZENITH İLE BATI AKDENIZ, EGE & ADRIYATIK

PULLMANTUR ZENITH İLE BATI AKDENIZ, EGE & ADRIYATIK PULLMANTUR ZENITH İLE BATI AKDENIZ, EGE & ADRIYATIK EKSTRA TUR PAKETİ. 1 TAORMINA Tur süresi: 5 saat 55 Limandan ayrılışımızı takiben, Sicilya'nın mücevherlerinden biri olan Taormina kentine hareket edeceğiz.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

1. Baskı: Şubat, 2014. Yayın no: 175 KAFAYI ÇALIŞTIR - 5: MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ (ORTA SEVİYE)

1. Baskı: Şubat, 2014. Yayın no: 175 KAFAYI ÇALIŞTIR - 5: MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ (ORTA SEVİYE) Yayın no: 175 KAFAYI ÇALIŞTIR - 5: MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ (ORTA SEVİYE) Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal Resimleyen: Sevgi İçigen Tashih:

Detaylı

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI Bu bahse geçmeden önce, buraya kadar gördüklerimizin ışığı altında bir kaynağın tarifini yeni baştan ele alalım: bir kaynak, birleşmenin unsurları arasında malzemenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

Yemyeşil tepelerin eteklerinde uzanan Foça dan geçerken, antik çağın efsane denizcileri Foça lıları (Phokaia) anıyor Andersen ;

Yemyeşil tepelerin eteklerinde uzanan Foça dan geçerken, antik çağın efsane denizcileri Foça lıları (Phokaia) anıyor Andersen ; İzmir Körfezi ni, mis kokulu yeşil ormanları ve ebedi anıları geride bırakarak yelken açtık... Ünlü masalcı Hans Christian Andersen Bir Şairin Çarşısı ndan adlı anılarında İzmir den İst anbul a doğru yola

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Cenk ÖZGEN Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa / 07.08.1979 Uyruğu: T.C. Medeni Hali: Evli Adres: Giresun Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler.

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler. İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi ni birbirine bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. İstanbul u da ikiye böler. Uzunluğu 31 kilometredir. Genişliği ise 700 metre

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

SELANİK HORTACI CAMİSİ

SELANİK HORTACI CAMİSİ SELANİK HORTACI CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK HORTACI CAMİSİ Portakapı Mahallesinde günümüzde Egnatia Caddesinin üzerinde Erken dördüncü yüzyılda inşa edilmiştir. İlk başta bir pagan tapınak ya da türbe

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA 3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA Akarsu veya göllerin yakınında bulunan beldeler, eer akarsuyun debisi veya göl yada rezervuarın kapasitesi senenin bütün mevsimlerinde gerekli miktarda suyu çekmeye yeterli

Detaylı

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ TEKNİSYENLERİ LİSANS VE SERTİFİKAYÖNETMELİĞİ (SHD: T-43)

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ TEKNİSYENLERİ LİSANS VE SERTİFİKAYÖNETMELİĞİ (SHD: T-43) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ TEKNİSYENLERİ LİSANS VE SERTİFİKAYÖNETMELİĞİ (SHD: T-43) (Bu metin 10 Ocak 1972 tarih ve 14068 sayılı Resmi Gazete'de neşrolunmuştur.) GENEL HÜKÜMLER Madde

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Yusuf Kemal TENGIRŞENK ( )

Yusuf Kemal TENGIRŞENK ( ) Yusuf Kemal TENGIRŞENK (1878 1969 ) PROFESÖR YUSUF KEMAL TENGİRŞENK Prof. Mahmut KOLOGLU Profesör Yusuf Kemal Tengirşenk'in ölümü ile, memleketin değerli evlâtlarından birisi daha tarihin sahifelerine

Detaylı

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI)

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders Dr. İsmail BAYTAK (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) İskenderin ölümünden sonra imparatorluk 4 parçaya ayrıldı. Cassander Yunanistan'a, Creatus ve Antigonos Batı Asya'ya,

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ Yrd. Doç. Dr. A. Poyraz GÜRSON Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Dr. A. Poyraz Gürson, İlk-ortaöğretim ve liseyi İzmir Karşıyaka'da tamamlamayı müteakip

Detaylı

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara Harf üzerine ÎÇDEM A Numara Adliyenin manevi şahsiyetini tahkir... 613 G Ağır Tehdit 750 Aleniyet deyim - kavram ve unsuru... 615 Anarşistlik - kavram ve suçu 516 Anayasa Nizamı 558 aa Anayasa Nizamını

Detaylı