İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2"

Transkript

1 MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş olup, Belediye Başkan Yardımcısı Şenol ÇETİN e bağlı olarak görev yapmaktadır Sayılı Belediye ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunları ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Ülkemizdeki Belediyelerde olduğu gibi Belediyemizde de Soysal Belediyecilik yolunda hizmetlerin çağdaş, kaliteli ve hızlı verilmesi açısından performansımızı arttırmıştır. Müdürlüğümüz; İnsan öğesinin en değerli varlık olduğu bilinci ile Çekmeköy halkının mutluluğunu esas alarak hizmet kusursuzluğunu yakalamak için; saydam, katılımcı ve özveriyle hizmet vermektedir Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi, Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Müdürlüğümüze ait 2011 yılı faaliyet raporu aşağıdaki gibidir. 0

2 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2 A- Misyon ve Vizyon:...2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:...2 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı: Örgüt Yapısı: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: İnsan Kaynakları: Sunulan Hizmetler:...9 II- AMAÇ ve HEDEFLER...11 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...12 A- Mali Bilgiler: B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri: Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:...19 A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:...19 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon: Misyonumuz; Çekmeköy de yaşayanların ortak nitelikli yerel ihtiyaçlarını karşılayarak, kentsel yaşam kalitesini artırmak. Vizyonumuz; Sorunları çözen, geleceği yapılandıran belediye B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 1- Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları (1) Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu nun 48. maddesi gereğince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. (2) Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, Meclis ve Encümen kararlarının alınması, nikâh akitlerinin yapılması ve asker ailelerine yardım edilmesi iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir. a) 5393 Sayılı yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar, Meclis toplantılarını süresi içerisinde ilan edilmesini sağlar, Meclis toplantı tutanaklarını tutar, toplantıları kayda alır, kayıtların kaset çözümlemesini yapar ve arşivler. Meclis kararlarının yazılımını sağlar ve birer nüshasını arşivler. Karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırır. Meclis kararları ve gündemini internette yayınlatır. b) 5393 Sayılı yasanın 33. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından Encümen üyesi olarak görevlendirilen Yazı İşleri Müdürü, mahiyetinde çalışan elemanlar aracılığı ile Encümenin çalışma koşullarını ve karar alınmasını sağlar. Kararları dikte eder. Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kayıt yapar. İlgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır. Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler. c) Yazı İşleri Müdürlüğü, belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim alır. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını belirli bir düzen içerisinde sağlar. d) Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı yasa ve Medeni Kanunla Belediye Başkanına görev olarak verilen resmi nikâh işlemlerini Başkanın onayı ile görevlendireceği evlendirme memuru aracılığı ile yapar. Evlendirme memurluğu görev ve sorumluluk açısından Müdürlüğün yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. e) Yazı İşleri Müdürlüğü Muhtaç Asker Ailelerine 4109 sayılı Kanuna istinaden Encümen Kararı alınarak asker aylığı bağlanmasını sağlar. 2- Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları (1) Yazı İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. (2) Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini ve koordinasyonu sağlamak. (3) Müdürlükte çalışanlar arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasını görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, mesai takibini yapmak. 2

4 (4) Müdürlük işlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarının düzenleyerek, personel arasında uyumlu işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek (5) Yazı İşleri Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını vermek. (6) Yazı İşleri Müdürlüğünde 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütmek. (7) Yazı İşleri Müdürlüğünü Başkanlık makamına karşı temsil etmek. (8) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek. (9) Yazı İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlülük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir. (10) Yazı İşleri Müdürlüğü diğer Müdürlük ve Kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak işlemlerin yerine getirilmesinin temin etmek. (11) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak. (12) Müdürlüğe ait stratejik Planlar hazırlamak ve faaliyetleri stratejik planlara uygun olarak yapmak (13) Encümen üyesi seçildiği takdirde Encümen toplantısına katılmak. (14) Müdürlük içi yönergeler yayınlar belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklara toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek. (15) Görev alanı ile ilgili uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ile ilgili tedbirleri almak. Başkanlık Makamına teklifte bulunmak. (16) Yazı İşleri Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. (17) Başkanlık Makamından verilen diğer görevleri yapmak. 3- Şefin Görev ve Sorumlulukları (1) Müdüre bağlı olarak çalışır. Müdürlükte çalışan ve kendine bağlı olan tüm memur, işçi, stajyer ve yardımcı hizmetler personelinin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden bağlı Müdüre karşı sorumludur. (2) Birimdeki personelinin çalışmalarından, büro işlerinden, evrak düzeninden birinci derecede sorumludur. İzinli veya raporlu olan diğer şeflerin yerine görevlendirilmesi halinde veya görevlendirme yapılmasa bile diğer birim şeflerinin yerine işlerini yürütmekle Müdüre karşı sorumludurlar. (3) Ayrıca Müdürün verdiği diğer tüm görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür. 4-Evlendirme Şefliği Görev Yetki ve Sorumluluğu (1) Evlendirme Memurluğuna usulüne uygun başvuruları kanunlar dâhilinde kabul eder ve bu başvuruları Deftere kayıt etmek. (2) Nikâh akdi için müracaat edenlerin evraklarının yönetmelik hükümlerine göre tam ve noksansız olduğunu kontrol etmek ve kontrolden sonra nikâh için gün vermek. (3) Makbuz karşılığı akit ücretlerini tahakkuka bağlamak. (4) Evlenme kütüğüne Mernis tutanaklarına kayıtları geçmek. (5) Cüzdanları hazırlamak ve kayıtları Nüfus Müdürlüğüne bildirmek. (6) Yazı İşleri Müdürü nün başkaca verdiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur. 3

5 Evlendirme Şefi; a) İşleri organize eder, personeli denetler, görev bölümü yapar, aksaklıları Müdüre bildirmek b) Müdürü tarafından verilen görevleri Müdür adına yürütür, c) Yapılan tüm yazışmalarda Müdürün onayını ve parafını almak, d) Evlendirme Memurluğuna ait iş ve işlemlerden Müdüre karşı sorumludur, 5- Mutemet (1) Memurlar arasından Müdür tarafından görevlendirilir. Müdürün ayrıca vereceği işler yanında başlıca şu görevler yürütülür: (2) Müdürlük ile ilgili yıllık bütçeyi düzenlemek, (3) Maaş mutemetliği yanında, sağlık, tedavi ve ödenek işlemleri, ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin araç, gerecin alımından, onarımından ve muhafaza edilmesinden sorumludur. (4) Gerektiğinde acil ödemeler için avans çeker ve işlem sonucu ile fatura ve benzeri belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü ne göndererek avans kapama işlemlerini yürütmek. (5) Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek, 6- Ayniyat (Demirbaş) Memuru (1) Memurlar arasından Müdür tarafından görevlendirilir. Müdürün ayrıca vereceği işler yanında başlıca şu görevler yürütülür: (2) Demirbaş eşya ve ayniyat işleri ile ilgili defter ve kayıt cetvellerini düzenli bir şekilde tutup muhafaza etmekten sorumludur. (3)Hurdaya ayrılan, terkini veya sarfı gereken malzeme var ise takibini ve terkin işlemlerini yapmak. (4) Müdürün verdiği diğer görevleri de yerine getirmek. Tüm işlerini birim amirlerinin (Şef ve Müdür) bilgi ve gözetiminde doğru ve zamanında yapmak zorundadır. 7-Yazı İşleri Büro Personelin Yetki ve Sorumluluğu (1) Müdürlük Yönetmeliğinde Müdürlüğün görevleri başlıklı 7. Maddenin (c) fıkrasında belirtilen görevlerin dışında kalan (a, b, d, e, ) fıkralarında belirtilen görevlerin tam ve zamanında yapılmasını takip eder ve Müdürü bilgilendirmek. (2) İşleri organize eder, personelin belirlenen ölçülerde çalışmasını ve yapılan görev bölümünün işleyişini sağlar, meydana gelen aksaklıklar Müdüre bildirmek. (3) Müdür tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini takip eder ve Müdüre bilgi vermek. (4) Bürodaki tüm iş ve işlemlerin (Meclis ve Encümen Kalemi, Kurye ve Kayıt Memurlarının görevlerinin)sağlıklı yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur. (5) Yapılan tüm yazışmalarda Müdürün paraf onayını almak. (6) Büronun temizlik düzen ve çalışma huzurunu sağlar, olumsuzlukları Müdüre bildirmek. 8-Meclis Kaleminin görev, yetki ve sorumluluğu (1) 5393 sayılı yasada belirtilen günlerde Meclisin toplantı yapmasını koordine etmek. (2)Belediye Meclisine Başkanlık Makamından havaleli gelen teklifleri bilgisayar ortamında kayda almak. 4

6 (3) Görüşülen ve komisyona havale edilen teklifleri kararını yazarak komisyona vermek. (4) Komisyon tarafından hazırlanan Raporları toplantıda belediye Meclisine sunulması işlemlerini yapmak. (5) Karara bağlanan tekliflerin, kararları yazılıp imzalanmasını müteakiben İmarla ilgili olanları Büyükşehir belediyesine tümünü de süresi içinde mahallin en büyük Mülki İdare Amirine göndermek. (6) Kesinleşen Meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurmak. (7) Kararların aslını Meclis karar klasörüne suretleri de Meclis karar suretleri dosyasına kaldırmak. (8) Meclis kararlarının bir sureti ilgili Müdürlüğe zimmetle teslim etmek. 9- Encümen Kaleminin görev, yetki ve sorumluluğu (1) Encümenin tespit olunan günlerde toplantısını koordine etmek. (2)Başkanlık Makamından Encümende görüşülmek üzere havale edilen dosyalar bilgisayar ortamında kayda almak. (3) Gündemi oluşturmak üyelere dağıtımını sağlamak. (4) Karara bağlanan teklifler karar defterine kayıt edilip, kararları yazmak ve imzaya sunmak. (5) Kararları Teklif Müdürlüğüne gereği yapılmak üzere göndermek. (6) Tüm Encümen kararlarının numara sırası vererek klasörleyerek arşivlemek. 10- Kayıt Memurlarının Evrak Kayıt, Arşiv İşlemleri ve Sorumluluğu (1) Genel Evrakla ilgili görevleri şunlardır. (a) Başkanlığımıza diğer kurum, kuruluş ve şahıslardan gelen bütün evraklar ile Başkanlığımızdan gönderilen evraklar, Genel Evrak bölümünde ilgili memurlar tarafından zimmetle imza karşılığı ya da, ilgilisinden elden teslim almak. (b) Başkanlığımıza bağlı tüm birimler dışarıdan kendi birimine evrak kabul edemezler ve dışarıya kendi birimlerine evrak gönderemezler. (c) Genel evrak bölümüne tüm evraklar bilgisayar ortamında, otomasyon programında gelengiden evrak kaydına almak. (2) Gelen Evrak, Belediye Başkanlığımıza posta, kurye ve vatandaş kanalı ile gelen evrakları, görevli memur tarafından zimmetle teslim alındıktan sonra bilgisayar ortamında kayıt altına alınıp, havale işlemlerinden sonra evraklar ilgili Müdürlüklere teslim edilir. (3) Giden Evrak, (a)belediye Başkanlığımıza bağlı Müdürlüklerden gelip, dışarıya gönderilecek evraklar bilgisayar ortamında kayıt edildikten sonra Müdürlüğümüz kuryesi ile postaneye, kurum ve kuruluşlara zimmet ile teslim edilir. (b) İşlemi biten evraklar ilgili dosyasına konularak Müdürlük arşivinde saklanır. (c) Yazı İşleri Müdürünün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur. (4) 1608 Sayılı Yasa Gereği Ceza Evrakları, (a) Zabıta Müdürlüğünce tutulan ceza zabıtları Müdürlüğümüzce bilgisayar kayıt altına alındıktan sonra liste yapılarak, Başkanlık Onayı ile Belediye Encümenine sunmak. 5

7 (b) Encümenden çıkan karar sonucu tebliğ etmek üzere Zabıta Müdürlüğüne göndermek. (c) Tebliğden sonra gelen alındılar evraklarla birleştirilip, para cezası tahsil işlemleri için, Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek. (5) 4109 Sayılı Yasa Gereği Asker Aile Yardımı, (a) Bölgemizde ikamet eden asker ailelerinin yazılı müracaatı üzerine, talep dilekçeleri ve ekli evraklar kayıt altın almak. (b) Yardımdan yararlanmak isteyen kişilerden; a)ikametgâh, b) Nüfus Cüzdanı Sureti ni almak (c) Müteakiben gerekli tahkikatın ve bilgilerin alınabilmesi için; 1) Mahalle Muhtarlığına, 2) Nüfus Müdürlüğüne, 3) Askerlik Şube Başkanlığına, 4) Zabıta Müdürlüğüne, 5) Tapu Sicil Müdürlüğüne, (d) Belirtilen kurumlara muhtaçlığın tespiti ve diğer bilgilerin toplanması için yazışmalar yapmak. (e) Alınan cevaplar doğrultusunda, dosya tamamlandıktan sonra, Başkanlığın onayı ile Belediye Encümeni sevk etmek. (f) Belediye Encümenince alınan karar doğrultusunda dosya Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek. 11- Arşiv Sorumlusu ve Görevleri (1) Çekmeköy Belediye Başkanlığı nın Kurum arşivi hizmet ve faaliyetleri Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülür. Birim Arşivleri ise Başkanlığımızın ilgili birim müdürlüklerince yürütülür. Bu konuda yetki ve sorumluluk; Kurum arşivinde Yazı İşleri Müdürlüğüne, Birim Arşivlerinde ise; ilgili müdürlüklere aittir. (2) Kurum Arşiv hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi için üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim görmüş arşiv konusunda deneyimli Yöneticiler, Arşiv Uzmanı Teknisyenler ve Arşiv Personeli görevlendirilir. Bu elemanların temin edilememesi halinde ve birim arşivlerinde, arşiv hizmetlerinin yürütülebilmesi için mevcut personel arasında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip elemanlardan yararlanılır. (2) Kurum arşivine giren, çıkan ve arşivde bulunan tüm dosyaların düzenli bir şekilde arşivlenmesi ve muhafazasından sorumludur. (3) Kurum Arşive giren ve çıkan tüm dosyaları numaralandırmak. (4) Kurum Arşivi ile ilgili dosyaların Müdürlüklerin istemesi halinde Çekmeköy Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Ek 7 de belirtilen Arşivden Malzeme İsteme Fişi ile ilgisine verilmesini ve alınmasını sağlamak. (5) Tüm iş ve işlemlerinden birim amirleri ile Müdüre bilgi verir. Bu çalışmalarının yanında Müdürün vereceği diğer görevleri de yapmak. 6

8 12- Kuryenin Görev, Yetki ve Sorumluluğu (1) Birimlerden gelen resmi kurumlara veya şahıslara giden evrakları zimmetle veya posta ile göndermek. (2) Belediyeye ait evrakları yine zimmetle teslim almak. (3)Yazı İşleri Müdürü nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur. 13- Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Doğrudan Başbakanlık (1) Başbakanlık İletişim Merkezi; BİMER, bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesinin yanı sıra, müracaatlara, cevapların daha hızlı, etkin ve ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkân sağlanmıştır sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Edinme Birimi Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleme amacı ile oluşturulan Bilgi Edinme Birimi sayesinde müracaatlara, cevapların daha hızlı, etkin ve ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkân sağlanmıştır. 15- Genel İdari Hizmetler (1) Belediyemize gelen posta iletilerini teslim almak ve ilgili birimlere tebliğ etmek. (2) Kurum içi veya dışında verilecek olan seminer, eğitim ve buna benzer etkinliklerin gerçekleşebilmesi için gereken İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teklifte bulunma. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı: Yazı İşleri Müdürlüğü 2011 yılı Ekim ayında Yeni Hizmet Binasına geçerek hizmet vermeye başlamıştır. Buna göre; 2011 yılının ilk 9 ayında Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Ek Hizmet Binasın Başkanlık katında, son 3 ayında ise Yeni Belediye Ana Hizmet Binasında hizmetlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir. a. Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz, hizmetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından tahsis edilen 3 (üç) araçla sürdürmektedir. Tablo1: Hizmet Araçları HİZMET ARAÇLARI TABLOSU Aracın Cinsi Mülkiyet Durumu Resmi Kiralık adet 3 adet 3 adet Toplam adet 3 adet 3 adet Kaynak : Yazı İşleri Müdürlüğü,

9 b. Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekânlar ve hizmet birimleri aşağıda sunulmuştur. Tablo2: Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri (İlk 9 Ay) 2011 (Son 3 Ay) Kullanım Amacı Alanı ( m² ) Sayı Alanı ( m² ) Sayı Alanı ( m²) Sayı Alanı ( m²) Sayı Müdür Odası 10 1 Adet 10 1 Adet 10 1 Adet 31,93 1 Adet Yazı İşleri Kalem Odası 20 1 Adet 20 1 Adet 20 1 Adet 108,85 1 Adet Meclis Salonu 45 1 Adet 45 1 Adet 45 1 Adet 187,34 1 Adet Meclis Dinleyici Salonu ,69 - Encümen Salonu 15 1 Adet 15 1 Adet 15 1 Adet 52,82 1 Adet Evlendirme Memurluğu Odası 10 1 Adet 10 1 Adet 10 1 Adet Encümen Odası Kullanılmaktadır Toplam 429,63 (m²) 5 Adet Kaynak : Yazı İşleri Müdürlüğü, Örgüt Yapısı: Organizasyon Şeması Organizasyon şeması Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde son şeklini almıştır. Organizasyon şemasında da görüldüğü gibi Yazı İşleri Müdürlüğü, Müdüre bağlı olarak 1 Şeflik, 5 ana servis ve bunlara bağlı 2 de alt servisten oluşmaktadır. 8

10 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen-Meclis, Genel Evrak Servisi ve Nikâh İşlemlerini kayıt ve form tanzim süresini 2009 yılında UNIVERSAL YAZILIM tarafından hazırlanan U.Kbs Kent Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirmeye başlamış, 2010 yılında ise SAYSİS üzerinden devam etmiştir. Tablo 3: Teknolojik Altyapı Türü TEKNOLOJİK ALTYAPI Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri Bilgisayar (Masaüstü) 10 Adet - 12 Adet - 13 Adet - Yazıcı 2 Adet - 4 Adet - 5 Adet - Notebook 2 Adet - 1 Adet - 2 Adet - Cep telefonu 1 Adet - 1 Adet - 1 Adet - Telsiz telefon 2 Adet - 2 Adet - 2 Adet - Sabit Telefon 4 Adet - 8 Adet - 11 Adet - Faks 1 Adet - 1 Adet - 1 Adet - Fotokopi makinesi 1 Adet - 1 Adet - 1 Adet - Tarayıcı 1 Adet - 1 Adet - 3 Adet - Posta Ücret Ödeme Makinesi Adet - 1 Adet - Aile Cüzdan Yazıcısı 1 Adet - 1 Adet - 1 Adet - Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları: Yazı İşleri Müdürlüğünde 5 adet Memur, 1 adet Sözleşmeli Memur, 4 adet işçi Personel olmak üzere toplam 10 personel ile Çekmeköy halkına hizmet vermektedir. Statü Tablo 4: Mevcut Kadro Durumu Sayısı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Yüzde (%) 9 Sayısı Yüzde (%) Sayısı Yüzde Memur 4 %44,5 2 %25 5 % 50 Kadrolu İşçi 5 %55,5 5 %62,5 4 % 40 Geçici İşçi Mevsimlik Sözleşmeli %12,5 1 % Sunulan Hizmetler: Toplam 9 % % % 100 Kaynak: İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 2011 Belediye Meclisi; Belediyenin en büyük karar organı olan Belediye Meclisi, Her ayın ilk haftasının Pazartesi günü düzenli olarak toplanması ile ilgili Meclis Üyelerine gündemi gönderir. Müdürlüklerden gelen konuların Mecliste görüşülüp karara bağlanması işlemlerinin ve bu kararların onaylanması için Kaymakamlık ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı göndermek. Onaylanan kararları uygulamaya geçilmesi için diğer Müdürlüklere tebliğ yapmak. Belediye Encümeni; Belediyemizin ikinci en büyük karar organıdır, Diğer Müdürlüklerden çeşitli konularda evraklar gelir, Encümen kalemi gelen dosyaları gündemine alır ve toplantıya sunar. (%)

11 Toplantıda konular tek tek görüşülerek karara bağlanır. Alınan Encümen Kararlar kalem tarafından yazılır ve ilgili Müdürlüklerine tebliğ edilir. Genel Evrak; Belediyemize Resmi Kurumlardan, Vatandaştan ve Tüzel Kişilerden gelen her türlü resmi yazı, dilekçe ve evrakları zimmetle alınıp, Kurum Amirlerinden havale alındıktan sonra elektronik ortamda kaydını yaparak ilgili servis ve Müdürlüklere zimmet ile tebliği yapmak. Aynı zamanda Müdürlüklere gelen evrakların çıkış kaydı yapılarak kurye veya posta ile gönderilmesini sağlar. Evlendirme Memurluğu; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ile Evlendirme Yönetmeliğine göre; Müracaatların kabulü, Nikâh akitlerinin hazırlanması, Mernis belgelerin zamanında ilçe nüfus Müdürlüğüne bildirmesini sağlar. Asker Aile Yardımı; 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun göre; Müracaatların kabulü, Gerekli Tahkikatların yapılması için yazışmaların yapılması, Encümende görüşülmek üzere sunulması ve çıkan kararların üst yazısı yazılarak tebliğ yapmak. Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER; BİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesinin yanı sıra, müracaatlara, cevapların daha hızlı, etkin ve ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkân sağlanmıştır sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Edinme Birimi: Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla bilgi edinme birimimiz oluşturulmuş ve doğrudan kurum yöneticisine bağlı olarak bilgi edinme yetkilisi görevlendirilmiştir. Bu amaçla tarih ve M.34.6.ÇEK.0.77/241727/104 sayılı Başkanlık Onayı ile Bilgi Edinme Sorumlusu görevlendirilmiştir. Bu birimlerin, bilgi edinme başvurusu yapılabilmesini kolaylaştıracak fiziki mekana ve teknik donanıma sahip olması esas olup bu konuda Çekmeköy Belediyesi SAYSİS Otomasyonunda gerekli teknik altyapı sağlanmış ve çalışmalarına devam etmektedir. Bilgi Edinme Birimi görevli personeli, bilgi edinme hakkını kullanacak kişilerin istekleri halinde, başvurunun nasıl yapılacağı, talep edilen bilgi veya belgenin kurum ve kuruluşun hangi biriminde bulunabileceği ve başvuru sonrasındaki işlemler konusunda bilgi verir, açıklama yapar, gerekli yardımı sağlar ve bilgi edinme başvurularıyla ilgili işlemleri yapar. Bilgi edinme başvurusunda bulunan kişilerin, kurum ve kuruluşların ellerinde hangi konularda ve ne türden bilgi veya belgeler bulunduğu konusunda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla, tarih ve sayılı R.G. ve 20004/7189 Karar sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak kurum dosya planları, bilgi edinme birimlerinde bulundurulur ve bunlardan yeterli sayıda nüsha başvuru sahiplerinin istifadesine sunulur. Kurum Arşivi: Çekmeköy Belediye Başkanlığının Kurum Arşivi hizmet ve faaliyetlerini yürütmek. Bu amaçla Arşiv yönetmeliğinin oluşturulmasını, Standart dosya ve saklama planının hazırlanmasını, eğitimleri verilmesi ve uygulanmasını, Kurumun arşiv hizmetlerinin düzenlenmesini, Mevcut arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, Herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, Gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve Milli menfaatlere uygun olarak devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerini ve saklanmasına lüzum kalmayan malzemenin ayıklama ve imhasını yapılmasını sağlar. 10

12 II- AMAÇ ve HEDEFLER Çekmeköy Belediyesi Stratejik Planında Yazı İşleri Müdürlüğü ne ait yer alan Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler ve Performans Hedefleri şunlardır. Tablo 5: Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Performans Hedefi F.NO STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYET ALT FAALİYET PERFORMANS HEDEFİ Kurumsal Gelişimin Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi Periyodik Toplantıların Yapılması Müdürlerin kendi personeli ile toplantıları 12 Adet Kurumsal Gelişimin Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi Kurum Arşivinin Kurulma Oranı % Kurumsal Gelişimin Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi Dijital Arşive Geçme Oranı % Kurumsal Gelişimin Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi Arşiv Eğitimi 1 Adet Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Asker Aile Yardımı 200 Aile Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, Performans Programı

13 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler: 1- Bütçe Uygulama Sonuçları: Tablo 6: Bütçe Uygulama Sonucu GİDER BÜTÇESİ Bütçe Faaliyet I Açıklaması Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı (%) Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı(%) Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı(%) , ,02 71, , ,90 % , ,89 51, , ,96 8, , ,50 % , ,16 85, , ,97 36, , ,00 % , ,00 90, , ,55 % , ,55 118, , , TOPLAM , ,95 % 48, , ,95 % , ,60 % 74,45 Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, SAYSİS Otomasyon Programı 2011 Tablo 6.1: Bütçe Uygulama Sonucu BÜTÇE VE GİDER DURUMU Bütçe Faaliyet Müdürlük Bütçesi , , ,00 Bütçe Gerçekleşme Durumu , , ,60 Bütçe Gerçekleştirme Oranımız(%) % 48,75 % 98 % 74,4 12

14 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: a Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18. maddesine göre Belediyemizin en büyük karar organı olan Çekmeköy Belediye Meclisinin dönemi içerisinde yapmış olduğu oturum sayıları ve almış olduğu kararlar şu şekildedir: 2009 yılında ( Olağan, 27 birleşimde) toplantıda (106) adet karar 2010 yılında ( Olağan, 33 birleşimde) toplantıda (75) adet karar 2011 yılında ( Olağan, 33 birleşimde) toplantıda (417) adet karar tarihleri arasında 33 oturum yapılmış olup, 417 Adet Meclis Kararı alınmıştır. Bu kararların onaylanması için Kaymakamlık ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına sunulmuş ve Belediyemizin ilgili birimlerine gerekli tebligatlar yapılarak uygulamaya geçirilmiştir. Birimimizde kalan suretler 2 (iki) ayrı klasörde tasnif edilerek arşivlenmiştir. Tablo 7: Çekmeköy Belediyesi Meclis İşlemleri BELEDİYE MECLİSİ Birleşim Karar Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü, 2011 b Belediye Encümeni 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 34. maddesine göre Belediye Encümeninin görev ve yetkilerine göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Belediye Encümeninin 2011 dönemi içerisinde yapmış olduğu toplantı sayıları ve almış olduğu kararlar şu şekildedir: 2009 yılında (67 ) toplantıda (712) karar, 2010 yılında (101) toplantıda (1071) karar 2011 yılında (101) toplantıda (836) karar tarihleri arasında 101 oturum yapılmış olup, 836 Adet Encümen Kararı alınmıştır. Alınan kararlar Encümen Kalemi tarafından arşivlenerek uygulamaya geçilmesi için en kısa sürede ilgili birimlere tevdi edilmiştir. Tablo 8: Çekmeköy Belediyesi Encümen İşlemleri BELEDİYE ENCÜMENİ Oturum Karar Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü,

15 c Asker Aile Yardımı Çekmeköy Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışı ile Asker Aile Yardımları yapılmaktadır. Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 sayılı kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine Belediye olarak üzerimize düşen yardımları yapmaktayız tarihleri arasında 384 adet müracaat alınmış olup, 303 adet kabul edilmiş ve 81 Adet Asker Aile Yardımı ise çeşitli nedenlerden dolayı reddedilmiştir. Tablo 9: Çekmeköy Belediyesi Asker Aile Yardımları Asker Aile Yardımı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Müracaat Kabul Edilen Red Edilen Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü, 2011 d Genel Evrak Belediye Başkanlığına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gelen tüm resmi evraklar ile vatandaş öneri, istek ve şikâyetlerini içeren dilekçeler Müdürlüğümüz tarafından kabul edilir. Müdür veya Şef tarafından havale edilerek Genel Evrak servisinden kayıt numarası aldıktan sonra evraklar Kurum İçi Zimmet Defteri ile ilgili birime imza karşılığında teslim edilir. Belediyemize 5747 Sayılı Kanun ile bağlanan Ömerli Belde Belediyesinden devrolan Posta Ücret Ödeme Makinesi PTT nezdinde kullanım izni Belediyemiz adına tescil edilerek, Posta gönderi hizmetlerinde kullanılmaktadır. Genel Evrak Sirkülâsyonu Tablo 10: Çekmeköy Belediyesi Genel Evrak Bilgisi 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Gelen Evrak Giden Evrak TOPLAM Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü, tarihleri arasında Belediye Başkanlığımıza ve Müdürlüğümüze Gelen Evrak sayısı ; Giden Evrak sayısı olmak üzere Toplam Gelen-Giden Evrak Sayısı dır. 14

16 e Evlendirme Memurluğu Belediyelerin görevlerinden olan evlendirme hizmeti Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Evlenmeye karar veren çiftleri müracaat kayıtları alınması ve işlemleri yapılarak nikâh günü verilir. Yapılan nikâh akitleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirmesini sağlar Sayılı Kanun ile İlçe Statüsüne gelen belediyemiz; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 22. Maddesinin ikinci fıkrası ile Belde Belediyeleri yabancı uyruklu nikâhlar için yetkili değilken 29 Mart 2009 yerel seçimlerinden sonra ilçemizde artık yabancı uyruklu nikâhlar kıymak için yetkili olmuştur tarihleri arasında toplam adet müracaat alınmış, Adet Nikâh Akdi gerçekleştirilmiş, 305 Adet İzin Belgesi düzenlenmiş ve 7 Adet Nikâh İptal edilmiştir. Tablo 11: Çekmeköy Belediyesi Nikâh İşlemleri 2011 Yılı Nikâh İşlemleri Toplam Nikâh Başvurusu Hafta İçi Nikâh Akdi Hafta Sonu Nikâh Akdi Toplam Nikâh Akit Sayısı Nikâh İçin İzin Belgesi Düzenlenenler Yabancı Uyruklu Nikâh Akdi Belediye Başkanın Kıydı Nikâh Akdi Belediye Başkan Yardımcıları Kıydı Nikâh Akdi İptaller Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü, 2011 f Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER): tarihleri arasında 117 adet müracaat alınmıştır, konusu itibariyle gelen 117 adet başvuru ilgili Müdürlüklere havale edilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Tablo 12: Çekmeköy Belediyesi Yılı BİMER İşlemleri BİMER Müracaat Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü, 2011 g Bilgi Edinme ile İlgili İş ve İşlemler: tarihleri arasında 280 adet müracaat alınmış, konusu itibariyle gelen 279 adet başvuru ilgili Müdürlüklere havale edilmiş ve sonuçlandırılarak ilgilisine bilgi verilmiştir. 1 adet başvuru ise red edilmiştir. Tablo 13: Çekmeköy Belediyesi Yılı Bilgi Edinme Birimi İşlemleri Toplam Kabul Edilen Reddedilen Toplam Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü,

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik Sultangazi Belediyesi Yazı İşleri

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Ümraniye Belediyesi Mali

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 7 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU... 8 GENEL BİLGİLER..0 MİSYONUMUZ, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER... YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... BELEDİYENİN GÖREVLERİ...

Detaylı

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU 2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU DENETLENEN KURUM : Meram Belediyesi BELEDİYE BAŞKANI : Fatma TORU KURUM : Meram Belediyesi YAPILAN DENETİM : Meram Belediyesinin 2014 Yılı İçerisinde Gerçekleşen

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Temizlik İşleri Büro Şefliği Çevre Koruma Şefliği Katı Atık ve Geri Dönüşüm Şefliği 1 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. ĠSTANBUL ĠLĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE- 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA BELEDİYESİ Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Bu Yönetmelik, Yalova Belediyesi nin Kuruluş, Teşkilat,Görev ve Çalışma esaslarını

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 194 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK AMAÇ : MADDE

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik Altınordu Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, İnsan Kaynakları

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı