İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU"

Transkript

1 MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş olup, Belediye Başkan Yardımcısı Şenol ÇETİN e bağlı olarak görev yapmaktadır Sayılı Belediye ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunları ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Ülkemizdeki Belediyelerde olduğu gibi Belediyemizde de Soysal Belediyecilik yolunda hizmetlerin çağdaş, kaliteli ve hızlı verilmesi açısından performansımızı arttırmıştır. Müdürlüğümüz; İnsan öğesinin en değerli varlık olduğu bilinci ile Çekmeköy halkının mutluluğunu esas alarak hizmet kusursuzluğunu yakalamak için; saydam, katılımcı ve özveriyle hizmet vermektedir Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi, Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Müdürlüğümüze ait 2010 yılı faaliyet raporu aşağıdaki gibidir. 0

2 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU İçindekiler...1 I- GENEL BİLGİLER...2 A- Misyon ve Vizyon:...2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:...2 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı: Örgüt Yapısı: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: İnsan Kaynakları: Sunulan Hizmetler:...9 II- AMAÇ ve HEDEFLER...10 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...10 A- Mali Bilgiler: B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri: Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:...16 A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:...17 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon: Misyonumuz; Çekmeköy de yaşayanların ortak nitelikli yerel ihtiyaçlarını karşılayarak, kentsel yaşam kalitesini artırmak. Vizyonumuz; Sorunları çözen, geleceği yapılandıran belediye B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 1- Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları (1) Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu nun 48. maddesi gereğince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. (2) Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, Meclis ve Encümen kararlarının alınması, nikâh akitlerinin yapılması ve asker ailelerine yardım edilmesi iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir. a) 5393 Sayılı yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar, Meclis toplantılarını süresi içerisinde ilan edilmesini sağlar, Meclis toplantı tutanaklarını tutar, toplantıları kayda alır, kayıtların kaset çözümlemesini yapar ve arşivler. Meclis kararlarının yazılımını sağlar ve birer nüshasını arşivler. Karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırır. Meclis kararları ve gündemini internette yayınlatır. b) 5393 Sayılı yasanın 33. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından Encümen üyesi olarak görevlendirilen Yazı İşleri Müdürü, mahiyetinde çalışan elemanlar aracılığı ile Encümenin çalışma koşullarını ve karar alınmasını sağlar. Kararları dikte eder. Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kayıt yapar. İlgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır. Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler. c) Yazı İşleri Müdürlüğü, belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim alır. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını belirli bir düzen içerisinde sağlar. d) Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı yasa ve Medeni Kanunla Belediye Başkanına görev olarak verilen resmi nikâh işlemlerini Başkanın onayı ile görevlendireceği evlendirme memuru aracılığı ile yapar. Evlendirme memurluğu görev ve sorumluluk açısından Müdürlüğün yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. e) Yazı İşleri Müdürlüğü Muhtaç Asker Ailelerine 4109 sayılı Kanuna istinaden Encümen Kararı alınarak asker aylığı bağlanmasını sağlar. 2- Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları (1) Yazı İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. (2) Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini ve koordinasyonu sağlamak. (3) Müdürlükte çalışanlar arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasını görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, mesai takibini yapmak. 2

4 (4) Müdürlük işlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarının düzenleyerek, personel arasında uyumlu işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek (5) Yazı İşleri Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını vermek. (6) Yazı İşleri Müdürlüğünde 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütmek. (7) Yazı İşleri Müdürlüğünü Başkanlık makamına karşı temsil etmek. (8) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek. (9) Yazı İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlülük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir. (10) Yazı İşleri Müdürlüğü diğer Müdürlük ve Kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak işlemlerin yerine getirilmesinin temin etmek. (11) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak. (12) Müdürlüğe ait stratejik Planlar hazırlamak ve faaliyetleri stratejik planlara uygun olarak yapmak (13) Encümen üyesi seçildiği takdirde Encümen toplantısına katılmak. (14) Müdürlük içi yönergeler yayınlar belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklara toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek. (15) Görev alanı ile ilgili uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ile ilgili tedbirleri almak. Başkanlık Makamına teklifte bulunmak. (16) Yazı İşleri Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. (17) Başkanlık Makamından verilen diğer görevleri yapmak. 3- Şefin Görev ve Sorumlulukları (1) Müdüre bağlı olarak çalışır. Müdürlükte çalışan ve kendine bağlı olan tüm memur, işçi, stajyer ve yardımcı hizmetler personelinin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden bağlı Müdüre karşı sorumludur. (2) Birimdeki personelinin çalışmalarından, büro işlerinden, evrak düzeninden birinci derecede sorumludur. İzinli veya raporlu olan diğer şeflerin yerine görevlendirilmesi halinde veya görevlendirme yapılmasa bile diğer birim şeflerinin yerine işlerini yürütmekle Müdüre karşı sorumludurlar. (3) Ayrıca Müdürün verdiği diğer tüm görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür. 4-Evlendirme Şefliği Görev Yetki ve Sorumluluğu (1) Evlendirme Memurluğuna usulüne uygun başvuruları kanunlar dâhilinde kabul eder ve bu başvuruları Deftere kayıt etmek. (2) Nikâh akdi için müracaat edenlerin evraklarının yönetmelik hükümlerine göre tam ve noksansız olduğunu kontrol etmek ve kontrolden sonra nikâh için gün vermek. (3) Makbuz karşılığı akit ücretlerini tahakkuka bağlamak. (4) Evlenme kütüğüne Mernis tutanaklarına kayıtları geçmek. (5) Cüzdanları hazırlamak ve kayıtları Nüfus Müdürlüğüne bildirmek. (6) Yazı İşleri Müdürü nün başkaca verdiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur. 3

5 Evlendirme Şefi; a) İşleri organize eder, personeli denetler, görev bölümü yapar, aksaklıları Müdüre bildirmek b) Müdürü tarafından verilen görevleri Müdür adına yürütür, c) Yapılan tüm yazışmalarda Müdürün onayını ve parafını almak, d) Evlendirme Memurluğuna ait iş ve işlemlerden Müdüre karşı sorumludur, 5- Mutemet (1) Memurlar arasından Müdür tarafından görevlendirilir. Müdürün ayrıca vereceği işler yanında başlıca şu görevler yürütülür: (2) Müdürlük ile ilgili yıllık bütçeyi düzenlemek, (3) Maaş mutemetliği yanında, sağlık, tedavi ve ödenek işlemleri, ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin araç, gerecin alımından, onarımından ve muhafaza edilmesinden sorumludur. (4) Gerektiğinde acil ödemeler için avans çeker ve işlem sonucu ile fatura ve benzeri belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü ne göndererek avans kapama işlemlerini yürütmek. (5) Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek, 6- Ayniyat (Demirbaş) Memuru (1) Memurlar arasından Müdür tarafından görevlendirilir. Müdürün ayrıca vereceği işler yanında başlıca şu görevler yürütülür: (2) Demirbaş eşya ve ayniyat işleri ile ilgili defter ve kayıt cetvellerini düzenli bir şekilde tutup muhafaza etmekten sorumludur. (3)Hurdaya ayrılan, terkini veya sarfı gereken malzeme var ise takibini ve terkin işlemlerini yapmak. (4) Müdürün verdiği diğer görevleri de yerine getirmek. Tüm işlerini birim amirlerinin (Şef ve Müdür) bilgi ve gözetiminde doğru ve zamanında yapmak zorundadır. 7-Yazı İşleri Büro Personelin Yetki ve Sorumluluğu (1) Müdürlük Yönetmeliğinde Müdürlüğün görevleri başlıklı 7. Maddenin (c) fıkrasında belirtilen görevlerin dışında kalan (a, b, d, e, ) fıkralarında belirtilen görevlerin tam ve zamanında yapılmasını takip eder ve Müdürü bilgilendirmek. (2) İşleri organize eder, personelin belirlenen ölçülerde çalışmasını ve yapılan görev bölümünün işleyişini sağlar, meydana gelen aksaklıklar Müdüre bildirmek. (3) Müdür tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini takip eder ve Müdüre bilgi vermek. (4) Bürodaki tüm iş ve işlemlerin (Meclis ve Encümen Kalemi, Kurye ve Kayıt Memurlarının görevlerinin)sağlıklı yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur. (5) Yapılan tüm yazışmalarda Müdürün paraf onayını almak. (6) Büronun temizlik düzen ve çalışma huzurunu sağlar, olumsuzlukları Müdüre bildirmek. 8-Meclis Kaleminin görev, yetki ve sorumluluğu (1) 5393 sayılı yasada belirtilen günlerde Meclisin toplantı yapmasını koordine etmek. (2)Belediye Meclisine Başkanlık Makamından havaleli gelen teklifleri bilgisayar ortamında kayda almak. 4

6 (3) Görüşülen ve komisyona havale edilen teklifleri kararını yazarak komisyona vermek. (4) Komisyon tarafından hazırlanan Raporları toplantıda belediye Meclisine sunulması işlemlerini yapmak. (5) Karara bağlanan tekliflerin, kararları yazılıp imzalanmasını müteakiben İmarla ilgili olanları Büyükşehir belediyesine tümünü de süresi içinde mahallin en büyük Mülki İdare Amirine göndermek. (6) Kesinleşen Meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurmak. (7) Kararların aslını Meclis karar klasörüne suretleri de Meclis karar suretleri dosyasına kaldırmak. (8) Meclis kararlarının bir sureti ilgili Müdürlüğe zimmetle teslim etmek. 9- Encümen Kaleminin görev, yetki ve sorumluluğu (1) Encümenin tespit olunan günlerde toplantısını koordine etmek. (2)Başkanlık Makamından Encümende görüşülmek üzere havale edilen dosyalar bilgisayar ortamında kayda almak. (3) Gündemi oluşturmak üyelere dağıtımını sağlamak. (4) Karara bağlanan teklifler karar defterine kayıt edilip, kararları yazmak ve imzaya sunmak. (5) Kararları Teklif Müdürlüğüne gereği yapılmak üzere göndermek. (6) Tüm Encümen kararlarının numara sırası vererek klasörleyerek arşivlemek. 10- Kayıt Memurlarının Evrak Kayıt, Arşiv İşlemleri ve Sorumluluğu (1) Genel Evrakla ilgili görevleri şunlardır. (a) Başkanlığımıza diğer kurum, kuruluş ve şahıslardan gelen bütün evraklar ile Başkanlığımızdan gönderilen evraklar, Genel Evrak bölümünde ilgili memurlar tarafından zimmetle imza karşılığı ya da, ilgilisinden elden teslim almak. (b) Başkanlığımıza bağlı tüm birimler dışarıdan kendi birimine evrak kabul edemezler ve dışarıya kendi birimlerine evrak gönderemezler. (c) Genel evrak bölümüne tüm evraklar bilgisayar ortamında, otomasyon programında gelengiden evrak kaydına almak. (2) Gelen Evrak, Belediye Başkanlığımıza posta, kurye ve vatandaş kanalı ile gelen evrakları, görevli memur tarafından zimmetle teslim alındıktan sonra bilgisayar ortamında kayıt altına alınıp, havale işlemlerinden sonra evraklar ilgili Müdürlüklere teslim edilir. (3) Giden Evrak, (a)belediye Başkanlığımıza bağlı Müdürlüklerden gelip, dışarıya gönderilecek evraklar bilgisayar ortamında kayıt edildikten sonra Müdürlüğümüz kuryesi ile postaneye, kurum ve kuruluşlara zimmet ile teslim edilir. (b) İşlemi biten evraklar ilgili dosyasına konularak Müdürlük arşivinde saklanır. (c) Yazı İşleri Müdürünün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur. (4) 1608 Sayılı Yasa Gereği Ceza Evrakları, (a) Zabıta Müdürlüğünce tutulan ceza zabıtları Müdürlüğümüzce bilgisayar kayıt altına alındıktan sonra liste yapılarak, Başkanlık Onayı ile Belediye Encümenine sunmak. 5

7 (b) Encümenden çıkan karar sonucu tebliğ etmek üzere Zabıta Müdürlüğüne göndermek. (c) Tebliğden sonra gelen alındılar evraklarla birleştirilip, para cezası tahsil işlemleri için, Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek. (5) 4109 Sayılı Yasa Gereği Asker Aile Yardımı, (a) Bölgemizde ikamet eden asker ailelerinin yazılı müracaatı üzerine, talep dilekçeleri ve ekli evraklar kayıt altın almak. (b) Yardımdan yararlanmak isteyen kişilerden; a)ikametgâh, b) Nüfus Cüzdanı Sureti ni almak (c) Müteakiben gerekli tahkikatın ve bilgilerin alınabilmesi için; 1) Mahalle Muhtarlığına, 2) Nüfus Müdürlüğüne, 3) Askerlik Şube Başkanlığına, 4) Zabıta Müdürlüğüne, 5) Tapu Sicil Müdürlüğüne, (d) Belirtilen kurumlara muhtaçlığın tespiti ve diğer bilgilerin toplanması için yazışmalar yapmak. (e) Alınan cevaplar doğrultusunda, dosya tamamlandıktan sonra, Başkanlığın onayı ile Belediye Encümeni sevk etmek. (f) Belediye Encümenince alınan karar doğrultusunda dosya Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek. 11- Arşiv Sorumlusu ve Görevleri (1) Birim Personeli arasından Müdür tarafından görevlendirilir. (2) Müdürlük arşivine giren, çıkan ve arşivde bulunan tüm dosyaların düzenli bir şekilde arşivlenmesi ve muhafazasından sorumludur. (3) Arşive giren ve çıkan tüm dosyaları numaralandırmak. (4) Arşiv ile ilgili dosyaların Müdürlük istemesi halinde ilgisine verilmesini ve alınmasını sağlamak. (5) Tüm işlerinden birim amirleri ile Müdüre bilgi verir. Bu çalışmalarının yanında Müdürün vereceği diğer görevleri de yapmak. 12- Kuryenin Görev, Yetki ve Sorumluluğu (1) Birimlerden gelen resmi kurumlara veya şahıslara giden evrakları zimmetle veya posta ile göndermek. (2) Belediyeye ait evrakları yine zimmetle teslim almak. (3)Yazı İşleri Müdürü nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur. 13- Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Doğrudan Başbakanlık (1) Başbakanlık İletişim Merkezi; BİMER, bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesinin yanı sıra, müracaatlara, cevapların daha hızlı, etkin ve ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkân sağlanmıştır. 6

8 14- Genel İdari Hizmetler (1) Belediyemize gelen posta iletilerini teslim almak ve ilgili birimlere tebliğ etmek. (2) Kurum içi veya dışında verilecek olan seminer, eğitim ve buna benzer etkinliklerin gerçekleşebilmesi için gereken İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teklifte bulunma. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı: Yazı İşleri Müdürlüğü Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Ek Hizmet Binasın Başkanlık katında hizmetlerini gerçekleştirmektedir. a. Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz hizmetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından tahsis edilen 3 (üç) araçla sürdürmektedir. Tablo1: Hizmet Araçları HİZMET ARAÇLARI TABLOSU Mülkiyet Mülkiyet Mülkiyet Durumu Aracın Cinsi Durumu Durumu Toplam Resmi Kiralık Resmi Kiralık Binek 0 adet 3 adet 0 adet 3 adet 3 adet Toplam 0 adet 3 adet 0 adet 3 adet 3 adet Kaynak : Yazı işleri Müdürlüğü, 2010 b. Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekânlar ve hizmet birimleri aşağıda sunulmuştur. Tablo2: Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Kullanım Amacı Alanı ( m² ) Sayı Müdür Odası 10 1 Adet Yazı İşleri Kalem Odası 20 1 Adet Evlendirme Memurluğu Odası 10 1 Adet Meclis Odası 45 1 Adet Encümen Odası 15 1 Adet Toplam 100 (m²) 5 Adet Kaynak: Yazı işleri Müdürlüğü,

9 2- Örgüt Yapısı: Organizasyon Şeması Organizasyon şeması Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde son şeklini almıştır. Organizasyon şemasında da görüldüğü gibi Yazı İşleri Müdürlüğü, Müdüre bağlı olarak 1 Şeflik, 4 ana servis ve bunlara bağlı 2 de alt servisten oluşmaktadır. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen-Meclis, Genel Evrak Servisi ve Nikâh İşlemlerini kayıt ve form tanzim süresini 2009 yılında UNIVERSAL YAZILIM tarafından hazırlanan U.Kbs Kent Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirmeye başlamış, 2010 yılında ise SAYSİS üzerinden devam etmiştir. Tablo 3: Teknolojik Altyapı TEKNOLOJİK ALTYAPI Türü Sayısı Özellikleri Yeri Bilgisayar 12 Adet - Yazı İşleri Müdürlüğü Yazıcı 4 Adet - Yazı İşleri Müdürlüğü Notebook 1 Adet - Yazı İşleri Müdürlüğü Cep telefonu 1 Adet - Yazı İşleri Müdürlüğü Telsiz telefon 2 Adet - Yazı İşleri Müdürlüğü Sabit Telefon 8 Adet - Yazı İşleri Müdürlüğü Faks 1 Adet - Yazı İşleri Müdürlüğü Fotokopi makinesi 1 Adet - Yazı İşleri Müdürlüğü Tarayıcı 1 Adet - Yazı İşleri Müdürlüğü Posta Ücret Ödeme Makinesi 1 Adet - Yazı İşleri Müdürlüğü Aile Cüzdan Yazıcısı 1 Adet - Yazı İşleri Müdürlüğü Kaynak: Yazı işleri Müdürlüğü,

10 4- İnsan Kaynakları: Yazı İşleri Müdürlüğünde 2 adet Memur, 1 adet Sözleşmeli Memur, 5 adet işçi Personel olmak üzere toplam 9 personel ile Çekmeköy halkına hizmet vermektedir. Tablo 4: Mevcut Kadro Durumu Statü Sayısı Yüzde (%) Memur 2 %25 Kadrolu İşçi 5 %63 Sözleşmeli 1 %13 5- Sunulan Hizmetler: Toplam 8 %100 Kaynak: İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 2010 Belediye Meclisi; Belediyenin en büyük karar organı olan Belediye Meclisi, Her ayın ilk haftasının Pazartesi günü düzenli olarak toplanması ile ilgili Meclis Üyelerine gündemi gönderir. Müdürlüklerden gelen konuların Mecliste görüşülüp karara bağlanması işlemlerinin ve bu kararların onaylanması için Kaymakamlık ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı göndermek. Onaylanan kararları uygulamaya geçilmesi için diğer Müdürlüklere tebliğ yapmak. Belediye Encümeni; Belediyemizin ikinci en büyük karar organıdır, Diğer Müdürlüklerden çeşitli konularda evraklar gelir, Encümen kalemi gelen dosyaları gündemine alır ve toplantıya sunar. Toplantıda konular tek tek görüşülerek karara bağlanır. Alınan Encümen Kararlar kalem tarafından yazılır ve ilgili Müdürlüklerine tebliğ edilir. Genel Evrak; Belediyemize Resmi Kurumlardan, Vatandaştan ve Tüzel Kişilerden gelen her türlü resmi yazı, dilekçe ve evrakları zimmetle alınıp, Kurum Amirlerinden havale alındıktan sonra elektronik ortamda kaydını yaparak ilgili servis ve Müdürlüklere zimmet ile tebliği yapmak. Aynı zamanda Müdürlüklere gelen evrakların çıkış kaydı yapılarak kurye veya posta ile gönderilmesini sağlar. Evlendirme Memurluğu; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ile Evlendirme Yönetmeliğine göre; Müracaatların kabulü, Nikâh akitlerinin hazırlanması, Mernis belgelerin zamanında ilçe nüfus Müdürlüğüne bildirmesini sağlar. Asker Aile Yardımı; 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun göre; Müracaatların kabulü, Gerekli Tahkikatların yapılması için yazışmaların yapılması, Encümende görüşülmek üzere sunulması ve çıkan kararların üst yazısı yazılarak tebliğ yapmak. Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER; BİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesinin yanı sıra, müracaatlara, cevapların daha hızlı, etkin ve ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkân sağlanmıştır. 9

11 II- AMAÇ ve HEDEFLER Çekmeköy Belediyesi Stratejik Planında Yazı İşleri Müdürlüğü ne ait yer alan Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler ve Performans Hedefleri şunlardır. Tablo 5: Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Performans Hedefi F.NO STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYET ALT FAALİYET PERFORMANS HEDEFİ Kurumsal Gelişimin Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi Periyodik Toplantıların Yapılması Müdürlerin kendi personeli ile toplantıları 12 Adet Kurumsal Gelişimin Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi Arşiv Düzeninin Arşiv Sisteminin Kurulması % Kurumsal Gelişimin Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi Arşiv Düzeninin Arşiv Ayıklama Çalışması % Kurumsal Gelişimin Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi Arşiv Düzeninin Arşiv Eğitimi 1 Adet Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Asker Aile Yardımı 200 Aile Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, Performans Programı 2010 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler: 1- Bütçe Uygulama Sonuçları: Tablo 6: Bütçe Uygulama Sonucu Bütçe Yılı Bütçe Kodu Ödenek Kalemi Bütçe ile Verilen Gerçekleşen (Ödenen) Gerçekleşme Oranı (%) Personel Giderleri , ,90 % S.G.K. Devlet Primi Giderleri , ,50 % Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 % Cari Transferler , ,55 % Sermaye Giderleri 8.500, TOPLAM , ,95 % 98 10

12 Bütçe ile Verilen Tablo 6.1: Bütçe Uygulama Sonucu BÜTÇE VE GİDER DURUMU Bütçe Gerçekleşme Durumu Bütçe Gerçekleştirme Oranı(%) ,00 TL ,95 TL % 98 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: a Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18. maddesine göre Belediyemizin en büyük karar organı olan Çekmeköy Belediye Meclisinin 2010 dönemi içerisinde yapmış olduğu oturum sayıları ve almış olduğu kararlar şu şekildedir: tarihleri arasında 33 oturum yapılmış olup, 75 Adet Meclis Kararı alınmıştır. Bu kararların onaylanması için Kaymakamlık ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına sunulmuş ve Belediyemizin ilgili birimlerine gerekli tebligatlar yapılarak uygulamaya geçirilmiştir. Birimimizde kalan suretler 2 (iki) ayrı klasörde tasnif edilerek arşivlenmiştir. Tablo 7: Çekmeköy Belediyesi Meclis İşlemleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağust. Eylül Ekim Kasım Aralık Genel Toplam Toplantı Tatil Karar Sayısı Tatil

13 b Belediye Encümeni 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 34. maddesine göre Belediye Encümeninin görev ve yetkilerine göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Belediye Encümeninin 2010 dönemi içerisinde yapmış olduğu toplantı sayıları ve almış olduğu kararlar şu şekildedir: tarihleri arasında 101 oturum yapılmış olup, Adet Encümen Kararı alınmıştır. Alınan kararlar Encümen Kalemi tarafından arşivlenerek uygulamaya geçilmesi için en kısa sürede ilgili birimlere tevdi edilmiştir. Tablo 8: Çekmeköy Belediyesi Encümen İşlemleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağust. Eylül Ekim Kasım Aralık Genel Toplam Toplantı Karar Sayısı c Asker Aile Yardımı Çekmeköy Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışı ile Asker Aile Yardımları yapılmaktadır. Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 sayılı kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine Belediye olarak üzerimize düşen yardımları yapmaktayız tarihleri arasında 440 adet müracaat alınmış olup, 239 adet kabul edilmiş ve 201 Adet Asker Aile Yardımı ise çeşitli nedenlerden dolayı reddedilmiştir. Tablo 9: Çekmeköy Belediyesi Asker Aile Yardımları Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağust. Eylül Ekim Kasım Aralık Genel Toplam Müracaat Kabul Edilen Red Edilen d Genel Evrak Belediye Başkanlığına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gelen tüm resmi evraklar ile vatandaş öneri, istek ve şikâyetlerini içeren dilekçeler Müdürlüğümüz tarafından kabul edilir. Müdür veya Şef tarafından havale edilerek Genel Evrak servisinden kayıt numarası aldıktan sonra evraklar Kurum İçi Zimmet Defteri ile ilgili birime imza karşılığında teslim edilir. Belediyemize 5747 Sayılı Kanun ile bağlanan Ömerli Belde Belediyesinden devrolan Posta Ücret Ödeme Makinesi PTT nezdinde kullanım izni Belediyemiz adına tescil edilerek, Posta gönderi hizmetlerinde kullanılmaktadır tarihleri arasında Belediye Başkanlığımıza ve Müdürlüğümüze Gelen Evrak sayısı ; Giden Evrak sayısı olmak üzere Toplam Gelen-Giden Evrak Sayısı tür Yılı Genel Evrak Sirkülâsyonu Tablo 10: Çekmeköy Belediyesi Genel Evrak Bilgisi Gelen Evrak Giden Evrak Toplam

14 e Evlendirme Memurluğu Belediyelerin görevlerinden olan evlendirme hizmeti Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Evlenmeye karar veren çiftleri müracaat kayıtları alınması ve işlemleri yapılarak nikâh günü verilir. Yapılan nikâh akitleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirmesini sağlar Sayılı Kanun ile İlçe Statüsüne gelen belediyemiz; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 22. Maddesinin ikinci fıkrası ile Belde Belediyeleri yabancı uyruklu nikâhlar için yetkili değilken 29 Mart 2009 yerel seçimlerinden sonra ilçemizde artık yabancı uyruklu nikâhlar kıymak için yetkili olmuştur tarihleri arasında toplam 1244 adet müracaat alınmış, 929 Adet Nikâh Akdi gerçekleştirilmiş, 296 Adet İzin Belgesi düzenlenmiş ve 2 Adet Nikâh İptal edilmiştir. Tablo 11: Çekmeköy Belediyesi 2010 Yılı Nikâh İşlemleri 2010 Yılı Nikâh İşlemleri Adet Toplam Nikâh Başvurusu Hafta İçi Nikâh Akdi 760 Hafta Sonu Nikâh Akdi 174 Nikâh İçin İzin Belgeli Gidenler 296 Yabancı Uyruklu Nikâh Akdi 20 Belediye Başkanın Kıydı Nikâh Akdi 20 Belediye Başkan Yardımcıları Kıydı Nikâh Akdi 27 Nikâh İptalleri 4 Toplam Müracaat Hafta İçi Nikâh Akdi Hafta Sonu Nikâh Akdi Tablo 11.1: Çekmeköy Belediyesi 2010 Yılı Nikâh İşlemleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağust. Eylül Ekim Kasım Aralık Genel Toplam İzin Belgesi İptal Edilen 2 2 f Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER): tarihleri arasında 146 Adet müracaat alınmıştır, konusu itibariyle gelen 141 Adet başvuruyu (cevaplanmış 2 bekleyen) ilgili Müdürlüklere havale edilmiştir. BİMER Müracaatları Tablo 12: Çekmeköy Belediyesi 2010 Yılı BİMER İşlemleri Ocak Şubat Mart Nisan May. Haz. Tem. Ağust. Eylül Ekim Kasım Arlk Genel Toplam

15 2- Performans Sonuçları Tablosu Tablo 13: Çekmeköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Performans Programı 2010 Tablosu ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TAKİP TABLOSU STRATEJİK PLAN BİLGİLERİ PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET BİLGİLERİ F.NO FAALİYET ADI STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYET ALT FAALİYET PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM P. HEDEFİ TOPLAM GERÇ. ORANI (%) Periyodik Toplantıların Yapılması Kurumsal Gelişimin Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi Periyodik Toplantıların Yapılması Müdürlerin kendi personeli ile toplantıları Toplantı Sayısı adet % Arşiv Düzeninin Kurumsal Gelişimin Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi Arşiv Düzeninin Arşiv Sisteminin Kurulması Kurulan Arşiv Sistemi Sayısı % % Arşiv Düzeninin Kurumsal Gelişimin Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi Arşiv Düzeninin Arşiv Ayıklama Çalışması Ayıklama Çalışması Yapılan Arşiv Dosya Oranı % % Arşiv Düzeninin Kurumsal Gelişimin Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi Arşiv Düzeninin Arşiv Eğitimi Yapılan Arşiv Eğitimi Sayısı adet % Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Asker Aile Yardımı Toplam Yardım Yapılan Asker Ailesi Sayısı Aile % 14

16 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi a) Faaliyet No lu Müdürlerin Kendi Personeli İle Toplantıları Çekmeköy Belediyesi 2010 dönemi Performans Programında 2010 yılı içerisinde yapılması gerekli Toplantı sayısı hedefi 12 olarak belirlenmiştir yılı Performans hedefine uygun olarak belirlenen hedefe ulaşılmıştır. b) Faaliyet No lu Arşiv Sisteminin Kurulması Kaba inşaatı devam etmekte olan Belediye Hizmet Sarayı nın bodrum katı Arşiv olarak kullanılacağından Kurumumuz Arşiv Sistemi henüz kurulamamıştır yılı içerisinde yeni belediye hizmet binamıza geçince Kurumsal Arşiv Sisteminin kurulmasına yönelik çalışma yapılacaktır. c) Faaliyet No lu Arşiv Ayıklama Çalışması Çekmeköy Belediyesi 2010 dönemi Performans Programında arşiv düzeninin sağlanması amacıyla 2010 yılı içerisinde Arşiv Ayıklama Çalışması kapsamında ayıklama çalışması yapılan arşiv dosya oranı olarak % 100 performans hedefi öngörülmüştür. Bu nedenle 2010 yılı içerisinde Birimimizce arşiv ayıklama çalışması kapsamında Çekmeköy Belediyesi fiziksel arşivinin düzenlemesi için ihale yapılmıştır. İhale kapsamında belirtilen ve yapılması planlanan ayıklama çalışmalarının hepsi tamamlanmıştır. d) Faaliyet No lu Arşiv Eğitimi Çekmeköy Belediyesi 2010 dönemi Performans Programında 2010 yılı içerisinde yapılması gerekli Arşiv Eğitimi sayısı hedefi 1 adet olarak belirlenmiştir. 21 Eylül 2010 tarihinde Alemdağ Ek Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda Standart Dosya Planı/ Arşiv ve Kayıt Yönetimi Eğitimi yapılmış olup 2010 yılı Performans hedefine uygun olarak belirlenen hedefe ulaşılmıştır. e) Faaliyet No lu Asker Aile Yardımı Çekmeköy Belediyesi 2010 dönemi Performans Programında 2010 yılı içerisinde yapılması gerekli toplam yardım yapılan asker ailesi sayısı 200 Aile olarak belirlenmiştir. Fakat toplam yardım yapılan asker ailesi sayısı 239 aile olmuştur. Bunun sebebi 2009 yılında yapılan 2010 yılı Performans Programı çalışmasının 2009 yılı bitmeden çok önce tamamlanmış olmasıdır yılına ait toplam yardım yapılan asker ailesi sayısına ait net veri tarihinde belli olduğundan ( tarihinde toplam yardım yapılan asker ailesi sayısı 264 ailedir) 2010 yılı için tahmini planlanan toplam yardım yapılan asker ailesi sayısı 200 aile olarak tahminen belirlenmiştir. Bu nedenle Performans Sonuç Tablosu nda yer alan performans hedefinin gerçekleşme durumu yüksek çıkmıştır. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi a) Faaliyet No lu Müdürlerin Kendi Personeli İle Toplantıları Toplantılar her ay düzenli olarak Birim Müdürü nün başkanlığında yapılmış ve yapılan toplantıların tutanakları düzenli bir şekilde kayıt altına alınarak dosyalanmıştır. b) Faaliyet No lu Arşiv Sisteminin Kurulması Arşiv Sistemi kurulmadığından hiçbir veri bulunmamaktadır. 15

17 c) Faaliyet No lu Arşiv Ayıklama Çalışması 2010 yılı içerisinde Birimimizce arşiv ayıklama çalışması kapsamında Çekmeköy Belediyesi fiziksel arşivinin düzenlemesi için yapılan ihaleye ait ihale dosyası verimize temel teşkil etmektedir. d) Faaliyet No lu Arşiv Eğitimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Hizmetiçi Eğitim kapsamında 21 Eylül 2010 tarihinde Alemdağ Ek Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda yapılmış olan Standart Dosya Planı/ Arşiv ve Kayıt Yönetimi Eğitimi verimize temel teşkil etmektedir. e) Faaliyet No lu Asker Aile Yardımı Birimimiz arşivinde 2010 yılına ait düzenli olarak kaydı tutulan Asker Ailesi Yardımı Klasörü verimize temel teşkil etmektedir Tablo 14: Performans Veri Kaynağı PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI Performans Hedefi No Performans Göstergesi Veri Kaynağı Toplantı Sayısı Birim Toplantı Tutanakları Kurulan Arşiv Sistemi Sayısı Arşiv Sistemimiz Kurulmamıştır Ayıklama Çalışması Yapılan Arşiv Dosya Oranı Çekmeköy Belediyesi Fiziksel Arşiv Düzenleme İşi ne Ait İhale Dosyası Yapılan Arşiv Eğitimi Sayısı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti kapsamında Verdiği Standart Dosya Planı/ Arşiv ve Kayıt Yönetimi Eğitimi Toplam Yardım Yapılan Asker Ailesi Sayısı Birimimiz Arşivinde Düzenli Olarak Kaydı Tutulan Asker Ailesi Yardımı Klasörü IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: A. Üstünlükler Yazı İşleri Müdürlüğü personelinin eğitimli ve işinde uzman olması, personelin son derece etkin bilgisayar kullanıcı olması, yaş ortalamasının genç olması ve ayrıca Birim Müdürünün 20 yıllık iş tecrübesi ile her türlü mevzuata hâkim olması üstün olunan yönler olarak belirlenebilir. Bununla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğü olarak dört adet şefliğin (kararlar şefliği, evlendirme memurluğu, genel evrak ve asker aile yardımı) yürütmesi gereken iş ve işlemleri sadece (Müdür ve şef dâhil olmak üzere) 9 personel ile aksaklığa mahal vermeden yürütmesi, Müdürlüğümüzde yapılan tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında yürütülmesi üstünlüklerimiz arasındadır. Müdürlüğümüzün güncel mevzuatı takip etmesi, güncellenen mevzuatı zamanında ve doğru olarak uygulaması, genel evrak kayıt sisteminin SAYSİS Otomasyon sistemin tutulması ve Meclis-Encümen kararlarının Kamu Hizmet standartlarına riayet edilmesi, İlçemizdeki vatandaşlarımıza karşı güler yüz gösterilmesi, empati kurulması ve hizmetten memnun olmuş bir şekilde ayrılması olarak sıralanabilir. 16

18 B. Zayıflıklar Yeni kurulan ilçemiz İstanbul un en önemli çekim ve cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. İlçemizin yeni kurulmuş olması beraberinde ihtiyaçları da arttırmış bulunmaktadır. Özellikle ilçemizde eksikliği yoğun bir şekilde hissedilen ve ikamet eden vatandaşlarımız tarafından da en çok talep edilen ihtiyacımız Nikâh Sarayıdır. İlçemizin nüfusunun üzerinde olduğu ve diğer ilçe belediyelerinin Nikâh Sarayları göz önüne alındığında, ilçemizin vizyonunu yansıtacak Prestijli Bir Nikâh Sarayına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca; 4 Belde Belediyelerin birleşmesi ile oluşan İlçemize ait 4 ayrı ek hizmet binası bulunmaktadır. Birimler arası koordinasyon daha verimli, aktif ve vatandaşımıza daha iyi bir hizmet verebilmek için yapımı devam eden belediye hizmet binasının acil olarak tamamlanması gerekmektedir. C. Değerlendirme Yazı İşleri Müdürlüğü olarak genel anlamda çağdaş Belediyecilik standartlarında hizmet vermekte olup, Çekmeköy Belediyesi vizyonunu en iyi şekilde yansıtmak için gerekli olan tüm çalışmaların üzerinde hassasiyetle durmaktadır yılı içinde gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerde Çekmeköy Halkının refah ve huzuru göz önünde bulundurularak her personelimiz görevini özveri ile yerine getirmiştir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER: 5393 sayılı Belediye Kanununu ile birlikte Belediyelerin yetki ve sorumlulukları arttırılmış ve yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bununla birlikte 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması ile oluşan Yeni ilçemiz dört ek hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sebepten dolayı hizmetlerde zaman zaman aksamalar meydana gelebilmektedir. Müdürlük olarak bu aksamaları en aza indirmenin gayreti ve çabası içindedir. Belediyemiz faaliyetlerine amaç ve politikalara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; Kaynakların ekonomik, etkili ve verimli kullanılmasını iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerini asgariye indirilmesi için Müdürlük olarak gerekli önlemleri alarak halkın refah ve huzuru için çalışmalarına devam etmektedir. 17

19 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Yazı İşleri Müdürlüğü İmdat KURUŞ Yazı İşleri Müdürü 18

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2 MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU... 0 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon:... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:...

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU... 0 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon:... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç- MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ İLİ ERGENE BELEDİYESİ. Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. TEKİRDAĞ İLİ ERGENE BELEDİYESİ. Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM T.C. TEKİRDAĞ İLİ ERGENE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Ergene Belediyesi

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar I T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. ĠSTANBUL ĠLĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE- 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğü nün Kuruluşu, Görev

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME,GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME,GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME,GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Yazı İşleri Müdürlüğü Dönemleri Arası Faaliyet Raporu

Yazı İşleri Müdürlüğü Dönemleri Arası Faaliyet Raporu Yazı İşleri Müdürlüğü 01.01.2009 31.12.2009 Dönemleri Arası Faaliyet Raporu Açıklama Sayfa No BİRİM YÖNETİCİSİ (MÜDÜR) SUNUŞ 2 I. GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ

BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YAPI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı MECLİS İŞLEMLERİ - Meclis gündeminin oluşturulması, koordinasyonu - Meclis kararlarının kesinleşmesi için gerekli işlemlerin takibi - Meclis

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

02/11/2011-179 GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

02/11/2011-179 GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 02/11/2011-179 GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar AMAÇ : Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK ve İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 61 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 10/03/2010

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 196 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK AMAÇ : MADDE - 1

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 05/02/2013 Karar No: 16 T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik Sultangazi Belediyesi Yazı İşleri

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Etüt Proje Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı