Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver"

Transkript

1 Altmýþ yýldan beri liderimizi belirleyen Türkiye bugüne dek kimi istemediyse bir kenara itti. Þimdi bir tek Eroðlu sýyýrýrsa bundan, sanmayýn ki yenik çýkmýþ Ankara bu sandýktan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3026 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Yasemine oy ver Baðýmsýz aday Zeki Beþiktepeli Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... NERDE LAN BUNUN ISLAK ÝMZASI DÝYE SORARIZ ÝCABINDA Özlem Güneyli ÝÞGALDEN SABIKALI Ali Osman KANTARA'YA ÝKÝ ANIT ÇOK GELDÝ Erdoðan Baybars ANASININ ÖREPESÝ Mehmet Levent MASKARALIK Dolgun Dalgýçoðlu Ankara bugüne dek yaptýðý hareketlerle Talat tan yana olduðuna dair herkesi inandýrmayý baþardý... Bu durumda, tüm anketlerde hala önde olan Eroðlu nun seçimi kazanmasý halinde, kimse bundan dolayý Ankara yý sorumlu tutmayacak! Kurtarmak Talat ýn açýklamalarýný Rum tarafý paylaþmýyor n Mehmet Ali Talat ýn geçtiðimiz gün tek yanlý olarak müzakereler hakkýnda yaptýðý açýklamalara Rum tarafýndan yanýt geldi... n Rum Sözcü Stefanu, Talat, seçimlerin de ýþýðý altýnda, olgularý kendi bakýþ açýsýyla ortaya koydu dedi... n 4. sayfada istese kurtarýrdý Tüm anketlerde hala önemli bir farkla Derviþ Eroðlu nun gerisinde olan Mehmet Ali Talat zor durumda... Toplumumuzdaki lideri bugüne dek kendisi belirlemiþ olan Ankara dan ise bu durumu Talat ýn lehine çevirmek için ciddi giriþim yok. Yaygýn kanýya göre, Ankara kurtarmak istese Talat ý kurtarýrdý... n Seçim takvimine göre, bugün anket yayýnlamanýn son günü... Eroðlu ile Talat arasýndaki fark kapanmadý. Talat cephesinin hiçbir anket yayýnlamamýþ olmasý dikkati çekiyor... n Ankara nýn gönlünün kendisinden yana olduðuna Talat da inanýyor... Eroðlu nun Ankara ya raðmen Talat ýn önünde gittiði izlenimi yaratýlýyor... n Eroðlu seçildiði takdirde, bunu Ankara ya karþý kazanýlmýþ bir zafer olarak yorumlamaya hazýrlananlar var! 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Eyleme devam... Akademi öðrencileri geri adým atmýyor... n 3. sayfada BARCELONA (6) Selma Bolayýr l 5. sayfada HA GAYRET... Kubilay Özkýraç l 8. sayfada Ýstanbul ve Mert Ada... Zübeyir Aðaoðlu l 13. sayfada YASEMÝN KOKULU... Kazým Denizci l 13. sayfada Kör Ali Dayý Yalçýn Okut l 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Kendi bedeninden baþka... n 2. sayfada

2 BOÞANMAK ÝSTEYEN EÞÝNÝ BIÇAKLADI Gazimaðusa'da isminin baþ harfleri A.P olarak açýklanan 23 yaþýndaki kadýnýn, kendisinden boþanmak isteyen eþi M.P'yi býçaklayarak yaraladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, karýn boþluðundan bir kez býçaklanarak yaralanan M.P kaldýrýldýðý Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde kontrol altýna alýndý. M.P'nin iþ yerinde önceki akþam saat 19.30'da meydana gele býçaklama sonrasýnda A.P'nin tutuklandýðý ve polis soruþturmasýnýn devam ettiði belirtildi. MUHACERET ÝÞLEMLERÝNÝ YAPTIRMADAN UÇAÐA BÝNDÝ, TUTUKLANDI Polis, Atlas Jet Hava Yollarý'nýn 1 Nisan 2010 tarihli Ercan- Ýstanbul uçaðýna polis muhaceret iþlemi yaptýrmadan binen Ürdün uyruklu 34 yaþýndaki A.J isimli erkeði tutukladý. Polis basýn bülteninde "Muhaceret Yasasýna Aykýrý Hareket" baþlýðýyla yer alan olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði belirtildi. KOZANKÖY'DE 4 KUZU ÇALINDI Kozanköy'de Hüseyin Zurnacý'nýn aðýlýndan (mandýrasýndan) 4 kuzu çalýndýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, hayvan hýrsýzlýðý 1-2 Nisan tarihlerinde saatleri arasýnda meydana geldi. Olayla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði belirtildi. ÝZÝNSÝZ PARA ÇIKARMAK ÝSTEDÝ, TUTUKLANDI Polis'in, 10 bin Dolar ile 186 bin 600 Euro'yu izinsiz yurt dýþýna çýkarmak isteyen 41 yaþýndaki E.K isimli erkeði Ercan Havalimaný'nda tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninde "Para ve Kambiyo Yasasýna Aykýrý Hareket" olarak yer alan olayýn, dün saat 08.00'de meydana geldiði belirtildi. YOÐUN SÝS ETKÝLÝ OLDU KKTC'de sabah saatlerinde etkili olan yoðun sis, özellikle Lefkoþa, Ercan ve Çamlýbel bölgelerinde görüþ mesafesini 300 metreye kadar düþürdü. TAK muhabirinin Meteoroloji Dairesi Müdürü Fehmi Oktay'dan aldýðý bilgiye göre, sabah 06.00'da baþlayan sis 08.00'den sonra daðýlmaya baþladý. Karayolu ulaþýmýný olumsuz etkileyen sis, Ercan Havalimaný'ndaki uçaklarýn iniþ ve kalkýþlarýný ise etkilemedi. Bugün de yer yer hafif sis görülmesi bekleniyor. Hava hafta sonu ve pazartesi açýk az bulutlu, salý ve çarþamba günleri ise parçalý bulutlu geçecek ve sýcaklýk 28 dereceye kadar yükselecek. MAÐUSA'DA TELEFON HATLARI KESÝK OLACAK Arýzalý telefon kablosu deðiþimi nedeniyle Gazimaðusa'nýn bazý bölgelerinde bugün telefon hatlarý kesik olacak. Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ýrfan Paþa Özakalýn'ýn verdiði bilgiye göre, telefon kesintisinden etkilenecek yerler Anýt Çemberi bölgesi ve Larnaka yolu üzeri, kale içi, Sema Otel, Baykal, Küçük Sanayi, Ayluga ve Çanakkale bölgeleri ile Hacýali sitesi. Kesintinin hangi saatler arasýnda olacaðý belirtilmeyen açýklamada, çalýþmalarýn seyrine göre telefon hatlarýnýn baðlanacaðý kaydedildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Yüzbaþý Mehmet Efendi, bizim köylerde, çocukluðumuzda adýný çok duyduðumuz bir polis kumandanýydý. Nedenini bilmem ama, Kýbrýs'ta, isim yapmýþ bir hayli polis mensubu, bizim köylerde, Dillirga bölgesinde görev yapmýþtýr. Kýbrýs Cumhuriyeti polisinin kumandan yardýmcýsý Refik Efendi mesela. Daha sonra Komiserliðe kadar, oradan da Cumhurbaþkaný Makarios'un Müsteþarlýðýna getirilen Abostolos Kondos mesela. Polis Kumandaný Kazým mesela... Yüzbaþý Mehmet Efendi, sertliði ile bilinirdi. Galazi, bizim yörede iken, daha, çavuþudu. Ama, oda sertliði ile bilinirdi. Galazi'yi iyi hatýrlarým. Kazým Nami'yi de. Abostolos Kondos'u Komiserlik'ten bilirim. Komiserlikte görevli iken... Her neyse... Yüzbaþý Mehmet Efendi, onun dönemini yaþayanlarýn hiç unutamadýklarý bir kumandandý. Sertliðinden söz edilirdi de, pek þikayetçi de deðildi köylü. Ahmet An'ýn "Kýbrýs Yetiþtirdiði Deðerler" adý altýnda yayýnlanan kitabýnýn 78. sayfasýnda anlatýlan Yüzbaþý Mehmet Efendi hakkýnda bir hayli bilgi vardýr. Bizim köylerde sertliðine raðmen yerilmemesinin ve saygýyla anýlmasýnýn nedeninin bir gün babama sorduydum. Þöyle dedi özetle: "Birinci Dünya Savaþý ve sonrasýnda, Türkiye'de olup bitenler; Kýbrýs'ta, havanýn gerilmesine sebep oldu. Rumlarýn, bize saldýracaklarý söylentileri vardý. O nedenle köylerimizde, bir saldýrýya karþý nöbet tutardýk. Yüzbaþý Mehmet Efendi, Rumlarýn bize saldýrmamalarý için çok uðraþtý. Onun için bu köylüler, genelde severler Yüzbaþý Mehmet Efendi'yi." Bizim köyde, nedendir bilmem, birkaç tane Mehmet Ali vardý. Bir tanesi, Aslan'ýn oðlu Mehmet Ali'ydi... "Blago'nun oðlu" derlerdi da. Daha çok da öyle bilinirdi. Mehmet Ali Blago yani... Bizim çocukluðumuzda av çoktu. O KENDÝ BEDENÝNDEN BAÞKA... nedenle av ruhsatý yýllýk verilirdi. Yýlýn her gününde avlanmak serbestti yani... Bizim hatýrladýðýmýz zamanda, tüfeklere ruhsat çýkartma zorunluluðu da yoktu. Ama sonradan silah ve av ruhsatý mecburiyeti getirdi Ýngiliz. Öyle olunca, ruhsat parasý verecek durumda olmayan tüfeðini, ya elden çýkarttý, ya da sakladý. Mehmet Ali, Blago'nun, ya da Aslan'ýn oðlu Mehmet Ali, tüfeðini saklamayanlardandý. Mehmet Ali'nin çocuðu olmadý. Babamýn çok yakýn akrabalarýndandý. Evi, bizim eve çok yakýn evden bir tanesi idi... Birkaç keçisi, birkaç tavuðu vardý. Evinin önünde de, bakla ektiði frahtisi... Keçileri, bazan kendisi, bazan karýsý otlatýrdý. Tüfeði, efelik için deðil, arada sýrada bir þeyler vurup; karýn doyurmak içindi. Yüzbaþý Mehmet Efendi, Mehmet Ali'nin tüfek sahibi olduðunu ve arada sýrada keklik avýna çýktýðýný duydu. O nedenle koydu postayý Mehmet Ali'ye... Mehmet Efendi beygirin üstünde, Mehmet Ali'yi çok kovaladý. Kovaladý da, hiç yakalayamadý. Arazi, uygundu Mehmet Ali'nin kaçýþý için. Ama bir gün, evet bir gün, Mehmet Efendi Mehmet Ali'yi, dikenlikte kýstýrdý. Kaçmak mümkün deðil artýk. Beygirin üstündeki Mehmet Efendi, "Ruhsat" dedi. Mehmet Ali tüfeði omuzuna götürdü, horozunu kaldýrdý ve "Ruhsat tüfeðin burnundadýr gel al" dedi. Yüzbaþý Mehmet Efendi atýný çevirdi ve, hiç konuþmadan gitti. Her nedense mesele de yapmadý... Mesele ikisinin arasýnda kaldý... Köylülerden baþkasý da duymadý... Mehmet Ali hiç kimseye muhtaç olmadan, birkaç kiþinin, birkaç tavuðunun ve de frahtisinin verdikleriyle, 1974 Aðustos'una kadar, Mazero tepesi'nin yamacýndaki evinde yaþamýný sürdürdü. Rýza Vuruþkan'ýn emri ile köy boþaltýldýðýnda, Mehmet Ali köyde eþiyle unutuldu. Köyün boþaltýlmasýndan 3 gün sonra köye giren Makarios'un askerleri tarafýndan BM askerleri eliyle Koççina'ya (Erenköy'e) gönderildiler. Yaþamýný orada tamamladý Mehmet Ali. ( Kýbrýs'ýn yetiþtirdiði "deðer"lerden deðildir... Ama, hiç kimseye hizmet etmedi kendi bedeninden baþka...) Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BOÞUNA GÜNAHINA GÝRDÝK Türkiye'nin günahýna girmiþiz boþuna... Biz sanýyorduk ki, o idare eder bizi... Her iþimize o bakar... Kapýlarý açarsa o açar... Maraþ'ý vermezse o vermez... Masadaki önerileri hep o sunar... Ve dahasý sanýrdýk ki, o parmaðýný oynatmadan taþ bile oynamaz yerinden burada... Bir bakanýmýza da zaten öyle demiþlerdi bir zamanlar elçilikte: -Siz bize sormadan þeyinizi bile kaldýramazsýnýz! Ya Mehmet Ali Talat? Az mý yanýltmýþ bizi? Ne demiþti: -Bana otur derlerse otururum, kalk derlerse kalkarým... Bir yandan da 'milli þef' Denktaþ... "Türkiye kimi isterse o seçilir" diye söylenip durmadý mý baþýmýzda? E, insaf... Bu kadar kýþkýrtmadan sonra ne düþünebilirdik ki baþka? Merhum Özker Hoca'nýn "Davul bizim boynumuzda, tokmak onlarýn elinde" diyerek istifa etmesini saymýyorum daha. Ne de Mustafa Akýncý'nýn "General çizmeyi aþtý" demesini... Hele Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ni hiç katmýyorum hesaba... Ki tüm kararlarýnda, buradaki her iþten Türkiye'yi sorumlu tutarlar... Boþuna günahýna girmiþiz Türkiye'nin boþuna... Hiçbir günahý yokmuþ meðer onun... Biz sanýrdýk ki, Kýbrýs meselesinin çözümü ona baðlý... O isterse çözüm olur, istemezse olmaz... Ve o istemediði için çözüm olmadýðýný düþünüp durduk bunca zaman... Þimdi Mehmet Ali Talat'tan öðrendik ki, o deðilmiþ tüm bunlarý yapan... Bizmiþiz... Biz verirmiþiz kendi hakkýmýzdaki kararlarý... Hiç karýþmazmýþ o... Müzakere masasýna da karýþmazmýþ hiç... Rumlara sunduðumuz önerileri biz hazýrlar, biz sunarmýþýz... Yüzde yüzü burada hazýrlanýrmýþ o önerilerin... Ankara'nýn yüzde onluk bile bir payý yokmuþ bunda... Ah Mehmet Ali ah... Neden daha evvel söylemedin bunlarý? Neden aydýnlatmadýn bizi? Da yok yere günahýna girdik sevgili Türkiye'mizin? Neden ha... Kalktýn bir de "Otur derlerse otururum, kalk derlerse kalkarým" diyerek daha da tahrik ettin milli hislerimizi... Kendi kendini þamar oðlaný bir arap yerine koydun... Ne yapalým... Dayanamadýk... Ýsyan ettik biz de... Kim isyan etmez ki liderinin þamar oðlaný yerine konmasýna? Þimdi ise, "Bize hiç karýþmaz" diyorsun... Oldu mu ya... Bak, seçimler için de günahýna girmiþiz boþu boþuna... Biz sanýrdýk ki, bu iþin orkestra þefi o... Tokmak onda... Oysa sen þimdi mikrofonlara çýkýp diyorsun ki, buna da hiç karýþmaz... Adaylýðýn için ne düþündüklerini bile sormadýn Erdoðan'a ve Gül'e deðil mi? Bu meseleyi hiç konuþmadýnýz bile demek... Ne dedin? Derviþ Bey'in aday olduðunu da mý bilmezlerdi? Ve bunu da ilk senden mi öðrendiler? Ah Mehmet Ali ah... Neden daha önce söylemedin bunlarý... Neden ha... Biz de sanýrdýk ki, hep o ayarlar bu iþleri... Meðer amma kayýtsýz, ama umursamazmýþ ha... Ýyi ki söyledin de, biz de öðrendik sonunda... Bir þeyi daha öðrendik hem senden... Sen varmýþsýn Ankara'nýn gönlünde... Deðil mi? Þimdiki solcular, bu kalbe girmeyi baþardýðýn için alkýþ tutuyorlar sana... Eskiler "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi adama!

3 AFRÝKA dan mektup... GÖNLÜ TALAT'TAN, OYU DA EROÐLU'NDAN MI YANA? Bu seçimlerde Mehmet Ali Talat'tan yana olduðuna iyice inandýrmýþ Türkiye herkesi... Kimse kuþku duymuyor gibi bundan... Talat cephesi de açýkça övünüyor zaten bununla... Hatta daha da ileri giderek Derviþ Eroðlu'nu Ankara'daki hükümetin hiç istemediði birisi olarak öne sürüyor. Eroðlu seçilirse, Ankara'nýn bundan büyük rahatsýzlýk duyacaðýný yayýyor... Ne var ki tabloya baktýðýmýz zaman durum hiç de iç açýcý görünmüyor onlar için... Tüm anketlerde bugüne dek Talat'a önemli bir fark atmýþ olan Derviþ Eroðlu, bu farký son anketlerde de koruyor hala. %50'nin üstünde her ankette... Bunun altýna düþmemiþ hiç... Talat ise hiç yakalayamamýþ %50'yi... Nasýl iþ bu? Koskoca Ankara'nýn desteklediði bir aday göz göre göre seçim mi kaybediyor? Mümkün mü bu? Yani altmýþ yýldýr liderimizi belirleyen, istediðini baþýmýza oturtan, istemediðini bir kenara iten Ankara ilk kez maðlup mu oluyor Kýbrýs'ta? Ýlk kez yenik mi düþüyor? Türkiye adamakýllý inandýrmýþ herkesi Talat'tan yana olduðuna... Bunu elaleme kanýtlamak için bazý adýmlar da atmýþ hatta... Ban Ki Moon'u yollamýþ adaya... Ýtalya ve Ýspanya ziyaretleri ayarlamýþ Talat için... Bir davet de Hillary Clinton'dan çýkarmýþ hatta... Davet gerçekleþmemiþ gerçi, ama çaðrý yapýlmýþ ya... Sonra? Tahsin Ertuðruloðlu'nu ayarlamýþ... Ardýndan Turgay Avcý'yý... Bunlarý da Talat için kendisinin ayarladýðýný sokmuþ herkesin gözüne... Bir avantaj da Hristofyas'tan koparmaya çalýþmýþ ayrýca... Çok diretmiþ ortak açýklama için... Tam olmamýþ istediði, ama yine de birþeyler çýkmýþ ondan da... En azýndan Talat tek baþýna da olsa, kendi toplumuna birþeyler açýklamýþ... Zamanýn boþa geçmediðini, çözüm için ilerleme kaydedildiðini göstermeye çalýþmýþ... Ama görüyorsunuz iþte... Ýþe yaramamýþ hiçbiri... Talat'ý Eroðlu'nun gerisinde kalmaktan kurtaramamýþ hala... Demek Ankara'nýn Talat'a desteði gibi görünen bu tedbirler pek etkili deðilmiþ meðer... Ankara istese daha etkili þeyler yapamaz mýydý? Burada hükümet kurdurup hükümet bozduran, istediði adamý alýp istediði partiye atan Ankara herþeye muktedir de, bir tek Eroðlu'nu yere sermek mi gelmiyor elinden? Ýnanmýyoruz biz buna... Ankara'nýn gönlü Talat'tan yana olabilir, ama oyu Eroðlu'na gitmiþ görünüyor... Eroðlu'nun bu seçimi kazanmasýndan kimse soprumlu tutamayacak Ankara'yý... Ýlk kez Kýbrýs'ta istediði lideri seçemediðini sanacak herkes... Bizden baþka... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Bir eylem daha AÖA öðrencileri geri adým atmýyor Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn, okul öncesi öðretmen yetiþtiren bir kuruma "ön açma izni" verdiði gerekçesiyle eylem baþlatan Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) öðrencileri, dün yine bakanlýk önünde eylem yaptý. AÖA öðrencilerinden oluþan bir grup dün sabah YÖDAK önünde toplanarak Milli Eðitim Bakanlýðý binasýna kadar yürüdü. Sloganlar atarak, davullar ve düdük çalarak yürüyüþlerini gerçekleþtiren öðrenciler, bakanlýk önünde yaptýklarý açýklamadan sonra daðýldý. Öðrenciler, üzerinde, "AÖA'yý Kapattýrmayýz", "Parasýz Eðitim Demokratik Yönetim", "Daha Fazla Öðretmen Ýþsiz Kalmasýn", "Kandýrýldýk", "Müþteri Deðil Öðrenciyiz, Tüccar Deðil Öðretmeniz" ve benzeri ifadeler bulunan pankartlar taþýdý. Pazartesi ilkokullarda grev var Eðitim Bakanlýðý'nýn Yakýn Doðu Üniversitesi'ne okul öncesi öðretmenlik için ön izin vermesiyle yýllardan beri bu konuda öðretmen yetiþtiren tek eðitim kurumu olan Öðretmen Akademisi'nde tepkiler sürüyor. Akademi öðrencileri protesto eylemlerini sürdürürken, okuldaki bazý eðitimcilerin örgütlü olduðu Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) de eylemlere destek veriyor. KTÖS, eylemlere destek amacýyla pazartesi günü Akademi yanýnda Lefkoþa Merkez ilkokullarý ve Okul Öncesi eðitim kurumlarýnda da grev kararý aldý. KTÖS'den yapýlan açýklamada, grevin Öðrenciler, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün "AÖA binasýný satacaðýný" iddia ettiler. Bakanlýk önünde öðrenciler adýna hazýrlandýðý belirtilen bir yazýlý açýklama okundu. Açýklamada, bakanýn, iyi niyet çerçevesinde kendileriyle yapýlan görüþmelerde attýðý imzalarý hiçe sayarak YÖDAK'a farklý tutanak yolladýðý ileri sürüldü. "1937'den beri devlet eliyle, planlý programlý öðretmen yetiþtiren bir kurumun, sözde rekabet ortamý yaratmak amacýyla 'ön açma izni' vererek kapatmaya götürecek bir süreç baþlatýldýðý ve iþsizler ordusuna yeni neferler katýlacaðý" da savunulan açýklamada, bakan Dürüst'e amacý soruldu. Açýklamada, herkese destek için çaðrýda bulunularak, destek veren sendika, siyasi parti ve diðer oluþumlara teþekkür edildi. saatleri arasýnda yapýlacaðý kaydedildi. Bakanlýðýn son kararýyla Atatürk Öðretmen Akademisi'nin 100 yýla yaklaþan köklü geçmiþinin hiçe sayýldýðý ve para ile öðretmen yetiþtirmeye kapý açýldýðý kaydedilen açýklamada, bu karala akademinin kapanma sürecinin baþlatýldýðý da ileri sürüldü. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün "sorunu çözme yerine zamana oynamakla" suçlandýðý açýklamada, varýlan mutabakata raðmen "4 ve 5 yaþ grubu okullarýnda öðretmenlik yapamazlar" ibaresinin görüþ için bakanlýktan YÖDAK'a gönderilen yazýya girmediði yinelendi. kimse Özlem GÜNEYLÝ NERDE LAN BUNUN ISLAK ÝMZASI DÝYE SORARIZ ÝCABINDA Müzakerelerde ilerleme dedikleri þey BOÞ 1 ÇERÇEVE'den ibaretmiþ. Etrafýný 1 güzel çiziktirmiþler/ ancak henüz içine 1 þey koymamýþlar. ÇERÇEVE 1 yanda duruyor/ detaylar havada uçuþuyor. Talat ile ekibi gayet þatafatlý 1 gösteri ile yaptýklarý açýklamada bu yüzden konuþtular konuþtular ve fakat hep ÇERÇEVENÝN dýþýnda kaldýlar. Haklarýný yemeyelim/ toplantýya katýlan GAZteciler de havalýydý Talat'ýn ekibi kadar. Toplumcu Demokrasi Partisi'nden olduðunu söyleyen pek muhterem 1 hanýmefendi ayaða kalktý ve Talat'ýn kadýna bakýþýný sordu mesela. Bravo. Cuk oturdu. Hoppala yavrum bahar geldi/ çarþýya çözüm geldi... E ne alakasý var YANÝ? Bu arada YENÝ 1 döneme girdiðimizi inkar ettiðimi sanmayýn. HAÞA. DÜN ile BUGÜN arasýndaki farkýn da fevkalade farkýndayým. Çözümün mümkün olduðu zamanlarda DENKTAÞ ile birkaç samimi arkadaþý arkalarýnda Türkiye'nin sivil ve askeri muktedirleriyle Kýbrýs Türküne ÇÖZÜMSÜZLÜÐÜ yutturdular. Ben dünyada deðildim daha/ babamdaydým o zamanlar. Babamýn yuttuðunu iliklerime kadar hissettim. Babamýn kustuðu zamanlarda dünyaya geldim. O gün bu gündür midem bulanarak bakýyorum 2'ye bölünmüþ zavallý yurduma. Çözümün artýk mümkün olmadýðý zamanlara geldik hayýrlýsýyla. Þimdi de TALAT ile bareasý ÇÖZÜMÜ yutturmaya çalýþýyor bize. E ÇERÇEVE BOÞ. Bu ÇERÇEVEyi doldurana kadar ölme eþeðim ölme. Hristofyas baþka 1 alemde geziniyor/ mistik takýlýyor. Ortak bayram kutlayalýmmýþ. Öyle diyor. HAY HAY/ Neden olmasýn/ KUTLAYALIM YOLDAÞ. Bize her gün BAYRAM zaten. 1 bayram fazla olsa ne çýkar? Sen önden buyur... Ne? Buyuramaz mýsýn? Neden? ÇÖZÜM ACI OLACAK da yemeye korkuyor musun? Ýlahi Yoldaþ hiç mi Adana kebabý yemedin? Tamam tamam/ önden biz gidelim/ sen KORKMA. MENFOVASE. Kýbrýs'ý sonsuza dek çarmýhta býrakacak halimiz yok/ Hazreti Ýsa'nýn Nasýriye'de çarmýha gerilmesini birlikte analým. Gerekirse Ýsa'nýn acýsýný anlayabilmek adýna birbirimizi çarmýhlara gerelim/ gerilelim. Tamam. Sen þimdi bizi çarmýhýn üstüne ÇAK. Ama KERBELA þehitlerini anarken biz de senin tombul vücuduna zincirlerle vuracayýk. Ona göre. Þaka þaka KORKMA. 20 Temmuz'da Talat ile birlikte tanklarýn üstüne çýkýp Lefkoþa'da 1 yiro atsan yeter bize. ENDAKSÝ. Ma ÝSE GALA KÝRÝYE HRÝSTOFYA? Ortak 1 açiklama bile yapamadiniz be Yoldaþimu/ Ortak Bayrami nasil kutlayacayiz? Hem Talat bizi kandýracaðýný mý zanneder? 31 ortak belge hazýrladýysanýz/yerleþtirin ÇERÇEVENÝN içine görelim... Yerleþtiremezsiniz. Çünkü hiçbiri belge deðil. Hepsi de kaðýt parçasý. Soyumuzda Paþalar var bizim/ kaðýt parçalarýný belge DÝYE yutmayýz evelallah. NERDE LAN BUNUN ISLAK ÝMZASI diye sorarýz icabýnda. MÝSAL yani...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Boþuna dememiþler ananýn ÖREPESÝ Adam sanki da Erdoðan'ýn emireri Entrikada eline su dökemez kimsesi Çakýcý ve Ýzcan'la da birleþti elleri Ali OSMAN Periyodik ÝÞGALDEN SABIKALI Erdoðan, "van minit"den sonra Arap dünyasýnda ödüllere layýk görüldüydü ya Ustalarý liderliðe oynama zamanýnýn geldiðini düþündüler ve onu havaya sokmaya baþladýlar... Arap Birliði Zirvesi için Libya'ya gitti Avrupa Birliði'ne pek niyetli olmadýðý yavaþ yavaþ ortaya çýkýyor. Paþalarýn defterini de dürdü gibi BOP'ta en büyük rolü Türkiye oynayacak Arap dünyasýný fethetmenin yolunun, Ýsrail'i dünya karþýsýnda tokatlamak olduðunu iyi organize eden ABD'nin planlarý tuttu! Araplar bunun üstüne atladýlar. Ve Erdoðan'ý kahraman ilan ettiler. Ordu Amerikan kontrolünde... Projenin uygulanmasý askeri gücü de gerektirecek kimbilir, ancak sivil idarecilerin önce o coðrafyadaki idarecilerin ve halklarýn kalplerini fethetmesi gerekir. Arap Birliði Zirvesi'nde Erdoðan Kýbrýs'ta iþgalci konumda olduðunu unutarak verdi veriþtirdi Ýsrail'i örnek alarak Kýbrýs'ta yarattýðý oldubittileri unutmuþa benziyor. "Ýsrail'in Kudüs'e yönelik, kutsal mekanlara yönelik saldýrýlarý asla kabul edilemez. Ýsrail Ýçiþleri Bakaný'nýn kalkýp Kudüs'ü baþkent olarak ilan etmesi, aslýnda bir çýlgýnlýktýr. Bu bizleri asla ve kata baðlamaz. Kendilerini yalnýzlýða iter. Doðu Kudüs'te bin 600 yeni konut inþasýna baþlanmasý asla kabul edilebilir, mazur görülebilir bir durum deðildir. Orta Doðu Dörtlüsü olarak ABD, Rusya, AB ve BM'nin de tepkisini çektiði ve kýnadýðý bu eylem, ne uluslararasý hukuka ne de insanlýk vicdanýna uygundur. Ýsrail bu tavrýyla sadece uluslararasý hukuku çiðnemekle kalmýyor, ayný zamanda insani duygularý, ayný zamanda tarihi, ayný zamanda vicdanlarý da çiðniyor.'' Alalým cümle cümle ve açýlýmýný yapalým bize uygulayarak Kudüs'ün Ýsrail tarafýndan baþkent olarak ilan edilmesi çýlgýnlýkmýþ Peki Kýbrýs Cumhuriyeti'ni ikiye bölüp kuzeyinde ayrý devlet kurmanýn adý nedir? Filistinde iþgal altýndaki bölgelerde, konut yapýmýna baþlanmasýnýn kabul edilemeyeceðini de söylüyor Erdoðan 1974'ten sonra Türkiye'nin tüm gelmiþ geçmiþ yöneticileri bu iþten sabýkalýdýrlar. Kýbrýslýrumlara ait mallarý alýp üzerlerine binalar inþa etmediler mi? Siteler kurmadýlar mý? Okullar yapmadýlar mý? Kerhaneler, meyhaneler ve kumarhaneler nereye ve kimler tarafýndan yapýldý? Ýsrail uluslararasý hukuku çiðniyormuþ bunlarý yapmakla... Tarihi ve vicdanlarý da çiðniyormuþ Kýbrýs'ýn kuzeyindeki yer isimleri deðiþtirilmedi mi? Kýbrýslýtürk nüfusu giderek azalýrken, getirilen nüfusla buradakiler asimile edilmediler mi? Türkiye, AÝHM'nin son kararýný aldý öptü ve yastýðýnýn altýna koydu Ýþgalci olduðunu kabullendi Ýþgalden sabýkalý, ama baþkasýnýn iþgalciliði karþýsýnda uluslararasý hukuka sarýlma yüzsüzlüðünü de gösterebiliyor O nedenle burada size, iþgal altýnda bir çözümden bahsedenler yalan söylüyorlar! Kalay Yerel seçimler 27 Haziran'da yapýlacak Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi, yerel seçimlerin 27 Haziran 2010 Pazar günü yapýlmasýný öngören karar tasarýsýný oybirliðiyle kabul etti. Bu tarihin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda da onaylanmasý halinde, KKTC seçmenleri Cumhurbaþkanlýðý seçiminden yaklaþýk 2 ay sonra yeniden sandýk baþýna gitmiþ olacak. Meclisten verilen bilgiye göre, "Belediye Baþkanlýðý, Belediye Meclisi, Muhtarlýk ve Ýhtiyar Heyeti Seçimlerinde Oy Verme Gününün Saptanmasýna Ýliþkin Karar Tasarýsý"ný ivedilikle görüþen komite, tasarýyý oybirliðiyle onayladý. UBP Milletvekili Þerife Ünverdi baþkanlýðýnda, baþkan vekili CTP Milletvekili Kadri Fellahoðlu, üyeler CTP Milletvekili Salih Ýzbul, DP Milletvekili Mehmet Arif Tancer, UBP milletvekilleri Zorlu Töre, Ali Rýza Usluer ve Ünal Üstel'den oluþan Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi, dünkü toplantýsýnda Bakanlar Kurulu'ndan gelen karar önerisini görüþtü. Seçim ve Halkoylamasý Yasasý uyarýnca KKTC'de belediye baþkanlýðý, belediye meclisi, muhtarlýk ve ihtiyar heyeti seçimleri, 4 yýlda bir yapýlýyor. KKTC'de son yerel Anketlerin son günü Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde 18 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili takvim iþlemeye devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediði seçim takvimine göre bugün, seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama veya araþtýrmalarýnýn yayýnlanmasýnýn son günü. Takvim uyarýnca 23 Mart'ta baþlayan Stefanu, Talat'ýn açýklamalarýný deðerlendirdi "Olgularý kendi bakýþ açýsýyla ortaya koydu" Rum Yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn önceki günkü basýn toplantýsýný, "Kýbrýslý Türk lider, sözde seçimlerin de ýþýðý altýnda, olgularý kendi bakýþ açýsýyla ortaya koydu" sözüyle deðerlendirdi. Rum radyosunun haberine göre, Rum siyasi partilerin müzakerelerdeki görüþ birlikleri ve anlaþmazlýklarla ilgili tam bilgilendirildiðini söyleyen Stefanu, müzakerelerin gidiþatýyla ilgili olarak Rum DEREBOYU'NDA KAZI ÇALIÞMALARI Lefkoþa'da Dereboyu olarak da bilinen Mehmet Akif Caddesi'nde bir süredir baþlatýlan su borularýný deðiþtirme çalýþmalarýnýn bu hafta sonu da devam edeceði ve trafik akýþýnýn tek þeritten saðlanacaðý duyuruldu. Lefkoþa Türk Belediyesi Basýn Birimi'nin açýklamasýna göre belediye OY GELECEK YERDEN AB FONLARI ESÝRGENÝR MÝ? Talat'a dert olan þeye bakýn: Kýbrýslýlar Avrupa Birliði'nden avantajlar elde ediyormuþ da, Türkiyelilere haksýzlýk oluyormuþ. Çünkü bu insan haklarýna aykýrýymýþ. Vah vah... Ýnsan haklarý denince Talat'ýn aklýna gelen þey gerçekten çok acýklý. Türkiyeli kardeþlerimiz AB fonlarýndan yararlanamadýlarsa, bunu seçimlerden önce düþünseydiniz ya sayýn Talat. CTP'lilere daðýttýðýnýz AB fonlarýnýn bir kýsmýný da Türkiyelilere verseydiniz. Oy gelecek yerden, AB fonlarýný neden esirgediniz? Hadi siz düþünmediniz? Sizin yerinize Özel Kalem Müdürü'nüz de mi düþünmedi? seçimler 25 Haziran 2006'da yapýlmýþtý. Belediye baþkanlýðý ve belediye meclis üyeliði için siyasi partilerden veya baðýmsýz aday olunabiliyor. Muhtar ve ihtiyar heyeti üyesi adaylýklarý ise sadece baðýmsýz yapýlabiliyor. SEÇÝM VE HALKOYLAMASI Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi'nin dünkü toplantýsýnda "Seçim ve Halkoylamasý (Deðiþiklik) Yasa Önerisi" ve "Anayasa Deðiþikliðine Ýliþkin Yasa Önerisi" de görüþüldü. Komite, her iki yasa önerisinin görüþülmesini bir sonraki toplantýda ele almaya devam edecek. Komite toplantýsýna davetli olarak, Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, Baþsavcý Yardýmcýsý Ersoy Ölçter, eski Yüksek Mahkeme Baþkaný Taner Erginel ve DAÜ Anayasa Hukuku Öðretim Üyesi Doç. Dr. Sultan Uzeltürk katýldý. Ayrýca Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, CTP Gazimaðusa Milletvekili Sonay Adem ve TDP Gazimaðusa Milletvekili Mustafa Emiroðlularý da toplantýda yer aldý. seçim propagandasý dönemi ise seçimden bir gün önce, 17 Nisan'da sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan seçim eþyalarýnýn Ýlçe Seçim Kurullarýna gönderme iþleminin 8 Nisan'a kadar; seçmen kartlarýnýn daðýtýmýnýn ise 15 Nisan'a kadar tamamlanmasý gerekiyor. 18 Nisan Pazar günü yapýlacak seçimin ikinci tura kalmasý halinde, ikinci tur 25 Nisan Pazar günü gerçekleþtirilecek. toplumunu da bir þekilde bilgilendirmenin Hristofyas'a kalmýþ bir þey olduðunu söyledi. Ekologlar ve Çevreciler Hareketi ise, Talat ve Hristofyas arsýndaki müzakerelerde varýlan görüþ birliklerinin; bir bildiriyle Talat tarafýn kaydedilmesinin "akýl almaz bir þey olduðunu" öne sürdü. Hareket basýn sözcüsü Yorgos Perdikis, "Kýbrýs halkýnýn görüþ birliklerini Talat'tan öðrenmeleri bir skandaldýr" ifadesini kullandý. tarafýndan Suiteks ile KTHY arasýndaki Gültekin Þengör Sokak'ta yer alacak çalýþmalar bugün ve pazar günü saatleri arasýnda yapýlacak. Yolun tek þeridinin trafiðe kapatýlacaðý belirtilen açýklamada, sürücülerin trafik iþaret ve iþaretçilerine dikkat etmesi istendi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ANASININ ÖREPESÝ Bitti sanmýþtýk... Ankara son ayarlarý yapmýþ, son vidalarý sýkmýþ, son çizgileri çekmiþ, son replikleri vermiþ diye düþünüyorduk. Bir de baktýk ki Avcý Ankara'da! Erdoðan mý "Atla gel" dedi.. Yoksa kendi mi atladý gitti belli deðil. "Star" gazetesi "Sürpriz davet" diye duyurmuþ haberi. Tayyýp'çý gazete öyle diyorsa, kendisine öyle malûm olmuþtur herhalde! Avcý, "Dýþiþleri eski Bakaný ve ÖRP Genel Baþkaný" olarak takdim ediliyor haberde! Hayatýnýn bir döneminde hasbelkader Erdoðan onu Dýþiþleri Bakaný yaptý ya... Artýk bu ünvaný ömrünün sonuna kadar þan ve þerefle taþýr Turgay Avcý! Kimbilir, belki de aynaya baktýðýnda kendini Dýþiþleri Bakaný olarak görür. "KKTC'nin bugününü, yarýnýný ve geleceðini" konuþmuþlar Erdoðan'la! Baþka? Baþka ne konuþacaklar caným... Havadan sudan!.. "Havassu garayanni" gibi meselâ... Siz de amma çið kalplisiniz ha!.. Neyi konuþacaktý sanki? "Talat sýkýda, kurtar onu haþmetlim" mi diyecekti?! Çakýcý ile Ýzcan kimbilir ne kadar yerinmiþlerdir bu ziyaretten. Aha onlar da Avcý ile ayný sepette... Ayný yolda... Ayný kafada... El ele, omuz omuza, göðüs göðüse çarpýþýyorlar Talat'a Ankara'nýn mühürünü aldýrmak için! Ama bir günden bir güne huzura çaðrýlma þerefine nail olamadýlar. Bir günden bir güne Kýbrýslýtürklerin geleceðini konuþmadýlar Erdoðan'la... Ne olacak bu toplumun hali diye sormadýlar... Bu toplum, ucunda hiçbir ýþýk görünmeyen bu karanlýk tünelde daha kaç yýl, düþe kalka, saða sola çarpa çarpa yürümeye çalýþacak diye de sormadýlar. Erdoðan derseniz, bu konuda onlarýn fikrini almaya hiç ihtiyaç duymadý! Onlarý hiç hesaba katmadý! Þimdi Ankara'dan icazetli üç adaydan biri olan Talat'a tam destek verdikleri ve Kýbrýslýtürklerin siyasi iradesini geri almak isteyen Yasemin Hareketi'nin adayý Zeki Beþiktepeli'yi desteklememe kararý aldýklarý halde gene de yaranamadýlar Ankara'ya! Bu uðurda taksimci Turgay Avcý ile el ele vermeleri bile yetmedi. Ama Avcý öyle mi ya?.. Recep Tayyýp Erdoðan haþmetlerinin indinde forsu büyük! Yani tam anasýnýn örepesi! Uçaða atladýðý gibi varýyor huzura... Baþbaþa resimler çektirip haþmetlisi ile daðýtýyor! Ama asýl daðýtma baþka. Ne bugünümüzü býrakýyorlar... Ne yarýnýmýzý... Ne de geleceðimizi... Çakýcý'nýn birlikte "çözüme" omuz verdiði kiþiye bakýn... Geleceðimizi konuþmanýn kimlere býrakýldýðýna bakýn... Hiç yüzleri kýzarmadan bir de KKTC'de çok iyi iþleyen bir demokrasi olduðunu ve buradaki seçimlere Türkiye'nin müdahale etmediðini söylüyorlar. Hiç kuþkunuz olmasýn yýldýr tüm seçimlerimize burnunu sokan Ankara, bu seçime de ta baþýndan beri müdahale etmektedir ve son güne kadar da müdahale etmeye devam edecektir. Bu iþgal rejiminde yaþadýðýmýz bütün felâketler, bin beter olarak yaþayacaklarýmýzýn aynasýdýr. Yasemin Hareketi bu düzene bir baþkaldýrýdýr. Artýk boyun eðmek deðil... Baþýný kaldýrmak, sesini yükseltmek isteyenler için. Yoksa kimse, çocuklarýmýza ve torunlarýmýza bunun hesabýný veremez.

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem En çok vergi ödeyen casinolar deðil, gece kulüpleri de deðil, üniversiteler de deðil, galericiler de deðil... Ya kim? Bankacýlar! Kumar ve fuhuþ cenneti sanýrsýnýz ama banka adasý aslýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK... Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ... Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT. Maraþ Rumlara iade ediliyor... 50 binin dýþýndaki TC'li nüfus geri gönderiliyor. Bunlara karþýlýk Kýbrýslý Türklere uygulanan ambargolar kaldýrýlýyor! Nisan biiiiiir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER. Bir kez daha sandýða gideceksiniz bugün. Gönlünüzde yatan aslanlarý seçmek için... Þimdi yaz mevsimi... Dikkatli olun, o sandýktan zehirli bir yýlan çýkmasýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran

Detaylı

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı