Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver"

Transkript

1 Altmýþ yýldan beri liderimizi belirleyen Türkiye bugüne dek kimi istemediyse bir kenara itti. Þimdi bir tek Eroðlu sýyýrýrsa bundan, sanmayýn ki yenik çýkmýþ Ankara bu sandýktan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3026 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Yasemine oy ver Baðýmsýz aday Zeki Beþiktepeli Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... NERDE LAN BUNUN ISLAK ÝMZASI DÝYE SORARIZ ÝCABINDA Özlem Güneyli ÝÞGALDEN SABIKALI Ali Osman KANTARA'YA ÝKÝ ANIT ÇOK GELDÝ Erdoðan Baybars ANASININ ÖREPESÝ Mehmet Levent MASKARALIK Dolgun Dalgýçoðlu Ankara bugüne dek yaptýðý hareketlerle Talat tan yana olduðuna dair herkesi inandýrmayý baþardý... Bu durumda, tüm anketlerde hala önde olan Eroðlu nun seçimi kazanmasý halinde, kimse bundan dolayý Ankara yý sorumlu tutmayacak! Kurtarmak Talat ýn açýklamalarýný Rum tarafý paylaþmýyor n Mehmet Ali Talat ýn geçtiðimiz gün tek yanlý olarak müzakereler hakkýnda yaptýðý açýklamalara Rum tarafýndan yanýt geldi... n Rum Sözcü Stefanu, Talat, seçimlerin de ýþýðý altýnda, olgularý kendi bakýþ açýsýyla ortaya koydu dedi... n 4. sayfada istese kurtarýrdý Tüm anketlerde hala önemli bir farkla Derviþ Eroðlu nun gerisinde olan Mehmet Ali Talat zor durumda... Toplumumuzdaki lideri bugüne dek kendisi belirlemiþ olan Ankara dan ise bu durumu Talat ýn lehine çevirmek için ciddi giriþim yok. Yaygýn kanýya göre, Ankara kurtarmak istese Talat ý kurtarýrdý... n Seçim takvimine göre, bugün anket yayýnlamanýn son günü... Eroðlu ile Talat arasýndaki fark kapanmadý. Talat cephesinin hiçbir anket yayýnlamamýþ olmasý dikkati çekiyor... n Ankara nýn gönlünün kendisinden yana olduðuna Talat da inanýyor... Eroðlu nun Ankara ya raðmen Talat ýn önünde gittiði izlenimi yaratýlýyor... n Eroðlu seçildiði takdirde, bunu Ankara ya karþý kazanýlmýþ bir zafer olarak yorumlamaya hazýrlananlar var! 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Eyleme devam... Akademi öðrencileri geri adým atmýyor... n 3. sayfada BARCELONA (6) Selma Bolayýr l 5. sayfada HA GAYRET... Kubilay Özkýraç l 8. sayfada Ýstanbul ve Mert Ada... Zübeyir Aðaoðlu l 13. sayfada YASEMÝN KOKULU... Kazým Denizci l 13. sayfada Kör Ali Dayý Yalçýn Okut l 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Kendi bedeninden baþka... n 2. sayfada

2 BOÞANMAK ÝSTEYEN EÞÝNÝ BIÇAKLADI Gazimaðusa'da isminin baþ harfleri A.P olarak açýklanan 23 yaþýndaki kadýnýn, kendisinden boþanmak isteyen eþi M.P'yi býçaklayarak yaraladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, karýn boþluðundan bir kez býçaklanarak yaralanan M.P kaldýrýldýðý Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde kontrol altýna alýndý. M.P'nin iþ yerinde önceki akþam saat 19.30'da meydana gele býçaklama sonrasýnda A.P'nin tutuklandýðý ve polis soruþturmasýnýn devam ettiði belirtildi. MUHACERET ÝÞLEMLERÝNÝ YAPTIRMADAN UÇAÐA BÝNDÝ, TUTUKLANDI Polis, Atlas Jet Hava Yollarý'nýn 1 Nisan 2010 tarihli Ercan- Ýstanbul uçaðýna polis muhaceret iþlemi yaptýrmadan binen Ürdün uyruklu 34 yaþýndaki A.J isimli erkeði tutukladý. Polis basýn bülteninde "Muhaceret Yasasýna Aykýrý Hareket" baþlýðýyla yer alan olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði belirtildi. KOZANKÖY'DE 4 KUZU ÇALINDI Kozanköy'de Hüseyin Zurnacý'nýn aðýlýndan (mandýrasýndan) 4 kuzu çalýndýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, hayvan hýrsýzlýðý 1-2 Nisan tarihlerinde saatleri arasýnda meydana geldi. Olayla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði belirtildi. ÝZÝNSÝZ PARA ÇIKARMAK ÝSTEDÝ, TUTUKLANDI Polis'in, 10 bin Dolar ile 186 bin 600 Euro'yu izinsiz yurt dýþýna çýkarmak isteyen 41 yaþýndaki E.K isimli erkeði Ercan Havalimaný'nda tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninde "Para ve Kambiyo Yasasýna Aykýrý Hareket" olarak yer alan olayýn, dün saat 08.00'de meydana geldiði belirtildi. YOÐUN SÝS ETKÝLÝ OLDU KKTC'de sabah saatlerinde etkili olan yoðun sis, özellikle Lefkoþa, Ercan ve Çamlýbel bölgelerinde görüþ mesafesini 300 metreye kadar düþürdü. TAK muhabirinin Meteoroloji Dairesi Müdürü Fehmi Oktay'dan aldýðý bilgiye göre, sabah 06.00'da baþlayan sis 08.00'den sonra daðýlmaya baþladý. Karayolu ulaþýmýný olumsuz etkileyen sis, Ercan Havalimaný'ndaki uçaklarýn iniþ ve kalkýþlarýný ise etkilemedi. Bugün de yer yer hafif sis görülmesi bekleniyor. Hava hafta sonu ve pazartesi açýk az bulutlu, salý ve çarþamba günleri ise parçalý bulutlu geçecek ve sýcaklýk 28 dereceye kadar yükselecek. MAÐUSA'DA TELEFON HATLARI KESÝK OLACAK Arýzalý telefon kablosu deðiþimi nedeniyle Gazimaðusa'nýn bazý bölgelerinde bugün telefon hatlarý kesik olacak. Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ýrfan Paþa Özakalýn'ýn verdiði bilgiye göre, telefon kesintisinden etkilenecek yerler Anýt Çemberi bölgesi ve Larnaka yolu üzeri, kale içi, Sema Otel, Baykal, Küçük Sanayi, Ayluga ve Çanakkale bölgeleri ile Hacýali sitesi. Kesintinin hangi saatler arasýnda olacaðý belirtilmeyen açýklamada, çalýþmalarýn seyrine göre telefon hatlarýnýn baðlanacaðý kaydedildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Yüzbaþý Mehmet Efendi, bizim köylerde, çocukluðumuzda adýný çok duyduðumuz bir polis kumandanýydý. Nedenini bilmem ama, Kýbrýs'ta, isim yapmýþ bir hayli polis mensubu, bizim köylerde, Dillirga bölgesinde görev yapmýþtýr. Kýbrýs Cumhuriyeti polisinin kumandan yardýmcýsý Refik Efendi mesela. Daha sonra Komiserliðe kadar, oradan da Cumhurbaþkaný Makarios'un Müsteþarlýðýna getirilen Abostolos Kondos mesela. Polis Kumandaný Kazým mesela... Yüzbaþý Mehmet Efendi, sertliði ile bilinirdi. Galazi, bizim yörede iken, daha, çavuþudu. Ama, oda sertliði ile bilinirdi. Galazi'yi iyi hatýrlarým. Kazým Nami'yi de. Abostolos Kondos'u Komiserlik'ten bilirim. Komiserlikte görevli iken... Her neyse... Yüzbaþý Mehmet Efendi, onun dönemini yaþayanlarýn hiç unutamadýklarý bir kumandandý. Sertliðinden söz edilirdi de, pek þikayetçi de deðildi köylü. Ahmet An'ýn "Kýbrýs Yetiþtirdiði Deðerler" adý altýnda yayýnlanan kitabýnýn 78. sayfasýnda anlatýlan Yüzbaþý Mehmet Efendi hakkýnda bir hayli bilgi vardýr. Bizim köylerde sertliðine raðmen yerilmemesinin ve saygýyla anýlmasýnýn nedeninin bir gün babama sorduydum. Þöyle dedi özetle: "Birinci Dünya Savaþý ve sonrasýnda, Türkiye'de olup bitenler; Kýbrýs'ta, havanýn gerilmesine sebep oldu. Rumlarýn, bize saldýracaklarý söylentileri vardý. O nedenle köylerimizde, bir saldýrýya karþý nöbet tutardýk. Yüzbaþý Mehmet Efendi, Rumlarýn bize saldýrmamalarý için çok uðraþtý. Onun için bu köylüler, genelde severler Yüzbaþý Mehmet Efendi'yi." Bizim köyde, nedendir bilmem, birkaç tane Mehmet Ali vardý. Bir tanesi, Aslan'ýn oðlu Mehmet Ali'ydi... "Blago'nun oðlu" derlerdi da. Daha çok da öyle bilinirdi. Mehmet Ali Blago yani... Bizim çocukluðumuzda av çoktu. O KENDÝ BEDENÝNDEN BAÞKA... nedenle av ruhsatý yýllýk verilirdi. Yýlýn her gününde avlanmak serbestti yani... Bizim hatýrladýðýmýz zamanda, tüfeklere ruhsat çýkartma zorunluluðu da yoktu. Ama sonradan silah ve av ruhsatý mecburiyeti getirdi Ýngiliz. Öyle olunca, ruhsat parasý verecek durumda olmayan tüfeðini, ya elden çýkarttý, ya da sakladý. Mehmet Ali, Blago'nun, ya da Aslan'ýn oðlu Mehmet Ali, tüfeðini saklamayanlardandý. Mehmet Ali'nin çocuðu olmadý. Babamýn çok yakýn akrabalarýndandý. Evi, bizim eve çok yakýn evden bir tanesi idi... Birkaç keçisi, birkaç tavuðu vardý. Evinin önünde de, bakla ektiði frahtisi... Keçileri, bazan kendisi, bazan karýsý otlatýrdý. Tüfeði, efelik için deðil, arada sýrada bir þeyler vurup; karýn doyurmak içindi. Yüzbaþý Mehmet Efendi, Mehmet Ali'nin tüfek sahibi olduðunu ve arada sýrada keklik avýna çýktýðýný duydu. O nedenle koydu postayý Mehmet Ali'ye... Mehmet Efendi beygirin üstünde, Mehmet Ali'yi çok kovaladý. Kovaladý da, hiç yakalayamadý. Arazi, uygundu Mehmet Ali'nin kaçýþý için. Ama bir gün, evet bir gün, Mehmet Efendi Mehmet Ali'yi, dikenlikte kýstýrdý. Kaçmak mümkün deðil artýk. Beygirin üstündeki Mehmet Efendi, "Ruhsat" dedi. Mehmet Ali tüfeði omuzuna götürdü, horozunu kaldýrdý ve "Ruhsat tüfeðin burnundadýr gel al" dedi. Yüzbaþý Mehmet Efendi atýný çevirdi ve, hiç konuþmadan gitti. Her nedense mesele de yapmadý... Mesele ikisinin arasýnda kaldý... Köylülerden baþkasý da duymadý... Mehmet Ali hiç kimseye muhtaç olmadan, birkaç kiþinin, birkaç tavuðunun ve de frahtisinin verdikleriyle, 1974 Aðustos'una kadar, Mazero tepesi'nin yamacýndaki evinde yaþamýný sürdürdü. Rýza Vuruþkan'ýn emri ile köy boþaltýldýðýnda, Mehmet Ali köyde eþiyle unutuldu. Köyün boþaltýlmasýndan 3 gün sonra köye giren Makarios'un askerleri tarafýndan BM askerleri eliyle Koççina'ya (Erenköy'e) gönderildiler. Yaþamýný orada tamamladý Mehmet Ali. ( Kýbrýs'ýn yetiþtirdiði "deðer"lerden deðildir... Ama, hiç kimseye hizmet etmedi kendi bedeninden baþka...) Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BOÞUNA GÜNAHINA GÝRDÝK Türkiye'nin günahýna girmiþiz boþuna... Biz sanýyorduk ki, o idare eder bizi... Her iþimize o bakar... Kapýlarý açarsa o açar... Maraþ'ý vermezse o vermez... Masadaki önerileri hep o sunar... Ve dahasý sanýrdýk ki, o parmaðýný oynatmadan taþ bile oynamaz yerinden burada... Bir bakanýmýza da zaten öyle demiþlerdi bir zamanlar elçilikte: -Siz bize sormadan þeyinizi bile kaldýramazsýnýz! Ya Mehmet Ali Talat? Az mý yanýltmýþ bizi? Ne demiþti: -Bana otur derlerse otururum, kalk derlerse kalkarým... Bir yandan da 'milli þef' Denktaþ... "Türkiye kimi isterse o seçilir" diye söylenip durmadý mý baþýmýzda? E, insaf... Bu kadar kýþkýrtmadan sonra ne düþünebilirdik ki baþka? Merhum Özker Hoca'nýn "Davul bizim boynumuzda, tokmak onlarýn elinde" diyerek istifa etmesini saymýyorum daha. Ne de Mustafa Akýncý'nýn "General çizmeyi aþtý" demesini... Hele Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ni hiç katmýyorum hesaba... Ki tüm kararlarýnda, buradaki her iþten Türkiye'yi sorumlu tutarlar... Boþuna günahýna girmiþiz Türkiye'nin boþuna... Hiçbir günahý yokmuþ meðer onun... Biz sanýrdýk ki, Kýbrýs meselesinin çözümü ona baðlý... O isterse çözüm olur, istemezse olmaz... Ve o istemediði için çözüm olmadýðýný düþünüp durduk bunca zaman... Þimdi Mehmet Ali Talat'tan öðrendik ki, o deðilmiþ tüm bunlarý yapan... Bizmiþiz... Biz verirmiþiz kendi hakkýmýzdaki kararlarý... Hiç karýþmazmýþ o... Müzakere masasýna da karýþmazmýþ hiç... Rumlara sunduðumuz önerileri biz hazýrlar, biz sunarmýþýz... Yüzde yüzü burada hazýrlanýrmýþ o önerilerin... Ankara'nýn yüzde onluk bile bir payý yokmuþ bunda... Ah Mehmet Ali ah... Neden daha evvel söylemedin bunlarý? Neden aydýnlatmadýn bizi? Da yok yere günahýna girdik sevgili Türkiye'mizin? Neden ha... Kalktýn bir de "Otur derlerse otururum, kalk derlerse kalkarým" diyerek daha da tahrik ettin milli hislerimizi... Kendi kendini þamar oðlaný bir arap yerine koydun... Ne yapalým... Dayanamadýk... Ýsyan ettik biz de... Kim isyan etmez ki liderinin þamar oðlaný yerine konmasýna? Þimdi ise, "Bize hiç karýþmaz" diyorsun... Oldu mu ya... Bak, seçimler için de günahýna girmiþiz boþu boþuna... Biz sanýrdýk ki, bu iþin orkestra þefi o... Tokmak onda... Oysa sen þimdi mikrofonlara çýkýp diyorsun ki, buna da hiç karýþmaz... Adaylýðýn için ne düþündüklerini bile sormadýn Erdoðan'a ve Gül'e deðil mi? Bu meseleyi hiç konuþmadýnýz bile demek... Ne dedin? Derviþ Bey'in aday olduðunu da mý bilmezlerdi? Ve bunu da ilk senden mi öðrendiler? Ah Mehmet Ali ah... Neden daha önce söylemedin bunlarý... Neden ha... Biz de sanýrdýk ki, hep o ayarlar bu iþleri... Meðer amma kayýtsýz, ama umursamazmýþ ha... Ýyi ki söyledin de, biz de öðrendik sonunda... Bir þeyi daha öðrendik hem senden... Sen varmýþsýn Ankara'nýn gönlünde... Deðil mi? Þimdiki solcular, bu kalbe girmeyi baþardýðýn için alkýþ tutuyorlar sana... Eskiler "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi adama!

3 AFRÝKA dan mektup... GÖNLÜ TALAT'TAN, OYU DA EROÐLU'NDAN MI YANA? Bu seçimlerde Mehmet Ali Talat'tan yana olduðuna iyice inandýrmýþ Türkiye herkesi... Kimse kuþku duymuyor gibi bundan... Talat cephesi de açýkça övünüyor zaten bununla... Hatta daha da ileri giderek Derviþ Eroðlu'nu Ankara'daki hükümetin hiç istemediði birisi olarak öne sürüyor. Eroðlu seçilirse, Ankara'nýn bundan büyük rahatsýzlýk duyacaðýný yayýyor... Ne var ki tabloya baktýðýmýz zaman durum hiç de iç açýcý görünmüyor onlar için... Tüm anketlerde bugüne dek Talat'a önemli bir fark atmýþ olan Derviþ Eroðlu, bu farký son anketlerde de koruyor hala. %50'nin üstünde her ankette... Bunun altýna düþmemiþ hiç... Talat ise hiç yakalayamamýþ %50'yi... Nasýl iþ bu? Koskoca Ankara'nýn desteklediði bir aday göz göre göre seçim mi kaybediyor? Mümkün mü bu? Yani altmýþ yýldýr liderimizi belirleyen, istediðini baþýmýza oturtan, istemediðini bir kenara iten Ankara ilk kez maðlup mu oluyor Kýbrýs'ta? Ýlk kez yenik mi düþüyor? Türkiye adamakýllý inandýrmýþ herkesi Talat'tan yana olduðuna... Bunu elaleme kanýtlamak için bazý adýmlar da atmýþ hatta... Ban Ki Moon'u yollamýþ adaya... Ýtalya ve Ýspanya ziyaretleri ayarlamýþ Talat için... Bir davet de Hillary Clinton'dan çýkarmýþ hatta... Davet gerçekleþmemiþ gerçi, ama çaðrý yapýlmýþ ya... Sonra? Tahsin Ertuðruloðlu'nu ayarlamýþ... Ardýndan Turgay Avcý'yý... Bunlarý da Talat için kendisinin ayarladýðýný sokmuþ herkesin gözüne... Bir avantaj da Hristofyas'tan koparmaya çalýþmýþ ayrýca... Çok diretmiþ ortak açýklama için... Tam olmamýþ istediði, ama yine de birþeyler çýkmýþ ondan da... En azýndan Talat tek baþýna da olsa, kendi toplumuna birþeyler açýklamýþ... Zamanýn boþa geçmediðini, çözüm için ilerleme kaydedildiðini göstermeye çalýþmýþ... Ama görüyorsunuz iþte... Ýþe yaramamýþ hiçbiri... Talat'ý Eroðlu'nun gerisinde kalmaktan kurtaramamýþ hala... Demek Ankara'nýn Talat'a desteði gibi görünen bu tedbirler pek etkili deðilmiþ meðer... Ankara istese daha etkili þeyler yapamaz mýydý? Burada hükümet kurdurup hükümet bozduran, istediði adamý alýp istediði partiye atan Ankara herþeye muktedir de, bir tek Eroðlu'nu yere sermek mi gelmiyor elinden? Ýnanmýyoruz biz buna... Ankara'nýn gönlü Talat'tan yana olabilir, ama oyu Eroðlu'na gitmiþ görünüyor... Eroðlu'nun bu seçimi kazanmasýndan kimse soprumlu tutamayacak Ankara'yý... Ýlk kez Kýbrýs'ta istediði lideri seçemediðini sanacak herkes... Bizden baþka... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Bir eylem daha AÖA öðrencileri geri adým atmýyor Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn, okul öncesi öðretmen yetiþtiren bir kuruma "ön açma izni" verdiði gerekçesiyle eylem baþlatan Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) öðrencileri, dün yine bakanlýk önünde eylem yaptý. AÖA öðrencilerinden oluþan bir grup dün sabah YÖDAK önünde toplanarak Milli Eðitim Bakanlýðý binasýna kadar yürüdü. Sloganlar atarak, davullar ve düdük çalarak yürüyüþlerini gerçekleþtiren öðrenciler, bakanlýk önünde yaptýklarý açýklamadan sonra daðýldý. Öðrenciler, üzerinde, "AÖA'yý Kapattýrmayýz", "Parasýz Eðitim Demokratik Yönetim", "Daha Fazla Öðretmen Ýþsiz Kalmasýn", "Kandýrýldýk", "Müþteri Deðil Öðrenciyiz, Tüccar Deðil Öðretmeniz" ve benzeri ifadeler bulunan pankartlar taþýdý. Pazartesi ilkokullarda grev var Eðitim Bakanlýðý'nýn Yakýn Doðu Üniversitesi'ne okul öncesi öðretmenlik için ön izin vermesiyle yýllardan beri bu konuda öðretmen yetiþtiren tek eðitim kurumu olan Öðretmen Akademisi'nde tepkiler sürüyor. Akademi öðrencileri protesto eylemlerini sürdürürken, okuldaki bazý eðitimcilerin örgütlü olduðu Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) de eylemlere destek veriyor. KTÖS, eylemlere destek amacýyla pazartesi günü Akademi yanýnda Lefkoþa Merkez ilkokullarý ve Okul Öncesi eðitim kurumlarýnda da grev kararý aldý. KTÖS'den yapýlan açýklamada, grevin Öðrenciler, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün "AÖA binasýný satacaðýný" iddia ettiler. Bakanlýk önünde öðrenciler adýna hazýrlandýðý belirtilen bir yazýlý açýklama okundu. Açýklamada, bakanýn, iyi niyet çerçevesinde kendileriyle yapýlan görüþmelerde attýðý imzalarý hiçe sayarak YÖDAK'a farklý tutanak yolladýðý ileri sürüldü. "1937'den beri devlet eliyle, planlý programlý öðretmen yetiþtiren bir kurumun, sözde rekabet ortamý yaratmak amacýyla 'ön açma izni' vererek kapatmaya götürecek bir süreç baþlatýldýðý ve iþsizler ordusuna yeni neferler katýlacaðý" da savunulan açýklamada, bakan Dürüst'e amacý soruldu. Açýklamada, herkese destek için çaðrýda bulunularak, destek veren sendika, siyasi parti ve diðer oluþumlara teþekkür edildi. saatleri arasýnda yapýlacaðý kaydedildi. Bakanlýðýn son kararýyla Atatürk Öðretmen Akademisi'nin 100 yýla yaklaþan köklü geçmiþinin hiçe sayýldýðý ve para ile öðretmen yetiþtirmeye kapý açýldýðý kaydedilen açýklamada, bu karala akademinin kapanma sürecinin baþlatýldýðý da ileri sürüldü. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün "sorunu çözme yerine zamana oynamakla" suçlandýðý açýklamada, varýlan mutabakata raðmen "4 ve 5 yaþ grubu okullarýnda öðretmenlik yapamazlar" ibaresinin görüþ için bakanlýktan YÖDAK'a gönderilen yazýya girmediði yinelendi. kimse Özlem GÜNEYLÝ NERDE LAN BUNUN ISLAK ÝMZASI DÝYE SORARIZ ÝCABINDA Müzakerelerde ilerleme dedikleri þey BOÞ 1 ÇERÇEVE'den ibaretmiþ. Etrafýný 1 güzel çiziktirmiþler/ ancak henüz içine 1 þey koymamýþlar. ÇERÇEVE 1 yanda duruyor/ detaylar havada uçuþuyor. Talat ile ekibi gayet þatafatlý 1 gösteri ile yaptýklarý açýklamada bu yüzden konuþtular konuþtular ve fakat hep ÇERÇEVENÝN dýþýnda kaldýlar. Haklarýný yemeyelim/ toplantýya katýlan GAZteciler de havalýydý Talat'ýn ekibi kadar. Toplumcu Demokrasi Partisi'nden olduðunu söyleyen pek muhterem 1 hanýmefendi ayaða kalktý ve Talat'ýn kadýna bakýþýný sordu mesela. Bravo. Cuk oturdu. Hoppala yavrum bahar geldi/ çarþýya çözüm geldi... E ne alakasý var YANÝ? Bu arada YENÝ 1 döneme girdiðimizi inkar ettiðimi sanmayýn. HAÞA. DÜN ile BUGÜN arasýndaki farkýn da fevkalade farkýndayým. Çözümün mümkün olduðu zamanlarda DENKTAÞ ile birkaç samimi arkadaþý arkalarýnda Türkiye'nin sivil ve askeri muktedirleriyle Kýbrýs Türküne ÇÖZÜMSÜZLÜÐÜ yutturdular. Ben dünyada deðildim daha/ babamdaydým o zamanlar. Babamýn yuttuðunu iliklerime kadar hissettim. Babamýn kustuðu zamanlarda dünyaya geldim. O gün bu gündür midem bulanarak bakýyorum 2'ye bölünmüþ zavallý yurduma. Çözümün artýk mümkün olmadýðý zamanlara geldik hayýrlýsýyla. Þimdi de TALAT ile bareasý ÇÖZÜMÜ yutturmaya çalýþýyor bize. E ÇERÇEVE BOÞ. Bu ÇERÇEVEyi doldurana kadar ölme eþeðim ölme. Hristofyas baþka 1 alemde geziniyor/ mistik takýlýyor. Ortak bayram kutlayalýmmýþ. Öyle diyor. HAY HAY/ Neden olmasýn/ KUTLAYALIM YOLDAÞ. Bize her gün BAYRAM zaten. 1 bayram fazla olsa ne çýkar? Sen önden buyur... Ne? Buyuramaz mýsýn? Neden? ÇÖZÜM ACI OLACAK da yemeye korkuyor musun? Ýlahi Yoldaþ hiç mi Adana kebabý yemedin? Tamam tamam/ önden biz gidelim/ sen KORKMA. MENFOVASE. Kýbrýs'ý sonsuza dek çarmýhta býrakacak halimiz yok/ Hazreti Ýsa'nýn Nasýriye'de çarmýha gerilmesini birlikte analým. Gerekirse Ýsa'nýn acýsýný anlayabilmek adýna birbirimizi çarmýhlara gerelim/ gerilelim. Tamam. Sen þimdi bizi çarmýhýn üstüne ÇAK. Ama KERBELA þehitlerini anarken biz de senin tombul vücuduna zincirlerle vuracayýk. Ona göre. Þaka þaka KORKMA. 20 Temmuz'da Talat ile birlikte tanklarýn üstüne çýkýp Lefkoþa'da 1 yiro atsan yeter bize. ENDAKSÝ. Ma ÝSE GALA KÝRÝYE HRÝSTOFYA? Ortak 1 açiklama bile yapamadiniz be Yoldaþimu/ Ortak Bayrami nasil kutlayacayiz? Hem Talat bizi kandýracaðýný mý zanneder? 31 ortak belge hazýrladýysanýz/yerleþtirin ÇERÇEVENÝN içine görelim... Yerleþtiremezsiniz. Çünkü hiçbiri belge deðil. Hepsi de kaðýt parçasý. Soyumuzda Paþalar var bizim/ kaðýt parçalarýný belge DÝYE yutmayýz evelallah. NERDE LAN BUNUN ISLAK ÝMZASI diye sorarýz icabýnda. MÝSAL yani...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Boþuna dememiþler ananýn ÖREPESÝ Adam sanki da Erdoðan'ýn emireri Entrikada eline su dökemez kimsesi Çakýcý ve Ýzcan'la da birleþti elleri Ali OSMAN Periyodik ÝÞGALDEN SABIKALI Erdoðan, "van minit"den sonra Arap dünyasýnda ödüllere layýk görüldüydü ya Ustalarý liderliðe oynama zamanýnýn geldiðini düþündüler ve onu havaya sokmaya baþladýlar... Arap Birliði Zirvesi için Libya'ya gitti Avrupa Birliði'ne pek niyetli olmadýðý yavaþ yavaþ ortaya çýkýyor. Paþalarýn defterini de dürdü gibi BOP'ta en büyük rolü Türkiye oynayacak Arap dünyasýný fethetmenin yolunun, Ýsrail'i dünya karþýsýnda tokatlamak olduðunu iyi organize eden ABD'nin planlarý tuttu! Araplar bunun üstüne atladýlar. Ve Erdoðan'ý kahraman ilan ettiler. Ordu Amerikan kontrolünde... Projenin uygulanmasý askeri gücü de gerektirecek kimbilir, ancak sivil idarecilerin önce o coðrafyadaki idarecilerin ve halklarýn kalplerini fethetmesi gerekir. Arap Birliði Zirvesi'nde Erdoðan Kýbrýs'ta iþgalci konumda olduðunu unutarak verdi veriþtirdi Ýsrail'i örnek alarak Kýbrýs'ta yarattýðý oldubittileri unutmuþa benziyor. "Ýsrail'in Kudüs'e yönelik, kutsal mekanlara yönelik saldýrýlarý asla kabul edilemez. Ýsrail Ýçiþleri Bakaný'nýn kalkýp Kudüs'ü baþkent olarak ilan etmesi, aslýnda bir çýlgýnlýktýr. Bu bizleri asla ve kata baðlamaz. Kendilerini yalnýzlýða iter. Doðu Kudüs'te bin 600 yeni konut inþasýna baþlanmasý asla kabul edilebilir, mazur görülebilir bir durum deðildir. Orta Doðu Dörtlüsü olarak ABD, Rusya, AB ve BM'nin de tepkisini çektiði ve kýnadýðý bu eylem, ne uluslararasý hukuka ne de insanlýk vicdanýna uygundur. Ýsrail bu tavrýyla sadece uluslararasý hukuku çiðnemekle kalmýyor, ayný zamanda insani duygularý, ayný zamanda tarihi, ayný zamanda vicdanlarý da çiðniyor.'' Alalým cümle cümle ve açýlýmýný yapalým bize uygulayarak Kudüs'ün Ýsrail tarafýndan baþkent olarak ilan edilmesi çýlgýnlýkmýþ Peki Kýbrýs Cumhuriyeti'ni ikiye bölüp kuzeyinde ayrý devlet kurmanýn adý nedir? Filistinde iþgal altýndaki bölgelerde, konut yapýmýna baþlanmasýnýn kabul edilemeyeceðini de söylüyor Erdoðan 1974'ten sonra Türkiye'nin tüm gelmiþ geçmiþ yöneticileri bu iþten sabýkalýdýrlar. Kýbrýslýrumlara ait mallarý alýp üzerlerine binalar inþa etmediler mi? Siteler kurmadýlar mý? Okullar yapmadýlar mý? Kerhaneler, meyhaneler ve kumarhaneler nereye ve kimler tarafýndan yapýldý? Ýsrail uluslararasý hukuku çiðniyormuþ bunlarý yapmakla... Tarihi ve vicdanlarý da çiðniyormuþ Kýbrýs'ýn kuzeyindeki yer isimleri deðiþtirilmedi mi? Kýbrýslýtürk nüfusu giderek azalýrken, getirilen nüfusla buradakiler asimile edilmediler mi? Türkiye, AÝHM'nin son kararýný aldý öptü ve yastýðýnýn altýna koydu Ýþgalci olduðunu kabullendi Ýþgalden sabýkalý, ama baþkasýnýn iþgalciliði karþýsýnda uluslararasý hukuka sarýlma yüzsüzlüðünü de gösterebiliyor O nedenle burada size, iþgal altýnda bir çözümden bahsedenler yalan söylüyorlar! Kalay Yerel seçimler 27 Haziran'da yapýlacak Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi, yerel seçimlerin 27 Haziran 2010 Pazar günü yapýlmasýný öngören karar tasarýsýný oybirliðiyle kabul etti. Bu tarihin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda da onaylanmasý halinde, KKTC seçmenleri Cumhurbaþkanlýðý seçiminden yaklaþýk 2 ay sonra yeniden sandýk baþýna gitmiþ olacak. Meclisten verilen bilgiye göre, "Belediye Baþkanlýðý, Belediye Meclisi, Muhtarlýk ve Ýhtiyar Heyeti Seçimlerinde Oy Verme Gününün Saptanmasýna Ýliþkin Karar Tasarýsý"ný ivedilikle görüþen komite, tasarýyý oybirliðiyle onayladý. UBP Milletvekili Þerife Ünverdi baþkanlýðýnda, baþkan vekili CTP Milletvekili Kadri Fellahoðlu, üyeler CTP Milletvekili Salih Ýzbul, DP Milletvekili Mehmet Arif Tancer, UBP milletvekilleri Zorlu Töre, Ali Rýza Usluer ve Ünal Üstel'den oluþan Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi, dünkü toplantýsýnda Bakanlar Kurulu'ndan gelen karar önerisini görüþtü. Seçim ve Halkoylamasý Yasasý uyarýnca KKTC'de belediye baþkanlýðý, belediye meclisi, muhtarlýk ve ihtiyar heyeti seçimleri, 4 yýlda bir yapýlýyor. KKTC'de son yerel Anketlerin son günü Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde 18 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili takvim iþlemeye devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediði seçim takvimine göre bugün, seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama veya araþtýrmalarýnýn yayýnlanmasýnýn son günü. Takvim uyarýnca 23 Mart'ta baþlayan Stefanu, Talat'ýn açýklamalarýný deðerlendirdi "Olgularý kendi bakýþ açýsýyla ortaya koydu" Rum Yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn önceki günkü basýn toplantýsýný, "Kýbrýslý Türk lider, sözde seçimlerin de ýþýðý altýnda, olgularý kendi bakýþ açýsýyla ortaya koydu" sözüyle deðerlendirdi. Rum radyosunun haberine göre, Rum siyasi partilerin müzakerelerdeki görüþ birlikleri ve anlaþmazlýklarla ilgili tam bilgilendirildiðini söyleyen Stefanu, müzakerelerin gidiþatýyla ilgili olarak Rum DEREBOYU'NDA KAZI ÇALIÞMALARI Lefkoþa'da Dereboyu olarak da bilinen Mehmet Akif Caddesi'nde bir süredir baþlatýlan su borularýný deðiþtirme çalýþmalarýnýn bu hafta sonu da devam edeceði ve trafik akýþýnýn tek þeritten saðlanacaðý duyuruldu. Lefkoþa Türk Belediyesi Basýn Birimi'nin açýklamasýna göre belediye OY GELECEK YERDEN AB FONLARI ESÝRGENÝR MÝ? Talat'a dert olan þeye bakýn: Kýbrýslýlar Avrupa Birliði'nden avantajlar elde ediyormuþ da, Türkiyelilere haksýzlýk oluyormuþ. Çünkü bu insan haklarýna aykýrýymýþ. Vah vah... Ýnsan haklarý denince Talat'ýn aklýna gelen þey gerçekten çok acýklý. Türkiyeli kardeþlerimiz AB fonlarýndan yararlanamadýlarsa, bunu seçimlerden önce düþünseydiniz ya sayýn Talat. CTP'lilere daðýttýðýnýz AB fonlarýnýn bir kýsmýný da Türkiyelilere verseydiniz. Oy gelecek yerden, AB fonlarýný neden esirgediniz? Hadi siz düþünmediniz? Sizin yerinize Özel Kalem Müdürü'nüz de mi düþünmedi? seçimler 25 Haziran 2006'da yapýlmýþtý. Belediye baþkanlýðý ve belediye meclis üyeliði için siyasi partilerden veya baðýmsýz aday olunabiliyor. Muhtar ve ihtiyar heyeti üyesi adaylýklarý ise sadece baðýmsýz yapýlabiliyor. SEÇÝM VE HALKOYLAMASI Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi'nin dünkü toplantýsýnda "Seçim ve Halkoylamasý (Deðiþiklik) Yasa Önerisi" ve "Anayasa Deðiþikliðine Ýliþkin Yasa Önerisi" de görüþüldü. Komite, her iki yasa önerisinin görüþülmesini bir sonraki toplantýda ele almaya devam edecek. Komite toplantýsýna davetli olarak, Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, Baþsavcý Yardýmcýsý Ersoy Ölçter, eski Yüksek Mahkeme Baþkaný Taner Erginel ve DAÜ Anayasa Hukuku Öðretim Üyesi Doç. Dr. Sultan Uzeltürk katýldý. Ayrýca Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, CTP Gazimaðusa Milletvekili Sonay Adem ve TDP Gazimaðusa Milletvekili Mustafa Emiroðlularý da toplantýda yer aldý. seçim propagandasý dönemi ise seçimden bir gün önce, 17 Nisan'da sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan seçim eþyalarýnýn Ýlçe Seçim Kurullarýna gönderme iþleminin 8 Nisan'a kadar; seçmen kartlarýnýn daðýtýmýnýn ise 15 Nisan'a kadar tamamlanmasý gerekiyor. 18 Nisan Pazar günü yapýlacak seçimin ikinci tura kalmasý halinde, ikinci tur 25 Nisan Pazar günü gerçekleþtirilecek. toplumunu da bir þekilde bilgilendirmenin Hristofyas'a kalmýþ bir þey olduðunu söyledi. Ekologlar ve Çevreciler Hareketi ise, Talat ve Hristofyas arsýndaki müzakerelerde varýlan görüþ birliklerinin; bir bildiriyle Talat tarafýn kaydedilmesinin "akýl almaz bir þey olduðunu" öne sürdü. Hareket basýn sözcüsü Yorgos Perdikis, "Kýbrýs halkýnýn görüþ birliklerini Talat'tan öðrenmeleri bir skandaldýr" ifadesini kullandý. tarafýndan Suiteks ile KTHY arasýndaki Gültekin Þengör Sokak'ta yer alacak çalýþmalar bugün ve pazar günü saatleri arasýnda yapýlacak. Yolun tek þeridinin trafiðe kapatýlacaðý belirtilen açýklamada, sürücülerin trafik iþaret ve iþaretçilerine dikkat etmesi istendi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ANASININ ÖREPESÝ Bitti sanmýþtýk... Ankara son ayarlarý yapmýþ, son vidalarý sýkmýþ, son çizgileri çekmiþ, son replikleri vermiþ diye düþünüyorduk. Bir de baktýk ki Avcý Ankara'da! Erdoðan mý "Atla gel" dedi.. Yoksa kendi mi atladý gitti belli deðil. "Star" gazetesi "Sürpriz davet" diye duyurmuþ haberi. Tayyýp'çý gazete öyle diyorsa, kendisine öyle malûm olmuþtur herhalde! Avcý, "Dýþiþleri eski Bakaný ve ÖRP Genel Baþkaný" olarak takdim ediliyor haberde! Hayatýnýn bir döneminde hasbelkader Erdoðan onu Dýþiþleri Bakaný yaptý ya... Artýk bu ünvaný ömrünün sonuna kadar þan ve þerefle taþýr Turgay Avcý! Kimbilir, belki de aynaya baktýðýnda kendini Dýþiþleri Bakaný olarak görür. "KKTC'nin bugününü, yarýnýný ve geleceðini" konuþmuþlar Erdoðan'la! Baþka? Baþka ne konuþacaklar caným... Havadan sudan!.. "Havassu garayanni" gibi meselâ... Siz de amma çið kalplisiniz ha!.. Neyi konuþacaktý sanki? "Talat sýkýda, kurtar onu haþmetlim" mi diyecekti?! Çakýcý ile Ýzcan kimbilir ne kadar yerinmiþlerdir bu ziyaretten. Aha onlar da Avcý ile ayný sepette... Ayný yolda... Ayný kafada... El ele, omuz omuza, göðüs göðüse çarpýþýyorlar Talat'a Ankara'nýn mühürünü aldýrmak için! Ama bir günden bir güne huzura çaðrýlma þerefine nail olamadýlar. Bir günden bir güne Kýbrýslýtürklerin geleceðini konuþmadýlar Erdoðan'la... Ne olacak bu toplumun hali diye sormadýlar... Bu toplum, ucunda hiçbir ýþýk görünmeyen bu karanlýk tünelde daha kaç yýl, düþe kalka, saða sola çarpa çarpa yürümeye çalýþacak diye de sormadýlar. Erdoðan derseniz, bu konuda onlarýn fikrini almaya hiç ihtiyaç duymadý! Onlarý hiç hesaba katmadý! Þimdi Ankara'dan icazetli üç adaydan biri olan Talat'a tam destek verdikleri ve Kýbrýslýtürklerin siyasi iradesini geri almak isteyen Yasemin Hareketi'nin adayý Zeki Beþiktepeli'yi desteklememe kararý aldýklarý halde gene de yaranamadýlar Ankara'ya! Bu uðurda taksimci Turgay Avcý ile el ele vermeleri bile yetmedi. Ama Avcý öyle mi ya?.. Recep Tayyýp Erdoðan haþmetlerinin indinde forsu büyük! Yani tam anasýnýn örepesi! Uçaða atladýðý gibi varýyor huzura... Baþbaþa resimler çektirip haþmetlisi ile daðýtýyor! Ama asýl daðýtma baþka. Ne bugünümüzü býrakýyorlar... Ne yarýnýmýzý... Ne de geleceðimizi... Çakýcý'nýn birlikte "çözüme" omuz verdiði kiþiye bakýn... Geleceðimizi konuþmanýn kimlere býrakýldýðýna bakýn... Hiç yüzleri kýzarmadan bir de KKTC'de çok iyi iþleyen bir demokrasi olduðunu ve buradaki seçimlere Türkiye'nin müdahale etmediðini söylüyorlar. Hiç kuþkunuz olmasýn yýldýr tüm seçimlerimize burnunu sokan Ankara, bu seçime de ta baþýndan beri müdahale etmektedir ve son güne kadar da müdahale etmeye devam edecektir. Bu iþgal rejiminde yaþadýðýmýz bütün felâketler, bin beter olarak yaþayacaklarýmýzýn aynasýdýr. Yasemin Hareketi bu düzene bir baþkaldýrýdýr. Artýk boyun eðmek deðil... Baþýný kaldýrmak, sesini yükseltmek isteyenler için. Yoksa kimse, çocuklarýmýza ve torunlarýmýza bunun hesabýný veremez.

5 3 Nisan 2010 Cumartesi 5 Doðrudan Selma Bolayýr Þaziye nin Görüþü: Talat'ýn vataný satmayacaðýný (Ankara'dan habersiz tabii) kanýtlamasý bile iþe yaramayacak anlaþýlan. KTÖS, maaþ ve ikramiye kesintileri hakkýnda Tatar'dan açýklama istemiþ. - Komik oluyorsunuz be arkadaþlar Yani þimdi Tatar "yok böyle biþey" dese inanacak ve rahatlayacak mýsýnýz? Avcý, Erdoðan ile birbuçuk saat görüþmüþ. - Doktor, hamile kadýný deðil, kocasýný muayene ederse, bunun kime ne faydasý var? Ertuðruloðlu, "Eðer bu gidiþattan memnun olan varsa kime oy vereceði bellidir" demiþ. - Sanki kendisi, o oylarla meclise girmemiþ gibi konuþmasý biraz abes kaçýmýyor mu? Cumhurbaþkaný MA Talat, Türkiye kökenliler için "çözümde Kýbrýslý Türklerden daha fazla yarar saðlayacaklardýr" demiþ. - Ankara için çalýþtýðýný bilmeyen kalmadý zaten. Kýbrýs, Rumlarla Türklerin eþit malýymýþ. - Ýyi güzel de bizim koçanlar hep sahte çýkýyor/çýkarýlýyor nedense. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI KANTARA'YA ÝKÝ ANIT ÇOK GELDÝ Ve þimdi Kantara'nýn da bir Atatürk'ü oldu. Çok sevdiðimiz, kalbimizden asla çýkarmadýðýmýz, izinden bir milim bile sapmadýðýmýz ve ebediyete kadar devrimlerine sadýk kalacaðýmýz yüce Atatürk'ümüze yakýþan bir anýt yapýldý Kantara'ya da Allah razý olsun Elleri belleri dert görmesin inþallah o katký koyanlarýn. Unutmayýn ki; bu anýtlarý yapmaz, bu bayraklarý daða taþa dikmezsek, bu topraklarýn bize ait olduðunu baþka türlü sokamayýz dünyanýn gözüne gözüne. Bilenler bilir.. Kantara'da bir anýt daha vardý. 300 yaþlarýnda bir aðaç.. Bir mazý meþesi. 20 metreye yaklaþan boyu ve 3.5 metreye ulaþan gövde geniþliði ile çok görkemli bir aðaçtý. Orman Dairesi'nin korumasý altýndaydý! Sözde tabii! Çevresine demir bir parmaklýk yapmýþlar, öylece býrakmýþlardý. "O demir parmaklýk neyi koruyordu ki?" diye sordular bana.. Ben de "Köpeklerin ve insanlarýn gidip köküne iþemesine engel oluyordu" dedim. Böyle dedim, çünkü bir demir parmaklýðýn, devasa bir aðacý nasýl koruduðunu anlayabilmiþ deðilim hala.. Fidan olsa, "Keçiler yemesin diye koydular" dersin ama bu koca bir aðaç. Bu mazý meþesi þimdi yok! Tanrýnýn hikmetine bakýn ki, Atatürk anýtý açýldýktan bir süre sonra, bu anýt aðaç kendiliðinden devrildi. Kantara'ya iki anýt çok geldi anlayacaðýnýz! Orman Dairesi Müdürü, geçenlerde milyon aðaç diktiklerinden bahsetti. Koruyamadýktan sonra kaç para yeðen O milyon fidan, bir mazý meþesi etmez ki. Orman Dairesi'nin ihmali ve ilgisizliði yüzünden (2 destek koysalar yeterdi) o koca aðaç, bir Saddam heykeli gibi Ya da bir Rum kilisesi gibi Ya da Maðusa hisarlarý gibi yýkýlýp gitti. Yazýk oldu. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS BARCELONA (6) Bugün de yaþadýðým bir olayý sizinle paylaþarak Barcelona serüvenimi noktalamayý planladým.. "Her þey birdenbire oldu/birdenbire vurdu gün ýþýðý yere; Gökyüzü birdenbire oldu/mavi birdenbire Her þey birdenbire oldu/birdenbire tütmeye baþladý duman topraktan..." Der, "Bir Garip Orhan Veli"... Evet... Hala, "yaradýlýþ"ýn nedenini, kimse bilip de açýklayamadý... Mavi gökyüzü, deniz, tek hücreli canlýlar... Birdenbire tütmeye baþladý duman topraktan ve daha da tütecek.. Ama tesadüfi midir sizce tüm olanlar? Tesadüf müdür dersiniz birilerinin her sabah... Kahvelerini yudumlar... Yaþamýn zorluklarý ve de güzelliklerini... Sevinçlerini,üzüntülerini paylaþýrken... Karþý duvarda asýlý duran resmin... Denizi görmeseler de alýp onlarý Akdeniz'in bir ucundan diðerine götürmesi... Onu duyumsatmasý, Akdeniz'le sarmalayýp sýcaklýðý ile iliklerine kadar ýsýtmasý.. Düþündürmez mi size, bir sanatçý elinden çýkmýþ kadar mükemmel olan Akdeniz'le.. Baktýðýnýz resim arasýnda ne fark var diye.. Görürsünüz, çivit mavisi denizin üzerinde... Güneþin, deniz planktonlarýnýn ay ýþýðýný yansýtýp oluþturduðu pýrýltýlarý.. Deniz atlarý, canavarlarýný, su perilerini.. Zefiros'un hýþmýndan sonra kaybolan korsan gemileri, defineleri... Ve de fýrtýnadan sonraki sükuneti... Yaðmurdan sonraki ebem kuþaðýný.. Kahvelerini yudumlarken... Bir gün Kleri Skandami arkadaþý Aslý Bolayýr'a "Bu resim Emin Çizenel'in mi" diye sorar.. Doðru, duvardaki o resim Emin Çizenel'e aittir. Ama Kleri, nasýl olmuþ da böyle bir tahminde bulunmuþ? O bir Yunanlýdýr... Aslý gibi bir adalý. Onlarý o resimde birleþtiren belki sanatsal birikimleri, ortak kültürleridir.. Belki de altýncý kýta Akdeniz.. Kleri Barcelona'da Yunan dili ve edebiyatý dersleri verir.. Çeviriler yapar.. Bu aralar, programlarý gereði, öðrencilerine okutmak için kitap arayýþý içindedir. Elindeki kitap da Maðusalý Niki Marangu'nun yazdýðý bir kitaptýr. Kýbrýs'ta, geçiþlerin yasak olduðu bir dönemde.. Ýzin alýnarak, onlarca senelik aradan sonra ilk defa nasýl kuzeye geçtiðini. Panaya Du Bodamu kilisesinde Emin Çizenel'in açtýðý sergiden... Tanýdýðý Emine ve Emin Çizenel'den nasýl etkilendiðini... Onlarýn ve diðerlerinin de kendilerinden bir farký olmadýðýný... Ancak onlarý tanýdýktan sonra fark ettiðini anlatýr.. Sizce bütün bunlar bir tesadüf müdür.? Yoksa, dünyanýn neresine giderlerse gitsinler... Hiçbir þeyin tesadüf olmadýðýnýn ve sanatýn ortak dilinin... Ýnsanlarý buluþturup, birleþtirdiðinin bir göstergesi mi dersiniz? Ercan, hep park yeri ile veya taþan pisuvarlarý ile gündeme gelecek deðil ya. Bazan da güvenlik nedenleri ile gündeme geliyor. Geçen gün bir adam, elini kolunu sallayarak bir uçaða binmiþ. Pilot da, uçaktaki yolculara seslenerek "Kusura bakmayýn kapýdan nasýl geçip da girdiðini biz da anlamadýk" demiþ. Yolculardan biri baðýrmýþ: - Ben gördüm pencereden girdi. Topraðý konuþmadýlar, garantilerde anlaþamadýlar Ýþin özeti bu. TERCÜME YAPILIR Türkçe den Ýngilizce ye Ýngilizce den Türkçe ye tercüme yapýlýr... Tel:

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu MASKARALIK... (Ýstanbul)- Turgay Avcý'nýn çaðrýlýp yeniden Ankara'ya gitmesi ilginç bile gelmedi bana Son yýllarda yapýlan seçimlerde bizleri Ankara'nýn idare ettiðini hep gördük ve idrak ettik. Aslýnda yapýlan bu seçimlerin de diðer seçimler gibi bizi yansýtmadýðýný biliyoruz. Talat "ortak" açýklamasýný yaptýktan sonra BRT ekranlarýndaydý. Yemin billah konuþuyor ve gayet rahat bir þekilde Ankara'nýn sözünden çýkmamamýz gerektiðini söyleyip bizleri "ikna" etmeye çalýþýyordu. Nasýl bir durumdayýz ve nasýl da hiçbir þey yokmuþ gibi yollarda sokaklarda dolaþýp duruyoruz anlayamadým. Adamlar iþin bittiðinden o kadar eminler ki nerede bir Rum malý varsa gelip otel+casino inþaatlarý ile doldurup "yatýrým yaptýk" diyorlar. Bizim neyin ne olduðunu fark edemeyecek kadar bilinçsiz bir toplum olduðumuzu düþünerek belki de bizlere "saf" muamelesi yapýyorlar. Oysa ki ne yapmak istedikleri belli. Yukarýdan birileri, "Gidin ve oralarý doldurun, çünkü nasýlsa bu durum kalýcý olacak"diyor onlara. Ve devam ediyor, Onlar çözüm yapýyoruz diye görüþsünler ki halk beklenti içinde olmaya devam etsin. Onlar görüþsünler ki dünya bizi çözüm istiyoruz sansýn. Siz bu arada gitmeye devam edin ve onlara 'risk alarak yatýrým yaptýk' deyin, öyle sansýnlar. Her neyse Hürriyet gazetesinde okudum Kýbrýs'a yapýlan tur reklamlarý, olasý donör uygulamasýna karþý (baþkasýndan sperm veya yumurta ile döllenme) incelemeye alýnacakmýþ. Ki bu iþ için kimse Kýbrýs'ý tercih etmesin. Oysa ki biraz daha maddi olanaklý olanlar diðer ülkelerde ayný iþi yaptýrabiliyorlar. Amaç ne olursa olsun bu da bir tür ambargodur.. Saðlýk ambargosu. Halbuki Türkiye'de resmen yasak olan kumar, resmen Kýbrýs'ýn kuzeyine cazip koþullarda yatýrým diyerek taþýnmýþ ve bugün bile taþýnmaya devam etmektedir. Çeliþkiler doldurmuþ her yeri Bir tarafta aile baðlarýnýn kopmasýna kadar gidecek kýsýrlýk sorununa getirilen yasak diðer tarafta aile daðýlmalarýna sebep olacak kumara teþvik O da bizim ülkede Turgay Avcý'nýn çaðrýlýp yeniden Ankara'ya gitmesi ilginç bile gelmedi bana Talat'ýn, Eroðlu'nun, Ertuðruloðlu'nun çaðrýlmalarý da ilginç gelmedi. Alýþtýrýldým çünkü. Kanýksadým... Ýlkokul, ortaokul ve lisede okuduðumuz kitaplar Türkiye'de okutulanlarýn aynýsý. Ýçtimalarda ve resmi açýlýþlarda okuduðumuz "milli marþ" da öyle.. Nesiller ayrý bir ülkenin deðil Türkiye'nin bir eyaletin elemanlarýymýþ gibi yetiþtirildi. Ancak doðru olan bu deðil. Bizim ayrý bir ülkemiz vardýr... Yapýlan bir anlaþmanýn neticesinde buraya gelen Türkiye'nin yapmasý gerekenler anayasal nizamý yeniden tesis etmekti... Ülkemizi bölerek içinden çýkýlmaz bir hale soktu... Nüfus yolladý... Asimile etti... Kabullendik yapýlanlarý... Bölünen ülkemizin kuzey yarýsýný kontrolü altýna soktu ve silahlý askerlerinin gölgesinde bize seçim yaptýrýyor... Nutuk attýrýyor... Daðlara bayrak çizdiriyor... Demokrasicilik oynatýyor hepimize... Ýþbirlikçiler de zaten hazýr... Seçilirse koltuk, seçilmezse kredi... Maskaralýk deðilse nedir bu? KIB-TEK ilave emniyet ve koruma malzemesi teminine baþladý Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'nun (KIB-TEK) arka arkaya yaþanan iþ kazalarýný asgariye indirmek amacýyla, kurumda örgütlü sendika EL-SEN'le birlikte emniyet tedbirlerini daha da geliþtirme; kaza olasýlýðýný asgariye düþürmeye yönelik ilave emniyet ve koruma malzemesi teminine baþladýðý bildirildi. KIB-TEK Müdürü Fuat Mertay yaptýðý açýklamada, kurum çalýþaný Özkan Gürler'in görevi baþýnda yaþamýný yitirmesi, Ýbrahim Esmer'in yine görevi baþýnda yaralanmasýnýn kurumda üzüntü yarattýðýný ifade etti. Açýklamada, emniyet kurallarýnýn Scada manevralarýný da kapsayacak þekilde güncellenmesine TEÝAÞ Eðitim Dairesi'yle iþbirliðiyle Kuzey ile güney fiyat kýyaslamasý n KTTO, 75 TEMEL TÜKETÝM ÜRÜNÜNDE KKTC VE GÜNEY KIBRIS FÝYATLARINI KARÞILAÞTIRDI... n AYNI ÜRÜNLERÝ ÝÇEREN ALIÞVERÝÞ SEPETÝ ÝÇÝN KKTC'DE ; GÜNEY KIBRIS'TA ÝSE TL ÖDENDÝ Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO), günlük tüketim alýþveriþinde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güney Kýbrýs'tan yüzde 10 civarýnda daha ucuz olduðunu açýkladý. KTTO, halkýn en fazla tükettiði 75 ürünü ayný gün KKTC ve Güney Kýbrýs'ta iki süpermarketten alarak fiyat karýþlaþtýrmasý yaptý. Buna göre, ayný ürünlerden oluþan alýþveriþ sepeti KKTC'de 483 TL 3 Kuruþ dolarken; ayný ürünler için Güney Kýbrýs'ta 529 TL 68 Kuruþ harcandý. Odadan yapýlan yazýlý açýklamada, karþýlaþtýrmalý alýþveriþin, KTTO'nun halkýn günlük ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere düzenli olarak aldýklarý ürünlere yönelik Kuzey Kýbrýs ve Güney Kýbrýs arasýndaki fiyat farklýlýklarýný tespit etmek amacýyla yapýldýðý kaydedildi. Açýklamada, "Kuzey ile Güney Kýbrýs'ta Karþýlaþtýrmalý Fiyat Düzeyleri" çalýþmasýyla elde edilen verilere göre Kuzey Kýbrýs'ýn Güney Kýbrýs'tan yüzde 10 civarýnda daha ucuz olduðuna iþaret edilerek, çalýþmanýn, halkýn günlük ihtiyaçlarýný karþýlamalarý için düzenli olarak aldýðý ve en çok tüketilen 75 üründen oluþtuðu SADIKOÐLU ANILDI- Türk Mukavemet Teþkilatý (TMT) kurucularýndan merhum Ýsmail Sadýkoðlu ölümünün 14. yýlýnda Lefkoþa'daki kabri baþýnda anýldý. Lefkoþa Kabristanlýðý'nda yer alan anma törenine Sadýkoðlu ailesi, Özgürlük ve Reform Partisi Genel Baþkaný Turgay Avcý ile parti yetkilileri, Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði Genel Baþkaný Ertan Ersan ile dernek yetkilileri ve aile dostlarý katýldý. Anma töreninde konuþan Ýsmail Sadýkoðlu'nun oðlu Okyay Sadýkoðlu, 14 yýl önce kaybettikleri babasýný rahmetle anarak, anma törenine gelen tüm aile ve baba dostlarýna teþekkür etti. Telefon borçlarý için son tarih 19 Nisan Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 31 Ocak 2010 tarihine kadar olan borçlarýný en geç 19 Nisan Pazartesi'ne kadar kapatmalarýný istedi. Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ýrfan Özakalýn yazýlý açýklamasýnda, 31 Ocak 2010 sonu itibariyle hesaplarý kapatýlmayan ve açýk hesaplarý bulunan abonelerin telefon irtibatlarýnýn bilgisayar baþlandýðý belirtilerek "Ayrýca kurum yeni mühendis ve teknisyenlerinin eðitim gördüðü Soma Eðitim Merkezi'yle yapýlan görüþmeler neticesinde programlanan eðitim programýna, 5 Nisan'da baþlanacaktýr" denildi. Açýklamada þöyle denildi: "Tüm bu tedbirlerin EL-SEN'in bilgi ve katkýlarýyla yapýldýðý düþünüldüðünde, bugünkü bazý yerel gazetelerde kamuoyunu etkilemek üzere bakanlýk, yönetim ve müdüriyet 'hiçbir þey' yapmýyor ve El-Sen baþlanan çalýþmalarý þu an kendi öneriyor þeklindeki beyanatýný halen sürmekte olan polis soruþturmasýný etkilememek için sürdürdüðümüz sessizliðimizi bozmadan kamuoyunun takdirine býrakýyoruz." belirtildi. 75 ürünle oluþturulan alýþveriþ sepetindeki ürünlerin Kuzey Kýbrýs'tan ve Güney Kýbrýs'tan alýnmasý halinde ödenecek parasal deðerin karþýlaþtýrýldýðý belirtilen açýklamada, "Gerçekçi bir mukayese yapýlabilmesi için alýþveriþ sepetindeki ürünlerin ürün detaylarý ve alýndýðý yerler belirtilmiþtir. Ayrýca, sepet kapsamýndaki ürünlerin fiyatlarý Kuzey Kýbrýs'tan ve Güney Kýbrýs'tan ayni tarihte alýnmýþtýr" denildi. Açýklamada, bazý ürünler Kuzey Kýbrýs'ta ve Güney Kýbrýs'ta ayni adet/gr/ml ölçülerinde bulunamadýðý için Güney Kýbrýs'taki aðýrlýklarý Kuzey Kýbrýs'taki aðýrlýklara dengeleyen fiyatlarýnýn hesaplandýðý ifade edildi. "Bazý ürünlerdeki pahalýlýðýn nedenleri arasýnda, ithalat üzerinden alýnan gümrük vergileri, fon ve stopaj gibi vergiler, KDV oranlarý ve diðer harç ve ücretler yer almaktadýr" denilen açýklamada, KTTO'nun ithal ürünler üzerindeki maliyet artýrýcý unsurlar olan stopajýn kaldýrýlmasý; gümrük vergisi, fon ve KDV kaldýrýlmasý veya düþürülmesi için Maliye Bakanlýðý ile görüþmelere baþladýðý da vurgulandý. aracýlýðýyla kesileceðini; Temmuz 2009 ayý sonu itibariyle daireye 6 aylýk fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarýnýn ise iptal edileceðini kaydetti. Özakalýn, bu durumda olan abonelerin maðdur olmamalarý için borçlarýný kapatmalarýný istedi; eline fatura ulaþmayan abonelerin ise 163 sesli yanýt servisinden telefon borçlarýný öðrenebileceklerini ifade etti. GÜNLÜK AKP'NÝN POLÝS DEVLETÝ TEKEL ÝÞÇÝLERÝNE KARÞI Önceki gün Türk-Ýþ Genel Merkezi önüne yürümek isteyen TEKEL iþçilerine engel olan polis, dün müdahaleyi bir adým daha ilerletti ve Ankara'ya bir günlük eylem için gelen TEKEL iþçileri ile onlarý destekleyen öðrenci grubuna biber gazý ve coplarla müdahale etti. Çevik kuvvet ekiplerinin attýðý gözyaþartýcý gazdan çevredeki esnaf ve vatandaþlar da etkilendi. Çevik kuvvet ekipleriyle iþçiler arasýnda yaþanan arbedede 11 kiþi gözaltýna alýnýrken, TEKEL kimliklerini göstererek sloganlar atan iþçiler, oturma eylemi baþlattý. Ankara'da yaþananlar AKP Hükümeti'nin iþçilere bakýþý açýsýndan ibretlikti. Sýkýyönetim günlerini andýran bu manzaralar, demokratikleþen Türkiye'nin deðil, AKP Hükümeti'nin her gün biraz daha derinleþtirdiði polis devletinin ilk adýmlarý. YASEMÝNLER Yasemin Hareketi baðýmsýz adayý Zeki Beþiktepeli'ye %1.9 çýkmýþ KADEM'in anketinde. Merak etmeyin Nisan'a iki hafta var daha... Tüm yaseminler açacak o güne kadar nasýlsa... ÝLK TURDA Vatandaþlarýn çoðunluðu, yani %56'sý seçimin birinci turda biteceðini düþünüyormuþ... Bitsin de kurtulalým... MUCÝZE MÝ BEKLENÝYOR? Talat Ýtalya ve Ýspanya seferlerine çýkmýþ önce... Sonra Hillary Clinton'dan bir davet almýþ... Bu arada Ban Ki Moon gelip gitmiþ. Tahsin Ertuðruloðlu aday olmuþ... TDP, ÖRP ve BKP destek vermiþ... Ve nihayet önceki gün de görüþme masasýndaki baþarýlarýný anlatmýþ... Ama hiçbiri yetmemiþ hala %50'yi bulmasýna... Mucizelere mi kalmýþ iþ acaba? SÜRPRÝZ Rum tarafý görüþme masasýna Eroðlu oturacak diye endiþeye kapýlmýþ... Boþuna... Eroðlu seçilirse oturmayacak ki masaya... Rauf Denktaþ'ý gönderecek onlara! Týrnak... "Rumlara soðuk bakan Eroðlu kazanýrsa masadan kaçmaz ama, Hristofyas ile dost olamaz. Türkiye'yi dinler bazý adýmlar atarsa, taraftarlarý baðýracak. Tabii Talat ve ekibi de Eroðlu'nu marke edecek. Ancak ne kapýlar kapanabilir ne de AB gerçeði gözardý edilebilir. Eroðlu tabaný ve dünya görüþü nedeniyle çok bunalabilir. Belki de görevi býrakabilir." Fatma AZGIN (Yenidüzen) "Özgür, bildiðimiz gibi yaþamak, sorgusuz, sualsiz, korkusuz... Kimliðimizin önüne ve ardýna soru iþaretleri konmadan... Susmamýz suç, konuþmamýz daha büyük suç olmadan... Hayallerimiz buruþturulup atýlmadan, rüyalarýmýz kabuslarda kaybolmadan... Bütün istediðimiz kendimiz gibi yaþamaktý. Çünkü biz aynaya bakmaktan korkmadýk hiçbir zaman..." Hasan BÝLGEHAN (Ortam) "Dünkü basýn toplantýsýnda halkýn parasýný Dönek'e peþkeþ çeken Ahmet Uzun büyük bir yüzsüzlük örneði göstererek toplantý odasýna geldi. Halkýn parasý ile zengin edilen 'Dönek' ise orada yoktu. Deðer miydi onun için prestij ve oy kaybetmeye?" Arslan MENGÜÇ (Vatan) "Bu saatten sonra artýk hiç kimse 'cesaretlendirici bir ortak açýklamadan' söz etmesin... Deðil kapsamlý anlaþma, 71 toplantý sonrasýnda 'ortak açýklama' dahi yapýlmadý..." Reþat AKAR (Kýbrýs) Günün Kahramaný DERVÝÞ EROÐLU Direktörlüðünü Muharrem Faiz'in yaptýðý KADEM kamuoyu araþtýrma þirketinin son anketi de dün yayýnlandý. Kimin kime destek verdiði kesinleþtikten sonra yayýnlanan ilk anket bu. Ayrýca Tahsin Ertuðruloðlu'nun da yer aldýðý ilk anket... Derviþ Eroðlu %11 puanla hala önde... Talat ile CTP'nin çok umut baðladýðý Ertuðruloðlu %2 civarýnda ancak. 'Kýbrýs' gazetesi bir anket de bugün yayýnlýyor. Seçimler 2. tura kalýrsa ne olacak... Bu turda da Eroðlu'nun kazanacaðý söyleniyor. Ayrýca Talat cephesinin bugüne kadar hiçbir anket yayýnlamamasý dikkati çekiyor. Bugün anket yayýnlamanýn son günü...

7 3 Nisan 2010 Cumartesi OKULLARA ÝLKYARDIM DOLABI BAÐIÞI Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nýn Saðlýk Bakanlýðý ile koordineli olarak okullara ilkyardým dolabý yardýmý yaptýðý bildirildi. Teþkilat Baþkanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, ilkyardým dolabý yardýmlarýnýn KKTC merkezi yerleþim birimlerinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Bölge Müdürlükleri tarafýndan gerçekleþtirilen ihtiyaç araþtýrmasý sonucu gerçekleþtirildiði kaydedildi. DAÜ MEZUNU TEKNOPARK'TA ÞÝRKET KURDU Doðu Akdeniz Üniversitesi'nden (DAÜ) mezun olduktan sonra, Türkiye'de Geleceðin Bilgi Teknolojileri (FIT) adý altýnda þirket kuran Hollanda ve Fas'ta da ofisler açan Ahmet Bilgen, DAÜ Teknopark'ta "Teknoloji Entegrasyon Enstitüsü (IIT)" adý altýnda þirket kurdu. Teknopark'ta eðitim, araþtýrma-geliþtirme ve yazýlým konularýnda faaliyet gösterecek þirket, DAÜ öðrencilerine staj ve iþ imkaný da saðlayacak. Þirketin kurulmasý nedeniyle Teknopark'ta Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy'un da katýlýmýyla bir tören düzenlendi. 84 BÝN 990 YOLCU GELDÝ, 72 BÝN 258 YOLCU GÝTTÝ KKTC'ye Þubat ayýnda hava ve deniz yoluyla toplam 84 bin 990 yolcu gelirken, 72 bin 258 yolcu ülkeden ayrýldý. Sivil Havacýlýk Dairesi'nin Þubat ayýna iliþkin faaliyet raporuna göre, geçen ay KKTC'ye inen toplam 634 uçakla 79 bin 698 yolcu geldi. Ayný devrede ülkeden ayrýlan toplam 638 uçakla ise 69 bin 23 yolcu KKTC'den ayrýldý. Þubat ayýnda ülkeye gelen toplam 60 yolcu gemisiyle 5 bin 292 yolcu gelirken; giden 58 yolcu gemisiyle toplam 3 bin 235 yolcu ayrýldý. KTMMOB 49. GENEL KURULU BUGÜN YAPILACAK Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (KTMMOB) 49. Olaðan Genel Kurulu bugün gerçekleþtirilecek. KTMMOB'den yapýlan açýklamaya göre, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Hamza Ersan Saner ile Güney Kýbrýs Ýnþaat Mühendisleri ve Mimarlar Birliði temsilcilerinin konuk olarak katýlacaðý Genel Kurul, KTMMOB Konferans Salonu'nda yer alacak ve saat 10:00'da baþlayacak. Genel Kurul'da Divan Baþkanlýðý'nýn oluþturulmasýnýn ardýndan konuþmalar gerçekleþtirilecek. Faaliyet ve mali raporlarýn okunup aklanmasýnýn ardýndan genel baþkan, yönetim kurulu, yüksek onur kurulu ve denetim kurulu üyelikleri için seçim yapýlacak. LÝMANLARDA EK MESAÝ SORUNU Liman çalýþanlarý, sýnýrlý ek mesai kararý aldý Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý'na (KTAMS) üye Gazimaðusa ve Girne Liman Baþkanlýðý'nda görevli çalýþanlar, 3 aydan beridir ek mesai ücretlerinin ödenmemesi gerekçesiyle bugünden itibaren mesai saatleri dýþýnda askeri gemiler ve yolcu gemileri dýþýndaki gemilere hizmet vermeme kararý aldý. KTAMS Genel Sekreteri Hasannur Kurtel, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'na mektup göndererek bu kararý bildirdi. Daðýtýmý Baþbakanlýk, Maliye Bakanlýðý SEL FELAKETÝNÝN ARDINDAN ve basýna da yapýlan mektupta, Limanlar Dairesi çalýþanlarýnýn 1 Ocak 2010'dan beri yaptýklarý ek mesailerin karþýlýðýný alamadýðý belirtilerek, yasa gereði ek çalýþma ücretlerinin en geç ek mesai yapýlan ayý takip eden ayýn sonuna kadar ödenmesi gerektiði hatýrlatýldý. Mektupta, Girne ve Maðusa Liman Baþkanlýðý'nda çalýþan üyelerle durumu deðerlendiren KTAMS'ýn yarýndan itibaren bu yerlerde mesai saatleri dýþýnda askeri ve yolcu gemileri dýþýndaki gemilere hizmet vermeme kararý aldýðý bildirildi. Esnaf banka borçlarýnýn yeniden yapýlanmasýný istiyor Güzelyurt Sel Maðdurlarý Esnaf ve Zanaatkârlar Birliði ile Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odasý, banka borçlarýnýn yeniden yapýlanmasý, bölgeye yönelik ucuz ve uzun vadeli kredi olanaklarýnýn yaratýlmasý ve Sosyal Sigorta, Ýhtiyat Sandýðý borçlarýnýn geriye dönük olarak yeniden yapýlandýrýlmasý talebini yineledi. Konuyla ilgili olarak dün yazýlý bir açýklama yapan Güzelyurt Sel Maðdurlarý Esnaf ve Zanaatkârlar Birliði Baþkaný Erol Taþkurt ile Esnaf ve Zanaatkârlar Odasý Baþkaný Hürrem Tulga, Bakanlar Kurulu'nun esnaf ve zanaatkârlara yönelik "1 hafta 10 gün içinde tazmin edilme" kararýný memnuniyetle karþýladýklarýný belirtti. Açýklamada, Güzelyurt'un temel sorununun "Kýbrýs sorunundan kaynaklanan belirsizlik" olduðu ifade Sel maðdurlarýna Ýstanbul'dan yardým Türk Dünyasý Belediyeler Birliði'ne üye belediyelerden Çekmeköy ve Baðcýlar'ýn, topladýklarý yardýmlarý sel maðdurlarýna ulaþtýrýlmak üzere Güzelyurt Belediyesi Baþkaný Mahmut Özçýnar'a teslim ettikleri bildirildi. Güzelyurt Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre Özçýnar'a teslim edilen yardýmýn Türk Kýzýlayý ve Türkiye Belediyeler Birliði aracýlýðýyla adaya ulaþtýrýlacak. Açýklamada, Güzelyurt Belediye Baþkaný ve Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði Asbaþkaný Mahmut Özçýnar'ýn, Çekmeköy ve Baðcýlar belediyelerinin yardýmlarýný teslim almak üzere önceki gün Ýstanbul'a edilerek, "bölgenin uzun yýllar boyunca ihmal edilmesi, bölgesel kalkýnma stratejilerinin olmamasý, büyük narenciye üretim potansiyelinin yanlýþ politikalarla heba edilmesi ve ekonomik krizin üzerine gelen selin ek darbe olduðu" kaydedildi. Açýklamada þu görüþler ortaya konuldu: "Sorun sadece kýrýlaný döküleni toplamak, eksileni yerine koymak deðildir. Esas sorun bölgenin kan kaybýný durduracak yatýrým ve iþ olanaklarý ile üretim ve ticari hayatý canlandýracak yapýsal önlemlerin yanýnda Kýbrýs sorunundan kaynaklanan belirsizlikleri de sonlandýrmak için çaba harcamaktýr. Ekonomi Bakanlýðý'nýn sorunlara duyarlý tavrýna teþekkür ederken, verilen sözlerin, alýnacaðý bildirilen ek önlemlerin gecikmemesinin hayati önemde olduðunu sadece bakanlýða deðil tüm hükümete tekrar hatýrlatýrýz." gittiðine iþaret edildi. Açýklamada, her iki belediyenin, yaþanan sel felaketi sonrasý ihtiyaç duyulan malzemelerinin (ev eþyalarý) Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliði ve Türk Dünyasý Belediyeler Birliði tarafýndan tedarik edilerek Güzelyurt Belediyesi'ne teslim edildiði kaydedildi. Özçýnar'ýn, Ýstanbul'a yaptýðý bir günlük ziyarette Türk Dünyasý Belediyeler Birliði'ni de ziyaret ettiði kaydedildi. Açýklamada, ziyarette iki birlik arasýnda var olan protokolün, yasal prosedürler yeniden düzenlenerek, imzalandýðý da belirtildi. DAÜ'DE TATBÝKAT-Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) Eðitim Fakültesi Dekanlýðý ile Güvenlik Ýþleri Þube Amirliði iþbirliðinde deprem ve yangýn tatbikatý gerçekleþtirildi. DAÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, Eðitim Fakültesi binasýnda gerçekleþtirilen tatbikata üniversite içindeki birçok birim katýldý. Tatbikata, Ýtfaiye ve Sivil Savunma Bölge Müdürlüðü ekipleri de destek verdi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI TALAT'A TEK OY YOK Telefonla gazetemizi arayan bir bayan vatandaþýmýz, Talat'ýn Mehmet Akif Caddesi'nde kurduðu propaganda merkezinde yaþananlarýn mahalleliyi huzursuz ettiðini söyledi. Vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben Dereboyu'nda oturmaktayým. Biri ortaokula giden, diðeri henüz birkaç yaþýnda olan iki çocuðum var. Dereboyunda Mehmet Akif Caddesi'nde bir arsa üzerine temeli olmayan, belediyeden izinsiz bir oda þeklinde bir yer yapýldý. CTP'li gençler Talat Bey'in propagandasýný yapmak için kullanýyorlar burayý... Yaklaþýk 15 gündür buraya gelen gençler sabahjlara kadar kalýyorlar. Bütün gece tavla oynuyorlar, müzik çalýyorlar, ateþ yakýyorlar, yüksek sesle baðýrýp çaðýrýyorlar, içki içiyorlar.. Bizim mahalleli olarak toplanmalarýna itirazýmýz yoktur. Geçen akþam saat sabahýn ikisinde ateþ yaktýklarý varile atacak odun kalmadýðý için, o saatte çatur çutur, patýr kütür ses çýkararak odun kýrýyorlar.kaç kez uyardýk olmuyor. Yaþlý insanlar dumandan etkileniyor... Küçük çocuklar uyuyamýyor. Ders çalýþanlar derslerini çalýþamýyorlar. Birkaç kez polisi de aradýk. Biz ne kadar þikayet edersek edelim, onlar üstüne üstlük bir de anfi kurdular. Ýþe gidecek insanlar var mý yok mu, uyuyacaklar mý, uyuyorlar mý, düþünen yok... Yüksek sesle müzik çalýyorlar. Bizleri hem uykusuz býrakýyorlar, hem de saðlýðýmýzla oynuyorlar. Böyle seçim propagandasý olmaz... Bize bunu reva gören Talat Bey'e biz de cevabýmýzý sandýkta vereceðiz. Þarký, türkü söyleyerek, zar atarak propaganda yapýlmaz. Böyle oy toplanmaz, ancak oy kaybedilir. Yüz oyum olsa bir tanesini bile bunlarý yaþadýktan sonra Talat Bey'e vermem." BU NASIL BÝR SAÐLIKTIR Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz hastanelerin eczanelerinde ilaç olmadýðýndan bahsetti ve þikayette bulundu. "Bugün doktora gittim. Ben þekere hastasý biriyim ve sigorta emeklisiyim de... Doktor ilaçlarýmý yazdý ve beni eczaneye yolladý. Deðil insülin iðnesi, eczanede aspirin bile yok... Olacak iþ deðildir. Bunlar diðerlerinden beþ beter çýktýlar. Ýstifa edip gitsinler yahu... Ýlacýmýzý biz alacak olduktan sonra neden kestiler bunca yýl maaþlarýmýzdan katký paylarýný... Çocuklarýmýz okula gider, tüm giderlerini biz karþýlarýz. Ödemesek karne vermezler... Saðlýk desen ayný... Ýlaçlarýmýzý dýþarýdan alýyoruz... Eksik olsun..." BÝZÝM DUVAR KUZEY KIBRIS ZÜBÜKLER CUMHURÝYETÝ Bizim Mandra Seçime katýlan adaylar arasýnda Ankara'nýn icazet mühürü için deðil de Kýbrýslýtürklerin mühürü için yarýþan Zeki Beþiktepeli'ye ilgi her geçen gün artmaktadýr. Kýbrýslýtürklerin siyasi iradesinin gaspýna, asimilasyonuna, kimliðine ve kültürüne yapýlan tecavüzlere karþý sesini yükseltmek isteyenler, Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli'ye oy vermek için sabýrsýzlýkla 18 Nisan'ý beklemektedirler. Sokaktaki adam, "Kelaynaklarýn neslini ne kadar devam ettirecekleri, sandýktan çýkacak oylara baðlý" diye imalý imalý söylenir.

8 8 3 Nisan 2010 Cumartesi Nurhak Kubilay Özkýraç HA GAYRET... Seçimlere çok kalmadý... Afiþlemeler devam ediyor. Mallar ortada! Herkes Talat'ý þanslý görüyor... Ben sadece afiþlerine baktýðýmda Talat'ýn seçimi kaybetmek için ne gerekirse yaptýðýný düþünüyorum. "Talat varsa ben de varým, çünkü beni dünyaya baðlýyor"... Gazetelere verilen bu ilanýn altýnda Talat'la el sýkýþan ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton var... Dünyayý kana bulayan Yeni Dünya Düzeni'nin yaratýcýlarýnýn temsilcisi... Irak'ta yüzbinlerce insaný, çoluk çocuk demeden katleden... Afganistan'ý ve Pakistan'ý cehenneme çeviren... Filistin'deki çocuklarý acýmasýzca öldüren Ýsrail'e destek veren ABD'nin Dýþiþleri Bakaný'nýn elini sýkmayý onur sayýyor Talat... Yanýlmýyorsam 2000 yýlý seçimlerinde de Süleyman Demirel'le birlikte çektirdiði resimleriyle kibrit kutusu yaptýrmýþ ve taraftarlarýna propaganda amaçlý daðýtmýþtý... O Demirel ki, Deniz Gezmiþ'lerin idamýna onay vermiþ... Türk kamuoyunda Amerikancýlýðý dolayýsýyla Morrison Süleyman olarak anýlmaktaydý ve anýlmaktadýr da... Talat'ýn akýl hocalarý nedendir bilinmez, Talat'ý halka pazarlarken Amerikancýlýðý da ön plana çýkarmaktadýrlar. Talat ve ekibi þimdi de bizi dünyalý yapacaklarýný öne sürüyorlar... Ben doðduðum günden beri dünyalýyým... Uzayda hiç bulunmadým! "AB, AB" deyip duruyorlar da AB'nin üyesi Yunanistan'ýn ekonomik kötü gidiþini durdurmaktan aciz olduðunu göremiyorlar mý? Almanya kendi çýkarlarýnýn peþinde... Fransa, Ýngiltere ve Ýtalya da hakeza öyle... Talat, bu propaganda yöntemleri yerine, Kýbrýslýtürklere gerçeði söylemelidir... TC'nin bu ülkede çözüm istemediðini... TC AB üyesi olana kadar bizi rehine tutmaya devam edeceðini söyle... Bunlarý söylersen ben de oyumu sana vereceðim. Vermezsem namerdim... Etrafýndakilere bakýyorum... Karadenizliler, Hataylýlar, Reyhanlýlar, Antepliler dernekleri... Adanalýlar, Göçmenler dernekleriyle birlikte Çakýcý, Ýzzet, Davulcu ve Borman... Bir sürü dernek ama bizim olmayan dernekle yürümekte... Ben bir öz Kýbrýslýyým... Belki þimdi kayýtlý deðil ama seçimden sonra kaydýnýn yapýlacaðýný duyduðum ÖzKýbrýslýlar Derneði'ne de üye olacaðým. Senin öz Kýbrýslýlarla iþin yok mu? Daha 16 gün var... Talat Bey bu insanlara, bizlere gerçekleri söyleyin. Demagojiyle bir yere varýlmaz... CTP'nin geldiði noktayý biliyorsun.. Bu toplum sizi sandýða gömerse, oradan kimse çýkaramayacak... Karþýnda rakip olarak Eroðlu var. Anavatanýna, bayraðýna sýmsýký sarýlmýþ birisi yýl burada Baþbakanlýk yapmýþ. Senden daha fazla anavatancý olduðunu söylüyor... Sen de söylüyorsun ama biraz eðreti oturuyor! Yanýna aldýklarýnýn tabanlarýna benzemiyor karþýndakinin tabaný... Tayyip sadakat arýyor... Sen daha iyi bilirsin durumu... Anketlere göre iki adým önde gidiyormuþ Derviþ Bey... Daha 16 gün var... Ha gayret... Hisa!.. Yetiþip geçmen þart... "YA DÜN YA DÜNYA"- Mehmet Ali Talat Seçim Komitesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Talat dün Þirinevler, Göçeri, Daðyolu, Pýnarbaþý, Kömürcü, Aðýrdað, Boðazköy ile Taþkent köylerine gitti. Talat'ýn ziyaretlerde bölge halkýyla sohbet ederek, kendisine verilen barýþýn simgesi zeytin dalýný aldýðý kaydedildi. Talat ziyaretlerdeki konuþmalarýnda, Kýbrýslý Türklerin 18 Nisan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde gelecekleri için bir tercih yapacaklarýný söyledi. Talat, "ya dün ya dünya" derken, geçmiþte Kýbrýslý Türklerin yaþadýklarý karanlýk günlerle bugün yürütülen dünyayla uyumlu barýþ politikasýný kýyasladýklarýný ifade etti. SEÇÝM... SEÇÝM... SEÇÝM... SEÇÝM... SEÇÝM... Ertuðruloðlu Talat'ý eleþtirdi Cumhurbaþkaný seçiminde baðýmsýz aday olan Lefkoþa Milletvekili Tahsin Ertuðruloðlu, "Kýbrýs müzakerelerinde bir yere gidilmediðini ve gidilemeyeceðinin belli olduðunu" ifade ederek, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn önceki gün müzakerelere iliþkin düzenlediði basýn toplantýsýný "umut pompalama ve seçim manevrasý" olarak niteledi. Baðýmsýz cumhurbaþkaný adayý Tahsin Ertuðruloðlu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Talat'ýn, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la Kýbrýs sorununa kapsamlý çözüm bulmak amacýyla Eylül 2008'den beri sürdürdüðü müzakerelerde gelinen aþamaya iliþkin bilgi verdiði basýn toplantýsýný deðerlendirdi. "Talat'ýn seçimlere iki hafta kala böyle bir basýn toplantýsý yapmasýný yakýþýksýz bulduðunu" kaydeden Ertuðruloðlu, þöyle konuþtu: "Çünkü belli ki seçime yönelik bir taktik uygulamýþtýr. Bir umut pompalama operasyonudur, seçim manevrasýdýr. Niye böylesi bir günde böyle bir açýklama gereði hissetti, çok daha önceleri de bu yapýlabilirdi. Seçimi etkileme ve kendisine bir avantaj saðlama adýna gerçekleþtirdiði bir basýn toplantýsý. Dünkü basýn toplantýsý bir tesadüf deðildi, zorunluluk da deðildi. Ýçeriðine baktýðýmýzda beni etkileyen bir boyut görmedim." DP VE UBP'DEN YENÝERENKÖY'DE ETKÝNLÝK Demokrat Parti (DP), Cumhurbaþkanlýðý seçimine yönelik çalýþmalarý çerçevesinde, önceki akþam Ulusal Birlik Partililerle (UBP) Yenierenköy'de bir etkinlik düzenledi. DP Seçim Bürosu'ndan verilen bilgiye göre etkinliðe DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Nazým Çavuþoðlu, DP Genel Sekreteri Ejder Aslanbaba, Yenierenköy Belediye Baþkaný Özay Öykün, Mehmetçik Belediye Baþkaný Beyazýt Adalýer ve UBP milletvekilleri Ali Rýza Usluer ile Ahmet Zengin'in katýldý. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, etkinlikte yaptýðý konuþmada, DP olarak iç siyasetteki 20 yýllýk mücadelelerine raðmen, Kýbrýs Türkü'nün geleceðinin güvence altýnda ve güçlenerek oluþturulmasý adýna, kararlarýný Derviþ Eroðlu'ndan yana kullandýklarýný belirtti, her vatandaþýn kiþisel ve bölgesel þikayetlerini bir kenara koyarak, toplumsal haklarýn korunmasý adýna, gelecekte çocuklara yaþayabilecekleri bir devlet sistemi býrakmak adýna oylarýný Eroðlu'na vermelerini istedi. EROÐLU "ÞEFFAF ODA" PROGRAMINA KATILDI Baþbakan Derviþ Eroðlu, Türkiye'nin özel televizyon kanallarýndan Kanal D'de yayýnlanan Güneri Civaoðlu'nun sunduðu "Þeffaf Oda" programýna katýldý. Mercure Otel'den verilen bilgiye göre, 11 Nisan Pazar günü yayýnlanacak bölümü için KKTC'de Mercure Otel'de çekilen programa Baþbakan Derviþ Eroðlu yanýnda Kýbrýslý Türk Sanatçý Ziynet Sali de konuk oldu. Baþbakan Eroðlu programda Ziynet Sali'nin bazý þarkýlarýna da eþlik etti. EROÐLU GÝRNE'DE- Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný, Cumhurbaþkaný Adayý, Baþbakan Derviþ Eroðlu, seçim kampanyasý çerçevesinde Girne'de eski Türk Mahallesi, Türk Barýþ Kuvvetleri Gaziler Derneði Girne Þubesi, Açýk Pazar ve Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. UBP'den yapýlan açýklamaya göre, Türk Barýþ Kuvvetleri Gaziler Derneði Girne Þubesi'ni ziyarette baþkan Ýsmail Tüylü, "Baþbakan Derviþ Eroðlu'na Cumhurbaþkanlýðý seçiminde destek belirtti ve derneðin merkez yürütme kurulunun yaptýðý toplantýda Eroðlu'nu destekleme kararý aldýðýný" kaydetti. Kalem Yalçýn Okut Kör Ali Dayý Geçen gün, bizim Ali Osman ýn bizim Kör Ali Dayý yla yaptýðý söyleþiden sonra yazdýklarýný okudunuz mu, bilmiyorum. Kaçýrdýysanýz mutlaka bulup okuyun, derim Lefkoþa nýn Surlariçi ni bilenler mutlaka Kör Ali Dayý yý da bilirler. Ali Dayý, Bandabuliya esnafýndan aldýðý - mevsimine göre- sebze ve meyveleri görmeyen gözleriyle ve üç tekerlekli arabacýðýyla Lefkoþa nýn Surlariçi sokaklarýnda dolaþýp satmaya ve maiþetini çýkarmaya çalýþýr. Yaþamý hep böyle sürdü, te göçmen düþtükten sonra. Halen de öyle sürüyor Yolda belde karþýlaþtýkça, Ali Dayý nasýlsýn? diye sorar, cebimde para varsa ihtiyacým olmasa bile biraz portakal, elma ya da limon alýrým. Sen misin Be Akaçalý? Ýyiyim, sen nasýlsýn? der. Beni sesimden tanýr, ve hep babamý sorar; bulundu mu? der AYMAZLIÐIN BUKADARINA PES! Ali Dayý Ali Osman a anlattý, Ali Osman da yazdý; o yazýsýnda var. CTP hükümeti döneminde, Sayýn Ahmet Uzun Maliye Bakaný iken, Vergi Dairesi nden iki memur Arasta ve Bandabuliya esnafýný kontrole çýktýklarý bir gün Ali Dayý yý da kontrol etmiþler. Ve: KDV fiþi kesmiyorsun, yazar kasan da yok; hakkýnda rapor tutacaðýz demiþler. Ali Dayý da, duygusallýðý bir yana çok ironik ve insanýn suratýna tokat gibi çarpan bir cevap vermiþ: Kýzým ben doðuþtan körüm, gözlerim görmez, sen fiþi hazýrla ben de keseyim. O iki genç Vergi Dairesi memuru devirdikleri çamý anlamýþ olacaklar ki, o günden sonra Ali Dayý ya bir daha gitmemiþler. DENYA LI KÖR ALÝ DAYI Ali Dayý Denya lýdýr. Denya ile bizim Akaça arasýnda bir-bir buçuk mil mesafe vardýr. Denya lýlarla biz Akaça lýlar birbirimizi hep tanýyorduk; tanýrýz. Nitekim Denya Muhtarý nýn oðlu Ekrem le liseyi ayný yýllarda beraber okumuþtuk. Sonra o Ankara ya, bense Ýstanbul a gitmiþtik. Mezun olmamýzdan yýllarca sonra, 12 Eylül 80 darbesi arefesinde Ekrem le Ýstanbul da tesadüfen karþýlaþtýðýmýzda, Tekirdað da büyük bir þirkette Müdür olarak çalýþtýðýný söylemiþti. Adres, telefon alýp-verdik ve mutlaka görüþmek üzere ayrýlmýþtýk. 12 Eylül deki faþist darbeden sonra ben Ýngiltere ye gittimdi. Ekrem le irtibatýmýz yitti. Ali Osman ýn Ali Dayý ile yaptýðý söyleþiyi okuduktan sonra, bir baþka Denya lýnýn bana anlattýklarýný anýmsadým. Adýný vermeyeceðim. Uzun zamandýr görmedim. Halen yaþýyor mu, onu da bilmiyorum. Benden büyüktü, babam yaþýndaydý te göçmen düþtükten ve hepimiz Kahraman Mücahit olduktan/yapýldýktan sonra yolda belde karþýlaþtýkça, Nasýlsýn köylüm? diyerek kucaklaþýr, gözlerimiz dolu dolu Akaça ve Denya daki eski günlerimizi yadeder, ayaküstü sohbet ederdik. O sohbetlerimiz bazan Asmaaltý kahvelerinden birine oturup kahve içerek de devam ederdi. NE ONLAR AKKAÞIKTI(R), NE DE BÝZÝMKÝLER Asmaaltý nda kahve içerken yaptýðýmýz sohbetlerimizden birinde bana þunu da anlatmýþtý: Çatýþmalarýn ilk günlerinde kendisi Boðaz da mücahit iken, nasýlsa ararlarýna düþen EOKA cý bir genç yakalamýþlar. Açýk kasa Reno bir arabasý vardý diyordu Denya lý dostum. Ve devam ediyordu: Pezzevengin piçine be!.. Okadar dövdük, kafasýný arabasýnýn demirlerine okadar vurduk, vurduk ki; aðzýndan burnundan kanlar akardý ama gene de konuþmazdý. Aðzýndan bir tek kelime alamadýk. Balligariydi haa!.. Sonrasý mý?.. Sonrasýný anlatmayayým. Kýsaca, aðzýndan tek kelime alamayýnca beynine iki kurþun sýkýp infaz etmiþler Özetin özeti: Yazýlý ve sözlü tarihimizde onlar ý hep kanlý kaþýk kendilerini de hep ak kaþýk gösterenler hep yalan söylüyorlardýr. Ne onlar akkaþýktýr, ne de bizimkiler

9 3 Nisan 2010 Cumartesi 9 Tünel ALINTI OBAMA'YI ELEÞTÝRENLER ETNÝK TEMÝZLÝK MÝ ÝSTÝYOR? ABD-Ýsrail arasýndaki 'kriz'in kalemimi baþtan çýkarmamasý için mücadele ediyorum. Ýsrail lobisindeki katý gruplar, Obama'yý suçluyorlar. Oysa, Obama iki devletli çözümde samimi. Ýki devletli çözüm çuvallarsa, Filistinliler ilelebet iþgal altýnda kalacak, Ýsrail bir apartheid devleti olacak. Obama, Ýsrail'in uçurumun eþiðine gelmesini önlemeye çalýþýyor. McCain gibi dar kafalýlara göre anlaþmazlýklar kapalý kapýlar ardýnda konuþulmalý, zira ABD ve Ýsrail bir 'aile'. Bu doðru deðil: ABD ve Ýsrail ayrý ülkeler. Obama'yý suçlayanlara sorun: Yahudilerin ve Araplarýn eþit oy hakkýna sahip olacaðý bir demokrasiden yana mýdýrlar; yoksa Yahudilerin devletsiz Filistinlileri tahakküm altýnda tuttuðu bir apartheid devletinden yana mý? Yoksa etnik temizlik mi istiyorlar? Stephen M. WALT (Harvard Üniversitesi Profesörü/ Foreign Policy) DÝPNOT Talat'ý destekleyen TDP ve BKP'den baþlayan istifalar sürüyor. Girne ve Maðusa kaynýyor. ANLAMADINIZSA BÝR DAHA ANLATAYIM ARÞÝV TARÝH 20 ÞUBAT, 2009 KKTC Bakanlar Kurulu CTP'nin baþ kýyakçýlarýndan Cafer Gürcafer'e bir kýyak daha çekti. Turist taþýmacýlýðý yapmayý vadeden Gürcafer'e Maðusa limanýna yeni yolcu salonu inþa etme izni verildi. Gözden kaçmayanlar... SEÇÝM MALZEMESÝ OLARAK "ÇÖZÜM" Ferdi Sabit Soyer köþesine çekilir gibi oluyor ama sonra dayanamayýp veryansýn ediyor. Tabii bunu yaparken, 5 yýllýk Baþbakanlýk sürecini herhalde bir rüya gibi görüyor. Bu nedenle ne söylerse söylesin ille de komik oluyor, baþka seçeneði yok. Ýstismar edile edile "çözüm"ün de, "barýþ" gibi ahý gitmiþ vahý kalmýþ. "Çözüm"ün CTP tarafýndan seçimlerden önce toplumun önüne atýlan bir "yalan" olduðunu anlamayan kalmamýþ, Ferdi bey hâlâ konuþuyor... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kýbrýs'ý sonsuza dek çarmýha gerili býrakamayýz, bunu aklýmýzdan çýkarmamalýyýz" dedi. Dimitris HRÝSTOFYAS Aklýnýzda bulunsun Çikolatanýn kalbi koruduðu kesinleþti Almanya'da yapýlan bir araþtýrmaya göre her gün az miktarda çikolata yemek tansiyonu düþürüyor ve kalbi koruyor. Alman Ýnsan Beslenmesi Enstitüsü tarafýndan yaklaþýk 19 bin yetiþkinin beslenme alýþkanlýklarýnýn incelenmesiyle yapýlan araþtýrmada, her gün 7.5 gram çikolata yiyenlerin tansiyonunun daha düþük olduðu, bu kiþilerde kalp krizi ve inme riskinin yüzde 39 daha az olduðu belirlendi. Araþtýrmacýlar, kakaoda bulunan flavanoid'lerin tansiyona ve kalp saðlýðýna iyi geliyor olabileceðini belirtti. "Ya dün, ya dünya derken, geçmiþte Kýbrýslý Türklerin yaþadýklarý karanlýk günlerle bugün yürütülen dünyayla uyumlu barýþ politikasýný kýyaslýyoruz." Mehmet Ali TALAT Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... GAZA GEL EY TÜRKÝYELÝ SEÇMEN Talat, Türkiyeli seçmenleri konuþmalarýnýn baþýna yerleþtiriyor. Çözüm olunca, Kýbrýslý Türkiyeli ayýrýmý olmaksýzýn herkesin AB vatandaþý olacaðýný duyuruyor. Bu yetmiyor, çözümün Türkiye kökenli yurttaþlar için Kýbrýs kökenlilerden de daha önemli olduðunu söylüyor. Bu yüzden "Türkiye kökenli yurttaþlarýmýz çözümü bütün güçleri ile desteklemelidir" diyerek gaz veriyor. Eh onlar da gaza geliyor. Reyhanlýlar "Talat bizim babamýz/feda olsun canýmýz" diyor, baksanýza... Eski Alman Dýþiþleri Bakaný ve Yeþiller Partisi lideri Joschka Fischer son zamanlarda Alman basýnýnda Merkel le ilgili yer alan Thatcher ve Bismark benzetmelerini eleþtirdi: Angela Bismarck Thatcher Almanya Baþbakaný Angela Merkel, Yunanistan için bir kurtarma süreci gerektiði takdirde buna IMF'nin de katýlmasý talebini kabul ettirdi. Bir kurtarmaya dair nihai karar, AB kurumlarýnda oybirliðini gerektirecek; bu da kararýn Berlin'in kontrolünde kalacaðý anlamýna geliyor. Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy de, istediðini aldý. Maastricht Anlaþmasý'ný ihlal eden üyelerin anlaþmadan çýkarýlmasý söz konusu deðil artýk. Avrupa Konseyi'nin kararý önceki uzlaþmalardan sadece bir yönüyle farklý: IMF'nin dahil edilmesi... Almanya durumu kurtarmak için IMF'nin katýlýmýna ihtiyaç duyduysa, sýrf bunun için Avrupa'da böyle büyük bir hasar yaratmak gerekli miydi? Merkel'in Avrupa'da baþlattýðý bu çatýþma AB'yi ilelebet deðiþtirecek. Alman medyasýnda Margaret Thatcher ve Otto Von Bismarck'a atýflardan geçilmiyor; Merkel 'Demir Leydi-Demir Baþbakan' diye selamlanýyor. Almanlarýn tarihsel farkýndalýklarýndaki bu gerilemeye bakýp kafanýzý duvarlara vurabilirsiniz. Çünkü, Thatcher de, Bismarck da Almanya'nýn Avrupa siyasetinde hiçbir zaman örnek alýnmadý; ikisi de Avrupa entegrasyonuna kafa yormadý. Avrupa'da birlik istiyorsanýz aklýnýza niye Bismarck gelir ki? Bismarck'ýn adýný tartýþmaya dahil etmek, haliyle Fransýz- Alman iþbirliðinde sorun yaratacak. Almanya bundan böyle Avrupa entegrasyonunun itici gücü olarak hareket etmezse, entegrasyonu unutun gitsin. Almanya artýk dar tanýmlý ulusal çýkarlarýný Avrupalýlaþtýrmayýp diðerlerinin yaptýðý gibi o çýkarlarýn peþine düþerse, sonuç AB içinde yeniden ulusallaþma olacaktýr. AB'nin bu gerilime daha ne kadar dayanabileceðini zaman gösterecek. Almanya bugüne dek, siyasi ve ekonomik çýkarlarý uyarýnca daima Avrupa entegrasyonun motoru oldu. Almanya'nýn bu rolden vazgeçmesinin sonuçlarýný kestirmek zor deðil: AB, daha sýký entegrasyon doðrultusunda ilerleyen bir birlikten, çatýþan ulusal çýkarlarýn hâkimiyetindeki zayýf bir konfederasyona gerileyecektir. Britanya'nýn Avrupa tahayyülü bu ve Alman Anayasa Mahkemesi de muhtemelen böyle bir geliþmeden mutlu olacaktýr. Fakat bu U- dönüþünü, siyasi bir dehanýn avroyu ve eski baþbakan Helmut Kohl'ün Avrupa mirasýný kurtaran baþarýsý diye nitelemek yanýlgýnýn daniskasýdýr. Bu geliþmeler ýþýðýnda AB'nin niye Lizbon Anlaþmasý'ný hayata geçirme zahmetine girdiðini anlamak da zorlaþýyor. Neticede bu anlaþmanýn muhtevasýnýn, konfederasyondan ibaret bir yapýnýn ihtiyaçlarýyla uzaktan yakýndan alakasý yok. ( arasýnda Almanya Dýþiþleri Bakanlýðý ve baþbakan yardýmcýlýðý görevlerini yürüttü, yaklaþýk 20 yýl boyunca Alman Yeþiller Partisi'nin lideriydi)

10 10 3 Nisan 2010 Cumartesi SURÝYELÝ KÜRT'ÜN SÝYASÝ SIÐINMA TALEBÝ REDDEDÝLDÝ Suriye uyruklu 20 yaþýndaki Kürt Berzani Karo'nun Rum hükümetine siyasi sýðýnma baþvurusunun reddedildiði ve bunun üzerine ülkesine dönüþte hapse atýldýðý bildirildi. Politis gazetesi, ülkesinde yasadýþý siyasi örgüt üyesi olduðu gerekçesiyle aranan Karo'nun, Güney Kýbrsý'ta 3 aylýk bir süreden sonra siyasi sýðýnma talebinin reddedilmesi üzerine ülkesine dönmek zorunda kaldýðýný ve döner dönmez tutuklandýðýný yazdý. ANKARA'DA KIBRIS HAFTASI Kýbrýs Türk Kültür Derneðinin düzenlediði Kýbrýs Haftasý etkinlikleri kapsamýnda pul sergisi açýlacak. PTT Genel Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, bugün baþlayacak olan etkinlikler çerçevesinde, Kýbrýs Türk Kültür Derneði Genel Merkezinde ''Kýbrýs Haftasý 2010'' isimli 15 panoluk pul sergisine yer verilecek. Sergide, ''Kýbrýs Türk Mücadele Tarihi'', ''Kýbrýs'ta Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandasý'' ve ''Kýbrýs'ta Birleþmiþ Milletler Askeri Posta Faaliyetleri'' baþlýklý üç ayrý koleksiyon izlenime sunulacak. Ayrýca, etkinlikler çerçevesinde PTT Genel Müdürlüðünce ''Kýbrýs Haftasý 2010, Ankara'' ibareli ''özel gün damgasý'' kullandýrýlacak. Kayýtlý abonelerin ve isteklilerin özel gün damgasý talepleri de ''Kýbrýs Türk Kültür Derneði Genel Merkezi Halk Sokak No: 17/ Yeniþehir/Ankara'' adresinde yerine getirilecek. AB ÜLKELERÝNDEKÝ TÜRK MÝLLETVEKÝLLERÝ KKTC'DE Almanya ve Danimarka gibi Avrupa Birliði (AB) ülkeleri ile Ýsviçre'deki Türk kökenli milletvekillerinden oluþan bir heyet, KKTC'de temas ve incelemelerde bulunuyor. Bu ülkelerde görev yapan KKTC fahri temsilcilerinin eþlik ettiði 9 kiþilik milletvekili heyeti, bugün saat 19.00'da Lefkoþa Merit Otel'de basýn toplantýsý düzenleyecek. Enformasyon Dairesi'nden verilen bilgiye göre, heyet þu isimlerden oluþuyor: Almanya-Bremen Eyalet Parlamentosu Milletvekili (Yeþiller) Mustafa Kemal Öztürk, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi Çetin Ay, Eski Almanya Federal Parlamento Milletvekili (Sol parti) Hakký Keskin, KKTC Almanya-Werl Fahri Temsilcisi Kandemir Özdemir, Almanya-Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili (SPD) Bilkay Öney, Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili (SPD) Ozan Ceyhun, Bremen Eyalet Parlamentosu Milletvekili (Sol parti) Þirvan Çakýcý, Türk-Alman Toplumu Baþkaný Kenan Kolat, Almanya-Weilburg Belediye Meclisi Üyesi (SPD) Mustafa Yüce, Eski Danimarka Parlamentosu Milletvekili ve Arhus Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Araç, Ýsviçre- Basel eski Eyalet Milletvekili (Sol Demokrat) Hasan Özgür Kanber ve Almanya-Yukarý Bavyera Bölge Meclisi Milletvekili Adil Oyan. Talat Lefkoþa köylerinde Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Mehmet Ali Talat, dün Lefkoþa bölgesindeki bazý köyleri ziyaret ederek bölge halkýyla bir araya geldi. Mehmet Ali Talat Seçim Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Meriç, Balýkesir, Minareliköy, Cihangir ve Düzova'ya giden Talat, halk tarafýndan çiçekler ve mersin dallarýyla karþýlandý. Cumhurbaþkaný Talat kendisini desteklemek için toplanan bölge halkýyla el sýkýþarak, sohbet etti ve sorularýný yanýtladý. Talat, köylerde halka hitaben yaptýðý konuþmalarda, Kýbrýs sorununa kapsamlý bir çözüm bulmak amacýyla yürütülen müzakerelerde bugüne kadar ciddi ilerlemeler saðlandýðýný ve Kýbrýs Türk halkýnýn, bu önemli dönüm noktasýnda, seçimlerden önce, iki tarafýn hangi konularda anlaþýp anlaþmadýðýný bilmesi için dün bir açýklama yaptýklarýný anýmsattý. Talat, açýklamanýn halký bilgilendirmenin yaný Eroðlu Dikmen'de miting düzenledi Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný, Cumhurbaþkaný Adayý, Baþbakan Derviþ Eroðlu, önceki akþam Dikmen'de miting düzenledi. UBP'den yapýlan açýklamaya göre, mitingde Eroðlu alana geliþinde sevgi ve ilgi ile karþýlandý. Eroðlu mitingde yaptýðý konuþmada, KKTC'ye inanan ve bu devleti sonsuza dek yaþatma azminde olan, Türkiye'yi Anavataný bilen herkesin adayý olduðunu söyledi. Baþbakan Eroðlu, "Biz halkýmýza bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaþayabilecekleri bir vatan vaat ediyoruz. Biz halkýmýza bu topraklarda ay-yýldýzlý bayraklar altýnda sonsuza dek yaþayacaðýmýz gelecek günler vaat ediyoruz. Biz Anavatanýmýz Türkiye YKP boykotun gerekçelerini anlatacak Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili boykot kararýnýn gerekçelerini anlatma amaçlý etkinlikler yapacak. YKP'den yapýlan açýklamaya göre bugün saat 10.00'da Bülent Ecevit Anadolu Lisesi önündeki Göçmenköy Parký'nda düzenlenecek etkinlikte, boykot kampanyasý çerçevesinde bildiri daðýtýlýp, halka boykot gerekçeleri anlatýlacak. Boykot kampanyasý çerçevesinde 7 Nisan Çarþamba günü saat 10:00'da Girne Otobüs terminalinde, 9 Nisan Cuma günü saat 15:30'da sýra, "hiç ilerleme yok" diyenlere de cevap vermek ve "iþte dünya kadar ilerleme var" demek için olduðunu belirtti. Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun bilgilendirme toplantýsýný "seçim maksatlý" olarak deðerlendirdiðini, toplantýdan birkaç saat sonra ise Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn bir açýklama yaparak, toplantýya ve toplantýda verilen bilgilere destek belirttiðini ifade eden Talat, Türkiye'nin bu açýklamayla BM parametreleri zemininde yürütülen müzakerelerin arkasýnda olduðunu tekrarladýðýný ve müzakerelerin bir an önce sonuçlanmasýný istediðini bir kez daha ortaya koyduðunu söyledi. "Kýbrýs Türkü için daha güzel günler ararken, Türkiye'nin politikalarýmýza desteði de devam ediyor" þeklinde konuþan Talat, barýþ ve çözüm yanlýsý politikalarýn meyvelerini yavaþ yavaþ toplamakta olduklarýný kaydetti. ile iþbirliði içerisinde yaþanabilir, onurlu bir anlaþma için çalýþacaðýz, bu dünyada huzur ve güven içerisinde yaþamayý vaat ediyoruz" dedi. Müzakere masasýnda Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a Türk halkýnýn egemen bir halk olduðunu kabul ettirmeye çalýþacaðýný ifade eden Eroðlu, Rum Yönetimi'nin bunu kabul etmemesi halinde hiçbir anlaþmanýn olmayacaðýný söyledi. Baþbakan Eroðlu, "Bu seçim, siyasi partilerin çatýþacaðý bir seçim deðildir. Bu seçim, KKTC halkýnýn geleceðiyle ilgili, devletimizin geleceðiyle ilgili bir seçimdir. Onun için yanýmýzda DP, MAP, HÝS Parti ve ÖRP Parti Meclisi üyeleri vardýr. Kendilerine teþekkür ederim" diye konuþtu. Maðusa Otobüs terminalinde, 10 Nisan Cumartesi günü saat 11:00'de Güzelyurt Açýk Pazarý önünde ve 13 Nisan Cumartesi günü saat 11:00'de Gönyeli Açýk Pazarý önünde benzeri toplantýlar gerçekleþtirilecek. Bu arada YKP Gençlik Örgütü, 11 Nisan Pazar akþamý saat 19.00'da Lefkoþa Taþkýnköy'deki Eðitim Vakfý Anaokulu yanýndaki Dr. Fazýl Küçük Parký'nda Bandista'nýn katýlýmýyla "bak postacý geliyor" konseri düzenleyecek. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Köpeklerine malikâne Hiçbir köpek Chealsea, Darla ve Coco Puff kadar þanslý olamaz. ABD'nin Los Angeles kentinde yaþayan Tammy Kassis, Yorkshire Terrier cinsi üç köpeði için 3.5 metre boyunda Victoria tarzý bir ev yaptýrdý. Kassis lüks malikâne için 30 bin TL harcamýþ. Tavaný ve duvarlarý ahþap el oymalý olan, duvar kâðýdý ve el yapýmý perdeyle dekore edilmiþ, içinde küçük plazma televizyonu ve klimasý bulunan evde fonda köpeklerin sakinleþmesi için müzik de çalýyor. Arkadaþlarý 'yastýk' oldu Avustralya'nýn Sydney kentinde Taronga Hayvanat Bahçesi'nde yaþayan iki uyanýk mirket, bir arkadaþlarýný yastýk olarak kullanýrken görüntülendi. Þanssýz hayvan yattýðý sýrada iki mirket bir anda onun üzerine oturdu. Duvara sýkýþan talihsiz mirket, bu durumdan kurtulmaya çalýþsa da giriþimleri baþarýsýz olunca sonunda pes etti. 30 cm boylarýnda, koloni halinde yaþayan, Afrika'ya özgü etobur memeli bir hayvan olan mirketleri 30 yýldýr izlediðini söyleyen 73 yaþýndaki fotoðrafçý Charlie Summers, ilk kez böyle bir görüntüyle karþýlaþtýðýný, resmi zor çektiðini çünkü duruma çok güldüðünü ifade etti. Kabuklu deniz canavarý Meksika Körfezi'nde araþtýrmalar yapan bir þirketin denizin derinliklerine indirdiði keþif aracý, beraberinde çok ilginç bir deniz canlýsýný yüzeye çýkardý. Uzaktan kumandalý keþif aracýna tutunarak yüzeye çýktýðý belirtilen kabuklu deniz hayvanýnýn en ilginç yönü ise 75 santim boyunda olmasý. Hayvaný inceleyen ABD'li bilim adamý Craig McClain, "Ýzopod adý verilen bu canlý türü 2 bin 500 metre derinlikta yaþar ve yukarýdan düþen balýk ölüleriyle beslenir. Ancak daha önce bu boyutlarda bir izopodun keþfedildiðini sanmýyorum. Dev izopodun keþfi, bildiðimiz pek çok bilimsel bulguyu çürütecek nitelikte" þeklinde konuþtu. Sazandan ok gibi intikam ABD'de "Bowfishing" (Okla balýk avý) etkinliðinde Jodi Barnes isimli kadýn sazan saldýrýsýna uðradý. Ýnanýlmaz olay, Illinois nehrinde meydana geldi. Balýðýn özelliði, tekne geçtiðinde suyun dýþýna zýplamasý. Bu nedenle oklu avcýlarýn tercih ettiði bir balýk. Okuyla zýplayan balýklara niþan alan Jodi de, aniden sýçrayan bir sazanýn suratýna çarpmasýyla az daha suya yuvarlanacaktý. Fotoðrafý, Jodi'nin niþanlýsý çekti. Yaþamak için ölümüne atlayýþ Malezya'da Borneo adasýnda yaþayan Proboscis maymunlarý, yýlda 2 ya da 3 kez tehlikeli bir yolculuða çýkýyor. Aðaç yapraklarýyla beslenen maymunlar, yaðmur sezonunun bitmesi ve yapraklarýn dökülmesiyle birlikte daha yeþil bölgelere gitmek için Kinabatangan nehrini aþmaya çalýþýyor. Ancak bu yolculuk çoðu zaman ölümle noktalanýyor. Zira maymunlar yaklaþýk 20 metre yükseklikteki aðaçtan, 40 metre geniþlikteki nehrin karþýsýna atlamaya çalýþýrken, timsahlar da suda 'ziyafet' bekliyor. Ölümüne atlayýþtan önce yavrusuna sarýlýp böyle tedirgin bekleyen bu maymun ise karþý kýyýya geçmeyi baþardý.

11 3 Nisan 2010 Cumartesi GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. KOÞÝS'E ÖLÜM TEHDÝDÝ Rum Adalet ve Kamu Düzeni eski bakanlarýndan Nikos Koþis, RÝK'e; bazý Rum suç unsurlarýnýn kendisini öldürmek istediðini açýkladý. Mahi ve diðer gazeteler olayýn; müebbet hapse mahkum Andonis Prokopiu Kitas'ýn Rum Yönetimi eski baþkanlarýndan Tasos Papadopulos'un naaþýnýn mezarýndan çalýnmasýyla ilgili sorgulanmasý sýrasýnda ortaya çýktýðýný haber verdiler. Habere göre Kitas; bir kiþinin, eski Adalet Bakaný'ný öldüreceðini söylediðini, sorgu memurlarý huzurunda muhtemel kurbanla yüzleþtirildiðinde ise haç çýkarmaya baþlayarak, Koþis'i öldürmek için hiçbir nedeni olmadýðýný söyledi. 3 RUS'A "KIBRIS CUMHURÝYETÝ" VATANDAÞLIÐI VERÝLDÝ Georgy Krasnyanskiy, Olga Krasnyanskaya ve Anatoly Karpov isimli 3 Rus'a "Kýbrýs Cumhuriyeti" vatandaþlýðý verildiði bildirildi. Alithia gazetesi, 3 Rus'un vatandaþlýk almak için gerekli kriterleri yerine getirmemiþ olmalarýna karþýn, Güney Kýbrýs'taki ekonomik faaliyetleri ve kamu yararýna saðladýklarý katkýlar nedeniyle vatandaþlýk almaya hak kazandýklarýný yazdý. GÜNEY LEFKOÞA "ÖLÜ KENTE" DÖNECEK Güney Lefkoþa'nýn bugün (dün) itibarýyla "ölü kente" döneceði bildirildi. Fileleftheros, Paskalya tatili nedeniyle Güney Lefkoþa'da ikamet eden Rumlarýn tatil için gerek baþkent dýþýna gerekse ada dýþýna çýkacaklarýný ve Lefkoþa'nýn "boþalacaðýný" yazdý. PÝYALE PAÞA CADDESÝ'NÝN RESTORASYONU SONBAHARDA Larnaka'daki Türk mahallesinde bulunan Piyale Paþa Caddesi'nin restorasyon çalýþmalarýnýn sonbahar aylarýnda baþlamasý bekleniyor. Politis gazetesi, restorasyon çalýþmalarýyla ilgili ihalenin önümüzdeki aylar içerisinde açýklanacaðýný yazdý. Habere göre, yoldaki restorasyon çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla, Piyale Paþa caddesi yepyeni bir görünüm kazanacak. Restorasyon çalýþmalarýnýn bedeli 7.7 milyon Euro olarak hesaplandý. LARNAKA'DAKÝ TÜRK MAHALLESÝNDE EV YIKILDI Larnaka'daki "Skala" isimli Türk mahallesinde bulunan eski bir ev, dün sabah "kaðýttan bir kule" gibi yýkýldý. Haravgi gazetesi, sabah saat 09:00 sýralarýnda büyük bir gürültü duyulduðunu ve bu gürültü üzerine vatandaþlarýn, gürültünün geldiði yere gittiklerinde, söz konusu evin yýkýlmýþ olduðunu gördüklerini yazdý. Gazete, evde kimsenin yaþamýyor oluþunun büyük bir faciayý önlediðini yazdý. Habere göre, yýkýlan evin yanýndaki evlerde de küçük hasarlar meydana geldi. Rum gazetelerinde "Nisan 1" þakalarý Fileleftheros gazetesi dýþýndaki tüm Rum gazeteleri, "1 Nisan" dolayýsýyla dün "þaka" nitelikli bazý haberler yayýmladý. Simerini gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu'nda, Baþkanlýk Sarayý'nda Pazar günü kebap partisi yapýlacaðýna dair karar alýndýðýna iliþkin dünkü haberinin þaka olduðunu yazdý. Gazete, Politis'in, DÝKO Milletvekili Zaharias Kulias'ýn Apostolos Andreas Manastýrý'ný ziyaret edecek olmasýyla ilgili haberinin de þaka olduðunu yazdý. Ada semalarýnda gizli uçuþlar Rum Uçuþ Kontrol bölgesi (FIR Hattý) içerisinde, radarlar tarafýndan saptanmamak için sinyal sistemleri kapalý þekilde gizli uçuþ yapan savaþ uçaklarýnýn cirit attýklarý, bu durumun özellikle Ýsrail'i endiþelendirdiði bildirildi. Fileleftheros "Lefkoþa FIR Hattýnda Tuhaf Gizli Uçuþlar... Ýsrail Savaþ Uçaklarý Onlarý Engelledi" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, salý gece yarýsý savaþ uçaklarýnýn gizli uçuþ yapmalarý, Ýsrail FIR hattýna tehlikeli þekilde yaklaþmalarý ve yapýlan çaðrýlara yanýt vermemeleri üzerine Ýsrail savaþ uçaklarýnýn havalandýðýný yazdý. Bu durumun Kýbrýs hava sahasýnda tehlikeli Hrisostomos Sipahi'ye papaz gönderme niyetinde Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos, Sipahi (Aya Triada) köyünde yaþayan Kýbrýslý Rumlar için köye bir papaz gönderilmesi konusunda çalýþma yaptýklarýný, KKTC makamlarýnýn zorluk çýkarmamasý durumunda köye papaz göndereceklerini ifade etti. Alithia gazetesine yaptýðý açýklamada Hrisostomos, Karpaz ziyareti sýrasýnda Sipahi köyündeki Kýbrýslý Rumlara köye düzenli olarak gidecek ve ayinleri gerçekleþtirecek bir papaz gönderme sözü verdiðini, bu konudaki giriþimlerinin sürdüðünü açýkladý. Hrisostomos, KKTC'deki kiliselerde ayin yapýlmasýna en büyük engelin "asker" olduðunu ileri sürdü ve KKTC'ye gelerek ayin Talat'ýn açýklamalarý doðru olarak algýlanmamalý Mehmet Ali Talat'ýn doðrudan müzakerelerde ulaþýlan noktayla ilgili önceki gün düzenlediði basýn toplantýsýndan önce Rum tarafýnda açýklama yapan Stefanu, Talat'ýn söyleyeceklerinin "veri ve gerçek olarak algýlanmamasý gerektiðini" savundu. Alithia "Talat'ýn Olasý 'Rahatsýz Edici' Ýfadelerini Etkisiz Hale Getirme Çabasý... Stefanu: 'Ýþgal Bölgelerinde Söylenenler Veri Deðildir" baþlýklý haberinde Rum Sözcü Stefanos Stefanu'nun Cumhurbaþkaný Talat'ýn dünkü basýn toplantýsý öncesinde, "Talat'ýn olasý rahatsýz edici ifadelerini etkisiz kýlmak maksatlý" açýklamalar yaptýðýný bildirdi. Gazeteye göre Stefanu; KKTC'de açýklanacak olanlarýn "veri ve gerçek olarak algýlanmamasý gerektiðini" söyledi. Stefanu'nun, "Rum Ulusal Konseyi'nde temsil edilmekte olan parti liderlerinin müzakerelerin geldiði noktayla ilgili olarak Hristofyas tarafýndan tam bilgi sahibi kýlýndýðýný" açýkladýðýný kaydeden gazete, bunun, Cumhurbaþkaný Talat'ýn söylediklerine Rum siyasi partilerden gelebilecek tepkileri önlemek için yapýldýðýný yazdý. Stefanu þunlarý söyledi: "Ýþgal bölgelerinde veya Türkiye'de açýklama Habere göre, Mahi gazetesinin, AKEL ile DÝKO'nun; havuzlarý olanlarýn 2010 yýlýnda ödeyecekleri yýllýk verginin 2 bin Euro olmasýna iliþkin haberi de þaka haberler arasýnda yerini aldý. Alithia gazetesi ise, "Gerçek" (Alithia) anlamý taþýyan kendi adýnýn aksine, AKEL'in banka kuracaðýna iliþkin "yalan" haber yayýnladý. Son olarak Haravgi'nin, Kilise'nin genç çiftlere bedava arazi daðýtacaðýna iliþkin haberin de, þaka haberler arasýnda olduðu belirtildi. bir durum oluþturduðunu vurgulayan gazete, gizli uçuþ yapan uçaklarýn Kýbrýs'taki Ýngiliz Üsleri'nde konuþlanan Ýngiliz veya Amerikan savaþ uçaklarý olduðuna dair bilgiler olduðunu kaydetti. Gazete, Ýsrail resmi haber ajansýnýn haberini kaynak göstererek, Ýsrail hava kuvvetlerinin salý gecesi alarma sokulduðunu, savaþ uçaklarýnýn havalandýðýný, ancak yabancý uçaklarýn Ýsrail'e yönelik düþmanca operasyona giriþmemesi üzerine üslerine geri döndüklerini yazdý. Gazete, sivil havacýlýktan da sorumlu Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn konuyu araþtýrmakta olduðunu ekledi. düzenleyecek papazlarýn korunmasýný istediklerini savundu. Öte yandan gazete, Sipahi kilisesi vasisi Savvas Liasis'le görüþtüklerini ve Liasis'in, bu Pazar kutlanacak Paskalya yortusu sebebiyle köyde ayin düzenlenmesi konusunda Baþpiskoposlukla herhangi bir iletiþiminin gerçekleþmediðini açýkladýðýný yazdý. Liasis, Paskalya için köyde ayin düzenlenmesi amacýyla Güney'den köye papaz gitmesi konusunda herhangi bir düzenleme yapýldýðýný zannetmediðini ifade ederken, Dipkarpaz (Rizokarpazo) Papazý Zaharias'la ayin konusunda görüþtüklerini, Zaharias'ýn Cumartesi günü köyde ayin gerçekleþtirmeyi kabul ettiðini vurguladý. yapýldýðýnda, çoðu kez iç cephede bir durum meydana geliyor. Türk tarafýnca söylenenleri veri olarak algýlýyor ve eleþtirilere baþlýyoruz. Ulusal Konsey üyelerinin müzakereler ve varýlan görüþ birlikleri ile anlaþmazlýklar hakkýnda tam bilgilendirildiðini hatýrlatmak isterim." Politis "As Attýðýný Ýnanýyor... Talat Kartlarýný Açtý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn KKTC'de yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimleri açýsýndan Baþbakan Derviþ Eroðlu'na karþý "en güçlü kozunu dün masaya attýðý" yorumunda bulundu. Gazete Talat'ýn dün 3 saat süren basýn toplantýsýnda; Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'la yaptýklarý ortak açýklamanýn kendisine verdiði gücü kullanarak, müzakerelerde ulaþýlan önemli görüþ birliklerini ve anlaþmazlýklarý açýkladýðýný yazdý. Simerini "Annan 'Kokulu' Görüþ Birlikleri... Mehmet Ali Talat Kýbrýs Sorununa iliþkin Dünkü Basýn Toplantýsýnda Açýklayýcý Oldu" baþlýðýyla tam sayfa olarak yansýttýðý haberinde Talat'ýn dönüþümlü baþkanlýk ve cumhurbaþkanlýðý seçimi için çapraz oyu kabul etmek için konfederal belgesini pazarlýk ettiði yorumunu yaptý. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Hesabýna 88 milyar dolar yattý ABD'nin Virginia eyaletinde Stephanie Hickman isimli kadýn, cumartesi sabahý alýþveriþ yapmadan önce ATM'ye baktýðýnda hesabýnda 88 milyar dolar görünce büyük þaþkýnlýk yaþadý. Hickman, parayý harcamak yerine karýþýklýk için bankasý SunTrustBank'a baþvurdu. Ancak banka görevlileri sorunu bir türlü çözemeyince Hickman'ýn hesabý donduruldu. Hickman, hesabýndaki 150 dolarý da alamayýnca hafta sonunu parasýz geçirdi. Hickman'ýn hesabý pazartesi günü açýldý. Çýlgýn sürücü, Boeing 737'ye karþý! Güneydoðu Nijerya'da, Ýsa tarafýndan, günahkarlarý cezalandýrmasý için gönderildiðini söyleyen adam, havaalanýný birbirine kattý. Çarþamba günü yaþanan olayda kimsenin yaralanmadýðýný açýklayan güvenlik görevlileri, Nijerya'da güvenlik sorununun olmadýðýný da belirttiler. Ulusal Havalimaný Müdürlüðü adýna açýklama yapan Akin Olukunle, "Havalimanlarýmýzda bir sorun yok, tehlikeli bir durum yok zira yeterli güvenlik önlemlerine sahibiz" dedi. Calabar uluslararasý havaalanýnýn iki güvenlik kapýsýný kýrarak içeri giren çýlgýn sürücünün, askerlerce yakalanmadan önce arabasýný Arik Air uçaðýna çarptýðý öðrenildi. Zanlýnýn uçaða çarpmadan önce, Nijeryalýlar'ýn günahkarlar olduðunu ve tövbe etmezlerse mahvolacaklarýný baðýrdýðý bildirildi. Nijerya'nýn güneydoðu eyaleti olan Akwa Ibom'dan olduðu açýklanan Farouk Abdulmutallab'ýn çarptýðý uçaðýn Lagos'tan geldiði ve çarpma sýrasýnda yaralanan olmadýðý öðrenildi. Kýzgýn lavda ziyafet vakti Ýzlanda'da Eyjafjallajokull buzulunun ortasýndaki Fimmvorduhals Yanardaðý'nýn faaliyete geçmesinden ilham alan aþçýlar, müþterilerine benzersiz bir gastronomik tecrübe yaþatmaya hazýrlanýyor. Müþterilerini volkanýn yanýna götürecek aþçý Fridgeir Eiriksson ve Reykjavik'teki lüks otelde görevli meslektaþlarý, yemeklerini lavda ve gerçek volkanik taþta piþirecek. Yemek piþirmek ve sofra kurmak için gerekli malzemeleri volkanýn yanýna taþýyan aþçý Eiriksson ve ekibi, açýk havada kýrmýzý halýlý bir "yemek odasý" hazýrladý bile. Yanardaðdan çýkan lavdan zarar görmemek için yemeklerini kaynakçý maskesi ve özel eldivenlerle piþirecek aþçýlar, çevredeki turistlere de ikramda bulunacaklarýný açýkladý. Cambaz deðil, yem olacaklardý Çin'in Jiangsu bölgesindeki bir hayvanat bahçesinde düzenlenen akrobasi gösterisi neredeyse faciayla sonuçlanýyordu. Sibirya kaplanlarýnýn bulunduðu bölümün üzerine gerilen ipte yapýlan gösteride, bir cambaz bisiklet sürerken, bisiklete baðlý olarak aþaðý sarkýtýlan merdivende de baþka bir cambaz duruyordu. Arkalarýndan da 3 yaþýndaki bir kýz çocuðu ipin üzerinde yürüyordu. Cambazlar kaplanlarýn üzerinden geçerken bir kaplan sýçrayarak merdiveni yakalamaya çalýþýnca izleyicilerin yürekleri aðýzlarýna geldi. Kaplan merdiveni birkaç santimle kaçýrýrken, cambazlar gösteriyi baþarýyla tamamladý. Ancak küçük bir kýzýn da dahil olduðu grubun böyle tehlikeli bir gösteriye kalkýþmasý tepki topladý. Hayvanat bahçesi yetkilileri ise gösteri sýrasýnda gerekli güvenlik önlemlerinin alýndýðýný iddia etti.

12 12 3 Nisan 2010 Cumartesi KÜLTÜR - SANAT Türkiye'den su projesi bu kez ciddiymiþ. 50 yýldýr bizimle dalga geçtiler demek. Gene de siz siz olun, suyu görmeden asla paçalarý sývamayýn! Bizim Duvar Talat varsa ben yokum. Çünkü benim basiretimi baðlýyor... GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Fark yok! Arkasýnda Ankara var! MUHABBETLÝLER YATMADAN ÖNCE NEÇÜN TIRAÞ OLMAN YA HERÝF? -Yani be Kemal, söylemeyim söylemeyim dedim ama artýk dayanamaycayým. -Ne var be gene, söyle da rahatla gýzým. -E tegmil dörd ucunu göverddin sen artýk. -Nedir be Razi, neyin dört ucunu göverddim be? -Kaç gündür be Kemal týraþ olman, söyleyebilir min baa? -Ne bileyim ben, saymadým ya asýndan. -Ben saydým Kemal, ben saydým. Tam beþ gün var týraþ olman sen. -E noldu, dünyanýn sonudur biþey? -Dünyanýn sonu deðil be anacýðým, ama bilin beni aha hoþuma gider göreyim seni týraþlý... -U, bir da bu mu çýgdý þimdi? -Þimdi çýgmadý, bir evelisinden varýdý bu. -Napayým be Razi, galiba bir tembellik çöker üsdüme sabahlarý... -Haberi görmedin galiba gazeddada. -Ne haberi? -Her gün týraþ olan erkeklerin ömrü daha uzun olurmuþ. -U... Ne ilgisi var be? -Ben annamam. Amerika'da araþdýrma yapmýþ uzmannar. -Hade yau... Demek araþdýrmýþlar ha... Vay guzum vay... E mühim be Razi bu. Ýki defa günde olayým öyleysa... Daha da uzasýn... Ne gülen be?.. -Aglýma o fýgra geldi... Sabah týraþýndan sora adam garýsýna demiþ, "týraþ oldugdan sora gendimi yirmi yaþ genç hissederim." -E... -Eyisi sen. Ne demiþ genne garýsý bilin? "Öyleysa yadmadan evel neçün týraþ olman ya herif?" -Ne demek isden be Razi? Bunun beniminan ne ilgisi var? -Ýlgisi olduðu için deðil yahu... Öyle aglýma geldi iþde!.. Asmaaltý konuþmalarý -E olamaz be bu gadar artýk... Olamaz... -Noldu be Saffet gene? -Daha ne olsun be gardaþ? Erdoðan'ýnan Davutoðlu Turgay Avcý'yý çaðýrmýþlar... -Eee... Haftanýn Gýdýgýdýsý -Da onuynan tam bir sahat Kakatece'nin bugününü, yarýnýný... Dur bakayým baþga neyini, ha, geleceðini görüþmüþler... -Yog bog! Yani bu memleketin geleceðini Turgay'dan soruyor bunnar?.. Eðer öyleysa, göz göre göre aðzýmýzýn orta yerine yapýyollar demegdir. -Doðrudur dediðin... Ama bizim gibilere da bu lâyýgdýr. Hâlâ daha Ankara'nýn otur arap gak arablarýnýn arkasýndan giddiðmiz için... Biz adam gibi sesimizi yükseldmezsak, "haþhürmetine" daha çok sýçacaklar aðzýmýza!.. M.A. Talat'ýn "Dünya bizi göklere çýkardý" þeklindeki sözleri kargalarý bile gülmekten kýrýp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý olmaya lâyýk görülmüþtür. Taraf tan ATMASYON Avcýnýn birisi arkadaþýna, gururla son av macerasýný anlatýyordu. -Bir bilsen geçen günkü avda ne oldu? -Ne oldu? -Tüfeðimde tam oniki tane saçma vardý. Tesadüfen havada da oniki keklik uçmuyor mu? Hemen tüfeðimi ateþledim. Tam onbir tane keklik önüme düþtü! -Peki onikinciye ne oldu? -Bunu anlamak için tüfeðimde bir saçma daha olup olmadýðýna baktým. Ama yoktu. -Eeee? -Bunun üzerine ben de hemen karþýdaki tepeye çýkýp baktým. Bir de ne göreyim? Onikinci keklik kaçýyor, attýðým son saçma da onu kovalýyor!.. Fikrinin Fikri KEÇÝ KOYUNA GÜLERSE Talat "Dünya bizi göklere çýkardý" demiþ. -Vay çýkarmaz olaydý... Ayaklarýmýz yere bassa daha hayýrlý olmaz mýydý? Turgay Avcý Erdoðan'la KKTC'nin bugününü, yarýnýný ve geleceðini konuþmuþ. -Geleceðimiz Avcý'ya kaldýysa hiç düþünmeyin. Herkes þimdiden bir çukur kazýp içine girsin. Çünkü o "gelecek", hiçbir zaman gelmeyecek... Tatar, "Maliyede önemli toparlanma saðladýk" demiþ. -Halkýn parasýný bilmem neci bir ödül için adý þaný bile duyulmamýþ dergilere har vurup harman savurmanýzdan belli... Talat, "Dünya'yý Kýbrýs Türküne getirdik" demiþ. -Vayy, Dünya'cýðým! Hoþgeldin gardaþ! Nerelerdeydin be ama bu gadar zaman da görünmedin?! Kýrdað, Bulutoðlularý'na "Kazanýrsam tüm projelerini destekleyeceðim" demiþ. -Öyleyse ne duruyorsun? Kazandýr onu Cemal baþkan! Türkiye'den su projesi bu kez ciddiymiþ. -Ben kararlýyým... Suyu görmeden asla paçalarý sývamayacaðým. Ferdi Sabit Soyer "Maliye Bakaný'nýn açýklamalarý, Derviþ Eroðlu hükümetinin ülke ekonomisini bataða sürüklediðinin açýk ilanýndan baþka birþey deðildir" demiþ. -Ne diyelim? Keçi koyuna gülerse böyle güler iþte... Eroðlu, "Halkýn her þeyden haberi olacak" diyor. -O halde seçim bütçenizi ve kaynaðýný açýklayarak bu þeffaflýðý neden baþlatmýyorsunuz Derviþ bey? Meclis binasý dar geliyormuþ. -Gelsin... Aha Talat bizi dünyaya taþýyacak ya!.. Bütün dünya KKTC meclisi olacak! Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Litvanya ve AP milletvekili Justas Paleckis'e ceviz macunu ve Kýbrýs reçellerinden oluþan bir hediye paketi vermiþ ve "gündüz deðilse bile geceleri bunlarý mutlaka kullanmasýný" tavsiye etmiþ. -Bizde bir söz var, "tecrübe konuþur" derler! Yabana atmamak lâzým. Hasan bey bunlarý denemese boþuna tavsiye etmezdi. Harman'ýn artýk bir Derviþ'i varmýþ. O da birþey mi? Asýl mesele Ferdi'den sonra Derviþ'in de bir Harman'ý olmasý!

13 3 Nisan 2010 Cumartesi Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: Ýstanbul herhalde dünyanýn sayýlý güzel þehirlerinden biridir Þair Nedim de bunu mýsralarýnda ne güzel vurgulamýþtý hatýrlayýn "Bu þehr-i stanbul ki bi mislü pahadýr.. Her sengine yek pare acem mülkü fedadýr" Gençler pek anlamayacak bu eski Türkçe'yi diye yazayým manasýný.. Bu Ýstanbul þehri ki deðeri biçilmez Bir taþýna tüm Ýran Ýmparatorluðu feda olur Perþembe akþamýndan beridir burada Ýstanbulda'yým Yani Ýstanbul'dan ziyade torunumdayým, Mert Ada ile eðleniyorum.. Bugün birkaç telefon aldým Kýbrýs'tan Talat'ýn bilgilendirme toplantýsýnda sarfettiðim laflarý sormak için açýyorlar.. Ben torunumdayým deyince de "Yani oðlundasýn demiyor torundasýn diyorsun" diyor arkadaþlar Evet derlerdi de inanmazdým ama torun evlattan da daha tatlýymýþ inanýn.. Allah herkese de tatlý torunlar nasip etsin Gelelim yine esas konumuza Bugün bir kamuoyu yoklamasý daha yayýnlanmýþ bir gazetede Orada da bizim Talat çuvallamýþ Yani ben dün ne yaptýðýný, neleri saðlamaya çalýþtýðýný dinledikten sonra çuvallamasýný hiç yadýrgamam ve de hiç üzülmem Bir lider, gerçi Talat öyle "lider" addedilecek kadar olamadý ya, ama iþte söz geliþi Bir lider ki, ortada hiç de alýnan bir mesafe yokken, insanlara göz göre göre yalan söyler ve 3 ana baþlýkta mutabakat saðladýk diðerlerini de ele aldýk yakýnda bitiririz derse ben ne deyim ki?... Heyetinde taþýdýðý genç arkadaþlar, sanki karþýlarýndaki unsuru yani Kýbrýslý Rumlarý rakip görüyor ve onlarý masada nasýl mat ederiz psikolojisi içerisindedirler, ben ne deyim ki?.. Be arkadaþlar, be refikler, be kendini allame-i cihan sananlar Bir þeyi eyi belleyin ve eyi bilin Tarih ve coðrafya bizi Kýbrýs'ta bu rakip ve düþman bildiðiniz toplumla beraber yaþamaya mahkum etti Bu küçücük ada benim vatanýmdýr ve ben bunun tümünü de kullanmak isterim Ýkiye bölünmesini ben istemem ve bana bunu kimseniz kabul ettiremeyeceksiniz Zaten sizin anavatan bildiðiniz Türkiye Cumhuriyeti de buna vize vermez Zaten Kýbrýs'ýn tümü bir AB ülkesi oldu ve bölünmesine kimse rýza göstermez Siz federasyon deyip konfederasyon sayýklamaya devam edebilirsiniz.. Hiç olmazsa bizi enayi yerine koyup "birleþik Kýbrýs" veya "federasyon"dan bahsetmeyin Dürüst olun ve CTP'liler olarak, Talat olarak sol olarak "biz toplum olmaktan halk olmaya terfi ettik" deyin Aynen sað ve "UBP gibi 2 devlet temelinde çözüm isteriz" deyin Dilek Kýrýcý'nýn programýnda Talat'ýn "cin"den talep ettiði 3 isteðinde dediði gibi "KKTC sonsuza dek yaþasýn" deyin O zaman halk size oy verdi, verdi Sol gösterip sað vurmaya baþladýnýz mý iþte CTP'yi iktidardan çöpe attýðý gibi Bu halk sizi saraydan da tarihin çöplüklerine gönderir ve de göndermelidir.. Ha Tayyip Erdoðan sizi sarayda görmek ister mi, istemez mi?... Geçen günkü bilgilendirme toplantýnýzý dinledikten sonra bence Erdoðan için çok da fark etmez siz mi sarayda oturacaksýnýz yoksa o mu Ýstanbul ve Mert Ada... oturacak? Bir de þunu yazmam þarttýr gibime geliyor Eðer ki tenkit edilmekten korkuyorsanýz, toplantýlarýnýza, seçin ve yalnýz CTP'lileri ve Avcý ile Çakýcý'nýn adamlarýný çaðýrýn Açýk Öðretim Fakültesi salonunda benim sözümü kesip bana baðýrmanýz ve "burasý siyasi bir platform deðil" demeniz sizin tahammülsüzlüðünüzü ve hazýmsýzlýðýnýzý gösterir ancak.. Beni "Meriç'e gidiyorum buyur oraya gel de tartýþalým" diye baþka yerlere çaðýrmanýz da yakýþýk almadý bilesiniz Davet ettiniz geldim ve üzüntülerimi sizinle paylaþmak istedim Size baþarýlar dilerim ama baþaracaðýnýza da çok þüphelerim vardýr, bunu da ifade etmek isterim.. Yarýn size biraz fýkra yazacaðým Ýstanbul'dan Kendinize iyi bakýn ve olabildiðince iyi bir hafta sonu geçirin Ben çok mutluyum, size de mutluluklar dilerim Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Ankara ve Adana'da temsil sunacak Lefkoþa Belediye Tiyatrosu "Ölü Kentin Nabzý" ve "Passa Tempo" oyunlarýyla Türkiye turnesine çýkýyor. Lefkoþa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre Lefkoþa Belediye Tiyatrosu TC Devlet Tiyatrolarý'yla yaptýðý iþbirliði protokolü çerçevesinde 4-13 Nisan tarihleri arasýnda Ankara ve Adana'da temsil sunacak. Orhan Asena'nýn yazdýðý, Yaþar Ersoy'un yönettiði "Ölü Kentin Nabzý" ve Aliye Ummanel'in yazýp yönettiði "Passa Tempo" oyunlarýnýn Ankara'da sunulacaðý belirtilen açýklamada, Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun 9 Nisan'dan itibaren de 12. Uluslararasý Adana Tiyatro Festivali'nde "Ölü Kentin Nabzý" oyununu sahneleyeceði kaydedildi. Açýklamada, "Ölü Kentin Nabzý" oyununun Ankara Devlet Tiyatrosu sahnesinde 6, 7, 8 Nisan tarihlerinde saat 20.00'de sunulacaðý, "Passa Tempo" oyununun ise ayný tarihlerde Oda Tiyatrosu sahnesinde saat 18.30'da sunulacaðý belirtildi. 12. Uluslararasý Adana Tiyatro Festivaline de "Ölü Kentin Nabzý" oyunuyla da katýlacak Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun Nisan tarihlerinde temsiller sunacaðý ifade edilen açýklamada, festivalde Almanya, Ýsviçre, Japonya, Ýsrail, Küba, Fransa, Ýspanya, Ýtalya, Türkiye gibi ülkelerin önde gelen tiyatro gruplarýnýn birlikte yer alacaklarý kaydedildi. 13 Yaþamýn Ýçinden Kâzým Denizci YASEMÝN KOKULU... Seçime çok kalmadý, etrafta bir panik havasý esiyor, saðda ve solda görülen bu paniðin fýrtýnaya dönüþme olasýlýðýna karþý tedbir almak için büyük gayret sarf ediliyor. Seçim arenasýnnda farklý bir ses olarak ortaya çýkan Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli bana göre bu propaganda dönemine damgasýný vuran tek aday olacak. Çýktýðý her TV programýnda söyledikleriyle toplumun sempatisini kazanýrken kararsýz ve boykot yanlýlarýnýn desteðini almayý da sürdürüyor. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli Kýbrýslýtürkler içinde diðer adaylara oy vermeyi düþünen kesimlerin aklýndan geçen duygularý ortaya koyduðu için alacaðý oy rejimi ciddi þekilde rahatsýz edecek. Bu seçim döneminde Zeki Beþiktepeli ile birlikte yürüyoruz. Her gün çok sayýda destek telefonu geliyor. Bu bizim tüm günlük yorgunluðumuzu unutmamýzý saðlýyor. Yaþadýklarýmýzdan þikâyetimiz yok çünkü bu oyunda figüran olmadýk, iþimize dört elle sarýldýk, bir futbol takýmý gibi her oyuncu yerini ve görevini bilerek oynuyor. Para yok, reklâm yok, teknik imkânlardan mahrum ama paralý reklâm verenlerden ve her türlü imkâna sahip olanlardan daha çok iþ yapýyoruz. Anlayacaðýnýz yorgunluk var, yýlgýnlýk yok. Direniþ çýtamýzý yükseltip yürüyoruz rejime karþý. Elyeli Nazife Haným ve onun gibi yürekli vatandaþlarýmýz, "Zeki Beþiktepeli yürü sonuna kadar yanýndayýz" diyorlar. Ýçten ve samimi bir þekilde hem de. Bize bir elin parmaklarýnýn sayýsý kadar olduðumuzu ve yaptýklarýmýzla Eroðlu'na çalýþtýðýmýz suçlamasýný yapanlara da sözümüz þudur: Arif Hoca bir zamanlar çýktýðý ATV programýnda "Ben daha Kýbrýslýyým" diyen Arýklý'ya söylediðinin aynýsýný onlara söylüyoruz... Arif Hoca'nýn dediðinden yani... Bizi Eroðlu yandaþý gösterme gayreti içinde olanlara hatýrlatmak isterim ki Turuncu zehir bu gün tek baþýna hükümet koltuðuna getiren biz deðiliz. Bize göre bunlar birbirlerinden farký olmayan elma gibidirler. Sað kesimden gelen suçlama ve hakaretlere alýþtýk artýk. Onlara göre biz Rumcu vatan haini ve yok edilmesi gereken insanlarýz. Ama birlikte yürüyüp, yaðan yaðmurlarda beraber ýslandýðýmýz sözde solcularýn rant uðruna ilkelerini ve ideallerini satmalarýný anlayamýyorum. Anlamýyorum dediðim zaman arkadaþlar kýzýyorlar ve sitem ediyorlar "bunlar zaten böyleydi ama sen görmezdin ya da görmek istemezdin" diyorlar. Haklý çýktýlar, ama onlarý haklý yapan ben deðilim o iki yüzlü çýkarcýlar güruhudur. Zeki Beþiktepeli YDÜ'de öðretim üyesidir, iþini iyi yapan ve öðrencileriyle diyaloðu çok iyi olan birisidir. Bu yarýþta da herkesin dersini vermeye hazýr olduðunu söylüyor her fýrsatta... Psikoloji, Tarih, Coðrafya, Hukuk ve Siyaset dersi yanýnda ahlak dersi de mevcuttur. Seçmesi sizden ders vermesi ondan, para da istemez haberiniz olsun. Seçim günü yaklaþýyor. Havalar ýsýnmaya baþladý, bu gidiþle toprak yine suya hasret kalýp çatlayacak. Çatlayacak olan yalnýz toprak olmayacak, partilerini CTP ve Talat için harcayan diðer partiler de bu çatlaklýklardan payýný alacak. Ýþte çatladýlar, patýr, patýr dökülüyorlar Gene de ben herkese yasemin kokulu günler dilerim!

14 14 3 Nisan 2010 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Saçmalama, sayýklama. Ok atmaya yarayan, iki ucu arasýna kiriþ gerilmiþ eðri aðaç veya metal çubuk. 2-Közlenmiþ patlýcan, sarmýsaklý yoðurt ve kýyma ile yapýlan bir çeþit yemek. Harf okunuþu. 3-Eski dilde "Oðul, çocuk". Yemek yerken kullanýlan iki, üç veya dört uzun diþli, çoðunlukla metal araç. 4-Gümüþ'ün kýsaltmasý. Büyük ve zengin köþk. 5-Ters okunuþu "Belirli bir yer ile ilgili olan, mahalli". Çok taneli bir sonbahar meyvesi. 6- Ters okunuþu "Yapaðý veya keçi kýlýnýn dokunmadan, yalnýzca DÜN dövülmesiyle elde edilen kaba kumaþ". Ýstenilen, beðenilen nitelikleri taþýyan, beðenilecek biçimde olan. 7-Bir þeyin geçtiði yerde býraktýðý belirti. Bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanýlarak yapýlan engel. 8-Kafasý, kafatasýnýn ön alt eksenine göre kýsa olan kimse, kýsa kafalý. 9- Çýrpýlmýþ yumurta, peynir, kýyma, mantar katýlarak tavada piþirilen bir yemek. Bir halkýn üzerinde yaþadýðý, kültürünü oluþturduðu toprak parçasý, yurt. 10-Gerçek. Anma. Harf okunuþu. 11-Baharat, ev ilaçlarý, gereçleri satan kimse. Alýþveriþte durgunluk. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ebru Baþay Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:63/ A Dereboyu Tel: Emel Ataçað Eczanesi: Çetin Kürþat Apt. Zemin Kat No:18 Zorba Petrol Karþýsý Gönyeli Tel: Maðusa Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Halil Hamza Yolu Gazi Süpermarket ve Kaliland Yaný Tel: Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Girne Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K 288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Gebelerde, küçük çocuklarda görülen bir çeþit çýrpýnmalý, bazen ateþli de olabilen hastalýk. Arkasýndan yaðmur getiren sert ve geçici yel. 2-Yakalamak (iki kelime). 3-Bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluþan araç. Toplumun duygularýný inciten olay veya durum. 4-Erkekliðini gidermek, hadým etmek. Sona "M" konursa "Söyleyiþ biçimi, söyleme" olur. 5-Durgun ve su yüzeyine paralel, düþey doðrultusuna dikey olan. Yarým kanatlýlar alt takýmýna giren, insan ve memeli hayvanlarýn vücudunda asalak olarak yaþayan böcek. 6-Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. En kalýn erkek sesi. 7-Bir olayýn amacýný, sebebini sormak için kullanýlýr. Üstü örtülü, önü açýk yer, sundurma. 8-Çocuk dilinde "Kötü, çirkin". Mahkemede tanýk ve sanýklarýn olay hakkýnda sözlü açýklamasý. 9-Ayný dinin içinde tasavvufa dayanan ve bazý ilkelerle birbirinden ayrýlan, Tanrýya ulaþma arzusuyla tutulan yollardan her biri. 10-Düz, açýk ve geniþ yer. Kendisine çýkar ve yarar saðlayacak olanlara aþýrý bir saygý ve hayranlýk göstererek yaranmak isteyen kimse, dalkavuk. 11-At, aslan gibi bazý hayvanlarýn ensesinde veya boynunda bulunan uzun kýllar. Köpek. Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Hayalperest Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:45 Yönetmen:JOHN GAINTS Oyuncular: KURT RUSSELL, DAKOTA FANNING, KRIS KRISTOFFERSON, ELISABETH SHUE, DAVID MORSE, FREDDY RODRIGUEZ Ben Crane yeteneði artýk baþka adamlarý zengin etmek için harcanan, bir zamanlarýn harika at terbiyecisidir. Sonya ise, bir kýrýk bacak yüzünden geleceði aniden yok olan harika bir attýr. Ben'in küçük kýzý Cale'in azmi sayesinde, bu iki hasar görmüþ ruh, görünüþte imkânsýz bir amaç için olan bir macerada bir araya gelecektir: Breeder's Cup Classic koþusunu kazanmak. Ancak, gerçek mucize, bu yaralý ata yardým ederken aslýnda kendi ailelerini iyileþtiriyor olmalarýdýr... Kaza Kurþunu Türü: Yabancý Sinema SÝNAMA TV / 21:00 Tür : Komedi, Romantik Yönetmen : Judd Apatow Yapým : 2007 Oyuncular : Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd, Leslie Mann Yetiþkin komedilerinin maharetli ismi Judd Apatow yine iþ baþýnda "Knocked Up"ta Apatow'un komedi malzemesi, tek gecelik iliþkiler ve ebeveyn olmak Ben Stone (Seth Rogen) zamanýný arkadaþlarýyla geçiren çocuk ruhlu bir erkektir. Allison Scott (Katherine Heigl) ise mesleðinde ilerlemek isteyen bir gazeteci Bir gece kulübünde yollarý kesiþen Ben ve Allison, alkolün de etkisiyle o geceyi birlikte geçirir. Tek gecelik bu iliþki sonucunda Allison hamile kalýr. Genç kadýn, iþinde sorun yaþayacaðýný bile bile çocuðu doðurmaya karar verir. Ancak onu daha da zor bir seçim beklemektedir. Ya çocuðunu tek baþýna büyütecek ya da Ben'e bir þans verecektir. Ben her ne kadar sorumluluktan alabildiðine uzakta biri gibi görünse de Allison ona bir þans verir. X Takýmý Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / :00 Yönetmen: LESLIE LIBMAN Oyuncular: JEREMY KEWLEY, ERIC MABIUS, LING BAI, CHRIS PRATT, PAUL FRANCIS, ELIZABETH LACKEY, SCOTT PAULIN X-Takýmý; uluslararasý güvenlik ajansýndan ayrýlan özel bir takýmdýr. Bu takýmýn görevi özel sanýklarý ve politik mahkûmlarý güvenlikli ve savunmaya uygun bir yere taþýmaktýr. Takým üyelerinden R.J ve üç iþadamý tuhaf bir kayak tatilinde kaçýrýlýrlar. X-takýmý iþin peþini býrakmaz. Örümcek Aðý Türü: Yabancý Sinema SÝNEMA TV / 23:20 Yönetmen Terry Winsor Oyuncular Lance Henriksen, Emma Catherwood, Lisa Livingstone, Jane Perry Bir grup maceraperest Hindistan ormanlarýnda geziye çýkar. Geraldine (Jane Perry) örümcek tarafýndan ýsýrýlýnca vücudunda alerjik reaksiyon meydana gelir. Bunun üzerine arkadaþlarý onu Karni Mata adlý bir köye götürür. Amerikalý doktor Dr. Lecorpus'un (Lance Henriksen) yaþadýðý bu köyün yerlileri sekiz bacaklý bir hayvana tapmaktadýr. Arkadaþlarýnýn tedavisi için çare arayan gençleri büyük bir tehlike beklemektedir. Zira Dr. Lecorpus'un onlar için akla hayale gelmedik bir planý vardýr. KÖMÜR MADENÝNDE PATLAMA: 19 ÖLÜ Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasýnda 19 iþçinin öldüðü bildirildi. Ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinin Luoyang þehrinde bulunan kömür madeninde dün akþam saatlerindeki grizu patlamasýnda 24 iþçinin de ocakta mahsur kaldýðý açýklandý. Þinhua haber ajansý, patlama sýrasýnda ocakta bulunan iþçilerden 20'sinin kaçmayý baþardýðýný, 31 iþçinin ise kurtarýldýðýný bildirdi. Ocaðýn idarecileri kazadan sonra kayýplara karýþtý. Yetkililer, uzun yýllar sürecek üretim için 1 Mayýs 2009'da bakýma giren ocakta bu tarihten sonra yapýlan üretimin yasa dýþý olduðunu belirtti. Öte yandan, ülkenin kuzeybatýsýndaki Þaanþi eyaletinde dün çýkan yangýnda 9 iþçi öldü. Kuzeydoðudaki Heylongciang eyaletinde bu sabah bir kömür madenini su basmasý sonucu da 5 iþçi mahsur kaldý. ÝSRAÝL YÝNE BOMBALADI Ýsrail savaþ uçaklarýnýn, Hamas yönetimindeki Gazze Þeridi'ne en az 5 füze saldýrýsýnda bulunduðu bildirildi. Filistinli görgü tanýklarý, füzelerden 4'ünün, geçen hafta Ýsrail askerleri ile Filistinli silahlý kiþiler arasýnda þiddetli çatýþmanýn yaþandýðý Han Yunus kenti yakýnýna düþtüðünü, 5. füzenin ise Gazze kentine isabet ettiðini kaydetti. SON 24 SAATTE 31 KÝÞÝ ÖLDÜ Ýran'da Nevruz Bayramý tatili dönüþü meydana gelen trafik kazalarýnda 31 kiþi öldü, 169 kiþi yaralandý. Trafik Genel Müdürlüðü, ülke genelinde dün baþlayan tatil dönüþünde 133 trafik kazasý meydana geldiðini, kazalarda 31 kiþinin öldüðünü, 169 kiþinin de yaralandýðýný açýkladý. Araç takip mesafesine uyulmamasý, aþýrý hýz ve hatalý sollamanýn, kazalarýn baþlýca üç sebebini oluþturduðu belirtildi. Ülke genelinde iki hafta boyunca kutlanan ve resmi tatil ilan edilen Nevruz Bayramý'nda bu yýl 107 milyon yolculuk yapýldýðý ifade edildi. FÝLÝPÝNLER YENÝDEN ÇARMIHA GERÝLDÝ Hristiyan inanýþýna göre, Hz Ýsa'nýn çarmýha gerildiði ve iþkencelere maruz kaldýðý Kutsal Cuma gününü koyu Katolik Filipinler'de tekrar yaþamak isteyen çok sayýda kiþi, kendini çarmýha gerdirdi ve kýrbaçlattýrdý. Baþkent Manila'nýn kuzeyinde San Fernando kentindeki "törenleri" sýrtýný kýrbaçlattýrarak baþlatan Rommel David, "Bu hayatýmda yaþadýðým en acý verici þey, ama bu acý Hz Ýsa için. Bu, ayný zamanda benim kefaretim" dedi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 3 Nisan 2010 Cumartesi 15 Yasemin Hareketi Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn... Yasemin Hareketi Baðýmsýz Aday Zeki Beþiktepeli

16 ÜCRETSÝZLER

17 3 Nisan 2010 Cumartesi 17 ÜCRETSÝZLER

18 18 3 Nisan 2010 Cumartesi ÜCRETSÝZLER

19 3 Nisan 2010 Cumartesi 19 Basketbolda genç bayan karmamýz yarý finale kaldý Türkiye Basketbol Federasyonu tarafýndan düzenlenen Genç Bayanlar Basketbol Bölge Birinciliði müsabakalarýnýn Avanos'ta oynanan maçlarý sona erdi. 31 Mart - 02 Nisan 2010 tarihleri arasýnda yapýlan Genç Bayanlar Bölge Þampiyonasý müsabakalarý Avanos Atatürk Spor Salonunda oynandý. Müsabakalara 4 takým katýldý. Kayseri Erciyes Spor Kulübü, Hatay Dörtyol Spor Kulübü, KKTC Karmasý ve Konya Akþehir Selçuklu Spor Kulüpleri arasýnda oynanan müsabakalar sonucunda birinci olan KKTC Karmasý, "Anadolu Genç Bayanlar Türkiye Þampiyonasý Yarý Finalleri" ne katýlmaya hak kazandý. Son gün 2 maç oynandý. Ýlk maçta Konya Akþehir Selçuklu Spor Kulübü, Kayseri Erciyes Spor Kulübü'nü yenerken günün son maçýnda ise KKTC Karmasý, Hatay Dörtyol Spor Kulübü'nü yendi. KKTC Karmasýnýn oynadýðý tüm maçlarý kazanarak yarý finale yükseldiði maçlarda sýralama þu þekilde oluþtu: 1. KKTC Karmasý 2. Hatay Dörtyol Spor Kulübü 3. Konya Akþehir Selçuklu Spor Kulübü 4. Kayseri Erciyes Spor Kulübü Yarý final maçlarý nisan tarihleri arasýnda yine Avanos'ta yapýlacak. Son gün maçlarýný Ýl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar ve Ýlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kerem Yýlmaz birlikte izlediler. Futbolda haftanýn programý Bugün: Fly Oil Birinci Ligi Lefkoþa Atatürk Stadý: Çetinkaya-T.Ocaðý: Savaþ Tilki M. Özkayým Stadý: Ozanköy-Cihangir: Ecvet Kanatlý Þht. Þevket Kadir Stadý: Lapta-Tatlýsu: Fehim Dayý 2. Lig Y. Boðaziçi Stadý: Y.Boðaziçi-G.Birliði: Osman Özpaþa Fikri Karayel Stadý: Yalova-A.Yeþilova: Ramadan Göktan Bostancý Baðcýl Sahasý: Lefke-Görneç: Mehmet Sezener 2. Yükselme Ligi A Grubu Y. Erenköy Sahasý: Y. Erenköy-Tatlýsu Seracýlar: Ahmet Karaoðullarý Civisil Sahasý: Ýskele Trabzon - Geçitkale: Utku Hamamcýoðlu Yarköy Sahasý: Yarköy - Civisil: Serkan Durmaz Kaplýca Sahasý: Karadeniz 61 - Büyükkaya: Hacý Arif Bahçebaþý 2. Yükselme Ligi C Grubu Metehan Sahasý: Metehan-Gayretköy: Ýhsan Payas Yýlmazköy Sahasý: Kozan-Serhatköy: Irmak Emin Minareliköy Sahasý: Minareliköy-Þirinevler: Ali Özer Taþkent Sahasý: Taþkent-Haspolat: Bilgin Çelik 2. Ligi Yükselme D Grubu Yayla Sahasý: Tepebaþý - Yeþilyurt: Emre Öztaþlý Bayanlar Ligi A Grubu Gönyeli- Deðirmenlik: Kadir Yýlmaz Y.Erenköy-Düzova: Erdem Altunkaynak Magem -Bay Bayanlar Ligi B Grubu Baf Ü.Y.-Metehan: Evren Karademir Yýlmazköy-Akdeniz: Murat Al Yarýn: Fly Oil Birinci Ligi Þht. H. Ruso Stadý: K.Kaymaklý-Türkmenköy: Mehmet Özbilgehan Esentepe Sahasý: Esentepe-G.Gücü: Olkan Özyanýk Girne 20 Temmuz Stadý: Doðan-B.Baðcýl: Serkan Þimþek Dr. Fazýl Küçük Stadý: M.Türk Gücü-Gönyeli: Mehmet Malek 2. Lig Mehmetçik Sahasý: Mehmetçik-Baf Ülkü Yurdu: Mustafa Gençosman Güzelyurt Zafer Stadý: Binatlý-Düzkaya: Serdar Bilgimer Hamitköy Sahasý: Hamitköy-Yenicami: Murat Sapsýzoðlu Cihangir Antrenman Sahasý: Deðirmenlik-Mormenekþe: Mehmet Evlat 2. Yükselme Ligi B Grubu Harika Sahasý: Maðusa Ýdman - Güvercinlik: Ali Meral Yiðitler Sahasý: Yiðitler - Çayönü: Hakan Gök Halil Hamza Sahasý: Yeniþehir - Ötüken: Timur E. Bodi Dörtyol Sahasý: Dörtyol - Alaniçi: Hüseyin Özkan 2. Ligi Yükselme D Grubu Lapta Sahasý: Karþýyaka - Akdeniz: Alparslan Ersoy Kalkanlý Sahasý: Kalkanlý - Karaoðlanoðlu: Kerem Eran Aydýnköy haftayý boþ geçecek. Not: ("A Takým" karþýlaþmalarý saat 16.00'da, "Genç Takým" karþýlaþmalarý saat 13.45'de baþlayacak) KTSYD Medikent ile protokol imzaladý n Ýmzalanan protokol ile Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði üye ve 1'inci derece yakýnlarý Medikent Hastanesi'nde yaptýracaklarý muayenelerde %20, tetkiklerde %15 ve ameliyatlarda %10 indirim alacak Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði ile Medikent Hastanesi arasýnda KTSYD üyelerine muayene ve tedavi ücretlerinde indirim öngören bir protokol imzalandý. Dün Medikent Hastanesi'nde gerçekleþtirilen imza töreninde KTSYD adýna Baþkan Ogün Genç Kaçmaz ile Medikent Hastanesi Baþhekimi Öcal Korun protokole imza koydular. Ýmza töreninde açýklamalarda bulunan Medikent Hastanesi Baþhekimi Öcal Korun, spor kulüplerine ve spor yazarlarýna saðlýk alanýnda her türlü kolaylýðý saðlama düþüncesinde olduklarýný ifade etti. MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg. KTSYD Baþkaný Ogün Genç Kaçmaz ise yaptýðý açýklamada, önce saðlýk prensibi ile hareket ettiklerini ifade ederek, üyelerine böyle imkaný saðlamaktan dolayý mutluluk duyduðunu söyledi. Kaçmaz kendilerine bu imkaný verdiði için Medikent Hastahanesi Baþhekimi Ocal Korun'a da teþekkür etti. Bir yýl süre ile ( ) geçerli olacak protokol, KTSYD üyelerine ve 1'inci derecede yakýnlarýna muayene ücretlerinde %20, tetkiklerde (Radyoloji ve Laboratuar vs) %15, ameliyatlarda ise %10 indirim öngörüyor. Kiralýk ev Girne Jasmine Court yaný Belleveu Sitesi nde denize sýfýr, eþyalý kiralýk ev Tel: SATILIK KOLTUK TAKIMI Çok iyi durumda 7 li koltuk takýmý satýlýktýr Tel: ARANIYOR Türkmenistanlý yatýlý bakýcý bayan aranýyor. Tel: KAYIP DÝPLOMA Kurtuluþ Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Enver Kasap KAYIP KÝMLÝK numaralý KKTC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Nuray Bahriyeli Kiralýk ev aranýyor Yeniboðaziçi nde müstakil ev aranýyor. Öðretmen için... Tel: SATILIK TEKNE 4 HP Yamaha motor. 3,75m. boyunda, G.M Limaný nda yeri ile birlikte satýlýktýr TL. Tel: Eleman aranýyor Lefkoþa ve Girne bölgelerini iyi bilen genç, dinamik daðýtým elemanlarý (kuryeler) aranmaktadýr. Müracaat: M. Hacý Ýbrahim Sokak 18/13 K. Kaymaklý adresine þahsen yapýlmalýdýr... Tel:

20 Þimdi de Beþiktaþ yara aldý Türkiye Süper Ligi'nde þampiyonluk yarýþýnda kýyasýya mücadele devam ediyor. Geçen haftaki derbide Galatasaray'ý maðlup eden Fenerbahçe iddialý olmuþtu. Dün akþam Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beþiktaþ ise umutlarýný dün yine kaybetti. Zirvede lider Bursa bugün Antalyaspor ile Fenerbahçe yarýn Kayseri ile Galatasaray ise Pazartesi Sivasspor ile karþýlaþacak. Ligden küme düþmesi kesinleþen GG dýþýndaki tüm takýmlarda Hedef 3 puan! n Ligin tamamlanmasýna 6 hafta kala þampiyonluk yarýþýnda ve kümede kalma mücadelesinde kýyasýya bir puan mücadelesi yaþanýyor. Bu haftadan itibaren maðlup olacak takým hedefinden uzaklaþacak n Fly Oil Birinci Ligi'nde bugün 3, yarýn 4 karþýlaþma oynanacak. Maçlar saat 16.00'da baþlayacak. Hem zirvede hem de play-out bölgesinde çok önemli 90 dakikalar izlenecek (Necati Özsoy) Futbolda Fly Oil Birinci Ligi 21. Hafta karþýlaþmalarý bugün ve yarýn oynanacak. Son 6 haftaya girilirken zirvede Gönyeli, Doðan Türk Birliði ve Küçük Kaymaklý arasýnda þampiyonluk yarýþý devam ederken play-out bölgesinde de kýyasýya bir mücadele izleniyor. Son sýradaki Gençlik Gücü'nün küme düþmesi kesinleþirken, Esentepe'ye de yol yakýn görünüyor. Bugün oynanacak olan karþýlaþmalarda en önemli maç Ozanköy- Cihangir arasýnda. 12. sýrada 23 puaný bulunan Cihangir bu zor deplasmandan da puan kaybederse playout'tan kurtulma þansý azalmýþ olacak. Kazanmasý durumunda ise play-out bölgesinden kurtulma þansý da çok yüksek olacak. 24 puaný bulunan Ozanköy için de ayni þartlar geçerli. Günün bir diðer karþýlaþmasý Lapta-Tatlýsu arasýnda oynanacak. Ýlk 5 hedefinden her geçen hafta uzaklaþan Lapta bugün Tatlýsu'yu konuk edecek. 23 puanla play-out bölgesinde bulunan Tatlýsu kendini kurtarmak için bu maçý kazanmayý hedefledi. Bakalým hangi takým hedefine ulaþacak. Baþkentte oynanacak tek karþýlaþmada Çetinkaya, Türk Ocaðý'ný konuk edecek. Ligde kümede kalma mücadelesi veren Çetinkaya kötü gidiþe devam ederken, geçtiðimiz hafta deprem yaþayan Türk Ocaðý'ný konuk edecek. Kaleci Salih, Ediz ve Bayram'ýn cezalý olduðu bu kritik karþýlaþmada Çetinkaya bu eksikleri avantaj olarak deðerlendirmek istiyor. Ancak Türk Ocaðý'nda da görev alacak sporcularýn en iyi þekilde görev yapacaðý söyleniyor. Ligde yarýn 4 karþýlaþma oynanacak. Þampiyonluk kovalayan 3 takýmýn maçý yarýn. Lider Gönyeli, zorlu Maðusa Türk Gücü deplasmanýna gidecek. Genelde Gönyeli için zor bir deplasman olan Maðusa Türk Gücü maçlarýnda her zaman 3 ihtimalli skorlarýn çýkmasý dikkat çekiyor. Gönyeli bu maçý kaybederse liderliði de kaybedebilecek. Gönyeli ile ayný puanda bulunan Doðan Türk Birliði de Bostancý Baðcýl'ý konuk edecek. Geçen hafta sahasýnda Çetinkaya ile berabere kalan Baðcýl bu kez Doðan deplasmanýna gidecek. Sahasýnda maç kaybetmeyen Doðan Türk Birliði'nde hedef þampiyonluk olduðu için tüm maçlarý kazanmayý hedefledi. Bakalým bu zorlu 90 dakikada nasýl sonuç çýkacak? Gönyeli ve Doðan Türk Birliði'ni 2 puan geriden takip eden Küçük Kaymaklý da yarýn sahasýnda Türkmenköy'ü konuk edecek. Özellikle eski bir Küçük Kaymaklýlý olan Muharrem Mertdin'in Türkmenköy'e antrenör görevine gelmesinde sonra yaþanan çýkýþý dikkat çekiyor. Play-out bölgesinden kurtulan Türkmenköy bu maçý kaybederse yeniden play-out bölgesine düþecek. Fly Oil Birinci Ligi'nin sonuna demir atan 2 takým Gençlik Gücü ve Esentepe de Pazar günü karþýlaþacaklar. Küme düþmesi kesinleþen Gençlik Gücü, artýk maçlarýna prestij için çýkarken Esentepe'nin az olsa umudu devam ediyor. Ortaokullarda atletizm seçme yarýþlarý dün tamamlandý Canbulat ve Þht. Turgut birinci n Ortaokullarda dün tamamlanan seçmeler sonrasý kýzlarda Canbulat Özgürlük Ortaokulu, erkeklerde de Þht.Turgut Ortaokulu birinci oldular Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ders yýlý faaliyet programý çerçevesinde düzenlenen Ortaokullu Yýldýzlar Atletizm Seçme Yarýþlarý tamamlandý. Lefkoþa Atatürk Stadý tartan pistinde gerçekleþtirilen ikinci gün yarýþlarý sonunda kýzlarda Canbulat Özgürlük Ortaokulu, erkeklerde de Þht. Turgut Ortaokulu birinci oldu. Seçmeler sonrasý Mayýs tarihlerinde yapýlacak olan finallerde yarýþmaya hak kazanan okullar þöyle: KIZLAR GENEL TASNÝF 1. CÖO 6639 puan 2. ÞTO 6313 puan 3. YDK 5912 puan 4. Levent K puan 5. BTMK 5324 puan 6. ÞHRO 5176 puan 7. Oðuz Veli O puan 8. Erenköy L puan ERKEKLER GENEL TASNÝF 1. ÞTO 5768 puan 2. YDK 5324 puan 3. BTMK 4585 puan 4. Çanakkale O puan 3. Bayraktar O puan 5. Mehmetçik O puan 6. ÞHRO 3955 puan Mayýs TMK 3891 puan ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör Ali Osman TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: Þener LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurtaranlar kahraman olurdu eskiden... Þimdi batýranlar da kahraman olmuþ! Hükümetteyken Boyacý'yý hiç hatýrlamayan Turgay Avcý, acaba bunun için mi þimdi hatýrladý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı