HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI"

Transkript

1 MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI n HABERÝ SAYFA 7 DE ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK n HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ORUCA NÝYET ETMENÝN ZAMANI nsüleyman KÖSMENE NÝN YAZISI SAYFA 14 TE YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 29 TEM MUZ 2012 PAZAR/ 75 Kr ni as ya.com.tr HALEP SAVAÞ MEYDANI HALEP Ý KUÞATAN SURÝYE ORDUSU, MUHALÝFLERÝN ELÝNDE OLAN ÞEHRÝ DÜN SABAHTAN ÝTÝBAREN SAVAÞ ALANINA ÇEVÝRDÝ. ÞEHRE TANK VE ZIRHLI ARAÇLARLA SALDIRAN ESAD GÜÇLERÝ, HAVADAN DA ÞEHRÝ BOMBALADI. ÇOK SAYIDA SÝVÝLÝN ÖLDÜÐÜ BÝLDÝRÝLDÝ. BÝR TARÝH YOK OLUYOR, HALK KAÇIYOR umu ha lif le rin kon tro lün de o lan Ha lep þeh ri ni ku þa tan Su - ri ye Or du su, dün sa bah tank ve zýrh lý a raç lar la þeh re sal dý - rýr ken, ha va dan da he li kop ter ve sa vaþ u çak la rýy la bom ba - la dý. Mu ha lif as ker ler den ö len le rin ol du ðu ha ber le ri nin ya - ný sý ra çok sa yý da si vi lin de öldüðü bil di ril di. Ha lep hal ký bir kaç gün dür þeh ri ter k e di yor. LAVROV: ESAD TAN ÜMÝDÝMÝZ YOK u Ö z gür Su ri ye Or du su ko mu tan la rýn dan E bu Ah - med El Ha le bi, ya þa nan la rýn i ki or du a ra sýn da ki sa- vaþ'' ol du ðu nu söy le di. Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser - gey Lav rov da, Ha lep te ya þa nan la rýn ye ni bir tra je di ol du ðu nu be lir te rek, Ba tý nýn Su ri ye de ki o lay lar kar - þý sýn da ki tu tu mu nu ký na dý. Lav rov, E sad yö ne ti mi - nin de bu du ru mu dü zel te me ye ce ði ni söy le di. n7 de HALK KAÇIYOR Bir kaç gündür Esad güçleri tarafýndan kuþatýlan Halep þehri dün sabahtan itibaren savaþ alanýna dönerken, çok sayýda kadýn, çocuk ve yaþlý sivilin eldeki imkânlarla þehri terk ettiði görüldü. FO TOÐ RAF: A A Minsk Bü yü kel çi si Ta ha, mu ha lif le rin sa fý na geç ti u Su ri ye U lu sal Mec li s ü ye si Fev zi Za ki roð lu, Su ri ye nin Minsk Bü - yü kel çi si Fa ruk Ta ha nýn, mu ha lif le rin saf la rý na ka týl dý ðý ný be lirt ti. Za ki roð lu, Bü yü kel çi Ta ha nýn 6 ay ön ce Þam a dön me si i çin Su ri ye Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan al dý ðý ta li ma tý ye ri ne ge tir me di ði ve 16 Tem muz da Minsk ten ay rýl dý ðý ný i fa de et ti. nha be ri say fa 7 de Suriye sorunu barýþ içinde çözülsün uçin ile Suriye nin arasýnýn son dönemlerde çok karýþýk olduðunu belirten Çin Halk Cumhuriyeti Askerî Ateþesi Sen. Col. Lu Dali, Suriye sorununun barýþ içinde çözülmesi gerekiyor, çünkü yaþanan çatýþmalar bu sürece darbe indiriyor. Sadece uluslar arasý düzeyde yapýlacak anlaþmalarla bu problemin çözülebileceðine inanýyorum dedi.nha be ri say fa 7 de Suriye de Libya þartlarý yok ubeyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Libya da uluslar arasý toplumun müdahalesine izin veren þartlarýn Suriye de bulunmadýðýný söyledi. Carney, ülkedeki kontrolü azalan Esad ýn günlerinin sayýlý ve iktidardan gitmesinin de kaçýnýlmaz olduðunu belirtti.nha be ri say fa 7 de E ði tim ve hu kuk ta re form þart u Yük sek bir re fah se vi ye si ve i le ri bir de mok ra si ye u laþ ma nýn mev cut e ði tim ve hu kuk sis te mi i le ger çek - leþ me si nin müm kün ol ma dý ðý na dik kat çe ken Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, Ö nü müz de dö nem de Tür ki ye nin ger çek an lam da bir hu - kuk dev le ti ol ma sý i çin, or ta ya ko ya - ca ðý mýz ça ba ve re form lar son de re - ce be lir le yi ci o la cak de di. n10 da ÞEHÝTLER DUÂLARLA nhaberý SAYFA 8 DE Tür ki ye, e li ni A ra kan a u za ta cak u Orman ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E - roð lu, Myan mar da ki Müs lü man la ra yö - ne lik þid det o lay la rýy la il gi li o la rak, O - ra da ki in san la ra hü kü met o la rak, dev let o la rak e li mi zi u za ta ca ðýz. Za ten ge rek li gi ri þim ler ya pýl dý. Zan ne di yo rum Pa zar - te si gü nü Ba kan lar Ku ru lu nda bu me - se le de gün de me ge lir de di. n9 da BM, Myanmar da soruþturma istedi nhaberý SAYFA 7 DE Kentsel dönüþüm devam edecek u Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er - do ðan Bay rak tar, Son 9,5 yýl da ka çak ya pý lar bü yük o ran da, ge ce - kon du ya pý mý yüz de 90 dur du. Kent sel dö nü þüm dal ga dal ga de - vam e di yor de di. Va tan da þýn risk li bi na yý yýk ma ma sý ha lin de dev let o la rak yý ka cak la rý ný an la tan Bay rak tar, kent sel dö nü þü mün de vam e de ce ði ni söy le di. n6 da Obama dan, Ýsrail e ek yardým uabd Baþ ka ný Ba rack O - ba ma, Ýs ra il e 70 mil yon do lar ek as ke rî yar dý mý o - nay la dý. O ba ma, ek as ke rî yar dý mý ön gö ren ya sa ta - sa rý sý ný im za lar ken yap tý ðý a çýk la ma da, ta sa rý nýn, ABD nin Ýs ra il e sar sýl maz bað lý lý ðý ný vur gu la dý ðý ný söyle di. n7 de AKARYAKIT ÞÝRKETLERÝNE 3.7 MÝLYON CEZA u10 ISSN YASAKÇI FÝRMALARA PROTESTO u09

2 2 29 TEM MUZ 2012 PAZAR Y L HÝ KA  Y E T Her millete kendi iþlediðini Biz böylece hoþ gösterdik. Sonra hepsinin döneceði yer Rablerinin huzurudur; yapmakta olduklarýný kendilerine O haber verecektir. En âm Sû re si: 108 /  ye t-i Ke ri me Me â li H Kim inanarak ve sevabýný Allah'tan umarak Ramazan ayýnýn gecelerini ibadetle ihya ederse geçmiþ günahlarý affolunur. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 3715 / Ha di s-i Þe rif Me â li Risâle-i Nur un ekser hakikatleri Ramazan da zuhur etti Mânidardýr ki, Âyetü l-kübrâ ve Risâle-i Nur un ekser hakikatleri, Ramazan da ve tesbihâtýnda zuhuru gibi, bu Hülâsatü l-hülâsa, aynen Ramazan da ve tesbihatta zuhur etti. Ri sâ le-i Nur un bir hü lâ sa sý o lan  ye tü l- Küb ra ve Hizb-i Nu ri ye nin bir hü lâ sa tü lhü lâ sa sý hük mün de o tuz üç ke li me-i tev hi - din na maz tes bi ha týn da ki es ki den be ri o ku - du ðum ve Ri sâ le-i Nur un ek ser ha ki kat le ri na maz tes bi ha týn da in ki þaf et me siy le ha ya lim faz la te - ves sü e de rek, o o tuz üç ke li me-i tev hid, her bi ri si ni kâ i - na týn bir ta ba ka-i mah lû ka tý nýn li san-ý hâ liy le söy le di ði o ke li me yi ben o li san i le söy lü yo rum gi bi, o kül li li san-ý hâl, be nim cüz î li san-ý kâ li min ay ný o lur. Ben, ke mal-i zevk le o ku yo rum. Si ze de sû re ti ni gön de ri yo rum. Be nim þüp hem kal ma dý ki:... Te fek kü ri sâ a tin... (Bir sa at lik te fek kür, bir se ne na fi le i ba det ten ha yýr lý - dýr) sýr rý ný ta þý yan Hizb-i Nu ri ye nin on beþ da ki ka zar - fýn da bu Hü lâ sa tü l-hü lâ sa sý da hi ay ný sýr rý ta þý yor. A - ra bî bil me yen ler,  ye tü l-küb râ nýn mer te be le ri ni gü - zel ce an la sa lar, bu A ra bî par ça tam an la þý lýr. A ra bî bil - me yen, bir kaç de fa i ki si ne bak sa, tam an la ya cak. Bu nu ben yir mi dört sa at te bir de fa ya sa bah na ma zý nýn tes - bi ha týn da ve ya baþ ka va kit te, en zi ya de u san dý ðým ve sý kýn tý za ma nýn da o ku yo rum. Ba na ul vî bir in þi rah ve - rir, u san cý i zâ le e der.  ye tü l-küb râ ve Hizb-i Nu ri ye - nin a hi rin de ya zýl sa, mü na sip o lur. Ma ni dar dýr ki,  - ye tü l-küb râ ve Ri sâ le-i Nur un ek ser ha ki kat le ri, Ra - ma zan da ve tes bi ha týn da zu hu ru gi bi, bu Hü lâ sa tü l- Hü lâ sa, ay nen Ra ma zan da ve tes bi hat ta zu hur et ti. Sa li sen: Bu gün ler de ha ber al dým ki, He yet-i Ve ki le, be nim nü fu su mu Kas ta mo nu dan a lýp E mir da ðý na nak let me ye ka rar ver miþ ler. An la þý lý yor ki, Ri sâ le-i Nur a ve ta le be le ri ne i liþ me ye ba ha ne bu la mý yor lar, yal nýz e hem mi yet siz þah sý ma e hem mi yet ve ri yor lar, ka yýt lar al tý na a lý yor lar. Ben de si ze bü tün kuv ve tim le te min e di yo rum ki, ben ruh u ca ným la, on la rýn, Ri sâ le-i Nur ve ta le be le ri - ne i liþ me ye be del ba na i liþ me le ri ni if ti har la ka bul e di - yo rum. Gü ya baþ ka yer ler de bir den ba na il ti hak e di - yor lar ve men i ne ça re bu la mý yor lar, fa kat bu ra da tam ça re bul muþ lar zan ne dip böy le mu a me le o lu yor. Siz hiç mü te es sir ol ma yý nýz. Be nim bu va zi ye tim, Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri nin fü tu hat la rý na bir ve si le dir. Ý na yet-i mer ha met-i Ý lâ hi ye, hak kým da ehl-i dün ya nýn hak sýz - lýk la rý ný bü yük bir hay ra çe vi re cek ka na a tin de yim. Za - ten mes le ði miz de za man, me kân soh be ti mi ze ma ni o - la maz. Þark ta, garp ta, hat ta a hi ret te, ber zah ta ol sa da be ra be riz. Me se lâ, ber zah ta Ha fýz A li (r.h.) her gün mâ nen ya ný mýz da dýr. Bu ha ki ka te bi na en, sû rî ay rýl - ma ya, hat ta ö lü me e hem mi yet ver me me li yiz. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 83, (ye ni tan zim, s. 173) *** Kar deþ le rim,  ye tü l-küb râ Ra ma zan da zu hur et ti ði gi bi, zan ným ca Ra ma zan da da mat ba a dan çýk tý ðý ný, Is par ta ya gel di ði ni ve Ra ma zan da ser bes - ti yet le o kun ma sý ve ca mi le re o kut mak i çin gir me si gi bi, bu Ra ma zan-ý Þe rif te  ye tü l-küb ra dan çý kan ve bir sa at te fek kür bir se ne i ba det mâ nâ sý ný ta þý yan Hizb-i Nu ri ye  ye tü l-küb ra dan çýk tý ðý mi sil li, bi - zim tes bi ha tý mýz da o tu züç de fa Lâ i lâ he il lal lah  - ye tü l-küb ra nýn be re kâ tý ve fey ziy le on da ki ka da ay ný ha ki kat-ý tev hi di ve ren i ki say fa ka dar Ra ma - zan ýn nu ruy la kal be ih tar e dil di. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 54, (ye ni tan zim, s. 117) LÛ GAT ÇE: inkiþaf: Açýlma, yayýlma. tevessü: Geniþleme. tabaka-i mahlûkat: Mahlûkat tabakasý. lisan-ý hâl: Hâl dili. lisan-ý kâl: Konuþma, anlatma dili. inþirah: Gönül rahatlýðý. zuhur: Ortaya çýkma, meydana çýkma. Hizb-i Nuriye: Nura ait hizb, duâ mecmuasý. Hülâsatü l-hülâsa: Bediüzzaman ýn ifadesiyle, Âyetü l-kübrâ nýn Birinci Makamýnýn ayrý ve nurânî diðer bir tarzý... fütuhat: Fetihler, zaferler; Ýlâhî feyizler. inayet-i merhamet-i Ýlâhiye: Allah ýn merhamet ve yardýmý. sûrî: Görünüþte; hakîki, ciddî olmayan. berekât: Bereketler. hakikat-ý tevhid: Allah'ýn birliði hakikatý. Bir ay lýk mi sa fir Bu Ra ma zan bir baþ ka Sa de ce ba na mý öy le ge li yor? San mam He men he men her yýl bu nu söy ler ol dum. Gel me siy le git me si bir o lu yor. Bir ay lýk mi sa fir Bir ba ký yor su nuz, ay lar dev ret miþ bi rer bi - rer ve Ra ma zan ge li ver miþ. Bir ba ký yor su nuz, gün ler ge çi ver miþ Ra ma zan gi di ver miþ. Gü ver cin gi bi ses siz ce u çu ver miþ. Dün ya mý zýn en naz lý, en na di de çi çe ði Göz be be ði miz. Hi lâ li miz Hâ li mi zi an la tý yor. Ön ce hi lâl gi bi in ce le cek si niz, son ra do lu nay gi bi ke ma le e re cek si niz. Bir yu dum su yun kýy me ti ni öð re ne cek si niz. Bir lok ma ek me ðin, bir kap ye me ðin Ye mek ten ge çip gö nül sof ra la rý ku ra cak sý - nýz. Ne ve rir se niz gö nül den ve re cek si niz. Ön - ce gön lü nü zü se re cek si niz yol la ra. Dost la rý nýz gel sin ler di ye if tar la ra sa hur la ra Ken di ne has bir ay dýr. Ken di ne mah sus bir ik lim dir Ra ma zan. Dün ya nýn ne re sin de var böy le muh te þem bir þö len? Kim gör müþ, kim duy muþ, kim gös te re bi lir? Ra ma zan iþ te böy le dir. Bir ay lýk mi sa fir dir. Kum ru lar gi bi ge lir ses siz ce. Ser çe ler gi bi cý výl cý výl ne þe ler ge ti rir. So kak la rý, cad de le ri, ev le ri her ye ri ken di ne ben ze tir. Se vinç le do lar gö nül ler. He le o if tar sa at le ri Yor gun düþ se de be den ler Aç lýk tan kýv ran sa da mi de ler Su suz luk tan yan sa da dil ler Bir baþ ka dýr Ra ma zan da gö nül ler Bis mil lâh i le u za nýr el ler. Ýlk lok ma ya, ilk hur ma ya, ilk su ya Al lâ hüm me le ke sum tü, ve bi ke â men tü, ve a ley ke te vek kel tü, ve a lâ rýz ký ke ef dar tü. Fað fir lî mâ kad dem tü ve mâ eh har tü. (Al - lah ým; Se nin i çin o ruç tut tum, Sa na i nan dým, Sa na gü ven dim. Se nin rýz kýn la o ru cu mu aç - tým. Yap tý ðým ve yap mam muh te mel gü nah - la rý mý ba ðýþ la.  min) di ye rek o ru cu nu a çar mü' min ler. Göz ler ý þýl ý þýl dýr a de ta. Ye ni bir ha yat baþ lar. Be den ler di ri lir a de ta. Bek le yiþ bi ter, e mir ge lir Ye di ye. Bir da ki ka ön ce si ne ka dar ni met le re el u - zat mak ya sak i ken, þim di ser best tir. Bir ay bo yun ca ne ler ka zan dý rýr, ne ler ka tar dün ya mý za, say mak la bi ti re me yiz. Bu ba kým - dan þü kür a yý dýr Ra ma zan. Bir ay lýk mi sa fir - dir. Mi sa fi ri mi zi gü zel a ðýr la ya lým. Biz den mem nun dön sün, mem nun ay rýl sýn. Le hi miz - de þa hit lik yap sýn. Rab bi mi ze biz den hoþ nut - lu ðu nu bil dir sin ve Rab bi mi zin rý za sý ný ka zan - ma mý za ve si le ol sun. Has ta ya da yaþ lý in san lar, yýl lar ca o ruç tut - muþ, þim di ta da ma yan lar, on lar hep ten mah - zun. Fid ye ve re rek borç la rý ný e da et se ler de gö nül le ri mah zun. O ka dar sev miþ ler ki o ru - SE LÝM GÜN DÜ ZALP se lim gun du ma il.com Bir aylýk misafir Bir bakýyorsunuz, aylar devretmiþ birer birer ve Ramazan gelivermiþ. Bir bakýyorsunuz, günler geçivermiþ Ramazan gidivermiþ. Güvercin gibi sessizce uçuvermiþ. Dünyamýzýn en nazlý, en nadide çiçeði Gözbebeðimiz. Hilâlimiz cu, o ka dar be nim se miþ ve say mýþ lar ki, Ra - ma zan-ý Þe ri fi ha yat la rý nýn ay rýl maz bir par ça - sý bil miþ ler a de ta. On lar dan bi ri de ha la cý ðým. Dok san ya þý na yak laþ mýþ. Ýlk de fa bu se ne tu ta mý yor di ye hü - zün i çin de. Hem sað lý ðý mü sa it de ðil, hem de göz le ri gör mü yor. Üs te lik tek ba þý na. A ma o hâ lâ o ru cu nu tu ta ma ma nýn ýz tý ra bý ný ya þý yor, her gö rüþ me miz de es ki gün le ri has ret le yâd e - di yor. Te sel li et me ye ça ba lý yo rum a ma na fi le... Ne ga rip bir dün ya... Bir yan da o ru cu nu tut ma mak i çin ba ha ne a ra yan lar, bir yan da ca ný pa ha sý na bir yo lu nu bul sa der hal tu ta cak o lan hem has ta ve ih ti yar, hem de has sas kul - lar... Al lah in sa na sev dir di mi bir i ba de ti, o nu yap mak o ku la ko lay ge li yor. Aç kal mak bel ki ye mek ka dar tat lý o lu yor. Yet miþ-sek sen yýl o - ru cu nu hiç bý rak ma mýþ in san la rýn bir dö nem ge lip de o ruç tu ta ma ma la rý on la ra zor ge li yor. On ca yýl Ra ma za na hür met et miþ, o ru cu nu hiç ka çýr ma mýþ bu na zik ve has sas ruh lar dan baþ ka tür lü bir ha re ket de bek len mez di za ten. Sa ded ha ri ci de gir se hem ha la mý za hem de o nun gi bi ni ce has sas mü' min le re bir ve fa bor cu ve bir rah met duâ sý ol sun in þal lah Rab bim zor luk gös ter mez ku lu na, Bir çý kýþ yo lu gös te rir o na Ýç le rin de ki i ba det aþ ký ve o ru cu tut ma iþ ti ya - ký na sýl bir i ma na ve ni ye te sa hip ol duk la rý ný gös te ri yor za ten. Rab bim þim di on la ra ay rý bir say fa a çý yor. Ým kâ ný nýz var sa e ðer fid ye ve rin, tu ta ma dý ðý nýz o ruç la rýn tut muþ gi bi se va bý ný a lýn di ye bir ko lay lýk su nu yor. On lar da Rab - bi mi zin gös ter miþ ol du ðu bu ruh sat ve bu ko - lay lýk tan is ti fa de et miþ o lu yor lar böy le ce. Mah rum ol maz Al lah di yen, o yol da göz - ya þý dö ken Þim di on la rýn bu sâ fi ya ne hal le ri, bel ki de ni ce o ruç tu tan la rýn se vap la rý ný bi le ge ri de bý ra ký yor dur. Bu da Rab bi mi zin on la ra ö zel bir ih sa ný. Bil se ler de o lur, bil me se ler de. Al lah bi li yor ya, o ye ter. Ey mü ba rek ay Bir ay lýk mi sa fir Her yaþ tan in sa na ha zi ne ler do lu su ni met - ler le ge li yor. Ço cuk la rý ay rý se vin di ri yor sun, genç le ri ay rý, has ta la rý, ih ti yar la rý ay rý. Her yaþ gu ru bu na ay rý ni met ler ge ti ri yor sun, sof ra lar se ri yor sun. U nu ta mam ço cuk lu ðu mun o ruç la rý ný. O san ki hiç geç me yen ve u za dýk ça u za yan va kit le ri ve son ra mi na re de be li ren ho - ca e fen di yi. Az son ra e za ný o ku du o ku - ya cak. Se vinç le bað rý þýr dýk Top pat la dý, e zan o ku nu yor di ye sof ra da ki le re müj - de li ha be ri biz ve rir dik. Þim di hâ lâ o se - vin cin ya þan dý ðý ev ler var, sof ra lar var, a i - le ler var. Topye kûn bir Ýs lâm â le mi var. Rab bim sab rý mý zý art týr sýn. Dü ne ka dar bi - ze söz ge çi ren nef si miz, þim di söz din li yor, o ruç tu tu yor, Al lah i çin aç ka lý yor. Bir i ba det Al lah i çin ol du mu, o za man de - ðer li o lu yor. Ah iþ te o ruç, ah iþ te Ra ma zan... Hep böy le gi de cek zan ne di yo ruz, oy sa bu i þin ya rý ný da var, yaþ lý lý ðý da var. Ya rýn lar da ol - ma mak da var. Rab bim sað lýk ve a fi yet le ya þar ken o ru cu mu zu le ke le me den, mi de miz le ol du ðu ka dar, di li miz le, gö zü müz le, e li miz le ve gön lü müz le de tut ma yý na sip ey le sin in þal lah. Bu u zun yaz gün le ri ço cuk lar i çin çok da ha da zor ol sa da, on lar da nefs mü ca de le si ne er - ken den baþ la ma yý öð re ni yor lar. Ýf tar da ki ne þe on la rýn da yüz le - rin den o ku nu yor. Zor lu bir i ba - de ti ba þar mýþ ol ma nýn se vin ci, on lar da da gö rü nü yor. Ma ha ret li an ne ve ba ba la rýn, Asr-ý Sa a det te ki ba zý sa ha be le rin yap týk la rý gi bi ço cuk - la rý ný o yun ve o yun cak lar la o ya la ma la rý da ba na çok a kýl lý ca bir yol o la rak gö rü nü - yor. Gü nü müz de bu va sý ta lar da çok çe þit - li ar týk. Seç, be ðen, al Her i ba de tin ken di ne mah sus se vin ci ve ne - þe si var. O ru cun da öy le. Bu ne þe yi sof ra ba - þýn da ve ge ce le ri es ki ha tý ra la rý yâd e de rek ço - ðalt mak pek â lâ müm kün. Her ge ce bir ha tý ra, ne gü zel o lur Bir de kay de dil se bun lar bir def te re, çok da ha gü zel o la cak. Bel ki o def ter bir gün el le ri ne ge çe cek, her say fa yý çe vi rip o - ku duk ça ha yat la rý na ha yat ka ta cak. Ý le ri ki yýl - lar da bir lik te pay laþ tý ðý mýz bu a ný lar ve bu se - vinç ler bel ki de sað lam bir a i le nin ve top lu - mun da ya pý sý ný o luþ tu ra cak týr in þal lah. *** Ko ca Ha lam di ye an dý ðým rah met li bü yük ha lam dan bir ha tý ra: Dok sa ný aþ mýþ ya þý na rað men o ru cu nu tut - ma ya ça lý þý yor du. Ve fa týn dan bir ön ce ki yýl Ra ma za nýn ba þýn da oð lu An ne, yaþ lan dýn, has ta sýn da. Bu se ne o ru cu nu tut ma is ter sen. Ye ri ne fid ye ve re lim. de miþ. Fid ye ne tu tu yor? de miþ. Gün ba þý 10 li ra dan he sap la yýp 30 gün i çin 300 li ra. de miþ oð lu da. Ko ca ha lam: U u uh. O çok pa ray mýþ, ben tu ta rým bu o - ru cu, o pa ra yý sen ba na ver. de miþ. Rab bim o ruç la rý mý zý, ni yet ve i ba det le ri mi - zi ka bul bu yur sun in þa al lah. Rab bi mi ze son suz hamd i le Re sûl-i Ek - rem e (asm), âl ve as ha bý na son suz sa lât-u se lâm i le VE CÝ ZE Allah'ý tanýmayanýn, dünya dolusu belâ baþýnda vardýr. Allah'ý tanýyanýn dünyasý nurla ve mânevî sürurla doludur; derecesine göre, iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen mânevî sürur ve þifa ve lezzet altýnda, cüz'î maddî hastalýklarýn elemi erir, ezilir. Lem'alar

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 10 Ramazan 1433 Ru mî: 16 Temmuz 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý FO TOÐ RAF: A A Üniversitede 24 saat açýk cami Muðla Müf tü sü Ha san Ba þiþ (saðda), ca mi nin sa de ce i ba det ye ri o la rak de ðil, kül tü rel fa a li yet ler de de kul la ný la ca ðý ný söyledi. YAPIMINA BAÞLANAN MUÐLA ÜNÝVERSÝTESÝ YERLEÞKESÝ NDEKÝ 2 BÝN 500 KÝÞÝLÝK CAMÝ, 24 SAAT AÇIK KALACAK. MUÐ LA Müf tü sü Ha san Ba þiþ, Muð la Ü ni ver si te si Yer leþ ke si nde, i çin de çe - þit li sos yal ve kül tü rel fa a li yet le rin de ya pý la bi le ce ði ca mi nin ya pý mý na baþ la - dýk la rý ný bil dir di. Ba þiþ, Bod rum Kay - ma kam lý ðý top lan tý sa lo nun da ga ze te - ci ler le bir a ra ya gel di. Muð la Ü ni ver si - te si Yer leþ ke si i çin de te me li a tý lan ca - mi ye va tan daþ la rýn kat ký la rý ný ta lep et - mek ü ze re Bod rum a gel dik le ri ni an la - tan Ba þiþ, ca mi nin sa de ce i ba det ye ri o la rak de ðil, kül tü rel fa a li yet ler de de kul la ný la ca ðý ný kay det ti. Ba þiþ, ca mi nin çok a maç lý kul la ný la ca ðý na dik ka ti çe ke rek, þöy le ko nuþ tu: Ýn þal lah ca - mi mi zi bir yýl gi bi ký sa bir sü re de ta - mam la ma yý dü þü nü yo ruz. Di ya net Ýþ - le ri Baþ kan lý ðý mýz dan 800 bin li ra yar - dým gel di. Ca mi miz 3 mil yon 500 bin li ra ya ta mam la na cak. Kü tüp ha ne si ve çok a maç lý ü ni te le ri i le öð ren ci le ri mi - zin kül tür, sa nat ve e ði tim ça lýþ ma la rý - na kat ký ya pa cak ca mi miz, 24 sa at a çýk bu lu na cak. Ca mi de 2 bin 500 ki þi nin ay ný an da i ba det e de bi le ce ði nin al tý ný çi zen Ba þiþ, Muð la lý ha yýr se ver ler den des tek is te di. Muð la / a a ir ti ni as ya.com.tr Köp rü e ko lü Ge çen haf ta ki ya zý mýz da, genç lik dö ne mi - miz de, ge le ce ðe yö ne lik he def ve i de al le - ri miz le il gi li o la rak bir ar ka da þý mýz la yap tý ðý mýz mu ha ve re yi ak ta rýr ken, ken di he de - fi mi zi Ha ya tý mý neþ ri yat hiz me ti ne vak fet mek. Ve ya yýn cý lý ðý, her bran þýn ön de ge len in san la - rý na u la þýp, on la rý hiz me ti miz le ta nýþ týr ma ve - si le si o la rak da de ðer len dir mek þek lin de i fa de et ti ði mi zi an lat mýþ ve bu bað lam da Prof. Ab - düs se lâm la di ya log la rý mý zý ör nek ver miþ tik. A ma ör nek ler sa de ce o nun la sý nýr lý de ðil. Köp rü der gi si nin en ve rim li ve ha re ket li dö ne - mi ni ya þa dý ðý yýl la rýn da çý kar dý ðýmýz sa - yý lar bu nun çok sa yý da il ginç ör nek le riy le do lu. Ba zý la rý ný bir lik te ha týr la ma ya ça lý þa lým: * Son ra dan baþ ba kan ve cum hur baþ ka ný o la - cak o lan Sü ley man De mi rel le ya sak lý dö ne min - de yap tý ðý mýz ve hâ lâ ses ge ti ren mü lâ kat lar. * KKTC ku ru cu Cum hur baþ ka ný Ra uf Denk - taþ la kur du ðu muz ve ge rek A da da, ge rek se Tür ki ye de bü yük yan ký lar u yan dý ran di ya log lar. * Dý þiþ le ri es ki Ba kan la rýn dan Ýh san Sab ri Çað la yan gil in çok o ri ji nal de ðer len dir me le ri. * Prof. Dr. Sa ba had din Za im. * A li Ul vi Ku ru cu. * Yö net men Yü cel Çak mak lý. * Ýs lâm Ý lim, Tek no lo ji ve Kal kýn ma Vak fý Baþ ka ný Prof. Dr. A li Ket ta ni. * Yu suf Ýs lâm (Cat Ste vens). * Prof. Dr. Ah med el Nec car: Ýs lâm ban ka - cý lý ðý sisteminin fikrî mi ma rý. * Prof. Dr. Ek me led din Ýh sa noð lu. * Ez her Þey hi A li Câ dü l-hak. * Mer yem Weld (Þük ran Va hi de). * Mý sýr Ýh van-ý Müs li mîn li der le rin den Ö - mer Tel mi sa nî ve Ca bir el-rý zýk. * Hin dis tan lý â lim E bul Ha sen En-Ned vî. * Pop mü zik sa nat çý sý Ýl han Ý rem. * Su dan lý li der Sa dýk el-meh di. * Pa kis tan lý â lim Hur þid Ah med. * Pa kis tan lý müh te di ya zar Mer yem Ce mi le. * Prof. Dr. Sa lih Tuð. * Prof. Dr. Be kir To pa loð lu. * Ti yat ro sa nat çý sý Se mih Ser gen. * Ý Ü Fen Fa kül te si es ki de kan la rýn dan Prof. Dr. Ah met Yük sel Ö zem re i le, A tom E ner ji si Ku ru mu Baþ ka ný i ken yap tý ðý mýz bir mü lâ kat. * Yö net men Ha lit Re fið. * Ka to lik Kel da nî Baþ pa pa zý Pa ul Ka ra taþ. * Fi li pin ler de ba ðým sýz lýk mü ca de le si ve ren Mo ro Müs lü man la rý nýn li de ri Nur Mi su a ri. * Prof. Dr. Ha lil Ý nal cýk. * Fo toð raf sa nat çý sý Gül te kin Çiz gen. * Ah met Ka bak lý. Sa de ce bu ör nek ler bi le, ne ka dar ge niþ bir yel pa ze de, ne den li ö nem li ir ti bat la rýn ku rul du - ðu nu gös ter me ye ye ter. Lis te de ki i sim ler le ya pý - lan mü lâ kat la rýn i çe ri ði de son de re ce ka li te li ve me saj yük lü. Öy le ki, bu gün da hi o kun duk la rýn - da, a ra dan se ne geç ti ði hal de, hâ lâ ta ze lik - le ri ni ko ru duk la rý ve de ðe rin den hiç bir þey kay - bet me den is ti fa de ye ve si le ol duk la rý gö rü lür. Bun lar sa de ce mü lâ kat ör nek le ri. Bir de bir bi rin den il ginç ko nu lar da ya pýl mýþ öz gün te lif ça lýþ ma larý var ki, o da ay rý bir ba his. Ýh lâs lý ve u yum lu bir e kip ru hu nun ü rü nü o - lan bu ça lýþ ma la rýn ay ný min val ü ze re ge liþ ti ri - lip de vam et ti ri le me me si, çok bü yük bir ka yýp. E ðer de vam e de bil sey di, Ri sa le-i Nur dan bes - le nen o ri ji nal bir e kol o la rak, ge rek Tür ki ye de, ge rek Ýs lâm â le min de, ge rek dün ya ge ne lin de cid dî an lam da ka mu o yu o luþ tur ma gü cü ne sa - hip, her ça lýþ ma sý fark lý mah fil ler de ses ge ti rip mâ kes bu lan bir di na miz mi sü rek li ký la bi lir dik. Ma a le sef bir kýs mý biz den, a ma ço ðu da ha ri - cî se bep ler den kay nak la nan mu zýr ma ni ler, bu çok ha yýr lý hiz met e ko lü nü ke sin ti ye uð rat tý. E kip e le man la rý nýn her bi ri bir ye re da ðýl dý. Ger çi git tik le ri yer ler de de þüp he siz ö nem li hiz met ler gö rü yor lar, a ma Köp rü e ko lü nün öz - le mi ni de iç â lem le rin de mut la ka pay la þý yor lar. O e ko lü ih ya e de cek yeni genç ler çý kar mý?

4 4 29 KÜLTÜR SANAT TEMMUZ 2012 PAZAR Y HABERLER TÝ KA, Os man lý e ser le ri ne sa hip çý ký yor TÝKA HEYETÝ VE RESTORATÖR MÝMARLAR, RAMAZAN BAYRAMINDAN SONRA MACARÝSTAN A RESMÎ BÝR ZÝYARETTE BULUNUP OSMANLI ESERLERÝNÝ ÝNCELEYECEK. Cami içerisinde belirli noktalara yerleþtirilen özel hava filtreli ve tabiî esans makinelerinden çýkan kokular dolayýsýyla cemaat, namazýný ferah bir þekilde kýlýyor. FOTOÐRAF: AA Se li mi ye Ca mi i Mis gi bi ko ka cak nselýmýye Ca mii ne 5 a det ö zel ha va fil tre li ve tabiî e - sans ma ki ne si ta kýl dý. Se li mi ye Ca mii i ma mý Mah mut Müf tü oð lu, ca mi i çe ri sin de be lir li nok ta la ra ta ký lan ci - haz la rýn ha yýr se ver ler ta ra fýn dan top la nan nak di yar dým - lar ve E dir ne Be le di ye si kat ký la rýy la a lýn dý ðý ný be lirt ti. Ci - haz dan çý kan gü zel ko ku lar dolayýsýyla ce ma a tin na ma - zý ný fe rah bir þe kil de kýl dý ðý ný i fa de e den Müf tü oð lu, Cu - ma na ma zýn da ka pý lar ve pen ce re ler a çýk ol ma sý na rað men ma ki ne le rin yay dý ðý e sans gü zel ce his se dil - miþ tir. Þu an ma ki ne le rin i ki si nin ça lýþ ma sý na rað men ca mi miz de ga yet ba þa rý lý bir ha va o luþ tur du. Te miz ve fe rah ko ku in sa nýn ru hu nu ok þa yan bir un sur dur. Bu sis te mi Tür ki ye de ki di ðer ca mi ler de kul lan ma lý - dýr. Ay rý ca, bu uy gu la ma ca mi ye in san la rýn da ha çok gel me si a ma cýy la ya pýl mýþ týr di ye ko nuþ tu. Se li mi ye Ca mi i ne i ba det et mek i çin ge len va tan daþ lar i se ca mi i çe ri si ne çok gü zel bir ko ku nun ya yýl dý ðý ný, ko ku dan çok et ki le ndik le ri ni be lirt ti ler. E dir ne / a a FOTOÐRAF: CÝHAN T.C. Baþ ba kan lýk Türk Ýþ bir li ði ve Ko or di nas - yon A jan sý Baþ kan lý ðý (TÝ KA) Ma ca ris tan da - ki Os man lý e ser le ri ni res to re e de cek. Ra ma - zan Bay ra mý ndan son ra Ra ma zan Bay ra - mý ndan son ra TÝ KA Baþ ka ný Dr.Ser dar Çam, Baþ kan Yar dým cý sý Sü rey ya Po lat ve be - ra ber le rin de res to ra tör mi mar lar la bir lik te Ma ca ris tan a res mî bir zi ya ret te bu lu nup Os - man lý e ser le ri ni ye rin de in ce le ye cek. Ma ca - ris tan Ýs tan bul Baþ kon so lo su Kiss Ga bor ve Türk Ma car Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ MÝ - ÞAD) Baþ ka ný ve DE ÝK -DTÝK Av ru pa Böl ge Baþ kan Yar dým cý sý Os man Þah baz, TÝ KA Baþ ka ný Dr. Ser dar Çam ve Baþ kan Yar dým cý - sý Sü rey ya Po lat ý ma ka mýn da zi ya ret e dip Ma ca ris tan i le il gi li pro je le ri sun du. TÝ KA Baþ ka ný Dr. Ser dar Çam, Baþ kon so - lo sa ku ru mu nun yurt dý þýn da yap tý ðý ça lýþ ma - lar hak kýn da ký sa bil gi ver di. Dün ya nýn kýr ka ya kýn ül ke sin de ko or di na tör lük le ri bu lu nan TÝ KA nýn Av ru pa da da bir çok ül ke de de ça - lýþ ma la rý ný sür dür dü ðü nü ak ta ran Çam, Av - ru pa da son o la rak Bul ga ris tan Sof ya da ta ri - hî bir ca mi nin res to ras yon, ye ni le me ve ta - di lat ça lýþ ma la rý ný yap týk la rý ný, pro je ü ze rin - Ma ca ris tan Ýs tan bul Baþ kon so lo su Kiss Ga bor ve Türk Ma car Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ MÝ ÞAD) Baþ ka ný ve DE ÝK -DTÝK Av ru pa Böl ge Baþ kan Yar dým cý sý Os man Þah baz, TÝ KA Baþ ka ný Dr. Ser dar Çam ve Baþ kan Yar dým cý sý Sü rey ya Po - lat ý ma ka mýn da zi ya ret e dip Ma ca ris tan i le il gi li pro je le ri sun du. FOTOÐRAF: CÝHAN de gös ter di. Ay rý ca Af ri ka ký t'a sýn da E ti yop - ya da (Ha be þis tan) Ne ca þi Kül li ye si, par ký, sos yal hayat a la ný ve ca mi si nin ya pý mý nýn o - la ca ðý pro je hak kýn da da bil gi ak ta ran Çam, Or ta As ya, U zak Do ðu, Or ta Do ðu, Bal kan - lar, Or ta Av ru pa, Af ri ka, Ku zey Af ri ka ve Gü ney A me ri ka da ko or di na tör lük ler ve yü - A sýr lýk Kâ be res mi res to re e di le cek CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül, Fa tih Ca mi i nde bu lu nan ve Ka - be nin res me dil di ði 150 yýl lýk yað lý bo ya tab lo su nun Çan ka ya Köþ - kü nde res to re e dil me si ta li ma tý ný ver di. Cum hur baþ ka ný Gül, ön ce - ki gün res to ras yon ça lýþ ma la rý ta - mam la nan ve 29 Ma yýs 2012 de tö ren le i ba de te a çý lan Fa tih Ca - mi i nde in ce le me ler de bu lun - muþ tu. Cu ma na ma zý nýn ar dýn - dan ca mi nin i çi ni ge zen Gül, res - to ras yo nu ya pan þir ke tin yet ki li si Yu suf Yýl maz dan ça lýþ ma lar hak - kýn da bil gi al dý. Cum hur baþ ka ný Gül e in ce le me ler sý ra sýn da Ýs tan - bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, Ýs tan bul Em ni yet Mü dü rü Hü se - yin Çap kýn ve Fa tih Be le di ye Baþ - ka ný Mus ta fa De mir de eþ lik et ti. Ca mi de ki bü tün bö lüm le ri ge zen Gül, na maz gâh bö lü mü ne gir di - ðin de, ca mi nin mih ra bý nýn gö rül - dü ðü pen ce re le ri in ce le di. Kü tüp - ha ne ve Fa tih Sul tan Meh med Han Tür be si nde de in ce le me ler - de bu lu nan Gül, tür be de bir sü re duâ et ti. Ö te yan dan Cum hur - baþ ka ný Gül ün, Kâ be nin res me - dil di ði 150 yýl lýk yað lý bo ya tab lo - nun res to ras yo nu nun Çan ka ya Köþ kü nde ya pýl ma sý i çin ta li mat ver di ði be lir til di. Ýs tan bul / ci han rüt mek te ol duk la rý pro je ler den bah set ti. TÝ KA Ý KÝ TÜR LÜ ÇA LIÞ MA YA PI YOR TÝ KA Baþ ka ný Çam ku rum o la rak i ki tür - lü ça lýþ ma la rý nýn ol du ðu; bi rin ci si ta ri hî bi - na la rýn, sos yal ih ti yaç la rýn ve o kul, has ta ne gi bi bi na la rýn in þa e dil di ði ni, i kin ci tür fa a li - yet te i se kal kýn mak ta o lan ül ke le re des tek ol mak i çin tek nik bil gi, bil gi trans fe ri, des - tek ve iþ bil gi le ri ni ar ttýr mak ve güç len dir - mek mak sa dýy la kat ký sað la dýk la rý ný ak tar dý. Bu i kin ci pro je yi da ha çok e ko no mik o la - rak ge ri kal mýþ ül ke le re yö ne lik uy gu lu yo - ruz di yen Çam, TÝ KA nýn ge liþ mek te o lan ül ke le rin kal kýn ma la rý na yar dým cý ol mak ve bu ül ke le rin e ko no mik, sos yal, kül tü rel ve ti ca rî iþ bir lik le ri ni güç len dir mek a ma cý ný he def le di ði ni vur gu la dý. Baþ kon so los Ga - bor, TÝ KA ya Ma ca ris tan ýn en gü ne yin de ve Tu na neh ri ký yý sýn da ki Mo hács þeh ri, Bu da peþ te ve Szi get vár Þe hir le ri i le il gi li ya - pý la bi lir li ði yük sek dört pro je ö ner di. Fi zi bi - li te ra po ru ve pro je ça lýþ ma la rý ha zýr lan mýþ ö ne ri le ri Baþ kan Ser dar Çam ve Baþ kan Yar dým cý sý Sü rey ya Po lat dik kat le din le di ve mem nu ni yet le de ðer len di re cek le ri ni i fa de et ti ler. Gö rüþ me de Bu da peþ te de Róz sa - domb (Gül Te pe si) böl ge sin de bu lu nan Gül Ba ba tür be si nin en son 1997 yý lýn da res to re ve o na rým dan geç ti ði ve ye ni den el - den ge çi ril me si ge rek ti ði, ba ký ma muh taç ol du ðu vur gu lan dý. An ka ra / ci han Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Fa tih Ca mi i nde bu lu nan ve Kâ be nin res me dil di ði 150 yýl lýk yað lý bo ya tab lo su nun Çan ka ya Köþ kü nde res to re e dil me si ta li ma tý ný ver di. FOTOÐRAF: CÝHAN B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Bursa Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe, ya kýn bir geç mi þe ka dar mez be le lik hal de du ran Kes tel Ka le si nin ya pý lan dü zen le me le - rin ar dýn dan il çe hal ký nýn bu luþ ma nok ta sý ha li ne gel di ði ni söy le di. Kes tel Ka le si es ki ih ti þa mý na ka vuþ tu nbursa Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan çev re dü - zen le me si ve ý þýk lan dýr ma sý ya pý lan Kes tel Ka le si, il çe si lu e tin de ki es ki ih ti þam lý ye ri ni al dý. A çý lýþ tö re nin de ko nu þan Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe, ya kýn bir geç mi þe ka dar mez be le lik hal de du ran Kes - tel Ka le si nin ya pý lan dü zen le me le rin ar dýn dan il çe hal ký nýn bu luþ ma nok ta sý ha li ne gel di ði ni söy le di. Þehre ve o va ya ha kim ko num da ta biî ka ya lýk lar ü ze - ri ne ku ru lan ve ta rih te tek fur luk mer ke zi o la rak iþ lev gö ren, 1302 yý lýn da çý kan sa va þýn ar dýn dan Os man lý ha ki mi ye ti ne ge çen Kes tel Ka le si, ya tý rým lar la ilk gün kü ih ti þam lý gö rün tü sü ne ka vuþ tu. Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan 4 bin met re ka re lik a lan da ça lýþ - ma yü rü tü lür ken, 85 met re ka re lik a lan da ka fe ter ya ve ka le i çin de de mut fak bi na sý ya pýl dý. Ka le nin çev - re si ne i se 85 met re u zun lu ðun da 3 met re ge niþ li ðin - de çe lik kons trük si yon se yir plat for mu o luþ tu rul du. Ay dýn lat ma sis tem le riy le ka le ge ce le ri de il çe si lu e ti - ne ay rý bir renk kat tý. Bur sa / ci han A zer bay can da ca mi de if tar ge le ne ði nazerbaycan DA bir ca mi de ce ma at, e za nýn ar - dýn dan bah çe de ku ru lan sof ra da bir lik te if tar ya pý - yor. Baþ þehir Ba kü de te ra vih na maz la rý nýn ký lýn dý ðý sa yý lý ca mi ler den o lan Ý la hi yat Ca mi i nde her gün 250 ki þi lik if tar sof ra sý ku ru lu yor. Ak þam na ma zý i - çin ca mi ye ge len ler, na ma zý kýl dýk tan son ra, ca mi bah - çe sin de ki if tar sof ra sýn da hep be ra ber o ruç la rý ný a çý yor. Ca mi i ma mý Müþ fig Ne ce fov, ca mi de if tar sof ra sý kur - ma yý ge le nek ha li ne ge tir dik le ri ni ve her gün ce ma at le o ruç aç týk la rý ný söy le di. Ýf ta ra ge len le rin da ha son ra te - ra vih na ma zý ný bek le di ði ni be lir ten Ne ce fov, Te ra vih na ma zý na da halk tan yo ðun il gi var. Na maz za ma ný ca - mi miz ta ma men do lu yor. Ge le nek ha li ne ge tir di ði miz ca mi if tar la rý ný bun dan son ra ki Ra ma zan lar da da de vam et ti re ce ðiz di ye ko nuþ tu. Ba kü / a a Daðýtým Elemaný Kendi motoru ile hazýr aboneye daðýtým yapacak eleman aranýyor. Baþakþehir 4.Etap Tel: (0535) SOL DAN SA ÐA 1. Ý lâ hi bol luk, lü tuf. - Bü tün nok ta la rý mer kez den ay ný u zak lýk ta bu lu nan bir yü zey le sý nýr lý ci sim. 2. Ki li man ja ro Da ðý'nýn yer li di lin de a dý. - mec. Bü yük lük, i ri lik ba ký mýn dan þa þý la cak du rum da o lan nes ne. 3. Ra ma zan a yý ný ko nu a lan di van þi i ri. 4. Ýlk in san. - De niz, göl, ýr mak vb. su ký yý la rýn da ve ya ka ra da dik yer. - Si ne ma ve ti yat ro sa nat çý la rý nýn sa nat ic ra sý sý ra sýn da üst len dik le ri va zi fe. 5. Sýt ma te da vi sin de kul la nýl an bir bit ki. - A me ri ka Bir le þik Dev let le ri'nin Ba tý, Dað lýk Ba tý ve Gü ney ba tý böl ge le rin de bu lu nan bir e ya le tinin halk arasýnda söyleniþi. 6. Pe - ru'nun baþ þehri. - Lâh za. 7. Ýn san be de nin de gö ðüs le ka rýn, sýrt la kal ça lar a ra sýn da da - ral mýþ bö lüm. - Ýz mit'te ha lý sýy la ün lü bel de. 8. O an i le a lâ ka lý is ta tis tik sel bil gi gi ri le - ce gi za man kul la nýlýr bir i fa de. - Ya rým çem ber bi çi min de yas sý, en siz ve kes kin me tal bir bý çak la, bu na bað lý bir sap tan o lu þan e kin biç me a ra cý. 9. Pey gam be ri miz (asm) i - çin o ku nan duâ. - U zak lýk be lir tir bir ni da. 10. Es ki dil de mer cek. - Kö le lik, tut sak lýk. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Cen net bi ne ði. - Ça nak ka le'nin bir il çe si. 2. Al lah'ýn var lýk ve bir li ði. 3. Ro man ya va tan da þý o lan kim se. - Ýl köð re tim den son ra de vam e di len o kul. 4. Muh taç ve dul ka dýn lar. - Bi rey sel E mek li lik Sis te mi nin ký sa sý. 5. Ki mi yö re le ri miz de ku zey. - Sa han alt lý ðý. 6. Dün ya mý zýn uy du su. - Hay van ot lak ye ri. 7. Ma da gas kar'ýn baþ þehri. 8. Pa ra bi ri mi miz. - A ley hi se lâ mýn ký sa sý. 9. Kuþ la rýn yav ru la rý nýn a ðýz la rý na ver dik le ri yi ye cek. - Bir ül ke de DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI M E L A M Ý L Ý K S A E D E V A T K Ý T A P R E V A N Ý A R E N A Ý R E M N Z Ý K A L Y N Þ A L B K A E T K Ý A T AMA K T Ý Ü R E E T Ý O L A K R AT H Y Ý Y O R A N M M O L A U T A H E L E N M E it hal e di le cek mal la rýn çe þit le ri - ni, o ran la rý ný ve ya mik tar la rý ný gös te ren lis te. 10. Â lim ler, fa - zýl lar top lu lu ðu. - Rüt be siz as - ker. 11. La tin ce tek rar an la mý - na ge len ön ek. - Ev le rin dý þýn - da, ko nuk la rý a ðýr la mak i çin ö - zel o la rak ya pýl mýþ kü çük ev. - Dinî inancý olmayan. 12. Bir be sin mad de si. - Bil gi sa yar da ye rel að. - Bir ya pý da i ki dö þe - me a ra sýn da yer a lan da i re ve - ya o da la rýn bü tü nü.

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Ya zýk lar ol sun o na maz ký lan la ra! Baþ lý ða at tý ðý mýz bu ký na ma, bi ze a it de ðil. Zi ra, töv be ler ol sun, bi zim hak ký mýz ol ma dý ðý gi bi, had di miz de de ðildir. Ma un Sû re si nin dör dün cü â ye tidir bu. Pe ki, Kur ân han gi tür na maz ký lan la ra ya zýk lar ol sun di yor? Ya zýk lar ol sun o na maz ký lan la ra ki, On lar na maz la rý ný cid di ye al maz lar. On lar (na maz la rýy la) gös te riþ ya par lar. U fa cýk bir yar dý ma bi le en gel o lur lar. (Ma un Sû re si: 4-7) Kal bî has ta lýk lar dan bi ri de ri ya dýr. Mâ nâ sý bir iþ ve ya i bâ de ti, Al lah i çin de ðil de, gös te riþ i çin, mad dî ve ya nef sî bir çý kar i çin yap mak týr. Üs tün ol ma mey li, ri ya nýn baþ lan gý cý dýr. Þan, þöh ret, pa ra-pul, mal-mülk, ma kammev kî pe þin de ko þa rak yük sel dim zan ne di lir ken, ri ya çu ku ru na doð ru ir ti fa kay be di lir. Ri ya kâr ki þi ye mü râî de de nir. Mü râ î li ðin en bü yük se bep le rin den bi ri si hýrs i se, di ðe ri dün ya ya a it, ya ni mad dî, u zun e mel ler dir. O nun i çin dir ki ri ya kâr lar, ha sis men fa at le ri ni hýrs i le el de et me ye kal kar lar, ol ma dýk þak la ban lýk lar ya par lar. Ri ya kâr lýk, fi i lî bir ya lan cý lýk týr. Mü râ î nin dav ra nýþ la rý hep ya lan cý lý ðý i lân e dip du rur. Bu nun i çin Re su lul lah ýn (asm) di lin de ri ya giz li þirk o la rak va sýf lan dý rýl mýþ týr. Ri ya kâr al cak ça yü ze gü ler, ar ka dan a leyh te ol ma dýk do lap lar çe vi rir. E ðer ri ya, e ði tim ve ter bi ye i le gi de ril mez se, ký sa za man da bü tün duy gu la ra si râ yet e der, mad dî has ta lýk, fe lâ ket ve he lâ ket le re se bep o lur. Bi ri, ar ka da þý na yük sek ses le: Þu na maz ký lan var ya, i yi lik ya par, tak vâ lý dýr, ha cý dýr, ze kât da ve rir... Na maz da ki (na maz es na sýn da) dö nü ver miþ: O ruç lu dur da ay ný za man da! Ri ya nýn kar þý tý, ih lâs týr. Ýh lâs i se ya pý la cak her i þi yal nýz Al lah rý za sý i çin yap mak de mek tir. Þu hal de, mü mi nin dün ya sýn da ri ya kâr lý ða yer yok tur. Za ten, Bü tün in san lar he lâk ol du, an cak â lim ler kur tul du, â lim ler de he lâk ol du, il miy le a mel e den ler kur tul du, on lar da he lâk ol du, yal nýz ih lâs sa hip le ri kur tul du. On lar da bü yük bir teh li ke i le kar þý kar þý ya dýr lar (Keþ fü l-ha fâ, 2: 312.) me â lin de ki ha dis-i þe rîf, ri ya nýn he lâ ket ve fe lâ ket se be bi ol du ðu nu, kur tu lu þun yal nýz ih lâs i le müm kün o la ca ðý ný be yan e der. Ýn san lar da, ek se ri yet i ti ba rýy la, ma kam sev gi si de ni len þöh ret hýr sý ve hod fü ruþ luk (ken di ni be ðen me, be ðen dir me) ve þan ve þe ref de ni len ri yâ kâ râ ne halk la ra gö rün mek ve ka mu o yun da mev ki sa hi bi ol mak gi bi ar zu lar/me yil ler, ehl-i dün ya nýn her fer din de az çok var dýr. Hat tâ o ar zu i çin ha ya tý ný fe da e der de re ce sin de þöh ret pe rest lik his si o nu sevk e de bi lir. (Mek tû bât, s. 401.) Ö lüm cül þart lar da yal çýn ka ya lýk la ra, dað la ra, yük sek a part man la ra çýp lak a yak lar la týr ma nan lar, çe þit li teh li ke li gös te ri le re, mü sa ba ka la ra gi ren ler ve ha ya tý ný teh li ke ye a tan la rýn ruh hâ li, psi ko lo ji si bu dur iþ te Týr man dý, bra vo! de sin ler di ye þöh ret da ma rý ha ya tý ný hi çe say dý rý yor! Ya ma ne vî ma kam lar, þöh re tin yal çýn ba sa mak la rý! Ýn sa nýn e be dî ha ya tý ný bi le hi çe say dý rýr! Ri ya yý ön le me nin ça re le rin den bi ri si, ö lüm ü ha týr la mak týr. Þu ký sa dün ya ha ya tý ve az bir za man da yok o lup gi den mad dî çý kar lar ri ya kâr lý ða de ðer mi? Kur ân, Her ne fis ö lü mü ta dý cý dýr (Âl-i Ým rân Sû re si, s. 185), Mu hak kak ki, sen de ö le cek sin, on lar da ö le cek ler (Zü mer Sû re si, 30.) gi bi â yet le riy le ri ya has ta lý ðý ný te dâ vî e der. Al lah a ve me lek le re î man e den in san ri ya ya düþ mez. Çün kü o, Al lah ýn her yer de ha zýr ve na zýr ol du ðu nu dü þü nür ve baþ ka la rý nýn de ðil, O nun te vec cü hü nü ta lep e der. Ýn san lar dan al kýþ ye ri ne, me lek le rin al ký þý ný ve teb ri ði ni bek ler. Bu dü þün ce, in sa ný mut la ka i yi ye ve gü ze le mo ti ve e de cek tir. Þu hal de na ma zý da ih lâs la kýl ma lý, ca mi yi de ih lâs la yap ma lý dýr. Na ma zý ih lâs la kýl ma nýn bir öl çü sü, en zor ve sý kýn tý lý za man lar da bi le o nu e dâ et mek tir Ca mi le ri ih lâs la aç ma nýn yo lu, ih ti yaç var sa ve vel ve le ye ver me den o nun in þa a sý na ça lýþ mak; des tek, ça lýþ ma ve yar dým la rý ný giz li ve ses siz yap mak týr... Ýn gi liz Müs tem le kât Na zý rý BEDÝÜZZAMAN he nüz yir mi ya þýn da i ken Bit lis vi lâ ye tin den Van a ge çer. Bu ra da kal dý ðý ký sa bir sü re den son ra Mu sul dan ta ri hi i ti ba rýy la Van Vi la ye ti ne va li o la rak ta yin e di len Ta hir Pa þa i le dost luk köp rü sü nü ku rar. Taþ ra im pa ra tor lu ðu nu yö ne ten va li le rin çok u zun sü re gö rev yap mýþ o lan la rýn dan bi ri o lan Van Va li si Ta hir Pa þa, ta rih le ri a ra sýn da Van da va li lik yap mýþ týr yý lýn da koz mo po lit bir böl ge de, Ýþ kod ra da do ðup bü yü yen Ta hir Pa þa nýn si ci lin de, Türk çe den baþ ka Sýrp ça ki ta bet ve Ar na vud ca te kel lüm et ti ði ya zýl mak ta dýr. Ay ný za man da med re se kö ken li va li ler den o lan Ta hir Pa þa il me çok me rak lýy dý. Bu yüz den Be di üz za man a ö zel bir il gi gös ter miþ tir. 1 Pa þa nýn hem müs - bet i lim le re, hem de din i lim le ri ne o lan vu ku fi ye ti Be di üz za man i le o lan dost lu ðu nu u zun yýl lar sür dür me ye yet miþ tir. Pa þa Av ru pa da o lan ge liþ me le ri sü rek li ba sýn dan ta kip e der ve dü þün ce le ri ni Be di üz za man i le pay la þýr dý. Va li li ði nin bi rin ci yý lýn da e li ne bir ga ze te ha be ri ge çer. Son ra sý Ta rih çe-i Ha yat ta þöy le an la tý lýr: Bir gün, Ta hir Pa þa bir ga ze te de þu müt hiþ ha be ri o na gös ter miþ ti. Ha ber þu i di: Ýn gi liz Mec lis-i Me bu sa nýn da, Müs tem le kat Na zý rý e lin de Kur ân-ý Ke rîm i gös te re rek söy le di ði bir nu tuk ta, Bu Kur ân Ýs lâm la rýn e lin debu lun duk ça, biz on la ra ha kim o la ma yýz. Ne ya pýp yap ma lý yýz, bu Kur ân ý on la rýn e lin den kal dýr ma lý yýz; ya hut Müs lü man la rý Kur ân dan so ðut ma lý yýz di ye MEHMET SELÝM MARDÝN din.com msmar ma il.com hi ta be de bu lun muþ. Ýþ te bu müt hiþ ha ber, on da ta ri fin fev kin de bir te sir u yan dýr mýþ tý. Ýs ti da dý þim þek gi bi a lev li, duy gu la rý ve bü tün le ta i fi u ya nýk ve i lim, ir fan, ih lâs ce sa ret ve þe ca at gi bi ha ri ka i na yet ve se ci ye le re maz har o lan Be di üz za man ýn, bu ha va dis ü ze ri ne, Kur ân ýn sön mez ve sön dü rül mez ma ne vî bir gü neþ hük mün de ol du ðu nu, ben dün ya ya is pat e de ce ðim ve gös te re ce ðim! di ye, kuv vet li bir ni yet, ru hun da u ya nýr ve bu sa ik le ça lý þýr. 2 Bu ha di se ye ri sa le le rin de ði þik yer le rin de de ði ni lir, an cak hiç bir yer de Ýn gi liz Müs tem le kât Na zý rý nýn a dýn dan bah se dil mez. Ay rý ca ga ze te nin a dý ve ta ri hi i le il gi li bil gi ler yer al maz; fa kat Be di üz za man Sa id Nur sî i le il gi li ya pý lan bi yog ra fi ça lýþ ma la rýn da i se i ki i sim ö ne çý ka rý lýr: Bi ri Wil li am E wart Glads to ne, di ðe ri i se en kü çük oð lu o lan John Her bert Glads to ne dir. Ýlk an da u laþ tý ðý mýz bil gi ler bu i ki is min de yan lýþ se çil di ði ka na a ti ni u yan dý rý yor. Çün kü Wil li am E wart Glads to ne (D. 29 A ra lýk 1809 Ö. 19 Ma yýs 1898), Ýn gi liz Li be ral Par ti li bir po li ti ka cý o lup Bir le þik Kral lýk Baþ ba ka ný ( , , 1886 ve ) o la rak dört kez bu ma ka ma gel miþ tir. Ay rý ca Ma li ye Ba kan lý ðý gi bi gö rev ler de de bu lun muþ ö nem li bir po li tik þah si yet tir, po pü list ko nuþ ma la rýy la ta ný nýr, yýl lar ca Ben ja min Dis ra e li i le bir po li tik ya rýþ i çin de ol muþ tur. 3 Wil li am E wart Glads to ne nin Be di üz za man ýn ga ze te ha be rin de geç ti ði ta rih te Müs tem le kât Na zýr lý ðý yap tý ðý na da ir bir bil gi ye u la þý la ma mak ta dýr. Ay rý ca ga ze te ha be ri nin ya yýn lan dý ðý ta rih ler de ken di si si ya set ten çe kil miþ tir. John Her bert Glads to ne ye ge lin ce bu zat da 1905 ten 1910 a ka dar i çiþ le ri ba kan lý ðýn da bu lun muþ, ta rih le rin de Gü ney Af ri ka Bir li ði Ge nel Va li si o la rak gö rev yap mýþ týr. Bu nun da Müs tem le kât Na zýr lý ðý yap tý ðý na da ir bir ka yýt bu lu na ma mýþ týr. Bu ger çek ler or ta da i ken na sýl o lu yor sa de ði þik te vil ler le Glads to ne a dý ö ne çý ka rýl mak ta dýr. Ýþ te bu yo rum lar dan bi ri ni de Mus ta fa Ar ma ðan ýn Za man ga ze te sin de çý kan bir ya zý sýn da göz lem le mek müm kün: Ha týr lar sý nýz, Sa id Nur sî nin Müs tem le kât Na zý rý de di ði, fa kat o sý ra da Baþ ba kan o lan Glads to ne, 1882 de par la men to da e li ne Kur ân ý a la rak yap tý ðý ko nuþ ma da Mý sýr Müs lü man la rý ný kas te de rek, Bu ki tap bu Müs lü man la rýn e lin de kal dýk ça Ýn gi liz ler hiç bir za man on la ra ha kim o la ma ya cak lar dýr. Ye gâ ne çö züm, Müs lü man la rý Kur ân dan u zak laþ týr mak týr sö zü nü söy le miþ tir. Bu ko nuþ ma yý çok son ra la rý i þi te cek o lan Be di üz za man, Ben de "Ýngiliz Müstemlekât Nazýrý"na Risâlelerin deðiþik yerlerinde atýf yapýlýr, ancak hiçbir yerde adý zikredilmez. Ayrýca gazetenin adý ve tarihi ile ilgili bilgiler de yer almaz. Fakat Bediüzzaman ile ilgili yapýlan biyografi çalýþmalarýnda hep iki isim öne çýkarýlýr: Biri William Ewart Gladstone, diðeri ise en küçük oðlu olan John Herbert Gladstone dir. Ne var ki, incelemelerimiz, o dönem Ýngiliz Sömürgeler Bakanlýðý görevinde Joseph Chamberlain in olduðunu göstermektedir. Kur ân ýn sön mez ve sön dü rül mez bir gü neþ ol du ðu nu dün ya ya i lân e de ce ðim di ye hay kýr mýþ ve bü tün me sa i si ni, sin si Ýn gi liz si ya se ti ne kar þý ma ne vî bir set o luþ tur ma ya a da mýþ týr. 4 Bu ya zý da ge çen yan lýþ la ra göz a ta lým. Be di üz za man Baþ ba kan o lan ki þi ye ne den Müs tem le kât Na zý rý de sin. Ýn gil te re Baþ ba ka ný der ge çer di. Ay rý ca Be di üz za man ýn ak tar dý ðý ve Müs tem le kât Na zý rý na at fen söy le di ði söz le ri ne den Ýn gil te re Baþ ba ka ný na mâl e di li yor? Bir de söz ko nu su ko nuþ ma 1882 de de ðil de 1898 de mat bu a ta çýk tý ðý na gö re al tý yý lýn i za hý na sýl ya pý la cak? Pe ki ne den 1898 di yo ruz. Çün kü Be di üz za man ýn ri sa le ler de ya yýn lan ma yan; fa kat in ter net si te le rin de gö re bi le ce ði miz ta rih li bir mek tu bun da El li beþ se ne ön ce Ýn gil te re nin Hin dis tan Müs tem le ke Na zý rý mat bu at ta in ti þar e den bir ma ka le sin de, Müs lü man la - Jo seph Cham ber la in rýn e lin de Kur ân bu lun duk ça Ýn gil te re nin Ýs lâm la ra ta ma mýy la hâ kim o la ma ya ca ðý ný, tam ha ki mi ye tin te si si i çin Kur ân ýn sû kut et ti ril me si i cab et ti ði ni yaz mak su re tiy le, hü kü me ti nin Ýs lâ mi yet hak kýn da ki giz li si ya se ti ni a çý ða koy muþ tu de mek su re tiy le 1898 ta ri hi ni i þa ret e di yor. Bu ra da Hic rî Mi la dî tak vim fark la rý ný gö zö nün de bu lun du ra rak ta rih te ay i ti ba riy le az fark lý lýk lar gö rü le bi lir. Ak lý mý za þöy le bir dü þün ce de ge le bi lir: Ay ný be ya na tý Glads to ne ve ben ze ri si ya set çi ler ver miþ o la maz mý? O la bi lir, müm kün dür, çün kü he men he - men bü tün Ýn gi liz si ya set çi le ri Ýs lâ mi yet düþ man lý ðý i le ha re ket et miþ ler ve sö mür ge po li ti ka la rýn da en bü yük en gel o la rak Ýs lâm â le mi ni gör müþ ler dir. On lar Ýs lâ mýn e ze lî düþ ma ný o la rak ta rih te ki yer le ri ni haç lý se fer le riy le de gös ter miþ ler dir. Be di üz za man ýn ga ze te de gör dü ðü ha ber de a dý ge çen Müs tem le kât Na zý rý nýn kim ol du ðu so ru su na ce vap a ra mak i çin o dö nem de gö rev ya pan ki þi nin a raþ tý rýl ma sýn da Jo seph Cham ber la in in a dý geç mek te dir. Jo seph Cham ber la in (Co zef Çem býr leyn o ku nur) (d. 8 Tem muz 1836, ö. 2 Tem muz 1914) 19. yy. so nu ve 20. yy. ba þý Bri tan ya lý dev let a da mý. Ya yýl ma cý ve ko ru ma cý bir si ya set güt tü. En ö nem li gö re vi a ra sýn da yap tý ðý Sö mür ge ler Ba kan lý ðý dýr. Bir le þik Kral lýk Baþ ba ka ný Ne vil le Cham ber la in in ( ) ba ba sý. 5 Gan di 1895 yý lýn da Lon dra ya dön dü ðün de ra di kal gö rüþ lü Sö mür ge ler Ba ka ný Jo seph Cham ber la in i le ta nýþ tý. Da ha son ra la rý bu ba ka nýn oð lu Ne vil le Cham ber la in 1930 lar da Bü yük Bri tan ya Baþ ba ka ný o la cak ve Gan di yi dur dur ma ya ça lý þa cak tý. Jo seph Cham ber la in, Hint li le re bar bar ca yak la þýl dý ðý ný ka bul et me si ne rað men bu du ru mu dü zel te cek her han gi bir ya sa de ði þik li ði ne git me ye pek is tek li de ðil di. 6 Be di üz za man ýn Ýn gi liz Müs tem le kât Na zý rý nýn a dý ný be lirt me me si dü þün dü rü cü dür. Çün kü o nun þa hýs lar la bir dâ vâ sý ol ma mýþ týr. Sa de ce ya pýl mak is te nen din düþ man lý ðý kar þý sýn da Kur ân re çe te si ni ha zýr la mak la meþ gul dür. Ý sim be lirt sey di o Kur ân düþ man lý ðý bir si ya set çi ye mün ha sýr gö rü le cek ti. Hal bu ki Ýs lâm düþ man lý ðý Ýn gi liz le rin bir si ya se ti hâ li ne ge ti ril miþ tir. Be di üz za man i le ri ki ha ya týn da yi ne o mel un dü þün cey le kar þý la þa cak, Ýn gi liz Ýþ gal kuv vet le ri Ko mu ta ný A mi ral Sir John De Ro beck ýn ha in im ha pla ný na ma ruz ka la cak ve yi ne Ang li kan Ki li se si Baþ pis ko po su Sir Ron de la nýn mað ru ra ne bir þe kil de Da rü l- Hik me ti l-ýs lâ mi ye den sor du ðu so ru la ra mu ha tap o la cak týr. Dip not lar: 1- din.com/?p=70 2- Ta rih çe-i Ha yat, Bi rin ci Ký sým: Ýlk Ha ya tý, ki pe di a.org/wi ki/wil li am-e wart-glads to ne 4- Za man, 13 Ey lül ki pe di a.org/wi ki/jo seph-cham ber la in 6- ki pe di a.org/wi ki/mo han das-ka ram%c3%a7and-gan di TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Kur ân zý ha rý kal dýr mýþ týr Ýs tan bul dan is mi mah fuz ba yan o ku yu cu muz: Bir a dam e þi ne Sen ba na a nam ve ba cým gi bi sin de se, ka rý sý ný bo þa mýþ o lur mu? Son ra piþ man ol sa ne yap ma sý ge re kir? Bu nu çok ves ve se et me ye baþ la dým. Lüt - fen yar dým cý o lun. ÝS LÂM DA ZI HAR YOK TUR Zý har, A rap ça da zahr kö kün den ge len bir ke li me dir. Sýrt de mek tir. Ýs lâ mi yet ön ce si ca hi li yet dö ne mi nin bir ca hi li ye â de ti ne me ca zî i sim ol muþ tur. Ýs lâ mi yet bu in saf sýz â de ti kal dýr mýþ týr. Þöy le ki: Ýs lâm ön ce si ca hi li yet dö ne min de ka rý sý nýn mah rem bir uz vu nu an ne si nin ve ya ba cý sý nýn mah rem bir uz vu na ben ze ten ki þi bu dav ra ný þýy la zý har yap mýþ o lur; ya ni böy le ce ka rý sý ný yal nýz lý ða ve ça re siz li ðe terk et miþ o lur du. Zý har ya pý lan ka dýn, ko ca sýn dan bo þan mýþ sa yýl mý yor; ko ca sý nýn e lin de bu lu nu yor. Fa kat ko ca sýy la ev li lik ha ya tý bi ti yor du! Ne ser best ka lý yor du ki, baþ ka bir ev li lik yap sýn! Ne ko ca sý nýn ni kâ hýn da sa yý lý yor du ki, ev li lik ha ya tý de vam et sin! Ya ni zý har a de ti, er ke ðin e lin de tam bir ce za ma ki ne si gi bi i di. Er kek bu ma ki ne i le kýz dý ðý za man e þi ne ce za ver miþ o lu yor du. Kor kunç bir zu lüm! Kur ân bu hük mü der hal kal dýr dý ve ce za yý, zý har yap ma ya te þeb büs e den er ke ðe kes ti! ZI HAR YAP MA NIN CE ZA SI ER KE ÐE Hav le bin ti Sa le be bir gün Re sû lul lah E fen di miz e (asm) ge le rek ko ca sýn dan ya kýn dý ve de di ki: Yâ Re sû lal lah! Ko cam genç li ði mi ye di. Kar ným o na sa çýl dý. O na ço cuk do ður dum. Ni ha yet yaþ la nýp ço cuk tan ke sil di ðim za man ko cam ba na zý har yap tý. Ben de ha li mi sa na arz e di yo rum. 1 Ka dýn böy le de me ye de vam e de rek ya kýn ma la rý ný sür dü rün ce, da ha o ra dan ay rýl ma dan Haz ret-i Ceb ra il (as) gel di ve þu â yet le ri in dir di: Ko ca sý hak kýn da de fa lar ca sa na mü ra ca at e den ve Al lah a þi kâ yet te bu lu nan ka dý nýn þi kâ ye ti ni Al lah i þit ti. Za ten Al lah si zin ko nuþ ma la rý ný zý i þi ti yor du. Mu hak kak ki Al lah her þe yi hak kýy la i þi tir, her þe yi hak kýy la gö rür. Ha ným la rý na zý har ya pan la rý nýz bil sin ler ki, bu söz le riy le ha ným la rý on la rýn an ne le ri ol muþ ol maz. On la rýn an ne le ri, an cak ken di le ri ni do ðu ran lar dýr. Ger çek te on lar çir kin ve a sýl sýz bir söz söy lü yor lar. Al lah i se, þüp he siz ki, çok af fe di ci ve çok ba ðýþ la yý cý dýr. Ha ným la rý na zý har yap týk tan son ra söy le dik le rin den vaz ge çen ler, on lar la i liþ ki de bu lun ma dan ön ce bir kö le ve ya ca ri ye a zad et sin ler. Böy le bir gü na ha bir da ha gir me me niz i çin si ze böy le ce ö ðüt ve ri li yor. Al lah yap týk la rý nýz dan hak kýy la ha ber dar dýr. Kö le a zad et mek i çin im kân bu la ma yan lar, ha ným la rýy la i liþ ki de bu lun ma dan ön ce peþpe þe i ki ay o ruç tut sun lar. Bu na da güç ye ti re me yen, alt mýþ fa ki ri do yur sun. Bu, Al lah a ve Re sû lü ne i man e de rek ca hi li yet â det le ri ni terk et me niz i çin dir. Bu hü küm ler, Al lah ýn koy du ðu sý nýr lar dýr. Kâ fir ler i çin i se pek a cýk lý bir a zap var dýr. 2 ZI HAR Ý KÝ ÞE KÝL DE YA PI LIR: 1- A çýk lâ fýz la. Zý har dan baþ ka bir mâ nâ ta þý ma yan lâ fýz la ya pý lýr. Ki þi ka rý sý na, Sen ba na an ne min sýr tý gi bi sin der se, a çýk lâ fýz la zý har yap mýþ o lur. 2- Ki na ye li lâ fýz la. Zý har mâ nâ sý na ge le bi le ce ði gi bi, baþ ka mâ nâ la ra da ge le bi len söz ler le ya pý lan zý har dýr. Ki þi nin ka rý sý na, si zin de be lirt ti ði niz gi bi, Sen ba na an nem ve ba cým gi bi sin de me si ki na ye li bir lâ fýz dýr. Çün kü bu söz ni ye te bað lý o la rak i ki þe kil de an la þý lýr: 1- Zý ha rý kast et miþ se, bu söz zý har dýr. 2- E ðer zý ha rý kast et me miþ se, me se lâ böy le de mek le ka rý sý ný þe ref ve ah lâk ba ký mýn dan an ne si ne ve ya ba cý sý na ben zet miþ se bu söz zý har de ðil dir. Bu du rum da bu söz le hiç bir þey yap ma sý ge rek mez. ZI HAR YAP MAK BÜ YÜK GÜ NAH LAR DAN DIR Zý har yap mak bü yük gü nah lar dan dýr. Ha ram dýr. Ka rý sý na zý har ya pan ki þi â yet te de be lir til di ði gi bi ka rý sý ný bo þa mýþ sa yýl maz. Ka rý sý na ce za da ver miþ sa yýl maz. Fa kat ke fa re ti ge rek ti ren bü yük bir gü nah iþ le miþ o lur. Ken di ken di si ni ce za lan dýr mýþ o lur. Dip not lar: 1- Ýbn-i Ma ce, 2063; E bu Da vud, Mü ca de le Sû re si: 1-4. VE CÝ ZE (0 505) Bu zamanda aile hayatýnýn ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadýnlarda ulvî seciyelerin inkiþafýnýn sebebi, yalnýz daire-i þeriattaki âdâb-ý Ýslâmiyetle olabilir. Bediüzzaman, Lem'alar, s. 64

6 HABERLER Y 6 YURT HABER ÇEVRE ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar, Son 9,5 yýl da ka çak ya pý lar bü yük o ran da, ge ce - kon du ya pý mý yüz de 90 dur du. Kent sel dö nü þüm dal ga dal ga de vam e di yor de di. Bað cý lar Be le di ye - si nce, Mol la Gü ra ni Par ký ya ný na ku ru lan if tar ça - dý rýn da dü zen le nen Þe hir leþ me ve Kent sel Dö nü - þüm kon fe ran sýn da ko nu þan Bay rak tar, ye ni çý kan ya sa nýn vit ri nin de ya þa ma hak ký ol du ðu nu söy le di. Sel, dep rem, he ye lan, yan gýn gi bi o lay lar da bi na la - rýn yý kýl ma ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Bay rak tar, risk li bi na la rý yý kar ken bi na sa hi bi ne ko lay lýk lar sað la na ca ðý ný i fa de et ti. Bay rak tar, yap týk la rý an - ket ler so nu cu hal kýn yüz de 70 i nin ken di le ri ne gü ven di ði ni i fa de e de rek, hal ký hiç bir za man mah cup et me ye cek le ri ni di le ge tir di. Va tan da þýn risk li bi na yý yýk ma ma sý ha lin de dev let o la rak yý - ka cak la rý ný an la tan Bay rak tar, ge liþ miþ bir ül ke ye bu þeh rin gö rün tü sü nün ya kýþ ma dý ðý ný ak tar dý. Bay rak tar, dün ya nü fu su nun ya rý sýn dan faz - la sý nýn þe hir de ya þa dý ðý ný be lir te rek, Tür ki ye ye ba kýl dý ðýn da þe hir le rin du ru mu nun i çin den çý - kýl maz bir du rum da ol du ðu nu i fa de et ti. Ba kan Bay rak tar, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Ý na nýn, sa mi mi yet le i fa de et mek is ti yo rum, son 9,5 yýl da ka çak ya pý lar bü yük o ran da, ge ce kon du ya pý mý yüz de 90 dur du. Kent sel dö nü þüm dal ga dal ga de vam e di yor. Þim di bü yük bir se fer ber lik baþ la ya cak kent sel dö nü þüm i çin. Bu i þi en gel le - mek is te yen ler, il le gal o lu þum la rý de vam et tir - mek is te yen ler dir. Biz va tan da þý mý zý mað dur et - me den, in cit me den kent sel dö nü þü mü de vam et ti re ce ðiz. Mec lis te gru bu o lan han gi par ti nin be le di ye si o lur sa ol sun bu iþ te ba þa rý lý o lan be le - di ye ler le be ra ber o la ca ðýz. Sa na yi leþ me baþ la dý. Þe hir le re göç baþ la dý. A na do lu nun her coð raf - ya sýn dan Ýs tan bul a ge len var. Ýs tan bul nü fu su - nun bi ni e sas Ýs tan bul lu. Tür ki ye de yer le þim ve i mar la il gi li çok sa yý da ka nun çý ka - rýl dý. Bun la rýn hiç bi ri si ba þa rý lý ol ma dý. TO KÝ o - la rak Tür ki ye nin 166 nok ta sýn da kent sel dö nü - þüm ya pý yo ruz. Ga zi an tep in den tu tun Kars ý na, Er zin can ýn dan tu tun An ka ra sý na, Ýs tan bul u na ka dar kent sel dö nü þüm dal ga dal ga de vam e di - yor. Biz, Bað cý lar ý, ge niþ cad de le ri o lan, park la rý o lan, genç le rin bah çe ler de oy na dý ðý bir me kan ha li ne ge tir mek is ti yo ruz. Fen-E de bi yat lý la ra i kin ci dip lo ma müj de si nlýsans Yer leþ tir me Sý na vý (LYS) so nuç la rý nýn a çýk lan - ma sý nýn ar dýn dan on bin ler ce gen ci ter cih te lâ þý sar dý. A day lar is te dik le ri fa kül te ler le il gi li ter cih le ri ni 3 A ðus - tos a ka dar ya pa cak. Fen-E de bi yat Fa kül te si nin ha zýr la - yýp U lu dað Ü ni ver si te si nin de ha ya ta ge çir di ði pro jey - le ba þa rý lý öð ren ci le re 4 yýl da i ki dip lo ma im kâ ný sað - la ya cak. Fen E de bi yat Fa kül te si nin her han gi bir bö lü - mü nü ter cih e den öð ren ci ler, 3., 4. ve 5 in ci ya rý yýl da mü hen dis lik, zi ra at, i la hi yat, ik ti sa dî i da rî bi lim ler fa - kül te sin den bi ri ni de a la ca ðý en az 36 kre diy le bi ti re - bi le cek. U lu dað Ü ni ver si te si Fen-E de bi yat Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Ýs ma il Na ci Can gül, hem uy gu la ma lý e ði tim hem de di ðer a lan lar da da uz man laþ ma yý sað - la yan yan dal ve çift a na dal prog ram la rý i le il gi li cid dî ça lýþ ma lar yap týk la rý ný söy le di. Yan dal ve çift a na dal yö net me lik le rin de ko lay laþ tý rý cý de ði þik lik ler yap týk la - rý ný be lir ten Can gül, Baþ vu ru þart la rý ný dü þür dük ve bi rin ci ve i kin ci e ði tim a ra sýn da ki far ký kal dýr dýk. Ar - týk bi rin ci ve ya i kin ci e ði tim öð ren ci le ri e ðer var sa di - ðer e ði tim den de yan a lan ve çift a na dal kap sa mýn da ders a la bi li yor ve bu sa ye de da ha faz la ders a la rak her i - ki prog ra mý da da ha hýz lý bir þe kil de ta mam lý yor lar de - di. Mes lek le rin es ki ye o ran la çok da ha hýz lý de ði þi me uð - ra dý ðý ný be lir ten Can gül, yýl ön ce var o lan ba zý bö - lüm le rin ya or ta dan kalk tý ðý ný ya da po pü la ri te si ni yi tir - di ði ni söy le di. Bur sa / ci han Öð ren ci le re üc ret siz reh ber lik hiz me ti nýstanbul Bü yük þe hir Be le di ye si Des tek Hiz met le ri Da i re Baþ kan lý ðý Genç lik ve Spor Mü dür lü ðü ko or di - nas yo nuy la ger çek leþ ti ri len Ter cih Da nýþ ma Mer kez le - ri nde, LYS ye gi ren öð ren ci le re uz man e ði tim ci ler eþ li - ðin de üc ret siz da nýþ ma hiz me ti ve ri li yor. Bü yük þe hir Be - le di ye si nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, öð ren ci le rin ge - le cek le ri ne doð ru yön ver mek ve yan lýþ ter cih yap ma o - la sý lý ðý ný mi ni mi ze et mek a ma cýy la yü rü tü len sos yal so - rum lu luk pro je si nin, 3 A ðus tos a ka dar 15 il çe, 19 mey - dan, 37 plat form, 24 ça dýr ve 5 TIR da ger çek leþ ti ri le ce ði be lir til di. LYS den al dý ðý pu an dö kü mü ve ya TC kim lik nu ma ra sýy la ge len öð ren ci le re üc ret siz ve ri le cek reh ber - lik hiz me tin de, öð ren ci le rin ü ni ver si te ler, yurt lar, kam - püs ler, çev re, bö lüm ler gi bi ko nu lar hak kýn da ay rýn tý lý bil gi a la bi le ce ði kay de dil di. 9 ü ni ver si te ve 3 ders ha ne iþ - bir li ðiy le ger çek leþ ti ri len ve ge çen se ne 50 bin öð ren ci - nin fay da lan dý ðý ter cih da nýþ ma mer kez le ri, þu ad res ler - de hiz met ve re cek: Bah çe li ev ler/þi ri nev ler Mey da ný, Ba - kýr köy/ba kýr köy Mey da ný, Be þik taþ/be þik taþ Par ký, Bey - koz/bey koz Mey da ný, Be yoð lu/tak sim Mey da ný, E sen - yurt/e sen yurt Mey da ný, Fa tih/ak sa ray Met ro gi ri þi, E - mi nö nü Ýs ke le, Ýt fa i ye Par ký, Ga zi os man pa þa/gop Mey da ný, Ka dý köy/ka dý köy Rýh tým, Ka dý köy/bað dat Cad de si, Kar tal/ Kay ma kam lýk ö nü, Þiþ li/ce va hir AVM ö nü, Þiþ li Me ci di ye köy Mey da ný, Pen dik/pen dik Sa hil, Sul tan bey li/sul tan bey li Mey da ný, Çek me köy/çek me köy Mey da ný, Üs kü dar/üs kü dar Mey da ný. Ýs tan bul / a a Fay ton lar daki at la rýn güb re si park lar da kul la ný la cak nýzmýr Bü yük þe hir Be le di ye si, Kor don fay ton la rý i çin A vus tur ya dan ge tir di ði Haf lin ger cin si ö zel e ði tim li at la - rýn a týk la rý ný da de ðer len di re cek. Gün de 2 to na yak la þan at dýþ ký sý, Ta rým Park ve Bah çe ler Da i re Baþ kan lý ðý ta ra - fýn dan, e ko no mik de ðe ri yük sek güb re ye dö nüþ tü rü le - cek. Be le di ye Ta rým sal Ya pý Þu be Mü dür lü ðü i le te mas ku ran Ý ZU LAÞ yet ki li le ri, ay da yak la þýk 60 to nu bu lan a - týk la rý güb re ye dö nüþ tür mek ü ze re ha re ke te geç ti. Ba rý - nak la rýn ze mi ni ne se ri len bit ki sel ma ter yal le bir lik te hay van dýþ ký la rýn dan o lu þan a týk la rýn her gün te miz - len me siy le or ta ya çý kan mal ze me ler e ko no mi ye ka - zan dý rý la cak. Ta rým sal Ya pý Þu be Mü dür lü ðü yet ki li - le ri, dýþ ký la rýn çev re ye ver di ði ra hat sýz lý ðý gi der mek ve e ko no mik de ðe re dö nüþ tür mek is te dik le ri ni be lir te - rek, A hýr lar dan gün de 2 ton, ay da 60 ton ci va rýn da a týk çýk ma sý bek le ni yor. Bun la rý bit ki sel ma ter yal le ka - rýþ tý ra rak de ðer li bit ki be si ni ne, top rak i yi leþ ti ri ci ma ter - ya le dö nüþ tür mek, park ve bah çe le ri miz de, ye þil a lan lar - da de ðer len dir mek is ti yo ruz de di. Yet ki li ler, kom post sa ha sýn da bir ay din len di ril dik ten son ra a týk la rýn hac mi - nin 6 i le 10 ton a ra sý na dü þe ce ði ni, bu mik tar da ki hay - van güb re si nin e ko no mik an lam da be le di ye i çin ö nem li bir ka zanç o luþ tu ra ca ðý ný i fa de et ti. Ýz mir / ci han Risk li bi na sý yý ký lan mað dur ol ma ya cak ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANI ERDOÐAN BAYRAKTAR, RÝSKLÝ BÝNALARI YIKARKEN BÝNA SAHÝBÝNE KOLAYLIKLAR SAÐLANACAÐINI, VATANDAÞI MAÐDUR ETMEDEN, ÝNCÝTMEDEN KENTSEL DÖNÜÞÜMÜ DEVAM ETTÝRECEKLERÝNÝ KAYDETTÝ. Ya sa, si hir li deð nek de ðil BAYRAKTAR, kent sel dö nü þüm ve di ðer ko nu - lar da i ki ta lep le ri ol du ðu nu vur gu la ya rak, bun lar - dan il ki nin Al lah ýn rý za sý, di ðe ri nin i se va tan - daþ la rýn duâ sý ol du ðu nu söy le di. Bre zil ya, Ar jan - tin, Mý sýr ve Çin gi bi ül ke le rin kent sel dö nü þüm le il gi li cid dî prob lem le ri ol du ðu nu ve bu prob le mi bir tür lü gi de re me dik le ri ni an la tan Bay rak tar, Bre - zil ya lý yet ki li le rin bu ko nu da ken di le rin den yar dým is te di ði ni bil dir di. Ba kan Bay rak tar, ya sa nýn si hir li bir deð nek ol ma dý ðý ný i fa de e de rek, Biz bu gün - den ya rý na bu i þi bi ti re ce ðiz di ye bir þey yok. Biz bu i þi baþ lat týk. A zim le, ka rar lý lýk la e li mi zi ta þýn al - tý na koy duk. Ni ye ti miz ha lis, ce sa re ti miz var. 2, 3, 5, 10 ve ya 20 yýl i çe ri sin de risk li bi na la rý, a fe te, dep re me da ya nýk sýz ya pý la rý sö küp a ta ca ðýz. O - nun i çin he pi mi zin gay ret le, ih las la, i nanç la, bil gi ve bi ri ki mi miz le bu i þe sa rýl ma mýz ve bir bi ri mi zi des tek le me miz lâ zým di ye ko nuþ tu. Bað cý lar Be - le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, Ba kan Bay rak - tar a ko nuþ ma sý nýn so nun da gü nün a ný sý na he di - ye ve pla ket tak dim et ti. Ýs tan bul / a a DOSYA NO: 2012/2000 TAL. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri: TAPU KAYDI : Ýstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt köyü, 1672 Ada 30 parsel m 2 yüzölçümlü Arsa vasýflý ana taþýnmazda; 22/299 arsa paylý 3. kat 14 baðýmsýz bölüm nolu mesken. NÝTELÝKLERÝ : Kýymet takdi ri ne ko nu ta þýn maz ta pu nun E sen yurt il çe si, E sen - yurt kö yü, 1672 a da, 30 par sel nu ma ra lý, 299,90 m 2 yü zöl çüm lü "Ar sa" ni te lik li a na ta - þýn ma zý ü ze rin de ki ze min de "U ður A part ma ný" o la rak ad lan dý rýl mýþ ra por da fo toð ra fý mev cut, dýþ cep he si cam mo za ik kap lý, 13 nu ma ra lý, 2 bod rum, ze min, 3 a det nor mal ve te ras kat tan o lu þan bi na da, te ras kat ta yer a lan 22/299 ar sa yal pý, 14 ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý mes ken ni te lik li ta þýn ma zý o lup ta þýn ma zýn yer al dý ðý bi na ad res o la rak E sen yurt il çe si, Na mýk Ke - mal Ma hal le si, Or ki de cad de si i le bað lan tý lý 101. so kak ü ze rin de yer al mak ta dýr. Bi na u la þý mý ko lay bir böl ge de yer al mak ta dýr. Çar þý, pa za ra, a lýþ ve riþ ve i ba det yer le ri ne, has ta ne ve o kul la ra ya kýn ko num da dýr. Bi na nýn yer al dý ðý böl ge de tek nik alt ya pý i ma lat la rý ta mam lan mýþ o lup böl ge ye ka - mu ve be le di ye hiz met le ri ve ril mek te dir. Çev re sin de ko nut, ti ca ret + ko nut ve sa na yi ti pi ya pý laþ - ma lar bu lun mak ta dýr. Kýy met tak di ri ne ko nu ta þýn ma zýn ke þif gü nü ka pý sý ça lýn mak la be ra ber ka pý sý ný a çan ol ma dý ðýn dan ö zel lik le ri kom þu lar dan so rul mak su re tiy le öð re nil miþ tir. Bu na gö re, mes ken, 2 a det o da, 1 a det sa lon, mut fak, ban yo, wc ve te ras bö lüm le rin den o luþ mak ta o lup brüt 130,00 m 2 'dir. Is lak ze min le ri se ra mik / fa yans, ku ru ze min le ri la mi nant par ke kap lý o lan mes ken de pen ce re ler pvc den ma mül çift cam lý dýr. Do ðal gaz bað lan tý sý nýn bu lun du ðu tes pit e di - len meskenin dýþ kapýsý çeliktir. ÝMAR DURUMU : Esenyurt Beledi ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün ta rih li ya zýsýn da; E sen yurt il çe si, 1672 a da, 30 par sel nu ma ra lý ta þýn ma zýn o nay lý i mar pla nýn da ko nut a la nýn da kal dý ðý be lir til mek te dir. KIYMETÝ : ,00 TL Birinci Satýþ günü : 04/09/ :00-11:10 Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 14/09/ :00-11:10 Saatleri arasýnda Büyükçekmece 3.Ýcra Müdürlüðü odasý- (E5 Karayolu üzeri Aymerkez AVM.karþýsý, Uðurlu- Koza Plaza 1.Kat BÜYÜKÇEKMECE/ÝST.) Adresinde 1)- Açýk artýrma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Ý kin ci sa týþ gü nü nün res mi ta ti le rast la ma sý ha - lin de i kin ci sa tý þýn ta ti li iz le yen ilk iþ gü nü ay ný yer ve sa at te ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik - tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn - da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si o ra nýn da na kit ve ya bu mik - tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di - ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Sa týþ tan do ðan Yüz de. 1. KDV i le ½ ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 TL i çin Yüz de 2 a þan kýs mý i çin Yüz de 1 Tel la li ye res mi borç lu ya a it o la - cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de linden ödenir. 3)- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a larýný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ýhaleye katýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar - dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay - rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat bedelinden alýnacaktýr. 5)- Þartname, ilan tari hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir örneði gönderilebilir. 6)- Satýþa iþtirak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 09/07/2012 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (Ýc.Ýfl. K. 126) Yönetmelik Örnek No: 27 Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: T. C. BÜYÜKCEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Su ri ye li has ta ve ya ra lý la ra i lâç YERYÜZÜ Dok tor la rý, Su ri ye li has - ta ve ya ra lý lar i çin bir TIR do lu su i - lâç gön der di. Pi ya sa de ðe ri 550 bin do lar lýk i lâç, Bi o far ma Ý lâç Sa na yi ta ra fýn dan ba ðýþ lan dý. Su ri ye li has - ta ve ya rar lý la rýn te da vi sin de kul la - nýl ma sý i çin Yer yü zü Dok tor la rý ta - ra fýn dan bir TIR do lu su i lâç yar dý - mý ya pýl dý. Bi o for ma Ý lâç Sa na yi ta - ra fýn dan ba ðýþ la nan pi ya sa de ðe ri 550 bin do lar lýk i lâç, bin ler ce Su ri - ye li nin sað lý ðý na ko vuþ ma sý i çin kul la ný la cak. Ger çek leþ tir di ði sað lýk o pe ras yon la rý i le bu böl ge de bin - ler ce ya ra lý nýn ve has ta nýn sað lý ðý - na ka vuþ ma sý na yar dým cý o lan Yer yü zü Dok tor la rý, Kar deþ Coð - raf ya lar da Sað lýk Ba ha rý Pro je si kap sa mýn da Lüb nan a bir ay ön ce de 6.7 mil yon do lar de ðe rin de 450 bin ku tu i lâç gön der miþ ti. Bu sü - reç te Yer yü zü Dok tor la rý, Lüb nan- Su ri ye sý ný rý nýn sý fýr nok ta sýn da 3 am bu lan sa sa hip bir tri aj mer ke - zin de Þu bat 2012 Ha zi ran 2012 ta rih le ri a ra sýn da 1500 Su ri ye li ya - ra lý nýn te da vi le ri ni ger çek leþ tir miþ - ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya Fet hi ye li dep rem ze de ye dev let yar dý mý ya pý la cak MUÐLA NIN Fet hi ye il çe sin de 10 Ha zi ran 2012 gü nü mey da na ge len 6 bü yük lü ðün de ki dep rem de e vi ne ka ya par ça sý dü þen Þa ban Ba ya zýt a dev let yar dý mý ya pý la cak. O tu ru la - maz ha le ge len, Pat lan gýç Ma hal le - si Hý dýr lýk Ca mii ya nýn da ki ev o na - rý la na ka dar, Fet hi ye Kay ma kam lý - ðý nca baþ ka bir yer ki ra lan ma sý tek lif e dil di. Ba ya zýt i se seb ze ye tiþ - ti re rek pa zar da sat tý ðý ný ve seb ze le - ri nin ba þýn da bu lun mak is te di ði ni bil dir me si ü ze ri ne ken di si ne Ký zý - lay ça dý rý te min e dil di ve a i le nin zo run lu gi der le ri i çin pa ra yar dý mý ya pýl dý. Ko nuy la il gi li a çýk la ma ya - pan Muð la Va li si Fa tih Þa hin, Þa ban Ba ya zýt la i le ti þim kur duk la rý ný, Fet - hi ye Kay ma ka mý A li Ka ra te ke li i le Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dü rü Gür - büz Ka ra bu lut un, dep rem ze de yi ha sar lý e vin de ve ba rýn mak ta ol du - ðu ça dýr da zi ya ret et ti ði ni söy le di. Muð la / ci han GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Dr. Mehmet Kaðan'ýn eþi Hülya Kaðan baþarýlý bir ameliyat geçirmiþtir. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Haznedar Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Dr. Mehmet Kaðan'ýn eþi Hülya Kaðan baþarýlý bir ameliyat geçirmiþtir. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Baþakþehir Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Dr. Mehmet Kaðan'ýn eþi Hülya Kaðan baþarýlý bir ameliyat geçirmiþtir. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Selamet Arslan ve Eþi Va li Har put, if tar se vin ci ne or tak o lu yor BURSA Va li si Þa ha bet tin Har put Ra ma zan do la yý sýy la va tan daþ la rý e vin de zi ya ret e de rek on lar la be ra ber if tar e di yor. Va li Har put Her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da Ra ma za nýn ilk if ta rý ný Yýl dý rým da i ka met e den ve mü te va zi bir va - tan daþ o lan Kök sal Zen gin in e vin de Ýf tar aç tý. Va li Þa ha bet tin Har put e þi Fun da Har put, Yýl dý rým Kay ma ka mý Meh met ya pý cý ve e þi Tür kan Ya pý cý i - le bir lik te gel di ði ev de an ne si ba ba sý ve ço cuk la rýy la bir lik te ya þa yan Kök sal Zen gin ve a i le bü yük le ri i le bir lik te if tar aç tý. Çok sa mi mî bir ha va da ge çen if tar prog ra mýn da Kök sal ýn ba ba sý Ni met Zen gin i le bir sü re soh bet e de rek bir sý kýn tý la rý ný o lup ol ma dý ðý ný so ran Va li Har put un ken di le ri ni zi ya re tin den do la yý yaþ lý ka dýn Bað da gül Zen gin göz yaþ la rý ný tu ta ma dý. Va li Har put un ni çin að la dý ðý ný sor ma sý ü ze ri ne yaþ lý ka dýn sa yýn va lim bir an da si zi kar þým da gö - rün ce he ye can lan dým ve i çim den að la mak gel di. O ka dar mut lu ol dum ki an - la ta mam. Kýrk yýl dü þün sem bir Va li nin e vi mi ze ge le ce ði ak lý ma gel mez di. Al - lah siz den ra zý ol sun. Bu mü ba rek Ra ma zan gü nün de e vi mi ze ge le rek sof ra - mý zý þen len dir di niz. Bi zi çok mut lu et ti niz. Sað o lun di ye rek duy gu la rý ný i fa de et ti. A i le fert le riy le soh bet e den Va li Har put, da ha son ra ev de ki ço cuk la ra çe - þit li he di ye ler le bay ram lýk lar ver di. Va li Har put ve be ra be rin de ki ler ve da la þa - rak ev den ay rýl dý lar. Bur sa / Hü se yin Hiç dur maz Bað cý lar Be le di ye si nden þe hit ve ga zi a i le le ri ne if tar BAÐCILAR Be le di ye si, þe hit a i - le le ri, ga zi ve ga zi a i le le ri i çin Halk Sa ra yý nda ver di ði if tar ye me ði ver di. Ýf tar ye me ði ne ka tý lan Çev re ve Þe hir ci lik Ba - ka ný Er do ðan Bay rak tar, þe hit, þe hit ya ký ný ve ga zi ol ma nýn ay rý bir mut lu lu ðu ol du ðu nu, çün kü on la rýn di ni mü bin ve va tan i çin þe hit ve ga zi ol du - ðu nu söy le di. Bað cý lar Be le di - ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý da bu if tar sof ra sý nýn çok an - lam lý ol du ðu nu, þe hit ve ga zi a i le le riy le be ra ber ay ný duy gu - yu pay laþ týk la rý ný söy le di. Þe - hit a i le le riy le be ra ber ay ný sof - ra da bu luþ ma nýn bü yük bir þe - ref kay na ðý ol du ðu nu vur gu la - yan Ça ðý rý cý, ül ke de ve dün ya - nýn hiç bir ye rin de in san ka ný ak ma ma sý di le ðin de bu lun du. Bað cý lar Kay ma ka mý Vey sel Yur da kul da þe hit le rin Al lah ka - týn da çok de ðer li ve þe hit lik mer te be si nin yü ce ol du ðu nu vur gu la ya rak, et kin li ðe ka tý lan - la ra te þek kür et ti. Ýs tan bul / a a Er do ðan Bay rak tar Bay rak tar, Tür ki ye nin 166 nok ta sýn da kent sel dö nü þüm ya pý yo ruz. Ga zi an tep in den tu tun Kars ý na, Er zin can ýn dan tu tun An ka ra sý na, Ýs tan bul u na ka dar kent sel dö nü þüm dal ga dal ga de vam e di yor dedi.

7 Y DÜNYA 7 ÞAM A DA SAL DI RI ÞAM Ha ber A ðý (SNN), Su ri ye nin baþ þeh ri Þam ýn bir çok bel de - si nin ha va des tek li o la rak bom ba la dý ðý ný bil dir di. SNN, baþ þeh - rin Dru þa, Ka tan ve Ma za mi ye bel de le ri nin he li kop ter ve a ðýr si - lâh lar la bom ba lan ma sý so nu cun da çok sa yý da ö lü ve ya ra lý la rýn bu lun du ðu nu kay det ti. Or du bir lik le ri nin bel de le ri tank ve zýrh lý a raç lar la ku þa tý ðý ný ak ta ran SNN, as ke ri le rin bas kýn dü zen le dik - le ri ev le re za rar ver di ði ni ak tar dý. SNN, Mu da mi ye ve De ra ya bel de le ri a ra sýn da bo ðaz la rý ke si le rek öl dü rü len kim li ði be lir siz 5 ce se din bu lun du ðu nu ö ne sür dü. Ýs tan bul / a a HA VA DAN VE KA RA DAN BOM BAR DI MAN BEÞ ÞAR E sad yö ne ti mi ne bað lý ol du bir lik le ri, tank lar la baþ lat tý ðý Ha lep e sal dý rý yý, sa vaþ u ça ðý ve he li kop ter ler le sür dü rü yor. Ha lep te ça týþ ma la rýn baþ la ma sý ve Ha lep te ki Suk ke ri ban li yö sü ne ha va des tek li a ðýr si lâh lar la sal dý rý, þe hir mer ke zin de pa ni ðe yol aç tý. Ha - lep in Suk ke ri ban li yö sün de Öz gür Su ri ye Or du su (Ö SO) ve E sad yö - ne ti mi ne bað lý Su ri ye Or du su a ra sýn da þid det li ça týþ ma la rýn geç ti ði - ni be lir ti li yor. E sad güç le ri, Ha lep in Seyf ud Dev le ve Sa hur ol mak ü ze re pek çok ma hal le ye tank lar la sal dý rý dü zen li yor. Ha lep / a a YE NÝ BÝR TRA JE DÝ YA ÞAN MAK Ü ZE RE RUSYA Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser - gey Lav rov, Su ri ye de ye ni bir tra je di nin ya þan mak ü - ze re ol du ðu nu a çýk la dý. So çi de Ja pon ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ko ic hi ro Gem ba i - le bir a ra ya ge len Lav rov, gö rüþ me son ra sý dü zen le - nen ba sýn top lan tý sýn da Su ri ye de ya þa nan la ra yö - ne lik a çýk la ma lar da bu lun du. Þu an Ha lep in si lâh lý mu ha le fe tin e lin de ol du ðu nu be lir ten Lav rov, þe hir de ye ni bir tra je di nin ya þan mak ü ze re ol du ðu nu söy le di. Lav rov ay rý ca, Su ri ye hü kü me tin den du ru mun üs te sin den gel me si ni um ma nýn ger çek çi ol ma dý ðý ný be lirt ti. Mos ko va / a a HALEP SAVAÞI ÖZ GÜR SU RÝ YE OR DU SU Ý LE E SAD GÜÇ LE RÝ A RA SIN DA ÜL KE NÝN E KO NO MÝ VE TÝ CA RET MER KE ZÝ O LA RAK BÝ LÝ NEN HA LEP ÞEH RÝ NÝN KON TRO LÜ NÜ E LE GE ÇÝR MEK Ý ÇÝN TAM BÝR SA VAÞ YA ÞA NI YOR. SURÝYE'NÝN Ha lep þeh ri ne sevk e di len tank lar þeh re gir di ve Se la hat tin böl ge sin de ha van top la rýy la a teþ a çýl ma ya baþ lan dý. Suk ke ri böl ge sin de de ay rý ca yo ðun ça týþ ma lar baþ la dý. Su ri ye or du su top ve tank sal dý rý la rý nýn ya ný sý ra he li kop ter ler de kul la ný yor. Ön ce ki gün Su ri ye as ker le ri nin Ha lep e sa vaþ u çak la rý ve tank lar la bü yük bir sal dý rý ha zýr lý ðýn da ol du ðu i le ri sü rül müþ tü. Öz gür Su ri ye Or du su ko mu tan la rýn dan Me mun Giz zi de Su ri ye or du su nun Ha ma ve Þam dan 100 den faz la tan kýn Ha lep e doð ru sevk e dil di ði ni be lirt miþ ti. GER ÇEK BÝR SA VAÞ Öz gür Su ri ye Or du su (Ö SO) ko mu tan la rýn dan E bu Ah med El-Ha le bi, E sad re ji mi ne bað lý Su ri ye or du su i le mu ha lif le rin o luþ tur du ðu Öz gür Su ri ye Or du su a ra sýn da sa vaþ ya þan dý ðý ný i fa de et ti. Ha le bi, Se la had din de þid det li pat la ma lar mey da na gel di. Ý ki or du a ra sýn da ger çek bir sa vaþ ya þa ný yor i fa de le ri ni kul lan dý. Se la had din ma hal le sin de on lar ca tan kýn mev zi len di ði - Halk, kendi imkânlarýyla þehirden kaçmaya çalýþýyor. Ordusu tanklarla Halep'e giren Esad, özellikle sivilleri dikkate almamakla suçlanýyor. FO TOÐ RAF: A A ni an la tan Ha le bi, tank la rýn sem ti rast ge le bir þe kil de top a te þi ne tut ma sýn da çok sa yý da e vin yý kýl dý ðý ný ve ha sar gör dü ðü nü söy le di. Þe hir de ki Ba as Par ti si nin þu be si nin de Ö SO nun e li ne geç ti ði ne vur gu ya pan mu ha lif ler, o pe ras yon lar dolayýsýyla hal kýn þeh ri terk et me ye baþ la dý ðý ný kay det ti. GO LAN LI DÜR ZÝ LER DES TE ÐÝ NÝ ÇEK TÝ Ýs ra il iþ ga lin de ki Go lan te pe le rin de ya þa yan Dür zi ler in Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a o lan des tek le ri her ge çen gün a za lý yor. Su ri ye de ki o lay la rýn baþ lan gý cýn da E sad a bað lý lýk la rý ný be lir ten Dür zi ler, ge li nen nok ta da E sad re ji mi ne kar þý ses le ri ni yük selt me ye baþ la dý. Go lan ýn Bu ka ta ka sa ba sýn da ya þa yan dok tor A li E bu A vad, Bu ra da ki bir çok in san E sad i le va tan la rý a ra sýn da bir ay rým ya pa maz, E sad ýn ge lip bi zi Ýs ra il iþ ga lin den kur ta ra ca ðý na i na nýr dý. Fa kat bu gün ler de E sad ýn yap týk la rý ný gör dü ðü müz de, bu bü yük ya la nýn so na er di ði ne þa hit ol duk. Ar týk bir çok ki þi E sad re ji mi nin düþ me si ni is ti yor þek lin de ko nuþ tu. Þam / a a LÝB YA ÞART LA RI SU RÝ YE DE YOK! BEYAZ Sa ray Söz cü sü Jay Car ney, Lib - ya da u lus lar a ra sý top lu mun mü da ha le si - ne i zin ve ren þart la rýn Su ri ye de bu lun ma - dý ðý ný söy le di. Car ney, Su ri ye de ki son du - ru ma da ir so ru la rý ce vap lar ken, Ha lep te ki du ru mun son de re ce kay gý oluþturduðunu, E sad güç le ri nin si vil hal ka yö ne - lik o pe ras yon la rý ný çir kin ve ký nan ma sý ge re ken sal dý rý lar o la rak ta ným la dý. Car - ney, baþ ka bir so ru ü ze ri ne, E sad ýn ül ke - de ki kon tro lü nün a zal dý ðý ný, ne re dey se her gün üst dü zey hü kü met ve as ke rî yet - ki li le rin gö rev le ri ni bý rak tý ðý nýn gö rül dü ðü - nü i fa de e de rek, E sad ýn gün le ri nin sa yý lý ve ik ti dar dan git me si nin de ka çý ný la maz ol du ðu nu be lirt ti. Was hing ton / a a BÜ YÜ KEL ÇÝ, MU HA LÝF LE RÝN SAFI NA KA TIL DI SURÝYE'NÝN Minsk Bü yü kel çi si Fa ruk Ta - ha, mu ha lif le rin saf la rý na ka týl dý. Su ri ye U - lu sal Mec li si (SUK) Ü ye si Fev zi Za ki roð lu, Be yaz Rus ya da gö rev ya pan Bü yü kel çi Fa ruk Ta ha nýn 6 ay ön ce Þam a dön me si i çin Su ri ye Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan al dý ðý ta li ma tý ye ri ne ge tir me di ði ve 16 Tem - muz da Minsk ten ay rýl dý ðý ný i fa de et ti. Za ki roð lu, Ta ha nýn mu ha lif le rin saf la rý na ka týl dý ðý ný be lirt ti. Su ri ye nin Bað dat Bü - yü kel çi si Ne vaf Fa ris 11 Tem muz da, Su ri - ye nin Kýb rýs Rum ke si min de ki Lef ko þe Bü yü kel çi si La mi a el-ha ri ri 24 Tem - muz da, A bu Da bi Bü yü kel çi si Ab dul la tif Deb bað i se 25 Tem muz da, ül ke de ki þid - det o lay la rý na tep ki o la rak gö re vin den ay rýl mýþ tý. Ýs tan bul / a a ÇÝN: SU RÝ YE SO RU NU BA RIÞ Ý ÇÝN DE ÇÖ ZÜL ME LÝ ÇÝN Halk Kur tu luþ Or du su nun 85. ku ru luþ yýl dö nü mü ve si le siy le Hil ton da ya pý - lan re sep si yon kut la ma sý na Çin Halk Cum hu ri ye ti An ka ra Bü yü kel çi si Gong Xi a - os heng ve el çi lik te gö rev li As ke rî A te þe Sen. Col. Lu Da li de ka týl dý. As ke rî A te þe Sen. Col. Lu Da li, Su ri ye de ya þa nan iç ka rý þýk lýk lar ü ze ri ne de ðer len dir me ler de bu lun du. Çin i le Su ri ye nin a ra sý nýn son dö nem ler de çok ka rý þýk ol du ðu nu vur gu - la yan Lu Da li, Su ri ye so ru nu nun ba rýþ i çin de çö zül me si ge re ki yor, çün kü ya þa - nan ça týþ ma lar bu sü re ce dar be in di ri yor. Sa de ce u lus lar a ra sý dü zey de ya pý la cak an laþ ma lar la bu prob le min çö zü le bi le ce ði ne i na ný yo rum de di. An ka ra / a a BM, Myanmar da soruþturma istedi BM Ýnsan Haklarý Komisyonu Arakan bölgesindeki insan haklarý ihlalleriyle ilgili ciddi endiþeleri olduðunu açýkladý. Komisyondan yapýlan açýklamada, bu bölgedeki Budist ve Müslüman toplumlar arasýndaki olaylar konusunda acil ve baðýmsýz bir soruþturma çaðrýsý yaptý. Komisyon Sözcüsü Rupert Colville, baðýmsýz kaynaklardan, Mayýs sonunda baþlayan olaylarda güvenlik güçlerinin yanlý davrandýðý ve olaylara müdahale etmek bahanesiyle Müslümanlarý hedef aldýðýna dair bilgiler edindiklerini söyledi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliði Sözcüsü Andrej Mahecic ise bölgede 80 binden fazla insanýn evlerini terk etmek zorunda kaldýðýný tahmin ettiklerini ifade etti. Cenevre / cihan Mescid-i Aksa ya giriþ serbest olsun ÝSRAÝL askerleri, Cuma namazýný Mescid-i Aksa da kýlabilmek için Ýsrail in Ramallah ve Kudüs þehirleri arasýna kurduðu Kalandiya barikatýný geçmek isteyen Adiy Es-Saravi (33) isimli Filistinliyi engelledi. Adiy es-saravi gibi Cuma namazýný Mescid-i Aksa da kýlmak isteyen çok sayýda Filistinliye engel olan Ýsrail askerleri ancak 40 yaþýn üstündekilerin mescide giriþine izin veriyor. Ýbrahim Kamil (28), Mescid-i Aksa da namaz kýlabilmek için 40 yaþýný geçtiðim günlerin bir an önce gelmesini istiyorum dedi. Ömer el-rimavi (44) ise Ýbrahim ve Muntasýr (13) isimli ikizlerinin Ýsrail askerleri tarafýndan mescide girmelerinin engellendiðini söyledi. Filistinli gençler, Arap ülkelerine, Ýsrail in Mescid-i Aksa ya giriþte uyguladýðý yaþ sýnýrlamasýný kaldýrmasý için giriþimde bulunmalarý çaðrýsýnda bulundu. Bu arada Mesid-i Aksa Mirasý Vakfý ndan yapýlan açýklamada, Mescid-i Aksa da dün 100 binden fazla kiþinin Cuma namazý kýldýðý belirtildi. Ramallah / aa Obama, ABD nin Ýsrail e baðlýlýðýný onayladý! ABD Baþkaný Barack Obama, Ýsrail e 70 milyon dolar ek askeri yardýmý onayladý. Obama, Oval Ofis te Ýsrail e 70 milyon dolar ek askerî yardýmý öngören yasa tasarýsýný imzalarken yaptýðý açýklamada, tasarýnýn, ABD nin Ýsrail e sarsýlmaz baðlýlýðýný vurguladýðýný söyledi. Washington / aa

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr Spo run i nanç la im ti ha ný Geç miþ yýl la ra nis bet le müs bet yön de de ðiþ me ol sa da, Tür ki ye de ki spor ku lüp le ri i nanç lar ko nu sun da i yi bir im ti han ve re mi yor. El bet te ge nel le me yap mak ya nýl tý cý o lur, a ma bil has sa bü yük ku lüp ler fut bol cu la rýn i nan cý na ve i ba de ti ne en gel ol ma ya ça lý þý yor lar. Spor a dam la rý nýn ba ha ne le ri de ha zýr: Bir fot bol cu na maz ký lar ya da o ruç tu tar sa per for mans ý dü þer, i yi top oy na ya maz, ta ký ma za rar ve rir. Ýlk ba kýþ ta hak lý gi bi gö rü nen bu ka na at, te mel de yan lýþ týr ve de ðil Tür ki ye, dün ya ger çek le riy le de ör tüþ mü yor. Bir de fa, spor ku lüp le ri nin na maz ko nu sun da fut bol cu la ra zor luk çý kar ma sý, na maz kýl mak is te yen le ri dýþ la ma sý hiçbir þe kil de ka bul e di le mez. Ne ya zýk ki ya kýn geç mi þi miz de na maz ký lan fut bol cu lar ço ðu za man med ya lin ci ne de ma ruz kal mýþ, i ti bar sýz laþ tý rýl ma sý i çin ça lý þýl mýþ týr. Na maz ký lan bir spor cu nun ta ký ma ne za ra rý o lur? Na ma zýn bel li va kit le ri var ve o va kit ler de ge nel lik le ya pý lan spo ra ma ni ol maz. Hem dün ya da pek çok fut bol cu, ken di i nan cý nýn ge rek le ri ni ye ri ne ge ti re bi lir ken ve bun lar o ül ke ler de prob lem o la rak gö rül mez ken, na maz, ni yaz ya da o ruç; Tür ki ye de ni çin prob lem o la rak gö rül sün? E ðer ha ber ler doð ru i se Fe ner bah çe, ya ban cý bir fut bol cu su nu sýrf o ruç tu tu yor ve bun da ýs rar e di yor di ye göz den çý kar mak ü ze rey miþ. Ýl gi li ha ber de ki bil gi le rin bir kýs mý þöy le: Mo us sa Sow, Ra ma zan a yýy la bir lik te o ruç ko nu sun da ki ka tý tu tu mu nu sür dü rün ce, Tek nik Di rek tör Ay kut Ko ca man ve sa rý-la ci vert li yö ne ti min en di þe len me si ne ne den ol du. Fe ner bah çe Yö ne ti mi, bü tün ýs rar la ra rað men o ruç tu tan ve per for man sý hýz la dü þen Se ne gal li gol cüy le a cil bir top lan tý yap ma ka ra rý al dý. For vet a ra yýþ la rý na baþ la yan sa rý-la ci vert li le rin, i yi bir tek lif gel me si ha lin de Sow u sa ta ca ðý bil di ril di. Di ni ne çok ö nem ve ren ve mut la ka o ruç tut mak is te di ði ni söy le yen Se ne gal li gol cü nün sý cak ik lim ko þul la rý ne de niy le dü þen per for man sý Ko ca man ý ka ra ka ra dü þün dü rür ken, sa rý-la ci vert li yö ne tim, Sow la top lan tý yap ma yý ka rar laþ týr dý. (...) Sow un ýs rar la i ba de ti ni yap mak is te me si ne de niy le ha re ke te ge çen sa rý-la ci vert li le rin ça lýþ ma la ra baþ la dýk la rý i fa de e dil di. Yö ne tim, Ra ma zan a yý bo yun ca o ruç tut mak is te yen Sow i le yo la de vam e dip et me ye ce ði ni ö nü müz de ki gün ler de ka ra ra bað la ya cak. (Mil li yet, 27 Tem muz 2012) Ha ber de ki dil dik ka ti ni zi çek ti mi? Mo us sa de dik le ri, bil di ði miz Mu sa ol sa ge rek. Hem, O ruç ko nu sun da ki ka tý tu tu mu, bü tün ýs rar la ra rað men o ruç tu tan ve per for man sý hýz la dü þen, sý cak ik lim ko þul la rý ne de niy le dü þen per for mans, Sow un ýs rar la i ba de ti ni yap mak is te me si ne de niy le ha re ke te ge çen, Ra ma zan a yý bo yun ca o ruç tut mak is te yen... þek lin de ki yak la þým, ka ra rýn ve ril di ði ve ba ha ne a ran dý ðý ný ak la ge tir mi yor mu? Baþ ka la rý ne der bil mi yo ruz, a ma O ruç ko nu sun da ki ka tý tu tu mu, bü tün ýs rar la ra rað men o ruç tu tan, ýs rar la i ba de ti ni yap mak is te(...)yen... Mu sa Sow u can-ý gö nül den teb rik e di yor, o na duâ cý ol du ðu mu zu da i fa de e di yo ruz. Bir de fa, na maz gi bi i ba det le rin spor cu lu ða ma ni o la rak gö rül me si ni an la mak ve i zah et mek müm kün de ðil. O ruç, gö rü nüþ te ge çi ci bir ma ni gi bi an la þýl sa da o da ha ki kî bir ma ni de ðil. Ý yi ni yet li ve in saf lý o lan yö ne ti ci ler, bu ko nu da spor cu la rý na yar dým cý o lur. O ruç tu tan la ra bi raz da ha say gý ge rek mez mi? Ni ha ye tin de bir ay lýk bir sü re... An tren man sa at le ri de ðiþ ti ri le rek muh te mel za ra rý en a za in dir mek gi bi yol lar var ken, bir an lam da ik na o da sý ku rup, O ruç tut ma! de mek ya ký þýk a lýr mý? Böy le yan lýþ la ra im za a tan lar, en gü ven dik le ri o yun cu la rýn sa kat lan ma ya ca ðý ný ga ran ti e de bi lir ler mi? O ruç tu tan fut bol cu ya top oy nar ken sa kat la nan fut bol cu ka dar mü sa ma ha gös ter mek çok mu zor? Biz ce, spor a dam la rý böy le bir im ti ha ný kay bet me me li... Not: Baþ ta, E ðer ha ber ler doð ru i se no tu düþ müþ tük ki, hak lý çýk týk. Ya zý ya yý na ha zýr la nýr ken Fe ner bah çe nin a çýk la ma sý gel di. Bu na gö re, FB fut bol ta ký mý tek nik he ye ti nin, Mo us sa Sow un o ruç tut ma sýy la il gi li her han gi bir ta sar ru fu ve bu du rum dan kay nak la nan bir kad ro ter ci hi nin söz ko nu su ol ma dý ðý i fa de e di li yor ve Bu yön de ya pý lan ha ber ler, med ya men sup la rý nýn ken di yo rum la rýn dan i ba ret tir, i ti bar e dil me me si ni ri ca e de riz de ni li yor. (A A, 28 Tem muz 2012) An cak u mu mî an lam da böy le bir ka na at ol du ðu da bel li. Do la yý sýyla ha ber ya lan lan mýþ ol sa da pren sip ler ba zýn da i fa de et ti ði miz tes bit ler ge çer li dir. Hiç kim se nin na ma zý, o ru cu ba þa rý ya en gel o la rak gö rül me me li. DE MOK RAT Par ti Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal, Su ri ye de 20 bi nin ü ze rin de in sa nýn öl dü ðü nü ha týr la ta rak, Ken di hal ký na zul me den bir ik ti da rý, bir re ji mi o nay la ya bil me miz müm kün de ðil dir de di. Uy sal, An ka ra da bir o tel de De mok rat Par ti Ku ru cu lar Ku ru lu ü ye le ri ne if tar ver di. Uy sal, Su ri ye de mey da na ge len o lay la rýn tüm Tür ki ye yi üz dü ðü nü be lir te rek, Mü ba rek Ra ma zan a yýn da mil let o la rak ü zün tü müz bü yük tür. Ken di hal ký na zul me den bir ik ti da rý bir re ji mi o nay la ya bil me miz müm kün de ðil dir di ye ko nuþ tu. Su ri ye de ki ge liþ me le rin her ge çen gün en di þe le ri ar týr dý ðý ný i fa de e den Uy sal, o lay la rýn sa de ce Su ri ye nin ken di i çe ri si ne de ðil, böl ge ye de si ra yet e de bi le cek ge liþ me le ri be ra be rin de ta þý dý ðý ný i fa de et ti. Uy sal, Tür ki ye nin Su ri ye de ya þa nan o lay lar da ta raf ol du ðu nu i le ri sü re - Lice þe hitleri duâlarla u ður landý DÝ YAR BA KIR'IN Li ce il çe sin de, as ke rî a ra cýn ge çi þi sý ra sýn - da te rö rist ler ce men fe ze ko nul muþ pat la yý cý nýn in fi lak et ti - ril di ði sal dý rý da þe hit o lan askerlerden er Ka dir Ka yýk çý Ýs - tan bul da, ast su bay Sel man Ak su i se Ýz mir de top ra ða ve - ril di. Þe hit as ker ler den er Ka dir Ka yýk çý i çin A ta köy 5. Ký sým Ca mi si nde tö ren dü zen len di. Þe hi din Türk Bay ra ðý na sa rý lý ta bu tu nun ba þýn da i ki as ke rin nö bet tut tu ðu tö ren de, Cum - hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin i - le di ðer pro to kol ü ye le ri, þe hi din ba ba sý Re cep, an ne si A zi - me, kýz kar de þi Zin nur ve a ða be yi Be sim Ka yýk çý ya ta zi ye - le ri ni i let ti. Ca mi de öð le na ma zý ön ce sin de Kur ân-ý Ke rim o kun du. Þe hit er Ka yýk çý nýn ce na ze si, öð le vak ti ký lý nan ce - na ze na ma zý nýn ar dýn dan say gý ge çi þi nin ar dýn dan as ke ri ce na ze a ra cý na ko nu la rak gö tü rül dü ðü E dir ne ka pý Þe hit li - ði ne top ra ða ve ril di. Þe hi din ya kýn la rý nýn tö ren bo yun ca me ta net le ri ni ko ru duk la rý göz len di. AÝLE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, sos yal so rum lu lu ðun, ta rih ten ge len bir mi ras ol du ðu nu be lir te rek, genç le rin mut la ka Da rü la ce ze ye ge lip bu at mos fe ri gör me si ve ya þa ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Þa hin, Da rü la ce ze de dü zen le nen if tar da yap tý ðý ko nuþ ma da, ra ma za nýn sa de ce mi de le rin boþ bý ra kýl dý ðý bir ay ol ma dý ðý ný; zen gi nin yok su lu an la ma sý, kö tü a lýþ kan lýk lar dan u zak la þýl ma sý ve ki þi nin i yi li ðe yö nel me si i çin bir fýr sat o luþ tur du ðu nu söy le di. Da rü la ce ze nin, ki li se, hav ra ve ca mi nin ay ný av lu da bu luþ tu ðu bir me kan ö zel li ði ta þý dý ðý na i þa ret e den Þa hin, Sul tan Ab dül ha mid i an la mak i çin bu ra yý gör mek ve bu me ka nýn in ce li ði ni i yi a na liz et mek ge rek ti ði ni kay det ti. ÝNGÝLTERE Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði ü ye lik sü re ci ni her za man des tek le dik le ri ni be lir te rek, Bu ko nu da ö nem li i ler le me ler ol ma sý ný biz de is ti yo ruz de di. Baþ ba kan Er do ðan i le yap tý ðý gö rüþ me nin ar dýn dan a çýk la ma lar da bu lu nan Ca me ron, Tür ki ye i le Ýn gil te re a ra sýn da ki i liþ ki le rin her za man çok güç lü ol du ðu nu, bu i liþ ki le rin ge liþ ti ril me si ne baþ ba kan o la rak ken di si nin de ö nem ver di ði ni söy le di. Ca me ron, baþ ba kan ol du ðun da ilk zi ya ret et ti ði ül ke ler den bi ri nin de Tür ki ye ol du ðu nu be lirt ti. Tür ki ye i le Ýn gil te re a ra sýn da ki dýþ ti ca ret hac mi nin ö nem li öl çü de art tý ðý ný kay de den Ca me ron, i ki ül ke a ra sýn da sa de ce e ko no mik a lan da de ðil, her a lan da i liþ ki le rin i yi du rum da ol du ðu nu söy le di. Ýn gil te re Baþ ba ka ný Ca me ron, þun la rý kay det ti: Çok kuv vet li si ya si rek, Tür ki ye ma a le sef ken di i çin de ki fay hat la rý ný te tik le ye bi le cek, te rör le mü ca de le sin den baþ la ya rak, böl ge de ki Kürt me se le si ni ül ke le rin ken di iç me se le si ol mak tan çý ka rýp u lus la r a ra sý laþ ma sý ný te min e de cek bir ze mi ne ik lim a ça cak po li ti ka la rý ter cih et miþ tir de ðer len dir me sin de bu lun du. I rak ta 2003 mü da ha le sin den son ra Tür ki ye nin I rak ýn fe de ra tif ya pý ya bö lün me si ne kar þý çýk tý ðý ný i fa de ÞEHÝDE SARILIP, AÐIT YAKTILAR Þehit Astsubay Selman Aksu için Bostanlý Beþikçioðlu Camii nde öðle namazýnýn ardýndan kýlýnan cenaze namazýna, ailesi ve yakýnlarýnýn yaný sýra Ýzmir Valisi Cahit Kýraç, Ege Ordu Komutaný Orgeneral Abdullah Atay ile askeri ve sivil erkan ve vatandaþlar katýldý. Anne Þerin Aksu ile ailenin kadýn fertleri, cenaze namazý öncesi, þehidin Türk Bayraðýna sarýlý naaþýný öperek aðýtlar yaktý. Þehit Astsubay Aksu için kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan askerî tören düzenlendi. Þehit annesi Þerin Aksu, cenaze namazý ve askerî tören boyunca oðlunun asker þapkasýný elinde tuttu. Törenin ardýndan þehit astsubay Selman Aksu, Kadifekale Þehitliði nde topraða verildi. Ýs tan bul / a a Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, iftar yemeði öncesi Darülaceze sakinleri ile sohbet etti. FO TOÐ RAF: AA Genç lerimiz, mut la ka Da rü la ce ze yi gör me li Ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan ga ze te ci le re de ðer len dir me ler de bu lu nan Ba kan Þa hin, 117 yýl ön ce Da rü la ce ze gi bi bir ya pý yý ha ya ta ge çi ren a ta la rýn ev lat la rý ol duk la rý ný be lir te rek, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Ön ce lik le genç le ri mi ze, ço cuk la rý mý za bu va kýf me de ni ye ti ni öð ret me miz, ya þa ma la rý ný sað la ma mýz ge rek ti ði ni çok ö nem si yo rum. Sos yal so rum lu luk de di ði miz þey bi ze ta ri hi miz den ge len bir mi ras. Genç ler mut la ka bu at mos fe ri gör me li, ya þa ma lý. Ýl la ma lî des tek ver mey le sa da ka ol maz. Yap tý ðý nýz bir dav ra nýþ, en kü çük bir des tek de bir sa da ka dýr, o da bir sos yal so rum lu luk tur. Bü tün Ýs tan bul da ya þa yan hal ký mý zý bu ra ya da vet e di yo rum. Ýs tan bul / Ye ni As ya Cameron: Tür ki ye nin ü ye li ði ni des tek li yo ruz bir i liþ ki miz var. Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði ü ye lik sü re ci ni her za man des tek le dik. Bu ko nu da ö nem li i ler le me ler ol ma sý ný biz de is ti yo ruz. Bu gün ko nuþ tu ðu muz en ö nem li ko nu, Su ri ye de de vam et mek o lan deh þet ve ri ci o lay lar dý. Bu ko nu da çok cid dî en di þe le ri miz var. Bu en di þe le ri miz de vam et mek te. Ö zel lik le Ha lep böl ge sin de re ji min a ta bi le ce ði ger çek ten çok teh li ke li ve deh þet ve ri ci a dým lar o la bil me si ih ti ma li bi zi en di þe len di ri yor. Ta bi bu ke sin lik le ka bul e di le mez bir du rum o la cak týr. Çün kü hiç bir þe kil de bu tip a dým lar meþ ru ol ma ya cak týr. Böy le bir sü reç i çe ri sin de Su ri ye de ki re ji min gö rev den ay rýl ma sý ge re kir ve u lus lar a ra sý bas ký da za ten bu sü reç i çe ri sin de de vam e de cek tir. Bu re ji min bu þe kil de de vam et me me si ko nu sun da u lus lar a ra sý bas ký yý art týr ma ya de vam e de ce ðiz. Lon dra / a a Uy sal: Hal ký na zul me den bir ik ti da rý o nay la ma yýz e den Uy sal, bu gün i se mer ke zi I rak hü kü me ti i le bað la rýn kop tu ðu nu an cak Ku zey I rak i le pet rol ve gaz an laþ ma sý ya pýl dý ðý ný söy le di. Bur ma da mey da na ge len o lay la rýn bü yük bir ya ra ol du ðu nu söy le yen Uy sal, Pek çok a cý lar ya þan mak la be ra ber ö zel lik le u lus la r a ra sý ka mu o yu nun Müs lü man lar a yö ne lik soy ký rým la ra ses siz kal ma sý biz le ri de rin den üz mek te dir di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Þim þek: Her ke sin be nim a na ya sam di ye ce ði bir a na ya sa ha zýr lý yo ruz MALÝYE Ba ka ný Meh met Þim þek, Tür ki ye nin hak ve öz gür lük ler an la mýn da ka tet ti ði me sa fe i le so run la rý çö ze cek le ri ni, bu se bep le her ke sin be nim a na ya sam di ye ce ði bir a na ya sa ha zýr la dýk la rý ný söy le di. Ba kan Þim þek, Koz luk il çe sin de e þi ta ra fýn dan terk e di len 14 ço cuk lu Muh si ne Gül dü yü e vin de zi ya ret et ti, so kak ta ço cuk la ra o yun cak da ðýt tý. Da ha son ra Te pe cik Er kek Ya tý lý Böl ge Ýl köð re tim O ku lu bah çe sin de muh tar lar ve ka na at ön der le riy le if tar ye me ðin de bir a ra ya ge len Ba kan Þim þek, ma kam la rýn ge lip ge çi ci ol du ðu nu i fa de e de rek, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: A ma cý mýz bu ra lar da e ser ler bý rak mak týr. Kürt so ru nu nu çöz mek i çin e li miz den CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Tür ki ye nin dýþ po li ti ka nýn te mel il ke le rin den vaz geç ti ði i çin bu a lan da ta ri hin en bü yük ký rýl gan lýk la rýn dan bi ri ni ya þa dý ðý ný i le ri sür dü. CHP nin 34. O la ðan Ku rul ta yý nda se çi len Par ti Mec li si (PM), Ge nel Baþ kan Ký lýç da roð lu baþ kan lý ðýn da ge nel mer kez de ilk top lan tý sý ný yap tý. Ký lýç da roð lu, top lan tý nýn a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin zor lu bir sü reç ten geç ti ði ni ve yö ne ti le me di ði ni id di a et ti. Ýç po li ti ka da ki ha ta la rýn da ha ko lay çö züm le ne bi le ce ði ni, an cak dýþ po li ti ka da ya pý lan ha ta la rýn be de li nin doð ru dan top lu ma yan sý ya ca ðý ný di le ge ti ren Ký lýç da roð lu, bu nun so rum lu lu ðu nun çok a ðýr ol du ðu nu söy le di. Her ül ke nin dýþ po li ti ka sý ný ken di u lu sal çý kar la rý ü ze ri ne o turt ma sý nýn te mel bir ku ral ol du ðu nu da i fa de e den Ký lýç da roð lu, dýþ po li ti ka da duy gu sal lý ða, bað naz lý ða, i nat çý lý ða, baþ ka ül ke le rin ta þe ro nu ol ma ya, tep ki dür tü süy le yo la çýk ma ya, blö fe, i de o lo jik kör lü ðe yer ol ma dý ðý ný kay det ti. Dýþ po li ti ka nýn ta ri hi de ne yi me ve ak la da ya lý ol - T. C. ÜMRANÝYE 1. ÝCRA VE ÝFLAS MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No : 2011/24 TALÝMAT. Örn. No: 27 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý : 1-) Tapu Kaydý: Çek me köy il çe si A lem dað (Ça tal çeþ me)ma hal le si El ma lý ge çi di mev - ki in de ka in F22D 20C 4C Paf ta, 527 par sel sa yý lý ,34 m 2 mik tar lý kat ir ti fak lý ar sa - da A-B lok 2.kat ta 409/48678 ar sa pay lý ça tý a ra sýn da o da la rý o lan (12)no lu dub leks da - i re nin ta ma mý Ýmar durumu : Çekmeköy Belediye Baþkanlýðýnýn 30/12/2010 tarih ve 7794 sayýlý yazýsýndan Çekmeköy ilçesi Çatalçeþme mah. f22d 20c 4c pafta, 527 parsel sayýlý yer 19/06/2003 T.T 'LÝ 1/1000 Ölçekli Alemdað merkez -Çatalçeþ me uy gu la ma i mar pla - nýn da E:0.30, H: 2 kat ir ti fak ko nut T.T 'li 1/5000 öl çek li A lem dað mer kez çev re si re viz yon na zým i mar pa nýn da i se 300k/ha yo ðun luk ta, Hmax: 4 kat ir ti fak ko - nut a la nýn da kal mak ta ol du ðu an la þýl mýþ týr. Taþýnmazýn Hali Hazýr Durumu: Yukarýda tapu kaydý verilen ve GREENLAND VÝLLALARI isimli bahçeli betonarme karkas binalardan A-BLOK.2. Giriþ katta, çatý arasýnda odalarý olan 409/48678 arsa paylý (12)nolu dubleks dairenin tamamýdýr. Ana bina bodrum+zemin+2 normal kattan ibaret 4 katlý iki giriþ bahçeli betonarme karkas blok apartman olup dýþ cephesi amerikan siding üzeri çatý üstü PVC ile kaplýdýr. A-2 Giriþ bahçesinde 9 basamak inilerek a lü min yum doð ra ma lý ca me kân lý ka pý dan gi ril dik - ten son ra 9 ba sa mak i le ze min ka ta çý kýl mak ta o lup kat lar a ra sý mer mer ba sa mak lý ve a lü min yum kor ku luk lu mer di ven le ri var dýr. Gi ri þin ze min ve nor mal kat la rýn da i ki þer da i re o lup e lek trik su ve do ðal gaz gi ri þi te si sa tý mev cut tur. Par sel et ra fý du var i le mu - ha fa za lý o lup ö zel gü ven lik ko ru ma lý si te de ve ye þil a lan lar i le or tak kul la ným lý a çýk yüz - me ha vu zu var dýr. A-Blok giriþ 2.katta çatý arasýnda odalarý olan (12)nolu dubleks daire: Dairenin normal katýnda salon açýk mutfak banyo, bir oda, çatý arasýnda banyo ve iki oda mevcut olup tamamý 160 m 2 miktarlýdýr. Normal katýn salon içinden ahþap basamaklý merdiven ile çatý arasýna irtibatlýdýr. Salon açýk mutfak ve odalarýn zeminleri laminant parke kaplý olup duvarlarý boyalý normal katýn tavanlarý kartonpiyerlidir. Mutfakta üzeri granit kaplý mutfak tezgâhý ve dolaplarý vardýr. Banyo zeminleri seramik duvarlarý fayans kaplý olup normal katýnda duþa kabin çatý arasýnda musluk klozet ve lavabolarý vardýr. Dairenin kapýlarý amerikan panel kapý cümle giriþ kapýsý çelik kapý ve pencereleri pvc doðramalý olup çatý arasý oda önünde etrafý demir korkuluklu balkonu vardýr. Dairede elektrik ve su tesisatý mevcut olup faaldir. TAÞINMAZIN MUHAMMEN BEDELÝ: ,00 TL DÝR Satýþ Þartlarý : 1- Taþýnmazýn 1. Satýþý 31/08/2012 günü saat : 'a ka dar Üm ra ni ye 1. Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me - tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en son art tý ra nýn ta ah hü - dü ba ki kal mak þar týy la 10/09/2012 gü nü ay ný yer ve sa at te i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la - cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra - na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý ný rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çev ril me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým - dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye ve em lak bor cu i ha le be de lin den ö de nir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de - nir. Sa týþ tan do ðan KDV i ha le a lý cý sý na a it tir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su si i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý Ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye katýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu o la - cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah - sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþ i la ný il gi li le rin ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup ad res te teb li gat ya pý la - ma ma sý ve ya ad res le ri bi lin me yen le rin de ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 7- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný kabul etmiþ sayýlacaklarý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/24 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 19/06/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: Resmi Ýlanlar ge le ni ya pý yo ruz. Hem þeh rim Hak kâ ri de ba na Kürt çe ma te ma tik ki ta bý ver di. Bir çok yer de Kürt di li ve e de bi ya tý bö lüm le ri a çýl dý. Kar deþ lik hu ku ku i çe ri sin de ge ri ka lan so run la rý çöz me miz la zým. Fit ne ye fe sa da hiç bir za man i zin ver me me miz la zým. Ý na ný yo rum ki; Tür ki ye nin hak ve öz gür lük ler an la mýn da ka tet ti ði me sa fe i le so run la rý çö ze riz. Bu ne den le her ke sin be nim a na ya sam di ye ce ði bir a na ya sa ha zýr lý yo ruz. Þim þek, muh tar la rýn so run la rý ný bil di ði ni, ken di si ne i le ti len bü tün so run la rý çö ze cek le ri ni di le ge ti re rek, Ye ter ki böl ge de fit ne fe sa da yer ver me ye lim. Ye ter ki hu zur ol sun. Bi raz bar da ðýn do lu ta ra fý na ba ka lým di ye ko nuþ tu. Bat man / a a Dýþ po li ti ka nýn so rum lu lu ðu çok a ðýr ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Ký lýç da roð lu, þöy le de vam et ti: Dýþ po li ti ka par ti ler üs tü ve mil li ol mak zo run da dýr. Sað lam ve man týk lý ya pýl ma lý dýr. Ger çek çi lik le ya pýl ma lý dýr. Ak lý se lim, sað du yu, se rin kan lý lýk ve u lu sal gö rüþ lü lük le ya pýl ma lý dýr. Ve çok da ha ö nem li si dýþ po li ti ka, sö zün ye rin de ve za ma nýn da kul la nýl ma sýy la ya pýl ma sý ge re ken bir po li ti ka dýr. Dýþ po li ti ka mýz da bu te mel il ke le re u yu lu yor mu? Ü zü le rek söy lü yo rum ha yýr. Bu po li ti ka lar dan vaz geç ti ði miz i çin dir ki bu gün Tür ki ye, dýþ po li ti ka da ta ri hin en bü yük ký rýl gan lýk la rýn dan bi ri ni ya þý yor. Dýþ po li ti ka da, a na mu ha le fet par ti si li de ri o la rak, hep doð ru la rý söy le dik ve hep hak lý çýk týk de mek be nim a ðý rý ma gi di yor. Çün kü a na mu ha le fet par ti si nin e leþ ti ri le ri ne kar þýn, hak lý çýk týk di ye bir tab lo or ta ya çý ký yor sa ve ger çek ten hak lý çý ký yor sa o za man dýþ po li ti ka da Tür ki ye a ðýr be del ler ö de yen bir sü re cin i çi ne gir miþ tir de mek tir. Gel di ði miz nok ta bu dur. Dýþ po li ti ka da ül ke mi zin çý kar la rý a ðýr dar be al mýþ týr. An ka ra / a a

9 Y HA BER 9 Su ri ye de ki ec ne bi o yu nu un per de ar ka sýn da bir çok en tri ka var. Ve ne ya zýk ki se nar yo su dýþ mah fil ler de ya zý lan o yun da An ka ra ço ðu za man fi gü ran ka lý yor. Or ta do ðu da o yun ku ru cu luk ro lü, bir çok emr-i va kiy le ber ha va En az üç par ça ya tak si mi plân la nan Su ri ye nin ku ze yin den ko pa rý la cak ö zerk-o to nom böl ge ye ze min teþ kil e de cek gü ven li böl ge pa ra va nýn da bir tam pon böl ge o luþ tu rul ma sý nýn ar týk i yi ce a çý ða çýk ma sý, bun la rýn ba þýn da ge li yor. An cak en gâ ri bi, mev cut Þam yö ne ti mi ni tas fi ye po li ti ka sý na o dak la nan An ka ra nýn, her tür lü lo jis tik ve si lâh des te ði ni ver di ði si lâh lý mu ha le fe te a lan sað la mak a ma cýy la o luþ ma sý ný is te di ði gü ven li böl ge nin Tür ki ye i çin tam bir gü ven siz lik böl ge si o lup ba þý na gâ i le aç ma sý. Ne var ki, bu na gös te ri len tep ki de bi le yi ne o yu na ge li ni yor O lim pi yat la rý a çý lý þý na ka týl mak ü ze re Lon dra ya ha re ke tin den ön ce, Su ri ye nin ku ze yi nin te rör ör gü tü PKK/PYD nýn uh de si ne geç me si ne sert çý kan Baþ ba kan ýn, Ku zey Su ri ye de bir te rör ör gü tü nün kamp - Mi ni büs dev ril di: 4 ö lü, 8 ya ra lý nbýn GÖL DE mey da na ge len tra fik ka za sýn da 4 ki þi vefat et ti, 8 ki þi ya ra lan dý. Bin göl den Kar lý o va il çe si ne git mek te o lan Fah ri Ça ða tay ýn kul lan dý ðý 12 KM 0016 pla ka lý mi ni büs, las ti ði nin pat la ma sý so nu cu El ma lý kö yü mev ki in de þa ram po le dev ril di. Ka za da, mi ni büs sü rü cü sü Fah ret tin Ça ða tay (55) i le a raç ta ki Fa ruk Çer tel (30), Gur bet Ba ran (21) ve Meh met A car (61) vefat et ti. Ya ra la nan Sa it A car, Gül ten A car, Meh met A car, Ah met De mir, Meh met A li Ay dýn, Meh met Çer tel, Ya sin Ak gül ve Ke nan Sal can, 112 A cil Ser vis am bu lans la rýy la Bin göl Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ya ra lý lar dan Meh met A car ve Sa it A car ýn du rum la rý nýn cid di ye ti ni ko ru du ðu, di ðer ya ra lý la rýn ha ya tî teh li ke si nin bu lun ma dý ðý öð re nil di. Bin göl / a a Bo ða zý geç me k yüzde 50 in di rimli cev ni as ya.com.tr nýs TAN BUL Bü yük þe hir Be le di ye si, Þe hir Hat la rý va pur la rý i le Bo ðaz köp rü le rin den ge çen Ý ETT o to büs le rin de yüz de 50 in di rim uy gu la na ca ðý ný bil dir di. Bü yük þe hir Be le di ye si nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Fa tih Sul tan Meh met ve Ha liç köp rü le rin de ki yol ça lýþ ma la rý se be biy le 30 Tem muz Pa zar te si gü nün den i ti ba ren Þe hir Hat la rý va pur la rý nýn bütün se fer le rin de i ki ay sü rey le ta ri fe ü ze rin den yüz de 50 in di rim li o la rak yol cu ta þý na ca ðý be lir til di. A çýk la ma da, Bo ðaz köp rü le rin den ge çen Ý ETT o to büs le rin de de i ki ay sü rey le tek bi let uy gu la ma sý na ge çi le ce ði kay de dil di. Ýs tan bul / a a E dir ne de 44 ka çak ya ka lan dý ne DÝR NE DE yurt dý þý na çýk ma ya ça lý þan 44 ka çak ya ka lan dý. Jan dar ma e kip le ri ta ra fýn dan il mer ke zi ne bað lý Bos na köy, Ye ni ka dýn ve Or ha ni ye kö yü i le Ýp sa la ve Me riç il çe le rin de dü zen le nen o pe ras yon lar da, yurt dý þý na çýk ma ya ça lý þan Fi lis tin, Myan mar, Ce za yir ve Ý ran uy ruk lu 44 ki þi ya ka lan dý. Ka çak lar, sý nýr dý þý e dil mek ü ze re E dir ne Em ni yet Mü dür lü ðü Ya ban cý lar Þu be si ne gö tü rül dü. E dir ne / a a BM den Or man Ba kan lý ðý na te þek kür mek tu bu nor MAN ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan yü rü tü len Tür ki ye de ki Or man Ko ru ma A lan la rý Yö ne ti mi nin Güç len di ril me si Pro je si nde ki ça lýþ ma lar se be biy le Bir leþ miþ Mil let ler (BM) ta ra fýn dan, Or man ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu na te þek kür ve kut la ma mek tu bu gön de ril di. Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, BM Kal kýn ma Prog ra mý (UNDP) Tem sil ci si Sha did Na jam, ba kan lý ða yaz dý ðý mek tup ta, Tür ki ye de ki Or man Ko ru ma A lan la rý Yö ne ti mi nin Güç len di ril me si Pro je si çer çe ve sin de gös ter miþ ol du ðu nuz o la ða nüs tü per for mans ve ba þa rý lý ça lýþ ma la rý nýz dan ö tü rü si zi ve ba kan lý ðý ný zý kut la rým i fa de si ne yer ver di. Na jam, mek tup ta Ba kan Vey sel E roð lu na yö ne lik, Si zin hay ran lýk u yan dý ran li der li ði niz ve ký la vuz lu ðu nuz i le Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý nýn mü kem mel lik li mit le ri ni da ha da yük se ðe ta þý ma ya de vam e de ce ði ne i nan cým tam dýr de ðer len dir me sin de bu lun du. An ka ra / a a Ec ne bi o yu nu na dik kat! laþ ma sý na ve teh dit un su ru ol ma sý na mü sa a de et me miz söz ko nu su ol maz. PKK-PYD da ya nýþ ma sý bir a dým at ma ya da hi kalk sa bi zim bu i þe mü sa ma ha i le bak ma mýz müm kün de ðil de yip pe þi nen mü da ha le den bah set me si, bu nun gös ter ge si. Ve bu po li ti ka lar la, ec ne bi le rin e ge men lik ve çý kar la rý ü ze ri ne ku ru lu stra te ji den yok sun böl ge de kon tro lü kay be den yan lýþ po li ti ka la rýn fe ra set siz li ðiy le An ka ra nýn, tam pon böl ge ye kar þý çý kar ken mü da ha le yle tam pon böl ge tu za ðý na düþ me si. Ha ya lî ha ri ta la ra ey val lah et me yiz di yen Er do ðan ýn, gü ven li böl ge, tam pon böl ge, kamp lar, hep si al ter na tif ler a ra sýn da. Sü re ce gö re de bun lar de ðer len di ri lir. Ýl gi li bi rim ler sü rek li bu ko nu nun ü ze rin de. A týl ma sý ge re ken a dým lar vak ti gel di ði an da a lý na cak týr söz le ri, bu nun te zâ hü rü. SIÐ PO LÝ TÝ KA LA RIN SO NU CU Bü tün tar týþ ma ve tep ki le rin or ta sýn da ne ti ce de, A me ri kan Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton un Su ri ye i çin de gü ven li böl ge ler in o luþ ma sý mu ha lif le rin da ha i le ri a dým lar at ma sý ný te min e de cek cüm le siy le ö zet le di ði A me ri ka nýn Su ri ye plâ ný na hiz met e di li yor. Týp ký, I rak ýn ku ze yi nin ö zerk-o to no mi i le I rak tan ko pa rýl ma sýy la o to ri te boþ lu ðun dan te rör ör gü tü yu va sý ha li ne ge ti ril me sin de ki A me ri ka nýn I rak plâ ný na hiz met e dil di ði gi bi Kra li çe nin ye me ði ne ka týl dýk tan son ra Ýn - gil te re Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron la Dow ning Stre et 10 da en ö nem li gün dem mad de si Su ri ye yi gö rü þen Er do ðan ýn, i ki li or tak ba sýn top lan tý sýn da, hâ lâ E sad a kar þý güç bir li ði nden dem vu rup Su ri ye de ki prob le mi bir tek E sad ýn git me si ne has ret me si ve a týl ma sý ge re ken a dým lar dan bah set me si, çö züm ge tir me yen, kri zi da ha da de rin leþ ti ren söz ko nu su po li tik sap lan tý yý e le ve ri yor. Ke za Ýn gil te re Baþ ba ka ný nýn, Deh þet ve ri ci, teh li ke li o lay lar de vam e di yor, çok cid dî en di þe le ri miz var de yip u lus la r a ra sý bas ký nýn de va mý ndan söz et me si ne mu ka bil, a sýr lar ca Os man lý nýn i dâ re si al týn da bu lun muþ, Türk hal ký i le ay ný i nan cý, ta ri hi ve kül tü rü pay la þan Müs lü man kom þu Su ri ye ye da ir Baþ ba kan ýn, Þu an da Ha lep in kýr sa lýn da mu ha lif güç ler hâ ki mi ye ti el le rin de tu tu yor. Ha lep te re jim, tan kýy la, he li kop te riy le sal dý rý ha zýr lý ðý i çe ri sin de. Ta bi bu gün ne ler o la ca ðý bel li de ðil di ye ko nuþ ma sý, çö zü mü kar ga þa ve ko as i çin de ki iç sa va þýn a ký be ti nin bek len ti si nin sat hi li ði ni su yü zü ne çý ka rý yor Doð ru su Er do ðan ýn Te men nim o dur ki, re jim bu ra da da ge re ken ce va bý, in þal lah Su ri ye nin öz ev lât la rýn dan al sýn te men ni si, her i ki ta raf tan da Su ri ye nin öz ev lât la rý nýn öl dü rül dü ðü kal kýþ ma ve ça týþ ma lar dan me det u man sýð po li ti ka la rý de þif re e di yor YÝ NE KÝT LE ÝM HA SÝ LÂ HI YA LA NI... Bi lin di ði gi bi dö ne min A me ri kan Baþ ka ný Ge or ge W. Bush ta ra fýn dan I rak ýn iþ ga li ne ge rek çe gös te ri len, A me ri kan Dý þiþ le ri Ba ka ný Co lin Po well in BM Ge nel Ku ru lu nda bü tün dün ya nýn gö zü ö nün de ha ri ta lar la a çýk la dý ðý I rak ýn kim ya sal si lâh la ra sa hip ol du ðu id di a sý, yi ne biz zat Po well in að zýn dan ya lan ve uy dur ma ol du ðu i ti raf e dil miþ ti. Ge li nen nok ta da, Ýs ra il med ya sý nýn or ta ya at tý ðý Su ri ye nin e lin de kim ya sal si lâh bu lun du ðu, kul la na bi le ce ði ya da kul lan ma sý i çin Hiz bul lah gi bi ü çün cü bir ve re ce ði as pa ra ga sý ný, Clin ton dan son ra Er do ðan ýn da di le ge tir me si, dü þün dü rü cü. I rak ýn da bu ya lan ha ber e da ya ný la rak iþ gal e dil di ði ni ha týr la tan Su ri ye Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý söz cü sü Ci had Mak di si nin ve Su ri ye En for mas yon Ba ka ný Um ran Zu ey bi nin, id di a la rý a çýk ça red det me le ri ne rað men, Er do ðan ýn Lon dra da Þam yö ne ti mi nin kit le im ha si lâh la rý ný kul lan ma ya yö ne lik yap týk la rý a çýk la ma la rý din le di ði miz za man, bun la ra du yar sýz kal ma mýz as la müm kün de ðil sö zü nü sar fet me si, baþ tan be ri gi ri len yan lýþ po li ti ka la rýn bir so nu cu Gö rü nen o ki An ka ra, ay nen I rak iþ ga lin de ol du ðu gi bi göz gö re gö re ye ni den bir aç ma zýn i çi ne i ti li yor. PKK/PYD nin tam pon böl ge o luþ tur ma sý na kar þý, tam pon böl ge o luþ tu rup Su ri ye ye sal dýr mak la Tür ki ye ba tak lý ðýn i çi ne sü rük le ni yor. An ka ra, hâ riç ten üf le nen bu o yun i çin de ki o yu na kar þý dik kat li ol ma lý. Ya sak çý fir ma lara pro tes to KA DIN gö rev li le rin ba þör tü lü þe kil de ça lýþ ma sý ve stant ta gö rev yap ma sý ný en gel len di ði id di a e di len Car re fo ur Sa i le A ras Kar go Baþ kent te pro tes to e dil di. Di ki me vi An ka ray met ro is tas yo nu çý ký þýn da top la nan An ka ra i nanç öz gür lü ðü plat for mu na men sup bir grup, ba þör tü lü le re ça lýþ ma ya sa ðý uy gu la dýk la rý id di a e di len Car re fo ur Sa nýn Di ki me vi Þu be si ö nün de ba sýn a çýk la ma sý yap tý. Grup a dý na ko nu þan ÝHH An ka ra Þu be si Ü ye si Ser kan Co dal, ü ni ver si te ler de ki ba þör tü sü ya sa ðý nýn kal dý rýl ma sýy la ra hat bir ne fes al dý ðý ný dü þü nen Müs lü man la rýn ö zel sek tör de ba zý bas ký la ra ma ruz kal dý ðý ný be lirt ti. Co dal, söz ko nu su fir ma la rýn ba þör tü sü nü ya sa ðý nýn sý nýr la rý ný da ha da ge niþ le te rek mar ke te a it her tür lü a lan da, ba þör tü lü o la rak ya pý lan ta ný tým ve ya yar dým stant la rý na da hi i zin ver me dik le ri ni sa vun du. A na ya sa nýn 24. mad de si ne gö re bu uy gu la ma nýn suç teþ kil et ti ði ni be lir ten Co dal, þun la rý kay det ti: Ba þör tü lü, sa kal lý, na maz ký lan ve o ruç tu tan ki þi le rin müþ te ri o la rak fir ma la rý na gel me le rin de be is gör me yen Car re fo ur Sa i le A ras Kar go nun Ra ma zan ve kur ban dö ne min de ki kam pan ya ve rek lâm la rýn da bu i sim le ri kul lan mak tan im ti na et me me le ri, bu ku rum la rýn ne den li pren sip li ve ah lâk lý ol duk la rý ný or ta ya ko yan en so mut ör nek tir. Co dal, ay rým cý tu tum la rý ne de niy le tü ke ti ci le rin a dý ge çen i ki fir ma yý boy kot e de rek a lýþ ve riþ yap ma ma la rý ný is te di. An ka ra / a a Sað lý ða uy gun suz da ma ca na su yu mar ka la rý a çýk lan dý 5 mar ka sað lýk sýz çýk tý SAÐ LIK Ba kan lý ðý, Ýs tan bul ge ne lin de fa a li yet te o lan ve uy gun suz lu ðu tes bit e di len da ma ca na su yu mar ka la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, Bu za da, Er pý nar, Alps, Ker van sa ray ve Ya lý su da ma ca na su mar ka la rý sað lý ða uy gun suz bu lun du. Ba kan lýk tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ba kan lý ðýn hal kýn gü ven li su ya u laþ ma sý ný te min et mek a ma cýy la tüm iç me su la rý gi bi da ma ca na su la rý ný da kay na ðýn dan, hal ka u la þa na ka dar ti tiz lik le ta kip et ti ði be lir til di. Ýç me kul lan ma su la rý nýn ta ki bi ni dü zen le yen mev zu a týn Av ru pa Bir li ði stan dart la rýn da u sul ve e sas lar i çer di ði bil di ri len a çýk la ma da, Am ba laj lý iç me su la rý da bu çer çe ve de, Halk Sað lý ðý Mü dür lük le ri miz ce ve Ba kan lý ðý mýz mer kez teþ ki lâ týn ca mev zu a ta uy gun o la rak de net len mek te dir. Bu de ne tim ler es na sýn da su do lum te sis le rin den ve pi ya sa dan nu mu ne ler a lýn mak ta ve a na liz le ri yap tý rýl mak ta dýr i fa de si ne yer ve ril di. A çýk la ma da, ba kan lýk ça ya pý lan ta kip ler de ge rek þe be ke su la rý, ge rek se am ba laj lý su lar da uy gun suz luk tes bit e dil me si ha lin de, hal kýn sað lý ðý ný ko ru ma a na he de fi doð rul tu sun da ge rek li a dým la rýn bi lim a dam la rý i le ya kýn te mas i çin de ka rar lý lýk la a týl dý ðý vur gu lan dý. Halk sað lý ðý ný teh dit e den bir o lum suz luk var lý ðýn da hal kýn bil gi len di ril me si i çin ge rek li a çýk la ma lar ya pýl mak ta dýr gö rü þü ne yer ve ri len a çýk la ma da, ba kan lý ðýn hal kýn gü ven li su ya u laþ ma sý na yö ne lik bu ka rar lý lý ðý ne ti ce sin de son 10 yýl da iç me su yu ka li te siy le il gi li çok ö nem li i ler le me ler sað lan dý ðý bil di ril di. A çýk la ma da, þun lar kay de dil di: Ý çin de bu lun du ðu muz yaz mev si min de sý cak lýk la rýn mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de sey ret me si i le bir lik te iç me su yu kul la ný mýn da ar týþ göz len miþ tir. Bu du ru mun iç me su yu i le il gi li ka li te yi o lum suz et ki le me ris ki bi lin mek te dir. Bu se bep le Tem muz a yýn da 81 il de ru tin de ne tim le re i la ve de ne tim ler ger çek leþ ti ril miþ tir. Bu çer çe ve de; 1) Tem muz a yýn da ya pý lan de ne tim ler es na sýn da ruh sat lý kay nak lar dý þýn da i zin siz kay nak kul la ný mý na i liþ kin her han gi bir bul gu ya rast lan ma mýþ týr. 2) De ne tim ler de, mev zu at hü küm le ri ne uy gun þart lar da nu mu ne le ri a lý nan ve tek ra ren ya pý lan a na liz so nuç la rý na gö re Ýs tan bul ge ne lin de fa a li yet te o lan 61 do lum te si sin den uy gun suz lu ðu tes pit e di len da ma ca na su yu mar ka la rý þun lar dýr: Bu za da, Er pý nar, Alps, Ker van sa ray, Ya lý su. 3) Pi ya sa ya arz e dil miþ su lar da (pi ya sa da ki sa týþ þart la rý se be biy le o luþ tu ðu dü þü nü len) o lum suz luk la rýn gö rül dü ðü sa týþ nok ta la rý i se in ter net ad re sin de du yu ru la cak týr. An ka ra / a a HA BER LER E roð lu: A ra kan a e li mi zi u za ta ca ðýz nor MAN ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, Myan mar da ki Müs lü man la ra yö ne lik þid det o lay la rý na i liþ kin bu a sýr da in san la rýn i nanç la rýn dan do la yý kat le dil me si nin bü yük bir zu lüm ol du ðu nu be lir te rek, O ra da ki in san la ra hü kü met o la rak, dev let o la rak e li mi zi u za ta ca ðýz de di. An ka ra Ýç me Su yu Pro je si Ge re de Sis te mi nde in ce le me ler de bu lun mak i çin Ge re de ye ge len Ba kan E roð lu, Ü mit köy þan ti ye si nin ar dýn dan Ha vul lu þan ti ye si ne ge le rek bu ra da yet ki li ler den ça lýþ ma lar hak kýn da bil gi al dýk tan son ra þan ti ye de ça lý þan iþ çi ler le bir lik te if ta rý ný aç tý. Ýf ta rýn ar dýn dan ba sýn men sup la rý na a çýk la ma ya pan E roð lu, Myan mar ýn ba tý sýn da ki A ra kan böl ge sin de ki Müs lü man la ra yö ne lik þid det o lay la rý na de ðin di. Ba kan E roð lu, hü kü met le ri nin bu ko nu da çok ti tiz dav ran dý ðý ný söy le di. E roð lu, bu a sýr da in san la rýn i nanç la rýn dan do la yý kat le dil me si nin bü yük bir zu lüm ol du ðu nu vur gu la ya rak, Ýn þal lah, on la ra da e li mi zi u za ta ca ðýz, mil let o la rak u za ta ca ðýz, hü kü met o la rak u za ta ca ðýz ve dev let o la rak u za ta ca ðýz. Za ten ge rek li gi ri þim ler ya pýl dý. Zan ne di yo rum Pa zar te si gü nü Ba kan lar Ku ru lu nda bu me se le de gün de me ge lir þek lin de ko nuþ tu. Bo lu / a a 3. kez Cum hur baþ ka ný na soracaklar nva TAN DAÞ LA RIN Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e doð ru dan so ru yö nelt me si ne im kân ve ren Cum hur baþ ka ný na so run uy gu la ma sý nýn ü çün cü sü ya rýn baþ lý yor. A lý nan bil gi ye gö re il ki O cak, i kin ci si Ni san a yýn da ya pý lan Cum hur baþ ka ný na So run uy gu la ma sý nýn ü çün cü sü i çin tak vim be lir len di. Cum hur baþ kan lý ðý nýn hur bas ka ni na so run in ter net ad re si ne ö nü müz de ki pa zar te si gü nün den i ti ba ren Gül e yö nel til mek is te nen so ru lar ya zý la cak. Ka týl mak i çin e lek tro nik pos ta ad re si ve bir ru mu zun ye ter li ol du ðu uy gu la ma da, va tan daþ lar 5 A ðus tos Pa zar gü nü sa at e ka dar so ru la rý ný gi re bi le cek. Her e lek tro nik pos ta ad re si i çin bir so ru hak ký o la cak. Ay ný ko nu da ilk so ru lan so ru oy la ma ya a çý la cak, ben zer so ru lar i se oy la ma ya a çýl ma ya cak. Da ha ön ce ki uy gu la ma la ra so ru gön de ren ler, is te me le ri ha lin de ay ný so ru lar la ya da baþ ka so ru lar la ü çün cü uy gu la ma ya ka tý la bi le cek. Bu kri ter le re gö re be lir le nen so ru lar, 6-17 A ðus tos gün le ri a ra sýn da halk ta ra fýn dan oy la na cak. Oy la ma so nu cun da en be ðe ni len 10 so ru nun sa hi bi, da ha son ra be lir le ne cek bir ta rih te Çan ka ya Köþ kü ne da vet e di le cek ve so ru la rý ný Cum hur baþ ka ný Gül e doð ru dan so ra cak. Cum hur baþ ka ný Gü le, O cak ve Ni san ay la rýn da ki uy gu la ma lar da top lam 16 bin 725 so ru so rul du, bu so ru lar i çin 2 mil yon 380 bin oy kul la nýl dý. An ka ra / a a Tan rý ver di: Ye rel yö ne tim le re yet kiden kork mayalým nakp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ve Ma ni sa Mil let ve ki li Hü se yin Tan rý ver di Ye rel yö ne tim le re yet ki ver mek ten hiç kork ma mak ve en di þe duy ma mak la zým de di. Pa tal ya O tel de kamp ya pan Ma ni sas por-ma nav gat Ev ren se kis por ha zýr lýk ma çý ný iz le mek ve Ma ni sas por ta ký mý nýn if tar ye me ði ne ka týl mak ü ze re Ký zýl ca ha mam a ge len Tan rý ver di, AKP Ýl çe Teþ ki lâ tý ný zi ya ret et ti. Hü se yin Tan rý ver di bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da 2004 yý lýn da ye rel yö ne tim ler de re form ger çek leþ tir dik le ri ni be lir te rek, Ye rel yö ne tim ler de mok ra si nin be þi ði dir. Tür ki ye de hem ye rel yö ne tim le rin güç len di ril me si hem de de mok ra si nin güç len di ril me si a dý na ye rel yö ne tim ler de bir dü zen le me ya pýl ma sý ge re kir di. Bu an lam da Bü yük þe hir Be le di ye ler Ka nu nu, Ma hal li Ý da re Bir lik le ri Ka nu nu gi bi ye rel yö ne tim le ri il gi len di ren ya sa lar da çok ö nem li dü zen le me ler ya pýl dý. Bu dü zen le me le rin her bi ri ye rin de lik ve ye rel lik il ke si be nim se ne rek, a de mi mer ke zi yet çi bir an la yýþ la ger çek leþ ti ril di. Hem þeh ri le ri mi zin, va tan daþ la rý mý zýn bek len ti si a nýn da, za ma nýn da, ye rin de, ka li te li hiz met tir i fa de le ri ni kul lan dý. Tan rý ver di, ye rel yö ne tim ler ko nu sun da yap týk la rý ve ya pa cak la rý dü zen le me le rin ü ni ter ya pý ya za rar ver me ye ce ði nin al tý ný çi ze rek, Zih ni miz de ü ni ter ya pý yý boz mak gi bi bir dü þün ce o la maz. Mer ke zi yö ne tim yet ki le ri ni, im kân la rý ný ye rel yö ne tim le re dev re di le bi lir. Dün ya da ge liþ miþ, i le ri, çað daþ ül ke le re bak tý ðý nýz za man bun la rýn çok a çýk ör nek le ri ni gö rür sü nüz. Do la yý sýy la ye rel yö ne tim le re yet ki ver mek ten hiç kork ma mak ve en di þe duy ma mak la zým. di ye ko nuþ tu. Ký zýl ca ha mam / a a Er ge ne kon da 3 tah li ye, 65 ret ka ra rý n ER GE NE KON dâ vâ sýn da, ka mu o yun da 3. Yar gý Pa ke ti o la rak bi li nen 6352 sa yý lý ka nun kap sa mýn da ya pý lan tah li ye ta lep le ri ni de ðer len di ren mah ke me he ye ti, 68 tu tuk lu sa nýk tan Hay ret tin Er te kin, Mu zaf fer Þe no cak ve Bo ra Bal lý nýn tah li ye si ne ka rar ver di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si nce, Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si nde o luþ tu ru lan sa lon da gö rü len du ruþ ma da ü ye ha kim ta ra fýn dan 68 tu tuk lu sa nýk hak kýn da ki ka rar lar ay rý ay rý o kun du. Tu tuk lu sa nýk lar dan Hay ret tin Er te kin, Mu zaf fer Þe no cok ve Bo ra Bal lý nýn tah li ye si ne ka rar ve ren mah ke me he ye ti,, CHP mil let ve kil le ri Prof. Dr. Meh met Ha be ral ve ga ze te ci Mus ta fa Bal bay, es ki Ge nel kur may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral Ýl ker Baþ buð un da a ra la rýn da bu lun du ðu 65 sa ný ðýn tah li ye ta le bi ni red det ti. Mah ke me he ye ti, tah li ye ta lep le ri ni red det ti ði 65 sa nýk hak kýn da ad lî kon trol ted bir le ri nin ye ter siz ka la ca ðý ný bil dir di. Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað i se tah li ye ta lep le ri nin red de dil me siy le il gi li, Mah ke me nin tak di ri dir. Söy le ye cek bir sö zü müz yok de di. Ýs tan bul / a a

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER A kar ya kýt þir ket le ri ne 3,7 mil yon li ra lýk ce za nenerjý Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu (EPDK), 5015 sa yý lý Pet rol Pi ya sa sý Ka nu nu na ay ký rý ha re ket 17 a kar ya kýt þir ke ti ne top lam 3 mil yon 685 bin 133 li ra i da rî pa ra ce za sý ver di, 19 þir ket ten de ya zý lý sa vun ma is te di. EPDK nýn ko nuy la il gi li du yu ru la rý Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re Ku rul, ge rek li bil di rim le ri yap ma ma, ye ter li þart ve se vi ye de u lu sal mar ker i çer me yen ve il gi li tek nik dü zen le me le re ay ký rý a kar ya kýt ik ma li yap ma, si gor ta yap týr ma yü küm lü lü ðü nü ye ri ne ge tir me me, giz li yer al tý tan ký, dü ze nek ve ter ti ba tý bu lun dur ma, is te ni len bil gi ve bel ge le ri sü re sin de sun ma ma, a kar ya ký ta tað þiþ/hi le a maç lý ü rün (yað-sol vent) ka rýþ týr ma gi bi se bep ler de, 19 fir ma ya 12 bin 327 li ra i le 600 bin li ra a ra sýn da de ði þen tu tar lar da i da ri pa ra ce za sý ver di. Fir ma lar top lam 3 mil yon 685 bin 133 li ra lýk ce za yý ka ra rýn ya zý lý o la rak bil di ril me si nin ar dýn dan 60 gün i çe ri sin de EPDK nýn he sa bý na ya tý ra cak lar. An ka ra / a a Mer kel ve Hol lan de dan Böl ge yi ko ru ma sö zü nalmanya Baþ ba kan An ge la Mer kel, Fran sa Cum hur baþ ka ný Fran ço is Hol lan de i le E u ro kri zi ni te le fon da gö rüþ tü. Ý ki li der, yap týk la rý or tak a çýk la ma da E u ro böl ge si ni ko ru mak i çin her þe yi ya pa cak la rý ný vur gu la dý. A çýk la ma da, Al man ya ve Fran sa E u ro böl ge si nin bü tün lü ðü i çin de rin den so rum lu luk du yu yor. Her i ki ül ke E u ro böl ge si ni ko ru mak i çin her þe yi ya pa cak týr. de nil di. Her i ki li der bu nun i çin Av ru pa Bir li ði (AB) ü ye le ri nin ve Av ru pa ku rum la rý nýn ken di yet ki a lan la rýn da so rum lu luk la rý ný ye ri ne ge tir me le ri ni söy le di. ABD nin büt çe a çý ðý tah mi ni: 1,2 tril yon do lar nbeyaz Sa ray, 2012 yý lý fe de ral büt çe a çý ðý nýn 1,2 tril yon do lar o la ca ðý tah mi nin de bu lun du. Be yaz Sa ray büt çe bü ro su nun tah mi nin de, fe de ral büt çe a çý ðý nýn bu yýl 1,2 tril yon o la ca ðý, e ko no mi nin, yýl lýk or ta la ma yüz de 2,6 o ra nýn da bü yü ye ce ði, iþ siz lik o ra ný nýn or ta la ma yüz de 8 o la ca ðý be lir til di. Ay rý ca ge le cek yý lýn büt çe a çý ðý nýn 1 tril yon do la rýn al tý na dü þe ce ði bek len ti si di le ge ti ril di. ABD de 2012 büt çe yý lý 30 Ey lül i ti ba riy le so na e ri yor. Was hing ton / a a DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ 27 TEMMUZ 2012 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8080 ÖN CE KÝ GÜN 1,8190 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2270 ÖN CE KÝ GÜN 2,2360 p DÜN ÖN CE KÝ GÜN p DÜN 634 ÖN CE KÝ GÜN 640 AB ekonomisi zor durumda AB'NÝN ÇÖKMEMEK ÝÇÝN ÇABALADIÐINA DÝKKAT ÇEKEN BABACAN, AVRUPA'NIN KARÞILAÞMIÞ OLDUÐU AÐIR BORÇ YÜKÜNDEN, BANKACILIK ÝLE ÝLGÝLÝ SIKINTILARDAN KURTULMASININ ÇOK ZOR GÖRÜNDÜÐÜNÜ SÖYLEDÝ. BAÞ BA KAN Yar dým cý sý A li Ba ba can, bü tün ça ba nýn Av ru pa da çö kü þün ol ma ma sý ol du ðu nu kay de de rek, Çö küþ ön len se da hi Av ru pa nýn kar þý laþ mýþ ol du ðu a ðýr borç yü kün den, ban ka cý lýk i le il gi li bi rik tir miþ ol du ðu sý kýn tý lar dan kur tul ma sý çok zor gö rü nü yor de di. Kas ta mo nu Kal kýn ma Vak fý ta ra fýn dan dü zen le nen if ta ra ka tý lan ve bu ra da bir ko nuþ ma ya pan Ba ba can, ge çen yýl Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin dev let o la rak yurt dý þý na yap tý ðý yar dým la rýn (kre di ler ha riç) hi be o la rak 1 mil yar 300 mil yon do la rý bul du ðu nu kay det ti. Yu na nis tan ýn 240 mil yar av ro luk i lâ ve des tek al ma sý na rað men ha len to par la na ma dý ðý ný ak ta ran Ba ba can, ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: To pu to pu nü fu su 10 mil yo na ya kýn bir ül ke den bah se di yo ruz. Ý tal ya, Ýs pan ya, Por te kiz çok cid dî sý kýn tý lar la kar þý kar þý ya. A þý rý öz gü ven, Ya biz Av ru pa yýz, ar týk Av ru pa Bir li ði yiz. He le bir de Av ro Böl ge si ne gir dik, ar týk bi ze bir þey ol maz de mek, ül ke le ri cid di bir sý kýn tý i le kar þý kar þý ya bý rak tý. Bu prob le min bo yut la rý ar týk kü re sel e ko no mi yi et ki ler du rum da. Bu gün A vus tu ral ya lý, Ja pon mes lek taþ la rý mýz la ko nuþ tu ðu muz da di yor lar ki, Av ru pa dan çok kor ku yo ruz. A vus tral ya dan 24 sa at te va rý lý yor Av ru pa ya. So ru yo rum bu kor ku nun ne de ni ne dir? di ye. Ar týk dün ya o ka dar kü çül dü ki, ti ca ret ve fi nans a ðý i le o ka dar bir bi ri mi ze bað lý yýz ki, Av ru pa da o la cak cid dî bir sý kýn tý biz le ri de et ki ler, di yor lar. Dün ya nýn ö bür u cun da ki ba kan mes lek taþ la rý mýz, mer kez ban ka sý baþ kan la rý Av ru pa dan kay gý lý. ÝHTÝYATLI TUTUMDAN VAZGEÇMEYECEÐÝZ ÝHTIYATLÝ tutumlarýndan asla taviz vermeyeceklerini iþaret eden Babacan, bugün Avrupa için en iyi senaryonun Japonya nýn son 10 yýldýr yaþadýðý gibi, büyümemesi, belki bazý ülkelerde yüzde 1-2 lik büyüme ama çöküþte olmamasý olduðunu belirterek, En iyi senaryo bu. Bütün bu çaba Avrupa da çöküþ olmamasý. Çöküþ önlense dahi Avrupa nýn karþýlaþmýþ olduðu aðýr borç yükünden, bankacýlýk ile ilgili biriktirmiþ olduðu sýkýntýlardan kurtulmasý çok zor görünüyor dedi. p EÐÝTÝM VE HUKUKTA REFORM ÞART Tür ki ye nin ö nü müz de ki dö nem de ger çek an lam da kal kýn mýþ bir ül ke ol ma sý i çin, i le - ri bir de mok ra si si ol ma sý i çin i ki a la na da - ha yo ðun bir þe kil de e ðil me si ge rek ti ði ne dik kat çe ken Ba ba can þun la rý kay det ti: Bun lar dan bi ri si e ði tim. Ý kin ci si de hu kuk. Biz son on yýl dýr pek çok a lan da gü zel ge - liþ me ler kay det tik. Her kes bi zi ör nek a lý - yor. A ma e ði tim ve hu kuk ko nu sun da fark lý se bep ler den do la yý ar zu et ti ði miz se vi ye ye ge le me dik. An cak yük sek bir ge - lir se vi ye si, yük sek bir re fah se vi ye si, i le ri bir de mok ra si ye u laþ mak is ti yor sak bu - nun mev cut e ði tim sis te mi ve mev cut hu - kuk sis te mi i le ger çek leþ me si müm kün de ðil. Ö nü müz de dö nem de Tür ki ye nin ger çek an lam da bir hu kuk dev le ti ol ma sý i çin, or ta ya ko ya ca ðý mýz ça ba ve re form - lar son de re ce be lir le yi ci o la cak. A na ya sa de ði þik li ðin den ön ce hu kuk a la nýn da faz - la bir þey ya pa ma dýk. Bu iþ dün ya mýz a çý - sýn dan da ö nem li. Mah ke me le rin hýz lý, tu tar lý ka rar lar ver me si Tür ki ye nin ger - çek an lam da bir hu kuk dev le ti ol ma sý, iþ dün ya sý ve Tür ki ye nin kal kýn ma sý i çin ol - maz sa ol maz ko nu lar Ýs tan bul / a a Ýs tan bul Ti ca ret Sütlüce Kampüsü Ü ni ver si te si nden Üsküdar Kampüsü Eminönü Kampüsü ÝSTANBUL Ti ca ret Ü ni ver si te si (Ý TÝ CÜ), Ý TO ü ye le ri ne yüz de 15 in di rim ya pa cak. Ý TO ü ye si her tür de ki þir ket sa hi bi nin, or ta ðý nýn, e þi nin, ço cuk la rý nýn ya rar la na bi le ce ði in di rim e ði tim dö ne min de baþ la ya cak. Ý TÝ CÜ Mü te vel li He ye ti Baþ ka ný Er han Er ken, bu in di ri mi Ý TO nun ü ye le ri ne ve fa hiz met le rin den bi ri o la rak de ðer len dir di. Er ken, Ý TO nun, Ý - TÝ CÜ nün ar ka sýn da ki en bü yük güç ol du ðu na dik kat çe ke rek Ü ni ver si te mi zin ge liþ me si ne bu ka dar kat ký sý o lan Ý TO nun, ü ye le ri ne bir jes ti dir bu in di rim þek lin de ko nuþ tu. Er ken, þu a çýk la ma la rý yap tý: Ý TO i le Ý TÝ CÜ, ge çen haf ta 7 mad de lik bir pro to ko le im za at tý. Ýn di rim ko nu su bu pro to ko lün en gö ze çar pan mad de le rin den bi ri si. Pro to kol ve in di rim Ý TO ü ye le ri i le Ý TÝ CU a ra sýn da ki bir lik te li ði ve bü tün lü ðü da ha da kuv vet len di re cek. 400 bin Ý TO ü ye si nin o ku lu o la ca ðýz. Ým za la dý ðý mýz pro to kol le be ra ber Ý TO ü ye le ri ar týk ü ni ver si te le ri ni da ha dik kat li in ce le ye cek, da ha faz la sa hip çý ka cak lar o kul la rý na. Ýþ dün ya sý i le da ha iç i çe o la ca ðýz. Bir fa a li yet bel ge si i le baþ vur ma sý ný is te ye ce ðiz Ý TO ü ye sin den. Fa a li yet bel ge si ni ge ti ren ki þi þir ke tin sa hi bi, or ta ðý ol du ðu nu ya da on lar dan bi ri nin e þi, ço cu ðu ol du ðu nu bel ge le di ðin de yüz de 15 in di rim ya pa ca ðýz. Ý ki burs ya da i ki in di rim ay ný öð ren ci de ça ký þýr sa, en yük sek o la ný uy gu la ya ca ðýz. Burs lar ve in di rim ler le il gi li burs yö net me li ði miz de dü zen le me ler ya pý yo ruz. bü yük a tý lým EN DÜ ÞÜK FÝ YAT LI Ü NÝ VER SÝ TE YÝZ Ý TÝ CÜ, en çok ter cih e di len 5. va kýf ü ni ver si - te si ol ma sý na kar þýn fi ya tý ný müm kün ol - du ðun da en dü þük dü zey de tu tu yo ruz. Ü - ni ver si te si nin yýl lýk e ði tim üc re ti 15 bin li ra. Mes lek yük sek o ku lun da da 9 bin li ra. Ý TÝ CÜ Mü te vel li He ye ti Baþ ka ný Er han Er ken KOMÝTELER bi ze o kul la zým di yor. A ka de mis yen ler on la rýn is tek le ri ni a ka de mik di le dök mek i çin yol ar ka da þý o lu yor lar. So ru lar so ru yor lar. Han gi e le man la ra ih ti ya cý nýz var? Han gi ö zel lik ler lâ zým? Kaç yýl lýk bir e ði tim lâ zým? Ser ti fi ka lý bir e ði tim ye ter mi? Yok sa fa kül te mi ol ma lý? Bu ve ben ze ri so ru lar la ih ti yaç lar be lir le ni yor. MÜ CEV HE RAT DÖ NÜM NOK TA SI OL DU Me se lâ Tür ki ye nin ilk mü cev he rat mü hen dis li ði bö lü mü nü kur duk. Yak la þýk bir yýl bo yun ca iþ Küçükyalý Kampüsü Her mes lek ko mi te si nin 1 öð re tim ü ye si o la cak ÜNÝVERSÝTE Ýþ dün ya sý A raþ týr ma ve Uy gu la ma Mer ke zi, ü ni ver si te bün - ye sin de yer a la cak ve Ý TO dan des tek a la rak ça lý þa cak. Hem Ý TÝ CÜ hem Ý - TO nez din de bir ya pý lan ma o luþ tu ra ca ðýz. Ü ni ver si te mi zin bü tün ho - ca la rý Ý TO i le iþ bir li ði i çin de o la cak lar. Ko mi te ler de o ho ca lar ü ze rin - den Ý TÝ CÜ i le ir ti ba ta ge çe cek ler. Ko mi te ler top lan tý la ra ho ca la rý mý zý da vet e de cek ler. Ýþ dün ya sýn dan ge len ta lep a ka de mik bir di le çev ri - le cek. Ü ni ver si te mi zin de iþ dün ya sýn dan staj, iþ, iþ ye rin de ders gi bi ba zý is tek le ri o la cak. Bu mer kez, iþ dün ya sý i le ü ni ver si te a ra sýn da ki pro je le rin ta sa rým saf ha sýn dan ger çek ha le geç me si ni sað la ya cak. dün ya sý nýn tem sil ci le ri i le a ka de mis yen ler sýk sýk bir a ra ya gel di ve so nun da sek tö rün bir mü hen dis lik bö lü mü ne ih ti ya cý ol du ðu na ka rar ve ril di. YE MEK ÇÝ LE RE ÜÇ ÇE ÞÝT O KUL LÂ ZIM Ý TO Ko mi te le ri i le sek tör le rin is te dik le ri o kul lar i çin gö rüþ me le ri miz sü rü yor. Me se lâ mar ka lý lo kan ta lar ve mar ka lý ye mek fir ma la rý nýn tem sil ci le ri i le de Ý TÝ CÜ nün bu luþ ma la rý var. Yap tý ðý mýz gö rüþ me ler de ye mek sek tö rü nün en az i ki çe þit e ði tim ku ru mu ih ti ya - Staj im kân la rý da ar ta cak ÝÞ dün ya sý i le ü ni ver si te bir lik te li ði öð ren ci le ri mi zin staj im - kân la rý ný da ar tý ra cak. Staj yer ço cuk la rý mýz e sa sýn da re el sek - tö rün ken di si i çin de ye tiþ tir di ði e le man lar dýr. Ken di sek tö rü - müz de, iþ a le mi miz de da ha son ra be ra ber ça lý þa ca ðý mýz gen - ci mi zi ü ni ver si te i le bir lik te e ði ti yo ruz staj es na sýn da. Bu ger - çe ðin iþ dün ya sý ta ra fýn dan da ha sað lýk lý al gý lan ma sý ný ve be - nim sen me si ni sað la mak i çin ça lý þý yo ruz. Öð ren ci le ri mi zi de niz yo luy la ta þý ya ca ðýz Ý TÜ CÜ, Tür ki ye de ilk kez öð ren ci le ri ni de niz yo lu i le ta þý ya cak bir ü ni ver si te ol ma ya ha zýr la ný yor. Süt lü ce Kam pu su-e mi nö - nü- Üs kü dar a ra sý de niz yo lu i le öð ren ci le ri mi zi ta þý ya ca ðýz. Sa bah ve ak þam sa at le rin de Süt lü ce-e mi nö nü-üs kü dar a ra - sýn da kar þý lýk lý se fer ler o la cak. Gün düz de E mi nö nü-süt lü ce a ra sýn da ring se fer le ri o la cak. Tür ki ye nin ilk Uy gu la ma lý Bi lim ler Fa kül te si Ý TÝ CÜ, Tür ki ye de ilk kez Uy gu la ma lý Bi lim ler Fa kül te - si ni kur du. Ba sým Ya yýn Ü re tim Tek no lo ji le ri Bö lü - mü, U lus la ra ra sý Lo jis tik Bö lü mü, Si vil Ha va U - laþ týr ma Ýþ let me ci li ði Bö lü mü a dý al týn da üç bö lüm bu yýl fa a li ye te ge çi yor. Öð ren ci le rin hem te o rik e ði tim hem de il gi li mes lek da lýn - da pra tik e ði tim a la cak la rý bö lüm iþ ye rin de uy - gu la ma lý e ði ti min a van ta jý ný ya þa ta cak. Tür ki ye nin ilk ve tek mü cev her mü hen dis li ði cý nýn ol du ðu nu tes bit et tik. TEKS TÝL, KÝM YA, GÖZ LÜK, EM LAK O KU LU YOL DA Teks til fa kül te si i çin ko mi te tem sil ci le ri i le gö rüþ me le ri miz sü rü yor. Yak la þýk bir yýl dýr ya pý lan top lan tý lar net leþ mek ü ze re. Op tis yen lik Mes lek Yük sek o ku lu i çin bu yýl ça lýþ ma la rý mý zý baþ la tý yo ruz. Kim ya cý la rýn ve em lak çý la rýn o kul is tek le ri de ö nü müz de ki öð re nim dö ne min de net le þe cek.

11 MEDYA POLÝTÝK 11 Y Dep rem ze de ler u nu tul du (mu?) Ýçin de bin ay dan da ha ha yýr lý o lan Ka dir Ge ce si bu lu - nan mü ba rek Ra ma zan-ý Þe rif a yý ný zý teb rik e di yor, fe yiz ve be re ke tin den is ti fa de e den ler den ol ma ný zý Yü ce Rab bi miz den ni yaz e di yo rum. He pi ni zin ma lû mu ol du ðu ü ze re il çe miz Er ciþ te 23 E kim 2011 ta ri hin de ya - þa dý ðý mýz dep rem den do la yý ol duk ça sý kýn tý lý gün ler ya - þa dýk ve hâ len de ya þa mak ta yýz. Yý ký lan iþ yer le ri nin ye - rin de pre fab rik ten iþ ye ri yap ma ya bi le mü sa a de e dil me - yen es naf la rý mý zýn ö nü ne Þeh rin ye ni i ma rý çý ka na ka - dar hiç bir þey ya pa maz sý nýz di ye sed çek ti ler ve yak la þýk 10 gün dür sa de ce es naf la rýn yo ðun ol du ðu böl ge nin i - ma rý a çýk lan dý. Ve ye ni a çýk la nan i mar i le he pi miz ha yal ký rýk lý ðý na uð ra dýk, ye ni i mar da bir le þik ni zam ta ma men kal dý rýl mýþ, ön den 5 met re, i ki yan lar dan ve ar ka dan da 3 er met re çek me zo run lu lu ðu ge ti ri le rek ev ve iþ yer le ri yý ký lan va tan daþ la rý mý zýn ye ni den ken di im kân la rýy la in - þa at la rý ný yap ma þans la rý yok e dil di. 200 met re ka re üze r i - ne al tý iþ ye ri ve üs tü 5 kat ev o la rak ya pý lan ve dep rem de yý ký lan ay ný yer ü ze ri ne þim di bý ra kýn ev yap ma yý bir o da bi le bu i ma ra gö re ya pa mý yor su nuz. Er ciþ i miz de dep - rem de yý ký lan ve a ðýr ha sar o lup da yý kýl ma sý ra sý bek le - yen 5 bi ne ya kýn ev var ve bu in san lar þu an da pe ri þan bir va zi yet te ve a de ta bu in san lar se fil le ri oy nu yor lar. Dep re - min ü ze rin den yak la þýk 10 ay geç me si ne rað men da ha sa de ce es naf la rýn yo ðun ol du ðu böl ge nin bi rin ci e tap i - ma rý ye ni a çýk lan dý ve i kin ci i le ü çün cü e tap i mar i se E - kim a yýn da a çýk la na ca ðý be lir ti li yor. Ve bu ra sý kýþ mem - le ke ti ol ma sý ha se biy le bir yýl da ha bu in san lar in þa at ya - pa ma ya cak de mek tir. Ý kin ci bir hu su su da ha siz ler le pay laþ mak is ti yo rum, Er ciþ te kent sel dö nü þüm pro je si uy gu la na ca ðýn dan, iþ dü ze ni bo zu lan ve iþ ya pa ma yan es naf la rý mý zýn bir ço ðu if lâ sýn e þi ðin de, iþ de ði þik li ði yap mak is ti yor, a ma ö nü nü gö re me di ði i çin ce sa ret e de mi yor. Ne za man bu pro je - nin uy gu la ma saf ha sý na ge çe ce ði hiçbi ri mi zin ma lû mu de ðil, bu yüz den de ka ram sar bir þe kil de bek le mek te yiz. Da ha ön ce ki ya zý la rým da da de ðin di ðim gi bi dep rem es - na sýn da bu ra ya ge len yar dým sý nýr sýz dý ve u mu la na nýn çok ü ze rin dey di. Fa kat da ðý tým da ya þa nan or ga ni ze siz lik - ten do la yý ger çek mað dur la ra de ðil, hiç a lâ ka sý ol ma yan ve dep rem de za rar gör me yen köy le re TIR lar yön len di ri - le rek bo þal týl dý ve bu sa ye de de bir sü rü dep rem zen gi ni tü re di. Ev le ri, iþ yer le ri yý ký lan la rýn ge len yar dým lar dan ha ber le ri bi le yok tu ve bu in san lar en kaz dan ne ka dar can lý çý ka rý rýzýn he sa býy la meþ gul i di ler. Bun la rýn bir kýs - mý nýn ce na ze le ri ne 5, 6 gün son ra an cak u la þý la bil di ler ve 24 sa at ke sin ti siz en kaz la rýn baþ la rýn da aç-su suz nö bet tu ta rak kur tar ma e kip le rin den ge len müj de li ha be ri bek - le mek le kar þý kar þý yay dý lar. Ve bun la rýn sa yý sý ol duk ça faz lay dý, bi ri le ri bu in san la ra bir lok ma bir þey u laþ týr dýy sa yer ler, yok sa aç ve su suz bek le mek zo run day dý lar. Ö te yan dan da hiçbir za ra rý ol ma yan in san lar yar dým kuy - ruk la rý na gi re rek hak sýz bir þe kil de hak gas pý yap mak tay - dý lar. Er ciþ Kay ma ka mý Ra ma zan Fa ni i le yap tý ðým bir gö rüþ me miz de bu ko nu la rý ken di si ne sor du ðum da: Ben de ay ný siz ler gi bi dep rem þo kun day dým, ilk haf ta lar bü - yük bir a ce mi lik ya þa dýk ve da ha son ra bun la rý te lâ fi et - me ye baþ la dýk, siz ler de tak dir e der si niz ki köy ler le be ra - ber 200 bin nü fus lu bir il çe, bir çok in san dý þa rý dan vur - gun i çin gel miþ ve bun la rý teþ his et mek ol duk ça zor. Bir yan dan ba rýn ma sý kýn tý sý had saf ha da, bir yan dan da in - san lar aç, her kes bir þey ler is ti yor ve bir an da bu in san la - rýn ih ti yaç la rý ný kar þý la mak öy le ko lay ol ma sa ge rek, bütün ak sak lýk la ra rað men ký sa sü re de ça dýr kent ler o - luþ tur duk, va tan daþ la rý mý zý o ra la ra yer leþ tir dik, i â þe le - ri ni te min et tik, on dan son ra ki sü reç te de ma hal le ler - de ki mað dur la rý tes bit et mek i çin bir ko mi te o luþ tur - duk ve pey der pey o ra la ra da yar dým la rý u laþ týr ma ya ça lýþ týk. Bun la rý is te di ði miz þe kil de ma a le sef da ðý ta - ma dýk, çün kü her ma hal le de vur gun cu ve ta lan cý lar la kar þý kar þý ya ka lý yor duk ve bu tür o lum suz luk lar yü - zün den bir çok zor luk lar la kar þý laþ týk di yor du. Sa yýn Kay ma ka mý mý za: Dep rem de hay van la rý te lef o - lan va tan daþ la rý mý za dev let te lef o lan la rýn ye ri ne hay van ver di ve bu nun la bir lik te 32 mil yon da hi be pa ra köy le ri - mi ze da ðý týl dý, bu nun ya nýn da 87 mil yon za ra rý o lan iþ - yer le ri pert o lan es naf la rý mýz la bir lik te, ev le ri yý ký lan bin - ler ce ce na ze si o lan va tan daþ la rý mý za dev le ti miz bu gü ne ka dar ni çin yar dým yap ma dý ve bu in san la rý mý zýn bir hay van ka dar de ðe ri yok muy du? di ye si tem et tim. Kay - ma kam Bey de Hak lý sý nýz, ben bu ko nu yu ge len tüm Ba kan la rý mý za i let tim, a sýl sý kýn tý yý ya þa yan ve dep rem de bi rin ci de re ce de mað dur o lan þe hir mer ke zin de ya þa yan in san la rý mýz la es naf la rý mý zýn ol du ðu nu her plat form da di le ge tir dim, fa kat bu gü ne ka dar bir ne ti ce ye u la þa ma - dýk, il gi li ba kan la rý mýz da bu i þin ta kip çi si ol duk la rý ný be - yan e di yor lar ve in þa al lah 10 ay dýr e vin de yat mak zo run - da o lan bu es naf la rý mý zýn za rar la rý en ký sa sü re de ö de nir ve bu es naf la rý mýz da nor mal iþ dü zen le ri ni ku ra rak a - yak ta kal ma mü ca de le si ve rir ler de di. Er ciþ Kay ma ka mý mý zýn te men ni le ri ne biz de in þâ al - lah di ye rek ger çek leþ me si i çin i da re ci le ri mi zin du yar lý dav ran ma la rý ný, bu in san la rý mý zýn sý kýn tý la rý ný gi der - me le ri ni, dep rem de cid den her þe yi ni kay be den mað - dur la rýn a ci len ya ra la rý nýn sa rýl ma sý ný is ti yor ve bek li - yo ruz. Þu an da il çe miz de TO KÝ le rin dý þýn da cid dî ma na da bir ça lýþ ma söz ko nu su de ðil, i ki ay son ra o - kul lar a çý la cak, ö zel bir þir ket ta ra fýn dan ya pý lan bir o - ku lun dý þýn da hiç bir o kul da ça lýþ ma yok. Mer kez de ki bütün ca mi ler a ðýr ha sar lý ol ma sý na rað men he nüz yý - kým la rý bi le ger çek leþ me di ve bu ca mi ler i ba de te ka - pa lý. Ya pý lan TO KÝ ev le ri nin 80 met re ka re o lu þu ay rý bir sý kýn tý, çok nü fus lu a i le le rin bu ra la ra yer leþ me si im kân sýz, öy le an la þý lý yor ki TO KÝ ev le ri nin hep si sa - týl ma dan þe hir de bir ya pý laþ ma ya gi dil me ye cek. Hiç kim se nin or ta lý ðý toz pem be gös ter me ye hak ký yok tur, gö rü nen köy kla vuz is te mez. Sa yýn Baþ ba ka ný mýz ge çen Van zi ya re tin de Er ciþ e ge le ce ði ve TO KÝ ler de in - ce le me ya pa ca ðý a nons e dil di ði hal de ma a le sef gel me di - ler. Gö nül ar zu e der di ki Er ciþ te ya pý lan hiz met le ri biz - zat ye rin de gö re rek in ce le me fýr sa tý ol sun ve hal kýn ne ka dar pe ri þan ol du ðu nu mü þa ha de et sin. Her ne hik met - se per de ar ka sýn da ki bir güç bi zi i da re e den le rin ge lip bun la rý gör me si ni is te me di ði i çin hep en gel li yor lar. Biz bu ra da ke sin lik le si ya set yap mý yo ruz, bi ri le ri ni ka ra la ma po li ti ka sý da güt mü yo ruz ve böy le bir ni ye ti miz de as la o - la maz. Bu sý kýn tý la rý bi re bir ya þa yan bir kar de þi niz o la rak ve be nim gi bi bu sý kýn tý la rý ya þa yan dep rem mað du ru bin ler ce kar deþ le ri mi zin his si ya tý na ter cü man o la rak biz - le ri i da re e den le rin na zar-ý dik kat le ri ne sun mak i çin bun la ra de ðin dim. Ý le ri ye dö nük çok gü zel pro je le ri o la - bi lir, bel ki i ki yýl son ra Er ciþ çok da ha mü kem mel bir þe - hir ol ma þan sý ný ya ka la ya bi lir. Her ne ya pý la cak sa bir an ön ce ha ya ta ge çi ril sin ki, bit me nok ta sý na ge len es na fý - mýz ye ni den bir so luk lan sýn, ö nü nü gö re rek bu mem le - ke te kat ma de ðer kat sýn, ha ya ti ye ti ni de vam et tir sin. Þu mü ba rek Ra ma zan a yýn da sý cak bir çor ba ya has ret o lan, o ca ðý tüt me yen, e vi ne ek mek gö tü re me yen yüz ler - ce dep rem mað du ru in san la rý mý zýn ol du ðu nu lüt fen u - nut ma yýn. Siz ler if tar sof ra nýz da tür lü tür lü ye mek le ri ni zi yer ken ken di ni zi bir an bu in san la rýn ye ri ne ko yun ve mu ha se be ni zi ya pýn. Hiç ol maz sa ze kât, fit re ve sa da ka - la rý nýz la bu in san la ra bir kez da ha u la þýn ki bu ve bal den kur tu lun ve bu se va býn haz zý ný do ya do ya ya þa yýn. TÜRKÝYE NÝN Ku zey Su ri ye ye muh te mel bir as ke ri mü da ha le si mi?.. Baþ ba kan ýn söz le ri böy le bir ih ti ma li ak la ge ti ri yor. Ý yi de 1990 lar - dan hiç mi ders çý ka ra ma dýk? Ku zey I rak a yýl - lar yý lý e li mi zi ko lu mu zu sal la ya sal la ya gir dik de ne ol du, söy ler mi si niz? Me se le nin ö zü nü gö zar dý e dip ma ce ra a ra mak çýk maz yol dur. Tür ki ye nin yýl la rý 1980 ler de, ö zel lik le 1990 lar da Ku zey I rak a gi rip çýk mak la geç ti. Ö zel kuv vet ler bu coð raf ya da ci rit at tý dur du. Ýs te di ði za man PKK ya kar þý o pe ras yon yap tý, bas kýn dü zen le di. Bu nun a dý sý cak ta kip ti. Sad dam Hü se yin in se si ni çý ka ra cak ha li yok tu, Was hing ton un rý za sý var dý yi a ným sý yo rum. Bar za ni nin peþ mer ge le ri a þa ðý dan, Türk Si - lah lý Kuv vet le ri yu ka rý dan PKK yý Ku zey I - rak ta kýs ka ca al mýþ, ga ze te man þet le ri ne sand viç o pe ras yo nu di ye geç miþ ti as ke ri ha re kât i a ným sý yo rum. Bel ki de en bü yük as ke ri o pe ras yon du. Ha - san Kun dak çý Pa þa nýn Si lo pi de ki ka rar gâ hýn - da ken di el ya zý sýy la bir ka ðýt par ça sý na ya zýp ba na ver di ði, Yar dým cý o lun! pu su la sýy la Ha - bur dan gi rip do laþ mýþ tým o pe ras yon a lan la rý - ný. Dar ka ra jan da ö zel kuv vet le rin bas tý ðý ba zý PKK kamp la rý ný gör müþ tüm. Dað lar da du rum buy du. Þe hir ler de fa i li meç hul ci na yet ler i le dev let, hu kuk dý þý na ka yar ken Su sur luk çu ku ru de - rin le þi yor du. Çok geç me di Ö ca lan da ya ka lan dý, Ým ra - lý ya hap se dil di. O dö ne min za fer çýð lýk la rý ný bir an ha týr - la yýn. Pe ki ya so nuç?.. Ký sýr dön gü ký rýl dý mý?.. PKK bit ti mi? Ha yýr. Kürt so ru nu çö zül dü mü? Ha yýr le rin ba þýn da bir a ra bu kez Me sut Bar za ni he def gös te ril miþ ti. Hat ta, Bar za - ni nin Se la hat tin de ki kar tal yu va sý na ben ze - yen yö ne tim sa ra yý na bir kaç bom ba a týl ma sý bi le gün de me ge ti ril miþ ti ne cip Türk ba sý ný ta ra fýn dan... Yet me di, fe la ket kýþ ko þul la rýn da Ku zey I - rak a bir kez da ha gir di Türk or du su... Ne ol du? Hiç! U zat mak is te mi yo rum. Baþ ba kan Er do ðan ýn, Ku zey Su ri ye de ki ge liþ me le re ey val lah de me yiz. PKK nýn sýz - ma sý na mü sa a de et me yiz, mü da ha le e de riz söz le ri ni o ku yun ca, Tür ki ye nin PKK ve Ku - zey I rak ma ce ra sý bir film þe ri di gi bi gö zü - mün ö nün den ge çip git ti. Ku zey I rak a mü da ha le ler ne so nuç ver di ki, þim di de Ku zey Su ri ye ye as ke ri o pe ras - yo na bel bað la na cak? Cen giz Çan dar dün Ra di kal de ki gü zel ya zý - sýn da, Su ri ye nin ku ze yi ne gir me nin sa kýn ca la - rý ný þöy le ö zet le miþ ti: Tür ki ye nin PKK-PYD ba ha ne siy le Nu say - bin den, ya ni Mar din i li sý nýr la rýn dan Ha tay i li sý nýr la rý na u za nan bir hat ta Su ri ye top rak la rý - na gir me si nin çe þit li an lam la rý var dýr: 1. Bu, mil yon lar ca ken di Kürt üy le so ru nu - nu hal le de me miþ ve ken di ül ke sin de ya sal bir par ti o lan BDP ye kan kus tu ran bir ik ti da rýn, Su ri ye Kürt le ri ne kar þý si lah lý iþ gal ha re ke ti ne gir me si gi bi su nu lur ve öy le al gý la nýr ki, I rak Kürt ler iy le tut tu rul muþ i liþ ki le ri de ko ru mak im kân sýz la þýr ve iþ, Tür ki ye i le tüm Kürt ler a - ra sýn da bir düþ man lý ða ta þý nýr ve dö nü þür. 2. Her ne ge rek çe i le o lur sa ol sun, Tür ki - ye nin Su ri ye top rak la rý na tek ba þý na ve hiç bir u lus la ra ra sý meþ ru i yet ör tü sü al tý na gir me den as ker sok ma sý, Tür ki ye nin tü mü nü Rus ya-ý - ran pro vo kas yo nu na a çýk ha le ge ti rir. Böl ge sel denk lem top tan ve a dý kon ma dan, i lan e dil - me den, ken di li ðin den de ðiþ miþ o lur. Baþ ba kan Er do ðan bir dö nem Ka zan-ka - zan for mü lün den çok hoþ la nýr dý. Su ri ye de - ki son ge liþ me ler kar þý sýn da be nim se di ði for - mül i se, ti pik bir Ze ro-sum Ga me, ya ni sý - fýr top lam lý o yun... Bun dan bir ka zanç çýk maz. Bu, ma yýn lar la do lu çýk maz yol, ül ke yi ge rek siz sý kýn tý la ra sü rük le ye ce ði gi bi, ken di si ya si ka ri ye ri a çý - sýn dan da çok sa kýn ca lý gö zü kü yor. Su ri ye ko nu sun da baþ lan gýç ta doð ru bir ro ta be nim se yen ik ti dar, son dö nem de a kýl al maz ha ta la rý üst üs te iþ li yor. Cen giz Çan dar böy le di yor, doð ru di yor. Sö zü u zat ma nýn an la mý yok. Me se le nin ö zü nü -ya ni Kürt so ru nu nu-gö - zar dý e de rek, ma ce ra a ra ma ya kal kýþ mak çýk - maz yol dur. Ak Par ti ik ti da rý, ö zel lik le 1990 la ra i sa bet li teþ his koy ma dan ve o yýl lar dan doð ru ders ler çý kar ma dan ö nü nü gö re mez çün kü... Ha san Ce mal, Mil li yet, 28 Tem muz 2012 ALÝ SÝNOÐLU si nog lu a ma il. com DUYURU Kýrklareli Üniversitesini Kazanan Bay ve Bayan Öðrencilere kalacak yer temin edilir. Ýrtibat Telefonlarý Erkekler için : (0532) (0545) Bayanlar için : (0537) Kýrklareli Yeni Asya Temsilciliði TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Aziz Kavan'ýn amcasý Zübeyir Kavan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Batman Yeni Asya Okuyucularý ERDOÐAN, EYVALLAH DEMEYÝZ DÝYOR, AMA... Ku zey I rak a mü da ha le ler ne so nuç ver di ki, þim di de Ku zey Su ri ye ye as ke ri o pe ras yo na bel bað la na cak? Ak Par ti ik ti da rý, ö zel lik le 1990 la ra i sa bet li teþ his koy ma dan ve o yýl lar dan doð ru ders ler çý kar ma dan ö nü nü gö re mez çün kü... Anayasa ne oldu? Tv ler de ki Ra ma zan ho ca la rý ve halk... TELEVÝZYONLARDAKÝ ra ma zan ho ca la rý ve on la ra so ru lan so ru lar sað ol sun... Bir ka na a tim i yi ce ke sin leþ ti. Bu top lum ku þak lar bo yu na sýl bir ta lim ter bi ye den geç tiy se ar - týk... So ru so ra nýn ya þý kaç o lur sa ol - sun... Kar þý sýn da ki is ter e de bi yat, is ter fi zik, is ter in ký lap ta ri hi, is ter i la hi - yat ho ca sý ol sun... A ra da ki i liþ ki bil gi ve öð ren - mek ü ze rin den ku ru la mý yor. A nýn da bir o to ri te i liþ ki si ne dö nü þü yor. San ki ho ca a na sýn dan ho ca doð muþ. So ru yu so ra nýn ku la ðý na da bir ses sü rek li ca hil sin sen ca hil kal! di ye fý sýl dý yor. Ma a le sef ger çek bu! *** Kar þý sýn da bir ho ca bu lun ca, sa - mi mi yet le bir þey ler öð ren mek is - te yen yok de ne cek ka dar az! A ma ba kýn, gö re cek si niz ki, bir bi len ta ra fýn dan o nay la nýp þi þin - mek is te yen ler ya da bir bi len in o to ri te si ni sor gu la yýp sars ma ya yel te nen ler ne çok! He le o hal! O ha li miz... Ho ca ya so ru so rar ken i çi miz tit ri yor. Ne den? Þim di doð ru su nu öð re ne ce ðiz, di ye de ðil ta bi i! A ca - ba ho ca yý et ki le ye bil dik mi; o nun ü ze rin de bir iz bý ra ka bil dik mi, di - ye! Bu yüz den öð re ne mi yo ruz iþ te! Bu yüz den ez be re yük le ni yo ruz. *** Ta raf ta di ni ko nu lar da ka lem oy na tan Ra ma zan Ra sim te le viz - yon lar da ki ra ma zan ho ca la rý na sü rek li o ru cu þu bo zar mý, bu bo - zar mý? di ye so ran la ra kýz mýþ, bir yan dan da dal ga sý ný ge çi yor du... Kar de þim CERN de Tan rý par ça - cý ðý de ne yi de ðil ki bu, 1400 yýl dýr o ru cu ay ný þey ler bo zu yor, sa kat lý - yor, ay ný þey ler de boz mu yor. Hak lýy dý! Üs te lik tam da de di ði gi - bi, so ru lar ne den se san ki yýl bo - yun ca ö zen le ha zýr la nýp ra ma zan a yý ný bek li yor ve Çin iþ ken ce si gi bi ta ne ta ne so ru lu yor du. A ma bu ma dal yo nun bir de ö - te ki yü zü var. Ho ca la rýn ol du ðu ta raf ya ni... Ar týk o ta ra fý da sor gu la mak ge - rek mi yor mu? *** Ma dal yo nun ho ca lar ta ra fýn da ne ler o lup bit ti ði ve bu nun top - lum sal zih ni ye te na sýl yan sý dý ðý ko nu su na þöy le bir gi riþ ya pa bi li - riz... Ha ni in san lar tv de bir as tro - nom ve ya as tro fi zik çi yi din le dik - le rin de; a man ca ným, ben as tro - lo ji ye i na ný rým da ha i yi, hem çok da ha eð len ce li duy gu su na ka pý lýr - lar ya... Ra ma zan da her ka nal da bi rer bi rer boy gös te ren i la hi yat çý lar da alt tan al ta ay ný prob le min ka pý sý ný aç týk la rý nýn far kýn da lar mý? Üs te lik ba zý la rý var ki... Hu ra fe le re sa vaþ a ça ca ðým di ye ça ba lar ken yol la rý i la hi yat di ni va az et me ye çý ký yor. Ol mu yor ta bi i! Ra ma zan ge çin ce, her se fe rin de ho ca bir ya na, halk ö te ya na dü þü - yor! Bu nu not dü þe yim de, uz man - la rý is ter ler se, tar týþ sýn lar. Haþ met Ba ba oð lu, Sa bah, 28 Tem muz 2012 ZÝ YA Pa þa Mer hum un u ya rý sý ný u nut ma ya - lým: On lar ki ve rir lâf i le dün yâ ya ni zâ mât/ Bin tür lü te sey yüb bu lu nur ha ne le rin de. Hu kuk ve Ah lâk ýn or tak te mel il ke le ri var dýr ki bun lar bü tün in san lýk i çin dir. Bu il - ke le rin ko yu cu su da A lem le rin Rab bi dir. Bu te mel il ke le rin bi lin ci top lum da düþ tük - çe yoz laþ ma ve çök me teh li ke si bü yür. Ha - leb ve Þam so ru nu nun çö zül me si ni ni yaz e - de lim ve ken di mi ze dö ne lim, yan lýþ öð re ti - le rin meþ um et ki le rin den ken di mi zi kur ta - ra lým. Ha leb o ra day sa, ar þýn her yer de dir, Ýs tan bul ve An ka ra da da bu lu na bi lir, ye ter ki e li mi ze tu tuþ tu ru lan ve i la hi dam ga ye ri - ne Þerr in dam ga sý ný ta þý yan ar þýn la rý e li - miz den at ma sý ný bi le lim. Pi ya sa mý za ni ce sah te ar þýn lar sü rül dü, top la týl dý, ye ni mo da sah te le ri sü rül dü. Mil - let le rin dost luk la rý yok tur, çý kar la rý var dýr, Dün ya bir ya þam sa va þý a la ný dýr meþ um slo ga ný ný ta þý yan ar þýn her top lu lu ða da ðý týl - dý. Ý la hi dam ga ta þý yan ar þýn u nut tu rul duk - tan son ra, þim di en es ki sah te ar þý nýn çað - daþ zev ke gö re di zayn e dil miþ mo de li A me - ri kan Pi ya sa sý na ha kim ol muþ du rum da: - Tan rý bir var sa yým dýr, bu per de nin ar dýn da biz va rýz. Bi zim ko yun la rý mýz ol ma dýk ça bir bi ri ni zin kur du ol mak tan kur tu la maz sý - nýz. Kur tu lu þu nuz kö le li ði niz de dir! Ne der si niz ey A zi zan? Kur tu lu þu muz kö le li ði miz de mi dir? Hâ þâ, hay ye a lel-fe - lâh ýn an la mý bu mu dur? Oy sa a ra da sý ra da ha týr lar gi bi o lup son ra tek rar ha fý za kay býy - la u nut tu ðu muz, ger çek ar þýn la rýn de ðiþ mez dam ga sýn da mý an la mý a ra ma lý yýz? Bu dam - ga da lâ i lâ he il lal lah! cüm le si yok mu i di? - Var dý ga li ba, da ha da bir þey o la cak tý, hat ta ku la kul ol dum a man kur ta rý nýz! di ye rek - ten bir þar ký da te ren nüm e der dik am ma ben de ha fý za mý kal dý? Ý lâ hi dam ga lý ar þý ný in san lý ða tek rar ge ti - ren bü yük Sev gi el çi le rin den Mu sa (a.s), yal nýz ca ken di soy da þý ný se ve cek sin! de me - di, Ya ra tý cý nýn ül ke niz de ya þa yan ve baþ ka soy dan o lan kim se le re zul met me ye cek, on - la rý da ken din gi bi se ve cek sin! em ri ni teb lið et ti. (Le vi ti kus, 19, 33-34) Mu sa ya ta bi ol - duk la rý ný söy le yen ler bu em ri ta ma men ter - si ne çe vi re rek an la mý yor lar mý? Ýs lâm üm - me ti de ço ðun luk la böy le yap mý yor mu? E - mir-ul mü mi nin, di ni ters yüz e dil miþ bir giy si ye dön dür dü ler bu yur ma dý mý? Ku þak la rý na so kul muþ sah te ar þýn lar la dün ya yý ar þýn la yýp ar þýn mal a lan! di ye ba - ðý ran çer çi ler çok! Ne var ki sah te ol ma yan i lâ hî dam ga lý ar þýn da Ki tab da ye rin de du - ru yor. Ý sa Me sih de Mu sa nýn teb lið et ti ði ni teb lið et me di mi? (Mat ta, 5,43-48) Re sûl-i Ek rem (S.A) de ni hai o la rak Kur an-ý Ke rim i le ay ný te mel il ke le ri teb lið et me di mi? i ki çok de ðer li e ma ne ti bi ze va - si yet et ti: Kur an-i Ke rim ve Kur an-ý Nâ týk o lan Eh li- Beyt. Kur an-i Ke rim 657 de, Kur an-ý Nâ týk 680 de mýz ra ða ge çi ril di. Bu mýz rak, sah te ar þý ný tem sil e di yor du. Se fi net-un -Ne cât ý, Nuh un ge mi si ni bu mýz rak la del dik le ri ni zan net ti ler. Oy sa Mi zan ýn Rab - bi þer rin sah te kar çer çi le ri nin eb ter ol duk la - rý ný, Sev gi nin A da le ti nin Arz a ha kim o la - ca ðý ný bü tün Sev gi el çi le ri nin di lin den bi ze bil dir miþ ti. Ý ki ye ti min ha zi ne si nin ya kýn da gü ný þý ðý na çý ka ca ðý ný ü mid e di yo ruz. Çif te öl çüt lü lük, Þerr in sah te ar þý ný ný tek ve ger çek öl çüt o la rak ka bul et mek ten pek fark lý de ðil dir, Ah lâk a la nýn da me tar ya lizm ye ri ne po li te iz mi i ka me et mek de mek tir. Çif te öl çüt lü lük hiç bir i nanç top lu lu ðu, hiç - bir halk top lu lu ðu i çin ca iz de ðil dir. Hablul-Me tin-i i lâ hi yi cam baz i piy le ka rýþ týr ma - ya lým. Kur an-i Ke rim i cam baz i piy le ka rýþ - tý ran ve bu a lan da o yun çe vir me ye kal ký þan her kes, hus ran ze mi ni ne dü þüp yo ðun ba - kým bi ri mi ne kal dý rýl ma ya mah kum dur. Me lek le rin der hal in a þa ðý u ya rý sý na ku lak ver mez se, þu u ru nu yi tir me den son duy du - ðu ses, Ýb lis in kah ka ha sý o lur. Þim di ben de ba zý kah ka ha lar du yu yo - rum. Ne ya pa lým? Ko gü len gül sün / Hakk bi zim ol sun/ Ga fil ne bil sin?/ Hakk ý se ver var! Yu nus; bu halk i çin de bi ze gü ler var! de dik ten son ra böy le söy lü yor. A na ya sa ne ol du? 1982 A na ya sa sý, muh - te þem Baþ lan gý cýy la ye rin de du ru yor ve ö - zel lik le Baþ lan gýç bö lü mü uy gu la ma da bü - tün gü cü nü ko ru yor. Þam ve Ha leb so ru nu ne o la cak? Uz man lar, Bar za ni i ki li oy nu yor de miþ - ler. Gü nay dýn! U ður Mum cu (20) yýl ön ce bu nu söy le di ði i çin ber ta raf e dil me di mi? Sadr-ul- Mü te el li hin-i Þi ra zi (Mol la Sad - râ), in san la rýn ço ðu bil-kuv ve (po tan si yel o - la rak) ak la sa hip tir ler, ne var ki bil-fi il a kýl la - rý ný kul la na cak yer de ken di mes ned siz ha - yal le riy le, kur gu la rýy la dav ra nýr lar de miþ ti. Garb cep he sin de de ði þen bir þey yok! El-â ne ke mâ kân! Þam da bir de Sey yi de Zey neb var, bi len - le re se lâm ol sun! Rab bi miz de Hay rul ma ki - rin dir. Mev la gö re lim ney ler/ney ler se gü zel ey ler! Hü se yin Ha te mi, Ye ni Þa fak, 28 Tem muz 2012 A na ya sa ne ol du? 1982 A na ya sa sý, muh te þem Baþ lan gý cýy la ye rin de du ru yor ve ö zel lik le Baþ lan gýç bö lü mü uy gu la ma da bü tün gü cü nü ko ru yor.

12 12 Ý LAN Y ACÝL SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0532) GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemiz Kýrþehir temsilcisi Necati Ceylan baþarýlý bir ameliyat geçirmiþtir. Ankara Numune Hastanesinde yatmakta olan Necati Ceylan kardeþimize geçmiþ olsun dilek ve duâlarýmýzla, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Eþref Mert, Alpaslan Çevik ve Bilal Altunbaþ TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Ýhsan, Rýfat ve Osman Turgut'un dayýsý, muhterem kardeþimiz Yusuf Demirci'nin aðabeyi, muhterem kardeþlerimiz Ahmet ve Tuðba Demirci'nin babasý Ali Demirci'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Kýymetli kardeþimiz Dr. Mehmet Kaðan'ýn eþi Hülya Kaðan'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Hayri - Nuran Tütüncüoðlu ESAS NO : 2012/282 DAVACI : TÜRKÝYE ELEKTRÝK ÝLETÝM A.Þ. GENEL MÜDÜRLÜÐÜ VEKÝLÝ : Av. Olcay TARIM DAVALI : HALÝL EROL DAVA : KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN TESPÝTÝ VE TESCÝLÝ DAVA TARÝHÝ : 15/06/2012 Davacý Ýdare ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ta þýn ma zýn Ý da re a dý na tes ci li da va sý a çýl mýþ ol mak la; Af yon ka ra hi sar Ý li Mer kez Ýl çe si Çav dar lý Kö yü Hü yük Mev ki i 28 Cilt, 2657 say fa, 2706 par sel de ta pu ya ka yýt lý 8900 m 2 yü zöl çüm lü ni za ko nu su ta þýn ma zýn 119,33 m 2 'lik kýs - mýn da mül ki yet, m 2 'lik kýs mýn da ir ti fak hak ký te sis e dil me si ne ka rar ve ril miþ tir. a) Ýlgililerin 2942 sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i çe ri - sin de teb li gat ve i lan ta ri hin den i ti ba ren ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý da va cý i da re a ley hi ne Ý da ri Yar gý da ip tal ve ya Ad li Yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi le cek le ri, b) Ýlgililerin 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý Ýdari Yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri taktirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan Ýdare adýna tescil edileceði, c) Mahkeme ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na T.C Va kýf - bank Af yon ka ra hi sar Þu be si he sa bý na ya tý rý la ca ðý, da va ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ve ta raf la ra teb lið ta ri hin den i ti ba ren 2 haf ta i - çin de mah ke me ye ya zý lý olarak bildirilmesi, d) Ýlgililerin da va yý ta kip e dip gel me di ði ve ya de lil ve sa vun ma la rý ný bil dir me dik le ri tak dir de yar gý la ma nýn yok luk la rýn da ya pý lýp ka rar ve ri le ce ði i lan o lu nur. B: T. C. AFYONKARAHÝSAR ASLÝYE 2. HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Resmi Ýlanlar 2010/7 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Erzincan, Kemah, Çarþý mah. 234 ada 34 parsel 1-2 Nolu baðýmsýz bölümler Taþýnmazýn Adresi : Çarþý Mah. Kemah / ERZÝNCAN Taþýnmazýn Yüzölçümü : 649,46 m 2 Taþýnmazýn Arsa Payý : 35/170 Taþýnmazýn Özellikleri : 234 Ada 34 parsel 1 nolu baðýmsýz bölüm ile 2 Nolu baðýmsýz bölüm Takdir Olunan Kýymeti : ,06 TL 1 nolu baðýmsýz bölüm ,06 TL 2 nolu baðýmsýz bölüm KDV Oraný : % Satýþ Günü : 31/08/2012 Cuma 14:00-14:10 saatleri arasýnda 1 nolu baðýmsýz bölüm 14:15-14:25 saatleri arasýnda 2 Nolu baðýmsýz bölüm 2. Satýþ Günü : 10/09/2012 Pazartesi 14:00-14:10 saatleri arasýnda 1 Nolu baðýmsýz bölüm 14:15-14:25 saatleri arasýnda 2 nolu baðýmsýz bölüm Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda be lir ti len gün ve sa att ler de KE MAH KAY MA KAM LI ÐI Ö NÜN'de a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý il yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, ½ tapu harcý ve masraflarý, % 18 KDV alýcýya aittir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/7 sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 06/07/2012 (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. KEMAH / ERZÝNCAN ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar DOSYA NO: 2011/6321 Tal. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri : TAPU KAYDI : Ýstanbul Ýli, Büyükçekmece Ýlçesi, Mimarsinan Köyü, 357 ada, 1 parsel sayýlý, m 2 yüzölçümlü, ana taþýnmaz niteliði tarla olan, A blok. 9. kat, 30 baðýmsýz bölüm nolu. 21/3600 arsa paylý mesken NÝTELÝKLERÝ : Satýþa ko nu ta þýn maz, ta pu nun Ýs tan bul Ý li, Bü yük çek me ce Ýl çe si, Mi mar si nan Ba tý köy Mah. 357 a da, 1 par se lin de ka yýt lý o lup ad res o la rak Mi mar si nan Ba tý köy Mah. Çar mýk lý Cad de si i le bað lan tý lý, Ak kor cad de si ir ti bat lý Sey ran Sok. Ok ya - nus Si te si A blok, 9. kat, D.30 ad re sin de yer al mak ta dýr. Ke þif gü nü da i re ka pý sý ka pa lý ol du ðun dan, ö zel lik le ri ör nek da i re ge zil mek ve bil gi a lýn mak su re tiy le tes bit e dil miþ - tir. Bu na gö re da i re nin plan i ti ba riy le; gi riþ te hol, sa lon, mut fak, üç ya tak o da sý, ban yo - tu va let, ay rý bir tu va let ve i ki bal kon dan i ba ret ol du ðu be lir til miþ tir. Da i re gi riþ ka pý sý çe lik ka pý, o da ka pý la rý kap la ma mo bil ya ka pý, ze min ler la mi nant par ke, hol ve ýs lak a - lan lar gra nit se ra mik, du var lar sa ten bo ya, ta van lar kar ton pi yer, pen ce re ler pvc, ko ri - dor lar da al çý ke mer, gi riþ ho lü ve sa lon giz li ay dýn lat ma lý o lup de mir baþ o la rak port - man to ve ban yo do lap la rý bu lun du ðu be yan e dil miþ tir. Bi na nýn do ðal gaz i ma lat la rý ya - pýl mýþ o lup, iç bað lan tý lar he nüz ta mam lan ma mýþ týr. Da i re tak ri ben 135 m 2 net kul la - ným a la ný na sa hip tir. Bi na da çift a san sör mev cut tur. Or tak a lan lar mer mer, mer di ven kor ku luk la rý kro maj dýr. Si te i çin de yer al mak ta dýr. Ke þif ta ri hi i ti ba riy le da i re ler de ve or tak a lan lar da bir ký sým in þa at ça lýþ ma la rý ve pey zaj iþ le ri nin de vam et ti ði gö rül müþ - tür. Da i re man za ra ve te miz ha va im kâ ný na sa hip tir. Si te gi ri þi gü ven lik kon trol lü o lup. çev re si i ha ta du va rý i le çev ri li dir. Ta þýn maz Bü yük çek me ce il çe mer ke zi ne nis pi u zak lýk - ta o lup. E5 as fal tý na yü rü me me sa fe sin de dir. Alt ya pý so ru nu çö zü me ka vuþ tu rul muþ, plan lý bir ge liþ me gös te ren böl ge de yer al mak ta dýr. Toplu taþýma araçlarý yönünden geniþ imkâna sahiptir. Komþu parsellerini Emlak Bankasý Mimaroba Sinanoba konutlarý teþkil etmektedir. Yerleþim alaný itibariyle; alýþveriþ noktalarýna, çarþý pazara yakýndýr. E-5 karayolu ve TEM otoyoluna çýkýþ imkânýna sahiptir. E5 asfaltýný yerleþim bölgesine baðlayan ve Mimaroba-Sinanoba pro je le ri ni bir boy dan bir bo ya ka te den a na bul va ra yü rü me me sa fe sin de dir. Be le di ye hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr. Bir si te i - çe ri sin de yer al mak ta dýr. Si te i çe ri sin de yüz me ha vu zu, ge niþ bah çe a lan la rý, yü rü me yol la rý mev cut tur. Di ðer blok lar da in þa at lar ha len de vam et mek te dir. Si te gi ri þin de yer a l an blok in þa a tý he nüz ka ba in þa at se vi ye sin de dir. Ya ký nýn da semt pa za rý ku rul mak ta dýr. ÝMAR DURUMU : Dosyasýnda mevcut Büyükçekmece Belediye Baþkanlýðýnýn tarihli yazýsýna göre; Büyükçekmece Ýlçesi, Mimarsinan Batýköy Mah. 357 ada, 1 parsel sayýlý taþýnmazýn tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Mimarsinan revizyon imar planýnda blok nizam 4 kat 1.60 emsal konut alanýnda kaldýðý belirtilmektedir. KIYMETÝ : ,00 TL Birinci Satýþ günü: 03/09/2012 Pazartesi günü saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 13/09/2012 Perþembe günü saatleri arasýnda Büyükçekmece 2. Ýcra Müdürlüðü Adresinde 1)- Açýk artýrma suretiyle yapýla cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha - le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Ý kin ci ar týr ma nýn res - mi ta ti le rast la ma sý ha lin de ta ti lin bi ti mini iz le yen ilk iþ gü nü ay ný yer de ve ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri - men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e - di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)- Artýrmaya iþtirak ede cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan Mü te - vel lit Bin de 4,95 i ha le dam ga res mi, % 1 KDV i le ½ ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 TL i çin Yüz de 2 a þan ký sým i çin Yüz de 1 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la - cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi taktirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4)- Ýhaleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni yatýr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)- Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir örneði gönderilebilir. 6)- Satýþa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 27/06/2012 (Ýc. Ýfl. K. 126) Yö net me lik Ör nek No: 27 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: T. C. BÜYÜKCEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN Resmi Ýlanlar Dosya No: 2011/283 Esas. Örnek No: 27 Borçlu'ya ait ve bir borçtan dolayý ipotekli/hacizli bulunan ve aþaðýda tapu kaydý, kýymeti, satýþ gün ve saati ve önemli özellikleri ile satýþ þartlarý belirtilen; Ýstanbul Ýli, Kâðýthane ilçesi, Gürsel Mahallesi, 8444 ada, 13 parsel sayýlý 143,00 m 2 miktarlý arsa üzerinde 1.bodrum katta 25/100 arsa paylý 1 baðýmsýz bölümlü dubleks mesken, Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðü kaleminde açýk artýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. 1- ÝÝK MD. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Adresleri tapuda kayýtlý olmayan (Mübrez tapu kaydýnda belirtilen) alakadarlara takip borçlularýna gönderilen tebligatlarýn teblið imkânsýzlýðý halinde iþbu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 2- ÝMAR DURUMU: Kâðýthane Belediye Baþkanlýðý Plan ve Proje Müdürlüðünün 25/02/2011 tarih ve M-34-6-KAG sayýlý yazýda, Kâðýthane ilçesi, Gürsel Mahallesi, H-119 pafta, 8444 ada, 13 par sel sa yý lý ye rin, 31/12/2007 tas dik ta rih li Kâ ðýt ha ne 4. E tap, 1/1000 öl çek li uy gu la ma i mar pla nýn da, kýs men yol kýs men de (BL- 3) sim ge li üç kat lý ko nu a la nýn da kal dý ðý bil di ril miþ tir. 3- TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU ve EVSAFI : Satýþa konu taþýnmaz; Ýstanbul ili, Kâðýthane ilçesi, Gürsel mahallesi, Aynur çýkmazý sokaðý üzerinden 6 kapý numarasý alan, (H-119) 246-DY-l-a pafta, 8444 a da, 13 par sel sa yý lý ta þýn maz da ma hal len ya pý lan in ce le me de; 143,00 m 2 miktarlý arsada inþa e dil miþ 2 bod rum kat+ze min kat+2 nor mal kat tan o - lu þan, top lam 5 kat lý be to nar me bi na nýn yer al dý ðý gö rül müþ tür. Bi na nýn dýþ cep he si sý - va ü ze ri si li kon bo ya lý, ah þap o turt ma ça tý lý ve ü ze ri ki re mit kap lý o lup bi na ya so kak tan de mir doð ra ma lý cüm le ka pý sýn dan gi riþ ve ril miþ o lup ya pý nýn kat la rýn da bi rer a det da i - re si yer al mak ta dýr. Gi riþ ho lü nün ze mi ni mer mer kap lý o lup bi na da kat lar a ra sý u la þým, pi rinç kor ku luk lu ve mer mer ba sa mak lý mer di ven le sað lan mak ta dýr. Sa tý þa ko nu o lan, 1.Bod rum kat ta 25/100 ar sa pay lý 1 Ba ðým sýz bö lüm no lu dub leks da i re; ta þýn ma zýn ta - pu ka yýt la rýn da ve pro je sin de, bir alt kat i le bað lan tý lý dub leks da i re o la rak gö zük mek te i se de, fi i li du rum da, bi na in þa e di lir ken 2 ay rý da i re o la rak ya pýl mýþ ol du ðu ve 1.bod rum kat ta bir da i re 2.Bod rum kat ta müs ta kil bir da i re nin yer al dý ðý ve ha len bu da i re ler de ki ra cý bu lun du ðu gö rül müþ tür. 1 ve 2. Bod rum kat lar da her bi ri yak la þýk 70 m 2 a lan lý da - irelerde koridor üzerinden daðýlýmý saðlanan açýk mutfaklý salon-2 oda-banyo pi yes le ri yer al mak ta dýr. Sa lon ve o da la rýn ze mi ni la mi nat par ke, du var la rý sý va ü ze ri ba da na lý, ko ri dor ve ban yo ze mi ni mer mer kap lý dýr. Da i re ler de iç ka pý lar ah þap ve pen ce re le ri pvc doð ra ma lý dýr. Her i ki da i re nin de pen ce re le ri de mir kor ku luk lu o lur ken 2.bod rum kat ta - ki da i re nin yo la ba kan cep he si, yol al týn da kal dý ðýn dan bu cep he de pen ce re si ol ma yýp yan ta raf tan gün ý þý ðýn dan ya rar lan mak ta dýr. Yol ko tu al týn da kal ma sý ne de niy le da i re - de yo ðun küf ko ku su mev cut tur. Mut fak lar da ev ye li do lap lý, tez gâh, ban yo da, ka bin li duþ tek ne si, la va bo ve klo zet mev cut tur. Da i re ler de do ðal gaz ya kýt lý kat ka lo ri fe ri, e - lek trik, te miz su ve pis su te si sa tý yer al mak ta dýr. Ta þýn maz Gür sel ma hal le sin de, Çað - la yan mey da ný ve ye ni Ýs tan bul Ad li ye si ne ya kýn me sa fe de, çýk maz so kak i çin de yer al - mak ta dýr. Ya kýn yö re ti ca ret ve iþ ye ri mer ke zi ko nu mun da o lur ken böl ge ka mu hiz met - le rin den ya rar lan mak ta dýr. Ýs tan bul 1. çev re yo lu na da ký sa me sa fe de yer a lýr ken u la þým im kân la rý çok mü sa it tir. 4- TAKDÝR OLUNAN KIYMETÝ: Taþýnmazýn tamamýna ,00 TL kýymet takdir edilmiþtir. 5- SATIÞ ÞARTLARI: Yukarda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn; 1.Satýþý; 18/09/2012 gü nü, sa at 09:00 i le 09:10 a ra sýn da Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü - ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, 2. Satýþ; 28/09/2012 günü, saat 09:00 ile 09:10 a ra sýn da Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü - ðü'nde i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay - ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd - det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah - min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak - la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas - raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. a- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti - rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men be de lin % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis be tin de pey ak çe si (na kit Mem le ket pa ra sý) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Ya ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 sa yý lý Ka - nun'un 1. mad de si ne gö re "dö viz" te mi nat o la rak ka bul e dil mez. b- Satýþ peþin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi - lir, i ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ - te ri sý fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa - týþ be de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr (md. 134/4).Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le Kat ma De ðer Ver gi si (150 m 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la, bi na, han, o tel ve ar sa lar da..% 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir), tah li ye ve tes lim gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn da ö de nir. Bi rik miþ em lak ver gi si, ce za la rý ve fe ri le ri i le, tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di - lir. c- Ýhaleye iþtirak eden le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat - la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði. Sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay - dýn da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK.md.684, 862),ta þýn ma zýn ek len - ti le ri nin (MY.Md.686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (MK.md.879), Ta þýn ma zýn bir leþ ti ril - me si du ru mu nun (MK. Md. 859), Ý ÝK md. gö re Ta þýn maz mü kel le fi yet le ri nin (Ýn ti - fa hak ký MK. m. 794, o tur ma hak ký MK. m. 823, üst hak ký MK. m. 834, kay nak hak ký MK. m. 837, Ýr ti fak hak la rý MK. m. 838, Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK. m. 507) mü kel le fi yet le ri na za ra al dýðý ka bul e di lir. d- Uygulamada re hin be de li nin ö den me sin de ve a la ca ða mah su ben sa týþ ta Ý ÝK. 140, 151, 268. md. em re di ci hük mü ne rað men sý ra cet ve li dü zen len me mek te ol du ðun dan; Ta þýn maz ü ze rin de ha ciz, i po tek, sa týþ va a di ve sa ir hak la rý o lan il gi li le rin i ha le yi ta kip e de rek sa týþ ta ri hin den i ti ba ren ye di gün i çin de Ý ÝK. Md. 100, 151 ve 268, 4792 sa yý lý S.S. Ku ru mu K. Md. 21, 1479 sa yý lý Bað- Kur K. Ya sa sý md. 17, 3065 sa yý lý Kat ma D.V Ka nu - nun 55, Am me A la ca ðý nýn Tah si li Hak kýn da ki Ka nu nu md 21, MK. 766, 789, 777/2, 796/1 Ý ÝK. 83/c-2, 100, 142/1, 151,. mad de le ri ne gö re sý ra ve a la ca ðýn as lý na yö ne lik þi kâ - yet ve i ti raz da va hak la rý ný kul lan ma la rý ve ic ra dos ya sý na da va aç týk la rý na da ir der ke - nar ib raz et me le ri ge re kir. e- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. f- Ýhaleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10. gün so - nun da i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te - mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. g- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup tebligat pul masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. h- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/283 E sas dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. B: T. C. ÝSTANBUL 10. (TAÞINMAZ SATIÞ) ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Resmi Ýlanlar 2010/9596 ESAS. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: TAPU KAYDI : Ýstan bul Ý li, Kar tal Ýlçesi,Ya ka cýk Mah. La le lik Mev ki i, 110 cilt say fa,7170 a da, 21 par sel 143,97 m 2 yü zöl çüm lü tar la va sýf lý ta þýn ma zýn TAM (1/1) his se si. ÝMAR DURUMU: Kartal Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün tarih, M.34.6.KAR / sayýlý yazýsýna; Kartal Ýlçesi, 116 pafta, ada, 21 parsel sayýlý taþýnmazýn "1/1000 ölçekli, T.T'li E-5 Kuzeyi Ýmar Planý kapsamýnda 5/A/3;0,20-0,40/1,25 yapýlanma þartlarýnda KONUT alanýnda, kýsmen de yolda kaldýðý belirtilmektedir. HALÝHAZIR DURUMU VE EVSAFI: Taþýn ma zýn ta pu si cil ka yýt la rýn da ta þýn maz a na ni te li ði tar la ni te lik li ol ma sý na rað men, Ye rin de Kar tal Ýl çe si, Ya ka cýk Ma hal le si, 7170 a - da, 21 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn; "Kar tal Ýl çe si, Hür ri yet Ma hal le si, Ab di Ý pek çi cad de si, Sa lim sok., No: 17" ad re sin de bu lu nan be to nar me kar gir bi na bu lun du ðu an la þýl mýþ týr. Ta þýn ma za a it her han gi bir bel ge Kar tal Be le di ye si Ý mar ar þi vin de ki dos ya sýn da bu lu - na ma mýþ týr. Do la yý sýy la bi na ka çak ya pý dýr. Bi na, ze min ve 2 nor mal kat ol mak ü ze re top lam da 3 kat lý dýr. Ha li ha zýr ü ze rin den ya pý lan ölç me ye gö re bi na nýn o tu rum a la ný yak - la þýk 80 m 2 'dir. 1. nor mal kat ön cep he den ya pý lan çýk ma i le yak la þýk 85 m 2 ve 2. nor mal kat hem ön hem de ar ka cep he den ya pý lan çýk ma la ra gö re yak la þýk 90 m 2 'dir. Bi na nýn top - lam in þa at a la ný yak la þýk 255 m 2 ol mak ta dýr. Bi na nýn her ka týn da 1 a det da i re var dýr. Zemin kattaki daire ki ra ya ve ril miþ o lup ke þif ta ri hin de ge zi le me miþ tir. 1.kat ta bu lu nan da i re gi riþ ka pý sý kas týr ma de mir ka pý dýr. Da i re de 2 o da, mut fak, ban yo, wc ve an tre me kân la rý bu lun mak ta dýr. O da ze min le ri la mi nat par ke dir. Is lak ze min ler se - ra mik tir. Ban yo ve wc du var la rý ta va na ka dar fa yans i le kap lý dýr. Ban yo da ka bin li kö þe duþ tek ne si, klo zet ve do lap lý la va bo bu lun mak ta dýr. Wc'de a la tur ka tu va let var dýr. Mut fak ta do lap lar sun ta lem ve tez gâh mer mer dir. Pen ce re ler PVC'dir. Du var lar sa ten bo ya lý dýr. Da i - re nin ý sýn ma ve sý cak su ih ti ya cý do ðal gaz kom bi ve ka lo ri fer sis te mi i le sað lan mak ta dýr. 2.katta bulunan da i re gi riþ ka pý sý kas týr ma de mir ka pý dýr. Gi riþ kapý sý nýn ya nýn da bir bal kon ka pý sý var dýr. Da i re, 2 o da, mut fak, wc, duþ a la ný ve mut fak ta ra fýn da ar ka cep - he de o lan bir bal kon dan o luþ mak ta dýr. Bu da i re ba kým sýz kal mýþ týr. Is lak ze min ler se - ra mik tir. Wc ve duþ a la ný nýn du var la rý ya rý ya ka dar fa yans i le kap lý dýr. Wcde a la tur ka tu va let var dýr. Duþ ve wc a la ný nýn he men dý þýn da bir la va bo bu lun mak ta dýr. Mut fak ta do lap lar sun ta lem ve tez gâh fa yans týr. Ar ka cep he de o lan bal kon pvc pan jur i le ka pa - týl mýþ týr. O da ze min le ri mar ley dir. Pen ce re ler PVC'dir. Du var lar sa ten bo ya lý dýr. Da i re - nin ý sýn ma ve sý cak su ih ti ya cý do ðal gaz kom bi ve ka lo ri fer sis te mi i le sað lan mak ta dýr. Da i re nin ba zý du var ve ta van la rýn da ru tu bet bu lun mak ta dýr. Bahçede tek araçlýk bir otopark alaný bulunmaktadýr. Bina yaklaþýk 30 yaþýndadýr. Taþýnmazýn bulunduðu bölge yoðun konut amaçlý binalarýn bulunduðu bir bölgedir. Teknik altyapýlarý tamamlanmýþ ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taþýma araçlarýyla ulaþým imkâný vardýr. TAKDÝR OLUNAN KIYMETÝ : ,00 TL (Yüzyirmiikibindörtyüz)-TL bilirkiþi tarafýndan deðer takdir edilmiþtir. 1. Satýþ Günü : 28/08/2012 Salý 15:00-15:10 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 07/09/2012 Cuma 15:00-15:10 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirti len gün ve sa at te Kar tal Ad li ye si 5. ic ra Mü dür lü ðü Ka le - mi'nde a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i lâ nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si lâ zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz te mi nat mek tu bu nu ver - me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me - hil ve ri le bi lir. Kat ma De ðer Ver gi si, Ý ha le be de li ü ze rin den dam ga res mi, ta pu a lým har - cý, ta pu mas raf la rý ve tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it o lup, bi rik miþ ver gi ler, ta pu sa tým har cý ve tel la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile onbeþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenle rin þart na me yi gör müþ ve münd ere ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/9596 e sas sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K. 126) 17/07/2012 (*) il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö netmelik Örnek No: 27 B: T. C. KARTAL/ÝSTANBUL 5. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar

13 Y SPOR 13 Sow'a oruç tutma baskýsý yapýlmadý F.Bah çe Ku lü bü, Mo us sa Sow'la il gi li çý - kan ha ber le re i ti bar e dil me me si ni is te di. FENERBAHÇE Spor kulübü, son günlerde oyuncusu Moussa Sow un oruç tutmasýyla ilgili medyada çýkan haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný açýkladý. Sarý - lacivertli kulübün resmi internet sitesinden Fenerbahçe Futbol A.Þ imzasýyla yapýlan yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verildi: Son günlerde medyada, futbolcumuz Moussa Sow ile ilgili çok sayýda asýlsýz haber yer almaktadýr. Bu haberlerde iddia edildiði gibi; teknik heyetimizin, Sow'un oruç tutmasýyla ilgili herhangi bir tasarrufu ve bu durumdan kaynaklanan bir kadro tercihi söz konusu deðildir. Bu yönde yapýlan haberler, medya mensuplarýnýn kendi yorumlarýndan ibarettir; itibar edilmemesini rica ederiz." Elazýðspor'da kombine kartlara ilgi yok 1 MÝLYAR KÝÞÝ ÝZLEDÝ LONDRA OLMÝPÝYAT OYUNLARI'NIN AÇILIÞ TÖRENÝ RENKLÝ GÖSTERÝLERE SAHNE OLDU. 80 BÝN KÝÞÝLÝK OLÝMPÝYAT STADI'NDA YAPILAN TÖRENDE SAHANIN ÝÇÝNE ÝNGÝLÝZ KÖYÜ KURULDU. 27 MÝLYON STERLÝN HARCANARAK HAZIRLANAN GÖSTERÝLERÝ DÜNYA GENELÝNDE YAKLAÞIK 1 MÝLYAR KÝÞÝ TV'DEN ÝZLEDÝ. ELAZIÐSPOR Ku lü bü Ba sýn Söz cü sü Þe ra fet tin Yýl - dý rým, kom bi ne kart sa týþ kam pan ya la rý na il gi nin ol - ma ma sýn dan ya kýn dý. Sü per Lig'in ye ni e kip le rin den E la zýðs por'un ba sýn söz cü sü Yýl dý rým, yap tý ðý a çýk la - ma da, da ha ön ce be lir le dik le ri kom bi ne kart fi yat la - rýn da in di ri me git tik le ri ni söy le di. Ma ra ton tri bü nü kom bi ne bi let le rin de 50, ka pa lý ve VIP tri bü nü bi let - le rin de i se 100 li ra in di rim yap týk la rý ný i fa de e den Yýl dý rým, ma ra ton tri bü nü bi let le ri nin 700, ka pa lý tri - bün kom bi ne kart la rý nýn bin 400, VIP tri bü nü bi let - le ri nin i se 2 bin 400 li ra ya çe kil di ði ni be lirt ti. Kom bi - ne bi let a lan la ra 1 a det o ri ji nal E la zýðs por for ma sý he di ye et tik le ri ni kay de den Yýl dý rým, baþ lat týk la rý kam pan ya nýn bit me si ne çok az bir sü re kal dý ðý ný ha - týr la ta rak, ''Kam pan ya mý zýn bit me si ne çok az bir sü - re kal mýþ ol ma sý na rað men sa týþ lar biz de cid di an - lam da ha yal ký rýk lý ðý o luþ tur du. Do la yý sýy la bu da bi zi üz mek te dir. Ta raf tar la rý mýz dan da ha sað du yu lu yak laþ ma la rý ný bek le mek te yiz'' di ye ko nuþ tu. Vodafone Türkiye'den olimpiyata özel tedbir VODAFONE Türkiye, Ýngiltere'de Londra Olimpiyat Oyunlarýný izlemeye giden Vodafone Red+ abonelerine eþsiz bir müþteri deneyimi yaþatmak için harekete geçti. Telefonun kaybedilmesi, çalýnmasý veya teknik sorunlar yaþanmasý gibi durumlarda sýkýntýyý hýzla gidermek için özel önlemler alýndý. Ýngiltere'de 6 Vodafone Cep Merkezi ve kurye servisiyle desteklenecek özel hizmetin koordinasyonu için Vodafone Türkiye'de özel bir ekip, Olimpiyat Oyunlarý süresince 7/24 görev yapacak. Beþiktaþ Spor Okullarý'na 2 yeni þube BEÞÝKTAÞ Kulübü'nün bünyesinde faaliyet gösteren Beþiktaþ Spor Okullarý'na iki yeni þube eklendi. Siyah-beyazlý kulüpten yapýlan açýklamada, Ýstanbul Samandýra ve Tekirdað Çorlu'da Beþiktaþ Futbol Okullarý açýldý. Samandýra'da açýlan futbol okulu Samandýra Gençler Halý Saha Tesisleri'nde, Çorlu'da açýlan futbol okulu ise Çorlu merkez Çobançeþme Mahallesi'nde bulunan Garp Spor Merkezi'nde hizmet verecek. BAÞBAKAN ERDOÐAN DA OLÝMPÝYAT TÖRENÝNÝ CANLI ÝZLEDÝ Londra Olimpiyat Oyunlarý'nýn açýlýþ töreninde Türkiye'nin bayraðýný milli voleybolcu Neslihan Darnel taþýdý. Olimpiyat Stadý'ndaki açýlýþta, gösterilerin ardýndan 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarý'na katýlan ülkelerin geçit töreni düzenlendi. 204 ülke sporcularý, alfabetik sýraya göre geçit törenine katýldý.189. sýrada stada giren Türk kafilesinin önünde Türk bayraðýný milli voleybolcu Neslihan Darnel taþýdý. Bu arada ülkesi olmayan sporcular da geçit töreninde olimpiyat bayraðý altýnda yürüdü. Açýlýþ törenini izleyen Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Türk sporcularýn geçiþi sýrasýnda eþi Emine Erdoðan ile birlikte ayaða kalkarak millileri alkýþladý. Milli sporcular ellerindeki Türk bayraklarýný sallayarak tüm stadý selamladý. FOTOÐRAF: A.A Londra Olimpiyat Oyunlarý'nýn açýlýþ töreni 3 saat 45 dakika sürdü. TSÝ 23.00'de baþlayan tören, saat 02.45'te sona erdi. 27 milyon sterline mal olan açýlýþ töreninde 10 bin gönüllü görev yaptý. FOTOÐRAF: A.A 2012 Lon dra O lim pi yat O yun la rý'nýn res mi a çý lýþ tö re ni renk li gös te ri ler le sah ne ol du. Ýn gil te re'nin baþ ken ti Lon dra'da ki O lim pi yat Par ký i çin de bu lu nan 80 bin ki þi lik O lim pi - yat Sta dý'nda ger çek leþ ti ri len tö ren le 30. Yaz O lim pi yat O yun la rý'nýn star tý ve ril di. Sa nat yö net men li ði ni 8 dal da Os car ö dü lü ka za - nan ''Slum dog Mil yo ner'' fil mi nin yö net me - ni Danny Boy le'un yap tý ðý a çý lýþ tö re nin de, O lim pi yat Sta dý'nýn i çi ne ko yun, at, i nek, ke - çi, ör dek, kaz, ta vuk gi bi çift lik hay van la rý nýn ya ný sý ra ba ca sý tü ten bir köy e vi nin yer al dý - ðý ör nek bir Ýn gi liz kö yü ku rul du. Köy tas vi ri i çin 2 ke çi, 70 ko yun, 12 at, 10 ta vuk, 10 ör - dek, 9 kaz, 3 kö pek ve 3 i nek kul la nýl dý, ay rý - ca sun'i bu lut lar la re sim ta mam lan dý. Sa na yi dev ri mi ne ge çiþ ''Ha ri ka lar A da sý'' te ma lý a çý lýþ tö re nin de köy ya þa mý nýn an la týl dý ðý gös te ri nin ar dýn - dan Ýn gil te re'nin sa na yi dev ri mi ne ge çi þi sah ne ye ko nul du. Sa ha dan dev ba ca lar yük - se lir ken, köy lü le rin ye ri ni sa na yi iþ çi le ri al dý. Sa na yi dev ri mi nin ar dýn dan gü nü müz, di ji - tal çað o la rak can lan dý rýl dý. 27 mil yon ster li ne mal ol du Dün ya ge ne lin de yak la þýk 1 mil yar ki þi nin iz le di ði a çý lýþ tö re nin de 10 bin gö nül lü gö rev yap tý. 27 mil yon ster lin har ca na rak ha zýr la - nan a çý lýþ tö re nin de, Buc king ham Sa ra yý'nda Kra li çe E li za beth ve ün lü film ka rak te ri Ja - mes Bond ro lüy le ta ný nan ak tör Da vid Cra - ig'in oy na dý ðý ký sa bir film gös te ril di. Ký sa film de, Ja mes Bond ro lün de ki Da vid Cra ig, Kra li çe E li za beth'i Buc king ham Sa ra yý'ndan he li kop ter le a la rak Lon dra ü ze rin den O lim - pi yat Sta dý'na ge tir me si gös te ril di. O lim pi yat bay ra ðý gön de re çe kil di Ýn gil te re Kra li çe si'nin ko nuþ ma sý nýn ar - dýn dan ha vai fi þek gös te ri si ya pýl dý. Bu tö re - nin ar dýn dan o lim pi yat bay ra ðý ný Da ni el Ba - ren bo im, Sha mi Chak ra ba ti, Do re en Law - ren ce, Ley mah Gbo we e ve Ha i le Gebr se las - si e ta þý dý. Ef sa ne bok sör Mu ham med A li de bay ra ðýn ta þýn ma sý na son met re ler de yar - dým et ti. Bay rak da ha son ra O lim pi yat Sta - dý'nda gön de re çe kil di. Bu a ra da o lim pi yat an dý ný at let ler a dý na Ýn gi liz tek van do cu Sa - rah Ste ven son, yö ne ti ci ler a dý na Mik Ba si ve an tre nör ler a dý na i se E ric Far rell o ku du. Ja ma i ka'nýn bay ra ðý Bolt'da At le tizm de 100 ve 200 met re nin dün ya re kort me ni at le ti U sa in Bolt, Ja ma i ka'nýn bay ra ðý ný ta þý dý. Te nis te dün ya klas ma nýn da 3. sý ra da yer a lan Ma ri a Sha ra po va Rus - ya'nýn, ho key o yun cu su Na tasc ha Kel ler Al - man ya'nýn, te nis te dün ya klas ma nýn da 2. sý - ra da yer a lan Ag ni ezs ka Rad wans ka Po lon - ya'nýn, bas ket bol cu Pa u Ga sol Ýs pan ya'nýn, bi sik let çi Chris Hoy Bü yük Bri tan ya'nýn, te - nis te dün ya klas ma nýn da 2. sý ra da bu lu nan No vak Djo ko vic Sýr bis tan'ýn, es krim ci Ma ri - el Za gu nis ABD'nin bay ra ðý ný ta þý yan i sim ler ol du. Ül ke si nin bay ra ðý ný ta þý ya ca ðý a çýk la - nan Ýs pan yol ra ket Ra fa el Na dal sa kat lý ðý ne - de niy le o lim pi yat la ra ka tý la ma yýn ca bu gö - rev ün lü bas ket bol cu Pa u Ga sol'a ve ril miþ ti. Bu a ra da ilk kez o lim pi yat la ra ka tý lan Su u di A ra bis tan'da 3 ka dýn ge çit tö re nin de ül ke le ri a dý na yer al dý. Beck ham, me þa le yi tek ney le ge tir di O lim pi yat me þa le si, dün ya ca ün lü Ýn gi liz fut bol cu Da vid Beck ham'ýn kul lan dý ðý tek - ney le O lim pi yat Sta dý'na ge ti ril di. Tek ne nin To wer Brid ge'den ge çi þi, O lim pi yat Sta dý ek ran la rýn dan can lý o la rak ve ril di. Beck ham, me þa le yi Ýn gi liz le rin 5 kez o lim pi yat þam pi - yo nu o lan kü rek çi si Ste ve Red gra ve'e ver di. Red gra ve, sta da ka dar ta þý dý ðý me þa le yi, ka - pý da 7 ki þi den o lu þan Ýn gi liz spor cu la ra tes - lim et ti. Spor cu lar, da ha son ra sa ha nýn or ta - sý na gi dip ön ce den ha zýr la nan 205 me þa le yi tu tuþ tur du. Me þa le Bir le þik Kral lýk ge ne lin - de 70 gün bo yun ca, 8 bin ki þi ta ra fýn dan, top lam 12 bin 800 ki lo met re ta þýn dý. Elazýð-F.Bahçe maçý Ýzmir'de oynanacak SÜ PER Lig in ye ni e ki bi E la zýðs por, A ta türk Stad yu mu nda de vam e - den ba kým ça lýþ ma sý ne - de niy le se zo nun ilk haf - ta sýn da oy na na cak Fe - ner bah çe ma çý nýn Ýz - mir'de oy na na ca ðý ný a - çýk la dý. Bor do- be yaz lý ku lüp ten ya pý lan a çýk la - ma da, ye ni se zon ha zýr - lýk la rý çer çe ve sin de ba - kým ça lýþ ma sý ya pý lan A - ta türk Stad yu mu nun Fe ner bah çe i le oy na na - cak se zo nun ilk kar þý laþ - ma sý na ye tiþ me o la sý lý ðý - nýn bu lun ma dý ðý be lir til - di. Bu yüz den dýþ sa ha a - ra yý þý i çi ne gi ril di ði an la - tý lan a çýk la ma da, ya pý lan a raþ týr ma so nu cu ma çýn oy nan ma sý i çin Ýz mir A - ta türk Stad yu mu nun en uy gun yer o la rak be lir - len di ði i fa de e dil di. NURÝ'YE KAPI GÖSTERÝLDÝ Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türk futbolcu Nuri Þahin'i yine kadroya almadý. Mourinho, ''Nuri'nin eðer baþka yerde oynamasý için ilginç bir teklif varsa gitmesi daha iyi'' dedi. Nuri Þahin'in Real Madrid'de kadroya girmesi zor görünüyor. REAL Mad rid Tek nik Di rek tö rü Jo - se Mo u rin ho, mil li fut bol cu Nu ri Þa hin i çin ''E ðer baþ ka yer de oy na - ma sý i çin il ginç bir tek lif var sa git - me si da ha i yi'' de di. Mo u rin ho, E u - se bi o Ku pa sý'nda Ben fi ca'ya kar þý oy na ya cak la rý ö zel maç i çin git tik le - ri Por te kiz'in baþ ken ti Liz bon'da yap tý ðý a çýk la ma da 24 ki þi lik maç kad ro su na al ma yýp Mad rid'de bý - rak tý ðý Nu ri Þa hin i le il gi li bir so ru - ya ''Trans fer sü re si nin 31 A ðus tos'a ka dar sür me si be nim ho þu ma git - mi yor. Bi zim a ra mýz da ol ma sa da ga ze te ci ler ve halk a ra sýn da çok þüp he ler ya ra tý yor. Kad ro da 20 fut - bol cu ar tý ka le ci ler ve genç le re bý ra - ký la cak a çýk ka pý is ti yo rum. Bu yüz - den ba zý ki þi ler ta kým dan git me li. Dü rüst ol ma ya ça lý þý yo rum ve on la - rýn bu nu bil me le ri ge re ki yor. Nu ri, gri bir böl ge de ya þý yor. Ne be yaz ne de si yah. E ðer baþ ka yer de oy na ma sý i çin il ginç bir tek lif var sa git me si da - ha i yi çün kü ge çen se zon bu ra da faz la da ki ka a la ma dý'' ce va bý ný ver di. Re al Mad rid'den ay rýl ma sý gün dem - de o lan Bre zil ya lý Ka ka i çin de Mo - u rin ho, ''Ben fi ca kar þý sýn da da ki ka oy na ya cak a ma ta kým da ka - la cak mý bil mi yo rum. Bu nu ku lüp ve ya fut bol cu nun ken di si de bil mi - yor. A ra mýz da hiç bir þüp he yok. O ne dü þün dü ðü mü bi li yor, ben de o - nun ne dü þün dü ðü nü. 31 A ðus tos'a ka dar her þey o la bi lir. A ma Mad - rid'in fut bol cu su ol du ðu sü re ce ge - le cek se zon de vam et me si o la sý dýr. Bi zim le an tren man ya pa cak ve bi - zim le o la cak týr. ABD'ye bi zim le ge - le cek. E ðer ka lýr sa se vi ni rim, çün kü ha len ve re cek þey le ri var'' a çýk la ma - sýn da bu lun du. Por te kiz li tek nik a - dam ay rý ca, Re al Mad rid'in al ma yý dü þün dü ðü Hýr vat fut bol cu Mor diç hak kýn da ki so ru yu i se ''Baþ ka ku lü - bün fut bol cu la rý hak kýn da ko nuþ - mu yo rum'' di ye ce vap la dý. F.Bahçe'nin yeni sezon formalarý beðenildi FENERBAHÇE Futbol Takýmý'nýn futbol sezonunda giyeceði formalar Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda düzenlenen bir organizasyonla tanýtýldý. Forma tanýtým törenine Baþkanvekili Abdullah Kiðýlý, yöneticiler, teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcular katýldý. Gece oyuncular gelecek yýl takýmýn giyeceði üç formayý project mapping þov eþliðinde izleyicilerin beðenisine sundu. Fenerbahçe futbol takýmý oyuncularý yeni sezonda efsane çubuklu, gölge kanarya ve arma formalarý ile sahada mücadele edecek. Yeni sezon formalarýnýn maç formalarýnýn 99 TL, taraftar formalarýnýn sie 60 TL'den yarýndan itibaren satýþa çýkacaðý belirtildi.

14 14 10 RAMAZAN y PEY GAM BE RÝ MÝ ZÝN Ý MAN D V SI M. A LÝ KA YA Ýlk na maz ve Fa ti ha Sû re si Pey gam be ri miz (asm), ilk vah yin gel me sin den son ra ki gün ler de Mek ke nin yu ka rý sýn da do la þýr ken Ceb ra il i (as) bir in san su re tin de tek rar gör dü. Ceb ra il (as) ök çe si ni ye re vur du ve o ra dan bir su çýk tý. Ceb ra il (as) gü zel ce ab dest al dý. Pey gam be ri miz (asm) o nun yap týk la rý na ba ký yor du. El le ri ni üç de fa o va rak yý ka dý. Að zý na üç de fa su al dý ve yý ka ya rak su yu dý þa rý çý kar dý. Bur nu na üç de fa su çek ti. Yü zü nü üç de fa saç bi ti min den çe ne al tý na, i ki ku lak a ra sý ný gü zel ce yý ka dý. Ön ce sað ko lu nu son ra sol ko lu nu dir sek le ri i le be ra ber o va rak ü çer ke re yý ka dý. Sað a vu cu nun i çi ve a çýk o lan par mak la rý i le ba þý ný mes het ti. Kü çük par mak la rý ný ku lak la rý na sok tu, baþ par mak la rý i le ku lak la rý nýn ar ka sý ný mes het ti, a çýk ta ka lan üç par ma ðý nýn ar ka sý i le de boy nu nu mes het ti. Son ra ön ce sað a ya ðý ný, son ra sol a ya ðý ný bi lek le ri i le be ra ber o va rak ü çer de fa gü zel ce yý ka dý. Ab dest bi tin ce a vu cu na su al dý ve el le ri ne a kýt týk tan son ra e lin de ka la ný ku ca ðý na serp ti. Pey gam be ri mi ze (asm) de ay ný þe yi yap ma sý ný em ret ti. Pey gam be ri miz (asm) ay ný þe kil de ab - dest al dý. Son ra Hz. Ceb ra il (as), Pey gam be ri mi ze (asm) bu yur du: Ya Mu ham med! Al lah na sýl i ba det e de ce ði ni sa na öð ret me mi em ret ti. Be nim yap tý ðý mý yap, o ku du ðu mu o ku ve kýl dý ðým gi bi na maz kýl bu yur du. Son ra i ki re kât na maz kýl dý. Tek bi ri ni, ký ya mý ný, ký ra a tý ný, rü kû u nu ve sec de si ni bir gü zel gös ter di. Ký ra at o la rak da bes me le i le Fa ti ha Sû re si ni o ku du. Ta hiy yat mik ta rý o tur du. Böy le ce na ma zý ta mam la dý. Bu ab dest te ve na maz da Fa ti ha dý þýn da o ku ma lar yok tu. Son ra za man la vah yin nü zu lü i le ya vaþ ya vaþ ta mam la na rak mü kem mel hâ le gel di. Ceb ra il (as) na ma zý ný bi tir dik ten son ra Pey gam be ri mi ze (asm) þöy le bu yur du. Al lah-ü Te â lâ bu gün sa na ve üm me ti ne en de ðer li sû re si ni in zal bu yur du de di ve ge tir di ði sû re yi na maz da o ku du ðu gi bi o ku du: Bis mil la hir rah ma nir ra him. El ham du lil la hi Rab bi l-â le mîn. Er rah ma nir ra hîm. Mâ li ki yev mid din. Ýy yâ ke na bü dü ve iy ya ke nes ta în. Ýh di nas sý ra tal müs ta kîm. Sý ra tal le zi ne en am te a ley him, gay ril mað du bi a ley him ve lad dâl lîn. 1 Ceb ra il (as) Fa ti ha nýn so nun da  mîn! de me si ni de tem bih et ti. Son ra Pey gam be ri miz (asm), Ceb ra il in (as) kýl dý ðý gi bi Fa ti ha Sû re si ni o ku ya rak i ki re kât na maz kýl dý. Na maz dan son ra Ceb ra il (as), Pey gam be ri mi ze (asm) þöy le bu yur du: Her ha yýr lý i þin ba þýn da bes me le çek me li sin. Ta ki Al lah ýn yar dý mý se nin le be ra ber ol sun. Na ma zýn her re kâ týn da da mut la ka Fa ti ha o ku ma lý sýn. Fa ti ha sýz na maz ol maz. Fa ti ha nýn so nun da da  min! de me li sin. Bu Fa ti ha Sû re si nin ya rý sý Al lah a, ya rý sý da ku la a it tir. Ya rý sý Al lah a öv gü ve se na dýr. Ya rý sý i se du â dýr. Bun dan böy le sa bah ak þam i ki þer re kât na maz kýl ma lý sýn de di. Ve ya nýn dan ay rýl dý. 2 Pey gam be ri miz (asm) se vinç le e vi ne dön dü. Ceb ra il den (as) öð ren dik le ri ni ha ný mý Hz. Ha ti ce ye (r.an hâ) öð ret ti. Bun dan son ra be ra ber ce sa bah-ak þam i ki þer re kât na maz kýl ma ya baþ la dý lar. Hz. Ha ti ce nin (ra) am mi za de si Va ra ka nýn ya ný na git ti ler. Öð ren dik le ri ni ve Ceb ra il in (as) öð ret tik le ri ni an lat tý lar. Bu nun ü ze ri ne Va ra ka þöy le de di: Müj de! Müj de ler ol sun! Ben þa ha det e de rim ki sen Ýbn-i Mer yem in müj de le di ði zat sýn. Sen ne biyy-i mür sel sin! Ve sen ci ha da me mur e di le cek sin de di. 3 Böy le ce ilk na zil o lan sû re Fa ti ha Sû - re si ol du. Üm mü l-kur ân ve Üm mü l-ki tap o lan Fa ti ha Sû re si Seb ul- Me sâ nî ya ni ye di â yet tir. Hz. A li nin (ra) ri va ye ti ne gö re Fa ti ha tü l-ki tap Ar þýn al týn da ki bir ha zi ne den a lýn mýþ týr. A lak Sû re si nin ilk beþ â ye tin den son ra tam bir sû re o la rak na zil ol muþ tur. Ýlk â ye ti Bes me le dir. Bu nun i çin sû re nin ba þý na ya zýl mýþ týr.  min! sû re den ol ma dý ðý i çin fa ti ha nýn so nu na ya zýl ma mýþ týr. Bes me le za hir de dört ke li me, e sas ta i se ye di ke li me dir. Fa ti ha nýn ye di â ye ti ni i çi ne al mak ta dýr. Fa ti ha da ye di â yet, 114 harf tir. Kur ân ýn 114 sû re si ne rem ze der ve Kur ân ýn bir hu lâ sa sý ol du ðu nu i fa de e der. Bu nun i çin Fa ti ha Kur ân ýn ö zü, Bes me le de Fa ti ha nýn ö zü ve ö ze ti dir de nil miþ tir. Bir a ða cýn mey ve de, mey ve nin çe kir dek te ol ma sý gi bi Yü ce Al lah ýn da ha son ra in zal bu yur du ðu bir â yet te be lirt ti ði ü ze re Fa ti ha Seb ul-me sâ nî dir. 4 Bes me le, Fa ti ha dan bir â yet ol du ðu i çin na maz da o nu terk e den bir â ye ti terk et miþ o lur. Bu nun i çin Þa fi i ler na maz da a çýk tan o kur lar. 5 Ha ne fi ler i se giz li o la rak o kur lar. Dip not lar: 1- Fa ti ha Sû re si, 1: A yýn tâ bî Meh met E fen di, Tef sir-i Týb - yan, 1: Ya zýr, El ma lý lý Ham di, Hak Di ni Kur ân Di li, (E ser Neþ ri yat-ta rih siz) 1: Hicr Su re si, A yýn tâ bî, Tef sir-i Tib yan, 1:11. RA MA ZAN ÝL MÝ HA LÝ SÜ LEY MAN KÖS ME NE O ru ca ni yetin zamaný Ra ma zan o ru cu i çin Ra ma za nýn her gü nü ay rý ni yet et me li mi yiz? Gü nün ni ye ti ni ne za man yap ma lý yýz? Ra ma zan-ý Þe rif te her gün i çin ay rý ca ni yet e dil me li dir. Çün kü her gü nün o ru cu müs ta kil bir i bâ det tir. Ra ma za nýn ba þýn da bir de fa top lu ni yet e di lip ar týk ni yet e dil me me si doð ru de ðil dir, ye ter li de ðil dir. Çün kü her gün bir ay rý i bâ det gü nü dür. Her gü nün te cel lî le ri de fark lý ol mak ta dýr. Bir gün sýh hat li i ken, bir di ðer gün has ta o la bil mek te yiz. Bir baþ ka gün yol cu lu ða çýk mak zo run da ka la bil mek te yiz. Bu du rum da baþ ta ki top lu ni ye ti miz bi zi sý kýn tý ya so ka cak týr. Bu a çý dan her gü nün ni ye ti ay rý dýr. Ni yet e dil me yen gün o ruç tu tul ma mýþ de mek tir; o ruç tu tul ma dý ðýn da i se bo zu lan bir ni yet ol ma dý ðý i çin, ke fâ ret ge rek mez. An cak, o gü - nün ka zâ sý da ha son ra bi re bir ya pý lýr. Ni yet sa hur vak ti ya pý la bi le ce ði gi bi, o gü nün en geç kuþ luk vak ti ne ka dar da ya pý la bil mek te dir. An cak bu va kit ten son ra ya ni yet bý ra kýl maz. En geç ka ba kuþ luk vak ti ni yet yap mak i çin de, o a na ka dar o ru cu bo za cak dav ra nýþ lar dan u zak bu lun mak lâ zým dýr. Yok sa ni yet ge çer siz o lur. O ru ca ni yet et me nin en er ken vak ti, bir gün ön ce ki gün ba tý mýn da baþ lar. Ni yet i çin en ha yýr lý ve ef dal va kit i se sa hur vak ti dir. DU  Ey Hâ lýk-ý Mevt ve Ha yat! Ha ya tý bi zim i çin rah met kýl; a zap kýl ma! Ö lü mü bi zim i çin ni met kýl; nik met kýl ma! Kab ri bi zim i çin nur kýl; nar kýl ma! Ký ya me ti bi zim i çin müj de kýl; kâ bus kýl ma! Mah þe ri bi zim i çin be rat kýl; ce za kýl ma! Sý ra tý bi zim i çin ne cat kýl; fa ci a kýl ma!  min! F O T O Ð R A F L A R I N D Ý L Ý ER HAN AK KA YA "Hem, bütün mahlûkatýn yüzüne tebessüm eden bütün zînetli nebâtât ve hayvanâttaki tezyinât ve gösteriþler, bilbedâhe, perde-i gayb arkasýnda bu süslü ve güzel san'atlar ile kendini tanýttýrmak ve sevdirmek ve bildirmek isteyen bir Zât-ý Zülcelâlin vücûb-u vücuduna ve vahdetine delâlet ederler. Demek eþyadaki süslü vaziyetler, gösteriþli keyfiyetler, tanýttýrmak ve sevdirmek sýfatlarýna katiyen delâlet eder." (Sözler) KÂ Ý NAT KÝ TA BI MUSTAFA ÖZ TÜRK ÇÜ Ko ca kâ i na tý bir ki tap, bü yük bir mec mu â o la rak ka bul e der sek; de niz ler bu mec mu a i çin de gü zel o lan sa hi fe ler den bi ri dir. Be di üz za man Haz ret le ri, Dün ya mý zýn ya rý sýn dan faz la sý ný sa ran, i çe ri sin de ki bin bir çe þit mah lû kat la sa yý la ma ya cak ka dar hik met li fay da la rý bu lu nan, a de ta yer kü re mi zin bu har ka zan la rý hük mün de o lan de niz ler sa hi fe si nin hiz met ve fay da la rýy la il gi li þu de ðer len dir me yi ya par: Mü te mâ di yen çal ka la nan ve da ðýl mak ve dö kül mek ve is ti lâ et mek fýt ra týn da o lan de niz ler, ar zý ku þa týp, arz i le be ra ber ga yet sür at li bir su ret te bir se ne de yir mi beþ bin se ne lik bir da i re de koþ tu rul du ðu hal de, ne da ðý lýr lar, ne dö kü lür ler ve ne de kom þu la rýn da ki top ra ða te ca vüz e der ler. De mek ga yet kud ret li ve a za met li bir Zâ týn em riy le ve kuv ve tiy le du rur lar, ge zer ler, mu ha fa za o lur lar. (7. Þu â) Ý çe ri sin de ziy net li ve mun ta zam bin ler ce mah lû ka tý ba rýn dý ran de niz le rin var lý ðýn da ki ma ni dar bir hik me ti i se, Mü nâ cat i sim li e se rin de þöy le i zah e der Dünyamýzýn bu har ka zan la rý: De niz ler Be di üz za man: Hem de niz de, kýy met tar, hâ si yet li, ziy net li cev her ler den hiç bi ri si yok tur ki, gü zel hil ka tiy le ve câ zi be dar fýt ra týy la ve men fa at li hâ si ye tiy le Se ni ta ný ma sýn, bil dir me sin.  men nâ ve sad dak nâ di yo ruz. Þu sa týr la rý Van lý la rýn Van De ni zi de di ði yur du mu zun en bü yük gö lü o lan Van Gö lü ký yý sýn da ka le me a lýr ken, gö le her bak tý ðým da de niz le rin hik met ve ya ra tý lýþ la rý ný da te fek kür et me nin mut lu lu ðu nu ya þa dý ðý mý arz et miþ o la yým. Al lah a e ma net o lu nuz.

15 15 10 RAMAZAN y KA RÝ LE RÝN 1880 yý lýn da Mý sýr da doð du. Mý sýr ýn 20. yüz yýl da ye tiþ tir di ði en meþ hur ka ri ler den bi ri si dir. Gü nü müz de pek ta nýn ma sa bi le Ab düs sa med ve M. Ýs ma il in ho ca sý ol ma sý, za ma na dam ga sý ný vur muþ ka ri ol ma sý i çin ye ter li dir. Genç ya þýn da Kur ân i lim le ri ü ze ri ne de ça lý þýp ký ra at i lim le ri ni tah sil et ti. Þeyh Man sur un El-Ez her de ki o ku ma la rýy la þöh re ti ya yýl dý. Ký ra a ti ve se si nin to nuy la Mý sýr hal ký nýn gön lün de yer et ti. Þöh re ti ül ke sý nýr la rý ný a þýn ca Sul tan Ab dül ha mid ta ra fýn dan 1906 yý lýn da Ýs tan bul a çað rýl dý. Þeyh Man sur bu dâ ve te kar þý lýk, Kur ân ýn iz ze ti ni hiç bir za man ez dir me ye ce ði þar tý ný i le ri sür dü. Bu is te ði ka bul e di lin ce, 1906 yý lýn da da ha o tu zu na var ma dan Ýs tan bul a gel di. AB DÜL HA MÝD KEN DÝ SÝ NÝ ÇOK SE VER DÝ Am ca sý nýn oð lu Ab dü la ziz, Þeyh Man sur dan ri va yet le þun la rý an la tý yor: [Gü zel Kur ân O ku yan Meþ hur larýn] HA YAT LA RI AH MET ER GE NE KON O ku yu þuy la Kur ân ý tef sir e den Mansur Baddar ( ) Þeyh Man sur, Ýs tan bul a gi din ce, Sul tan Ab dül ha mid ken di si ni ve ký ra a ti ni çok se ver. Ýs tan bul u terk et me si ne mü sa a de et mez. Ba ba sý, ya ni am cam bu nun ü ze ri ne bir tel graf gön de rir: An nen a cil has ta, he men gel der. An cak, Sul tan Ab dül ha mid ge ri dö nü þü - nü ga ran ti et mek i çin: Bü tün mal la rý ný bu ra da bý rak, git an ne ni gör ve gel de yin ce, Mý sýr a dön mek ten vaz ge çer. BA BA SI KEN DÝ SÝ NÝ TA NI YA MA DI Þeyh Man sur 1917 yý lýn da ye ni den Mý sýr a dön dü. Ýs tan bul da ge çir di ði 11 yýl bo yun ca, Türk ler in â det ve gö re nek le ri ni de be nim se di. Kö yü ne dön dü ðün de, Türk ler gi bi gi yin di ðin den köy lü le ri ken di si ni ta ný ya maz. Ta ný ma yan lar a ra sýn da ba ba sý da var dýr. Ba ba sý Mu ham med Bed dar, oð lu nu ta ný yýn ca ba yý lýr. Þeyh Man sur bun dan son ra giy di ði Türk u sû lü pan to lon, fes ve sa kal i le ta nýn dý. ÇOK LA RI BE NÝ AB DÜL HA MÝD ÝN CA SU SU SA NIR DI Yaþ lý Ab dü la ziz Bed dar, Þeyh Man sur un að zýn dan þu ha tý ra yý nak le di yor: Ben ba zý dö nem ler de, Ýs tan bul dý þý na da çý kar ve Kur ân-ý Ke rim o kur dum. Mý sýr a dö ner ken de bü tün Þam il le ri ni do la þa rak gel dim. An cak, çok la rý be ni Sul tan Ab dül ha mid in ca su su sa nýr lar dý yýl la rý a ra sýn da Mý sýr da Ýn gi liz iþ ga li ne kar þý o lu þan ba ðým sýz lýk yan lý sý si vil ha re ke ti o lan Wafd in i çin de yer al dý. Gü zel se si i le hal ký ca mi ler de top la yýp mil lî þu ur ka zan ma la rý, bi linç len me le ri i çin bü yük gay ret ler sarf et ti. Bu ça ba la rý do la yý sýy la, o na Ka ri el-sav ra ya ni Ýh ti lâl Ka ri si ün va ný ve ril di. 100 AL TIN Ö DÜL Bir gün ca mi de o ku ma ya par ken Kral Fu ad i çe ri gi rer. Bü yük Þeyh, o sý ra da þu â yet le ri o kur: Pa di þah Bel kýs on la ra þöy le de di: Doð ru su pa di þah lar bir mem le ke te gir dik le ri za man, o ra sý ný pe ri þan e der ler ve hal ký nýn þe ref li kim se le ri ni (öl dü re rek, mal ve mülk le ri ni yað ma e de rek) ze lil e der ler (Neml Sû re si, 34). Þeyh in bu â ye ti o ku ma sý Kral Fu ad ýn ca ný ný sý kar ve Kral, çý ka rýp bir si ga ra yak ma ya kal ký þýr. Þeyh Man sur, bu nun ü ze ri ne o ku ma yý so na er di rir. Kral Fu ad, si ga ra sý ný sön dü rür ve Þeyh den ö zür di le ye rek, de vam et me si ni is ter. Þeyh Man sur un bu tav rý el-ez her Þey hi ta ra fýn dan da tak dir e di lir ve Sen Kur ân ýn iz ze ti ni yük sek tut tun di ye rek, ken di si ni yüz al týn i le ö dül len di rir. KIRK YIL SÜ REN SUS KUN LUK Þeyh Man sur Mý sýr a dön dü ðü nün o nun cu yý lýn da kö yün de uz le te çe kil di. Si ya se te ka rýþ ma ma ve Ka hi re de bir da ha Kur ân-ý Ke rim o ku ma ma ka ra rý al dý. Ýs tan bul dan ge tir di ði çok mik tar da pa ra i le ta rý ma el ve riþ li 420 dö nüm a ra zi sa týn a lýp ha ya tý nýn ge ri ka lan 40 yý lý ný, bu ra dan el de et ti ði ge lir ler i le ge çir di. Þeyh Man sur 1927 yý lýn dan 1967 yý lý na ka dar sü ren bu dö nem de, Ka hi re de sa de ce üç de fa hal ka a çýk Kur ân-ý Ke rim o ku du. Bun lar dan bi rin ci si, çok sev di ði Wafd Ha re ke ti nin li de ri, Mý sýr baþ ba kan la rýn dan Sa ad Zag lul un ce na ze me ra si min de ger çek leþ ti. Ý kin ci si ni 1930 yý lýn da Zag lul un ö lüm yýl dö nü mü tö re nin de, ü çün cü sü nü de 1936 yý lýn da Kral Fu ad ýn tö re nin de ger çek leþ tir di. KUR ÂN I O KU MA SIY LA TEF SÝR ET TÝ Þeyh Man sur o de re ce o kur du ki Ký ra tý i le Kur ân-ý Ke rim i tef sir e di yor yo ru mu ya pý lýr dý. Bü yük ka ri Þeyh Mu ham med Say fi, ken di si ni 20. yüz yý lýn ilk ya rý sýn da Mý sýr da din le di ðim en kuv vet li ve en a za met li se sin sa hi bi di ye ta ný týr. 87 yýl lýk öm rü bo yun ca hiç ev len me di. Ken di si ne bu nun se be bi so rul du ðun da Þeyh Man sur Na sip de ðil miþ de di yý lýn da 87 ya þýn da ve fat et ti. RA MA ZAN KE LÝ ME LE RÝ A DEM PA LA Sýh hî ye mek Ne den dir bi lin mez o ruç za ma ný gel di mi her yer de dok tor lar ve di ye tis yen ler or ta ya çý kar (ve ya çý kar tý lýr). Da i ma az ye me ü ze ri ne ku ru lu cüm le le rin a ra sý na bol ca su iç me yi i lâ ve e der ler. Az ye yin, a ra ö ðün le re dik kat e din; yað lý gý da lar tü ket me yin, ye þil lik bol ca gö tü rün. gi bi sin den tav si ye ler i le o ruç tu tan la rý tan si yon, ha zým sýz lýk vb. ra hat sýz lýk la ra ya ka lan ma ma la rý i çin u ya rýr lar. Doð ru nok ta la rý çok, bu mu hak kak. Ýb ni Si na nýn ve Lok man He kim in de di ði gi bi ö ðün ler a ra sýn da ki za man far ký na ve ye di ði miz þey le re dik kat et me li. Çok da a þý rý ya kaç ma dan, ö zel lik le if tar vak tin - de gi ri þi ha fif ya pa rak, bi raz din len dik ten son ra (ki bu ak þam na ma zý nýn ký lý na bil me si o la bi lir) ya vaþ tan ye me ðe de vam et me li. Kal dý ki ü ze ri mi ze a ðýr lýk çök me me si ve te ra vih na ma zý na ye tiþ mek i çin kar ný tý ka ba sa do yur mak i yi de ðil dir. Ö zel lik le bu yaz mev sim le rin de da ha da dik kat li o lun ma lý di ye dü þü nü yo rum. Ben de tav si ye ler de bu lun dum, a ma ken di nef sim den baþ la mam ge rek, o nu da an la dým. Ben der si mi al dým, et tim ez ber. Bu ka dar na si hat da si ze ye ter. ÇO CUK ÇA MER VE Ý RÝ YA RI Al lah is ter se her þey o lur Ýki kur ba ða, de de le ri nin kar þý sýn da ge le nek sel kur ba ða hi kâ ye si o lan te re ya ðý hi kâ ye si ni din li yor muþ. Ya a kur ba ða cýk la rým, a ta la rý mýz biz le re ça lýþ ma nýn ve az min ne ka dar i yi bir þey ol du ðu nu söy le miþ ler. Ya ü mit siz li ðe ka pý lýp ken di si ni bý rak say mýþ da bo ðul say mýþ. O za man bu ka dar gü zel bir ör nek o la maz dý ve biz ler de yo ru lun ca bý ra kýr dýk. To run lar o yun oy na ma ya gi der ken bi ri si bir tür lü bu hi kâ ye ye i na na mý yor muþ. Hop la ya hop la ya gi der ken bir den bir süt bi do nu na düþ - müþ. Ku ze ni koþ muþ ve ba ðýr mýþ. Ö nü ne bak sa na bu ra sý çok de rin, ne ya pa cak sýn? Na sýl kur tu la cak sýn? Ba na ö ðüt ve re ce ði ne yar dým et sen ya de miþ dü þen. Ku zen kur ba ða dü þün müþ ve hi kâ ye ak lý na gel miþ. De de min hi kâ ye si ni ha týr la. Çýr pýn ve ko yu laþ týr sü tü. Yok sa ö le bi lir sin. Bu na i nan ma yan ku zen, baþ ka ça re si ol ma dý ðýn dan çýr pý nýr ve süt ilk ön ce kö pür me ye baþ lar, son ra kay mak o lu þur ve en so nun da i se ü ze ri ne çý ka rak hop la ya bi le ce ði ka lýn lýk ta bir kat man mey da na ge lir. Hop la ya rak o ra dan kur tu lur, a ma de de si ne ve a ta la rý na i nan ma dý ðý i çin de bü yük bir piþ man lýk du yar. * Mu ci ze Al lah ýn e lin de dir. Al lah is ter se her þey o lur. Ço cuk lar sa kýn bü yük le ri ni zin an lat týk la rý ný çö pe at ma yýn ve her za man a kýl san dý ðý nýz da sak la yýn. RA MA ZAN FIK RA LA RI SE MA CEY HAN O ruç ter bi ye e di yor RA MA ZAN a yýn da us lu us lu o tu ran Te mel e, Fa di me: Ha çan Te me lum, sen de bir hal ler var, hiç kýz may sun, ba ðýr may sun, ha çan has ta mi sun? Kýzz Fa di mem, o ruç li yum o ruç li. O ruç sab run ya ri si dur. O ruç be ni ter bi ye e di yor. O nun i çin us lu o tu rey rum. U la te mel, gö zü nü se ve yum. O ruç ne gü zel öð ret men dur. Se nin gi bi bi ri si nu ter bi ye e de yur da a a. MÝ NÝ HÝ KÂ YE LER NE VÝN A LAN O ku ya mam ki Sa nat So ka ðýn day dým. He ves li he ves li ki tap ta ný tým ve sa tý þý na ken di mi kap týr mýþ hal dey dim. Yol dan ge çen ço cuk la ra biz zat ya ný ma ça ðýr ma i þa re ti ya pa rak ki tap la rý gös te ri yor dum. On ve se kiz yaþ la rýn da i ki de li kan lý an ne le ri nin el le rin den tut muþ lar yü rü mek te ler. Ya ný ma rast ge len bü yük oð lu þu ma Ki tap la ra bak mak is ter mi sin? di ye sor dum. Oð lu þu muz yü zü me dö nüp ba ka rak Ben o ku ya mam ki? de di. O yaþ ta o ku ya ma yan bir ço cuk i çi mi cýz lat tý, o nun a dý na ü zül düm. Ço cuk da ben de ki ü zün tü ha li ni gö rün ce ya ný ma yak laþ tý, gü len yü züy le Tey ze ci ðim, o ku ma yý bi li yo rum da bil gi sa ya rýn ba þýn dan kal ka mý yo rum ki o ku ya yým de di.

16 y ÝFTAR SOF RA SI Mal ze me ler: 2 pat lý can 2 do ma tes 2 ka þýk te re ya ðý Tuz 2 su bar da ðý pi rinç MEB RU RE ÞEN LER 3 su bar da ðý et su yu 3 çar lis ton bi ber 1 de met de re o tu 1 tat lý ka þý ðý tar çýn 1 tat lý ka þý ðý kim yon 1 tat lý ka þý ðý ye ni ba har 1 tat lý ka þý ðý ke kik PATLICANLI PÝLAV HAZIRLANIÞI: n Pi rin ci a yýk la yýp tuz i le bir ka ba ko yun. Üs tü - ne ör te cek ka dar sý cak su ko yun. So ðu yun ca yý ka - yýp süz dü rün. Pat lý ca ný kü çük doð ra yýn. Tuz lu su ya ko ya rak a cý sý çý kýn - ca sý kýp pi lav ten ce re si ne ko yun. Yað da i lâ ve e de - rek bu na in ce doð ran mýþ çar lis ton bi be ri ko yup bir müd det ka vu run. So - ða nýn ka bu ðu nu so yup doð ra yýn. Doð ran mýþ so - ða ný da ka ta rak ka vur - ma ya de vam e din. Da ha son ra ka buk la rý so yu lup, in ce ký yýl mýþ do ma tes de i lâ ve e dip bir müd det da - ha pi þi rin. Do ma tes ler yu mu þa yýn ca sý cak su ve pi rinç i lâ ve e di lip ka rýþ tý - rý lýp a ðýr a teþ te su yu çe ki - lin ce ye ka dar pi þi rin. Ýn ce doð ran mýþ de re o tu, tar - çýn, kim yon, ye ni ba har ve ke ki ði ka týp i yi ce ka rýþ tý - rýn. Ü ze ri ni ka pa týp din - len di rin. Afiyet olsun. Not: Ba ha rat la rý kul - lan mak ar zu ya bað lý dýr. R A M A Z A N N Â M E Çok faz la hýz al dýk o ruç ol du on Ne re den bi li riz bel ki de bu son A þýp ma si va yý Fir devs le re kon Ze kât fý týr ak sýn Þehr-i Ra ma zan AB DUL LAH ÞA HÝN HAY VAN LAR Â LE MÝ ME LÝ KE KA BAY Her ya rat tý ðý ný san at lý ya ra tan Sâ ni o lan Al - lah, sa de ce gök yü zü nü de ðil, de niz le ri de yýl - dýz lar la do nat mýþ. De niz yýl dýz la rý bir çok ö - zel li ðiy le dik kat le ri çe ken çok gü zel hay van lar dýr. Þe kil le ri ve renk le riy le ha - yal le ri mi zi süs ler ler. Bu se - vim li can lý la ra Ak de niz ký - yý la rýn da çok ça rast la ya bi li - riz. De niz yýl dýz la rý ga yet sa kin ve za rar sýz gö rü nür - ler, a ma as lýn da hep si bi rer av cý o la rak ya ra týl mýþ lar dýr. Bu can lý la ra Ba tý dil le rin de yýl dýz ba lý ðý da de nir. Bu se vim li ve me rak u - yan dý ran can lý la rýn bir ço - ðu de niz le rin pek gö rül - me yen yer le rin de ya þa dý - ðýn dan on la rý çok az ta ný - rýz. De niz yýl dýz la rý na ve ak ra ba la rý o lan de niz o - mur ga sýz la rý na de ri si di - ken li ler de nir. De ri si di - ken li ler a i le sin de de niz yýl - dýz la rý nýn ya ný sý ra, de niz - kes ta ne le ri, de niz la le le ri, de niz hý yar la rý, yý lan yýl dýz - la rý ve tüy lü yýl dýz lar gi bi hay van lar da bu lu nur. De niz yýl dýz la rý nýn bir - çok tü rü beþ kol lu dur. Ye di kol lu o lan la rý da var - dýr. Hat ta bu kol la rýn sa yý sý on dör dü bi le bu la bi - lir. Da ha da en te re sa ný, de niz yýl dýz la rý nýn ba þý ve bey ni yok tur. A ma a ðýz la rý var dýr. O da vü cut la rý - nýn alt kýs mýn da, tam or ta da dýr. Ko pan bir vü cut par ça sý nýn ye ni len me si ker ten - ke le ve de niz yýl dýz la rý hak kýn da en çok bi li nen ler - den dir. Her tür lü ya rat ma nýn ör nek le ri ni ser gi le - 10 RAMAZAN Ýn san lar bo ðuþ sa, bo ðaz bo ða za Sen sec ca de ni ser baþ la ni ya za. Ýf tar da bü yük zevk le din le nir e zan O zev ki du ya lým on ol du Ra ma zan. HA SAN ÞEN (ÝZ MÝR) yen Al lah (cc), ker ten ke le ve de niz yýl dýz la rýn da, ko pan par ça la rý nýn ye ni len me si (re je ne ras yon) ö - zel lik le ri ni gös te rir. Me se lâ de niz yýl dý zý ya ra lan dý - ðýn da ve ko lu nun bir par ça sý ný kay bet ti ðin de, ek - sik o lan ký sým ye ni den ta mam la nýr. Ye ni ya ra tý lan ký sým ge nel de az da ha kü çük tür; ne de ol sa di ðer - le ri ne gö re yaþ far ký var dýr. Ba zen de ye ni çý kan par ça i ki ye ay rý la rak ça tal la þa bi lir. Böy le ce al tý kol lu bir de niz yýl dý zý gö rü lür. Böy le ce kâ i nat ser - gi si nin de niz ga le ri sin de il ginç mi il ginç e ser ler ser gi le nir. Bel ki bir hik - me ti de in san la ra böy le bir þe yin o la bi le ce ði ni il - ham et mek tir. Bir de da ha il gin ci var - dýr. Ba zen her ne den se on la ra düþ man lýk e den ba lýk çý la rýn bir kaç par ça - ya a yý ra rak de ni ze at tý ðý de niz yýl dýz la rý nýn her bir par ça sýn dan ye ni bir de - niz yýl dý zý ya ra tý lýr ve on - lar da ye ni bir bi rey o lur. Böy le ce öl dü ðü zan ne di - len hay van ü re miþ o lur! Bu ra da ya zý lan lar, de - niz yýl dýz la rý hak kýn da ki sa yý sýz ger çek ten, in sa - noð lu ta ra fýn dan keþ fe di - len sa de ce bir ka çý De - ni zin ta dip le rin de ya þa - yan, ne yap tý ðýn dan, ne et ti ðin den ha be ri mi zin bi le ol ma dý ðý bir hay va nýn ha ya týn da ger çek ten o - la ða nüs tü ay rýn tý lar var. O nu ya ra tan, o nu o ra da u nut muþ ya da terk et miþ de ðil. Rah me tiy le, il - miy le, kud re tiy le her þe yi ku þat mýþ ki, can lý la rý ge - nel dü zen ve den ge i çe ri sin de ya þa tý yor. Denizyýldýzlarý Kay nak: A ni mals of the World, Par ra gon, s:

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASINA BÝRLÝK ÇAÐRISI

ÝSLÂM DÜNYASINA BÝRLÝK ÇAÐRISI SÇI BH : Z BÞC V BUUÞUUCUDU n B U O U U Ö P O J I S F 1 5 BDÜVHD D BD DIÐI H Þ SÂD BUUOU n USF B I ZISI SF 13 U Â-I D D, ISI D OUDU, SBU D ZIDI n H GO U ZISI SF 16 D G Ç H B V i SF BUC 12 D I: 43 S I:

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr SOLRYUM D CÝLDE BÜYÜK ZRR VERÝYOR GÜNEÞLENME CÝLT KNSERÝNÝ TETÝKLÝYOR uuz man lar, gü neþ len me nin me la no mu (cilt kan se ri tü rü) te tik - le ye rek ar ttýr dý ðý ný, ay rý ca so lar yu ma gi den

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı