HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI"

Transkript

1 MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI n HABERÝ SAYFA 7 DE ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK n HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ORUCA NÝYET ETMENÝN ZAMANI nsüleyman KÖSMENE NÝN YAZISI SAYFA 14 TE YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 29 TEM MUZ 2012 PAZAR/ 75 Kr ni as ya.com.tr HALEP SAVAÞ MEYDANI HALEP Ý KUÞATAN SURÝYE ORDUSU, MUHALÝFLERÝN ELÝNDE OLAN ÞEHRÝ DÜN SABAHTAN ÝTÝBAREN SAVAÞ ALANINA ÇEVÝRDÝ. ÞEHRE TANK VE ZIRHLI ARAÇLARLA SALDIRAN ESAD GÜÇLERÝ, HAVADAN DA ÞEHRÝ BOMBALADI. ÇOK SAYIDA SÝVÝLÝN ÖLDÜÐÜ BÝLDÝRÝLDÝ. BÝR TARÝH YOK OLUYOR, HALK KAÇIYOR umu ha lif le rin kon tro lün de o lan Ha lep þeh ri ni ku þa tan Su - ri ye Or du su, dün sa bah tank ve zýrh lý a raç lar la þeh re sal dý - rýr ken, ha va dan da he li kop ter ve sa vaþ u çak la rýy la bom ba - la dý. Mu ha lif as ker ler den ö len le rin ol du ðu ha ber le ri nin ya - ný sý ra çok sa yý da si vi lin de öldüðü bil di ril di. Ha lep hal ký bir kaç gün dür þeh ri ter k e di yor. LAVROV: ESAD TAN ÜMÝDÝMÝZ YOK u Ö z gür Su ri ye Or du su ko mu tan la rýn dan E bu Ah - med El Ha le bi, ya þa nan la rýn i ki or du a ra sýn da ki sa- vaþ'' ol du ðu nu söy le di. Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser - gey Lav rov da, Ha lep te ya þa nan la rýn ye ni bir tra je di ol du ðu nu be lir te rek, Ba tý nýn Su ri ye de ki o lay lar kar - þý sýn da ki tu tu mu nu ký na dý. Lav rov, E sad yö ne ti mi - nin de bu du ru mu dü zel te me ye ce ði ni söy le di. n7 de HALK KAÇIYOR Bir kaç gündür Esad güçleri tarafýndan kuþatýlan Halep þehri dün sabahtan itibaren savaþ alanýna dönerken, çok sayýda kadýn, çocuk ve yaþlý sivilin eldeki imkânlarla þehri terk ettiði görüldü. FO TOÐ RAF: A A Minsk Bü yü kel çi si Ta ha, mu ha lif le rin sa fý na geç ti u Su ri ye U lu sal Mec li s ü ye si Fev zi Za ki roð lu, Su ri ye nin Minsk Bü - yü kel çi si Fa ruk Ta ha nýn, mu ha lif le rin saf la rý na ka týl dý ðý ný be lirt ti. Za ki roð lu, Bü yü kel çi Ta ha nýn 6 ay ön ce Þam a dön me si i çin Su ri ye Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan al dý ðý ta li ma tý ye ri ne ge tir me di ði ve 16 Tem muz da Minsk ten ay rýl dý ðý ný i fa de et ti. nha be ri say fa 7 de Suriye sorunu barýþ içinde çözülsün uçin ile Suriye nin arasýnýn son dönemlerde çok karýþýk olduðunu belirten Çin Halk Cumhuriyeti Askerî Ateþesi Sen. Col. Lu Dali, Suriye sorununun barýþ içinde çözülmesi gerekiyor, çünkü yaþanan çatýþmalar bu sürece darbe indiriyor. Sadece uluslar arasý düzeyde yapýlacak anlaþmalarla bu problemin çözülebileceðine inanýyorum dedi.nha be ri say fa 7 de Suriye de Libya þartlarý yok ubeyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Libya da uluslar arasý toplumun müdahalesine izin veren þartlarýn Suriye de bulunmadýðýný söyledi. Carney, ülkedeki kontrolü azalan Esad ýn günlerinin sayýlý ve iktidardan gitmesinin de kaçýnýlmaz olduðunu belirtti.nha be ri say fa 7 de E ði tim ve hu kuk ta re form þart u Yük sek bir re fah se vi ye si ve i le ri bir de mok ra si ye u laþ ma nýn mev cut e ði tim ve hu kuk sis te mi i le ger çek - leþ me si nin müm kün ol ma dý ðý na dik kat çe ken Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, Ö nü müz de dö nem de Tür ki ye nin ger çek an lam da bir hu - kuk dev le ti ol ma sý i çin, or ta ya ko ya - ca ðý mýz ça ba ve re form lar son de re - ce be lir le yi ci o la cak de di. n10 da ÞEHÝTLER DUÂLARLA nhaberý SAYFA 8 DE Tür ki ye, e li ni A ra kan a u za ta cak u Orman ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E - roð lu, Myan mar da ki Müs lü man la ra yö - ne lik þid det o lay la rýy la il gi li o la rak, O - ra da ki in san la ra hü kü met o la rak, dev let o la rak e li mi zi u za ta ca ðýz. Za ten ge rek li gi ri þim ler ya pýl dý. Zan ne di yo rum Pa zar - te si gü nü Ba kan lar Ku ru lu nda bu me - se le de gün de me ge lir de di. n9 da BM, Myanmar da soruþturma istedi nhaberý SAYFA 7 DE Kentsel dönüþüm devam edecek u Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er - do ðan Bay rak tar, Son 9,5 yýl da ka çak ya pý lar bü yük o ran da, ge ce - kon du ya pý mý yüz de 90 dur du. Kent sel dö nü þüm dal ga dal ga de - vam e di yor de di. Va tan da þýn risk li bi na yý yýk ma ma sý ha lin de dev let o la rak yý ka cak la rý ný an la tan Bay rak tar, kent sel dö nü þü mün de vam e de ce ði ni söy le di. n6 da Obama dan, Ýsrail e ek yardým uabd Baþ ka ný Ba rack O - ba ma, Ýs ra il e 70 mil yon do lar ek as ke rî yar dý mý o - nay la dý. O ba ma, ek as ke rî yar dý mý ön gö ren ya sa ta - sa rý sý ný im za lar ken yap tý ðý a çýk la ma da, ta sa rý nýn, ABD nin Ýs ra il e sar sýl maz bað lý lý ðý ný vur gu la dý ðý ný söyle di. n7 de AKARYAKIT ÞÝRKETLERÝNE 3.7 MÝLYON CEZA u10 ISSN YASAKÇI FÝRMALARA PROTESTO u09

2 2 29 TEM MUZ 2012 PAZAR Y L HÝ KA  Y E T Her millete kendi iþlediðini Biz böylece hoþ gösterdik. Sonra hepsinin döneceði yer Rablerinin huzurudur; yapmakta olduklarýný kendilerine O haber verecektir. En âm Sû re si: 108 /  ye t-i Ke ri me Me â li H Kim inanarak ve sevabýný Allah'tan umarak Ramazan ayýnýn gecelerini ibadetle ihya ederse geçmiþ günahlarý affolunur. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 3715 / Ha di s-i Þe rif Me â li Risâle-i Nur un ekser hakikatleri Ramazan da zuhur etti Mânidardýr ki, Âyetü l-kübrâ ve Risâle-i Nur un ekser hakikatleri, Ramazan da ve tesbihâtýnda zuhuru gibi, bu Hülâsatü l-hülâsa, aynen Ramazan da ve tesbihatta zuhur etti. Ri sâ le-i Nur un bir hü lâ sa sý o lan  ye tü l- Küb ra ve Hizb-i Nu ri ye nin bir hü lâ sa tü lhü lâ sa sý hük mün de o tuz üç ke li me-i tev hi - din na maz tes bi ha týn da ki es ki den be ri o ku - du ðum ve Ri sâ le-i Nur un ek ser ha ki kat le ri na maz tes bi ha týn da in ki þaf et me siy le ha ya lim faz la te - ves sü e de rek, o o tuz üç ke li me-i tev hid, her bi ri si ni kâ i - na týn bir ta ba ka-i mah lû ka tý nýn li san-ý hâ liy le söy le di ði o ke li me yi ben o li san i le söy lü yo rum gi bi, o kül li li san-ý hâl, be nim cüz î li san-ý kâ li min ay ný o lur. Ben, ke mal-i zevk le o ku yo rum. Si ze de sû re ti ni gön de ri yo rum. Be nim þüp hem kal ma dý ki:... Te fek kü ri sâ a tin... (Bir sa at lik te fek kür, bir se ne na fi le i ba det ten ha yýr lý - dýr) sýr rý ný ta þý yan Hizb-i Nu ri ye nin on beþ da ki ka zar - fýn da bu Hü lâ sa tü l-hü lâ sa sý da hi ay ný sýr rý ta þý yor. A - ra bî bil me yen ler,  ye tü l-küb râ nýn mer te be le ri ni gü - zel ce an la sa lar, bu A ra bî par ça tam an la þý lýr. A ra bî bil - me yen, bir kaç de fa i ki si ne bak sa, tam an la ya cak. Bu nu ben yir mi dört sa at te bir de fa ya sa bah na ma zý nýn tes - bi ha týn da ve ya baþ ka va kit te, en zi ya de u san dý ðým ve sý kýn tý za ma nýn da o ku yo rum. Ba na ul vî bir in þi rah ve - rir, u san cý i zâ le e der.  ye tü l-küb râ ve Hizb-i Nu ri ye - nin a hi rin de ya zýl sa, mü na sip o lur. Ma ni dar dýr ki,  - ye tü l-küb râ ve Ri sâ le-i Nur un ek ser ha ki kat le ri, Ra - ma zan da ve tes bi ha týn da zu hu ru gi bi, bu Hü lâ sa tü l- Hü lâ sa, ay nen Ra ma zan da ve tes bi hat ta zu hur et ti. Sa li sen: Bu gün ler de ha ber al dým ki, He yet-i Ve ki le, be nim nü fu su mu Kas ta mo nu dan a lýp E mir da ðý na nak let me ye ka rar ver miþ ler. An la þý lý yor ki, Ri sâ le-i Nur a ve ta le be le ri ne i liþ me ye ba ha ne bu la mý yor lar, yal nýz e hem mi yet siz þah sý ma e hem mi yet ve ri yor lar, ka yýt lar al tý na a lý yor lar. Ben de si ze bü tün kuv ve tim le te min e di yo rum ki, ben ruh u ca ným la, on la rýn, Ri sâ le-i Nur ve ta le be le ri - ne i liþ me ye be del ba na i liþ me le ri ni if ti har la ka bul e di - yo rum. Gü ya baþ ka yer ler de bir den ba na il ti hak e di - yor lar ve men i ne ça re bu la mý yor lar, fa kat bu ra da tam ça re bul muþ lar zan ne dip böy le mu a me le o lu yor. Siz hiç mü te es sir ol ma yý nýz. Be nim bu va zi ye tim, Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri nin fü tu hat la rý na bir ve si le dir. Ý na yet-i mer ha met-i Ý lâ hi ye, hak kým da ehl-i dün ya nýn hak sýz - lýk la rý ný bü yük bir hay ra çe vi re cek ka na a tin de yim. Za - ten mes le ði miz de za man, me kân soh be ti mi ze ma ni o - la maz. Þark ta, garp ta, hat ta a hi ret te, ber zah ta ol sa da be ra be riz. Me se lâ, ber zah ta Ha fýz A li (r.h.) her gün mâ nen ya ný mýz da dýr. Bu ha ki ka te bi na en, sû rî ay rýl - ma ya, hat ta ö lü me e hem mi yet ver me me li yiz. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 83, (ye ni tan zim, s. 173) *** Kar deþ le rim,  ye tü l-küb râ Ra ma zan da zu hur et ti ði gi bi, zan ným ca Ra ma zan da da mat ba a dan çýk tý ðý ný, Is par ta ya gel di ði ni ve Ra ma zan da ser bes - ti yet le o kun ma sý ve ca mi le re o kut mak i çin gir me si gi bi, bu Ra ma zan-ý Þe rif te  ye tü l-küb ra dan çý kan ve bir sa at te fek kür bir se ne i ba det mâ nâ sý ný ta þý yan Hizb-i Nu ri ye  ye tü l-küb ra dan çýk tý ðý mi sil li, bi - zim tes bi ha tý mýz da o tu züç de fa Lâ i lâ he il lal lah  - ye tü l-küb ra nýn be re kâ tý ve fey ziy le on da ki ka da ay ný ha ki kat-ý tev hi di ve ren i ki say fa ka dar Ra ma - zan ýn nu ruy la kal be ih tar e dil di. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 54, (ye ni tan zim, s. 117) LÛ GAT ÇE: inkiþaf: Açýlma, yayýlma. tevessü: Geniþleme. tabaka-i mahlûkat: Mahlûkat tabakasý. lisan-ý hâl: Hâl dili. lisan-ý kâl: Konuþma, anlatma dili. inþirah: Gönül rahatlýðý. zuhur: Ortaya çýkma, meydana çýkma. Hizb-i Nuriye: Nura ait hizb, duâ mecmuasý. Hülâsatü l-hülâsa: Bediüzzaman ýn ifadesiyle, Âyetü l-kübrâ nýn Birinci Makamýnýn ayrý ve nurânî diðer bir tarzý... fütuhat: Fetihler, zaferler; Ýlâhî feyizler. inayet-i merhamet-i Ýlâhiye: Allah ýn merhamet ve yardýmý. sûrî: Görünüþte; hakîki, ciddî olmayan. berekât: Bereketler. hakikat-ý tevhid: Allah'ýn birliði hakikatý. Bir ay lýk mi sa fir Bu Ra ma zan bir baþ ka Sa de ce ba na mý öy le ge li yor? San mam He men he men her yýl bu nu söy ler ol dum. Gel me siy le git me si bir o lu yor. Bir ay lýk mi sa fir Bir ba ký yor su nuz, ay lar dev ret miþ bi rer bi - rer ve Ra ma zan ge li ver miþ. Bir ba ký yor su nuz, gün ler ge çi ver miþ Ra ma zan gi di ver miþ. Gü ver cin gi bi ses siz ce u çu ver miþ. Dün ya mý zýn en naz lý, en na di de çi çe ði Göz be be ði miz. Hi lâ li miz Hâ li mi zi an la tý yor. Ön ce hi lâl gi bi in ce le cek si niz, son ra do lu nay gi bi ke ma le e re cek si niz. Bir yu dum su yun kýy me ti ni öð re ne cek si niz. Bir lok ma ek me ðin, bir kap ye me ðin Ye mek ten ge çip gö nül sof ra la rý ku ra cak sý - nýz. Ne ve rir se niz gö nül den ve re cek si niz. Ön - ce gön lü nü zü se re cek si niz yol la ra. Dost la rý nýz gel sin ler di ye if tar la ra sa hur la ra Ken di ne has bir ay dýr. Ken di ne mah sus bir ik lim dir Ra ma zan. Dün ya nýn ne re sin de var böy le muh te þem bir þö len? Kim gör müþ, kim duy muþ, kim gös te re bi lir? Ra ma zan iþ te böy le dir. Bir ay lýk mi sa fir dir. Kum ru lar gi bi ge lir ses siz ce. Ser çe ler gi bi cý výl cý výl ne þe ler ge ti rir. So kak la rý, cad de le ri, ev le ri her ye ri ken di ne ben ze tir. Se vinç le do lar gö nül ler. He le o if tar sa at le ri Yor gun düþ se de be den ler Aç lýk tan kýv ran sa da mi de ler Su suz luk tan yan sa da dil ler Bir baþ ka dýr Ra ma zan da gö nül ler Bis mil lâh i le u za nýr el ler. Ýlk lok ma ya, ilk hur ma ya, ilk su ya Al lâ hüm me le ke sum tü, ve bi ke â men tü, ve a ley ke te vek kel tü, ve a lâ rýz ký ke ef dar tü. Fað fir lî mâ kad dem tü ve mâ eh har tü. (Al - lah ým; Se nin i çin o ruç tut tum, Sa na i nan dým, Sa na gü ven dim. Se nin rýz kýn la o ru cu mu aç - tým. Yap tý ðým ve yap mam muh te mel gü nah - la rý mý ba ðýþ la.  min) di ye rek o ru cu nu a çar mü' min ler. Göz ler ý þýl ý þýl dýr a de ta. Ye ni bir ha yat baþ lar. Be den ler di ri lir a de ta. Bek le yiþ bi ter, e mir ge lir Ye di ye. Bir da ki ka ön ce si ne ka dar ni met le re el u - zat mak ya sak i ken, þim di ser best tir. Bir ay bo yun ca ne ler ka zan dý rýr, ne ler ka tar dün ya mý za, say mak la bi ti re me yiz. Bu ba kým - dan þü kür a yý dýr Ra ma zan. Bir ay lýk mi sa fir - dir. Mi sa fi ri mi zi gü zel a ðýr la ya lým. Biz den mem nun dön sün, mem nun ay rýl sýn. Le hi miz - de þa hit lik yap sýn. Rab bi mi ze biz den hoþ nut - lu ðu nu bil dir sin ve Rab bi mi zin rý za sý ný ka zan - ma mý za ve si le ol sun. Has ta ya da yaþ lý in san lar, yýl lar ca o ruç tut - muþ, þim di ta da ma yan lar, on lar hep ten mah - zun. Fid ye ve re rek borç la rý ný e da et se ler de gö nül le ri mah zun. O ka dar sev miþ ler ki o ru - SE LÝM GÜN DÜ ZALP se lim gun du ma il.com Bir aylýk misafir Bir bakýyorsunuz, aylar devretmiþ birer birer ve Ramazan gelivermiþ. Bir bakýyorsunuz, günler geçivermiþ Ramazan gidivermiþ. Güvercin gibi sessizce uçuvermiþ. Dünyamýzýn en nazlý, en nadide çiçeði Gözbebeðimiz. Hilâlimiz cu, o ka dar be nim se miþ ve say mýþ lar ki, Ra - ma zan-ý Þe ri fi ha yat la rý nýn ay rýl maz bir par ça - sý bil miþ ler a de ta. On lar dan bi ri de ha la cý ðým. Dok san ya þý na yak laþ mýþ. Ýlk de fa bu se ne tu ta mý yor di ye hü - zün i çin de. Hem sað lý ðý mü sa it de ðil, hem de göz le ri gör mü yor. Üs te lik tek ba þý na. A ma o hâ lâ o ru cu nu tu ta ma ma nýn ýz tý ra bý ný ya þý yor, her gö rüþ me miz de es ki gün le ri has ret le yâd e - di yor. Te sel li et me ye ça ba lý yo rum a ma na fi le... Ne ga rip bir dün ya... Bir yan da o ru cu nu tut ma mak i çin ba ha ne a ra yan lar, bir yan da ca ný pa ha sý na bir yo lu nu bul sa der hal tu ta cak o lan hem has ta ve ih ti yar, hem de has sas kul - lar... Al lah in sa na sev dir di mi bir i ba de ti, o nu yap mak o ku la ko lay ge li yor. Aç kal mak bel ki ye mek ka dar tat lý o lu yor. Yet miþ-sek sen yýl o - ru cu nu hiç bý rak ma mýþ in san la rýn bir dö nem ge lip de o ruç tu ta ma ma la rý on la ra zor ge li yor. On ca yýl Ra ma za na hür met et miþ, o ru cu nu hiç ka çýr ma mýþ bu na zik ve has sas ruh lar dan baþ ka tür lü bir ha re ket de bek len mez di za ten. Sa ded ha ri ci de gir se hem ha la mý za hem de o nun gi bi ni ce has sas mü' min le re bir ve fa bor cu ve bir rah met duâ sý ol sun in þal lah Rab bim zor luk gös ter mez ku lu na, Bir çý kýþ yo lu gös te rir o na Ýç le rin de ki i ba det aþ ký ve o ru cu tut ma iþ ti ya - ký na sýl bir i ma na ve ni ye te sa hip ol duk la rý ný gös te ri yor za ten. Rab bim þim di on la ra ay rý bir say fa a çý yor. Ým kâ ný nýz var sa e ðer fid ye ve rin, tu ta ma dý ðý nýz o ruç la rýn tut muþ gi bi se va bý ný a lýn di ye bir ko lay lýk su nu yor. On lar da Rab - bi mi zin gös ter miþ ol du ðu bu ruh sat ve bu ko - lay lýk tan is ti fa de et miþ o lu yor lar böy le ce. Mah rum ol maz Al lah di yen, o yol da göz - ya þý dö ken Þim di on la rýn bu sâ fi ya ne hal le ri, bel ki de ni ce o ruç tu tan la rýn se vap la rý ný bi le ge ri de bý ra ký yor dur. Bu da Rab bi mi zin on la ra ö zel bir ih sa ný. Bil se ler de o lur, bil me se ler de. Al lah bi li yor ya, o ye ter. Ey mü ba rek ay Bir ay lýk mi sa fir Her yaþ tan in sa na ha zi ne ler do lu su ni met - ler le ge li yor. Ço cuk la rý ay rý se vin di ri yor sun, genç le ri ay rý, has ta la rý, ih ti yar la rý ay rý. Her yaþ gu ru bu na ay rý ni met ler ge ti ri yor sun, sof ra lar se ri yor sun. U nu ta mam ço cuk lu ðu mun o ruç la rý ný. O san ki hiç geç me yen ve u za dýk ça u za yan va kit le ri ve son ra mi na re de be li ren ho - ca e fen di yi. Az son ra e za ný o ku du o ku - ya cak. Se vinç le bað rý þýr dýk Top pat la dý, e zan o ku nu yor di ye sof ra da ki le re müj - de li ha be ri biz ve rir dik. Þim di hâ lâ o se - vin cin ya þan dý ðý ev ler var, sof ra lar var, a i - le ler var. Topye kûn bir Ýs lâm â le mi var. Rab bim sab rý mý zý art týr sýn. Dü ne ka dar bi - ze söz ge çi ren nef si miz, þim di söz din li yor, o ruç tu tu yor, Al lah i çin aç ka lý yor. Bir i ba det Al lah i çin ol du mu, o za man de - ðer li o lu yor. Ah iþ te o ruç, ah iþ te Ra ma zan... Hep böy le gi de cek zan ne di yo ruz, oy sa bu i þin ya rý ný da var, yaþ lý lý ðý da var. Ya rýn lar da ol - ma mak da var. Rab bim sað lýk ve a fi yet le ya þar ken o ru cu mu zu le ke le me den, mi de miz le ol du ðu ka dar, di li miz le, gö zü müz le, e li miz le ve gön lü müz le de tut ma yý na sip ey le sin in þal lah. Bu u zun yaz gün le ri ço cuk lar i çin çok da ha da zor ol sa da, on lar da nefs mü ca de le si ne er - ken den baþ la ma yý öð re ni yor lar. Ýf tar da ki ne þe on la rýn da yüz le - rin den o ku nu yor. Zor lu bir i ba - de ti ba þar mýþ ol ma nýn se vin ci, on lar da da gö rü nü yor. Ma ha ret li an ne ve ba ba la rýn, Asr-ý Sa a det te ki ba zý sa ha be le rin yap týk la rý gi bi ço cuk - la rý ný o yun ve o yun cak lar la o ya la ma la rý da ba na çok a kýl lý ca bir yol o la rak gö rü nü - yor. Gü nü müz de bu va sý ta lar da çok çe þit - li ar týk. Seç, be ðen, al Her i ba de tin ken di ne mah sus se vin ci ve ne - þe si var. O ru cun da öy le. Bu ne þe yi sof ra ba - þýn da ve ge ce le ri es ki ha tý ra la rý yâd e de rek ço - ðalt mak pek â lâ müm kün. Her ge ce bir ha tý ra, ne gü zel o lur Bir de kay de dil se bun lar bir def te re, çok da ha gü zel o la cak. Bel ki o def ter bir gün el le ri ne ge çe cek, her say fa yý çe vi rip o - ku duk ça ha yat la rý na ha yat ka ta cak. Ý le ri ki yýl - lar da bir lik te pay laþ tý ðý mýz bu a ný lar ve bu se - vinç ler bel ki de sað lam bir a i le nin ve top lu - mun da ya pý sý ný o luþ tu ra cak týr in þal lah. *** Ko ca Ha lam di ye an dý ðým rah met li bü yük ha lam dan bir ha tý ra: Dok sa ný aþ mýþ ya þý na rað men o ru cu nu tut - ma ya ça lý þý yor du. Ve fa týn dan bir ön ce ki yýl Ra ma za nýn ba þýn da oð lu An ne, yaþ lan dýn, has ta sýn da. Bu se ne o ru cu nu tut ma is ter sen. Ye ri ne fid ye ve re lim. de miþ. Fid ye ne tu tu yor? de miþ. Gün ba þý 10 li ra dan he sap la yýp 30 gün i çin 300 li ra. de miþ oð lu da. Ko ca ha lam: U u uh. O çok pa ray mýþ, ben tu ta rým bu o - ru cu, o pa ra yý sen ba na ver. de miþ. Rab bim o ruç la rý mý zý, ni yet ve i ba det le ri mi - zi ka bul bu yur sun in þa al lah. Rab bi mi ze son suz hamd i le Re sûl-i Ek - rem e (asm), âl ve as ha bý na son suz sa lât-u se lâm i le VE CÝ ZE Allah'ý tanýmayanýn, dünya dolusu belâ baþýnda vardýr. Allah'ý tanýyanýn dünyasý nurla ve mânevî sürurla doludur; derecesine göre, iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen mânevî sürur ve þifa ve lezzet altýnda, cüz'î maddî hastalýklarýn elemi erir, ezilir. Lem'alar

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 10 Ramazan 1433 Ru mî: 16 Temmuz 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý FO TOÐ RAF: A A Üniversitede 24 saat açýk cami Muðla Müf tü sü Ha san Ba þiþ (saðda), ca mi nin sa de ce i ba det ye ri o la rak de ðil, kül tü rel fa a li yet ler de de kul la ný la ca ðý ný söyledi. YAPIMINA BAÞLANAN MUÐLA ÜNÝVERSÝTESÝ YERLEÞKESÝ NDEKÝ 2 BÝN 500 KÝÞÝLÝK CAMÝ, 24 SAAT AÇIK KALACAK. MUÐ LA Müf tü sü Ha san Ba þiþ, Muð la Ü ni ver si te si Yer leþ ke si nde, i çin de çe - þit li sos yal ve kül tü rel fa a li yet le rin de ya pý la bi le ce ði ca mi nin ya pý mý na baþ la - dýk la rý ný bil dir di. Ba þiþ, Bod rum Kay - ma kam lý ðý top lan tý sa lo nun da ga ze te - ci ler le bir a ra ya gel di. Muð la Ü ni ver si - te si Yer leþ ke si i çin de te me li a tý lan ca - mi ye va tan daþ la rýn kat ký la rý ný ta lep et - mek ü ze re Bod rum a gel dik le ri ni an la - tan Ba þiþ, ca mi nin sa de ce i ba det ye ri o la rak de ðil, kül tü rel fa a li yet ler de de kul la ný la ca ðý ný kay det ti. Ba þiþ, ca mi nin çok a maç lý kul la ný la ca ðý na dik ka ti çe ke rek, þöy le ko nuþ tu: Ýn þal lah ca - mi mi zi bir yýl gi bi ký sa bir sü re de ta - mam la ma yý dü þü nü yo ruz. Di ya net Ýþ - le ri Baþ kan lý ðý mýz dan 800 bin li ra yar - dým gel di. Ca mi miz 3 mil yon 500 bin li ra ya ta mam la na cak. Kü tüp ha ne si ve çok a maç lý ü ni te le ri i le öð ren ci le ri mi - zin kül tür, sa nat ve e ði tim ça lýþ ma la rý - na kat ký ya pa cak ca mi miz, 24 sa at a çýk bu lu na cak. Ca mi de 2 bin 500 ki þi nin ay ný an da i ba det e de bi le ce ði nin al tý ný çi zen Ba þiþ, Muð la lý ha yýr se ver ler den des tek is te di. Muð la / a a ir ti ni as ya.com.tr Köp rü e ko lü Ge çen haf ta ki ya zý mýz da, genç lik dö ne mi - miz de, ge le ce ðe yö ne lik he def ve i de al le - ri miz le il gi li o la rak bir ar ka da þý mýz la yap tý ðý mýz mu ha ve re yi ak ta rýr ken, ken di he de - fi mi zi Ha ya tý mý neþ ri yat hiz me ti ne vak fet mek. Ve ya yýn cý lý ðý, her bran þýn ön de ge len in san la - rý na u la þýp, on la rý hiz me ti miz le ta nýþ týr ma ve - si le si o la rak da de ðer len dir mek þek lin de i fa de et ti ði mi zi an lat mýþ ve bu bað lam da Prof. Ab - düs se lâm la di ya log la rý mý zý ör nek ver miþ tik. A ma ör nek ler sa de ce o nun la sý nýr lý de ðil. Köp rü der gi si nin en ve rim li ve ha re ket li dö ne - mi ni ya þa dý ðý yýl la rýn da çý kar dý ðýmýz sa - yý lar bu nun çok sa yý da il ginç ör nek le riy le do lu. Ba zý la rý ný bir lik te ha týr la ma ya ça lý þa lým: * Son ra dan baþ ba kan ve cum hur baþ ka ný o la - cak o lan Sü ley man De mi rel le ya sak lý dö ne min - de yap tý ðý mýz ve hâ lâ ses ge ti ren mü lâ kat lar. * KKTC ku ru cu Cum hur baþ ka ný Ra uf Denk - taþ la kur du ðu muz ve ge rek A da da, ge rek se Tür ki ye de bü yük yan ký lar u yan dý ran di ya log lar. * Dý þiþ le ri es ki Ba kan la rýn dan Ýh san Sab ri Çað la yan gil in çok o ri ji nal de ðer len dir me le ri. * Prof. Dr. Sa ba had din Za im. * A li Ul vi Ku ru cu. * Yö net men Yü cel Çak mak lý. * Ýs lâm Ý lim, Tek no lo ji ve Kal kýn ma Vak fý Baþ ka ný Prof. Dr. A li Ket ta ni. * Yu suf Ýs lâm (Cat Ste vens). * Prof. Dr. Ah med el Nec car: Ýs lâm ban ka - cý lý ðý sisteminin fikrî mi ma rý. * Prof. Dr. Ek me led din Ýh sa noð lu. * Ez her Þey hi A li Câ dü l-hak. * Mer yem Weld (Þük ran Va hi de). * Mý sýr Ýh van-ý Müs li mîn li der le rin den Ö - mer Tel mi sa nî ve Ca bir el-rý zýk. * Hin dis tan lý â lim E bul Ha sen En-Ned vî. * Pop mü zik sa nat çý sý Ýl han Ý rem. * Su dan lý li der Sa dýk el-meh di. * Pa kis tan lý â lim Hur þid Ah med. * Pa kis tan lý müh te di ya zar Mer yem Ce mi le. * Prof. Dr. Sa lih Tuð. * Prof. Dr. Be kir To pa loð lu. * Ti yat ro sa nat çý sý Se mih Ser gen. * Ý Ü Fen Fa kül te si es ki de kan la rýn dan Prof. Dr. Ah met Yük sel Ö zem re i le, A tom E ner ji si Ku ru mu Baþ ka ný i ken yap tý ðý mýz bir mü lâ kat. * Yö net men Ha lit Re fið. * Ka to lik Kel da nî Baþ pa pa zý Pa ul Ka ra taþ. * Fi li pin ler de ba ðým sýz lýk mü ca de le si ve ren Mo ro Müs lü man la rý nýn li de ri Nur Mi su a ri. * Prof. Dr. Ha lil Ý nal cýk. * Fo toð raf sa nat çý sý Gül te kin Çiz gen. * Ah met Ka bak lý. Sa de ce bu ör nek ler bi le, ne ka dar ge niþ bir yel pa ze de, ne den li ö nem li ir ti bat la rýn ku rul du - ðu nu gös ter me ye ye ter. Lis te de ki i sim ler le ya pý - lan mü lâ kat la rýn i çe ri ði de son de re ce ka li te li ve me saj yük lü. Öy le ki, bu gün da hi o kun duk la rýn - da, a ra dan se ne geç ti ði hal de, hâ lâ ta ze lik - le ri ni ko ru duk la rý ve de ðe rin den hiç bir þey kay - bet me den is ti fa de ye ve si le ol duk la rý gö rü lür. Bun lar sa de ce mü lâ kat ör nek le ri. Bir de bir bi rin den il ginç ko nu lar da ya pýl mýþ öz gün te lif ça lýþ ma larý var ki, o da ay rý bir ba his. Ýh lâs lý ve u yum lu bir e kip ru hu nun ü rü nü o - lan bu ça lýþ ma la rýn ay ný min val ü ze re ge liþ ti ri - lip de vam et ti ri le me me si, çok bü yük bir ka yýp. E ðer de vam e de bil sey di, Ri sa le-i Nur dan bes - le nen o ri ji nal bir e kol o la rak, ge rek Tür ki ye de, ge rek Ýs lâm â le min de, ge rek dün ya ge ne lin de cid dî an lam da ka mu o yu o luþ tur ma gü cü ne sa - hip, her ça lýþ ma sý fark lý mah fil ler de ses ge ti rip mâ kes bu lan bir di na miz mi sü rek li ký la bi lir dik. Ma a le sef bir kýs mý biz den, a ma ço ðu da ha ri - cî se bep ler den kay nak la nan mu zýr ma ni ler, bu çok ha yýr lý hiz met e ko lü nü ke sin ti ye uð rat tý. E kip e le man la rý nýn her bi ri bir ye re da ðýl dý. Ger çi git tik le ri yer ler de de þüp he siz ö nem li hiz met ler gö rü yor lar, a ma Köp rü e ko lü nün öz - le mi ni de iç â lem le rin de mut la ka pay la þý yor lar. O e ko lü ih ya e de cek yeni genç ler çý kar mý?

4 4 29 KÜLTÜR SANAT TEMMUZ 2012 PAZAR Y HABERLER TÝ KA, Os man lý e ser le ri ne sa hip çý ký yor TÝKA HEYETÝ VE RESTORATÖR MÝMARLAR, RAMAZAN BAYRAMINDAN SONRA MACARÝSTAN A RESMÎ BÝR ZÝYARETTE BULUNUP OSMANLI ESERLERÝNÝ ÝNCELEYECEK. Cami içerisinde belirli noktalara yerleþtirilen özel hava filtreli ve tabiî esans makinelerinden çýkan kokular dolayýsýyla cemaat, namazýný ferah bir þekilde kýlýyor. FOTOÐRAF: AA Se li mi ye Ca mi i Mis gi bi ko ka cak nselýmýye Ca mii ne 5 a det ö zel ha va fil tre li ve tabiî e - sans ma ki ne si ta kýl dý. Se li mi ye Ca mii i ma mý Mah mut Müf tü oð lu, ca mi i çe ri sin de be lir li nok ta la ra ta ký lan ci - haz la rýn ha yýr se ver ler ta ra fýn dan top la nan nak di yar dým - lar ve E dir ne Be le di ye si kat ký la rýy la a lýn dý ðý ný be lirt ti. Ci - haz dan çý kan gü zel ko ku lar dolayýsýyla ce ma a tin na ma - zý ný fe rah bir þe kil de kýl dý ðý ný i fa de e den Müf tü oð lu, Cu - ma na ma zýn da ka pý lar ve pen ce re ler a çýk ol ma sý na rað men ma ki ne le rin yay dý ðý e sans gü zel ce his se dil - miþ tir. Þu an ma ki ne le rin i ki si nin ça lýþ ma sý na rað men ca mi miz de ga yet ba þa rý lý bir ha va o luþ tur du. Te miz ve fe rah ko ku in sa nýn ru hu nu ok þa yan bir un sur dur. Bu sis te mi Tür ki ye de ki di ðer ca mi ler de kul lan ma lý - dýr. Ay rý ca, bu uy gu la ma ca mi ye in san la rýn da ha çok gel me si a ma cýy la ya pýl mýþ týr di ye ko nuþ tu. Se li mi ye Ca mi i ne i ba det et mek i çin ge len va tan daþ lar i se ca mi i çe ri si ne çok gü zel bir ko ku nun ya yýl dý ðý ný, ko ku dan çok et ki le ndik le ri ni be lirt ti ler. E dir ne / a a FOTOÐRAF: CÝHAN T.C. Baþ ba kan lýk Türk Ýþ bir li ði ve Ko or di nas - yon A jan sý Baþ kan lý ðý (TÝ KA) Ma ca ris tan da - ki Os man lý e ser le ri ni res to re e de cek. Ra ma - zan Bay ra mý ndan son ra Ra ma zan Bay ra - mý ndan son ra TÝ KA Baþ ka ný Dr.Ser dar Çam, Baþ kan Yar dým cý sý Sü rey ya Po lat ve be - ra ber le rin de res to ra tör mi mar lar la bir lik te Ma ca ris tan a res mî bir zi ya ret te bu lu nup Os - man lý e ser le ri ni ye rin de in ce le ye cek. Ma ca - ris tan Ýs tan bul Baþ kon so lo su Kiss Ga bor ve Türk Ma car Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ MÝ - ÞAD) Baþ ka ný ve DE ÝK -DTÝK Av ru pa Böl ge Baþ kan Yar dým cý sý Os man Þah baz, TÝ KA Baþ ka ný Dr. Ser dar Çam ve Baþ kan Yar dým cý - sý Sü rey ya Po lat ý ma ka mýn da zi ya ret e dip Ma ca ris tan i le il gi li pro je le ri sun du. TÝ KA Baþ ka ný Dr. Ser dar Çam, Baþ kon so - lo sa ku ru mu nun yurt dý þýn da yap tý ðý ça lýþ ma - lar hak kýn da ký sa bil gi ver di. Dün ya nýn kýr ka ya kýn ül ke sin de ko or di na tör lük le ri bu lu nan TÝ KA nýn Av ru pa da da bir çok ül ke de de ça - lýþ ma la rý ný sür dür dü ðü nü ak ta ran Çam, Av - ru pa da son o la rak Bul ga ris tan Sof ya da ta ri - hî bir ca mi nin res to ras yon, ye ni le me ve ta - di lat ça lýþ ma la rý ný yap týk la rý ný, pro je ü ze rin - Ma ca ris tan Ýs tan bul Baþ kon so lo su Kiss Ga bor ve Türk Ma car Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ MÝ ÞAD) Baþ ka ný ve DE ÝK -DTÝK Av ru pa Böl ge Baþ kan Yar dým cý sý Os man Þah baz, TÝ KA Baþ ka ný Dr. Ser dar Çam ve Baþ kan Yar dým cý sý Sü rey ya Po - lat ý ma ka mýn da zi ya ret e dip Ma ca ris tan i le il gi li pro je le ri sun du. FOTOÐRAF: CÝHAN de gös ter di. Ay rý ca Af ri ka ký t'a sýn da E ti yop - ya da (Ha be þis tan) Ne ca þi Kül li ye si, par ký, sos yal hayat a la ný ve ca mi si nin ya pý mý nýn o - la ca ðý pro je hak kýn da da bil gi ak ta ran Çam, Or ta As ya, U zak Do ðu, Or ta Do ðu, Bal kan - lar, Or ta Av ru pa, Af ri ka, Ku zey Af ri ka ve Gü ney A me ri ka da ko or di na tör lük ler ve yü - A sýr lýk Kâ be res mi res to re e di le cek CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül, Fa tih Ca mi i nde bu lu nan ve Ka - be nin res me dil di ði 150 yýl lýk yað lý bo ya tab lo su nun Çan ka ya Köþ - kü nde res to re e dil me si ta li ma tý ný ver di. Cum hur baþ ka ný Gül, ön ce - ki gün res to ras yon ça lýþ ma la rý ta - mam la nan ve 29 Ma yýs 2012 de tö ren le i ba de te a çý lan Fa tih Ca - mi i nde in ce le me ler de bu lun - muþ tu. Cu ma na ma zý nýn ar dýn - dan ca mi nin i çi ni ge zen Gül, res - to ras yo nu ya pan þir ke tin yet ki li si Yu suf Yýl maz dan ça lýþ ma lar hak - kýn da bil gi al dý. Cum hur baþ ka ný Gül e in ce le me ler sý ra sýn da Ýs tan - bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, Ýs tan bul Em ni yet Mü dü rü Hü se - yin Çap kýn ve Fa tih Be le di ye Baþ - ka ný Mus ta fa De mir de eþ lik et ti. Ca mi de ki bü tün bö lüm le ri ge zen Gül, na maz gâh bö lü mü ne gir di - ðin de, ca mi nin mih ra bý nýn gö rül - dü ðü pen ce re le ri in ce le di. Kü tüp - ha ne ve Fa tih Sul tan Meh med Han Tür be si nde de in ce le me ler - de bu lu nan Gül, tür be de bir sü re duâ et ti. Ö te yan dan Cum hur - baþ ka ný Gül ün, Kâ be nin res me - dil di ði 150 yýl lýk yað lý bo ya tab lo - nun res to ras yo nu nun Çan ka ya Köþ kü nde ya pýl ma sý i çin ta li mat ver di ði be lir til di. Ýs tan bul / ci han rüt mek te ol duk la rý pro je ler den bah set ti. TÝ KA Ý KÝ TÜR LÜ ÇA LIÞ MA YA PI YOR TÝ KA Baþ ka ný Çam ku rum o la rak i ki tür - lü ça lýþ ma la rý nýn ol du ðu; bi rin ci si ta ri hî bi - na la rýn, sos yal ih ti yaç la rýn ve o kul, has ta ne gi bi bi na la rýn in þa e dil di ði ni, i kin ci tür fa a li - yet te i se kal kýn mak ta o lan ül ke le re des tek ol mak i çin tek nik bil gi, bil gi trans fe ri, des - tek ve iþ bil gi le ri ni ar ttýr mak ve güç len dir - mek mak sa dýy la kat ký sað la dýk la rý ný ak tar dý. Bu i kin ci pro je yi da ha çok e ko no mik o la - rak ge ri kal mýþ ül ke le re yö ne lik uy gu lu yo - ruz di yen Çam, TÝ KA nýn ge liþ mek te o lan ül ke le rin kal kýn ma la rý na yar dým cý ol mak ve bu ül ke le rin e ko no mik, sos yal, kül tü rel ve ti ca rî iþ bir lik le ri ni güç len dir mek a ma cý ný he def le di ði ni vur gu la dý. Baþ kon so los Ga - bor, TÝ KA ya Ma ca ris tan ýn en gü ne yin de ve Tu na neh ri ký yý sýn da ki Mo hács þeh ri, Bu da peþ te ve Szi get vár Þe hir le ri i le il gi li ya - pý la bi lir li ði yük sek dört pro je ö ner di. Fi zi bi - li te ra po ru ve pro je ça lýþ ma la rý ha zýr lan mýþ ö ne ri le ri Baþ kan Ser dar Çam ve Baþ kan Yar dým cý sý Sü rey ya Po lat dik kat le din le di ve mem nu ni yet le de ðer len di re cek le ri ni i fa de et ti ler. Gö rüþ me de Bu da peþ te de Róz sa - domb (Gül Te pe si) böl ge sin de bu lu nan Gül Ba ba tür be si nin en son 1997 yý lýn da res to re ve o na rým dan geç ti ði ve ye ni den el - den ge çi ril me si ge rek ti ði, ba ký ma muh taç ol du ðu vur gu lan dý. An ka ra / ci han Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Fa tih Ca mi i nde bu lu nan ve Kâ be nin res me dil di ði 150 yýl lýk yað lý bo ya tab lo su nun Çan ka ya Köþ kü nde res to re e dil me si ta li ma tý ný ver di. FOTOÐRAF: CÝHAN B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Bursa Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe, ya kýn bir geç mi þe ka dar mez be le lik hal de du ran Kes tel Ka le si nin ya pý lan dü zen le me le - rin ar dýn dan il çe hal ký nýn bu luþ ma nok ta sý ha li ne gel di ði ni söy le di. Kes tel Ka le si es ki ih ti þa mý na ka vuþ tu nbursa Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan çev re dü - zen le me si ve ý þýk lan dýr ma sý ya pý lan Kes tel Ka le si, il çe si lu e tin de ki es ki ih ti þam lý ye ri ni al dý. A çý lýþ tö re nin de ko nu þan Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe, ya kýn bir geç mi þe ka dar mez be le lik hal de du ran Kes - tel Ka le si nin ya pý lan dü zen le me le rin ar dýn dan il çe hal ký nýn bu luþ ma nok ta sý ha li ne gel di ði ni söy le di. Þehre ve o va ya ha kim ko num da ta biî ka ya lýk lar ü ze - ri ne ku ru lan ve ta rih te tek fur luk mer ke zi o la rak iþ lev gö ren, 1302 yý lýn da çý kan sa va þýn ar dýn dan Os man lý ha ki mi ye ti ne ge çen Kes tel Ka le si, ya tý rým lar la ilk gün kü ih ti þam lý gö rün tü sü ne ka vuþ tu. Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan 4 bin met re ka re lik a lan da ça lýþ - ma yü rü tü lür ken, 85 met re ka re lik a lan da ka fe ter ya ve ka le i çin de de mut fak bi na sý ya pýl dý. Ka le nin çev - re si ne i se 85 met re u zun lu ðun da 3 met re ge niþ li ðin - de çe lik kons trük si yon se yir plat for mu o luþ tu rul du. Ay dýn lat ma sis tem le riy le ka le ge ce le ri de il çe si lu e ti - ne ay rý bir renk kat tý. Bur sa / ci han A zer bay can da ca mi de if tar ge le ne ði nazerbaycan DA bir ca mi de ce ma at, e za nýn ar - dýn dan bah çe de ku ru lan sof ra da bir lik te if tar ya pý - yor. Baþ þehir Ba kü de te ra vih na maz la rý nýn ký lýn dý ðý sa yý lý ca mi ler den o lan Ý la hi yat Ca mi i nde her gün 250 ki þi lik if tar sof ra sý ku ru lu yor. Ak þam na ma zý i - çin ca mi ye ge len ler, na ma zý kýl dýk tan son ra, ca mi bah - çe sin de ki if tar sof ra sýn da hep be ra ber o ruç la rý ný a çý yor. Ca mi i ma mý Müþ fig Ne ce fov, ca mi de if tar sof ra sý kur - ma yý ge le nek ha li ne ge tir dik le ri ni ve her gün ce ma at le o ruç aç týk la rý ný söy le di. Ýf ta ra ge len le rin da ha son ra te - ra vih na ma zý ný bek le di ði ni be lir ten Ne ce fov, Te ra vih na ma zý na da halk tan yo ðun il gi var. Na maz za ma ný ca - mi miz ta ma men do lu yor. Ge le nek ha li ne ge tir di ði miz ca mi if tar la rý ný bun dan son ra ki Ra ma zan lar da da de vam et ti re ce ðiz di ye ko nuþ tu. Ba kü / a a Daðýtým Elemaný Kendi motoru ile hazýr aboneye daðýtým yapacak eleman aranýyor. Baþakþehir 4.Etap Tel: (0535) SOL DAN SA ÐA 1. Ý lâ hi bol luk, lü tuf. - Bü tün nok ta la rý mer kez den ay ný u zak lýk ta bu lu nan bir yü zey le sý nýr lý ci sim. 2. Ki li man ja ro Da ðý'nýn yer li di lin de a dý. - mec. Bü yük lük, i ri lik ba ký mýn dan þa þý la cak du rum da o lan nes ne. 3. Ra ma zan a yý ný ko nu a lan di van þi i ri. 4. Ýlk in san. - De niz, göl, ýr mak vb. su ký yý la rýn da ve ya ka ra da dik yer. - Si ne ma ve ti yat ro sa nat çý la rý nýn sa nat ic ra sý sý ra sýn da üst len dik le ri va zi fe. 5. Sýt ma te da vi sin de kul la nýl an bir bit ki. - A me ri ka Bir le þik Dev let le ri'nin Ba tý, Dað lýk Ba tý ve Gü ney ba tý böl ge le rin de bu lu nan bir e ya le tinin halk arasýnda söyleniþi. 6. Pe - ru'nun baþ þehri. - Lâh za. 7. Ýn san be de nin de gö ðüs le ka rýn, sýrt la kal ça lar a ra sýn da da - ral mýþ bö lüm. - Ýz mit'te ha lý sýy la ün lü bel de. 8. O an i le a lâ ka lý is ta tis tik sel bil gi gi ri le - ce gi za man kul la nýlýr bir i fa de. - Ya rým çem ber bi çi min de yas sý, en siz ve kes kin me tal bir bý çak la, bu na bað lý bir sap tan o lu þan e kin biç me a ra cý. 9. Pey gam be ri miz (asm) i - çin o ku nan duâ. - U zak lýk be lir tir bir ni da. 10. Es ki dil de mer cek. - Kö le lik, tut sak lýk. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Cen net bi ne ði. - Ça nak ka le'nin bir il çe si. 2. Al lah'ýn var lýk ve bir li ði. 3. Ro man ya va tan da þý o lan kim se. - Ýl köð re tim den son ra de vam e di len o kul. 4. Muh taç ve dul ka dýn lar. - Bi rey sel E mek li lik Sis te mi nin ký sa sý. 5. Ki mi yö re le ri miz de ku zey. - Sa han alt lý ðý. 6. Dün ya mý zýn uy du su. - Hay van ot lak ye ri. 7. Ma da gas kar'ýn baþ þehri. 8. Pa ra bi ri mi miz. - A ley hi se lâ mýn ký sa sý. 9. Kuþ la rýn yav ru la rý nýn a ðýz la rý na ver dik le ri yi ye cek. - Bir ül ke de DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI M E L A M Ý L Ý K S A E D E V A T K Ý T A P R E V A N Ý A R E N A Ý R E M N Z Ý K A L Y N Þ A L B K A E T K Ý A T AMA K T Ý Ü R E E T Ý O L A K R AT H Y Ý Y O R A N M M O L A U T A H E L E N M E it hal e di le cek mal la rýn çe þit le ri - ni, o ran la rý ný ve ya mik tar la rý ný gös te ren lis te. 10. Â lim ler, fa - zýl lar top lu lu ðu. - Rüt be siz as - ker. 11. La tin ce tek rar an la mý - na ge len ön ek. - Ev le rin dý þýn - da, ko nuk la rý a ðýr la mak i çin ö - zel o la rak ya pýl mýþ kü çük ev. - Dinî inancý olmayan. 12. Bir be sin mad de si. - Bil gi sa yar da ye rel að. - Bir ya pý da i ki dö þe - me a ra sýn da yer a lan da i re ve - ya o da la rýn bü tü nü.

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 HAZÝRAN 2012 CUMA/ 75 Kr 12 EYLÜLCÜLERE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 HAZÝRAN 2012 CUMA/ 75 Kr 12 EYLÜLCÜLERE AVUSTURYA DA ÝSLÂMIN 100. YILI Avustur ya Ýs lâm Ce ma a ti Ka nu nu nun ka bul e dil me si nin 100. yýl dö nü mü Vi - ya na da dü zen le ne cek et kin lik ler le kut la na cak. Bu gün kü et kin lik le

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı