T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠCRA VE ĠFLAS KANUNU NA MUHALEFET VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI BAKIMINDAN, SOSYO-EKONOMĠK GELĠġMĠġLĠK DÜZEYĠ ĠLE EKONOMĠK SUÇ ĠLĠġKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ ÜZERĠNE BĠR ÇALIġMA; TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ Hazırlayan Serdar BUDAK Ġktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi DanıĢman Doç. Dr. Birol ÇETĠN TOKAT 2010

2 II

3 III

4 IV TEġEKKÜR Öncelikle yüksek lisans eğitimimde ve tezimin oluģmasında yapmıģ olduğu değerli katkılarından dolayı tez danıģmanım Doç. Dr. Birol ÇETĠN e teģekkür ederim. Tez çalıģmama yaptıkları eleģtiri ve önerileriyle katkı sağlayan Prof. Dr. Yusuf Ziya TAġKAN ve Doç. Dr. Cumhur Erdem e, ayrıca hem eğitim hem de meslek hayatımda, bilgi ve tecrübelerini benden esirgemeyen Öğr. Gör. Adem ÇAKIR a ve Doç. Dr. Sedat YAZICI ya teģekkürü borç bilirim. Tezimin baģlangıcından buyana her türlü desteği sağlayan ve güler yüzünü hiçbir zaman eksik etmeyen sevgili eģim ArĢ. Gör. Fatma BUDAK a teģekkür ederim.

5 V ÖZET Bu çalıģmada öncelikle ekonomik suç kavramı ve kapsamına değinilmiģ olup, belli baģlı ekonomik suç türleri incelenmiģtir. Ekonomik suç tarihi; dünya geneli, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti boyutları çerçevesinde ele alınmıģtır. Ülkemizdeki durumunu ve boyutunu incelemek için Ġcra ve Ġflas Kanunu na muhalefet ve dolandırıcılık suçları örneklem olarak alınmıģtır. Her iki suç türünde hüküm giymiģ kiģiler; cinsiyet, yaģ, eğitim durumu, icra edilen meslek ve medeni durumları gibi özellikleriyle, suçu iģledikleri bölge ve il bazında, nüfus ve sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyleri bakımından incelenmiģtir. Sonuç olarak her iki suç türünde de bölgeler bazında ilk sırada Marmara Bölgesi yer alırken, son iki sırada Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yer almaktadır. Ġller bazında ise ilk sıralarda Ġstanbul, Ankara, Ġzmir gibi geliģmiģ iller yer almaktadır. Ġller ve bölgelerin hükümlü oranları ile sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyleri karģılaģtırıldığında ise sonuç olarak coğrafi bölgelerde sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyi ve hükümlü oranları arasında doğru orantılı bir iliģki olduğu ortaya çıkmıģtır. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Suç, Ġcra Ġflas Kanunu na Muhalefet Suçu, Dolandırıcılık

6 VI ABSRACT First, the concept of economical crime and its scope was studied and then main economical crime type were investigated in the present study. Economical crime was studied across the world, Ottoman Empire and the Republic of Turkey. Opposition against the bankruptcy and enforcement law and fraud were selected as sample crimes in order to investigate the status and dimensions of economical crime in Turkey. People who were convicted of these two crime types were studied in terms of gender, age, educational status, occupation, and mantal status in addition to region in which they commited the crime, city, and socio-economcal variables. Results show that Marmara region was the first in both crime types wheras Eastern Anatolia and Southeastern Anatolia regions were the last. In terms of cities, developed cities such as Istanbul, Ankara, and Izmir ranked the highest. Results also show that there was a positive correlation between the socio-economical development of the regions and cities and the ratio of criminal in those regions and cities. Keywords: Economic crime, Opposition against the bankruptcy and enforcement law, Fraud

7 VII ĠÇĠNDEKĠLER TEġEKKÜR... IV ÖZET... V ABSRACT... VI ĠÇĠNDEKĠLER... VII TABLOLAR LĠSTESĠ... X GRAFĠKLER LĠSTESĠ... XII KISALTMALAR LĠSTESĠ... XV GĠRĠġ... 1 LĠTERATÜR TARAMASI... 3 YÖNTEM... 5 YATAY KESĠT VERĠ ANALĠZĠ... 6 DĠKEY KESĠT VERĠ ANALĠZĠ... 6 I. BÖLÜM 1. EKONOMĠ SUÇ KAVRAMI VE TARĠHSEL GELĠġĠMĠ EKONOMĠK SUÇ KAVRAMI EKONOMĠK SUÇLARIN KAPSAMI EKONOMĠK SUÇ TÜRLERĠ YozlaĢmaya Bağlı Ekonomik Suçlar Dolandırıcılık Kara Para Aklama Fikri Mülkiyet Hırsızlığı Kimlik Hırsızlığı Kaçakçılık Vergi Kaçakçılığı Mal Kaçakçılığı Ġnternet Suçları EKONOMĠK SUÇLARIN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ Dünyada Ekonomik Suç Osmanlı dan, Türkiye Cumhuriyeti ne Ekonomik Suç Cumhuriyet Dönemi nde Ekonomik Suç... 33

8 VIII II. BÖLÜM 2.ĠCRAVE ĠFLAS KANUNU NA MUHALEFET VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI ĠCRAVE ĠFLAS KANUNU NA MUHALEFET SUÇLARI ĠCRA VE ĠFLAS KANUNUNA MUHALEFET SUÇU ĠġLEYENLERĠN KĠġĠSEL ÖZELLĠKLERĠ TÜRKĠYE DE ĠCRA VE ĠFLAS KANUNU NA MUHALEFET SUÇU VE HÜKÜM GĠYEN KĠġĠLERĠN BÖLGESEL DAĞILIMI Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ġç Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Marmara Bölgesi Bölgeler ile Türkiye Dağılımı DOLANDIRICILIK SUÇLARI DOLANDIRICILIK SUÇUNU ĠġLEYENLERĠN KĠġĠSEL ÖZELLĠKLERĠ TÜRKĠYE DE DOLANDIRICILIK SUÇU VE HÜKÜM GĠYEN KĠġĠLERĠN BÖLGESEL DAĞILIMI Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ġç Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Marmara Bölgesi Bölgeler ile Türkiye Dağılımı III. BÖLÜM EKONOMĠK SUÇ VE SOSYO EKONOMĠK GELĠġMĠġLĠK AKDENĠZ BÖLGESĠ EGE BÖLGESĠ

9 IX 3.3. DOĞU ANADOLU BÖLGESĠ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ ĠÇ ANADOLU BÖLGESĠ KARADENĠZ BÖLGESĠ MARMARA BÖLGESĠ COĞRAFĠ BÖLGELER ĠLE TÜRKĠYE DAĞILIMI BULGULAR VE YORUMLAR SONUÇ KAYNAKÇA

10 X TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Cinsiyet Dağılımları Tablo Yıllarına Ait YaĢ Grupları ve Yüzdesel Dağılımları Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Eğitim Durumları Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Meslek Durumları Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Meslek Durumları (Yeni Gruplamaya Göre) Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Medeni Durumları Tablo Yılları Arasında Akdeniz Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Akdeniz Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Ege Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Ege Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Doğu Anadolu Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Doğu Anadolu Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Ġç Anadolu Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Ġç Anadolu Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Karadeniz Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Karadeniz Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Marmara Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Marmara Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Türkiye Geneli Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Türkiye Geneli Nüfus Dağılımı Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Cinsiyet Dağılımları Tablo Yıllarına Ait YaĢ Grupları ve Yüzdesel Dağılımları Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Eğitim Durumları Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Meslek Durumları Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Meslek Durumları (Yeni Gruplamaya Göre) Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Medeni Durumları... 97

11 XI Tablo Yılları Arasında Akdeniz Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Akdeniz Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Ege Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Ege Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Doğu Anadolu Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Doğu Anadolu Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Ġç Anadolu Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Ġç Anadolu Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Karadeniz Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Karadeniz Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Marmara Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Marmara Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Türkiye Geneli Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Türkiye Geneli Nüfus Dağılımı

12 XII GRAFĠKLER LĠSTESĠ Grafik Yılları Arasında Hüküm GiymiĢ Erkekler Grafik Yılları Arasında Hüküm GiymiĢ Kadınlar Grafik 2.3. Akdeniz Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik 2.4. Akdeniz Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik 2.5. Akdeniz Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik 2.6. Akdeniz Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik 2.7. Ege Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik 2.8. Ege Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik 2.9. Ege Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ege Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik 2.16 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik 2.17 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Karadeniz Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Karadeniz Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Karadeniz Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Karadeniz Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi... 84

13 XIII Grafik Türkiye Geneli Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Türkiye Geneli 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Türkiye Geneli 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Türkiye Geneli 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Yılları Arasında Hüküm GiymiĢ Erkekler Grafik Yılları Arasında Hüküm GiymiĢ Kadınlar Grafik Akdeniz Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Akdeniz Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Akdeniz Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Akdeniz Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ege Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Ege Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi (Ġzmir Ġli ÇıkarılmıĢtır) Grafik Ege Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik 2.44 Ege Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ege Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Karadeniz Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Karadeniz Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Karadeniz Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi

14 XIV Grafik Karadeniz Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi (Ġstanbul ili ÇıkarılmıĢtır) Grafik Marmara Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Türkiye Geneli Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Türkiye Geneli 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Türkiye Geneli 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Türkiye Geneli 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik 3.1. Akdeniz Bölgesi ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması Grafik 3.2. Akdeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri Grafik 3.3. Ege Bölgesi ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması Grafik 3.4. Ege Bölgesi Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri Grafik 3.5. Doğu Anadolu Bölgesi ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması Grafik 3.6. Doğu Anadolu Bölgesi Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri. 143 Grafik 3.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması Grafik 3.8. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri Grafik 3.9. Ġç Anadolu Bölgesi ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması Grafik Ġç Anadolu Bölgesi Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri Grafik Karadeniz Bölgesi ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması Grafik Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri Grafik Marmara Bölgesi ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması 148 Grafik Marmara Bölgesi Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri Grafik Coğrafi Bölgeler ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması 149 Grafik Coğrafi Bölgeler Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri

15 XV KISALTMALAR LĠSTESĠ TUĠK :Türkiye Ġstatistik Kurumu ĠĠKM :Ġcra ve Ġflas Kanunu na Muhalefet DPT :Devlet Planlama TeĢkilatı

16 GĠRĠġ Ekonominin insanların hayatında önemli bir yer teģkil etmesi, bazen standart ve statü bakımından mevcut konumlarını sürdürebilmek yada daha iyi konumlarda bulunabilmek için haksız bir biçimde gelir elde etme ile bireysel yada örgütsel olarak kanuni olmayan bir takım yollara baģvurmasına neden olmaktadır. GeliĢen teknoloji ve ekonomik koģulların gün geçtikçe değiģmesi ile birlikte suçla mücadele de alınan önlemler yetersiz kalmakta, kara para aklama, uyuģturucu ve organ ticareti gibi suçlar artık ulusal değil uluslar arası seviyede iģlenmektedir. Bu durum ekonomik suçlarla mücadelede devletlerin etkisini azaltmakta ve çözümün uluslar arası bir boyuta taģınmasını zorunlu kılmaktadır. Ekonomik suçların iktisadi boyutu ele alındığında ise durumun ciddiyeti daha net görülmektedir yılında BirleĢmiĢ milletler tarafından yayınlanan bir rapor, anılan yıl itibariyle uyuģturucu kaçakçılığının dünya gayrisafi hasılasının yaklaģık olarak %10 unun oluģturduğunu, ekonomik suçların günlük olarak bir milyar doları aģtığını ileri sürmektedir (Gündüz,2009,s. 254). Geleneksel suçlardan farklı olarak ekonomik suç kavramı her ne kadar 20. yüzyılda ortaya çıkmıģ görünse de, tarihin ilk devirlerinden bu yana var olduğu bilinmektedir. Günümüzde ise gün geçtikçe arttığı ve devletlerin ekonomik yapılarını saydamlaģtırmadığı sürece devam edeceği anlaģılmaktadır. Bu araģtırmanın öncelikli amacı temel olarak, ülkemizde ekonomik suçların demografik yapılarının karģılaģtırılarak ortaya çıkan benzerlik ve farklılıkların değerlendirilmesidir. Ġkinci olarak ise Türkiye de hangi illerin ve hangi bölgelerin bu tür suçlarda ön plana çıktığının saptanmasıdır. Bu inceleme sonucunda belirlenen ekonomik suç türlerinin hangi yıllarda nasıl bir eğilim gösterdiği de ortaya konulmaya

17 2 çalıģılacaktır. Ayrıca ülkemizdeki il ve bölgelerin sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyleri ile ekonomik suçlar arasındaki iliģki tespit edilmeye çalıģılmıģtır. Ekonomik suçların sonuçları itibariyle bireysel olarak zarar vermekten ziyade toplumun geneline zarar veriyor olması, konunun önemini daha da artırmaktadır. Ayrıca, ekonomik suç olarak nitelendirilen suç türlerinin içeriğinin geniģ bir alana yayılması ve diğer suç türleriyle ayrıģtırılmasının güç olmasıdır. Bu nedenden dolayı yapılacak olan çalıģmaların artması ile yapılacak yasal düzenlemelere teorik bit katkı sağlanacaktır. ÇalıĢma da kullandığımız veriler TÜĠK in1997 yılı ve sonrasına iliģkin olarak hazırladığı veri setidir. TUĠK te bulunan ceza infaz kurumuna giren hükümlü verileri incelendiğinde rüģvet, zimmet, dolandırıcılık, icra ve iflas kanununa muhalefet gibi ekonomik suç kapsamına giren birden fazla suç bulunmaktadır. RüĢvet, zimmet gibi daha çok kamu hukuku alanına giren ve yozlaģmaya bağlı suçlar üzerinde, literatürde çeģitli çalıģmalar bulunduğu görülmektedir. Ancak dolandırıcılık ve icra ve iflas kanununa muhalefet (ĠĠKM) Suçları ile ilgili, yani daha çok özel hukuku ilgilendiren suçlara yönelik yeterli çalıģma bulunmadığı gözlemlenmiģtir. Bu nedenle bu iki suç türü çalıģmada veri seti olarak kullanılmıģtır. ÇalıĢmanın birinci bölümünde ekonomik suç kavramının tanımı ve kapsamı üzerinde durulmuģtur. Konunun kapsadığı suçları daha anlaģılır bir seviyeye çıkarmak için türlerinin de tasnif edilmesi gerektiği düģünülmüģ ve yedi baģlık altında incelenmiģtir. Yapılan bu incelemeden sonra, tarihte ekonomik suçların oluģumu mercek altına alınmıģ ve insanlığın ilk yıllarından bu tarafa bu tür suçların oluģ biçimi ve dönemin adli mercilerinin bu tür suçlara vermiģ olduğu cezalar özet Ģeklinde incelenmiģtir.

18 3 ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, yılları arasında belirlenen iki suç türünden hüküm giymiģ kiģilerin demografik yapıları incelenmiģ ve ülkemizdeki yedi coğrafi bölgede bulunan iller baz alınarak, hükümlü sayılarının nasıl eğilim gösterdiği illerin ve bölgelerin nüfus sayıları ile karģılaģtırılarak ortaya konmaya çalıģılmıģtır. ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde ise Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) tarafından 2003 yılında yayınlanan, Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması ile ĠĠKM ve dolandırıcılık suçlarının, grafikler aracılığı ile karģılaģtırılması yapılmıģ, illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyi ile ekonomik suç iliģkisi incelenmiģtir. LĠTERATÜR TARAMASI Ekonomik suçların geniģ bir alana yayılması ve birden fazla suç türünü bir arada barındırması nedeniyle konunun bütünün kapsayan literatür çalıģmaları yok denecek kadar azdır. Yapılan çalıģmalar ise tanım ve kapsam tartıģmalarının ilerisine gitmemektedir. Ülkemizde son yıllarda Ekonomik suçların kapsadığı suçlar ile ilgili yapılan çalıģmaların arttığı görülmektedir. Örneğin; yozlaģma, karapara aklama, vergi suçları gibi suç türleri ile ilgi çalıģmalar mevcuttur. Ancak bu çalıģmaların genellikle hukuki boyutları ele alındığı görülmektedir. AraĢtırmanın bu bölümünde ülkemizde son yıllarda yapılan ve ekonomik suç türlerini içeren çalıģmalara yer verilmiģtir. Özsoylu (1998) araģtırmasında, suç ekonomisi tanımlanarak, türleri incelenmiģ ve genel olarak suçun ekonomik analizi yapılmaya çalıģılmıģtır. ÇalıĢmada suç ekonomisinin Türkiye ye özgü nedenleri tartıģılmıģ ve ekonomik suç türleri incelenerek Türkiye üzerindeki yansımaları ortaya konmaya çalıģılmıģtır. ĠTO (2001) çalıģmasında, Ġstanbul un farklı ilçelerinde, değiģik meslek, eğitim ve yaģ gruplarına göre yapmıģ oldukları yolsuzluk anketinde, ekonomik suç türlerinden

19 4 biri olan yolsuzluğun Türkiye de sosyo-ekonomik temellerini ve nedenlerini belirlemeye çalıģmıģtır. ÇalıĢma sonucunda yolsuzluğun sebepleri üzerine tartıģılmıģ ve önlemeye yönelik çözüm önerileri sunulmuģtur. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı nın katkılarıyla iki kısımdan oluģan anket çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmaların ilkinde (2001) Türkiye de 18 yaģ üstü 3021 kiģiyle yüz-yüze görüģmeler yapılmıģ ve hane halkının, yolsuzlukla ilgili algı ve tutumları ile doğrudan iliģki ve deneyimlerinin sorgulanması ve yolsuzlukla mücadelede nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda reform önerilerinin araģtırılması amaçlanmıģtır. Sonuç olarak ise hane halkı gözünde yolsuzluğun taģıdığı önemin arttığı ve kamu kurumlarına duyulan güvenin zayıf olduğu gözlemlenmiģtir. Ġkinci çalıģmada (2003), özel sektörün devlet ve yerel yönetimlerle olan iliģkilerde ortaya çıkan yolsuzluk olaylarını tespit etmek amaçlanmıģtır. YaklaĢık 1200 firma ile görüģmeler yapılmıģ ve sonuç olarak iģ dünyasının rüģveti içselleģtirdiği ve yolsuzluk ağlarına uyum tercihleri bulunduğu gözlemlenmiģtir (Adaman ve diğ., 2001). Mahmutoğlu (2003), yaptığı çalıģmada ekonomik suçlar ve ekonomik ceza hukukunu ele almıģ, bu tür suçlarla ilgili tartıģmalara yer vermiģtir. Kriminolojik ve sosyolojik açıdan ekonomik suçlar üzerinde durmuģ ve bu tür suçları gruplamıģtır. ÇalıĢmanın esas konusu ise bankacılık suçları kapsamında yer alan kredi hukukundan kaynaklanan suçların hukuki boyutu oluģturmaktadır. Tiryaki ve Gürsoy (2004), ekonomik suçlar bağlamında sigortacılık suçunu ve bu suçu içeren hukuki düzenlemeler ile yaptırımları incelemiģ, sonuç olarak finansal kurumlarda iģlene ekonomik suçlarının hukuki altyapıları için önerilerde bulunmuģtur yılında Ankara da Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu düzenlenmiģtir. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin desteğiyle yapılan bu

20 5 sempozyumun oturumlarında, ekonomik suç kavramı ve ekonomik suçlar, Türkiye ve Dünyada ekonomik suçlar, Ģirketlerin ekonomik suçlara yönelik önlemleri, yeni Türk Ceza Kanunu ndaki ekonomi, sanayi ve ticarete iliģkin suçlar, fikri ve sınai mülkiyet hakları, rekabet hukuku, ekonomik suçlar ve vergiler, organize suçlar ve karaparanın aklanması, Ģirket kanununa getirilen yenilikler gibi baģlıklar altında konuģma ve tartıģmalar yapılmıģtır. Dursun (2006) çalıģmasında ekonomik suçları kriminolojik, hukuki ve ceza yargılaması kuralları açısından ele almıģ, ayrıca genel ekonomik düzen açısından bankacılık suçlarının içeriğini ve iģlenen suçları ekonomik suç bağlamında ele aldığı görülmektedir. Söz konusu suçları fail ve mağdur ölçütlerine göre sınıflandırarak, Türk Hukukundaki bankacılık suçlarına, bankacılık kanununu temel alarak örnekler vermiģtir. Bayar (2007) amprik çalıģmasında, yolsuzluğun sebepleri ile ilgili bir tarama yaptıktan sonra, Türkiye de yolsuzluğun sebeplerini ortaya koymak amacıyla çeģitli regresyon analizleri yapmıģtır. Sonuç olarak ise dıģa açılım ve büyüme ile yolsuzluk arasında pozitif bir iliģki olduğunu, enflasyonun ve bütçe harcamalarının yolsuzluk üzerine anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaģılmıģtır. YÖNTEM Genel kabul görmüģ tanımının bile olmaması nedeniyle ekonomik suç olgusunun ölçülmesi ve meydana çıkarılması son derece problemli bir konudur. Küresel ölçekte bu tür suçların açığa çıkarılması için teknik imkanlar henüz bulunmamaktadır. Ülkemizde ise ekonomik suçların ölçümü ile ilgili olarak herhangi bir veri ve enformasyon kaynağı bulunmamaktadır. Bu nedenle çalıģmamızda ekonomik suçu ölçmekten ziyade hükümlü sayısı, suçun iģlendiği il ve nüfus değiģkenleri ele alınarak belirlenen iki suç türünden

21 6 hüküm giymiģ kiģilerin yoğunluğuna göre önem arz eden bölge ve iller tespit edilmeye çalıģılmıģtır. Veri kaynağı olarak ise ĠĠKM ve Dolandırıcılık suçları gibi ekonomik suç niteliği taģıyan suç türlerinin hükümlüleri baz alınmıģtır. Bu suç türlerinin hükümlü sayıları TUĠK ten talep edilmiģtir ve elektronik ortamda bulunan yıllarına ait veriler elde edilmiģtir. Gelen veriler doğrultusunda hükümlülerin kiģisel özellikleri incelenerek hükümlülerin cinsiyet, yaģ, medeni durumu, eğitim durumu, bağlı bulunduğu meslek grubu, bilgileriyle bir hükümlü profili oluģturulmaya çalıģılmıģtır. Ayrıca Hükümlülerin suçu iģledikleri iller baz alınarak, yatay ve dikey kesit veri analizleri yapılmıģtır. YATAY KESĠT VERĠ ANALĠZĠ Türkiye coğrafi olarak 7 bölgeye ayrılmıģtır. Bu bölgelerde bulunan illerde iģlediği suçtan ötürü hüküm giyen suçluların, yılları arasında izlediği dalgalanmalar grafikler aracılığı ile ortaya çıkarılmıģtır. Sonuç olarak Türkiye illerinde hüküm giyen suçlular hangi yıllarda artıp, hangi yıllarda azaldığı gibi sonuçları ortaya konmaya çalıģılmıģtır. DĠKEY KESĠT VERĠ ANALĠZĠ Dikey kesit veri analizinde ise üç tane yıl belirlenmiģ bu yıllar serinin baģlangıcı olan 1997 yılı, serinin sonu olan 2007 yılı ve Türkiye nin tarihindeki en büyük ekonomik krizlerinden birini yaģadığı 2001 yılı seçilmiģtir yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile her bir ilin nüfus sayıları TÜĠK ten elde edilmiģ ve bulundukları bölgenin toplam nüfusuna göre oranı alınmıģtır. Burada sadece 2007 yılı nüfus oranlarının kullanılmasının nedenlerinden birincisi ADNKS nin daha güvenilir olması, ikincisi ise 1997 ve 2001 yılları nüfus sayılarının istatistiklerde yer almamasıdır. Benzer Ģekilde aynı yıl içinde bir ildeki hükümlü sayısı tüm bölgenin toplam hükümlü

22 7 sayısına göre oranı alınmıģtır. Buradaki amaç ise 7 bölgede bulunan illerin hükümlü oranları dağılımı ile nüfus oranları dağılımını kıyaslamaktır. Bu iki analiz ile zaman serisinde illerdeki hükümlü dalgalanması ve belirtilen yıllardaki hükümlü ve nüfus oranlarının karģılaģtırılması yapılarak, ülkemizde suç yoğunluğunun olduğu iller tespit edilmeye çalıģılmıģtır. Son olarak ise iller ve bölgelerin sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyi ile her iki suç türünü içen grafikler aracılığı ile karģılaģtırılması yapılmıģtır.

23 8 I. BÖLÜM 1. EKONOMĠ SUÇ KAVRAMI VE TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 1.1. EKONOMĠK SUÇ KAVRAMI Ekonomik suç kavramı lu yıllarda kullanılmaya baģlanmıģ (Mahmutoğlu, 2003, s. 28) görünse de bu tür suçların ortaya çıkıģı milattan önceye dayanmaktadır (TEPAV, 2006, s. 33). I. Dünya SavaĢı ndan sonra baģ gösteren 1929 ekonomik bunalımı ile birlikte bu kavram ortaya atılmıģ ve 1940 yılında Sutherland ın Beyaz Yaka Suçları isimli makalesi ile ekonomik suç kavramı literatürde yer almaya baģlamıģtır. Sutherland a göre (1940) üst sınıf olarak nitelendirilen belirli bir statü sahibi insanların iģledikleri suçlar beyaz yaka suçları olarak nitelendirmektedir. Bu tür suçları iģleyen kiģilerin statü sahibi olmaları nedeniyle mücadele zorlaģmaktadır ve suç önleyiciler bu kiģileri anlamakta zorluk çekmektedirler. I.Dünya SavaĢı sonrası yaģanan buhrana kadar, ekonomik suç çeģitlerinin az görülmesi, bu yıllarda milli ekonomilerde artan ekonomik baskılar ve suç çeģitliliğinin artması, ekonomik suç kavramının özellikle bu yıllarda tartıģılmaya baģlamasının nedeni olarak gösterilebilir (Ġncelioğlu, 2006, s. 6). Herbert Edelhertz beyaz yaka suçlarını, fiziksel olmayan yollarla ve kurnazlıkla para, mülk kaybından kaçınmak ya da iģyerinde bulundukları konumları kullanarak kendilerine bir takım avantajlar sağlamak olarak tanımlarken; Gilbert Geis ise bu kavramı üst dünya suçluluğu olarak adlandırmakta ve klasik suçları iģleyenler ile üst dünya suçlarının iģleyenlerin mesleki konumlarına dikkat çekmektedir. Bu konuda çalıģma yapan birçok araģtırmacı mesleki suç kavramını gündeme getirmekte ve bu tür suçların iģ yerinde bulunulan statünün avantajlarını kullanarak yasaların ihlal edildiğini belirtmektedir (Ġçli, 2004, s ).

24 9 Ekonomik suç kavramı; politik, ekonomik ve sosyal yapılardaki ayrıca teknolojideki geliģmelere bağlı olarak sürekli değiģen dinamik bir olgudur (Güvel, 2005, s. 29). Bu nedenle günümüzde bu kavramın tanımı üzerine tartıģmalar devam etmektedir. Bunların yanında ekonomik suç tiplerinin ve bunlara iliģkin ceza hükümlerinin ticaret, ceza, vergi mevzuatı gibi birçok farklı düzenlemeler biçiminde dağılmıģ olması da ekonomik suç kavramının alanını geniģletmekte ve tanımını zorlaģtırmaktadır (Tiryaki ve Gürsoy, 2004, s. 54). Ekonomik suç kavramı üzerine yapılan tanımlar geleneksel tanımlar ve çağdaģ tanımlar olarak 2 ye ayrılabilir (Üzeltürk,40,2005). Geleneksel tanımlarda ekonomik suçlar, beyaz yaka suçlarıyla özdeģ tutulmuģ ve suçlu, bir organizasyondaki konumu dolayısıyla elinde fırsat bulunduran statü sahibi kiģi olarak nitelendirilmiģtir. Bu anlamda ekonomik suç yozlaģmayla eģanlamlı tutulmaktadır (Güvel, 2005, s. 29). Ancak günümüzde ekonomik, teknolojik ve politik değiģmeler ile birlikte ekonomik suç çeģitliliğinin de arttığı görülmektedir. Örneğin; biliģim suçları ya da kimlik hırsızlığı suçlarını iģleyen failin herhangi bir meslek yada statü sahibi olmasının gerekmediği açıktır. Bu durum ise ekonomik suçun çağdaģ tanımının yapılmasının gerekliliğini göstermektedir. ÇağdaĢ anlamda ekonomik suç; özel, profesyonel ya da teknik becerileri olan kiģiler tarafından kiģisel veya örgütsel kazanç ya da diğer birey ve birimler aleyhinde haksız kazanç sağlama amacıyla iģlenen yasadıģı bir eylemdir. GeniĢ anlamda ise; Ġnsanların yaģamlarında standart ve statü bakımından mevcut konumlarını sürdürebilmek yada daha iyi konumlarda bulunabilmek için haksız bir biçimde gelir elde etme ile bireysel yada örgütsel olarak kanuni olmayan bir takım yollara baģvurması olarak nitelendirilebilir (Güvel,2005).

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ESKİ METİN Madde 12:ġirketin iģleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen 7 (yedi) üyeden oluģturulacak bir

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ 1.1. Adli Kelimesinin Tanımı 012 1.2. Adli Muhasebe Kavramı 012 1.3.

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Ekonomik Performans Ġçin Olmazsa Olmaz KoĢul: Finansal GeliĢme

Ekonomik Performans Ġçin Olmazsa Olmaz KoĢul: Finansal GeliĢme Ekonomik Performans Ġçin Olmazsa Olmaz KoĢul: Finansal GeliĢme Erdem ALPTEKĠN Finansal geliģme ile ekonomik geliģme arasında güçlü bir bağ olduğu, ülke ekonomilerinin geliģim süreci izlendiğinde açık bir

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden. ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL)

Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden. ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL) Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL) Son BaĢvuru Tarihi : 26 Ağustos 2015 Yayınlanma Tarihi : 17 Ağustos 2015,

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU Karar No Evrak No Konu: 2015/ 520 2290570100 BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN 17.12.2004 tarihli

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI EĞĠTĠM VE BĠLĠM Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ ARAġTIRMASI Kasım, 2015 EĞĠTĠM Ġġ (Eğitim ve Bilim ĠĢgörenleri Sendikası) ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR E-ĠMZA PAKETĠ TEKLĠFĠ E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ: Bu doküman Mersis Projesi için hazırlanan e-imza paketi teklifimizi içermektedir. E-imza Paketi; Ürün / Hizmet E-GÜVEN

Detaylı

TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESĠNDE ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE MUHASEBE UYGULAMALARI

TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESĠNDE ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE MUHASEBE UYGULAMALARI T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESĠNDE ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE MUHASEBE UYGULAMALARI Kadir OKġAġ Yüksek Lisans Tezi Çorum 2011 TÜRKĠYE

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİNİN ÖNEMİ

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİNİN ÖNEMİ KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİNİN ÖNEMİ Fatih GÜNDÜZ * I-GİRİŞ Sahte belge düzenleme fiili Vergi kanunlarında en ağır yaptırım öngörülen bir suçtur. Yine sahte belge kullanımı da

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU Gizem ARABACI Hande UZUNOĞLU Türkiye de medya ulusal ve yerel medya tabanlı olmak üzere temel iki Ģekilde iģlemektedir. Bu iģleyiģ bazen daha kapsamlı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24 Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR 1. Giriş Gümrük mevzuatının öngördüğü oransal para cezalarından bazıları gümrüklenmiş değer

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIM

İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIM İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIM TeĢkilatımızdaki makine ve ekipman ile atelye tezgahlarının faal halde bulundurulması için ihtiyaç duyulan yedek parçalar Ġkmal ġubesi Müdürlüğünce yurt içinden ve

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Doç. Dr. Abdurrahim KARSLI * Yrd. Doç. Dr. Fatih GÜRSUL ** Arş. Gör. Elif KARTAL *** ABSTRACT QUALITATIVE

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı Z/S Teorik Uygulama Kredi Akts Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı Z/S Teorik Uygulama Kredi Akts Dersin Kodu

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı Z/S Teorik Uygulama Kredi Akts Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı Z/S Teorik Uygulama Kredi Akts Dersin Kodu GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ TĠREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FĠNANS-BANKACILIK SĠGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SĠGORTACILIK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ AITB191 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I 1 Z

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

TÜRKĠYE TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠ MERKEZ BĠRLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKĠYE TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠ MERKEZ BĠRLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĠYE TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠ MERKEZ BĠRLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI ĠLANI TÜRKĠYE Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 20 (Yirmi)

Detaylı

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA AyĢe Demet KARAMAN¹, Renan TUNALIOĞLU², Ferit ÇOBANOĞLU², Gülden OVA³, Ferhat AYDOĞDU 4 ¹Yrd. Doç.Dr. Adnan

Detaylı

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

ANTREPO REJĠMĠ VE EġYANIN GEÇĠCĠ DEPOLANMASI

ANTREPO REJĠMĠ VE EġYANIN GEÇĠCĠ DEPOLANMASI ANTREPO REJĠMĠ VE EġYANIN GEÇĠCĠ DEPOLANMASI HUKUKĠ DÜZENLEMELER 4458 Sayılı Gümrük Kanunu * EĢyanın Geçici Depolanması (Madde 47-50) * Gümrük Antrepo Rejimi (Madde 93-107) Gümrük Yönetmeliği *EĢyanın

Detaylı

DENETİM KURULU RAPORU

DENETİM KURULU RAPORU DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1 KONU Denetleme Kurulu olarak Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 01.03. 31.01. döneminde, Federasyon Ġdari iģlemler, sportif faaliyetler ile ilgili iģlem ve harcamalara

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ 1 REJĠMĠN TANIMI Serbest dolaģımdaki eģyanın daha ileri safhada iģlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 )

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 ) T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 77939137-010.06.02 Konu: Antrepoya eģya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eģya sevki GENELGE (2013/5 ) Özet beyan ve transit rejimi

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı