T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠCRA VE ĠFLAS KANUNU NA MUHALEFET VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI BAKIMINDAN, SOSYO-EKONOMĠK GELĠġMĠġLĠK DÜZEYĠ ĠLE EKONOMĠK SUÇ ĠLĠġKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ ÜZERĠNE BĠR ÇALIġMA; TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ Hazırlayan Serdar BUDAK Ġktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi DanıĢman Doç. Dr. Birol ÇETĠN TOKAT 2010

2 II

3 III

4 IV TEġEKKÜR Öncelikle yüksek lisans eğitimimde ve tezimin oluģmasında yapmıģ olduğu değerli katkılarından dolayı tez danıģmanım Doç. Dr. Birol ÇETĠN e teģekkür ederim. Tez çalıģmama yaptıkları eleģtiri ve önerileriyle katkı sağlayan Prof. Dr. Yusuf Ziya TAġKAN ve Doç. Dr. Cumhur Erdem e, ayrıca hem eğitim hem de meslek hayatımda, bilgi ve tecrübelerini benden esirgemeyen Öğr. Gör. Adem ÇAKIR a ve Doç. Dr. Sedat YAZICI ya teģekkürü borç bilirim. Tezimin baģlangıcından buyana her türlü desteği sağlayan ve güler yüzünü hiçbir zaman eksik etmeyen sevgili eģim ArĢ. Gör. Fatma BUDAK a teģekkür ederim.

5 V ÖZET Bu çalıģmada öncelikle ekonomik suç kavramı ve kapsamına değinilmiģ olup, belli baģlı ekonomik suç türleri incelenmiģtir. Ekonomik suç tarihi; dünya geneli, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti boyutları çerçevesinde ele alınmıģtır. Ülkemizdeki durumunu ve boyutunu incelemek için Ġcra ve Ġflas Kanunu na muhalefet ve dolandırıcılık suçları örneklem olarak alınmıģtır. Her iki suç türünde hüküm giymiģ kiģiler; cinsiyet, yaģ, eğitim durumu, icra edilen meslek ve medeni durumları gibi özellikleriyle, suçu iģledikleri bölge ve il bazında, nüfus ve sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyleri bakımından incelenmiģtir. Sonuç olarak her iki suç türünde de bölgeler bazında ilk sırada Marmara Bölgesi yer alırken, son iki sırada Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yer almaktadır. Ġller bazında ise ilk sıralarda Ġstanbul, Ankara, Ġzmir gibi geliģmiģ iller yer almaktadır. Ġller ve bölgelerin hükümlü oranları ile sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyleri karģılaģtırıldığında ise sonuç olarak coğrafi bölgelerde sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyi ve hükümlü oranları arasında doğru orantılı bir iliģki olduğu ortaya çıkmıģtır. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Suç, Ġcra Ġflas Kanunu na Muhalefet Suçu, Dolandırıcılık

6 VI ABSRACT First, the concept of economical crime and its scope was studied and then main economical crime type were investigated in the present study. Economical crime was studied across the world, Ottoman Empire and the Republic of Turkey. Opposition against the bankruptcy and enforcement law and fraud were selected as sample crimes in order to investigate the status and dimensions of economical crime in Turkey. People who were convicted of these two crime types were studied in terms of gender, age, educational status, occupation, and mantal status in addition to region in which they commited the crime, city, and socio-economcal variables. Results show that Marmara region was the first in both crime types wheras Eastern Anatolia and Southeastern Anatolia regions were the last. In terms of cities, developed cities such as Istanbul, Ankara, and Izmir ranked the highest. Results also show that there was a positive correlation between the socio-economical development of the regions and cities and the ratio of criminal in those regions and cities. Keywords: Economic crime, Opposition against the bankruptcy and enforcement law, Fraud

7 VII ĠÇĠNDEKĠLER TEġEKKÜR... IV ÖZET... V ABSRACT... VI ĠÇĠNDEKĠLER... VII TABLOLAR LĠSTESĠ... X GRAFĠKLER LĠSTESĠ... XII KISALTMALAR LĠSTESĠ... XV GĠRĠġ... 1 LĠTERATÜR TARAMASI... 3 YÖNTEM... 5 YATAY KESĠT VERĠ ANALĠZĠ... 6 DĠKEY KESĠT VERĠ ANALĠZĠ... 6 I. BÖLÜM 1. EKONOMĠ SUÇ KAVRAMI VE TARĠHSEL GELĠġĠMĠ EKONOMĠK SUÇ KAVRAMI EKONOMĠK SUÇLARIN KAPSAMI EKONOMĠK SUÇ TÜRLERĠ YozlaĢmaya Bağlı Ekonomik Suçlar Dolandırıcılık Kara Para Aklama Fikri Mülkiyet Hırsızlığı Kimlik Hırsızlığı Kaçakçılık Vergi Kaçakçılığı Mal Kaçakçılığı Ġnternet Suçları EKONOMĠK SUÇLARIN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ Dünyada Ekonomik Suç Osmanlı dan, Türkiye Cumhuriyeti ne Ekonomik Suç Cumhuriyet Dönemi nde Ekonomik Suç... 33

8 VIII II. BÖLÜM 2.ĠCRAVE ĠFLAS KANUNU NA MUHALEFET VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI ĠCRAVE ĠFLAS KANUNU NA MUHALEFET SUÇLARI ĠCRA VE ĠFLAS KANUNUNA MUHALEFET SUÇU ĠġLEYENLERĠN KĠġĠSEL ÖZELLĠKLERĠ TÜRKĠYE DE ĠCRA VE ĠFLAS KANUNU NA MUHALEFET SUÇU VE HÜKÜM GĠYEN KĠġĠLERĠN BÖLGESEL DAĞILIMI Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ġç Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Marmara Bölgesi Bölgeler ile Türkiye Dağılımı DOLANDIRICILIK SUÇLARI DOLANDIRICILIK SUÇUNU ĠġLEYENLERĠN KĠġĠSEL ÖZELLĠKLERĠ TÜRKĠYE DE DOLANDIRICILIK SUÇU VE HÜKÜM GĠYEN KĠġĠLERĠN BÖLGESEL DAĞILIMI Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ġç Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Marmara Bölgesi Bölgeler ile Türkiye Dağılımı III. BÖLÜM EKONOMĠK SUÇ VE SOSYO EKONOMĠK GELĠġMĠġLĠK AKDENĠZ BÖLGESĠ EGE BÖLGESĠ

9 IX 3.3. DOĞU ANADOLU BÖLGESĠ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ ĠÇ ANADOLU BÖLGESĠ KARADENĠZ BÖLGESĠ MARMARA BÖLGESĠ COĞRAFĠ BÖLGELER ĠLE TÜRKĠYE DAĞILIMI BULGULAR VE YORUMLAR SONUÇ KAYNAKÇA

10 X TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Cinsiyet Dağılımları Tablo Yıllarına Ait YaĢ Grupları ve Yüzdesel Dağılımları Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Eğitim Durumları Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Meslek Durumları Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Meslek Durumları (Yeni Gruplamaya Göre) Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Medeni Durumları Tablo Yılları Arasında Akdeniz Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Akdeniz Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Ege Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Ege Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Doğu Anadolu Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Doğu Anadolu Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Ġç Anadolu Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Ġç Anadolu Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Karadeniz Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Karadeniz Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Marmara Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Marmara Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Türkiye Geneli Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Türkiye Geneli Nüfus Dağılımı Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Cinsiyet Dağılımları Tablo Yıllarına Ait YaĢ Grupları ve Yüzdesel Dağılımları Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Eğitim Durumları Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Meslek Durumları Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Meslek Durumları (Yeni Gruplamaya Göre) Tablo Yıllarında Hüküm GiymiĢ KiĢilerin Medeni Durumları... 97

11 XI Tablo Yılları Arasında Akdeniz Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Akdeniz Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Ege Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Ege Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Doğu Anadolu Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Doğu Anadolu Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Ġç Anadolu Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Ġç Anadolu Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Karadeniz Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Karadeniz Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Marmara Bölgesi Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Marmara Bölgesi Nüfus Dağılımı Tablo Yılları Arasında Türkiye Geneli Hükümlü Dağılımı Tablo ADNKS ye göre Türkiye Geneli Nüfus Dağılımı

12 XII GRAFĠKLER LĠSTESĠ Grafik Yılları Arasında Hüküm GiymiĢ Erkekler Grafik Yılları Arasında Hüküm GiymiĢ Kadınlar Grafik 2.3. Akdeniz Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik 2.4. Akdeniz Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik 2.5. Akdeniz Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik 2.6. Akdeniz Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik 2.7. Ege Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik 2.8. Ege Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik 2.9. Ege Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ege Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik 2.16 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik 2.17 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Karadeniz Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Karadeniz Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Karadeniz Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Karadeniz Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi... 84

13 XIII Grafik Türkiye Geneli Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Türkiye Geneli 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Türkiye Geneli 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Türkiye Geneli 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Yılları Arasında Hüküm GiymiĢ Erkekler Grafik Yılları Arasında Hüküm GiymiĢ Kadınlar Grafik Akdeniz Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Akdeniz Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Akdeniz Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Akdeniz Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ege Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Ege Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi (Ġzmir Ġli ÇıkarılmıĢtır) Grafik Ege Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik 2.44 Ege Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ege Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Doğu Anadolu Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Ġç Anadolu Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Karadeniz Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Karadeniz Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Karadeniz Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi

14 XIV Grafik Karadeniz Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi Yılları Yatay Kesit Veri Analizi (Ġstanbul ili ÇıkarılmıĢtır) Grafik Marmara Bölgesi 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Marmara Bölgesi 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Türkiye Geneli Yılları Yatay Kesit Veri Analizi Grafik Türkiye Geneli 1997 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Türkiye Geneli 2001 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik Türkiye Geneli 2007 Yılı Dikey Kesit Veri Analizi Grafik 3.1. Akdeniz Bölgesi ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması Grafik 3.2. Akdeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri Grafik 3.3. Ege Bölgesi ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması Grafik 3.4. Ege Bölgesi Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri Grafik 3.5. Doğu Anadolu Bölgesi ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması Grafik 3.6. Doğu Anadolu Bölgesi Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri. 143 Grafik 3.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması Grafik 3.8. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri Grafik 3.9. Ġç Anadolu Bölgesi ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması Grafik Ġç Anadolu Bölgesi Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri Grafik Karadeniz Bölgesi ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması Grafik Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri Grafik Marmara Bölgesi ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması 148 Grafik Marmara Bölgesi Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri Grafik Coğrafi Bölgeler ĠĠKM ve Dolandırıcılık Hükümlü Oranları Sıralaması 149 Grafik Coğrafi Bölgeler Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi Değerleri

15 XV KISALTMALAR LĠSTESĠ TUĠK :Türkiye Ġstatistik Kurumu ĠĠKM :Ġcra ve Ġflas Kanunu na Muhalefet DPT :Devlet Planlama TeĢkilatı

16 GĠRĠġ Ekonominin insanların hayatında önemli bir yer teģkil etmesi, bazen standart ve statü bakımından mevcut konumlarını sürdürebilmek yada daha iyi konumlarda bulunabilmek için haksız bir biçimde gelir elde etme ile bireysel yada örgütsel olarak kanuni olmayan bir takım yollara baģvurmasına neden olmaktadır. GeliĢen teknoloji ve ekonomik koģulların gün geçtikçe değiģmesi ile birlikte suçla mücadele de alınan önlemler yetersiz kalmakta, kara para aklama, uyuģturucu ve organ ticareti gibi suçlar artık ulusal değil uluslar arası seviyede iģlenmektedir. Bu durum ekonomik suçlarla mücadelede devletlerin etkisini azaltmakta ve çözümün uluslar arası bir boyuta taģınmasını zorunlu kılmaktadır. Ekonomik suçların iktisadi boyutu ele alındığında ise durumun ciddiyeti daha net görülmektedir yılında BirleĢmiĢ milletler tarafından yayınlanan bir rapor, anılan yıl itibariyle uyuģturucu kaçakçılığının dünya gayrisafi hasılasının yaklaģık olarak %10 unun oluģturduğunu, ekonomik suçların günlük olarak bir milyar doları aģtığını ileri sürmektedir (Gündüz,2009,s. 254). Geleneksel suçlardan farklı olarak ekonomik suç kavramı her ne kadar 20. yüzyılda ortaya çıkmıģ görünse de, tarihin ilk devirlerinden bu yana var olduğu bilinmektedir. Günümüzde ise gün geçtikçe arttığı ve devletlerin ekonomik yapılarını saydamlaģtırmadığı sürece devam edeceği anlaģılmaktadır. Bu araģtırmanın öncelikli amacı temel olarak, ülkemizde ekonomik suçların demografik yapılarının karģılaģtırılarak ortaya çıkan benzerlik ve farklılıkların değerlendirilmesidir. Ġkinci olarak ise Türkiye de hangi illerin ve hangi bölgelerin bu tür suçlarda ön plana çıktığının saptanmasıdır. Bu inceleme sonucunda belirlenen ekonomik suç türlerinin hangi yıllarda nasıl bir eğilim gösterdiği de ortaya konulmaya

17 2 çalıģılacaktır. Ayrıca ülkemizdeki il ve bölgelerin sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyleri ile ekonomik suçlar arasındaki iliģki tespit edilmeye çalıģılmıģtır. Ekonomik suçların sonuçları itibariyle bireysel olarak zarar vermekten ziyade toplumun geneline zarar veriyor olması, konunun önemini daha da artırmaktadır. Ayrıca, ekonomik suç olarak nitelendirilen suç türlerinin içeriğinin geniģ bir alana yayılması ve diğer suç türleriyle ayrıģtırılmasının güç olmasıdır. Bu nedenden dolayı yapılacak olan çalıģmaların artması ile yapılacak yasal düzenlemelere teorik bit katkı sağlanacaktır. ÇalıĢma da kullandığımız veriler TÜĠK in1997 yılı ve sonrasına iliģkin olarak hazırladığı veri setidir. TUĠK te bulunan ceza infaz kurumuna giren hükümlü verileri incelendiğinde rüģvet, zimmet, dolandırıcılık, icra ve iflas kanununa muhalefet gibi ekonomik suç kapsamına giren birden fazla suç bulunmaktadır. RüĢvet, zimmet gibi daha çok kamu hukuku alanına giren ve yozlaģmaya bağlı suçlar üzerinde, literatürde çeģitli çalıģmalar bulunduğu görülmektedir. Ancak dolandırıcılık ve icra ve iflas kanununa muhalefet (ĠĠKM) Suçları ile ilgili, yani daha çok özel hukuku ilgilendiren suçlara yönelik yeterli çalıģma bulunmadığı gözlemlenmiģtir. Bu nedenle bu iki suç türü çalıģmada veri seti olarak kullanılmıģtır. ÇalıĢmanın birinci bölümünde ekonomik suç kavramının tanımı ve kapsamı üzerinde durulmuģtur. Konunun kapsadığı suçları daha anlaģılır bir seviyeye çıkarmak için türlerinin de tasnif edilmesi gerektiği düģünülmüģ ve yedi baģlık altında incelenmiģtir. Yapılan bu incelemeden sonra, tarihte ekonomik suçların oluģumu mercek altına alınmıģ ve insanlığın ilk yıllarından bu tarafa bu tür suçların oluģ biçimi ve dönemin adli mercilerinin bu tür suçlara vermiģ olduğu cezalar özet Ģeklinde incelenmiģtir.

18 3 ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, yılları arasında belirlenen iki suç türünden hüküm giymiģ kiģilerin demografik yapıları incelenmiģ ve ülkemizdeki yedi coğrafi bölgede bulunan iller baz alınarak, hükümlü sayılarının nasıl eğilim gösterdiği illerin ve bölgelerin nüfus sayıları ile karģılaģtırılarak ortaya konmaya çalıģılmıģtır. ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde ise Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) tarafından 2003 yılında yayınlanan, Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması ile ĠĠKM ve dolandırıcılık suçlarının, grafikler aracılığı ile karģılaģtırılması yapılmıģ, illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyi ile ekonomik suç iliģkisi incelenmiģtir. LĠTERATÜR TARAMASI Ekonomik suçların geniģ bir alana yayılması ve birden fazla suç türünü bir arada barındırması nedeniyle konunun bütünün kapsayan literatür çalıģmaları yok denecek kadar azdır. Yapılan çalıģmalar ise tanım ve kapsam tartıģmalarının ilerisine gitmemektedir. Ülkemizde son yıllarda Ekonomik suçların kapsadığı suçlar ile ilgili yapılan çalıģmaların arttığı görülmektedir. Örneğin; yozlaģma, karapara aklama, vergi suçları gibi suç türleri ile ilgi çalıģmalar mevcuttur. Ancak bu çalıģmaların genellikle hukuki boyutları ele alındığı görülmektedir. AraĢtırmanın bu bölümünde ülkemizde son yıllarda yapılan ve ekonomik suç türlerini içeren çalıģmalara yer verilmiģtir. Özsoylu (1998) araģtırmasında, suç ekonomisi tanımlanarak, türleri incelenmiģ ve genel olarak suçun ekonomik analizi yapılmaya çalıģılmıģtır. ÇalıĢmada suç ekonomisinin Türkiye ye özgü nedenleri tartıģılmıģ ve ekonomik suç türleri incelenerek Türkiye üzerindeki yansımaları ortaya konmaya çalıģılmıģtır. ĠTO (2001) çalıģmasında, Ġstanbul un farklı ilçelerinde, değiģik meslek, eğitim ve yaģ gruplarına göre yapmıģ oldukları yolsuzluk anketinde, ekonomik suç türlerinden

19 4 biri olan yolsuzluğun Türkiye de sosyo-ekonomik temellerini ve nedenlerini belirlemeye çalıģmıģtır. ÇalıĢma sonucunda yolsuzluğun sebepleri üzerine tartıģılmıģ ve önlemeye yönelik çözüm önerileri sunulmuģtur. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı nın katkılarıyla iki kısımdan oluģan anket çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmaların ilkinde (2001) Türkiye de 18 yaģ üstü 3021 kiģiyle yüz-yüze görüģmeler yapılmıģ ve hane halkının, yolsuzlukla ilgili algı ve tutumları ile doğrudan iliģki ve deneyimlerinin sorgulanması ve yolsuzlukla mücadelede nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda reform önerilerinin araģtırılması amaçlanmıģtır. Sonuç olarak ise hane halkı gözünde yolsuzluğun taģıdığı önemin arttığı ve kamu kurumlarına duyulan güvenin zayıf olduğu gözlemlenmiģtir. Ġkinci çalıģmada (2003), özel sektörün devlet ve yerel yönetimlerle olan iliģkilerde ortaya çıkan yolsuzluk olaylarını tespit etmek amaçlanmıģtır. YaklaĢık 1200 firma ile görüģmeler yapılmıģ ve sonuç olarak iģ dünyasının rüģveti içselleģtirdiği ve yolsuzluk ağlarına uyum tercihleri bulunduğu gözlemlenmiģtir (Adaman ve diğ., 2001). Mahmutoğlu (2003), yaptığı çalıģmada ekonomik suçlar ve ekonomik ceza hukukunu ele almıģ, bu tür suçlarla ilgili tartıģmalara yer vermiģtir. Kriminolojik ve sosyolojik açıdan ekonomik suçlar üzerinde durmuģ ve bu tür suçları gruplamıģtır. ÇalıĢmanın esas konusu ise bankacılık suçları kapsamında yer alan kredi hukukundan kaynaklanan suçların hukuki boyutu oluģturmaktadır. Tiryaki ve Gürsoy (2004), ekonomik suçlar bağlamında sigortacılık suçunu ve bu suçu içeren hukuki düzenlemeler ile yaptırımları incelemiģ, sonuç olarak finansal kurumlarda iģlene ekonomik suçlarının hukuki altyapıları için önerilerde bulunmuģtur yılında Ankara da Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu düzenlenmiģtir. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin desteğiyle yapılan bu

20 5 sempozyumun oturumlarında, ekonomik suç kavramı ve ekonomik suçlar, Türkiye ve Dünyada ekonomik suçlar, Ģirketlerin ekonomik suçlara yönelik önlemleri, yeni Türk Ceza Kanunu ndaki ekonomi, sanayi ve ticarete iliģkin suçlar, fikri ve sınai mülkiyet hakları, rekabet hukuku, ekonomik suçlar ve vergiler, organize suçlar ve karaparanın aklanması, Ģirket kanununa getirilen yenilikler gibi baģlıklar altında konuģma ve tartıģmalar yapılmıģtır. Dursun (2006) çalıģmasında ekonomik suçları kriminolojik, hukuki ve ceza yargılaması kuralları açısından ele almıģ, ayrıca genel ekonomik düzen açısından bankacılık suçlarının içeriğini ve iģlenen suçları ekonomik suç bağlamında ele aldığı görülmektedir. Söz konusu suçları fail ve mağdur ölçütlerine göre sınıflandırarak, Türk Hukukundaki bankacılık suçlarına, bankacılık kanununu temel alarak örnekler vermiģtir. Bayar (2007) amprik çalıģmasında, yolsuzluğun sebepleri ile ilgili bir tarama yaptıktan sonra, Türkiye de yolsuzluğun sebeplerini ortaya koymak amacıyla çeģitli regresyon analizleri yapmıģtır. Sonuç olarak ise dıģa açılım ve büyüme ile yolsuzluk arasında pozitif bir iliģki olduğunu, enflasyonun ve bütçe harcamalarının yolsuzluk üzerine anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaģılmıģtır. YÖNTEM Genel kabul görmüģ tanımının bile olmaması nedeniyle ekonomik suç olgusunun ölçülmesi ve meydana çıkarılması son derece problemli bir konudur. Küresel ölçekte bu tür suçların açığa çıkarılması için teknik imkanlar henüz bulunmamaktadır. Ülkemizde ise ekonomik suçların ölçümü ile ilgili olarak herhangi bir veri ve enformasyon kaynağı bulunmamaktadır. Bu nedenle çalıģmamızda ekonomik suçu ölçmekten ziyade hükümlü sayısı, suçun iģlendiği il ve nüfus değiģkenleri ele alınarak belirlenen iki suç türünden

21 6 hüküm giymiģ kiģilerin yoğunluğuna göre önem arz eden bölge ve iller tespit edilmeye çalıģılmıģtır. Veri kaynağı olarak ise ĠĠKM ve Dolandırıcılık suçları gibi ekonomik suç niteliği taģıyan suç türlerinin hükümlüleri baz alınmıģtır. Bu suç türlerinin hükümlü sayıları TUĠK ten talep edilmiģtir ve elektronik ortamda bulunan yıllarına ait veriler elde edilmiģtir. Gelen veriler doğrultusunda hükümlülerin kiģisel özellikleri incelenerek hükümlülerin cinsiyet, yaģ, medeni durumu, eğitim durumu, bağlı bulunduğu meslek grubu, bilgileriyle bir hükümlü profili oluģturulmaya çalıģılmıģtır. Ayrıca Hükümlülerin suçu iģledikleri iller baz alınarak, yatay ve dikey kesit veri analizleri yapılmıģtır. YATAY KESĠT VERĠ ANALĠZĠ Türkiye coğrafi olarak 7 bölgeye ayrılmıģtır. Bu bölgelerde bulunan illerde iģlediği suçtan ötürü hüküm giyen suçluların, yılları arasında izlediği dalgalanmalar grafikler aracılığı ile ortaya çıkarılmıģtır. Sonuç olarak Türkiye illerinde hüküm giyen suçlular hangi yıllarda artıp, hangi yıllarda azaldığı gibi sonuçları ortaya konmaya çalıģılmıģtır. DĠKEY KESĠT VERĠ ANALĠZĠ Dikey kesit veri analizinde ise üç tane yıl belirlenmiģ bu yıllar serinin baģlangıcı olan 1997 yılı, serinin sonu olan 2007 yılı ve Türkiye nin tarihindeki en büyük ekonomik krizlerinden birini yaģadığı 2001 yılı seçilmiģtir yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile her bir ilin nüfus sayıları TÜĠK ten elde edilmiģ ve bulundukları bölgenin toplam nüfusuna göre oranı alınmıģtır. Burada sadece 2007 yılı nüfus oranlarının kullanılmasının nedenlerinden birincisi ADNKS nin daha güvenilir olması, ikincisi ise 1997 ve 2001 yılları nüfus sayılarının istatistiklerde yer almamasıdır. Benzer Ģekilde aynı yıl içinde bir ildeki hükümlü sayısı tüm bölgenin toplam hükümlü

22 7 sayısına göre oranı alınmıģtır. Buradaki amaç ise 7 bölgede bulunan illerin hükümlü oranları dağılımı ile nüfus oranları dağılımını kıyaslamaktır. Bu iki analiz ile zaman serisinde illerdeki hükümlü dalgalanması ve belirtilen yıllardaki hükümlü ve nüfus oranlarının karģılaģtırılması yapılarak, ülkemizde suç yoğunluğunun olduğu iller tespit edilmeye çalıģılmıģtır. Son olarak ise iller ve bölgelerin sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyi ile her iki suç türünü içen grafikler aracılığı ile karģılaģtırılması yapılmıģtır.

23 8 I. BÖLÜM 1. EKONOMĠ SUÇ KAVRAMI VE TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 1.1. EKONOMĠK SUÇ KAVRAMI Ekonomik suç kavramı lu yıllarda kullanılmaya baģlanmıģ (Mahmutoğlu, 2003, s. 28) görünse de bu tür suçların ortaya çıkıģı milattan önceye dayanmaktadır (TEPAV, 2006, s. 33). I. Dünya SavaĢı ndan sonra baģ gösteren 1929 ekonomik bunalımı ile birlikte bu kavram ortaya atılmıģ ve 1940 yılında Sutherland ın Beyaz Yaka Suçları isimli makalesi ile ekonomik suç kavramı literatürde yer almaya baģlamıģtır. Sutherland a göre (1940) üst sınıf olarak nitelendirilen belirli bir statü sahibi insanların iģledikleri suçlar beyaz yaka suçları olarak nitelendirmektedir. Bu tür suçları iģleyen kiģilerin statü sahibi olmaları nedeniyle mücadele zorlaģmaktadır ve suç önleyiciler bu kiģileri anlamakta zorluk çekmektedirler. I.Dünya SavaĢı sonrası yaģanan buhrana kadar, ekonomik suç çeģitlerinin az görülmesi, bu yıllarda milli ekonomilerde artan ekonomik baskılar ve suç çeģitliliğinin artması, ekonomik suç kavramının özellikle bu yıllarda tartıģılmaya baģlamasının nedeni olarak gösterilebilir (Ġncelioğlu, 2006, s. 6). Herbert Edelhertz beyaz yaka suçlarını, fiziksel olmayan yollarla ve kurnazlıkla para, mülk kaybından kaçınmak ya da iģyerinde bulundukları konumları kullanarak kendilerine bir takım avantajlar sağlamak olarak tanımlarken; Gilbert Geis ise bu kavramı üst dünya suçluluğu olarak adlandırmakta ve klasik suçları iģleyenler ile üst dünya suçlarının iģleyenlerin mesleki konumlarına dikkat çekmektedir. Bu konuda çalıģma yapan birçok araģtırmacı mesleki suç kavramını gündeme getirmekte ve bu tür suçların iģ yerinde bulunulan statünün avantajlarını kullanarak yasaların ihlal edildiğini belirtmektedir (Ġçli, 2004, s ).

24 9 Ekonomik suç kavramı; politik, ekonomik ve sosyal yapılardaki ayrıca teknolojideki geliģmelere bağlı olarak sürekli değiģen dinamik bir olgudur (Güvel, 2005, s. 29). Bu nedenle günümüzde bu kavramın tanımı üzerine tartıģmalar devam etmektedir. Bunların yanında ekonomik suç tiplerinin ve bunlara iliģkin ceza hükümlerinin ticaret, ceza, vergi mevzuatı gibi birçok farklı düzenlemeler biçiminde dağılmıģ olması da ekonomik suç kavramının alanını geniģletmekte ve tanımını zorlaģtırmaktadır (Tiryaki ve Gürsoy, 2004, s. 54). Ekonomik suç kavramı üzerine yapılan tanımlar geleneksel tanımlar ve çağdaģ tanımlar olarak 2 ye ayrılabilir (Üzeltürk,40,2005). Geleneksel tanımlarda ekonomik suçlar, beyaz yaka suçlarıyla özdeģ tutulmuģ ve suçlu, bir organizasyondaki konumu dolayısıyla elinde fırsat bulunduran statü sahibi kiģi olarak nitelendirilmiģtir. Bu anlamda ekonomik suç yozlaģmayla eģanlamlı tutulmaktadır (Güvel, 2005, s. 29). Ancak günümüzde ekonomik, teknolojik ve politik değiģmeler ile birlikte ekonomik suç çeģitliliğinin de arttığı görülmektedir. Örneğin; biliģim suçları ya da kimlik hırsızlığı suçlarını iģleyen failin herhangi bir meslek yada statü sahibi olmasının gerekmediği açıktır. Bu durum ise ekonomik suçun çağdaģ tanımının yapılmasının gerekliliğini göstermektedir. ÇağdaĢ anlamda ekonomik suç; özel, profesyonel ya da teknik becerileri olan kiģiler tarafından kiģisel veya örgütsel kazanç ya da diğer birey ve birimler aleyhinde haksız kazanç sağlama amacıyla iģlenen yasadıģı bir eylemdir. GeniĢ anlamda ise; Ġnsanların yaģamlarında standart ve statü bakımından mevcut konumlarını sürdürebilmek yada daha iyi konumlarda bulunabilmek için haksız bir biçimde gelir elde etme ile bireysel yada örgütsel olarak kanuni olmayan bir takım yollara baģvurması olarak nitelendirilebilir (Güvel,2005).

KARA PARANIN AKLANMASI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĠ

KARA PARANIN AKLANMASI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĠ KKTC YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS BĠTĠRME PROJESĠ KARA PARANIN AKLANMASI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĠ HAZIRLAYAN ALĠ KEMAL SAYDAM 20052862

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYĠ ÖNLEMEDE VERGĠ POLĠTĠKALARI (1980 2004 TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ)

KAYIT DIġI EKONOMĠYĠ ÖNLEMEDE VERGĠ POLĠTĠKALARI (1980 2004 TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ) T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANA BĠLĠM DALI ĠKTĠSAT TEORĠSĠ BĠLĠM DALI KAYIT DIġI EKONOMĠYĠ ÖNLEMEDE VERGĠ POLĠTĠKALARI (1980 2004 TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ) Ġbrahim Halil SUGÖZÜ DOKTORA

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

TÜRKĠYE DE KARAPARA ĠLE MÜCADELEDE MALĠ KURUMLARIN ROLÜ 1

TÜRKĠYE DE KARAPARA ĠLE MÜCADELEDE MALĠ KURUMLARIN ROLÜ 1 Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2012 Cilt :10 Sayı :2 TÜRKĠYE DE KARAPARA ĠLE MÜCADELEDE MALĠ KURUMLARIN ROLÜ 1 Doç. Dr. Mustafa MĠYNAT Celal Bayar Üniversitesi, Ġktisadi ve

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70. TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi MAKALE. Yazı ĠĢleri Sorumlusu

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70. TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi MAKALE. Yazı ĠĢleri Sorumlusu Türkiye Kalkınma Bankası Yayını EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70 TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi Metin PEHLĠVAN Genel Müdür Vekili Yazı ĠĢleri Sorumlusu Hatice BAKIR Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanı

Detaylı

CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE COMPANIES THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT: A STUDY İN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE COMPANIES THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT: A STUDY İN ISTANBUL STOCK EXCHANGE İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM KAPSAMINDA İÇ DENETİMİN YERİ VE ÖNEMİ: BORSA İSTANBUL DA BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. Selim CENGİZ * ÖZET Son yıllarda yaģanan iģletme skandallarından sonra, kurumsal yönetim ve

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Alparslan AVġAR Tez DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr.Zeki

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KÜMELEMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hidayet

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

Mayıs, 2011 Afyonkarahisar

Mayıs, 2011 Afyonkarahisar KAMU HARCAMALARI-EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Huriye Gonca DİLER Doktora Tezi Danışman: Doç. Dr. Selçuk AKÇAY Mayıs, 2011 Afyonkarahisar T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KOBĠ BANKACILIĞI HĠZMETLERĠNĠN KOBĠLERĠN ĠHTĠYAÇLARINA CEVAP VEREBĠLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKĠN 200782046 Tez DanıĢmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Lokman DOĞAN Tez DanıĢmanı

Detaylı

ĠġLETMELERDE HĠLE, NEDENLERĠ, ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN UYGULAMALAR VE ÖRNEK OLAYLAR

ĠġLETMELERDE HĠLE, NEDENLERĠ, ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN UYGULAMALAR VE ÖRNEK OLAYLAR T.C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETMELERDE HĠLE, NEDENLERĠ, ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN UYGULAMALAR VE ÖRNEK OLAYLAR Kadir YILMAZ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MUHASEBE VE DENETĠM

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Hazırlayan Meral

Detaylı

BANKA VEYA KREDĠ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

BANKA VEYA KREDĠ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KAMU HUKUKU (CEZA VE CEZA MUHAKEMESĠ HUKUKU) ANABĠLĠM DALI BANKA VEYA KREDĠ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Yüksek Lisans Tezi Eylem BAġ ANKARA,

Detaylı

İHRACAT İTHALAT İŞLEMLERİ

İHRACAT İTHALAT İŞLEMLERİ İHRACAT İTHALAT İŞLEMLERİ 2 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ Ferudun KAYA 3 1. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TEMEL KAVRAMLAR Ġnsanın en büyük, dostu zorluklardır; çünkü insanları karģılaģtıkları

Detaylı

YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI

YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI LĠSE DERS PROGRAMLARINA UYGUN YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI Derleyen Ömer YILDIRIM http://www.felsefe.gen.tr ÖN SÖZ 4 GĠRĠġ 5 ÜNĠTE 1: YÖNETĠM BĠLĠMĠNE GĠRĠġ 6 1. YÖNETĠM 6 2. BĠLĠM VE BĠLĠMSEL DÜġÜNME 6

Detaylı

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI GÖZETLEME VE ĠZLEME SĠSTEM TEKNOLOJĠLERĠNĠN ÇALIġANLARIN STRES VE VERĠMLĠLĠK ALGILARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ: TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME

Detaylı

KATILIM BANKALARINDA ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLĠK ANALĠZĠ

KATILIM BANKALARINDA ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLĠK ANALĠZĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KATILIM BANKALARINDA ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLĠK ANALĠZĠ Hazırlayan Halid Velid BAYKARA Ġktisat Ana Bilim Dalı Ġktisat Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. ĠSTANBUL GENELĠNDE ĠNġAAT ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. ĠSTANBUL GENELĠNDE ĠNġAAT ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠSTANBUL GENELĠNDE ĠNġAAT ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Fatma Sibel TÜZER Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI TÜRK KATILIM BANKACILIĞINDA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERĠ DÖNEM PROJESĠ Hakan ARABACI

Detaylı

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2011-84 KÜMELERĠN ĠNOVASYON KAPASĠTESĠNĠN KAYNAK TABANLI GÖRÜġ ÇERÇEVESĠNDE ĠNCELENMESĠ Proje Yöneticisi Yrd.

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KONYA ĠLĠ SELÇUKLU ĠLÇESĠNDE KIRMIZI ET TÜKETĠM ALIġKANLIĞI VE BUNA ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ Erhan TÜZEMEN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TARIM EKONOMĠSĠ

Detaylı

ANKARA ĠLĠ BAKIM MERKEZLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SEVĠYESĠ: GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA

ANKARA ĠLĠ BAKIM MERKEZLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SEVĠYESĠ: GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SAVUNMA YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI ANKARA ĠLĠ BAKIM MERKEZLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SEVĠYESĠ: GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Feridun

Detaylı