T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Ocak 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2013 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına ve Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin 2013/4156 Sayılı Karar (R.G. 16 Ocak ) - Bitki Karantinası Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 16 Ocak ) Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek Ġdari Para Cezalarına ĠliĢkin Tebliğ (2013/1) (R.G. 16 Ocak ) Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (K) Bendi Uyarınca Verilecek Ġdari Para Cezalarına ĠliĢkin Tebliğ (2013/1) (R.G. 16 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında ĠĢbirliği ve KarĢılıklı Yardım AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6365 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve Korunmasına Yönelik AnlaĢmaya ĠliĢkin DeğiĢikliklere Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6366 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6367 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya BirleĢik Cumhuriyeti Arasında Ticaret ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6368 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6369 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına

2 Engel Olma AnlaĢması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6370 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi DeğiĢimi AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6371 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ile Misyon ġefi ve Diplomatlar için Ġkametgah ĠnĢaası için Arsa DeğiĢimi AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6372 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında ĠĢbirliği Programının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6373 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında ĠĢbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6374 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine ĠliĢkin Hükümetlerarası AnlaĢma ile Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve THE Trans Anatolıan Gas Pıpelıne Company B.V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında ev Sahibi Hükümet AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6375 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların KarĢılıklı Korunması ve TeĢvikine ĠliĢkin AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6376 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6377 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin GeliĢtirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında ĠĢbirliğine ĠliĢkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6378 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ġkili Hava Hizmetleri AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6379 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında ĠĢbirliğine Dair AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6380 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6381 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak )

3 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel ĠĢ Birliği Çerçeve AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6382 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal ĠĢbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6383 Sayılı Kanun (R.G. 17 Ocak ) - Uygulama Alanı Ġlan Edilen ġanlıurfa Ġlinde, Bağımsız Köy Kurulması Hakkında 2012/4145 Sayılı Karar (R.G. 17 Ocak ) - Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında 2012/4096 Sayılı Yönetmelik (R.G. 17 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2012/128, K: 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (R.G. 17 Ocak ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar (R.G. 18 Ocak ) Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair Kanuna ĠliĢkin Uygulama Yönetmeliği (R.G. 18 Ocak ) - ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (R.G. 18 Ocak ) - Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18 Ocak ) - Atıkların Karayolunda TaĢınmasına ĠliĢkin Tebliğ (R.G. 18 Ocak ) - Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 3) (R.G. 18 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye ye ĠliĢkin Bölgesel Kalkınma BileĢeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı UlaĢtırma Operasyonel Programı ile Ġlgili Finansman AnlaĢmasını DeğiĢtiren Finansman AnlaĢması nın AnlaĢmaya Dair Beyanları Ġçeren ĠliĢik Notalar Ġle Birlikte Onaylanması Hakkında 2012/4147 Sayılı Karar (R.G. 18 Ocak Mükerrer) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye ye ĠliĢkin Bölgesel Kalkınma BileĢeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı Çevre Operasyonel Programı ile Ġlgili Finansman AnlaĢmasını DeğiĢtiren Finansman AnlaĢması nın AnlaĢmaya Dair Beyanları Ġçeren ĠliĢik Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında 2012/4148 Sayılı Karar (R.G. 18 Ocak Mükerrer) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye ye ĠliĢkin Bölgesel Kalkınma BileĢeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı ile Ġlgili Finansman AnlaĢmasını

4 DeğiĢtiren Finansman AnlaĢması nın AnlaĢmaya Dair Beyanları Ġçeren ĠliĢik Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında 2012/4149 Sayılı Karar (R.G. 18 Ocak Mükerrer) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye ye ĠliĢkin Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi BileĢeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı Operasyonel Program Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Operasyonel Programı ile Ġlgili Finansman AnlaĢmasını DeğiĢtiren AnlaĢma nın Onaylanması Hakkında 2012/4150 Sayılı Karar (R.G. 18 Ocak Mükerrer) - Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine YapılmıĢ Bazı BaĢvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair 6384 Sayılı Kanun (R.G. 19 Ocak ) - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6385 Sayılı Kanun (R.G. 19 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu BaĢkanlığına, Ġstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hamdi TUTKUN un görevlendirilmesi Dair Karar (R.G. 19 Ocak ) - Sınır Tespitine Dair Karar (R.G. 19 Ocak ) - Elektronik Tebligat Yönetmeliği (R.G. 19 Ocak ) - Mezarlık Yerlerinin ĠnĢaası ile Cenaze Nakil ve Defin ĠĢlemleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Ocak ) - Vakıflar Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarih ve 2013/02 Sayılı Kararı (R.G. 19 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarih ve 2013/03 Sayılı Kararı (R.G. 19 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarih ve 2013/04 Sayılı Kararı (R.G. 19 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarih ve 2013/05 Sayılı Kararı (R.G. 19 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarih ve 2013/06 Sayılı Kararı (R.G. 19 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarih ve 2013/07 Sayılı Kararı (R.G. 19 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/3, K: 2013/1 Sayılı Kararı (R.G. 19 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/9, K: 2013/2 Sayılı Kararı (R.G. 19 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/20, K: 2013/3 Sayılı Kararı (R.G. 19 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/25, K: 2013/4 Sayılı Kararı

5 (R.G. 19 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/28, K: 2013/5 Sayılı Kararı (R.G. 19 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/36, K: 2013/6 Sayılı Kararı (R.G. 19 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/49, K: 2013/7 Sayılı Kararı (R.G. 19 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/50, K: 2013/8 Sayılı Kararı (R.G. 19 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/57, K: 2013/9 Sayılı Kararı (R.G. 19 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/67, K: 2013/10 Sayılı Kararı (R.G. 19 Ocak ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 19 Ocak ) - Bursa Ġli, Yıldırım Ġlçesi, Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat ve ġirinevler Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Yer Alan Bazı Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2012/4086 Sayılı Karar (R.G. 20 Ocak ) - Bursa Ġli, Osmangazi Ġlçesi, Akpınar Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı Ġlan Edilmesi Hakkında 2012/4087 Sayılı Karar (R.G. 20 Ocak ) - Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Atıfbey, Hıdırlıktepe ve ĠsmetpaĢa Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2012/4088 Sayılı Karar (R.G. 20 Ocak ) - Karaman Ġlinde Yürütülen Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Karaman Belediyesi Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2012/4117 Sayılı Karar (R.G. 20 Ocak ) - Bursa Ġli, Ġnegöl Ġlçesinde Tesis Edilecek Akdere Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2012/4123 Sayılı Karar (R.G. 20 Ocak ) - Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2012/4124 Sayılı Karar (R.G. 20 Ocak ) - Ġstanbul Ġli, Sarıyer Ġlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi (Armutlu) Sınırları Ġçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2012/4125 Sayılı Karar (R.G. 20 Ocak ) - Erzurum Ġli, Yakutiye Ġlçesi, Mecidiye, Aziziye, Gaziler ve Veyisefendi Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2012/4141 Sayılı Karar (R.G. 20 Ocak ) - Bazı Alanların Turizm Merkezi, Bazı Alanların ise Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgesi Olarak Ġlanı ile Bazı Turizm Merkezlerinin Ġsim ve Sınırlarının DeğiĢtirilmesi Hakkında 2012/4153 Sayılı Karar (R.G. 20 Ocak )

6 - Kamu Sosyal Tesislerine ĠliĢkin Tebliğ (Sayı: ) (R.G. 21 Ocak ) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Bağlı Turkish Petroleum International Company Limited ġirketinin Boru Hatları ile Petrol TaĢıma Anonim ġirketine Devredilmesine ĠliĢkin 2012/4152 Sayılı Karar (R.G. 22 Ocak ) - Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik (R.G. 22 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ġran Ġslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında ĠĢbirliği Mutabakat Zaptı Onaylanması Hakkında 2012/4069 Sayılı Karar (R.G. 23 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında imzalanan Sarp-Sarpi, Çıldır/AktaĢ-Kartsakhi ve Posof/Türkgözü-Akhaltsikhe Kara Gümrük GeçiĢ Noktalarındaki Yolcu, Araç ve EĢya Hareketine ĠliĢkin ĠĢlemlerin ve ÇalıĢma Saatlerinin UyumlaĢtırılması ile ĠĢbirliğine Dair Protokol ün onaylanması Hakkında 2012/4071 Sayılı Karar (R.G. 23 Ocak ) - Bazı AnlaĢmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında 2012/4121 Sayılı Karar (R.G. 23 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim Ġdaresi Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında ĠĢbirliğine ĠliĢkin Mutabakat Muhtırası Hakkında 2012/4136 Sayılı Karar (R.G. 23 Ocak ) - Bağımsız Denetime Tabi Olacak ġirketlerin Belirlenmesine Dair 2012/4213 Sayılı Karar (R.G. 23 Ocak ) - Türk Telekomünikasyon Anonim ġirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Hisselerinin ÖzelleĢtirilmesine Dair 2013/4230 Sayılı Karar (R.G. 23 Ocak ) - Dernekler Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 23 Ocak ) - Alkol ve Alkollü Ġçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik ġartlar, Kurulmaları, ĠĢletilmeleri ve Denetlenmelerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 23 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/1) (R.G. 23 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/2) (R.G. 23 Ocak ) - Çek Defterlerinin Baskı ġekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına ĠliĢkin Tebliğ (Sayı: 2010/2) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/1) (R.G. 23 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2012, K: 2013/16 Sayılı Karar (R.G. 23 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti

7 Arasında Eğitim ĠĢbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6386 Sayılı Kanun (R.G. 24 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantina Alanında ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6387 Sayılı Kanun (R.G. 24 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6388 Sayılı Kanun (R.G. 24 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6389 Sayılı Kanun (R.G. 24 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 6390 Sayılı Kanun (R.G. 24 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6391 Sayılı Kanun (R.G. 24 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6392 Sayılı Kanun R.G. 24 Ocak ) - Ġstanbul Ġli, Sarıyer Ġlçesi, Çamlıtepe (Derbent) Mahallesi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Bazı Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/4163 Sayılı Karar (R.G. 24 Ocak ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/6/2012 Tarih ve Sayılı Karar (R.G. 24 Ocak ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 7/11/2012 Tarih ve 606 Sayılı Kararı (R.G. 24 Ocak ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/01/2013 Tarih ve 8 Sayılı Kararı (R.G. 24 Ocak ) - Adalet Bakanlığından Ġlan (R.G. 24 Ocak ) - Kurum ve KuruluĢlarının YurtdıĢı TeĢkilatını OluĢturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu ġehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkında 2012/4140 Sayılı Karar (R.G. 25 Ocak ) - Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Ġlker, Metin AkkuĢ ve Yukarı Dikmen Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2012/4159 Sayılı Karar (R.G. 25 Ocak ) - Ġstanbul Ġli, Zeytinburnu Ġlçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2012/4160 Sayılı Karar (R.G. 25 Ocak ) - Karaman Ġli, Merkez Ġlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/4165 Sayılı Karar

8 (R.G. 25 Ocak ) - Erzincan Ġli, Kemaliye Ġlçesinde Tesis Edilecek Ziyaret Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4166 Sayılı Karar (R.G. 25 Ocak ) - Bazı Enerji Ġletim Hatlarının Yapımı Amacıyla Ġhtiyaç Duyulan TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4168 Sayılı Karar (R.G. 25 Ocak ) - Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesinde Tesis Edilecek Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin Yapımı Amacıyla Parsel Numarası Belirtilen TaĢınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4169 Sayılı Karar (R.G. 25 Ocak ) - Bazı AnlaĢmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında 2013/4180 Sayılı Karar (R.G. 25 Ocak ) - Van Ġli, Gürpınar ve Edremit Ġlçelerinde Tesis Edilecek Köprüler Gem Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4191 Sayılı Karar (R.G. 25 Ocak ) - Bazı TaĢınmazların Tesis Edilecek Enerji Ġletim Hattının Yapımı Amacıyla Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4194 Hakkında 2013/4191 Sayılı Karar (R.G. 25 Ocak ) - Erzincan Ġli, Kemaliye Ġlçesi ile Malatya Ġli, Arapgir Ġlçesinde Tesis Edilecek Demir Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4202 Sayılı Karar (R.G. 25 Ocak ) - Karabük Ġlinde Yürütülen Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Karabük Belediyesi Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4203 Sayılı Karar (R.G. 25 Ocak ) - Sakarya Ġli, Hendek Ġlçesi, Kemaliye Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/4204 Sayılı Karar (R.G. 25 Ocak ) - Gün IĢığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında 2013/4212 Sayılı Karar (R.G. 25 Ocak ) Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda ÇalıĢan ĠĢçilere 2013 Yılında Yapılacak Ġlave Tediyelerin Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesi Hakkında 2013/4223 Sayılı Karar (R.G. 25 Ocak ) - Ağrı Ġli, Patnos Ġlçesinde Bulunan Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/4227 Sayılı Karar (R.G. 25 Ocak ) - 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk VatandaĢları ile

9 Özürlü ve Muhtaç Türk VatandaĢlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 25 Ocak ) - Asbestle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (R.G. 25 Ocak ) - Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G. 25 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/01/2013 Tarihli ve 2013/10 Sayılı Kararı (R.G. 25 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 24/ Tarih ve 2013/ÖĠB-K-01 Sayılı Kararı (R.G. 25 Ocak ) - Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği (R.G. 25 Ocak ) - Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği (R.G. 25 Ocak ) - Katılım Öncesi Yardım Aracı GeçiĢ Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma BileĢeni Kapsamındaki 2009 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman AnlaĢmasına Zeyilname No 2 nin iliģik Notalarla birlikte Onaylanması Hakkında 2013/4179 Sayılı Karar (R.G. 26 Ocak ) - Türk-Ukrayna Uluslararası Kara UlaĢtırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü nün Onaylanması Hakkında 2013/4185 Sayılı Karar (R.G. 26 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Bünyesinde Kurulması Öngörülen Bölgesel Konut Edindirme Programı Fonuna Hibe Sağlanmasına ĠliĢkin 2013/4198 Sayılı Karar (R.G. 26 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik SözleĢmesi nin Onaylanması Hakkında 2013/4178 Sayılı Karar (R.G. 26 Ocak ) - Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan lan Edilmesi Hakkında 2012/4099 Sayılı Karar (R.G. 26 Ocak ) - Ankara Ġli, Beypazarı Ġlçesi, AyvaĢık Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Yer Alan ve Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/4161 Sayılı Karar (R.G. 26 Ocak ) - Resmi Ġlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi ve 5/3/2012 Tarihli ve 2012/2967 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 2013/4211 Sayılı Karar (R.G. 26 Ocak ) - Diyarbakır Ġli, Sur Ġlçesi, Tarihi Sur Koruma Bandı Ġçerisindeki AlipaĢa ve Lalebey Mahalleleri ile Ġçkale Bölgesindeki CevatpaĢa Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Gecekondu DönüĢüm Proje Alanı Olarak Belirlenen Sahalarda Bulunan Bazı TaĢınmazların Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4215 Sayılı Karar (R.G. 26 Ocak ) - Trabzon Ġli, Merkez Ġlçesi, Gürbulak Beldesi, Güzelyalı Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında

10 2013/4228 Sayılı Karar (R.G. 26 Ocak ) - Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, Araplar, Derbent, Dostlar ve Köstence Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/4232 Sayılı Karar (R.G. 26 Ocak ) - Karaman Ġli, Merkez Ġlçesi, Gevher Hatun, Tabduk Emre ve ġeyh Edebali Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/4236 Sayılı Karar (R.G. 26 Ocak ) - Hükümlü Devrim AS ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında ( No: 2013/3) Sayılı Karar (R.G. 26 Ocak ) - YurtdıĢında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 2012/4130 Sayılı Yönetmelik (R.G. 26 Ocak ) - Hukuk UyuĢmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Yönetmeliği (R.G. 26 Ocak ) Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu Gereğnce; ĠĢkollarındaki ĠĢçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına ĠliĢkin 2013 Ocak Ayı Ġstatistikleri Hakkında Tebliğ (R.G. 26 Ocak ) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 423) (R.G. 26 Ocak ) - Zorunlu KarĢılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/2) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/8 Sayılı Kararı (R.G. 26 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/01/2013 Tarihli ve 2013/12 Sayılı Kararı (R.G. 26 Ocak ) - Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21/01/2013 Tarihli ve 2013/1 Sayılı Kararı (R.G. 26 Ocak ) - Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (R.G. 26 Ocak ) - DanıĢtay BeĢinci Dairesine Ait Karar (R.G. 26 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında ĠĢbirliği Protokolü nün Onaylanması Hakkında 2013/4209 Sayılı Karar (R.G. 27 Ocak ) - Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılmasına ĠliĢkin 2013/4167 Sayılı Karar (R.G. 27 Ocak ) - Çanakkale Ili, Gelibolu Ilçesinde Yürütülen Kanalizasyon ġebeke ve Atiksu Arıtma Tesislerinin GeliĢtirilmesi Projesi Kapsamında Bazi TaĢınmazlarin Gelibolu Belediyesi Tarafindan Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4192 Sayılı Karar (R.G. 27 Ocak ) - KirĢehir Ili, Mucur Ilçesinde Tesis Edilecek Geycek Rüzgâr Enerjisi SantralınınYapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafindan Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4193 Sayılı Karar (R.G. 27 Ocak )

11 - Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Filipinler Cumhuriyeti Mali Ġstihbarat Birimi Karapara Aklamayla Mücadele Konseyi (AMLC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası nın Yürürlüğe Konulması Hakkında 2013/4220 Sayılı Karar (R.G. 27 Ocak ) - Bursa Ġlinde Tesis Edilecek Gözede II Hidroelektrik Santralinin Yapiımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Acele KamulaĢtırılmasına Dair 2013/4229 Sayılı Karar (R.G. 27 Ocak ) - Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesinin Kabul Edilmesi Hakkında 2012/4242 Sayılı Karar (R.G. 27 Ocak ) /4093 Ticaret Sicili Yönetmeliği (R.G. 27 Ocak ) - Tütün Mamulleri ve Alkollü Ġçkilerin SatıĢına ve Sunumuna ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 27 Ocak ) - Ġthalatta Gözetim Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/36) in Yürürlükten Kaldırılmasına ĠliĢkin Tebliğ (R.G. 28 Ocak ) - Ġthalatta Gözetim Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/37 in Yürürlükten Kaldırılmasına ĠliĢkin Tebliğ (R.G. 28 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 102) (R.G. 28 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 103) (R.G. 28 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 104) (R.G. 28 Ocak ) Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun ve Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik ile 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73 Üncü Maddesi Ġle Eklenen Hükme Göre Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi (R.G. 28 Ocak Mükerrer) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı (R.G. 29 Ocak ) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek Ġdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-ĠPC) (R.G. 29 Ocak ) - Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 29 Ocak ) - Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 29 Ocak ) - Karayoluyla ġehirlerarası Yolcu TaĢımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 67)

12 (R.G. 29 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/01/2013 Tarihli ve 2013/13 Sayılı Kararı (R.G. 29 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 28/01/2013 Tarihli ve 2013/14 Sayılı Kararı (R.G. 29 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim ĠĢ Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6393 Sayılı Kanun (R.G. 30 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında BaĢta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6394 Sayılı Kanun (R.G. 30 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6395 Sayılı Kanun (R.G. 30 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal ĠĢbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6396Sayılı Kanun (R.G. 30 Ocak ) - Uluslararası Bitki Koruma SözleĢmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6397 Sayılı Kanun (R.G. 30 Ocak ) - Afrika Kalkınma Bankası KuruluĢ AnlaĢmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6398 Sayılı Kanun (R.G. 30 Ocak ) - Afrika Kalkınma Fonu KuruluĢ AnlaĢmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6399 Sayılı Kanun (R.G. 30 Ocak ) - Milletlerarası Finansman Kurumu Ana AnlaĢmasının Tadil Edilmesine ĠliĢkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6400 Sayılı Kanun (R.G. 30 Ocak ) - HaberleĢme Özgürlüğüne ve Özel Hayatin Gizliliğine Yönelik Ihlallerin Tespiti ve Önlenmesine IliĢkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amaciyla Bir Meclis AraĢtirmasi Komisyonu Kurulmasina IliĢkin 1030 Sayılı Karar (R.G. 30 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/3) (R.G. 30 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/1) (R.G. 30 Ocak ) - Elektronik Ġmza ile Ġlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere ĠliĢkin Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 30 Ocak ) Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına KarĢı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve ĠĢbirliği Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6401 Sayılı Kanun (R.G. 31 Ocak ) Denizde Can Emniyeti Uluslararası SözleĢmesine ĠliĢkin 1978

13 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6402 Sayılı Kanun (R.G. 31 Ocak ) - Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslar Arası SözleĢmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6403 Sayılı Kanun (R.G. 31 Ocak ) Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası SözleĢmeye ĠliĢkin DeğiĢikliklerin Kabulü Hakkında Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6404 Sayılı Kanun (R.G. 31 Ocak ) Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası SözleĢmesine ĠliĢkin DeğiĢikliklerin Kabulüne Dair Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 6405 Sayılı Kanun (R.G. 31 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında ĠĢbirliğine ĠliĢkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6406 Sayılı Kanun (R.G. 31 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma AnlaĢması ve AnlaĢmaya ĠliĢkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6407 Sayılı Kanun (R.G. 31 Ocak ) - Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6408 Sayılı Kanun (R.G. 31 Ocak ) - Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve Korunmasına ĠliĢkin AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6409 Sayılı Kanun (R.G. 31 Ocak ) - Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6410 Sayılı Kanun (R.G. 31 Ocak ) - Ceza Muhakemesi Kanunu Ġle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6411 Sayılı Kanun (R.G. 31 Ocak ) - Adalet Bakanlığından Atama Kararı (R.G. 31 Ocak ) - ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 31 Ocak ) - ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 31 Ocak ) - Proje ve Kontrolluk ĠĢlerinde Uygulanacak Fiyat ArtıĢ Oranları Hakkında Tebliğ (R.G. 31 Ocak ) - Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1) (R.G. 31 Ocak ) - Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2) (R.G. 31 Ocak ) - Sulak Alanlar Tebliği (Tebliğ No: 6)

14 (R.G. 31 Ocak ) - Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik Ġlanı (R.G. 31 Ocak ) Ocak Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcılar Belirtir Liste BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4156 Ekli 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda DeğiĢiklik Yapılması ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Kararın 2013 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/1/2013 tarihli ve 28 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 6/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. ARINÇ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V. S. ERGĠN F. ġahġn S. ERGĠN N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU F. ġahġn ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı V. M. ġġmġek S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek

15 ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER E. GÜNAY V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı V. Orman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı 8/2/2002 TARĠHLĠ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENĠN EKĠ KARARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI ĠLE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMĠNATLARA ĠLĠġKĠN KARARIN 2013 YILINDA DA UYGULANMASINA DAĠR KARAR MADDE 1 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Madde 2 Kapsama dahil tüm personel için 2013 yılının birinci altı aylık dönemindeki ortalama ücret toplamı üst sınırı TL olarak tespit edilmiģtir. MADDE 2 Aynı Kararın 3 üncü maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Madde 3 Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan aynî ve/veya nakdî ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aģılmaması kaydıyla 2013 yılının birinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarģik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %3,14 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir. MADDE 3 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2013 yılında da devam olunur. MADDE 4 Bu Karar, 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. [R.G. 16 Ocak ] YÖNETMELĠK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BĠTKĠ KARANTĠNASI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 3/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-6 GiriĢ ve ÇıkıĢ Kapıları tablosunun A) BĠTKĠ VE BĠTKĠSEL ÜRÜN GĠRĠġ KAPILARI bölümü aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. A) BĠTKĠ ve BĠTKĠSEL ÜRÜN GĠRĠġ KAPILARI SIRA NO BAĞLI OLDUĞU ĠL KAPININ ADI 1 1 ADANA Adana, Yumurtalık Serbest Bölge 2 AĞRI Doğu Beyazıt, Gürbulak 3 1 ANKARA Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa 4 1, 2 ANTALYA Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge

16 5 ARDAHAN Türkgözü 6 2 ARTVĠN Hopa, Sarp 7 BALIKESĠR Bandırma 8 2 BARTIN Bartın 9 1,2 BURSA Bursa, 3 Gemlik, Mudanya, Ġnegöl 10 ÇANAKKALE Çanakkale 11 DENĠZLĠ Denizli 12 1,2 EDĠRNE 13 ERZURUM Erzurum 14 ESKĠġEHĠR EskiĢehir 15 GAZĠANTEP Gaziantep, Islahiye 16 GĠRESUN Giresun 17 IĞDIR Dilucu ,2 ĠSTANBUL 1,2 ĠZMĠR 20 HAKKARĠ Esendere Kapıkule TIR, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu, Ġpsala, Hamzabeyli Ġstanbul Posta, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı, HaydarpaĢa, Halkalı, Erenköy, Atatürk Havalimanı Kargo, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, Ġstanbul Deri Serbest Bölge, Trakya Serbest Bölge, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Pendik Ġzmir, Adnan Menderes, Ġzmir TIR, Ege Serbest Bölge, Aliağa, Dikili, ÇeĢme 21 1 HATAY Antakya, 2 Ġskenderun, Isdemir, Yayladağı Kapı, Cilvegözü 22 KAHRAMANMARAġ KahramanmaraĢ 23 2 KASTAMONU Ġnebolu 24 KAYSERĠ Kayseri 25 KĠLĠS Öncüpınar 26 2,3 KOCAELĠ Ġzmit, Derince, Gebze, Dilovası 27 KONYA Konya 28 MALATYA Malatya 29 MARDĠN Mardin, Nusaybin 30 1,2 MERSĠN Mersin, Yolcu Salonu, TaĢucu, Mersin Serbest Bölge 31 MUĞLA Dalaman Havalimanı 32 2 ORDU Ordu, Ünye 33 2 RĠZE Rize 34 1,2 SAKARYA Sakarya 35 1,2 SAMSUN Samsun, Samsun Serbest Bölge 36 2 SĠNOP Sinop 37 SĠVAS Sivas 38 ġanliurfa ġanlıurfa, Akçakale 39 ġirnak Habur, Ġpekyolu 40 2 TEKĠRDAĞ Tekirdağ, Çorlu Havalimanı, Çerkezköy, Avrupa Serbest Bölge 41 1,2 TRABZON Trabzon, Trabzon Serbest Bölge 42 UġAK UĢak 43 VAN Kapıköy 44 1 YALOVA Yalova

17 45 2 ZONGULDAK Zonguldak, Karadeniz Ereğli 1 Üretim ve çoğaltım materyali ithaline yetkili iller 2 AhĢap ambalaj malzemeleri hariç orman ürünleri ithalatına yetkili iller 3 EK-4, Madde ye göre ABD den meģe ithalatına yetkili kapılar MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 3/12/ Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 1-17/12/ /5/ /8/ /12/ [R.G. 16 Ocak ] TEBLĠĞLER Çevre ve ġehircilik Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERĠLECEK ĠDARĠ PARA CEZALARINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (2013/1) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiģtir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı baģından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu Ģekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 10/11/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan, 419 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2012 yılı yeniden değerleme oranı % 7,80 olarak tespit ve ilan edilmiģtir. Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2013 tarihinden itibaren aģağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek Ġdari Para Cezalarına ĠliĢkin Tebliğ (2007/2), 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek Ġdari Para Cezalarına ĠliĢkin Tebliğ (2008/1), 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek Ġdari Para Cezalarına ĠliĢkin Tebliğ (2009/1), 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek Ġdari Para Cezalarına ĠliĢkin Tebliğ (2010/1), 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek Ġdari Para Cezalarına ĠliĢkin Tebliğ (2011/1) ve 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek Ġdari Para Cezalarına ĠliĢkin Tebliğ (2012/1) yürürlükten kaldırılmıģtır.

18 Tebliğ olunur sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (a) bendindeki ceza miktarları (b) bendindeki ceza miktarı (c) bendindeki ceza miktarları (d) bendindeki ceza miktarları Kanundaki ceza miktarı 1/1/ /12/2013 tarihleri arasında uygulanacak ceza 500 TL 842 TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 300 TL 504 TL (b) bendi için iki kat: TL TL TL TL (c) bendi için iki kat: TL TL TL TL 600 TL TL (d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak: 600 TL TL (e) bendindeki ceza miktarı TL TL (f) bendindeki ceza miktarı TL TL (g) bendindeki ceza miktarı TL TL (h) bendindeki ceza miktarları (ı) bendinin; 1 no lu alt bendindeki ceza miktarları (ı) bendinin; 2 no lu alt bendindeki ceza miktarları (ı) bendinin; 3 no lu alt bendindeki ceza miktarları (ı) bendinin; 4 no lu alt bendindeki ceza miktarları 400 TL 674 TL TL TL TL TL TL TL Ton baģına*: 40 TL 67,69 TL 10 TL 16,89 TL 100 KR 163 KR Ton BaĢına*: 30 TL 50,76 TL 6 TL 10,12 TL 100 KR 163 KR Ton BaĢına*: 20 TL 33,83 TL 4 TL 6,74 TL 100 KR 163 KR Ton baģına*: 10 TL 16,89 TL 2 TL 3,34 TL 40 KR 65 KR (ı) bendinin altıncı paragrafındaki TL TL ceza miktarları 600 TL TL (i) bendindeki ceza miktarı TL TL (j) bendindeki ceza miktarları TL TL 600 TL TL (k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine iliģkin ceza miktarı (l) bendindeki ceza miktarları (m) bendindeki ceza miktarları TL TL Dekar baģına*: 20 TL 33,83 TL Metreküp baģına*: 120 TL 203,17 TL TL TL TL TL

19 TL TL (n) bendindeki ceza miktarları TL TL (o) bendindeki ceza miktarı TL TL (p) bendindeki ceza miktarı TL TL TL TL (r) bendindeki ceza miktarları TL TL (s) bendindeki ceza miktarı 100 TL 163 TL (t) bendindeki ceza miktarı TL TL (u) bendindeki ceza miktarı TL TL (v) bendindeki ceza miktarı (y) bendindeki ceza miktarı TL den TL'den TL ye kadar TL'ye kadar TL den TL'den TL ye kadar TL'ye kadar Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları Belediyelerde; Belediyelerde; Nüfusu den fazla olanlarda: Nüfusu den fazla olanlarda: TL TL Nüfusu Nüfusu arasında olanlarda: arasında olanlarda: TL TL Nüfusu Nüfusu arasında olanlarda: arasında olanlarda: TL TL Nüfusu arasında olanlarda: Nüfusu arasında olanlarda: TL TL Organize Sanayi Bölgelerinde: Organize Sanayi Bölgelerinde: TL TL Bunların dıģında kalan Bunların dıģında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: TL TL [R.G. 16 Ocak ] Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCĠ MADDESĠNĠN (k) BENDĠ UYARINCA VERĠLECEK ĠDARĠ PARA CEZALARINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (2013/1) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiģtir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı baģından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu Ģekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 10/11/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan, 419 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2012 yılı yeniden değerleme oranı % 7,80 olarak tespit ve ilân edilmiģtir.

20 Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan para cezaları 1/1/2013 tarihinden itibaren aģağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır. Tebliğ olunur sayılı Kanunun 5491 sayılı Kanun ile değiģik 20 nci maddesinin (k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine iliģkin olanlar dıģındaki ceza miktarları Kanundaki ceza miktarı TL TL 1/1/ /12/2013 tarihleri arasında uygulanacak ceza TL TL [R.G. 16 Ocak ] KANUNLAR TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE UMMAN SULTANLIĞI ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA ĠġBĠRLĠĞĠ VE KARġILIKLI YARDIM ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 2/1/2013 MADDE 1 (1) 13 Nisan 2010 tarihinde Maskat ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında ĠĢbirliği ve KarĢılıklı Yardım AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ VE HIRVATĠSTAN CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ VE HIRVATĠSTAN CUMHURĠYETĠ ARASINDA YATIRIMLARIN KARġILIKLI TEġVĠKĠ VE KORUNMASINA YÖNELĠK ANLAġMAYA ĠLĠġKĠN DEĞĠġĠKLĠKLERE DAĠR EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 2/1/2013 MADDE 1 (1) 18 ġubat 2009 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve Korunmasına Yönelik AnlaĢmaya ĠliĢkin DeğiĢikliklere Dair Ek Protokol ün onaylanması uygun bulunmuģtur.

21 MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ĠLE SIRBĠSTAN CUMHURĠYETĠ ARASINDA SOSYAL GÜVENLĠK ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 2/1/2013 MADDE 1 (1) 26 Ekim 2009 tarihinde Belgrad da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TANZANYA BĠRLEġĠK CUMHURĠYETĠ ARASINDA TĠCARET ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 2/1/2013 MADDE 1 (1) 18 ġubat 2010 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya BirleĢik Cumhuriyeti Arasında Ticaret ĠĢbirliği AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE BOTSVANA CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA TĠCARĠ, EKONOMĠK VE TEKNĠK ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 2/1/2013 MADDE 1 (1) 6 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik ĠĢbirliği AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013

22 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ĠLE MALTA CUMHURĠYETĠ ARASINDA GELĠR ÜZERĠNDEN ALINAN VERGĠLERDE ÇĠFTE VERGĠLENDĠRMEYĠ ÖNLEME VE VERGĠ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAġMASI VE EKĠ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 2/1/2013 MADDE 1 (1) 14 Temmuz 2011 tarihinde Ġstanbul da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma AnlaĢması ve eki Protokol ün onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE BERMUDA HÜKÜMETĠ ARASINDA VERGĠ KONULARINDA BĠLGĠ DEĞĠġĠMĠ ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 2/1/2013 MADDE 1 (1) 23 Ocak 2012 tarihinde New York ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi DeğiĢimi AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE ETYOPYA FEDERAL DEMOKRATĠK CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA BÜYÜKELÇĠLĠK ĠLE MĠSYON ġefġ VE DĠPLOMATLAR ĠÇĠN ĠKAMETGAH ĠNġAASI ĠÇĠN ARSA DEĞĠġĠMĠ ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 2/1/2013 MADDE 1 (1) 28 Aralık 2010 tarihinde Addis Ababa da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

23 Büyükelçilik ile Misyon ġefi ve Diplomatlar Ġçin Ġkametgah ĠnĢaası Ġçin Arsa DeğiĢimi AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE LÜBNAN CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA GENÇLĠK VE SPOR ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ PROGRAMININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 2/1/2013 MADDE 1 (1) 21 Nisan 2009 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında ĠĢbirliği Programı nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE FAS KRALLIĞI HÜKÜMETĠ ARASINDA GENÇLĠK VE SPOR ALANLARINDA ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 2/1/2013 MADDE 1 (1) 15 Kasım 2011 tarihinde Rabat ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında ĠĢbirliği Protokolü nün onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMETLERARASI ANLAġMA ĠLE EKĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ VE THE TRANS ANATOLIAN GAS PIPELINE COMPANY B.V. ARASINDA TRANS-ANADOLU DOĞAL

24 GAZ BORU HATTI SĠSTEMĠ HAKKINDA EV SAHĠBĠ HÜKÜMET ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 2/1/2013 MADDE 1 (1) 26 Haziran 2012 tarihinde Ġstanbul da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine ĠliĢkin Hükümetlerarası AnlaĢma ile eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B.V. Arasında Trans- Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA YATIRIMLARIN KARġILIKLI KORUNMASI VE TEġVĠKĠNE ĠLĠġKĠN ANLAġMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 3/1/2013 MADDE 1 (1) 25 Ekim 2011 tarihinde Ġzmir de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların KarĢılıklı Korunması ve TeĢvikine ĠliĢkin AnlaĢma nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORTAKLIK VE ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 3/1/2013 MADDE 1 (1) 6 Kasım 2007 tarihinde Bakü de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve ĠĢbirliği AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ]

25 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ĠLE AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ ARASINDA KAMU PERSONEL YÖNETĠMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE DESTEKLENMESĠ ALANLARINDA ĠġBĠRLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 3/1/2013 MADDE 1 (1) 3 Haziran 2008 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin GeliĢtirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında ĠĢbirliğine ĠliĢkin Protokol ün onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ VE GANA CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ĠKĠLĠ HAVA HĠZMETLERĠ ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 3/1/2013 MADDE 1 (1) 24 Mart 2011 tarihinde Akra da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ġkili Hava Hizmetleri AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE GANA CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BĠLĠMLERĠ ALANLARINDA ĠġBĠRLĠĞĠNE DAĠR ANLAġMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 3/1/2013 MADDE 1 (1) 24 Mart 2011 tarihinde Akra da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında ĠĢbirliğine Dair AnlaĢma nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ]

26 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE GANA CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA TURĠZM ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 3/1/2013 MADDE 1 (1) 20 Ekim 2011 tarihinde Akra da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında ĠĢbirliği AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE GANA CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ASKERĠ ALANDA EĞĠTĠM, TEKNĠK VE BĠLĠMSEL Ġġ BĠRLĠĞĠ ÇERÇEVE ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 3/1/2013 MADDE 1 (1) 24 Mart 2011 tarihinde Akra/Gana da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel ĠĢ Birliği Çerçeve AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE GANA CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA TARIMSAL ĠġBĠRLĠĞĠ KONULU MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 3/1/2013 MADDE 1 (1) 20 Ekim 2011 tarihinde Akra da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal ĠĢbirliği Konulu Mutabakat Zaptı nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/2013 [R.G. 17 Ocak ] BAKANLAR KURULU KARARI

27 Karar Sayısı : 2012/ sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca uygulama alanı ilan edilen ġanlıurfa Ġlinde, ekli listede bağlılık durumları gösterilen köy altı yerleģim birimlerinin ana köyden ayrılarak karģılarında belirtilen adlarla bağımsız köy olmaları; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 17/12/2012 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı 24/12/2012 TARĠHLĠ VE 2012/4145 SAYILI KARARNAMENĠN EKĠ LĠSTE SIRA ĠLĠ ĠLÇESĠ BUCAĞI KÖYÜ BAĞLININ ADI YE NO 1 ġanliurfa AKÇAKALE MERKEZ YUKARIDEREN KAYALIK KA 2 ġanliurfa HARRAN MERKEZ YUKARIYAKINYOL AġAĞIYAKINYOL AġAĞIY 3 ġanliurfa SĠVEREK BUCAK ERTEM SĠSLĠCE SĠ [R.G. 17 Ocak ] Karar Sayısı : 2012/4096 YÖNETMELĠK

28 Ekli Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/11/2012 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ve 16 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı SERBEST AVUKATLARDAN HĠZMET SATIN ALINMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ulusal ve uluslararası yargı mercileri ile tahkim davalarında, hizmet satın alınması, hizmet satın alınacak serbest avukatların nitelikleri, görevleri, sorumlulukları, mali hakları ile takip ve denetimine iliģkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri ve Özel Bütçeli Ġdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Bakan: Ġdarelerin bağlı, ilgili veya iliģkili olduğu bakanı, Yükseköğretim Kurulu ile Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığı, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Milli Eğitim Bakanını, b) Birim: Ġdarelerin merkez birimlerini, c) Birim amiri: Ġlgili idarenin birim amirini, ç) Hukuk birimi: Ġdarelerde hukuk hizmetlerini yürüten birimi, d) Hukuk birim amiri: Ġdarelerin merkez teģkilatındaki hukuk biriminin amirini,

29 e) Koordinasyon görevi: Ġdarelerce birden fazla yer ve bölgede avukatlık hizmeti satın alınması durumunda, hizmet satın alınacak serbest avukatlarla idare arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere hukuk birimlerinde görevli avukat veya hukuk müģavirlerine verilecek görevi, f) Serbest avukat: Bu Yönetmelik kapsamında kendisinden hizmet satın alınan ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre serbest meslek kapsamında faaliyet yürüten avukat veya avukatlık ortaklıkları ile yabancı avukat ve avukatlık ortaklıklarını, g) SözleĢme bedeli: Yapılacak iģin niteliğine ve kapsamına göre sözleģmede belirlenecek ücreti, ğ) Üst yönetici: Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, diğer bakanlıklarda müsteģarı ve kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, h) Vekalet ücreti: Mahkemeler, hakemler veya icra daireleri tarafından idare lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen ücreti, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Avukatlık Hizmeti Satın Alınması Avukatlık hizmeti satın alınacak haller MADDE 4 (1) Ġdareler, muhakemat hizmetlerini kendi hukuk birimlerinden, bakanlıklarından veya bağlı kuruluģlarından ve Maliye Bakanlığından temin edemediği ya da hizmetin özel uzmanlık gerektirdiği ilgili bakan onayı ile belirlendiği hallerde, serbest avukatlardan hizmet satın alabilir. (2) Hizmet alımının konusu bir veya birden fazla dava ve icra iģinin takip ve sonuçlandırılması olabileceği gibi belirli bir yerdeki dava ve icra takiplerinin belirli bir süreyle sınırlı olarak görülmesi Ģeklinde de olabilir. Doğrudan temin MADDE 5 (1) Muhakemat hizmetlerini yürütmek üzere hizmet alımları 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentlerine göre doğrudan temin usulüyle yapılır. Aranacak nitelikler MADDE 6 (1) Türk ve yabancı uyruklu serbest avukatlarda aģağıdaki Ģartlar aranır: a) Staj süresi hariç en az beģ yıl fiilen avukatlık yapmıģ olmak. b) Baroya kayıtlı olmak. c) Baro disiplin kurulunca son üç yılda verilmiģ uyarma cezası dıģında ceza almamıģ olmak. ç) Serbest avukatın kendisi, eģi, alt veya üst soyu tarafından, hizmet satın alacak idare aleyhine hizmet alımının konusu ile ilgili olarak son iki yılda dava alınmamıģ olmak veya hizmet satın alacak idare aleyhine derdest davası bulunmamak. d) Ġdarece belirlenecek özel Ģartları taģımak. Ġstenilecek belgeler MADDE 7 (1) Serbest avukatlardan baģvuru esnasında aģağıda belirtilen belgeler istenir: a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içeren yazılı dilekçe. b) Avukatlık ruhsatnamesinin tasdikli örneği. c) Avukatlık ortaklığı adına yapılacak müracaatlarda baro avukatlık ortaklığı sicil belgesi. ç) Vergi levhası örneği. d) Barodan son üç yılda uyarma dıģında disiplin cezası almadığına dair belge. e) Ġki adet vesikalık fotoğraf. f) Yabancı avukatların, barolarından aldıkları avukat olduklarını ve avukatlık süresini tevsik eden belgenin noter onaylı tercümesi. Hizmet satın alma komisyonu

30 MADDE 8 (1) Hizmet satın alma komisyonu, üst yöneticinin onayı ile biri baģkan olmak üzere ilgili idareden üç, hukuk biriminden iki kiģi olacak Ģekilde en az beģ kiģiden teģekkül eder. Üst yönetici, söz konusu onayda aynı zamanda harcama yetkilisini de belirler. (2) Üst yönetici, bu yetkisini yazılı olmak ve sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla alt kademelere devredebilir. (3) Komisyon, hizmet satın alınacak en az üç serbest avukata hizmet satın alınacak iģin mahiyetini belirten bir davetiye göndererek tekliflerin bildirilmesi için onbeģ gün süre verir. (4) Komisyon tekliflerin değerlendirilmesi için eksiksiz olarak toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. KarĢı oy kullanan komisyon üyeleri, karģı oy gerekçelerini karara yazmak ve imzalamak zorundadır. Komisyonca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar; komisyon baģkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Komisyon, tekliflerin incelenmesi sonucunda aranılan nitelikleri taģıdığı tespit edilen serbest avukatlar arasından yapacağı değerlendirme sonucunda hizmet satın alınacak serbest avukatı belirler ve bu konudaki kararını harcama yetkilisinin onayına sunar. SözleĢmeye davet ve sözleģmenin imzalanması MADDE 9 (1) Harcama yetkilisinin onayı üzerine hizmet satın alınmasına karar verilen serbest avukat idarece belirlenecek süre içinde sözleģme yapmak üzere davet edilir. Belirlenen süre içerisinde sözleģme imzalamayanlar, sözleģme yapma hakkını kaybeder. (2) Hizmet satın alımına iliģkin sözleģme idare tarafından hazırlanır ve idare adına ilgili harcama yetkilisi ile hizmet satın alınan serbest avukat tarafından imzalanır. Temsil belgesi MADDE 10 (1) Avukatlara kendilerine verilen dava ve icra iģlemlerinin takibiyle ilgili olarak idareyi temsil etmek üzere temsil belgesi verilir. KiĢisel dosya MADDE 11 (1) Serbest avukatlar hakkında ilgili hukuk birimi tarafından performans değerlendirmesine esas olmak üzere sözleģmeye istinaden yapılan iģlerle ilgili olarak dosya tutulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevler, Sorumluluklar ve Yasaklar Görevler MADDE 12 (1) Serbest avukatların görevleri Ģunlardır: a) Kendisine verilen iģleri bizzat takip etmek. b) SözleĢmenin kapsamı ve süresi içinde kendisine tevdi edilen dosya ile ilgili olarak her türlü hukuki tedbiri almak ve iģi geciktirmeden yasal iģlemlere baģlamak, tahkim dahil her türlü davaları açmak, açılan davalara cevap vermek, icra takiplerini baģlatmak, dava ve icra iģlerini takip etmek, duruģmalara katılmak, aleyhe kararlar hakkında her türlü kanun yollarına baģvurmak, tahkim davalarında iptal davası açmak ve takip etmek, kararların infazını sağlamak. c) SözleĢmenin imzalanmasını müteakip en geç bir hafta içinde dosyaları veya dava ve icra takibine konu belgeleri zimmet karģılığı teslim almak ve hukuki süreci tamamlanan dosyaları zimmet karģılığında ilgili birime teslim etmek. ç) Talep halinde takip ettikleri iģlerin mevcut durumları hakkında ilgili birime rapor vermek. d) Mevzuat ile sözleģmelerinde belirtilen esaslara uymak. (2) Serbest avukatın göreve baģlama tarihi sözleģmede aksi öngörülmemiģ ise sözleģmenin imza tarihidir. (3) Ġdare aleyhine verilen kararlar için kanun yoluna baģvuruda idare yararının bulunmadığının düģünülmesi halinde; dosya, vazgeçme gerekçeleri ile kararın tebliğ veya

31 tefhim tarihi de belirtilmek ve yapılacak inceleme için geçecek süre de dikkate alınmak suretiyle, serbest avukat tarafından idarenin merkez hukuk birimine gönderilir. (4) Serbest avukatlar tarafından takip edilen davalarda, davanın özelliği nedeniyle hukuk birimlerince gerek görüldüğü takdirde keģif, duruģma ve Yargıtay murafaalarına hukuk birim amirinin görevlendireceği hukuk müģaviri ve kadrolu avukatlar veya talep halinde Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilecek Hazine avukatları da katılabilir. Sorumluluklar MADDE 13 (1) Serbest avukatların sorumlulukları Ģunlardır: a) Teslim edilen iģleri, idarenin tabi olduğu mevzuat ve sözleģme hükümlerine, Avukatlık Kanununa, meslek kurallarına ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak takip etmek. b) Ġdarenin hak ve menfaatlerini öncelikle gözetmek. c) Takip ettikleri iģleri, dava ve icra esas defterine kaydedilmek üzere ilgili birime derhal bildirmek, dava ve icra takipleri ile ilgili dilekçelerin, duruģma ve keģif zabıtlarının, bilirkiģi raporlarının, mahkeme ilamlarının, temyiz dilekçelerinin, yüksek yargı kararlarının ve ilgili diğer belgelerin birer örneğini en kısa sürede ilgili birime veya hukuk birimine vermek. ç) Dava ve icra takibi ile ilgili iģlemleri gecikmeye yer vermeden, süresinde yerine getirmek. d) SözleĢmenin sona ermesi halinde; takip ettikleri dava ve icra dosyalarının kendilerine teslim edilmiģ tüm evrak ve belge asılları ile birlikte varsa gerekli hukuki iģlemleri de tekemmül ettirmek suretiyle iģin sona erme tarihinden itibaren on gün içinde ilgili birime zimmet karģılığı teslim etmek ve aldığı avansı teslim tarihinden önce idareye iade etmek. e) Dava ve icra dosyalarını düzenli olarak tutmak, gelen ve giden evrakı kayıt ve muhafaza etmek. f) Dosyalar ve diğer iģler geri alınıncaya kadar ellerindeki iģleri takip etmek. (2) Serbest avukatlar, idareleri vekil sıfatıyla temsile yetkili olan görevlilerle aynı yetki ve sorumlulukları haizdir. Kusurları nedeniyle doğacak her türlü sorumluluk kendilerine ait olup mevzuattan ve sözleģmeden kaynaklanan yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmedikleri takdirde genel hükümler uyarınca idareye karģı sorumludur. (3) Davanın idare avukatları ile birlikte takibi, hizmet satın alınan serbest avukatların yükümlülüğünü ve sorumluluğunu azaltmaz ve ortadan kaldırmaz. Yasaklar MADDE 14 (1) Serbest avukatlara iliģkin yasaklar Ģunlardır: a) Ġdarece takip edilmekte olan dava ve icra takipleri ile idarenin taraf olduğu konularda meydana gelecek uyuģmazlıklarda karģı tarafın avukatlığını ve danıģmanlığını yapmak, görüģ bildirmek ve her ne nam altında olursa olsun karģı tarafı temsil etmek. b) Doğrudan ya da dolaylı olarak sözleģme konusu hizmetler ile çıkar çatıģması yaratabilecek herhangi bir ticari veya mesleki faaliyette bulunmak. c) SözleĢme konusu iģin ifası sırasında ve sonrasında; bu iģ nedeniyle edinmiģ olduğu idareye ait bilgilerden 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Dördüncü Bölümünde düzenlenen nitelikteki bilgiler ile Avukatlık Kanununun 36 ncı maddesinde düzenlenen nitelikteki bilgileri açıklamak. ç) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 107 nci maddesinde yer alan yasaklara uymamak. d) SözleĢme konusu iģ ile ilgili olarak idare adına tahsilat yapmak. (2) Ġdare lehine sonuçlanan davalarda karģı tarafça icra dairesi dıģında ödeme yapılmak istenilmesi halinde, hizmet alınan serbest avukat idarenin belirleyeceği vezne veya banka

32 hesabına ödeme yapılmasını sağlamak ve ödemeye iliģkin makbuz örneğini ivedilikle idareye göndermek zorundadır. (3) Bu madde hükümleri serbest avukatla aynı avukatlık bürosunda çalıģan diğer avukatlar hakkında da uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SözleĢmelerin Süresi, Denetim ve Fesih SözleĢmelerin süresi MADDE 15 (1) SözleĢme süresi, sözleģmede aksi belirtilmediği sürece yapılan iģle sınırlıdır. Taraflar iģin niteliğine göre sözleģmeyi süreli olarak da yapabilirler. (2) Yönetmelik ekinde yer alan Serbest Avukata ĠliĢkin Performans Değerlendirme Tablosu (Ek-1), iģin bitim tarihinden itibaren onbeģ gün içinde ilgili birim amiri ve koordinasyonla görevli avukat veya hukuk müģaviri tarafından ayrı ayrı doldurularak hukuk birim amirine gönderilir. (3) Serbest avukatla yeni bir sözleģme yapılıp yapılmayacağına dair teklif, Serbest Avukata ĠliĢkin Performans Değerlendirme Tablosuna göre tespit edilen baģarı durumu ile birim amiri ve koordinasyonla görevli avukat veya hukuk müģavirinin görüģü de alınmak suretiyle hukuk birim amiri tarafından hizmet satın alma komisyonuna sunulur. Denetim MADDE 16 (1) Serbest avukatlar tarafından takip edilen iģler, ilgili idarenin hukuk birimi tarafından her zaman denetlenebilir. (2) Serbest avukatlar denetim esnasında kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri denetimle görevli kiģilere vermek zorundadır. (3) Hukuk birimi tarafından yapılan denetim sonuçları ilgili idarenin birim amirine rapor halinde sunulur. (4) Yapılan denetim sonucunda yasaklara aykırı davranıģı tespit edilen avukatlar hakkında 17 nci madde ve genel hükümler uyarınca iģlem yapılır. SözleĢmenin feshi MADDE 17 (1) Serbest avukatların sözleģmeleri; a) Hizmet satın alınan serbest avukatların, aranılan nitelikleri taģımadıklarının sonradan anlaģılması veya bu Ģartlardan herhangi birini sonradan kaybetmeleri, b) SözleĢmenin uygulanması sırasında, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranıģlarda bulunulduğunun tespit edilmesi, c) Mazeretsiz olarak duruģmalara katılınmaması nedeniyle davanın idare aleyhine sonuçlanmasına veya davanın açılmamıģ sayılmasına karar verilmesi suretiyle hak kaybına neden olunması, ç) Kanuni sürelere uymayarak davanın veya alacağın zamanaģımına uğratılması, dava ve icra dosyalarında kanun yollarına baģvuru sürelerine uyulmaması, idare aleyhine sonuç doğuracak önemli hataların tespiti ve idare adına haricen tahsilat yapılması, d) Hizmet sözleģmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, e) Bu Yönetmelikte belirtilen yasaklara uyulmaması, f) Ġdarenin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda ihmal ve kusurlarının bulunması, hallerinde idare tarafından doğrudan veya ilgili birimin talebi üzerine hiçbir ihtar ve süreye tabi olmaksızın tek taraflı olarak feshedilir ve idarenin uğradığı zarar tazmin ettirilir. (2) Taraflar, bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak Ģartıyla sözleģmeyi her zaman feshedebilirler. (3) Birinci fıkrada belirtilen nedenlerle sözleģmesi feshedilen serbest avukatların kimlik bilgileri idare tarafından diğer kamu kurum ve kuruluģlarınca yapılacak araģtırmaya esas olmak üzere, BaĢbakanlık Hukuk Hizmetleri BaĢkanlığına bildirilir.

33 BEġĠNCĠ BÖLÜM Mali Hükümler ile Diğer Hükümler SözleĢme bedeli ve vekalet ücreti MADDE 18 (1) SözleĢme bedelinin dava aģamaları esas alınmak suretiyle kademeli olarak ödenmesi esastır. SözleĢme bedeli; yapılacak iģin niteliği, kapsamı ve süresi dikkate alınarak belirlenir ve ödenecek ücret, ödenme zamanı ve Ģekline sözleģmede yer verilir. (2) SözleĢme konusu iģ ile ilgili asıl alacak, faiz ve yargılama gideri gibi idare alacakları tamamen tahsil edildikten sonra taraflarca ayrıca sözleģmede kararlaģtırılması halinde, hakemler, mahkemeler veya icra dairelerince idare lehine hükmedilip tahsil edilen vekalet ücreti serbest avukata, mevzuat gereğince yapılması gereken kesintiler düģüldükten sonra ödenir. (3) Serbest avukatlara, avukatlık ortaklığı avukatlarına ve bunların yanında hizmet akdi ile çalıģan avukatlara ayrı ayrı ödeme yapılamaz. Hizmet sözleģmesine istinaden idare tarafından tek ödeme yapılır. (4) Serbest avukat tarafından takip edilen dava veya icra takibinin, hizmet satın alınan idarede istihdam edilen avukatlar veya Maliye Bakanlığından hizmet talebi suretiyle Hazine avukatı ile birlikte yürütülmesi halinde, vekalet ücreti dağıtım oranı avukatların sarf ettiği emek ve takip süresi dikkate alınarak idarenin hukuk birimince belirlenir. Ön ödeme MADDE 19 (1) Serbest avukatların talep etmesi halinde, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesine uygun olarak dava ve icra iģlerinin gerektirdiği mahkeme gider ve harçlarını karģılamak üzere, idare veya ilgili birim tarafından 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ön ödeme yapılır ve mahsup edilir. Adres bildirme ve tebligat MADDE 20 (1) Taraflar hizmet satın alma sözleģmesinde bildirdikleri iģyeri, yerleģim yeri ve elektronik posta adresleri ile telefon ve faks numaralarındaki değiģiklikleri üç gün içinde karģı tarafa bildirmek zorundadır. Adres değiģikliğinin bildirilmemesi halinde sözleģmedeki adresler geçerli kabul edilir. (2) Ġdare tarafından yapılacak tebligatlar avukatların idareye bildirdiği iģyeri adreslerine, idareye yapılacak tebligatlar ise ilgili birim adreslerine yapılır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 21 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre iģlem yapılır. Yürürlük MADDE 22 (1) SayıĢtayın görüģü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 23 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. SERBEST AVUKATA ĠLĠġKĠN PERFORMANS DEĞERLENDĠRME TABLOSU (EK-1) SERBEST AVUKATIN KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ GÖRÜġLER

34 Görev ve yetki alanına giren iģleri zamanında takip edip sonuçlandırma alıģkanlığı. Ġdare için hak kaybına neden olacak herhangi bir kusurunun olup olmadığı (süre kaçırma, dava düģürme, ara kararını yerine getirmeme gibi). Ġdareyle olan iliģkileri. Ġdare adına takip edilen iģlerin sonuçlarını zamanında kuruma bildirip bildirmediği. Yeni bir sözleģme yapılması konusundaki görüģ ve öneriler. NOT: Tablo koordinasyonla görevli avukat veya hukuk müģaviri ile birim amiri tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir. Tarih - Ġmza [R.G. 17 Ocak ] ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı : 2012/128 Karar Sayısı : 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma) Karar Günü : 10/1/2013 ĠPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI ĠSTEMĠNDE BULUNANLAR : 1- Ankara 7. Ġdare Mahkemesi (Esas : 2012/128) 2- Ankara 5. Ġdare Mahkemesi (Esas : 2012/145) 3- Ankara 13. Ġdare Mahkemesi (Esas : 2012/12) ĠPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI ĠSTEMĠNĠN KONUSU: 18/5/2004 günlü, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun; A) maddesinin beģinci fıkrasının, 2- Geçici 10. maddesinin birinci fıkrasının üst üste iki dönem süresince meclis baģkanlığı, yönetim kurulu baģkanlığı, konsey baģkanlığı ve Birlik BaĢkanlığı görevlerinde bulunanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere yeniden seçilemezler. bölümünün, Anayasa nın 2., 13., 67. ve 135. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir. B) maddesinin beģinci fıkrasının,

35 2-40. maddesinin üçüncü fıkrasının, Anayasa nın 2. ve 135. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi istemidir. YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASINA ĠLĠġKĠN ĠNCELEME Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren baģvuru kararları ve ekleri, bu konudaki yürürlüğü durdurma ve esas inceleme raporu ile ekleri, iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüģülüp düģünüldü: günlü, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun; maddesinin beģinci fıkrası, maddesinin üçüncü fıkrası, maddesinin beģinci fıkrası, maddesinin üçüncü fıkrası, maddesinin altıncı fıkrası, maddesinin yedinci fıkrası, 7- Geçici 10. maddesinin birinci fıkrasının üst üste iki dönem süresince meclis baģkanlığı, yönetim kurulu baģkanlığı, konsey baģkanlığı ve Birlik BaĢkanlığı görevlerinde bulunanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere yeniden seçilemezler. bölümü, 10/1/2013 günlü, E.2012/128, K.2013/7 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu fıkraların ve bölümün, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERĠNĠN DURDURULMASINA, Nuri NECĠPOĞLU ile Zühtü ARSLAN ın karģıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 10/1/2013 gününde karar verildi. BaĢkan HaĢim KILIÇ Üye Fulya KANTARCIOĞLU Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜT Üye Burhan ÜSTÜN Üye Hicabi DURSUN BaĢkanvekili Serruh KALELĠ Üye Mehmet ERTEN Üye Zehra Ayla PERKTAġ Üye Engin YILDIRIM Üye Celal Mümtaz AKINCI BaĢkanvekili Alparslan ALTAN Üye Serdar ÖZGÜLDÜR Üye Recep KÖMÜRCÜ Üye Nuri NECĠPOĞLU Üye Erdal TERCAN Üye Muammer TOPAL Üye Zühtü ARSLAN KARġIOY YAZISI

36 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun itiraz konusu kuralları, oda ve borsalarda üst üste iki dönem meclis baģkanlığı ve yönetim kurulu baģkanlığı görevini yapanların aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere yeniden seçilemeyeceklerini düzenlemektedir. Bu kuralların Anayasa ya aykırılık teģkil etmediğini düģündüğümüzden, çoğunluğun iptal kararına katılmadık. Ayrıca, 5174 sayılı Kanun da üst üste iki dönem baģkanlık görevini yapanların oda ve borsalarda meclis üyeliği veya yönetim kurulu üyeliği gibi diğer görevlere seçilmelerini engelleyen herhangi bir kural da bulunmamaktadır. Ġtiraz konusu kuralların Anayasa ya aykırı olmadığı ve bu kuralların uygulamasından doğacak sonradan telafisi imkansız durum ve zararların bulunmadığı gerekçesiyle yürürlüğün durdurulmasına yönelik çoğunluk görüģüne katılmıyoruz. Üye Nuri NECĠPOĞLU Üye Zühtü ARSLAN [R.G. 17 Ocak ] HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından: 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2012 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı Hâkim, Cumhuriyet baģsavcı ve savcıları ile idarî yargı Hâkimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 22 nci maddesi gereğince aģağıda gösterilmiģtir. Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilân tarihinden itibaren otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak baģvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler. Sicil No ADLÎ YARGI A - HÂKÎM SINIFI Adı Soyadı Görev Yeri Ünvanı 2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler : Tülay ÖZTÜRK Lüleburgaz Hâkim Tayyar ZÜMRÜT Yalvaç Hâkim Hülya AVCI DAĞ Ordu Hâkim Muhammet Alı KAVAK Van Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı Mustafa ERDOĞAN Gaziantep Hâkim Muhammet ÖZ Bafra Hâkim Zehra Hilal BĠLGĠN Ermenek Hâkim Harun ASAN Rize Hâkim Serkan BAġ Bodrum Hâkim Uğur BÜTÜNER Niğde Hâkim Mustafa BABAYĠĞĠT Adalet Bakanlığı Daire BaĢkanı ġakire Nurten YÜKSEL Yargıtay Tetkik Hâkimi Murat ÖZEN Yargıtay Tetkik Hâkimi

37 92566 Muhammed Zeki TEMEL Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi Mustafa ATALAN Yargıtay Tetkik Hâkimi ġerife ġahġn Yargıtay Tetkik Hâkimi Dilek ÖZKAN EREN Yargıtay Tetkik Hâkimi Bilge TEZCAN Devrek Hâkim Bayram YAZAN Türkiye Adalet Hâkim Akademisi'nde görevli Bergama Deniz GÜLHAN Ağır Ceza Mahkemesi GÜMRÜKÇÜ Üyesi Dr.Mert GÜMÜġAY Kadirli Hâkim Dr.Ali Rıza TÖNGÜR Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi Mehmet EROL KemalpaĢa Hâkim Türkan HALICI Çatalca Hâkim Seyfi HAN Marmaris Hâkim Armağan BURAN KırĢehir Hâkim Sibel ATACAN ULU Ceyhan Hâkim Ahmet Hamdi BAYAR MuĢ Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı Mehmet IġIK Yargıtay Tetkik Hâkimi Rahime BAġ Hınıs Hâkim 3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler : ġermin GÜNAL Niğde Hâkim Arif BAYAR Yargıtay Tetkik Hâkimi Yavuz GÜRTEPE Hâkimler ve Savcılar Tetkik Hâkimi Yüksek Kurulu Onur DEMĠR Tunceli Hâkim Turgay YURTDAKAL Aksaray Hâkim Hakan MERDAN Yargıtay Tetkik Hâkimi Serkan ÇINAR Tokat Hâkim Murat GÖBEKCĠ Yargıtay Tetkik Hâkimi Mehmet ÖZDEMĠR Alanya Hâkim ġükrü ALTUNAY Çorlu Hâkim Özkan DOĞAN Ordu Hâkim Hasan ÇAMLIBEL Buldan Hâkim Mustafa ĠNANÇ Yargıtay Tetkik Hâkimi Mehmet BALDUZ Yargıtay Tetkik Hâkimi Hüsnü Sidal ġayik Yargıtay Tetkik Hâkimi Mustafa TOSUN Çankırı Hâkim Susam MERDAN Yargıtay Tetkik Hâkimi Günbike EFĠL Yargıtay Tetkik Hâkimi BÖLÜKBAġ Hidayet KAYNAK Alanya Hâkim Ahmet SAYĞAN Tarsus Hâkim Özlem KILINÇ Söke Hâkim Ömer KILIÇ Karabük Hâkim Murat Emre SAKALSIZ AlaĢehir Hâkim Elif ÇAĞLAR Düzce Hâkim Mustafa ERDOĞAN Yargıtay Tetkik Hâkimi Fahri YÜKSEL Kdz.Ereğli Hâkim Ġbrahim KOZAN Van Hâkim Ahmet ARICIGĠL Ceyhan Hâkim

38 Süheyla ÜNÜVAR Aksaray Hâkim Fatih KÖSEKAYA Yargıtay Tetkik Hâkimi Özden GENÇLER ÜNAL Van Hâkim Yusuf YILMAZ Yargıtay Tetkik Hâkimi Adem GÖNÜL Yargıtay Tetkik Hâkimi Yakup AKAR Yargıtay Tetkik Hâkimi Tahir YĠĞĠTEL Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi 4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler : Hülya ÜNÜVAR Yargıtay Tetkik Hâkimi Ebru Havva AKBĠLEK Bala Hâkim Meral ÜSTÜNDAĞ Giresun Hâkim Yusuf KAYA Tarsus Hâkim Ġsmail AKAY Batman Hâkim Ferhan ġġmġek Susurluk Hâkim ġule ARSLAN Yargıtay Tetkik Hâkimi Mesut ÇEVĠK Amasya Hâkim Handan Saray OCAK Yargıtay Tetkik Hâkimi Ayhan DAL Karacabey Hâkim ġule ATTĠLA Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi Emel CAN DULKADĠR Yunak Hâkim Mehmet AKSU Hakkâri Hâkim Ömer UZUNÇAYIR Amasra Hâkim Ġsmail GÜLENÇ Ağrı Hâkim Esma AYAR Aksaray Hâkim Serdal SAĞLAM PerĢembe Hâkim 5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler : Duygu DĠKMEN ÇeĢme Hâkim Emine KOÇAK Yargıtay Tetkik Hâkimi Mustafa ERASLAN Söke Hâkim Havva YAKAR Van Hâkim Sibel DUMAN Yargıtay Tetkik Hâkimi Gökçen DENĠZ ÇAMUR Yargıtay Tetkik Hâkimi AyĢe BOZOĞLU Selçuk Hâkim AyĢe Tuba Hınıs Hâkim KARAOSMANOĞLU Sibel KARTAL Van Hâkim GülĢen TOMBULOĞLU Yargıtay Tetkik Hâkimi Abdurrahim GÖKBAY Burdur Hâkim Bülent KIRLANGIÇ Mudurnu Hâkim Mehmet Serhat AVCI Kırklareli Hâkim Ercan GÜLER Ġskenderun Hâkim Nursel BEDĠR MuĢ Hâkim Cihangir YILDIZ KuĢadası Hâkim Mustafa ZEYBEK Yargıtay Tetkik Hâkimi Neslihan AKTEMUR Yargıtay Tetkik Hâkimi ÖZTÜRK Aylin DĠġBUDAK Sinop Hâkim GüneĢ KĠBAR Yargıtay Tetkik Hâkimi Ġkbal BOZKURT Bozüyük Hâkim Gökhan KURT Artvin Hâkim Ġrfan ġanci Yargıtay Tetkik Hâkimi

39 Özcan ÇAKIROĞLU Artvin Hâkim Ġjlal Nursel DOĞULU Develi Hâkim ĠRK Dicle AKARÇAY Keçiborlu Hâkim Mecit ÇELEBĠ Dörtyol Hâkim Harun ESEN Yargıtay Tetkik Hâkimi Serkan AKGÜN Ayvacık Hâkim 6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler : Ġlkay YETER Kargı Hâkim Tuğba ALDEMĠR Yargıtay Tetkik Hâkimi Hafize YAVUZ Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi Muazzez TĠRYAKĠ Yargıtay Tetkik Hâkimi Meltem DUYAN Yargıtay Tetkik Hâkimi Aslıhan ÖZGÖNÜL Yargıtay Tetkik Hâkimi Dilem AKSOY Bodrum Hâkim KARAKAYA Seyda BAYARSLAN Alanya Hâkim Sultan SEVĠMLĠ Akçadağ Hâkim Ahmet Ferizli Hâkim MOLLAMAHMUTOĞLU Meltem CANER DoğanĢehir Hâkim Mahmut ALTIN Yargıtay Tetkik Hâkimi Halime BARUT Andırın Hâkim Ġnan ÖZDOĞAN Iğdır Hâkim Bahtiyar ÇOBAN Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi Ahmet Metin GÖKLER Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi Hacı GÜNGÖR Sinop Hâkim Sultan KÖYSÜREN Yargıtay Tetkik Hâkimi GENÇ Mehmet Emin ÇELĠK Bitlis Hâkim Burçak SEVGĠ Yargıtay Tetkik Hâkimi Nilgün ÖZDAMAR Yargıtay Tetkik Hâkimi KARAKÜLAH Neylan ĠSLAMOĞLU Yargıtay Tetkik Hâkimi Fatma KARAMAN Yargıtay Tetkik Hâkimi ODABAġI Ebru ALTAġ Yargıtay Tetkik Hâkimi 7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler : Ġsmihan UÇAR ÜNSAL Ardahan Hâkim Ġsmail GENCER Ağrı Hâkim Tuğba APAYDIN PınarbaĢı (Kayseri) Hâkim AKSOY Murat SAĞLAM Kırkağaç Hâkim Sibel ALAN Keles Hâkim Hülya PEK Tekman Hâkim Emine BAYBURTLU Ġncesu Hâkim Banu Fatma Boğazlıyan Hâkim GÜNARSLAN Halide YILDIZ KAYA Yargıtay Tetkik Hâkimi Mehmet AKYÜZ Amasra Hâkim Nesrin KÜÇÜK Kiraz Hâkim Ġbrahim PĠLGĠR SarıkamıĢ Hâkim

40 Onur KADAKAL Saruhanlı Hâkim Ayfer YILDIZ Kırıkhan Hâkim Ramazan BALTACI Bayburt Hâkim Bersu RENK Kızıltepe Hâkim Mehmet TÜRCAN Ereğli (Konya) Hâkim Ġsmail ġahġn Ulus Hâkim Serkan ÖZGÜNGÖR Gerede Hâkim Gökben TELLĠ GÜLER Söke Hâkim Emrah SANCAKTAR Karacasu Hâkim Mustafa DEMĠR Çine Hâkim Ömer YILMAZ Hınıs Hâkim B - SAVCI SINIFI 2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler : Bayram YAKAR Van Cumhuriyet Savcısı Emin ALKAN Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Gazi ġġmġek Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Tevrat ATEġ Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi Aydın NARMANLI Bandırma Cumhuriyet Savcısı Serkan NOĞAY Gemlik Cumhuriyet Savcısı Erdoğan DEMĠRTAġ SeydiĢehir Cumhuriyet BaĢsavcısı Metin ÖZYURT Erzurum Cumhuriyet Savcısı Mehmet YILMAZ ġile Cumhuriyet Savcısı Enes POLAT Manavgat Cumhuriyet Savcısı Mustafa BAġDAġ Kumluca Cumhuriyet BaĢsavcısı Taylan Özgür ULU Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler : Alper TUNÇER Tire Cumhuriyet Savcısı Atilla POLAT Van Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Turgut Hâkimler ve Savcılar Kurul MüfettiĢi ĠMAMGĠLLER Yüksek Kurulu Recep ESER Burhaniye Cumhuriyet Savcısı Ahmet BĠÇER Ġskenderun Cumhuriyet Savcısı Alper DAĞLI Osmaniye Cumhuriyet Savcısı Altuğ KürĢat ġahġn SeydiĢehir Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kamil ÇOLAK Hâkimler ve Savcılar Kurul MüfettiĢi Yüksek Kurulu Ġbrahim Halil ÇUBAN Mudanya Cumhuriyet Savcısı Adem ATASOY Bingöl Cumhuriyet Savcısı Murat SAMAT Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi Zekeriya GÜNAL Niğde Cumhuriyet Savcısı Musa AYAZ Rize Cumhuriyet Savcısı Mehmet YILMAZ Hâkimler ve Savcılar Kurul MüfettiĢi Yüksek Kurulu Ali Osman ġen Niğde Cumhuriyet Savcısı Ömer TÜTÜNCÜ Hâkimler ve Savcılar Kurul MüfettiĢi Yüksek Kurulu Tolga UZER Menemen Cumhuriyet Savcısı BarıĢ KILIÇ Delice Cumhuriyet Savcısı Özlem ĠLHAN UZUNCA Çine Cumhuriyet Savcısı 4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler : Zeynal Abidin EKĠCĠ Adalet Bakanlığı TeftiĢ Adalet MüfettiĢi

41 Kurulu BaĢkanlığı Ahmet DĠLFĠRUZ Bandırma Cumhuriyet Savcısı Mükremin YILDIRIM Bolvadin Cumhuriyet Savcısı Nusret ġahġn Ilgın Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif BOSTANCI Adalet Bakanlığı TeftiĢ Adalet MüfettiĢi Kurulu BaĢkanlığı Hakan ÖZDEMĠR Düzce Cumhuriyet Savcısı Rıdvan YÜKSEL Kula Cumhuriyet Savcısı Hüseyin PATIRAMAN Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi 5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler : Dr.Muhammet Nedim Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi BEKRĠ Halil Okan ġġmġek Ġslahiye Cumhuriyet Savcısı Server ġġmġek Edremit Cumhuriyet Savcısı Serkan ÇAKMAK Zara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih KIRBAġ Derik Cumhuriyet Savcısı Olcay DÜNDAR Van Cumhuriyet Savcısı Burak Gürtuğ GÜNEY Sarıveliler Cumhuriyet Savcısı Mustafa AÇAR Hâkimler ve Savcılar Kurul MüfettiĢi Yüksek Kurulu Taner GÜNGÖR Edremit Cumhuriyet Savcısı Yahya DOĞAN UlukıĢla Cumhuriyet Savcısı Oğuz KÖKTAN Havza Cumhuriyet Savcısı Salih OĞLAKCI Manavgat Cumhuriyet Savcısı Öncer ATEġ Tarsus Cumhuriyet Savcısı Ali ÖZTÜRK Arapgir Cumhuriyet Savcısı Ersin TOSUN Van Cumhuriyet Savcısı Vahit ÖZCAN ġarkıģla Cumhuriyet Savcısı Türker ALPTEKĠN BeyĢehir Cumhuriyet Savcısı Özkan GÜRDOĞAN Ayvacık Cumhuriyet Savcısı Onur Ġdil Cumhuriyet Savcısı BÜYÜKHATĠPOĞLU 6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler : Erdem IġIK Acıpayam Cumhuriyet Savcısı Mehmet DEMĠR Kınık Cumhuriyet Savcısı Halil KOÇAK Ulus Cumhuriyet Savcısı Yalçın MERCAN Niksar Cumhuriyet Savcısı Volkan ÇETĠNKAYA BaĢkale Cumhuriyet Savcısı Saime KUTLU Sarayönü Cumhuriyet Savcısı ALTINBAġ Musa KASIMOĞLU Cizre Cumhuriyet Savcısı Ertan YÜCE EĢme Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif COġAR Artova Cumhuriyet Savcısı Muhammet BARUT Bayramiç Cumhuriyet Savcısı Sümeyra ÇETĠN Adilcevaz Cumhuriyet Savcısı Recep ARDIHAN Pütürge Cumhuriyet Savcısı Emrah YALDIZKAYA Varto Cumhuriyet Savcısı Yavuz ARNAK Aksaray Cumhuriyet Savcısı Ferdi ÖZER Osmaneli Cumhuriyet Savcısı 7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler : Ali KILINÇ Enez Cumhuriyet Savcısı

42 Mehmet BAġKAYA Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı Ġclal ÇELĠK Gölhisar Cumhuriyet Savcısı Harun DUYKU Erbaa Cumhuriyet Savcısı Hacı Ömer KOYUNCU Sinop Cumhuriyet Savcısı Buket BULAK Tatvan Cumhuriyet Savcısı Serpil TELLĠ Senirkent Cumhuriyet Savcısı Süleyman POLAT Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı Mustafa CELAYĠR Yozgat Cumhuriyet Savcısı Gürhan Okan US Yerköy Cumhuriyet Savcısı Murat KARAGÖZ Tire Cumhuriyet Savcısı Abdullah SERT Merzifon Cumhuriyet Savcısı Mehmet ASIL Kozan Cumhuriyet Savcısı C - ĠDARÎ YARGI 2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler : Ahmet DURMAZ Erzurum Ġdare Mahkemesi BaĢkanı Yusuf ALTINTAġ DanıĢtay BaĢkanlığı Tetkik Hâkimi Seçkin TOYDEMĠR Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler : Mustafa MORAL Ordu Vergi Mahkemesi Üyesi Özlem EROL Ġzmir Ġdare Mahkemesi Üyesi Berna ERCAN DOĞAN Ordu Bölge Ġdare Mahkemesi Üyesi Kadir YILDIZ Trabzon Ġdare Mahkemesi BaĢkanı Mehmet Emin SEVĠMLĠ Malatya Ġdare Mahkemesi Üyesi Yunus ERASLAN Konya Vergi Mahkemesi Üyesi Vedat DEMĠR Adana Vergi Mahkemesi Üyesi Kutlan Menderes ELMAS Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi Zeki UYSAL DanıĢtay BaĢkanlığı Tetkik Hâkimi Ahmet Bahaddin Trabzon Vergi Mahkemesi KARAġLAR BaĢkanı Ahmet AKKOCA Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi Seyfettin KARA Antalya Ġdare Mahkemesi Üyesi Bekir DURAN Kastamonu Ġdare Mahkemesi Üyesi Sevil MEHEL TELLĠ DanıĢtay BaĢkanlığı Tetkik Hâkimi Akif ÇELĠK Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi Ender GÜNGÖR DanıĢtay BaĢkanlığı Tetkik Hâkimi Hasan Nafi Ankara Ġdare Mahkemesi KOCABEYOĞLU Üyesi Oğuz SALMAN Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi

43 97721 Semih ASLAN Hâkimler ve Savcılar Kurul MüfettiĢi Yüksek Kurulu Yasemin BUYURAN DanıĢtay BaĢkanlığı Tetkik Hâkimi Hüseyin AKDAġ DanıĢtay BaĢkanlığı Tetkik Hâkimi Sebahattin ULUDAĞ Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi 4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler : Remzi MALKOÇ Van Ġdare Mahkemesi Üyesi Ayfer COġKUN Van Ġdare Mahkemesi Üyesi Recep ġendġl Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi Osman AKCAN Çorum Ġdare Mahkemesi Üyesi Harun MOR Ġstanbul Ġdare Mahkemesi Üyesi Murat MENGĠ Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi Nevzat YOLAÇAR Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi Altar GÖKÇĠMEN Rize Ġdare Mahkemesi Üyesi Ali ÖKSÜZ Ġzmir Ġdare Mahkemesi Üyesi Zeynel Faruk EFE Konya Vergi Mahkemesi Üyesi 5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler : Osman KAYA Konya Ġdare Mahkemesi Üyesi Nurdan YALÇĠN Van Ġdare Mahkemesi Üyesi Nazım Taha KOÇAK DanıĢtay BaĢkanlığı Tetkik Hâkimi Gözde YOKUġ Denizli Ġdare Mahkemesi Üyesi Volkan MÜFTÜOĞLU DanıĢtay BaĢkanlığı Tetkik Hâkimi Harun COġKUN DanıĢtay BaĢkanlığı Tetkik Hâkimi Ertuğrul ÇEKĠN DanıĢtay BaĢkanlığı Tetkik Hâkimi Burak Turan BENLĠ Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi Mustafa AK Tokat Ġdare Mahkemesi Üyesi Remzi KAYIP ġanlıurfa Ġdare Mahkemesi Üyesi AyĢegül DOKURLAR Ġstanbul Ġdare Mahkemesi Üyesi Zübeyir ÖZER Türkiye Adalet Hâkim Akademisi'nde görevli Ġbrahim ARSLAN Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi Selda GÜRSOYTRAK DanıĢtay BaĢkanlığı Tetkik Hâkimi

44 GÜLSEVEN Ġsmail GÜNEġ Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi Çetin ÖZHAN Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler : Selda EROL Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Perihan BORUCU Diyarbakır Vergi Mahkemesi GÜNGÖR Üyesi Emine ÖZDEMĠR Ġstanbul Ġdare Mahkemesi GÜÇLÜ Üyesi Berna UÇAR ÖZÇAL Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler : Ziyade KELEġ Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından: Birinci dereceye yükselmiģ olup 31/12/2012 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulacak olan adlî ve idari yargı hâkimleri ile Cumhuriyet savcılarının adlarını belirtir liste aģağıda gösterilmiģtir. Aralık 2012 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmemiģtir. Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri hâlde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren 1 ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı baģvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler. HAKĠM SINIFI Sicil Adı ve Soyadı Görev Yeri Ünvanı No Sezai GÖNÜLTAġ Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hayati ÇUHADAR Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Etem Tuğrul Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi TOPRAKOĞLU Azmi YILMAZ Kilis Hâkim Tevfik ERDOĞAN Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi ġaban ALTUNIġIK Ġnebolu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Salim Demirhan Batman Hâkim DURAK Servet ALYANAK Kilis Hâkim ġahmetli Hasan Söke Hâkim ÇEVĠK Erhan ÖZKAN Tokat Hâkim Zülbiye Ayvalık Hâkim ALĠCANOĞLU Fatih SARIKAYA Amasya Hâkim ġehmus Kilis Ağır Ceza Mahkemesi AKÇAKAYA BaĢkanı Samim SARAÇ Safranbolu Hâkim Ahmet OKUYAN Çankırı Hâkim Murat Alanya Hâkim GÖNÜLDURU Özgür KUZULU Ġnebolu Hâkim

45 42359 Serkan TURAN Lüleburgaz Hâkim Bayram Yargıtay Tetkik Hâkimi ALBAYRAK Erdem Kars Hâkim ODABAġIOĞLU Serhat BENLĠ Çorum Hâkim Ġsmail BEKREK Nazilli Hâkim Vedat BOZKURT Yargıtay Tetkik Hâkimi Hüseyin UĞURLU Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı AyĢegül GümüĢhane Hâkim ARSLANTAġ BarıĢ KARAKUġ Karaman Hâkim SAVCI SINIFI Sicil Adı ve Soyadı Görev Yeri Ünvanı No Mehmet Ali Bitlis Cumhuriyet Savcısı ÖZKURT Abdullah ĠNCE Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Olcay Ayvalık Cumhuriyet Savcısı ALĠCANOĞLU Tuncay Sinop Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi ELARSLAN Mehmet Nazif Osmaniye Cumhuriyet Savcısı YAġAR Cengiz ġaġi Manavgat Cumhuriyet Savcısı YaĢar PEÇEN Çatalca Cumhuriyet Savcısı Seyfullah ĠRK Develi Cumhuriyet Savcısı Halit TUNÇ NevĢehir Cumhuriyet Savcısı Ahmet KURT Bafra Cumhuriyet Savcısı Adnan DEMĠRCĠ Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Osman KARAKOÇ Niğde Cumhuriyet Savcısı Müslüm Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı CANPOLAT Necati KAZAK Tarsus Cumhuriyet Savcısı ĠDARĠ YARGI Sicil Adı ve Soyadı Görev Yeri Ünvanı No Yılmaz GÜVEN EskiĢehir Vergi Mahkemesi Üyesi Bülent DAĞ Ordu Vergi Mahkemesi Üyesi Muhammet Bakanlık Kurul MüfettiĢi TOKALI Metin SARIKURT ġanlıurfa Tarık ÇAĞLAYAN Manisa Ġdare Mahkemesi BaĢkanı Ġdare Mahkemesi BaĢkanı Yusuf GÜNEY Sivas Ġdare Mahkemesi BaĢkanı [R.G. 18 Ocak ] YÖNETMELĠKLER Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 6284 SAYILI AĠLENĠN KORUNMASI VE KADINA KARġI ġġddetġn ÖNLENMESĠNE DAĠR KANUNA ĠLĠġKĠN

46 UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Ģiddete uğrayan veya Ģiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kiģilerin korunması ve bu kiģilere yönelik Ģiddetin önlenmesi ile Ģiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kiģiler hakkında Ģiddetin önlenmesine yönelik tedbirler ile bu tedbirlerin alınması ve uygulanmasına iliģkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AydınlatılmıĢ rıza: Korunan kiģinin kendisi hakkında verilebilecek tedbir kararının anlayabileceği bir biçimde sebepleri, aģamaları ve sonuçları hakkında açıklama yapılarak bilgilendirilmesi ve özgür iradesi ile bu hususların tamamını anlayıp kabul ettiğine dair yazılı beyanını, b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, c) Gecikmesinde sakınca bulunan hal: Kolluk tarafından yapılacak tahkikat ve risk değerlendirilmesi sonucunda, derhal iģlem yapılmadığı takdirde, Ģiddet eyleminin önlenememesi, kiģinin can güvenliği, hak ve hürriyetlerinin korunmasının tehlikeye girmesi, korunan kiģinin zarar görmesi, Ģiddet eyleminin iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması, Ģiddet uygulayanın kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi gibi ihtimallerin ortaya çıkması ve resen veya ilgilinin talebi üzerine mülki amirden ya da hâkimden karar almak için yeterince vakit bulunamaması halini, ç) Geçici koruma: Hayati tehlikesi bulunan Ģiddet mağdurunun kolluk tarafından gerektiğinde her türlü teknik cihaz ve donanımlarla, yirmidört saat esasına göre kesintisiz olarak, Ģiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kiģilerden gelebilecek tehlikelerden korunması amacıyla yerine getirilen tedbiri, d) Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü, e) Hâkim: Aile mahkemesi hâkimini, f) Hayati tehlike: Bir kimsenin ölümle sonuçlanabilecek bir Ģiddet olayına maruz kalması ya da kalma ihtimalinin bulunması halini, g) Ġhbar ve Ģikâyet: Ġhbar, üçüncü kiģiler tarafından ilgili makam veya mercilere olayın yazılı, sözlü veya baģka bir suretle bildirilmesini; Ģikâyet, Ģiddet mağdurunun Ģiddet veya Ģiddet tehlikesi halinde ilgili makam veya mercilere müracaat etmesini, ğ) Kanun: 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair Kanunu, h) Kolluk: Polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerini, ı) Kolluk amiri: Hakkında tedbir kararı verilen kiģilerin yerleģim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı yerdeki Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından atamalarındaki usule göre konu ile yetkili ve görevli kolluk biriminin komutanını/amirini, i) Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik veya sözlü istismara veya Ģiddete uğrayanların, Ģiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde Ģiddet mağdurlarının varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karģılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve konukevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, kadınevi, Ģefkatevi ve benzeri adlarla açılan yatılı sosyal hizmet kuruluģunu,

47 j) Korunan kiģi: Tedbir kararı kapsamında korunan Ģiddet mağdurunu ve varsa beraberindeki çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurunu, k) Koruyucu tedbir kararı: Kanun kapsamında belirtilen merciler tarafından korunan kiģi hakkında olayın niteliği dikkate alınarak hükmedilecek tedbirlere iliģkin kararı, l) Müdürlük: Aile ve Sosyal Politikalar il veya ilçe müdürlüğünü, m) ġiddet: KiĢinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıģı, n) ġiddet mağduru: Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde uyruğuna bakılmaksızın, Kanunda Ģiddet olarak tanımlanan tutum ve davranıģlara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalan ya da kalma tehlikesi bulunan kiģiyi ve Ģiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kiģiyi, o) ġiddet Önleme ve Ġzleme Merkezi (ġönġm): ġiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danıģmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalıģmaların yedi gün yirmidört saat esasına göre yürütüldüğü merkezi, ö) ġiddet uygulayan: Kanunda Ģiddet olarak tanımlanan tutum ve davranıģları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kiģiyi, p) Önleyici tedbir kararı: Kanunda belirtilen merciler tarafından Ģiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kiģi hakkında, olayın niteliği dikkate alınarak hükmedilecek tedbirlere iliģkin kararı, r) ġikâyet mercileri: Kolluğu, mülki amiri, Cumhuriyet baģsavcılığını, hâkimi, Bakanlığın ilgili birimlerini, s) Tedbir kararı: Kanun kapsamında, Ģiddet mağduru ve Ģiddet uygulayan hakkında hâkim, mülkî amir veya kolluk tarafından, talep veya ihbar üzerine ya da resen verilecek kararı, Ģ) Tek taraflı ısrarlı takip: Aralarında aile bağı veya iliģki bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, Ģiddet uygulayanın, Ģiddet mağduruna yönelik olarak, güvenliğinden endiģe edecek Ģekilde fiziki veya psikolojik açıdan korku ve çaresizlik duygularına sebep olacak biçimde, içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü, yazılı olarak ya da her türlü iletiģim aracını kullanarak ve baskı altında tutacak her türlü tutum ve davranıģı, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ġhbar ve ġikâyet Ġhbar ve Ģikâyet MADDE 4 (1) KiĢinin, Ģiddete uğraması veya Ģiddete uğrama tehlikesi altında bulunması halinde herkes durumu yazılı, sözlü veya baģka bir suretle ilgili makam ve mercilere ihbar edebilir. ġiddet veya Ģiddete uğrama tehlikesinden haberdar olan kamu kurum ve kuruluģları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları ise durumu derhal, Ģikâyet mercilerine bildirmek zorundadır. (2) ġiddet mağduru, Ģiddet veya Ģiddete uğrama tehlikesine maruz kalması halinde durumu Ģikâyet mercilerine yazılı, sözlü veya baģka bir Ģekilde bildirebilir. (3) ġikâyet mercileri Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. (4) Müdürlük veya ġönġm e yapılan Ģikâyet ve ihbarlar, bunlar tarafından olayın özelliğine göre, kolluğa, mülki amire, Cumhuriyet baģsavcılığına veya hâkime gecikmeksizin bildirilir.

48 (5) Sözlü yapılan Ģikâyet ve ihbarlar derhal tutanağa geçirilir. Yapılacak iģlemler MADDE 5 (1) Kolluk, kendisine yapılan ihbar veya Ģikâyet üzerine genel hükümler doğrultusunda gerekli iģlemleri yapar. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Kanun kapsamında almıģ olduğu koruyucu ve önleyici tedbirleri onaylanmak üzere tedbirin niteliğine göre mülki amire veya hâkime sunar. Kolluk, kendisine intikal eden her olay hakkında gecikmeksizin en seri vasıtalarla ġönġm e bilgi verir. (2) Cumhuriyet baģsavcılığı, yapılan ihbar ve Ģikâyet üzerine evrakın bir örneğini ivedilikle olayın niteliğine göre uygulanabilecek olan koruyucu veya önleyici tedbir hakkında karar verilmek üzere hâkime veya mülki amire gönderir. (3) Mülki amire yapılan ihbar veya Ģikâyet üzerine Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir. Ayrıca mülki amir olayın niteliğine göre Ģikâyet veya ihbarı, kolluğa veya Cumhuriyet baģsavcılığına bildirir. (4) Hâkim veya mülki amir tarafından verilen kararlar ivedilikle ġönġm e bildirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tedbir Kararları Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları MADDE 6 (1) Kanun kapsamında korunan kiģilerle ilgili olarak aģağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere delil veya belge aranmaksızın mülkî amir tarafından ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlilerinin baģvurusu üzerine ya da resen karar verilebilir: a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya baģka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması, b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması, c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danıģmanlık hizmeti verilmesi, ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması, d) Gerekli olması hâlinde, korunan kiģinin çocukları varsa çalıģma yaģamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kiģinin çalıģması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaģından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek Ģartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmak suretiyle kreģ imkânının sağlanması. Barınma yerinin sağlanması MADDE 7 (1) Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kiģiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlerde; barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde ise mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve kuruluģlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde güvenli nakli sağlanıncaya kadar geçici olarak barındırılır. (2) Korunan kiģi varsa beraberindeki çocukları ile birlikte ġönġm tarafından Bakanlığa bağlı veya Bakanlığın denetimi altında bulunan barınma yerlerine güvenli nakli sağlanıncaya kadar, bedeli ödenerek ve geçici barınmanın sağlandığı yer kolluğu tarafından kiģinin güvenliği sağlanarak sosyal tesis, yurt ve benzeri yerlerde geçici olarak barındırılır. Barınma ve iaģe giderleri, ġönġm tarafından ödenir. Korunan kiģinin yerleģtirildiği yere iliģkin bilgi ġönġm e bildirilir. ġönġm kiģinin talebini de dikkate alarak uygun ilk kabul birimi veya konukevi hizmeti verilecek yeri belirler ve korunan kiģinin buraya yerleģtirilmesini sağlar. (3) Korunan kiģi ve beraberindeki çocukların hayati tehlikesinin bulunması halinde konukevi, ilk kabul birimi veya diğer tesislere güvenli bir Ģekilde yerleģtirilmesine kolluk

49 tarafından refakat edilir. ġönġm tarafından il içi ve il dıģı nakillerde ulaģım için araç tahsis edilir ve ulaģım giderleri ile korunan kiģinin zorunlu giderleri karģılanır. (4) Barınma yeri sağlanması tedbirinin kolluk amirince uygulandığı veya korunan kiģinin kollukta bulunduğu hallerde, kolluk tarafından kiģi ġönġm e ivedilikle ulaģtırılır. Bunun mümkün olmaması halinde barınma ve iaģe giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici barınma imkânı, ikinci fıkrada belirtilen Ģekilde sağlanır. (5) Mülki amirin veya kolluk amirinin kararı ile kamu kurum ve kuruluģlarına ait barınma yerlerine getirilen Ģiddet mağduru, baģka herhangi bir karar veya onay aranmaksızın barınma yerine derhal kabul edilir. (6) Resen hakkında barınma yeri sağlanması tedbirine karar verilen kiģinin barınma yerinde kalmak istememesi halinde aydınlatılmıģ rızası alınarak kalmak istediği yere ġönġm tarafından ulaģtırılır. KiĢinin hayati tehlikesinin bulunması halinde kolluk refakati talep edilir. Geçici maddi yardım yapılması MADDE 8 (1) Korunan kiģi hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca geçici maddi yardım yapılır. (2) Tedbir kararı, ilgiliye tefhim veya tebliğ edilir ve yerine getirilmek üzere ġönġm e gönderilir. (3) Geçici maddi yardım kararı ile on altı yaģından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda birine kadar günlük ödeme yapılır. Korunan kiģinin birden fazla olması hâlinde, ilave her bir kiģi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır. Ancak, ödenecek tutar hiçbir Ģekilde belirlenen günlük ödeme tutarının bir buçuk katını geçemez. Korunan kiģilere barınma yeri sağlanması hâlinde bu fıkrada belirlenen tutarlar yüzde elli oranında azaltılarak uygulanır. (4) Geçici maddi yardım, korunan kiģinin kimlik numarası ve banka hesap numarası beyanına istinaden, kararın ġönġm e tebliğ edilmesini müteakiben hazırlanan bordro ile ödenir. Bordro, her ayın onbeģinde ve otuzunda düzenlenerek tahakkuk eden meblağ ilgililerin banka hesabına yatırılır. Aynı tedbir kararında birden fazla kiģi hakkında geçici maddi yardım yapılmasına dair karar verilmesi halinde bu kiģiler aynı bordroda gösterilir ve ödemeler aynı banka hesap numarasına yapılır. Ödeme evrakına karar örneği eklenir. Geçici maddi yardıma dair ödemelere kararın geçerliliği süresince devam edilir. Geçici maddi yardım yapılmasının kaldırılmasına ya da değiģtirilmesine karar verilmesi halinde kararın geçerli olduğu gün üzerinden hesaplanarak ödeme yapılır. Korunan kiģiye elden ödeme yapılmaz. (5) Geçici maddi yardımlar için yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine, geçici maddi yardımlar için konulan ödenekten karģılanır. Geçici maddi yardıma iliģkin ödemelerin geri alımı 42 nci maddede belirtilen esaslara göre yapılır. (6) Diğer Kanunlara göre yapılan yardımlar, geçici maddi yardım yapılması tedbirine karar verilmesine engel olmaz. (7) Bu madde kapsamında yapılan ödemeler, gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden istisnadır. Rehberlik ve danıģmanlık hizmeti MADDE 9 (1) Korunan kiģiye, kiģinin psikolojik ve sosyo-ekonomik durumu değerlendirilerek, hakları, destek alabileceği kurumlar, meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmayı da kapsayacak Ģekilde iģ bulma ve benzeri konularda geliģmesi ve uyum sağlaması, gerekli olan seçimleri, yorumları, planları yapması ve kararları vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve psikolojik destek sağlamak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluģları ile iģbirliği içerisinde gerekli hizmetler verilir.

50 (2) Korunan kiģinin hukuki rehberliğe ihtiyacı olması halinde 48 inci madde ile düzenlenen davalara müdahil olmayı da içeren gerekli destek ve danıģmanlık hizmeti verilir. (3) Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde koordinasyon ġönġm tarafından sağlanır. Geçici koruma altına alınma MADDE 10 (1) Mülkî amir veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri tarafından, olayın niteliği, Ģikâyet ve ihbar göz önünde bulundurularak Ģiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alma tedbiri verilir. (2) Geçici koruma altına alınma tedbir kararının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kiģilerin yerleģim yeri, bulunduğu veya tedbirin uygulanacağı yerdeki kolluk görevli ve yetkilidir. Korunan kiģi acil durumlarda hemen, diğer hallerde ise yirmidört saat öncesinden gideceği yere iliģkin olarak görevli ve yetkili kolluğa bilgi verir. Kolluk tarafından korunan kiģinin gideceği yerdeki kolluk gecikmeksizin haberdar edilir ve tedbir kararı uygulanmaya devam olunur. (3) Korunan kiģinin ne Ģekilde koruma altına alınacağı, Ģiddet mağduruna yönelik muhtemel tehdit ve risk göz önüne alınarak Ģiddet mağduru ve Ģiddet uygulayanın durumunun değerlendirilmesi suretiyle 11/11/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Cumhuriyet BaĢsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan fiziki koruma tedbirleri hâkim veya mülki amir tarafından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk tarafından belirlenir. (4) Korunan kiģiye, geçici koruma kararının kapsam ve içeriği, Ģiddet veya Ģiddete uğrama tehlikesinin varlığı halinde arayabileceği telefon numaraları, kolluğun sorumlulukları, hangi durumlarda kolluğa bilgi vermesi gerektiği, hangi kolluk biriminin geçici koruma hizmetinden sorumlu olduğu ve benzeri hususlar, kolluk tarafından açıklanarak tutanağa geçirilir ve tebliğ edilir. KreĢ imkânı sağlanması MADDE 11 (1) Çocuk sahibi olan korunan kiģinin çalıģmaması halinde, çalıģma yaģamına katılımını desteklemek üzere dört ay, çalıģması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak, on altı yaģından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek Ģartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmak üzere kreģ imkânı sağlanması tedbiri verilir. (2) Korunan kiģi, çocuğun kamuya ait veya özel kreģe kaydedildiğine veya kreģe devam ettiğine dair belge ile aylık kreģ bedelini gösterir belgeyi Müdürlüğe ibraz eder. Müdürlük birinci fıkra uyarınca gerekli iģlemleri yerine getirir ve hizmetin alınması süresi üzerinden aylık olarak ödeme yapar. Çocuk bir aydan daha kısa bir süre faydalanmıģ ise hizmet aldığı gün üzerinden ödeme yapılır. (3) KreĢ bedelinin birinci fıkrada belirtilen tutardan az olması halinde belgedeki tutar, fazla olması halinde ise birinci fıkrada belirtilen tutar ödenir. Bu ödemeler Müdürlük tarafından kreģe yapılır. (4) KreĢ imkânı sağlanmasına dair tedbirin suiistimalinin öğrenilmesi halinde ödenen meblağ korunan kiģiden tahsil edilir. Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları MADDE 12 (1) Kanun kapsamında korunan kiģilerle ilgili olarak hâkim tarafından, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlilerinin ya da Cumhuriyet savcısının baģvurusu üzerine veya resen, Ģiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaksızın aģağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya olayın özelliğine göre mülki amir tarafından alınabilecek tedbirler de dâhil olmak üzere, uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir: a) ĠĢ yerinin değiģtirilmesi.

51 b) KiĢinin evli olması hâlinde müģterek yerleģim yerinden ayrı yerleģim yeri belirlenmesi. c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki Ģartların varlığı hâlinde ve korunan kiģinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu Ģerhi konulması. ç) Korunan kiģi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaģılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmıģ rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununa göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiģtirilmesi. ĠĢyerinin değiģtirilmesi MADDE 13 (1) Hâkim tarafından, korunan kiģinin tabî olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre, talebinin bulunması halinde veya onayı alınmak suretiyle iģyerinin bulunduğu il içinde ya da il dıģında değiģtirilmesine karar verilebilir. (2) Karar hâkim tarafından, korunan kiģi bakımından en uygun koģullar göz önüne alınarak yerine getirilmek üzere korunan kiģinin iģ yerine tebliğ edilir. (3) Karar yetkili kurum veya kiģi tarafından yerine getirilir. ĠĢ yeri değiģtirilmesine dair tedbir kararının kaldırılması halinde de karar iģyerine tebliğ edilir. Ayrı yerleģim yeri belirlenmesi MADDE 14 (1) Hâkim tarafından, korunan kiģinin talebi üzerine kiģinin evli olması hâlinde müģterek yerleģim yerinden ayrı bir yerleģim yeri belirlenebilir. (2) Hakkında ayrı yerleģim yeri belirlenmesine dair tedbir kararı verilen kiģinin müracaatı üzerine, nüfus müdürlüğü tarafından kiģinin talebine uygun olarak adresle ilgili iģlemler yerine getirilir. Aile konutu Ģerhi MADDE 15 (1) Hâkim tarafından, Türk Medenî Kanunundaki Ģartların varlığı hâlinde ve korunan kiģinin talebi üzerine tapu kütüğüne, aile konutu Ģerhi konulması kararı verilebilir. (2) Karar, hâkim tarafından ivedilikle yerine getirilmek üzere ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiģtirilmesi MADDE 16 (1) Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiģtirilmesi tedbiri, hâkim tarafından, korunan kiģinin hayati tehlikesinin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaģılması hâlinde, ilgilinin aydınlatılmıģ rızasına dayanılarak Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre verilen tedbir kararıdır. (2) Karar, ĠçiĢleri Bakanlığınca gereği yerine getirilmek üzere hâkim tarafından Cumhuriyet baģsavcılığına gönderilir. (3) Cumhuriyet baģsavcılığınca bu karar ĠçiĢleri Bakanlığına ivedilikle gönderilir. Karar üzerine yapılan iģlemin sonucu, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından Cumhuriyet baģsavcılığına bildirilir. Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları MADDE 17 (1) Hâkim tarafından Ģiddet uygulayanlarla ilgili olarak aģağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir: a) ġiddet mağduruna yönelik olarak Ģiddet tehdidi, hakaret, aģağılama veya küçük düģürmeyi içeren söz ve davranıģlarda bulunmaması. b) MüĢterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaģtırılması ve müģterek konutun korunan kiģiye tahsis edilmesi. c) Korunan kiģilere, bu kiģilerin bulundukları konuta, okula ve iģyerine yaklaģmaması. ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiģ bir kiģisel iliģki kurma kararı varsa, kiģisel iliģkinin refakatçi eģliğinde kurulması, kiģisel iliģkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

52 d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kiģinin, Ģiddete uğramamıģ olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kiģisel iliģki kurulmasına iliģkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaģmaması. e) Korunan kiģinin Ģahsi eģyalarına ve ev eģyalarına zarar vermemesi. f) Korunan kiģiyi iletiģim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi. g) Bulundurulması veya taģınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi. ğ) Silah taģıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi. h) Korunan kiģilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuģturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kiģilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaģmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması. ı) Bir sağlık kuruluģuna muayene veya tedavi için baģvurması ve tedavisinin sağlanması. (2) Hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kiģisel iliģki kurulması hususlarında da karar verebilir. (3) ġiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan veya katkıda bulunan kiģi ise hâkim, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiģ olması kaydıyla, Ģiddet mağdurunun yaģam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir. Tedbir nafakasının tahsiline iliģkin hususlar 43 üncü maddedeki usul ve esaslara göre yerine getirilir. ġiddet tehdidinde veya küçük düģürmeyi içeren söz ve davranıģlarda bulunmama MADDE 18 (1) Hâkim tarafından, Ģiddet uygulayanın korunan kiģiye karģı tehdit, hakaret, aģağılama veya küçük düģürme ve benzeri söz ve davranıģlarda bulunmamasına iliģkin olarak karar verilebilir. UzaklaĢtırma ve konutun korunan kiģiye tahsisi MADDE 19 (1) Hâkim tarafından Ģiddet uygulayanın, korunan kiģi ile birlikte oturdukları müģterek konuttan uzaklaģtırılarak, konutun korunan kiģiye tahsis edilmesine iliģkin karar verilebilir. (2) Mülki amir ya da hâkim, talep edilmesi hâlinde korunan kiģiye, Ģiddet uygulayana ya da bu kiģilerin yakınlarına ait kiģisel eģya ve belgelerin kolluk marifetiyle kendilerine teslim edilmesine karar verebilir. Teslim edilecek kiģisel eģya ve belgeler, tedbir kararında gösterilir. (3) Bu tedbirin uygulanması, Ģiddet uygulayanın uzaklaģtırıldığı konutun kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini karģılamaya devam etmesine engel teģkil etmez. Hâkim Ģiddet uygulayanın, koruma kararı süresince aile konutunun kira sözleģmesini feshetmemesine, kamu konutu tahsisinin kaldırılması yönünde talepte bulunmamasına ve bu tür yükümlülüklerinin devamı ile uygun göreceği diğer tedbirlere de karar verebilir. (4) Kira sözleģmesine iliģkin tedbir kararı kiralayana, kamu konutu tahsisinin kaldırılmamasına yönelik tedbir kararı ise ilgili kamu kurumuna bildirilir. Korunan kiģinin bulunduğu yere yaklaģmama MADDE 20 (1) Hâkim tarafından, Ģiddet uygulayanın korunan kiģiye, konuta, okula, iģyerine ve korunan kiģinin bulunabileceği sair yerlere yaklaģmamasına iliģkin karar verilebilir. Çocukla kiģisel iliģki kurulmasının sınırlandırılması MADDE 21 (1) Hâkim tarafından daha önce verilmiģ, çocukla kiģisel iliģki kurma kararı varsa kiģisel iliģkinin refakatçi eģliğinde yapılmasına veya durumun özelliğine göre sınırlandırılmasına ya da tümüyle kaldırılmasına iliģkin karar verilebilir.

53 Yakınlara, tanıklara ve çocuklara yaklaģmama MADDE 22 (1) Hâkim tarafından gerekli görülmesi hâlinde, Ģiddet uygulayanın, Ģiddete uğramamıģ olsa bile korunan kiģinin, yakınlarına, Ģiddetin tanıklarına ve kiģisel iliģki kurulmasına iliģkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaģmamasına iliģkin karar verilebilir. EĢyalara zarar vermeme MADDE 23 (1) Hâkim tarafından, Ģiddet uygulayanın, korunan kiģinin Ģahsi eģyalarına ve ev eģyalarına zarar vermemesine yönelik karar verilebilir. ĠletiĢim araçlarıyla rahatsız etmeme MADDE 24 (1) Hâkim tarafından, Ģiddet mağdurunun korunması amacıyla, Ģiddet uygulayanın görsel, iģitsel, yazılı, internet ve benzeri iletiģim araçlarıyla ya da sair surette korunan kiģiyi rahatsız etmemesine yönelik karar verilebilir. Silah teslimi MADDE 25 (1) Hâkim tarafından, Ģiddet mağdurunun korunması amacıyla Ģiddet uygulayana ait silâhların kolluğa teslimine ve tedbir süresinin sonuna kadar emanetine yönelik karar verilebilir. Kamu görevi nedeniyle kullanılan silahın teslimi MADDE 26 (1) Hâkim tarafından, Ģiddet uygulayanın, silah taģıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesine yönelik karar verilebilir. (2) Silahı teslim alan kurum amiri, karar süresinin sonuna veya tedbirin değiģtirildiğine ya da kaldırıldığına dair yeni bir karar verilmedikçe birinci fıkra hükümlerine göre verilen tedbir kararını uygulamaya devam eder ve silahı hiçbir Ģekilde iade etmez. (3) Silahın teslim alınması ve iadesi iģlemleri kurum amiri, Ģiddet uygulayan ve bir tanık arasında imzalanan tutanak ile yerine getirilir. Alkol veya uyuģturucu ya da uyarıcı madde kullanmama ve bağımlılık halinde muayene ve tedavi MADDE 27 (1) Hâkim tarafından, Ģiddet uygulayanın, korunan kiģilerin bulundukları yerlerde alkol, uyuģturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kiģilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaģmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanmasına yönelik karar verilebilir. (2) Hakkında önleyici tedbir kararı verilen kiģinin, bir sağlık kuruluģunda muayene veya tedavi olmasının sağlanması ve sonuçları ile tedbirin kiģi üzerindeki etkilerinin takibi ġönġm tarafından ilgili kurum veya kuruluģ ile koordinasyon içerisinde yerine getirilir. ġönġm olayın özelliğine göre bu kararın yerine getirilmesi sırasında kolluktan yardım isteyebilir. (3) Hakkında tedbir kararı verilen kiģinin sağlık kuruluģunda tedaviyi reddetmesi halinde durum tutanakla tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet baģsavcılığına ve ġönġm e bildirilir. (4) Bu tedbirin uygulanmasına iliģkin giderler, 44 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki usul ve esaslara göre karģılanır. Bir sağlık kuruluģunda muayene ve tedavi MADDE 28 (1) Hâkim tarafından Ģiddet uygulayanın, Ģiddet eğilimine yol açan davranıģlarını önlemek amacıyla, sağlık kuruluģuna muayene veya tedavisi için baģvurması ve tedavisinin sağlanmasına yönelik karar verilebilir. (2) ġiddet uygulayanın muayene ve tedavisinin sağlanmasına karar verilmesi halinde, illerde il halk sağlığı müdürlüğüne, ilçelerde toplum sağlığı merkezine baģvurulması zorunludur. (3) ġiddet uygulayan, illerde il halk sağlığı müdürlüğü varsa ruh sağlığı Ģubesi tarafından, ilçelerde toplum sağlığı merkezi tarafından kamuya ait sağlık kuruluģuna sevk

54 edilir. Ġlgilinin tedaviyi sürdürüp sürdürmediği ve yapılan iģlemin sonucu bu birimler tarafından ġönġm e bildirilir. (4) Hakkında tedbir kararı verilen kiģinin sağlık kuruluģunda tedaviyi reddetmesi halinde durum tutanakla tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet baģsavcılığına ve ġönġm e bildirilir. (5) Bu tedbirin uygulanmasına iliģkin giderler, 44 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki usul ve esaslara göre karģılanır. Kolluk amiri tarafından alınabilecek tedbirler MADDE 29 (1) Mülkî amir tarafından alınabilecek barınma yeri sağlanmasına ve geçici koruma altına alınmasına iliģkin tedbirler, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince de alınabilir. Kolluk amiri, evrakı en geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk iģgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırk sekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. (2) 18, 19, 20 ve 22 nci maddelerde belirtilen ve hâkim tarafından karar altına alınabilecek önleyici tedbirler, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk iģgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. (3) Tatil günleri sürenin hesabına dâhildir. Sürenin bitimi resmi tatil veya hafta sonuna rastlarsa, süre takip eden ilk iģ günü sona erer. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tedbir Kararlarının Verilmesi, Yerine Getirilmesi ve Diğer Usul ĠĢlemleri Tedbir kararının verilmesi MADDE 30 (1) Tedbir kararı ilgilinin talebi, müdürlük, ġönġm veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının baģvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaģılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluktan talep edilebilir. (2) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak Ģiddet veya Ģiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaģılması hâlinde, resen, korunan kiģinin, müdürlük, ġönġm veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine, tedbirlerin süresinin veya Ģeklinin değiģtirilmesine ya da aynen devam etmesine karar verilebilir. (3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, Ģiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Kararın verilmesi, Kanunun amacını gerçekleģtirmeyi tehlikeye sokabilecek Ģekilde geciktirilemez. (4) Hâkim veya mülki amir tarafından resen, korunan kiģi, müdürlük, ġönġm veya kolluk görevlileri tarafından yapılan talep üzerine, Ģiddet veya Ģiddet uygulama tehlikesinin ortadan kalktığının anlaģılması halinde, kararı veren merci tarafından verilen tedbirlerin kaldırılmasına karar verilebilir. Tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmesi halinde bu karar korunan kiģiye de tebliğ edilir. Tedbir kararının tebliği MADDE 31 (1) Tedbir kararı, kararı veren merci tarafından korunan kiģiye ve Ģiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Bu karar, yerine getirilmek üzere görevli olan kurum veya kuruluģa gönderilir. (2) Tedbir talebinin reddine iliģkin karar, sadece korunan kiģiye tebliğ edilir. (3) 29 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında alınan tedbirlerin belirtilen sürelerde yetkili merci tarafından onaylanmaması halinde tedbir kararının kalktığı korunan kiģiye tebliğ edilir, ilgili kolluğa bildirilir. (4) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından alınan önleyici tedbir, Ģiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir ve bu husus hakkında ġönġm e ve mahkemeye bildirimde bulunulur.

55 (5) ġiddet uygulayana, tedbir kararına aykırı davranması halinde hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilebileceği ihtarı kararda belirtilir. Ayrıca tedbir kararının tefhim ve tebliğ iģlemlerinde de bu ihtar yapılır. Gizlilik MADDE 32 (1) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kiģi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taģıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak baģkasına veren, ifģa eden veya açıklayan kiģi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. (2) Adli iģlemlerde, Ģiddet mağduruna iliģkin gizlilik iģlemleri Cumhuriyet BaĢsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirilir. (3) Korunan kiģiye yapılacak tebligatlarda ġönġm e ait adres bilgileri kullanılır. (4) Birinci fıkra hükmüne göre bilgilerinin gizli tutulmasına karar verilen korunan kiģinin, Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezî Nüfus Ġdaresi Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemi, kolluk, bankalar, sağlık kurum ve kuruluģları ve benzeri tüm kayıtlardaki bilgileri gizli tutulur. (5) Korunan kiģi hakkında gizlilik kararı verilmesi halinde, karar ġönġm müdürü aracılığıyla tedbir kararının uygulanacağı yer nüfus müdürlüklerinde ilgilinin nüfus kaydına iģlenir. Gizlilik Ģerhinde kararı veren mercinin adı, kararın tarih ve sayısı bulunur. Bu durumda korunan kiģilerin resmi baģvuru, iģ ve iģlemlerinin yapılması sırasında adres beyanı istenilmez. Gizlilik kararı verilen kayıtlar sadece elektronik ortamda tutulur. (6) Korunan kiģinin nüfus kaydına iģlenen gizlilik Ģerhi, tedbir kararının süresinin sona ermesini takip eden onbeģinci gün MERNĠS veri tabanından silinir. Gizliliğe iliģkin tedbir kararının değiģtirilmesi veya kaldırılması halinde ise nüfus müdürlüğü tarafından karar gecikmeksizin yerine getirilir. Mülki amir tarafından verilen kararlara itiraz MADDE 33 (1) Kanun hükümlerine göre mülki amir tarafından verilen koruyucu tedbir kararına karģı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde, ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. Aile mahkemesinin bulunmaması halinde 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan usule göre iģlem yapılır. (2) Hâkim, verilen tedbir kararının kaldırılmasına veya uygun görülecek baģka bir tedbirle değiģtirilmesine veya aynen devamına karar verebilir. (3) Ġtiraz hakkında duruģma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, hâkim tarafından gerekli görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir. Karar bir hafta içinde verilir. Ġtiraz üzerine verilen karar kesindir. Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına ve zorlama hapsi kararına itiraz MADDE 34 (1) Kanun hükümlerine göre hâkim tarafından verilen koruyucu veya önleyici tedbir kararları ile tedbir kararlarına aykırılık dolayısıyla verilen zorlama hapsi kararlarına karģı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. (2) Ġtiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir. (3) Tedbir kararlarına karģı yapılan itirazı inceleyecek merci, itiraz talebinin kabulüne veya reddine, verilen tedbir kararının kaldırılmasına, uygun görülecek baģka bir tedbirle değiģtirilmesine veya aynen devamına karar verebilir.

56 (4) Ġtiraz hakkında duruģma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, hâkim tarafından gerekli görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir. (5) Asıl dava ile birlikte talep edilen tedbirler hakkında verilen kararlara karģı, esas davadan bağımsız olarak ikinci fıkrada yer alan usule göre itiraz edilebilir. (6) Zorlama hapsi kararlarına karģı yapılan itirazda da ikinci fıkrada yer alan usule göre iģlem yapılır. (7) Karar bir hafta içinde verilir. Ġtiraz üzerine verilen karar kesindir. Tedbir kararının ilgili makamlara iletilmesi ve yerine getirilmesi MADDE 35 (1) Tedbir kararları, kararın niteliğine göre Cumhuriyet baģsavcılığına, kolluğa veya müdürlüğe gecikmeksizin en seri vasıtalarla bildirilir. (2) Kanun kapsamında ilgili mercilere yapılan baģvurular ile bu baģvuruların kabul ya da reddine iliģkin kararlar, baģvuru yapılan merci tarafından ġönġm e gecikmeksizin bildirilir. (3) Tedbir kararları, kararın niteliğine göre kamu kurum ve kuruluģları tarafından ġönġm ile iģbirliği içerisinde ivedilikle yerine getirilir. Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aģamasında Ģiddet mağduru ile Ģiddet uygulayan arasında uzlaģma ya da arabuluculuk önerilemez. (4) Korunan kiģinin geçici koruma altına alınmasına, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde barınma yeri sağlanmasına iliģkin koruyucu tedbir kararları ile Ģiddet uygulayan hakkında verilen önleyici tedbir kararlarının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu veya önleyici tedbir kararı verilen kiģinin yerleģim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı yerdeki kolluk görevli ve yetkilidir. (5) Önleyici tedbir kararı, Cumhuriyet baģsavcılığı tarafından görevli ve yetkili kolluğa ivedilikle gönderilir ve kolluk marifeti ile uygulanması izlenir. Cumhuriyet baģsavcılığınca gerektiğinde tedbir kararının baģvuruda bulunanlar tarafından kolluğa götürülmesine imkân tanınır. Önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediği karar süresince kolluk tarafından kontrol edilir. Bu kontrol korunan kiģinin; a) Bulunduğu konutun haftada en az bir kez ziyaret edilmesi, b) Ġkinci derece dâhil olmak üzere yakınları ile iletiģim kurulması, c) KomĢularının bilgisine baģvurulması, ç) Oturulan yerin muhtarından bilgi alınması, d) Bulunduğu konutun çevresinde araģtırma yapılması, Ģeklinde yerine getirilir. Tedbir kararlarına aykırılığın tespit edilmesi halinde bu husus hakkında tutanak tutulur ve Cumhuriyet baģsavcılığına gönderilir. (6) Tedbir kararlarının alınması ve uygulanması için yapılan iģ ve iģlemlerin aģamaları ve sonucu hakkında ilgili kurum tarafından aynı gün en geç saat ya kadar en seri vasıtalarla ġönġm e bildirilir. (7) Korunan kiģi, korunduğu yer dıģında baģka bir yere gitmesi gerektiğinde gideceği yer hakkında kolluğa bilgi verir, bu durumda dahi hakkında verilen kararın uygulanmasına devam edilir. Korunan kiģi tarafından tedbir kararına uyulmaması halinde bu husus kolluk amiri tarafından bir tutanak ile tespit edilir. (8) Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel teģkil etmez. Kolluk görevleri MADDE 36 (1) Kolluk görevleri, kolluğun merkez ve taģra teģkilâtında Kanunda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak, kolluk birimlerince belirlenmiģ olan yeteri kadar görevli tarafından yerine getirilir. (2) Bu görevliler, özellikle çocuk ve kadının insan hakları ile kadın erkek eģitliği konusunda eğitim almıģ personel arasından belirlenir. Teknik yöntemlerle takip

57 MADDE 37 (1) Hâkim, tedbir kararlarının uygulanmasında teknik araç ve yöntemler kullanılmasına karar verebilir. Ancak, teknik araçlar kullanılmak suretiyle, kiģilerin ses ve görüntü kaydı alınamaz, kiģiler dinlenemez ve izlenemez. Tedbir kararlarına aykırılık MADDE 38 (1) Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin kolluk tarafından tespit edilmesi halinde tutulan tutanak Cumhuriyet baģsavcılığına iletilir. Bu tutanak Cumhuriyet baģsavcılığı tarafından ivedilikle aile mahkemesine gönderilir. Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin aile mahkemesince tespit edilmesi halinde ise baģka bir iģleme gerek kalmaksızın resen zorlama hapsine iliģkin karar verilebilir. (2) Tedbir kararının ihlali, tedbire karar veren mahkemenin yargı alanı içerisinde olduğu takdirde zorlama hapsi kararı, bu mahkeme tarafından verilir. Ancak tedbirin baģka bir mahkemenin yargı alanı içerisinde ihlal edilmesi halinde, mükerrerliğe neden olmamak açısından kararı veren mahkemeden aynı tedbir hakkında daha önce zorlama hapsine karar verilip verilmediği hususunda bilgi istenilir. Verilen bilgiye göre ihlal durumu değerlendirilerek karar verilir. (3) Zorlama hapsine karar verilebilmesi için Ģiddet uygulayana, tedbir kararına aykırı davranması halinde hakkında zorlama hapsi uygulanacağına dair ihtarın da yer aldığı tedbir kararının tefhim veya tebliğ edilmiģ olması gerekir. (4) Zorlama hapsine iliģkin kararlar, duruģma yapılmaksızın verilir. Ancak, hâkim tarafından gerekli görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir. (5) Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararlarına aykırı hareket eden Ģiddet uygulayana, fiili bir suç oluģtursa bile, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim tarafından üç günden on güne kadar zorlama hapsine tâbi tutulmasına karar verilir. (6) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeģ günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez. (7) Zorlama hapsi kararları tekerrüre esas olmaz, koģullu salıverilme hükümleri uygulanmaz ve adli sicil kayıtlarına iģlenmez. ġiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması MADDE 39 (1) Bakanlık, Ģiddetin önlenmesi ile Ģiddet mağduru hakkında verilecek koruyucu tedbirler ile Ģiddet uygulayan hakkında verilecek önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danıģmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalıģmaların yedi gün yirmidört saat esasına göre yürütüldüğü ġönġm i kurar. Kurumlararası koordinasyon MADDE 40 (1) Kanun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlararası ve sivil toplum kuruluģları ile koordinasyon Bakanlık tarafından gerçekleģtirilir. (2) Kamu kurum ve kuruluģları ile diğer gerçek ve tüzel kiģiler, Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak kendi görev alanına giren konularda iģbirliği ve yardımda bulunmak ve alınan tedbir kararlarını ivedilikle yerine getirmekle yükümlüdür. Gerçek ve tüzel kiģiler, Kanun kapsamında Bakanlık çalıģmalarını desteklemek ve ortak çalıģmalar yapmak üzere teģvik edilir. (3) Kadınların çalıģma yaģamına katılımı, özellikle kadın ve çocukla ilgili olmak üzere Ģiddetle mücadele mekanizmaları ve benzeri politikalar konusunda, Bakanlık tarafından üniversiteler, ilgili meslek kuruluģları ve sivil toplum kuruluģlarının da görüģleri alınarak bilgilendirme materyalleri hazırlanır veya hazırlatılır. Materyaller, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluģları ve radyolar tarafından ayda en az doksan dakika yayınlanır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası

58 saatleri arasında olmak üzere saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dıģında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. (4) Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu kurum ve kuruluģlarının personeli Bakanlık görevlilerine yardımcı olurlar. Eğitim MADDE 41 (1) Kanunun etkin bir biçimde uygulanması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluģları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları, personel ve üyelerinin Bakanlığın hazırlayıp koordine edeceği, kadının insan hakları ile kadın erkek eģitliği konusunda eğitim programlarına katılmasını sağlar. (2) Ġlköğretim ve ortaöğretim müfredatına, kadının insan hakları ve kadın erkek eģitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulur. Müfredata eklenen derslerin içeriği Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimi ile Genel Müdürlük tarafından birlikte hazırlanır. (3) Ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğrenim öğrencileri, Bakanlığın görev alanına giren konularda sosyal sorumluluk projeleri oluģturmada ya da mevcut projelerin içerisinde yer alma konularında teģvik edilir. Bu öğrencilere mezun oldukları tarihte Bakanlık ile Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanan bir sertifika verilir. BEġĠNCĠ BÖLÜM Mali Hükümler ve Diğer Hükümler Geçici maddi yardımlarda rücu MADDE 42 (1) Geçici maddi yardımlar için yapılan ödemelerin tahsili için, ödeme tutarı, ödemenin yapılacağı yer ile tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi hususu Ģiddet uygulayana tebliğ edilir. Ödemenin süresinde yapılmaması halinde bu tutar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından takip ve tahsil edilir. (2) Korunan kiģinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ilgili müdürlüğe yapılan ihbar üzerine veya kollukta ya da ġönġm tarafından kararların uygulanması izlenirken tespit edilmesi halinde, bu hususa iliģkin tutanak tutulur ve sosyal inceleme raporu düzenlenir. Bu durumda yapılan ödemeler, kendisine ödeme yapılan kiģiden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. (3) Korunan kiģinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti halinde birinci fıkra hükümlerine göre Ģiddet uygulayandan tahsil edilmiģ olan tutar kendisine iade edilir. Nafaka MADDE 43 (1) Kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi hâlinde, kararın bir örneği, resen nafaka alacaklısının veya borçlusunun yerleģim yeri icra müdürlüğüne gönderilir. (2) Gizlilik kararı bulunması halinde icra müdürlükleri tarafından yapılacak iģlemlerde 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında korunan kiģinin bilgileri gizli tutulur. (3) Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kiģinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olması durumunda, korunan kiģinin baģvurusu aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaģ ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir. (4) Ġcra müdürlüklerinin nafakanın tahsili iģlemlerine iliģkin posta giderleri Cumhuriyet baģsavcılığının suçüstü ödeneğinden karģılanır. Ayrıca harç ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz. Sağlık giderleri MADDE 44 (1) Korunan kiģinin sağlık giderleri, genel sağlık sigortası kapsamında karģılanır. Ancak Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kiģilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kiģi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık

59 sigortasından yararlanamayan ya da diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanlar, bu hâllerin devamı süresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında, gelir testine tabî tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır. (2) Korunan kiģinin kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi kararı varsa, sağlık hizmetlerinden yararlanırken, baģvurusunun gizli tutulması, sıra beklememesi, öncelikli ve en kısa zamanda iģlemlerinin tamamlanması esastır. (3) Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı verilen kiģinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel sağlık sigortası kapsamında karģılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karģılanır. Harç, masraf ve vergiden muafiyet MADDE 45 (1) Kanun kapsamındaki baģvurular ile verilen kararların icra ve infazı için yapılan iģlemlerden yargılama giderleri, harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz. (2) Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yapılan ödemeler, gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden müstesnadır. Davaya katılma MADDE 46 (1) Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan Ģiddet veya Ģiddet tehlikesi dolayısıyla açılan ve herhangi bir Ģekilde haberdar olduğu idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekiģmesiz yargıya müdahil olarak katılabilir. Yürürlük MADDE 47 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 48 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür. [R.G. 18 Ocak ] ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalıģmalarda bulunmak üzere iģ sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi iģyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluģumu, görev ve yetkileri, çalıģma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve iģbirliği yöntemlerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, elli ve daha fazla çalıģanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli iģlerin yapıldığı iģyerlerini kapsar. Dayanak ve tanımlar

60 MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. (2) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından çalıģan, iģveren, kurul ve çalıģan temsilcisi ve benzeri kavramlar 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununda tanımlandığı gibidir. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler ĠĢverenin yükümlülüğü MADDE 4 (1) Elli ve daha fazla çalıģanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli iģlerin yapıldığı iģyerlerinde iģveren, iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalıģmalarda bulunmak üzere kurul oluģturur. (2) Altı aydan fazla süren asıl iģveren-alt iģveren iliģkisinin bulunduğu hallerde; a) Asıl iģveren alt iģverenin çalıģan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl iģveren ve alt iģveren ayrı ayrı kurul kurar. ĠĢ sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda iģbirliği ve koordinasyon asıl iģverence sağlanır. b) Bir iģyerinde sadece asıl iģverenin çalıģan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl iģverence kurulur. Kurul oluģturma yükümlülüğü bulunmayan alt iģveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. c) Alt iģverenin çalıģan sayısı elli ve daha fazla, asıl iģverenin çalıģan sayısı ellinin altında ise iģyerinde kurul alt iģverence oluģturulur. Asıl iģveren alt iģverenin oluģturduğu kurula iģbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. ç) Asıl iģveren ve alt iģverenin çalıģan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalıģan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl iģverence yapılmak kaydıyla, asıl iģveren ve alt iģveren tarafından birlikte bir kurul oluģturulur. Kurulun oluģumunda üyeler 6 ncı maddeye göre her iki iģverenin ortak kararı ile atanır. (3) Asıl iģveren alt iģveren iliģkisi bulunmayan ve aynı çalıģma alanında birden fazla iģverenin bulunması ve bu iģverenlerce birden fazla kurulun oluģturulması hâlinde iģverenler, birbirlerinin çalıģmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer iģverenleri bilgilendirir. (4) ĠĢverenler, iģ sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. Kurulun kurulacağı diğer iģyerleri MADDE 5 (1) ĠĢverene bağlı, fabrika, müessese, iģletme veya iģletmeler grubu gibi birden çok iģyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalıģanın bulunduğu her bir iģyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. (2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alıģ veriģi iģverence sağlanır. ĠĢveren, birden çok iģyerinin her birinde kurulacak kurulların çalıģma usullerini düzenlemek, iģ ve görüģ birliğini sağlamak amacıyla bu iģyerlerine ait iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az üç ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar. Kurulun oluģumu MADDE 6 (1) Kurul aģağıda belirtilen kiģilerden oluģur: a) ĠĢveren veya iģveren vekili, b) ĠĢ güvenliği uzmanı, c) ĠĢyeri hekimi, ç) Ġnsan kaynakları, personel, sosyal iģler veya idari ve mali iģleri yürütmekle görevli bir kiģi, d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,

61 e) Bulunması halinde formen, ustabaģı veya usta, f) ÇalıĢan temsilcisi, iģyerinde birden çok çalıģan temsilcisi olması halinde baģ temsilci. (2) Kurulun baģkanı iģveren veya iģveren vekili, kurulun sekreteri ise iģ güvenliği uzmanıdır. ĠĢ güvenliği uzmanının tam zamanlı çalıģma zorunluluğu olmayan iģyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal iģler veya idari ve mali iģleri yürütmekle görevli bir kiģi tarafından yürütülür. (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde gösterilen üyeler iģveren veya iģveren vekili tarafından atanırlar. (4) Birden fazla iģ güvenliği uzmanı ve iģyeri hekiminin bulunduğu iģyerlerinde iģveren tarafından görevlendirme yapılır. ĠĢ güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o iģyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir. (5) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen üye o iģyerindeki formen, ustabaģı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi halinde iģveren tarafından atanır. (6) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir. (7) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre kurulacak kurullarda üyeler ve kurul sekreteri asıl iģveren ve alt iģveren tarafından ortak kararla atanır. Eğitim MADDE 7 (1) ĠĢveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iģ sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aģağıdaki konuları kapsar; a) Kurulun görev ve yetkileri, b) ĠĢ sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, c) Sıkça rastlanan iģ kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, ç) ĠĢ hijyeninin temel ilkeleri, d) ĠletiĢim teknikleri, e) Acil durum önlemleri, f) Meslek hastalıkları, g) ĠĢyerlerine ait özel riskler, ğ) Risk değerlendirmesi. (2) Asıl iģveren alt iģveren iliģkilerinde ortak kurul oluģumunda eğitimden her iki iģveren birlikte sorumludur. Görev ve yetkiler MADDE 8 (1) Kurulun görev ve yetkileri Ģunlardır; a) ĠĢyerinin niteliğine uygun bir iģ sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, iģverenin veya iģveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak, b) ĠĢ sağlığı ve güvenliği konularında o iģyerinde çalıģanlara yol göstermek, c) ĠĢyerinde iģ sağlığı ve güvenliğine iliģkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, iģveren veya iģveren vekiline bildirimde bulunmak, ç) ĠĢyerinde meydana gelen her iģ kazası ve iģyerinde meydana gelen ancak iģ kazası olarak değerlendirilmeyen iģyeri ya da iģ ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araģtırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek iģveren veya iģveren vekiline vermek, d) ĠĢyerinde iģ sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, iģveren veya iģveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,

62 e) ĠĢyerinde yapılacak bakım ve onarım çalıģmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, f) ĠĢyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalıģmalarını izlemek, g) ĠĢyerinin iģ sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalıģmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalıģma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve iģverene teklifte bulunmak, ğ) 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalıģmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek, h) ĠĢyerinde teknoloji, iģ organizasyonu, çalıģma Ģartları, sosyal iliģkiler ve çalıģma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliģtirmeye yönelik çalıģmalar yapmak. (2) Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranıģ ve muameleye maruz kalamazlar. ÇalıĢma usulleri MADDE 9 (1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aģağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalıģır. a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, iģyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli iģyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli iģyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir. b) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iģ sağlığı ve güvenliğine iliģkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değiģiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiģtirilir. c) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iģ kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul baģkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur. ç) Kurul toplantılarının günlük çalıģma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalıģma süresinden sayılır. d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iģveren veya iģveren vekili baģkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eģitliği halinde baģkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya baģka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir. e) Her toplantıda, görüģülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan baģkan ve üyeler tarafından imzalanır. Ġmza altına alınan kararlar herhangi bir iģleme gerek kalmaksızın iģverene bildirilmiģ sayılır. Ġmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır. f) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalıģanlara duyurulması faydalı görülen konular iģyerinde ilân edilir. g) Her toplantıda, önceki toplantıya iliģkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında baģkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir. (2) Kurulca iģyerinde ilân edilen kararlar iģverenleri ve çalıģanları bağlar. (3) Kurul, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalıģmaktan kaçınma hakkı taleplerinde birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenen süre dikkate alınmaksızın acilen toplanır. Toplantıda alınan karar çalıģan ve çalıģan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir. ĠĢverenin veya iģveren vekilinin kurula iliģkin genel yükümlülüğü

63 MADDE 10 (1) ĠĢveren veya iģveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlar. (2) ĠĢveren veya iģveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca iģyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iģ müfettiģlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, iģyerinde bulundurur. Kurulun yükümlülüğü MADDE 11 (1) Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda iģyerinin durumunu ve iģverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar. (2) Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle iģyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadırlar. (3) Kurullar, iģ sağlığı ve güvenliği yönünden teftiģ yapmaya yetkili Bakanlık iģ müfettiģlerine iģyerlerinde yapacakları teftiģ ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür. ÇalıĢanların yükümlülüğü MADDE 12 (1) ÇalıĢanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliģtirilmesi amacıyla iģ sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar. (2) ĠĢyerinde iģ sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda çalıģanlar kurullarla iģbirliği yaparlar. (3) Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karģılaģtıkları güçlükler hakkında çalıģanlar çalıģan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 13 (1) 7/4/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıģtır. GeçiĢ hükmü GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) 6 ncı madde uyarınca oluģturulacak kurulda, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır. (2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce iģyerlerinde oluģturulmuģ olan iģ sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararların geçerliliği devam eder. Yürürlük MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. [R.G. 18 Ocak ] Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONĠK ÜRÜN SENEDĠ YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 12/11/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (a) ve (h) bentleri yürürlükten

64 kaldırılmıģ, (e) bendinde geçen senedi ibaresinden sonra gelmek üzere (ELÜS) ibaresi eklenmiģtir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü, dördüncü ve beģinci cümleleri ile yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sonuna aģağıdaki fıkra eklenmiģtir. (2) Bakanlık,akdedilecek protokoller çerçevesinde, teknik bilgi ve uzmanlık isteyen konularda EKK dan her türlü desteği alabilir ve iģbirliğinde bulunabilir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ, üçüncü fıkrasında geçen, son beģ yıl içinde KPDS'den en az (C) düzeyinde veya bu sınavlara denkliği kabul edilmiģ bir sınavdan eģdeğer puan almıģ olması ibareleri yürürlükten kaldırılmıģtır. (2) Elektronik kayıt kuruluģunun yönetim kuruluna ilgili birim personeli arasından Bakanlıkça bir asil ve bir yedek üye atanır. Bakanlıkça atanan yönetim kurulu üyesinin görev süresi iki yıl olup, süre bitiminde yeniden atanabilir. Elektronik kayıt kuruluģunun faaliyetine baģlayabilmesi için, bu hususa iliģkin düzenlemenin esas sözleģmede yer alması zorunludur. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin Geçici 1inci maddesinde geçen düzenlenebilir ibaresinden sonra gelmek üzere ve ürün senedi defteri tutulabilir ibareleri eklenmiģtir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğe aģağıdaki Geçici 2 nci ve Geçici 3 üncü maddeler eklenmiģtir. GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Elektronik ürün senedi iģlemlerinde; alıcı karģısında satıcı, satıcı karģısında alıcı konumuna geçerek piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına alan, iģlemlerin eģleģtirilmesi, iģlem gören elektronik ürün senedinin teslimatı gibi iģleri yürütmek üzere, yetkilendirilen ticaret borsası bünyesinde bir takas merkezi oluģturulur veya bu borsanın takas iģlemlerinden doğan sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla takas hizmetleri konusunda faaliyet gösteren bir kuruluģla anlaģma yapılır. GEÇĠCĠ MADDE 3 (1) 13/1/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre faaliyet gösteren borsa ajanları, yetkilendirilen ticaret borsalarında bu Yönetmelik kapsamında aracılık faaliyeti yürütmeye yetkilidir. MADDE 7 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 12/11/ [R.G. 18 Ocak ] TEBLĠĞLER Çevre ve ġehircilik Bakanlığından: ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAġINMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel Ġlkeler Amaç

65 MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 5/7/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliğin Ek-IV ündeki Atık Listesinde yer alan atıkların karayolu ile taģınmasına dair esasların belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliğin Ek- IV ündeki Atık Listesinde yer alan tehlikeli atıklar ile taģınması kendi mevzuatı ile kurala bağlanmıģ olan özel atıklar ve tıbbi atıkların karayolu ile taģınmasına dair esasları kapsar. (2) Bu Tebliğ; a) Maden atıkları, ambalaj atıkları, tehlikesiz atıklar ve radyoaktif atıkların taģınmasını, b) Uluslararası anlaģmalar ile savaģ hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taģıma iģlemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eģlik ettiği araçlarla yapılan taģıma iģlemlerini, kapsamaz. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11, 12 ve 13 üncü maddeleri ile 4/7/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve ġehircilik Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine, 31/3/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine dayanılarak, (2) 22/3/2010 tarihinden itibaren taraf olduğumuz, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası TaĢımacılığına ĠliĢkin Avrupa AnlaĢmasına paralel olarak, hazırlanmıģtır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen; a) ADR: Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası TaĢınmasına ĠliĢkin Avrupa AnlaĢmasını, b) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluģan, çevreye atılan veya bırakılan Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan sınıflardaki herhangi bir maddeyi, c) Atık kategorileri: Yönetimleri açısından farklılık gösteren ve Ek-1 deki atık kodlarına göre sınıflandırılan atıkları, ç) Araç park yeri: Tehlikeli atık taģıyan araçların taģıma iģlemi yapmadıkları zaman bulunacakları ve Ek-IV te verilen teknik özellikleri haiz alanları, d) Atık Takip Hizmet Sağlayıcısı (ATHS): Sistemin kullanımı sırasında mobil cihazların iģletilmesi sırasında, sahadaki araçlara ve araçların ait oldukları firmalara eğitim, destek ve danıģmanlık hizmeti verecek olan Türkiye de yerleģik kurum ya da iģletmeleri, e) Araç Takip Servis Sağlayıcısı (ATSS): Mobil Atık Takip Sisteminin altyapısında bulunan mobil cihazların montajı ve bakımı dâhil olmak üzere buradan gelen bilgileri toplayıp, Bakanlık sunucularına, Bakanlık tarafından belirlenmiģ iletiģim protokolünü kullanarak gönderecek, Türkiye de bulunan kurum ya da iģletmeleri, f) Atık taģıma araç lisansı: Bu Tebliğ ile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce atık taģımak amacıyla faaliyet gösteren firmalara ait araçlara verilen Ek-3 teki belgeyi, g) Atık taģıma firma lisansı: Bu Tebliğ ile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce atık taģımak amacıyla faaliyet gösteren firmalara verilen Ek-2 deki belgeyi, ğ) Bakanlık: Çevre ve ġehircilik Bakanlığını, h) Ġl Müdürlüğü: Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünü, ı) Çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi: 29/4/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen belgeyi,

66 i) ĠĢaretlemeler: Lisanslı araçlar üzerinde bulunması 31/3/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiģ ve tehlike sınıfını gösteren etiketlerin ADR nin güncel versiyonuna uygun iģaretleri, j) Mevzuat: 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuatı, k) Mobil cihaz: Atık taģıyan araçlar üzerine monte edilecek, araç konum bilgisi, aracın durumu, seyrine iliģkin bilgiler ile Ulusal Atık TaĢıma Formu bilgilerinin kaydedilmesini ve Araç Takip Servis Sağlayıcısına gönderilmesini sağlayan, en az bir GPS modülü, mobil iletiģim modülü ve veri giriģ panelinden oluģan cihazı, l) Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT): Her bir taģıma iģlemine iliģkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınması, atık yüklü araçların seyir halindeyken izlenmesi ve bu Ģekilde atık taģıma iģlemlerinin etkin bir Ģekilde denetlenmesi amacıyla hazırlanan sistemi, m) Özel atık: Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliğin Ek-IV ündeki Atık Listesinde yer alan ve üretici sorumluluğu ilkesinden hareketle, yönetimleri ayrı yönetmeliklerle düzenlenmiģ olan atık yağ, bitkisel atık yağ, atık akümülatör, atık pil, ömrünü tamamlamıģ lastikler, ömrünü tamamlamıģ araçlar ile atık elektrikli ve elektronik eģyaları, n) Seyyar konteyner: Kamyonun kasası üzerine monte edilip sökülebilen yekpare konteyneri, o) Tehlikeli atık: Yönetimleri özel mevzuat ile düzenlenmiģ olan özel atıklar ve tıbbi atık hariç olmak üzere Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliğin Ek-IV ündeki Atık Listesinde (*) ile iģaretlenmiģ atıkları, ö) Tıbbi atık: 22/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan atıkları, p) Tutarlılık kontrolü: Atığın oluģumundan bertarafı/geri kazanımına kadar olan süreçte; atığın miktarı, atığın kodu ve bu atığa ait Ulusal Atık TaĢıma Formu bilgilerinin, taģınan atık ile uyumunun kontrolünü, r) Ulusal Atık TaĢıma Formu (UATF): 14/3/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-9 unda yer alan ve il müdürlüklerince basılarak ücret karģılığı atık üreticisi veya yetkilendirilmiģ kuruluģlara verilen formu, s) Yetki belgesi: 11/6/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu TaĢıma Yönetmeliği kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kiģilere verilen belgeyi, ifade eder. Genel ilkeler MADDE 5 (1) Bu Tebliğ kapsamında belirtilen atıkların taģınmasında aģağıdaki kurallara uyulur. a) Bu Tebliğ kapsamında kullanılacak taģıtların (araçların), Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası TaĢımacılığına ĠliĢkin Avrupa AnlaĢması (ADR) nın 9 uncu bölümünde belirtilen hükümlerine uygun olması gerekir. Söz konusu taģıtların üretimi yurt içinde ise, bu taģıtların ADR ye uygun olduğunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilmiģ belge ile, yurt dıģından ithal edilmiģ taģıtlardan ise ilgili otoritesinden alınmıģ ADR ye uygunluk veya tip onay belgesi ile belgelendirilmesi gerekir. b) Bu Tebliğ kapsamındaki atıkların taģınmasında kullanılacak araçlar ve bu araçların bağlı bulunduğu firmalar için il müdürlüklerinden taģıma lisansı alınır. c) Bu Tebliğ kapsamında olan atıkların taģınması iģlemleri sırasında, MoTAT sistemi kullanılır. Bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak mobil cihaz takılmayan araçlar ile bu Tebliğ kapsamında olan atıklar taģınamaz.

67 ç) UATF de yer alan bilgiler, atık taģıyan araç üzerine monte edilecek olan mobil cihaz kullanılarak sisteme aktarılır ve aynı zamanda basılı UATF bu Tebliğin altıncı bölümü çerçevesinde doldurulup imzalanarak en az 5 yıl süreyle saklanır. d) Bu Tebliğ kapsamındaki atıkları taģıyan araçların MoTAT Sistemine kaydedilmesi ve bu araçlarla atık taģınması sırasında, taģınan atığa ait UATF nin çevrimiçi doldurulması esastır. Ayrıca taģınan atığa ait basılı UATF ler taģıma süresince lisanslı araçta bulundurulur. e) TaĢıma iģlemlerinde her bir atık için Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliğin Ek-IV ünde yer alan 6 haneli atık kodları kullanılır. f) Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliğin EK-IV ündeki Fotoğraf Endüstrisi Atıkları baģlığı altında yer alan atıklar ile tek seferde 50 kg altında taģınacak olan tıbbi atıklar hariç diğer atıklar için lisanslı araçla taģıma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu atıkların kayıt altına alınabilmesi için basılı UATF kullanılır ve atığın teslim edildiği lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisince kayıt altına alınır. g) Tıbbi atıkların taģınması esnasında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek- 1/c sinde yer alan küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluģları hariç atık miktarı gözetmeksizin UATF kullanılır. ğ) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere 50 kg altında olan atıkların kargo ile taģınması ancak uluslararası tehlikeli yük taģımacılığına iliģkin belge almıģ olan kargo Ģirketlerince yapılır. h) Bu Tebliğ kapsamında yer alan atıkların, bu maddenin birinci fıkrasının (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansı almıģ geri kazanım/bertaraf tesislerine lisanslı araçlarla taģınır. ı) Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının aynı amaçla ve aynı üretici/ithalatçı tarafından tekrar kullanımı amacıyla toplanarak taģınması üretici/ithalatçı sorumluluğunda olup, bu atıklar atık minimizasyonu olarak değerlendirildiğinden MoTAT kapsamında değildir. Ancak üretici/ithalatçı, bu atıkları taģımak amacıyla kullanacakları araç bilgilerini bulundukları ilin il müdürlüklerine taģıma öncesinde yazılı olarak bildirir. Atığın taģınmasını müteakip ise sevk irsaliyesi ve kantar fiģinin bir örneği üretici/ithalatçı tarafından bulunduğu ilin il müdürlüğüne gönderilir. i) Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının geri kazanım veya bertaraf amacıyla toplanması ve taģınması halinde bu maddenin (ı) fıkrası hükümleri uygulanmaz. j) Park halinde iken araçta atık bulunmaz. Ancak, mücbir sebepler veya arazi durumuna göre araç atıkla yüklü iken zorunlu olarak park edilmesi gerektiğinde, firma lisans dosyasında belirtilen ve Ek-IV te verilen özelliklere haiz araç park yerlerinde park edilir. Park alanında acil durumlara karģı güvenlik önlemleri alınır. k) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, atıklar araca yüklendikten sonra geri kazanım/bertaraf tesisine teslim edilme süresi 10 gündür. Mücbir hallerde bu süre 30 günü geçemez. l) Mobil cihazlar ve iletiģim altyapı hizmetleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiģ ATSS ler tarafından sağlanır. m) Mobil cihazları ve iletiģim altyapı hizmetlerinin sahadaki iģletim ve kullanım desteği ile eğitim hizmetlerini, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ATHS ler verir. n) Mevcut mobil cihazı ve iletiģim alt yapısı olan firmalar, Bakanlıkça talep edilen Ģartları ve gerekli entegrasyonu sağlaması durumunda bu cihazların kullanımına devam edebilir. o) Bakanlık sistemin iģletimi sırasında atık taģıyan firma ve araçlara teknik ya da iģletimsel destek vermez, bu hizmet destek ihtiyacının konusuna göre ATHS ya da ATSS ler tarafından sağlanır. ö) Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelikte tanımlanan ve 21/10/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Maddeler

68 Ġçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karara göre Hazine MüsteĢarlığınca belirlenen talimat ve tarife doğrultusunda mali sorumluluk sigortası yaptırılır. p) Atığın taģınması iģlemlerinde; ağırlık ölçümü sırasında ölçüm cihazlarından kaynaklanan atık ağırlığının % 5 inden fazla farklılıklar, hacim olarak ölçülen atıkların daha sonra kütle olarak ölçülmesinden kaynaklanabilecek dönüģüm farklılıkları, matbu ve imzalı UATF üzerindeki bilgiler ile MoTAT sistemi üzerindeki bilgilerin eģleģmesi ve atık kodunun belirlenmesindeki hataların tespiti amacıyla tutarlılık kontrolü yapılması esastır. r) Bu Tebliğ kapsamında kullanılacak ve ADR Bölüm 6 da tanımlanan kaplar (ambalajlar); akredite bir kuruluģ tarafından test edilmiģ ve UN numarası verilerek sertifikalandırılmıģ olmalıdır. Tehlikeli atıkların karayolu ile taģınmasında bu kaplar kullanılır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Yükümlülükler Bakanlığın merkez teģkilatının görev ve yetkileri MADDE 6 (1) Bakanlığın görev ve yetkileri aģağıda belirtilmiģtir. a) Atık taģıma esaslarını belirlemek. b) Mobil Atık Takip Sistemini oluģturmak. c) ATHS leri yetkilendirmek ve yükümlülüklerini yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda ATHS nin yetkisini iptal etmek. ç) Mobil cihazın özeliklerini belirlemek. d) Mobil cihaz için baģvuran ATSS lere yeterlilik vermek, yeterliliğini denetlemek ve ATSS nin yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi durumunda yetkisini iptal etmek. Ġl Müdürlüğünün görev ve yetkileri MADDE 7 (1) Ġl Müdürlüklerinin görev ve yetkileri aģağıda belirtilmiģtir. a) Atık taģıma lisansı almak üzere baģvuran firma ve araçlara, 19 uncu ve 20 nci maddelerde istenen bilgi ve belgeler doğrultusunda lisans vermek. b) Lisanslandırma iģlemlerini MoTAT Sistemi kullanarak gerçekleģtirmek, firma ve araçları kayıt altına almak. c) Firma ve firmaya bağlı her bir araç için ayrı ayrı lisans belgesi düzenlemek. ç) UATF stok ve satıģ bilgilerini MoTAT Sistemini kullanarak kayıt altına almak. d) MoTAT Sistemini kullanarak UATF leri ücreti karģılığında atık üreticisine veya yetkilendirilmiģ kuruluģlara vermek. e) Araçları yılda en az 1 kez denetlemek, denetimler sonucu lisans koģullarına uymayan firma ve araçların lisansını iptal etmek, lisans verilen ve lisansı iptal edilen firma ve araç bilgilerini Bakanlığa bildirmek. f) 5 inci maddede esası belirtilen tutarlılık kontrolünü yapmak. g) Atık taģıma lisansı almak üzere baģvuran firmanın talebine istinaden araçla taģınabilecek olan atık kodlarını belirlemek. Geri kazanım ve bertaraf tesislerinin görev ve yetkileri MADDE 8 (1) Bakanlıktan lisans almıģ geri kazanım ve bertaraf tesislerinin görev ve yetkileri aģağıda belirtilmiģtir. a) Sadece UATF olan atıkları tesise kabul etmek. b) 5 inci maddede belirtilen tutarlılık kontrolünü yapmak ve tutarsızlık durumunda il müdürlüğüne bildirmek. c) Kontrol edilen UATF bilgilerini MoTAT sistemi üzerinden de onaylamak. ç) UATF lerin ilgili bölümlerini doldurmak ve altıncı bölümde tanımlanan prosedüre uymak. Atık üreticisinin yükümlülükleri MADDE 9 (1) Atık üreticisinin yükümlülükleri aģağıda belirtilmiģtir.

69 a) Bağlı oldukları il müdürlüklerine baģvurarak, Bakanlık veri tabanına kayıt olmak. b) Atıkların araca yüklenmesi iģlemi ile birlikte mobil cihaz kullanılarak girilen bilgilerin basılı ve ıslak imzalı olan UATF ile aynı olduğunu kontrol etmek ve onaylamak. c) Bakanlık çevrimiçi uygulamalarını kullanarak, tesislerine ait UATF bilgilerini görmek, kontrol etmek ve uyuģmazlık durumunda bağlı oldukları il müdürlüğüne durumu bildirmek. ç) Atık taģıma iģlemini yapacak olan lisanslı firmanın ve bu firmaya bağlı aracın lisans belgelerini kontrol etmek, atık taģıma lisansı olmayan veya lisans süresi biten firmalar ve araçlar ile taģıma iģlemi yapmamak, bu tür firmaların tespit edilmesi durumunda il müdürlüğüne bilgi vermek. d) UATF leri il müdürlüklerinden temin etmek, ilgili bölümlerini doldurmak ve altıncı bölümde tanımlanan prosedüre uymak. Atık taģıma firmalarının yükümlülükleri MADDE 10 (1) Atık taģıma firmalarının yükümlülükleri aģağıda belirtilmiģtir. a) Ġl müdürlüklerinden atık taģıma firma/araç lisansı almak ve bu Tebliğle belirlenen Ģartlara uymak. b) Araçlara mobil cihaz taktırmak ve kullanmak. c) ATHS lerle koordineli çalıģmak. ç) Atık taģıyan araçlar için ADR mevzuatı yükümlülüklerini yerine getirmek. d) UATF lerin ilgili bölümlerini doldurmak ve altıncı bölümde tanımlanan prosedüre uymak. e) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ö) bendinde belirtilen mali sorumluluk sigortasını yaptırmak. Araç takip servis sağlayıcılarının görev ve yükümlülükleri MADDE 11 (1) ATSS lerin görev ve yükümlülükleri aģağıda belirtilmiģtir. a) Sistem kapsamında mobil cihazların iletiģim altyapısını sağlamak ve sürdürmek. b) Araç takip sistemleri ve mobil teknolojiler konusunda uzmanlıklarını belgelemek ve Bakanlıktan yetki almak. c) Üzerinde Bakanlık tarafından belirlenecek özellikteki UATF yazılımı yüklenmiģ, araç konum ve araç seyir bilgilerini alıp iletebilecek mobil cihaz ve bileģenlerini tedarik etmek, cihazın montajını yapmak veya yaptırmak. ç) Türkiye genelinde, cihazlara teknik destek sağlayacak yeterli servis ağını kurmak. d) Takılan mobil cihazların tanımlayıcı bilgileri ve lisanslı araç kimlik bilgilerini Bakanlık internet tabanlı uygulamalarını kullanarak girmek ve eģleģtirmek. e) Araçlardan toplanan bilgilerin gizliliği sağlanmak ve Bakanlık tarafından belirlenen kurallara uygun olarak Bakanlık sunucularına aktarmak. f) Veri kaybı yaģanmaması için gerekli önlemleri almak. Atık takip hizmet sağlayıcılarının görev ve yetkileri MADDE 12 (1) ATHS lerin görev ve yetkileri aģağıda belirtilmiģtir. a) Sistemin sahadaki uygulaması sırasında gerekli olan kullanıcı eğitimlerini vermek, iģletimsel destek hizmetlerini sunmak ve kullanıcılardan gelen talepleri cevaplandırmak. b) Lisanslı firma yetkilileri ve lisanslı araç sürücülerine mobil cihaz kullanımı eğitimlerini vermek. c) Verilen eğitimlere iliģkin belge düzenlemek, Bakanlık internet tabanlı uygulamalarını kullanarak bu belgeye ait bilgileri Bakanlığa bildirmek. ç) Bakanlık bünyesindeki atık taģıma uygulamalarının eğitimini; lisanslı atık taģıma firmalarına, lisanslı araç sürücülerine, geri kazanım ve bertaraf tesislerine vermek. d) Lisanslı araç ve araç üzerinde bulunan mobil cihaz arızalarında arızayı kayıt altına almak, arıza kaydını müteakip durumu MoTAT sistemi üzerinden en geç 1 saat içinde

70 Bakanlığa raporlamak, acil durumlarda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurumlara bildirimde bulunmak. e) Firmalar ile Sistem Abonmanlık SözleĢmelerinin imzalanması ve takibini gerçekleģtirmek. f) Abonelik süreçlerinde oluģan problemleri Bakanlığa bildirmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mobil Atık TaĢıma Sistemi Sistemin genel tanımı MADDE 13 (1) Sistem, her bir taģıma iģlemine iliģkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınmasını, yüklü araçların seyir halindeyken takip edilmesini ve bu Ģekilde atık taģıma iģlemlerinin etkin bir Ģekilde izlenmesi ve denetlenmesini hedeflemektedir. (2) MoTAT sistemi, Atık TaĢıma Firma Lisansı ve Atık TaĢıma Araç Lisansı verilmesi aģamasından itibaren Bakanlık ilgili birimleri, il müdürlükleri, atık üreticileri, lisanslı atık taģıma firmaları ve lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerince atıkların taģınması sırasında kullanılır. (3) Sistem kapsamında; atık taģıma firmalarının ve araçlarının lisansları çevrimiçi olarak kayıt altına alınır, UATF bilgileri mobil cihazlar kullanılarak sisteme girilir, yüklü araçlar seyir halindeyken takip edilir, kayıt altına alınan UATF ler lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesislerince denetlenerek onaylanır. Lisanslandırma iģleminde kullanılacak sistem MADDE 14 (1) Lisanslandırma iģlemlerinde; a) Firma ve bu firmalara bağlı araçlara, il müdürlüklerince mobil atık takip sistemi kullanılarak lisans verilir. b) Firma ve araç bilgilerinin sisteme girilmesinden sonra sistem tarafından otomatik olarak lisans numarası üretilir. c) Lisansa iliģkin tüm bilgi giriģi yapıldıktan sonra matbu lisans belgesi çıktısı sistem üzerinden alınarak imzalanır ve firmaya teslim edilir. TaĢıma iģlemleri sırasında kullanılacak sistem MADDE 15 (1) TaĢıma iģlemlerinde; a) TaĢıma iģlemleri baģlamadan önce mobil cihaz kullanılarak UATF bilgilerinin girilmesi esastır. Atık üreticisinin atığı teslim ettiği veya araç sürücüsünün atığı teslim aldığı coğrafi noktada, taģınacak atık ve atığın gideceği geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesise iliģkin bilgiler mobil cihaz kullanılarak sisteme girilir. b) Teknik aksaklıklar nedeni ile mobil cihaz kullanılarak sisteme girilmeyen UATF kayıtları, atığın araca yüklenmesini takip eden en geç 12 saat içinde ve atık geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesise ulaģmadan Bakanlık tarafından sağlanan internet tabanlı uygulama kullanılarak taģıma firması tarafından sisteme girilir. c) Çevrimiçi taģıma uygulaması kullanımı için atık taģıma firmasına il müdürlüklerince lisans aģamasında verilen kullanıcı kodu ve Ģifresi kullanılır. ç) Mobil cihaz kullanılmadan internet tabanlı uygulama ile yapılan veri giriģleri için ilgili firma teknik aksaklığı belgelemekle yükümlüdür. Bakanlık ve il müdürlükleri bu Ģekilde yapılan giriģleri inceler ve uygunluğu konusunda karar verir. Uygun bulunmayan giriģ ve taģıma iģlemleri için 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddesi doğrultusunda idari yaptırım uygulanır. d) Araç, geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesise ulaģtığında yapılan atık teslimatı mobil cihaz kullanılarak Bakanlığa bildirilir. BoĢaltma iģlemleri sırasında mobil cihaz kullanılarak girilen bilgiler geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesisin yetkili kullanıcıları tarafından onaylanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Lisanslandırma ĠĢlemleri

71 Firmaların ve araçların lisanslandırılmasında genel kurallar MADDE 16 (1) Atık taģıyan firma ve araçların lisanslandırılmasında aģağıdaki hususlara uyulur. a) Atık taģıma firma lisansı ve atık taģıma araç lisansı gerçek ve tüzel kiģiler için düzenlenir. Bu Tebliğ kapsamında yer alan atıkları taģımak isteyen gerçek ve tüzel kiģiler kullanacakları aracın bu iģe uygunluğunu gösteren ve 19 uncu ve 20 nci maddelerinde listelenen bilgi, belge ve dokümanlarla birlikte ilgili il müdürlüğüne baģvurur ve lisans alır. b) Lisans baģvurusu yapılan araçlarda, teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenen mobil cihaz bulundurulur. c) Firma lisans süresi 5 yıldır. Bu süre sonunda lisans için gerekli Ģartların halen sağlandığının belgelenmesi ve firmanın talep etmesi halinde aynı Ģartlar altında yenilenir. Firmaya bağlı araç lisansı geçerlilik süresi, firma lisansı geçerlilik süresini aģamaz. ç) Lisans yenileme baģvuruları mevcut lisansın bitiģ tarihinden en az 45 gün öncesinde ilgili il müdürlüğüne yapılır. Lisans süresinin bitmesi halinde yeni lisans belgesi düzenlenene kadar taģıma iģlemi yapılamaz. d) Firma lisansı ve araç lisansı ücretleri her yıl Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü tarafından belirlenir. Mevcut firma lisansına sonradan eklenen her araç için araç lisans belgesi ücreti alınır. Yeni eklenen araç lisanslarıyla birlikte firma lisansı yenilenir ancak firma lisans süresi uzatılmaz ve firma lisans ücreti tekrar alınmaz. e) Firma ve firmaya bağlı her bir araç için Ek-II ve Ek-III te örnekleri verilen lisans belgeleri il müdürlüklerince MoTAT sistemi kullanılarak ayrı ayrı düzenlenir. f) Mevzuata aykırı fiillerden dolayı firma lisansının iptal edilmesi durumunda firma lisansına bağlı tüm araç lisansları da iptal edilir. Lisansı iptal edilen firmaya iptal tarihinden itibaren 6 ay süreyle yeni lisans belgesi düzenlenmez. g) Firma lisansı alınabilmesi için en az bir araç için lisans alınması zorunludur. Tek baģına firma lisansı ya da tek baģına araç lisansı verilemez. ğ) Atık taģıma firma lisansı ve atık taģıma araç lisansı devredilemez. Lisans alma Ģartlarında bir değiģiklik olması durumunda lisans yenilenir. h) Firma lisansı, firmanın merkez adresinin ticaret sicile kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünce düzenlenir. Bu lisansa bağlı olmak koģuluyla, atık taģıyacak araçlar için taģıma lisansı farklı bir il müdürlüğünce düzenlenebilir. Yeni düzenlenen araç lisansına iliģkin bilgiler firma lisansını veren il müdürlüğüne MoTAT sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gönderilir. Firma lisans belgesi yeni eklenen araç lisanslarını da içerecek Ģekilde firma lisansının verildiği il müdürlüğünce yenilenir. ı) Firma, lisans ile birlikte bağlı olduğu Ġl Müdürlüğünden MoTAT sistemini kullanabilmek için gerekli olan kullanıcı kodu ve Ģifre bilgilerini alır. i) Firma, atık taģıma iģlemleri sırasında kendisinden talep edilen bilgileri MoTAT sistemini kullanarak bildirir ve Bakanlık ile temel iletiģimini bu sistem üzerinden gerçekleģtirir. j) Firma, MoTAT sistemi kullanılarak bildirilen her türlü bilgiden sorumludur ve araçlara takılı olan mobil cihaz kullanılmadan yapılan veri giriģleri için arızayı belgelemesi gerekir. k) Firma, taģıdığı yükün özelliğine göre araçlarında Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile TaĢınması Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiģ ve tehlike sınıfını gösteren etiketleri ve ADR nin güncel versiyonuna uygun iģaretleri kullanır. l) TaĢıma lisansı alan firmalar, araç lisansına yeni atık kodu eklenmesi talebini, aracın lisans alımı tarihini takip eden 30 günden sonra yapabilir. Yeni atık kodu eklenmesi durumunda firma lisansı ve araç lisansı süreleri uzatılmaz ve lisans ücreti alınmaz. Lisans alacak firmalarda aranacak Ģartlar MADDE 17 (1) TaĢıma Lisansı alacak firmalarda aģağıdaki Ģartlar aranır.

72 a) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak verilmiģ yetki belgesine (C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3) sahip olmak. b) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinde geçen hükümlere göre güvenlik danıģmanı bulundurmak. c) Atıkların taģınmasında Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerli olup, söz konusu Yönetmeliğin 8 inci bölümünde verilen yükümlülükleri sağlamak. Lisans alacak firmaların araçlarında ve bu araçlarda çalıģtırılacak sürücülerde aranacak Ģartlar MADDE 18 (1) Lisans alacak araçlar için aģağıdaki Ģartlar aranır. a) Atık taģıma lisansı düzenlenecek olan aracın, Karayolu TaĢıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak verilmiģ geçerli yetki belgesine kayıtlı olması gerekir. b) Atık taģıma iģlemi taģınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap/bölme içinde taģınacak atıkların kod numaralarının aynı olması gerekir. Farklı atıklar Varil/IBC gibi ambalajlar ile taģınmak koģuluyla aynı araçta taģınabilir ancak bu atıkların tehlikelilik özellikleri risk yaratmayacak ve birbirleri ile reaksiyona girmeyecek Ģekilde gerekli tedbirler alınır. Tıbbi atıkların taģınacağı araçların teknik özellikleri Ek-V de yer almaktadır. Tıbbi atıklar diğer atıklarla birlikte aynı araçta taģınamaz. Tıbbi atık taģıma aracı ile baģka atık taģınamaz. c) TaĢınan atığa uygun iģaretler taģıma sırasında araca takılır. Tankerlerde her bölmede bulunan farklı atıklar için uygun iģaretlemeler bulundurulur. ç) TaĢınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliğini içeren bilgi ve acil durumda kullanılacak gerekli malzeme, lisans baģvurusu sırasında ve her bir taģıma iģleminde araçta bulundurulur. d) Atık taģıyacak araçların model yaģı 10 dan büyük olamaz. Karayolu Trafik Yönetmeliği nde yer alan M kategorisi araçlar ve O kategorisi araçlar hariç motorsuz araçlara lisans belgesi düzenlenmez. e) O sınıfı römorklu (dorse) araçlar kullanılarak yapılacak taģıma iģlemleri için römorka lisans belgesi düzenlenir. Römorku çekecek çekici için lisans belgesi düzenlenmez ancak çekiciye iliģkin bilgiler MoTAT sisteminde kayıt altına alınır ve plakası araç lisans belgesinde belirtilir. Römorklar kayıtlı çekiciler dıģında baģka çekicilerle kullanılamaz. f) Sıvı atıkların tanker ile taģınması durumunda, taģıma araçlarının kasa veya tankları; sızdırmaz, koku önleyen ve kolaylıkla temizlenebilir nitelikte olması gerekir. g) TaĢımanın variller içinde yapılması durumunda; variller palet üzerinde sabitlendikten sonra araçlara yüklenir. Tıbbi atık taģıma araçları hariç diğer araçların zemininin taģınan atığın toplam hacmine göre sızıntıyı toplayabilecek mazgal yapısı ile donatılması gerekir. ğ) TaĢımanın panelvan tipi araçlarla yapılması durumunda; sürücü ile atık taģınan bölüm atıktan kaynaklanan risklere karģı izole edilir. Bu araçlarda atığın taģındığı yük kısmının üzerinde bir havalandırma bulundurulur. h) Atık, dökme olarak taģınması durumunda sızdırmaz konteyner türü kasa ile taģınır. Dökme olarak atığın taģınması esnasında baģka bir atık taģınamaz. ı) TaĢımada konteyner kullanılması halinde konteynerlerin zemini sızıntılara karģı yüksekliği en az 10 cm olan ızgara sistemi ile donatılır. Konteynerlere lisans düzenlenmemekle birlikte kayıt altına alınması amacıyla konteyner üzerine il müdürlüklerince belirlenen sıra numarası dikey yüksekliği en az 20 cm olacak Ģekilde firmalarca yazdırılır. Konteynerlere verilecek sıra numaraları taģıma firma lisans no-konteyner sıra no Ģeklinde düzenlenir. i) Dökme olarak atık taģınan konteynerlerde, IBC lerde ve tankerlerde farklı bir atığın taģınması halinde 29/1/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği hükümlerine göre temizleme iģlemi yapılır.

73 j) Araçlarda gerekli koruyucu malzeme olarak eldiven, önlük, emniyet gözlüğü, emniyet ayakkabısı, kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı, saçılma ve dökülmelere karģı sıvı atık temizleme kiti bulundurulur. Bu kitler dökülen atığın yayılmasını engelleyici ve sıvı atığı emen aparatlar içerir. k) Acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere iliģkin talimatname araçlarda bulundurulur. l) Tıbbi atık taģıma aracı hariç olmak üzere taģıma aracı kasasının veya tankerin yanlarında ve arka kısmında olmak üzere dikey yüksekliği en az 20 cm olan Atık TaĢıma Aracı ibaresi bulundurulur. Bu ibarenin altında taģınan atığın kategorisi, Ek-1 de yer alan listedeki baģlıkları içeren portatif yazı bulundurulur. Firma logosu ve reklamları tehlikelilik iģaretlerini kapatacak büyüklükte olamaz. Tıbbi atık taģıyacak araçların renklerin, araç üzerinde bulunacak yazıların ve amblemin 22/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olması gerekir. m) Lisans baģvurusu yapılan araçlarda, Bakanlık tarafından onaylanmıģ bir ATSS tarafından sağlanmıģ olan mobil cihazın bulunması ve araç sürücülerinin yetkili bir ATHS tarafından gerekli eğitimleri almıģ olması gerekir. n) Açık kasalı taģıma araçlarında atık yüklendikten sonra üzeri ağ, branda gibi malzeme ile kapatılır. o) Tıbbi atıkların taģınmasında O sınıfı römorklu (dorse), panelvan tipi, açık kasalı araçlar ile konteyner kullanılmaz. Tıbbi atıklar dökme Ģeklinde taģınmaz. (2) Lisans alacak araç sürücüleri için aģağıdaki Ģartlar aranır. a) Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile TaĢınması Hakkında Yönetmelik gereği, SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması. b) Atık taģımacılığı yapmak için eğitim sertifikasına sahip olunması. c) Acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere iliģkin talimatnameler konusunda eğitimli olunması. ç) Mobil cihazın kullanımı konusunda eğitim alınmıģ olması. Firma lisansı baģvurusunda istenen belgeler MADDE 19 (1) Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için il müdürlüklerine yapılacak baģvurularda aģağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulur. a) Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası. b) Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası. c) Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri. ç) Lisans alacak araçların plakalarını ihtiva eden firma yetkililerince imzalı yazı. d) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmıģ geçerli yetki belgesi örneği (noter tasdikli) (C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3). e) Tehlikeli Maddeler Ġçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar doğrultusunda yapılan mali sorumluluk sigortası. f) Ġl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler. Araç lisansı baģvurusunda istenen bilgi ve belgeler MADDE 20 (1) Araç lisansı için il müdürlüklerine yapılacak baģvurularda aģağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulur. a) Aracın ait olduğu firmanın/ģahsın adı, adresi ve telefon numarası. b) Araç ruhsat fotokopisi. c) TaĢınacak atıkların, Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliğin EK-IV üne göre atık kodları listesi. ç) Aracın TaĢıyabileceği Tehlikeli Atık Sınıfları (Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliğin Ek-III ünde yer alan A-Tehlikeli Kabul Edilen Atıkların Özellikleri-H kodları). d) Atığın taģınacağı ambalaj türü.

74 e) TaĢınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği. f) Olabilecek kazalara karģı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler listesi ve acil müdahale planı. g) Araçlara monte edilmiģ mobil cihaza iliģkin satıģ sözleģmesi, çalıģır durumda olduğunu gösterir test sonuçları ve kullanıcı eğitim belgeleri. ğ) Atık taģıyacak her bir araç için aracın trafiğe çıkma ve tehlikeli madde taģıması konusunda uygunluğunu gösteren, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca yetkilendirilmiģ periyodik araç muayenesi ve yola elveriģlilik muayene hizmeti veren kurum/kuruluģlarca düzenlenen uygunluk belgesi. h) Araç sürücülerinin ad-soyadı, TC kimlik numarası, SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesi, sürücü ehliyet fotokopisi, telefonu ve e-posta adresi. ı) Sürücülerin, aracın bağlı bulunduğu firmada çalıģtığını gösterir sigorta kayıtları. i) Tıbbi atık taģıma aracının bu tebliğin Ek-V inde belirtilen teknik özelliklere sahip olduğunu gösteren teknik rapor. j) Ġl müdürlüğü gerekli görmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler. BEġĠNCĠ BÖLÜM Araç Takip Servis Sağlayıcıları ile Atık Takip Hizmet Sağlayıcılarının Nitelikleri ve Yetkilendirilme Araç takip servis sağlayıcılarının nitelikleri MADDE 21 (1) ATSS lerin nitelikleri aģağıda belirtilmiģtir. a) Ülke genelinde bir defada en az 500 araçlık sistem teslimatını yapmıģ olmak ve bunu belgelemek. b) Bir sistemde en az mobil birimin aktif olarak kullanılmakta olduğunu belgelemek. c) ISO 9001, ISO ve ISO belgelerine sahip olmak. ç) Mobil birimlerde E-mark belgesi bulundurmak. d) Türkiye genelinde bütün büyük illerde ve toplamda en az 50 ilde sözleģmeli yetkili servisi bulunmak. e) Mobil birimlerin tesisi ve desteği için yetkili servislerde eğitimli personel bulundurmak. Atık takip hizmet sağlayıcılarının nitelikleri MADDE 22 (1) ATHS lerin nitelikleri aģağıda belirtilmiģtir. a) 12/11/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre DanıĢmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Çevre DanıĢmanlık Yeterlilik Belgesi ile atığın toplanması, taģınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesini kapsayan atık yönetimi konusunda en az 3 yıllık deneyime sahip olmak. b) Kullanıcı hataları ve talepleri için yedi gün yirmi dört saat çalıģacak, çağrı merkezine sahip olmak. c) ATHS de 7/24 acil yardım ve teknik destek alanlarında çalıģtırmak üzere bilgi iģlem, kimya ve çevre konularında uzmanlaģmıģ, araç takip sistemi ve tehlikeli kimyasallar konularında eğitilmiģ en az 3 çevre görevlisini bünyelerinde bulundurmak. ç) Gerekli eğitimleri verebilecek nitelikte eğitimci kadrosuna sahip olmak ya da bu nitelikteki kiģileri istihdam etmek. d) Eğitim belgesi düzenlemek. Araç takip servis sağlayıcıları ve atık takip hizmet sağlayıcılarının yetkilendirilmesi

75 MADDE 23 (1) 21 inci ve 22 nci maddelerinde belirtilen nitelikleri sağlayan ve bunu belgeleriyle birlikte Bakanlığa sunan ATSS ve ATHS ler Bakanlıkça yetkilendirilir. ALTINCI BÖLÜM Ulusal Atık TaĢıma Formu (UATF) Bulundurma Zorunluluğu ve Kullanımı Ulusal Atık TaĢıma Formu MADDE 24 (1) Bu Tebliğ kapsamında belirlenen atıkların taģınması sırasında UATF kullanılır. (2) UATF ler çevrim içi olarak MoTAT sistemi kullanılarak sisteme aktarılır. Ancak basılı UATF ler de taģıma süresince araçta bulundurulur. (3) UATF ler atık üreticileri veya yetkilendirilmiģ kuruluģlarca il müdürlüklerinden ücreti mukabili temin edilir. Ulusal atık taģıma formlarının kullanımı MADDE 25 (1) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atık taģıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeģil, (E) formu sarı renktedir. Atık üreticisi ve taģıyıcı tarafından ülke içi taģımada (Ek 9-A) da yer alan (A), (B), (C), (D) formları, uluslararası taģımada ise (Ek 9-B) de yer alan (A), (B), (C), (D), (E) formları doldurulur. (A), (C) ve (E) formları iki nüsha halinde düzenlenir. Bu formlardan; a) (D) formu taģıma baģlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe gönderilir. b) (A), (B), (C), (E) formları taģıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taģıyıcıya verilir. c) (E) formu uluslararası taģımada, taģıyıcı tarafından gümrük çıkıģında Bakanlığa bir nüshası gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir. ç) (A), (B) ve (C) formu taģıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taģıyıcıda kalır ve bir nüshası üreticiye teslim edilir. d) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kiģi veya kuruluģ tarafından imzalanarak alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra valiliğe gönderilir. e) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra geri kazanım veya bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir. (2) Gönderilen ve alınan tüm taģıma formları, üç yıl süre ile saklanır ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulur. YEDĠNCĠ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Atıkların karayolunda taģınması esnasında yapılacak denetimlerin esasları ve uygulanacak idari yaptırımlar MADDE 26 (1) Atıkların karayolunda taģınması esnasında Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik ile kamu kurumları arasında protokoller ile düzenlenen yol denetimleri sırasında aģağıdaki belgeler ve araçta bulunması zorunlu malzemeler kontrol edilir. a) Ġl müdürlüğü tarafından araca ve bağlı bulunduğu firmaya verilen lisans belgelerinin noter tarafından onaylanmıģ bir örneği. b) Ġlk yardım ve müdahaleye iliģkin bilgileri içeren acil durum talimatnamesi. c) TaĢıyacağı atığın adı ve özelliğine göre kaza anında yapılacak ilk yardım ve müdahalede gerekli olan malzeme ve gereçler. ç) Aracı kullanan sürücünün atık taģımacılığına iliģkin yetkili kurum/kuruluģlardan almıģ olduğu SRC5 mesleki yeterlilik belgesi. d) TaĢınan atık için düzenlenen UATF.

76 e) Aracın Karayolu TaĢıma Yönetmeliği hükümlerine uygun yetki belgesi kaydı. f) ADR nin Bölüm sine uygun bilgi ve belgeler. Ġdari yaptırımlar MADDE 27 (1) Bu Tebliğde yer alan yükümlülüklere uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda yer alan ilgili yaptırımlar uygulanır. Mevcut atık taģıma firma ve araç lisansları GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) Mevcut atık taģıma lisansı olan firmalar ve araçlar, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde lisanslarını bu Tebliğe uygun olarak yeniler. Mobil cihaz taktırılması zorunluluğu GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce lisans almıģ olan firmaların araçlarına bu Tebliğin yürürlüğe girmesini müteakip 1 yıl içinde mobil cihazı taktırılır ve gerekli eğitimlerin alınması sağlanır. Yürürlük MADDE 28 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 29 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve ġehircilik Bakanı yürütür. ATIK KATEGORĠLERĠNE GÖRE ATIK KODLARI Ek-I Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik Ek-IV Atık Listesine göre TEHLĠKELĠ ATIKLAR (TA) Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik Ek-IV Atık Listesinde (*) iģaretli kodlar ÖZEL ATIKLAR Atık Yağ (AY) Bitkisel Atık Yağ (BAY) Atık Akümülatörler (APA) Ömrünü TamamlamıĢ Lastik(ÖTL) PCB/PCT Atıkları Elektrik Elektronik Ekipman Atıkları (EEEA)

77 TIBBĠ ATIKLAR (TıA) Ek-II T.C... VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ATIK TAġIYAN FĠRMALAR ĠÇĠN LĠSANS BELGESĠ 1- Firmanın bilgileri: 2- Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi ve telefon numarası: Ad: Adres: Telefon: 3- Tehlikeli yük taģımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı: 4- Lisans alan araçların plakaları: 5- Tehlikeli yük taģımacılığı eğitim sertifikasına sahip sürücü sayısı: 6- TaĢınacak tehlikeli yüklerin tehlike sınıf numaraları: 7- TaĢınacak tehlikeli atık kodları (AYGEĠY Ek-4) Yukarıda belirtilen firma, ulusal/uluslararası tehlikeli yük taģımacılığında 7 nci maddede verilen (veya ekli liste ile birlikte verilen) atıkları taģımak için gerekli teknik

78 özelliklere ve donanımlara haiz araçlara sahiptir. Bu belge tarihine kadar geçerlidir. FĠRMA LĠSANS NO: NOT: Lisans verilen firmanın sahiplerinde veya sahip oldukları araçlarda değiģiklik olduğunda, lisansın geçerlilik süresi sona erdiğinde lisans belgesi Valiliğe (Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğüne) geri gönderilir. Ek-III T.C... VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ATIK TAġIYAN ARAÇLAR ĠÇĠN LĠSANS BELGESĠ 1-Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası, lisans numarası: 2- Araç lisans kategorisi: 3-Aracın tipi: 4-Plaka numarası ve (varsa) Ģasi numarası: Bu (römork) dorse sadece aģağıda belirtilen çekiciler ile çekilebilir 5-Araç sahibinin adı, iģ adresi ve telefon numarası: 6- TaĢınacak tehlikeli yüklerin tehlike sınıf numaraları: 7- TaĢınacak tehlikeli atık kodları (AYGEĠY Ek-4) Yukarıda belirtilen araç, ulusal/uluslararası tehlikeli yük taģımacılığında 6 ncı

79 maddede verilen (veya ekli liste ile birlikte verilen) atıkları taģımak için gerekli özelliklere sahiptir. Bu belge tarihine kadar geçerlidir. ARAÇ LĠSANS NO: NOT: 1- Her araç için ayrı bir lisans alınacaktır. 2-Araç servisten çıkarıldığında, araçta bir değiģiklik yapıldığında, 4üncü maddede belirtilen Ģahısların dıģında diğer kiģilere devredildiğinde, lisansın geçerlilik süresi sona erdiğinde lisans belgesi Valiliğe (Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü) geri gönderilecektir. Ek IV Atık TaĢıma Araç Park Yeri Teknik Özellikleri 1- Tehlikeli Madde TaĢımacılığında Ġzlenecek Güzergahlar ve Park Yerleri ile ilgili olarak, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı nca yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayollarında TaĢınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre, Tehlikeli madde yüklü taģıtların izleyeceği güzergahlar ve park yerleri ile depolar, ADR nin 8.4 bölümüne uygun olarak yapılacaktır. 2- Park alanının etrafı çevrili olmalıdır. 3- Park alanları konut alanlarının içinde olmamalıdır. 4- Tehlikeli atık taģıyan araçlar belirlenmiģ olan park yerleri dıģındaki alanlara, meskun mahallere geliģigüzel park edilemez. Ek V Tıbbi atık taģıma araçlarının teknik özellikleri Tıbbi atıkların toplanması ve taģınması için kullanılan araçlarda aģağıdaki Ģartlar aranır. a) Atıkların yüklendiği kısmın tamamen kapalı yapılması. b) SıkıĢtırma mekanizmasının bulunmaması. c) ġoför mahalli ile atık yükleme kısmı arasında boģluk bulunması. d) Atık yükleme kısmının kaza halinde zarar görmemesi için sağlam yapılması. e) Atık yükleme kısmının iç yüzeyinin paslanmaz, kolaylıkla temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen düzgün yüzeyli olması. f) Dik köģeler içermemesi, kesiģen yüzeylerin yumuģak dönüģlerle birbirine birleģmesi,

80 g) Sağ, sol ve arka yüzeylerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli Uluslararası Biyotehlike amblemi ile siyah harfler ile yazılmıģ DĠKKAT! TIBBĠ ATIK ibaresinin bulunması. h) DıĢ yüzeyinin turuncu renge boyanması. [R.G. 18 Ocak ] Devlet Personel BaĢkanlığından: KAMU PERSONELĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 3) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanun ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen Geçici 32 nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde, 12 Mart 1971 tarihinden 22/3/2011 tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari iģlemler veya Yüksek Askeri ġura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden iliģiği kesilenlerden, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hak sahibi olduklarına karar verilenlerin Devlet Personel BaĢkanlığınca atama teklifleri yapılmıģtır. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluģları emrine atama teklifi yapılan AraĢtırmacı (6191) kadro unvanlı personele iliģkin olarak ilgili kurum ve kuruluģlar ile personelden BaĢkanlığımıza intikal ettirilen konularda kamu kurum ve kuruluģları arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aģağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüģtür. 1) Söz konusu personelin; a) AraĢtırmacı (6191) unvanıyla atanabilmesi açısından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki Ģartları taģıması gerektiği, b) Atama teklifinin yapılmasını müteakip göreve baģlaması ile birlikte 926 sayılı Kanunun Geçici 32 nci maddesinde belirtildiği üzere aylık ve diğer mali haklar haricinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olacağı, c) Ġlk aylığa göreve baģladığı günden itibaren hak kazanacağı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten göreve baģladığı tarihe kadar geçen süre için aylık ödenmeyeceği, d) Zorunlu emeklilik tarihinin Milli Savunma Bakanlığından (ilgili Kuvvet Komutanlıklarından) daha önce temin edilen formlarda belirtilen tarih olacağı, e) Göreve baģladığı yıl için yıllık izin kullanma hakkı bulunmakta olduğu, göreve baģlamadan önceki yıl için yıllık izin hakkı bulunmadığı, f) Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluģlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluģlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmıģ hak aylıklarının hesabında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği, g) Devlet memurluğuna ilk defa atanması sebebiyle ilk atamada harcırah ödenmesinin mümkün olmadığı, h) Kurum içi yer değiģikliği ve il değiģikliği taleplerinin çözümlenmesinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde atanan kurumun takdirinde bulunduğu, 2) 926 sayılı Kanunun Geçici 32 nci maddesi gereğince Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfında ihdas edilen AraĢtırmacı (6191) unvanlı kadroların atama teklifi iģlemi ile birlikte 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ekli cetvellerinin ilgili bölümüne eklenmiģ sayılacağı, 3) Kamu kurum ve kuruluģlarının, AraĢtırmacı (6191) unvanlı kadrolarına atama teklifi yapılan personelin atama, göreve baģlama veya baģlamama iģlemlerini, tamamlanmasını müteakip Devlet Personel BaĢkanlığına ivedilikle bildirmeleri gerektiği,

81 4) AraĢtırmacı (6191) unvanlı kadroların bağlı olduğu teģkilatın (merkez, taģra veya döner sermaye) belirlenmesi hususunun atama teklifi yapılan kurum ve kuruluģun takdirinde bulunduğu, 5) AraĢtırmacı (6191) unvanlı personele 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerinin uygulanamayacağı, 6) 926 sayılı Kanunun Geçici 32 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih ile ilgili personelin atama teklifinin yapıldığı Kurumda göreve baģladığı tarih arasındaki kesenek ve kurum karģılıkları ve emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri ile ek göstergelerinin ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespiti ile atama teklifinin yapıldığı Kurum tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gerektiği, 7) AraĢtırmacı (6191) kadro unvanıyla kurumlarında göreve baģlayan personelin kurum değiģtirmesi, istifası, vefatı halinde veya herhangi bir nedenle kadronun boģalması halinde bu kadronun baģka bir iģleme gerek kalmaksızın iptal edilmiģ sayılacağı, buna iliģkin bilgilerin Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilmesi gerektiği ve bu durumda söz konusu personelin AraĢtırmacı (6191) unvanlı kadroya herhangi bir Ģekilde yeniden atanmasının mümkün bulunmadığı, kurumunda veya farklı bir kurumda baģka bir kadroya atanması halinde atandığı yeni kadro unvanı için öngörülen haklardan faydalanması gerektiği, 8) AraĢtırmacı (6191) unvanıyla atanan personelden yükseköğrenim yapmıģ olan astsubayların intibaklarının, 926 sayılı Kanunun 137 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının c bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde baģvuru tarihinden itibaren ileriye dönük olarak halihazırda çalıģtığı kamu kurum ve kuruluģu tarafından, a) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, - 2 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 kademe, - 3 yıl süreli yüksek öğrenim için 2 kademe, - 4 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 derece, ilave edilerek yapılması, b) 2 ve 3 yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayarak intibakları yapılmıģ olanların, daha sonra lisans öğrenimini tamamlamaları halinde intibak iģlemlerinin daha önce ilave edilen kademelerle birlikte 1 dereceyi aģmayacak Ģekilde yeniden yapılması, c) Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak iģlemleri toplamının 1 dereceden fazla olmaması, 5 yıl ve üzerindeki öğrenimlerin 4 yıldan fazlası için kademe verilmemesi, d) Ġntibak iģlemleri hususunda ortaya çıkabilecek tereddütlerde ilgili Kuvvet Komutanlığının görüģünün alınması, 9) AraĢtırmacı (6191) unvanlı personelin, mali haklarına esas olacak derece, kademe ve rütbe terfilerinin, 926 sayılı Kanunun 30 uncu ve 78 inci maddelerinde düzenlenen normal bekleme süreleri esas alınarak her yıl 30 Ağustos tarihinde halen çalıģtıkları kamu kurum ve kuruluģlarınca yapılması, 10) AraĢtırmacı (6191) unvanlı personelin görevlerinin öğrenim durumu, mesleki becerileri ve daha önce ifa ettikleri hizmetler de göz önünde bulundurularak; kurumun veya görevli olduğu birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek görevleri ifa etmek, kurumun veya görevli olduğu birimin görevleri hakkında araģtırma, inceleme yapmak ve bu konuları değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danıģmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araģtırma programlarını hazırlamak ve verilecek benzeri diğer görevleri yapmak olduğu, hususları tebliğ olunur. [R.G. 18 Ocak ]

82 MĠLLETLERASI ANDLAġMALAR Karar Sayısı : 2012/4147 Hükümetimiz adına 30 Kasım 2012 tarihinde imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye ye ĠliĢkin Bölgesel Kalkınma BileĢeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı UlaĢtırma Operasyonel Programı ile Ġlgili Finansman AnlaĢmasını DeğiĢtiren Finansman AnlaĢması nın AnlaĢmaya dair Beyanları içeren iliģik Notalar ile birlikte onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 25/12/2012 tarihli ve HUM/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 31/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Not: Ekleri 18 Ocak 2013 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında YayınlanmıĢtır. [R.G. 18 Ocak Mükerrer] Karar Sayısı : 2012/4148 Hükümetimiz adına 30 Kasım 2012 tarihinde imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye ye ĠliĢkin Bölgesel Kalkınma BileĢeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı Çevre

83 Operasyonel Programı ile Ġlgili Finansman AnlaĢmasını DeğiĢtiren Finansman AnlaĢması nın AnlaĢmaya dair Beyanları içeren iliģik Notalar ile birlikte onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 25/12/2012 tarihli ve HUM/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 31/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Not: Ekleri 18 Ocak 2013 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında YayınlanmıĢtır. [R.G. 18 Ocak Mükerrer] Karar Sayısı : 2012/4149 Hükümetimiz adına 30 Kasım 2012 tarihinde imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye ye ĠliĢkin Bölgesel Kalkınma BileĢeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı ile Ġlgili Finansman AnlaĢmasını DeğiĢtiren Finansman AnlaĢması nın AnlaĢmaya dair Beyanları içeren iliģik Notalar ile birlikte onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 25/12/2012 tarihli ve HUM/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 31/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI

84 Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Not: Ekleri 18 Ocak 2013 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında YayınlanmıĢtır. [R.G. 18 Ocak Mükerrer] Karar Sayısı : 2012/4150 Hükümetimiz adına 3 Aralık 2012 tarihinde imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye ye ĠliĢkin Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi BileĢeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı Operasyonel Program Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Operasyonel Programı ile Ġlgili Finansman AnlaĢmasını DeğiĢtiren AnlaĢma nın onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 25/12/2012 tarihli HUM/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 31/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN

85 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Not: Ekleri 18 Ocak 2013 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında YayınlanmıĢtır. [R.G. 18 Ocak Mükerrer] KANUNLAR AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠNE YAPILMIġ BAZI BAġVURULARIN TAZMĠNAT ÖDENMEK SURETĠYLE ÇÖZÜMÜNE DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 9/1/2013 Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine yapılmıģ bazı baģvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair esas ve usullerin belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Kanun; a) Ceza hukuku kapsamındaki soruģturma ve kovuģturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı, b) Mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edildiği ya da hiç icra edilmediği, iddiasıyla Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine yapılmıģ baģvuruları kapsar. (2) Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ve Türkiye'nin taraf olduğu ek protokoller kapsamında korunan haklara iliģkin Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin yerleģik içtihatları doğrultusunda Ülkemiz aleyhine verilen ihlal kararlarının yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığınca teklif edilecek diğer ihlal alanları bakımından da Bakanlar Kurulu kararıyla bu Kanun hükümleri uygulanabilir. (3) Ġdari nitelikteki soruģturmalardan kaynaklanan baģvurular hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, b) BaĢvuran: Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine baģvurmuģ olanları, c) BaĢvuru: Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine yapılmıģ olan baģvuruyu, ç) Komisyon: Tazminat talebi hakkında karar vermek amacıyla kurulan Komisyonu,

86 d) Müracaat: Komisyona iletilen talebi, e) Müracaat eden: Komisyondan tazminat talebinde bulunanları, ifade eder. Komisyon ve çalıģma esasları MADDE 4 (1) Bu Kanun kapsamında yapılacak müracaatlar hakkında karar vermek üzere Bakanlığın merkez, bağlı ve ilgili kuruluģlarında çalıģan hâkim ve savcılar arasından Adalet Bakanı tarafından atanacak dört kiģi ile Maliye Bakanı tarafından Maliye Bakanlığı personeli arasından atanacak bir kiģiden oluģan toplam beģ kiģilik bir Komisyon kurulur. Komisyon BaĢkanı bu üyeler arasından Adalet Bakanı tarafından seçilir. (2) 9 uncu madde hükmü saklı kalmak üzere Komisyon üyelerine, müracaatlar sonuçlandırılıncaya kadar baģka bir görev verilmez. (3) Komisyon, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. (4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür. (5) Kamu kurum ve kuruluģları ile yargı mercileri, Komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Komisyona göndermek zorundadır. Müracaatın Ģekli ve süresi MADDE 5 (1) Komisyona müracaat, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine baģvuru tarihini ve numarasını gösteren resmi kayıt kabul mektubu, baģvuru formu ve diğer ilgili bilgi ve belgelerle birlikte, müracaat edenin kimlik bilgilerini içeren imzalı bir dilekçeyle yapılır. (2) BaĢvuran, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Komisyona müracaat edebilir. Bu süre içinde müracaatta bulunmayanlar Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin münhasıran iç hukuk yollarının tüketilmemiģ olması gerekçesine dayanan kabul edilemezlik kararının kendilerine tebliğinden itibaren bir ay içinde de Komisyona müracaat edebilirler. (3) Bakanlar Kurulu kararıyla; a) 2 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Kanunun kapsamının geniģletilmesi, b) 9 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca sürenin uzatılması, durumunda müracaat hakkı kazananlar, bu haklarını Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazete de yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde kullanabilirler. (4) Müracaatın Cumhuriyet baģsavcılıkları aracılığıyla da yapılması mümkündür. Cumhuriyet baģsavcılığı, müracaat evrakını derhal Komisyona gönderir. Bu durumda Cumhuriyet baģsavcılığına yapılan müracaat tarihi esas alınır. (5) Müracaatlara iliģkin düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak iģlemler harçlardan müstesnadır. Müracaatın reddi MADDE 6 (1) Komisyon; a) Müracaat konusu baģvurunun, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesince öngörülen iç hukuk yollarının tüketilmesi koģulu dıģındaki diğer kabul edilebilirlik Ģartlarını taģımadığını, b) Komisyona süresinde müracaat edilmediğini, c) Müracaat edenin hukuki menfaati olmadığını, ç) Müracaatın 2 nci madde kapsamına girmediğini, tespit ederse müracaatı reddeder. Müracaat hakkında karar ve karara itiraz MADDE 7 (1) Komisyon, müracaat hakkında dokuz ay içinde karar vermek zorundadır. (2) Komisyon, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin emsal kararlarını da gözetmek suretiyle müracaat konusunda gerekçeli olarak karar verir. (3) Komisyon kararlarına karģı tebliğ tarihinden itibaren on beģ gün içinde Komisyon aracılığıyla Ankara Bölge Ġdare Mahkemesine itiraz edilebilir. Ġtiraz dilekçesi müracaata

87 iliģkin diğer tüm belgelerle birlikte derhal itiraz merciine gönderilir. Bu itiraz öncelikli iģlerden sayılarak üç ay içinde karara bağlanır. Mahkeme tarafından Komisyon kararı yerinde görülmezse iģin esası hakkında karar verilir. Ġtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. (4) Ödenmesine karar verilen tazminat, kararın kesinleģmesinden itibaren üç ay içinde Bakanlık tarafından ödenir. Ödemeye iliģkin düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak iģlemler harçlardan müstesnadır. Kararın ilgili adli veya idari mercie bildirimi MADDE 8 (1) Komisyona yapılan müracaat sonucunda Komisyonun kesinleģen kararlarının bir örneği müracaata konu iģlemin yapıldığı adli veya idari mercie gönderilir. (2) Müracaata konu iģlem henüz sonuçlandırılmamıģsa ilgili adli veya idari merci tarafından bu iģlem ivedilikle sonuçlandırılır. Süre MADDE 9 (1) Bu Kanun, 23/9/2012 tarihi itibarıyla Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi nezdinde kaydedilmiģ baģvurular hakkında uygulanır. (2) Birinci fıkradaki süre Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca uzatılabilir. GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) Komisyon üyeleri, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde atanır. Yürürlük MADDE 10 (1) Bu Kanunun; a) 5 inci maddesi yayımı tarihinden itibaren bir ay sonra, b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/1/2013 [R.G. 19 Ocak ] SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye ĠĢ Kurumu Kanununa aģağıdaki geçici madde eklenmiģtir. ĠĢ ve meslek danıģmanları GEÇĠCĠ MADDE 3 27/6/2012 tarihi itibarıyla ĠĢ ve Meslek DanıĢmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlardan ĠĢ ve Meslek DanıĢmanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için ilgili mevzuatında öngörülen koģullar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10/7/2010 ve 11/7/2010 tarihlerinde yapılan sınavlara girmiģ ve bu sınavlardan en az 70 puan almıģ olma koģulunu taģıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak müracaat edenler, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde boģ bulunan ĠĢ ve Meslek DanıĢmanı pozisyonlarına atanır. 11/6/2012 tarihli iģ ve meslek danıģmanı alım ilanına istinaden yapılan yerleģtirme sonucuna göre istihdam edilen iģ ve meslek danıģmanlarından bu pozisyonlarda 1/11/2012 tarihi itibarıyla çalıģmakta iken 2013 yılı için sözleģmeleri yenilenememiģ olanlar ile askerlik ve doğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma Ģartlarını kaybetmemiģ olanların söz konusu yerleģtirme iģlemleri ve atanmalarına

88 iliģkin hakları saklıdır. Bunlardan askerlik ve doğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanların yeniden istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatında öngörülen süre içinde, sözleģmesi yenilenememiģ olanların ise bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde baģvurmaları hâlinde aynı pozisyon için ilgili mevzuatına göre sözleģme yapılır. MADDE 2 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesine aģağıdaki fıkra eklenmiģtir. Ġkinci fıkraya göre emeklilik veya yaģlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır. MADDE 3 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ ve beģinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan kendi nam ve hesabına çalıģanlar ibaresinden önce gelmek üzere tarımda ve tarım dıģında ibaresi eklenmiģtir. a) SayıĢtay BaĢkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü, YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı ile öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek birer temsilciden, f) Tarımda kendi nam ve hesabına çalıģanların üye olduğu kanunla kurulu kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluģlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluģ tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden, tarım dıģında kendi nam ve hesabına çalıģanların üye olduğu kanunla kurulu kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluģlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluģ tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden, MADDE sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan bir ibaresi iki Ģeklinde, (h) bendinde yer alan Kendi nam ve hesabına ibaresi Tarımda kendi nam ve hesabına Ģeklinde, aynı fıkrada yer alan 10 ibaresi 12 Ģeklinde, ikinci fıkrada yer alan altı ibareleri yedi Ģeklinde değiģtirilmiģ ve birinci fıkraya aģağıdaki bent eklenmiģtir. i) (h) bendi dıģındaki kendi nam ve hesabına çalıģanları temsilen seçilecek bir üye, MADDE sayılı Kanuna aģağıdaki ek madde eklenmiģtir. Kadrolar EK MADDE 4 Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait bölümüne eklenmiģtir. MADDE sayılı Kanuna aģağıdaki geçici madde eklenmiģtir. GEÇĠCĠ MADDE 10 Bu maddeyi ihdas eden Kanunla bu Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yapılan değiģikliklere istinaden, tarım dıģında kendi nam ve hesabına çalıģanları temsilen asil ve yedek üye seçimi gündemiyle toplanacak olağanüstü genel kurul bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde toplanır. 4/12/2012 tarihinde yapılan olağan genel kurulda kendi nam ve hesabına çalıģanları temsilen seçilen asil ve yedek üye, tarımda kendi nam ve hesabına çalıģanları temsilen seçilen üye olarak kabul edilir. MADDE 7 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aģağıdaki cümle eklenmiģtir. Ayrıca, lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kiģi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaģını dolduracakları tarihi aģmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.

89 MADDE sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları tarafından sevk edilmesi halinde ibaresi madde metninden çıkarılmıģtır. MADDE sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2 sidir. Bu primin tamamını iģveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düģürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE sayılı Kanunun 83 üncü ve 84 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE sayılı Kanuna aģağıdaki ek madde eklenmiģtir sayılı Kanun ve mülga 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalıların basamak tespiti EK MADDE sayılı Kanun ve mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında 1/10/2008 tarihinden önce Kuruma kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık baģlangıç veya bitiģ tarihi değiģenlerin daha önceden tespit edilmiģ gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiģtirilmez. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine iliģkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilir. Bu sigortalıların diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçen hizmet süreleri basamak tespitinde dikkate alınmaz. MADDE sayılı Kanuna aģağıdaki geçici madde eklenmiģtir. Yersiz yapılan sağlık giderlerinin terkini GEÇĠCĠ MADDE 45 Bu Kanuna göre genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kiģi kapsamına girmekle birlikte, asli olarak hak etmediği bir kapsamda sağlık hizmeti alanlara 31/1/2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine iliģkin Kurumca tahakkuk ettirilmiģ veya ettirilecek borçlar, varsa ilgililerin bu nedenle açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmez. Bu borçlara iliģkin açılmıģ olan dava ve icra takiplerinden Kurumca vazgeçilir. MADDE sayılı Kanuna aģağıdaki geçici madde eklenmiģtir. Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması GEÇĠCĠ MADDE 46 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iģtirakçi veya sigortalı olup, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalıģması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiģ olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay baģından itibaren dört ay içinde baģvuruda bulunmaları halinde 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır. MADDE sayılı Kanuna aģağıdaki geçici madde eklenmiģtir sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında çalıģmaya baģlayanlara yapılan yersiz ödemelerin yapılandırılması GEÇĠCĠ MADDE 47 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca emeklilik veya yaģlılık aylıklarının kesilmesini gerektiren bir iģte çalıģmıģ olanların, bu aylıklarının hangi tarihte tekrar bağlanacağının tespitinde 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin beģinci fıkrası dikkate alınır.

90 Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaģlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluģlara ait iģyerlerinde çalıģmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara iliģkin asli ve ferî borçlar, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay baģından itibaren dört ay içinde baģvuruda bulunmaları halinde 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır. MADDE sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aģağıdaki sıralar eklenmiģ; üçüncü fıkrasında yer alan Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere yarısı ibaresi, Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere; (18) numaralı sırasında bulunanlar için tamamı diğerleri için yarısı Ģeklinde değiģtirilmiģ ve dördüncü fıkrasında yer alan malûliyet halleri ibaresinden sonra gelmek üzere ile (18) numaralı sırada bulunanlar ibaresi eklenmiģtir. 16) Basın ve gazetecilik Basın Kartı Yönetmeliğine göre 90 mesleğinde basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalıģanlar. 17) Türkiye Radyo-Televizyon Basın Kartı Yönetmeliğine göre 90 Kurumu basın kartı sahibi olmak suretiyle; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalıģanlar. 18) Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama organı üyeleri ile dıģarıdan 90 atanan bakanlar. MADDE sayılı Kanuna aģağıdaki geçici madde eklenmiģtir. Fiili hizmet süresi zammı uygulanması sonucu verilmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgesi ile yatırılacak primler GEÇĠCĠ MADDE yılı Ekim ayı baģı ile bu maddenin yürürlük tarihini takip eden ay baģına kadar geçen süre içinde bu Kanunun bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiģik 40 ıncı maddesi gereğince fiili hizmet süresi zammı süresine tabi iģyerleri ve iģlerde çalıģanlar için 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre verilmesi gereken ek prim belgelerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay baģından itibaren üç ay içinde verilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz. Bu maddenin yayımı tarihini takip eden ay baģından itibaren sigortalılarca; üç aylık süre içinde Kurumca istenecek belgelerle baģvurulması ve altı aylık süre içerisinde hesaplanacak fiili hizmet süresi zammına iliģkin prim tutarının ödenmesi halinde gecikme zammı ve gecikme cezası alınmaz. MADDE sayılı Kanunun geçici 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aģağıdaki fıkra eklenmiģtir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevi devam edenlerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri kapsamında aylık almakta iken aylıklarını kestirip 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık talebinde bulunanların, bu Kanunun 43 üncü maddesine göre aylığa hak kazanabilmesinde, 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuģ olma ve sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karģılığı ödenmesine iliģkin Ģartlar aranmaz. Bunların müracaatları halinde bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay baģından itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri kapsamında olan ve kesilen aylıkları bu Kanunun 43 üncü maddesindeki aylık seviyesine yükseltilmek suretiyle yeniden bağlanır. MADDE 18 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının son iki cümlesi yürürlükten kaldırılmıģtır.

91 MADDE sayılı Kanuna aģağıdaki geçici madde eklenmiģtir. GEÇĠCĠ MADDE 2 31/12/2012 tarihi itibarıyla Kurumda 14 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında istihdam edilenlerden sözleģmesi, dil yeterliliği Ģartını yerine getirememiģ olması sebebiyle yenilenmeyen personelin sözleģmeleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, baģkaca bir iģleme gerek kalmaksızın 1/1/2013 tarihi itibarıyla yenilenmiģ sayılır. SözleĢmesi bu Ģekilde yenilenen ve dil yeterliliği Ģartını sağlayamayan personelin bu Ģartı 31/12/2013 tarihine kadar yerine getirmesi zorunludur. Anılan tarihe kadar 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen dil yeterliliği belgesini ibraz etmeyenlerin sözleģmeleri yenilenmez. MADDE 20 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aģağıdaki cümle eklenmiģtir. Ancak, en son yayımlanan 2009 istatistiğinde toplu iģ sözleģmesi yapma yetkisi için baģvuru hakkına sahip iģçi sendikalarının 7/11/2012 tarihinde ve sonraki bu fıkraya göre yapacakları yetki tespit talepleri, 41 inci maddede yer alan iģyeri veya iģletme çoğunluğu Ģartlarına göre sonuçlandırılır. MADDE 21 Bu Kanunun; a) 7 nci maddesi 1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddeleri 1/9/2013 tarihinde, c) 15 inci maddesi 2008 yılı Ekim ayı baģından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. MADDE 22 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/1/2013 (1) SAYILI LĠSTE KURUMU : SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU TEġKĠLATI : MERKEZ ĠHDAS EDĠLEN KADROLARIN Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam GĠH Yönetim Kurulu Üyesi GĠH BaĢkanlık MüĢaviri GĠH ġube Müdürü GĠH Sosyal Güvenlik Uzmanı GĠH Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı TOPLAM (2) SAYILI LĠSTE KURUMU : SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU TEġKĠLATI : TAġRA ĠHDAS EDĠLEN KADROLARIN Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam GĠH Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni GĠH Memur TOPLAM

92 [R.G. 19 Ocak ] GÖREVLENDĠRME KARARI Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2013/2 1 Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu BaĢkanlığına, Ġstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hamdi TUTKUN un görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 18/1/2013 Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Sadullah ERGĠN BaĢbakan Adalet Bakanı [R.G. 19 Ocak ] SINIR TESPĠT KARARI ĠçiĢleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2013/26 1 Giresun Ġli Alucra Ġlçesi Merkez Bucağına bağlı Çakrak Köyü ile Yağlıdere Ġlçesi Merkez Bucağına bağlı Akpınar Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde de gösterildiği üzere; 1300 rakımlı (Y=466993, X= ) KarabaĢın Değirmeninden baģlayıp, buradan Ayı Deresini (Y=466871, X= ), (Y=466624, X= ), (Y=466448, X= ), (Y=466312, X= ), (Y=466260, X= ), (Y=465929, X= ), (Y=465833, X= ), (Y=465591, X= ), (Y=465458, X= ), (Y=465353, X= ), (Y=465350, X= ) takiben iki Obuzun (dereciğin) birleģimi olan 1630 rakımlı (Y=465246, X= ) noktaya çekilen hat, buradan Söğütlü Orman Tepesinin batısındaki 1720 rakımlı (Y=465313, X= ) Obuzu takiben 2003 rakımlı (Y=464964, X= ) Sarıalan Tepesine çekilen hat, buradan 2070 rakımlı (Y=463685, X= ) Kızakkertili Tepesine çekilen hat, buradan 2150 rakımlı (Y=462761, X= ) Sulağın Tepesine çekilen hat, buradan Kırkharman Deresi üzerindeki 1720 rakımlı (Y=461173, X= ) noktaya çekilen düz hat, buradan 1900 rakımlı (Y=461780, X= ) Keltepeyi takiben 1850 rakımlı (Y=462349, X= ) Hacı Abdullah Duvarına çekilen düz hat, buradan 2040 rakımlı (Y=461637, X= ) Kurban Tepeyi takiben Ördek Gölünün batı tarafında bulunan 2003 rakımlı (Y=461501, X= ) isimsiz tepeye çekilen hat, buradan 1850 rakımlı (Y=460443, X= ) tepeyi takiben 2351 rakımlı (Y=459278, X= ) DeliktaĢ Tepesine çekilen ve burada son bulan hat olarak belirlenmesi,

93 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanununun 2'nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüģtür. 2 Tarafların karģı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır. 3 Bu Kararı ĠçiĢleri Bakanı yürütür. 18/1/2013 Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Ġdris Naim ġahġn BaĢbakan ĠçiĢleri Bakanı [R.G. 19 Ocak ] YÖNETMELĠKLER Adalet Bakanlığından: ELEKTRONĠK TEBLĠGAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara iliģkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî Ģahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligatları kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Elektronik tebligat: Bu Yönetmelik kapsamına uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı, b) Elektronik tebligat adresi: Muhatap ve tebligatı çıkaran merciye ait olan elektronik tebligata elveriģli kayıtlı elektronik posta adresini, c) Elektronik tebligat hizmeti: BiliĢim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması hizmetini, ç) Elektronik tebligat mesajı: Tebliğ edilecek içerik veya diğer ekli dokümanlar ile tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluģan tebligat mesajının tümünün tebligatı çıkaran merci tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıģ halini, d) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik Ġmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı, e) Hizmet sağlayıcısı: Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısını, f) Ġdare: Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğünü,

94 g) ĠĢlem sertifikası: Ġdarenin veya diğer hizmet sağlayıcılarının hizmetlerine iliģkin iģlem verilerini imzalamak için kullandığı elektronik sertifikayı, ğ) Kanun: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununu, h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına iliģkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli Ģeklini, ı) MERSĠS: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluģturulan ve yönetilen Merkezi Sicil Kayıt Sistemini, i) MERSĠS No: MERSĠS tarafından verilen tekil numarayı, j) Muhatap: Elektronik tebligatı alan gerçek veya tüzel kiģiyi, k) Olay kaydı: Ġdare veya diğer hizmet sağlayıcılar tarafından elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen ve mevzuat gereği kaydının tutulması zorunlu olan tüm biliģim sistemi iģlem kayıtlarını, l) Tebligatı çıkaran merci: Elektronik tebligat göndermek için Ġdare tarafından kendilerine elektronik tebligat adresi verilen bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kazaî merciler ile diğer kurum ve kuruluģları, m) Zaman damgası: 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan zaman damgasını, ifade eder. Ġlkeler MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aģağıdaki ilkeler göz önüne alınır: a) Bilgi güvenliğinin sağlanması. b) KiĢisel verilerin korunması. c) Birlikte çalıģabilirlik. ç) Hizmet kalitesinin sağlanması. d) Uluslararası standartların sağlanması. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Elektronik Tebligatla Ġlgili Genel Hükümler Elektronik tebligat hizmeti MADDE 5 (1) Elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmıģ Ġdare, elektronik tebligat hizmetini yerine getirir. Elektronik tebligat adresi edinme MADDE 6 (1) Tebligatı çıkaran merciler, elektronik tebligat adresi almak için Ġdareye baģvurur. Yapılan baģvuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim ve personel tarafından kullanılacağı da belirtilir. (2) Tebligatı çıkaran merciin merkezî yapıda bir biliģim sistemine sahip olması, iģlemlerini elektronik ortamda yapması ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan tüm birimler için tek bir elektronik tebligat adresi kullanılır. Elektronik tebligat gönderme iģlemi tebligatı çıkaran merciin sistemi ile Ġdarenin sistemi arasında yapılacak entegrasyonla sağlanır. (3) Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elveriģli kayıtlı elektronik posta adresi edinir. (4) Gerçek kiģi muhataplar, güvenli elektronik imza vasıtasıyla elektronik tebligat adresi almak için hizmet sağlayıcılara baģvuru yapabilir. (5) Muhataplara ait elektronik tebligat adresleri ve bu adreslere iliģkin değiģiklikler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya MERSĠS numarasıyla eģleģtirilmiģ Ģekilde hizmet sağlayıcılar arasında gerçekleģtirilecek entegrasyon kapsamında, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin ve tüm hizmet sağlayıcıların eriģimine açık bir Ģekilde elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinde tutulur. Elektronik tebligat hizmetinden isteğe bağlı olarak yararlananların, bu listede yer almaları muvafakatlerine bağlıdır. Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma

95 MADDE 7 (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüģ komandit Ģirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kiģiler ve diğer tüzel kiģiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. (2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki iģlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur. (3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir. (4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki iģlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elveriģli olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiģ olduğu adresin, elektronik tebligata elveriģli olmadığına iliģkin Ģerh düģülür. Tebligatı çıkaran merci tarafından elektronik tebligatın gönderilmesi MADDE 8 (1) Tebligatı çıkaran merci, elektronik tebligat mesajını Ġdare tarafından verilen elektronik tebligat adresi aracılığıyla Ġdareye iletir. Ġdare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi MADDE 9 (1) Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaģan Ġdare, bu mesajı zaman damgasıyla iliģkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almıģ ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaģan diğer hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla iliģkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletir. (2) Ġdare ve hizmet sağlayıcılar, zaman damgası bilgisini ve mesaj özetini muhataba iletmez, sisteminde tutar. (3) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaģtığı tarihi izleyen beģinci günün sonunda yapılmıģ sayılır. (4) Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik tebligatın iletilip iletilmediğine ve gecikme oluģmuģsa bu gecikmeye iliģkin kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri Ġdarenin sistemi vasıtasıyla tebligatı çıkaran merciye derhal bildirir. (5) Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imzayla imzalanır ve eriģilebilir Ģekilde arģivlerde otuz yıl süreyle saklanır. (6) Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata iliģkin delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluģturacağı sistemi hazır tutmakla yükümlüdür. Muhatabın diğer usullerle bilgilendirilmesi MADDE 10 (1) Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletiģim için diğer bir elektronik posta adresi bildirilmiģse, elektronik tebligatın ulaģtığı anda bu adrese, bilgilendirme mesajı gönderilir. (2) Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletiģim için kısa mesaj alma özelliği olan telefon numarası bildirilmiģse, talep halinde ve ücreti muhataba ait olmak üzere bu telefon numarasına hizmet sağlayıcı tarafından elektronik tebligat bilgilendirme mesajı gönderilir. (3) Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamıģ olması, tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez, hizmet sağlayıcının da ikinci fıkra gereğince muhataptan alacağı ücretin iadesi dıģında bu madde kapsamında herhangi bir sorumluluğunu gerektirmez.

96 (4) Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine iliģkin olay kayıtları hizmet sağlayıcı tarafından tutulur. Hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılacak iģlem sertifikasında bulunması gerekli hususlar MADDE 11 (1) ĠĢlem sertifikasında, hizmet sağlayıcıya ait bilgiler ve hizmet sağlayıcı adına iģlem yapmaya kimin yetkili olduğu hususuna yer verilir. Muhatabın elektronik tebligatı alma usulü MADDE 12 (1) Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya hizmet sağlayıcı tarafından verilen parola ve Ģifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık Ģifre vasıtasıyla eriģir. (2) Hizmet sağlayıcı, elektronik tebligatı sadece bu tebliği almaya yetkili olan kiģiye ulaģtırmayı garanti eder. Tebliği almaya yetkili kiģinin, kimlik doğrulaması hizmet sağlayıcı tarafından yapılır. (3) Vekile veya kanuni temsilciye yapılacak elektronik tebligatlarda, Kanun hükümlerine uygun olarak ikinci fıkra hükümleri uyarınca iģlem yapılır. Elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması MADDE 13 (1) Ġsteğe bağlı olarak elektronik tebligat hizmetinden yararlanan muhataplar yönünden elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılmasında, 25/8/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin kayıtlı elektronik posta hesabının kullanıma kapatılmasına iliģkin hükümleri uygulanır. (2) Kamu kurum ve kuruluģları elektronik tebligat alma hizmetinin kullanıma kapatılması baģvurusunu Ġdareye yazılı olarak iletirler. Yapılan baģvuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim adına ve hangi yetkili personel tarafından kullanıldığı da belirtilir. (3) Gerçek kiģiler için, hizmetin kullanıma kapatılması baģvurusu elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda da yapılabilir. (4) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresleri, elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinden derhal silinir ve elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an, zaman damgasıyla kayıt altına alınır. (5) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat gönderimi ve alımı engellenir ancak üç ay süreyle muhatabın eriģimine açık tutulur. (6) Hizmet sağlayıcı, elektronik imza kullanılarak hizmetin kullanıma kapatılması baģvurusu yapıldığı hallerde derhal, fiziki baģvurularda beģ iģ günü içinde muhatabın elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı gönderilmesini engeller. (7) Elektronik tebligat yapılması zorunlu olan muhataplar, hizmet sağlayıcılarını değiģtirebilirler, ancak elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması için baģvuruda bulunamazlar. (8) Ölüm, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti gibi sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkanı ortadan kalkmıģ ancak tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki iģlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmiģ olan muhatabın, elektronik tebligat adreslerinin kullanıma kapatılması veya askıya alınması iģlemi ilgili kurumlar ile Ġdarenin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak yapılabilir. Tüzel kiģiliğin sona ermesi ve benzeri sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkanı ortadan kalkmıģ olan tüzel kiģi muhatabın, elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması konusunda da bu fıkra hükümleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Elektronik Tebligat Hizmetiyle Ġlgili Ġdarenin ve Diğer Hizmet Sağlayıcıların Görev, Yetki ve Sorumlulukları Elektronik tebligat hizmetiyle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar

97 MADDE 14 (1) Ġdare, Kanunun elektronik tebligata iliģkin hükümlerine ve bu Yönetmeliğe uygun olarak tebligatı çıkaran merciler tarafından iletilen elektronik tebligatları, kayıtlı elektronik posta sistemi vasıtasıyla muhataba ulaģtırır. Ancak, muhatap elektronik tebligat adresini Ġdare dıģında diğer bir hizmet sağlayıcıdan almıģ ise Ġdarenin sorumluluğu, kendine ulaģan elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla iliģkilendirerek ilgili hizmet sağlayıcının sunucusuna ilettiği anda sona erer. (2) Ġdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat hizmetine iliģkin olay kayıtlarını mevzuatta belirlenen süreler içinde saklamakla yükümlüdür. (3) Mevzuatta yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla tebligat içeriğinin muhatap haricindeki kiģilerce görülememesi için hizmet sağlayıcılar ile tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından gerekli tedbirler alınır. (4) Ġdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat hizmetini yürütmek için kendilerine bildirilen verileri, elektronik tebligat hizmeti haricinde herhangi bir maksatla kullanamaz ve üçüncü kiģilerle paylaģamaz. Ġdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, bu verilerin güvenli bir Ģekilde saklanmasından münhasıran sorumlu olup, mevzuat gereğince saklanmasına ihtiyaç kalmayan verileri imha eder. (5) Elektronik tebligat hizmeti sağlama sözleģmesinin yapılması, verilerin üçüncü kiģilere nakline muhatabın rıza göstermesi Ģartına bağlanamaz. Elektronik ortamda tebliğ edilen evrakın aslı veya içeriğinin üçüncü kiģilere verilmesi konusunda anlaģma yapılamaz. (6) Ġdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligatları muhatabın elektronik tebligat adresine ulaģtırmak üzere teslim almak, istendiğinde saklama süresi içinde eriģime hazır halde bulundurmakla yükümlüdür. (7) Ġdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat mesajını, tebligatı çıkaran merci tarafından iletilmesi tarihinden bir gün sonra baģlamak üzere iki ay süresince eriģime hazır tutar. Muhatap ile hizmet sağlayıcı arasında aksine bir sözleģme yok ise bu sürenin sonunda elektronik tebligata konu içerik silinir. (8) Elektronik tebligat hizmetinin yerine getirilmesi esnasında görev alan kiģilerin sorumluluğuyla ilgili olarak Kanun hükümleri uygulanır. (9) Ġdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, engelli kiģilerin elektronik tebligat hizmetinden yararlanabilmeleri için mümkün olan çalıģmaları yapar. (10) Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat adresi edinmeyen muhatapların MERSĠS te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için baģvuruda bulunmaları konusunda MERSĠS ten sorumlu kurum tarafından bildirim yapılır. Elektronik tebligat hizmetlerinin ücretlendirilmesi MADDE 15 (1) Ġdare, bu Yönetmelikte sayılan hizmetlerin karģılığında alacağı bedele iliģkin ücret tarifesini Kanun hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Uygulanacak hükümler MADDE 16 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düģtüğü ölçüde 25/1/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, ikinci ve üçüncü fıkrası ile 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası ve 14 üncü maddesinin onuncu fıkrası 19/1/2013 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

98 MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. [R.G. 19 Ocak ] Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERĠNĠN ĠNġAASI ĠLE CENAZE NAKĠL VE DEFĠN ĠġLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 19/1/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin ĠnĢaası ile Cenaze Nakil ve Defin ĠĢlemleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gömme izin belgesi ibaresi ölüm belgesi olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 181 sayılı Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ibaresi 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢlarının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 31 inci maddesi olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan ölüm sebebi ibaresi ölüm Ģekli olarak, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü teģkilatı, il sağlık müdürlükleri veya sağlık grup baģkanlıklarınca ibaresi Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü teģkilatı, halk sağlığı müdürlüğü veya toplum sağlığı merkezlerince olarak değiģtirilmiģ ve (g), (ğ), (h) ve (j) bentleri aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. g) Ölüm belgesi: Tabip veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilen, cenazenin defninin yapılmasının uygun olduğunu gösteren Ek-2 deki belgeyi, ğ) Ölüm belgesi düzenleme yetkilisi: Ölüm belgesi vermeye yetkili tabip bulunmaması halinde bahse konu belgeyi düzenlemekle yetkilendirilmiģ görevliyi, h) Hükümet tabibi: Toplum sağlığı merkezi hekimini veya aile hekimini, j) Yol izin belgesi: Bulunduğu mahal dıģına nakledilecek cenazeler için tabip veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisi veya ilgili belediyenin görevlisi tarafından verilecek ve belediyece veya köy muhtarınca onaylanacak, tabutun sızdırmazlığının sağlandığını da gösteren Ek-3 teki belgeyi, MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan il sağlık müdürlüğü, il çevre ve orman müdürlüğü ibaresi halk sağlığı müdürlüğü, il çevre ve Ģehircilik müdürlüğü olarak, il tarım müdürlüğü ibaresi il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü olarak, dördüncü fıkrasında yer alan sağlık grup baģkanlığı, ilçe tarım müdürlüğü ibaresi toplum sağlığı merkezi, ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü olarak, il çevre ve orman müdürlüğünce ibaresi il çevre ve Ģehircilik müdürlüğünce olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 15 (1) Her mezarlıkta oraya gömülen cenazelerin adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi, ölüm tarihi, adresi, ölüm Ģekli, cenaze ölüm belgesi numarası ve hangi numaralı mezara gömüldüklerini gösteren Ek-5 teki mezarlık defteri tutulur. Bu defter gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması Ģartıyla elektronik ortamda da tutulabilir.

99 MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünün baģlığı Ölüm Belgesi Düzenleme Yetkilisi ve Ölüm Belgesi Düzenlenmesi olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Ölüm belgesi verilmesi MADDE 16 (1) Ölüm resmî sağlık kurumlarında gerçekleģmiģ veya cenaze resmî sağlık kurumuna getirilmiģ ise, ölüm belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür veya baģtabibi tarafından tasdik edilir. (2) Ölüm, özel sağlık kuruluģlarında gerçekleģmiģ ise, ölüme sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ölüm belgesi varsa bu belge belediye tabibi, yoksa toplum sağlığı merkezi hekimi veya aile hekimi tarafından tasdik edilmek Ģartıyla geçerli olur. Tasdik iģlemi elektronik ortamda da yapılabilir. (3) Ölümün sağlık kurumları dıģında gerçekleģmesi durumunda ölüm belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağlığı merkezi hekimi yoksa aile hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde ise ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilir. (4) Ölüm belgesi düzenleme yetkilisi bulunmayan veya makul sürede ulaģılamadığı yerlerde ise bu belge jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları tarafından verilir. Mesai saatleri dıģında verilecek olan ölüm belgelerinin düzenlenmesi iģi ilçe bazında, belediye tabibi, toplum sağlığı merkezi hekimi ve aile hekimlerinin dahil olduğu nöbet sistemi ile verilir. Bu nöbet listesi toplum sağlığı merkezlerince oluģturulur, mahalli mülki amir tarafından onaylanır. Nöbet listesi oluģturulurken coğrafi Ģartlar göz önünde bulundurularak ilçeler birleģtirilebilir. Mesai saatleri dıģında ölüm belgesi düzenlenmesine iliģkin nöbet, adli hizmet nöbetleri ile birlikte verilebilir. 112 acil sağlık istasyonu görevlileri vakaya gittiklerinde ölüm gerçekleģmiģ ise doğrudan ölüm belgesi düzenleyebilir. Bu nöbet uygulamasında ihtiyaç duyulan lojistik hizmetler halk sağlığı müdürlüklerince verilir. (5) Ölüm belgesi düzenlenirken cenazenin kimliğine iliģkin gerekli inceleme ve araģtırma yapılır. Bu kapsamda cenaze yakınlarından ölen kiģiye ait nüfus cüzdanı aslını ölüm belgesini düzenleyen yetkililere göstermeleri istenir. Ölen kiģinin nüfus cüzdanının bulunamaması durumunda ölen kiģinin yakınlarından ölen kiģinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı istenir. Ölen kiģinin yakınlarından ölen kiģinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı dıģında nüfus kayıt örneği veya kimlik bilgilerine iliģkin baģkaca bir belge istenmez. (6) Ölüm belgesi elektronik ortamda doldurulur. Ancak teknik sebeplerle kâğıt ortamında doldurulanlar beģ iģ günü içerisinde elektronik ortama aktarılır. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin tespiti ve ilanı MADDE 17 (1) Belediye tabibi veya hükümet tabibi bulunmayan yerlerde mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından o mahalde görev yapan sağlık personeli, yoksa diğer kamu görevlileri, yoksa jandarma karakol komutanları veya köy muhtarlarına eğitim verilir. Eğitim sonrası baģarılı olup görevlendirilecek kiģilere Ek-6 daki belge verilir. Bu görevlilerin tespiti en büyük mülkî amir tarafından her yıl yeniden yapılır. (2) Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin ad ve soyadları, unvanları, meslekleri, görev yerleri ve iletiģim bilgileri ile herhangi bir sebeple ölüm anında yerleģim yerinde bulunmamaları halinde yerlerine bakmakla kimin görevli olacağı, tablo halinde halk sağlığı müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde muhafaza edilir, köy muhtarlığı, nüfus müdürlüğü, ilgili jandarma karakol komutanlığına bildirilir, değiģiklikler tabloya iģlenir. Belde ve köylerde ikamet edenlere ve üçüncü Ģahıslara; belediyeler ve köy muhtarlıklarınca herhangi bir aksaklık olmayacak Ģekilde ilan edilip duyurulur.

100 MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin eğitimi MADDE 18 (1) Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin eğitimi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenecek müfredat çerçevesinde mülki amirlikçe yerine getirilir. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin görevlerinin sona ermesi MADDE 19 (1) Ölüm belgesi düzenleme yetkilisinin görev yaptığı yerde belediye tabibi, toplum sağlığı merkezi hekimi veya aile hekiminin göreve baģlaması durumunda ölüm belgesi düzenleme yetkilisinin görevi kendiliğinden sona erer. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin görevlerinden ayrılması MADDE 20 (1) Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin görevlerinden ayrılmaları durumunda yeni görevliler zaman geçirilmeksizin belirlenir. Görevinden ayrılanlarca ölü muayenesi yapılamaz ve ölüm belgesi verilemez. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 21 (1) Ölüyü muayene edenler veya ölüm belgesi vermeye yetkili olanlar vefat sebebinin doğal olmayan yollardan olduğuna dair Ģüphe veya kanaat taģıdıkları takdirde adli makamları, bulaģıcı hastalıktan olduğuna dair Ģüphe taģıdıklarında ise, cenazenin bulunduğu mahaldeki toplum sağlığı merkezini haberdar etmeden ölüm belgesi veremezler. Tabip olmayan yerlerde bulaģıcı hastalık Ģüphesiyle vefat edenler için, ölüm belgesi düzenleme yetkililerince, haberdar edilen sağlık biriminin talimatlarına göre ölü muayenesi yapılır, ölüm belgesi verilir ve defnin talimatlara uygun olarak yerine getirilmesi sağlanır. MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 22 (1) Ölümler, ölüm olayının meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün içinde halk sağlığı müdürlüğü tarafından elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne bildirilir. Ölüm olayları nüfus müdürlüğüne bildirilirken ölen kiģinin nüfus cüzdanı aslı da nüfus müdürlüğüne gönderilir. Ölen kiģinin nüfus cüzdanının bulunamaması durumunda ölen kiģinin yakınlarından ölen kiģinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı istenir. Ölen kiģinin yakınlarından ölen kiģinin T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı dıģında nüfus kayıt örneği veya kimliğe iliģkin baģkaca bir belge istenmez. MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. ç) BulaĢıcı hastalık nedeni ile ölenler için ölüm belgesi veren hekimin veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisinin bildirim yaptığı sağlık kuruluģunun talimatlarına göre ek önlemler alınır, MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan gömme izin belgesi ibaresi ölüm belgesi olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Hudut ibaresinin baģına Türkiye ibaresi eklenmiģtir. MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ölüm sebebinin ibaresi ölüm Ģeklinin olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan gömme izin belgesi ibareleri ölüm belgesi olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Ġl Sağlık Müdürlüğünce ibaresi Halk Sağlığı Müdürlüğünce olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-5 ve Ek-6 ekteki Ģekilde değiģtirilmiģtir.

101 MADDE 21 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 22 Bu Yönetmelik hükümlerini ĠçiĢleri Bakanı ve Sağlık Bakanı birlikte yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 19/1/ Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 3/4/ Yönetmeliğin ekleri için tıklayınız [R.G. 19 Ocak ] Vakıflar Genel Müdürlüğünden: VAKIFLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 27/9/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümü ile birlikte 29, 30, 31, 32, 33 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beģinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesine aģağıdaki fıkra eklenmiģtir. (4) Temsilen yönetilen mülhak vakıflarda ayrıca tevliyet ücreti kesilmez. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 58 (1) Medrese, sıbyan mektebi, darüģģifa, bimarhane, imaret, kütüphane gibi hayrat binalar, üzerindeki kültür varlığı çeģitli nedenlerle yıkılarak arsa haline gelmiģ taģınmazlar ile arsa halindeki taģınmazlar ve üzerine yapılan binalar tahsis edilebilir. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesine aģağıdaki fıkra eklenmiģtir. (3) Genel Müdürlükten izin alınmak kaydıyla taģınmazın bir bölümü veya bütününde vakfın iktisadi iģletmesi veya kamu kurumlarının sahibi ve ortağı olduğu iktisadi teģekküller tarafından amacın tahakkukuna matuf iktisadi faaliyet gösterilebilir. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin birinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) Toplantıda alınan kararlar üyelerce imzalanarak, bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir.

102 d) Vakıfların iktisadi iģletmelerini denetlemek, tüm iģtiraklerini mali tabloları üzerinden değerlendirmek, vakfın hissesinin %50 den fazla olanları ayrı bir Genel Müdürlük onayı ile incelemek. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. b) Genel Müdürlüğün merkez ve taģra teģkilatı ile iģletmelerin personeli hakkında her türlü teftiģ, inceleme ve soruģturma yapmak; Genel Müdürlüğün denetimine tabi vakıfların iktisadi iģletmelerini denetlemek, tüm iģtiraklerini mali tabloları üzerinden değerlendirmek, vakıfların yurtiçi, yurtdıģı Ģube ve kuruluģları ile personeli hakkında teftiģ ve inceleme yapmak ayrıca vakfın hissesinin %50 den fazla olanları ayrı bir Genel Müdürlük onayı ile incelemek, MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesinin beģ ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 12 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 13 Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 27/9/ Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 1-14/8/ /8/ /11/ [R.G. 19 Ocak ] TEBLĠĞLER ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından: ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI Tarih : 16/01/2013 Karar No : 2013/02 Konu : Ġmar Planı. ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu nca; ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı'nın 25/12/2012 tarih ve 8721 sayılı yazısına istinaden; 1- Mülkiyeti Sümer Holding A.ġ. adına kayıtlı Malatya Ġli, YeĢilyurt Ġlçesi, Kuyulu Köyü sınırları içinde bulunan m2 yüzölçümlü 141 ada, 1 no'lu parsel ve Görgü Köyü sınırlarında bulunan m2 yüzölçümlü 151 ada 5 no'lu parsele yönelik Kurulumuzun 16/7/2012 tarih ve 2012/105 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli mevzii imar planlarına göre yapılan ifraz-tevhid iģlemi sonucunda oluģan, 141 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 no'lu parsellere iliģkin Sanayi ve Depolama Alanı (E:1.00 ; Hmax:Teknolojinin Gerektirdiği Yükseklik), Resmi Kurum Alanı, Yol ve Park Alanı kararı getirilmesine ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca hazırlanan 1 (bir) paftadan oluģan 1/5.000

103 ölçekli Mevzii Ġmar Planı DeğiĢikliği, 9 (dokuz) paftadan oluģan 1/1.000 ölçekli Mevzii Ġmar Planı değiģikliğinin onaylanmasına, 2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için YeĢilyurt Belediye BaĢkanlığı'na gönderilmesine, karar verilmiģtir. Kararın eki için tıklayınız [R.G. 19 Ocak ] ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından: ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI Tarih : 16/01/2013 Karar No : 2013/03 Konu : Kapsam ve Programa Alma ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu nca; ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 25/12/2012 tarihli ve 8731 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol ĠĢletmeleri A.ġ. ye ait iken Kurulumuzun tarih, 2010/94 sayılı Kararı ile Malatya Valiliğine tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine devrine karar verilen Malatya ili, Merkez ilçesi, Dernek Mahallesinde bulunan ve tapunun 1043 ada, 106 parsel no.sunda kayıtlı, m² yüzölçümlü taģınmazın üzerinde bulunan binalarla birlikte devir ve tahsisine iliģkin anılan Kararın 1. maddesinin iptal edilerek bu taģınmazın özelleģtirme kapsam ve programına alınmasına, Söz konusu taģınmazın satıģ veya mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi veya iģin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemi uygulanmak suretiyle özelleģtirilmesine, ÖzelleĢtirme iģlemlerinin 3 (üç) yıl içinde tamamlanmasına, Karar verilmiģtir. [R.G. 19 Ocak ] ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından: ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI Tarih : 16/01/2013 Karar No : 2013/04 Konu : Ġmar Planı. ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu nca; ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı nın 21/12/2012 tarih ve 8587 sayılı yazısına istinaden; Ġzmir Ġli, Torbalı Ġlçesi, YazıbaĢı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özelleģtirme kapsam ve programındaki Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol ĠĢletmeleri A.ġ. (Gayrimenkul A.ġ.) mülkiyetinde bulunan, ,00 m² yüzölçüme sahip 1337 nolu parsele Sanayi Alanı (Emsal: 0.70, Hmax: Yapının teknolojik özelliğine göre belirlenecektir) ve Yol kullanım kararı getirilmesine iliģkin ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 12/06/2012 tarih ve 2012/70 sayılı Kararı ile onaylanan, 16/06/2012 tarih ve

104 28325 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Mevzii Ġmar Planına iliģkin askı sürecinde Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ve Torbalı Belediye BaĢkanlığı nca yapılaģma koģullarına yapılan itirazların kabulüne, diğer itirazların reddine, Yapılan itirazlar sonucu yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli Mevzii Ġmar Planı nın onaylanmasına, Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ve Torbalı Belediye BaĢkanlığı na gönderilmesine karar verilmiģtir. Kararın eki için tıklayınız ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından: ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI Tarih : 16/01/2013 Karar No : 2013/05 Konu :Aydın-Merkez-Orta Mahallesi (6566 ada 6 nolu parsel) Ġmar Planı DeğiĢikliği ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu nca; ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 24/12/2012 tarih ve 8680 sayılı yazısına istinaden; 1- Mülkiyeti özelleģtirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. (TEDAġ) adına kayıtlı Aydın Ġli, Merkez Ġlçesi, Orta Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam yüzölçümü ,00 m² olan 6566 ada 5 nolu parsele Organize Sanayi Alanı ve Yol fonksiyonu önerilmesine iliģkin ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 25/07/2012 tarih ve 2012/110 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğinin alan üzerindeki yapılara yönelik itirazlar neticesinde yeniden düzenlenmesine, 2- ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca; alan üzerindeki yapılar nedeniyle 6566 ada 5 nolu parselin ifrazı sonucu oluģan ,83 m² yüzölçüme sahip 6566 ada 6 nolu parsele Organize Sanayi Alanı ve Yol fonksiyonu önerilmesine iliģkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğinin onaylanmasına, 3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Aydın Belediye BaĢkanlığı ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiģtir. Kararın eki için tıklayınız [R.G. 19 Ocak ] ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından: ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI Tarih : 16/01/2013 Karar No : 2013/06 Konu : Ġmar Planı.

105 ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu nca; ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı nın tarih ve 8778 sayılı yazısına istinaden; 1- ÖzelleĢtirme kapsam ve programında bulunan Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol ĠĢletmeleri A.ġ. ve Maliye Hazinesi mülkiyetindeki Manisa Ġli, Merkez Ġlçesi, Muradiye Mevkii, 26 ada, 2 ve 3 no lu parsellere yönelik Kurulumuzun tarih ve 2011/84 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği sonucunda oluģturulan toplam ,74 m² yüzölçümlü, 687 ada, 1 no lu ve 26 ada, 5 ve 6 no lu parsellere iliģkin Ticaret Alanı (Emsal:1.00 ; Hmax:Serbest), GeliĢme Konut Alanı (Emsal:1.00 ; Hmax: 15.50), Eğitim Tesisi Alanı (Emsal:0.60 ), Dini Tesis Alanı, Kentsel Spor Alanı, Park ve Dinlenme Alanı, Yol kullanım kararları getirilmesine iliģkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değiģikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değiģikliğinin onaylanmasına, 2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Muradiye Belediye BaĢkanlığı na gönderilmesine, karar verilmiģtir. Kararın eki için tıklayınız [R.G. 19 Ocak ] ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından: ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI Tarih : 16/01/2013 Karar No : 2013/07 Konu : Ankara-Keçiören-Hasköy (90721 ada 1 no lu parsel) Ġmar Planı DeğiĢikliği ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu nca; ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 24/12/2012 tarih ve 8678 sayılı yazısına istinaden; ÖzelleĢtirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ne ait Ankara Ġli, Keçiören Ġlçesi, Hasköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam ,00 m² yüzölçümlü ada 1 no lu parsele Kentsel Servis Alanı ( E:3.00, Hmax: 10 Kat ) ve Yol fonksiyonu önerilmesine iliģkin ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğinin onaylanmasına, karar verilmiģtir. Kararın eki için tıklayınız [R.G. 19 Ocak ] ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı: 2011/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi )

106 Karar Sayısı: 2013/1 Karar Günü: I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU Halkın YükseliĢi Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesidir. II- ĠLK ĠNCELEME Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü nün 16. maddesi uyarınca Serruh KALELĠ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN ın katılımıyla Halkın YükseliĢi Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesine iliģkin olarak gününde yapılan ilk inceleme toplantısında; 1- Dosyada eksiklik bulunmadığından iģin esasının incelenmesine, 2- Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluģturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine, OYBĠRLĠĞĠYLE, karar verilmiģtir. III- ESASIN ĠNCELENMESĠ Halkın YükseliĢi Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2010 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluģturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Selim ERDEM tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüģülüp düģünüldü: Denetimin maddi öğelerini oluģturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2010 yılı gelirlerinin ,50 TL, giderlerinin ,64 TL, dönem sonu alacaklarının 10,20 TL olduğu, 6.644,66 TL nin ise kasa ve banka mevcudu olarak 2011 yılına devredildiği anlaģılmaktadır. Partinin 2010 yılı kesin hesabının, Parti Meclisince tarihinde kabul edilerek onaylandığı görülmüģtür. Partinin, 2010 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluģtuğu, bu haliyle 2010 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. A- Gelirlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Gelirleri Partinin Genel Merkez gelirleri ,54 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,00 TL si bağıģ gelirleri, 54,55 TL si faiz ve nemalandırma gelirleri, 1.619,92 TL si geçen yıldan devreden alacaklar, ,41 TL si 2009 yılından devreden nakit, 6.280,66 TL si ise yıl sonundaki borçlardan oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Gelirleri Parti il örgütlerinin gelirleri 3.689,96 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun 215,00 TL si bağıģ gelirleri, 3.474,96 TL si ise 2009 yılından devreden nakit mevcudundan oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. B- Giderlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Giderleri Partinin Genel Merkez giderleri ,11 TL olarak gösterilmiģtir.

107 Bunun ,59 TL si genel yönetim giderleri, 630,52 TL si ise önceki yıldan kalan borç ödemelerinden oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin 2011 yılına devreden nakit mevcudu 4.612,23 TL ve dönem sonu alacağı 10,20 TL dir. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak gerçekleģtirildiği sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Giderleri Parti il örgütlerinin giderleri 1.657,53 TL olarak gösterilmiģ olup, tamamı genel yönetim giderlerinden oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin 2011 yılına devreden nakit mevcudu 2.032,43 TL dir. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. C- Parti Malları Partinin 2010 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2010 yılında herhangi bir taģınmaz mal ve değeri yüz lirayı aģan taģınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaģılmıģtır. IV- SONUÇ Halkın YükseliĢi Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda; Partinin 2010 yılı kesin hesabında gösterilen ,50 TL gelir, ,64 TL gider ve 10,20 TL dönem sonu alacağı ile 6.644,66 TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu na uygun olduğuna, gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi. BaĢkan HaĢim KILIÇ Üye Mehmet ERTEN Üye Zehra Ayla PERKTAġ Üye Engin YILDIRIM Üye Erdal TERCAN BaĢkanvekili Serruh KALELĠ Üye Serdar ÖZGÜLDÜR Üye Recep KÖMÜRCÜ Üye Nuri NECĠPOĞLU Üye Muammer TOPAL BaĢkanvekili Alparslan ALTAN Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜT Üye Burhan ÜSTÜN Üye Celal Mümtaz AKINCI Üye Zühtü ARSLAN [R.G. 19 Ocak ] Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı: 2011/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Karar Sayısı: 2013/2 Karar Günü:

108 I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU Katılımcı Demokrasi Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesidir. II- ĠLK ĠNCELEME Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü nün 16. maddesi uyarınca, Serruh KALELĠ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN ın katılımıyla Katılımcı Demokrasi Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesine iliģkin olarak gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından iģin esasının incelenmesine OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiģtir. III- ESASIN ĠNCELENMESĠ Katılımcı Demokrasi Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2010 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluģturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Selim ERDEM tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüģülüp düģünüldü: Denetimin maddi öğelerini oluģturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2010 yılı gelirlerinin ,77 TL, giderlerinin ,73 TL olduğu, 6.255,04 TL nin ise kasa ve banka mevcudu olarak 2011 yılına devredildiği anlaģılmaktadır. Partinin 2010 yılı kesin hesabının, Parti Meclisince tarihinde kabul edilerek onaylandığı görülmüģtür. Partinin, 2010 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluģtuğu, bu haliyle 2010 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. A- Gelirlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Gelirleri Partinin Genel Merkez gelirleri ,77 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,00 TL si bağıģ ve aidat gelirleri, ,77 TL si ise 2009 yılından devreden nakit mevcudundan oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Gelirleri Parti il örgütlerinin gelirleri ,00 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,00 TL si genel merkezden gönderilen yardımlar, 300,00 TL si bağıģ ve aidat gelirleri, 1.098,00 TL si ise 2009 yılından devreden nakit mevcudundan oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. B- Giderlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Giderleri Partinin Genel Merkez giderleri ,90 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,90 TL si genel yönetim giderleri, ,00 TL si ise il teģkilatlarına yapılan yardımlardan oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin 2011 yılına devreden nakit mevcudu 1.722,87 TL dir. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak gerçekleģtirildiği sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Giderleri

109 Parti il örgütlerinin giderleri ,83 TL olarak gösterilmiģ olup, tamamı genel yönetim giderlerinden oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin 2011 yılına devreden nakit mevcudu 4.532,17 TL dir. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. C- Parti Malları Partinin 2010 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2010 yılında herhangi bir taģınmaz mal ve değeri yüz lirayı aģan taģınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaģılmıģtır. IV- SONUÇ Katılımcı Demokrasi Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda; Partinin 2010 yılı kesin hesabında gösterilen ,77 TL gelir ve ,73 TL gider ile 6.255,04 TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu na uygun olduğuna, gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi. BaĢkan HaĢim KILIÇ Üye Mehmet ERTEN Üye Zehra Ayla PERKTAġ Üye Engin YILDIRIM Üye Erdal TERCAN BaĢkanvekili Serruh KALELĠ Üye Serdar ÖZGÜLDÜR Üye Recep KÖMÜRCÜ Üye Nuri NECĠPOĞLU Üye Muammer TOPAL BaĢkanvekili Alparslan ALTAN Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜT Üye Burhan ÜSTÜN Üye Celal Mümtaz AKINCI Üye Zühtü ARSLAN [R.G. 19 Ocak ] Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı: 2012/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Karar Sayısı: 2013/3 Karar Günü: I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU Katılımcı Demokrasi Partisinin 2011 yılı kesin hesabının incelenmesidir. II- ĠLK ĠNCELEME Katılımcı Demokrasi Partisinin 2011 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda, dosyada eksiklik bulunmadığından iģin esasının incelenmesine OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiģtir. III- ESASIN ĠNCELENMESĠ Katılımcı Demokrasi Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2011 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluģturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını

110 içeren ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Selim ERDEM tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüģülüp düģünüldü: Denetimin maddi öğelerini oluģturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2011 yılı gelirlerinin ,04 TL, giderlerinin ,27 TL olduğu, ,77 TL nin ise kasa ve banka mevcudu olarak 2012 yılına devredildiği anlaģılmaktadır. Partinin 2011 yılı kesin hesabının, Parti Meclisince tarihinde kabul edilerek onaylandığı görülmüģtür. Partinin 2011 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluģtuğu, bu haliyle 2011 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. A- Gelirlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Gelirleri Partinin Genel Merkez gelirleri ,87 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,00 TL si bağıģ ve aidat gelirleri, 1.722,87 TL si ise 2010 yılından devreden nakit mevcudundan oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Gelirleri Parti il örgütlerinin gelirleri ,17 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,00 TL si genel merkezden gönderilen yardımlar, 1.200,00 TL si bağıģ ve aidat gelirleri, 4.532,17 TL si ise 2010 yılından devreden nakit mevcudundan oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. B- Giderlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Giderleri Partinin Genel Merkez giderleri ,86 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,86 TL si genel yönetim giderleri, ,00 TL si ise il teģkilatlarına yapılan yardımlardan oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin 2012 yılına devreden nakit mevcudu ,01 TL dir. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak gerçekleģtirildiği sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Giderleri Parti il örgütlerinin giderleri ,41 TL olarak gösterilmiģ olup, tamamı genel yönetim giderlerinden oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin 2012 yılına devreden nakit mevcudu 3.480,76 TL dir. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. C- Parti Malları Partinin 2011 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2011 yılında herhangi bir taģınmaz mal ve değeri yüz lirayı aģan taģınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaģılmıģtır. IV- SONUÇ Katılımcı Demokrasi Partisinin 2011 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda; Partinin 2011 yılı kesin hesabında gösterilen ,04 TL gelir ve ,27 TL gider ile ,77 TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu na uygun olduğuna, gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.

111 BaĢkan HaĢim KILIÇ Üye Mehmet ERTEN Üye Zehra Ayla PERKTAġ Üye Engin YILDIRIM Üye Erdal TERCAN BaĢkanvekili Serruh KALELĠ Üye Serdar ÖZGÜLDÜR Üye Recep KÖMÜRCÜ Üye Nuri NECĠPOĞLU Üye Muammer TOPAL BaĢkanvekili Alparslan ALTAN Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜT Üye Burhan ÜSTÜN Üye Celal Mümtaz AKINCI Üye Zühtü ARSLAN [R.G. 19 Ocak ] Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı: 2011/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Karar Sayısı: 2013/4 Karar Günü: I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU Türkiye Komünist Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesidir. II- ĠLK ĠNCELEME Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü nün 16. maddesi uyarınca, HaĢim KILIÇ, Serruh KALELĠ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN ın katılımıyla Türkiye Komünist Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesine iliģkin olarak gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından iģin esasının incelenmesine OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiģtir. III- ESASIN ĠNCELENMESĠ Türkiye Komünist Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2010 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluģturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Selim ERDEM tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüģülüp düģünüldü: Denetimin maddi öğelerini oluģturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2010 yılı gelirlerinin ,75 TL, giderlerinin ,75 TL olduğu, ,00 TL nin ise kasa ve banka mevcudu olarak 2011 yılına devredildiği anlaģılmaktadır. Partinin 2010 yılı kesin hesabının, Parti Merkez Komitesince tarihinde kabul edilerek onaylandığı görülmüģtür.

112 Partinin 2010 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluģtuğu, bu haliyle 2010 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. A- Gelirlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Gelirleri Partinin Genel Merkez gelirleri ,55 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,08 TL si teģkilatlardan aktarılan gelirler, 7.956,47 TL si ise 2009 yılından devreden nakit mevcudundan oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Gelirleri Parti il örgütlerinin gelirleri ,20 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,00 TL si aidat gelirleri, ,00 TL si ise genel merkezden gönderilen yardımlardan oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. B- Giderlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Giderleri Partinin Genel Merkez giderleri ,55 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,35 TL si genel yönetim giderleri, ,00 TL si ise teģkilatlara yapılan yardımlardan oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin 2011 yılına devreden nakit mevcudu ,00 TL dir. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak gerçekleģtirildiği sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Giderleri Parti il örgütlerinin giderleri ,20 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,12 TL si genel yönetim giderleri, ,08 TL si ise genel merkeze gönderilen paylardan oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. C- Parti Malları Partinin 2010 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2010 yılında herhangi bir taģınmaz mal ve değeri yüz lirayı aģan taģınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaģılmıģtır. IV- SONUÇ Türkiye Komünist Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda, Partinin 2010 yılı kesin hesabında gösterilen ,75 TL gelir ve ,75 TL gider ile ,00 TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu na uygun olduğuna, gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi. BaĢkan HaĢim KILIÇ Üye Mehmet ERTEN Üye Zehra Ayla PERKTAġ BaĢkanvekili Serruh KALELĠ Üye Serdar ÖZGÜLDÜR Üye Recep KÖMÜRCÜ BaĢkanvekili Alparslan ALTAN Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜT Üye Burhan ÜSTÜN

113 Üye Engin YILDIRIM Üye Erdal TERCAN Üye Nuri NECĠPOĞLU Üye Muammer TOPAL Üye Celal Mümtaz AKINCI Üye Zühtü ARSLAN [R.G. 19 Ocak ] Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı: 2011/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Karar Sayısı: 2013/5 Karar Günü: I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU ĠĢçi Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesidir. II- ĠLK ĠNCELEME Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü nün 16. maddesi uyarınca, Serruh KALELĠ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN ın katılımıyla ĠĢçi Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesine iliģkin olarak gününde yapılan ilk inceleme toplantısında; 1- Dosyada eksiklik bulunmadığından iģin esasının incelenmesine, 2- Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluģturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine, OYBĠRLĠĞĠYLE, karar verilmiģtir. III- ESASIN ĠNCELENMESĠ ĠĢçi Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2010 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluģturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Selim ERDEM tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüģülüp düģünüldü: Denetimin maddi öğelerini oluģturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2010 yılı gelirlerinin ,37 TL, giderlerinin ,08 TL, dönem sonu alacaklarının ,74 TL olduğu, ,55 TL nin ise kasa ve banka mevcudu olarak 2011 yılına devredildiği anlaģılmaktadır. Partinin 2010 yılı kesin hesabının, Parti Meclisince tarihinde kabul edilerek onaylandığı görülmüģtür. Partinin 2010 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluģtuğu, bu haliyle 2010 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. A- Gelirlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Gelirleri Partinin Genel Merkez gelirleri ,84 TL olarak gösterilmiģtir.

114 Bunun ,43 TL si bağıģ gelirleri, ,00 TL si örgütlerden gönderilen gelirler, 5.090,14 TL si tazminat gelirleri, ,39 TL si 2009 yılından devreden nakit, ,88 TL si ise yıl sonundaki borçlardan oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Gelirleri Parti il örgütlerinin gelirleri ,53 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,40 TL si aidat gelirleri, ,98 TL si bağıģ gelirleri, ,00 TL si alınan örgüt yardımları, 9.577,70 TL si parti etkinlik gelirleri, 5.704,33 TL si satıģ gelirleri, 2.855,00 TL si mal varlığı gelirleri, ,85 TL si diğer parti gelirleri, ,38 TL si 2009 yılından devreden nakit, 6.791,89 TL si ise yıl sonundaki borçlardan oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. B- Giderlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Giderleri Partinin Genel Merkez giderleri ,08 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,91 TL si genel yönetim giderleri, ,17 TL si ise önceki yıldan kalan borç ödemelerinden oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin 2011 yılına devreden nakit mevcudu 936,02 TL ve dönem sonu alacağı ,74 TL dir. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak gerçekleģtirildiği sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Giderleri Parti il örgütlerinin giderleri ,00 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,13 TL si genel yönetim giderleri, 9.605,87 TL si ise önceki yıldan kalan borç ödemelerinden oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin 2011 yılına devreden nakit mevcudu ,53 TL ve dönem sonu alacakları 222,00 TL dir. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. C- Parti Malları Partinin 2010 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2010 yılında herhangi bir taģınmaz mal ve değeri yüz lirayı aģan taģınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaģılmıģtır. IV- SONUÇ ĠĢçi Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda; Partinin 2010 yılı kesin hesabında gösterilen ,37 TL gelir, ,08 TL gider ve ,74 TL dönem sonu alacağı ile ,55 TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu na uygun olduğuna, gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi. BaĢkan HaĢim KILIÇ Üye Mehmet ERTEN BaĢkanvekili Serruh KALELĠ Üye Serdar ÖZGÜLDÜR BaĢkanvekili Alparslan ALTAN Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜT Üye Üye Üye

115 Zehra Ayla PERKTAġ Recep KÖMÜRCÜ Burhan ÜSTÜN Üye Engin YILDIRIM Üye Erdal TERCAN Üye Nuri NECĠPOĞLU Üye Muammer TOPAL Üye Celal Mümtaz AKINCI Üye Zühtü ARSLAN [R.G. 19 Ocak ] Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı: 2011/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Karar Sayısı: 2013/6 Karar Günü: I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU YeĢiller Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesidir. II- ĠLK ĠNCELEME Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü nün 16. maddesi uyarınca, Serruh KALELĠ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN ın katılımıyla YeĢiller Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesine iliģkin olarak gününde yapılan ilk inceleme toplantısında; 1- Dosyada eksiklik bulunmadığından iģin esasının incelenmesine, 2- Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluģturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine, OYBĠRLĠĞĠYLE, karar verilmiģtir. III- ESASIN ĠNCELENMESĠ YeĢiller Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2010 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluģturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Selim ERDEM tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüģülüp düģünüldü: Denetimin maddi öğelerini oluģturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2010 yılı gelirlerinin ,65 TL, giderlerinin ,98 TL olduğu, 3.020,67 TL nin ise kasa ve banka mevcudu olarak 2011 yılına devredildiği anlaģılmaktadır. Partinin 2010 yılı kesin hesabının, Parti Merkez Yürütme Kurulunca tarihinde kabul edilerek onaylandığı görülmüģtür. Partinin 2010 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluģtuğu, bu haliyle 2010 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. A- Gelirlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Gelirleri Partinin Genel Merkez gelirleri ,71 TL olarak gösterilmiģtir.

116 Bunun 748,42 TL si aidat gelirleri, 8.907,00 TL si bağıģ gelirleri, 6.958,47 TL si teģkilatlardan aktarılan gelirler, 8,82 TL si ise 2009 yılından devreden nakit mevcudundan oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Gelirleri Parti il örgütlerinin gelirleri ,94 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,00 TL si aidat gelirleri, ,00 TL si bağıģ gelirleri, 637,50 TL si genel merkezden gönderilen yardımlar, 233,82 TL si diğer gelirler, 2.091,62 TL si ise 2009 yılından devreden nakit mevcudundan oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. B- Giderlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Giderleri Partinin Genel Merkez giderleri ,34 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,05 TL si genel yönetim giderleri, 748,79 TL si çeģitli giderler, 637,50 TL si ise teģkilatlara yapılan yardımlardan oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin 2011 yılına devreden nakit mevcudu 517,37 TL dir. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak gerçekleģtirildiği sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Giderleri Parti il örgütlerinin giderleri ,64 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,67 TL si genel yönetim giderleri, 6.957,97 TL si ise teģkilatlara yapılan yardımlardan oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin 2011 yılına devreden nakit mevcudu 2.503,30 TL dir. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. C- Parti Malları Partinin 2010 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2010 yılında herhangi bir taģınmaz mal ve değeri yüz lirayı aģan taģınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaģılmıģtır. IV- SONUÇ YeĢiller Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda; Partinin 2010 yılı kesin hesabında gösterilen ,65 TL gelir ve ,98 TL gider ile 3.020,67 TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu na uygun olduğuna, gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi. BaĢkan HaĢim KILIÇ Üye Mehmet ERTEN Üye Zehra Ayla PERKTAġ Üye Engin YILDIRIM BaĢkanvekili Serruh KALELĠ Üye Serdar ÖZGÜLDÜR Üye Recep KÖMÜRCÜ Üye Nuri NECĠPOĞLU BaĢkanvekili Alparslan ALTAN Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜT Üye Burhan ÜSTÜN Üye Celal Mümtaz AKINCI

117 Üye Erdal TERCAN Üye Muammer TOPAL Üye Zühtü ARSLAN [R.G. 19 Ocak ] Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı: 2012/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Karar Sayısı: 2013/7 Karar Günü: I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU Türkiye Komünist Partisinin 2011 yılı kesin hesabının incelenmesidir. II- ĠLK ĠNCELEME Türkiye Komünist Partisinin 2011 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda, dosyada eksiklik bulunmadığından iģin esasının incelenmesine OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiģtir. III- ESASIN ĠNCELENMESĠ Türkiye Komünist Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2011 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluģturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Selim ERDEM tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüģülüp düģünüldü: Denetimin maddi öğelerini oluģturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2011 yılı gelirlerinin ,66 TL, giderlerinin ,21 TL olduğu, ,45 TL nin ise kasa ve banka mevcudu olarak 2012 yılına devredildiği anlaģılmaktadır. Partinin 2011 yılı kesin hesabının, Parti Merkez Komitesince tarihinde kabul edilerek onaylandığı görülmüģtür. Partinin 2011 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluģtuğu, bu haliyle 2011 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. A- Gelirlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Gelirleri Partinin Genel Merkez gelirleri, ,47 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,47 TL si teģkilatlardan aktarılan gelirler, ,00 TL si ise 2010 yılından devreden nakit mevcudundan oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Gelirleri Parti il örgütlerinin gelirleri ,19 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,00 TL si aidat gelirleri, ,19 TL si ise genel merkezden gönderilen yardımlardan oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. B- Giderlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Giderleri Partinin Genel Merkez giderleri ,02 TL olarak gösterilmiģtir.

118 Bunun ,83 TL si genel yönetim giderleri, ,19 TL si ise teģkilatlara yapılan yardımlardan oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin 2012 yılına devreden nakit mevcudu ,45 TL dir. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak gerçekleģtirildiği sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Giderleri Parti il örgütlerinin giderleri ,19 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,72 TL si genel yönetim giderleri, ,47 TL si ise genel merkeze gönderilen paylardan oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. C- Parti Malları Partinin 2011 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2011 yılında herhangi bir taģınmaz mal ve değeri yüz lirayı aģan taģınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaģılmıģtır. IV- SONUÇ Türkiye Komünist Partisinin 2011 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda; Partinin 2011 yılı kesin hesabında gösterilen ,66 TL gelir ve ,21 TL gider ile ,45 TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu na uygun olduğuna, gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi. BaĢkan HaĢim KILIÇ Üye Mehmet ERTEN Üye Zehra Ayla PERKTAġ Üye Engin YILDIRIM Üye Erdal TERCAN BaĢkanvekili Serruh KALELĠ Üye Serdar ÖZGÜLDÜR Üye Recep KÖMÜRCÜ Üye Nuri NECĠPOĞLU Üye Muammer TOPAL BaĢkanvekili Alparslan ALTAN Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜT Üye Burhan ÜSTÜN Üye Celal Mümtaz AKINCI Üye Zühtü ARSLAN [R.G. 19 Ocak ] Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı: 2011/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Karar Sayısı: 2013/8 Karar Günü: I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU Milli Demokrat Halkın Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesidir. II- ĠLK ĠNCELEME

119 Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü nün 16. maddesi uyarınca, Serruh KALELĠ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN ın katılımıyla Milli Demokrat Halkın Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesine iliģkin olarak gününde yapılan ilk inceleme toplantısında; 1- Dosyada eksiklik bulunmadığından iģin esasının incelenmesine, 2- Partinin 2010 yılı kesin hesabını, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu nun 74. maddesinde öngörülen sürede Anayasa Mahkemesine vermeyen parti sorumluları hakkında, aynı Kanun un 111. maddesinin (b) bendi uyarınca yasal iģlem yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, OYBĠRLĠĞĠYLE, karar verilmiģtir. III- ESASIN ĠNCELENMESĠ Milli Demokrat Halkın Partisinin, 2010 yılında il örgütlerinin gelir ve gideri bulunmadığından sadece Genel Merkez kesin hesabı incelenmiģtir. Milli Demokrat Halkın Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2010 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluģturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Selim ERDEM tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüģülüp düģünüldü: Denetimin maddi öğelerini oluģturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2010 yılı gelirlerinin 8.195,04 TL, giderlerinin 7.771,10 TL olduğu, 423,94 TL nin ise kasa ve banka mevcudu olarak 2011 yılına devredildiği anlaģılmaktadır. Partinin 2010 yılı kesin hesabının, Parti Merkez Yürütme Kurulu tarafından kabul edilerek onaylandığı görülmüģtür. Partinin 2010 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluģtuğu, bu haliyle 2010 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. A- Genel Merkez Gelirlerinin Ġncelenmesi Partinin Genel Merkez gelirleri 8.195,04 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun 7.820,00 TL si bağıģ gelirleri, 375,04 TL si ise 2009 yılından devreden nakit mevcudundan oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıģtır. B- Genel Merkez Giderlerinin Ġncelenmesi Partinin Genel Merkez giderleri 7.771,10 TL olarak gösterilmiģ olup, tamamı genel yönetim giderlerinden oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin 2011 yılına devreden nakit mevcudu 423,94 TL dir. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak gerçekleģtirildiği sonucuna varılmıģtır. C- Parti Malları Partinin 2010 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2010 yılında herhangi bir taģınmaz mal ve değeri yüz lirayı aģan taģınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaģılmıģtır. IV- SONUÇ Milli Demokrat Halkın Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

120 Partinin 2010 yılı kesin hesabında gösterilen 8.195,04 TL gelir ve 7.771,10 TL gider ile 423,94 TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu na uygun olduğuna, gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi. BaĢkan HaĢim KILIÇ Üye Mehmet ERTEN Üye Zehra Ayla PERKTAġ Üye Engin YILDIRIM Üye Erdal TERCAN BaĢkanvekili Serruh KALELĠ Üye Serdar ÖZGÜLDÜR Üye Recep KÖMÜRCÜ Üye Nuri NECĠPOĞLU Üye Muammer TOPAL BaĢkanvekili Alparslan ALTAN Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜT Üye Burhan ÜSTÜN Üye Celal Mümtaz AKINCI Üye Zühtü ARSLAN [R.G. 19 Ocak ] Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı: 2012/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Karar Sayısı: 2013/9 Karar Günü: I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU YeĢiller Partisinin 2011 yılı kesin hesabının incelenmesidir. II- ĠLK ĠNCELEME YeĢiller Partisinin 2011 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda, dosyada eksiklik bulunmadığından iģin esasının incelenmesine OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiģtir. III- ESASIN ĠNCELENMESĠ YeĢiller Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2011 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluģturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Selim ERDEM tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüģülüp düģünüldü: Denetimin maddi öğelerini oluģturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2011 yılı gelirlerinin ,42 TL, giderlerinin ,16 TL olduğu, 6.523,26 TL nin ise kasa ve banka mevcudu olarak 2012 yılına devredildiği anlaģılmaktadır. Partinin 2011 yılı kesin hesabının, Parti Merkez Yürütme Kurulunca tarihinde kabul edilerek onaylandığı görülmüģtür. Partinin 2011 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluģtuğu, bu haliyle 2011 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır.

121 A- Gelirlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Gelirleri Partinin Genel Merkez gelirleri 8.017,37 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun 2.000,00 TL si bağıģ gelirleri, 5.500,00 TL si teģkilatlardan aktarılan gelirler, 517,37 TL si ise 2010 yılından devreden nakit mevcudundan oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Gelirleri Parti il örgütlerinin gelirleri ,05 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,00 TL si aidat gelirleri, ,00 TL si bağıģ gelirleri, 2.503,05 TL si ise 2010 yılından devreden nakit mevcudundan oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. B- Giderlerin Ġncelenmesi 1- Genel Merkez Giderleri Partinin Genel Merkez giderleri 2.953,78 TL olarak gösterilmiģ olup, tamamı genel yönetim giderlerinden oluģmaktadır. Parti Genel Merkezinin 2012 yılına devreden nakit mevcudu 5.063,59 TL dir. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olarak gerçekleģtirildiği sonucuna varılmıģtır. 2- Ġl Örgütleri Giderleri Parti il örgütlerinin giderleri ,38 TL olarak gösterilmiģtir. Bunun ,38 TL si genel yönetim giderleri, 5.500,00 TL si ise genel merkeze aktarılan paylardan oluģmaktadır. Parti il örgütlerinin 2012 yılına devreden nakit mevcudu 1.459,67 TL dir. Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. C- Parti Malları Partinin 2011 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2011 yılında herhangi bir taģınmaz mal ve değeri yüz lirayı aģan taģınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaģılmıģtır. IV- SONUÇ YeĢiller Partisinin 2011 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda; Partinin 2011 yılı kesin hesabında gösterilen ,42 TL gelir ve ,16 TL gider ile 6.523,26 TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu na uygun olduğuna, gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi. BaĢkan HaĢim KILIÇ Üye Mehmet ERTEN Üye Zehra Ayla PERKTAġ Üye Engin YILDIRIM BaĢkanvekili Serruh KALELĠ Üye Serdar ÖZGÜLDÜR Üye Recep KÖMÜRCÜ Üye Nuri NECĠPOĞLU BaĢkanvekili Alparslan ALTAN Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜT Üye Burhan ÜSTÜN Üye Celal Mümtaz AKINCI Üye Üye Üye

122 Erdal TERCAN Muammer TOPAL Zühtü ARSLAN [R.G. 19 Ocak ] Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı: 2012/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Karar Sayısı: 2013/10 Karar Günü: I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU Engelsiz Türkiye Partisinin 2011 yılı kesin hesabının incelenmesidir. II- ĠLK ĠNCELEME Engelsiz Türkiye Partisinin 2011 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda, dosyada eksiklik bulunmadığından iģin esasının incelenmesine OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiģtir. III- ESASIN ĠNCELENMESĠ Engelsiz Türkiye Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2011 yılı kesin hesabının Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığına sunulmasına iliģkin yazı ve ekleri ile inceleme sonuçlarını içeren ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Selim ERDEM tarafından heyete sunulan ilk inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüģülüp düģünüldü: tarihinde kurulan Partinin 2011 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı, bu itibarla 2011 yılı kesin hesabının 2820 sayılı Kanun a uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. IV- PARTĠ MALLARI Engelsiz Türkiye Partisinin 2011 yılına iliģkin sunmuģ olduğu belgeler üzerinde yapılan incelemede, 2011 yılında herhangi bir taģınmaz mal ve değeri yüz lirayı aģan taģınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaģılmıģtır. V- SONUÇ Engelsiz Türkiye Partisinin 2011 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda; Partinin tarihinde kurulduğu ve 2011 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı anlaģıldığından, Partinin 2011 yılı kesin hesabının eldeki bilgi ve belgelere göre 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu na uygun olduğuna gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi. BaĢkan HaĢim KILIÇ Üye Mehmet ERTEN Üye Zehra Ayla PERKTAġ Üye Engin YILDIRIM BaĢkanvekili Serruh KALELĠ Üye Serdar ÖZGÜLDÜR Üye Recep KÖMÜRCÜ Üye Nuri NECĠPOĞLU BaĢkanvekili Alparslan ALTAN Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜT Üye Burhan ÜSTÜN Üye Celal Mümtaz AKINCI

123 Üye Erdal TERCAN Üye Muammer TOPAL Üye Zühtü ARSLAN [R.G. 19 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Kartal 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/537 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 469/1-1 Kütahya 1. Ġcra Müdürlüğünün 2006/845 Esas sayılı takip dosyasının zayi olduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 470/1-1 Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/472 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 471/1-1 [R.G. 19 Ocak ] Karar Sayısı : 2012/4086 Bursa Ġli, Yıldırım Ġlçesi, Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat ve ġirinevler mahalleleri sınırları içerisinde yer alan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 5/12/2012 tarihli ve 2070 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 17/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI

124 B. ARINÇ M. ġġmġek B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn B. YILDIRIM N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı Ekleri için tıklayınız. R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 20 Ocak ] Karar Sayısı : 2012/4087 Bursa Ġli, Osmangazi Ġlçesi, Akpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kentsel dönüģüm ve geliģim proje alanı ilan edilmesi; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 5/12/2012 tarihli ve 2071 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 17/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI B. ARINÇ M. ġġmġek B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn B. YILDIRIM N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

125 F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ekleri için tıklayınız. Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 20 Ocak ] Karar Sayısı : 2012/4088 Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Atıfbey, Hıdırlıktepe ve ĠsmetpaĢa mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 5/12/2012 tarihli ve 2068 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 17/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI B. ARINÇ M. ġġmġek B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn B. YILDIRIM N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI

126 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ekleri için tıklayınız. Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 20 Ocak ] Karar Sayısı : 2012/4117 Karaman Ġlinde yürütülen kentsel dönüģüm ve geliģim projesi kapsamında ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları gösterilen taģınmazların Karaman Belediyesi tarafından acele kamulaģtırılması; ĠçiĢleri Bakanlığının 4/12/2012 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 19/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR T. YILDIZ M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU

127 Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Eki için tıklayınız. [R.G. 20 Ocak ] Karar Sayısı : 2012/4123 Bursa Ġli, Ġnegöl Ġlçesinde tesis edilecek Akdere Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taģınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaģtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/12/2012 tarihli ve 1523 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Liste için tıklayınız. Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı

128 [R.G. 20 Ocak ] Karar Sayısı : 2012/4124 Ekli haritalarda gösterilen güzergâhlar üzerinde tesis edilecek enerji iletim hatlarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan direk yerlerinin mülkiyet Ģeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaģtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 17/12/2012 tarihli ve 1504 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ekleri için tıklayınız. Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma Bakanı Orman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 20 Ocak ]

129 Karar Sayısı : 2012/4125 Ġstanbul Ġli, Sarıyer Ġlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi (Armutlu) sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 17/12/2012 tarihli ve 2201 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Eki için tıklayınız. [R.G. 20 Ocak ] Karar Sayısı : 2012/4141 Erzurum Ġli, Yakutiye Ġlçesi, Mecidiye, Aziziye, Gaziler ve Veyisefendi mahalleleri sınırları içerisinde yer alan ve ekli krokiler ile listelerde sınırları ve koordinatları gösterilen alanların riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 10/12/2012 tarihli ve 2104

130 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı Ekleri için tıklayınız. R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 20 Ocak ] Karar Sayısı : 2012/4153 Bazı alanların turizm merkezi, bazı alanların ise kültür ve turizm koruma ve geliģim bölgesi olarak ilanı ile bazı turizm merkezlerinin isim ve sınırlarının değiģtirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 29/11/2012 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve Ġlanına ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu nca 17/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL

131 CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ M. ġġmġek B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn B. YILDIRIM N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı 17/12/2012 TARĠHLĠ VE 2012/4153 SAYILI KARARNAMENĠN EKĠ KARAR MADDE 1 (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen ve sınırları krokilerde gösterilen alanlar turizm merkezi olarak tespit ve ilan olunmuģtur. MADDE 2 (1) Ekli (II) sayılı listede belirtilen ve sınırları krokilerde gösterilen alanlar kültür ve turizm koruma ve geliģim bölgesi olarak tespit ve ilan olunmuģtur. MADDE 3 (1) Ekli (III) sayılı listede belirtilen turizm merkezlerinin sınırları, krokilerde gösterildiği Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 4 (1) Artvin Kafkasör Turizm Merkezinin ismi Artvin Kafkasör Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgesi olarak, Bursa Dağyenice Termal Turizm Merkezinin ismi Bursa Dağyenice Termal Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgesi olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 5 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Ekleri için tıklayınız. [R.G. 20 Ocak ]

132 TEBLĠĞ Maliye Bakanlığından: KAMU SOSYAL TESĠSLERĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (SAYI: ) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ve 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mali kontrole iliģkin hükümler baģlığı altındaki 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluģlar, kamu iktisadi teģebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreģ, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında aģağıdaki esas ve usullere uyulması gerekli görülmüģtür. I - EĞĠTĠM VE DĠNLENME TESĠSLERĠ Kamu kurum ve kuruluģlarınca iģletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2013 yılında alınacak en az bedeller, tesislerin bu Tebliğ ekinde (Ek-1) belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak, aģağıdaki Ģekilde tespit edilmiģtir: 1 - Ek-1 de sayılan özelliklerden onbeģ ve daha fazlasını taģıyan tesislerde kiģi baģına günlük 13,15 TL yemek ve 5,15 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 6,80 TL) konaklama bedeli, 2 - Ek-1 de sayılan özelliklerden asgari oniki ve en fazla ondört tanesini taģıyan tesislerde kiģi baģına günlük 11,20 TL yemek ve 4,50 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 5,80 TL) konaklama bedeli, 3 - Ek-1 de sayılan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kiģi baģına günlük 8,80 TL yemek ve 3,75 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 5,50 TL) konaklama bedeli, alınır. 4 - Ayrıca, konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 1,80 TL, televizyon bulunanlarda günlük en az 2,00 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 2,80 TL, konut baģına ilave bedel alınır. II - MĠSAFĠRHANELER 1 - Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kiģi baģına her gece için en az 6,80 TL alınır. Ġdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilir. 2 - Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) cetvelinin dipnotunda yer alan hükme göre %50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2 sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını geçemez. Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalıģırsa çalıģsın hepsine aynı tarife uygulanacaktır. Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

133 3 - Her ne ad altında ve sürede olursa olsun (kiralanmıģ olan yerler dahil) kurumun tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç), bu yerler de Misafirhane kapsamında değerlendirilecektir. III - KREġ VE ÇOCUK BAKIMEVLERĠ ÜCRETLERĠ Kamu kurum ve kuruluģlarına ait kreģ ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek Devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 124,00 TL olarak tespit edilmiģtir. Ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreģ ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karģılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluģlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkilidir. IV - SPOR TESĠSLERĠ 1 - Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kıģ sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karģılığı, - Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kiģi baģına en az 4,50 TL, - Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kiģi baģına en az 6,80 TL, bedel alınır. Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir veya daha az bir bedel alınabilir. 2 - Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karģılığı kiģi baģına en az 8,10 TL bedel alınır. 3 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden yararlanmaları halinde 1 inci ve 2 nci maddede belirtilen bedellerin 1/4 ü alınır. 4 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden alınacak 1 aylık abone bedeli, yukarıda belirtilen miktarların 15 katından az olmamak kaydıyla, kurumlarca belirlenebilir. V - ORTAK HUSUSLAR 1 - Kamu kurum ve kuruluģlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreģ, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin iģletme giderleri için ilgili kurum ve kuruluģların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esastır. Söz konusu tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının % 5 inden az olmamak üzere ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutularak söz konusu ihtiyaçlar için harcanacaktır. Bu hesaptan yapılacak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döģeme ve demirbaģ alımlarında BaĢbakanlık ve/veya Bakanlığımızca çıkarılmıģ veya çıkarılacak olan tasarruf genelgesi, talimatı ve tebliğlerine uyulacaktır. 2 - Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulacak ve 2012 yılında görevlendirilen personel sayısı hiç bir Ģekilde aģılmayacaktır. Bu tür yerlerde, 2013 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilmeyecek, ancak ücreti sosyal tesis iģletme gelirlerinden karģılanmak üzere ilk defa personel istihdamı yapılabilecektir. 3 - Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuģ olan fon, vakıf, dernek ve benzeri kuruluģlar eliyle iģletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunulmayacaktır. 4 - Tesislerin bir önceki yıl doluluk oranları ile bu yıl yapılacak olan müracaat sayıları da dikkate alınarak doluluk oranı % 50 nin altına düģen tesisler hizmete açılmayacak, yeterli

134 sayıda müracaat olmaması halinde dönemler itibarıyla yapılan müracaatlar birleģtirilerek dönem sayılarının azaltılması yoluna gidilecektir. 5 - Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin % 20 si müracaat sırasında avans olarak alınacaktır. Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp döneminin baģlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra vazgeçtiklerini bildirenlere her gün için avansın % 5 i oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilecek, kamp döneminin baģlamasına kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilecektir. 6 - Tesislerin lokanta (alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek bedelleri dahil), pastane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvaltı, içki, meģrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiç bir Ģekilde maliyetinin altında olmayacaktır. 7 - Yukarıda yazılı yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin bedelleri (geçici görevli kamu personelinden misafirhanelerde alınacak konaklama bedeli hariç), yararlananlardan alınması gereken en az miktarlar olup, kurum ve kuruluģlar yemeğin maliyeti, hizmetin daha farklı Ģekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği gibi hususlar ile talebin yoğun olduğu Temmuz-Ağustos, yılbaģı, bayram ve yarıyıl tatili gibi dönemleri de dikkate alarak bu bedellerin üzerinde bedel tespit edebileceklerdir. 8 - a) Bir kurum veya kuruluģun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreģ ve çocuk bakımevlerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluģun emeklisi ile o kurum ve kuruluģun personelinin veya emeklisinin eģleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır. b) Bir kurum veya kuruluģun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreģ ve çocuk bakımevlerinden yararlanan diğer kurum ve kuruluģların personeli ve emeklileri ile bunların eģleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarifenin % 25 fazlası uygulanır. c) Eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerden (a) ve (b) fıkrasında yer alanların dıģında yararlandırılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin % 50 fazlası uygulanır. Ancak, tesislerden yararlanmada öncelik; o kurum personeli ve emeklisi ile bunların eģleri, üstsoy ve altsoylarına verilir. ç) Sözkonusu tesislerde, 1 ġubat 2010 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1 ġubat 2007 ile 1 ġubat 2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır. d) Bir kurum veya kuruluģun bağlı ve ilgili kuruluģlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluģun personeli ve emeklisi ile bunların eģleri, üstsoy ve altsoylarına, bağlı ve ilgili kuruluģ personeli için belirlenen tarife uygulanabilir. e) Kamu sosyal tesislerinden yararlandırılmayla ilgili olarak yayımlanan BaĢbakanlık Genelgeleri hükümleri saklıdır. 9 - Bu Tebliğde belirlenmiģ olan bedellere, katma değer vergisi dahil değildir. Bu Tebliğin II/2 nci maddesindeki sınırlamalar, konaklama bedelinin katma değer vergisi dahil olarak belirlenmesi halinde dahi aģılamaz a) Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiç bir kiģi ve personel, tesislerden ve yukarıda belirtilen hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılamaz. b) Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peģin olarak tahsil edilir. c) Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine baģkaları faydalandırılamaz.

135 ç) Tesisler devamlılık arz edecek Ģekilde yurt, pansiyon veya bekâr lojmanı olarak kullanılamaz Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarınca düzenlenecek eğitim çalıģmalarında, kamu kurum ve kuruluģlarının eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen tarife karģılığı ve tesisin uygun olması halinde ilgili sendika ve konfederasyonlar yararlandırılabilir Tesislerin tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkanları araģtırılarak uygulamaya bu yönde ağırlık verilecektir. Ġhtiyaç duyulması halinde yemek, çay ve sair hizmetler, hizmet alımı suretiyle temin edilebilecektir Tesislerde, tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle veya tedarik gibi tesisin iģletilmesiyle doğrudan iliģkili olarak yapılan resmi görüģmeler ve haberleģmeler dıģında, tesislerde kalanların yararlandıkları telefon, faks ve internet gibi hizmetlerin ücretleri yararlananlar tarafından tesisten ayrılmadan önce ödenecektir. Ġdareler bu konuda gerekli önlemleri alacaklardır Kamu kurum ve kuruluģlarınca iģletilen kreģ ve çocuk bakımevi gibi tesislerin sosyal tesis kapsamında olması nedeniyle, bu tesislerin giderlerine de bütçeden katkıda bulunulmayacak, dolayısıyla bunların her türlü giderleri (temizlik hizmeti alımı dahil) kreģ ve çocuk bakımevlerinin kendi gelirlerinden karģılanacaktır Kurum ve kuruluģların bu Tebliğ kapsamındaki tesislere iliģkin olarak 2013 yılında uygulayacakları tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alacak ve daima güncel tutulacaktır Sosyal tesislerle ilgili olarak yapılacak ödeme ve tahsilatlarda aģağıdaki hususlara uyulacaktır: a) Görevliler nezdinde kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit bulundurulmayacaktır. b) Avans olarak verilen tutarların en geç 30 gün içinde mahsubu veya iadesi sağlanacaktır. c) Sosyal tesis paraları milli bankalarda muhafaza edilecektir. ç) Ödeme ve tahsilatın banka vasıtasıyla yapılması esas olacaktır. 17- Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin iģlemlerini, defter ve belgelerini zaman zaman ve her halükarda yılsonlarında denetleyeceklerdir. Düzenlenecek denetim raporları kurumlarda muhafaza edilecektir Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar hizmetin gereğine göre ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere kurumlar tarafından belirlenir Bu Tebliğ hükümleri 1/2/2013 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır. Tebliğ olunur. Ek 1 EĞĠTĠM VE DĠNLENME TESĠSLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ Kamu kurum ve kuruluģlarınca iģletilen eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek özellikler aģağıda belirtilmiģtir. 1 - Tesisin deniz, göl, akarsu kenarında veya kıģ sporlarına elveriģli yerler ile termal alanlarda olması 2 - Konut veya bağımsız bölümünde tuvalet ve banyo 3 - Sıcak su 4 - Havalandırma tesisatı 5 - Konut veya bağımsız bölümünde telefon 6 - Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını 7 - Mutfak ve lokanta 8 - Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı

136 9 - Dinlenme ve oyun salonu 10 - Çay bahçesi 11 - Asansör 12 - Diskotek 13 - Çocuk bahçesi 14 - Spor alanları 15 - Revir 16 - Plaj 17 - GüneĢlenme yerleri ve teçhizatı 18 - Otopark (en az 20 araçlık) 19 - Yüzme havuzu 20 - Hamam 21 Sauna [R.G. 21 Ocak ] BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/4152 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Turkish Petroleum International Company Limited ġirketinin Boru Hatları ile Petrol TaĢıma Anonim ġirketine devredilmesine iliģkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 17/12/2012 tarihli ve 3984 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı

137 24/12/2012 TARĠHLĠ VE 2012/4152 SAYILI KARARNAMENĠN EKĠ KARAR MADDE 1 (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı olarak kurulmuģ olan Turkish Petroleum International Company Ltd. ġirketinin sermayesi 150 milyon ABD Dolarından 500 milyon ABD Dolarına çıkarılmıģtır. Söz konusu sermaye artırımının tamamı, nakden ve defâten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının özkaynaklarından ödenir. MADDE 2 (1) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait Turkish Petroleum International Company Ltd. ġirketi hisseleri, 1 inci maddede öngörülen sermaye artırımını ve ödemeyi müteakip bedelsiz olarak, Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.'ye devredilir. (2) Turkish Petroleum International Company Ltd. ġirketine ait TP Petrol Dağıtım A.ġ. hisseleri, bedelsiz olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Turkish Petroleum Overseas Company Ltd. ġirketine devredilir. (3) Bu Karar kapsamında yapılacak sermaye artırımı ve hisse devirlerine iliģkin iģlemler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine MüsteĢarlığı ve ilgili kuruluģlar tarafından yürütülür. MADDE 3 (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. "Madde 1 Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.; Türkiye'nin petrol ihtiyacının karģılanmasına katkıda bulunmak, uluslararası ticaret alanında faaliyette bulunmasını temin etmek, petrol ameliyeleri (arama, sondaj, üretim, taģıma, pazarlama, saha hizmetleri ve rafinaj gibi) ve petrol ticareti ile jeotermal ameliyelerini icabında kuracağı Ģirket vasıtası ile yürütmek amacıyla, yabancı devlet mevzuatına göre faaliyet göstermek üzere yurtdıģında bir Ģirket kurabilir, gerektiğinde kurulmuģ Ģirketlere, o Ģirkette yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı veren bir nispetle iģtirak edebilir." MADDE 4 (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan "150 Milyon U.S. Dolarıdır." ibaresi, "500 Milyon ABD Dolarıdır." Ģeklinde değiģtirilmiģtir. MADDE 5 (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 6 ncı maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. "Madde 6 ġirketin yönetimi, çalıģma esasları, iç denetimi ve Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. ile iliģkileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı, Hazine MüsteĢarlığı ve Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. tarafından belirlenir. ġirketin yönetim kurulu, bu Ģirketin tabi olduğu yabancı mevzuatın gerektirdiği esas ve Ģartlar çerçevesinde düzenlenir." MADDE 6 (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Kararda yer alan "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı" ibareleri "Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.", "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının" ibareleri "Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.'nin", "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına" ibaresi "Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.'ye" ve "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca" ibaresi "Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. tarafından" Ģeklinde değiģtirilmiģtir. MADDE 7 (1) Turkish Petroleum International Company Ltd. ġirketi ile ilgili olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına yapılmıģ olan atıflar, Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.'ye yapılmıģ sayılır. GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) Bu Kararın 3 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri, 2 nci maddede öngörülen devir iģlemlerinin tamamlanmasından sonra uygulanır. MADDE 8 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 9 (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

138 [R.G. 22 Ocak ] YÖNETMELĠK BaĢbakanlık (Hazine MüsteĢarlığı) tan: KONUT EDĠNDĠRME YARDIMI HAK SAHĠPLERĠNE ÖDEME YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK MADDE 1 14/8/2007 tarihli ve sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin baģlığı Nema ve Kâr Payı Hesaplaması olarak değiģtirilmiģ; birinci fıkradan sonra gelmek üzere aģağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiģ ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiģtir. (2) 5664 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan hak sahiplerine EGYO tarafından ödenen kâr paylarının EGYO nun yükümlülüğünü aģan kısmı, Hazine MüsteĢarlığınca incelenmesini müteakip düzenlenecek rapora istinaden Hazine tarafından EGYO ya ödenir. Bir hak sahibinin alacağı toplam kâr payı hesaplamasına iliģkin matematiksel gösterim Ek-2 dedir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-2 eklenmiģtir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 10 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan ile Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanı birlikte yürütür. MADDE 4 Bu Yönetmelik, 28/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan ile Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanı birlikte yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 14/8/ Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 7/1/ Ek-2 BĠR HAK SAHĠBĠNĠN ALACAĞI TOPLAM KÂR PAYINA ĠLĠġKĠN MATEMATĠKSEL GÖSTERĠM 29/2/2008 itibari ile EGYO da oluģan kâr payı tutarı: (KPT) EGYO ya KEY karģılığı devredilen taģınmazların tutarı: ,17 TL Kâr Payı Katsayısı (KPK) = KPT/ ,17 TL Bir Hak Sahibinin Alacağı Toplam Kâr Payı = (Anapara + Nema) * KPK [R.G. 22 Ocak ] MĠLLETLERARASI ADLAġMALAR

139 Karar Sayısı : 2012/ Haziran 2012 tarihinde Tahran'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ġran Ġslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında ĠĢbirliği Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 26/11/2012 tarihli ve HUM/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN N. ERGÜN E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR B. ATALAY M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE ĠRAN ĠSLAM CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA EĞĠTĠM ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ MUTABAKAT ZAPTI Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Eğitim Bakanlığı tarafından temsil edilen Ġran Ġslam Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra tekil olarak "taraf" birlikte "taraflar" olarak adlandırılacaklardır); - Türkiye Cumhuriyeti ve Ġran Ġslam Cumhuriyetinin iki ülke arasında daha ileri seviyede bilim, eğitim ve kültür iģbirliği yapılmasına gösterdikleri ilgiden yola çıkarak, - 19 Haziran 2006 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ġran Ġslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yıllarına Ait Eğitim, Bilim, Kültür, Gençlik ve Spor DeğiĢim Programı"nın uygulanmasına göre, - Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'in Haziran 2012 tarihlerinde Ġran Ġslam Cumhuriyeti'ne yaptıkları ziyaret kapsamında, - Ġki ülke arasındaki uzun zamanlı tarihi ve kültürel bağları gözönünde bulundurarak, aģağıdaki maddeler üzerinde her iki ülke arasında karģılıklı çıkar, kardeģlik, eģitlik, dayanıģma ve birliktelik ilkesi temelinde anlaģmıģlardır. MADDE 1 Taraflar, bu Mutabakat Zaptının maddelerine ve kendi ülkelerindeki kanun ile yönetmeliklere bağlı kalarak iki ülke arasındaki eğitim bağlarının güçlendirilmesi için çaba göstereceklerdir. MADDE 2

140 Taraflar, ölçme ve değerlendirme metotları, eğitim belgelerinin tanınması ve ders programları konularını incelemek üzere bilgi ve belge değiģiminde bulunacaklardır. MADDE 3 Taraflar birbirlerini bölgesel ve uluslararası alanda düzenledikleri eğitim çalıģmalarına, sanat festivallerine, konferanslar, seminerler, bilimsel ve sportif etkinlikler ile Öğrenci Olimpiyatlarına davet edecekler ve bu tür etkinliklere katılımda gerekli kolaylığı sağlayacaklardır. MADDE 4 Ġki ülke arasındaki mevcut iģbirliğinin geliģtirilmesi için taraflar aģağıdaki alanlarda bilgi ve kaynak değiģiminde bulunacaklardır: a) Okul öncesi eğitim ve kâr amacı gütmeyen/özel okul eğitim sistemleri, müfredat dıģı etkinlikler, b) Müfredat ve ders kitabı geliģtirme, c) Çevre eğitimi, halk eğitimi, okul sağlığı, vatandaģlık hakları, barıģ ilkeleri ve adem-i merkeziyetçilik de olmak üzere makro eğitim politikaları, d) Eğitim sisteminde BIT uygulaması. MADDE 5 Taraflar, okul öncesi, ilk ve orta öğretim ve her iki tarafın da ilgi alanına giren diğer konularda uzman değiģimi gerçekleģtireceklerdir. MADDE 6 Taraflar, aģağıda sıralanan alanlarda yetiģkinlerin ve gençlerin eğitimi ile ilgili olarak iģbirliğini teģvik edeceklerdir: a) Kitap fuarları düzenlemek, sergi açmak ve tiyatro oyunları sahnelemek, b) Çocuklara yönelik boyama kitabı, film ve kukla gösterisi alanlarında bilgi değiģiminde ve tecrübe paylaģımında bulunmak. MADDE 7 Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci TeĢkilatı ya da Türkiye'deki benzer teģkilat ile Ġran Ġslam Cumhuriyeti Öğrenci TeĢkilatı arasında bağlantıları ve iģbirliğini güçlendirme hususundaki niyetlerini beyan ederler. MADDE 8 Taraflar, UNESCO Ortak Okullar Projesi (ASP) Ģeklinde internet üzerinden bağlantı kurarak ortaöğretim kurumları arasında bilgi paylaģımında bulunacaklar ve bu aģamada bağlantı kurmak ve bilgi paylaģımında bulunmak üzere 10 lise belirleyeceklerdir. MADDE 9 Bakanlıkları tarafından yayınlanan eğitim ve geliģimle ilgili yayınların ve üç ayda bir yayınlanan dergilerin paylaģımının yanısıra; taraflar, bilimsel ve eğitsel dergilerinin birer sayısını diğer tarafın eğitim sistemini tanıtmak üzere tahsis edeceklerdir. MADDE 10 Taraflar aģağıdaki alanlarda Ortak Uzman ÇalıĢtayları gerçekleģtirme hususundaki niyetlerini beyan ederler: a) YetiĢkin eğitimi ve yaģam boyu öğrenim, b) Okula devam etmeyen kızların eğitimi, c) Engelli öğrencilere verilecek Mesleki Eğitim, d) Deprem sonrası kriz yönetimi. MADDE 11 Taraflar, karģılıklılık temelinde, iki ülkede faaliyet gösteren okullardaki öğretmenlerin oturma izinlerinin daha kolay bir yöntemle ücretsiz alınması için çaba sarfedeceklerdir. MADDE 12 Bu Mutabakat Zaptının uygulanması amacı ile taraflar aģağıdaki kurumların Uygulayıcı Kurumlar olması hususunda anlaģmıģlardır:

141 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için: Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı. 2. Ġran Ġslam Cumhuriyeti Hükümeti için: Ġran Ġslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı. MADDE 13 Taraflar bu Mutabakat Zaptının uygulanmasını izlemek amacıyla 3 kiģiden oluģan ve baģkanlığını Bakan Yardımcısının/Bakanlık MüsteĢarı nın yaptığı ortak bir komisyon kuracaklardır. Bu komisyon dönüģümlü olarak Tahran ve Ankara'da yılda bir defa toplanacaktır. Toplantının yapılamadığı durumlarda bu toplantı yerine doküman değiģiminde bulunulacaktır. MADDE 14 Bu Mutabakat Zaptının maddelerinin hayata geçirilmesi önceden farklı kanallar aracılığıyla kararlaģtırılan ve devam etmekte olan etkinlik ve/veya programları etkilemeyecektir. MADDE 15 Misafir taraf kendi delegasyon üyelerinin/gruplarının gidiģ-dönüģ biletlerini karģılayacak, ev sahibi taraf ise iaģe-ibate giderleri ile katılımcıların bu Mutabakat Zaptı çerçevesinde davet edildikleri ve iģtirak ettikleri çalıģmalardan kaynaklanan ülke içi ulaģım giderlerinden sorumlu olacaktır. MADDE 16 ĠĢbu Mutabakat Zaptı, tarafların, anılan belgenin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir. MADDE 17 ĠĢbu Mutabakat Zaptı yürürlüğe giriģ tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır ve Akit Taraflardan biri Mutabakat Zaptı'nı sona erdirme niyetini diğer tarafa diplomatik yollarla yazılı olarak 6 ay önce bildirmediği takdirde, aynı süre için yenilenecektir. ĠĢbu Mutabakat Zaptı'nın sona ermesi, baģlatılmıģ veya devam eden faaliyetleri ve projeleri etkilemez. ĠĢbu Mutabakat Zaptı hükümlerinin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan her türlü uyuģmazlık, taraflar arasında görüģmeler yoluyla dostane Ģekilde çözümlenir. MADDE 18 ĠĢbu Mutabakat Zaptı, Akit Tarafların karģılıklı yazılı rızalarıyla herhangi bir zamanda değiģtirilebilir. DeğiĢiklikler, iģbu Mutabakat Zaptı'nın 16. maddesinde belirtilen usule uygun Ģekilde yürürlüğe girecektir. ĠĢbu Mutabakat Zaptı, Tahran'da 19 Haziran 2012 tarihinde Türkçe, Farsça ve Ġngilizce dillerinde üç orijinal nüsha halinde ve bütün metinler eģit derecede geçerli olmak üzere imzalanmıģtır. Yorum farklılıkları olması halinde Ġngilizce metin esas alınacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ömer DĠNÇER Millî Eğitim Bakanı Ġran Ġslam Cumhuriyeti Hükümeti adına Hamid Reza HAJl BABAEI Eğitim ve Öğretim Bakanı [R.G. 23 Ocak ] Karar Sayısı : 2012/4071

142 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında 24 Mayıs 2011 tarihinde Sarp ta imzalanan ekli Sarp-Sarpi, Çıldır/AktaĢ-Kartsakhi ve Posof/Türkgözü- Akhaltsikhe Kara Gümrük GeçiĢ Noktalarındaki Yolcu, Araç ve EĢya Hareketine ĠliĢkin ĠĢlemlerin ve ÇalıĢma Saatlerinin UyumlaĢtırılması ile ĠĢbirliğine Dair Protokol ün onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 27/11/2012 tarihli ve HUM/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 12/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN N. ERGÜN E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR B. ATALAY M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı SARP - SARPĠ, ÇILDIR/AKTAġ - KARTSAKHĠ VE POSOF/TÜRKGÖZÜ - AKHALTSĠKHE KARA GÜMRÜK GEÇĠġ NOKTALARINDAKĠ YOLCU, ARAÇ VE EġYA HAREKETĠNE ĠLĠġKĠN ĠġLEMLERĠN VE ÇALIġMA SAATLERĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI ĠLE ĠġBĠRLĠĞĠNE DAĠR PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti (bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır); "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında "Sarp - Sarpi", "Çıldır/AktaĢ - Kartsakhi" ve "Posof/Türkgözü - Akhaltsikhe" Kara Gümrük GeçiĢ Noktaları'nın Ortak Kullanımına Dair AnlaĢma"nın (bundan sonra "AnlaĢma" olarak anılacaktır) tarafları olarak; AnlaĢmanın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayanarak; Kara hudut geçiģ ve Gümrük iģlemlerini tekrara yer vermeden kolaylaģtırmak amacıyla; "Sarp - Sarpi", "Çıldır/AktaĢ - Kartsakhi" ve "Posof/Türkgözü - Akhaltsikhe" Kara Gümrük GeçiĢ Noktaları'nın (bundan sonra "GeçiĢ Noktaları" olarak anılacaktır) ortak kullanımını sağlama kararı doğrultusunda; AĢağıdaki konularda mutabık kalmıģlardır: MADDE 1 TANIMLAR

143 a) "Özet beyan"; eģyanın Taraflardan birinin Gümrük bölgesine giriģi veya Gümrük bölgesinden çıkıģı esnasında veya öncesinde, belirlenmiģ bir Ģekil ve usul ile Gümrük makamlarının bir kiģi tarafından bilgilendirildiği veri veya belge, b) "ÇalıĢma saatleri"; bu Protokolün uygulanacağı GeçiĢ Noktaları'nda Gümrük iģlemlerinin fiilen yürütüldüğü zaman dilimi, c) "Gümrük iģlemi"; Tarafların Gümrük mevzuatlarına uygun olarak, ilgili kiģiler ve Gümrük makamlarınca gerçekleģtirilmesi gereken tüm iģlemler, d) "GiriĢ iģlemi"; giriģ ülkesinin ulusal mevzuatı veya taraf olduğu anlaģmalar ve sözleģmelerle ya da idari düzenlemelerle Gümrük bölgesine giriģi yasak edilmiģ ve edilecek eģya ile Gümrük bölgesine belirli Gümrük geçiģ noktalarından getirilmesi öngörülen eģya hariç olmak üzere; eģyanın veya yolcuların ilgili Tarafın Gümrük bölgesine giriģini etkileyen her türlü ulusal mevzuat hükümlerine tabi olmak üzere, eģyanın, yolcuların veya bunların taģındığı araçların Gümrük iģlemlerinin yürütüldüğü alanlara giriģine iliģkin her türlü iģlemler, e) "ÇıkıĢ iģlemi"; çıkıģ ülkesinin ulusal mevzuatı veya taraf olduğu anlaģmalar ve sözleģmelerle veya idari düzenlemelerle Gümrük bölgesinden çıkarılması yasak edilmiģ ve edilecek eģya ile Gümrük bölgesini belirli Gümrük GeçiĢ Noktalarından terk edeceği öngörülen eģya hariç, eģyanın veya yolcuların ilgili Tarafın Gümrük bölgesinden çıkıģını düzenleyen her türlü ulusal mevzuat hükümlerine tabi olmak üzere, eģyanın, yolcuların veya bunların taģındığı taģıma aracının Gümrük iģlemlerinin yürütüldüğü alanlardan Gümrük bölgesi dıģına çıkıģına iliģkin her türlü iģlemler, f) "Elektronik veri değiģimi"; kabul görmüģ mesaj standartlarına göre yapılandırılmıģ verilerin, bir bilgisayar sistemi ile diğer bir bilgisayar sistemi arasında elektronik olarak aktarımı, g) "KiĢisel veri"; belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kiģilere iliģkin tüm bilgiler, h) "Gümrük kontrol sahası"; Gümrük bölgesinin, etrafından fiziksel olarak ayrılmıģ olan ya da ayrılmıģ addedilen, tarafların Gümrük idarelerinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda tutulan kısmı anlamına gelir. Gümrük kontrol sahası, geçiģ noktalarının alanını kapsar. MADDE 2 GÜMRÜK KONTROL SAHASI ĠġLEMLERĠ Bu Protokol kapsamında ortak kullanıma konu olan Gümrük kontrol sahalarında yürütülecek iģlemler, iģlem sırası itibariyle takip eden maddelere göre ve 6 ncı madde hükümlerine uygun olarak yapılır. MADDE 3 ÇIKIġ ÜLKESĠ ĠġLEMLERĠ 1. Ülkeden çıkıģ yapacak araçların plaka kayıtları, çıkıģ ülkesi Gümrük kontrol sahasına varıģlarında yetkili memurlarca sisteme girilir. 2. Araç sürücülerinin ve varsa yolcuların ülkeden çıkıģ iģlemleri, sistem üzerinden yapılır ve gerektiğinde söz konusu sürücülerin ya da yolcuların pasaportlarına kayıt düģülür. Pasaport iģlemleri, AnlaĢma nın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince yapılacak protokol çerçevesinde gerçekleģtirilir. 3. a) Gerek ticari gerekse kiģisel kullanıma mahsus araçların; b) Ticari nitelikteki eģyanın; c) Yolcu beraberindeki eģyanın; ülkeden çıkıģına iliģkin, özet beyan ve/veya diğer belge ya da bilgiler de dahil olmak üzere, Gümrük iģlemleri, veri giriģ iģlemleri dikkate alınarak tamamlanır. 4. Yukarıdaki iģlemlerin tamamlanmasının ardından veriler giriģ ülkesine iletilir. GiriĢ ülkesine aktarılacak veriler, AnlaĢma nın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Protokol ile belirlenir.

144 MADDE 4 GĠRĠġ ÜLKESĠ ĠġLEMLERĠ 1. Sürücüler ve varsa yolcuların ülkeye giriģ iģlemleri, çıkıģ ülkesi tarafından, AnlaĢma nın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince yapılacak protokol çerçevesinde sistem üzerinden aktarılan pasaport bilgileri doğrultusunda gerçekleģtirilir. 2. Araç ve eģyaya iliģkin olarak çıkıģ ülkesinde hazırlanan ve elektronik yoldan giriģ ülkesinin Gümrük Ġdaresine iletilen bilgiler, sistem vasıtasıyla temin edilir ve bu veriler, ticari yük taģıyan araçlarla ilgili olarak ibraz edilir. Ġbrazı halinde; TIR, ATA, CPD Karnesi de, özet beyan olarak kabul edilir. Özet beyanda yer alacak veriler, AnlaĢma nın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Protokol ile belirlenir. 3. Ancak, TIR, ATA, CPD Karnesinin ibraz edilmemesi halinde, ikinci fıkrada belirtilen özet beyan esas alınarak, transit/gümrük rejimi, giriģ ülkesi iç hukuku çerçevesinde baģlatılır. 4. Gerek ticari gerekse yolcu beraberi eģyanın beyanına iliģkin muayene iģlemleri, giriģ ülkesi mevzuatına uygun olarak tamamlanır. Ancak, aģağıda belirtilen hallerde, eģyanın muayenesi yapılmadan, araç ya da eģya çıkıģ ülkesine geri gönderilir: a) Beyanın elektronik ortamda gönderilmemesi, eksik beyanda bulunulması ve haricen yapılan kontrolde mührün bozulması veya brandanın yırtılması veya konteynerin/aracın kurcalanmıģ olabileceğini gösterir diğer emareler gibi eģyanın çıkarıldığının ya da eģya üzerinde değiģiklik yapıldığının görülmesi halinde, hiçbir iģlem yapılmayarak, araç/eģya çıkıģ ülkesine geri gönderilir. b) Yapılan Gümrük muayenesi sonucunda beyanda yer alan verilerle karģılaģtırıldığında, eksik veya fazla miktarın olması veya eģyanın, AnlaĢma nın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında ihracı yasak olan ve Tarafların hali hazırda birbirleriyle paylaģtıkları liste kapsamında bulunması ve konunun giriģ ülkesi mevzuatına göre suç ve kabahat içermemesi durumunda araç/eģya, çıkıģ ülkesine iade edilir. c) Yapılan kontrolde, beyan edilen miktara göre fazla miktardaki eģyanın, aracın veya konteynerin mühürlü kısmında bile olsa gizlendiğinin ve saklandığının ya da zula tabir edilen yerlere konulmuģ olduğunun görülmesi halinde, giriģ ülkesi gerekli takibatı yapar. 5. Yapılan kontrolün sonuçları, AnlaĢmanın 3 üncü maddesi uyarınca çıkıģ ülkesine elektronik ortamda iletilir. 6. GiriĢ ülkesinin iç hukuku çerçevesinde ve gerekli durumlarda araçlar, X-Ray taramasına tabi tutulabilir. 7. ÇıkıĢ ülkesi, beyanı, kontrol sonuçlarını esas alarak sonuçlandırır. 8. GiriĢ ülkesi görevlisi elektronik ortamda gerekli iģlemlerinin tamamlandığının teyit edilmesini takiben, araç veya yolcuların Gümrük kontrol sahasından ayrılmasına izin verir. MADDE 5 GĠRĠġ ÜLKESĠNDE YAPILAN DĠĞER ĠġLEMLER 1. a) Yolcuların sağlık kontrolü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen durumlarda ve salgın hastalık riski devam ettiği sürece gerçekleģtirilir. Diğer hallerde, yolcuların sağlık kontrolü, gerek görülmesi halinde yapılır. b) Dezenfeksiyon, sadece salgın ve bulaģıcı hastalık riski taģıyan bitki ve bitkisel ürünler ile canlı hayvan ve hayvansal ürünleri taģıyan ticari kara taģıtlarına uygulanır; insan taģımaya mahsus kara taģıtları ile diğer taģıtlara uygulanmaz. c) Salgın ve bulaģıcı hastalık riskinin bulunduğu hallerde, salgın süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, sınırın kapatılması ve karantina dâhil her tür tedbir alınır. d) Dezenfeksiyon ücreti, maliyeti aģmayacak Ģekilde belirlenir ve elde edilen gelir, dezenfeksiyon amacı dıģında kullanılmaz. e) Dezenfeksiyonun Gümrük sahasında iģ ve iģlem süreçlerini uzatmayacak ve sınırda yığılmalara yol açmayacak Ģekilde uygulanması konusunda gerekli tedbirler alınır.

145 2. Gıda, tarım ve hayvansal ürünlerin ülkeye giriģine, yetkili personelin kontrolünün ardından izin verilir. 3. Taraflar, araçlara yönelik radyoaktif detektörleri kendi iç mevzuatlarına göre kullanacaklardır. MADDE 6 TEKNĠK HÜKÜMLER 1. ĠĢbu Protokolle düzenlenmeyen iģlemler, Tarafların iç mevzuat hükümlerine göre tamamlanır. 2. GeçiĢ Noktaları'nın ortak kullanımı çerçevesinde yürütülecek bütün iģlemler, AnlaĢma'nın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde bahsi geçen Protokole göre tasarlanan yazılım ile yürütülür. Herhangi bir nedenle yazılımın bir saatten uzun bir süre çalıģmaması; ya da bu sorunun 1 saatten daha kısa bir sürede düzeltilemeyeceğinin öngörülmesi halinde, iģlemler manüel olarak yürütülür ve veriler bilahare sisteme aktarılır. Yazılımın, Taraflardan birinde 6 saatten fazla çalıģmaması durumunda diğer Taraf toplantıya çağırılarak, sorunun giderilmesine yönelik müģterek tedbirler alınır. 3. Gerekli olan hallerde, Taraflar birbirlerine teknik ve idari yardımda bulunurlar. MADDE 7 GÖRÜġMELER VE ANLAġMAZLIKLARIN HALLĠ 1. Ortak Komite tarafından kurulan alt komite, üç ayda bir düzenli olarak toplanır. 2. Acil durumlarda, Taraflardan birinin yazılı baģvurusu üzerine, alt komite 1 gün içerisinde toplanır. 3. Alt komitenin raporları her iki Tarafın yetkili makamlarına iletilir. 4. Alt komite, ortaya çıkan ihtilafları Tarafların iç mevzuatları çerçevesinde ve dostane müzakereler yoluyla çözüme kavuģturur. Çözülemeyen hususlar, Ortak Komite'ye havale edilir. 5. Protokolün 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının uygulanmasından kaynaklanan sonuçlar, çıkıģ ülkesine, gerek talep üzerine gerekse re'sen iletilebilir. MADDE 8 GENEL HÜKÜMLER 1. Taraflar, Gümrük GeçiĢ Noktaları nda kullanılacak teknik cihazların rutin ayar ve bakımlarının zamanında ve sağlıklı yapılmasını birbirlerine taahhüt ederler ve bu ayarların ve bakım iģlerinin yapılmasının ardından birbirlerini bilgilendirirler. 2. Taraflar, Ģüphe halinde veya gerekli olması durumunda, teknik cihazların ayar ve bakımına iliģkin taleplerini birbirlerine iletebilirler. Böyle bir talepte bulunulması halinde, talepte bulunulan Taraf, teknik cihazların ayar ve bakımının yapılmasını sağlar ve bu bakımın sonuçlarını diğer Tarafa iletir. MADDE 9 ÇALIġMA SAATLERĠ 1. Gümrük iģlemleri, prensip olarak, 24 saat esasına göre yürütülür. 2. "Çıldır/AktaĢ - Kartsakhi" ve "Posof/Türkgözü - Akhaltsikhe" Kara Gümrük GeçiĢ Noktaları nda, ticari eģyayla ilgili çalıģma saatleri, hizmeti aksatmayacak Ģekilde ve resmi tatil günleri, yerel saatler ve nöbet değiģimi dikkate alınarak, Ortak Komite tarafından belirlenir. MADDE 10 BÖLGESEL ĠRTĠBAT NOKTALARI VE ĠġBĠRLĠĞĠ 1. ĠĢbu Protokol'ün yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ay içerisinde, Taraflar, iģbu Protokolün uygulandığı kara Gümrük GeçiĢ Noktaları'ndaki mahalli temsilcilerin isim, ünvan ve iletiģim bilgilerini birbirleriyle paylaģırlar ve ilgili değiģiklikleri 1 ay içerisinde birbirlerine iletirler.

146 2. Taraflar, iģbu Protokolün geçerli olduğu kara Gümrük GeçiĢ Noktaları nda uygulanmakta olan Gümrük mevzuatlarıyla uygulamalarını, iģbu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde birbirlerine iletirler ve oluģabilecek tüm değiģiklikleri birbirlerine 1 ay içerisinde bildirirler. MADDE 11 YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ ĠĢbu Protokol, Tarafların, Protokol'ün yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal prosedürlerin tamamlandığını birbirlerine, diplomatik yollardan bildirdikleri en son yazılı ihbarın alındığı tarihte yürürlüğe girer. ĠĢbu Protokol, AnlaĢma yürürlükte olduğu sürece yürürlükte kalır. Taraflardan her biri, diplomatik yoldan, diğer Taraf a yazılı tebliğde bulunarak iģbu Protokol'ü her zaman feshedebilir. Bu durumda, Protokol, söz konusu tebliğin alındığı tarihten üç (3) ay sonra feshedilir. ĠĢbu Protokol'ün feshi, hali hazırda devam etmekte ya da yürütülmekte olan faaliyet ve projeleri etkilemez. ĠĢbu Protokol'de, Akit Tarafların karģılıklı yazılı rızasıyla her zaman değiģiklik yapılabilir. Yapılan değiģiklikler, bu maddenin birinci fıkrası gereği aynı yasal prosedüre göre yürürlüğe girer. ĠĢbu Protokol, Hükümetleri tarafından tam olarak yetkilendirilmiģ aģağıdaki imza sahipleri tarafından imzalanmıģtır. ĠĢbu Protokol, Sarp'ta, 24 Mayıs 2011 tarihinde, Türkçe, Gürcüce ve Ġngilizce dillerinde, bütün metinler aynı derecede geçerli olmak üzere ikiģer orijinal nüsha halinde düzenlenmiģtir. ĠĢbu Protokol'ün uygulanmasında yorum farklılığı olması halinde, Ġngilizce metin geçerlidir. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ADINA GÜRCĠSTAN HÜKÜMETĠ ADINA ZĠYA ALTUNYALDIZ GÜMRÜK MÜSTEġARI JAMBUL EBANOIDZE GELĠR ĠDARESĠ BAġKANI MALĠYE BAKAN YARDIMCISI [R.G. 23 Ocak ] BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2012/4121 Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaģmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği Ģekilde tespit edilmesi; DıĢiĢleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 19/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI

147 B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR T. YILDIZ M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 23 Ocak ] Karar Sayısı : 2012/4136 Ekli Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim Ġdaresi Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında ĠĢbirliğine ĠliĢkin Mutabakat Muhtırası nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/12/2012 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 19/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR T. YILDIZ M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU

148 Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ MALĠYE BAKANLIĞI, MALĠ SUÇLARI ARAġTIRMA KURULU BAġKANLIĞI (MASAK) ĠLE RUSYA FEDERASYONU FEDERAL FĠNANSAL GÖZETĠM ĠDARESĠ ARASINDA SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASI VE TERÖRĠZMĠN FĠNANSMANI ĠLE MÜCADELE ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN MUTABAKAT MUHTIRASI Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim Ġdaresi bundan sonra Taraflar diye anılacaktır, Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bunlarla bağlantılı suç faaliyeti ile mücadele alanında karģılıklı menfaatleri doğrultusunda, Mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Tarafın ulusal mevzuatı çerçevesinde mümkün olan en etkili Ģekilde iģbirliği yapma ihtiyacını dikkate alarak, AĢağıdaki Ģekilde mutabakata varmıģlardır: 1. Taraflar, bu Mutabakat Muhtırası hükümlerine uygun olarak, kendi ülke mevzuatları ve uluslararası yükümlülüklerine uyumlu Ģekilde kendi yetkileri dahilinde hareket ederek, özellikle bilgi değiģimi hususunda iģbirliği yapacaklardır. 2. Taraflar, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bunlarla bağlantılı suç faaliyeti ile ilgili olduğundan Ģüphelenilen parasal fonlar ve diğer malvarlıklarına iliģkin iģlemler ve yanı sıra bu tür iģlemlere karıģan gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetlerine iliģkin sahip oldukları bilgileri bir araya getirmek, geliģtirmek ve analiz etmek amacıyla özellikle bilgi değiģimi hususunda iģbirliği yapacaklardır Taraflar, iletiģim için hazırlanmıģ teknik araçları kullanarak, kendiliğinden veya talep üzerine yazılı olarak bilgi değiģiminde bulunacaklardır Yapılacak talep aģağıdaki hususları içerecektir: a) Talepte bulunan Tarafın ismi; b) Talepte bulunulan Tarafın ismi; c) Talebe sebep teģkil eden hususlar ve talebin gerekçesine iliģkin kısa bir açıklama (talebin aciliyeti durumunda talepte bulunan Taraf bu aciliyetin gerekliliğini ortaya koyacaktır); d) Ġstenen bilginin içeriğine iliģkin açıklama; e) Bilginin istenme amacı; f) Talebin yerine getirilmesine iliģkin diğer bilgiler Talebin uygun Ģekilde yerine getirilmesi için, talepte bulunulan Taraf, gerektiği takdirde ilave bilgi verilmesi için baģvurabilir Bilgi talebi, talepte bulunulan Taraf Devletin egemenliğini, güvenliğini, kamu düzenini ya da diğer asli menfaatlerini etkilemesi ya da ulusal mevzuatına ve/veya uluslararası yükümlülüklerine aykırı olması ya da ülkesinde adli tahkikatın baģlatılmıģ olması halinde tamamen ya da kısmen reddedilebilir Talepte bulunulan Taraf, talebin yerine getirilmesini reddetmesi durumunda, redde iliģkin sebepler konusunda talepte bulunan tarafı bilgilendirecektir Bu Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen bilgiler, talepte bulunulan Tarafın önceden yazılı rızası alınmaksızın, taleplerde belirtilen amaçlar ve verilme amacı dıģında kullanılmayacaktır.

149 5.2. Bu Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen bilgiler gizli tutulacaktır ve talepte bulunan Tarafın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için, mevzuatının Ģart koģtuğu gizlilik içerisinde korunacaktır Taraflar, kendi Devletlerinin mevzuatını ve uluslararası yükümlülükleri esas alarak, bu Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen bilgileri, kazaen ya da yasadıģı olarak imhası, tahrif edilmesi, dağıtımı ve baģka suretle yasadıģı olarak kullanımından korumak için gerekli idari ve teknik tedbirleri alacaklardır Rus Tarafı bakımından bilgi değiģimi Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak sağlanacaktır Türk Tarafı bakımından bilgi değiģimi Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak sağlanacaktır Her bir Taraftan alınan bilgiler, bilgiyi veren Tarafın önceden yazılı rızası alınmaksızın, herhangi üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, kovuģturma ya da adli amaçlar için kullanılmayacaktır Taraflar her bir ülkenin mevzuatına uyumlu bilgi değiģim prosedürleri oluģturmak üzere müģterek düzenleme yapacaklar ve bu Mutabakat Muhtırası kapsamındaki hususlar için birbirleri ile istiģarede bulunacaklardır Taraflar, talep üzerine ya da kendiliğinden, her bir Taraf ın suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele alanındaki ulusal mevzuatına iliģkin olarak bilgi değiģimi yapabilirler Taraflar deneyimleri paylaģmak ve karģılıklı menfaatlere iliģkin hususları görüģmek üzere müģtereken toplantılar ve çalıģtaylar düzenleyebilirler ve gerçekleģtirebilirler Bu Mutabakat Muhtırasındaki hiçbir düzenleme, Tarafların diğer karģılıklı kabul edilebilir iģbirliği yöntemleri üzerinde çalıģmasını ve geliģtirmesini engellemeyecektir. 8. Taraflar arasındaki iģbirliği ve bilgi değiģimi Ġngilizce dilinde gerçekleģtirilecektir. 9. Bu Mutabakat Muhtırası, Muhtıraya tamamlayıcı ekler ilave edilmesi yoluyla, Tarafların karģılıklı rızası ile değiģtirilebilir. Taraflar bu değiģikliklere dair onaylarını yazılı nota değiģimi ile bildirecekler ve değiģiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir. 10. Taraflar bu Mutabakat Muhtırasının yorumlanmasında veya uygulanmasında ortaya çıkabilecek anlaģmazlıkları çözmek için müzakere ve istiģarelerde bulunacaklardır. 11. Bu Mutabakat Muhtırası uluslararası bir antlaģma değildir ve uluslararası hukuk ile düzenlenen herhangi bir hak veya yükümlülük doğurmaz. 12. Bu Mutabakat Muhtırası herhangi bir süre ile kayıtlı olmaksızın uygulanacaktır. 13. Taraflar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını yazılı nota değiģimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir. 14. Herhangi bir Taraf her zaman diğer Tarafa bu Mutabakat Muhtırasını feshetme niyetini yazılı olarak bildirebilir. Bu Mutabakat Muhtırası, diğer Tarafça söz konusu bildirimin alınmasından 90 gün sonra fesholur. 15. Bu Mutabakat Muhtırasının fesihten önce alınan bilgilerin gizliliğini sağlayan hükümleri, fesihten sonra da yürürlükte kalacaktır. Bu Mutabakat Muhtırası Ġstanbul da 3 Aralık 2012 tarihinde her biri Türkçe, Rusça ve Ġngilizce iki suret olarak imzalanmıģ olup, tüm metinler aynı Ģekilde orijinaldir. Bu Mutabakat Muhtırası hükümlerinin yorumlanmasında ve/veya uygulanmasında farklılık durumunda, Ġngilizce metin kullanılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) adına Mürsel Ali KAPLAN Federal Finansal Gözetim Ġdaresi (Rusya Federasyonu) adına Yury CHIKHANCHIN

150 MASAK BaĢkanı BaĢkan [R.G. 23 Ocak ] Karar Sayısı : 2012/4213 Ekli Bağımsız Denetime Tabi Olacak ġirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/11/2012 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 19/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR T. YILDIZ M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 23 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/4230 Ekli "Türk Telekomünikasyon Anonim ġirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Hisselerinin ÖzelleĢtirilmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulması; ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının görüģü ve UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının 11/1/2013 tarihli ve 82 sayılı yazısı üzerine, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI

151 BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġnġn HAZĠNE MÜLKĠYETĠNDE BULUNAN HĠSSELERĠNĠN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠNE DAĠR KARAR MADDE 1 (1) Türk Telekomünikasyon Anonim ġirketinin (Türk Telekom) Hazine mülkiyetinde bulunan hisselerinin özelleģtirilmesine iliģkin olarak; a) Toplam % 6,68 oranındaki Türk Telekom hissesinin satıģ yöntemi ile özelleģtirilmesi, satıģın halka arz suretiyle gerçekleģtirilmesi ve halka arz iģleminin 31/12/2013 tarihine kadar tamamlanması, b) Halka arz iģleminde yurtiçi ve/veya yurtdıģı sermaye piyasalarında satıģ ile buna iliģkin zamanlamanın piyasa Ģartlarına göre tespiti ve ek satıģ hakkının kullanılabilmesi hususlarının Türk Telekom Ġhale Komisyonunca belirlenmesi, c) 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca, Türk Telekom hisselerinin satıģında Türk Telekom ve T.C. Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü çalıģanları ile küçük tasarruf sahiplerine ayrılması öngörülen % 5 oranındaki pay ile ilgili olarak; 2008 yılında % 3 oranındaki payın ayrılmasını müteakip bu defa da (a) bendinde belirtilen oranın % 10'u tutarındaki Ģirket paylarının yine (a) bendinde belirtilen oran içerisinde değerlendirilerek, söz konusu çalıģanlara ve küçük tasarruf sahiplerine ayrılması, ç) Halka arz iģleminde özendirici imkanların kullanılmasına, piyasa Ģartlarına göre Türk Telekom Ġhale Komisyonu tarafından karar verilmesi, kararlaģtırılmıģtır. MADDE 2 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. [R.G. 23 Ocak ] YÖNETMELĠKLER ĠçiĢleri Bakanlığından: DERNEKLER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK

152 YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 31/3/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aģağıdaki Ģeklinde değiģtirilmiģtir. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeģ gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletiģim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. Ġlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmıģ günden fazla olamaz. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan genel kurul sonuç bildirimi ve eklerini ibaresi genel kurul sonuç bildirimini Ģeklinde değiģtirilmiģtir. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3 te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değiģikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değiģen maddelerinin eski ve yeni Ģekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmıģ dernek tüzüğünün son Ģekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 19 YurtdıĢından yardım alacak olan dernekler Ek-4 te belirtilen YurtdıĢından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (EK- 7) de ibaresi Ek-9 da Ģeklinde değiģtirilmiģtir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Ayrıca, temsilcilik veya Ģube açma baģvurularında Ek-9 da yer alan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden statünün de verilmesi zorunludur. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Dernekler aģağıda yazılı defterleri tutarlar. cümlesinden sonra gelmek üzere aģağıdaki cümle eklenmiģ ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan Bu maddede sayılan ve derneklerce ibaresi Derneklerce Ģeklinde değiģtirilmiģtir. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, DemirbaĢ Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ ve aynı maddenin ikinci fıkrasının baģına Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. cümlesi eklenmiģtir. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Ġl dernekler müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterleri elektronik ortamda tutulan, örneği Ek-12 de yer alan Tasdik Defterine kaydeder. Her yılın sonunda çıktısı alınan Tasdik Defterinin sayfaları sıra numarasıyla teselsül edildiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır.

153 MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 38 Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satıģ fiģi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek- 13 te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Dernekler tarafından kiģi, kurum veya kuruluģlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14 te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. KiĢi, kurum veya kuruluģlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15 te yer alan Ayni BağıĢ Alındı Belgesi ile kabul edilir. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15 te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taģıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form Ģeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form Ģeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeģ gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beģinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri elektronik ortamda tutulur. Her yılın sonunda çıktısı alınan Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defterinin sayfaları sıra numarasıyla teselsül edildiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin beģinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 46 Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kiģi veya kiģiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kiģilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19 da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu baģkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kiģinin görevinden ayrılması, ölümü, iģine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiģ olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Ġzin almak için baģvuracak derneklerde aģağıdaki Ģartlar aranır: a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması, b) Amacı ve bu amacı gerçekleģtirmek için giriģtiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler ile gelecekte yapılması düģünülen iģlerin; üyelerinin dıģında topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması, c) Benzer amaçlı dernekler arasında en çok üyeye sahip olması,

154 ç) Son üç yıl içinde, kendi üyeleri dıģında ulusal veya uluslararası alanda yaptığı en az üç proje veya faaliyetini belgelendirmesi, d) YerleĢim yerinin bulunduğu il dıģında, en az üç ilde Ģube veya temsilciliğinin bulunması, e) Bu konuda genel kurulunda karar almıģ olması. MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin baģlığı Alkollü içki kullanılması ve canlı müzik yayını Ģeklinde, birinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ ve aynı maddeye aģağıdaki fıkralar eklenmiģtir. Dernek lokallerinde alkollü içki kullanılması mülki idare amirinin iznine bağlıdır. Ancak, alkollü içki izni verilebilmesi için dernek lokalinin içkili yer bölgesi içinde bulunması zorunludur. Yetkili mercilerden alkollü içki satıģ belgesi alamayan veya bu belgesi iptal edilmiģ derneklerin lokallerinde alkollü içki verilemez ve alkollü içki kullanılamaz. Dernek lokallerinde, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, mülki idare amirinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik lokal açma ve iģletme izin belgesine iģlenmez. Ancak, görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek Ģekilde iģyerinde bulundurulur. Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dıģında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak Ģekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken derneğe tebliğ edilir. Dernek yöneticileri veya 60 ıncı maddede belirtilen sorumlu müdürler, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aģmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar. MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Kumar oynatıldığı, izinsiz içki kullanıldığı, umuma açık yer durumuna geldiği veya yazılı uyarıya rağmen, 63 üncü maddede belirtilen lokal yönergesine veya bu Yönetmelikte belirtilen lokaller ile ilgili diğer usul ve esaslara aykırı hareket edildiği tespit edilen lokaller, mülki idare amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir. MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesine aģağıdaki fıkra eklenmiģtir. Lokal açma ve iģletme izin belgesi iptal edilen derneklerin lokal açma baģvuruları, iptal tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe incelemeye alınmaz. MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Bu tespitleri yaptırmaya Lokal Açma ve ĠĢletme Ġzin Belgesini veren mülki idare amirliği yetkilidir. MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Bu yönetmelikte ibaresi Bu yönergelerde Ģeklinde değiģtirilmiģtir. MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan sandık yönetmeliğinde ibaresi 74 üncü maddeyle düzenlenen sandık yönergesinde Ģeklinde değiģtirilmiģtir. MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin ikinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Her defter, ilk yaprağından baģlamak kaydıyla sayfaları (001) den (200) e kadar numaralandırılır. MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Açılan her dosya üzerine derneğin kütük numarası yazılır. MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir.

155 Gerekli görülen hallerde protokol, proje ve diğer belgelerin bir örneğinin dernekler birimine verilmesi istenir. MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin Ek-2 si, Ek-3 ü, Ek-4 ü, Ek-6 sı, Ek-9 u, Ek-12 si, Ek-13 ü, Ek-14 ü, Ek-16 sı, Ek-17 si, Ek-18 i, Ek-19 u, Ek-21 i, Ek-22 si, Ek-24 ü, Ek-25 i ve Ek-26 sı ekteki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin Ek-7 si ve Ek-23 ü yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 26 Bu Yönetmelik 31/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 27 Bu Yönetmelik hükümlerini ĠçiĢleri Bakanı yürütür. Not: Ekleri 23 Ocak 2013 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetenin Sayısında YayınlanmıĢtır. [R.G. 23 Ocak ] Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: ALKOL VE ALKOLLÜ ĠÇKĠ TESĠSLERĠNĠN HAĠZ OLMALARI GEREKEN TEKNĠK ġartlar, KURULMALARI, ĠġLETĠLMELERĠ VE DENETLENMELERĠNE ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 26/9/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Alkol ve Alkollü Ġçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik ġartlar, Kurulmaları, ĠĢletilmeleri ve Denetlenmelerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğe aģağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiģtir. GEÇĠCĠ MADDE 4 Bira üretimi yaparak dolum yapmadan üretim yerinde açık olarak satan firmalar, 15/1/2014 tarihine kadar tesislerine dolum ekipmanı ilave ederek ürettikleri biranın dolumunu yapacak ve ambalajlı olarak piyasaya arz edecek hale getirmek zorundadır. Bu Ģartı yerine getirmeyen firmaların izinleri iptal edilir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu BaĢkanı yürütür. [R.G. 23 Ocak ] TEBLĠĞLER ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2013/1 ĠĢyeri : Yılmaz Apartmanı Yöneticiliği Yıldız Evler Mah. Tagore Caddesi No: 8/15 Çankaya/ANKARA SGK Sicil No. : Tespiti Ġsteyen : Genel-ĠĢ Sendikası

156 Ġnceleme : Yılmaz Apartmanı Yöneticiliğinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu apartmanda görevli kapıcı tarafından ortak kullanım alanlarının genel temizlik iģleri ile servis (alıģ-veriģ) hizmetinin yapıldığı, bu nedenle yapılan iģin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel iģler iģkolunda yer aldığı tespit edilmiģtir. Karar: Yılmaz Apartmanı Yöneticiliği iģyerinde yapılan iģin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel iģler iģkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiģtir. [R.G. 23 Ocak ] ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2013/2 ĠĢyeri : DNZ Grup Tem. Hiz. ĠnĢ. Taah. Oto. Med. Haz. Yem. San. ve Tic. Ltd. ġti. TalatpaĢa Bulvarı Meydan Mah. No: 113/42 Cebeci-Çankaya/ANKARA Tespiti Ġsteyen :T. Sağlık-ĠĢ Sendikası Ġnceleme : DNZ Grup Tem. Hiz. ĠnĢ. Taah. Oto. Med. Haz. Yem. San. ve Tic. Ltd. ġti. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu Ģirket tarafından hizmet alım ihalesi ile ĠsmetpaĢa Mah. Doruk Sok. Yenice/KARABÜK adresinde bulunan Yenice Devlet Hastanesinde yapılan malzemesiz genel temizlik iģlerinin, ġair EĢref Mah. 85. Sok. No: 24 Kırkağaç/MANĠSA adresinde bulunan Kırkağaç Devlet Hastanesinde yapılan, polikliniklerin ve genel alanların temizliği, çöplerin ve tıbbi atıkların atılması ile yatan hastaların taburcu edildikten sonra yatak çarģaflarının ve yastık kılıflarının değiģtirilmesi, yıkanması ve ütülenmesi iģlerinin, Solakzade Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No: 49 Palandöken/ERZURUM adresinde bulunan Ġller Bankası A.ġ. Erzurum Bölge Müdürlüğü iģyerinde yapılan genel temizlik ve tabldot dağıtım iģinin, Elmalı/ANTALYA adresinde bulunan Elmalı Devlet Hastanesi iģyerinde yapılan temizlik, sekreterlik ve aģçılık hizmetlerinin, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 70 Tarım Kampüsü Yanı Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü iģyerinde yaptığı genel temizlik hizmetlerinin ve Eskil/AKSARAY adresinde bulunan Eskil Devlet Hastanesinde yapılan, hasta karģılama, hastane binasının ve bahçesinin genel temizliği ile hasta ve malzeme taģınması iģlerinin ĠĢkolları Yönetmeliği nin 20 sıra numaralı Genel iģler iģkolunda, Gez Mah. Çaykara Cad. Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan Erzurum Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi Hastanesi iģyerinde yapılan, bilgi sistem kullanımı ve genel temizlik iģlerinin ĠĢkolları Yönetmeliği nin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iģkolunda yer aldığı, Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 81 Merkez/ÇORUM adresinde bulunan, Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesinde yapılan hasta kabulü, bilgisayara tanı giriģi, hasta sevk iģlemleri, hasta yatıģ iģlemleri, ilaç ve istirahat raporlarının sisteme yüklenmesi, taburcu iģlemleri, fatura ve reçete düzenlenmesi v.b. tıbbi sekreterlik hizmetleri ile ReĢadiye Mah. Civan Sok. Dr. Mehmet Aydın Sağlık Kompleksi Ġlkadım/SAMSUN adresinde bulunan Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastanesi iģyerinde yapılan, hasta kabul, sekreterlik, tahakkuk, hasta dosya takibi ve muayene-randevu, tedavi ve arģivleme, hastaların doğru birime ulaģtırılıp muayene edilmesi için hasta danıģma, yönlendirme gibi iģler ile bilgisayar

157 bakım, onarım ve hastane otomasyon iģlerinin ĠĢkolları Yönetmeliği nin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler iģkolunda, yer aldıkları tespit edilmiģtir. Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiģtir. [R.G. 23 Ocak ] Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÇEK DEFTERLERĠNĠN BASKI ġeklġne, BANKALARIN HAMĠLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MĠKTAR ĠLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BĠLDĠRĠLMESĠNE VE DUYURULMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (SAYI: 2010/2) DE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SAYI: 2013/1) MADDE 1 20/1/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı ġekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına ĠliĢkin Tebliğ (Sayı: 2010/2) in 4 üncü maddesinde yer alan ve 31/1/2012 tarihli ve 6273 sayılı Kanunla bin Türk Lirası olarak belirlenen yediyüzyirmibeģ Türk Lirası ibareleri binkırkbeģ Türk Lirası olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 2 Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan altıyüz Türk Lirası ibareleri altıyüzonbeģ Türk Lirası olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 3 Bu Tebliğ 25/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası BaĢkanı yürütür. [R.G. 23 Ocak ] Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı: 2012/80 Karar Sayısı: 2013/16 Karar Günü: ĠTĠRAZ YOLUNA BAġVURANLAR : 1- Askeri Yargıtay 4. Dairesi (E. 2012/80) 2- Askeri Yargıtay 4. Dairesi (E. 2012/81) 3- Askeri Yargıtay 4. Dairesi (E. 2012/82) 4- Askeri Yargıtay 4. Dairesi (E. 2012/83) 5- Askeri Yargıtay 4. Dairesi (E. 2012/84) 6- Askeri Yargıtay 2. Dairesi (E. 2012/109) 7- Askeri Yargıtay 2. Dairesi (E. 2012/110) 8- Askeri Yargıtay 2. Dairesi (E. 2012/111) 9- Askeri Yargıtay 2. Dairesi (E. 2012/112) 10- Askeri Yargıtay 2. Dairesi (E. 2010/113) 11- KKK 1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi (E. 2012/114) 12- Askeri Yargıtay 2. Dairesi (E. 2012/115) 13- Askeri Yargıtay 4. Dairesi (E. 2012/119)

158 14- Askeri Yargıtay 2. Dairesi (E. 2012/120) 15- Askeri Yargıtay 4. Dairesi (E. 2010/121) 16- Askeri Yargıtay 4. Dairesi (E. 2012/122) 17- Askeri Yargıtay 4. Dairesi (E. 2012/123) 18- Askeri Yargıtay 4. Dairesi (E. 2012/124) 19- Askeri Yargıtay 4. Dairesi (E. 2012/125) 20- Askeri Yargıtay 3. Dairesi (E. 2010/131) 21- Askeri Yargıtay 3. Dairesi (E. 2012/138) 22- Askeri Yargıtay 4. Dairesi (E. 2012/139) 23- Askeri Yargıtay 3. Dairesi (E. 2012/140) 24- Askeri Yargıtay 4. Dairesi (E. 2012/141) 25- Askeri Yargıtay 4. Dairesi (E. 2010/142) 26- Askeri Yargıtay 3. Dairesi (E. 2012/144) 27- KKK 6. Mknz. P. Tüm. K.lığı Askeri Mahkemesi (E. 2012/148) 28- Askeri Yargıtay 2. Dairesi (E. 2012/150) 29- Askeri Yargıtay 2. Dairesi (E. 2012/151) 30- Askeri Yargıtay Daireler Kurulu (E. 2010/152) 31- Askeri Yargıtay 2. Dairesi (E. 2012/153) 32- Askeri Yargıtay 3. Dairesi (E. 2012/154) 33- Askeri Yargıtay 4. Dairesi (E. 2013/3) 34- Askeri Yargıtay 1. Dairesi (E. 2013/8) ĠTĠRAZLARIN KONUSU : günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu nun; maddesinin birinci fıkrasının günlü, 4551 sayılı Kanun un 12. maddesiyle değiģtirilen (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin, günlü, 5329 sayılı Kanun un 1. maddesiyle eklenen ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının Sırf askerî suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile bölümünün, günlü, 5739 sayılı Kanun un 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddesinin, Anayasa nın 2. ve 10. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir. I- OLAY Bakılmakta olan davalarda, itiraz konusu kuralların Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkemeler, iptalleri için baģvurmuģlardır. II- ĠTĠRAZLARIN GEREKÇESĠ Ġtiraz yoluna baģvuran Mahkemelerin baģvuru kararlarında özetle; 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu nun 47. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendiyle anılan Kanun un üçüncü babının 4. faslında düzenlenen suçlar nedeniyle hükmolunacak cezalara iliģkin erteleme, tedbir ya da para cezasına çevrilme yasağı ile 3., 5. ve 8. fasıllarda düzenlenen suçlara iliģkin erteleme yasağının, ek 8. maddenin ikinci fıkrası ile sırf askeri suçlar ile anılan Kanun un üçüncü babının dördüncü faslında düzenlenen suçlar nedeniyle hükmolunacak cezalar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların uygulanamamasının, ek 10. maddenin ikinci fıkrasıyla da 1632 sayılı Kanun da düzenlenen tüm suçlarla ilgili olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun 231. maddesinin (5) ila (14) numaralı fıkraları arasında düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kuralların uygulanamamasının aynı hukuki durumda bulunan kiģiler arasında eģitsizlik yarattığı; mahkemelerce suça etki eden faktörlerin yeterince değerlendirilip failin ve fiilin özellikleri dikkate alınarak hükmolunacak cezanın ĢahsileĢtirebilmesi imkânını ortadan kaldırdığı ve ölçülülük ilkesine aykırılık teģkil ettiği belirtilerek, itiraz konusu kuralların Anayasa nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüģtür. III- YASA METĠNLERĠ

159 A- Ġtiraz Konusu Yasa Kuralları günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu nun itiraz konusu kuralları da içeren maddeleri Ģöyledir: 1- Cezaların tecili ve hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uygulanabilecek ceza ve tedbirler Madde 47- (DeğiĢik: 13/5/ /1 md.) Türk Ceza Kanununun birinci kitabının müstakil faslında yazılı olan cezaların tecili hakkındaki kaideler aģağıdaki hükümler nazara alınmak Ģartiyle askeri Ģahıslar hakkında da tatbik olunur. A) (DeğiĢik : 22/3/ /12 md.) Askeri mahkemelerden Askeri Ceza Kanununun Üçüncü Babının Dördüncü Fasılında yazılı suçlardan dolayı verilen cezalar tecil edilemez ve para cezasına veya tedbirlerden birine de çevrilemez. Aynı Kanunun Üçüncü Babının Üçüncü Faslı ile 84 üncü maddesi hariç olmak üzere 5 inci ve 130 uncu maddesi hariç olmak üzere sekizinci fasıllarında yazılı suçlardan dolayı verilen cezalar tecil edilemez. Ancak fiili iģlediği zaman onsekiz yaģını doldurmamıģ çocuklarla, hüküm zamanında yetmiģ yaģına girmiģ olanların mahkum oldukları bir seneden az hapis cezaları tecil olunabilir. B) Türk Ceza Kanunu mucibince bir kabahat fiilinden dolayı mahkum olan ve cezası tecil edilen kimse bir sene içinde ve yine mezkür kanuna tevfikan hapis cezası ile mahkum olan ve cezası tecil edilen bir kimse beģ sene içinde; askeri bir suçtan dolayı hapis veya daha ağır bir cezaya mahkum olur ve bu askeri cürüm Türk Ceza Kanunu mucibince cezayi mucip fiillerden bulunmazsa, ikinci mahkumiyet evvelki cezanın teciline mani olmaz. C) Evvelki mahkumiyet askeri bir suç için verilmiģ bir ceza olur ve bu askeri suç Türk Ceza Kanunu mucibince cezayi mucib bir fiil bulunmazsa ikinci fiilden dolayı Türk Ceza Kanunu mucibince verilecek cezanın teciline birinci fiil mani olamaz. 2- Ek Madde 8- (Ek: 31/3/ /1 md.) tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun genel hükümleri bu Kanunda yer verilen suçlar hakkında da uygulanır. Ancak, bu Kanunun fer î askerî cezalara ve cezaların ertelenmesine iliģkin hükümleri ile zamanaģımına iliģkin 49 uncu maddesinin (A) bendi hükümleri saklıdır. Sırf askerî suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile ön ödeme hükümleri uygulanmaz. 3- Ek Madde 10- (Ek: 26/2/ /1 md.) Bu Kanunda ve diğer ilgili kanunlarda gerekli değiģiklikler yapılıncaya kadar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemeler bakımından bu Kanunun ek 8 ve 9 uncu maddeleri ile 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri KuruluĢu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesinin beģ ila ondördüncü fıkraları uygulanmaz. B- Dayanılan Anayasa Kuralları BaĢvuru kararlarında, Anayasa nın 2. ve 10. maddelerine dayanılmıģtır. IV- ĠLK ĠNCELEME 1- Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümleri uyarınca E.2012/80, 2012/81, 2012/82, 2012/83, 2012/84 sayılı dosyaların ; E.2012/109 sayılı dosyanın ; E.2012/110, 2012/111, 2012/112, 2012/113, 2012/114, 2012/115 sayılı dosyaların ; E.2012/119, 2012/121, 2012/122, 2012/123, 2012/124, 2012/125 sayılı dosyaların ; E.2012/131 sayılı dosyanın ; E.2012/138, 2012/139, 2012/140, 2012/141 sayılı dosyaların ; E.2012/142, 2012/144, 2012/148, 2012/150, 2012/151 sayılı dosyaların ; E.2012/152, 2012/153, 2012/154 sayılı dosyaların

160 ; E.2013/3 ve 2013/8 sayılı dosyaların ise gününde yapılan ilk inceleme toplantılarında, dosyalarda eksiklik bulunmadığından iģin esasının incelenmesine, OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiģtir. 2- E.2012/120 sayılı dosyanın gününde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle davada uygulanacak kural sorunu görüģülmüģtür. Anayasa nın 152. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun un 40. maddesine göre, mahkemeler, bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırlarsa, o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi ne baģvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi ne baģvurabilmesi için elinde yöntemince açılmıģ ve mahkemenin görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralların da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değiģik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır. BaĢvuru kararında, 1632 sayılı Kanun un 47. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin, ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının Sırf askeri suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile bölümünün, ve ek 10. maddesinin ikinci fıkrasının silahında dikkatsizlik tedbirsizlik sonucu yaralanmaya sebebiyet vermek suçu yönünden iptaline karar verilmesi talep edilmiģtir. Ġtiraz yoluna baģvuran Mahkemece iptali talep olunan 1632 sayılı Kanun un 47. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinde, failin iģlediği 1632 sayılı Kanun un üçüncü babının dördüncü faslında yazılı suçlar (79 ila 81. maddeler) nedeniyle verilen cezaların tecil edilemeyeceği, para cezası ya da tedbire çevrilemeyeceği, ayrıca bu babın üçüncü faslı (63 ila 78. maddeler) ile beģinci ( 84. madde hariç olmak üzere 82 ila 107. maddeler) sekizinci faslındaki (130. madde hariç olmak üzere 131 ila 133. maddeler) suçlar nedeniyle hükmolunacak cezaların tecil edilemeyeceği; ek 8. maddenin ikinci fıkrasında, sırf askerî suçlar ile bu Kanun un üçüncü babının dördüncü faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar uygulanmayacağı; ek 10. maddenin ikinci fıkrasında ise 1632 sayılı Kanun da yazılı suçlarla ilgili olarak 5271 sayılı Kanun un 231. maddesinin beģ ila ondördüncü fıkralarının uygulanmayacağı düzenlenmiģtir. Ġtiraz yoluna baģvuran Mahkeme nin önündeki davanın konusunu oluģturan dikkatsizlik sonucu baģkasının yaralanmasına sebebiyet vermek suçu, askeri suçlardan olup 1632 sayılı Kanun un üçüncü babının onuncu faslının 146. maddesinde düzenlenmiģtir. Dolayısıyla bu suç nedeniyle hükmolunan hapis cezasının teciline, seçenek yaptırımlara çevrilmesine, Kanun un 47. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi ve ek 8. maddesinin ikinci fıkrası engel teģkil etmemektedir. BaĢka bir ifadeyle anılan suç, ortak hüküm niteliğinde olan Kanun un 47. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi ile ek 8. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değildir. Bu itibarla, Kanun un 47. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin birinci ve ikinci cümleleri ve ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının Sırf askeri suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile bölümü görülmekte olan davada uygulanacak kural niteliği taģımamaktadır. Açıklanan nedenlerle; A- Dosyada eksiklik bulunmadığından, günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu nun, günlü, 5739 sayılı Kanun un 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddesinin ikinci fıkrasının silahında dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaralanmaya sebebiyet vermek suçu yönünden esasının incelenmesine, B günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu nun;

161 1-47. maddesinin birinci fıkrasının, günlü, 4551 sayılı Kanun un 12. maddesi ile değiģtirilen (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin, günlü, 5329 sayılı Kanun un 1. maddesiyle eklenen ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının Sırf askerî suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile bölümünün, silahında dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaralanmaya sebebiyet vermek suçu yönünden itiraz baģvurusunda bulunan Mahkeme nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu cümlelere ve bölüme iliģkin baģvurunun Mahkeme nin yetkisizliği nedeniyle REDDĠNE, OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiģtir. V- BĠRLEġTĠRME KARARLARI 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu nun yukarıda belirtilen maddelerinin iptali istemiyle açılan E.2012/81, 2012/82, 2012/83, 2012/84, 2012/109, 2012/110, 2012/111, 2012/112, 2012/113, 2012/114, 2012/115, 2012/119, 2012/120, 2012/121, 2012/122, 2012/123, 2012/124, 2012/125, 2012/131, 2012/138, 2012/139, 2012/140, 2012/141, 2012/142, 2012/144, 2012/148, 2012/150, 2012/151, 2012/152, 2012/153 ve 2012/154 sayılı dosyalar ile E.2013/3 ve 2013/8 sayılı dosyaların aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle E.2012/80 sayılı dosya ile BĠRLEġTĠRĠLMESĠNE, esaslarının kapatılmasına, esas incelemesinin E.2012/80 sayılı dosya üzerinden yürütülmesine OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiģtir. BirleĢtirme kararları her ne kadar farklı suç tipleri yönünden verilmiģse de değerlendirme iptal konusu maddelerin kapsadığı tüm suçlar bakımından yapılmıģtır. VI- ESASIN ĠNCELENMESĠ BaĢvuru kararı ve ekleri, Anayasa Mahkemesi Raportörü Mustafa ÇAL tarafından hazırlanan iģin esasına iliģkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralları, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüģülüp düģünüldü: A- Uygulanacak Kural Sorunu E.2012/80 sayılı dosya ile birleģtirilmesine karar verilen E.2012/114 sayılı dosyada itiraz yoluna baģvuran Mahkeme, 1632 sayılı Kanun un ek 10. maddesinin Anayasa nın 2. ve 10. maddelerine aykırılığını ileri sürerek iptaline karar verilmesini istemiģtir. Ġtiraz baģvurusunda bulunan Mahkeme de, sanığın Kanun un 144. maddesi delaletiyle 5237 sayılı Kanun un 257. maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince ihmal suretiyle memuriyet görevini kötüye kullanmak suçu ndan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmıģtır. Ġtiraz yoluna baģvuran Mahkemece iptali talep olunan Kanun un ek 10. maddesinin birinci fıkrasında Kanun da ve diğer ilgili kanunlarda gerekli değiģiklikler yapılıncaya kadar, 5237 sayılı Kanun un birinci kitabında yer alan düzenlemeler bakımından 1632 sayılı Kanun un ek 8. ve 9. maddeleri ile 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri KuruluĢu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 63. maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı; ikinci fıkrasında ise 1632 sayılı Kanun da yazılı suçlarla ilgili olarak 5271 sayılı Kanun un 231. maddesinin beģ ila ondördüncü fıkralarının uygulanmayacağı düzenlenmiģtir. Ġtiraz konusu ek 10. maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanma olanağını ortadan kaldıran ikinci fıkrasının görülmekte olan davada uygulanma olanağı bulunmasına karģın, geçiģ hükmü niteliğindeki itiraz konusu ek 10. maddenin birinci fıkrası, görülmekte olan davada uygulanacak kural niteliği taģımamaktadır. Açıklanan nedenlerle, günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu nun 5739 sayılı Kanun un 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddesinin birinci fıkrasının itiraz baģvurusunda bulunan Mahkeme nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkraya iliģkin baģvurunun Mahkeme nin yetkisizliği nedeniyle REDDĠNE, OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiģtir.

162 B- Sınırlama Sorunu Anayasa nın 152. ve 6216 sayılı Kanun un 40. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi ne itiraz yoluyla yapılacak baģvurular baģvuran mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulayacağı yasa kuralı ile sınırlıdır. BaĢvuran Mahkemelerce iptali talep olunan 1632 sayılı Kanun un ek 8. maddesinin ikinci fıkrasında sırf askerî suçlar ile Kanunun üçüncü babının dördüncü faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile ön ödeme hükümlerinin uygulanmayacağı kurala bağlanmıģtır. Ġtiraz yoluna baģvuran mahkemelerin bazıları itiraz konusu kuralın sırf askeri suçlar kısmı yönünden bazıları ise hem sırf askeri suçlar hem de üçüncü babın dördüncü faslında yazılı suçlar yönünden kısa süreli seçenek yaptırımlar bölümünün iptalini talep etmiģlerdir. Ancak itiraz baģvurularının tamamı kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların uygulanmamasına iliģkin olup ön ödeme hükümlerine iliģkin olarak bir baģvuru bulunmamaktadır. Dolayısıyla, kuralda yer alan Sırf askerî suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar ibaresi ön ödeme hükümleri için de geçerli olan ortak bir ibare olduğundan ve ön ödeme ile ilgili bölümün baģvuran mahkemelerce uygulanma kabiliyeti olmadığından ek 8. maddenin ikinci fıkrasına yönelik Anayasa ya aykırılık incelemesinin de kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile bölümüyle sınırlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle, 1632 sayılı Kanun un 5329 sayılı Kanun un 1. maddesiyle eklenen ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının Sırf askerî suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile bölümüne iliģkin esas incelemenin, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile ibaresiyle sınırlı olarak yapılmasına, OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiģtir. C- Anayasa ya Aykırılık Sorunu Sayılı Kanun un 47. Maddesinin Birinci Fıkrasının, 4551 Sayılı Kanun un 12. Maddesi Ġle DeğiĢtirilen (A) Bendinin Birinci ve Ġkinci Cümlelerinin Ġncelenmesi BaĢvuru kararlarında, itiraz konusu kuralda yer alan Kanun un üçüncü babının dördüncü faslında düzenlenen suçlar nedeniyle hükmolunacak cezalara iliģkin erteleme, tedbir ya da para cezasına çevrilme yasağı ile 3., 5. ve 8. fasıllarda düzenlenen suçlara iliģkin tecil yasağının aynı hukuki durumda bulunan kiģiler arasında eģitsizlik yarattığı; mahkemelerce suça etki eden faktörlerin yeterince değerlendirilip failin ve fiilin özellikleri dikkate alınarak hükmolunacak cezanın kiģiselleģtirilmesi imkânını ortadan kaldırdığı ve ölçülülük ilkesine aykırılık teģkil ettiği belirtilerek kuralın, Anayasa nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüģtür. Kanun un 47. maddesinin (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinde, failin iģlediği Kanun un üçüncü babının dördüncü faslında yazılı suçlar (79 ila 81. maddeler) nedeniyle verilecek olan cezaların tecil edilemeyeceği, para cezası ya da tedbire çevrilemeyeceği belirtilmiģ, ayrıca bu babın üçüncü faslı (63 ila 78. maddeler) ile beģinci faslı (84. madde hariç olmak üzere 82 ila 107. maddeler), sekizinci faslındaki (130. madde hariç olmak üzere 131 ila 133. maddeler) suçlar nedeniyle hükmolunacak olan cezaların tecil edilemeyeceği kurala bağlanmıģtır sayılı Kanun un "Hapis cezasının ertelenmesi baģlıklı 51. maddesinde, mahkemelerce hükmolunacak hapis cezalarının ertelenmesine iliģkin hükümler yer almaktadır. Anılan maddenin (1) numaralı fıkrasında, miktar ve tür bakımından hangi cezaların ertelenebileceği ile ertelemenin koģulları düzenlenmektedir. Buna göre, iģlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilen kiģinin cezası ertelenebilecektir. Erteleme kararının verilebilmesi için kiģinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiģ olması, suçu iģledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği piģmanlık dolayısıyla tekrar suç iģlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluģması gerekmektedir.

163 Anayasa nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve iģlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliģtirerek sürdüren, Anayasa ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir. Ceza hukukunun, toplumun kültür ve uygarlık düzeyi, sosyal ve ekonomik yaģantısıyla ilgili bulunması nedeniyle suç ve suçlulukla mücadele amacıyla ceza ve ceza muhakemesi alanında sistem tercihinde bulunulması Devletin ceza siyaseti ile ilgilidir. Kanun koyucu ceza hukukuna iliģkin düzenlemelerde yetkisini kullanırken kuģkusuz, Anayasa ya ve ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koģuluyla hangi eylemlerin suç sayılacağı, bunlara uygulanacak yaptırımın türü ve ölçüsü, cezayı ağırlaģtırıcı veya hafifletici tutum ve davranıģların neler olacağı, hangi cezaların seçenek yaptırımlara çevrilebileceği veya ertelenebileceği ve hangi suçların hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında kalacağı gibi konularda takdir yetkisine sahiptir. Bu takdir yetkisinin kullanılmasında suçun askeri suç olup olmamasının da dikkate alınacağı açıktır. Askerlik hizmetinin ulusal güvenliğin sağlanmasındaki belirleyici yeri ve ağırlığı, sivil yaģamda suç oluģturmayan ya da önemsiz görülebilecek cezaları gerektiren kimi eylemlerin askeri suç olarak kabul edilmelerini ve ağır yaptırımlara bağlanmalarını gerekli kılabilmektedir. Ancak, askeri ceza hukuku alanında da suç ile suça karģılık gelen yaptırımlar ve tedbirler arasında makul, kabul edilebilir, amaçla uyumlu bir orantının sağlanması, hukuk devleti olmanın gereğidir. Ceza hukukunda, cezanın infaz edilmesiyle güdülen amaç kiģiye gerçekleģtirdiği haksızlık dolayısıyla etkili bir uyarıda bulunmak ve etkin piģmanlık duymasını sağlamaktır. Cezasının infazıyla hükümlünün gelecekte sosyal sorumluluğa sahip olarak suçsuz bir hayat sürmeye yatkın duruma getirilmesi gerekmektedir. ÇağdaĢ ceza hukukunda ceza yaptırımlarının belirlenmesindeki temel amaç ise suçlunun ıslahı, yeniden suç iģlemesinin ve toplum için sürekli bir tehlike olmasının önüne geçme ve dolayısıyla topluma tekrar yararlı bir birey haline getirilmesini sağlamaktır. Bu nedenle günümüzde suçlar için ceza yanında ya da yerine bir kısım tedbirler uygulanması söz konusu olmaktadır. Yine sanık hakkında hükmolunacak olan hapis cezasının ertelenebilmesi ile suçlunun, toplum içinde özgürlüğü kısıtlanmadan, cezaevlerinin olumsuz etkilerinden de kurtarılarak, toplumla sosyal bağları koparılmadan ve her Ģeyden de önemlisi hayatın normal akıģı değiģmeden ıslah edilmesi amaçlanmaktadır. Cezaların kiģiselleģtirilmesine yönelik bu düzenlemeler, kamu yararının da bir gereğidir. Ġtiraz konusu kuralın gerekçesinde, maddede belirtilen suçlar nedeniyle hükmolunacak kısa süreli hapis cezalarının para cezası ya da diğer seçenek yaptırımlara çevrilebilmesi yahut ertelenmesinin bu suçların etkili bir Ģekilde cezalandırılmasını engelleyeceği, kiģilerin suç iģleme yönündeki eğilimlerini artıracağı ve disiplini bozacağı, bu nedenle söz konusu kısıtlamanın gerekli olduğu belirtilmiģse de kanun koyucu, askeri ceza hukukunda erteleme kurumunu düzenlerken hukuk devleti ilkesinin bir gereği ve ceza hukukunun temel prensiplerinden olan ölçülülük ilkesiyle bağlıdır. Bu ilke ise elveriģlilik, gereklilik ve orantılılık olmak üzere üç alt ilkeden oluģmaktadır. ElveriĢlilik, baģvurulan önlemin ulaģılmak istenen amaç için elveriģli olmasını, gereklilik baģvurulan önlemin ulaģılmak istenen amaç bakımından gerekli olmasını, orantılılık ise baģvurulan önlem ile ulaģılmak istenen amaç arasında olması gereken ölçüyü ifade etmektedir. Ölçülülük ilkesiyle devlet, cezalandırmanın sağladığı kamu yararı ile bireyin hak ve özgürlükleri arasında adil bir dengeyi sağlamakla yükümlüdür. Askeri disiplinin tesisinde zafiyeti önlemek amacıyla getirilen kural ve gerekçesi dikkate alındığında, belirli suçlar açısından askeri disiplinin tesisinin suçluların yalnızca hapis cezasıyla cezalandırılmalarıyla sağlanabileceği Ģeklinde bir yaklaģımın benimsendiği görülmektedir. Kanun koyucunun, 1632 sayılı Kanun da erteleme kapsamı dıģındaki suçları belirlerken suçların niteliğini, iģleniģ

164 Ģekillerini, ağırlığını, askeri disiplin üzerindeki etkisini, öngörülen ceza miktarlarını ve suçla korunan hukuki yarar gibi etkenleri gözeteceği açıktır. Oysa itiraz konusu kuralla erteleme kapsamının dıģında tutulan suçlar arasında savaģ ve seferberlik halinde iģlenen suçlar ile ceza üst sınırı on yıl hatta müebbet hapis cezası olanlarla birlikte cezası çok hafif olan suçlar da bulunmaktadır. Bu durumda, asker kiģiler yönünden itiraz konusu kuralla erteleme kapsamı dıģındaki suçlar belirlenirken suçların niteliği, iģleniģ Ģekilleri, ağırlığı, askeri disiplin üzerindeki etkisi, öngörülen ceza miktarları ve suçla korunan hukuki yarar gibi etkenlerin göz ardı edildiği, bu yönüyle de kuralın kamu yararı ve bireyin hak ve özgürlükleri arasında adil bir denge oluģturmadığından ölçülülük ilkesine ve dolayısıyla hukuk devleti ilkesine aykırılık oluģturduğu açıktır. Öte yandan, iki yıl veya daha az süreli hapis cezası gerektiren eylemler nedeniyle hükmolunacak olan hapis cezalarının suçlunun kiģiliği ve suça etki eden diğer etkenler ve hükmolunacak yaptırımın da göz önünde tutulması suretiyle erteleme imkânının tanınması cezaların kiģiselleģtirilmesi ve suçlunun yeniden topluma kazandırılması açısından önem taģımaktadır. Failin kiģilik yapısı, psikolojik ve ahlaki eğilimleri ile kendisini suç iģlemeye sevk eden saikler dikkate alındığında, failin hapis cezasıyla cezalandırılarak cezaevine konulmasına gerek kalmaksızın kanun ve toplumsal kurallara uygun davranması sağlanabilir. Ġtiraz konusu kural nedeniyle, iki yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan tüm sanıklar yönünden yargılama mercilerine erteleme konusunda hiçbir seçenek bırakılmaması her Ģeyden önce suçluda gözlenen iyi halin ve bir daha suç iģlememeye yönelik oluģan piģmanlığın, failin geçmiģinin, ilk kez suç iģlemiģ olma halinin de değerlendirilememesi sonucunu ortaya çıkarır. Ertelemenin, cezanın kiģiselleģtirilmesinde hakime takdir hakkı tanıyan bir kurum olduğu da dikkate alındığında, itiraz konusu kuralın hakimin takdir hakkını ortadan kaldırdığı da açıktır. Bu yönüyle de itiraz konusu kuralda, çağdaģ ceza hukukundaki ceza ve ceza yerine uygulanabilecek olan alternatif yaptırımların ve cezanın ĢahsileĢtirilmesi ilkesinin de göz ardı edildiği sonucuna varılmıģtır. Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa nın 2. maddesine aykırıdır. Ġptali gerekir. Anayasa nın 2. maddesine aykırı görülerek iptal edilen kuralın ayrıca 10. maddesi yönünden incelenmesine gerek görülmemiģtir. Mehmet ERTEN, Burhan ÜSTÜN ile Muammer TOPAL bu görüģe katılmamıģlardır Sayılı Kanun un 5329 Sayılı Kanun un 1. Maddesiyle Eklenen Ek 8. Maddesinin Ġkinci Fıkrasının...kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile... Bölümünün Ġncelenmesi BaĢvuru kararlarında, itiraz konusu kural nedeniyle sırf askeri suçlar ile 1632 sayılı Kanun un üçüncü babının dördüncü faslında düzenlenen suçlarla ilgili olarak hükmolunacak cezalar hakkında 5237 sayılı Kanun un kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar uygulanmamasının asker ve sivil kiģiler arasında eģitsizlik yarattığı; askerlik hizmetinin özelliği, askeri disiplin ve askeri yargının kendine mahsus özellikleri gibi soyut gerekçelerin bu ayırımı haklı gösteremeyeceği, bu düzenlemenin mahkemelerce suça etki eden faktörlerin yeterince değerlendirilip failin ve fiilin özelliklerini dikkate alarak hükmolunacak cezanın kiģiselleģtirilmesi imkânını ortadan kaldırdığı belirtilerek kuralın, Anayasa nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüģtür. Kanun un itiraz konusu kuralın da yer aldığı ek 8. maddesinin ikinci fıkrasında, sırf askeri suçlar ile Kanun un üçüncü babının dördüncü faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların uygulanmayacağı kurala bağlanmıģtır sayılı Kanun un 49. maddesinin ikinci fıkrasına göre, hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezası olarak adlandırılmakta; 50. maddenin birinci fıkrasında ise kısa süreli hapis cezası yerine uygulanabilecek seçenek yaptırımlar gösterilerek bu konuda hâkime takdir yetkisi tanınmaktadır. Kanun un 50. maddesi gereğince

165 kısa süreli hapis cezalarının, suçlunun kiģiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu piģmanlığa ve suçun iģlenmesindeki özelliklere göre adli para cezasına, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesine, en az iki yıl süreyle bir eğitim kurumuna devam etmeye, belirli yerlere ya da belirli etkinliklere katılmaktan yasaklanmaya, ilgili ehliyet ya da ruhsatın geri alınmasına veya belirli meslek ya da sanatı yapmaktan yasaklanmaya yahut kamuya yararlı bir iģte çalıģmaya çevrilebilmesi imkânı bulunmaktadır. Ġtiraz konusu kural, kısa süreli hapis cezasına mahkum olan sanıkların toplum içinde özgürlükleri kısıtlanmadan, cezaevlerinin olumsuz etkilerinden de kurtarılarak, toplumla sosyal bağları koparılmadan ve hayatın normal akıģı değiģmeden ıslah edilmelerine engel teģkil etmekte ve sanıklarda gözlenen iyi halin ve piģmanlığın değerlendirilememesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak kısa süreli hapis cezasına mahkum olan sanıklar yönünden seçenek yaptırımlara çevrilme yasağı öngören itiraz konusu kuralın, 1632 sayılı Kanun un 47. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerine iliģkin gerekçede belirtilen nedenlerle ceza hukukunun temel prensiplerinden olan cezanın kiģiselleģtirilmesi ile ölçülülük ilkesine ve dolayısıyla hukuk devleti ilkesine aykırılık oluģturduğu açıktır. Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa nın 2. maddesine aykırıdır. Ġptali gerekir. Anayasa nın 2. maddesine aykırı görülerek iptal edilen kuralın ayrıca 10. maddesi yönünden incelenmesine gerek görülmemiģtir. Mehmet ERTEN, Burhan ÜSTÜN ile Muammer TOPAL bu görüģe katılmamıģlardır Sayılı Kanun un 5739 Sayılı Kanun un 1. Maddesiyle Eklenen Ek 10. Maddesinin Ġkinci Fıkrasının Ġncelenmesi BaĢvuru kararlarında, itiraz konusu kural nedeniyle 1632 sayılı Kanun da düzenlenen suçlarla ilgili olarak 5271 sayılı Kanun un 231. maddesinin beģ ila ondördüncü fıkraları arasında düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kuralların uygulanmamasının asker ve sivil kiģiler arasında eģitsizlik yarattığı; askerlik hizmetinin özelliği, askeri disiplin ve askeri yargının kendine mahsus özellikleri gibi soyut gerekçelerin bu ayırımı haklı gösteremeyeceği, bu düzenlemenin mahkemelerce suça etki eden faktörlerin yeterince değerlendirilip failin ve fiilin özelliklerini dikkate alarak hükmolunacak cezanın kiģiselleģtirilebilmesi imkânını ortadan kaldırdığı ve ölçülülük ilkesine aykırılık teģkil ettiği belirtilerek kuralın, Anayasa nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüģtür. Kanun un ek 10. maddesinin ikinci fıkrasına göre, 1632 sayılı Kanun da düzenlenen suçlarla ilgili olarak 5271 sayılı Kanun un 231. maddesinin beģ ila ondördüncü fıkralarının uygulanmayacağı kurala bağlanmıģtır. Bu düzenleme nedeniyle diğer bütün koģulları bulunsa dahi 1632 sayılı Kanun da düzenlenen suçlara iliģkin olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi imkânı bulunmamaktadır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu günümüzde Batı Avrupa ülkelerinin çoğunun ceza mevzuatında yer alan bir kurumdur. Özellikle 1950 li yıllardan sonra Kıta Avrupası ceza hukukuna girmiģ olan bu kurum, ilk olarak Anglo-Sakson hukukunda ortaya çıkmıģtır. Bu kurum, yargılanması tamamlanmıģ olan sanığın belli bir süre denetim altında tutulması esasına dayanır. Hâkim, sanığın suçluluk ve kusurluluğunu saptamakla beraber cezaya hükmetmeyi geriye bırakmakta ve onu belirli bir süre içinde denetim altında tutmaktadır. Tabi tutulduğu denetim süresi içinde davranıģları olumlu bulunduğu takdirde sanık için bir mahkumiyet kararı verilmemektedir. Böylece deneme süresini baģarıyla geçirmiģ olan sanık, hükümlü olma süreci dıģına çıkarılmaktadır. Sanıkların toplumda suçlu olarak damgalanmaması ve topluma normal bireyler olarak tekrar kazandırılması kurumun temel amaçlarındandır sayılı Kanun un 231. maddesi ile getirilen düzenlemeye göre, mahkeme, sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza iki yıl veya daha az

166 süreli hapis veya adli para cezası ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verebilecektir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumunda, sanık beģ yıl denetim süresine tabi tutulacak, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç iģlemediği takdirde hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düģmesine karar verilecektir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılabilmesi için, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, mahkemece sanığın kiģilik özellikleri ile duruģmadaki tutum ve davranıģları göz önünde bulundurularak yeniden suç iģlemeyeceği hususunda kanaate varılması, suçun iģlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir. Görüldüğü üzere kurum, yalnızca sanığın menfaatleri düģünülerek getirilmiģ olmayıp, önemli ölçüde toplumsal yarar ve kamu düzeninin korunması da amaçlanmıģtır. Mukayeseli hukukta suç ve suçlulukla mücadele, suç iģlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılık açısından bu ve buna benzer kurumlara geniģ biçimde yer verildiği görülmektedir sayılı Kanun da düzenlenen suçlara iliģkin olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesine engel teģkil eden itiraz konusu kuralın, askeri yargının özellikleri dikkate alınarak askeri yargı sisteminde uygulanan askeri disiplinin tesisi amacıyla getirildiği anlaģılmaktadır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, aynen erteleme ve kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar gibi hükmün ve cezanın kiģiselleģtirilmesi kurumlarından biridir. Ġtiraz konusu kuralla, askeri disiplinin tesisi gerekçesiyle suçların iģleniģ Ģekli, ağırlığı ve korunan hukuki menfaat gibi hususlarda herhangi bir ayrım gözetilmeksizin 1632 sayılı Kanun da düzenlenen tüm suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanamaması, ceza adaleti ile güdülen amaca uygun olmadığı gibi cezanın kiģiselleģtirilmesinde hâkime tanınan takdir hakkını da ortadan kaldırmaktadır. Sonuç olarak iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılan sanıklar açısından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasına engel olan itiraz konusu kural, 1632 sayılı Kanun un 47. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerine iliģkin gerekçede belirtilen nedenlerle ceza hukukunun temel prensiplerinden olan cezanın kiģiselleģtirilmesi ile ölçülülük ilkesine ve dolayısıyla hukuk devleti ilkesine aykırılık oluģturmaktadır. Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa nın 2. maddesine aykırıdır. Ġptali gerekir. Anayasa nın 2. maddesine aykırı görülerek iptal edilen kuralın ayrıca 10. maddesi yönünden incelenmesine gerek görülmemiģtir. Mehmet ERTEN, Burhan ÜSTÜN ile Muammer TOPAL bu görüģe katılmamıģlardır. VII- SONUÇ günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu nun; A- 47. maddesinin birinci fıkrasının, 4551 sayılı Askerî Ceza Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun un 12. maddesi ile değiģtirilen (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin Anayasa ya aykırı olduğuna ve ĠPTALĠNE, B günlü, 5329 sayılı Askerî Ceza Kanunu ile Disiplin Mahkemeleri KuruluĢu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun un 1. maddesiyle eklenen ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının Sırf askerî suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile bölümüne iliģkin esas incelemenin, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına, sayılı Kanun un 1. maddesiyle eklenen ek 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile ibaresinin Anayasa ya aykırı olduğuna ve ĠPTALĠNE,

167 C günlü, 5739 sayılı ÇeĢitli Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun un 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddesinin; 1- Birinci fıkrasının, itiraz baģvurusunda bulunan Mahkeme nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkraya iliģkin baģvurunun Mahkeme nin yetkisizliği nedeniyle REDDĠNE, 2- Ġkinci fıkrasının Anayasa ya aykırı olduğuna ve ĠPTALĠNE, Mehmet ERTEN, Burhan ÜSTÜN ile Muammer TOPAL ın karģıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, gününde karar verildi. BaĢkan HaĢim KILIÇ Üye Mehmet ERTEN Üye Recep KÖMÜRCÜ Üye Nuri NECĠPOĞLU Üye Erdal TERCAN BaĢkanvekili Serruh KALELĠ Üye Serdar ÖZGÜLDÜR Üye Burhan ÜSTÜN Üye Hicabi DURSUN Üye Muammer TOPAL BaĢkanvekili Alparslan ALTAN Üye Zehra Ayla PERKTAġ Üye Engin YILDIRIM Üye Celal Mümtaz AKINCI Üye Zühtü ARSLAN KARġIOY GEREKÇESĠ Ġtirazın konusu günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu nun; maddesinin birinci fıkrasının günlü, 4551 sayılı Kanun un 12. maddesiyle değiģtirilen (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin, günlü, 5329 sayılı Kanun un 1. maddesiyle eklenen Ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının Sırf askeri suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile bölümünün, günlü, 5739 sayılı Kanun un 1. maddesiyle eklenen Ek 10. maddesinin ikinci fıkrasının, Askeri Ceza Kanunu nda öngörülen kimi suçlar yönünden Anayasa nın 2. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptali istemidir. Anayasa Mahkemesinin günlü Esas: 2012/9, Karar : 2012/103 sayılı günlü ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan kararının KarĢıoy Gerekçesi nde belirtilen nedenlerle itiraz baģvurularının reddi gerekir. Bu nedenle çoğunluğun iptale iliģkin kararına katılmadık. Üye Mehmet ERTEN Üye Burhan ÜSTÜN Üye Muammer TOPAL [R.G. 23 Ocak ] KANUNLAR

168 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ VE MISIR ARAP CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA EĞĠTĠM ĠġBĠRLĠĞĠ ALANINDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1 (1) 13 Eylül 2011 tarihinde Kahire de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim ĠĢbirliği Alanında Mutabakat Zaptı nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 23/1/2013 [R.G. 24 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE UKRAYNA BAKANLAR KABĠNESĠ ARASINDA BĠTKĠ KORUMA VE BĠTKĠ KARANTĠNA ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1 (1) 22 Aralık 2011 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantina Alanında ĠĢbirliği AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 23/1/2013 [R.G. 24 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ĠLE LÜBNAN CUMHURĠYETĠ ARASINDA SERBEST TĠCARET ALANI TESĠS EDEN ORTAKLIK ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1 (1) 24 Kasım 2010 tarihinde Beyrut ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Söz konusu AnlaĢmanın eklerine iliģkin değiģiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE 3 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 23/1/2013 [R.G. 24 Ocak ]

169 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ĠLE MORĠTYUS CUMHURĠYETĠ ARASINDA SERBEST TĠCARET ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1 (1) 9 Eylül 2011 tarihinde Ġstanbul da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Söz konusu AnlaĢmanın eklerine iliģkin değiģiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE 3 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 23/1/2013 [R.G. 24 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ĠLE KORE CUMHURĠYETĠ ARASINDA SERBEST TĠCARET ALANI TESĠS EDEN ÇERÇEVE ANLAġMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1 (1) 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve AnlaĢma nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 23/1/2013 [R.G. 24 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ĠLE KORE CUMHURĠYETĠ ARASINDA MAL TĠCARETĠ ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1 (1) 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Söz konusu AnlaĢmanın eklerine iliģkin değiģiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE 3 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 23/1/2013 [R.G. 24 Ocak ] TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE ZAMBĠYA CUMHURĠYETĠ

170 HÜKÜMETĠ ARASINDA TĠCARĠ VE EKONOMĠK ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1 (1) 15 Aralık 2011 tarihinde Cenevre de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik ĠĢbirliği AnlaĢması nın onaylanması uygun bulunmuģtur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 23/1/2013 [R.G. 24 Ocak ] BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4163 Ġstanbul Ġli, Sarıyer Ġlçesi, Çamlıtepe (Derbent) Mahallesi gerigörünüm ve etkilenme bölgesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ve listede sınır ile koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 17/12/2012 tarihli ve 2200 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 3/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız

171 [R.G. 24 Ocak ] HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından: HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI Karar Tarihi : 15/6/ /6/2012 Karar No : AĢağıda belirtilen mahallerdeki Cumhuriyet baģsavcılığı ve mahkemelerin yargı alanı itibariyle listede gösterilen yerlere bağlanmasına karar verilmiģtir. Kararın eki için tıklayınız [R.G. 24 Ocak ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından: HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI Karar Tarihi : 7/11/2012 Karar No : Ġstanbul Anadolu Adliyesinde faaliyet gösterecek olan ağır ceza mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, iģ mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, kadastro mahkemeleri, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ve infaz hâkimlikleri yargı çevrelerinin Adalar, AtaĢehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, ġile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinin idari sınırları olarak belirlenmesine, 2 Ġstanbul Anadolu Adliyesinde faaliyet gösterecek olan diğer mahkemelerin yargı çevrelerinin AtaĢehir, Çekmeköy, Kartal, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinin idari sınırları olarak belirlenmesine karar verilmiģtir. [R.G. 24 Ocak ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından: HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI Karar Tarihi : 15/1/2013 Karar No : 8 Kazan ve Kızılcahamam Adliyelerinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Sincan Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına, Erzin Adliyesinin Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Ġskenderun Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına,

172 Bahçesaray Adliyesinin Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Van Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına, Altınova Ġlçesinin adli yönden Karamürsel Adliyesi yargı alanından çıkartılarak Yalova Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına, Hasanbeyli Ġlçesinin adli yönden Bahçe Adliyesi yargı alanından çıkartılarak Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına, Çatalzeytin Ġlçesinin adli yönden Türkeli Adliyesi yargı alanından çıkartılarak Ġnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına, Çavdır Ġlçesinin adli yönden Tefenni Adliyesi yargı alanından çıkartılarak Gölhisar Adliyesi yargı alanına bağlanmasına karar verilmiģtir. [R.G. 24 Ocak ] Adalet Bakanlığından : Ġstanbul 10.Ġcra Müdürlüğünün 2006/165 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun Hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 582/1-1 [R.G. 24 Ocak ] BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2012/4140 Kamu kurum ve kuruluģlarının yurtdıģı teģkilatını oluģturan birimlerin nitelik, kurulduğu Ģehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değiģiklik yapılmasına iliģkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; DıĢiĢleri Bakanlığının 11/12/2012 tarihli ve 3378 sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı

173 T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı 24/12/2012 TARĠHLĠ VE 2012/4140 SAYILI KARARNAMENĠN EKĠ KARAR MADDE 1 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Kararnamenin eki DıĢiĢleri Bakanlığına ait (1), (3), (4) ve (5) sayılı cetvellerde, ekli cetvelde yer alan ek, iptal ve değiģiklikler yapılmıģtır. MADDE 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Kararın eki için tıklayınız [R.G. 24 Ocak ] Karar Sayısı : 2012/4159 Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Ġlker, Metin AkkuĢ ve Yukarı Dikmen mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 2237 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU

174 Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 25 Ocak ] Karar Sayısı : 2012/4160 Ġstanbul Ġli, Zeytinburnu Ġlçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 17/12/2012 tarihli ve 2198 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/12/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 25 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/4165 Karaman Ġli, Merkez Ġlçesinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kentsel dönüģüm ve geliģim proje alanı ilan edilmesi; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 17/12/2012 tarihli ve 2202 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye

175 Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 3/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 25 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/4166 Erzincan Ġli, Kemaliye Ġlçesinde tesis edilecek Ziyaret Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taģınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaģtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/12/2012 tarihli ve 1524 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 3/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN

176 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 25 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/4168 Ekli haritalarda gösterilen güzergâhlar üzerinde tesis edilecek enerji iletim hatlarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan direk yerlerinin mülkiyet Ģeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaģtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/12/2012 tarihli ve 1548 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 3/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı

177 Kararın eki için tıklayınız [R.G. 25 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/4169 Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesinde tesis edilecek Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulunduğu yer ile parsel numarası belirtilen taģınmazın Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaģtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/12/2012 tarihli ve 1547 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 3/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 25 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/4180 Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaģmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği Ģekilde tespit edilmesi; DıĢiĢleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 14/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL

178 CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 25 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/4191 Van Ġli, Gürpınar ve Edremit Ġlçelerinde tesis edilecek Köprüler Gem Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taģınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaģtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 25/12/2012 tarihli ve 1556 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 4/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek

179 ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 25 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/4194 Ekli haritada gösterilen güzergâh üzerinde tesis edilecek enerji iletim hattının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan direk yerlerinin mülkiyet Ģeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaģtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 25/12/2012 tarihli ve 1557 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 4/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 25 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/4202

180 Erzincan Ġli, Kemaliye Ġlçesi ile Malatya Ġli, Arapgir Ġlçesinde tesis edilecek Demir Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taģınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaģtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/12/2012 tarihli ve 1550 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 11/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn S. ERGĠN N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 25 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/4203 Karabük Ġlinde yürütülen kentsel dönüģüm ve geliģim projesi kapsamında ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taģınmazların Karabük Belediyesi tarafından acele kamulaģtırılması; ĠçiĢleri Bakanlığının 19/12/2012 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 11/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı

181 S. ERGĠN F. ġahġn S. ERGĠN N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 25 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/4204 Sakarya Ġli, Hendek Ġlçesi, Kemaliye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 26/12/2012 tarihli ve 2326 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 11/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn S. ERGĠN N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM

182 Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 25 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/4212 Gün ıģığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin; - 31 Mart 2013 Pazar günü saat ten itibaren bir saat ileri alınması, - 27 Ekim 2013 Pazar günü saat ten itibaren bir saat geri alınması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 10/1/2013 tarihli ve 15 sayılı yazısı üzerine, 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 14/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 25 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/4223 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalıģan iģçilere 2013 yılında; a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2013, diğer yarısının 28/6/2013 tarihinde, b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden iģletmelerinin münhasıran yer altı iģlerinde çalıģanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 25/12/2013 tarihinde,

183 ödenmesi; Maliye Bakanlığının 8/1/2013 tarihli ve 152 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 14/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 25 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/4227 Ağrı Ġli, Patnos Ġlçesinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 4/1/2013 tarihli ve 43 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 14/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı

184 Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 25 Ocak ] YÖNETMELĠKLER Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 65 YAġINI DOLDURMUġ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KĠMSESĠZ TÜRK VATANDAġLARI ĠLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAġLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk VatandaĢlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabileceklerin baģvuru Ģekli, hak sahipliğinin tespiti, kontrolü ve aylıkların ödenmesine iliģkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; a) 65 yaģını doldurmuģ, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamıģ veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmıģ herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaģlarını, b) 65 yaģını doldurmamıģ olmakla birlikte, özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 40 ile % 69 arasında olan, 18 yaģını doldurmuģ ve herhangi bir iģe yerleģtirilememiģ olan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamıģ veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmıģ herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları, c) BaĢkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 70 ve üzerinde olan, 18 yaģını doldurmuģ bulunan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamıģ veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmıģ

185 herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları, ç) Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmadığı, nafaka bağlanmadığı veya bağlanması mümkün olmadığı gibi, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmıģ herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmadığı ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde; kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleģtirdiği, toplam özür oranı %40 ve üzerinde olduğu gibi 18 yaģını da tamamlamamıģ durumda özürlü yakını olanları, d) Sosyal güvenlik kurumlarından yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan özürlü olanların aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları toplam özür oranlarına göre bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan aylık tutarından düģük olanları, kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2022 sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk VatandaĢlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) 2022 modülü: BütünleĢik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemindeki 2022 sayılı Kanuna iliģkin iģ ve iģlemlerin yürütüldüğü modülü, b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, c) Genel Müdürlük: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünü, ç) Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesine göre tespit edilecek hiçbir yakını bulunmayan veya bu kapsamdaki bir veya birden fazla yakınından toplam olarak, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen tutara eģit veya daha fazla tutarda nafaka almayan veya alması mümkün olmayanları, d) Mütevelli Heyeti: Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfının karar organını, e) Nafaka yükümlüsü: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesinde ifade edilen altsoy, üstsoy ve refah durumlarına göre kardeģlerini, f) Özürlü sağlık kurulu raporu: 3/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2022 sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan raporu, g) Puanlama formülü: Bakanlık tarafından geliģtirilen, kiģilerin harcamaları, gelirleri ve servetleri dikkate alınarak gelirlerine ulaģmada kullanılan formülü, ğ) Sistem: Bakanlık tarafından geliģtirilen, vatandaģların sosyal yardım için baģvurularından hak sahipliğinin belirlenmesi ve ilgili yardım ya da desteğin teslimine kadar bütün süreçlerini içeren, karar destek sistemi niteliğinde çevrimiçi olarak çalıģan e-devlet uygulaması olan BütünleĢik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemini, h) Vakıf: Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarını, ı) YaĢlı: 65 yaģını doldurmuģ olanları, i) Yetkili hastane: 2022 sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluģlarını, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM

186 BaĢvuru, Ön Ġnceleme ve Sosyal Ġnceleme BaĢvuru ve ön inceleme MADDE 5 (1) 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara iliģkin baģvurular, kiģilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır. (2) BaĢvuruların Ģahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte baģvuru iģleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmıģ karar örneği, vekil tarafından baģvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği baģvuru formuna eklenir. (3) 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara iliģkin olarak Vakıflar tarafından yapılacak tüm iģ ve iģlemler sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak gerçekleģtirilir. (4) BaĢvuru sırasında baģvuran tarafından EK-1 de yer alan Aylık BaĢvuru Formu imzalanır. (5) YaĢlılık aylığı baģvurularında, herhangi bir belge talep edilmemesi esastır. Özürlüler ve 18 yaģ altı özürlü yakını bulunanlar için bağlanacak aylık baģvurusu sırasında aģağıdaki belgeler istenir. a) Özürlü ve baģkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü aylığı baģvurularında, özürlü sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane baģhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaģılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla aslı gibidir onayı verilir. b) 18 yaģ altı özürlü yakını aylığı baģvurularında; özürlü sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmıģ vasilere iliģkin mahkemece verilmiģ vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla aslı gibidir onayı verilir. (6) Eksik belge ile yapılan baģvurular kabul edilmez ve aylık baģvurusu belgelerin tamamlanmasını müteakip sisteme iģlenir. (7) BaĢvuruda bulunan kiģilere EK-1 de yer alan BaĢvuru Alındı Belgesi verilir. (8) BaĢvuruda bulunan kiģilerden gelir durumlarının tespiti için belge istenmemesi esastır. (9) Özürlü olarak baģvuruda bulunan vatandaģlara ücretsiz özürlü sağlık kurulu raporu uygulamasından faydalanabilmeleri için Vakıf Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir. (10) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında baģvuruda bulunanların Türkiye ĠĢ Kurumuna baģvuruları sistem aracılığıyla yapılır. Sosyal inceleme MADDE 6 (1) Sosyal inceleme, hane ziyareti ve çevre araģtırmasından elde edilen bilgilerden oluģur. (2) Sosyal inceleme; baģvuru formunda beyan edilen bilgiler ile merkezi veri tabanlarından yapılan sorgulamalar doğrultusunda elde edilen bilgilerin doğrulanması ve hanenin genel durumunun mahallinde tespit edilmesi amacıyla, Vakıf personeli tarafından baģvuruda bulunanın ikametgâhına ve çevresine gidilmek ve hane ziyaret bilgi formu doldurulmak suretiyle gerçekleģtirilir. (3) Aylık almaya hak kazanan kiģilerin sosyal incelemeleri her yıl yenilenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Değerlendirme, Karar ve Ödeme Değerlendirme MADDE 7 (1) 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılmasından bulunacak tutardan daha az geliri olanlar, 2022 sayılı Kanunun uygulanmasında muhtaç sayılır sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının, yılı merkezi yönetim bütçe

187 kanununda farklı olarak tespit edilmiģ olması halinde muhtaçlığa esas tutar, bütçe kanunundaki gösterge rakamı esas alınarak hesaplanır. (2) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında, sistem üzerinden yapılan sorgulamalar ve sosyal incelemeden elde edilen verilere göre; a) Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dahil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek Ģekilde bir iģte çalıģanlar, b) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar, c) Muhtaçlık sınırına eģit veya üzerinde nafaka bağlanmıģ veya bağlanması mümkün olanlar, ç) Muhtaçlık sınırına eģit veya üzerinde mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği bağlanmıģ devamlı bir geliri bulunanlar, d) Herhangi bir Ģekilde muhtaçlık sınırına eģit veya üzerinde devamlı gelir sağlayan ya da sağlaması mümkün olanlar, e) Kamu veya özel kurum ve kuruluģlarda iaģe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar, f) Malları ve gelirleri devredilerek bir sözleģmeyle gerçek veya tüzel kiģilerce kendilerine bakılanlar, aylığa hak kazanamaz. (3) KiĢinin bakmakla yükümlü olunan kiģi statüsünde sağlık güvencesine sahip olması veya aynı hanede sosyal güvenceye sahip bireylerin bulunması durumları aylığa hak kazanılmasında tek baģına engel teģkil etmeyip bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen muhtaçlık ölçütü dikkate alınmak suretiyle iģlem tesis edilir. (4) 18 yaģından küçük özürlü yakınlarına aylık bağlanabilmesi için fiilen bakım iliģkisinin gerçekleģmesi ve bakıcı ile bakılan kiģinin aynı hanede ikamet etmesi Ģartları aranır. (5) KiĢinin yaģlı veya özürlü aylığı alması, fiilen bakımını üstleneceği özürlü yakını bulunması durumunda 18 yaģ altı özürlü yakını aylığı bağlanmasına engel teģkil etmez. (6) KiĢinin 2 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilenlerin vasisi olması, kiģiye ayrıca aylık bağlanmasına engel teģkil etmez. (7) Aylığa hak kazanma durumları uygun olanların muhtaçlığı, puanlama formülü ile belirlenir. (8) Değerlendirmeler sonucu hane içinde kiģi baģına düģen geliri muhtaçlık sınırının altında olanlara aylık bağlanır. Karar MADDE 8 (1) 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara iliģkin tüm iģ ve iģlemler, baģvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır. (2) Mütevelli Heyetinin kararları sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Ayrıca yazıģma yapılmaz. Ancak Genel Müdürlük, gerektiğinde aylık bağlanmaya esas belgelerin Vakıf BaĢkanı onaylı suretlerini istemeye yetkilidir. (3) Vakıf Mütevelli Heyeti verdiği kararların, 2022 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlerle, 2022 modülünden ve sosyal incelemeden elde ettiği bilgilere uygun olmasından sorumludur. Ödeme MADDE 9 (1) Mütevelli Heyeti kararı ile muhtaçlığı tespit edilerek aylık bağlanan kiģilerin aylığa hak kazandıkları tarih, baģvuru tarihini takip eden aybaģıdır.

188 (2) Aylığa hak kazanma baģlangıç tarihinden ilk aylık ödemesinin yapıldığı ödeme dönemine kadar olan aylık hakları için, aylığın bağlandığı tarihi takip eden ilk ödeme döneminde defaten ödeme yapılır. (3) Aylıkların ödeme gün ve dönemleri Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Belirlenen gün ve dönemlerde ödemeler; hak sahiplerinin kendilerine veya durumlarına göre vekillerine, vasilerine, kayyumlarına veya velilerine peģin olarak yapılır. (4) Aylık türlerine göre, a) YaĢlılık aylığı: 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda, b) Özürlü ve 18 yaģ altı özürlü yakını aylığı: 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın %200 ü tutarında, c) BaĢkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü aylığı: 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın %300 ü tutarında, ödeme yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Karar Sonrası ĠĢlemler, Aylıkların Durdurulması ve Kesilmesi Karar sonrası iģlemler MADDE 10 (1) Aylık bağlama iģlemi tamamlananlara ait bilgiler, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin üç numaralı alt bendine göre genel sağlık sigortası kapsamına alınmaları amacıyla Genel Müdürlük tarafından sistem üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir ve bu bildirim sonrasında ilgililer genel sağlık sigortalısı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca tescil olunurlar. Aylıkları durdurulan veya aylıkları kesilenler de aynı yöntemle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir. (2) Her yıl yapılacak olan sosyal inceleme ve merkezi veri tabanlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda durumu değiģtiği tespit edilenlerin muhtaçlığı Mütevelli Heyetince tekrar değerlendirilir. Değerlendirme sonucu durumları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin aylıkları kesilir. (3) Mütevelli Heyeti kararlarına iliģkin itirazlar ilgili Vakfa yapılır. Aylıkların durdurulması ve kesilmesi MADDE 11 (1) YaĢlılık aylığı ve özürlü aylıkları, aģağıda belirtilen hallerde geçici olarak durdurulur. a) Aylık almakta iken ikametgâhını baģka Vakfın görev alanına girecek Ģekilde değiģtirenlerin aylıkları geçici olarak durdurulur. KiĢilerin bir yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki ilgili Vakfa baģvurmaları gerekmekte olup muhtaçlığının devam ettiğinin Mütevelli Heyeti tarafından tespiti halinde aylıkları durdurulduğu tarihten itibaren yeniden baģlatılarak hak ettiği aylıklar takip eden ilk ödeme döneminde ödenir. b) Süreli raporu bulunanlar için, raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aylıkları geçici olarak durdurulur. Rapor süresinin dolum tarihinden itibaren bir yıl içinde yeni rapor getirilmesi halinde geçici olarak durdurulmuģ olan aylıklar, durdurulduğu tarihten itibaren yeniden baģlatılarak takip eden ilk ödeme döneminde ödenir. (2) YaĢlılık aylığı ve özürlü aylıkları, aģağıda belirtilen hallerde kesilir. a) Ölüm. b) Feragat. c) 18 yaģ altı özürlü yakını aylığı alanlar için özürlünün 18 yaģını doldurması. ç) 18 yaģ altı özürlü yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılanın aynı hanede ikamet etmediğinin, aynı hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleģmediğinin ve aylığın özürlü için kullanılmadığının tespit edilmesi.

189 d) Türk vatandaģlığından çıkarılma, Türk vatandaģlığı muhafaza edilmeksizin yabancı memleket uyruğuna girilmesi. e) Süreli raporu bulunanlar için rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporun bir yıl içinde Vakfa teslim edilmemesi. f) Aylık almakta iken ikametgâhını baģka Vakfın görev alanına girecek Ģekilde değiģtirenler için bir yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki Vakfa baģvurulmaması. g) Aylığın bir yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması. ğ) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (ç), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen sebeplerle ya da muhtaçlık sınırına eģit veya üzerinde nafaka almakta olması veya gelir elde etmekte olması sebepleriyle aylık bağlanması koģullarının kaybedilmesi. h) Muhtaçlık sınırına eģit veya üzerinde gelir elde edebilecek olması veya nafaka alabilecek olması ya da baģka sebeplerle muhtaçlık halinin ortadan kalktığının tespit edilmesi. (3) Ġkinci fıkranın; a) (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılanların aylıkları, aylığın kesilmesini gerektiren durumun gerçekleģtiği, b) (ç) bendinde belirtilenlerin aylıkları, tespitin yapıldığı, c) (e) ve (f) bentleri kapsamına girenlerin aylıkları, bir yıllık sürenin sona erdiği, ç) (g) bendi kapsamına girenlerin aylıkları, aylığın ilk defa alınmadığı, d) (ğ) bendi kapsamına girenlerin aylıkları, aylık bağlanması koģullarının kaybedildiği, e) (h) bendi kapsamına girenlerin aylıkları, muhtaçlığın ortadan kalktığına iliģkin tespitin yapıldığı, tarihi takip eden ilk ödeme döneminin baģından itibaren kesilir. (4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkranın (a), (c), (d), (e), (f), (g) ve 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan durumların tespiti Genel Müdürlük tarafından sistem aracılığıyla; bu maddenin ikinci fıkrasının (b), (ç), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan durumların tespiti Vakıflar tarafından sistem aracılığıyla yapılır. (5) Aylığı kesilenlerin yeniden aylık talebinde bulunmaları halinde baģvurular yeni baģvuru olarak değerlendirilir. Özürlü sağlık kurulu raporu geçerlilik süresi sürekli olanların kesilme tarihinden itibaren beģ yıl içerisinde aylık talebinde bulunmaları halinde rapor istenilmez. BEġĠNCĠ BÖLÜM Özürlülüğün Belirlenmesi ve Özür Oranlarındaki DeğiĢiklikler Özürlülüğün belirlenmesi MADDE 12 (1) 2022 sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. (2) 2022 sayılı Kanunun uygulanmasında; a) Özür durumuna göre toplam özür oranı % 40 ile % 69 arasında olanlar özürlü, b) Özür durumuna göre toplam özür oranı % 70 ve üzeri oranda olanlar ise baģkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olarak kabul edilir. Özür oranlarındaki değiģiklikler MADDE 13 (1) YaĢlılık aylığı bağlananlardan %70 ve üzeri oranda özürlü olduklarını özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanların aylıkları baģkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü aylığına dönüģtürülür. Ancak %40 ile %69 arası oranda özürlü sağlık kurulu raporuna sahip 65 yaģını doldurmuģ vatandaģlara sadece yaģlılık aylığı bağlanır. (2) 65 yaģın doldurulmasından önce özürlü aylığı bağlanmıģ olanların aylıkları aynı Ģekilde ödenmeye devam olunur.

190 (3) Toplam özür oranı, özürlü aylığı tutarında artıģ yapılmasını gerektirecek Ģekilde artanların aylıkları, özürlü sağlık kurulu raporunun Vakıf kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden dönem baģından itibaren artırılır. (4) Toplam özür oranı, 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düģenlerin aylıkları özürlü sağlık kurulu raporunun düzenlenme tarihini takip eden dönem baģından itibaren kesilir. Raporun, Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor tarihinden itibaren üç ay içinde yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aldıkları yersiz ödemeler için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte Bakanlık tarafından borç tahakkuk ettirilir ve takibi sağlanır. (5) Toplam özür oranı, aylık türünü değiģtirecek Ģekilde azalanların aylıkları, özürlü sağlık kurulu raporunun düzenlenme tarihini takip eden dönem baģından itibaren azaltılır. Raporun, Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor tarihinden itibaren üç ay içinde yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aldıkları yersiz ödemeler daha sonra ödenecek aylıklardan 1/4 oranında mahsuben tahsil edilir. Borçların mahsup yoluyla tahsil imkânının kalmaması halinde Bakanlık tarafından takibi sağlanır. ALTINCI BÖLÜM Bildirim Yükümlülüğü, Fazla veya Yersiz ÖdenmiĢ Aylıkların Geri Alınması ve Ġdari Yaptırımlar Bildirim yükümlülüğü MADDE 14 (1) Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eģ, anne, baba, vasi, kayyum, veli veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren durumları üç ay içinde Vakfa bildirmekle yükümlüdürler. (2) Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiģ olan aylıklar için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte Bakanlık tarafından borç tahakkuk ettirilerek, takip ve tahsili sağlanır. Süresi içinde bildirim yükümlülüğüne uyulmuģ olmakla veya aylık hakkından feragat talebinde bulunulmakla birlikte, süresinde aylık kesme iģlemi yapılmayarak aylıkların ödenmeye devam olunması durumunda geri tahsil olunacak aylık tutarları için kanuni faiz veya Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık değiģim oranlarına göre ayrıca bir fark alınmaz. Fazla veya yersiz ödenmiģ aylıkların geri alınması MADDE 15 (1) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre aylığının kesilmesi gereken ödeme dönemi baģından itibaren her ne suretle olursa olsun, istihkaklarından fazla veya yersiz ödenen aylıklar ile 14 üncü maddeye göre tahakkuk ettirilmiģ faiz, borcun tahsilinden önce aynı kiģiye tekrar aylık bağlanmıģ olması durumunda aylıklarından mahsup edilir. 13 üncü maddenin dördüncü ve beģinci fıkralarında belirtilen hallerde, anılan hükümlere göre iģlem yapılır. (2) Borçların mahsup yoluyla tahsil imkânının kalmaması halinde Bakanlık tarafından takip ve tahsili sağlanır. Ġdari yaptırımlar MADDE 16 (1) Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde ödenmiģ olan aylıklar için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için Türkiye Ġstatistik Kurumunca her ay için belirlenen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarıyla birlikte Bakanlık tarafından borç tahakkuk ettirilerek takip ve tahsili sağlanır. (2) Hak sahibinden tahsili imkanının kalmadığı durumlarda, Bakanlık tarafından tahakkuk edilen borç, aylığın ödenmesinde kasıt, kusur veya ihmali olduğu tespit edilenlerden müteselsilen tahsil edilir. (3) Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre ceza kovuģturması yapılması için Bakanlık tarafından Cumhuriyet Savcılığına

191 suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idari soruģturma açılır. YEDĠNCĠ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Muhtaçlık ve bakım iliģkisinin kontrolü MADDE 17 (1) Bakanlık, ilgililerin gelir, yaģam düzeyi ve varlıkları, bakım iliģkisinin gerçekleģtirilip gerçekleģtirilmediği hakkında, belirleyeceği yöntemlerle inceleme yapmaya veya kamu kurum ve kuruluģları aracılığı ile yaptırmaya, resmi ve özel idari müessese ve ortaklarından ve Ģahıslardan bilgi ve belge istemeye yetkilidir. (2) Ġnceleme neticesinde muhtaç olmadıkları anlaģılanlara aylık bağlanmaz ve varsa bağlanmıģ aylık ödemesi durdurulur. Bunların muhtaçlık durumu yeniden incelenmek üzere Genel Müdürlük tarafından ilgili Vakfa bildirilir. Mütevelli Heyetlerince yeniden yapılan inceleme sonucunda yine muhtaç olduğu tespit edilen ve Genel Müdürlük tarafından da bu tespit iģlemi uygun görülenlerin aylıkları bağlanır. (3) Aylık bağlama iģleminden sonra yapılacak incelemeler sonucunda, aylık bağlama kararını etkileyecek durumların tespit edilmesi halinde, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için durum aylık bağlanana ve ilgili Vakfa tebliğ edilir. Eksikliklerin giderilmemesi halinde, 15 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tebligat tarihinden itibaren üç aylık sürenin sona erdiği tarihin içinde bulunduğu ödeme döneminin sonunda aylık kesme veya düzeltme iģlemi yapılır ve fazla ödenen tutarlar geri alınır. (4) Bakanlık Denetim Hizmetleri BaĢkanlığı tarafından her yıl, 2022 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemelere iliģkin olarak, ödeme türü, hak sahiplerinin ağırlıklı olduğu ikamet bölgeleri, sistemin sağladığı güvenlik dereceleri ve benzeri ölçütler üzerinden yapacağı risk değerlendirme sonuçlarına göre ve örneklem metoduyla belirlediği hak sahiplerinin durumunu inceler ve sonuçlarını, uygulamaya yönelik önerileri ile birlikte Bakanlığa raporlar. Genel Müdürlük bu raporda yer verilen ve uygulamada tespit ettiği diğer yaygın uygulama hatalarını her yıl Vakfa yazılı olarak bildirir. Aylıkların haczedilemeyeceği MADDE 18 (1) Nafakaya iliģkin haklar saklı kalmak kaydıyla, 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklar kiģinin rızası olsa bile haczedilemez, baģkasına devir ve temlik edilemez. Düzenleyici iģlemler MADDE 19 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte muhtaçlık kararının alınması ve aylıkların bağlanmasına iliģkin tüm iģ ve iģlemler Vakıflar tarafından yerine getirilir. (2) Bakanlık çıkardığı alt düzeyde düzenlemelerin bir örneğini on gün içinde Maliye Bakanlığına gönderir. Vergi muafiyeti MADDE 20 (1) Aylıkların bağlanmasında ve ödenmesinde kullanılan bütün belgeler, her türlü vergi ve resim ödemelerinden muaftır. Aylık farkı ödemeleri MADDE 21 (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılacak olan tüm iģ ve iģlemler ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yerine getirilir. (2) Aylık farkı almaya hak kazanacak Ģekilde özürlü olduğunu belgeleyen ve sosyal güvenlik kurumlarından yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan, aldıkları aylık ya da gelir toplamı tutarları özürlülük derecelerine göre bu Yönetmelik kapsamında ödenebilecek olan aylık tutarından düģük olanlara, bu Yönetmelikle belirlenen diğer Ģartlar aranmaksızın aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenir. Birden fazla sosyal güvenlik kurumundan ya da birden fazla dosya üzerinden aylık veya gelir alanlar için aradaki fark yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından ya da tercih edecekleri

192 tek bir dosya üzerinden ödenir. Bu kapsamda aylık farkı baģlangıç tarihi Sosyal Güvenlik Kurumuna baģvurularının kayda geçtiği tarihi izleyen aybaģıdır. (3) Ġlgili sosyal güvenlik kurumu tarafından fark olarak ödenen tutarlar Hazineden tahsil edilir. Ödemenin yapılabilmesi için ilgililerce, yetkili hastanelerden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile birlikte, yetim olarak aylık veya gelir alınan sosyal güvenlik kurumuna bizzat veya kanuni temsilcilerince baģvuruda bulunulması gerekir. (4) Sosyal güvenlik kurumlarından 2 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında ödenmekte olan yetim aylığı veya gelirinin kesilmesi durumunda alınan aylık farkları da kesilir. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 22 (1) 6/11/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk VatandaĢları ile Özürlü ve Muhtaç Türk VatandaĢlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıģtır. Muhtaçlık hesaplaması GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) 7 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen Puanlama Formülü uygulamaya geçinceye kadar muhtaçlık; gelir, servet ve harcamalar esas alınarak aģağıdaki Ģekilde belirlenir. a) Hanenin gelir durumu; 1) Tespit/beyan edilen aylık net maaģ, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması, 2) Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile mülkiyeti baģka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240 ta biri, 3) Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240 ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı, 4) Ġkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120 de biri, 5) Dükkânlar için rayiç bedelin 240 ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı, 6) Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120 de biri, 7) Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240 ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı, 8) Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120 de biri, 9) Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120 de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120 de biri ile bu araçların (takdir/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı, 10) Hanenin büyük ve küçükbaģ hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı, 11) Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar, 12) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak üzere sürekli ve düzenli olarak alınan Ģartlı eğitim yardımı, Ģartlı sağlık yardımı, eģi vefat etmiģ kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî sosyal yardımların aylık ortalaması, 13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı, 14) Tarımsal destek geliri tutarı,

193 15) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek Ģekilde çalıģanların gelirleri, 16) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması, dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir. b) Birinci fıkranın (a) bendinin alt bentlerinde yer alan taģınır ve taģınmazların tespit edilen rayiç bedellerine iliģkin değerlendirmeyi Mütevelli Heyeti yapar. c) Hanenin harcama durumu; gıda, giyim, kira, ısınma, eğitim, sağlık, ulaģım, eğlence ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dâhil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir. ç) Harcamalar, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınacak olup birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak gelir tutarından hiçbir Ģekilde çıkarılamaz. d) Hanenin tespit/beyan edilen harcamalarının birinci fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir arasındaki fark gelire eklenir. e) Birinci fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarının beyan/tespit edilen harcama düzeyinin üzerinde olması durumunda harcamalar gelire eklenmez. ĠĢlemleri devam eden dosyalar GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Ġl veya ilçe idare kurulları tarafından ya da Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıfları tarafından muhtaçlık kararı alınmıģ olmakla birlikte aylık bağlama iģlemleri henüz tamamlanmamıģ olanlar hakkında alınmıģ muhtaçlık kararlarının geçerli olarak kabul edilmesinde ve aylıklarının bağlanmasında geçici 1 inci maddeye göre tekrar muhtaçlık tespiti yapılması gerekmez ve bu durumda olanların aylık bağlama iģlemleri, 22 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlık ve Vakıflar tarafından sonuçlandırılır. Yürürlük MADDE 23 (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müģtereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 24 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür. T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 2022 Sayılı Kanun Aylıkları Başvuru Formu Tarih:

194 .. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 2022 Sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklardan faydalanmak istiyorum. Hakkımda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasını kabul ediyorum. Gereğini arz ederim. İmza: Adı Soyadı: Adres: Telefon: Başvuru Kayıt Tarihi: Başvuru Kayıt No: KONTROL Vakıf personeli tarafından daha önceki kayıtlarından, ADRES, MERKEZİ İNCELEME, HANE ZİYARETİ kontrolü yapılacaktır. İKAMET BİLGİLERİ KONTROLÜ Aynı Adres Adres Değişmiştir MERKEZİ İNCELEME DURUM KONTROLÜ Güncel Güncel Değil Sorgulanamadı Sorgu İzni Eksik HANE ZİYARETİ DURUM KONTROLÜ İnceleme Süresi Henüz Dolmamıştır İnceleme Süresi Dolmuştur BAŞVURUYU ALAN VAKIF PERSONELİNİN; İmzası: Adı Soyadı: Tarih: T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 2022 Sayılı Kanun Aylıkları Başvuru Alındı Belgesi Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı: Vakfın Adı: Başvuru Kayıt No: Başvuru Kayıt Tarihi: Başvuruyu Alan Vakıf Personelinin; Adı Soyadı, Unvanı: [R.G. 25 Ocak ] ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN)

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN) S.N O BATI AKDNĠZ GÜMRÜK V TĠCART MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Bodrum Gümrük Müdürlüğü Marmaris Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE Sayı :73421605/166.01 Konu :Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Faaliyete Geçmesi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ 23 Mart 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26471 YÖNETMELİK Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete

Detaylı

ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ. Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.

ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ. Yayımlandığı R.Gazete: 01.03. ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 1-Değişiklik: 26.03.2005/25767 R.G. 2-Değişiklik: 17.08.2006/26262 R.G.

Detaylı

Ek- 1 CANLI HAYVAN. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili

Ek- 1 CANLI HAYVAN. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili Ek- 1 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ CANLI HAYVAN HAYVANSAL ÜRÜN İnsan Tüketimi İçin Amaçlananlar İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayanlar 1 Ağrı 2 Ankara 3 Antalya 4 Antalya 5 Ardahan 6 Artvin 7 Balıkesir 8 Edirne 9 Edirne

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel :B.21.0.RKG.0.06.00.00-166.01 Konu :Yeni Gümrük Kodları 26.11.2012 / 06775 GÜMRÜK NE Bakanlığımız taşra teşkilatının örgütlenmesine ilişkin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları Hakkında Duyuru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları Hakkında Duyuru Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları Hakkında Duyuru ESKİ YAPILANMA (GÜMRÜK VE MUHAFAZA, TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) ESKİ KOD YENİ YAPILANMA (GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE

Detaylı

5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-7.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-7.htm Sayfa 1 / 7 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ

Detaylı

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 MINISTRY OF AND TRADE LOCAL 1 Liman Mahallesi P.K. 30 07070 ANTALYA +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 +90 242 259 09 39 antgumbm@gumruk.gov.tr BATI AKDENİZ ( ANTALYA ) 1- Antalya Gümrük Müdürlüğü 2-

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ EK 84 ANKARA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu Ankara Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü Ankara 2- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mayıs 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mayıs 2013 Sayı 2013-10 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mart 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mart 2013 Sayı 2013-06 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Eylül 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Eylül 2013 Sayı 2013-17 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

Gümrüklere göre ithalat Imports by customs offices. (Değer: Bin $ / Value: Thousand $)

Gümrüklere göre ithalat Imports by customs offices. (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Gümrüklere göre ithalat Imports by customs offices (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Kodu Gümrük adı Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Code Customs

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ekim 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ekim 2014 Sayı 2014-19 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Nisan 2013 CUMA Sayı : 28629 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4416 24 Mart

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605/166.01 Konu : Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Faaliyete Geçmesi 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Aralık 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Aralık 2013 Sayı 2013-23 ĠÇĠNDEK

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı

Ek-1 İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ. GTİP Madde İsmi Test Raporları

Ek-1 İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ. GTİP Madde İsmi Test Raporları Ek-1 İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ GTİP Madde İsmi Test Raporları 6401.92.10.00.00 Yüzü kauçuktan olanlar Ftalat 6401.92.90.00.00 Yüzü plastik maddeden Ftalat olanlar 6401.99.00.00.00 Diğerleri

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün tarihli sayılı tasarruflu yazısı (Açık Transit Beyannamelerine İlişkin E-Posta Bildirimi Sistemi)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün tarihli sayılı tasarruflu yazısı (Açık Transit Beyannamelerine İlişkin E-Posta Bildirimi Sistemi) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.04.2017 tarihli 23923088 sayılı tasarruflu yazısı (Açık Transit Beyannamelerine İlişkin E-Posta Bildirimi Sistemi) Sayı : 96603261-120.01.02 Konu : Açık Transit Beyannamelerine

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Kasım 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Kasım 2013 Sayı 2013-21 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 481 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 1133 MAARRTT ÇÇAARRŞŞAAMBB AA SSAAYYI II: : 11110066 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Özet: Bu kitapta okuyucuya işletme bütçeleri ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgilerin

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ii ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÜRETĠM... 1 2. DIġ TĠCARET... 1 ĠTHALAT... 1 ĠHRACAT... 2 3. YURTĠÇĠ LPG TĠCARETĠ... 3 3.1 DAĞITICILAR BAZINDA

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/105 Ref: 4/105

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/105 Ref: 4/105 SİRKÜLER İstanbul, 09.05.2012 Sayı: 2012/105 Ref: 4/105 Konu: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA EKLİ (III) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN MALLARIN (KOLALI GAZOZLAR VE ALKOLLÜ İÇKİLER) ASGARİ MAKTU

Detaylı

MEVZUAT RESMİ GAZETE TARAMASI. 01 Ocak Haziran I. Milletlerarası Antlaşmalar ve Milletlerarası Sözleşmeler

MEVZUAT RESMİ GAZETE TARAMASI. 01 Ocak Haziran I. Milletlerarası Antlaşmalar ve Milletlerarası Sözleşmeler MEVZUAT RESMİ GAZETE TARAMASI 01 Ocak 2013-30 Haziran 2013 I. Milletlerarası Antlaşmalar ve Milletlerarası Sözleşmeler - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Tarım ve

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 2255 HHAAZZ İİRRAANN İ SSAALLI II SSAAYYI II: : 11117766 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/4777 8/1/2002 Tarihli ve 4736

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ EKİM 2016 ( TARİHLİ VE /4031 SAYILI YAZI EKİ)

HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ EKİM 2016 ( TARİHLİ VE /4031 SAYILI YAZI EKİ) S.NO KURULUŞ ADI HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ 03 05 EKİM 2016 (06.10.2016 TARİHLİ VE 33735898.774.09/4031 SAYILI YAZI EKİ) 1 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Adana

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazete de 13/10/2014 tarihli ve 2014/6884

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Mayıs 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Mayıs 2013 Sayı 2013-09 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7726 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü) T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.0GM.0.71.03.910.01/2691 02/04/2010 Konu : 2010 Mali Yılında Aylıkla Ödüllendirilecek Yönetici ve Öğretmenler... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 03.04.2012 / 03653 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 03.04.2012 / 03653 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA (Gümrükler Genel Müdürlüğü) Sayı :B.07.0-MGM.0.45/030-03 Konu :Gümrük vergi tahsilatı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü 03.04.2012 / 03653 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA (Gümrükler Genel Müdürlüğü) Gümrük vergilerinin

Detaylı

Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices

Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Kodu Gümrük Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Code Customs

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 13.10.2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29 Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı Resmi Gazete de İthalat Rejimi Kararı na Ek Karar

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 23 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29364 Karar Sayısı : 2015/7699 BAKANLAR KURULU KARARI 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI .C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ocak 2014 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2014 Sayı 2014-2 ĠÇĠNDEKĠLER -

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

MEVZUAT RESMİ GAZETE TARAMASI. (1 Temmuz Aralık 2012)

MEVZUAT RESMİ GAZETE TARAMASI. (1 Temmuz Aralık 2012) MEVZUAT RESMİ GAZETE TARAMASI (1 Temmuz 2012 31 Aralık 2012) I. Milletlerarası Anlaşmalar ve Milletlerarası Sözleşmeler - Kamu İç Denetim Faaliyetinin Güçlendirilmesi Projesi ile İlgili Dünya Bankası ile

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMASI ZORUNLU ŞİRKETLERİN KAPSAMI 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GENİŞLETİLMİŞTİR 14.03.2014 tarih ve 28941

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/08/2014 Sayı: 2014/57 Ref : 6/57

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/08/2014 Sayı: 2014/57 Ref : 6/57 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/08/2014 Sayı: 2014/57 Ref : 6/57 KONU: 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU NUN BAZI MADDELERININ UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMIŞTIR 18/08/2014 tarihli ve 29092 sayılı

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir.

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/37

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 6 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28730 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 677 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/7149 sayılı

Detaylı

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Ġlhan ÖZTÜRK BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ İLE BELİRLENEN ACİL DURUM YÖNETİMİ GEREKTİRENHALLER: 1.Dış

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ocak 2015 Yayımlandığı Tarih 15 Ocak 2015 Sayı 2015-1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

No: 2011/47 Tarih: 15.10.2011

No: 2011/47 Tarih: 15.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/47

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

SOMALİ YE YAPILAN YARDIMLARIN İNDİRİMİ

SOMALİ YE YAPILAN YARDIMLARIN İNDİRİMİ Sirküler Rapor 12.08.2011/ 102-1 SOMALİ YE YAPILAN YARDIMLARIN İNDİRİMİ ÖZET : 2011/ 2047 sayılı BKK uyarınca Somali ye yapılan yardımların tamamını gelir vergisi beyannamesi veren gerçek kişiler ile yıllık

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ 1149 DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIKLARININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ocak 2016 Yayımlandığı Tarih 15 Ocak 2016 Sayı 2016-01 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı