OPTİKSEL UYARILMAYLA LÜMİNESANS (OSL) TARİHLENDİRME YÖNTEMİNİ KULLANARAK DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİNİN (DAFS) PALEOSİSMOLOJİK ANALİZİ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPTİKSEL UYARILMAYLA LÜMİNESANS (OSL) TARİHLENDİRME YÖNTEMİNİ KULLANARAK DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİNİN (DAFS) PALEOSİSMOLOJİK ANALİZİ *"

Transkript

1 OPTİKSEL UYARILMAYLA LÜMİNESANS (OSL) TARİHLENDİRME YÖNTEMİNİ KULLANARAK DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİNİN (DAFS) PALEOSİSMOLOJİK ANALİZİ * Paleoseısmological Analysis in East Anatolia Fault System (EAFS) Using Optical Stimulated Luminescence (OSL) Dating Technique Tamer DOĞAN Fizik Anabilim Dalı Zehra YEĞİNGİL Fizik Anabilim Dalı ÖZET Yapılan çalışmada Doğu Anadolu Fay Sisteminin (DAFS), Türkoğlu- Antakya segmetinde açılan Kıranyurdu, Ortabel hendeklerinden ve Malzeme Ocağı kazı alanından toplanan bazı sediment örnekleri Optiksel Uyarılmayla Lüminesans (OSL) yöntemiyle tarihlendirilmiştir. Bu yöntemi uygulamak amacıyla İkili Tek Tablet Yeniden Oluşturma (D-SAR) protokolünün adımları takip edilmiştir. İnce tanecik yöntemiyle analiz edilen örnekler için eşdeğer doz miktarları elde edilmiştir. K konsantrasyonları X-ışını floresans (XRF) ve Atomik Soğurma (AAS) yöntemleriyle ölçülmüştür. U ve Th konsantrasyonları kalın kaynak alfa sayımıyla ölçülmüştür. Gama dozları açılan hendek civarına α-al 2 O 3 :C dozimetreleri gömülüp burada 6 ay süreyle bekletilerek ölçülmüştür. Yaş hesabı Normal Dağılım Yaklaşımı yöntemi uygulanarak çalışılan dört örnek için yıl, yıl, yıl ve yıl olarak bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: D-SAR, Lüminesans, Tarihlendirme, Paleosismoloji, Doğu Anadolu Fay Sistemi. ABSTRACT Optical Stimulated Luminescence (OSL) dating technique has been used to obtain the ages of sediment samples collected from four trenches in the Türkoğlu-Antakya segment of the East Anatolian Fault System (EAFS). For the calculation of the ages of the samples the equivalent doses (ED) were measured by using Double Single Aliquot Regenerative Dose (D-SAR) protocol. It is concluded that the D-SAR procedure has proved to be a very powerful approach for determining the equivalent dose using quartz OSL signals. K concentrations were measured by X-ray fluorescence (XRF) and atomic absorption (AAS) analysis. U and Th concentrations were measured using thick-source alpha counting. The annual gamma dose rates were determined using TLD detectors ( - Al 2 O 3 :C) buried in-situ positions for a period of six months. The ages of the samples were found as 4542±392 a, 2911±255 a, 2314±308 a and 2601±202 a. Keywords: D-SAR, Luminescence, Dating, Paleoseismology, East Anatolian Fault System * Doktora Tezi-Phd. Thesis

2 Giriş Tarihlendirmede kullanılan temel fiziksel yöntemlerden birisi lüminesans yöntemidir. Lüminesans, fosfor olarak adlandırılan bazı katılardan ışık yayınımıdır ların sonunda kullanılmaya başlanan lüminesans yöntemlerinden birisi olan Termolüminesans (TL) yönteminin temeli, yalıtkanlar veya yarı iletkenler içindeki tuzaklar tarafından soğurulan radyasyon enerjisine dayanır. İyonize radyasyona (ışınıma) maruz kalan katıların valans bandındaki elektronlar kristal örgünün kusurlarında tuzaklanırlar. TL olayında, ısıtılan kristal örgüdeki tuzaklanmış elektronlar serbest kalırlar. Serbest elektronlar, önce iletim bandına geçer ve oradan 10-8 s içerisinde tekrar valans bandına geçmek isterler bu sırada daha önceden yer değiştiren bir elektronun bıraktığı deşikten oluşan yeniden birleşme merkezlerinde deşiklerle birleşebilirler. Bu birleşme sürecinde elektronun kaybettiği enerji foton olarak salınır. Bu ışımanın şiddetinin ölçülmesiyle materyalin soğurmuş olduğu doz değeri belirlenebilir (Aitken, 1985). Lüminesans yöntemlerinden bir diğeri olan Optiksel Uyarılma ile Lüminesans (OSL) yönteminde termolüminesanstaki temel kavramlar kullanılır. İncelenen materyal tarafından soğurulan iyonize radyasyon dozu, toplam OSL sinyal şiddeti ile orantılıdır. OSL yönteminde, mineral tanecikleri üzerine bir ışık hüzmesi (demeti) gönderilip, ardından oluşan lüminesans ışıma kaydedilir. Lüminesans yönteminin uygulama alanlarından biri olan paleosismoloji, eski depremleri inceleyen bilim dalıdır. Bu depremlerin özellikle lokasyonlarını, oluş zamanlarını ve büyüklüklerini belirlemek ve buradan hareketle gelecekteki olası depremlerin büyüklükleri ve olası zamanları hakkında tahminde bulunmak paleosismolojinin temel amaçlarındandır. Yaşadığımız ülkede depremlerin, sık aralıklarla meydana gelmesi nedeniyle gereken tedbirlerin alınması önemlidir. Tarihlendirme yöntemleri kullanarak geçmiş depremleri çalışmak, bu depremlerin ne kadar sıklıkla meydana geldiği ve son büyük depremin ne zaman ve nasıl meydana geldiğini bilmek; gelecek depremlerin şiddetini ve olma olasılığını, yerlerini ve aktivitilerini değerlendirmeye yardımcı olacaktır. Bu çalışmada deprem tehlikesi yüksek olan Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS) Türkoğlu-Antakya segmenti üzerinde paleo-depremlerin yaş tayinleri Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü Termolüminesans Dozimetri ve Medikal Fizik Laboratuvarı nda ikili tek tablet yeniden oluşturma (D-SAR) protokolü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan tarihlendirmede paleodoz hesaplaması için ince tanecik yöntemi kullanılmıştır. Materyal ve Metot Materyal Bu çalışmada, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde açılan Kıranyurdu ve Islahiye hendeklerinden alınan toprak numuneler incelenmiştir. Ayrıca hendekler dışında arazi çalışmaları sırasında tespit edilen, önceden farklı amaçlarla açılmış küçük çaplı iki ayrı hendekten de (Ziyaret ve Malzeme Ocağı (MO)) tarihlendirme için toprak numuneler alınmıştır. Arazi çalışması sonucu belirlenen Kıranyurdu ve Islahiye ilçesine yakın olan Ortabel olarak adlandırılan bölgede hendekler

3 kazılmıştır. Hendekler kazıldıktan sonra yüzey temizleme çalışması yapılmıştır. Spatula ile yüzey üzerindeki çamursu toprak tabakaları atılarak seviye farkları ortaya çıkarılmıştır. Temizlenen yüzeyde jeoloik katmanların ortaya çıkmasının ardından lüminesans tarihlendirme yöntemi için uygun olarak seçilen bölgeler belirlenmiştir. Temizlenmiş hendek duvarlarından örnek alınması sırasında ışığa maruz kalan toprak alan hızlı bir şekilde atıldıktan sonra kalın siyah poşet kazı yüzeyine yaklaştırılarak toprak numunesi içerisine aktarılmıştır. TL Ölçüm Sistemi Bu çalışmada yapılan ölçümlerde Risø TL/OSL (model DA-20) cihazı kullanılmıştır. Donanımın, bilgisayar kontrolü ile sağlanabilmesi ve elde edilen ölçüm sonuçlarının analiz edilebilmesi için sırasıyla Protokol (Sequence) ve Analiz (Analyst) adı verilen iki adet program kullanılmaktadır. TL/OSL cihazının bir avantajı örneklerin OSL ve TL ölçümleri sırasında ön ısıtma işlemine tabi tutulabilmeleridir. Ayrıca OSL ölçümü, belirlenen bir ön ısıtma sıcaklığında örnek sıcaklığının sabit tutularak gerçekleştirilebilmektedir. Yayılan lüminesans, Bialkali EMI 9235QA modeli bir fotokatlandırıcı tüp ile 7.5mm Hoya U-340 algılama (deteksiyon) filtreleri bulunduran bir ışık algılama sistemi tarafından ölçülmektedir. Ölçüm yapılacak örneğin tipine ve kullanılacak olan yönteme göre uygun filtreler seçilmelidir. TL/ OSL cihazında bulunan Beta ( 90 Sr/ 90 Y) radyasyon kaynağı pnömatik olarak açılan bir kapağa sahip özel bir kurşun blok içerisine yerleştirilmiştir. Radyasyon kaynağı modülünün içerisinde 1.48 GBq (40 mci) 90 Sr/ 90 Y β kaynağı bulundurur. İri kuvars tanecikleri için kaynaktan soğurulan doz değeri Gy/dk dır. Metot Arazi çalışması sonucu belirlenen sediment örneklerinin analizleri Ç.Ü. Fizik Bölümü Termolüminesans Dozimetresi ve Medikal Fizik laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Sediment Örneklerinin Hazırlanması Çalışmada kullanılan örnekleri hazırlamak için öncelikle araziden alınmış örnek içerisindeki taşlar ayrılmış, sonra 1N lik hidroklorik asit (HCl) ile yıkanmıştır. Bunun amacı, örneklerin içerisindeki karbonatlardan örnekleri arındırmaktır. Karbonatlar lüminesans ölçümleri sırasında sahte sinyallere neden olmaktadır. Bundan sonra %37 lık hidrojen peroksit (H 2 O 2 ) örneklere ilave edilmiştir. Bunun amacı sediment içerisindeki organik maddeleri temizlemektir. Ardından örnekler ıslak eleme işlemine tabi tutulmuştur. Bunun için örnekler 200, 140 ve 90 ve 45 luk elekler kullanılarak elenmiştir. Hazır hale gelen örneklerden <45 luk kısmı alınarak, 0.01N li sodyum okzalat [(COONa) 2 ] ile ölçüm disklerinin üzerinde (tablet) homojen bir örnek dağılımı oluşturuldu. 4-11µ aralığındaki parçacıkların seçilmesi, Stoke çöktürme yöntemi ile elde edilmiştir. Örnek hazırlarken vialler içerisine bir ependorf pipet ile 2 şer ml aseton ilave edilmiştir. Sonra 1 cm çapındaki parlatılmış ve alkolle yıkanmış paslanmaz çelik diskler bu vialler içerisine

4 yerleştirilmiştir. İçerisinde sediment taneciklerinin olduğu asetonlu karışımdan 2 şer ml her bir viale ilave edilmiş ve bir inkibatör içerisinde 45 0 C de 16 saat kurutulmuştur. Kurutulan diskler üzerindeki sediment örnekleri ince tabaka halinde olan lüminesans ölçümü için hazır duruma getirilmiştir. Hazırlanan tabletler örneğin eşdeğer doz değerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Örnek hazırlama işleminin ardından eşdeğer dozun tespitinde kullanılacak olan D-SAR protokolünün parametrelerini belirlemek için IR ve mavi ışık ile uyarılma OSL süreleri, ön ısıtma sıcaklığı deneyleri yapılmıştır. Örneklerin saklanma süresi içinde OSL sinyal şiddetinde herhangi bir değişme gözlenmemesi sinyal şiddetinin değişiminin incelenmesi açısından önemlidir. Oda sıcaklığında bekletilen örnekte lüminesans şiddetinin düştüğü yapılan çalışmalarda gözlenmiştir. Anormal sönüm olarak adlandırılan bu durum deneysel olarak incelenmiştir. İkili Tek Tablet Yeniden Oluşturma (D-SAR) Protokolü Tek tablet yeniden oluşturma tekniğinin temeli her bir doz verilmesinin ardından ve bunu takip eden her bir uyarım çevriminden sonra bir sinyali ölçmenin mümkün olduğuna dayanır. Burada her bir uyarım çevriminde bir önceki uyarım çevriminden elde edilen hassasiyet ölçüm değeri kullanılır. Bu hem doğal sinyaller hem de yeniden üretilmiş sinyaller için düzeltilmiş olan hassaslık değişimlerinin etkisine izin verir. D-SAR yöntemi, ince tanecik yöntemi ile hazırlanan polimineral taneciğe sahip örneklerin eşdeğer dozunun ölçülmesi için kullanılmaktadır. Kuvars optiksel yaşlarının feldispat yaşlardan daha fazla güvenilir olduğuna inanılır. Polimineral ince taneciklere uygulanan IR sonrası OSL sinyalleri yönteminin IRSL sinyali kullanarak elde edilenden daha fazla güvenilir olduğu düşünülür. Kuvars için optiksel yaşlar ya standart SAR protokolü kullanarak (Murray ve Wintle, 2000) kimyasal olarak flüosilisik asitle (H 2 SiF 6 ) (Mejdahl ve Christiansen, 1994; Rees-Jones, 1995) ya da HF asitle (Prasad, 2000) işleme tabi tutularak saflaştırılmış kuvarsdan, ya da modifiye edilmiş SAR yöntemi (ikili SAR) (Roberts ve Wintle, 2001; Banarjee ve ark., 2001) ile polimineral taneciklerin IR-sonrası OSL sinyali uygulanması ile kuvars baskın hale getirilmesi kullanarak elde edilir. Protokolü oluşturmak için ön ısıtma sıcaklığının belirlenmesi deneyi ve OSL ve IRSL ölçüm sürelerinin ne kadar olduğunun belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmada yürütülen protokol Banerjee ve ark. (2001) tarafından önerdiği İkili-Tek Tablet Yeniden Oluşturma protokolüdür. Araştırma Bulguları Uyarılma Süresi Protokolün oluşturulması için örneklerin maruz kalacağı optimum IRSL ve OSL (mavi ışık kaynağı ile uyarma) süreleri belirlenmiştir. IR süresinin belirlenmesi için s lik zaman dilimi 20 s lik zaman aralıklarına bölünerek IRSL sinyal şiddetleri ölçülmüştür. Mavi uyarım ile elde edilen OSL sinyal şiddetinin süresinin belirlenmesi için de s arasında 10 ar s zaman aralıkları ile sinyal şiddetleri

5 ölçülmüştür. Her bir zaman aralığı için hazırlanan 3 er adet OR2 TL3 numunesi ile ölçümler gerçekleştirilmiştir. Değişen IR ve mavi ışık kaynağı ile uyarma sürelerine bağlı olarak OSL sinyal şidddetinin değişim değerleri incelenmiştir (Şekil 1). Şekil 1 de 100 s IRSL süresi polimineral örneklerin feldispat katkısını en aza indirgeyen süre olduğu ve Şekil 1 de 40 s mavi ışık ile uyarım süresinin OSL şiddetine bağlı olarak kuvars katkısını en yükseğe çıkardığı gözlendiğinden D-SAR protokolü için bu değerleri kullanılmaya karar verilmiştir. a) b) Şekil 1. OR2 TL3 örneği için farklı zamanlar ile değişen IRSL ve OSL sinyal şiddetinin değerleri Ön Isıtma Sıcaklığı Kararlı tuzaklardan minimum ısı transferiyle sınırlandırılmış en iyi ön ısıtma sıcaklığı, ön ısıtma sıcaklığının fonksiyonu olarak soğurulan dozun ölçülmesiyle incelenebilir. Ön ısıtma süresinin belirlenmesi deneyinde OR2 TL3 numunesine ait 27 tablet hazırlanmıştır C den C ye kadar olan sıcaklık değerleri 20 şer derece artan aralıklara bölünmüş, her bir sıcaklık değeri için elde edilen eşdeğer doz değeri 3 adet örneğin ortalaması alınarak elde edilmiştir. En iyi ön ısıtma sıcaklığı belirlenirken, ön ısıtma sıcaklığının fonksiyonu olarak soğurulan dozun ölçülmesinde kararlı tuzaklardan minimum ısı transferiyle geçiş istenmektedir. Yapılan çalışmanın sonucunda genel olarak kuvars örneklerinde soğurulan dozun ön ısıtma sıcaklığına karşı çizilen grafiğinde 200 ve C arasında bir plato gözlenmiş; C üzerinde değerinde bir azalma gerçekleştiği görülmüştür (Şekil 2). Çalışma sonucunda yapılan deneysel aşamalarda C lik önısıtma sıcaklığı kullanılmıştır

6 16 OR2 TL3 örneğine ait ölçümlerin ortalamasi 14 OSL Sinyal Siddeti (a.u.) De (Gy) Ön IsItma SIcaklIğI ( 0 C) Şekil 2. OR2 TL3 örneği için ön ısıtma sıcaklığının değişimine bağlı olarak elde edilen değerlerinin ortalaması Anormal Sönüm Bu deneysel çalışmada aynı anda hazırlanan 6 adet tablet olarak OR2 TL3 numunesi kullanılmıştır. Tuzaklardaki elektronların tamamen boşalması, ince tanecik yöntemi ile hazırlanan tabletlerin saklama haznesinde, 12 saat gün ışığında tutulmasıyla sağlanmıştır. Daha sonra örnekler 720 s β dozuna tutulmuştur. Sonrasında sırası ile 1 gün, 8 gün, 22 gün, 35 gün, 57 gün, 92 gün bekletilen örnekler IR sonrası mavi ışıkla uyarılarak OSL sinyal şiddetleri elde edilmiştir. Şekil 5.8 de elde edilen verilerin ilk gün verisine göre normalize edilmesi sonucu ortaya çıkan sinyal şiddetinin zamana göre değişimi verilmektedir. 1. gün verisi ile 92. gün verisi arasındaki sinyal şiddetleri değişmemiştir. Böylece örneklerin saklanma süresince OSL sinyal şiddet değerinin değişmediği sonucuna varılmıştır. 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Zaman (Gün) Şekil 3. OR2 TL3 örneğine ait anormal sönüm deneyinin sonuçları

7 İkili SAR (D-SAR) Protokolü Örneklere uyguladığımız D-SAR protokolünde öncelikle tahmini yaş değerinin %10 u alınarak test dozu belirlenmiştir. Sonrasında buna bağlı olarak oransal katlar şeklinde diğer dozlar belirlenmiştir. Bununla ilgili protokol aşağıdaki Şekil 4.23 de verilmektedir. Protokol için ölçüm filtre seçeneği, örnek tipine (ince tanecik) ve yönteme (OSL) uygun olarak Hoya U-340 filtresi kullanılmıştır. Protokol, çevrim adımlarına göre 1. ve 2. döngü olarak tanımlanan adımların tekrarlanmasıyla oluşur. TL C IRSL 70 0 C Önısıtma C OSL C Test doz, adımları 1. döngü olarak adlandırılmaktadır. 1.döngü Mavi Led uyarma Yeniden oluşturma dozu, adımları 2. döngü olarak adlandırılmaktadır. Protokol uygulanması sırasında, TL C IRSL 70 0 C Önısıtma C OSL C Test doz 1.döngü tekrar Mavi Led uyarma Yeniden oluşturma dozu 2. döngü 1. döngü tekrar 2.döngü tekrar.beşinci yeniden üretme dozunda 0 s β dozu verilmiş, sonrasında 1.döngü ile tamamlanmıştır. Her bir örnek için eşdeğer doz değeri, Risø TL/OSL DA 20 okuyucusu yardımıyla okunmuş, Analiz (Analyst) programı yardımıyla elde edilmiştir. İstatistik açıdan iyi bir sonucun elde edilebilmesi için her bir örneğe ait 60 tablet ölçümü gerçekleştirilmiştir. Her bir tablet için tekrarlanabilirlik oranının maksimum olmasına dikkat edilmiştir. İncelenen tüm örnekler için elde edilen eşdeğer doz değerleri ince tanecik yöntemi ile hazırlanan tabletler üzerinden belirlenmiştir fakat kullandığımız Risø TL OSL DA-20 cihazı iri tanecik kuvars taneleri için kalibre edilmiştir. Risø Uluslarası Laboratuvar larında yapılan ölçüm sonucunda kuvars tanecikleri için, ince tanecik yöntemi ile hazırlanan alüminyum diskin soğurduğu doz oranının, iri tanecik yöntemi ile hazırlanmış paslanmaz çelik diskin soğurduğu doz oranına oranlandığında değeri ölçülmüş ve buna uygun olarak elde edilen değerlerinde gerekli düzeltme yapılmıştır (Buylaert, kişisel iletişim). Böylece normal dağılım eğrisinden elde edilen eşdeğer doz değeri değeriyle çarpılarak, örneklerin ince tanecik yöntemi ile hazırlanması sonucunda elde edilen değerlerinin hesaplanması sağlanmıştır. Şekil 4, 5, 6 ve 7 de kesikli düz çizginin eşdeğer doz (s) eksenini kestiği nokta değerinin belirlendiği yerdir Şekil 4. OR2 TL3 örneğine ait normal dağılım eğrisi

8 Şekil 5. OR2 TL4 örneğine ait normal dağılım eğrisi Şekil 6. Kıranyurdu TL10 örneğine ait normal dağılım eğrisi Şekil 7. MO TL1 örneğine ait normal dağılım eğrisi Yıllık doz değeri + + bileşenlerinin toplam değeridir. İncelenen örnekler için alfa sayım sonucu değeri elde edilmiştir. Gama ve

9 kozmik ışınların yıllık doza katkısı α-al 2 O 3 :C katkılı termolüminesans dozimetresi ile hesaplanmıştır. Ortabel kazı alanında 6 ay süre ile bekletilen α-al 2 O 3 :C termolüminesans dozimetresi 0.75 mgy/yıl, Kıranyurdu kazı alanında ise 1,04 mgy/yıl dozu ölçülmüştür. Malzeme Ocağı ve Ziyaret bölgelerinin yıllık doz değerleri, Kıranyurdu bölgesine yakın olduğu için bu bölgeyle aynı doz değeri alınmıştır. Alfa ve beta parçacıklarının doz oranları katkıları eklendiğinde yıllık doz değeri bulunmuştur. Yaş hesaplamasındaki hata yüzdesini bulmak için ilk olarak örneklerin yıllık doz bileşen değerleri,,,, ve kullanılmıştır. Yıllık doz bileşenindeki hata hesabı Aitken (1985) de belirtildiği üzere eşitlikler kullanılarak elde edilmiştir. Hata hesaplamak için Aitken (1985) de belirtildiği üzere tesadüfi ve sistematik hataların toplamı kullanılmıştır. Tartışma ve Sonuçlar Yapılan çalışmada, Türkiye de ilk defa D-SAR protokolü kullanılarak OSL yöntemi, DAFS ın Türkoğlu-Antakya segmentinden alınan sediment örneklerine uygulanmıştır. Planlanan araştırmayı gerçekleştirebilmek için yöntem geliştirilerek ideal örneklerin hazırlandığı süreç çalışılıp tanımlanmıştır. Bu tezde, D-SAR protokolünün uygulandığı sediment tabletlerden en uygun OSL eğrileri elde edilene kadar tekrarlanan yöntem, uygulanabilir ideal biçimiyle anlatılmış ve problemler tanımlanmıştır. Bu itibarla, hazırlanan tezin, bundan sonra yapılacak sedimentlerin OSL yöntemiyle tarihlendirilmesi çalışmalarına ışık tutacağı düşünülmektedir. Doğu Anadolu Fay Sistemi üzerine yapılan paleosismoloji çalışmasında, örneklerin tarihlendirmesini yapabilmek amacı ile eşdeğer doz ve yıllık doz değerleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarıyla, geçmiş depremlerin tekrarlama periyotları bağdaştırılarak olası depremlerin şiddeti ve bölgenin fay aktivitesinin belirlenmesi mümkün olabilir. Ayrıca farklı tarihlendirme yöntemlerinin aynı örneklerde kullanılmaları güvenilirlik açısından önerilmektedir. İncelenen örneklere ait hesaplanan yaş sonuçları Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1. Örnekler için hesaplanan yaş sonuçları Örnek Adı Eşdeğer Doz (Gy) Yıllık Doz (Gy/kyıl) Yaş kyıl OR2 TL OR2 TL Kıranyurdu TL Malzeme Ocağı TL

10 KAYNAKLAR AITKEN, M.J., Thermoluminescence Dating, (ed. Dimbleby, G.W.), Academic Press., 359p. BANERJEE, D., MURRAY, A.S., BøTTER-JENSEN, L., LANG, A., Equivalent Dose Estimation Using a Single Aliquot of Polymineral Fine Grains. Radiation Measurements, 33 (1): BUYLAERT, J.P., Nordic Laboratory for Luminescence Dating, Aarhus University, MEJDAHL, V., CHRISTIANSEN, H.H., Procedures Used For Luminescence Dating Of Sediments. Quaternary Science Reviews, 13 (5-7): MURRAY, A.S., WINTLE A.G., Luminescence Dating of Quartz using an Improved Single Aliquot Regenerative-Dose Protocol. Radiation Measurements 32 (1): PRASAD, S., HF Treatment for the Isolation of Fine Grain Quartz for Luminescence Dating. Ancient TL, 18: REES-JONES J., Optical Dating of Young sedimentsusing Fine-Grain Quartz. Ancient TL, 13 (2): ROBERTS, H.M., WINTLE, A.G., Equivalent Dose Determinations for Polymineralic Fine-Grains Using the SAR Protocol: Application to a Holocene Sequence of the Chinese Loess Plateau. Quaternary Science Reviews, 20 (5-9):

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR DENİZLİ İLİ ACIPAYAM İLÇESİNDEKİ KELOĞLAN MAĞARASINDAN ALINAN İKİ ADET DİKİT ÖRNEĞİNİN ESR TEKNİĞİ İLE KAYSERİ-KÜLTEPE İLÇESİNDEN GÖNDERİLEN ARKEOLOJİK YANMIŞ

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİLİS İLİ TOPRAK ÖRNEKLERİNDE 238 U, 232 Th, 40 K ve 137 Cs RADYOAKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ Serkan BAKKAL FİZİK

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ Tezi Hazırlayan Esra ÖZÇITAK Tezi Yöneten Doç.Dr. Şeref

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

1. GİRİŞ 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen tarafından keşfedilen x-ışınları günlük hayatta, özellikle de tıpta teşhis ve tedavi aracı olarak büyük öneme sahiptir. Gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz ?????? ÜNİVERSİTESİ AÇIK KAYNAK DERS NOTLARI Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz???? Düzenleme Tarihi December 7, 2010 Basım Yeri Malatya Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ IAEA NIN TRS 277 VE TRS 398 PROTOKOLLERİNE GÖRE FARKLI ENERJİLER İÇİN SOĞRULAN DOZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hale AKKOR YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 4 -(OKTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL VE 4 -(PENTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL SIVI KRİSTAL KARIŞIMLARIN ABSORPSİYON VE FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ Ulvihan ÇİLTAŞ Analitik Kimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Bilal YILMAZ Yüksek Lisans Tezi - 2014 T. C. ATATÜRK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAġ BOYUN RADYOTERAPĠSĠNDE, LĠNEER HIZLANDIRICIDA KRĠTĠK ORGAN DOZLARININ TEDAVĠ PLANLAMA SĠSTEMĠYLE KARġILAġTIRILMASI Merve ERGÜN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nükleer

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Esin DEMİR Aralık, 2008 İZMİR ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Dokuz Eylül

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN DANIŞMAN: DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ÇAKMAKTEPE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN Tezin Enstitüye

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI YARIİLETKEN KRİSTALLERİNİN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI YARIİLETKEN KRİSTALLERİNİN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ I T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI YARIİLETKEN KRİSTALLERİNİN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ UFUK DURMUŞ EDİRNE 2009 II ÖNSÖZ Bu çalışma esnasındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ... III TABLO LİSTESİ... IV SİMGELER... V KISALTMALAR... VI ÖZET... VII 1. TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ... III TABLO LİSTESİ... IV SİMGELER... V KISALTMALAR... VI ÖZET... VII 1. TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ... III TABLO LİSTESİ... IV SİMGELER... V KISALTMALAR... VI ÖZET... VII 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. Giriş... 1 1.2. Elektromanyetikte Temel Kavramlar... 1 1.3.

Detaylı

Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi.

Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi. Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi Proje No: 109T734 Doç. Dr. Alper KİRAZ Yasin KARADAĞ HAZİRAN 2012 İSTANBUL

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE İYONOSFER MODELLERİNİN İNCELENMESİ. Doktora Tezi Sawsan BAŞPINAR

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE İYONOSFER MODELLERİNİN İNCELENMESİ. Doktora Tezi Sawsan BAŞPINAR TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE İYONOSFER MODELLERİNİN İNCELENMESİ Doktora Tezi Sawsan BAŞPINAR Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Program: Geomatik Ocak 2012

Detaylı

Al/CuO/p-Si/Al Diyot Yapısının Elektriksel Özellikleri

Al/CuO/p-Si/Al Diyot Yapısının Elektriksel Özellikleri Al/CuO/p-Si/Al Diyot Yapısının Elektriksel Özellikleri Mehmet Faruk Karabat 1, İsmail Arsel 2* 1 Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman Üniversitesi, Batman, TÜRKİYE 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Batman

Detaylı