TULLANTILARIN STATİSTİK TƏSNİFATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TULLANTILARIN STATİSTİK TƏSNİFATI"

Transkript

1 01 Kimyəvi qarışıqların tullantıları 01.1 İşlənmiş həlledicilər TULLANTILARIN STATİSTİK TƏSNİFATI Halogenləşdirmə zamanı işlənmiş həlledicilər * üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar * üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar * üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar * üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar * üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar * üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar * üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar * xlorflorkarbon (HCFC; HFC) * digər halogenləşmiş həlledicilər və həlledici qarışıqlar * tərkibində halogenləşmiş həlledicilər olan şlamlar və ya bərk tullantılar Qeyri-halogenləşdirmə zamanı işlənmiş həlledicilər * digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar * digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar * digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar * digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar * digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar * digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar * digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar * digər həlledicilər və həlledici qarışıqlar * tərkibində digər həlledicilər olan şlamlar və ya bərk tullantılar * həlledicilər 01.2 Turşu, qələvi və ya duz tullantıları Turşu tullantıları digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar * kükürd turşusu və kükürd sulfid turşusu * hidroxlorid turşusu * hidroflorid turşusu * fosfor və fosforlu turşu * nitrat turşusu və nitratlı turşu * digər turşular * həlledicilər və turşular, məsələn əlaqəli turşu * kimyəvi təmizləmədə istifadə olunan məhlulların tullantıları fiksaj (fotoqrafiya neqativlərindəki və kağızlarındakı şəkilləri sabitləşdirmək üçün * kimyəvi məhlul) məhlulları * ağardıcı məhlullar və ağardıcı fiksaj məhlullar * kükürd turşusu * acımış (xarab olmuş) turşular 6

2 * digər qruplara daxil edilməyən sair turşular * batareyalar və akkumulyatorlardan ayrıca toplanmış elektrolit * turşular Qələvi tullantılar əhəng palçığı tullantısı digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar də qeyd olunandan başqa yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar * yanacağın (əsaslarla) təmizlənməsindən yaranmış tullantılar * kalsium hidrooksid * ammonium hidrooksid * soda və potaş hidrooksidi * digər əsaslar * su əsaslı aydınlaşdırıcı və aktivləşdirici məhlul * su əsaslı ofset çap üsullu aydınlaşdırıcı məhlul * həlledici əsaslı aydınlaşdırıcı məhlul * acımış (xarab olmuş) əsaslar * tərkibində təhlükəli maddələr olan yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar * tərkibində sianid olan tullantılar * yanacağın (əsaslarla) təmizlənməsindən yaranmış tullantılar * qələvilər Digər duz tullantıları benzin desulfurizasiyasından yaranmış kükürd-tərkibli tullantılar tərkibində kükürd olan tullantılar və də qeyd olunanlardan başqa bərk duzlar və məhlulları də qeyd olunandan başqa digər metal oksidlər digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar də qeyd olunandan başqa tərkibində təhlükəli sulfidlər olan tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar də qeyd olunandan başqa mis hidrometallurgiya proseslərindən yaranmış digər tullantılar * tərkibində sianid olan bərk duzlar və həlləri * tərkibində ağır metallar olan bərk duzlar və həlləri * tərkibində ağır metallar olan metal oksidlər * tərkibində arsen olan tullantılar * tərkibində civə olan tullantılar * tərkibində digər ağır metallar olan tullantılar * tərkibində təhlükəli sulfidlər olan tullantılar * təkrar istehsaldan yaranmış duz şlakları * kalsium arsenatı * fosfatlaşmış şlamlar * mis hidrometallurgiya proseslərindən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan 7

3 01.3 İşlənmiş yağlar tullantılar * digər tullantılar * işlənmiş flüs (domna sobalarında filiz ilə yanacaq arasına tökülən maddələr) * permanqanatlar, məsələn kalium permanqanatı * xromatlar, məsələn kalium (potaş) xromatı, kalium (potaş) və ya natrium dixromatı İşlənmiş mühərrik yağları * mineral əsaslı xlorlaşdırılmış mühərrik, mexanizm və sürtgü yağları * mineral əsaslı xlorlaşdırılmamış mühərrik, mexanizm və sürtgü yağları * sintetik mühərrik, mexanizm və sürtgü yağları mikroorqanizimlər tərəfindən tez çürüməyə məruz qalan mühərrik, mexanizm və * sürtgü yağı * digər mühərrik, mexanizm və sürtgü yağları Digər işlənmiş yağlar * təmizləyici maddələrin tullantıları * rezervuarın (çənin) çöküntüsü * turş alkilləşmiş şlamlar * tərkibində turşular olan yağlar * parçalanmış yağ * qatran yağı tərkibində halogenlər olan mineral əsaslı maşın yağları (emulsiyalar və məhlullar * istisna olmaqla) * halogensiz mineral əsaslı maşın yağları (emulsiyalar və məhlullar istisna olmaqla) * tərkibində halogenlər olan maşın emulsiyaları və məhlulları * halogensiz maşın emulsiyaları və məhlullar * sintetik maşın yağı * istifadə edilmiş mum və piylər * tərkibində yağ (neft) olan metal şlamı (parçalanan, cilalanan şlam) * biodeqradasiyaya uğrayan (mikroorqonizmlər tərəfindən tez çürüyən) maşın yağı * xlorlaşdırılmış emulsiyalar * xlorlaşdırılmamış emulsiyalar * mineral əsaslı xlorlaşdırılmış hidravlik yağlar * mineral əsaslı xlorlaşdırılmamış hidravlik yağlar * sintetik hidravlik yağlar * biodeqradasiyaya uğrayan (mikroorqonizmlər tərəfindən tez çürüyən) hidravlik yağlar * digər hidravlik yağ də qeyd olunandan başqa mineral əsaslı xlorlaşdırılmış izolyasiya və istilik * transmissiyalı (keçirmə xassəli) yağlar * mineral əsaslı qeyri-xlorlaşdırılmış izolyasiya və istilik transmissiyalı yağlar * sintetik izolyasiya və istilik transmissiyalı yağlar * tez çürüməyə məruz qalan izolyasiya və istilik transmissiyalı yağlar * digər izolyasiya və istilik transmissiyalı yağlar * yağ/su ayırıcı cihazlarda yığılmış yağlar * bəndində göstəriləndən başqa digər yağ və piy 8

4 01.4 İşlənmiş kimyəvi katalizatorlar İşlənmiş kimyəvi katalizatorlar tərkibində qızıl, gümüş, renium, rodium, palladium, iridium və ya platin olan işlənmiş katalizatorlar ( bəndi istisna olmaqla) tərkibində keçid metallar və ya keçid metal komponentləri olan işlənmiş katalizatorlar işlənmiş katalitik krekinq katalizatorları ( istisna olmaqla) 02 Kimyəvi preparat tullantıları tərkibində təhlükəli keçid metalları və ya təhlükəli keçid metal komponentləri olan * işlənmiş katalizatorlar * tərkibində fosfor turşusu olan işlənmiş katalizatorlar * katalizatorlar kimi istifadə olunmuş mayelər * tərkibi təhlükəli maddələrlə çirklənmiş katalizatorlar 02.1 Spesifikasiyadan kənar kimyəvi tullantılar Aqrokimyəvi məhsulların tullantıları bəndində qeyd olunandan başqa digər aqrokimyəvi tullantılar * tərkibində təhlükəli maddələr olan aqrokimyəvi tullantılar qeyri-üzvi bitki mühafizə məhsulları, ağacı mühafizə edən preparatlar və digər * bioksidlər * pestisidlər İstifadə edilməmiş (istifadə vaxtı bitmiş) dərmanlar də qeyd olunandan başqa digər bərk tullantılar də qeyd olunandan başqa digər dərman preparatları də qeyd olunandan başqa digər dərman preparatları də qeyd olunandan başqa digər dərman preparatları * tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar * sitotoksik və sitostatik dərman preparatları * sitotoksik və sitostatik dərman preparatları * sitotoksik və sitostatik dərman preparatları Rənglər, laklar, mürəkkəblər və yapışqan tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar da qeyd olunandan başqa digər boyalar və piqmentlər də qeyd olunandan başqa digər lazımsız rəng və lak tullantıları də qeyd olunandan başqa lazımsız rəng və lakdan yaranmış digər şlamlar də qeyd olunandan başqa tərkibində rəng və ya lak olan digər su şlamları də qeyd olunandan başqa rəngdən və laklamadan yaranmış digər tullantılar də qeyd olunandan başqa tərkibində digər rəng və ya lak çıxarıcı su suspenziyaları digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar örtük tozlarının tullantıları 9

5 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar tərkibində mürəkkəb olan su şlamları tərkibində mürəkkəb olan maye tullantılar də qeyd olunandan başqa digər mürəkkəb tullantıları də qeyd olunandan başqa mürəkkəb şlamları də qeyd olunandan başqa çap qurğusu üçün toz (toner) digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar da qeyd olunandan başqa plastır və izolyator tullantıları də qeyd olunandan başqa plastır və izolyator tullantıları də qeyd olunandan başqa tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar olan su şlamları də qeyd olunandan başqa tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar olan maye tullantıları digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar də qeyd olunandan başqa digər boyalar, mürəkkəblər, yapışqan və qətranlar * tərkibində təhlükəli maddələr olan boyalar və piqmentlər rəng və tərkibində üzvi həlledicilər olan lak və ya digər təhlükəli maddələr olan * tullantılar tərkibində üzvi həlledicilər olan rəngdən və ya lakdan əmələ gəlmiş şlamlar və ya * digər təhlükəli maddələr tərkibində rəng və ya lak, üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan su * şlamları tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan rəngdən və laklamadan * yaranmış tullantılar tərkibində rəng və ya lak çıxarıcı üzvi həlledicilər və ya başqa təhlükəli maddələr olan * su suspenziyaları * tərkibində təhlükəli maddələr olan mürəkkəb tullantıları * tərkibində təhlükəli maddələr olan mürəkkəb axınları (şlamlar) * çap maşını (printer) üçün istifadə olunan tərkibində təhlükəli maddələr olan toz (toner) tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar, üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr * olan tullantılar tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar, üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr * olan şlamlar tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar, üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr * olan su şlamları tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar, üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr * olan maye tullantıları * tərkibində təhlükəli maddələr olan boyalar, mürəkkəblər, yapışqan və qətranlar Digər kimyəvi preparat tullantıları kimyəvi emaldan yaranmış tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair taxta qoruyucu tullantılar geyilmiş paltardan və emaldan yaranmış tullantılar da qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 10

6 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar də qeyd olunandan başqa komponentlərdən yaranmış tullantılar da qeyd olunandan başqa tərkibində silikonlar olan tullantılar də qeyd olunandan başqa çat göstərən məhlul tullantıları də qeyd olunandan başqa tullantı bağlamaları də qeyd olunandan başqa çat göstərən məhlul tullantıları digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar də qeyd olunandan başqa antifriz maye də qeyd olunandan başqa presləmə konteynerlərində olan qazlar də qeyd olunandan başqa dərmanlar bəndində göstərilənlərdən fərqli kimyəvi preparatlar bəndində göstəriləndən fərqli yuyucu vasitələr * qeyri-halogenləşən üzvi taxta qoruyucular * orqanoxlorlaşdırılmış taxta qoruyucular * orqanometalik taxta qoruyucular * qeyri-üzvi taxta qoruyucular * tərkibində təhlükəli maddələri olan digər taxta qoruyucular * emaldan yaranmış tərkibində üzvü həlledici olan tullantılar * tərkibində civə olan tullantılar * tərkibində təhlükəli xlorosilan olan tullantılar * tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantılar * tərkibində təhlükəli maddələrdən ibarət əlavə tullantılar * tərkibində təhlükəli silikonlar olan tullantılar * tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar * lazımsız rəng və ya lak tullantısı * izosianat tullantıları * tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı bağlamaları * tərkibində təhlükəli maddələr olan çat göstərən məhlul tullantıları * tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı bağlamaları * tərkibində təhlükəli maddələr olan çat göstərən məhlul tullantıları * dolğun və ya sərf edilən ion mübadiləsi qatranları * tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar * əyləc (tormuz) mayesi * təkibində təhlükəli maddələr olan donmaəleyhinə maye (antifriz) tərkibində təhlükəli maddələr olan presləmə (sıxma) konteynerlərində olan qazlar * (halonlar da daxil olmaqla) * peroksidlər, məsələn hidrogen peroksid * digər qruplara daxil edilməyən oksidləşdirici maddələr * tərkibində təhlükəli maddələr olan kimyəvi preparatlar * tərkibində təhlükəli maddələr olan kimyəvi preparatlar * fotoximikatlar * tərkibində təhlükəli maddələr olan yuyucu vasitələr 02.2 İstifadə edilməmiş partlayıcı maddələr Lazımsız partlayıcı maddələr və pirotexniki məhsullar 11

7 * atəşfəşanlıqdan yaranan tullantılar * digər lazımsız partlayıcı maddələr Lazımsız döyüş sursatı 02.3 Qarışıq kimyəvi tullantılar * döyüş sursatı tullantısı Kiçik həcmli qarışıq kimyəvi tullantılar , və də qeyd olunanlardan başqa yararsız kimyəvi maddələr tərkibində təklükəli maddələr olan laboratoriya kimyəvi maddələri, laboratoriya * kimyəvi maddələrinin qarışıqları da daxil olmaqla * tərkibində təklükəli maddələr olan yararsız qeyri-üzvi kimyəvi maddələri * tərkibində təklükəli maddələr olan yararsız üzvi kimyəvi maddələri Emal üçün qarışıq kimyəvi tullantılar * ən azı bir təhlükəli tullantıdan təşkil olunan əvvəlcədən qarışdırılan tullantılar * tərkibində təhlükəli maddələr olan maye (duru) yanacaq tullantıları * tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk alışan tullantıları * tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar Təhlükəli maddələrlə çirkləndirilmiş qablar 03 Digər kimyəvi tullantılar * tərkibində qalıqlar olan və ya təhlükəli maddələrlə çirklənmiş qablaşdırmalar 03.1 Kimyəvi depozitlər və qalıqlar Qatranlar və daş komür tullantıları bitum digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar karbon qurumu yanacaq anbarlarında və kömürlə işləyən güc zavodlarında yaranmış tullantılar anod qalıqları də qeyd olunandan başqa anod istehsalından yaranmış tərkibində karbon olan tullantılar də qeyd olunandan başqa anod istehsalından yaranmış tərkibində karbon olan tullantılar anod qalığı su elektroliz prosesləri üçün anod istehsalından yaranmış tullantılar bacaların təmizlənməsindən yaranan tullantılar * turşu qatranları * digər qatranlar * turşu qatranları * digər qatranlar * qurum * anod istehsalından yaranmış tərkibində qatran olan tullantılar 12

8 * anod istehsalından yaranmış tərkibində qatran olan tullantılar * turşu qatranları Yağlar/su emulsiya şlamları * bitkilərin saxlanmasından yaranan yağlı şlamlar * daxili naviqasiyadan yaranmış çöküntü yağlar * reaktiv yanacaqdan yaranmış çöküntü yağları * digər naviqasiyadan yaranmış çöküntü yağları * yağ/su ayırıcılar və qumlu bərk hissəciklər * yağ/su ayırıcı tullantılar * kollektor şlamları * yağ/su ayırıcılardan yaranmış yağlı su tullantıları * qum və yağ/su ayırıcılarından yaranmış tullantıların qarışığı * maye yanacaq və dizel tullantıları * benzin tullantıları * digər yanacaqlar (qarışıqlar da daxil olmaqla) * şirinləşdirici axınlar və ya emulsiyalar * digər emulsiyalar * digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar * tərkibində digər təhlükəli maddələr olan tullantılar * saflaşdırma zamanı (ayırmadan) yaranmış neft və konsentrant Kimyəvi reaksiya qalıqları yaşıl likyor şlamı (bişirilmə likyorun bərpasından) xromlu aşılayıcı maddə xromsuz maye aşılayıcı maddə digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar də qeyd olunandan başqa suda yaxalanmış maddələr * maye fazası olmayan həlledici tərkibli yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar * tərkibində civə olan barium sulfat tullantıları * su yuyucu məhlullar və likyorlar * halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları * digər çöküntülər və reaksiya qalıqları * su yuyucu məhlullar və likyorlar * halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları * digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 13

9 * su yuyucu məhlullar və likyorlar * halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları * digər çöküntülər və reaksiya qalıqları * su yuyucu məhlullar və likyorlar * halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları * digər çöküntülər və reaksiya qalıqları * su yuyucu məhlullar və likyorlar * halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları * digər çöküntülər və reaksiya qalıqları * su yuyucu məhlullar və likyorlar * halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları * digər çöküntülər və reaksiya qalıqları * su yuyucu məhlullar və likyorlar * halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları * digər çöküntülər və reaksiya qalıqları * də qeyd olunandan başqa gümüşün bərpasından yaranmış tullantı * tərkibində təhlükəli maddələr olan suda yaxalanmış maddələr * süsəyə oxşamayan bərk halda maddə İşlənmiş süzgəc və absorbent materiallar də qeyd olunandan başqa absorbentler, filtr materiallar, lehimleri silmək üçün parçalar və qoruyucu geyim karbonsuzlaşdırmadan yaranmış şlamlar sərf edilmiş aktivləşdirilmiş karbon sərf edilmiş və ya doymuş ion mübadilə qatranları ion mübadilə regenerasiyasından yaranmış tullantılar * sərf olunmuş ələnmiş gillər * xlor istehsalından fəallaşdırılan karbohidrat * sərf olunan fəallaşdırılmış karbon ( dən başqa) * halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər * digər ələnmiş hissələr və sərf edilən absorbentlər * halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər * digər süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər * halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər * digər süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər * halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər * digər süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər * halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər * digər süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər * halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər * digər süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər * halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər * digər süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər * tərkibində təhlükəli maddələr olan adsorbent ekstraktından və membran sistemləri və ya ion mübadiləsi sistemlərindən yaranmış şlamlar 14

10 03.2 Sənaye axıntı tullantılrı absorbentler, süzgəc materialları (yağ süzgəcləri (filtrləri) daxil olmaqla), lehimleri * silmək üçün parçalar, təhlükəli maddələrlə çirklənmiş qoruyucu geyim * qaz emalından yaranmış aktivləşdirilmiş karbon * sərf edilmiş və ya doymuş ion mübadiləsi qatranları * ion mübadiləsi regenerasiyasından yaranmış məhlullar və şlamlar * tərkibində ağır metallar olan membran sistemi tullantıları * sərf edilmiş filtr gilləri Sənaye və çirkab sularının emalından yaranmış şlamlar kağızın təkrar emalında yaranmış boya (rəng) şlamları tərkibi xromlu olan, xüsusən emalından yaranmış şlamlar tərkibi xromsuz olan, xüsusən emalından yaranmış şlamlar da qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar da qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar sərinləşdirici sütunlarda yaranmış tullantılar sərinləşdirici sütunlarda yaranmış tullantı də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar də qeyd olunandan başqa qazanların təmizlənməsindən yaranmış su şlamları su soyutma prosesində yaranmış tullantılar də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar digər şlamlar və filtr çoküntüləri də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış bərk tullantılar emaldan yaranmış şlam də qeyd olunandan başqa şlamlar və süzgəc çöküntüləri digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar də qeyd olunandan başqa digər şlamların emalından yaranmış tullantılar də qeyd olunandan başqa digər sulu məhlul tullantıları də qeyd olunandan başqa su konsentratlar də qeyd olunandan başqa fiziki/kimyəvi emaldan əmələ gələn şlamlar parlaq (şüşəyə oxşar) şirləmədən (minalamadan) əmələ gələn sulu maye tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 15

11 də qeyd olunandan başqa zibilxana çirkab suları də qeyd olunandan başqa sənaye tullantı suyunun bioloji emalından yaranmış tullantılar də qeyd olunandan başqa digər sənaye tullantı suyunun emalından yaranmış tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar də qeyd olunandan başqa digər emaldan yaranmış şlamlar də qeyd olunandan başqa torpağın rekultivasiyasından yaranan şlamlar də qeyd olunandan başqa qrunt sularının rekultivasiyasından yaranan şlamlar də qeyd olunandan başqa qrunt sularının rekultivasiyasından yaranan, tərkibində çirkab maye tullantıları və su konsentratları * emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar * emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar * emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar * emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar * emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar * emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar * emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar * emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar * emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar * emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar * emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar qazanların təmizlənməsindən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan maye * şlamlar * emaldan yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar * tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və süzgəc çöküntüləri * tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar * tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamların emalından yaranmış tullantılar * tərkibində təhlükəli maddələr olan maye halında su konsentratları * tərkibində təhlükəli maddələr olan su konsentratlar * tərkibində təhlükəli maddələr olan fiziki / kimyəvi emaldan əmələ gələn tullantılar * tərkibində təhlükəli maddələr olan zibilxana çirkab suları tərkibində təhlükəli maddələr olan sənaye tullantı suyunun bioloji emalından yaranmış * şlamlar tərkibində təhlükəli maddələr olan digər sənaye tullantı suyunun emalından yaranmış * şlamlar * tərkibində təhlükəli maddələr olan emaldan yaranmış şlamlar * torpağın rekultivasiyasından yaranan, tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar qrunt sularının rekultivasiyasından yaranan, tərkibində təhlükəli maddələr olan * şlamlar qrunt sularının rekultivasiyasından yaranan, tərkibində təhlükəli maddələr olan çirkab * maye tullantıları və çirkab su konsentratları Tərkibində hidrokarbon olan şlamlar digər qruplara daxil edilməyən tullantılar digər qruplara daxil edilməyən tullantılar digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 16

12 05 Tibbi və bioloji tullantılar 05.1 İnfeksion tullantılar * neft quyusu qazarkən yaranan tullantılar * tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar * tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar * tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar * tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar * tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar * tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar * tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar * sulu yuyucu məhlullar * buxarla yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar * tərkibində yağ olan tullantılar * də qeyd olunandan başqa piy və yağ/su ayırmadan yağlama və yağ qarışığı * maye su tullantıları Tibbi infeksiyon tullantılar infeksiya yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə xüsusi tələblərdən (toplanması və * daşınması) asılı olan tullantılar Baytarlıq infeksiyon tullantıları infeksiya yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə xüsusi tələblərdən (toplanması və * daşınması) asılı olan tullantılar 05.2 Qeyri-infeksiyon tibbi tullantılar 06 Metal tullantıları Qeyri-infeksiyon tibbi tullantılar iti kəsicilər ( istisna olmaqla) bədən hissələri və orqanları, qan çantaları və qan saxlayanlar da daxil olmaqla ( istisna olmaqla) infeksiya yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə xüsusi tələblərdən (toplanması və daşınması) asılı olmayan tullantılar (məsələn, geyim, gips sarğıları, alt paltarı, birdəfəlik geyim, plyonka) Qeyri-infeksiyon baytarlıq tullantıları iti kəsicilər ( istisna olmaqla) Dəmir metal tullantıları və qalıqları Dəmir metal tullantıları və qalıqları infeksiya yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə xüsusi tələblərdən (toplanması və daşınması) asılı olmayan tullantılar təkrar əridilmiş dəmir üzərində yaranmış oksid (dəmir yanığı) pasdan əmələ gəlmiş tullantılar qara metal hissələri və külçələri qara metal qırıntıları və hissələri dəmir metal tullantıları 17

13 dəmir və polad tullantıları kül qalığından təmizlənən dəmir metallar dəmir və polad tullantıları dəmir metal tullantıları 06.2 Qeyri-dəmir metal tullantıları və qalıqları Lazımsız qiymətli metal * fotoqrafiya tullantılarının emalından yaranmış tərkibində gümüş olan tullantılar * stomotoloji xidmətlərdən yaranmış qarışıq tullantılar Digər alüminium tullantıları alüminium Mis tullantıları mis, bürünc, sarı mis Qurğuşun tullantıları qurğuşun Digər metal tullantıları bərk sink sink qalay 06.3 Qarışıq metal tullantıları Qarışıq metaldan qablaşdırmalar qablaşdırmada istifadə edilmiş metal tullantıları Qablaşdırmada istifadə edilmiş digər qarışıq metal tullantıları tullantı metal digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar qeyri-dəmir (əlvan) metal hissələri və külçələri qeyri-dəmir (əlvan) metal tozu və hissələri qeyri-dəmir (əlvan) metal qarışıq metal da qeyd olunandan başqa digər kabellər qeyri-dəmir tullantılar qeyri-dəmir tullantıları metallar * təhlükəli maddələrlə çirkləndirilmiş metal tullantıları * tərkibində yağ, daş kömür qatranı və digər təhlükəli maddələr olan kabellər 07 Qeyri-metal tullantıları 07.1 Şüşə tullantıları Qablaşdırmada istifadə edilmiş şüşə 18

14 Qablaşdırmada istifadə edilmiş şüşə Digər şüşə tullantıları də qeyd olunandan başqa digər şüşə tullantılar şüşə tullantılar şüşə tullantılar şüşə tullantılar şüşə tullantılar * kiçik hissələrdən və ağır metal tərkibli şüşə qırıntıları (məsələn katod şüa boruları) 07.2 Kağız və karton tullantıları Qablaşdırmada istifadə olunan kağız və karton tullantıları kağız və karton qablaşdırması Digər kağız və karton tullantıları mexaniki ayırmalarda yaranmış lif, fibre tullantıları digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar kağız və karton kağız və karton 07.3 Rezin tullantılar İstifadə edilmiş şinlər istismar müddəti bitmiş şinlər 07.4 Plastik tullantılar Qablaşdırmada istifadə edilmiş plastik tullantılar plastik paketlər Digər plastik tullantılar Plastik kütlələrdən (qablaşdırma istisna olmaqla) yaranmış tullantılar Plastik kütlə tullantıları Plastik kütlələr və külçələri plastik tullantılar plastik tullantılar plastik və rezin tullantılar plastik tullantılar 07.5 Taxta tullantıları Qablaşdırmada istifadə olunan taxta taxta qablaşdırması Taxta kəpəyi və yonqar tullantıları də qeyd olunandan başqa taxta kəpəyi, yonqar, odun və ağac tullantıları 19

15 * təhlükəli maddələri olan taxta kəpəyi, yonqar, odun və ağac tullantıları Digər taxta tullantıları qabıq və tıxac tullantıları qabıq və tıxac tullantıları taxta tullantıları bəndində göstəriləndən başqa digər taxta bəndində göstəriləndən başqa digər taxta 07.6 Toxuculuq tullantıları Üst geyimi * tərkibində təhlükəli maddələr olan taxtalar * tərkibində təhlükəli maddələr olan taxtalar paltarlar Qarışıq toxuculuq tullantıları Dəri tullantılar mürəkkəb materiallardan yaranmış tullantılar (parça, elastomer, plastomer) təbii məhsullardan üzvi maddələr (məsələn, sürtgü materialı, mum) emal edilməmiş toxuculuq liflərindən yaranan tullantılar emal edilmiş toxuculuq liflərindən yaranan tullantılar toxuculuq qablaşdırması toxuculuq məhsulları toxuculuq məhsulları lət və əhəng ayrılmasından yaranmış tullantılar əhəngləmədə yaranmış tullantı tərkibində xrom olan aşılanmış dəri (mavi qoruyucu örtük, rəndələmə, kəsilmə, cilalama) digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 07.7 Polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli tullantılar Polixlorlaşdırılmış benifil tərkibli yağlar * tərkibində polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) olan hidravlik yağlar tərkibində polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) olan təcrid edilmiş və istilik transmissiya * yağ tullantıları PXB tərkibli və PXB ilə çirklənmiş avadanlıq * tərkibində polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) olan komponentlər * polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli transfarmatorlar və kondensatorlar də qeyd olunandan başqa PXB tərkibli və ya PXB ilə çirkləndirilən * avadanlıqlar PXB tərkibli tikinti və dağıntı tullantıları 20

16 08 İstismara yararsız avadanlıqlar PXB tərkibli tikinti və dağıntı tullatıları (məsələn, PXB tərkibli izolyatorlar olan, PXB * tərkibli döşəmə əsaslı qatran, PXB tərkibli tıxanmış minalanma qurğusu, PXB tərkibli kondensatorlar) 08.1 İstismara yararsız nəqliyyat vasitələri Digər yararsız nəqliyyat vasitələri tərkibində maye və təhlükəli komponentlər olmayan istismar müddəti bitmiş nəqliyyat vasitələri * istismar müddəti bitmiş nəqliyyat vasitələri 08.2 Yararsız elektrik və elektron avadanlıqlar Ev təsərrüfatları üçün yararsız avadanlıqlar * tərkibində xlorfluorkarbon (HCFC, HFC), qazlardan ibarət olan yararsız avadanlıq * xlorftuorkarbon tərkibli yararsız avadanlıq Digər yararsız elektrik və elektronik avadanlıqlar birdəfəlik kameralar (batareyasız) də qeyd olunandan başqa birdəfəlik kameralar (batareyasız) və də qeyd olunandan başqa digər tullantılar , və bəndlərində göstərilənlərdən fərqli elektrik və elektron avadanlığı * , və ya də daxil olan birdəfəlik kameralar (batareyasız) və də qeyd olunandan başqa tərkibində təhlükəli komponentlər olan * yararsız avadanlıqlar və də qeyd olunandan başqa tərkibində təhlükəli komponentlər olan * yararsız elektrik və elektron avadanlıqları 08.4 Yararsız maşın və avadanlıq komponentləri Batareya və akummulyator tullantıları qələvi tərkibli batareyalar ( istisna olmaqla) digər batareyalar və akkumulyatorlar də qeyd olunandan başqa batareya və akkumulyatorlar * qurğuşunlu batareyaları * Ni-Cd batareyaları * tərkibində civə olan batareyalar , və ya bəndlərinə daxil edilmiş batareya və * akkumulyatorlar və ya çeşidlənməmiş batareyalar və akkumulyatorlar Digər yararsız maşın və avadanlıq komponentləri də qeyd olunandan başqa digər əyləc diskləri mayeləşdirilmiş qaz üçün çənlər digər müəyyən olunmayan komponentlər digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 21

17 də qeyd olunandan başqa yararsız avadanlıqdan yaranmış komponentlər 09 Heyvan və bitki tullantıları * yağ filtrləri (süzgəcləri) * tərkibində civə olan komponentlər * partlayıcı komponentlər (məsələn hava yastıqları) dən qədər və , də qeyd olunanlardan başqa * təhlükəli komponentlər * yararsız avadanlıqdan yaranmış təhlükəli komponentlər * fluoressensiya trubkaları və digər civə tərkibli tullantılar 09.1 Ərzaq məhsullarının hazırlanması zamanı yaranmış tullantılar Ərzaq məhsullarının hazırlanması zamanı yaranmış heyvan mənşəli tullantılar heyvan toxumalarından yaranmış tullantılar yuma və təmizləmədə yaranmış şlamlar heyvan toxumalarından yaranmış tullantılar Ərzaq məhsullarının hazırlanması zamanı yaranmış bitki mənşəli tullantılar yuma və təmizlənmədə yaranmış tullantılar bitki toxumalarından yaranmış tullantılar yuma, təmizləmə, soyma, sentrifuqa vasitəsilə tərkib hissələrinə ayırmada və parçalamada yaranmış zibil həll oluna bilən ekstraktlardan yaranmış tullantılar istehlak və emala müvafiq olmayan materiallar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar xam materialın mexaniki xırdalanması, yuyulmasında, təmizlənməsində yaranmış tullantılar spirtin distilləsində yaranmış tullantılar Ərzaq məhsullarının hazırlanması zamanı yaranmış qarışıq tullantılar 09.2 Yaşıllıq tullantıları digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar istehlak və emala müvafiq olmayan materiallar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar qoruyucu agentlərin (konservantların) tullantıları istehlak və emala müvafiq olmayan materiallar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar istehlak və emala müvafiq olmayan materiallar qoruyucu agentlərin (konservantların) tullantıları istehlak və emala müvafiq olmayan materiallar tərkibində yeməli yağ və piy olan piy və yağ/su mayelərindən yağ qarışığı bioloji çürüməyə məruz qalan mətbəx və yeməkxana tullantıları ərzaq yağı və piyi bazarlardan yığılan tullantılar Yaşıllıq tullantıları 22

18 meşə təsərrüfatında yaranmış tullantılar bioloji çürüməyə məruz qalan tullantılar 09.3 Peyin Peyin ayrıca toplanan heyvan peyini (korlanmış saman da daxil olmaqla), çirkab su 10 Qarışıq adi tullantılar 10.1 Ev təsərrüfatı tullantısı və ona oxşar tullantılar Ev təsərrüfatı tullantıları qarışıq bələdiyyə (məişət) tullantıları iriqabaritli tullantılar digər qruplara daxil edilməyən bələdiyyə (məişət) tullantıları Küçələrdən yığılan tullantılar küçələrdən yığılan tullantılar 10.2 Qarışıq və çeşidlənməmiş materiallar Qarışıq qablar (paketlər) mürəkkəb tərkibli paketlər qarışıq paketlər Digər qarışıq və çeşidlənməmiş materiallar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar fotoqrafiya filmi və tərkibində gümüş və ya gümüş komponenti olan tullantılar fotoqrafiya filmi və gümüşsüz və ya gümüş komponenti kağızlar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar qaynaqdan əldə edilmiş tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar də qeyd olunandan başqa qeyri-üzvi tullantılar də qeyd olunandan başqa üzvi tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar təhlükəli olmayan tullantılardan təşkil olunan əvvəlcədən qarışdırılan tullantılar və də qeyd olunanlardan başqa alışan tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar digər qruplara daxil edilməyən sair fraksiyalar 23

19 10.3 Çeşidlənmiş qalıqlar 11 Ümumi şlamlar * tərkibində təhlükəli maddələr olan qeyri-üzvi tullantılar * tərkibində təhlükəli maddələr olan üzvi tullantılar Digər çeşidlənmiş qalıqlar kağız və karton tulantısından mexaniki ayrılan tullantılar kağız və kartonun təkrar emal üçün çeşidlənməsi zamanı yaranmış tullantılar bələdiyyə (məişət) tullantılarının qeyri-mürəkkəb fraksiyaları və oxşarları heyvan və bitki tullantılarının qeyri-mürəkkəb fraksiyası texniki standartlara cavab verməyənlər digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar çeşidlənmiş tullantılar də qeyd olunandan başqa digər toz və şəffaf fraksiya tullantıları də qeyd olunandan başqa digər fraksiyalar yandırılmış tullantılar (tullantıdan alınan yanacaq) də qeyd olunandan başqa tullantıların mexaniki təmizlənməsindən alınan digər tullantılar (material qarışıqları daxil olmaqla) * tərkibində təhlükəli maddələr olan toz və şəffaf fraksiyalar * tərkibində təhlükəli maddələr olan digər fraksiyalar tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantıların mexaniki təmizlənməsindən alınan * digər tullantılar (material qarışıqları daxil olmaqla) 11.1 Çirkab suların emalından yaranmış şlamlar Kanalizasiya suyunun emalından yaranmış şlamlar bələdiyyə (məişət) tullantılarının anaerob emalından yaranmış maye bələdiyyə (məişət) tullantılarının anaerob emalından yaranmış qida maddəsi tullantısı heyvan və bitki mənşəli tullantıların anaerob emalından yaranmış maye heyvan və tərəvəz mənşəli tullantıların anaerob emalından yaranmış tullantısı şəhər çirkab sularının emalından yaranmış şlamlar Digər çirkab sularının emalından yaranmış biodegradasiya şlamları emaldan yaranmış şlamlar emaldan yaranmış şlamlar emaldan yaranmış şlamlar emaldan yaranmış şlamlar emaldan yaranmış şlamlar emaldan yaranmış şlamlar da qeyd olunanlardan başqa emaldan yaranmış şlamlar 11.2 İçməli və digər suyun təmizlənməsindən yaranan şlamlar İçməli və digər suyun təmizlənməsindən yaranan şlamlar qaynama bakının şlamı (çöküntüsü) su saflaşdırmasından yaranmış şlam digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 24

20 11.3 Korlanmamış qazıntı tullantılatı Korlanmamış qazıntı tullantılatı də qeyd olunandan başqa qazma işləri zamanı çıxarılan qrunt 11.4 Zibil quyusunun içindəki tullantılar Zibil quyusunun içindəki tullantılar 12 Mineral tullantıları zibil rezervuarlarındakı (çənlərdəki) çöküntülər kanalizasiya sularının təmizlənməsindən yaranan tullantılar 12.1 Tikinti və dağıntı tullantıları Beton, kərpic və gips tullantıları keramika, kərpic, plitka və inşaat məhsulları (termik emaldan sonra) tullantıları digər qruplara daxil edilməyən tullantılar beton və beton zibili tullantıları digər qruplara daxil edilməyən tullantılar beton kərpiclər plitkalar və keramikalar də qeyd olunandan başqa beton, kərpic, plitka və keramikaların qarışıqları də qeyd olunandan başqa gips əsaslı tikinti materialları tərkibində təhlükəli maddələr olan beton, kərpic, plitka və keramikaların ayrı və ya * qarışıq fraksiyaları * Təhlükəli maddələrlə çirkləndirilmiş gips əsaslı tikinti materialları Hidrokarbonlaşmış yol səthi meterialları tullantıları də qeyd olunandan başqa bitum qarışıqları * tərkibində daş kömür qatranı olan bitum qarışıqları * daş kömür qatranı və qatran sürtülən məhsullar Qarışıq tikinti tullantıları və də qeyd olunanlardan başqa izolyasiya materialları Asbest tullantıları , və də göstərilənlərdən başqa qarışıq tikinti və dağıntı tullantıları * tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya çirklənmiş odun, şüşə və plastik * tərkibində təhlükəli maddələr olan digər izolyasiya materialları * tərkibində civə olan tikinti və dağıntı tullantıları tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tikinti və dağıntı tullantıları (qarışıq tullantılar * da daxil olmaqla) Asbest tullantıları 25

21 * tərkibində asbest olan elektrolizdən yaranmış tullantılar * asbest emalından yaranmış tullantılar * asbest-sement emalından yaranmış tərkibində asbest olan tullantılar məsaməli metal tərkibli bağlamalar (məsələn asbest), boş preslənmiş konteynerlər də * daxil olmaqla * tərkibində asbest olan əyləc diskləri * yararsız asbest tullantıları * tərkibində asbest olan izolyasiya materialları * tərkibində asbest olan tikinti materialları 12.3 Təbii təsadüfi mineralların tullantıları Təbii təsadüfi mineralların tullantıları mineral metal-dəmir hasilatından yaranmış tullantılar mineral qeyri metal-dəmir hasilatından yaranmış tullantılar və də qeyd olunanlardan başqa qalıqlar də qeyd olunanlardan başqa toz və tozlu tullantılar də qeyd olunanlardan başqa aluminium istehsalatından yaranmış qırmızı palçıq digər qruplara daxil edilməyən tullantılar də qeyd olunanlardan başqa çınqıl və uçqunlardan yaranmış tullantılar qum və gil tullantıları də qeyd olunanlardan başqa toz və tozlu tullantılar də qeyd olunanlardan başqa potaş və daş duz emalında yaranmış tullantılar və də qeyd olunanlardan başqa mineralların yuyulmasında və təmizlənməsində yaranmış qalıqlar və digər tullantılar də qeyd olunanlardan başqa daş kəsimində və təmizlənməsində yaranan tullantılar digər qruplara daxil edilməyən tullantılar içməli su quyusu qazma işlərində yaranan tullantılar və da qeyd olunandan başqa quyuqazma işlərinin tərkibində barıt olan tullantılar və da qeyd olunandan başqa quyuqazma işlərinin tərkibində xlorid olan tullantılar digər qruplara daxil edilməyən tullantılar çuğundurun təmizlənməsində və yuyulmasında yaranmış tullantılar tərkibində keramik materiallar olan sulu zibillər da qeyd olunandan başqa termik emaldan əvvəl qarışığın hazırlanmasından tullantılar termik emaldan əvvəl qarışığın hazırlanmasından tullantılar termik emaldan əvvəl qarışığın hazırlanmasından tullantılar də qeyd olunandan başqa torpaq və daşlar də qeyd olunandan başqa çınqıl digər qruplara daxil edilməyən tullantılar qumdan təmizlənmədən yaranmış tullantılar ilkin süzülmədən və tullantılardan yaranmış bərk tullatılar minerallar (məs., qum, daş) bəndində göstəriləndən başqa torpağın rekultivasiyasından yaranan bərk tullantılar 26

22 torpaq və daşlar bioloji deqradasiyaya uğramayan digər tullantılar 12.4 Yandırılan tullantılar * sulfid filizinin emalından yaranmış turşuya çevrilmiş qalıqlar * təhlükəli maddələr olan digər qalıqlar metal-dəmir minerallarının fiziki və kimyəvi emalından tərkibində təhlükəli maddələr * olan digər tullantılar qeyri metal-dəmir minerallarının fiziki və kimyəvi emalında yaranmış təhlükəli * maddələri olan tullantıları * quyu və digər qazma işlərində yaranmış tərkibində təhlükəli maddələri olan tullantılar termik proseslərdən əvvəl tərkibində təhlükəli maddələr olan qarışıq hazırlanmasından * tullantılar * torpağın rekultivasiyasından yaranan tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar Baca qazının saflaşdırılmasından əmələ gələn tullantılar bərk halda olan baca (dəm) qazı desulfirizasiyasından yaranmış kalsium əsaslı reaksiya tullantıları şlam halında olan baca (dəm) qazı desulfirizasiyasından yaranmış kalsium əsaslı reaksiya tullantıları , və də qeyd olunandan başqa qazın təmizlənməsindən yaranmış tullantılar də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış zibil və süzgəcdəki çöküntülər da qeyd olunandan başqa baca qurumu (qazı tozu) də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış şlamlar və süzgəc çöküntüsü qaz emalından yaranmış bərk tullantılar qaz emalından yaranmış şlamlar və süzgəc çöküntüsü də qeyd olunandan başqa baca qurumu də qeyd olunandan başqa baca qazı tozundan yaranmış şlamlar və süzgəc çöküntüsü da qeyd olunandan başqa baca qurumu da qeyd olunandan başqa baca qurumu də qeyd olunandan başqa baca qazı emalından yaranmış bərk tullantılar də qeyd olunandan başqa baca qazı emalından yaranmış şlamlar və süzgəc çöküntüsü qaz emalından yaranmış şlamlar və süzgəc çöküntüsü də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar qaz emalından yaranmış şlamlar və süzgəc çöküntüsü də qeyd olunadan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar * qazın təmizlənməsindən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantılar * qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar * qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və süzgəc çöküntüsü 27

Aqrokimyəvi əhəmiyyətinə görə gübrələr birbaşa və dolayı gübrələrdən ibarətdir.

Aqrokimyəvi əhəmiyyətinə görə gübrələr birbaşa və dolayı gübrələrdən ibarətdir. Mineral gübrələr Tərkibində bitkilər üçün qida elementləri olan və məhsulu yüksəltmək üçün torpağa verilən duzlara mineral gübrələr deyilir. Bitkinin tərkibinə 60-a qədər kimyəvi element daxil olur. Bunlardan

Detaylı

Azərbaycan Dövlət İqtİsad Unİversİtetİ Qİda məhsullarının texnologiyası kafedrası Fənn: İaşə müəssisələrinin avadanlıqları

Azərbaycan Dövlət İqtİsad Unİversİtetİ Qİda məhsullarının texnologiyası kafedrası Fənn: İaşə müəssisələrinin avadanlıqları Azərbaycan Dövlət İqtİsad Unİversİtetİ Qİda məhsullarının texnologiyası kafedrası Fənn: İaşə müəssisələrinin avadanlıqları Tərtib etdi: b/m, i.e.d. Nəsrullayeva G.M. MÖVZU 13. ISTILIK AVADANLILQARI PLAN

Detaylı

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I!

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I! R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I 1-İstehsal -li forma Hesabatı təqdim edən müəssisənin adı: Bazarstore Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Müəssisənin kodu: 1173024 Hesabat dövrü: 2016 -ci il 9

Detaylı

Mövzu 21:Bioqaz istehsalı və tullantısız (aztullantılı) texnologiyaların kənd təsərrüfatında tətbiqi

Mövzu 21:Bioqaz istehsalı və tullantısız (aztullantılı) texnologiyaların kənd təsərrüfatında tətbiqi Mövzu 21:Bioqaz istehsalı və tullantısız (aztullantılı) texnologiyaların kənd təsərrüfatında tətbiqi Plan: 1.Bioqaz və onun növləri 2.Bioqazın istehsalı üçün xammal 3.Bioqaz alınması üçün qurğuların quruluşu

Detaylı

Beləki bütün texnoloji proseslər müxtəlif üsullarla aparilsada, ümumi halda prosesi iki hissəyə ayirmaq olar :

Beləki bütün texnoloji proseslər müxtəlif üsullarla aparilsada, ümumi halda prosesi iki hissəyə ayirmaq olar : Mündəricat Giriş...3 Xammal və alınan məhsulun seçilib əsaslandırılması...5 Prosesin elmi əsasları 9 Texnoloji sxemin seçilib əsaslandırılması.16 Əsas aparatın izzahı 20 Ədəbiyyat. Giriş Xlorid turşusu

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

b) Kişi cinsi hormonlar. (C 19 steroidlər). R=CH 3 androgen; c) C 18 steroidinə malik hormonlar. R=H estran.

b) Kişi cinsi hormonlar. (C 19 steroidlər). R=CH 3 androgen; c) C 18 steroidinə malik hormonlar. R=H estran. HİPOFİZİN ÖN PAYIN HORMONLARI HAQQINDA ƏTRAFLI MƏLUMAT Hormon sözü yunanca hərəkətə gətirmək deməkdir. Hormon termini 1905-ci ildə E. Starlinq tərəfindən elmə daxil edilmişdir. Xüsusi üzv və toxumalarda

Detaylı

Torpağın ağır metallarla çirklənməsi

Torpağın ağır metallarla çirklənməsi Torpağın ağır metallarla çirklənməsi Çirklənmə miqyasına və və bioloji obyektlərə təsirinə görə çirkləndirici maddələr arasında ağır metallar xüsusi yer tutur. Ağır metalların orqanizmdə böyük rolu vardır,

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

1290 Növ Buxar Bərpa Nizamlayıcısı

1290 Növ Buxar Bərpa Nizamlayıcısı ulleten 74. D101964XZ 190 Növ İyul 016 190 Növ uxar ərpa Nizamlayıcısı P103_1 Təsvir 1. 190 Növ uxar ərpa Nizamlayıcısı Funksiyaları əld Dəyişən Kəsim Paketi Test edilmiş kəsim paketləri sifariş edilə

Detaylı

MÜHAZİRƏ 13: YEYİNTİ HEYVANİ YAĞLARIN İSTEHSAL TEXNOLOGİYASI Dos. NATƏVAN SƏFƏR QIZI

MÜHAZİRƏ 13: YEYİNTİ HEYVANİ YAĞLARIN İSTEHSAL TEXNOLOGİYASI Dos. NATƏVAN SƏFƏR QIZI MÜHAZİRƏ 13: YEYİNTİ HEYVANİ YAĞLARIN İSTEHSAL TEXNOLOGİYASI Dos. NATƏVAN SƏFƏR QIZI QƏDİMOVA Yeyinti heyvani yağların çeşidi, kimyəvi tərkibi və qidalılıq dəyəri Yeyinti heyvani yağların istehsal mərhələləri

Detaylı

Fənn Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və texnoloji əsasları

Fənn Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və texnoloji əsasları Fənn 1212 - Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və texnoloji əsasları Bölmə: 0102 1. Sual: İnsanlar öz vaxtının neçə faizinin qədərini istehsalat şəraitində keçirir? (Çəki: 1) a) 20%-ə qədərəni b) 15%-ə

Detaylı

BİOSFER. Talıblı Pərviz Qrup: 400

BİOSFER. Talıblı Pərviz Qrup: 400 Talıblı Pərviz Qrup: 400 BİOSFER Yer kürəsinin səthi canlılar və cansızlar arasında bölünmüşdür. Yerin cansız aləminin yaşı 5 mlrd. il, canlı aləminin yaşı isə 3 mlrd. il olaraq qəbul edilmişdir. Məhz

Detaylı

BİOSFER

BİOSFER BİOSFER Yer kürəsinin səthi canlılar və cansızlar arasında bölünmüşdür. Yerin cansız aləminin yaşı 5 mlrd. il, canlı aləminin yaşı isə 3 mlrd. il olaraq qəbul edilmişdir. Məhz bu səbəbdən bəzi alimlərin

Detaylı

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv bir ERKƏN İNKİŞAF SİSTEMİ hazırlamışlar. Bizim SERTIFIKATLAŞDIRILMIŞ

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN KOLLEGİYASI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN KOLLEGİYASI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN KOLLEGİYASI Q Ə R A R 150111500016 Bakı şəhəri 14 dekabr 2015-ci il Dövlət standartlarının təsdiq edilməsi haqqında

Detaylı

Ana kart (Motherboard)

Ana kart (Motherboard) 1 Ana kart (Motherboard) 2 Ana lövhə və ya ana kart (ing. motherboard) mürəkkəb çoxqatlı çap lövhəsində fərdi kompüterin əsas komponentləri (mərkəzi prosessor, operativ yaddaşın kontrollerləri, operativ

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

Q A N U N U. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında

Q A N U N U. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I N I N Q A N U N U Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 10222000,0

Detaylı

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ 58 MART 2013 BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ Böyük Britaniya Qərbi Avropanın ən yüksək inkişaf ölkələrindən biridir. Bu ölkə vergi elminin vətəni hesab edilir. Böyük Britaniyanın vergi sahəsində olan

Detaylı

Gizli klips sistemi Sürüşməyən səth Çatlaq və digər deformasiyalara zəmanət

Gizli klips sistemi Sürüşməyən səth Çatlaq və digər deformasiyalara zəmanət AZTENT DECK Xarici məkanlarda tətbiq olunan taxtanın istifadə yararlılığı olduqca məhduddur. Buna görə də taxta yer örtüyünüzə ildə 2 dəfə parladıcı və digər kimyəvi qoruyucular ilə texniki qulluq etmək

Detaylı

«Tibbi tullantıların idarə olunmasına dair Tələblər»in təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

«Tibbi tullantıların idarə olunmasına dair Tələblər»in təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI «Tibbi tullantıların idarə olunmasına dair Tələblər»in təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI «İstehsalat və məişət tullantıları haqqında» Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

Xammal və enerji daşıyıcı problemlərinin həll edilməsi yolları Müasir beynəlxalq münasibətlərin ən aktual məsələləri sırasına qloballaşan dünyanın

Xammal və enerji daşıyıcı problemlərinin həll edilməsi yolları Müasir beynəlxalq münasibətlərin ən aktual məsələləri sırasına qloballaşan dünyanın Xammal və enerji daşıyıcı problemlərinin həll edilməsi yolları Müasir beynəlxalq münasibətlərin ən aktual məsələləri sırasına qloballaşan dünyanın əsas geosiyasi problemlərindən biri olan istehsalat tələbləri

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12177000,0 min manat, xərcləri

Detaylı

Firmanız üçün LOQOLU KONFETLƏR. hazırlayaqmı?

Firmanız üçün LOQOLU KONFETLƏR. hazırlayaqmı? Firmanız üçün LOQOLU KONFETLƏR hazırlayaqmı? Loqo Çaplı Konfetlər Meyvəli konfet Meyvəli konfetlərin çəkisi 3,2 qr. Min.Sifariş miqdarı 25 kq.dır. Xüsusilə fırmanızın loqosuna uyğun olaraq hazırlanır və

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm

Detaylı

Milli Aviasiya Akademiyası. Kafedra:"Aviasiya meteorologiyası" Fakültə: "HN" İxtisas: "Hidrometeorologiya" Fənn: "İqlimşünaslıq"

Milli Aviasiya Akademiyası. Kafedra:Aviasiya meteorologiyası Fakültə: HN İxtisas: Hidrometeorologiya Fənn: İqlimşünaslıq Milli Aviasiya Akademiyası Kafedra:"Aviasiya meteorologiyası" Fakültə: "HN" İxtisas: "Hidrometeorologiya" Fənn: "İqlimşünaslıq" Tələbə:Abdullayev Nemət Müəllim:Məmmədova Güllü Mövzu: "İqlim dəyişmələri

Detaylı

BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR

BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR Aktivlərin maddələri Cəmi (min AZN) Xarici valyutada (2-ci sütundan) 1. Nağd vəsaitlər (banknotlar v ə sikkələr, yolda, bankomatlarda v ə 20330.03 8764.68 valyuta mübadil ə məntəqələrind

Detaylı

Suda həll olan vitamin preparatlarını aşağıdakı qruplara ayırırlar: 6)Fol turşusu qrupundan olan vitamin preparatları:fol turşusu,kalsiumfolinat

Suda həll olan vitamin preparatlarını aşağıdakı qruplara ayırırlar: 6)Fol turşusu qrupundan olan vitamin preparatları:fol turşusu,kalsiumfolinat Suda həll olan vitamin preparatlarını aşağıdakı qruplara ayırırlar: 1)B 1 qrupu vitamin preparatları:tiamin, Fosfotiamin, Benfotiamin, Kokarboksilaza 2)B 2 qrupu vitamin preparatları:riboflavin, Riboflavin-mononukleotid,

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 061 000,0 min manat, xərcləri

Detaylı

Serbest iş 5. Azerbaycan Hava Yolları Qapalı Sehimdar Cemiyyeti. Milli Aviasiya Akademiyası

Serbest iş 5. Azerbaycan Hava Yolları Qapalı Sehimdar Cemiyyeti. Milli Aviasiya Akademiyası Azerbaycan Hava Yolları Qapalı Sehimdar Cemiyyeti Milli Aviasiya Akademiyası Serbest iş 5 Fenn: Fizika 2 Mövzu: Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri Kafedra: Aerokosmik Telebe: Memmedova Hemide

Detaylı

ARİF HÜSEYNOV NAMİQ HÜSEYNOV

ARİF HÜSEYNOV NAMİQ HÜSEYNOV ARİF HÜSEYNOV NAMİQ HÜSEYNOV TORPAQ KİMYASI Ali məktəblər üçün dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 23 may 2012-ci il tarixli 902 saylı əmri ilə ali məktəb tələbələri üçün dərslik kimi təsdiq

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri

2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri 2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gündə) neft (milyon ton) ŞD qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat məsrəfləri, $milyon AÇG BTC ŞD CQBK

Detaylı

Qida fiziologiyası. müəl., b.ü.f.d. BABAŞLI A.Ə.

Qida fiziologiyası. müəl., b.ü.f.d. BABAŞLI A.Ə. Fənn: Qida fiziologiyası Tərtib etdi: müəl., b.ü.f.d. BABAŞLI A.Ə. Mühazirə 7. QİDA RASİONLARINDA NORMALLAŞDIRILMASININ ELMİ ƏSASLARI YAĞLARIN Plan: 1) Lipidlərin orqanizm üçün fizioloji əhəmiyyəti. 2)

Detaylı

AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI KURS İŞİ

AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI KURS İŞİ AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI FAKÜLTƏ: «NƏQLİYYAT TEXNOLOGİYALARI» КАFЕDRА: «AVİANƏQLİYYAT İSTEHSALATI» İXTİSAS: Avianəqliyyat istehsalatının təşkili muhəndisliyi

Detaylı

MÜHAZIRƏ 13. YUMURTA VƏ YUMURTA MƏHSULLARININ MİKROBİOLOGİYASI

MÜHAZIRƏ 13. YUMURTA VƏ YUMURTA MƏHSULLARININ MİKROBİOLOGİYASI MÜHAZIRƏ 13. YUMURTA VƏ YUMURTA MƏHSULLARININ MİKROBİOLOGİYASI Yumurta - tərkibində bioloji cəhətdən qiymətli zülallar (26%), yağlar (22%), D, A, E, PP, B 1 və B 2 vitaminləri olan, fosfor və dəmirlə zəngin

Detaylı

Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu.

Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu. 1 Kompüter nədir? 2 Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu. Analoq kompüterlər analoq (kəsilməz) siqnallarını toplayır və vurur Rəqəmsal kompüterlər

Detaylı

Gömrük xidməti əməkdaşlarının xüsusi geyim forması və tanınma nişanları vardır. (Gömrük orqanlarının bayrağı və tanınma nişanları).

Gömrük xidməti əməkdaşlarının xüsusi geyim forması və tanınma nişanları vardır. (Gömrük orqanlarının bayrağı və tanınma nişanları). *Məlumat Azərbaycan Respublikasının bütün sərhəd keçid məntəqələrində gömrük xidməti fəaliyyət göstərir (aeroportlar, dəniz limanları, avtomobil və dəmiryolu keçid məntəqələri). Gömrük xidməti əməkdaşlarının

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

5. Ələklərin köməyi ilə hansı göstəriciyə görə fərqlənən hissəciklərin ayrılmasını həyata keçirirlər? A)) Ölçülər B) Forma

5. Ələklərin köməyi ilə hansı göstəriciyə görə fərqlənən hissəciklərin ayrılmasını həyata keçirirlər? A)) Ölçülər B) Forma 2929 QİDA MƏHSULLARININ ÜMUMİ TEXNOLOGİYASI-1 1.Polisaxaridlərə nə aid deyil: A) qemisellüloz B) pektin maddələri C) aqar D) qlikogen E)) mannoza 2. Dad göstəricilərinin zəifləməsinə səbəb olan amili göstərin:

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair -ci illər üçün Tədbirlər Planı Tədbirin adı

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150/5812 03.03.2016 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - KÖMÜRCÜODA TESİSLERİ_1 İlgi: KÖMÜRCÜODA DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI- KÖMÜRCÜODA

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

Neft və Qaz NEFT, QAZ VƏ NEFT-KİMYA SƏNAYESİ ÜZRƏ İMKANLAR

Neft və Qaz NEFT, QAZ VƏ NEFT-KİMYA SƏNAYESİ ÜZRƏ İMKANLAR Neft və Qaz NEFT, QAZ VƏ NEFT-KİMYA SƏNAYESİ ÜZRƏ İMKANLAR DÜNYA TƏCRÜBƏSİ YERLİ HƏLL YOLLARI HƏM SƏRMAYƏÇİ, HƏMDƏ DÖVLƏTƏ MƏXSUS OLAN NEFT VƏ QAZ ŞİRKƏTLƏRİ- HƏRTƏRƏFLİ MİSSİYA- İŞ GEDİŞATI ÜÇÜN ZƏRURİ

Detaylı

Fəsil 14 Ümumi layihə qiymətləndirməsi

Fəsil 14 Ümumi layihə qiymətləndirməsi Fəsil 14 Ümumi layihə qiymətləndirməsi MÜNDƏRİCAT 14 LAYİHƏNİN ÜMUMİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ... 14-1 14.1 Giriş... 14-1 14.2 ƏMSATQ hazırlanması... 14-1 14.2.1 Qəbul edilmiş proses... 14-1 14.2.2 ƏMSATQ Prosesində

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2016 ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI (2015) ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI Azərbaycanda ÜDM-nin

Detaylı

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ Finansist Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ 54 APREL 2013 Təqdimat Finansist Almaniya güclü maliyyə sisteminə malik olan dövlətlərdən biridir. Vergi sisteminə gəldikdə isə demək olar ki, burada vergi gəlirləri

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

1290 Növ Buxar Bərpa Nizamlayıcısı

1290 Növ Buxar Bərpa Nizamlayıcısı Təlimat kitabçası D101645XAZ2 Növ 1290 İyul 2016 1290 Növ Buxar Bərpa Nizamlayıcısı! Xəbərdarlıq Giriş Bu qaydalara əməl etməmək və ya bu avadanlığı düzgün quraşdırmamaq və saxlamamaq partlama, yanğın

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ KAFEDRA: QİDA MƏHSULLARININ TEXNOLOGİYASI FƏNN: BİOTEXNOLOGİYANIN ƏSASLARI GENETIK MÜHƏNDISLIK VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI Tərtib etdi: Dos.,t.e.n. Qədimova Natəvan

Detaylı

2015-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında Biologiya fənni üzrə istifadə olunmuş test tapşırıqları

2015-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında Biologiya fənni üzrə istifadə olunmuş test tapşırıqları 2015-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında Biologiya fənni üzrə istifadə olunmuş test tapşırıqları İXTİSAS QRUPU IV TEST TAPŞIRIĞI 25 QAPALI 21 AÇIQ HESABLAMA 1 SEÇİM 2 UYĞUNLUĞU MÜƏYYƏN

Detaylı

Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar

Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Maddə 1. Əsas anlayışlar Bu Qanunda işlədilən əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət

Detaylı

YAŞIL ŞƏHƏRİNİ YARAT Presentation

YAŞIL ŞƏHƏRİNİ YARAT Presentation YAŞIL ŞƏHƏRİNİ YARAT 2016 Presentation Biz kimik! Azərbaycan Respublikasında ekoloji siyasətin əsas məqsədi indiki və gələcək nəsillərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün ekoloji sistemlərin qorunması, iqtisadi

Detaylı

İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNƏ TƏSİRİN YUMŞALDILMASI SAHƏSİNDƏ ARDNŞ-İN HAZIRKİ VƏ GƏLƏCƏK FƏALİYYƏTİ

İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNƏ TƏSİRİN YUMŞALDILMASI SAHƏSİNDƏ ARDNŞ-İN HAZIRKİ VƏ GƏLƏCƏK FƏALİYYƏTİ AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI DÖVLƏT NEFT ŞIRKƏTI (ARDNŞ) İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNƏ TƏSİRİN YUMŞALDILMASI SAHƏSİNDƏ ARDNŞ-İN HAZIRKİ VƏ GƏLƏCƏK FƏALİYYƏTİ YENI QLOBAL RAZILAŞMANIN ELEMENTLƏRİ VƏ NƏZƏRDƏ TUTULAN TÖHVƏLƏRİN

Detaylı

4. Xarici yaddaş qurğuları

4. Xarici yaddaş qurğuları 4. Xarici yaddaş qurğuları Vinçester (HDD) SMD = Sərt maqnit diski HDD = hard disk drive External HDD Xarici vinçesterlər Həcmi: 2000 GB kimi Dövretmə tezliyi: 7200 dövr/dəq, 10000 dövr/dəq İstehsalçılar:

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga,

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar 030201*:Halojenlenmemiş

Detaylı

4. Gigiyena sözü yunancadan tərcumədə nə deməkdir? "yoluxdurma" hər hansı şeydən azad olmaq sağlamlıq gətirən sağlamlıq səhv cavab yoxdur

4. Gigiyena sözü yunancadan tərcumədə nə deməkdir? yoluxdurma hər hansı şeydən azad olmaq sağlamlıq gətirən sağlamlıq səhv cavab yoxdur 2922 Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena -2 1. «Gigiyenanın əsasları» dərsliyinin müəllifi kimdir? F.P.Dobroslavin İ.P. Pavlov R.Kox Q.V. Xlopin L.Paster 2. Sanitar nəzarətin formaları göstərilən variantı

Detaylı

KARTLARLA ƏMƏLİYYAT ÜZRƏ TARİFLƏR:

KARTLARLA ƏMƏLİYYAT ÜZRƏ TARİFLƏR: KARTLARLA ƏMƏLİYYAT ÜZRƏ TARİFLƏR: Xidmətin növü İnter net kartı Debit MC/ Elec tron Debit MC/ Electron Əmək haqqı kartı Lokal əmək haqqı kartı Debit MC/ Electron Depozit kartı 4 MC Standar d/ Classic

Detaylı

AZƏRBAYCANIN FAYDALI QAZINTILARI

AZƏRBAYCANIN FAYDALI QAZINTILARI AZƏRBAYCANIN FAYDALI QAZINTILARI Azərbaycan ərazisi bir sıra faydalı qazıntı növləri ilə zəngindir. Bunların içərisində enerjidaşıyıcılardan neft ve qaz; filizlərdən dəmir, xrom, mis, kobalt, molibden,

Detaylı

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ BATUHAN ATIK YÖNETİMİ Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları 120120*:Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri 150110*:Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle

Detaylı

Kommunal Müəssisələrin Maliyyə Məsələləri ilə Tanışlıq

Kommunal Müəssisələrin Maliyyə Məsələləri ilə Tanışlıq Kommunal Müəssisələrin Maliyyə Məsələləri ilə Tanışlıq Çaba Kovаç Macarıstan Enerji Bürosu Коммунал Мцяссисялярин Тянзимлянмясиня даир Комиссийа Цзвляринин Милли Ассосиасийасынын (NARUC) «Тариф дяряжяляринин

Detaylı

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Qaynar xətt: 1654 Email: reports@cert.az Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi, 2014 İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin qarşısının alınması və nəticələrinin

Detaylı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Denize 200 Metre Mesafede Lüx Satılık m2 Daireler

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Denize 200 Metre Mesafede Lüx Satılık m2 Daireler Telefon:242-259 8 77 İlan No:f-245886-56 Ref.No:E-095 Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Denize 200 Metre Mesafede Lüx Satılık + 75 m2 Daireler Satılır - İqamətgah 55,000 80 m2 Antalya / Konyaaltı Otaqların

Detaylı

Alimlərin fermerlərlə əlaqəsinə yardım ictimai birliyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya institutu G.Ə.MUSTAFAYEVA, D. V.

Alimlərin fermerlərlə əlaqəsinə yardım ictimai birliyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya institutu G.Ə.MUSTAFAYEVA, D. V. Alimlərin fermerlərlə əlaqəsinə yardım ictimai birliyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya institutu G.Ə.MUSTAFAYEVA, D. V.MUSTAFAYEV BİLDİRÇİNÇİLİK GƏLİRLİ VƏ PERSPEKTİVLİ BİZNESDİR 2 Redaktor

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi (Azərbaycan Respublikasının 26 dekabr 1997-ci il tarixli, 418 saylı Qanunu ilə təsdiq edilmişdir) Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün)

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? İN S I V SİNİF

Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? İN S I V SİNİF 1 Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? 1 Altından xətt çəkilmiş rəqəm hansı ədədi göstərir? 9802 Altından xətt çəkilmiş rəqəm hansı ədədi göstərir? 846513 2 3 Ədədin yazılışının mövqeli sistemi 93765 Yüzlük

Detaylı

Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2

Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Dükkan Istanbul / Bakırköy İcarəyə Verilir - Mağaza 100,000 TL 1,600 m2 Istanbul / Bakırköy Otaq : 2 Açıq Ərazi : 1000 Daxili Qapalı Ərazi

Detaylı

Fəsil 5 Layi həni n təsvi ri

Fəsil 5 Layi həni n təsvi ri Fəsil 5 Layi həni n təsvi ri MÜNDƏRİCAT 5 LAYİHƏNİN TƏSVİRİ... 5-1 5.1 Giriş... 5-1 5.2 Layihənin məqsədi və icmalı... 5-1 5.3 Layihənin həyata keçirilməsi və işlənilməsi qrafiki... 5-5 5.3.1 Layihənin

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

KONSEPSIYA SƏNƏDLƏRİNİN QƏBULU NO. ITB/AZE/009/2012

KONSEPSIYA SƏNƏDLƏRİNİN QƏBULU NO. ITB/AZE/009/2012 TƏHLÜKƏSIZLIK VƏ ƏTRAF MÜHIT ÜZRƏ VƏTƏNDAŞ FƏALIYYƏTI KONSEPSIYA SƏNƏDLƏRİNİN QƏBULU NO. ITB/AZE/009/2012 Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı Ofisi Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit üzrə

Detaylı

AZƏRBAYCANIN ENERJİ EHTİYATLARI VƏ ONLARDAN İSTİFADƏNİN MÖVCUD VƏZİYYƏTİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru.

AZƏRBAYCANIN ENERJİ EHTİYATLARI VƏ ONLARDAN İSTİFADƏNİN MÖVCUD VƏZİYYƏTİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. AZƏRBAYCANIN ENERJİ EHTİYATLARI VƏ ONLARDAN İSTİFADƏNİN MÖVCUD VƏZİYYƏTİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 AZƏRBAYCANIN NEFT EHTİYATLARI Göstəricilər 2013 Kəşf edilmiş neft ehtiyatı,

Detaylı

Vəli Əliyev. Qarabağ. (Qədim dövr)

Vəli Əliyev. Qarabağ. (Qədim dövr) Vəli Əliyev Qarabağ (Qədim dövr) - 3, 3 /'W )* < 0 3 + g 3,«-/( i - W ) Vəli Əliyev. Qarabağ (Q əd im dövr) (A zərbaycan, türk, rus v ə in gilis dillərində) Bakı. Ç aşıoğlu - M ultim edia, 2010-2 0 4 səh.

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

Mühazirə 6: Kation və Anion polimerləşmənin xüsusiyyətləri

Mühazirə 6: Kation və Anion polimerləşmənin xüsusiyyətləri Fənn: Yüksək molekullu birləşmələr kimyası Müəllim: Yavər Cəfər qızı Qasımova Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya müəllimliyi Kafedra: Üzvi kimya və kimya texnologiyası Təhsil pilləsi: Bakalavr Mühazirə 6: Kation

Detaylı

absheron spa şərq rituallarını kəşf edən özəl prosedurları sayəsində peşəkar terapevtlərimiz sizin

absheron spa şərq rituallarını kəşf edən özəl prosedurları sayəsində peşəkar terapevtlərimiz sizin absheron spa Anne Semonin-dən üzə qulluq vasitələri və Charme d Orient-in gözəlliyin şərq rituallarını kəşf edən özəl prosedurları sayəsində peşəkar terapevtlərimiz sizin ruhunuzu və bədəninizi ahəngdar

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 016_-ci il Kafedra: Bioekologiya Fakültə: Ekologiya və torpaqşünaslıq I. Fənn

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

BİOLOGİYA YEKUN IMT( AZ)

BİOLOGİYA YEKUN IMT( AZ) BİOLOGİYA YEKUN IMT( AZ) 1. Biosferin quruluşu və sərhədləri. Biosfer Yer kürəsində canlıların yaşadığı mühitdir. Biosferin sərhədləri aşağıdakılardır. A) Bütün hidrosfer. Məlumdur ki, su olan yerdə həyat

Detaylı

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün Ümumi biologiya dərsliyi

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün Ümumi biologiya dərsliyi Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün Ümumi biologiya dərsliyi Müəlliflər: Məcnun Babayev Əli Hüseynov Nüşabə Məmmədova Bakı: Çaşıoğlu, 2012. Dərsliklə bağlı TQDK-ya daxil olmuş və

Detaylı

DebitMC/ Visa Electron. Visa İnternet

DebitMC/ Visa Electron. Visa İnternet KARTLARLA ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 9.1. Debet kartlar: Xidmətin növü Kartın əldə olunması və 1 illik istifadə haqqı (əsas kart) 1 Visa İnternet 10 AZN 5 AZN/ USDEUR DebitMC/ Visa Electron Debit MC/ Visa

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

OUTDOOR Çöl reklamları, binaların üzərində, stadionlarda, avtobus üzərində reklam. INDOOR BTL (ING: BELOW-THE-LINE)

OUTDOOR Çöl reklamları, binaların üzərində, stadionlarda, avtobus üzərində reklam. INDOOR BTL (ING: BELOW-THE-LINE) OUTDOOR Çöl reklamları, binaların üzərində, stadionlarda, avtobus üzərində reklam. INDOOR BTL (ING: BELOW-THE-LINE) - Dadızdırma stendləri - Dadızdırma aksiyalarının təşkili - Marka və ya məhsul tanıtma

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI 050627- Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Təhsil müddəti 4 il (əyani) Sıra Fənlərin şifri Fənlərin adı

Detaylı

ŞIRKƏTIN INKIŞAFıNıN RƏQABƏT STRATEGIYALARı VƏ ONLARıN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI

ŞIRKƏTIN INKIŞAFıNıN RƏQABƏT STRATEGIYALARı VƏ ONLARıN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI ŞIRKƏTIN INKIŞAFıNıN RƏQABƏT STRATEGIYALARı VƏ ONLARıN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI i.e.n., doc. Hüseynova Arzu Rəqabətədavamlı təşkilatların layihələndirilməsi Baxılan məsələlər: Strategiyaların təsnifləşdirilməsi

Detaylı

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, bundan sonra Təşkilatçı. Ünvan:

Detaylı

NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS MERKEZ'DE DENİZE 0 VİLLA REF Muğla / Bodrum

NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS MERKEZ'DE DENİZE 0 VİLLA REF Muğla / Bodrum NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS MERKEZ'DE DENİZE 0 VİLLA REF- 1609 Muğla / Bodrum Satılır - Villa 1,500,000 $ 385 m2 Muğla / Bodrum Otaqların Sayı : 5 Qonaq Otaqlarının Sayı : 2 Vanna Otaqlarının Sayı : 4 Obyektin

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ. Belge No: 2014/ 243

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ. Belge No: 2014/ 243 TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ EK-1 Belge No: 2014/ 243 İşbu Belge, 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri kazanımı Tebliği

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında elektron bankçılıq xidmətlərinin göstərilməsinə və bu xidmətlər üzrə təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair

Azərbaycan Respublikasında elektron bankçılıq xidmətlərinin göstərilməsinə və bu xidmətlər üzrə təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin " 21 " dekabr 2015-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 43 D/Reyestr 316_ Azərbaycan Respublikasında elektron bankçılıq xidmətlərinin

Detaylı

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma 16-cı Xülasə Avqust 2011-ci il Dövlət satınalmaları Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma MÜNDƏRİCAT Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma Kommunal müəssisələrin satınalma prosedurları haqqında

Detaylı

FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BƏLƏDIYYƏYƏ (YERLİ) ÖDƏNİLMƏLİ OLAN ƏMLAK VƏ TORPAQ VERGİLƏRİ

FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BƏLƏDIYYƏYƏ (YERLİ) ÖDƏNİLMƏLİ OLAN ƏMLAK VƏ TORPAQ VERGİLƏRİ FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BƏLƏDIYYƏYƏ (YERLİ) ÖDƏNİLMƏLİ OLAN ƏMLAK VƏ TORPAQ VERGİLƏRİ I. FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN ƏMLAK VERGİSİ Son dəyişikliklər yalnız fərdi xüsusi mülkiyyətdə olan evlərə, sahibkarlara, fərdi

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ REGİONAL TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ REGİONAL TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ REGİONAL TƏHLİLİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ RAYONLARI ABŞERON İQTİSADİ RAYONU Ərazisi: 3, 29 min km2 Əhalisi: 538,4 min nəfər

Detaylı