TÜRKiYEDE TOPRAK REFORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKiYEDE TOPRAK REFORMU"

Transkript

1 TÜEKİYE VE OETADÖĞt] ÂM'MOB ÎDAIIESÎ ENSTÎTtSt Îdarî Reform Serisi : VI TtîRKtYEDE İDARÎ REFORM ÇALIŞMALARI TÜRKiYEDE TOPRAK REFORMU Balkanoğlu Matbaacılık Ltd. Şti. A N K A R A - *

2

3 Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, memleket idaresinin dayandığı en önemli temel konulardan toprak reformu üzerinde kısmî bir incelemesini ilişikte sunmaktadır. İnceleme son derece geniş bir alanı içine alan toprak reformu konusunun yalnız iki cephesile ilgilidir: 1 Tanm topraklarmın haddinden fazla bölünüp parçalanmasmı önleyecek tedbirler 2 Tarım Popraklarmın Birleştirilmesi (Bütünleme). îllt olarak ele alman Tarım) topraldariîîm parçalamimsı, Türk tarımımn hemen el atılması gereken dâvalarından biridir. Gerçekten Türk tanm işletme sisteminde mühim bir yer tutan küçük ve orta işletmeler hergün biraz daha küçülmekte, parçalanmakta, hayatiyetini kayıp etmektedir. Başhea sebep miras yoluyla geçen veya satılan toprakların bölünme yoluyla küçülmesi, sahibini besle^ rnea, işletmeyi imkânsız küan bir hale^ gelişidir. Dâva eskidir. Enstitüce, meselenin sosyal sebepleri üzermde bir araştırma denemesi yapılmıştır. Daha sonra aym konunun ekonomik yönü üzerinde dıırıümuştur. NÜhayet sosyal ve eknomilc durumun tesbitinden sonra iıukukî tedbirler konusuna geçumiştir. Bu son konuda,çeşitli Avrupa memleketlerinden alınan tedbirler özetlendikten sonra başhea, İsviçre de takip edilen hukukî mücadele yolları tahlü ve izah edü^ niiştir. Hâlen ilâve edelim ki aynı medenî kanunu uygulayan bu memleketin aldığı hukukî tedbirler bizim için sadece bir telkin değeri taşır; memleket şartlarmıız üzerinde istatistiklere ve anketlere dayanan bir inceleme yapılması şarttır. ESıe ahnan ikinci mesele, îıaddiııdr^n fatela parsıalaiiımış tai'miı bopramariîiîiin 'birleştirilıiîıesi konusuıdur. Memleketimizde bu konu bazı dairelere (Eh son Toprak - Su Umum Müdürlüğüne) verümiştir. Bununla beraber henüz tatbikatma geçümemiştir. İncelemede çeşitli Avrupa memleketlerinde tarım topraklarının birleştirilmesi bakımından üeri sürülen ana fikirler özetlendikten sonra Fransa, fakat bühassa Belçika tecrübesi üzerinde durulmuştur. Bölge plânlaması konusundaki çalışmalar, ilgili arkadaşlanmı- z.m Mülî Birlik Hükümetinde görev alması yüzünden bu etüdde yer alamamıştır. ^

4 încetemerıin sonuç kısmında,toprak dağıtımı veya topraksız çiftçinin toı^faklandırılması konusuna da kısaca temas edilmektir. înc^emede çalışan bütün arkadaşlarıma hususüe Prof. Fehmi Tavuz, Prof: Reşat Aktajm, Doçent İbrahim Yasa, Dr. Safa Reisoğ^ lü, Dr. Sait pbut, Dr. tlhan 'Öztrak, Nabi Dinçer, Baran Tuncer'e burada teşekkür etmek isterim. Umum Miidür Prof. Dr. KemjQ[ Fikret Arık

5 İÇİNDEKİLER, Sayfa Önsöz... 3 Birmcî Kiısım : Tanm. Topraklarının BöitinmşM ve Bunu Önleyecek Tfedbirler. 1. TürkiyeMe ziraat işletmelerinin parçalanmasmin sosyal seîaep ve etkileri (Doç. Dr, İbrahim Yasa ve Nabi DkıçerO 2. Türkiye de arazi parçalanması meselesinin İktisadî cephesi baklanda rapor (Prof. Dr. Reşat Aktan ve Dr. Baran Tuncer) 3. Tarım topraklarmin çok küçülc parçalara böltininesini önleyecek tedbirlere bir bakış (Prof. Dr. Kem^l Fikret Ank) 4. İsviçre'de ziraî gayrimenkuuerin hukukî rejimi ^5 (Dr, Sefa Rcişoğlu) ÎMnci Kısım : Tarım Topraklârmın Birleştirilmesi. 1. Tarım topraklarınm birleştirilme konusuna genel bakış (Prof. Dr. Kemal Fikret Ank) 2. Fransız hukukunda arazi parçajanmasım Önleyici mevzuat- 74 (Dr. Sait Obut) 3. Belçika da parçalanmış arazinin tevhidi (Dr. luısan öztrau) 4. Sonuç

6

7 TÜRKİYE DE ZÎRAAT İŞI^TMELERÎNÎN PARÇALANMİASININ SOSYA.L SEÎBEP VE ETKİLERİ Giriş: îleriki sayfalarda açıklanacağı üzere memleketimizde ziraat işletmelerinin gittikçe artan bir süratle parçalanmakta olduğu mesele ile ilgili herkes tarafmdaiı bilinen bir gerçektir. Bu olay, Önem-!eri birbirinden farklı olan çeşitli sebeplerden ileri gelmektedir. Me- Beleyi bu sebepler açısından ele alarak incelemek ve sonra bir bütün haline birleştirmek suretiyle aydınlatmak ve bir sonuca varmaji icap eder. Bu itibarla komisyonumuz- bu meseleyi hukukî,iktisadî ve İçtimaî açılardan ele almayı gereku görmüş ve çalışma için üç ayn araştırma grubu teşkü etmiştir. Bu rapor dalıa ziyade olayın sosyal sebeplerim araştırmakta ve olayı bir mesele olarak 1) cereyan tarzı, 2) sosyal etküeri, 3) doğurmuş olduğu sonuçları karşıla» mak üzere alınacak tedbirler bakunından inceleıımektedir. Raporun 1 inci kısmında olayın cereyan tarzı ile iigili bulunan kanuıüar, demografik sebepler, gelenekler, makinalı ziraat üzerinde durulmakta; II inci kısmında parçalanma olayının sosyal yapıdaki çeşitli etküeri gözden geçirümekte; III üncü kısmmda ise meselenin halli hususunda alınabilecek tedbirler tartışılmaktadîr. I OlajTiıı CereyaiE JHmıı ' ı a) Ziraat îşîetsîi fötermmij 'Parçı^laMinası ile îlgiîi Kasılınlar : Ziraat işletmelerinin parçalanmasının ve ufalanmasının başta gelen sebepleri arasmda Medenî Eanun un, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile kısmen Ziraat Bankası Kuruluş ICanununun önemli rolleri vardır. Her ne kadaı* Medenî K,anunun inci maddeleri ziraat işletmelerinin parçalanmasına engel olabüecek hükümler ihtiva etmekte ise de bu hükümler memleketimizde uygulanma alanı bulamamışlardır. Gerçekten Mecelle ye ve gelensel usullere göre fazla parçalanmayı önleyen hükümler Medenî Kanun un yürürlüğe girmesmden itibaren gittikçe zajrıflamıştır. Buna üâveteh genel olarak zamanla Medenî Kanunun ve bühassa bu kanundaki verasetle ilgili hükümlerin halk tarafından anlaşılma ve uygulanmasma paralel olarak toprakların daha çok parçalandığı da bir gerçektir.

8 475S sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kauunüna gelince, bıı ka^ nun bir taraftan devletin tasamıfıındaki araziyi dağıtmak, diğer taraftan küçük ölçüde de olsa şahıslar elinde bulıman araziyi satın almak ve kamulaştırmak suretiyle parçalanma ve ufalma olayında önemli bir rol oynamaktır. Kanunun uygulanmaya başlamasından bugüne ka.dar, Devlet elindeki arazinin büyük bir kısmı bölünerek dağıtıldığı için bugün artık tam topraklandırma (norm topraklandırmasından) vazgeçilerek kısmî topraklandırma yoluna gidilmiş ve neticede parçalanma eğilimi daha da kuvvetlenmiştir. Ziraat Bankasmm 1935 den beri uygulanma alam bulan S202 sayüı kurıüuş kanunu hükümleri, köylülere kredi sağlamak, onları axazi sahibi yapmak, yetersiz ara^â sahibi olanları yeterli hale getirmek suretiyle büyük çiftliklerin dağılmasına yardım etmiştir. Bu konuda bir misal olmak üzere Ankara ya bağh Zirkayı Köyü yakımnda 7000 dönümlük bir çiftliğin Ziraat İBankası yardımıyla satın alınarak 89 köylü ailesine dağıtılmasını zikredebiliriz. Kısaca işaret ettiğimiz bu üç kanunun işletmeleri parçalanmaya yol açan hükümlerinin ne dereceye kadar uygulandığı ve bugüne kadar ne gibi sonuçlar almdığı ayrı bir araştırma konusu teşkil edebilir. b j D^ogFaıfik SeıbeplcsT : Türkiye hâlen dünyada en süratli nüfus artmasına sahne olan memleketlerden biridir. Artış % 3 oramnda olup her yıl kişi mevcut nüfusa katılmaktadır ki, bu da yeni ailenin ziraî sahada yer almasını gerektirmektedir. Halbuki memleketimizin bugünkü sanayüeşme temposu bu nüfusmı hepsini çeke- CPİt bir gelişme merhalesine ermiş bulunmamaktadır. Bu itibarla her yıl artmakta olan köylü ailelerinin çoğunluğu ziraî sahadan başka kesimlere aktarılamamakta, bu sebeple de işletmelerin daha da parçalanmasına yol açmaktadır. Son yüz yıl içinde memleketteki göçebe nufusun gerek idari tedbirlerle gerekse kendiliğinden ortadan kalkmak suretiyle ziraat alanına intikal ettirilmesi; sosyal ve ekonomik gelişmeler sonucunda birer ekonomik birim halinde bir çatı (hane) altında ve bir aile reisinin idaresinde yaşamakta olan büyük aile müessesesinin parçalanması; bu arada dış memleketlerden getirüen göçmenlerin topraklandırılması gibi diğer demografik etkenlerin de hiç şüphesiz z raat işletmelerinin parçalanmasında ayrı etkileri olmuştur.

9 e) GeleneMeı* : Memleketimizin çeşitli bölgelerinde eskidenberi ziraat işletmelerinin aile üyelerine tahsis ve intikali lıususlarmda çeşitli gelenek' ler yaşamaktadır. Bu gelenekler de işletmelerin parçalanmasmda az çok rol oynamaktadır. Bu geleneklerden biri ziraat sanatının (şehirlerdeki sanat vc mesleklere bakıma) daha uzun kuşaklar boyunca babadan oğula intikal etmesi geleneğidir. Belki bu köklü geleneğin sonucu olarak köylü aüeleri arasında bir çeşit sosyal adalet normları teşekkül etmiştir. Bu normlardan bazüarı Medenî Kanunda ifadesini bulmuştur. Bmia göre memleketimizin bazı bölgelermde ziraat toprakları aile üyeleri arasında miktar ve değer bakımından eşit paylar hailinde dağıtılmaktadır. Az önce işai'et ettiğimiz üzere büyük aile müessesesinde görülen parçalama eğilimi ile babanın hayatta iken evlenen oğullarına arazi tahsis etmesi arasında bir ilgilinin bulunması gerekli görünmektedir. Bu geleneklerle birlikte daha başkalarının ve bu arada grup dışı ve çok karılı evlemne geleneklerinin toprak parçalanmasındaki etki paylarının yapılacak bir araştırma ile tesbiti isabetli olur. d) Möââiîieli Ziraat : Makineli ziraatın uygulandığı memleketlerde ziraat işletmelerinin büyüdüğü ve parçalanan işletmelerin satın alınma veya kiralanma ve bazı hallerde ortaklaşa işleme suretiyle bir toplama olayına sebep olduğu bir gerçektir. Aşağıda büyük işletmecilik meselesini tartışırken işaret edeceğimiz üzere bu olay son zamanlarda memleketimizde de müşahede edümiştir. Esasen rasyonel ve rantabl bir işletmecilik böyle bir sonucu gerektirmektedir. Bazı memleketlerde uygulanan toprakların birleştirilmesi (land consolidatioıl) siyaseti de kısmen bu düşüncelere dayanmaktadır. Bu hususa böylece işaret ettikten sonra, süratli makineleşme hareketlerinin başladığı yıllarında memleketimizde devlete ait olup işlenmeyen ve halk tarafından sahipsiz telâkki edilen toprakların a^^rıca köylerin ortak malı olan otlakların büyük bir kısmımn çiftçiler tarafmdan gelişi güzel zaptedüerek işlendiği ve bu suretle topraklarının parçalanmasına yol açıldığı da bir gerçektir. Son yıllar zarfında toprak kadastrosu yapılan ba^ı vüâyetlerde ve meselâ Konya da bu suretle işletmeye açümış bulunan geniş toprakların mevcudiyeti devletle çiftçiler arasında birtakım anlaşmazlıklara yol açmış bulunmaktadır ki bu hal az önce işaret edilen olayı teyit etmektedir. 9

10 Yiııkarda kısaca, temas edilmiş bulunan sebeplerden toprak parçalanmasında etki payları ve bunların derece ve ağırlıkları ancak yerinde yapılacak araştırmalar sonucunda doğru olarak tesbit edilebilir. Eteasen ziraat işletmelerinin parçalanmasımn önlenmesi ve araz^i tevhidine gidilmesi bir hükümet siyaseti olarak ele alındığı takdirde işaret edilen araştu-manııı yapılması bir zaruret halini alacaktır. Bu hususa da böylece dokunduktan sonra raporumuzun ikinci kısmını teşkü eden ziraat topraklarınm parçalanmasmın sosyal ve ekonomik hayatımızdaki bazı etki ve sonuçları konusuna geçebiliriz. II PiargatejiiinDa Olaymıaı Sosyali Yaıpıd-aM ietldleri Çeşitli sebeplerle ziraat topraklarmın parçalanması sonucunda işletmelerin küçülmesi ve tek bir işletmeye ait olan tarlalarm ayrı ayrı yerlerde bulunması olayının, etkilerini sosyal ve ekonomik olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. a.) Sosyal Eıtldler : ı ; Bu olayın sosyal yapıdaki etkilerinde belki de en önemlisini son senelerde artan göçlerde görmek mümkündür. Bu itibarla göçlerin konumuzla ügisini belirtmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. Göçleri sürelerine ve göç gönderen bölgelere göre başlıca iki grupta gözden geçirebiliriz. Süre bakımından göçler, mevsimlik, orta ve uzun süreli ve daimi göçler olarak ayırd edilebilir. Mevsimlik göçler şehre ve diğer ziraat alanlarına yapılmaktadır. Şehire yapılan mevsirnlik göçler ziraat faaliyetinin ölü devrine rasgeldiği halde, diğer ziraat alanlanna ve meselâ pamuk, çeltik, narenciye ziraatı yapılan bölgelere vulcubulan göçler ziraat faaliyetinin kesif olduğu zamanlara rastlar. Diyebüiriz ki, ziraat alanlarma yapılan göçler daha ziyade hiç toprağı olmayan veya pek az toprağı bulunan köylüler arasında rağbet bulduğu halde, şehirlere yapılan mevsimlik göçler daha ziyade aile ekonomisini desteklemek zorunda kalan küçük toprak sahibi çiftçiler arasmda daha yaygındır, 448 köy de yapılan (toplam nüfus ) bir makineleşme araştırmasımn verdiği sonuçlara göre memleketin muhteüf bölgelerine ait olan köylerde muvakkat ziraat işçilerinin miktarı ( ortalama sı) olup bunların arazi sahibi nüfusa oram % 38.7 dir (1). Bu oran ziraat alanlanna yapılan mevsimlik göçlerin önemi hakkında bir fikir verebilir. Orta ve uzun süreli göçler iki üâ yimü yıl arasmda değişebilir. Burada da başlıca endişe ziraî geliri düşük olan aile ekonomisine yardımdır. Bu çeşit köylüler köyle ilgilerini devam ettii irler, şehirde kazandıklarımn önemli bir kısmmı köye gönder- (1) IHiiTkiye de Ziraî Maifâneleşime, S, 94, Anikara., 1954 W

11 mek suretiyle ailenin istihlâk masraflarına-ve öküz tarla satın alınması gibi yatu-unlarına yardım ederler. Daimi göçler köyü ile ilgisini kesmeye mecbur kalan, şehre yerleşerek bir sanat öğrenmek, \.^eya çocuklarım okutarak sanat sahibi etmeğe karar veren köylüler arasında görülür. Nitekim az önce işaret edilen ziraî makineleşme (2) araştırmasının sonuçlarına göre yerleşmek maksadiyle şehir ve kasabalara göç edenlerin sayısı dur ki, bu sayı toplam nüfusun % 82 sine tekabül etmektedir. Eserde belirtüdiğine göre bu göç hareketi başlangıçta aynı oranı aşağı yukarı muhafaza ettiği halde, araştırmanın kapsadığı son iki yılda daha süratlenmiştiı\ Yine işaret edildiği üzere güney doğu bölgesinde son yılda (1952) göç edenlerin sayısı bir evvelki yılın iki katına yükselmiştir. Diğer taraftan sermayelerine sanayi ve bilhassa ticaret alanlarmda daha kârlı yatırımlar sağlamak ümidiyle şehir ve kasabalara göç eden köylülerin bulunduğu da tesbit edilmiştir. Göçler, göç gönderen bölgelere göre de ayrıca gözden geçirilebüir. Burada ziraî nüfus bakınıından çok kesif olan bölgelerde nüfus hareketlerinin daha kuvvetli ve yaygın olduğu müşahede edüraektedir. Bununla beraber bu gibi bölgelerde çay, pancar gibi entansif ziraate ihtiyaç gösteren bitki örtülerinin ziraatı teşvik edildiği zaman, göçlerin önemli bn* oran daihilinde azaldığı ve hattâ tamamen durduğu da görülmektedir. Göç gönderen bölgeleri kaba taslak şu gruplara ayırabüiriz: 1) Doğu Karadeniz sahili, 2) Karadeniz hinterlandındaki periferik sahalar, (Artvin, Gümüşhane, Tokat v.s.) 3) Doğu Bölgesi (Erzurum, Kars Erzincan vüâyetlerinin dağlık bölgeleri ahalisi). Göçlerin başlıca sebeplerinden biri işletmelerin aueleri geçindiremiyecek kadar küçülmesidir, bu olayın aym z-amaııda nüfusu süratle artmakta olan köylü halk arasmda geleceğe karşı güvensizlik ve bunun sonucu olarak huzursuzluk doğurmakta ve ulaştırma, haberleşme imkân ve araçlarınm gelişmesi suretiyle sosyal münasebetlerin yoğunlaştığı yer ve bölgelerde huzursuzluk daha da artmış bulunmaktadır. İşletmelerin parçalaıımasmm sebep olduğu diğer bir olay da eküi tarlalardaki ürünlerin ayrı ayrı yerlerde bulunmasıyla ortaya çıkan ürünleri koruma güçlüğü meselesidir. Bu durum da köylülerin bazı yerlerde küçük tarlaların bakım ve ekimi üımal etmelerine yol açmakta.ayı-ıca smır anlaşmazlıklarının artmasına sebep olmaktadır. Bu meselelerin de köy toplumu bakımından önemlerinin küçümsenmemesi gerekir. (2) Ayıu eser S

12 b ) Ekonomik Etkileri : İşletmelerin parçalanmasının ekonomik tetkiklerine gelince bu mesele genel raporun ayrı bir bölümünde yer alacağı için biz sade, ce bu konuda bir kaç hususa kısaca temas etmekle yetineceğiz. Bu hususlardan biri ve belki de en önemlisi işletmelerin gittik: çe küçülmesi sebebiyle aile gelirinin düşmesi ve bu gelir azalmasını başka yollarla telâfi edebilmek güçlüğüdür. Görüldüğü üzere göçler gelir azalmasını bir dereceye kadar telâfi edebilmek için başvu rulan çarelerden biridir. Diğer taraftan işletme gelirlerinin düşük olması sebebiyle tasarruf imkânları sımrlıdır. Bu yüzden köylü aüeleri makineli ve entansif ziraat için lüzumlu olan yatırımları yapamamaktadır. Bu da ıo.zun çağlardan beri istismar edümiş olan ziraat topraklarının daha da fakirleşmesine yol açmaktadır. Bâzı ziraî ekonomi uzmanlarının ileri sürdükleri gibi işletmeleri teşkü eden tarlalarm birbirinden ve iskân mahallerinden uzak ve küçük parçalardan meydana gelmiş olması zaman ve emek kaybına, bu ise ziraat ürünlerinin bir oran dahilinde maliyetleriniıı yükselmesine sebep olmaktadır. Bundan başka parçalanma, şahısların tasarrufunda bulunan tarlaların sınırlandırılmasmı, gidiş gelişi temin için yolların açılmasını,lüzumundan fazla arklarm, hayvan ve insan barınakları gibi tesislerin yapılmasını icap ettirmektedir. Bu tesisleri yapabümek için ziraat topraklarından oldukça önemli bir alanın ayrılmasına lüzum vardır.memleketin bütün ziraat toprakları düşünüldüğü takdirde bu ayrılan sahaların hiç de küçümsenmiyecek bir miktar teşkil etmekte olduğuna şüphe yoktur. III Tedbirler İşletmelerin parçalanmasının sosyal ve ekonomik yapıdaki yukarıda işaret edüen etkilerini azaltma ve önleme hususunda iki, çeşit tedbire başvurulabilir. Bu tedbirlerden biri işin daha ziyade esası üe ügili bulunmakta ve meselenin daha rasyonel bir şekilde hallini gerektirmektedir, îi) Esaslı Tedbirler : Bu tedbirler herşeyden önce ziraat topraklarının en verimli birimler halinde, başka memleketlerde yapıldığı gibi, birleştirilmesiyle ilgilidir. Bu tedbirlerin esasını ziraatçılarm «tevhidi arazi» diye adlandırdıkları halli çok zor bir mesele teşkil etmektedir. «Tevhidi arazi» başlıca iki anlamda kuuanılmaktadır. Bu anlamlarm biri zaman ve emekten tasarruf etmek için şahıslara ait olup ayrı ayrı parçalar halinde bulunan ziraat toprak- 12 '

13 lannm Devletçe zaruri görülen yer ve şartlara uygun bir şekilde biı* araya getirilip tek parçadan ibaret bir işletme haline sokulmasını ifade eder. Bu çeşit «tevhidi arazide» esas amaç zaman ve emekten tasarruftur. Bu gibi birleştirmelerde işletmeleri arazi büyüklüğü bakımmdan bir norma icra etmek bahis konusu değildir sayıdı ve 27/2/1960 tarihli kanunun 2. maddesinin (j) fıkrasında bu anlama uygun bir hükluta yer almıştır. Ziraî işletmeciler tarafından üzerinde durulan ikinci ve esas «tevhidi arazi» anlamı büyük işletmecüiğe gidümek suretüe toprağm çeşidine ve yapılan ziraat nevine ve coğrafi bölge özellikleri gibi faktörlere göre ziraat işletmelerinin normlar halinde yeniden birleştirümesidir. Birinci anlamın gerektirdiği tedbirler ikinci anlaüida açıklanan birleşme şekline zamanla yol açabilir. Her iki çeşit <sarazi tevhid» tedbirleri her şeyden önce bir takım çapraşık hukukî, İdarî, sosyal ve ekonomik meselelerin çözümlenmesi ile ügui bulunmaktadır. Tevhidi arazi tedbirlerinin sonucunda daha da artacak olan zi.- raî fazla nüfusun memlekette kurulacak çeşitli satnayi kollarına akiariiınası gerekecektir. Bu ise ancak her yıl artan nüfusun ziraat' tan başka kesimlere aktarılmasını mümkün kılacak plânlarla gerçekleşebüir. Ziraat Vekâleti Koordinasyon Toplantısmda yapılan tebliğlerden birinde (3) 1967 yüında ziraatle uğraşan nüfusun % 50 ye düşmesini sağlayacak olan bir İktisadî ve sosyal plân söz konusu edilmektedir. Bu plâna göre 1955 yılında 17,5 milyon olarak kaydedilen ziraat nüfusu küçük bir artışla 18 milyon civarında kalabilecek, işletmelerin rasyonalizasyonu sayesinde de nüfusun diğer yarısmı besleme ve ihracatı devam ettirme mümkün olabilecektir. Memleketin bugünkü istihsal kaynaklan düşünülecek olursa böyle bir plânlama zarureti daha açık olarak meydana çıkmış olur. Meselâ Ankara Ziraat Fakültesi Toprak ve Gübreleme Enstitüsü nün yaptığı bir araştırmaya göre bütün memleketimizdeki ekümeye elverişli topraklardan elde edilebilecek ürün ancak/20-21 milyon nüfusu normal bir şekilde beslemeye yetişebilecek miktarı geçmemektedir. Bu duruma göre Türk ekonomisi iki önemli mesele karşısında bulunmaktadır. Bunlardan biri, ziraî verimlüiği arttırmak suretiyle ziraat istihsali bakımından kendine yeter ve ziraat maddeleri İhraç eden bir memleket haline gelmek, diğeri ise sanayi sahasında ihtisaslaşarak ihtiyacımız olan ziraat maddelerini ithal eden bir ekonomik siyaset takip etmek meselesidir. (3) Ziraat Vek. Koordinasyon toplantısı, S, 15, Günsoy Basımeıvi, Ankara,

14 Bu nevi esasii' tedbirlerin kapsamlı bir ekonomik kalkmina plâmmn çerçevesi dahilinde mtisbet sonuçlar verebileceğini söylemeye lüzum yoktur. Meselenin halli ayrıca, son zamanlarda Hükümet tarafından getirilmiş olan bazı yabancı uzmanların da üzerinde dur muş oldukları gibi uzun vadeli, büyük yatırımlarla esaslı hazırlıklara bağlı bulunmaktadır. Bütün memleketi kapsayacak, büyüklükteki plânların uygulanmasındaki aşılması güç zorluklar bizi bölge plânlamalârma zorlamış olabilir. Bu takdirde memleketin az gelişmiş veya nisbeten daha ileri duruma erişmiş bölgelerinden hangisinin öncelikle ele alınacağı meselesi Hükümetin sosyal siyasetine bağlı kalacaktır. Nisbeten daha müsait bölgelerde uygulanacak olan kalkınma plânlarının az gelişmiş bölgelere bakıma daha kısa samanda istenüen sonucu sağlıyacağında şüphe olmamakla beraber, bu husustaki öncelikle ügüi en son karar Hükümetin az önce işaret edilen sosyal siyasetine dayanacaktır. Bu kararların almması doğrudan doğruya Devletin siyasetine yeni bir yön verümesini bu ise her şeyden önce memlekette plânlama zihniyetinin benimsenmiş. olmasmı gerektirecektir. Plânlama ameliyesinde önlenmesi gereken bir takım zorluklar vardır. Plânlamada çalışacak olan mütelıassıs personel yetersizliği, büyük sermaye yatırımlanmn azlığı, İdarî mekanizmanm plânlamaya pek müsait olmayışı, çeşitli menfaat ve baskı gruplarımn muhalefeti bu zorluklar arasmda zikredebilir. Bu gibi güçlüklerin meselenin yüzüstü bırakılmasmı icap ettirmemesi lâzımdır. Bu itibarla esaslı tedbirlerden ayrı olarak bir takım âcil ve tali tedbirler düşünülebilir. Bunları, esash tedbirlerin ileride uygulanabümesi kolaylaştıracak olan, geçiş ve bu bakımdan da bir nevi zemin hazırlama tedbirleri sayabüiriz. Diğer bakımdan memleketimizin herhangi bir bölgesinde esaslı tedbirler uygulandığı zaman başka bölgelerinde bunları hemen uygulamak mümkün olamıyacağı için, talî tedbirlerin uygulanmasını geçmek icap edebi,- lir. b )T aü Tedbîrler: aa) Gelenekler:.^raat topraklarının fazla parçalanmasına engel olmak için memleketin çeşitli bölgelerinde halkm uygulan ış ta olduğu çeşitli gelenekler vardır. Bazı bölgelerde elden çıkarılacak olan tarlayı, tarla komşusunun öncelikle satın almak hakkı (şüf a) diğer bazı bölgelerde, bilhassa Orta Anadolu nun dağmık köylerile Trakya ve Doğu'nun bazı yerlerinde evlenen kız evlatlara toprak yerine daha ziyade kapkacak ve ziynet eşyası ver rilmesi; komşular arasmda tarla değiştirilmesi ve bu suretle top- 14

15 raklarm birleştirilmesi bu gibi geleneklere sadece bir kaç misaldir. Memleketimizde uygulandığı halde bazı Avrupa memleketlerinde gelenek halinde olupta sonradan kanunlarda yer alan, toprağın büyük oğula intikali usulünün (primogeniture) ve bu arada toprak hukuku ile ilgili diğer geleneklerin yeni kanımlarm yapılmasından önce gözden geçirilmesinde hiç şüphesiz büyük fayda vardır. bb) Eğitim: Öğretim; Gerek geniş anlamı ile sosyal, gerekse dar ve teknik anlamı ile ziraî faaliyetlerle ilgili bulunan çeşitli eğitim öğretim hizmetleri koordine edilmemiş bir şekilde Ziraat, Maarif, Sağlık Vekâletleri ile bazı özel dernek ve kurnmlai' tarafından ifa edilmeğe çalışılmaktadır. Köy topluluklarının hayat seviyesini yükseltmek suretiyle kendi çevrelerine daha iyi uyabilmek amacına yöneltilmiş bulunan bu faaliyetlerin toprak parçalanması ile hiç şüphesiz doğrudan doğruya ilgisi yoktur. Fakat bu hizmetler köylülerin görüş, zihniyet ve davranışlarında bazı olumlu etkilerde bulunduğu için, alınacak diğer tedbirlerin uygulanmasında onları daha hazırlıklı bir hale getirebilir. Eğitim meselemizle ilgisi sadece bu bakımdamr. Radyolar, gezici kütüphaneler, broşürler halk gazete ve kitapları vasıtasiyle yapılan yayınlar; ziraat okulları, 4 K klüpleri, üretme çiftliklerinin ziraat ve hayvancılığı İslah için çeşitli çalışmaları, çeşitli kurslar ve panayırlar, sergiler, ziyaretler bu alanda sarfedilen faaliyetlerdendir. Yine meselemizi doğnıdan doğruya ilgilendirmemekle beraber, bu faaliyetlerin köylüler için ne dereceye kadar faydalı olduğu ve amaçlannı ne dereceye kadar gerçekleştirebileceği üzerinde durulması ve araştırılması gerekli bir konu olduğu düşüncesindecc) Teknik ziraat: Bu konuda da üzerinde durulacak hususlar hiç şüphesiz doğrudan doğruya ziraat topraklarınm parçalan' masmı önleyecek tedbirler değildir. Bununla beraber, teknik eğitim öğretim ile sıkı sıkıya ilgili bulunan ve bir arada mütalaa namesi gereken bu meselelerin dolayısı üe toprağm daha fazla parçalanmasından doğacak bazı sakıncaları bir dereceye kadar önleyeceği fikrinde olduğumuz için bu konuya kısaca temas etmeği uygun buluyoruz. Konumuz bakımından teknik ziraat alanında üzerinde durulması gereken birinci mesele, bugün memleketimizde yaygın bir (4) Yapüan programlara nazaran 2,5 milyon ıhektarlık arazinin sulanması derpiş edilmektedir. Bu, me-vcut ekilen arazinin % 10 ujiu teşfâl eder. Halbuiki Orta Anadoluda 11 milyon hektar arazi, yani bütün sahajıarm 45 i kâfi yağmur aimamaiktadır. emlen 15

16 şekilde uygulanmakta olan ekstansif ziraattan entansif ziraata geçme meselesidir. Bu mesele bir taraftan ziraat topraklarmin geniş çapta sulanmasmı (4) yerine göre suni veya tabii gübre kul* lanılmasmı, teraslama ve diğer yollarla toprağın islahmı, diğer taraftan ise yeni bitki türlerinin kabulünü ve mevcut türlerin is> İnhını gerektirmektedir. Meselâ Karadeniz bölgesinde yapılan çay, Konya havalisine son zamanlarda girmiş bulunan pancar ziraatini, Akdeniz bölgesinin bazı kısımlarında başarılı bir şekilde denenen sebzeciliği ve memleketin şartlarına uymuş bulunan meyveciliği teşvik etme suretiyle daha da geliştirmek mümkündür. dd) Makineleşme ; Bir memlekette geniş çapta makineli ziraatın uygullanıp uygulanmaması ziraî rantabüite meselesi ile ilgili bulunmakta ve bu da bizi büyük ve küçük işletme şıklarından biri veya diğerini tercih edip etmemekle karşı karşıya getirmektedir. Bu tercih meselesi her şey den evvel Devletin takip etmekte olduğu sosyal ve ekonomik politikaya bağlıdır. Küçük işletmecilikte köylü ailelerine asgarî refahı sağlamak suretiyle memlekette sosyal istikrar amacı ön plâna alınmakta dır. Fakat böyle bir siyaset bir taraftan elde mevcut ziraî işletmelerin bugünkü halile küçük işletmeler halinde kalmasına, diğer taraftan daha rantabl olabilecek büyük işletmeden bir kısmının parçalanmasına yol açmış bulunmaktadır. Bu böyle olmakla beraber, bilhassa 1948 den itibaren takip edilmeye başlanan makineli ziraat politikasının sonucu olarak ziraî işletmeciliğimizde, etkileri sosyal yapımızı değiştirebilecek mahiyette yeni olaylar müşahade edilmektedir. Bu olayların önemlilerinden biri ziraî işletmelerin toprak satın alma yolu ile büyümesidir. Daha önce işaret etmiş olduğumuz örnekleme usulu ile yapılmış bulunan Türkiye de ziraî makinleşme araştırmasında tesbit edildiğine göre bu büyüme «+64 nisbetinde daha evvel tamamen işlenmekte olan, % 13 nisbetinde kısmen işletilmekte olan ve % 23 nisbetinde hiç işlenmeyen arazinin satın alınmasıyla vukubulmuştur (5). Bu duruma göre genişleyen işletmelerin kendi bünyelerine katmış olduğu toprağın % 77 si» yani hemen hemen beşte dördü eski işletmelerden, yine takriben beşte biri o zamana kadar işlen miyen araziden meydana gelmektedir. Bu eğilim küçük işletmecilikten büyük işletmeciliğe doğru geçilmekte olduğu hiç olmazsa makine ile işlenen arazilerde göstermektedir. Ziraî işletmelerin yapısında bu değişme eğilimini gören ve daha, ziyade ekonomik endişelerle hareket eden bazı ziraat ekono- (5) Tüafeiyede Ziraî Makinüjeşme, S ^ Ankara,

17 micileri ziraatte rantabilite meselesini ileri sürerek işletme birimlerinin «aile işletmesin»den «traktör birimine» geçmesi lâzım geldiği fikrindedirler (6). Nitekim Türkiye de Ziraî Makineleşme araştırmasmda da bu hususa temasla traktör kullanan 26 aileden 20 sinin mahsul maliyetinin düştüğünü 3, ünün yükseldiğini söylediklerine işaret etmektedir. (7). Modern bir eğilim olarak beliren büyük işletmecilik gerçeği ekonomik bakımmdan hiç şüphesiz savunulabilir, fakat bugtin memleketimizin durumu ziraî kesimdeki nüfusun başka kesimle* re aktarümasmı kolaylaştıracak derecede sanayileşmiş bulunmadığına göre, memleket bir sosyal adalet ve güvenlik meselesi ile karşı karşıya bulunmaktadır. Küçük işletmecilik sosyal adalet ve güvenliği bir dereceye kadar sağlıyorsa da ekonomik rantabilite bakımından her zaman tenkit edilebilir. Bu biribirine zıt olan ana düşünce tarzlarının bir dereceye kadar sakıncalarını önleyen ve faydalarını bir arada toplayan üçüncü bir düşünce ve hareket tarzı da ziraatta istihsal kooperatifçiliği olabilir. Kooperatifçilik mülkiyet rejiminde bir değişiklik olmaksızın küçük şletmelerin bir araya gelerek istihsal kooperatifleri halinde birleşmelerim mümkün kılmaktadır. Bugünkü durumda memleketimiz için böyle bir sistemin kabulünü savunabilirz. Çünki, ziraî istihsal kooperatiflerinin başarılı sonuçlar verip vermemesi hususu bir memleketin sosyal yapısı ile yakından ilgili bulunmaktadır. Memleketimiz gibi henüz köylü özelliklerini muhafaza eden bir toplumda sosyal bağlar canlılıklarını henüz muhafaza etmektedirler. Bundan dolayı yardımlaşma ve birlikte çalışm.aya dayanan kooperatifçiliğin nisbe ten daha kolay bir şekilde uygulama alanı bulabileceği düşünce^ sindeyiz. Ancak, bu gibi hareketlerde halkın önderliğe ihtiyacı ol? duğu hususuna da ayrıca işaret etm_ek isteriz. ee) Hayvancılık: Bugün memleketimizde hâkim olan hajn/ancılık mera hayvancılığıdır. Halbuki meralarımız hayvanlarımızı beslemeyecek kadar daralmış bulunmaktadır.. Her büyük baş hayvana 2 dekarlık bir mera düştüğüne göre hayvan miktarım da^ ha da arttırmak bu şartlar altında bahis konusu olamaz, esasen bunım aksine olarak Prof. Baade ve diğer bazı uzmanlar mevcut hayvanlarımızın miktarını 1/3 oranında azaltmayı ve hayvan cinsini İslah suretiyle randımanı aynı seviyede tutmayı tavsiye etmiş bulunmaktadır. Esasen 1948 de başlayan ziraatte makineleşme e6) Bıtalar,a igöre birim ekstansm ziüaat ıbolgelerinde 5000, Adana' gitoi entaı' sif ziraat Tbölgelerinde 1500 dönüm olmalıdır. (7 ) Türkiıye de Ziraî imrakmeleşme S. 114 ıll5, Aıiikara,

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü

Detaylı

c::.or e 1 r..".,.:i',.. u ~:u "

c::.or e 1 r...,.:i',.. u ~:u ,~v. c... Çiı Ceii~t.~;: ;J ;~roje~).. c::.or e 1 r..".,.:i',.. u ~:u " -... ı"''--'- ı... ll ~.,. V/~ i\: Ç 1 l 1 K t~ Cl :"J U \ : T.Aı n l f C 1 ;-..,,,, c~ur --~-RA Gru~ ALT. GhUP TÜRKiYE SÜTÇÜLÜGÜNDE

Detaylı

Demokrat Parti Dönemi Zirai Makineleşme Hareketi ve Sonuçları *

Demokrat Parti Dönemi Zirai Makineleşme Hareketi ve Sonuçları * SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Nisan 2014, Sayı: 31, ss.61-80 SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences April 2014, No: 31, pp..61-80 Demokrat Parti Dönemi Zirai Makineleşme

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 73-92 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Sefer Şener Özet: Osmanlı döneminde miri arazi düzeni ve

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ «81 nci Birleşim 10. S. 1985 Pazartesi 1. Geçen tutanak özeti 2. Yoklama İçindekiler Sayfa 442 442 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 IST A NBUL TICARET ODASI 196 9 IŞ PROGRAMI VE BOTÇESI Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 ~. İÇİNDEKiLER BiRİNCi BÖLÜM 1967 YILI FAALiYETLERİNİN GENEL GÖRÜN'UŞÜ Sahife I. Dış Ticarete İlişkin Meseleler.......................................

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU 1 9 7 4 Istanbul - 1973 Istanbul 14.12.1973 ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 1974

Detaylı

ORMANCILIKTA YABAN HAYATI

ORMANCILIKTA YABAN HAYATI ORMANCILIKTA YABAN HAYATI DERS NOTU PROF.DR. İDRİS OĞURLU ISPARTA-2004 ÖNSÖZ Fakültemizde verilmekte olan Ormancılıkta Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Amenajmanı derslerinde öğrencilerimize yardımcı olmak

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA GRUBU Kenan SÜRGİT (Başkan) Nabi DÎNÇER Ülker KOKSAL Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yaymları: 107 TÜRKÎYE

Detaylı

TÜ-RKIYEDE ZiRAI KREDI

TÜ-RKIYEDE ZiRAI KREDI T. M. M. O. B. Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları Sıra No : 13 TÜ-RKIYEDE ZiRAI KREDI VE PROBLEMLERİ Hazırlayan Ziraat Mühendisleri Odası MARS MATBAASI ;';: ANKARA - 1964 Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları

Detaylı

BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI AİLE YAZILARI 6. Nüfûs ve Aile Planlaması. Derleyenler Beylü Dikeçligil Ahmet Çiğdem Belma Tokuroğlu

BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI AİLE YAZILARI 6. Nüfûs ve Aile Planlaması. Derleyenler Beylü Dikeçligil Ahmet Çiğdem Belma Tokuroğlu BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI AİLE YAZILARI 6 Nüfûs ve Aile Planlaması Derleyenler Beylü Dikeçligil Ahmet Çiğdem Belma Tokuroğlu 1991 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : VDI OlLT : 23 TOPLANTI : 4 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ»» «1. Geçen tutanak özeti 2. Havale edilen kâğıtlar 8. Sorular ve cevaplar 1. Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, «Vadimi» adlı kitap

Detaylı

1 Bdlgi açığı 2 Eleman açığı 3 Gelir farklılıkları 4 Bilgi ve mal seçimindeki güçlükler

1 Bdlgi açığı 2 Eleman açığı 3 Gelir farklılıkları 4 Bilgi ve mal seçimindeki güçlükler SANAYİİN GEUŞMESİHBE EĞÎTMN KÖLÜ I GtRİŞ II _ SORUNLAR 1 Bdlgi açığı 2 Eleman açığı 3 Gelir farklılıkları 4 Bilgi ve mal seçimindeki güçlükler ÏH TEMBİHLER 1 Öğretim kurumları ile işbirliği 2 Teknolojinin

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye de Tarım Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Aralık - 2005 ÖNSÖZ Avrupa Birliğine giriş sürecinde müzakereler,

Detaylı

BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası)

BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI NEŞRİYATI Seri:3 No:2 BİRİNCİ ULUSAL FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası) 10 Ekim 1935 ANKARA KONGRE NİÇİN TOPLANDI Türlü çıkat ürünlerimizin tarladan müstehlike arzına kadar

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3. s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '.

İ Ç İ NDEKİ LER. Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3. s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '. İ Ç İ NDEKİ LER Sayfa Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3 s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '..Sayın Macit Erbudak'ın Konuşması... 4 Kendi Gözüyle Macit Erbudak... 5 Türkiye'nin

Detaylı

h a l i k v. XVIII SAYI: 4 AĞUSTOS 1970

h a l i k v. XVIII SAYI: 4 AĞUSTOS 1970 h a l i k v. U a l l K C İ l l K XVIII SAYI: 4 AĞUSTOS 1970 balık «e allkcillk EBK OKNEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK MÜESSESESİ TARAFINDAN İKİ AYDA BİR YAYINLANIR CİLT XVIII, SAYI: 4 AĞUSTOS 1970 İmtiyaz Sahibi:

Detaylı

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 r ~--~~----------~ istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARıNıN...,.... EGITIMDEKI YERI - SEMiNEA - 14 EKiM 1992.1 ~L ~-=====~==~~ İSTANBUL TİCArtET ODASI YAYIN

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105)

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105) MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105) TC Başbakanlık U Aralık 1980 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı Sayı: 101-665/07769

Detaylı

mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ

mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ mmmzı DITECFM İTMLAT VE İHP;-OATLÂ İLGİLİ PEOBIEMLSR.LIAKIDEKDAKİ GÖJJİJŞI..UİîâZ 1 9 7 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Cxl i ı» o o «o o» o «o o ö o * o D o, p o o o o o o c o c o i ^ a o «o o o o e o o o o o

Detaylı

ZEYTİNBURNU NUN SOSYO-EKONOMİK ve SİYASAL YAPISI. Prof. Dr. Sedat MURAT Doç. Dr. Halis Yunus ERSÖZ

ZEYTİNBURNU NUN SOSYO-EKONOMİK ve SİYASAL YAPISI. Prof. Dr. Sedat MURAT Doç. Dr. Halis Yunus ERSÖZ ZEYTİNBURNU NUN SOSYOEKONOMİK ve SİYASAL YAPISI Prof. Dr. Sedat MURAT Doç. Dr. Halis Yunus ERSÖZ ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI: 5 ISBN Yapım Organizasyon Baskı Cilt 9759565 İşaret Basım Yayım

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2004 Cilt : 28 No:1 65-87 ULÛM-I İKTİSADİYE VE İÇTİMAİYE MECMUASI

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2004 Cilt : 28 No:1 65-87 ULÛM-I İKTİSADİYE VE İÇTİMAİYE MECMUASI C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2004 Cilt : 28 No:1 65-87 ULÛM-I İKTİSADİYE VE İÇTİMAİYE MECMUASI Deniz Karaman Öz Ulûm-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, II. Meşrutiyetin ilânından sonra basın yayın

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER YAYIN NO: 2009-3 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL 19 80

HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL 19 80 HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL 19 80 ÖNSÖZ Ülkemiz % 2,5 gibi hızlı bir nüfus artış hızı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Kişi başına refah düzeyinin artırılabilmesi için nüfus plânlamasmm önemi ve gerekliliğini

Detaylı

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi iş PROGRAMI VE MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL Idare Hey'e/ince Oda Meclisine takdim edilen 1962 Bütçesi " Iş Proğramı ve Mali Proğram. " içindekiler İŞ

Detaylı

Her yıl arazi bölünmesinden, parsel küçülmesinden dolayı yaklaşık 8 milyar liralık kayba uğruyoruz, bu çok büyük bir ekonomik kayıp

Her yıl arazi bölünmesinden, parsel küçülmesinden dolayı yaklaşık 8 milyar liralık kayba uğruyoruz, bu çok büyük bir ekonomik kayıp BAYRAKTAR VE BERABERİNDEKİ TZOB HEYETİ, BAKAN EKER İ ZİYARET ETTİ TZOB Genel Başkanı Bayraktar, ziyarette; tarım kesimi için 2011 yılı Ağustos ayından itibaren kullandırılamayan Bankası kredilerinin 2012

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Seminerin Takdimi... 5 AÇIŞ OTURUMU. İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN... 9 Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa PARLAK...

İÇİNDEKİLER. Seminerin Takdimi... 5 AÇIŞ OTURUMU. İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN... 9 Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa PARLAK... 1 İÇİNDEKİLER Seminerin Takdimi... 5 AÇIŞ OTURUMU İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN... 9 Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa PARLAK... 17 TEBLİĞ OTURUMU İşbu kitap, 22 Eylül 2006 Cuma günü, İ.T.O. Meclis

Detaylı