ENTEGRE HAVZA İDARESİ ÇERÇEVESİNDE BARAJ İŞLETMECİLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENTEGRE HAVZA İDARESİ ÇERÇEVESİNDE BARAJ İŞLETMECİLİĞİ"

Transkript

1 TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 279 ENTEGRE HAVZA İDARESİ ÇERÇEVESİNDE BARAJ İŞLETMECİLİĞİ İ. Kaan TUNÇOK PhD, PE, MBA İş Geliştirme Bölge Müdürü, DHI Water & Environment & Health, Ankara, Türkiye ÖZET Su kaynaklarının kullanımındaki ihtiyaçlar ve büyüyen su talepleri günümüz iklim koşullarında önemli hale gelmektedir. Temel hedef su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımını temin etmek ve bunun sonucunda dengeli bir yeraltı ve yerüstü su ağı kurarak şu kaynaklarının kalite ve miktar olarak sürdürülebilir bir şekilde temin edilmesini sağlamaktır. Bunun sonucunda özellikle baraj projelerinin planlama ve uygulama aşamalarında hidrolojik döngü içerisinde yer alan tüm parametreleri etkin bir şekilde değerlendirerek entegre bir yaklaşım çerçevesinde baraj işletme politikalarını belirlemektir. Entegre Havza İdaresi çerçevesinde ihtiyaç duyulan tüm bu dinamik bileşenler Danimarka Hidrolik Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan MIKE modelleri kapsamında birçok projede kullanılmış ve sonuçları rezervuar işletme politikalarının belirlenmesinde başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Bu uygulamanın bir örneği Hao Binh Rezervuarı (Vietnam) için optimizasyon hedefleri çerçevesinde sunulmuştur. Bu kapsamda optimal anahtar eğrileri belirlenmiş ve taşkın koruma hedeflerinde taviz verilmeden hidroelektrik üretim kapasitesinde önemli bir artış temin edilmiştir. GİRİŞ Su kaynaklarının etkin ve dengeli bir şekilde kullanılabilmesi için öncelikli konular entegre havza yönetimi çerçevesinde planlanması, hidrolojik döngü içerisinde yer alan tüm dinamik parametrelerin ekolojik ve ekonomik katma değerleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve bu çerçevede su arz ve taleplerinin gerçekçi bir şekilde modellenmesidir. Modelleme teknolojilerini yönlendiren dört temel faktör vardır: a) Hukuki Uygulamalar ve Kanuni Zorunluluklar: İşletme Lisansları kapsamında uyulması gereken Çevre ve Su Direktifleri ve Yerel Yönetimlerin berlirlemiş oldukları yerel uygulamalar. b) Altyapıların Hızlı Gelişimi: Buna bağlı olarak geliştirilen projelerin modelleme çalışmalarıyla sürdürülebilirliğini ekonomik ve teknik açıdan teminat altına almak.

2 280 Entegre Havza İdaresi Çerçevesinde Baraj İşletmeciliği c) Katılımcılar ve Yerel Halk: Projelerin planlama, değerlendirme ve uygulama aşamalarında çok daha etkin bir şekilde katılımcı ve yerel halkın bigilendirme ve bilinçlendirilmesinin temin edilmesi. d) Veri ve Teknoloji: Temin edilen verilerin çeşitliliği ve Teknolojik gelişmelere paralel olarak daha detaylı modelleme araçlarının kullanımına fırsat vermesidir. Bu modelleme çalışmalarını entegre bir yapı içinde kullanmanın temel amacı hidrolojik döngü içinde yer alan birbirine bağlı fiziksel parametre ve işlemleri daha etkin bir şekilde temsil etmek ve simülasyon sonuçlarının daha gerçekçi bir şekilde geliştirilmesini sağlamaktır. Günümüz iklim ve hidrometeorolojik koşullarında bu entegrasyon daha da önem kazanmaktadır. IPCC küresel iklim modelleri ile yapılan tahminlere göre 2030 yılında Türkiye genel itibariyle kuru ve sıcak bir iklimin etkisi altına girecek ve bunu takiben Akdeniz Havzasındaki su seviyesinde yükselmeler olacaktır (IPCC, 2001). Entegre havza idaresi çerçevesinde optimizasyon uygulamaları kullanılarak belirlenen rezervuar ve baraj işletme politikaları su kaynakları planlaması ve idaresi için önemli katma değerler ortaya çıkarmaktadır. Özellikle ardışık baraj sistemleri ve çoklu işletme hedefleri (sulama, enerji, taşkın kontrolü) değerlendirildiğinde statik hidrometeorolojik veri tabanına bağlı olarak belirlenen anahtar eğrilerinin baraj işletme politikalarını gerçekçi ve optimal bir şekilde sonuçlandırmadığı gözlemlenmiştir. Buna bağlı olarak yerüstü ve yeraltı su akışlarını gerçekleştiren simülasyon modelleri ile baraj sistemindeki farklı hedefleri optimizasyon çerçevesi içinde inceleyen modellerin birlikte kullanımı sonucu oluşan baraj işletme politikaları çok daha verimli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Tunçok, 1999a). Bu çalışmada kullanılan simülasyon ve optimizasyon modelleri Danimarka Hidrolik Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan MIKE teknolojileridir. Bu modelleme araçlarının sağlamış olduğu verimlilik Hao Binh Rezervuarı nda (Vietnam) yapılan bir uygulama ile gösterilmiştir. AMAÇ Bu çalışmanın amacı havza sisteminin sosyal, ekonomik ve idari unsurları dışındaki hidrolojik döngü içerisinde yer alan fiziksel parametrelerin (yağış, akış, sedimentasyon, arazi özellikleri, topoğrafya) ve bunlar arasındaki etkileşimlerin simülasyon modelleri kullanılarak alansal ve zamansal dağılımının belirlenmesidir. Su kaynaklarının kullanımındaki ihtiyaçlar ve büyüyen su talepleri günümüz iklim koşullarında önemli hale gelmektedir. Temel hedef su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımını temin etmek ve bunun sonucunda dengeli bir yeraltı ve yerüstü su ağı kurarak şu kaynaklarının kalite ve miktar olarak sürdürülebilir bir şekilde temin edilmesini sağlamaktır. Bunun sonucunda özellikle baraj projelerinin planlama ve uygulama aşamalarında hidrolojik döngü içerisinde yer alan tüm parametreleri etkin bir şekilde değerlendirerek entegre bir yaklaşım çerçevesinde baraj işletme politikalarını belirlemektir. Entegre Havza İdaresi çerçevesinde ihtiyaç duyulan tüm bu dinamik bileşenler DHI tarafından geliştirilmiş olan MIKE modelleri kapsamında kullanılmış ve sonuçları rezervuar işletme politikalarının belirlenmesinde uygulanmıştır. Bu uygulamanın bir örneği Hao Binh Rezervuarı (Vietnam) için optimizasyon hedefleri kullanılarak DHI tarafından tamamlanmış olan bir proje

3 İ. K. Tunçok 281 çerçevesinde sunulmuştur. Bu kapsamda optimal anahtar eğrileri belirlenmiş ve taşkın koruma hedeflerinde taviz verilmeden hidroelektrik üretim kapasitesinde önemli bir artış temin edilmiştir. ENTEGRE HAVZA İDARESİ Entegre havza yönetimlerinin temel amacı, havzanın sadece su miktarı değil, tüm yönleri ve kaynakları ile tanınması ve böylelikle daha tutarlı yönetim kararlarının verilmesidir (TUJJB, 2003). Bu çalışmanın hedefi havza sisteminin sosyal, ekonomik ve idari unsurları dışındaki hidrolojik döngü içerisinde yer alan fiziksel parametrelerin (yağış, akış, su kalitesi, sedimentasyon, arazi özellikleri, topografya, ve kar örtüsünün derinlik, alan ve kar-su eşdeğeri) ve bunlar arasındaki etkileşimlerin Simülasyon modelleri kullanılarak alansal ve zamansal dağılımının belirlenmesidir. Entegre havza idaresi çerçevesinde kullanılan MIKE teknolojilerinden bazıları MIKE 11, BASIN ve SHE dir. Bu modüllerin havza içinde kullanım alanları Şekil 1 de özetlenmiştir (DHI, 2005a). Veriler açısından, veri toplama sistemlerinin tasarımından başlayarak gözlem yapılması, laboratuvar analizleri, verilerin depolanıp işlemden geçirilmesi, kullanıcılara ulaştırılması ve sonuçta veri analizleri ile bilgiye dönüştürülmesine kadar çeşitli işlem adımlarını içeren veri yönetimi sisteminin uygulanması gerekmektedir. Bu sistemin de, işlem adımları arasında ve her adımda gerekli olabilecek farklı disiplinler arasında entegrasyonu sağlayacak biçimde yürütülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, çoğu uygulamalarda olduğu gibi, çok sayıda veri toplanmasına rağmen sonuçta havza yönetimi için gerekli bilgi üretilemeyecektir (Harmancıoğlu, 1997). MIKE 11 Giriş Hidrograf Tahmini Su Kalitesi Sediment Hareketleri MIKE BASIN Su Bütçesi MIKE 11 Su Kalitesi Siltasyon Biyolojik Kademeler MIKE 11 Taşkın Kontrolü HES Baraj Yikilimi MIKE 11 Nehir Akımı Su Kalitesi Sediment Hareketleri MIKE SHE Yeraltı Akışı Şekil 1. Entegre Havza İdaresi

4 282 Entegre Havza İdaresi Çerçevesinde Baraj İşletmeciliği BARAJ İŞLETMECİLİĞİ Türkiye de su potansiyelinin ancak % 35.5 nin (Tablo 1) kullanılabildiği göz önüne alındığında, mevcut depolama yapılarının en verimli faydalar sağlayacak şekilde kullanılmasının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. (EİEİ, 2007). Tablo 1. Türkiye Hidrolektrik Enerji Potansiyelinin Proje Seviyelerine Göre Dağılımı (EİEİ) Toplam Yıllık Hidroelektrik Enerji Üretimi Hidroelektrik Santral Projelerinin Mevcut Durumu Proje Sayısı Kurulu Güç Güvenilir Enerji Toplam Enerji Oran Kümülatif Enerji Oran (MW) (GWh) (GWh) (%) (GWh) (%) 1- İşletmede İnşa Halinde Gelecekte İnşa Edilecek Kesin Projesi Hazır Planlaması (Fizibilitesi) Hazır Master Planı Hazır İlk Etüdü Hazır Toplam Potansiyel SİMÜLASYON VE OPTİMİZASYON MODELLEMESİ Günümüzde kullanılan birçok baraj ve rezervuar sistemi çok amaçlı (taşkın kontrolü, enerji üretimi, şehir şebeke ve tarımsal su ihtiyacı, nakliye) olup enerji üretimi ve taşkın kontrolü öncelikli hdefler olarak ortaya çıkmaktadır. Baraj sistemlerindeki verimsiz işletme politikaları günümüzde birçok araştırmacı tarafından incelenmiş ve gerçekci olmayan teknolojilerin ve bireysel kararların sonuçları fayda/maliyet analizleri de yapılarak kapsamlı bir çerçevede incelenmiştir (Chen, 2003; John, 2004). Yağışlı mevsimlerdeki su miktarının fazlalığı, kurak mevsimlerdeki su sıkıntısı ve taşkın dönemlerindeki baraj yıkılma ve sızdırma riskleri baraj işletmecileri adına önemli kararlar alınmasını gerektirir. Bu çerçevede optimizasyon metodlarının su kaynakları projelerine uygulanması oldukça detaylı çalışılmış konulardan biridir. Özellikle baraj işletme verimliliğinin artırılması için çok farklı programlama yöntemleri uygulanmıştır. Bu tekniklerden bazıları Linear, Nonlinear, Dinamik; Stokastik yöntemleri ve Höristik

5 İ. K. Tunçok 283 yaklaşımları (Genetik algoritmalar, Karmaşık Evolosyon (SCE), Karmaşık Mantık ve Yapay Sinir Ağları) içerir (Tunçok, 1999b). Simülasyon modellerinin Optimizasyon metodları ile entegre bir şekilde uygulanmasındaki en önemli aşama kontrol değişkenleri (örneğin: rezervuar su seviyesi, taşkın kontrol noktalarındaki su seviyesi, rezervuar salınımları) kullanarak simülasyonu gerçekleştirilecek olan sistemin etkin bir şekilde havza ölçeğinde tanımlanması ve bunu takiben rezervuar işletmesinin farklı amaçlarını ortak bir paydada birleştirmeye yönelik optimizasyon hedeflerinin (örneğin: taşkın seviyeleri, su talepleri) belirlenmesidir. Bunu takiben belirlenen temel hedefe (örneğin: taşkın riski, su açığı, su bütçesi) ulaşmak için Şekil 2 de özetlenen mantık çerçevesinde simülasyon ve optimizasyon algoritmaları entegre bir şekilde çalıştırılır (DHI, 2005b). Bu aşamada veriler Şekil 3 de belirtildiği gibi veri bütünlüğünü temin edecek bir şekilde kullanılır. Simülasyon modelleri ve Optimizasyon metodları entegre bir şekilde havza ölçeğinde oluşturulduktan sonra hem gerçek zamanlı modelleme çalışmalarında hem de ileriye yönelik tahminlerin yapılmasında kullanılabilir. Tahmin çalışmalarında en önemli unsur Kontrol Değişkenleri MIKE BASIN MIKE 11 MIKE SHE Simülasyon Modeli Optimizasyon Algoritmasi AUTOCAL Simülasyon Sonucları Temel Hedef Optimizasyon Hedefleri Şekil 2. Simülasyon ve Optimizasyon Entegrasyonu kullanılacak olan tarihsel verilerin havzanın hidrometeorolojik ve arazi yapısını gerçekçi bir şekilde yansıtmasıdır. HOA BİNH REZERVUAR UYGULAMASI Kırmızı Nehir Havzası içinde yer alan Hoa Binh Rezervuarı toplam 169,000 km2 lik bir akış alanını kapsamaktadır. Nehir sistemine giren en önemli yan kollar Da, Thao ve Lo sistemleridir. Nehir sisteminin simülasyon modelleri ile çözümlenmesi için kullanılan sistem yapısı ve mevcut veri noktaları Şekil 4 de özetlenmiştir.

6 Da River 284 Entegre Havza İdaresi Çerçevesinde Baraj İşletmeciliği Optimizasyon Simülasyon Gerçek Zamanlı veri Tahmin Verisi Tarihsel Veri Tahmin Baslangıç Zaman. Ta Bu Şekil 3. Simülasyon ve Optimizasyon Tahmin Şeması Phu Tho Thao River Vu Quang Da Nehri Thao Nehri Lo Nehri Lo River Hoa Binh Kırmızı Nehir Trung Ha Ha Noi Red River Son Tay Duong River Duong Nehri Duong Nehri Thuong Cat Legend Discharge Debi Sınır boundary Koşulu Discharge Su Seviyesi Vs Sınır Water Koşulu level boundary Rezervuar Reservoir ve and HES Power plant Discharge Debi Hidrometrik hydrometric İstasyonu station Links Nehir Sistemi Hung Yen Şekil 4. Kırmızı Nehir Havzasının Tanımı Hoa Binh Rezervuarı nın temel özellikleri: - Baraj Seviyesi: 123 m - Ölü Depolama Seviyesi: 80 m - Minimum işletme seviyesi: 75 m - Kurulu Güç: 1,920 MW - Türbinlerdeki maksimum debi: 2,400 m3/s - Rezervuar Seviyeleri: Şekil 5

7 İ. K. Tunçok 285 Şekil 5. Hoa Binh Rezervuar Seviyeleri Hoa Binh rezervuar sistemi 1990 yılından beri işletmede olmasına rağmen havza genelinde sosyal farkılıklar ve bunun getirdiği farklı ihtiyaçlardan dolayı işletme politikalarının sürdürülebilir bir şekilde uygulanması mümkün olmamıştır. MIKE teknolojileri kullanılarak havza ölçeğinde şu bütçesinin oluşturulmasını takiben nehir sistemlerinin yerüstü ve yeraltı su akışlarını değerlendirerek oluşturulan simülasyon modelleri rezervuardaki salınım politikalarının temelini oluşturur. Bu modellerin oluşturulmasında kullanılan temel veriler rezervuar depolama seviyeleri, hidrometerolojik koşullar ve mevsimsel koşullardır. Bunu takiben rezervuar işletme politikalarının optimal bir çerçeve içinde incelenmesi için SCE algoritması kullanılır. Simülasyon modellerinin Optimizasyon modelleri ile entegrasyonu çerçevesinde oluşturulan sistemin farklı aşamaları Şekil 6 de özetlenmiştir. Öncelikle veri tabanındaki hodrometeorolojik veriler ve kontrol değişkenlerinin ilk değerleri kullanılarak farklı hedefler açısından optimizasyon hedefleri değerlendirilir. Bunu takiben temel hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı test edilir. Temel hedeflere ulaştıran parametreler sistemimiz açısından optimal çözüm noktası kabul edilir. Temel hedefe ulaşılana dek optimizasyon modeli yeni verilerin oluşturulması için kullanılır ve işletme politikaları çerçevesinde incelenir (Ngo, L. L., 2006). Bu işletme çerçevesi içinde oluşturulan alternatif stratejiler HES hedefleri ve taşkın kontrol hedefleri göz önüne alındığında, kullanılmakta olan işletme noktasından daha etkin çözümler oluşmuştur (Şekil 7). Bu alternatif çözümler farklı hedefler açısından da en dengeli optimum noktanın tesbit edilmesini sağlar (Ngo, L. L., 2007). SONUÇ Klasik işletme politikaları sistem analizlerinin entegre bir çerçeve içinde yapılmasına imkan vermemektedir. Havza sistemlerinin gerçekçi bir şekilde modellenip bunu takiben etkin işletme

8 286 Entegre Havza İdaresi Çerçevesinde Baraj İşletmeciliği politikalarının oluşturulması için simülasyon modellerinin entegre havza idaresi çerçevesinde değerlendirilmesi ve işletme politikalarının optimizasyon metodları kullanılarak belirlenmesi gerekmektedir. Hoa Binh Rezervuar sisteminde yapılan uygulamalar HES (Şekil 8) ve Taşkın kontrol (Şekil 9) hedefleri açısından değerlendirildiğinde simülasyon modelleri ve optimizasyon metodlarının entegrasyonu sonucu ortaya çıkan dengeli optimum değerleri ile klasik işletme noktaları karşılaştırıldığında çok daha etkin çözümler oluşturulmasını sağladığı tesbit edilmiştir. Veri İşletme politikaları çerçevesinde rezervuar ve nehir Simülasyon Modellerinin uygulanması İşletme Politikalari Optimizasyon Hedeflerinin Değerlendirilmesi Temel Hedeflere Ulaşıldımı? HAYIR Optimizasyon Modeli kullanılarak yeni Kontrol Değişkenlerinin belirlenmesi EVET Optimal Politika Belirlendi Şekil 6. Hoa Binh Rezervuari Simülasyon ve Optimizasyon Modelleri

9 İ. K. Tunçok 287 Şekil 7. Optimal Çözüm Noktaları HES (milyon kwh) 5500 İşletme 5000 Dengeli Opt Yıl Şekil 8. Taşkın mevsiminde HES üretimi

10 288 Entegre Havza İdaresi Çerçevesinde Baraj İşletmeciliği Rezervuar Seviyesi İşletme Dengeli Opt Yıl Şekil 9. Taşkın mevsiminin sonunda Rezervuar seviyesi KAYNAKLAR 1. Chen, L., Real time genetic algorithm optimization of long term reservoir Operation, Journal of the American Water Resources Association, 39(5): , DHI Water & Environment, AUTOCAL - Auto Calibration Tool. User guide, Denmark, 2005a. 3. DHI Water & Environment, MIKE 11 - A modelling system for Rivers and Channels, Denmark, 2005b. 4. EİEİ, Türkiye de Hidrolektrik Enerji Potansiyelinin Proje Seviyelerine Göre Dağılımı, Harmancıoğlu, N. ve Alpaslan, N., Su kaynakları yönetiminde Entegre Yaklaşımlar, TMMOB, Türkiye İnşaat Mühendisliği XIV. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı, s , Izmir, IPCC, Third Assessment Report on Climatic Change, Cambridge University, John, L., Optimal operation of multireservoir system: State-of-the-Art review, Water Resources Planning and Management, 130(2): , Ngo, L. L., Madsen H. ve Rosbjerg D., Simulation and optimisation modelling approach for operation of the Hoa Binh reservoir, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Ngo, L. L., Madsen H., Rosbjerg D. ve Pedersen C. B., Implementation and Comparison of Reservoir Operation Strategies for the Hoa Binh Reservoir, Vietnam using the Mike 11 Model, Water Resources Management, ISSN: , 2007.

11 İ. K. Tunçok Tuncok, I. K., L. W. Mays, and J. Briscoe, Water Resources Management in Developing Countries and the Role of World Bank, 29th Annual Water Resources Planning and Management Conference, ASCE, Tempe, Arizona, 1999a. 11. Tuncok, I. K., and L. W. Mays, Feedback Method of Control for Estuary Management, Water Resources Management, 13(5), , 1999b. 12. Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB), Türkiye Ulusal Meteorolojik ve Hidrolojik Afetler Programı, Ankara, 2003.

12

ENTEGRE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ENTEGRE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ ENTEGRE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ Nilgün B. HARMANCIOĞLU(*), Ali GÜL(**), Okan FISTIKOĞLU(***) GİRİŞ Günümüzde su kaynaklarının yönetimi giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Bu olgunun temelinde, karşılaşılan

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Türkiye de Hidroelektrik Enerji ve HES Uygulamalarına Genel Bakış

Türkiye de Hidroelektrik Enerji ve HES Uygulamalarına Genel Bakış Murat Gökdemir Murat İhsan Kömürcü Taylan Ulaş Evcimen İMO Su Yapıları Kurulu Türkiye de Hidroelektrik Enerji ve HES Uygulamalarına Genel Bakış 1. Hidroelektrik Enerji Hidroelektrik enerji, suyun potansiyel

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

HİDROELEKTRİK ÜRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ KILAVUZ SÜRDÜRÜLEBİLİR HİDROELEKTRİK İÇİN ÇEVRESEL AKIŞ KILAVUZU

HİDROELEKTRİK ÜRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ KILAVUZ SÜRDÜRÜLEBİLİR HİDROELEKTRİK İÇİN ÇEVRESEL AKIŞ KILAVUZU HİDROELEKTRİK ÜRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ KILAVUZ TR 2014 SÜRDÜRÜLEBİLİR HİDROELEKTRİK İÇİN ÇEVRESEL AKIŞ KILAVUZU SÜRDÜRÜLEBİLİR HİDROELEKTRİK İÇİN ÇEVRESEL AKIŞ KILAVUZU

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون الدولي في موضوع

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU ORSAM Rapor No: 44 MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

Ömür Devri Maliyet Analizi Yaklaşımı ve Savunma Projelerine Uygulamaları

Ömür Devri Maliyet Analizi Yaklaşımı ve Savunma Projelerine Uygulamaları Ömür Devri Maliyet Analizi Yaklaşımı ve Savunma Projelerine Uygulamaları Zeynep IŞIN, SSM Teknolojik ve ekonomik gelişmeler, tedarik maliyetlerindeki artışlar, bütçe kısıtlamaları, küresel rekabet gibi

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

KAR HİDROLOJİSİ KONFERANSI

KAR HİDROLOJİSİ KONFERANSI T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ VIII. Bölge Müdürlüğü 5. DÜNYA SU FORUMU BÖLGESEL HAZIRLIK SÜRECİ DSİ YURTİÇİ BÖLGESEL SU TOPLANTILARI KAR HİDROLOJİSİ KONFERANSI BİLDİRİ

Detaylı

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar 1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar Öğrenme Hedefleri Bu bölümü okuduktan sonra, 1. Proje yönetiminin işlevini, önemini, kapsamını, ilişkilerini açıklayabilirsiniz, 2. Projeleri tanımlama,

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

ÖNSÖZ 02 ENERJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 03 FUNDAMENTAL PİYASA MODELLEMESİ 03 OPERASYONEL PİYASA SİMÜLASYONU 04 EKONOMİK VE TEKNİK ANALİZ 06

ÖNSÖZ 02 ENERJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 03 FUNDAMENTAL PİYASA MODELLEMESİ 03 OPERASYONEL PİYASA SİMÜLASYONU 04 EKONOMİK VE TEKNİK ANALİZ 06 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 02 ENERJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 03 FUNDAMENTAL PİYASA MODELLEMESİ 03 OPERASYONEL PİYASA SİMÜLASYONU 04 EKONOMİK VE TEKNİK ANALİZ 06 FİNANSAL MODELLEME 07 SEÇİLMİŞ REFERANSLARIMIZ 08

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması 22 Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması Uzay KARAHALİL*, Selahattin KÖSE, Durmuş Ali ÇELİK, Ali KÜÇÜMEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN Tezin Enstitüye

Detaylı

HAVZA KİRLİLİĞİ KONFERANSI. Gümüldür / İZMİR. Düzenleyen DSİ II. Bölge Müdürlüğü

HAVZA KİRLİLİĞİ KONFERANSI. Gümüldür / İZMİR. Düzenleyen DSİ II. Bölge Müdürlüğü HAVZA KİRLİLİĞİ KONFERANSI Gümüldür / İZMİR Düzenleyen DSİ II. Bölge Müdürlüğü DÜZENLEME KURULU Onursal Başkan Haydar KOÇAKER DSİ Genel Müdürü Başkan Ayhan SARIYILDIZ DSİ II. Bölge Müdürü Üyeler Aslı ERDENİR

Detaylı

Türkiye'den Kıbrıs'a Barış Nehri

Türkiye'den Kıbrıs'a Barış Nehri ÜLKELERARASI SU TRANSFERİ Türkiye'den Kıbrıs'a Barış Nehri Rapor No:6 Hidropolitik Akademi 2014 Rapor No: 6 Kıbrıs a Akan Barış Nehri ÜLKELERARASI SU TRANSFERİ 2 RAPOR NO: 6 Raporun Adı:Türkiye den Kıbrıs

Detaylı

BĠNALARDA ENERJĠ SĠMULASYONLARI ĠÇĠN VERĠ TOPLAMA LĠSTELERĠ ARACILIĞIYLA VERĠ YÖNETĠMĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI

BĠNALARDA ENERJĠ SĠMULASYONLARI ĠÇĠN VERĠ TOPLAMA LĠSTELERĠ ARACILIĞIYLA VERĠ YÖNETĠMĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI BĠNALARDA ENERJĠ SĠMULASYONLARI ĠÇĠN VERĠ TOPLAMA LĠSTELERĠ ARACILIĞIYLA VERĠ YÖNETĠMĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI Meltem BAYRAKTAR Tobias SCHULZE Zerrin YILMAZ ÖZET Binaların enerji, ekonomi ve sürdürülebilirlik

Detaylı

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslar Topluluğu Bakanlığı için Hazırlanan Rapor Ricardo-AEA/R/ED58689 Yayın 2 Tarih

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 1. GİRİŞ 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa

Detaylı