TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU. PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU. PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI"
  • Oz Atan
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI HAZĠRAN 2009

2 PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL HÜKÜMLER.. 3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE 2 TANIMLAR II. FUTBOLCULARIN STATÜLERĠ MADDE 3 PROFESYONEL FUTBOLCULAR MADDE 4 - AMATÖR FUTBOLCULAR....4 MADDE 5 - AMATÖR FUTBOLCUNUN PROFESYONEL OLMASI MADDE 6 AMATÖRLÜK STATÜSÜNÜN YENĠDEN KAZANILMASI MADDE 7 FAAL FUTBOLCULUĞUN SONA ERMESĠ MADDE 8 YABANCI FUTBOLCULAR...5 MADDE 9 -FUTBOLCULARIN MĠLLĠ TAKIMA ÇAĞIRILMASI...5 MADDE 10 MĠLLĠ FUTBOLCULARA KARġI YÜKÜMLÜLÜKLER...5 III. FUTBOLCULARIN TRANSFERĠ ve TESCĠLĠ MADDE 11 TRANSFER ve TESCĠL.6 MADDE 12 - TRANSFER YASAĞI.6 MADDE 13 TRANSFER ve TESCĠL DÖNEMĠ 7 MADDE 14 - TESCĠL BAġVURUSU...7 MADDE 15 GEÇĠCĠ TRANSFER..8 MADDE 16 YETĠġTĠRME TAZMĠNATI...8 MADDE 17 KÜÇÜK FUTBOLCULARIN KORUNMASI...9 MADDE18 AKADEMĠLERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ.9 IV. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEġMESĠ.. 9 MADDE 19 GENEL ESASLAR MADDE 20 SÖZLEġMENĠN ĠBRAZI Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 1

3 MADDE 21 ÜCRET.. 10 MADDE 22 - SÖZLEġMEDEN DOĞAN UYUġMAZLIKLAR MADDE 23 ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERĠN KULÜPLER ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ V. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 11 MADDE 24 - KULÜPLERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ MADDE 25 - FUTBOLCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ VI. SÖZLEġMENĠN SONA ERMESĠ ve SONUÇLARI MADDE 26- KARġILIKLI SONA ERDĠRME MADDE 27- KULÜBÜN FESĠH HAKKI MADDE 28 - FUTBOLCUNUN FESĠH HAKKI MADDE 29 FESĠH USULÜ.. 13 MADDE 30 SPORTĠF CEZALAR VII. SON HÜKÜMLER MADDE 31 ARABULUCULUK..14 MADDE 32 TALĠMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER..14 MADDE 33 YÜRÜRLÜK...15 MADDE 34 YÜRÜTME...15 MADDE 35 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 16 GEÇĠCĠ MADDE GEÇĠCĠ MADDE GEÇĠCĠ MADDE EKLER EK-1- YETĠġTĠRME TAZMĠNATININ HESAPLANMASI VE ÖDENMESĠ EK- 2- TAAHHÜTNAME (KULÜPLER ĠÇĠN)..19 EK- 3- TAAHHÜTNAME (FUTBOLCULAR ĠÇĠN)..20 Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 2

4 I. GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - AMAÇ Bu talimat, profesyonel futbolcuların transferlerini, çalıģma Ģartlarını ve kulüpler ile profesyonel futbolcuların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacı ile düzenlenmiģtir. MADDE 2 - TANIMLAR Bu talimattaki; a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu'nu, b) KULÜP: Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuģ ve TFF tarafından tescil edilmiģ dernek veya Ģirketleri, c) TRANSFER: Futbolcunun ilk kez profesyonel sözleģme imzalamasını, mevcut kulübünden baģka bir kulüp ile sözleģme imzalamasını veya geçici olarak kulüp değiģtirmesini, d) TRANSFER ve TESCĠL DÖNEMĠ: Futbolcuların kulüplere tescil iģlemlerinin yapılabileceği dönemi, e) ÜCRET: Profesyonel futbolcunun sözleģmedeki edimleri karģılığı hak kazandığı para ve para ile ölçülebilir diğer değerleri, f) SEZON: Liglerin ilk resmi müsabakası ile son resmi müsabakasının oynandığı tarihler arasındaki süreyi, g) VĠZE: SözleĢmesi devam eden futbolcuların tescilli oldukları kulüp adına transfer ve tescil dönemleri ile bağlı kalınmaksızın, her sezon oynama uygunluğunun ve lisansının verilmesini, h) KORUMA DÖNEMĠ: Profesyonel futbolcunun 28 yaģından önce imzaladığı sözleģmelerin yürürlüğe girmesini takip eden (önce gelen esas alınmak Ģartıyla) üç yıllık veya üç sezonluk dönemi ya da profesyonel futbolcunun 28 yaģından sonra imzaladığı sözleģmelerin yürürlüğe girmesini takip eden (önce gelen esas alınmak Ģartıyla) iki yıllık veya iki sezonluk dönemi, i) SÖZLEġME: Örneği TFF tarafından hazırlanan tip profesyonel futbolcu sözleģmesini veya geçici transfer sözleģmesini, j) AKADEMĠ: Asıl ve uzun vadede amacı, futbolcuların uzun vadeli eğitimlerini gerekli antrenman tesisleri ve altyapının temini yoluyla sağlamak olan organizasyonu veya bağımsız tüzel kiģiyi. Bu tanım esasen, anılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, futbol antrenman merkezlerini, futbol kamplarını ve futbol okullarını ve benzerlerini kapsar. k) PROFESYONEL TAKIM: Profesyonel liglere tescil edilen kulüplerin, bu liglere katılan takımlarını, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 3

5 ifade eder. II. FUTBOLCULARIN STATÜLERĠ MADDE 3 - PROFESYONEL FUTBOLCULAR Bir kulüple yazılı sözleģme yapmıģ olan ve kendisine futbol faaliyetleri kapsamında yaptığı harcamalardan daha fazla miktarda ödeme yapılan futbolcudur. MADDE 4 - AMATÖR FUTBOLCULAR (1) Madde 3 te belirtilen tanımın dıģında kalan tüm futbolcular amatör futbolcu olarak kabul edilirler. (2) Bir maç ile ilgili gerçekleģen ulaģım, konaklama, malzeme, sigorta, beslenme ve antrenman giderlerinin karģılanması futbolcunun amatör statüsünü bozmaz. (3) Profesyonel takımlar, resmi lig ve kupa müsabakalarında amatör futbolcu oynatamazlar. MADDE 5 - AMATÖR FUTBOLCUNUN PROFESYONEL OLMASI (1) Amatör bir futbolcu, 15 yaģını doldurmuģ olması kaydıyla, bu talimat hükümlerine uygun olarak profesyonel futbolcu statüsünü kazanabilir. 18 yaģın altındaki amatör futbolcuların profesyonel statüye geçiģlerinde, adına tescilli oldukları kulübün yazılı muvafakatının alınması zorunludur. (2) Kulüpler, en az 12 ay süre ile kendisinde tescilli olan amatör futbolcuları ile tescil dönemleriyle sınırlı olmaksızın profesyonel sözleģme imzalayabilirler. Profesyonellikten amatörlüğe dönüģ yapan futbolcular bu haktan yararlanamazlar. (3) Birinci transfer ve tescil döneminde bir kulüp adına tescili yapılan amatör futbolcuların ikinci transfer ve tescil döneminde profesyonelliğe geçmeleri için futbolcunun yaģına bakılmaksızın, mevcut amatör tescil iģleminden kulübü ile karģılıklı olarak vazgeçmeleri zorunludur. MADDE 6 AMATÖRLÜK STATÜSÜNÜN YENĠDEN KAZANILMASI (1) Profesyonel futbolcuların herhangi bir tazminat ödemeden amatör statüsünü yeniden kazanabilmesi için kulübü ile olan sözleģmesinin süresinin hitamı veya haklı sebeple fesih ya da karģılıklı mutabakatla sona ermesi gerekir. SözleĢmenin haksız feshi hallerine iliģkin tarafların tazminat hakkı saklıdır. Her halükarda, futbolcunun profesyonel statüde oynamıģ olduğu en son resmi müsabakadan en az 30 günlük bir süre geçmesi Ģarttır. (2) Amatör futbolcular için belirlenen tescil dönemlerinin birinde amatörlüğe dönüģ yapan futbolcular, takip eden ilk transfer ve tescil döneminde yeniden profesyonelliğe geçiģ yapamazlar. (3) Amatörlük statüsüne dönüģ yapan futbolcunun 30 ay içerisinde yeniden profesyonellik statüsünü kazanması durumunda; yeni kulübü iģbu talimatın 16. maddesine ve Ek-1 hükümlerine uygun olarak yetiģtirme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ancak bu halde, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 4

6 futbolcunun amatör statüsünü kazandığı kulübün yetiģtirme tazminatı talep etme hakkı yoktur. (4) SözleĢmesi devam eden profesyonel futbolcuların tescilli oldukları kulübün profesyonel ligden amatör lige düģmesi halinde, kulübe tescilli profesyonel futbolcular, sözleģme sürelerinin sonuna kadar aynı kulüpte profesyonel statülerini korurlar. Bu süre içerisinde tarafların sözleģmesel yükümlülükleri devam eder. MADDE 7 FAAL FUTBOLCULUĞUN SONA ERMESĠ (1) SözleĢme sürelerinin sonunda faal futbolculuklarını bitiren profesyonel futbolcular ve futbol faaliyetlerine son veren amatör futbolcular TFF nezdinde, son oynadıkları kulüp adına 30 ay süreyle tescilli kalmaya devam ederler. (2) Bu süre, futbolcunun kayıtlı olduğu kulüpte oynadığı son resmi müsabakadan itibaren baģlar. (3) Futbolcu bahsi geçen 30 aylık dönem içerisinde yeniden profesyonel futbolcu olarak sözleģme yaptığı takdirde, yeni kulübü iģbu talimatın 16. maddesine ve Ek-1 hükümlerine uygun olarak yetiģtirme tazminatı ödemekle yükümlüdür. MADDE 8 YABANCI FUTBOLCULAR Yabancı uyruklu profesyonel futbolcuların hangi Ģartlarda ve hangi liglerde oynayacağını TFF belirler. TFF, bu belirlemeyle birlikte her bir kulübün oynatabileceği yabancı uyruklu futbolcu sayısını da birinci transfer ve tescil döneminden önce ilan eder. MADDE 9 FUTBOLCULARIN MĠLLĠ TAKIMA ÇAĞIRILMASI (1) Türk Milli Takımları nın, müsabakaları ile hazırlık çalıģmalarına katılacak futbolcuların çağrıları TFF tarafından kulüplerine faks yolu da dâhil olmak üzere yazılı olarak yapılır ve bu çağrılar TFF nin resmi internet sitesi adresinde yayınlanır. (2) FIFA Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı EK 1 inde yer alan Futbolcuların Milli Takımlara Katılmalarına Ġzin Verilmesi ne iliģkin hükümlere uyulması zorunludur. MADDE 10 MĠLLĠ FUTBOLCULARA KARġI YÜKÜMLÜLÜKLER Türk Milli Takımları na çağrılan futbolcuların; a) Kampa ve maçlara katılmak için gerekli ulaģım ve konaklama giderleri, b) Maç veya antrenman esnasında meydana gelecek hastalık veya sakatlık sebebi ile TFF Sağlık Kurulu tarafından uygun bulunan tedavi giderleri, c) TFF tarafından uygun görülmesi halinde milli takım futbolcuları ve kulüplerine özendirme amacıyla yapılacak yardımlar, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 5

7 d) Türk Milli Takımlarının yapacakları antrenman, maç veya seyahatlerde futbolcuların kısmi ya da daimi maluliyetlerine veya ölümlerine neden olacak kazalara karģı yaptırılacak sigortaların primleri, TFF tarafından ödenir. III. FUTBOLCULARIN TRANSFERĠ ve TESCĠLĠ MADDE 11 TRANSFER ve TESCĠL (1) Bir futbolcunun, bir kulüpte profesyonel veya amatör olarak oynayabilmesi için bağlı olduğu kulübü adına TFF nezdinde tescil edilmiģ olması zorunludur. (2) TFF tarafından düzenlenen müsabakalara ancak tescil edilmiģ futbolcular katılabilirler. Futbolcu, tescil iģlemiyle FIFA, UEFA ve TFF nin statü ve talimatlarına tabi olacağını kabul eder. (3) Bir futbolcu için, aynı anda birden fazla kulüp adına lisans verilemez. (4) Futbolcular aynı sezon içerisinde, sözleģme yenileme ve vize iģlemleri de dâhil olmak üzere, en fazla iki kulübe tescil edilebilirler. Aynı sezon içerisinde iki kulübe tescil edilen futbolcunun kulüplerden birinin resmi müsabakalarında oynamaması halinde tescil dönemleri içerisinde üçüncü bir kulübe transfer ve tesciline izin verilir. (5) Bir sezon içerisinde aynı ligdeki iki kulübe tescil edilerek her iki kulübün resmi müsabakasında oynamıģ olan futbolcuların, üçüncü bir kulübe tesciline ve müsabakalara katılmasına, oynadığı ligden farklı bir lige transferi halinde izin verilir. (6) Lisans iģlemlerinde, yaģ tashihleri dikkate alınmaz. Tescil sürelerinin hesaplanmasında TFF Bölge Müdürlüklerinin onay tarihi esas alınır. (7) Uluslararası transferlerde FIFA düzenlemeleri esas alınır. MADDE 12 - TRANSFER YASAĞI (1) Kulüpler transfer ettikleri futbolcuların sözleģmelerinin tescilini talep ederken, TFF ye, kulüplere, futbolculara, teknik adamlara, sağlık personeline, lisanslı futbolcu temsilcilerine, lisanslı müsabaka organizatörlerine, kulüp çalıģanlarına, TFF Yönetim Kurulu ile TFF Yargı Kurulları, mahkemeler, FIFA veya UEFA Yargı Kurulları ile CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) tarafından hükmedilen kesinleģmiģ kararlardan (...) 1 kaynaklanan vadesi geçmiģ borçlarının ödendiğine veya alacaklılar tarafından transfere muvafakat edildiğine dair belgeyi ibraz etmek zorundadır. (2) Kulüpler transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiģ borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiģ belge ibraz etmek zorundadır. 1 Bu fıkrada yer alan "... veya itiraz ve dava olmaksızın kesinleşmiş icra takiplerinden..." bölümü Tahkim Kurulu'nun tarihli E.2015/155 -K.2015/162, E.2015/156 -K.2015/163ve E.2015/158 -K.2015/164 sayılı kararları ile iptal edilmiģtir. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 6

8 (3) TFF ye, kulüplere ve futbolcu temsilcilerine kesinleģmiģ borcu olan futbolcular, teknik adamlar, lisanslı futbolcu temsilcileri, müsabaka organizatörleri ile sözleģmelerini TFF' ye ibraz etmekle zorunlu olan diğer kiģiler, vize iģlemlerinin veya yeni sözleģme tescillerinin yapılabilmesi için 1. fıkrada sayılan merciiler tarafından hükmedilen kesinleģmiģ kararlardan (...) 2 kaynaklanan ve vadesi geçmiģ borçlarının ödendiğine veya alacaklılar tarafından vize ve tescile muvafakat edildiğine dair belge ibraz etmek zorundadır. (4) Birinci fıkrada sayılan merciler tarafından hükmedilen kesinleģmiģ kararlar (...) 3 nedeniyle transfer yasağı uygulanabilmesi için, Sosyal güvenlik Kurumu ve Vergi Daireleri haricindeki alacaklıların TFF ye yazılı talepte bulunmaları zorunludur. (5) Bu madde kapsamında transfer yasağı uygulanması, diğer talimatlar gereğince yaptırım uygulanmasına engel değildir. MADDE 13 TRANSFER ve TESCĠL DÖNEMĠ (1) Futbolcular, ancak TFF tarafından belirlenen transfer ve tescil dönemleri içinde tescil edilebilirler. Uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası nın tescil dönemi içerisinde talep edilmiģ olması halinde, istisnai olarak transfer ve tescil dönemleri dıģında da tescil edilebilir. (2) Sezon içerisinde yalnızca iki adet transfer ve tescil dönemi mevcuttur. Transfer ve tescil iģlemlerinin yapılacağı tarihler, her sezon için birinci transfer döneminden önce TFF tarafından tespit ve ilan edilir. MADDE 14 - TESCĠL BAġVURUSU (1) Profesyonel futbolcunun bir kulüp adına tescil edilebilmesi ve lisans verilebilmesi için aģağıdaki belgelerin kulüp tarafından TFF ye sunulması zorunludur: a) Taraflarınca imzalanan sözleģme (SözleĢmenin yabancı dilde sunulması halinde noter yeminli Türkçe çevirisi) b) Kulübü temsile yetkili kiģileri gösterir noter tasdikli imza sirküleri, c) Futbolcunun, imza tarihinden en geç 30 gün önce düzenlenmiģ ve ilgili kulüple yapacağı sözleģmede kullanılacağına iliģkin açıklamayı da içeren noter tasdikli imza beyannamesi, d) TFF tarafından her yıl tespit edilen tescil ve vize iģlemleri sırasında TFF Sosyal Yardım ve DayanıĢma Vakfı hesabına yatırılması gereken bedele iliģkin makbuzu, 2 Bu fıkrada yer alan "... veya itiraz ve dava olmaksızın kesinleşmiş icra takiplerinden..." bölümü Tahkim Kurulu'nun tarihli E.2015/155 -K.2015/162, E.2015/156 -K.2015/163ve E.2015/158 -K.2015/164 sayılı kararları ile iptal edilmiģtir. 3 Bu fıkrada yer alan "... veya itiraz ve dava olmaksızın kesinleşmiş icra takiplerinden..." bölümü Tahkim Kurulu'nun tarihli E.2015/155 -K.2015/162, E.2015/156 -K.2015/163ve E.2015/158 -K.2015/164 sayılı kararları ile iptal edilmiģtir. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 7

9 e) Tescil ve vize iģlemleri sırasında TFF tarafından belirlenecek iģlem giderinin yatırıldığına dair makbuzu, f) Talimatın 12. maddesinde belirtilen borçsuzluk veya muvafakat belgesi, g) TFF tarafından istenecek diğer belgeleri. (2) Futbolcunun vekili aracılığı ile sözleģme imzalaması halinde, vekilin 1. fıkranın c bendinde belirtilen içeriği haiz imza beyannamesi ibraz etmesi zorunludur. (3) Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin ibraz edilmemesi halinde, sözleģmeler tescil edilmez ve lisans verilmez. Ancak bu maddenin f bendinde belirtilen belgenin ibraz edilmemesi halinde, diğer belgeler mevcut ise kulübün yalnızca sözleģmesi sona eren veya devam eden kendi futbolcuları ve son 12 ay süre ile kendisinde tescilli olan amatör futbolcuları ile imzalayacakları profesyonel futbolcu sözleģmeleri tescil edilir, diğer sözleģmeler tescil edilmez ve lisans verilmez. MADDE 15 GEÇĠCĠ TRANSFER (1) Profesyonel futbolcu, ancak kendisi ve ilgili kulüpler arasında akdedilecek yazılı bir sözleģme ile asıl kulübünden baģka bir kulübe geçici olarak transfer edilebilir. (2) Geçici transfer sözleģmesinin asgari süresi iki transfer ve tescil dönemi arasındaki süredir. (3) Futbolcunun geçici transfer sözleģmesinin sona ererek asıl kulübüne geri dönmesi halinde, geçici olarak yapılan tescil ile asıl kulübüne dönüģünde yapılan tescil, tek tescil olarak kabul edilir. (4) Geçici transfer sözleģmesinin sona ermesi halinde, futbolcu, ancak transfer ve tescil dönemleri içinde asıl kulübüne yeniden tescil edilebilir. (5) Geçici transfer sözleģmesinde sportif rekabeti ve futbolcunun katılacağı müsabakaları sınırlandıran hükümler bulunamaz. MADDE 16 YETĠġTĠRME TAZMĠNATI (1) Futbolcuların eğitimi ve yetiģtirilmesi yaģları arasında gerçekleģir. YetiĢtirme tazminatının hesaplanmasında TFF kayıtları esas alınır ve hesaplama eğitimin fiilen baģladığı tarihten itibaren yapılır. (2) YetiĢtirme tazminatının hesabında kulüpler, yetiģtirme yatırımlarına göre dört ayrı kategoriye ayrılır. TFF, her yıl birinci transfer ve tescil döneminden önce kulüplerin dâhil olduğu kategorileri ve bu kategorilerin sezonluk yetiģtirme tazminatı miktarlarını tespit ve ilan eder. (3) YetiĢtirme tazminatının ilgili kulüplerin rızasıyla belirlenmesi ve ödenmesi esas olup, bu husustaki uyuģmazlıklar, münhasıran UyuĢmazlık Çözüm Kurulu tarafından karara bağlanır. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 8

10 (4) Tazminat kural olarak 23 yaģın doldurulmasına kadar futbolcunun profesyonel olarak yapacağı tüm transferlerinde ödenir. Geçici transferlerde futbolcuyu geçici olarak transfer eden kulüp bu döneme denk gelen yetiģtirme tazminatına hak kazanır. (5) Hesaplamalarda, kulüplerin ilgili transferin yapıldığı tarihte bulundukları kategorileri esas alınır. (6) YetiĢtirme tazminatının mevcudiyeti, fesih tazminatının uygulanmasına engel teģkil etmez. SözleĢmenin kulüp tarafından haksız veya futbolcu tarafından haklı sebeple feshi halinde, söz konusu kulüp yetiģtirme tazminatına hak kazanamaz. (7) YetiĢtirme tazminatının hesabında yaģ tashihleri dikkate alınmaz. (8) Futbolcunun 23 yaģını doldurulması halinde kulüp değiģtirmelerinde yetiģtirme tazminatı ödenmez. (9) YetiĢtirme tazminatının hesaplanması ve ödenmesine iliģkin esaslar iģbu talimatın Ek 1 inde belirlenmiģtir. MADDE 17 KÜÇÜK FUTBOLCULARIN KORUNMASI (1) 18 yaģını doldurmamıģ futbolcular, uluslararası transfer yapamazlar. (2) Ancak, küçük futbolcunun kanuni temsilcilerinin transfer olunacak kulübün bulunduğu ülkeye futbolla ilgisi olmayan bir sebeple taģınmıģ olmaları halinde veya futbolcunun Türkiye sınırına 50 km. den daha kısa bir mesafede ikamet etmesi ve komģu ülke Federasyonu na tescilli kulübün tesislerinin Türkiye sınırına 50 km. den daha kısa bir mesafede olması halinde uluslararası transfere izin verilebilir. (3) Bu madde hükümleri, daha önce hiçbir kulübe tescil edilmemiģ olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olmayan küçük futbolcular için de geçerlidir. (4) Bu madde çerçevesinde ortaya çıkan uyuģmazlıklar, FIFA nın ilgili organları tarafından çözülür. (5) Bu maddenin 2. fıkrası uyarınca gerçekleģtiren bütün uluslararası transferler ile 3.fıkrası uyarınca ilk kez yapılan tüm tescillerde FIFA Futbolcuların Statüleri ve Transferleri Talimatı nın 19. maddesi 4. fıkrası uygulanır. MADDE 18 AKADEMĠLERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (1) Kendisiyle hukuki, mali veya fiili bağlantıları olan bir akademi iģleten kulüpler, akademiye iģtirak eden küçükleri, TFF ye tescil ettirmek zorundadırlar. (2) Bir kulüple hukuki, mali veya fiili bağlantısı olmayan tüm akademiler ilgili kategorideki yerel ve/veya ulusal Ģampiyonaya katılan bir kulüp kurmak ve bünyelerindeki, tüm futbolcuları TFF ye tescil ettirmek zorundadırlar. Ayrıca, akademiye yetiģtirme amacıyla iģtirak eden tüm küçüklerin TFF ye tescil edilmesi zorunludur. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 9

11 (3) TFF kendisine akademiler veya kulüpler tarafından tescil ettirilen küçüklerin isimlerini ve doğum tarihlerini içeren bir sicil oluģturur. (4) Yabancı küçüklerin tescili hakkında ayrıca 17. madde hükümleri uygulanır. (5) Futbolcuların tescili ile birlikte, kulüpler ve futbolcular, FIFA, UEFA ve TFF Statü lerine ve düzenlemelerine uyacaklarını, futbolun ahlaki prensiplerini gözeteceklerini ve teģvik edeceklerini taahhüt ederler. IV. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEġMESĠ MADDE 19 GENEL ESASLAR (1) Tarafların imzaladıkları sözleģmeyi TFF ye tescil ettirmeleri zorunludur. (2) SözleĢmenin süresi en fazla beģ yıl olarak belirlenir. Ancak 18 yaģın altındaki futbolcular ile imzalanacak olan sözleģmelerin süresi üç yıldan fazla olamaz. (3) Her halükarda sözleģmelerin bitiģ tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. SözleĢme bitiģ tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleģmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamıģ sayılır. (4) Futbolcu ile sözleģme imzalayan kulüp bu sözleģmenin geçerliliğini, sağlık muayenesinin olumlu sonuçlanması veya çalıģma izni alınmıģ olması koģuluna bağlayamaz. (5) Tarafların birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, sözleģmede gösterilen adreslerine iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Taraflar adreslerinde olabilecek değiģiklikleri, iadeli taahhütlü bir mektupla birbirlerine ve TFF ye bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleģmede yer alan adreslere yapılan tebligat geçerli sayılır. (6) Mevcut kulübüyle sözleģmesi devam eden profesyonel bir futbolcuyla sözleģme imzalama niyetinde olan kulüp, futbolcuyla görüģmelere baģlamadan önce futbolcunun sözleģmesel iliģkisi devam eden kulübünün iznini yazılı olarak almak zorundadır. Yazılı izin almaksızın görüģmelere baģlayan kulüp, futbolcu, futbolcu temsilcisi ve diğer kiģiler hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. MADDE 20 SÖZLEġMENĠN ĠBRAZI (1) SözleĢmelerin, imzalandıkları transfer ve tescil dönemi içerisinde ilgili kulüp tarafından TFF ye sunulması zorunludur. Futbolcu da aynı sürede sözleģmeyi TFF ye sunma hakkına sahiptir. (2) Futbolcu ile mevcut kulübü transfer ve tescil dönemi ile bağlı kalmaksızın sözleģme imzalayabilir. Bu sözleģmenin imza tarihini takip eden ilk transfer ve tescil döneminin sonuna kadar TFF ye sunulması ve kulüp tarafından tescil ettirilmesi zorunludur. (3) Mevcut kulüp ile imzalanan yeni sözleģmenin tescili esnasında, imzalandığında yürürlükte olan sözleģmenin bakiye süresi ile yeni sözleģmenin süresi birlikte dikkate alınır ve toplam sürenin beģ yılı aģması halinde yeni sözleģme, toplamda beģ yılı aģmayan kısım Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 10

12 için tescil edilir. Ancak, yürürlükte olan sözleģme sezon sonunda sona erecek ise, mevcut kulüple beģ yıl süreli olarak yapılan yeni sözleģme tescil edilir. (4) Bir futbolcunun aynı sezon için birden fazla kulüp ile sözleģme yapması halinde herhangi bir kulüp adına tescil yapılmaz. UyuĢmazlığın taraflar arasında ilgili transfer ve tescil dönemi içerisinde çözüme kavuģturulamaması halinde futbolcu, ilgili transfer ve tescil döneminin baģlangıcından itibaren 12 ay süreyle hiçbir kulüpte oynayamayacağı gibi ikinci sözleģmeyi yapan kulüp hakkında da Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. MADDE 21 - ÜCRET Ücret, sözleģmede belirlenmesi zorunlu olan ve futbolcuya aylık asgari ücret tutarının altında olmamak kaydıyla ödenen tutardır. MADDE 22 - SÖZLEġMEDEN DOĞAN UYUġMAZLIKLAR Profesyonel futbolcu sözleģmesinden doğan her türlü uyuģmazlık ile kulüplerin futbolcularına verdikleri para cezalarından doğan uyuģmazlıklar münhasıran UyuĢmazlık Çözüm Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararlara karģı Tahkim Kurulu'na baģvurulabilir. MÜKERRER MADDE 22- GECĠKMĠġ ÖDEMELER (1) Kulüpler imzaladıkları profesyonel futbolcu sözleģmeleri ve transfer sözleģmelerinde belirtilen Ģartlar uyarınca, futbolcularına ve diğer kulüplere karģı olan mali yükümlülüklerine uymakla yükümlüdür. (2) SözleĢmeden doğan haklı bir gerekçe olmaksızın, mali yükümlülüklerinden kaynaklanan ödemelerini 30 günden daha uzun bir süre geciktiren kulüplere, bu maddenin 4. fıkrasında belirtilen yaptırımlar uygulanabilir. (3) Bu madde kapsamında bir kulübün gecikmiģ ödemesi bulunduğunun kabulü için, alacaklının (futbolcu veya kulüp) gecikmiģ alacağına iliģkin, borçlu kulübe noter onaylı yazılı bir ihtar çekmesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi için en az on günlük bir süre tanımıģ olması zorunludur. (4) UyuĢmazlık Çözüm Kurulu, bu madde kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüplere aģağıda belirtilen yaptırımları uygulamaya yetkilidir: a) ihtar, b) kınama, c) para cezası, d) bir veya iki tam ve birbirini takip eden transfer ve tescil dönemi boyunca ulusal veya uluslararası her hangi bir yeni futbolcu transfer ve tescil yasağı. (5) Bu maddede öngörülen yükümlülüğün ihlalinde borçlu kulübe: Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 11

13 a) ilk ihlalde ihtar, b) ikinci ihlalde kınama ve para cezası, c) üçüncü ihlalde, bir transfer ve tescil dönemi yeni bir futbolcu transfer ve tescil yasağı ve para cezası, d) ihlalin üçten fazla tekerrürü halinde iki transfer ve tescil dönemi yeni bir futbolcu transfer ve tescil yasağı ve para cezası, verilir. (6) Ġhlalin ağırlığına göre yukarıda belirtilen yaptırımlar ayrı ayrı veya birlikte uygulanabilir. (7) Ġhlalin tekrarı ağırlaģtırıcı sebep olarak varsayılır ve bu durumda daha ağır cezalar verilir. (8) Yukarıdaki, 4. fıkranın "d" bendi kapsamında verilen transfer ve tescil yasağının uygulanması altı aydan iki yıla kadar ertelenebilir. (9) Erteleme süresi içerisinde, transfer ve tescil yasağının ertelenmesinden faydalanan kulübün bu madde kapsamında baģka bir ihlalde bulunması halinde erteleme ortadan kalkar ve yetkili kurul, asıl yaptırımın uygulanmasına hükmeder. Ayrıca bu yaptırıma yeni ihlal için öngörülen yaptırım da eklenir. (10) Bu maddenin uygulanması, bu talimat kapsamında sözleģme iliģkisinin tek taraflı olarak feshedilmesi halinde öngörülen diğer önlemlerin uygulanmasına engel teģkil etmez. (11) Yukarıdaki fıkralar kapsamında gecikmiģ alacağı olan futbolcu veya kulüp, yazılı olarak UyuĢmazlık Çözüm Kurulu na baģvurarak borçlu kulüp hakkında yaptırım uygulanmasını talep edebilir. MADDE 23 ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERĠN KULÜPLER ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ (1) Hiçbir kulüp, baģka herhangi bir tarafa veya üçüncü kiģilere iģ ve transfer iliģkisi çerçevesinde bağımsızlığını, politikasını ve takımlarının performansını etkileme imkanı tanıyacak Ģekilde bir sözleģmesel iliģkiye giremez. (2) Bu hükmün kulüplerce ihlal edilmesi halinde, ilgili kulüp veya kulüpler hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanabilir. V. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERĠ MADDE 24 - KULÜPLERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Kulüpler, profesyonel futbolcu sözleģmesinin kendilerine yükledikleri edimlerin yanı sıra; a) Futbolcuların eğitimi ve sağlığı için uzman teknik adam ve sağlık personelini temin etmek, b) Futbol faaliyetlerinin gerektirdiği spor malzemelerini temin etmek, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 12

14 c) Kulüpler sezonun baģlamasından en geç bir hafta önce, bir sonraki sezon uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını TFF ye göndermek zorundadırlar. Kulüpler TFF ye tescil ettirdikleri ve uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını imza karģılığında futbolcuya teslim veya noter aracılığı ile tebliğ etmek, d) Futbolcularına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, tutarları ve noterden onanmıģ karar örnekleri ile birlikte, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde futbolcuya ve TFF ye bildirmek, e) Kadro dıģı bıraktıkları futbolculara, antrenman yapabilmeleri için en az bir antrenör nezaretinde hakkın kötüye kullanılması teģkil etmeyecek Ģekilde saha tahsis etmek ve antrenman koģullarını noter aracılığı ile futbolculara tebliğ etmek, f) Kulüpler, profesyonel futbolcularını yurt içinde ve dıģında yapacakları maçlarda, antrenmanlarda, antrenmanlara gidiģ ve geliģlerde, taģıt vasıtalarında meydana gelmesi muhtemel kazalar ve sakatlıklar için kısmi ve daimi maluliyet ve ölüm hallerine karģı TFF tarafından belirlenmiģ özel sigorta Ģirketlerine sigorta ettirmek ve gerçekleģen rizikoyu beģ günlük süre içerisinde özel sigorta Ģirketine bildirmek, g) Futbolcularının ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde askerlikle ilgili gerekli belgeleri futbolcusu ile birlikte hazırlayarak TFF ye sunmak zorundadırlar. MADDE 25 - FUTBOLCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Futbolcular, profesyonel futbolcu sözleģmesinin kendilerine yükledikleri edimlerin yanı sıra; a) Müsabakalara katılmak için kendisi tarafından yapılması gereken iģlemleri takip etmek ve tamamlamak, gerekli belgeleri temin etmek, b) TFF nin ve kulübün düzenlediği kurs, ders ve konferanslara katılmak, c) Hastalık veya sakatlık nedeni ile alınacak raporlarını, rapor tarihinden itibaren on gün içerisinde kulübüne ve TFF ye bildirmek, zorundadırlar. VI. SÖZLEġMENĠN SONA ERMESĠ ve SONUÇLARI MADDE 26 - KARġILIKLI SONA ERDĠRME KarĢılıklı sona erdirmenin kayıtlara iģlenebilmesi için buna iliģkin sözleģmenin aģağıda belirtilen belgelerle birlikte TFF ye ibrazı zorunludur: a) Kulübü temsile yetkili kiģileri belirleyen noter tasdikli imza sirküleri, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 13

15 b) Futbolcunun, imza tarihinden en geç 30 gün önce düzenlenmiģ ve ilgili kulüple yapacağı sona erdirme sözleģmesinde kullanılacağına iliģkin açıklamayı da içeren noter tasdikli imza beyannamesi, vekil aracılığı ile imzalanan karģılıklı sona erdirme sözleģmeleri için vekilinin imza beyannamesi. MADDE 27 - KULÜBÜN FESĠH HAKKI (1) Özellikle aģağıdaki haller sözleģmenin feshi için haklı neden teģkil eder: a) Futbolcunun futbol faaliyeti dıģında vaki hastalık veya istirahat halinin altı ayı aģması, b) Futbolcunun en az altı ay müddetle kesinleģmiģ hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası almıģ olması, c) Futbolcunun bu talimatın 25. maddesinde sayılan yükümlülüklerini ağır surette ihlal etmesi, d) Futbolcunun, Futbolcu Temsilcileri Talimatı na aykırı davranıģları nedeniyle kesinleģmiģ en az 4 resmi müsabakadan men cezası almıģ olması. (2) Futbolcu sözleģmeden kaynaklanan edimlerini ifada temerrüde düģtüğü takdirde, kulüp sözleģmesini feshetmek arzusunda ise, futbolcuya keģide edeceği bir ihtarname ile edimini uygun bir süre içerisinde yerine getirmesini bildirmek zorundadır. Futbolcu, söz konusu mehle rağmen edimlerini yerine getirmediği takdirde, kulüp mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleģmesini feshedebilir. MADDE 28 - FUTBOLCUNUN FESĠH HAKKI (1) Kulüp futbolcunun ücretlerini ödemekte temerrüde düģtüğü takdirde, futbolcu sözleģmesini feshetmek arzusunda ise, kulübüne ve bilgi için TFF ye noterden keģide edeceği bir ihtarname ile ücretinin 30 gün içerisinde ödenmesini bildirmek zorundadır. Kulüp, söz konusu mehle rağmen ücretini ödemediği takdirde, futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleģmesini feshedebilir. (2) Kulüp sözleģmeden kaynaklanan diğer edimlerini ifada temerrüde düģtüğü takdirde, futbolcu sözleģmesini feshetmek arzusunda ise, kulübe keģide edeceği bir ihtarname ile edimini uygun bir süre içerisinde yerine getirmesini bildirmek zorundadır. Kulüp, söz konusu mehle rağmen edimlerini yerine getirmediği takdirde, futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleģmesini feshedebilir. (3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen süreler futbolcu aleyhine değiģtirilemez. (4) TFF, kendisine 1. fıkra kapsamında gönderilen ihtarnameyi tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde faks ya da herhangi bir Ģekilde kulübe bildirir. 1. fıkra kapsamındaki süreler TFF bildirimi ya da noter ihtarından kulübe hangisi daha erken tebliğ edilmiģ ise onun tebliği tarihinden itibaren iģlemeye baģlar. Ayrıca TFF, kulübe yaptığı bildirimin tarihini gösterir belgeyi ihtarnameyi keģide eden futbolcuya ya da vekiline gönderir. (5) 23 yaģ üstü bir profesyonel futbolcu, sezon sonunda, kulübünün oynadığı resmi müsabakaların % 10 undan daha azında görevlendirildiği takdirde sözleģmesini sportif Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 14

16 haklı sebeple feshetme hakkına sahip olabilir. Böyle bir fesih, futbolcunun durumu ve somut olayın Ģartları göz önüne alınarak değerlendirilir. (6) Futbolcu, sportif haklı sebeple feshi kulübünün ilgili sezondaki son müsabakasından itibaren 15 gün içinde yapmak zorundadır. MADDE 29 FESĠH USULÜ (1) Fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, fesih açıklamasını noter kanalıyla bir ihbarname keģide etmek suretiyle gerçekleģtirmeli ve bu ihbarnamenin bir suretini bilgi için TFF ye göndermelidir. (2) TFF, anılan ihbarnamelerin suretlerini tebellüğ ettiğinde feshi kayıtlarına iģler ve bu iģlemi taraflara bildirir. (3) Fesih halinde futbolcu, ancak transfer olacağı kulübün feshin hukuki ve sportif cezai sonuçlarından müteselsilen sorumlu olduğunu kabul ettiğini belirten taahhütnameyi imzalaması halinde transfer olabilir. MADDE 30 SPORTĠF CEZALAR (1) Profesyonel futbolcu sözleģmelerinin koruma dönemleri içerisinde haklı bir sebebe dayanmadan feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğünün yanı sıra, haksız tarafa aģağıda belirlenen sportif cezalar uygulanır. (2) Haksız feshin yukarıda belirtilen koruma dönemlerinde futbolcular tarafından gerçekleģtirilmesi halinde futbolcuya altı ay süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilir. Ağırlatıcı sebeplerin varlığı halinde, söz konusu men cezasının süresi oniki aya çıkarılabilir. Bu sportif cezalar futbolcuya ve ilgili kulüplere tebliğ edilir ve tescilli olduğu kulübün; devre arasından sonraki ilk resmi müsabakasından, sezonun ikinci devresinde veya sezon bittikten sonra sportif cezanın verilmiģ olması halinde ise takip eden yeni sezonun ilk resmi müsabakasından itibaren infaza baģlanır. (3) Koruma döneminden sonra sözleģmenin herhangi bir haklı sebep veya sportif haklı sebep olmaksızın feshi sportif cezalara sebebiyet vermez. Bununla birlikte koruma dönemi dıģında, futbolcunun sözleģmesini tescil edildiği kulübün ilgili sezondaki son resmi maçından itibaren 15 gün içinde feshetmemesi halinde futbolcuya disiplin cezaları uygulanabilir. (4) Koruma dönemleri, sözleģme yenilendiğinde veya önceki sözleģmenin uzatılması hallerinde yeniden baģlar. (5) Koruma dönemi içerisinde futbolcuyu feshe yönelten veya sözleģmenin feshine neden olan kulüplere fesih tazminatı ödeme yükümlülüğünün yanı sıra sportif yaptırımlar da uygulanabilir. Önceki sözleģmesini haklı bir sebep olmaksızın sona erdiren profesyonel futbolcu ile sözleģme imzalayan kulübün aksi ispat edilmedikçe futbolcuyu sözleģmesini feshe yönelttiği varsayılır. Bu durumda, kulüp, iki transfer ve tescil dönemi boyunca yeni bir futbolcu transfer etmekten men edilir. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 15

17 (6) Profesyonel futbolcunun transferini kolaylaģtırmak amacıyla futbolcu ile kulübü arasıdaki sözleģmeyi feshe yöneltecek Ģekilde hareket eden kiģiler (kulüp yetkilileri, futbolcu temsilcileri, futbolcular, vs.) de cezalandırılırlar. (7) Sportif cezalar ancak talep üzerine münhasıran UyuĢmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilebilir. Bunun için, TFF tarafından bu talimatın 29. maddesi uyarınca yapılan bildirimi takip eden transfer ve tescil döneminin sonuna kadar UyuĢmazlık Çözüm Kurulu na müracaat edilmesi Ģarttır. Bu süre, hak düģürücü süre niteliğindedir. MADDE 31 ARABULUCULUK VII. SON HÜKÜMLER (1) Futbolla ilgili tüm uyuģmazlıklarda taraflar TFF den uyuģmazlığın çözümü için arabuluculuk yapmasını talep edebilirler. (2) Bu durumda, TFF diğer taraf ya da tarafları da dinleyerek ihtilafın halli için çaba gösterir. MADDE 32 TALĠMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER Bu talimatta hükme bağlanmamıģ olan hususlar hakkında TFF karar vermeye yetkilidir. MADDE 33 YÜRÜRLÜK Bu Talimat, TFF Yönetim Kurulu nun tarihli kararıyla kabul edilmiģ ve tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde ilan edilerek yürürlüğe girmiģtir. Bu talimatın 12. maddesine 3. ve 4. fıkralar eklenmiģtir. Ayrıca bu talimata, Geçici 2. Madde eklenmiģtir. Bu ek ve değiģiklikler, tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiģ ve tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Bu talimatın, 4. maddesinin 2. fıkrası değiģtirilmiģ; 6. maddesinin 1. fıkrası değiģtirilmiģ; 9. maddesinin 1. fıkrası değiģtirilmiģ; 9. maddesine 2. fıkra eklenmiģ; 10. maddesinin 1. fıkrası ve d bendi değiģtirilmiģ; 11. maddesinin 4 ve 5. fıkraları değiģtirilmiģ ve bu maddeye 6. fıkra eklenmiģ; 14. maddesinin 1. fıkrası c ve e bentleri ile 2. fıkrası değiģtirilmiģ; 16. maddesinin 4 ve 6. fıkraları değiģtirilmiģ; 17. maddesine 5. fıkra eklenmiģ; 19. maddesinin 4. fıkrası değiģtirilmiģ; 20. maddesinin 1. fıkrası değiģtirilmiģ; 25. maddesinin c bendi değiģtirilmiģ; 26. maddesinin b bendi değiģtirilmiģ; 28. maddesinin 4 ve 5. fıkraları değiģtirilmiģ; 30. maddesinin 2. fıkrası değiģtirilmiģ; EK-1 II/A nın 3. paragrafı ve II/B ve II/C nin 3. paragrafları çıkartılmıģ, bu değiģiklikler, tarihli ve 80 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiģ ve tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 98 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın 27. maddesinin 1. fıkrasına (d) bendi eklenmiģ; bu değiģiklik tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 16

18 TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 99 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın 12. maddesinin 1 ve 4. fıkraları değiģtirilmiģ ve ayrıca bu talimata geçici 3. madde eklenmiģ, yapılan bu değiģiklikler tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 6 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın, 12. maddesinin 1, 3 ve 4. fıkraları değiģtirilmiģ; 16. maddesinin 3. fıkrası değiģtirilmiģ; 22. maddesi değiģtirilmiģ; 25. maddesinin 1. fıkrasının d bendi çıkartılmıģ; 30. maddesinin 7. fıkrası değiģtirilmiģ; EK-2 nin 3. fıkrası değiģtirilmiģ ve EK-3 ün 3. fıkrası değiģtirilmiģ, yapılan bu değiģiklikler tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 11 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın, 2. maddesinin (i) bendi, 4. maddesinin 3. fıkrası, 11. maddesinin 4. ve 5. fıkraları, 14. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ile 3. fıkrası, 16. maddenin 6. fıkrası değiģtirilmiģ; 2. maddesine (k) bendi eklenmiģ ve bu değiģiklikler tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 27 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın, 2. maddesinin (g) bendi ile 14. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi değiģtirilmiģ ve bu değiģiklikler tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 58 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimata mükerrer 22. madde eklenmiģ ve bu değiģiklikler tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 60 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın 12. maddesi değiģtirilmiģ, Geçici 4. Madde eklenmiģ ve EK-1'in "I" bölümünün 1. Fıkrası değiģtirilmiģ ve bu değiģiklikler tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 3 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın 22. maddesi ve Mükerrer 22. maddesinin 4. ve 11. fıkralarının değiģtirilmesine, Mükerrer 22. maddenin 12. fıkrası çıkarılmasına ve EK-1'in "I" bölümünün, II bölümünün A, B ve C bentleri ile EK-2 nin 3. fıkrasının değiģtirilmesine ve EK- 3 ün 3. fıkrasının değiģtirilmesine karar verilmiģ olup, bu değiģiklikler tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. MADDE 34 - YÜRÜTME Bu talimatı TFF yürütür. MADDE 35 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER ĠĢbu talimatla, tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde ilan edilerek yürürlüğe giren Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı yürürlükten kaldırılmıģtır. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 17

19 GEÇĠCĠ MADDE 1 ĠĢbu talimatın yürürlüğe girmesinden önce TFF tarafından kayıtlarına iģlenmiģ fesihlerde, futbolcu baģka bir karara ihtiyaç duyulmaksızın, ancak transfer olacağı kulübün feshin hukuki ve sportif cezai sonuçlarından müteselsilen sorumlu olduğunu kabul ettiğini belirten taahhütnameyi imzalaması halinde transfer olabilir. GEÇĠCĠ MADDE 2 ĠĢbu talimat değiģikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce icra takibine konu edilmiģ kesinleģmiģ alacaklar bakımından yürürlüğü devam eden transfer yasakları, alacaklıların iģ bu talimat değiģikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beģ iģ günü içinde takipten feragat etmemeleri halinde kendiliğinden sona erer. GEÇĠCĠ MADDE 3 ĠĢbu talimatın 12. maddesinin 4. fıkrası değiģikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce icra takibine konu edilmiģ kesinleģmiģ alacaklar bakımından; alacaklıların iģbu değiģikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde takipten feragat ederek transfer yasağı konulmasını talep etmeleri halinde, bu alacaklar için transfer yasağı konulur ve karar TFF tarafından infaz edilir. GEÇĠÇĠ MADDE 4 Kulüplerin transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiģ borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiģ belge ibraz etme zorunluluğu; 2. Lig ve 3. Lig Kulüpleri için Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil dönemi baģlangıcından itibaren uygulanır. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 18

20 EKLER EK-1- YETĠġTĠRME TAZMĠNATININ HESAPLANMASI VE ÖDENMESĠ: YetiĢtirme tazminatı, amatör futbolcunun profesyonelliğe geçiģinde ve profesyonel statüsünü bozmadan yapacağı transferlerde ödenir. I Profesyonelliğe GeçiĢte Tazminatın Hesaplanması ve Ödenmesi: Futbolcunun ilk profesyonelliğe geçiģinde yetiģtirme tazminatı, futbolcuyu yetiģtiren kulüplerin kategorileri ve bu kategoriler için TFF tarafından belirlenmiģ sezonluk yetiģtirme tazminatı miktarı esas alınarak hesaplanır. Bununla birlikte, genç futbolculara ait yetiģtirme tazminatının yüksek seviyede saptanmaması için futbolcunun 12. yaģına girdiği ve 15. yaģını tamamladığı sezonun sonuna kadar olan dört sezonluk transfer ve tescil döneminde, kulüplerin kategorilerine bakılmaksızın dördüncü kategorinin sezonluk yetiģtirme tazminatı masraflarına dayanılarak yetiģtirme tazminatı hesaplanır. Bunun için futbolcuyu 12 yaģından itibaren yetiģtiren eski kulüplerin kategorilerindeki yetiģtirme tazminatı miktarı o kulüpteki amatör olarak tescilli olduğu sezon sayısı ile çarpılır. Aynı sezon içerisinde birden fazla kulübe tescili yapılmıģ amatör futbolcuların profesyonelliğe geçmeleri halinde, o sezon içerisinde sadece en son tescil edildiği kulübün yetiģtirme tazminatı talep etme hakkı vardır. Bu Ģekilde ortaya çıkan yetiģtirme tazminatı, ilgili kulüp veya kulüplere, futbolcu ile profesyonellik sözleģmesi imzalayan yeni kulüp tarafından sözleģmenin tescilinden önce ödenir veya bu kulüplere ödenmek üzere TFF nezdinde depo edilir. Tazminatı depo eden kulüp, bu tarihten itibaren 30 gün içinde, yetiģtirme tazminatı ödemekle yükümlü olmadığına dair kesinleģmiģ bir karar ibraz etmez veya feshin haklılığı veya haksızlığına dair bir dava açıldığını belgelemez ise depo edilen tazminat, diğer tarafa ödenir. Feshin haklılığı veya haksızlığına dair dava açılması halinde tazminat, davada verilecek kararın kesinleģmesine kadar depo edilerek karara uygun Ģekilde ilgili tarafa iade edilir veya ödenir. Söz konusu ödemenin yapıldığını gösteren belgeler TFF ye ibraz edilmedikçe sözleģme tescil edilmez. II- Futbolcunun Profesyonel Statüsünü Bozmadan Yapacağı Müteakip Transferlerde YetiĢtirme Tazminatının Hesaplanması ve Ödenmesi: A) Profesyonel futbolcunun alt kategoriden üst kategoride bir kulübe transfer olması halinde; 1) Eski kulübün söz konusu futbolcu için daha önce ödemiģ olduğu yetiģtirme tazminatı, 2) Ayrıca, eski kulübündeki tescil süresi ile futbolcunun transfer olduğu kulübün kategorisi için TFF tarafından belirlenmiģ sezonluk yetiģtirme tazminatının çarpımı ile ortaya çıkan futbolcunun son kulübündeki yetiģtirme tazminatı; yeni kulüp tarafından futbolcunun sözleģmesinin sona erdiği kulübe ödenir. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 19

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI AĞUSTOS 2010 TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ ve ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI İÇİNDEKİLER I. GENEL HÜKÜMLER.3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE

Detaylı

Sporcu Tescil Lisans ve Transfer Talimatı 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Sporcu Tescil Lisans ve Transfer Talimatı 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Sporcu Tescil Lisans ve Transfer Talimatı 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı; Hentbol müsabakalarına katılmak isteyen spor kulüpleri ile sporcuların uyacakları sporcu tescil, lisans,

Detaylı

FUTBOLCU TEMSĠLCĠLERĠ TALĠMATI I. GENEL HÜKÜMLER

FUTBOLCU TEMSĠLCĠLERĠ TALĠMATI I. GENEL HÜKÜMLER Madde 1 Amaç FUTBOLCU TEMSĠLCĠLERĠ TALĠMATI I. GENEL HÜKÜMLER Bu talimatın amacı, Futbolcu Temsilcisi Lisansı edinme şartları ile futbolcu temsilciliği faaliyetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER

KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER TANIMLAR BÖLÜM I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER MADDE 1 - AMAÇ 10 MADDE 2- KAPSAM 11 BÖLÜM II. KULÜP LĠSANS MADDE 3 LĠSANS SÜRECĠ 11 MADDE 4 DEĞERLENDĠRME

Detaylı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- AMAÇ...7 MADDE 2- KAPSAM...7 MADDE 3- DAYANAK......7 MADDE 4- TANIMLAR.....8-9 BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER MADDE 5- TEKNİK ADAMLARIN

Detaylı

ANTRENÖR YÖNERGESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 5. KURS DÜZENLEME

ANTRENÖR YÖNERGESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 5. KURS DÜZENLEME TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ANTRENÖR YÖNERGESİ 2010 2011 SEZONU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 4 4 4 4 4 5 KISIM 1 ANTRENÖR kurslari

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.010.06-010.06.02 21/06/2011 Konu: Ġcra takip haciz ve satıģ iģlemleri GENELGE 2011/53 BaĢkanlık Makamının 29/12/2010

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu Talimat, futbol müsabakalarının Uluslararası Futbol Oyun Kuralları na göre gerçekleşmesi amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 TANIMLAR Bu

Detaylı

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*)

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) 1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) (6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) Kanun No. 5582 Kabul tarihi : 21/2/2007

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI MADDE 1 - AMAÇ Bu Talimat, futbol müsabakalarının Uluslararası Futbol Oyun Kuralları na göre gerçekleşmesi amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 TANIMLAR

Detaylı

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, amatör ve profesyonel futbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını,

Detaylı

2012 2013 SEZONU GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER

2012 2013 SEZONU GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM 2012 2013 SEZONU GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER Bu Statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin genç futbolcu gelişim programları dâhilinde, futbolcularının

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

2014 2015 SEZONU COCA-COLA GELĠġĠM LĠGLERĠ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER

2014 2015 SEZONU COCA-COLA GELĠġĠM LĠGLERĠ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM 2014 2015 SEZONU COCA-COLA GELĠġĠM LĠGLERĠ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER Bu Statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin genç futbolcu gelişim programları dâhilinde, futbolcularının

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER Tanımlar 6 Bölüm I. Başlangıç Hükümleri Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10 Bölüm II. Kulüp Lisans Madde 3 İstisnalar politikası 11 Madde 4

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ) 1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz.

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1 TEKLĠF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1.Taraflar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk

Detaylı

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, TFF bünyesinde teknik adamlar için açılacak kurs, seminer ve sertifika programlarında standardı sağlamak, talimatın

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz.

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 3 Teklif Dosyası ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI Bulsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılı Tarıma Dayalı Sanayinin

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aģağıda

Detaylı

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası 1. Ekler listesi SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı