TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU. PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU. PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI"
  • Oz Atan
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI HAZĠRAN 2009

2 PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL HÜKÜMLER.. 3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE 2 TANIMLAR II. FUTBOLCULARIN STATÜLERĠ MADDE 3 PROFESYONEL FUTBOLCULAR MADDE 4 - AMATÖR FUTBOLCULAR....4 MADDE 5 - AMATÖR FUTBOLCUNUN PROFESYONEL OLMASI MADDE 6 AMATÖRLÜK STATÜSÜNÜN YENĠDEN KAZANILMASI MADDE 7 FAAL FUTBOLCULUĞUN SONA ERMESĠ MADDE 8 YABANCI FUTBOLCULAR...5 MADDE 9 -FUTBOLCULARIN MĠLLĠ TAKIMA ÇAĞIRILMASI...5 MADDE 10 MĠLLĠ FUTBOLCULARA KARġI YÜKÜMLÜLÜKLER...5 III. FUTBOLCULARIN TRANSFERĠ ve TESCĠLĠ MADDE 11 TRANSFER ve TESCĠL.6 MADDE 12 - TRANSFER YASAĞI.6 MADDE 13 TRANSFER ve TESCĠL DÖNEMĠ 7 MADDE 14 - TESCĠL BAġVURUSU...7 MADDE 15 GEÇĠCĠ TRANSFER..8 MADDE 16 YETĠġTĠRME TAZMĠNATI...8 MADDE 17 KÜÇÜK FUTBOLCULARIN KORUNMASI...9 MADDE18 AKADEMĠLERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ.9 IV. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEġMESĠ.. 9 MADDE 19 GENEL ESASLAR MADDE 20 SÖZLEġMENĠN ĠBRAZI Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 1

3 MADDE 21 ÜCRET.. 10 MADDE 22 - SÖZLEġMEDEN DOĞAN UYUġMAZLIKLAR MADDE 23 ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERĠN KULÜPLER ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ V. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 11 MADDE 24 - KULÜPLERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ MADDE 25 - FUTBOLCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ VI. SÖZLEġMENĠN SONA ERMESĠ ve SONUÇLARI MADDE 26- KARġILIKLI SONA ERDĠRME MADDE 27- KULÜBÜN FESĠH HAKKI MADDE 28 - FUTBOLCUNUN FESĠH HAKKI MADDE 29 FESĠH USULÜ.. 13 MADDE 30 SPORTĠF CEZALAR VII. SON HÜKÜMLER MADDE 31 ARABULUCULUK..14 MADDE 32 TALĠMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER..14 MADDE 33 YÜRÜRLÜK...15 MADDE 34 YÜRÜTME...15 MADDE 35 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 16 GEÇĠCĠ MADDE GEÇĠCĠ MADDE GEÇĠCĠ MADDE EKLER EK-1- YETĠġTĠRME TAZMĠNATININ HESAPLANMASI VE ÖDENMESĠ EK- 2- TAAHHÜTNAME (KULÜPLER ĠÇĠN)..19 EK- 3- TAAHHÜTNAME (FUTBOLCULAR ĠÇĠN)..20 Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 2

4 I. GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - AMAÇ Bu talimat, profesyonel futbolcuların transferlerini, çalıģma Ģartlarını ve kulüpler ile profesyonel futbolcuların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacı ile düzenlenmiģtir. MADDE 2 - TANIMLAR Bu talimattaki; a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu'nu, b) KULÜP: Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuģ ve TFF tarafından tescil edilmiģ dernek veya Ģirketleri, c) TRANSFER: Futbolcunun ilk kez profesyonel sözleģme imzalamasını, mevcut kulübünden baģka bir kulüp ile sözleģme imzalamasını veya geçici olarak kulüp değiģtirmesini, d) TRANSFER ve TESCĠL DÖNEMĠ: Futbolcuların kulüplere tescil iģlemlerinin yapılabileceği dönemi, e) ÜCRET: Profesyonel futbolcunun sözleģmedeki edimleri karģılığı hak kazandığı para ve para ile ölçülebilir diğer değerleri, f) SEZON: Liglerin ilk resmi müsabakası ile son resmi müsabakasının oynandığı tarihler arasındaki süreyi, g) VĠZE: SözleĢmesi devam eden futbolcuların tescilli oldukları kulüp adına transfer ve tescil dönemleri ile bağlı kalınmaksızın, her sezon oynama uygunluğunun ve lisansının verilmesini, h) KORUMA DÖNEMĠ: Profesyonel futbolcunun 28 yaģından önce imzaladığı sözleģmelerin yürürlüğe girmesini takip eden (önce gelen esas alınmak Ģartıyla) üç yıllık veya üç sezonluk dönemi ya da profesyonel futbolcunun 28 yaģından sonra imzaladığı sözleģmelerin yürürlüğe girmesini takip eden (önce gelen esas alınmak Ģartıyla) iki yıllık veya iki sezonluk dönemi, i) SÖZLEġME: Örneği TFF tarafından hazırlanan tip profesyonel futbolcu sözleģmesini veya geçici transfer sözleģmesini, j) AKADEMĠ: Asıl ve uzun vadede amacı, futbolcuların uzun vadeli eğitimlerini gerekli antrenman tesisleri ve altyapının temini yoluyla sağlamak olan organizasyonu veya bağımsız tüzel kiģiyi. Bu tanım esasen, anılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, futbol antrenman merkezlerini, futbol kamplarını ve futbol okullarını ve benzerlerini kapsar. k) PROFESYONEL TAKIM: Profesyonel liglere tescil edilen kulüplerin, bu liglere katılan takımlarını, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 3

5 ifade eder. II. FUTBOLCULARIN STATÜLERĠ MADDE 3 - PROFESYONEL FUTBOLCULAR Bir kulüple yazılı sözleģme yapmıģ olan ve kendisine futbol faaliyetleri kapsamında yaptığı harcamalardan daha fazla miktarda ödeme yapılan futbolcudur. MADDE 4 - AMATÖR FUTBOLCULAR (1) Madde 3 te belirtilen tanımın dıģında kalan tüm futbolcular amatör futbolcu olarak kabul edilirler. (2) Bir maç ile ilgili gerçekleģen ulaģım, konaklama, malzeme, sigorta, beslenme ve antrenman giderlerinin karģılanması futbolcunun amatör statüsünü bozmaz. (3) Profesyonel takımlar, resmi lig ve kupa müsabakalarında amatör futbolcu oynatamazlar. MADDE 5 - AMATÖR FUTBOLCUNUN PROFESYONEL OLMASI (1) Amatör bir futbolcu, 15 yaģını doldurmuģ olması kaydıyla, bu talimat hükümlerine uygun olarak profesyonel futbolcu statüsünü kazanabilir. 18 yaģın altındaki amatör futbolcuların profesyonel statüye geçiģlerinde, adına tescilli oldukları kulübün yazılı muvafakatının alınması zorunludur. (2) Kulüpler, en az 12 ay süre ile kendisinde tescilli olan amatör futbolcuları ile tescil dönemleriyle sınırlı olmaksızın profesyonel sözleģme imzalayabilirler. Profesyonellikten amatörlüğe dönüģ yapan futbolcular bu haktan yararlanamazlar. (3) Birinci transfer ve tescil döneminde bir kulüp adına tescili yapılan amatör futbolcuların ikinci transfer ve tescil döneminde profesyonelliğe geçmeleri için futbolcunun yaģına bakılmaksızın, mevcut amatör tescil iģleminden kulübü ile karģılıklı olarak vazgeçmeleri zorunludur. MADDE 6 AMATÖRLÜK STATÜSÜNÜN YENĠDEN KAZANILMASI (1) Profesyonel futbolcuların herhangi bir tazminat ödemeden amatör statüsünü yeniden kazanabilmesi için kulübü ile olan sözleģmesinin süresinin hitamı veya haklı sebeple fesih ya da karģılıklı mutabakatla sona ermesi gerekir. SözleĢmenin haksız feshi hallerine iliģkin tarafların tazminat hakkı saklıdır. Her halükarda, futbolcunun profesyonel statüde oynamıģ olduğu en son resmi müsabakadan en az 30 günlük bir süre geçmesi Ģarttır. (2) Amatör futbolcular için belirlenen tescil dönemlerinin birinde amatörlüğe dönüģ yapan futbolcular, takip eden ilk transfer ve tescil döneminde yeniden profesyonelliğe geçiģ yapamazlar. (3) Amatörlük statüsüne dönüģ yapan futbolcunun 30 ay içerisinde yeniden profesyonellik statüsünü kazanması durumunda; yeni kulübü iģbu talimatın 16. maddesine ve Ek-1 hükümlerine uygun olarak yetiģtirme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ancak bu halde, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 4

6 futbolcunun amatör statüsünü kazandığı kulübün yetiģtirme tazminatı talep etme hakkı yoktur. (4) SözleĢmesi devam eden profesyonel futbolcuların tescilli oldukları kulübün profesyonel ligden amatör lige düģmesi halinde, kulübe tescilli profesyonel futbolcular, sözleģme sürelerinin sonuna kadar aynı kulüpte profesyonel statülerini korurlar. Bu süre içerisinde tarafların sözleģmesel yükümlülükleri devam eder. MADDE 7 FAAL FUTBOLCULUĞUN SONA ERMESĠ (1) SözleĢme sürelerinin sonunda faal futbolculuklarını bitiren profesyonel futbolcular ve futbol faaliyetlerine son veren amatör futbolcular TFF nezdinde, son oynadıkları kulüp adına 30 ay süreyle tescilli kalmaya devam ederler. (2) Bu süre, futbolcunun kayıtlı olduğu kulüpte oynadığı son resmi müsabakadan itibaren baģlar. (3) Futbolcu bahsi geçen 30 aylık dönem içerisinde yeniden profesyonel futbolcu olarak sözleģme yaptığı takdirde, yeni kulübü iģbu talimatın 16. maddesine ve Ek-1 hükümlerine uygun olarak yetiģtirme tazminatı ödemekle yükümlüdür. MADDE 8 YABANCI FUTBOLCULAR Yabancı uyruklu profesyonel futbolcuların hangi Ģartlarda ve hangi liglerde oynayacağını TFF belirler. TFF, bu belirlemeyle birlikte her bir kulübün oynatabileceği yabancı uyruklu futbolcu sayısını da birinci transfer ve tescil döneminden önce ilan eder. MADDE 9 FUTBOLCULARIN MĠLLĠ TAKIMA ÇAĞIRILMASI (1) Türk Milli Takımları nın, müsabakaları ile hazırlık çalıģmalarına katılacak futbolcuların çağrıları TFF tarafından kulüplerine faks yolu da dâhil olmak üzere yazılı olarak yapılır ve bu çağrılar TFF nin resmi internet sitesi adresinde yayınlanır. (2) FIFA Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı EK 1 inde yer alan Futbolcuların Milli Takımlara Katılmalarına Ġzin Verilmesi ne iliģkin hükümlere uyulması zorunludur. MADDE 10 MĠLLĠ FUTBOLCULARA KARġI YÜKÜMLÜLÜKLER Türk Milli Takımları na çağrılan futbolcuların; a) Kampa ve maçlara katılmak için gerekli ulaģım ve konaklama giderleri, b) Maç veya antrenman esnasında meydana gelecek hastalık veya sakatlık sebebi ile TFF Sağlık Kurulu tarafından uygun bulunan tedavi giderleri, c) TFF tarafından uygun görülmesi halinde milli takım futbolcuları ve kulüplerine özendirme amacıyla yapılacak yardımlar, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 5

7 d) Türk Milli Takımlarının yapacakları antrenman, maç veya seyahatlerde futbolcuların kısmi ya da daimi maluliyetlerine veya ölümlerine neden olacak kazalara karģı yaptırılacak sigortaların primleri, TFF tarafından ödenir. III. FUTBOLCULARIN TRANSFERĠ ve TESCĠLĠ MADDE 11 TRANSFER ve TESCĠL (1) Bir futbolcunun, bir kulüpte profesyonel veya amatör olarak oynayabilmesi için bağlı olduğu kulübü adına TFF nezdinde tescil edilmiģ olması zorunludur. (2) TFF tarafından düzenlenen müsabakalara ancak tescil edilmiģ futbolcular katılabilirler. Futbolcu, tescil iģlemiyle FIFA, UEFA ve TFF nin statü ve talimatlarına tabi olacağını kabul eder. (3) Bir futbolcu için, aynı anda birden fazla kulüp adına lisans verilemez. (4) Futbolcular aynı sezon içerisinde, sözleģme yenileme ve vize iģlemleri de dâhil olmak üzere, en fazla iki kulübe tescil edilebilirler. Aynı sezon içerisinde iki kulübe tescil edilen futbolcunun kulüplerden birinin resmi müsabakalarında oynamaması halinde tescil dönemleri içerisinde üçüncü bir kulübe transfer ve tesciline izin verilir. (5) Bir sezon içerisinde aynı ligdeki iki kulübe tescil edilerek her iki kulübün resmi müsabakasında oynamıģ olan futbolcuların, üçüncü bir kulübe tesciline ve müsabakalara katılmasına, oynadığı ligden farklı bir lige transferi halinde izin verilir. (6) Lisans iģlemlerinde, yaģ tashihleri dikkate alınmaz. Tescil sürelerinin hesaplanmasında TFF Bölge Müdürlüklerinin onay tarihi esas alınır. (7) Uluslararası transferlerde FIFA düzenlemeleri esas alınır. MADDE 12 - TRANSFER YASAĞI (1) Kulüpler transfer ettikleri futbolcuların sözleģmelerinin tescilini talep ederken, TFF ye, kulüplere, futbolculara, teknik adamlara, sağlık personeline, lisanslı futbolcu temsilcilerine, lisanslı müsabaka organizatörlerine, kulüp çalıģanlarına, TFF Yönetim Kurulu ile TFF Yargı Kurulları, mahkemeler, FIFA veya UEFA Yargı Kurulları ile CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) tarafından hükmedilen kesinleģmiģ kararlardan (...) 1 kaynaklanan vadesi geçmiģ borçlarının ödendiğine veya alacaklılar tarafından transfere muvafakat edildiğine dair belgeyi ibraz etmek zorundadır. (2) Kulüpler transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiģ borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiģ belge ibraz etmek zorundadır. 1 Bu fıkrada yer alan "... veya itiraz ve dava olmaksızın kesinleşmiş icra takiplerinden..." bölümü Tahkim Kurulu'nun tarihli E.2015/155 -K.2015/162, E.2015/156 -K.2015/163ve E.2015/158 -K.2015/164 sayılı kararları ile iptal edilmiģtir. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 6

8 (3) TFF ye, kulüplere ve futbolcu temsilcilerine kesinleģmiģ borcu olan futbolcular, teknik adamlar, lisanslı futbolcu temsilcileri, müsabaka organizatörleri ile sözleģmelerini TFF' ye ibraz etmekle zorunlu olan diğer kiģiler, vize iģlemlerinin veya yeni sözleģme tescillerinin yapılabilmesi için 1. fıkrada sayılan merciiler tarafından hükmedilen kesinleģmiģ kararlardan (...) 2 kaynaklanan ve vadesi geçmiģ borçlarının ödendiğine veya alacaklılar tarafından vize ve tescile muvafakat edildiğine dair belge ibraz etmek zorundadır. (4) Birinci fıkrada sayılan merciler tarafından hükmedilen kesinleģmiģ kararlar (...) 3 nedeniyle transfer yasağı uygulanabilmesi için, Sosyal güvenlik Kurumu ve Vergi Daireleri haricindeki alacaklıların TFF ye yazılı talepte bulunmaları zorunludur. (5) Bu madde kapsamında transfer yasağı uygulanması, diğer talimatlar gereğince yaptırım uygulanmasına engel değildir. MADDE 13 TRANSFER ve TESCĠL DÖNEMĠ (1) Futbolcular, ancak TFF tarafından belirlenen transfer ve tescil dönemleri içinde tescil edilebilirler. Uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası nın tescil dönemi içerisinde talep edilmiģ olması halinde, istisnai olarak transfer ve tescil dönemleri dıģında da tescil edilebilir. (2) Sezon içerisinde yalnızca iki adet transfer ve tescil dönemi mevcuttur. Transfer ve tescil iģlemlerinin yapılacağı tarihler, her sezon için birinci transfer döneminden önce TFF tarafından tespit ve ilan edilir. MADDE 14 - TESCĠL BAġVURUSU (1) Profesyonel futbolcunun bir kulüp adına tescil edilebilmesi ve lisans verilebilmesi için aģağıdaki belgelerin kulüp tarafından TFF ye sunulması zorunludur: a) Taraflarınca imzalanan sözleģme (SözleĢmenin yabancı dilde sunulması halinde noter yeminli Türkçe çevirisi) b) Kulübü temsile yetkili kiģileri gösterir noter tasdikli imza sirküleri, c) Futbolcunun, imza tarihinden en geç 30 gün önce düzenlenmiģ ve ilgili kulüple yapacağı sözleģmede kullanılacağına iliģkin açıklamayı da içeren noter tasdikli imza beyannamesi, d) TFF tarafından her yıl tespit edilen tescil ve vize iģlemleri sırasında TFF Sosyal Yardım ve DayanıĢma Vakfı hesabına yatırılması gereken bedele iliģkin makbuzu, 2 Bu fıkrada yer alan "... veya itiraz ve dava olmaksızın kesinleşmiş icra takiplerinden..." bölümü Tahkim Kurulu'nun tarihli E.2015/155 -K.2015/162, E.2015/156 -K.2015/163ve E.2015/158 -K.2015/164 sayılı kararları ile iptal edilmiģtir. 3 Bu fıkrada yer alan "... veya itiraz ve dava olmaksızın kesinleşmiş icra takiplerinden..." bölümü Tahkim Kurulu'nun tarihli E.2015/155 -K.2015/162, E.2015/156 -K.2015/163ve E.2015/158 -K.2015/164 sayılı kararları ile iptal edilmiģtir. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 7

9 e) Tescil ve vize iģlemleri sırasında TFF tarafından belirlenecek iģlem giderinin yatırıldığına dair makbuzu, f) Talimatın 12. maddesinde belirtilen borçsuzluk veya muvafakat belgesi, g) TFF tarafından istenecek diğer belgeleri. (2) Futbolcunun vekili aracılığı ile sözleģme imzalaması halinde, vekilin 1. fıkranın c bendinde belirtilen içeriği haiz imza beyannamesi ibraz etmesi zorunludur. (3) Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin ibraz edilmemesi halinde, sözleģmeler tescil edilmez ve lisans verilmez. Ancak bu maddenin f bendinde belirtilen belgenin ibraz edilmemesi halinde, diğer belgeler mevcut ise kulübün yalnızca sözleģmesi sona eren veya devam eden kendi futbolcuları ve son 12 ay süre ile kendisinde tescilli olan amatör futbolcuları ile imzalayacakları profesyonel futbolcu sözleģmeleri tescil edilir, diğer sözleģmeler tescil edilmez ve lisans verilmez. MADDE 15 GEÇĠCĠ TRANSFER (1) Profesyonel futbolcu, ancak kendisi ve ilgili kulüpler arasında akdedilecek yazılı bir sözleģme ile asıl kulübünden baģka bir kulübe geçici olarak transfer edilebilir. (2) Geçici transfer sözleģmesinin asgari süresi iki transfer ve tescil dönemi arasındaki süredir. (3) Futbolcunun geçici transfer sözleģmesinin sona ererek asıl kulübüne geri dönmesi halinde, geçici olarak yapılan tescil ile asıl kulübüne dönüģünde yapılan tescil, tek tescil olarak kabul edilir. (4) Geçici transfer sözleģmesinin sona ermesi halinde, futbolcu, ancak transfer ve tescil dönemleri içinde asıl kulübüne yeniden tescil edilebilir. (5) Geçici transfer sözleģmesinde sportif rekabeti ve futbolcunun katılacağı müsabakaları sınırlandıran hükümler bulunamaz. MADDE 16 YETĠġTĠRME TAZMĠNATI (1) Futbolcuların eğitimi ve yetiģtirilmesi yaģları arasında gerçekleģir. YetiĢtirme tazminatının hesaplanmasında TFF kayıtları esas alınır ve hesaplama eğitimin fiilen baģladığı tarihten itibaren yapılır. (2) YetiĢtirme tazminatının hesabında kulüpler, yetiģtirme yatırımlarına göre dört ayrı kategoriye ayrılır. TFF, her yıl birinci transfer ve tescil döneminden önce kulüplerin dâhil olduğu kategorileri ve bu kategorilerin sezonluk yetiģtirme tazminatı miktarlarını tespit ve ilan eder. (3) YetiĢtirme tazminatının ilgili kulüplerin rızasıyla belirlenmesi ve ödenmesi esas olup, bu husustaki uyuģmazlıklar, münhasıran UyuĢmazlık Çözüm Kurulu tarafından karara bağlanır. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 8

10 (4) Tazminat kural olarak 23 yaģın doldurulmasına kadar futbolcunun profesyonel olarak yapacağı tüm transferlerinde ödenir. Geçici transferlerde futbolcuyu geçici olarak transfer eden kulüp bu döneme denk gelen yetiģtirme tazminatına hak kazanır. (5) Hesaplamalarda, kulüplerin ilgili transferin yapıldığı tarihte bulundukları kategorileri esas alınır. (6) YetiĢtirme tazminatının mevcudiyeti, fesih tazminatının uygulanmasına engel teģkil etmez. SözleĢmenin kulüp tarafından haksız veya futbolcu tarafından haklı sebeple feshi halinde, söz konusu kulüp yetiģtirme tazminatına hak kazanamaz. (7) YetiĢtirme tazminatının hesabında yaģ tashihleri dikkate alınmaz. (8) Futbolcunun 23 yaģını doldurulması halinde kulüp değiģtirmelerinde yetiģtirme tazminatı ödenmez. (9) YetiĢtirme tazminatının hesaplanması ve ödenmesine iliģkin esaslar iģbu talimatın Ek 1 inde belirlenmiģtir. MADDE 17 KÜÇÜK FUTBOLCULARIN KORUNMASI (1) 18 yaģını doldurmamıģ futbolcular, uluslararası transfer yapamazlar. (2) Ancak, küçük futbolcunun kanuni temsilcilerinin transfer olunacak kulübün bulunduğu ülkeye futbolla ilgisi olmayan bir sebeple taģınmıģ olmaları halinde veya futbolcunun Türkiye sınırına 50 km. den daha kısa bir mesafede ikamet etmesi ve komģu ülke Federasyonu na tescilli kulübün tesislerinin Türkiye sınırına 50 km. den daha kısa bir mesafede olması halinde uluslararası transfere izin verilebilir. (3) Bu madde hükümleri, daha önce hiçbir kulübe tescil edilmemiģ olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olmayan küçük futbolcular için de geçerlidir. (4) Bu madde çerçevesinde ortaya çıkan uyuģmazlıklar, FIFA nın ilgili organları tarafından çözülür. (5) Bu maddenin 2. fıkrası uyarınca gerçekleģtiren bütün uluslararası transferler ile 3.fıkrası uyarınca ilk kez yapılan tüm tescillerde FIFA Futbolcuların Statüleri ve Transferleri Talimatı nın 19. maddesi 4. fıkrası uygulanır. MADDE 18 AKADEMĠLERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (1) Kendisiyle hukuki, mali veya fiili bağlantıları olan bir akademi iģleten kulüpler, akademiye iģtirak eden küçükleri, TFF ye tescil ettirmek zorundadırlar. (2) Bir kulüple hukuki, mali veya fiili bağlantısı olmayan tüm akademiler ilgili kategorideki yerel ve/veya ulusal Ģampiyonaya katılan bir kulüp kurmak ve bünyelerindeki, tüm futbolcuları TFF ye tescil ettirmek zorundadırlar. Ayrıca, akademiye yetiģtirme amacıyla iģtirak eden tüm küçüklerin TFF ye tescil edilmesi zorunludur. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 9

11 (3) TFF kendisine akademiler veya kulüpler tarafından tescil ettirilen küçüklerin isimlerini ve doğum tarihlerini içeren bir sicil oluģturur. (4) Yabancı küçüklerin tescili hakkında ayrıca 17. madde hükümleri uygulanır. (5) Futbolcuların tescili ile birlikte, kulüpler ve futbolcular, FIFA, UEFA ve TFF Statü lerine ve düzenlemelerine uyacaklarını, futbolun ahlaki prensiplerini gözeteceklerini ve teģvik edeceklerini taahhüt ederler. IV. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEġMESĠ MADDE 19 GENEL ESASLAR (1) Tarafların imzaladıkları sözleģmeyi TFF ye tescil ettirmeleri zorunludur. (2) SözleĢmenin süresi en fazla beģ yıl olarak belirlenir. Ancak 18 yaģın altındaki futbolcular ile imzalanacak olan sözleģmelerin süresi üç yıldan fazla olamaz. (3) Her halükarda sözleģmelerin bitiģ tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. SözleĢme bitiģ tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleģmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamıģ sayılır. (4) Futbolcu ile sözleģme imzalayan kulüp bu sözleģmenin geçerliliğini, sağlık muayenesinin olumlu sonuçlanması veya çalıģma izni alınmıģ olması koģuluna bağlayamaz. (5) Tarafların birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, sözleģmede gösterilen adreslerine iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Taraflar adreslerinde olabilecek değiģiklikleri, iadeli taahhütlü bir mektupla birbirlerine ve TFF ye bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleģmede yer alan adreslere yapılan tebligat geçerli sayılır. (6) Mevcut kulübüyle sözleģmesi devam eden profesyonel bir futbolcuyla sözleģme imzalama niyetinde olan kulüp, futbolcuyla görüģmelere baģlamadan önce futbolcunun sözleģmesel iliģkisi devam eden kulübünün iznini yazılı olarak almak zorundadır. Yazılı izin almaksızın görüģmelere baģlayan kulüp, futbolcu, futbolcu temsilcisi ve diğer kiģiler hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. MADDE 20 SÖZLEġMENĠN ĠBRAZI (1) SözleĢmelerin, imzalandıkları transfer ve tescil dönemi içerisinde ilgili kulüp tarafından TFF ye sunulması zorunludur. Futbolcu da aynı sürede sözleģmeyi TFF ye sunma hakkına sahiptir. (2) Futbolcu ile mevcut kulübü transfer ve tescil dönemi ile bağlı kalmaksızın sözleģme imzalayabilir. Bu sözleģmenin imza tarihini takip eden ilk transfer ve tescil döneminin sonuna kadar TFF ye sunulması ve kulüp tarafından tescil ettirilmesi zorunludur. (3) Mevcut kulüp ile imzalanan yeni sözleģmenin tescili esnasında, imzalandığında yürürlükte olan sözleģmenin bakiye süresi ile yeni sözleģmenin süresi birlikte dikkate alınır ve toplam sürenin beģ yılı aģması halinde yeni sözleģme, toplamda beģ yılı aģmayan kısım Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 10

12 için tescil edilir. Ancak, yürürlükte olan sözleģme sezon sonunda sona erecek ise, mevcut kulüple beģ yıl süreli olarak yapılan yeni sözleģme tescil edilir. (4) Bir futbolcunun aynı sezon için birden fazla kulüp ile sözleģme yapması halinde herhangi bir kulüp adına tescil yapılmaz. UyuĢmazlığın taraflar arasında ilgili transfer ve tescil dönemi içerisinde çözüme kavuģturulamaması halinde futbolcu, ilgili transfer ve tescil döneminin baģlangıcından itibaren 12 ay süreyle hiçbir kulüpte oynayamayacağı gibi ikinci sözleģmeyi yapan kulüp hakkında da Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. MADDE 21 - ÜCRET Ücret, sözleģmede belirlenmesi zorunlu olan ve futbolcuya aylık asgari ücret tutarının altında olmamak kaydıyla ödenen tutardır. MADDE 22 - SÖZLEġMEDEN DOĞAN UYUġMAZLIKLAR Profesyonel futbolcu sözleģmesinden doğan her türlü uyuģmazlık ile kulüplerin futbolcularına verdikleri para cezalarından doğan uyuģmazlıklar münhasıran UyuĢmazlık Çözüm Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararlara karģı Tahkim Kurulu'na baģvurulabilir. MÜKERRER MADDE 22- GECĠKMĠġ ÖDEMELER (1) Kulüpler imzaladıkları profesyonel futbolcu sözleģmeleri ve transfer sözleģmelerinde belirtilen Ģartlar uyarınca, futbolcularına ve diğer kulüplere karģı olan mali yükümlülüklerine uymakla yükümlüdür. (2) SözleĢmeden doğan haklı bir gerekçe olmaksızın, mali yükümlülüklerinden kaynaklanan ödemelerini 30 günden daha uzun bir süre geciktiren kulüplere, bu maddenin 4. fıkrasında belirtilen yaptırımlar uygulanabilir. (3) Bu madde kapsamında bir kulübün gecikmiģ ödemesi bulunduğunun kabulü için, alacaklının (futbolcu veya kulüp) gecikmiģ alacağına iliģkin, borçlu kulübe noter onaylı yazılı bir ihtar çekmesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi için en az on günlük bir süre tanımıģ olması zorunludur. (4) UyuĢmazlık Çözüm Kurulu, bu madde kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüplere aģağıda belirtilen yaptırımları uygulamaya yetkilidir: a) ihtar, b) kınama, c) para cezası, d) bir veya iki tam ve birbirini takip eden transfer ve tescil dönemi boyunca ulusal veya uluslararası her hangi bir yeni futbolcu transfer ve tescil yasağı. (5) Bu maddede öngörülen yükümlülüğün ihlalinde borçlu kulübe: Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 11

13 a) ilk ihlalde ihtar, b) ikinci ihlalde kınama ve para cezası, c) üçüncü ihlalde, bir transfer ve tescil dönemi yeni bir futbolcu transfer ve tescil yasağı ve para cezası, d) ihlalin üçten fazla tekerrürü halinde iki transfer ve tescil dönemi yeni bir futbolcu transfer ve tescil yasağı ve para cezası, verilir. (6) Ġhlalin ağırlığına göre yukarıda belirtilen yaptırımlar ayrı ayrı veya birlikte uygulanabilir. (7) Ġhlalin tekrarı ağırlaģtırıcı sebep olarak varsayılır ve bu durumda daha ağır cezalar verilir. (8) Yukarıdaki, 4. fıkranın "d" bendi kapsamında verilen transfer ve tescil yasağının uygulanması altı aydan iki yıla kadar ertelenebilir. (9) Erteleme süresi içerisinde, transfer ve tescil yasağının ertelenmesinden faydalanan kulübün bu madde kapsamında baģka bir ihlalde bulunması halinde erteleme ortadan kalkar ve yetkili kurul, asıl yaptırımın uygulanmasına hükmeder. Ayrıca bu yaptırıma yeni ihlal için öngörülen yaptırım da eklenir. (10) Bu maddenin uygulanması, bu talimat kapsamında sözleģme iliģkisinin tek taraflı olarak feshedilmesi halinde öngörülen diğer önlemlerin uygulanmasına engel teģkil etmez. (11) Yukarıdaki fıkralar kapsamında gecikmiģ alacağı olan futbolcu veya kulüp, yazılı olarak UyuĢmazlık Çözüm Kurulu na baģvurarak borçlu kulüp hakkında yaptırım uygulanmasını talep edebilir. MADDE 23 ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERĠN KULÜPLER ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ (1) Hiçbir kulüp, baģka herhangi bir tarafa veya üçüncü kiģilere iģ ve transfer iliģkisi çerçevesinde bağımsızlığını, politikasını ve takımlarının performansını etkileme imkanı tanıyacak Ģekilde bir sözleģmesel iliģkiye giremez. (2) Bu hükmün kulüplerce ihlal edilmesi halinde, ilgili kulüp veya kulüpler hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanabilir. V. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERĠ MADDE 24 - KULÜPLERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Kulüpler, profesyonel futbolcu sözleģmesinin kendilerine yükledikleri edimlerin yanı sıra; a) Futbolcuların eğitimi ve sağlığı için uzman teknik adam ve sağlık personelini temin etmek, b) Futbol faaliyetlerinin gerektirdiği spor malzemelerini temin etmek, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 12

14 c) Kulüpler sezonun baģlamasından en geç bir hafta önce, bir sonraki sezon uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını TFF ye göndermek zorundadırlar. Kulüpler TFF ye tescil ettirdikleri ve uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını imza karģılığında futbolcuya teslim veya noter aracılığı ile tebliğ etmek, d) Futbolcularına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, tutarları ve noterden onanmıģ karar örnekleri ile birlikte, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde futbolcuya ve TFF ye bildirmek, e) Kadro dıģı bıraktıkları futbolculara, antrenman yapabilmeleri için en az bir antrenör nezaretinde hakkın kötüye kullanılması teģkil etmeyecek Ģekilde saha tahsis etmek ve antrenman koģullarını noter aracılığı ile futbolculara tebliğ etmek, f) Kulüpler, profesyonel futbolcularını yurt içinde ve dıģında yapacakları maçlarda, antrenmanlarda, antrenmanlara gidiģ ve geliģlerde, taģıt vasıtalarında meydana gelmesi muhtemel kazalar ve sakatlıklar için kısmi ve daimi maluliyet ve ölüm hallerine karģı TFF tarafından belirlenmiģ özel sigorta Ģirketlerine sigorta ettirmek ve gerçekleģen rizikoyu beģ günlük süre içerisinde özel sigorta Ģirketine bildirmek, g) Futbolcularının ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde askerlikle ilgili gerekli belgeleri futbolcusu ile birlikte hazırlayarak TFF ye sunmak zorundadırlar. MADDE 25 - FUTBOLCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Futbolcular, profesyonel futbolcu sözleģmesinin kendilerine yükledikleri edimlerin yanı sıra; a) Müsabakalara katılmak için kendisi tarafından yapılması gereken iģlemleri takip etmek ve tamamlamak, gerekli belgeleri temin etmek, b) TFF nin ve kulübün düzenlediği kurs, ders ve konferanslara katılmak, c) Hastalık veya sakatlık nedeni ile alınacak raporlarını, rapor tarihinden itibaren on gün içerisinde kulübüne ve TFF ye bildirmek, zorundadırlar. VI. SÖZLEġMENĠN SONA ERMESĠ ve SONUÇLARI MADDE 26 - KARġILIKLI SONA ERDĠRME KarĢılıklı sona erdirmenin kayıtlara iģlenebilmesi için buna iliģkin sözleģmenin aģağıda belirtilen belgelerle birlikte TFF ye ibrazı zorunludur: a) Kulübü temsile yetkili kiģileri belirleyen noter tasdikli imza sirküleri, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 13

15 b) Futbolcunun, imza tarihinden en geç 30 gün önce düzenlenmiģ ve ilgili kulüple yapacağı sona erdirme sözleģmesinde kullanılacağına iliģkin açıklamayı da içeren noter tasdikli imza beyannamesi, vekil aracılığı ile imzalanan karģılıklı sona erdirme sözleģmeleri için vekilinin imza beyannamesi. MADDE 27 - KULÜBÜN FESĠH HAKKI (1) Özellikle aģağıdaki haller sözleģmenin feshi için haklı neden teģkil eder: a) Futbolcunun futbol faaliyeti dıģında vaki hastalık veya istirahat halinin altı ayı aģması, b) Futbolcunun en az altı ay müddetle kesinleģmiģ hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası almıģ olması, c) Futbolcunun bu talimatın 25. maddesinde sayılan yükümlülüklerini ağır surette ihlal etmesi, d) Futbolcunun, Futbolcu Temsilcileri Talimatı na aykırı davranıģları nedeniyle kesinleģmiģ en az 4 resmi müsabakadan men cezası almıģ olması. (2) Futbolcu sözleģmeden kaynaklanan edimlerini ifada temerrüde düģtüğü takdirde, kulüp sözleģmesini feshetmek arzusunda ise, futbolcuya keģide edeceği bir ihtarname ile edimini uygun bir süre içerisinde yerine getirmesini bildirmek zorundadır. Futbolcu, söz konusu mehle rağmen edimlerini yerine getirmediği takdirde, kulüp mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleģmesini feshedebilir. MADDE 28 - FUTBOLCUNUN FESĠH HAKKI (1) Kulüp futbolcunun ücretlerini ödemekte temerrüde düģtüğü takdirde, futbolcu sözleģmesini feshetmek arzusunda ise, kulübüne ve bilgi için TFF ye noterden keģide edeceği bir ihtarname ile ücretinin 30 gün içerisinde ödenmesini bildirmek zorundadır. Kulüp, söz konusu mehle rağmen ücretini ödemediği takdirde, futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleģmesini feshedebilir. (2) Kulüp sözleģmeden kaynaklanan diğer edimlerini ifada temerrüde düģtüğü takdirde, futbolcu sözleģmesini feshetmek arzusunda ise, kulübe keģide edeceği bir ihtarname ile edimini uygun bir süre içerisinde yerine getirmesini bildirmek zorundadır. Kulüp, söz konusu mehle rağmen edimlerini yerine getirmediği takdirde, futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleģmesini feshedebilir. (3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen süreler futbolcu aleyhine değiģtirilemez. (4) TFF, kendisine 1. fıkra kapsamında gönderilen ihtarnameyi tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde faks ya da herhangi bir Ģekilde kulübe bildirir. 1. fıkra kapsamındaki süreler TFF bildirimi ya da noter ihtarından kulübe hangisi daha erken tebliğ edilmiģ ise onun tebliği tarihinden itibaren iģlemeye baģlar. Ayrıca TFF, kulübe yaptığı bildirimin tarihini gösterir belgeyi ihtarnameyi keģide eden futbolcuya ya da vekiline gönderir. (5) 23 yaģ üstü bir profesyonel futbolcu, sezon sonunda, kulübünün oynadığı resmi müsabakaların % 10 undan daha azında görevlendirildiği takdirde sözleģmesini sportif Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 14

16 haklı sebeple feshetme hakkına sahip olabilir. Böyle bir fesih, futbolcunun durumu ve somut olayın Ģartları göz önüne alınarak değerlendirilir. (6) Futbolcu, sportif haklı sebeple feshi kulübünün ilgili sezondaki son müsabakasından itibaren 15 gün içinde yapmak zorundadır. MADDE 29 FESĠH USULÜ (1) Fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, fesih açıklamasını noter kanalıyla bir ihbarname keģide etmek suretiyle gerçekleģtirmeli ve bu ihbarnamenin bir suretini bilgi için TFF ye göndermelidir. (2) TFF, anılan ihbarnamelerin suretlerini tebellüğ ettiğinde feshi kayıtlarına iģler ve bu iģlemi taraflara bildirir. (3) Fesih halinde futbolcu, ancak transfer olacağı kulübün feshin hukuki ve sportif cezai sonuçlarından müteselsilen sorumlu olduğunu kabul ettiğini belirten taahhütnameyi imzalaması halinde transfer olabilir. MADDE 30 SPORTĠF CEZALAR (1) Profesyonel futbolcu sözleģmelerinin koruma dönemleri içerisinde haklı bir sebebe dayanmadan feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğünün yanı sıra, haksız tarafa aģağıda belirlenen sportif cezalar uygulanır. (2) Haksız feshin yukarıda belirtilen koruma dönemlerinde futbolcular tarafından gerçekleģtirilmesi halinde futbolcuya altı ay süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilir. Ağırlatıcı sebeplerin varlığı halinde, söz konusu men cezasının süresi oniki aya çıkarılabilir. Bu sportif cezalar futbolcuya ve ilgili kulüplere tebliğ edilir ve tescilli olduğu kulübün; devre arasından sonraki ilk resmi müsabakasından, sezonun ikinci devresinde veya sezon bittikten sonra sportif cezanın verilmiģ olması halinde ise takip eden yeni sezonun ilk resmi müsabakasından itibaren infaza baģlanır. (3) Koruma döneminden sonra sözleģmenin herhangi bir haklı sebep veya sportif haklı sebep olmaksızın feshi sportif cezalara sebebiyet vermez. Bununla birlikte koruma dönemi dıģında, futbolcunun sözleģmesini tescil edildiği kulübün ilgili sezondaki son resmi maçından itibaren 15 gün içinde feshetmemesi halinde futbolcuya disiplin cezaları uygulanabilir. (4) Koruma dönemleri, sözleģme yenilendiğinde veya önceki sözleģmenin uzatılması hallerinde yeniden baģlar. (5) Koruma dönemi içerisinde futbolcuyu feshe yönelten veya sözleģmenin feshine neden olan kulüplere fesih tazminatı ödeme yükümlülüğünün yanı sıra sportif yaptırımlar da uygulanabilir. Önceki sözleģmesini haklı bir sebep olmaksızın sona erdiren profesyonel futbolcu ile sözleģme imzalayan kulübün aksi ispat edilmedikçe futbolcuyu sözleģmesini feshe yönelttiği varsayılır. Bu durumda, kulüp, iki transfer ve tescil dönemi boyunca yeni bir futbolcu transfer etmekten men edilir. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 15

17 (6) Profesyonel futbolcunun transferini kolaylaģtırmak amacıyla futbolcu ile kulübü arasıdaki sözleģmeyi feshe yöneltecek Ģekilde hareket eden kiģiler (kulüp yetkilileri, futbolcu temsilcileri, futbolcular, vs.) de cezalandırılırlar. (7) Sportif cezalar ancak talep üzerine münhasıran UyuĢmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilebilir. Bunun için, TFF tarafından bu talimatın 29. maddesi uyarınca yapılan bildirimi takip eden transfer ve tescil döneminin sonuna kadar UyuĢmazlık Çözüm Kurulu na müracaat edilmesi Ģarttır. Bu süre, hak düģürücü süre niteliğindedir. MADDE 31 ARABULUCULUK VII. SON HÜKÜMLER (1) Futbolla ilgili tüm uyuģmazlıklarda taraflar TFF den uyuģmazlığın çözümü için arabuluculuk yapmasını talep edebilirler. (2) Bu durumda, TFF diğer taraf ya da tarafları da dinleyerek ihtilafın halli için çaba gösterir. MADDE 32 TALĠMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER Bu talimatta hükme bağlanmamıģ olan hususlar hakkında TFF karar vermeye yetkilidir. MADDE 33 YÜRÜRLÜK Bu Talimat, TFF Yönetim Kurulu nun tarihli kararıyla kabul edilmiģ ve tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde ilan edilerek yürürlüğe girmiģtir. Bu talimatın 12. maddesine 3. ve 4. fıkralar eklenmiģtir. Ayrıca bu talimata, Geçici 2. Madde eklenmiģtir. Bu ek ve değiģiklikler, tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiģ ve tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Bu talimatın, 4. maddesinin 2. fıkrası değiģtirilmiģ; 6. maddesinin 1. fıkrası değiģtirilmiģ; 9. maddesinin 1. fıkrası değiģtirilmiģ; 9. maddesine 2. fıkra eklenmiģ; 10. maddesinin 1. fıkrası ve d bendi değiģtirilmiģ; 11. maddesinin 4 ve 5. fıkraları değiģtirilmiģ ve bu maddeye 6. fıkra eklenmiģ; 14. maddesinin 1. fıkrası c ve e bentleri ile 2. fıkrası değiģtirilmiģ; 16. maddesinin 4 ve 6. fıkraları değiģtirilmiģ; 17. maddesine 5. fıkra eklenmiģ; 19. maddesinin 4. fıkrası değiģtirilmiģ; 20. maddesinin 1. fıkrası değiģtirilmiģ; 25. maddesinin c bendi değiģtirilmiģ; 26. maddesinin b bendi değiģtirilmiģ; 28. maddesinin 4 ve 5. fıkraları değiģtirilmiģ; 30. maddesinin 2. fıkrası değiģtirilmiģ; EK-1 II/A nın 3. paragrafı ve II/B ve II/C nin 3. paragrafları çıkartılmıģ, bu değiģiklikler, tarihli ve 80 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiģ ve tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 98 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın 27. maddesinin 1. fıkrasına (d) bendi eklenmiģ; bu değiģiklik tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 16

18 TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 99 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın 12. maddesinin 1 ve 4. fıkraları değiģtirilmiģ ve ayrıca bu talimata geçici 3. madde eklenmiģ, yapılan bu değiģiklikler tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 6 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın, 12. maddesinin 1, 3 ve 4. fıkraları değiģtirilmiģ; 16. maddesinin 3. fıkrası değiģtirilmiģ; 22. maddesi değiģtirilmiģ; 25. maddesinin 1. fıkrasının d bendi çıkartılmıģ; 30. maddesinin 7. fıkrası değiģtirilmiģ; EK-2 nin 3. fıkrası değiģtirilmiģ ve EK-3 ün 3. fıkrası değiģtirilmiģ, yapılan bu değiģiklikler tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 11 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın, 2. maddesinin (i) bendi, 4. maddesinin 3. fıkrası, 11. maddesinin 4. ve 5. fıkraları, 14. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ile 3. fıkrası, 16. maddenin 6. fıkrası değiģtirilmiģ; 2. maddesine (k) bendi eklenmiģ ve bu değiģiklikler tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 27 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın, 2. maddesinin (g) bendi ile 14. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi değiģtirilmiģ ve bu değiģiklikler tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 58 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimata mükerrer 22. madde eklenmiģ ve bu değiģiklikler tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 60 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın 12. maddesi değiģtirilmiģ, Geçici 4. Madde eklenmiģ ve EK-1'in "I" bölümünün 1. Fıkrası değiģtirilmiģ ve bu değiģiklikler tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 3 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın 22. maddesi ve Mükerrer 22. maddesinin 4. ve 11. fıkralarının değiģtirilmesine, Mükerrer 22. maddenin 12. fıkrası çıkarılmasına ve EK-1'in "I" bölümünün, II bölümünün A, B ve C bentleri ile EK-2 nin 3. fıkrasının değiģtirilmesine ve EK- 3 ün 3. fıkrasının değiģtirilmesine karar verilmiģ olup, bu değiģiklikler tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. MADDE 34 - YÜRÜTME Bu talimatı TFF yürütür. MADDE 35 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER ĠĢbu talimatla, tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde ilan edilerek yürürlüğe giren Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı yürürlükten kaldırılmıģtır. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 17

19 GEÇĠCĠ MADDE 1 ĠĢbu talimatın yürürlüğe girmesinden önce TFF tarafından kayıtlarına iģlenmiģ fesihlerde, futbolcu baģka bir karara ihtiyaç duyulmaksızın, ancak transfer olacağı kulübün feshin hukuki ve sportif cezai sonuçlarından müteselsilen sorumlu olduğunu kabul ettiğini belirten taahhütnameyi imzalaması halinde transfer olabilir. GEÇĠCĠ MADDE 2 ĠĢbu talimat değiģikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce icra takibine konu edilmiģ kesinleģmiģ alacaklar bakımından yürürlüğü devam eden transfer yasakları, alacaklıların iģ bu talimat değiģikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beģ iģ günü içinde takipten feragat etmemeleri halinde kendiliğinden sona erer. GEÇĠCĠ MADDE 3 ĠĢbu talimatın 12. maddesinin 4. fıkrası değiģikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce icra takibine konu edilmiģ kesinleģmiģ alacaklar bakımından; alacaklıların iģbu değiģikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde takipten feragat ederek transfer yasağı konulmasını talep etmeleri halinde, bu alacaklar için transfer yasağı konulur ve karar TFF tarafından infaz edilir. GEÇĠÇĠ MADDE 4 Kulüplerin transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiģ borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiģ belge ibraz etme zorunluluğu; 2. Lig ve 3. Lig Kulüpleri için Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil dönemi baģlangıcından itibaren uygulanır. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 18

20 EKLER EK-1- YETĠġTĠRME TAZMĠNATININ HESAPLANMASI VE ÖDENMESĠ: YetiĢtirme tazminatı, amatör futbolcunun profesyonelliğe geçiģinde ve profesyonel statüsünü bozmadan yapacağı transferlerde ödenir. I Profesyonelliğe GeçiĢte Tazminatın Hesaplanması ve Ödenmesi: Futbolcunun ilk profesyonelliğe geçiģinde yetiģtirme tazminatı, futbolcuyu yetiģtiren kulüplerin kategorileri ve bu kategoriler için TFF tarafından belirlenmiģ sezonluk yetiģtirme tazminatı miktarı esas alınarak hesaplanır. Bununla birlikte, genç futbolculara ait yetiģtirme tazminatının yüksek seviyede saptanmaması için futbolcunun 12. yaģına girdiği ve 15. yaģını tamamladığı sezonun sonuna kadar olan dört sezonluk transfer ve tescil döneminde, kulüplerin kategorilerine bakılmaksızın dördüncü kategorinin sezonluk yetiģtirme tazminatı masraflarına dayanılarak yetiģtirme tazminatı hesaplanır. Bunun için futbolcuyu 12 yaģından itibaren yetiģtiren eski kulüplerin kategorilerindeki yetiģtirme tazminatı miktarı o kulüpteki amatör olarak tescilli olduğu sezon sayısı ile çarpılır. Aynı sezon içerisinde birden fazla kulübe tescili yapılmıģ amatör futbolcuların profesyonelliğe geçmeleri halinde, o sezon içerisinde sadece en son tescil edildiği kulübün yetiģtirme tazminatı talep etme hakkı vardır. Bu Ģekilde ortaya çıkan yetiģtirme tazminatı, ilgili kulüp veya kulüplere, futbolcu ile profesyonellik sözleģmesi imzalayan yeni kulüp tarafından sözleģmenin tescilinden önce ödenir veya bu kulüplere ödenmek üzere TFF nezdinde depo edilir. Tazminatı depo eden kulüp, bu tarihten itibaren 30 gün içinde, yetiģtirme tazminatı ödemekle yükümlü olmadığına dair kesinleģmiģ bir karar ibraz etmez veya feshin haklılığı veya haksızlığına dair bir dava açıldığını belgelemez ise depo edilen tazminat, diğer tarafa ödenir. Feshin haklılığı veya haksızlığına dair dava açılması halinde tazminat, davada verilecek kararın kesinleģmesine kadar depo edilerek karara uygun Ģekilde ilgili tarafa iade edilir veya ödenir. Söz konusu ödemenin yapıldığını gösteren belgeler TFF ye ibraz edilmedikçe sözleģme tescil edilmez. II- Futbolcunun Profesyonel Statüsünü Bozmadan Yapacağı Müteakip Transferlerde YetiĢtirme Tazminatının Hesaplanması ve Ödenmesi: A) Profesyonel futbolcunun alt kategoriden üst kategoride bir kulübe transfer olması halinde; 1) Eski kulübün söz konusu futbolcu için daha önce ödemiģ olduğu yetiģtirme tazminatı, 2) Ayrıca, eski kulübündeki tescil süresi ile futbolcunun transfer olduğu kulübün kategorisi için TFF tarafından belirlenmiģ sezonluk yetiģtirme tazminatının çarpımı ile ortaya çıkan futbolcunun son kulübündeki yetiģtirme tazminatı; yeni kulüp tarafından futbolcunun sözleģmesinin sona erdiği kulübe ödenir. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 19

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU. PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU. PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI HAZĠRAN 2009 PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL HÜKÜMLER.. 3 MADDE 1 AMAÇ...3

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERİ TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERİ TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERİ TALİMATI AĞUSTOS 2016 PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERİ TALİMATI İÇİNDEKİLER I. GENEL HÜKÜMLER.. 3 MADDE 1 AMAÇ...3

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI AĞUSTOS 2010 TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ ve ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI İÇİNDEKİLER I. GENEL HÜKÜMLER.3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI AĞUSTOS 2010 TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ ve ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI İÇİNDEKİLER I. GENEL HÜKÜMLER.3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI AĞUSTOS 2010 TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ ve ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI İÇİNDEKİLER I. GENEL HÜKÜMLER.3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı EYLÜL 2015 PROFESYONEL YABANCI UYRUKLU FUTBOLCU TRANSFER ve TESCİL TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Detaylı

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU 2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER : 2015 2016 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 4 sezon uygulanmak üzere aşağıdaki kararları

Detaylı

I- PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ VE TRANSFERLERİ TALİMATI NA GÖRE TESPİT EDİLMESİ GEREKEN YETİŞTİRME TAZMİNATI HESAPLAMA KRİTERLERİ ;

I- PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ VE TRANSFERLERİ TALİMATI NA GÖRE TESPİT EDİLMESİ GEREKEN YETİŞTİRME TAZMİNATI HESAPLAMA KRİTERLERİ ; 2009 2010 Futbol Sezonunda Uygulanmak ve 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı, Futbol Müsabaka Talimatı ve

Detaylı

GENEL HÜKÜMLER ESAS HÜKÜMLER

GENEL HÜKÜMLER ESAS HÜKÜMLER AMATÖR FUTBOLCU LĐSANS VE TRANSFER TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu Talimat, amatör futbolun gelişmesini sağlamak ve futbol müsabakalarına katılmak isteyen futbol kulübü ile amatör

Detaylı

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER I. GENEL HÜKÜMLER.2 MADDE 1 AMAÇ...2 MADDE 2 TANIMLAR..2 II. UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 MADDE 3 TARĐHLER...2 MADDE 4 BAŞVURU 3 MADDE 5 TFF ONAYI..3 MADDE

Detaylı

2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar

2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar 2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar 2010-2011 futbol sezonunda uygulanmak ve I. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu

Detaylı

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine,

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine, 2013-2014 FUTBOL SEZONU İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2013-2014 futbol sezonunda uygulanmak ve 1. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim

Detaylı

AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu Talimat, amatör futbolun gelişmesini sağlamak ve futbol müsabakalarına katılmak isteyen futbol kulübü ile amatör

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL KULÜPLERİ TESCİL TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL KULÜPLERİ TESCİL TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL KULÜPLERİ TESCİL TALİMATI Haziran 2009 FUTBOL KULÜPLERİ TESCİL TALİMATI İÇİNDEKİLER I. GENEL HÜKÜMLER.3 MADDE 1 AMAÇ..3 MADDE 2 TANIMLAR.3 II. KULÜPLERİN İSİM, RENK VE

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AMATÖR YERLİ FUTBOLCU TESCİL VE TRANSFER TALİMATI TEMMUZ 2012 AMATÖR YERLİ FUTBOLCU TRANSFER TALİMATI I. GENEL HÜKÜMLER MADDE 1: AMAÇ Bu Talimat, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Detaylı

2007-2008 FUTBOL SEZONUNDA LİSANS TÜRLERİNE GÖRE LİSANS İŞLEMLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN FUTBOL FEDERASYONUNA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

2007-2008 FUTBOL SEZONUNDA LİSANS TÜRLERİNE GÖRE LİSANS İŞLEMLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN FUTBOL FEDERASYONUNA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR 2007-2008 FUTBOL SEZONUNDA LİSANS TÜRLERİNE GÖRE LİSANS İŞLEMLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN FUTBOL FEDERASYONUNA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR 1- SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN PROFESYONEL FUTBOLCULARIN VİZE İŞLEMİ

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AMATÖR YERLİ FUTBOLCU TESCİL VE TRANSFER TALİMATI OCAK 2015 AMATÖR YERLİ FUTBOLCU TESCİL ve TRANSFER TALİMATI I. GENEL HÜKÜMLER MADDE 1: AMAÇ Bu Talimat, Kıbrıs Türk Futbol

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AMATÖR YERLİ FUTBOLCU TESCİL VE TRANSFER TALİMATI AĞUSTOS 2012 AMATÖR YERLİ FUTBOLCU TRANSFER TALİMATI I. GENEL HÜKÜMLER MADDE 1: AMAÇ Bu Talimat, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu 2014 Sezonu Futsal Ligi Statüsü

Türkiye Futbol Federasyonu 2014 Sezonu Futsal Ligi Statüsü Türkiye Futbol Federasyonu 2014 Sezonu Futsal Ligi Statüsü MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI (1) Futsal Ligi ne katılmak isteyen kulüpler, Kulübü temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz olarak doldurup imzalanmış

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AMATÖR YERLİ FUTBOLCU TRANSFER VE TESCİL TALİMATI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AMATÖR YERLİ FUTBOLCU TRANSFER VE TESCİL TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AMATÖR YERLİ FUTBOLCU TRANSFER VE TESCİL TALİMATI EYLÜL 2015 AMATÖR YERLİ FUTBOLCU TRANSFER VE TESCİL TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Süper Lig grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin bir alt-kategorisi

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ĠSTANBUL ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ SEZONU LĠGE KATILIM FORMU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ĠSTANBUL ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ SEZONU LĠGE KATILIM FORMU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ĠSTANBUL ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ 2016-2017 SEZONU LĠGE KATILIM FORMU KULÜBÜN ADI TESCĠL KODU : KULÜBÜN RESMĠ ADI TELEFONU FAKSI BÖLGESĠ AVRUPA ANADOLU SĠLĠVRĠ-ÇATALCA-B.ÇEKMECE ĠLÇESĠ

Detaylı

ANKARA 16.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU

ANKARA 16.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU ANKARA 16.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMESİ : İskenderun 3. Asl.Hk.Mh. ( ) DAVACI : BB VEKİLİ : Av. DS DAVALI : İDÇ Spor Kulübü VEKİLİ : Av. MCÖ I. DAVA 1. Davacı vekili 09/01/2013 havale

Detaylı

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL MADDE Mevcut Hali Yeni Hali MADDE 38 TAKIM HALĠNDE SPORTMENLĠĞE AYKIRI HAREKET (2)Yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX GİRİŞ...1 VIII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI I. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI...5 A. Genel Olarak...5 B. Görev ve Yetkileri...6 C. Hizmet

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu 2012-2013 Sezonu Futsal Ligleri Statüsü

Türkiye Futbol Federasyonu 2012-2013 Sezonu Futsal Ligleri Statüsü Türkiye Futbol Federasyonu 2012-2013 Sezonu Futsal Ligleri Statüsü MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI (1) Futsal Ligi ne katılmak isteyen kulüpler, Kulübü temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz olarak doldurup

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Yıldızlar tenis liglerinin düzenlenmesini, idari

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

KULÜPLERİMİZİN KARAR DEFTERİNE ALACAĞI KARAR

KULÜPLERİMİZİN KARAR DEFTERİNE ALACAĞI KARAR KULÜPLERİMİZİN KARAR DEFTERİNE ALACAĞI KARAR 1. 2015 2016 FUTBOL SEZONU NDA KULÜBÜMÜZ ADINA TRANSFER, TEKNİK SORUMLU VE ANTRENÖR İLE SÖZLEŞME YAPMAYA, FUTBOLCUNUN MUVAFAKATNAMESİNİ, YETİŞTİRME BELGESİNİ

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu 2015 Sezonu Futsal Ligi Statüsü

Türkiye Futbol Federasyonu 2015 Sezonu Futsal Ligi Statüsü Türkiye Futbol Federasyonu 2015 Sezonu Futsal Ligi Statüsü MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI (1) Futsal Ligi ne katılmak isteyen kulüpler, kulübü temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz olarak doldurup imzalanmış

Detaylı

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR a) T.C. VatandaĢı olmak, b) En az lise mezunu olmak, c) KesinleĢmiĢ sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamıģ olmak,

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 28.07.2013 Doğu_Takım_Şmp_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Takım

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL KULÜPLERĐ TESCĐL TALĐMATI

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL KULÜPLERĐ TESCĐL TALĐMATI TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL KULÜPLERĐ TESCĐL TALĐMATI Haziran 2009 FUTBOL KULÜPLERĐ TESCĐL TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER I. GENEL HÜKÜMLER.3 MADDE 1 AMAÇ..3 MADDE 2 TANIMLAR.3 II. KULÜPLERĐN ĐSĐM, RENK VE

Detaylı

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI 2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V RESMİ GÖREVLİLER.6

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ĠSTANBUL ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ SEZONU LĠGE KATILIM FORMU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ĠSTANBUL ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ SEZONU LĠGE KATILIM FORMU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ĠSTANBUL ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ 2017-2018 SEZONU LĠGE KATILIM FORMU KULÜBÜN ADI TESCĠL KODU : KULÜBÜN RESMĠ ADI TELEFONU FAKSI BÖLGESĠ AVRUPA ANADOLU SĠLĠVRĠ-ÇATALCA-B.ÇEKMECE ĠLÇESĠ

Detaylı

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ 2015-2016 HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu 2016 Sezonu Futsal Ligi Statüsü

Türkiye Futbol Federasyonu 2016 Sezonu Futsal Ligi Statüsü MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI Türkiye Futbol Federasyonu 2016 Sezonu Futsal Ligi Statüsü (1) Futsal Ligi ne katılmak isteyen kulüpler, kulübü temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz olarak doldurup imzalanmış

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. Futbol Gelişim Direktörlüğü bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir.

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ SIRA 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ KRİTERLER UYGULAMA BAŞLANGICI 1 Spor Kulübü Bilgi Formu A 2, Branş Sorumlusu Bilgileri A 3 Kulüp Adına Yetki Belgesi (Yönetim Kurulu Kararı) A 4 Adres, Tel, Faks

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI MADDE 1 - AMAÇ Bu Talimat; temsilciliğe başlama, kadro oluşturma, eğitim, kurs, sınav ve vize yenileme

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 20.07.2012 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF TURNUVALARI TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye genelinde yürütülecek olan Herkes için Futbol faaliyetleri kapsamında düzenlenecek

Detaylı

Sayın Başkan, Amacımız; kulüplerimizin daha dikkatli ve temkinli olmalarına yardımcı olmaktır.

Sayın Başkan, Amacımız; kulüplerimizin daha dikkatli ve temkinli olmalarına yardımcı olmaktır. Sayın Başkan, Başlayacak olan 2016-2017 sezonu hayırlı olması dileği ile kulüplerimize başarılar dilerken bu sezon amatör kulüplerimizin sorumlulukları dahilinde hassasiyet göstermesi gerekenleriyle İl

Detaylı

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde:1-Bu talimatın amacı, Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde yer alan dağcılık, spor

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AMATÖR YERLİ FUTBOLCU TRANSFER VE TESCİL TALİMATI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AMATÖR YERLİ FUTBOLCU TRANSFER VE TESCİL TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AMATÖR YERLİ FUTBOLCU TRANSFER VE TESCİL TALİMATI AGUSTOS 2017 AMATÖR YERLİ FUTBOLCU TRANSFER VE TESCİL TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

HiF TURNUVALARI TALİMATI

HiF TURNUVALARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF TURNUVALARI TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye genelinde yürütülecek olan Herkes için Futbol faaliyetleri kapsamında düzenlenecek

Detaylı

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. SAĞLIK EKİPLERİNİN YAPILANMALARI ve İŞLEYİŞLERİ TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. SAĞLIK EKİPLERİNİN YAPILANMALARI ve İŞLEYİŞLERİ TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SAĞLIK EKİPLERİNİN YAPILANMALARI ve İŞLEYİŞLERİ TALİMATI Haziran 2009 İÇİNDEKİLER MADDE 1 AMAÇ 3 MADDE 2 TANIMLAR ve KISALTMALAR 3 MADDE 3 EĞİTİM PROGRAMI 4 MADDE 4 ÇALIŞMA ŞARTLARI

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; yüzme, atlama, senkronize yüzme ve açık su dallarında; Müsabakalarda, Kamplarda,Antrenmanlarda,

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI EKİM 13 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beden Eğitimi

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu,

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF DİSİPLİN TALİMATI MADDE 1 - Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Herkes için Futbol turnuvaları kapsamında yapılan müsabakalarda disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu,

Detaylı

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL HÜKÜMLER..3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE 2 KISALTMALAR ve TANIMLAR...3 II - TEKNĠK ADAMLARIN SINIFLANDIRILMASI.4 MADDE 3 - TEKNİK ADAMLARIN

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI

İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI İkinci Takımla Liglere Katılım Uygulama Esasları - 2 - Y/K: 31.08.2015 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. Amaç 5 2. Kapsam 5 3. Dayanak 5 4. Tanımlar 5 ESAS

Detaylı

2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları

2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları 2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları * 2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında, 01.01.2000 ile 31.12.2002 tarihleri arasında doğmuş(bu tarihler dahil) olan lisanslı futbolcular

Detaylı

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL HÜKÜMLER..3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE 2 KISALTMALAR ve TANIMLAR...3 II - TEKNĠK ADAMLARIN SINIFLANDIRILMASI.4 MADDE 3 - TEKNİK ADAMLARIN

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

PROFESYONEL FUTBOLCU TRANSFER SÖZLEŞMESİ

PROFESYONEL FUTBOLCU TRANSFER SÖZLEŞMESİ PROFESYONEL FUTBOLCU TRANSFER SÖZLEŞMESİ 1 I. GİRİŞ: Ülkemizde ve dünyanın her yerinde futbol artık bir spor dalı olmaktan çıkarak, çok daha önemli bir olgu haline gelmiştir. Futbolu diğer spor branşlarından

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU 2015-2016 Sezonu GÖZLEMCĠ. MENTÖR, HAKEM, Y.HAKEM, 4.HAKEM VE EĞĠTĠMCĠLER ĠLE DĠĞER GÖREVLĠLERĠN TAZMĠNAT, HARCIRAH VE ULAġIM ÜCRETLERĠ ĠLE ÖDEME PRENSĠP

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde

Detaylı

SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ

SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ 2016-2017 SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM Bu statü, TFF İstanbul İl Temsilciliği tarafından futbolun İstanbul da kriterli ve deplasmanlı olarak oynanmasını sağlamak, lige katılım

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU PAİNTBALL YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2015-2016 SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ

2015-2016 SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ 2015-2016 SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM Bu statü, TFF İstanbul İl Temsilciliği tarafından futbolun İstanbul da kriterli ve deplasmanlı olarak oynanmasını sağlamak, lige katılım

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Çocuklar, Yıldızlar ve Gençler Takım Şampiyonasının

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CENTİLMEN LİG TALİMATI AĞUSTOS 2012 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU CENTİLMEN LİG TALİMATI MADDE 1- AMAÇ: Bu talimatın amacı, fair-play çerçevesinde centilmenlik ve sportif

Detaylı

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCĠ, TEMSĠLCĠ VE EĞĠTĠM GÖREVLĠLERĠ

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kadınlar Ligi Statüsü ŞUBAT 2017 2016 2017 Futbol Sezonu Kadınlar Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; KTFF'na tescilli Süper Lig, 1.Lig ile diğer futbol takımlarında

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI İLK YAYIN TARİHİ DEĞİŞİKLİK TARİHİ TALİMAT SERİ NUMARASI 18.08.2011 20.06.2017 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası ve Bireysel

Detaylı

TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Dans Sporları branşı ile ilgili eğitim içerikli her türlü özel faaliyet,yarışma,

Detaylı

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU YAYIN VE MÜSABAKA İZİN TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2017 SEZONU PLAJ FUTBOLU LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2017 SEZONU PLAJ FUTBOLU LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2017 SEZONU PLAJ FUTBOLU LİGİ STATÜSÜ Bu Statü TFF tarafından 2017 sezonunda düzenlenecek olan Plaj Futbolu Ligi ne katılım koşullarının, takım yöneticilerinin,

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı