C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 245"

Transkript

1 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, ÇOCUK HAKLARI, KATILIM VE YEREL DÜZEYDE UYGULAMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yunus Emre ÖZER * Özet Çocukların özel durumu nedeniyle düzenlenen ve çocuk hakları olarak adlandırılan bazı haklar bulunmaktadır. Bu hakların içeriğinde hem çocuklara özgü haklar hem de çocukların insan haklarının genelinden eşit biçimde yararlanmasını sağlamak için alınacak tedbirler yer almaktadır. Katılım hakkı da bunlardan bir tanesidir. Bu çalışmada katılım hakkı, çocukların özelinde ve teorik düzeyde incelenmektedir. Katılım hakkını kullanarak çocuklara kendilerini ilgilendiren tüm kararlarda söz sahibi olma fırsatı verilmektedir. Çocukların katılım hakkını kullanma konusunda yol gösterici nitelikteki Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi nin, katılım konusundaki vizyonu da bu kapsamda değerlendirilmiştir. Katılım hakkının uygulanmasında yerel düzeyin önemi büyüktür. Bu çalışmada çocuklar açısından yerel düzeyde katılım konusundaki durum da bu bütün içerisinde değerlendirilmiştir. Makale, dünyada çocuk haklarıyla ilgili gelişmeleri ele alıp sonuçta Türkiye ile ilgili de bir tespit yapmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma çocukların katılımıyla ilgili literatüre farklı bir bakış açısı getirme düşüncesindedir. Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk Hakları, Katılım, Çocukların Katılımı. Children Rights, Participation and Application in Local Level Abstract There are some rights that are called as children rights and arranged because of children s special condition. In the content of these rights there are rights particular to children. And also precautions to make children use the human rights equally are in the content. Participation right is one of them. In this article participation right is theoretically analyzed particular for children. Because by using participation right, children can have a right to say about the decisions which are related to them. About the participation right of children, vision of the United Nations Convention on Rights of the Child is also evaluated in this article. Local level is very important for the application of participation right. So, participation in local level is evaluated to ensure the integrity. This article aims to analyze the current situatiın about children rigths and to make a final evaluation for Turkey. Finally the goal of this article is to make a new vision about children participation. Keywords: Children, Children Rights, Participation, Children Participation. * Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Dokuzçeşmeler-Buca-İzmir,

2 246 ÖZER GİRİŞ Demokrasi ve katılımın toplumdaki hiçbir unsuru dışta bırakmayacak şekilde kapsayıcı nitelikte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kararların kapalı kapılar ardında, kararlardan etkilenenleri dikkate almadan ya da onlara danışmadan alınması günümüzün demokrasi anlayışında kabul edilemez niteliktedir. Bu demokrasi anlayışında, toplumda hassas durumu olan aktörlerin de karar alma sürecinde yer alması sağlanmaya çalışılmaktadır. Özellikle çocuklar hassas duruma sahip aktörlerden bir tanesidir. Bu sebeple çocuklara özgü bazı ayrıcalıkların tanınması toplumda imtiyaz olarak görülemez. Amaç, çocukları toplumun eşit ve katılımcı aktörleri haline getirebilmektir. Çocuk hakları kavramı bu çerçevede gelişmektedir. Günün getirdiği koşullarla çocuk hakları ve çocuk katılımı farklı ölçeklerde ve farklı araçlarla uygulanabilmiştir. Çocuk haklarından hareketle, çocukların katılımı konusunu hem genel ilkeler çerçevesinde hem de halka yakınlığı sebebiyle yerel düzeyde değerlendirmek gerekmektedir. I. ÇOCUK TANIMI VE ÇOCUK HAKLARI Çocuk kavramını tanımlarken yaş aralığı önemli bir unsurdur. Ancak karışıklık oluşturabilecek yaş aralıkları da dikkati çekmektedir. Çocuk dendiği zaman 12 ya da altındaki yaştaki kişileri, genç denildiğinde de yaş aralığını anlamak gerektiği ifade edilmektedir (Williams, 2004:6). Buna karşılık Birleşmiş Milletler in yaş tanımlamasına uygun olarak çocukluk dönemi genellikle 18 yaşın altı olarak kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletler in genç tanımı ise yaş arasını kapsamaktadır. Bu durumda genç ve çocukla ilgili yaş aralıkları kesişmektedir (Hart, 1992: 4). Ancak 15 yaş ve üstü dönemdeki bir insanın talep, beklenti ve sorunlarıyla 15 yaş altının talep, beklenti ve sorunları birbirinden farklılaşmaktadır. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Bu sebeple yaş arasındaki kişileri sadece çocuklara özgü kavramlar ve haklarla değerlendirmek yerine gençlere ilişkin kavram ve hakları da içine alacak bütünlükte değerlendirerek bu yaş aralığının ihtiyaçlarına daha geniş bir perspektifte cevap vermek gerekmektedir. Bunun yanında 18 yaşın üstünde olan ancak kötü muamele, işkence, ayrımcılık gibi unsurlara karşı kendisini koruyamayacak düzeyde fiziksel ya da zihinsel engelli olan kişilerin de durumlarının hassasiyeti gereği çocuk statüsünde görülmesi ve çocuk haklarından istifade etmesi gerektiği savulmaktadır (Bessell, 2009: 306). Bu görüşe göre çocukluk yaşa göre değil yetkinliklerin kazanımına göre değerlendirilmektedir ve 18 yaşını tamamlasa bile engellileri daha geniş nitelikte korumaya kavuşturacak niteliktedir. Buradan hareketle çocuk kavramını yaşı, ihtiyaçlar ve özel durumları da dikkate alacak şekilde genişletici ve kapsayıcı şekilde düşünmek ve yorumlamak gerekebilmektedir. Çocukların, yetişkin bireylerin kullandığı tüm sosyal ve siyasi hakları tam anlamıyla kullanabilmeleri güçtür. Bu sebeple çocukların hassas durumunu göz önüne alarak düzenlemeler yapılması gerektiği aksi halde çocukların pasif konuma

3 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, itilebileceği tehdidi bulunmaktadır. Çocuklar başta eğitim alma, alışkanlıklarını kazanma ve iyi vatandaş olma gibi konularda başkalarına bağımlıdır. Bu sebeple çocuklar yetişkinlere ya da bağımlı oldukları tüm kişi ve kurumlara karşı koruma altına alınmaktadır (Gwirayi ve Schumba, 2011: 195). Bu durum çocuk hakları konusunun çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çocuk hakları, evrensel insan haklarının bir parçasıdır. Bu sebeple çocuk haklarının gelişimi tüm dünya milletlerinin ortak sorumluluğu olarak görülmektedir (Schreher, 2012: 13). Çocuk hakları konusunda uluslararası anlamdaki yoğunlaşma, çocukların hukuki statüsünün geliştirilmesi, çocukların şikâyetlerini iletebilmesinin temini ve karar alma mekanizmalarına katılım eksenindedir (Roose ve De Bie, 2008: 38). Çocuk haklarından bahsederken, çocukların bugüne kadar yetişkinler tarafından şekillendirilen tüm ortamlara katılabilmesine, katkı verebilmesine saygı duymak ve değer vermek gerektiğini unutmamak gerekmektedir. Bunun yanında çocukların da haklarını kullanmada herhangi bir çekince ya da tereddüt yaşamamaları gerekir. Kendilerini toplumun birer parçası olarak görmelidirler. Bu sadece çocuklar için değil toplumun bütünü için bir kazanımdır (Roche, 1999: 493). Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS), çocuk hakları konusunda uluslararası birikimin bir yansımasıdır. BMÇHS, sadece kişi haklarıyla ilgili yasal düzenleme olarak görülmemelidir. Çocuklar ve aileleri kapsamına alarak devlet için bağlayıcı hükümleri içeren genel bir çerçevedir (Roose ve De Bie, 2008: 38). BMÇHS kapsamındaki çocuk haklarının temini ve korunması konusunda devletlere sorumluluk yüklemektedir. BMÇHS, çocuk haklarını üç ana grupta toplamaktadır. Bunlar yeterli beslenme, sağlık ve ekonomik refahın sağlanması, istismar, şiddet gibi konularda koruma ve karar alma sürecine etki etmedir (Ame, 2011: ). BHMÇS bazı konularda ise eleştirilmiştir. Bu eleştirilerin başlıcaları, BMÇHS nin batı tipi bir çocuk hakları modelini gelişmekte olan ülkelere entegre etmeye çalıştığı ve dünya çocuklarını ilgilendiren en önemli sorunlar olan yoksulluk ve yoksunlukla ilgili bir tanım geliştirmemesidir (Morrow ve Pells, 2012: 909). Günümüzde ise başta Avrupa Birliği olmak üzere çocuk hakları konusundaki yeni eğilim çocukların ihtiyaçlarının genel politika konularıyla birlikte değerlendirilmeyerek ayrı ve derinlemesine bir haklar bütünü olarak görülmesidir. Esasen bu durum, çocuk haklarının, insan haklarıyla birlikte düşünüldüğünde çocukların kültürel durumunu iyileştirmeye yaramayacak bazı gündem ve değerlerin oluşmasına neden olacağı şeklindeki görüşle uyumludur (Tobin, 2011:62).

4 248 ÖZER BMÇHS ve çocuk hakları konusundaki uluslararası literatürün de üzerinde ısrarla durduğu gibi genel ilke olarak çocuklar, sosyal bir aktör olarak karar alma sürecine katılım başta olmak üzere tüm haklardan en üst düzeyde istifade etmelidirler (Powell ve Smith, 2009: 124). Katılım hakkı, hem güncel sorunlara çözüm üretmek hem de geleceği şekillendirmek için bir araçtır. Çocukların katılım konusundaki durumu ve gelişimi, çocuk hakları kavramını doğrudan ilgilendirmektedir. Çocuk hakları genel bir kabul olarak, çocukların toplumda daha fazla yer almasını ve kamusal işlerde aktif katılımcılar olmalarını istemektedir (KjØrholt, 2002: 64). Bu sebeple çocukların katılım konusundaki durumunu, çocuk haklarını şekillendiren en temel unsur olması sebebiyle ortaya koymak gerekmektedir. II. ÇOCUKLARIN KATILIM HAKKI, GENEL İLKELER VE SORUNLAR Katılım, çağdaş sayılabilecek haklardan biridir ve diğer hakların kullanımındaki bir eksiklik, doğal olarak katılım hakkının da kullanımını etkileyecektir (Murray ve Hallet, 2000: 115). Katılım; insanların kendilerini etkileyen kararlara ve süreçlere, bilgi alma, danışma, yönetme, karar alma ve eyleme geçme gibi unsurları da içine alacak şekilde dâhil olmasıdır. Katılımda grubun ya da topluluğun bütün üyelerinin müştereken karar alma sürecine katılmaları beklenir. Ancak böylesi bir ortam katılımcı demokrasi olarak tanımlanabilir (Parlak, 2011: 448). Katılımcı demokraside kamusal işler konusunda konuşma, irade oluşturma ve karar vermeye katılımı yaygınlaştırmak ve yoğunlaştırmak istenmektedir (Schmidt, 2001: 164). Genellikle çocuklar, oy haklarının bulunmaması ve yeterli katılımı sağlayamamaları nedeniyle katılım süreçlerinde geri kalmaktadırlar (Ankara Çocuk Hakları Platformu, 2012). Çocukların katılımını sağlamak için çocukların düşüncelerini, fikirlerini ve duygularını açıkça ve dürüstçe paylaşmaları temin edilmelidir. Çocukların etkin katılım gerçekleştirebilmeleri için onlara fırsat ve sorumluluk vermek ve desteklemek gerekmektedir. Çocuklara karar alma süreçlerinde roller ve sorumluluklar vermek kazanacakları deneyimler açısından önemlidir (Stehphenson vd., 2004: 15-18). Çocukluk döneminde gerçekleşen katılımı, yetişkinliğe bir hazırlık olarak değil, gelecekteki aktif katılım duyarlılığına hazırlık olarak görmek gerekmektedir (Bessell, 2009: ). Çocukların katılımı, çocukların ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi olmayı, çocukları ilgilendiren kararların daha iyi bir ortamda alınmasını ve demokrasinin daha iyi anlaşılmasını sağlar (Williams, 2004: 8-9). Çocukların gerçekleştireceği katılımda etkin rol üstlenebilmeleri için çocuklara hazırlık yapabilme imkânı verilmelidir. Bunun için de katılım öncesinde çocukları bilgilendirmek ve kendi aralarında görüş alışverişi yapabilmelerini sağlamak gerekir (Global March, 2012). Ayrıca, çocukların katılımında etkinliği artırabilmek için, gerçekleştirilecek faaliyetin amacını çocuklara anlatmak,

5 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, çocukların katılımı için yeterli zaman ayırmak, çocukların homojen bir grup olmadığının farkında olmak, çocuklara her konuda danışmak, katılım için yeterli kaynakları ayırmak, çocukları küçümsememek, çocuklarla işbirliğine açık olmak gerekmektedir (Lansdown, 2001: 10-16). Nitekim çocukların katılımı, çocuklarla yetişkinlerin bir araya gelerek ve işbirliği yaparak fikirlerini paylaşmaları ve ortak bir sonuca ulaşma çabaları ekseninde yürümektedir (Save the Children, 2000: 7). Özetle çocukların katılımında anahtar sözcük diyalogdur (Graham ve Fitzgerald, 2010: ). Çocukların gerçekleştirecekleri katılım süreç ve mekanizmalarında tam anlamıyla eşitlikçi bir yapıyla karşılaşmaları gerekir. Çocuklar gerçekleştirecekleri katılımda herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmamalıdırlar. Çocukların yoksulluk ya da ırkçılık gibi unsurlar sebebiyle eşitlikten yoksun kalmaları söz konusu olabilir (Roche, 1999: 475). Benzer şekilde yaş, statü, etnik köken, yetenekler ya da diğer unsurlar da herhangi bir ayrımcılık sebebi olamaz. Herhangi bir sebeple mağduriyeti olan çocukların katılım sağlamasına ve onlara söz hakkı verilmesine daha büyük bir hassasiyet gösterilmelidir. Mağduriyeti olan çocukların sağlayacağı katılım, kendilerini koruma fırsatı verebilecektir (Stephenson vd., 2004: 8-11). Bununla birlikte katılım konusunda bir zorlama kabul edilemez. Katılımda tamamen gönüllülük esastır. Çocukların gerçekleştirecekleri katılım genellikle iki temel çizgide gerçekleşmektedir. Bunlardan biri yetişkinlerin çocuklara aracılık etmesi, diğeri de bizzat çocukların başka çocuklara aracılık etmesidir. Yetişkinlerin çocuklara aracılık ettiği durumlar genellikle karar alma süreçleridir. Bu durumlarda yetişkinlerden olan yetkili, çocukların görüşlerini ve ilgilerini siyasi ve kurumsal düzeylerde aktarmaya çalışırlar. Bu yetişkin yetkililer ulusal düzeyde bir bakan olabileceği gibi mahkemede yargılanan bir çocuğun temsilcisi de olabilmektedir. Çocukların çocuklara aracılık ettiği durumlarda ise yerel ve konulara özgü olarak katılım sağlayan çocuk grupları dikkat çekmektedir. Elbette bu tür gerçekleşen katılım daha doğrudan bir yapıdadır. Ancak unutulmamalıdır ki her iki model de yerel ve ulusal düzeydeki tüm karar alma mekanizmalarında çocuklara katılım fırsatı vermeyi amaçlamaktadır (Wyness, 2009: ). Çocukların katılımını arttırmak ve özendirmek içinse bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi çocuk kulüpleridir. Bu kulüpler aracılığıyla çocuklar katılım, karar alma, planlama, eylem ve liderlik konularında cesaretlendirilmektedir. Özellikle yoksul kırsal ve kentsel kesim çocuklarıyla sokaklarda yaşayan çocuklar için etkili olmaktadır. İkincisi çocuklardan oluşan ağlardır. Bu ağlar vasıtasıyla çocuk kulüpleri ya da diğer örgütlü kuruluşlar vasıtasıyla çocukların yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Genellikle bu ağlar sayesinde bir araya gelirken bir ana gündem maddesi bulunmaktadır ve o konu etrafında yapılabilecekler ve işbirliği imkânları araştırılmaktadır (Stephenson vd., 2004: 23-27). Üçüncüsü çocuk konseyleridir.

6 250 ÖZER Çocuk konseyleri yerel düzeyde karar alma açısından önemli bir fırsattır. Yerel düzeyde bu konseylerle yapılacak katılım, katılım kültürünün gelişmesi açısından önemli bir fırsattır. Konseyler yerel düzeyde okulları da içinde alan geniş grup ve kurumlardan gelen farklı çocuk gruplarının ilgilerini aktarabilmeleri için önemli mekanizmalardan biridir (Wyness, 2009: ). Dördüncüsü çocuk meclisleridir. Çocuk meclisleri ulusal düzeyde faaliyet gösterirler. Çocukların ulusal düzeydeki siyasette kendilerini ilgilendiren konularda tartışma ve görüşlerini sunma olanağı sağlamaktadır (Stephenson vd., 2004: 23-27). Bu yöntemlerin hepsi bir arada uygulanabilecektir. Çocukların yaş ve olgunluk düzeyleri de dikkate alarak bu araçlarla olabildiğince geniş tabanlı bir çocuk katılımının sağlanması hedeflenmelidir. Çocukların katılımını sağlamaya çalışırken bir takım engellerle karşılaşılabilmektedir. Örneğin kültür ve gelenekler çocuk katılımına engel olabilir (Stephenson vd., 2004: 19). Bunun yanında çocukların kapasitesinin yetersiz olması, isteksizlik, katılım sürecini sürdürememe gibi unsurlar da çocukların katılımını azaltabilecek unsurlardır (Bessell, 2009: 300). Genel olarak yetişkinler, çocukların görüşlerini dikkate almayarak katılımı engelleyebilmektedirler. Yetişkinlerin çocuklar üzerindeki güçlerini kötüye kullanmaları, yetişkinlerin çocukların ilgi alanlarına duyarsız kalmaları, kamuoyunun da çocukların ilgi alanlarına duyarsız kalması karşılaşılan sorunlardandır (Landsdown, 2001: 3-4). Çocukların katılım sonrasında, gerçekleştirdikleri katılımın sonuçları konusunda kendilerine teminat verilmelidir. Örneğin çocukların katıldığı toplantıların sonuçları yazılı olarak kendilerine tebliğ edilmeli ve kararlar herkes tarafından ulaşılabilir olmalıdır (Murray ve Hallet, 2000: 117). Fakat katılımın sonuçlarıyla ilgili bir geri dönüşün olmaması çocukları katılımı sürdürme açısından isteksizleştirebilmektedir. Ancak güncel koşulların getirdiği yeni katılım modelleri bu engellerin aşılabilmesi için fırsat olabilecektir. Örneğin, günümüzün katılım konusundaki yeni kavramı e-katılımdır. Özellikle internetle birlikte çocuklar ve gençlerin bu yolla katılım gerçekleştirebilmeleri kolaylaşmıştır (Zuckermann ve Blau, 2009: 263). Ayrıca elektronik araçların ve internetin kullanımıyla kamu yönetiminin ve katılımcı demokrasinin daha etkin işletilmesi beklenmektedir. Ancak e-katılım, e-devlet gibi uygulamaların başarılı olabilmesi için bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve yönetenle yönetilenin hazır olması gerekmektedir (Çukurçayır ve Çelebi, 2009:71). Bu şartlar gerçekleştiği takdirde e-katılım, bir anlamda kültür ve geleneklerin, yöneticilerin ilgisizliğinin ya da diğer unsurların oluşturabileceği baskıyı aşmak için bir çıkış yolu oluşturmaktadır. Çocukların katılım kültürüne sahip olabilmeleri için okullarda bu konuda destekleyici nitelikte eğitimler verilmesi gerekir. Buna karşılık çocuklara nasıl düşünüleceğini öğretmek bu kapsamda yer almaz (Stephenson vd., 2004: 16). Örneğin, okullarda çocuklara vatandaşlık bilgisi olarak tanımlanabilecek temel düzeydeki eğitimin verilmesinin çocukların öğrenci kimliğinin yanında vatandaş kimliğinin gelişmesine katkı sağlayabileceği savunulmaktadır. Ancak böylesi

7 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, eğitimlerin çocukları şekillendirdiği ve farklı geçmişlerden gelen çocukların birlikte hareket etme şansını azaltabileceği de öngörülmektedir (Wyness, 2009: 551). Bu sebeple okullarda verilecek vatandaşlık bilgisi eğitiminin içeriği anayasa bilgisi, temel haklar ve özgürlükler, katılım araçları gibi konularda temel bilgileri yorum katmadan aktaran tarzda olması gerekmektedir. Aksi takdirde yorum ve etkilemenin içinde olduğu vatandaşlık eğitimi, tek tip vatandaş profilinin yetişmesine neden olabilecektir. Tek tip vatandaş profiliyle birlikte toplumsal olaylar ağırlıklı olarak tek bir bakış açısından değerlendirilecek ve çocukların görüşlerini dikkate almama sorunu ortaya çıkabilecektir. Bu da toplumda çocukların güçsüzleşmesine neden olacaktır (Roche, 1999: 479). Çocukların katılımı konusunda tek bir modeli savunmak doğru değildir. Ancak çocukların katılımıyla ilgili çocukların yetkinliğini ve itibarını arttırmaya yönelik genel ilkelerin uluslararası kabul edilmesi yol gösterici olacaktır (Chawla, 2012). Bu noktada hem merkezi hem de yerel yönetimlere yol gösterici ve temel nitelikteki düzenleme Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi dir. Bu sözleşmeyi ve katılım konusundaki felsefesini tamamlayıcı olması sebebiyle değerlendirmek gerekmektedir. III. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN KATILIM KONUSUNDAKİ VİZYONU Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS), çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve Birleşmiş Milletler Antlaşması nda ilan edilen ülküler ve özellikle barış, değerbilirlik hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini göz önünde bulundurarak hareket edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Sözleşme, çocukların bu genel çerçeve içerisinde toplumsal yaşama her yönüyle hazırlanması konusunda kabul edilen temel ilkeleri içermektedir. Bu temel ilkelerden bir tanesi de katılımdır. BMÇHS nin 12. maddesinde, yasal ve idari süreçler de dâhil olmak üzere çocukları ilgilendiren tüm konularda çocuklara danışılması gerektiği yer almaktadır. Çünkü sözleşmenin temel felsefesinde çocukları ilgilendiren ve karar alıcılar tarafından çocuklara danışılmadan alınan kararların olumlu etkiden ziyade olumsuz etki getireceği endişesi yer almaktadır. BMÇHS nin 12. maddesine göre çocukların toplumun yetkin sosyal aktörleri olarak algılanması gerekmektedir. Bunun için de çocukların katılımı normatif bir ilke olarak kabul edilmektedir. Buna dayanak olarak da insan haklarının ve adaletin yaş gözetmeksizin eşitlikçi bir yapıda olması gösterilmektedir (Bessell, 2009: ). Bu amaçla BMÇHS, çocuğu 18 yaş altı olarak tanımlamış, ancak katılımla ilgili bir yaş sınırı belirlememiştir. Buradan hareketle geniş bir yorumla çocukların katılımının önünde yaştan kaynaklanan bir engel konulamayacağı düşünülmektedir (Guerra, 2002: 71). Ancak çocukların yaş ve olgunluk düzeyi farklılaşacağından,

8 252 ÖZER görüşlerini açıklamalarını sağlarken onlara temin edilecek bilgi, bu yaş ve olgunluk düzeyine uygun olmalıdır. BMÇHS, çocukların aileleri, çevreleri ve devlet tarafından korunması çerçevesindeki algıyı çocuklara düşüncelerini ifade edebilme, karar alma sürecine katılma, sosyal değişimin ve demokrasinin bir unsuru olarak kabul etme noktasına getirmiştir. Bu sözleşmeyle çocuklar, yetişkinlerin aldıkları kararların pasif unsurları olmayacak, çözümler çocuklarla birlikte üretilecektir (Pais, 2000: 93). BMÇHS sonrasında çocukların katılım konusunda başarı gösterdiği alanlar; araştırma, izleme, sağlıkla ilgili karar alma, okul yönetimi, çocuklara yönelik hizmetler, yasal savunma, proje hazırlama ve yönetme, lobicilik, analiz ve politika geliştirme, medyanın kullanımı ve konferans katılımıdır (Landsdown, 2001: 9). Çocukların katılım konusunda başarı gösterdiği alanları ve bu alanların uygulanmasında yerel düzeyin halka yakınlığını da dikkate aldığımızda yerel katılım ve karar alma mekanizmaları dikkat çekmektedir. Bu sebeple, çocukların katılımı konusundaki durumu bir de yerel düzeyde incelemek faydalı olacaktır. IV. YEREL DÜZEYDE ÇOCUKLARIN KATILIM HAKKI Dünyada giderek yerel düzeydeki katılımın arttığı ve ağırlık kazandığına tanık olunmaktadır (Hart, 1992: 34). Yerel yönetimlerdeki karar alma süreci, gerçekleştirilen birçok işbirliğinin sonucunda olmaktadır. Yerel yönetimlerdeki karar alma sürecinin yerel yönetimlerin temsil yetkisine sahip organlarıyla toplumda oluşan sosyal ağlar, ortaklıklar ve özel sektör arasında uzlaşmacı bir zeminde sürmesi gerekir. Keza yerel yönetimler yerel kalkınma, yerel refah hizmetlerini de içine alan, artan ve çeşitlenen sorunları ve hizmet alanları karşısında daha çok işbirliği gerçekleştirmeye ve işbirliği içinde olduğu paydaşları karar alma süreçlerine dâhil etmeye gereksinim duymaktadırlar. Bu sebeple katılımı arttırmaya çalışmak çağdaş yerel yönetimlerin temel ilkelerinden biri olarak kabul edilmektedir (Ökmen, 2007: 3). İşbirliği ve network modelinde çalışan yerel yönetimler, örgütlerin ve karmaşık yönetişim ilişkilerinin bir bütünüdür. Yerel yönetimlerin başarısı ve katılımcı yapıda olup olmadığı da bu çok aktörlü yapıyı ve işbirliği sürecini yönetmedeki durumuna göre değerlendirilmektedir. Bu sürece kısaca metayönetişim de denmektedir (Haveri, 2009: 541). Meta-yönetişim, aktörlerin çoğulculuğu için yüksek düzeyde özerkliğe dayanan çok parçalı siyasal sistemlerde, yönetişim sürecindeki koordinasyon seviyesinin dolaylı olarak arttırılmaya çalışılmasıdır (Sorensen, 2006: 100). Keza Bob Jessop da meta yönetişimi karmaşıklığın ve çoğulculuğun yönetimi olarak tanımlamaktadır. Özetle, meta-yönetişimde de katılım esastır ve yönetim ve karar alma sürecine daha fazla aktörün dâhil olmasını sağlayarak daha fazla yönetişim sağladığı savunulmaktadır(sorensen, 2006: 102). Meta-yönetişimi yerel düzeyde uygulamak yerel yönetimlerin halka en yakın organlar olması sebebiyle daha kolaydır. Çok

9 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, aktörlü ve katılımcı yapının yerelde örgütlenebilmesi ve birlikte çalışması daha kolay sağlanabilecektir. Çocuklar da yerel düzeyde oluşacak bu çok aktörlü yapının rahatlıkla bir parçası olacaktır ve böylelikle çocuğun sosyal pozisyonu güçlenecektir (Jans, 2004: 33). Özellikle UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) gibi uluslararası kuruluşlar kentleri sürdürülebilir kılma amacıyla çocukların katılımının gerekli olduğu vurgusunu yapmaktadırlar. Bu da çocukları yerelde bir sosyal aktör olarak kabul etmek anlamına gelmektedir. Keza çocuklar da bir sosyal aktör olarak yerel düzeyde daha başarılı katılım örnekleri gösterebilmektedir. Örneğin yerel düzeyde katılımı sürekli kılabilmek için yerel meclis ve konseyler faaliyet gösterebilmektedir. Çocuklar bu yerel meclis ve konseyler aracılığıyla yaşadıkları bölge özelinde verimli bir katılım geçekleştirebilmektedir. Benzer şekilde yereldeki gönüllü faaliyetlerinde çocukların yer alması katılımın önünü açmaktadır. Bunun yanında özellikle 1992 Rio Zirvesi sonrasında gelişen Yerel Gündem 21 süreci de yerel düzeyde farklı grupları bir araya getirmiş ve birbirlerinin görüşlerinden istifade etme platformu yaratmıştır (KjØrholt, 2002: 66-67). Çocukların da özgürce dâhil olabildikleri bu platformlar yerel düzeydeki karar alıcı otoritelere destek vermeyi ve kararları etkilemeyi başarabilmişlerdir (Toprak, 2012: 25-27). Yerel düzeyde çocukların gerçekleştirdiği katılım konusunda, planlama faaliyetlerine gerçekleşen katılım giderek ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda Berkeley, California ve Milano gibi kentler çocukları kent planlaması ve tasarımı süreçlerine katmayı başarabilmişleridir. Böylelikle planlamadan uygulamaya çocukların gereksinimlerini dikkate almaya çalışmışlardır (Francis ve Lorenzo,2002: 157). Yerel düzeyde planların özellikle hazırlık sürecinde yer almak çocuklar açısından hemşerilik, sorumluluk ve katılım açısından geliştirici olacaktır (Knowles-Yánez, 2005: 12). Günümüzde bunun aksi bir durumun zaten düşünülmemesi gerekir. Çocuklar da kentte yaşamaktadırlar ve doğal olarak çocukların da kent hakkında söz sahibi olmaları gerekir. Çocuklar yaşadıkları kentlerde, yerleşim, yeşil alanların azalması, trafik sorunları, kirlilik ve çöp, rekreasyon çalışmaları gibi unsurlardan doğrudan etkilenmektedir. Kırsal alanlarda ise, değişim, ulaşım, çevre sorunları, bitki örtüsü ve tarım konularından doğrudan etkilenmektedir (Knowles-Yánez, 2005: 3-6). Planlamanın ana konularını teşkil eden bu konularda çocukların görüşlerini almak ve bu görüşleri kentsel ve kırsal alan planlamalarında kullanmak yaşanabilir alanların yaratılması için gerekli ve zorunludur. Konunun bir diğer boyutu da teorik düzeydeki kabullere rağmen uygulamada çocuklar arasındaki örgütlülük düzeyinin düşüklüğü nedeniyle katılımın yerelde yaygınlaşamamasıdır. Ancak unutulmamalıdır ki çocukların sadece yerel değil tüm karar alma süreçleri dâhil olmak üzere katılım haklarını cesaretle tanımak gerekmektedir (Williams, 2004: 1). Aksi takdirde çocukların katılım hakkının dilek ve temenniler düzeyinde kalması kaçınılmazdır. Fakat çocukların yerel düzeydeki katılım sürecinde en çok toplumdaki güç ilişkilerini değiştirmeyecek alanlardaki

10 254 ÖZER katılım konusunda başarılı olabildikleri görülmektedir. Bu da uluslararası alanda katılımla ilgili gerçekleşen tüm kazanımlara rağmen yereldeki uygulamada halen çocukların asli unsur olarak görme konusunda yol alınması gerekmektedir. Bu sebeple mevcut durumu tersine çevirebilmek için yerelde meta yönetişim felsefesi içselleştirilmeli ve uygulanması ağırlık kazanmalıdır. V. ÇOCUKLARIN KATILIMI AÇISINDAN TÜRKİYE NİN DURUMU Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 31 Aralık 2011 itibariyle Türkiye de 18 yaşın altında kişi bulunmaktadır. Bu da olan Türkiye nüfusunun %33,7 sini oluşturmaktadır. Türkiye nin nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül eden çocukların toplumsal statüsünün gelişimi konusunda Türkiye nin kayıtsız kalamayacağı ve bu konuda sosyal politikalar geliştirmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Çocukların katılımı da bu kapsamda düşünülmelidir. Seçme hakkının 18 yaşın bitimiyle başladığı Türkiye de, seçmen olmayan kitle olan çocukların görüşlerinin, ihtiyaçlarının dikkate alınması ve karar alma sürecine katılımlarının sağlanması, katılım kültürünün yerleşmesine katkı verecektir. Aksi halde mevcut durumdaki gibi çocukların katılımının, göz ardı edilen bir alan olması tehdidi karşımıza çıkarmaktadır. Çocukların katılımı konusunda Türkiye nin hukuki altyapısı yeterli değildir. Örneğin 1982 Anayasası nın 41.ve 61. maddesinde çocuklar sadece koruma kapsamında haklara sahiptir. Katılımcı boyutta açık bir kolaylaştırıcılık Anayasa da bulunmamaktadır. Anayasa nın 10. maddesinde çocuklar için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağına ilişkin hükümse sadece ileriye dönük olumlu bir başlangıç olarak düşünülmelidir. Sürmekte olan yeni Anayasa çalışmalarında BMÇHS nin 12.maddesi uyarınca düzenleme yapılarak çocukların ulusal ve yerel düzeydeki karar alma mekanizmalarına Anayasal güvenceyle katılımlarının ve söz haklarının teminat altına alınması beklenmektedir. Katılımın en etkin biçimde gerçekleştirildiği uluslararası anlamda kabul edilen yerel düzeyde de tatmin edici bir durum bulunmamaktadır. Türkiye nin yerel yönetimlerle ilgili mevzuatında çocuklar, yerel yönetimlerin hizmet alanlarından bir tanesi olarak sayılmıştır. Ancak çocuklar yerel yönetimler açısından sadece hizmet sunulan bir kitle olmamalıdır. Çağdaş anlamda yerel düzeyde başta planlama gibi kentsel yaşamla doğrudan ilgili konularda çocukları sürece dahil etme yönünde inisiyatif gelişmektedir. Böylelikle çocuklar sadece hizmet alan konumda olmayacak hizmetlerin yerine getirilmesi sürecine de etki edebileceklerdir. Türkiye nin de yerel düzeyde çocukların katılımı konusundaki anlayışını bu yönde değiştirmesi tercih edilecek bir durumdur. Yerel yönetimler, mevcut durumda çocukların katılımını sadece Kent Konseyleri Yönetmeliği kapsamında kurulacak ve gönüllülük esasına dayalı çalışacak olan çocuk meclisleri eliyle sağlayabilecek durumdadır. Bu daraltıcı

11 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, durumun yanında Kent Konseyleri Yönetmeliği nin genel olarak uygulama açısından zayıf yanları bulunmaktadır. En yetkili ve en geniş katılımı sağlayacak organ olan genel kurulun yılda sadece iki kez toplanması, yürütme kurulu gibi bir organla gündemin belirlenmesi, kent konseyi üyeliği gibi geniş düzeyde katılımı engelleyici hükmün varlığı ve kent konseyi başkanı gibi siyasi etkiye açık bir organın bulunması bahsedilen zayıf yönlerdir. Çocuk meclisleri de Kent Konseyleri Yönetmeliği çerçevesinde kurulduğundan dolayı bu zayıf yönler çocuk meclislerinin işleyişini de baştan olumsuz etkilemektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde çocukların katılımı konusunda Türkiye yetersiz bir durumdadır. Bunu yerel düzeyde sağlayabilecek yegâne yol olarak görünen kent konseyleri ve çocuk meclislerine ilişkin gelişim de oldukça yavaş seyretmektedir. Türkiye nin gelişmiş sayılabilecek bölgelerinde dahi kent konseyleri, katılım açısından ilgisizlik ve yerel kamuoyu tarafından sahiplenilmeme durumuyla karşılaşabilmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak Kent Konseyleri Yönetmeliği kapsamında kurulması beklenen çocuk meclisleri ise ülkenin tamamında kurulamamıştır ve kurulanlar da işlevsel anlamda olması gereken düzeyde değildir. Örneğin, çocuk meclisleri ve çocuk meclisi yürütme kurulları, yerel karar organlarının alacağı kararları etkileme ya da sürece dâhil olmaktan ziyade daha çok sosyal faaliyetler düzenleme ve kendini tanıtma üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu da Türkiye açısından çocuk meclislerinin işlevsel olarak henüz tam anlamıyla yerleşmediğini ve bekleneni vermekten uzak olduğunu ortaya koymaktadır. Oysaki dünyadaki benzeri uygulamalar gibi çocuk meclislerinin, çocukların talep ve beklentilerini karar alma mekanizmalarına aktaracak ve kararlara etki edecek ara katılım mekanizmaları olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir. SONUÇ Her ne kadar uluslararası platformda çocuk haklarıyla ilgili düzenlemeler yapılmış olsa da bunlar ülkelerin iç hukukunda da yer almadıkça bağlayıcı olamamaktadır. Hatta ülkeler uluslararası anlamda kabul edilen genel ilkeleri iç hukuklarına aktarmış olsalar bile uygulamada bu ilkelerin gösterdiği hedefin uzağında kalınabilmektedir. Bu sebeple çocuk hakları konusundaki uluslararası uzlaşı neticesinde ulaşılan ilkelerin yine uluslararası düzeyde bir denetim ve yaptırım mekanizmasına kavuşması sağlamalıdır. BMHÇS, çocuk haklarını koruma kapsamındaki haklardan katılımı da içine alan yeni bir çizgiye doğru geliştirmiştir. Bu sözleşmenin getirdiği değişimle geleceğin duyarlı ve aktif vatandaşlığına hazırlık için çocukların katılımını desteklemek gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu sebeple çocukların katılımının küçümsenmemesi gerektiği aksine çocukların katılımını desteklememenin geleceğin demokratik yaşamına yönelik bir tehdit olduğu kabul edilmiştir. BMÇHS, çocuk hakları konusunda bir birikimin sonucu olarak ortaya çıkmış olmasına rağmen uluslararası yaptırım gücü açısından eksikliği açıktır. BMÇHS nin, süreç içerisinde eksik bıraktığı konu ya da

12 256 ÖZER bağlayıcılık konusundaki sorunları göz önüne alınarak çocuk hakları konusunda uluslararası uzlaşma zemininde yeni bir sözleşmenin hazırlıkları yapılmalıdır. Bu yeni sözleşme, çocuk haklarının insan haklarıyla olan bağlantısına saygı göstermek kaydıyla çocukların durumlarına özgü farklı ihtiyaç ve beklentileri nedeniyle insan haklarının ana gündem maddelerine ek olarak çocuklara özgü haklar boyutunda düzenlemeleri içermelidir. Bugün BMÇHS nin eksikleri tartışılırken ve çocuk hakları ve çocukların katılımında yeni eğilimler ortaya çıkmaktayken Türkiye, 1982 Anayasası nda çocuk hakları konusunu sadece korumacı düzeyde görerek katılımcı çizgiye geçememiştir. Bu kapsamda sürmekte olan yeni anayasa hazırlıklarında çocukların hem ulusal hem de yerel düzeyde katılımlarını arttıracak hukuki zemini oluşturmak gerekmektedir. Yerel yönetimlerde ise alınan kararlarda çocukların da görüşünü almak bir yana çocuk meclislerinin etkinliğinin ve işlevselliğinin sağlanamaması gerçeği ortadadır. Ancak, yerel düzeydeki çocuk meclisleri hem kararlara katılma hem yereldeki karar alıcı organlara fikirlerini aktarma hem de demokrasi kültürünü içselleştirmek için amacına uygun kullanıldığında son derece faydalıdır. Bu sebeple Türkiye nin de yerel düzeydeki çocuk meclislerini dünyadaki başarılı örnekler gibi amacına uygun ve etkin bir şekilde kullanması gerekmektedir. Sonuç itibariyle hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde düşünüldüğünde devletler öncelikle çocukla ilgili sosyal politikaları şekillendirmelidir. Bu kapsamda çocukların hizmet alan ama söz hakkı olmayan çizgiden çıkarılması hedeflenmelidir. Günümüzün çok aktörlü, hiçbir aktörü dışta bırakmayan ve katılımcılığa dayanan demokrasi anlayışının gereği budur. Bu temel kabule uygun biçimde hareket edilebilecek en uygun düzey ise yereldir. Yerel düzey, Avrupa Konseyi nin de tanımladığı şekliyle bir demokrasi okuludur. Bu sebeple çocuklar için de kararlara katılım, en etkin şekliyle halka en yakın olan yerel düzeyde uygulanabilecek ve başarılı uygulamalar ulusal düzeye de örnek teşkil edecektir. KAYNAKÇA AME, Robert Kwame (2011), The Rights of Children in Conflict with the Law in Ghana, International Journal of Children s Rights, Vol 19; BESSELL, Sharon (2009), Children s Participation in Decision-Making in The Philippines Understanding The Attitudes of Policy-Makers and Service Providers, Childhood, Vol 16; CHAWLA, Louise Evaluating Children s Participation: Seeking Areas of Consensus İnternet Adresi: Erişim Tarihi:

13 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, ÇUKURÇAYIR, M. Akif ve Esra ÇELEBİ (2009), Bilgi Toplumu ve E-devletleşme Sürecinde Türkiye, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol 5, FRANCIS, Mark and Ray LORENZO (2002), Seven Realms of Children s Participation, Journal of Environmental Psychology, Vol 22, 2002; GLOBAL MARCH Principles of Child Participation and Protection İnternet Adresi: Erişim Tarihi: GRAHAM, Anne and Robyn FITZGERALD (2010), Progressing Children's Participation: Exploring The Potential of a Dialogical Turn, Childhood, Vol 17; GUERRA, Eliana (2002), Citizenship Knows No Age: Children's Participation in The Governance and Municipal Budget of Barra Mansa, Brazil, Environment And Urbanization, Vol 14; GWIRAYI, Pesanayi and Almon SHUMBA (2011), Children s Rights: How Much Do Zimbabwe Urban Secondary School Pupils Know?, International Journal of Children s Rights, Vol 19; HART, Roger A. (1992), Children s Participation From Tokenism to Citizenship, Innocenti Essays No:4, USA. HAVERI, Arto; Inga NYHOLM; Asbjorn ROISELAND and Irene VABO (2009), Governing Collaboration: Practices of Meta-Governance in Finnish and Norwegian Local Governments, Local Government Studies, Vol 35; JANS, Marc (2004), Children as Citizens: Towards a Contemporary Notion of Child Participation, Childhood, Vol 11; KJØRHOLT, Anne Trine (2009), Small is Powerful: Discourses On `Children And Participation' in Norway, Childhood, Vol 9; KNOWLES-YÁNEZ, Kimberley L (2005), Children's Participation in Planning Processes, Journal of Planning Literature, Vol 20; LANDSDOW Gerison (2001), Children s Participation in Democratic Decision- Making, UNICEF Innocenti Research Center, İtalya. MORROW, Virginia and Kirrily PELLS (2012), Integrating Children's Human Rights and Child Poverty Debates: Examples from Young Lives in Ethiopia and India, Sociology, Vol 46; MURRAY, Cathy and Christine HALLETT (2000), Young People's Participation in Decisions Affecting Their Welfare, Childhood, Vol. 7; ÖKMEN, Mustafa (2007), "Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Çabaları ve Büyükşehir Belediyeleri: Temel Nitelikler, Sorun Alanları ve Çözüm Arayışları", Vol 2.

14 258 ÖZER PAIS, Marta Santos (2000), Child Participation, Documentação E Direito Comparado, NOs 81/82 UNICEF, New York. PARLAK, Bekir (2011), Kamu Yönetimi Sözlüğü, MKM Yayıncılık, Bursa. POWELL, Mary Ann and Anne B. SMITH (2009), Children's Participation Rights in Research, Vol 16; ROCHE, Jeremy (1999), Children: Rights, Participation and Citizenship, Childhood, Vol 6; ROOSE, Rudi and Maria DE BIE (2008), Children s Rights: A Challenge For Social Work, International Social Work, Vol 51; SAVE THE CHILDREN Children and Participation: Research, Monitoring and Evaluation with Children and Young People İnternet Adresi: f. Erişim Tarihi: SCHERRER, James (2012), The United Nations Convention on the Rights of the Child as Policy and Strategy for Social Work Action in Child Welfare in the United States, Social Work, Vol 57 ; SORENSEN, Eva (2006), Metagovernance The Changing Role of Politicians in Processes of Democratic Governance, The American Review of Public Administration, Vol 36; STEPHENSON, Paul; Steve GOURLEY and Gienn MILES (2004), Child Participation, Tearfund, United Kingdom. TOBIN, John (2011), Understanding a Human Rights Based Approach to Matters Involving Children: Conceptual Foundations and Strategic Considerations. eds. INVERNIZZI, Antonella and Jane WILLIAMS, Human Rights of Children: From Visions to Implementation, Aldershot, TOPRAK, Zerrin (2012), Çevre Yönetimi ve Politikası, 3. Baskı, Birleşik Matbaa, İzmir. WILLIAMS, Emma (2004), Children s Participation and Policy Change in South Asia, Chip Report No. 6, London. WYNESS, Michael (2009) 'Children Representing Children: Participation and The Problem of Diversity in UK Youth Councils', Childhood, Vol 16; ZUCKERMAN, Oren and Ina BLAU (2009), Children's Participation Patterns in Online Communities: an Analysis of Israeli Learners in The Scratch Online Community, Interdisciplinary Journal Of E-Learning and Learning Objects, Vol 5, 2009;

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI

ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI POLİTİKA METNİ VACPrevention cocugasiddetionluyoruz bilgi@cocugasiddetionluyoruz.net www.cocugasiddetionluyoruz.net Neden bu politika? Çocuğun katılım hakkı çocuğun en temel haklarından

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR.

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR. Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR 12 Ekim 2010 Sunuş Planı Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG) Nedir? Binyıl

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 İçerik Kadın sorunu Soruna müdahale-çözüm arayışları: kim? Müdahale biçimleri

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2 AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ders 2 White Paper on European Governence Avrupa Yönetişimi Brüksel 25.07.2001 Yönetişim kavramının tanılanması. Gündem 21 Belgesi (1992 Rio Konferansı) Küresel Ortaklık

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİNİN ÖNEMİ ROLÜ KURSU 4 MAYIS 2014 İSTANBUL VII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI Uzm.

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Engelli Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha Yerel Kalkınma ve Yerel Aktörler Doç.Dr. Orhan AYDIN KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü TTSO Danışmanı Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri

BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri 18.10.2011 Kamuoyunun da bildiği üzere, 19 Ekim 2011 tarihinde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Emekli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 5. Faz Ana Konuları 5. FAZ Dünya Sağlık

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı Hazırlayanlar: Kerem Okumuş- Gülün Egeli 25 Kasım 2010, Ankara AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları

Detaylı

Beslenme Programlarının Yürütülmesinde Toplum Katılımının Sağlanması. Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol 6 Mart 2008

Beslenme Programlarının Yürütülmesinde Toplum Katılımının Sağlanması. Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol 6 Mart 2008 Beslenme Programlarının Yürütülmesinde Toplum Katılımının Sağlanması Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol 6 Mart 2008 Toplumun Kalkınması Toplumu Oluşturan Bireylerin Sağlığı ile İlişkilidir Beslenme Sağlığın

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklara herhangi bir şart veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip oluruz

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - ARALIK 2015 ÇOCUK HAKLARI 10 Aralık 1948 de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin kabulüyle birlikte 10

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Şubat 2015 Demokrat Bireyden Demokratik Topluma CÜNEYT TANDOĞAN Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Cüneyt Tandoğan Demokratikleşme ve İyi Yönetişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü toplumsal,

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU

IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU CRI(97)36 Version turque Turkish version IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU 2 NO.LU ECRI GENEL POLITIKA TAVSIYE KARARI : ULUSAL DÜZEYDE IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI, ANTISEMITIZM VE HOŞGÖRÜSÜZLÜKE

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın Bu çalışma, 1. Yılını tamamlayan Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği ni tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Grafik Tasarım / Emel Karadeniz, Craft

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

SİVİL TOPLUM, SOSYAL SERMAYE, SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

SİVİL TOPLUM, SOSYAL SERMAYE, SOSYAL GİRİŞİMCİLİK Girişimcilik Gündemi SİVİL TOPLUM, SOSYAL SERMAYE, SOSYAL GİRİŞİMCİLİK Toplum Gönüllüleri Vakfı, İstanbul Herhangi bir ülkede sivil toplumun varlığı, öncelikle toplumsal gelenek, kültür, iletişim ve toplumsal

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

Üniversite Gençliğinin

Üniversite Gençliğinin Üniversite Gençliğinin Sosyal Sorumluluk Anlayışı Çerçevesinde Kentsel Dışlanmışlık ve Yoksulluk ile Mücadeleye Katılımı Mehtap Birgili - Gürcan Banger Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 4. Uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel durumlarına uygun muameleye tabii tutulmaları, her durumda

Detaylı

Yerelleşme ve İyi Yönetişim

Yerelleşme ve İyi Yönetişim economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Yerelleşme ve İyi Yönetişim Emre Koyuncu 7.Yönetim ve Mühendislik Günleri 10 Mart 2007, Ankara Yurttaş ve Yönetim Hizmet İlişkisi

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ 2013 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ ÖDÜLÜN AMACI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 20 yılı aşkın bir süredir Avrupa da devam eden

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan İYİ YÖNETİŞİM Devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin,etkin bir sivil toplumun, hukukun üstünlüğünün,

Detaylı

Kitap İnceleme / Book Review

Kitap İnceleme / Book Review Kitap İnceleme / Book Review 135 136 Kitap İnceleme / Book Review Kitabın Adı: İNSAN HAKLARI* Yazarı: Prof. Dr. Fatih Karaosmanoğlu Yayınevi: Seçkin Yayıncılık Basım Yılı: 2012 Figen KESKİN Öğr. Gör.,

Detaylı

Haklarım var, Hakların var, Hakları var...

Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Çocuk haklarına giriş Herkesin hakları vardır. Ayrıca, 18 yaşından küçük bir erkek veya kız çocuğu olarak sizin özel bazı haklarınız vardır. Bu hakların bir listesi

Detaylı