BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUĞUN HAKLARINA BİR BAKIŞ ve BİR ÖNERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUĞUN HAKLARINA BİR BAKIŞ ve BİR ÖNERİ"

Transkript

1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUĞUN HAKLARINA BİR BAKIŞ ve BİR ÖNERİ Mustafa SALDIRIM Samsat C. Savcısı GĠRĠġ Çocuk hakları alanında ilk adım 1924 tarihinde Milletler Cemiyeti döneminde Cenevre de beģ ilkeden oluģan bir bildirge ile atılmıģtır. Bu bildirge daha sonra BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu tarafından benimsenerek 20 Kasım 1959 tarih ve 1386 (XIV) sayılı kararı dönüģtürüldü. Uluslararası Çocuk Yılı kabul edilen 1978 de Polonya, 1959 tarihli Genel Kurul kararına dayanarak MirleĢmiĢ Milletler e Çocuk Hakları Üzerine Bir SözleĢme Taslağı sundu. BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Komisyonu içinde bir çalıģma gurubu 1987 ye kadar süren çalıģmalar sonunda sözleģme hazırlıklarında ilerleme sağlandı. Taslak BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi nin 30 uncu Yıldönümü olan 1989 da Genel Kurul a sunuldu ve 20 Kasım 1989 da kabul edildi. Çocuk Hakları SözleĢmesi, Türkiye adına tarihinde imzalanmıģ, 9 Aralık 1994 tarihinde 4058 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuģ ve Bakanlar Kurulu tarafından 23 Aralık 1994 tarihinde 94/6423 sayılı kararla onaylanarak 27 Ocak 1995 gün ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiģtir. Dünya çocuklarının haklarının korunmasını ve geliģtirilmesini amaçlayan bu SözleĢme ile çocuk hakları konusunda evrensel standartlar getirilmeye çalıģılmıģtır. Türkiye, SözleĢmeyi imzalamakla bir takım yükümlülükler altına da girmiģ bulunmaktadır. SözleĢmenin bazı hükümleri doğrudan doğruya uygulanabilir olduğu halde, SözleĢmede yer alan bazı hükümlerin uygulanabilmesi için yeni yasal düzenlemeler yapmak gerekecektir. Diğer taraftan mevzuatamızda yer alan sözleģmeye aykırı bazı hükümlerin de yürürlükten kaldırılması zorunludur. Biz bu çalıģmamızda suça itilmiģ çocuğun haklarına BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Hakları SözleĢmesi açıģından bakacağız. A. SOSYAL AÇIDAN SUÇ OLGUSU Suç olgusu tarih boyunca tüm toplumlarda yaģanan sosyal bir olgudur. Toplumsal değiģme ve geliģmeye bağlı olarak, suçların algılanıģ biçimi, suç türleri, suç iģleyen bireye karģı gösterilecek yaklaģımlar da değiģmektedir. Önceleri suç iģleyen bireyler, kötü, saldırgan olarak görülmekte, bu nedenle toplum dıģına itilmekte, çok katı cezalara maruz kalmakta iken ve suç iģleyen bireyin hakkından sözedilmezken, çağımızda suç iģleyen bireye yönelik daha modern ve insan onuruna yakıģan yaklaģımlar sergilenmeye baģlanmıģtır. Artık kasıtlı veya taksirli olarak, hukuk kurallarına uymayıp suç iģleyen bireyin de yaģadığı toplumun bir parçası olarak görülmesi, insan olmalarından dolayı bazı hakları olduğu bilinci toplumlarda yerleģmeye baģlamıģtır. Bu anlayıģ değiģikliği, toplumların suç nedenleri konusundaki düģüncelerinin değiģmesi ile bağlantılıdır. Önceleri suçu iģleyen birey suç ile ilgili olarak tek baģına ele alınmakta ve tüm sorumluluğun ona ait olduğu düģünülmekteyken, bugün bireyi suça yönelten nedenler pekçok faktörle açıklanmaya çalıģılmaktadır. Toplumlar da artık içlerinde bulunan suç iģlemiģ bireylerden sorumluluk duymaktadırlar. Konuyla ilgili çalıģma yapan diğer yazarlardan farklı olarak suçlu çocuklar (1) veya çocuk suçlular (2) ifadesi yerine suça itilmiģ çocuklar ifadesini kullanmayı daha uygun buluyoruz. Hukuksal bir olay olduğu kadar aynı zamanda toplumsal bir olay da olan suç, çoğu zaman çeģitli etkenlerin meydana getirdiği uygunsuz sosyal ortamların ürünüdür. Suçu cemiyet hazırlar, fert iģler Ģeklindeki Alfieri nin sözü çocuk yaģta olmayan suçlular

2 bakımından biraz iddialı olarak kabul edilse bile suça itilmiģ çocuklar için çok yerinde bir saptamadır.(3), Bakım ve korunmaya muhtaç, fiziksel ve zihinsel geliģimlerinin tamamlayamamıģ, toplumun onları eğitmekle yükümlü olduğu çocukların suç iģlediklerinden değil ancak toplumun onları suça ittiğinden sözedilebilir. B- ÇOCUK MAHKEMELERĠNĠN KURULUġU, GÖREV VE YARGILAMA USULLERĠ HAKKINDA KANUNA GÖRE SUÇA ĠTĠLMĠġ ÇOCUĞUN HAKLARI 1 Haziran 1982 tarihinde yürürlüğe giren 7 Kasım 1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin KuruluĢu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile suça itilmiģ çocukların muhakemesi için ayrı bir yargılama usulü kabul edilmiģ ve çocuk suçluluğu ile ilgili çok önemli bir adım atılmıģtır. Bu Kanunun 1 inci maddesinde her ilde ve merkez nüfusu in üzerinde olan ilçelerde çocuk mahkemelerinin kurulması, bu mahkemelerde görev yapacak hâkimlerin, suça itilmiģ çocukların yargılanmasını gerekli Ģekilde yapabilmeleri ve onların suç iģlemelerinin altında yatan nedenleri daha iyi saptayıp değerlendirebilmeleri için iģin mahiyetinin gerektirdiği bazı niteliklere sahip olması, Kanunun 30 uncu maddesinde mahkeme nezdinde çocukların yargılanması sırasında yardımcı olmak üzere yeteri kadar sosyal hizmet uzmanı, psiolog, pedagog veya psikiyatrın görevlendirilmesi ve bu Ģekilde çocuk mahkemelerinin alıģılmıģın ötesinde çocuk yargılanmasının gerektirdiği bir kadroya sahip olması öngörülmüģtür. Kanunun 44 üncü maddesinde hakkında tedbir kararı uygulanmasına karar verilen küçükler hakkında, bu tedbirin uygulanmasına özgü resmi kurumların oluģturulması, bu çocukların infazdan sonraki durumlarının nasıl bir düzene konulacağı, eğitimi güç olan çocukların nasıl eğitileceği, küçüklerin iģe yerleģtirilmesi ile ilgili hususlar düzenlenmiģtir. Suça itilmiģ çocuklar hakkındaki soruģturma Cumhuriyet Savcıları tarafından yapılır. (m.19/1) Fiili iģlediği zaman onbir yaģını bitirmemiģ olanlar ile onbeģ yaģını bitirmemiģ sağır ve dilsizlere ceza verilmesi Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile yasaklandığından bu kiģiler suç nedeniyle yakalanamaz. Ancak fiil Kanunen bir seneden fazla hapis cezasını veya daha ağır bir cezayı gerektiren bir cürüm ise kimlik ve suç tespiti amacıyla yakalama yapılabilir. Kimlik tespitinden hemen sonra küçük serbest bırakılır. Suç tespitinde küçük hiçbir suretle kullanılmaz (Yakalama, Gözaltına Alma ve Ġfade Alma Yönetmeliği).(4) Küçüklerle ilgili iģlemler mümkün olduğu ölçüde sivil kıyafetli görevliler tarafından yerine getirilir. Küçüklere kelepçe takılmaz. (Yönt.M. 18/c- 10) Dava açılması üzerine kollektif bir faaliyet olan muhakeme baģlar. Suça itilmiģ çocukların durumu gözönüne alındığında bu muhakemenin büyüklerinkinden farklı olması bir zorunluluktur sayılı Yasaya göre çocukların muhakemesinde Ģikayetin geri alınmasının kamu davasını düģürmemesi, Ģahsî dava açılamaması, aģağı haddi üç yılı aģmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlardan dolayı tutuklama kararı verilememesi, yargılamanın gizli yapılması ve hükmün dahi gizli tefhim edilmesi (m.12,19,23,24,25) gibi farklılıklar dıģında genel kuralların uygulanması esastır. (m.18) Çocuk mahkemelerinde yargılanacak olan çocuklan onbeģ yaģını doldurmamıģ olanlardır. Bunlar da iki ayrı guruba ayrılmıģtır yaģ grubu arasında olanlar : Bu gruba giren çocuklardan iģlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilecek durumda olanlar, yasada o eylem için öngörülen cezanın 1/3 ü ile cezalandırılır. Eğer çocuk iģlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayamıyorsa hakkında 10 uncu maddedeki tedbirler uygulanabilir yaģından küçük gruba girenler : 11 yaģından küçük olanlara ise sadece tedbir uygulanır. Bunlara ceza verilmez. (M.10) Çocuk mahkemeleri sadece suça itilmiģ çocukların davalarına bakmaz. Beden, ruh, ahlak geliģimleri veya Ģahsî güvenlikleri tehlikede olan, anne ve babasına karģı ağır

3 itaatsizliklerde bulunan küçükler hakkında da veli, vasi veya bakmakla yükümlü olduğu kiģi veya savcının isteğiyle 10 uncu maddede yazılı veya diğer Kanunlarda gösterilen tedbirler alınabilir. C. ÇOCUK HAKLARINA DAĠR BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER SÖZLEġMESĠ ĠLE 2253 SAYILI YASANIN KARġILAġTIRILMASI 1- Çocuk Haklarına Dair SözleĢmenin 1 inci maddesine göre Bu sözleģme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan Kanuna göre daha erken yaģta reģit olma durumu hariç, onsekiz yaģına kadar herkes çocuk sayılıdır sayılı Yasaya göre ise 15 yaģını bitirmeyen küçükler tarafından iģlenen ve genel mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili davalara çocuk mahkemelerinde bakılır. (m.6) Bu husus Çocuk Haklarına Dair SözleĢmeye uygun değildir. Diğer taraftan 1997 tarihli Ceza Kanunu Öntasarısında da yaģ hadleriyle ilgili ilginç düzenlemeler ve tanımlamalar da getirilmiģtir. Tasarının 101 inci maddesinin son fıkrasına göre Bu kısımdaki hükümlerin uygulanmasında küçük deyiminden, suçun iģlediği sırada onaltı yaģını bitirmiģ olup onsekiz yaģını doldurmamıģ bulunanlar; çocuk deyiminden ise, oniki yaģını doldurmuģ onaltı yaģını bitirmemiģ olanlar anlaģılır. Maddeden anlaģıldığı üzere tasarıyla çocuk sayılma yaģı onbeģten onaltıya, sorumluluk yaģı da onbirden onikiye çıkarılmaktadır. DeğiĢiklik gerekçesinde bu değiģikliğin temelinde bulunması gereken istatistiki ve bilimsel sebeplerin açıklanması yerine yaģ sınırını değiģtirmeninin önemli bir değiģiklik olduğundan sözedilmekle yetinilmiģtir. Halbuki ceza ehliyeti açısından sözleģmede asgarî bir yaģ belirtilmemiģtir. SözleĢmenin 40/3-a maddesi uyarınca sözleģmeye taraf devletlere sadece Ceza Yasasının ihlâli konusunda asgari bir yaģ sınırı belirleme yükümlülüğü yüklenmiģtir. Bu açılardan bakıldığında tasarının yaģ hadlerini hangi standartlara göre tespit ettiği anlaģılmaktadır. Ayrıca cezaî hükümlerin uygulanması açısından çocuk sayılma yaģının 18 e çıkarılmamıģ olmasını da insan hakları açısından bir eksiklik olarak görüyoruz. 2- SözleĢmenin 12 nci maddesinin 2 nci bendine göre...çocuğu etkileyen herhangi bir adlî veya idarî kovuģturmada çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule iliģkin kurallarına uygun olarak çocuğa özellikle sağlanacaktır. Bizim hukumumuzda 2253 sayılı Yasada yer alan ayrıksı hükümler dıģında CMUK a göre yargılama yapıldığından bu yasaya bakmak gerekir. CMUK un 138 inci maddesine göre 18 yaģını bitirmeyen sanıklara talepleri olmasa dahi müdafii tayini gerektiğinden bu hususta sözleģmeye aykırılık bulunmadığı gibi sözleģmede öngörülenin de ötesinde çocuklara hukuksal yardım sağlanmaktadır. Ayrıca Yakalama, Gözaltına Alma ve Ġfade Alma Yönetmeliği nin 18 inci maddesinde suça itilmiģ çocuklar lehine bir takım hükümler de getirilmiģtir. 3- Çocuk Haklarına Dair SözleĢmenin 37 nci maddesinin (a) bendine göre Hiçbir çocuk, iģkence veya diğer zalimce, insanlık dıģı veya aģağılayıcı muamele ve cezaya tâbi tutulamayacaktır. Onsekiz yaģından küçük olanlara, iģledikleri suçlar nedeniyle idam cezası verilemeyeceği gibi, salıverme koģulu bulunmayan ömür boyu hapis cezası da verilmeyecektir. Anayasamızın 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre, Kimseye iģkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaģmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz. Bugün yasalarımızda insanlık dıģı cezalar bulunmadığı gibi yine insan haklarına aykırı muamelede bulunulmasına yasal olanak yoktur. Bu tür eylemler Kanunlarımızda ağır bir Ģekilde cezaî yaptırıma bağlanmıģtır. (Bkz. TCK. m. 243) Hukukumuzda idam cezası halen varlığını korusa da uygulamada TBMM tarafından bu cezaların infazına karar verilmediği için fiilen bu cezaların ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Özellikle onsekiz yaģından küçük olanlar için idam cezası verilmesi yasal açıdan da mümkün değildir. Onsekiz ile onbeģ yaģ arasında olanlara idam cezası yerine 20 yıldan az olmamak koģuluyla ağır hapis (TCK, m. 55/1), onbir ile onbeģ yaģ arasında olanlara 15 sene ağır hapis cezası verilmesi gerekir. (2253 sayılı Kanun, m. 12/1)

4 Çocuk Haklarına Dair SözleĢmenin 37 nci maddesinin (b) bendine göre Hiçbir çocuk yasadıģı veya keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılmayacaktır. Bir çocuğun tutuklanması, alıkonulması veya hapsi yasa gereği olacak ve ancak en son baģvurulacak bir önlem olarak düģünülüp, uygun olabilecek en kısa süre ile sınırlı tutulacaktır. Bu kural hiç kimse kesinleģmiģ bir mahkeme kararı olmaksızın suçlu olarak kabul edilemez Ģeklindeki temel insan hakları ve usul hukuku prensibinin doğal sonucudur. CMUK un 104 üncü maddesinde 3842 sayılı Yasa ile yapılan değiģiklikten sonra sanıkların tutuklanma Ģartları ağırlaģtırılmıģtır. Ayrıca 2253 sayılı Yasada 15 yaģından küçük olan çocukların 3 yılı aģmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren fiillerinden dolayı tutuklanamayacakları açıkca belirtilmiģtir. (m.19/2) Diğer taraftan Yakalama, Gözaltına Alma ve Ġfade Alma Yönetmeliğine göre, Fiili iģlediği zaman onbir yaģını bitirmemiģ olanlar ile onbeģ yaģını bitirmemiģ sağır ve dilsizlere ceza verilmesi TCK ve Çocuk Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile yasaklandığından bu kiģiler suç nedeniyle yakalanamaz. Ancak fiil Kanunen bir seneden fazla hapis cezasını veya daha ağır bir cezayı gerektiren bir cürüm ise kimlik ve suç tespiti amacıyla yakalama yapılabilir. Kimlik tespitinden hemen sonra küçük serbest bırakılır. (m.18/a) Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre de Gözaltına alınıp da serbest bırakılan kiģi, yakalamaya konu olan fiil sebebiyle yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet Savcısının emri olmadıkça aynı fiilden dolayı bir daha yakalanamaz ve gözaltına alınamaz. Çocuk SözleĢmesinin 37 nci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde de çocukların hangi koģullar altında tutukluluk hallerini ve cezalarını geçirecekleri düzenlenmiģtir. Bu nedenle ülkemizde çocuklar için çocuk ıslahevleri adı altında ceza infaz kurumları kurulmuģtur. 4) Çocuk Haklarına Dair SözleĢmenin 40 ıncı maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendine göre... iģlendiği zaman ulusal ya da uluslararası hukukça yasaklanmamıģ bir eylem veya ihmal nedeniyle hiçbir çocuk hakkında ceza yasasanı ihlâl ettiği iddiası veya ithamı öne sürülemeyeceği gibi böyle bir ihlâlde bulunduğu da kabul edilemeyecektir. Bu kural kanunsuz suç ve ceza olamaz Ģeklindeki temel hukuk ilkesinin bir ifadesi olup hem Anayasamızda hem de Ceza Kanunumuzda Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren kabul edilmiģ bir ilkedir. Anayasamızın 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Kimse, iģlendiği zaman yürürlükte bulunan Kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suç iģlediği zaman kanunda o suç için konulmuģ olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Türk Ceza Kanununun l inci maddesine göre de Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. Kanunda yazılı cezalardan baģka bir ceza ile kimse cezalandırılamaz. Görüldüğü gibi Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi hem Anayasamızda hem de Ceza Kanunumuzda tam anlamıyla yer almaktadır. Çocuk Haklarına Dair SözleĢmenin 40 ıncı maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde masumluk karinesi, savunma hakkı, çocuğun yakınlarına tutuklandığının veya gözaltına alındığının haber verilmesi, bağımsız mahkemeler tarafından yargılanması, bu yargılama sonucunda verilen karara karģı Kanun yollarına üst mercilerde baģvurda bulunulabilmesi, ifadesi alınırken iradesini bozan etkilerden korunması, yargılandığı dili anlamaması halinde ücretsiz tercümandan yararlanması, kavuģturmanın her aģamasında özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesi, düzenlenmiģtir. Suça itilmiģ çocuğa sözleģmede yer alan bu hakları tanıyan hükümler baģta Anayasamız olmak üzere Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Yakalama, Gözaltına Alma ve Ġfade Alma Yönetmeliğinde yer almaktadır. Ancak daha önce de değindiğimiz gibi çocuk sayılma yaģının sözleģme uyarınca onsekiz olması gerekirken onbeģ olması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. 5) Çocuk Haklarına Dair SözleĢmenin 40 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) bendine göre Ceza Yasasının ihlâli konusunda asgarî bir yaģ sınırı belirlenerek, bu yaģ sınırının altındaki çocuğun ceza ehliyetinin olmadığının kabulü öngörülmektedir sayılı

5 Yasaya göre onbir yaģından küçük olanların ceza ehliyetlerinin olmadığı kabul edilmektedir. (m.11/1). Çocuk Haklarına Dair SözleĢmenin (b) bendine göre de bu çocuklar hakkında önlem alınabileceği belirtilmiģtir. Aynı düzenleme 2253 sayılı yasada da vardır. (m.10) Çocuk Haklarına Dair SözleĢmenin 40 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasına göre Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararları, danıģmanlık, Ģartlı salıverilme, bakım için yerleģtirme, eğitim ve meslek öğretme programları ve diğer kurumsal bakım seçenekleri gibi çeģitli düzenlemelerin uygulanmasında, çocukların durumları ve suçları ile orantılı ve kendi esenliklerine olacak Ģekilde muamele edilmesi sağlanacaktır. Bu madde ile parelel bir hüküm 2253 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde düzenlenmiģtir. D. ÇOCUK HAKLARINA DAĠR SÖLEġME ĠLE ÇOCUK YASASININ GENEL BĠR DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Suç ve suçlu sadece usul yasalarıyla yargılanıp matematiksel cezalarla önlenecek bir olgu ve özne değildir. Hukuksal bir olay olduğu kadar aynı zamanda toplumsal bir olay da olan suç, çoğu zaman çeģitli etkenlerin meydana getirdiği uygunsuz sosyal ortamların ürünüdür. Çünkü ağaç yaģ iken eğilir. Ģeklindeki bir atasözümüzde de ifade edildiği gibi insanların çocuk yaģlarda eğitilmeleri, toplumsal değerlere bağlı uyumlu bir birey olarak yetiģtirilmeleri daha kolaydır. Bu konuda da sözleģme önemli hükümler getirmektedir. Yasal olarak çocuğun suç iģlemesinden sonra uygulanacak tedbirler açısından sözleģme ile uyumsuzluğun bulunmadığı yukarıda belirtmiģti. Ancak itiraf etmek gerekir ki çocuklara suç iģlemelerinden sonra uygulanacak tedbirler konusunda yasanın öngördüğü altyapı hâlâ oluģturulmamamıģtır. Bu nedenle de daha önce suç iģleyen çocukların tekrar tekrar suç iģleyerek önümüze geldiğini, yaģları büyüdüğü zaman da özgülüğü bağlayıcı cezalara çaptırıldıklarını gözlemlemekteyiz. ġu ana kadarki açıklamalarımızdan uygulamadaki eksikleri bir yana bırakırsak çocuk sözleģmesi ile mevzuatımız arasında temelde bir uyumluluk olduğunu dolayısıyla yasalarımızın birkaç istisna dıģında sözleģmedeki standartları aģağı yukarı yakalamıģ olduğunu söyleye biliriz. Ancak unutmamak gerekir ki Türkiye, BirleĢmiĢ Milletlere üye olan devletler arasında insan hakları açısından vasat bir üçüncü dünya ülkesi değildir. Kendisine batılı geliģmiģ toplumların insan hakları standartlarını hedef almıģ ve bu standartları devlet politikası olarak uygulayacağını taahhüt etmiģ bir ülkedir. Bu nedenle kendimizi dünya devletleriyle kıyasladığımızda olumlu bir tablo görebiliriz ama bunu yeterli kabul etmemek ve ülkemizdeki çocukların, haklarının en üstün standartlarına layık olduğunu düģünerek bu konuda çalıģmak gerekmektedir. Avrupa da ilk çocuk mahkemelerinin bu yüzyılın baģında kurulmaya baģlandığını düģünecek olursak alınması gereken mesafenin ne kadar uzun olduğu konusunda bir fikir sahibi olabiliriz. E. SUÇA ĠTĠLMĠġ ÇOCUKLAR ĠÇĠN BĠR PROJE Diğer insan hakları sorunları gibi çocuk haklarıyla ilgili sorunların da yalnızca yasa yapmakla çözülemeyeceği gerçeğini iyi anlamak gerekmektedir. Nitekim 2253 sayılı Kanunun yürürlüğü girdiği 1982 yılından bu yana Kanunla emredilen yerlerde çocuk mahkemeleri birkaç istisna dıģında kurulmadığı gibi Kanunda öngörülen tedbirlerin uygulanacağı kurumlar da ihdas edilememiģ, öngörülen altyapı oluģturulamadağı gibi bu konuda çaba da gösterilmemiģtir. Ancak bu olanaksızlıklara rağmen uygulamacı bir çözüm yolu bulabilir. Bu bağlamda Çanakkale Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü tarafından uygulanmaya baģlanan Suçlu Çocukların Yeniden Sosyalizasyonu Projesi Türkiye de ilk olma özelliği itibariyle baģarılı bir atılımdır. Bu projeyi yürüten toplum merkezinde suça itilmiģ çocuklara ve ailelerine yardım edilmekte, onların topluma kazandırılması için uzmanlar çalıģmaktadır. Ayrıca bu proje kapsamında ceza mahkemelerinin talepte bulunmaları halinde 2253 sayılı Yasanın 20 nci maddesine göre inceleme yapılabilmektedir. Toplum merkezinin hizmet bölgesinde ikamet eden yaģ döneminde suç iģlemiģ çocuklar

6 ve onların aileleri bu projenin hedef kitlesini oluģturmaktadır. Bir çocuğun suç iģlediği adliye tarafından toplum merkezine bildirilmekte ve en kısa süre içinde toplum merkezinde çalıģan uzmanlar tarafından suça itilmiģ çocuk ve ailesi ile görüģülerek çocuğun rehabilitasyonu için gerekli çalıģmalara baģlanılmaktadır ve gerektiğinde çocuğun ailesine maddî ve manevî destekte de bulunulmaktadır. Suça itilmiģ çocuğun yeniden sosyalizasyonu sırasında adliye ile de iģbirliği yapılmaktadır. Türkiye de suça itilmiģ çocuklarla ilgili normal adlî iģler dıģında yapılan bir çalıģma yoktur. Suç iģleyen çocuklar 2253 sayılı Yasanın 10 uncu maddesinde öngörülen kurumların halen oluģturulmaması nedeniyle iģledikleri suçun anlam ve sonuçlarını kavrayamayacak durumdaysalar mahkeme tarafından velilerine teslim edilmekte diğer bir anlatımla suç ortamına geri gönderilmektedirler. Çocukların iģledikleri suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilecek durumda olmaları halinde ise onlara sadece hapis veya para cezası verilebilmektedir. Mahkemelerin bu konuda baģka türlü tedbir uygulama olanakları da yoktur. Kısaca özetlenen bu sistem içerisinde çocuk, iģlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayacak kadar büyüyünceye kadar birkaç kez üstelik mahkeme kararıyla veliye teslim edilerek suç ortamına itilmekte, suç ortamına itilen çocuktan ise suç iģlememesi beklenmektedir. Çocuğu ailesinin mi? arkadaģlarının mı? ya da yanında kaldığı herhangi bir kimsenin suça itmiģ olduğu, çocuğun suç iģlemesinin ardında yatan sebepler hiç araģtırılmamaktadır. Diğer taraftan suç iģleyen çocuğun suç ortamından kurtulması için ona el uzatılmamakta, kötü sosyal koģulların vahģi ortamına terkedilmektedir. Suça itilmiģ çocukların topluma kazandırılması için Türkiye nin bir politikasının olmaması büyük bir eksikliktir. Bu eksikliğin giderilmesi için her ilde Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğüne bağlı Suça ĠtilmiĢ Çocukların Topluma Kazandırılması Merkezi kurulmalıdır. Bu merkezde yeterli sayıda sosyal hizmet uzmanı, pedegog ve psikolog çalıģtırılmalıdır. Bu merkezin çalıģma ilkeleri Ģu Ģekilde olmalıdır. 1- Suça itilmiģ çocukların yeniden sosyalizasyonu için yapılan tüm çalıģmalarda çocuk haklarına saygı gösterilmelidir. 2- Kendileri ile ilgili yapılacak tüm çalıģmalarda suça itilmiģ çocukların ve ailelerin istekleri dikkate alınmalıdır. 3- Çocuğun suç iģlemesinden dolayı toplumdan dıģlanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 4- Toplumda suça itilmiģ çocuklara karģı sorumluluk duygusu geliģtirilmelidir. 5- Diğer gönüllü ve resmî kuruluģlarla koordinasyon sağlanarak çalıģma yütürülmelidir. 6- Adalet Bakanlığı, sosyal hizmetlerden sorumlu Bakanlıkla iģbirliği yaparak olabildiğince Cumhuriyet BaĢsavcılıklarının da Suça ĠtilmiĢ Çocukların Topluma Kazandırılması Merkezi ne yardımcı olmasını sağlamalıdır. 7- ÇalıĢmalarda özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmelidir. S O N U Ç Toplum olarak çocukların suç iģlememeleri için gerekli sosyal, ekenomik, eğitsel politikaların ciddi Ģekilde saptanarak, kararlılık içerisinde uygulanmasına çalıģılması gerekmektedir. Bu konuda sadece kamu kuruluģlarına değil, bugünkü çoğulcu demokrasinin tanımına uygun olarak toplumun her kesimine önemli görevler düģmektedir. Zaman ve koģulların elverdiği en etkili tedbirlerle bir suçun önlenmesine çaba gösterilmemiģse o suçun cezalandırılması haklı görülemez Ģeklindeki Beccari nin sözüne katılmamak mümkün değildir. Özellikle suçlunun bir tanımının da baģkasını hesaba katmayan kiģi olduğu dikkate alındığında çocukları hesaba katmayan bir toplumun da çocuklara karģı suç iģlediğini söylemekte herhangi bir yanlıģlık göremiyorum.

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. (1) Kongre hem

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1)

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) Ceza infaz kurumları hem dünyada hem Türkiye de toplumun önemli bir bölümünü ilgilendiren yerlerdir. Zaman zaman 70 bine varan hükümlü ve tutuklu sayısı, insan

Detaylı

SIRA SAYISI: 365 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 365 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 365 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120)

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120) MUKAYESELĐ HUKUKTA YAŞAMA HAKKI Ahmet YAVUZ Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Giriş Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı karşısında diğer haklar türev, ikincil haklardır. Diğer bütün hakların kullanımı

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI VE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

ÇOCUK HAKLARI VE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ ÇOCUK HAKLARI VE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ "İnsanlık çocuklara elindeki en iyi şeyi borçludur" Çocuk Hakları Bildirgesi İlkesi Fatma SAVAŞ SANDALCI * http://www.sosyalhizmetuzmani.org/cocukhaklarishu.htm 23

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

CEZA YARGILAMASINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ Halit KIVRIL* 1

CEZA YARGILAMASINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ Halit KIVRIL* 1 CEZA YARGILAMASINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ * 1 ÖZET Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiģimin denetlenmesi ilk kez 1999 yılında yürürlüğe giren 4422 sayılı Kanun ile yasal düzenlemeye kavuģmuģtur. 01.06.2005

Detaylı

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları Yayına Hazırlayan Ruhşen Doğan Yıldız Baskı Berdan Matbaacılık Davutpaşa

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Madde 1 -Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

Detaylı

BoĢanmıĢ veya Nikâhsız Birliktelik YaĢayan Kadının 4320 sayılı Kanun Kapsamında Korunması- Eray KARĠNCA

BoĢanmıĢ veya Nikâhsız Birliktelik YaĢayan Kadının 4320 sayılı Kanun Kapsamında Korunması- Eray KARĠNCA BOġANMIġ VEYA NĠKÂHSIZ BĠRLĠKTELĠK YAġAYAN KADININ 4320 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KORUNMASI ÖZET Eray KARĠNCA* 1 Türk hukukunda, resmî evlilik dıģı birlikteliklerdeki kadının eģ Ģiddetinden korunması, mahkemelere

Detaylı

ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI

ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI Lütfü GÖÇ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Mayıs 2006 KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler 9501 ÇOCUK KORUMA KANUNU Kanun Numarası : 5395 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel

Detaylı

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ T.C. ADALET BAKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TIBBĠ HATALARDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA BĠLĠRKĠġĠLĠK SEMPOZYUMU (24-25 KASIM 2014, ĠSTANBUL) Bu kitap

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU 29.05.2014 CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ

Detaylı

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bilirkiģilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine iliģkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkiģilik için

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM 1 2 1. BÖLÜM AVRUPA KONSEYĠ VE ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠ I.AVRUPA KONSEYĠ 1.KURULUġU VE FAALĠYETLERĠ Avrupa Konseyi'nin oluģturulması fikri, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan

Detaylı

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu içindekiler Giriş 5 Toplantının Kapsam ve Amacı 7 Toplantıda Tartışılan Hususlar ve Getirilen Çözüm Önerileri 9

Detaylı

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler 3 26 SORUŞTURMA EVRESİNDE AĞIRLIKLI OLARAK KOLLUK TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER Suç işlendikten sonra yapılan araştırma ve soruşturmalar

Detaylı

KÜÇÜKLERİN TIBBİ MÜDAHALEYE RIZASI

KÜÇÜKLERİN TIBBİ MÜDAHALEYE RIZASI T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI KÜÇÜKLERİN TIBBİ MÜDAHALEYE RIZASI Yüksek Lisans Tezi ZEYNEP ATEŞ İstanbul, 2010 T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

REġĠT OLMAYANLA CĠNSEL ĠLĠġKĠ SUÇU Özgür BEYAZIT* 1

REġĠT OLMAYANLA CĠNSEL ĠLĠġKĠ SUÇU Özgür BEYAZIT* 1 REġĠT OLMAYANLA CĠNSEL ĠLĠġKĠ SUÇU Özgür BEYAZIT* 1 ÖZET ÇalıĢmada, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı Suçlar bölümünün 104 üncü maddesinde

Detaylı

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Avrupa Konseyi insan hakları el kitapları Türkçeye Çeviren: Zeynep Güllü

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 14 Sayı: 2 Yıl : 2006 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Sahibi Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Prof. Dr. Mehmet AYAN (Dekan) Editör

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 31736/04) KARAR STRAZBURG 14 Ekim 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 üyesi.

ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 üyesi. Esas Sayısı: 1985/11 Karar Sayısı: 1986/29 Karar Günü : 11.12.1986 ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 üyesi. ĠPTAL DAVASININ KONUSU : 9.5.1986 günlü, 18749 Sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE Özürlüler Kanunu ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 5378 Kabul Tarihi : 1.7.2005 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar

Detaylı

CEZA SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ REHBERİ

CEZA SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ REHBERİ CEZA SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ REHBERİ 2010 Ceza Sorumluluğunun Değerlendirmesi Rehberinin Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar (İsime göre sıralanmıştır) Prof. Dr. Ayşen Coşkun Psikiyatrist Yrd. Doç.

Detaylı

ULUSLARARASI ĠNSAN HAKLARI MEVZUATININ CĠNSEL YÖNELĠM VE CĠNSĠYET KĠMLĠĞĠ ALANLARINDA UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN ĠLKELER

ULUSLARARASI ĠNSAN HAKLARI MEVZUATININ CĠNSEL YÖNELĠM VE CĠNSĠYET KĠMLĠĞĠ ALANLARINDA UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN ĠLKELER JOGJACARTA (YOGYAGARTA) ĠLKELERĠ ULUSLARARASI ĠNSAN HAKLARI MEVZUATININ CĠNSEL YÖNELĠM VE CĠNSĠYET KĠMLĠĞĠ ALANLARINDA UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN ĠLKELER Nisan 2011 Metnin aslı İngilizce olup, Arapça, Çince,

Detaylı