SOKAK ÇOCUKLARI SORUNU VE BU ÇOCUKLARIN KARġILAġTIKLARI RĠSKLER NELERDĠR? YÜRÜTÜLEN HUKUKĠ, PSĠKO-SOSYAL ÇALIġMALAR NELERDĠR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOKAK ÇOCUKLARI SORUNU VE BU ÇOCUKLARIN KARġILAġTIKLARI RĠSKLER NELERDĠR? YÜRÜTÜLEN HUKUKĠ, PSĠKO-SOSYAL ÇALIġMALAR NELERDĠR?"

Transkript

1 T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SOSYAL POLĠTĠKALAR BÖLÜMÜ ÇOCUK KORUMA POLĠTĠKALARI SOKAK ÇOCUKLARI SORUNU VE BU ÇOCUKLARIN KARġILAġTIKLARI RĠSKLER NELERDĠR? YÜRÜTÜLEN HUKUKĠ, PSĠKO-SOSYAL ÇALIġMALAR NELERDĠR? Hazırlayanlar Özkan DEMĠRTAġ E. Çolpan ERDEM Alp Mutlu MUTLUCAN DanıĢman Doç. Dr. Nurdan DUMAN ANKARA 2013

2 ÖZET Bu çalışma, sokak çocukları sorunu ve bu çocukların karşılaştıkları riskleri, risklere karşı yürütülen hukuki ve psiko-sosyal çalışmaları incelemektedir. Sokak çocukları kavramı yanında çalışan sokak çocukları ve sokak çocuklarının temel özellikleri ve sokak çocuğunun temel sebeplerine de değinilmiştir. 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET 2 İÇİNDEKİLER 3 1. GĠRĠġ KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sokak Çocuğu, Çalışan Sokak Çocukları Sokak Çocuklarının Özellikleri Sayılarla Sokak Çocukları SOKAK ÇOCUĞU SORUNUNUN TEMEL SEBEPLERĠ SOKAK ÇOCUKLARININ KARġILAġTIKLARI RĠSKLER Fiziki Riskler Sosyal Riskler ÇOCUK REHABĠLĠTASYONLARI Çocukların Rehabilitasyonu Çocuk Rehabilitasyon Kurumları Sokak Çocukları Koordinasyon Merkezi Mobil Ekip Sokak Ofisleri Barınak İlk Adım İstasyonu Sosyal Rehabilitasyon merkezleri Gençlik Evleri YÜRÜTÜLEN HUKUKĠ ÇALIġMALAR Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Haklarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Kılavuzları Anayasa SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME.19 KAYNAKÇA.20 3

4 1. GĠRĠġ Ülkemizde 1950 li yıllarla birlikte, toplumu derinden etkileyen hızlı gelişmeler yaşandı. Sanayileşme, tarımsal makineye geçiş, toprakların miras yoluyla parçalanması gibi sebeplerle ortaya çıkan işgücü fazlası, kırsal kesimden şehirlere göç dalgasını oluşturmuştur. Göçle beraber insanların yaşamı etkilenmiş, hemşehricilik bağlarıyla gecekondulaşmalar başlamış, çekirdek aileden geniş aileye geçilmiştir. İnsanların düşük düzeyde eğitime sahip olmaları ve vasıfsız olmaları aile reisleri ailelerinin geçimini sağlamak için daha çok çalışmak zorunda kalmışlardır. Doğal olarak kadınlar da çalışma hayatına girmeye başlamışlardır. Bu durumdan en çok etkilenenler ise çocuklar olmuşlardır. Aile fertlerinin tümünün çalışması çocukları yalnızlığa, aile denetiminin dışında yaşamaya itmiştir. Çocuklar belli bir yaşa gelince de aile bütçesine katkı sağlaması için okula gitmek yerine çalışmak zorunda kalmışlardır. Böyle bir bozuk aile yapısı altında kalan bazı çocuklar eğitimsiz, geçim zorlukları içinde yaşamak zorunda kalmışlardır (Orhan, 2003:1). O yıllarda aile politikalarının da tam olmaması neticesinde bu çocuklar kaderlerine terk edilmiştir. Neticesinde de köprü altı çocukları denilen sokak çocukları ve onların topluma ve kendilerine verdikleri zararlar oluşmaya başlamıştır. Günümüzde ekonomik krizler ve buna bağlı sosyal nedenler ile her gün sokağa yeni çocuklar düşmektedir. Oysa kalkınmanın temel dinamiği olan bu çocukların iyi yetiştirilip, bir sosyal sorun olmak yerine, ülkenin kalkınmasının temel dinamiği haline getirilmiş olması gerekirdi. Bu ise ancak sosyal siyaset kapsamında huzurlu ve sağlıklı toplumu tesis etmek maksadıyla aileleri ve aile fertleri için oluşturulan sosyal program, eğitim, destek yardımlarının bütününden oluşan bir aile politikası ile gerçekleştirilebilir. Sokak çocukları esasında toplumsal hayatta ve aile yapısında meydana gelen bozulmanın bir aynasıdır. 4

5 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2.1 Sokak Çocuğu, ÇalıĢan Sokak Çocukları SHÇEK in 2002 de yaptığı en temel tanıma göre; sokak çocuğu, bir yetişkinin korumasından, yol göstericiliğinden yoksun olan, sokağı gerçek evi haline getirmiş olan çocuktur. Bu kavram, sokağı bütünüyle mesken edinen; yani geceleri ya da en azından bazı geceler evine dönmeyen, aile koruması ve desteğinden bütünüyle ya da büyük ölçüde mahrum olan çocuklar olarak tanımlanır (akt. Orhan, 2003:9). UNICEF in 1980 yılında yaptığı tanıma göre ise sokak çocukları, gerçek evleri, ailelerinin yanı olmaktan çok sokak olan (boş konutlar, boş araziler vs.), sorumlu yetişkinlerden herhangi bir koruma, denetleme ve yönlendirme almayan çocuklardır li yılların sonlarına doğru UNICEF, büyük çapta Güney Amerika deneyiminden edinilen fikirlerle, sokaktaki çocuklar ve sokağın çocukları olarak ikili bir ayrım yaparak tanımlama yapmıştır. Sokaktaki çocuklar, ailesinden giderek daha az destek alan, ailenin geçim sorumluluğunu sokaklarda, pazarlarda çalışarak paylaşmak zorunda kalan çocuklardır. Bu çocukların çoğu akşam evlerine dönmektedirler. Aile ilişkileri bir yandan bozuluyor olsa bile, evlerine bağlı ve hayatı ailelerin bakış açısından görmeye devam etmektedirler. Sokağın çocukları ise, günlük geçimlerinin mücadelesini ailelerinden hiçbir destek almaksızın, yalnız başlarına veren gruptur. Bu çocuklar genelde terk edilmiş diye adlandırılsalar da, güvensizlik duygusu, istenmeme ve şiddete maruz kalma gibi nedenlerle onlar da ailelerini terk etmiş olabilirler. Evleriyle olan bağlantıları kopmuştur. Ülkemizde 1983 yılında çıkan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu nun 3.maddesinde sokak çocukları korunmaya muhtaç çocuklar kapsamında ele alınmaktadır. Kanun korunmaya muhtaç çocuk kapsamında beden, ruh ve ahlak gelişmeleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; 1- Ana veya babasız, ana ve babasız, 2- Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, 3- Ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilen, 4- Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş dilencilik, alkollü içecekler veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü 5

6 alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklarda bulunmaktadır. 2.2 Sokak Çocuklarının Özellikleri Sokak çocukları denilince genellikle tinerci, alkolik, madde bağımlısı çocuklar akla gelmektedir. Sokak çocukları arasında madde kullanımı yaygın olarak gözükmektedir. Sokak çocukları; sokaktaki şiddete karşı durabilmek ve dayak yediklerinde acı hissetmemek, sokaktaki soğuğa dayanabilmek, kendilerini güçlü hissedebilmek, halüsinasyonlar görüp güzel şeyler hayal edebilmek, utanma duygularını yok ettiği için rahatlıkla başkalarından yemek isteyebilmek, dilenebilmek ve özgürce konuşabilmek için uçucu maddelere gereksinim duyarlar. Sokak çocukları sokakta hayatlarını devam ettirebilmek için, hayatlarını diğer çocuklardan daha farklı marjinal olarak, kendi kuralları içinde devam ettirirler. Öncelikle tehlikelerden korunmak için çeteleşirler. Bu güç birliği içinde grubun kendine has kurallarıyla yaşamaya başlarlar. Sokak çocuklarında genelde hemşehricilik dayanışması mevcuttur. Sokak çocukları kendilerine korku imajı vererek dışarıdan gelebilecek tehlikelerde korunmaya çalışırlar. Sokakta yaşayan çocukların büyük bir çoğunluğu erkek olup, kızların büyük bir çoğunluğu fuhuş sektörüne yönelmiştir. Bu sebeplerle sokakta yaşayan toplam çocuklar arasında kızların oranı azdır. Diğer bir konu ise sokakta çalışan çocuklar dır. Son yıllarda sokakta çalışan çocuklar da sokak çocukları kapsamına alınmıştır. Çalışan çocuklar; gerek sayısal büyüklükleri, gerekse sokak ortamında çalışmaları dolayısıyla potansiyel sokak çocuğu olma tehlikesi ile iç içe yaşamlarını sürdürmektedir. Sokakta çalışan çocuklar ya aile ekonomisine destek olmak amacıyla ya da zorla çalıştırılan çocuklar olabilir. 2.3 Sayılarla Sokak Çocukları Cumhuriyet Gazetesi nin haberine göre; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu nun (SHEÇK) verilerine dayanarak, Türkiye deki sokak çocuklarının tam sayısı hakkında net bir bilgi olmadığı ancak gecekondu yaşamının çocuğun sokağa inmesiyle doğru orantılı bir etken olduğunu, İstanbul da 625 bin çocuğun sokak çocuğu olma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde 0-6 yaş arası 300 e yakın çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde kalıyor, yaş ortalaması 6

7 ağırlıklı olarak yaş olan 2 bin 300 çocuk ise çeşitli suçlardan cezaevinde bulunuyor. Araştırmalar, sokakta çalışma yaşının 7 ile 11 arasında olduğunu, sokakta çalışan ya da yaşayan çocukların yüzde 95 inin ise erkek olduğunu gösteriyor. TBMM de kurulan kayıp ve mağdur çocuklarla ilgili araştırma komisyonunun geçen yılki raporuna göre ise ülkemizde haber alınamayan çocuk sayısı 2 binleri geçmiş durumda. AB İstatistik Kurumu Eurostat ın bu yılki araştırmasına göre ise yaş arasındaki her iki kız öğrenciden birinin de ortaöğretimi tamamlamadan okulu bırakıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 17 milyon çocuğun 1 milyonu çalışıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre de yılda ortalama 7 bin çocuk tecavüz ve tacize uğruyor. 3. SOKAK ÇOCUĞU SORUNUNUN TEMEL SEBEPLERĠ Özel Aile Ġçi Faktörler Üvey anne-baba Aile içi şiddet Parçalanmış aile Kalabalık aile Aile bütçesi Cinsel istismar Aile tarafından zorla çalıştırılma Sevgi ilgi yetersizliği Genel Sosyo Ekonomik KoĢullar Göç Çarpık kentleşme ve gecekondulaşma Gelir dağılımı Nüfus artışı Eğitimsizlik Macera düşkünlüğü ve özenti Büyükşehirlerin renkli yaşamı Düşük zeka düzeyi Sorunlu ebeveyn Sokak çocukları, aslında sosyal hayat ilişkilerde ve özellikle aile yapısında meydana gelen bozulmanın bir neticesidir. Köyden kente göçün artmasıyla bozulan aile ilişkileriyle beraber sokak çocuklarının sayısı hızla artmaktadır. Ailenin çocuk üzerinde etkisi daha çok doğumdan önce başlar. Çocuğa karşı istekli-isteksiz olunması, kültürel farklar, ekonomik şartlar çocuğun yaşamını etkiler. 7

8 4. SOKAK ÇOCUKLARININ KARġILAġTIKLARI RĠSKLER UNICEF in açıklamalarına göre, çocuklar için güvenli bir aile ortamı ancak evde sağlanabilir. Ev; oyun, kültürel faaliyet ve aile yaşamı için merkez konumundadır. Bu varsayım dünyaya kapalı, sokağı dışlayan Batı Avrupa ve Amerikan ailesinin yaşam tarzını anlatmaktadır. Bu modele göre oyunların, kültürel faaliyetlerin ve aile yaşamının dışarıda, sokaklarda gerçekleştiği kentlerin gecekondu mahalleri deneyimlerine yer yoktur. Hâlbuki insanlık tarihinin pek çok döneminde aile ilişkileri ve sosyalleşme evlerin yaygın olarak dışında, kentsel bölgeler ve sokaklarda gerçekleşmekteydi. Bu durum, hala pek çok yoksul ülke için geçerlidir. Sokakta çalışma, çocuklar için çok sayıda risk ve tehlikeyi beraberinde getirmektedir. Bu sebeple, küçük yaşta, tehlikeli işlerde çalışma, çocuk haklarını ihlal eden ve yasaklanması gereken istihdam biçimleri çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri(worst forms of child labour) kapsamında değerlendirilmektedir. (sokakta çalışan çocukları bekleyen risk ve tehlikeler: Diyarbakır örneği Yrd.Doç.Dr. Rıfat BİLGİN) Kendilerine özgü sorunları olan sokak çocukları, çalışan çocuklar ın bir alt kümesidir. Dilencilik ve hırsızlık yapmak bile sokak çocukları açısından çalışma anlamına gelmektedir. Çünkü bu tarz yaşamlarını idame ettirmenin yollarından biridir (Ennew, 2003:25-26). "Yoksulluk içindeki çocuklar beslenme, su ve sanitasyon imkanlarından yoksundur; temel sağlık, konut, eğitim, katılım ve korunma hizmetlerine erişememektedir; mal ve hizmetlerden ciddi biçimde yoksunluk herkese zarar verirken, bu durumun çocuklar üzerindeki etki ve zararları daha da ağırdır; böylece çocuklar haklarından yararlanamamakta, tam potansiyellerine ulaşamamakta ve toplumlarına tam olarak katılamamaktadır. (BM Genel Kurulu bildirgesi, 2007, Sokak çocukları meselesi karmaşık ve çok yönlü bir meseledir. Bunun için pek çok hükümet sektörünün, yerel ve sivil sektörün acilen katılımı gerekmektedir. Bu çocukların ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve karşılaştıkları sorunları çözebilmek için genel bir ulusal strateji planı geliştirilmelidir. Onları dışlamak yerine, sorunlarını çözmek için daha etkin bir biçimde katılımda bulunmak isteyen çocuklarla gençlerin istekleri doğrultusunda onları rehabilite ederek yeniden topluma kazandırmayı amaçlayan özel koruma önlemlerine gereksinim vardır. (Türkiye'de Sokak Çocukları Güncel Eğilimler Ve Yeni Gelişmeler) 8

9 TBMM Sokak Çocukları Araştırma Komisyonunun, Türkiye genelinde yaptıkları çalışmaya göre; Sokaklarda yaşayan çocuk sayısı bin 641. Türkiye de 16 bin 577 çocuk sokaklarda çalışıyor. Rapora göre, Türkiye de uyuşturucu kullanan çocuk sayısı 2 bin 550. Uyuşturucu bağımlısı çocukların en fazla yaşadığı illerin başında Gaziantep bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün istatistiklerine göre Türkiye genelinde 0 18 yaş grubu madde bağımlılarının sayısı 99 bine ulaştı. Uyuşturucu madde kullanan bu çocukların 88 bini ise aileleriyle yaşıyor. UNICEF in raporuna göre, dünyada her yıl 275 milyon çocuk şiddete maruz kalıyor. Rapora göre, dünyada, çocuklar en çok ailelerinden şiddet görüyor. İstismara maruz kalan çocuklar, çoğu defa bunun yol açtığı uzun süreli fiziksel ve psikolojik travmalar yaşıyor Bu çocuklarda intihara yönelme, uyuşturucu ve alkol kullanma eğilimlerinin daha fazla olduğuna dikkat çekiliyor. (http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=135:sokak-cocuklar-egitim&catid=53:insan-haklari-belgeleri&itemid=131) Sokak çocuklarının karşılaşmakta olduğu riskler dünyanın hemen her yerinde bir birine benzerlikler göstermektedir. Makalede söz konusu bu riskleri Fiziksel ve Sosyal Riskler olarak ele alınacaktır. 4.1.Fiziki Riskler Her türlü hava koşulunda, uzun saatler ayakta kalarak, temizlik ve sağlık yönünden tehlike oluşturan işlerde (ayakkabı boyacılığı, pazarcılık vs. gibi) çalışma Sokak ortamlarının hijyenik olmayışı nedeniyle bit, pire, v.s.sorunları Sağlık, eğitim, eğlenme-dinlenme ve boş zamanı değerlendirme, sağlıklı beslenme olanaklarının olmayışı Bedensel gelişim ve sağlık yönünden olumsuz etkilenme Hava değişiklikleri, ağır iklim koşulları, aşırı güneş, sıcaklık, nem, soğuk ve tipiden kaynaklanan sağlık problemleri; üst solunum yolu enfeksiyonları, kulakburun-boğaz ve cilt hastalıkları v.b. Çeşitli kazalara (düşme, çarpma gibi) maruz kalma Yeterli ve dengeli beslenememe Kısa ve uzun dönemde pek çok sağlık ve gelişim sorunu yaşama Uyuşturucu, uçucu madde, alkol ve suça itilmeye karşı korunmasız olma Çocuklar, eğitimlerini sürdürme olanağı bulamıyor. Bu durum, çocuğu genel ve mesleki eğitimden alıkoyar. Böylece çocuklar, ileri yaşamlarında beceri gerektirmeyen, düşük ücretli ve güvensiz iş ortamlarında çalışmaya zorlanırlar. 9

10 Oyun, spor ve kültürel etkinlikler boş zamanları yok. Bu durum, çocuğun kişiliğini geliştirme olanaklarını kısıtlar. Bedensel, duygusal ve toplumsal gelişimini olumsuz etkiler. Şiddetle karşı karşıya yaşama Sosyal güvenlik düzenlemeleri dışında kalmaktalar. Sosyal güvenliğin sağladığı yararlardan yoksunlar. 4.2.Sosyal Riskler: Ruhsal ve toplumsal gelişimlerin tehlikede olması İstismara ve ihmale müsait, sağlıksız ortamlarda bulunma Fiziksel, cinsel ve duygusal istismara açık ortamlarda bulunma Sosyal ortamlarda kimlik çatışması, rol çatışması gibi sorunlar yaşama Sokağın sunduğu özgür, başıboş, tehlikeli ortam, aile ve toplum baskısının olmayışı, sorumsuz ve başına buyruk olma Son derece sefil, ama özgür, kendilerine özgü, kendileri gibi olanlarla yaşama Madde bağımlıları, çeteler, alkolikler ve dilenci çocuklar ile aynı ortamı paylaşma Riskli alışkanlıklar kazanma Organize marjinal yetişkin grupların ilgi odağı olma Suç ehliyetlerinin bulunmaması, kaçma-saklanma, kolay kandırılma gibi özellikleri nedeniyle yasadışı faaliyetlere karıştırma Yetişkinler, büyük çocuklar tarafından kötü muamele görmek, horlanmak, başkalarının önünde aşağılanmak, ağır biçimde azarlanmak, bağırılmak, çok ağır derecede küfredilmek, bakışlarla küçümsenmek gibi durumlarla karşı karşıya kalma Şiddet ve acımasız kurallarla karşı karşıya kalarak saldırgan tutumlar geliştirme 5. ÇOCUK REHABĠLĠTASYONU Rehabilitasyon, hayata yeniden dönme anlamına gelir. İnsanlarda doğuştan veya sonradan oluşan psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkların tedavi edilmesi ve kişiyi aile ortamı ile toplumda yeniden kendi kendine yeterli bir hale getirmek için yapılan faaliyetlerin tümüne rehabilitasyon denir (Hizmetli, 1997:5). Rehabilitasyon kavramı ülkemize Avrupa dan girmiştir. Bu kavramı ilk defa batıda kiliseler kullanmıştır. Şeytana uyanları tekrar iyi bir insan yapabilmek için yapılan çalışmalar rehabilitasyon olarak tanımlanmıştır (Sengir, 1976:1). Tanımdan da 10

11 anlaşılacağı üzere rehabilitasyon kavramı tıbbi, sosyal ve mesleki kavramları içermektedir. Bu çeşitliliğin içerisinde sosyal rehabilitasyon ile devam edilecektir. Sosyal rehabilitasyon, hastanın aile ve toplumda yerini alabilmesi için gösterilen çalışmalardır (Hizmetli, 1997:7) Çocukların Sosyal Rehabilitasyonu Rehabilitasyon süreci içerisinde en önemli aşamayı sosyal rehabilitasyon oluşturmaktadır. Çocuklar tıbbi rehabilitasyon sürecinde, sokakta yaşamanın getirdiği psikoloji, bağımlılık ve hastalıklardan kurtulmuş olacaklardır. Bu aşamada da çocukları hayata bağlayacak onları motive edecek uğraşılara ve eğitim, öğretim faaliyetleriyle onların geleceklerine yön çizilmiş olunacaktır. Sosyal rehabilitasyon ile çocukların duygusal ve zihinsel olarak hayata adaptasyonu sağlanacaktır. Duygusal olarak; - Çocuğun, kişilik ve kendine saygı duygularını geliştirmeye teşvik edecek yaşıtları ve yetişkinlerle saygı ve sevgi bağları kurulması, - Çocuğun ilgi duyacağı ve kendine olumlu yönleriyle örnek olacağı yetişkinler ve kendilerinden büyük çocuklarla sık sık beraber olmasının sağlanması, Zihinsel olarak; - En azından okuma yazma öğrenilene ve temel hesap işlemlerini yapacak beceri elde edilene kadar okula devam edilmesi, - Özellikle çocuğun ileride onurlu bir yaşam için gerekli parayı kazanmasını sağlayacak beceriler başta olmak üzere, yaşamla ilgili tüm becerilerin geliştirilmesi, - Gerçekleri algılamasını ve sorgulamasını sağlayacak eleştirel düşünme yeteneğinin kazandırılması amaçlanır. Sosyal rehabilitasyon sürecinde en önemli aşamayı eğitim oluşturur. Çocukların pek çoğu okuma yazma bile pek bilmemektedir. Bu çocuklar için gayri resmi bir eğitim modeliyle okuma yazma öğretilmektedir. Sokakta çalışan çocukların, zaman içinde, sokakta yaşama konusunda eğilim gösterdiği bilinmektedir. Bu çocuklar için gayri resmi bir eğitim modeliyle okuma yazma öğretilmektedir. Bu sistemde çeşitli düzeylerdeki çocuklar gruplara ayrılarak eğitim görürler. Böylece çocuklar temel eğitimlerini almış olurlar. İkinci aşamada ise çocukların dışarıdan diploma 11

12 alabilecek düzeye gelmeleri sağlanır (Polat, 2002:122). Özellikle yaşı küçük olup hiç okula gitmemiş çocukların okula normal olarak gönderilmelerinde büyük yarar vardır. Çünkü bu çocuklar okula daha çabuk uyum sağlayabilirler. Eğitim için ikinci bir alternatif yol ise bu çocukların geceleri bir okul ortamında gönüllü akademisyenler ve öğretmenler tarafından okul ortamında eğitime tabi tutulmalarıdır. Sokak çocuklarına yönelik olarak eğitim verilirken klasik öğretme yöntemlerinden ziyade daha kısa süreli derslerle, çocukların katılımının sağlandığı programlara yer verilmelidir. Örneğin okuma yazma öğretirken çocukların bildikleri mekanlardan sokaklardan örnek vererek okuma yazma öğretmek kolay olabilir. Veya para saymadan başlayarak basit matematik işlemlerinden başlanabilir (Polat, 2001:123). Sosyal rehabilitasyon kapsamı içerisinde çocuklara beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecek aşağıda sıralanan etkinliklerde yaptırılmalıdır. Oyun Odaları: Çocuklar için merkezlerde hem streslerini atanabilecekleri hem de ikili ilişkiler kurmalarına yardımcı olacak oyunları oynayabilecekleri oyun odaları olmalıdır (Bilgin, 2001:454). Sanatsal Faaliyetler: Gönüllü eğiticilerin önderliğinde yapılacak bu faaliyetlerin içerisinde çocuklara, resim, tiyatro, müzik gibi konularda hem eğitim verilebilir hem de çocukların yeteneklerinin ön plana çıkartılması sağlanabilir ( Polat, 2002;115). Sportif Faaliyetler: Çocuklara yönelik olarak sportif faaliyetler yardımıyla çocukların rekabet ortamında hedef oluşturma ve hedefe ulaşmada gayret göstermeleri sağlanabilir (Polat, 2002:115). Böylece yetenekli çocukların yetenekleri ortaya çıkartılabilir ve gelecekleri konusunda bir hedef verilebilir (Bilgin, 2001:454). Bu konuda özellikle spor kulüplerinden yardımda alınmalıdır. Örneğin BM Genel Kurulu yoksullukla mücadele programı içerisinde, çocukları yılları yoksulluk içerisinde geçen ünlü futbolcular Zidane ve Ronaldo yu öne çıkartmıştır (Gürçay,2001:29). Ülkemizde de böyle örnekler bulunup çocuklara gösterilmelidir. Hayvan ve Bitki Yetiştirme: Çocukların sevgi, ilgi ve şefkatini yönlendirmek amacıyla çocuklara çeşitli evcil hayvanların ve bitkilerin yetiştirilip bakımları yaptırılabilir (Polat,2002:116). 12

13 5.2. Çocuk Rehabilitasyon Kurumları İlgili süreç birçok kamu kurum ve kuruluş, STK, vakıf ve dernekleri ilgilendirse de konuya kamu politikası açısından değinilecektir. ASPB kurulmadan önce 2005 yılında yayınlanan genelge ile konuya işlerlik kazandırılmış olup, SHÇEK bünyesindeki kurumlar aşağıdaki gibidir Sokak Çocukları Koordinasyon Merkezi Sokak ofisi, barınak ve mobil ekipleri uhdesinde bulunduran, bu birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlayan merkezdir. İşlevleri: Bireysel dosyalar oluşturulacaktır. İstatistiksel veri toplayacak ve bu verileri değerlendirecektir. Aileleri ile görüşme sağlanacaktır. Uygunluğu tespit edilen çocukları ailelerine teslim edecektir. Toplum merkezleri ile koordineli çalışacaktır. Gerek görülmesi halinde, aileleri, SHÇEK Genel Müdürlüğünün ayni nakdi yardımları ve Valiliklerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından sağlanacak yardımlarla destekleyecektir. Bünyesindeki Mobil ekipleri, Sokak Ofislerini ve Barınakları organize edecektir Mobil Ekip Meslek elemanları, önder çocuk ve kolluk kuvvetlerinden oluşmakta olup, Koordinasyon Merkezine bağlı olarak, sokaktaki çocukların tespit edilmesi ve uygun kuruluşa yerleştirilmesini amaçlayan birimdir. İşlevleri: Sokak Çocukları Koordinasyon Merkezine bağlı olarak çalışacaktır. Sokak çalışmaları ile sokakta yaşayan ve çalışan çocukları tespit edecek ve sokakta yaşayan çocuğu, durumuna uygun bir merkeze teslim edecektir. Sokakta yaşayan ve bir merkeze gitmeyi reddeden çocuklar, isteğine bakılmaksızın, yalnızca çocuğun korunması amacıyla, durumuna uygun bir merkeze teslim edecektir. 13

14 Sokakta tespit edilen tüm çocuklar ilişkin bilgileri, Koordinasyon Merkezine iletecektir. Merkez hizmetlerini reddeden çocuğu, Barınak a teslim edecektir Sokak Ofisleri Şehir merkezlerinde, kolayca ulaşılabilecek yerlerde bulunan; çocukların durumları ile vatandaşlar tarafından yönlendirilen birimlerdir. İşlevleri: Koordinasyon Merkezine bağlı olarak hizmet verecektir. Sokakta çalışan veya yaşayan çocukların yoğun olarak bulundukları bölgelerde ve gar, terminal gibi yerlerde kurulacak prefabrik ya da konteynırlarda hizmet sunacaktır. Sokakta çalışan ya da yaşayan tüm çocukların, güven ilişkisi kurularak, diğer hizmetlerden yaralanmaları amacıyla ikna çalışmalarını gerçekleştirecektir. Halk tarafından, sokakta yaşayan ya da çalışan çocukların bildirildiği bir birim olarak hizmet verecek ve bu ihbarları, gerekli müdahaleyi yapmaları amacıyla mobil ekiplere bildirecektir. Çocukla yapılan görüşeler neticesinde, çocuğun hangi birime havale edilmesi gerektiğini sağlayacaktır Barınak Madde bağımlısı olduğu halde, bırakma eğilimi göstermeyen çocukla, tedavi almak isteyen çocuk arasında bir filtre fonksiyonu üstlenecektir. Çocukları yönlendirmek ve ikna çalışmaları yapmak üzere görevlendirilir. İşlevleri: Barınak, Koordinasyon Merkezine bağlı olarak çalışacaktır. Barınakta kalan çocuklara, reddettikleri, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon süreci hakkında bilgi verecek, çocukları bu hizmetlere yönlendirebilmek için ikna çalışmalarını gerçekleştirmek üzere, belirlenmiş bir süreyi barınakta geçirmelerini sağlayacaktır. 14

15 Çocuklara ve gençlere, barınma, beslenme (akşam yemeği ve kahvaltı), gerekli hallerde acil sağlık hizmetleri (koordinasyon merkezinde bulunan doktor ve hemşire tarafından) sunacaktır. Kalıcı olarak merkezlerimizde bulunmak istemeyen fakat, zaman zaman kapalı mekana duydukları ihtiyaç nedeniyle merkezlerden yararlanma eğilimi gösteren çocukların özellikle kış aylarında doğa şartlarından korunmasını sağlayacaktır Ġlk Adım Ġstasyonu İlin büyüklüğü ve sosyal yapısına göre ihtiyaç duyulması halinde kız çocukları için ayrı bir ilk adım istasyonu oluşturulacaktır. İlk Adım istasyonunda, ortalama bir ay kalacağı öngörülen çocuğun kalacağı süre değişkenlik gösterecektir. İşlevleri: Mobil ekiplerce teslim edilen, kendiliğinden gelen, sokakta yaşayan, madde kullanan bu alışkanlığından uzaklaşma kararı veren veya madde kullanmayan çocuk ve/veya gençlerin, öncelikle hijyen-öz bakım, beslenme, sağlık, giyim ve benzeri temel ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Sisteme uyumlandırma yönünde gerekli çalışmaları yapacaktır. Çocuğa, psikiyatrik destek sağlayacaktır, çocukların aileleri var ise, çocuklarla aileleri arasında iletişimi sağlama yönünde çalışmalar yapacaktır. Madde bağımlısı olan çocuk ve genci, tedaviye hazır hale geldiğinde, tıbbi rehabilitasyon merkezine teslim edecektir Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Rehabilitasyon, ilk adım İstasyonunda uyumlandırılarak, doğrudan gönderilecek ya da Tıbbi Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavilerini tamamlamış çocukların, yönlendirileceği bir merkezdir. İşlevleri: Çocuklara sosyal, kişisel sorumluluk bilinci kazandıracaktır. Kurallara uyma alışkanlığı kazandıracaktır. Bünyesinde yer alan birimler aracılığı ile çocuğu, meslek edindirmeye yönelik mesleki eğitime veya örgün eğitime hazırlayacaktır. 15

16 Yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal rehabilitasyon sürecini tamamlama aşamasına gelen çocukları; SHÇEK kuruluşlarına,yibo ve PİO lara, Gençlik Evlerine yönlendirecektir Gençlik Evleri Hizmetten yararlandıkları süreçte yaşları 18 üstüne çıkan ve ailelerine dönüş olanağı olmayan, meslek ve iş edinmiş gençlerimizin, en az 3 en fazla 5 kişi olacak şekilde belirli bir süre için kira bedeli SHÇEK tarafından ödenmek üzere ve kendi masraflarını karşılamak kaydıyla, bağımsız yaşama kavramı özendirilir. 6. YÜRÜTÜLEN HUKUKĠ ÇALIġMALAR 6.1.BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Hakları SözleĢmesi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaşına kadar her birey çocuk sayılır. Çocuğun; özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir biçimde müdahale yapılamaz. Onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz. Çocuğun yasa tarafından korunmaya hakkı vardır. Çocuğun; en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma hakkı vardır. Devletler, bu haklardan yoksun bırakılmamasını güvence altına almak için çaba gösterirler. Çocuğun; sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlikten yararlanma hakkı vardır. Devletler bu haklar için ulusal hukuklarında gerekli önlemleri alır. Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce muamele ve cezaya tabi tutulamaz. Hiçbir çocuk yasadışı veya keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı yapılmaksızın yararlanmalıdır. 6.2.Çocuk Haklarına ĠliĢkin Avrupa SözleĢmesi Bu sözleşmenin amacı, adli merci önündeki çocukları ilgilendiren; davalar, çocukların ikameti, çocuklarla şahsi ilişki kurulması gibi velayet sorumluluklarına ilişkin davalardır. Türkiye Cumhuriyeti sözleşmenin adli bir makam önündeki aile hukuku davalarında uygulanacağını beyan eder. Boşanma ve ayrılık davaları, çocukların velayetine ilişkin davalar, ebeveynle çocuk arasında kişisel ilişki kurulması, babalığın mahkeme kararı ile kurulması. Amaç: 16

17 Çocuk haklarını geliştirme, çocuk haklarını Avrupa Konseyi nin tüm politikalarına içselleştirme, çocuklara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için üç yıllık eylem planı uygulanması, cinsel sömürüye karşı özel önlem alınması, çocuklara yönelik şiddetin çocuk haklarını ihlal ettiğini, gelişimini kösteklediğini, Çocukların kırılgan ve savunmasız oldukları, büyüme ve gelişme için yetişkinlere bağımlı bulunduklarını, Avrupa İHS nin çocuklar dahil herkese işkenceye, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye karşı güvence sağladığını kabul eder. 6.3 Avrupa Konseyi Kılavuzları: Çocuğun haklarına ilişkin saygı kültürü oluşturulmalıdır: -Çalışmaların hedefi, çocuklar, çocukluk ve çocuklara yönelik şiddete bakışta nitel bir değişim sağlanması olmalıdır. -Şiddetle ilgili temeldeki ekonomik ve toplumsal koşullar ele alınmalıdır. -Değişim, çocuk haklarına yönelik gerçek bir saygı kültürü nüfus ettiğinde sağlanabilecektir. Eğitim ve duyarlılık geliştirme: -Çocuk haklarına ilişkin bilgilerin çocuklar, yetişkinler arasında yaygınlaştırılması devletin sorumluluğudur. -Çocuk hakları konusunun okul müfredatına içselleştirilmesi, -Çocuklar için çalışanların çocuk hakları konusunda eğitilmesi, -Halkı bilgilendirme, medya kampanyasıyla duyarlılık yaratılması, Şiddetin yasaklanması: Çocuğu şiddetten korumak devletin görevidir. Tüm çocuklara koruma sağlayacak uygun; -Yasal, -İdari, -Toplumsal ve eğitsel önlemler alınmalıdır. Aile içinde ve dışında, ıslah, disiplin altına alma ve cezalandırma amaçlarına yönelik olanlar dahil her türlü şiddetle ilgili hukuksal savunma ve yetkilendirmeler ortadan kaldırılmalıdır. Cinsel şiddet ve suistimalin her biçimi, çocuk fuhşu, çocuk pornografisi, seyahat ve turizmde cinsel sömürü, erken veya zorla evlendirme, namus cinayeti, çocukların şiddet içeren zararlı içeriğe maruz bırakılması, bakım kurumlarındaki her türlü şiddet, her türlü fiziksel, psikolojik ceza, aile içinde ve evde şiddet sonlanmalıdır. 17

18 6.4 Anayasa: Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları: 41. madde: Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. Sosyal Güvenlik Hakları: 61. madde: Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Yasal Mevzuat: -BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, -BM Çocuk Hakları Bildirisi, -Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, -Şiddete Karşı Entegre Stratejisi Avrupa Konseyi Kılavuzları, -TC Anayasası, -Çocuk Koruma Kanunu, -Türk Medeni Kanunu, -Türk Ceza Kanunu, -Terörle Mücadele Kanunu, -Sosyal Hizmetler Kanunu, -Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Yönetmelikler: -SHÇEK Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu Ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yön. -SHÇEK Çocuk Evleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yön. -SHÇEK Aile Danışma Merkezleri Yön. -Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yön. -Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği, -SHÇEK Çocuk Yuvaları Yön. -ÇKK Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yön. -Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yön, -Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yön., -SHKÇEK Koruyucu Aile Yönetmeliği 18

YOKSULLUK DÖNGÜSÜNDE ÇOCUKLAR

YOKSULLUK DÖNGÜSÜNDE ÇOCUKLAR T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SOSYAL POLĠTĠKALAR BÖLÜMÜ ÇOCUK KORUMA POLĠTĠKALARI YOKSULLUK DÖNGÜSÜNDE ÇOCUKLAR Hazırlayan Özkan DEMĠRTAġ 125212702 DanıĢman Doç. Dr. Nurdan

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI VE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

ÇOCUK HAKLARI VE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ ÇOCUK HAKLARI VE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ "İnsanlık çocuklara elindeki en iyi şeyi borçludur" Çocuk Hakları Bildirgesi İlkesi Fatma SAVAŞ SANDALCI * http://www.sosyalhizmetuzmani.org/cocukhaklarishu.htm 23

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

1. Giriş ve Yönetici Özeti

1. Giriş ve Yönetici Özeti Türkiye de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2012 İçindekiler 1.Giriş ve Yönetici Özeti... 3 2.Nüfus içinde Çocuklar ve Gençler... 11 3.Toplumsal Koşullar ve Aile Ortamı... 15 4.Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU

ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU 2006 ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU Değerli Antalyalılar, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çağdaş gelişmelere uygun

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

SOSYAL VE KRİMİNAL BOYUTLARILYA ÇOCUK SUÇLULUĞU

SOSYAL VE KRİMİNAL BOYUTLARILYA ÇOCUK SUÇLULUĞU M. GÖKPINAR makaleler SOSYAL VE KRİMİNAL BOYUTLARILYA ÇOCUK SUÇLULUĞU M. GÖKPINAR * Geçtiğimiz yüzyılda çocukların yetişkinlerden farklı oldukları ve korunmaları gerektiği vurgulanmış, suça yönelmiş çocuklarda

Detaylı

ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME. Giriş. Sözleşmeye taraf Devletler,

ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME. Giriş. Sözleşmeye taraf Devletler, ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME Giriş Sözleşmeye taraf Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Kuruluş Sözleşmesi'nde yer alan ve dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olarak insanlık

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

Bu Rapor un yayın hakları Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported Licence tarafından korunmaktadır.

Bu Rapor un yayın hakları Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported Licence tarafından korunmaktadır. Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile üretilmiştir. Bu yayının içeriği ile ilgili sorumluluk Uluslararası Çocuk Merkezi ile Ankara Barosu ve Gündem Çocuk Derneği ne aittir ve Avrupa Birliği nin görüşlerini

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU

ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU I. GİRİŞ Komisyonumuzun 5 Kasım 2009 tarihli 33. toplantısında aldığı kararla, Çocuk ve Gençlerin Kaldığı Ceza İnfaz Kurumlarında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ 5-7 Kasım 2008 Ankara 2 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Yusuf GENÇ 1 İsmail BARIŞ 2 YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM: KURUMSAL BAKIM YERİNE EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Yusuf GENÇ 1 İsmail BARIŞ 2 YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM: KURUMSAL BAKIM YERİNE EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 36-57 Yusuf GENÇ 1 İsmail BARIŞ 2 YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM: KURUMSAL BAKIM YERİNE EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Detaylı

STK Raporu. Türkiye de Çocuk Haklarının Durumu 2001-2011. Çocuk göstericileri takip eden bir polis tarafından

STK Raporu. Türkiye de Çocuk Haklarının Durumu 2001-2011. Çocuk göstericileri takip eden bir polis tarafından Çocuk göstericileri takip eden bir polis tarafından tüfeğin dipçiğiyle dövülen bir çocuk. (bianet.org) STK Raporu Türkiye de Çocuk Haklarının Durumu 2001-2011 Bu rapor Türkiye de çocuk hakları raporlama

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. (1) Kongre hem

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM

TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM Av. Tülay (PORDOĞAN) ORAL* Çocukluk ve gençlik çağında işlenen suçlar, bütün dünyada en çok tartışılan toplum sorunlarından biridir. Yapılan incelemeler,

Detaylı

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ www.aileavukatligi.org AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR10/12/SKA/0100 referans

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi 1 Giriş 2005 yılında düzenlenen Varşova Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Avrupa Konseyinden:

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ İzleme Göstergeleri Kılavuzu

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ İzleme Göstergeleri Kılavuzu ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ İzleme Göstergeleri Kılavuzu BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ İzleme ve Göstergeleri Kılavuzu Çocuğa karşı

Detaylı