SOKAK ÇOCUKLARI SORUNU VE BU ÇOCUKLARIN KARġILAġTIKLARI RĠSKLER NELERDĠR? YÜRÜTÜLEN HUKUKĠ, PSĠKO-SOSYAL ÇALIġMALAR NELERDĠR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOKAK ÇOCUKLARI SORUNU VE BU ÇOCUKLARIN KARġILAġTIKLARI RĠSKLER NELERDĠR? YÜRÜTÜLEN HUKUKĠ, PSĠKO-SOSYAL ÇALIġMALAR NELERDĠR?"

Transkript

1 T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SOSYAL POLĠTĠKALAR BÖLÜMÜ ÇOCUK KORUMA POLĠTĠKALARI SOKAK ÇOCUKLARI SORUNU VE BU ÇOCUKLARIN KARġILAġTIKLARI RĠSKLER NELERDĠR? YÜRÜTÜLEN HUKUKĠ, PSĠKO-SOSYAL ÇALIġMALAR NELERDĠR? Hazırlayanlar Özkan DEMĠRTAġ E. Çolpan ERDEM Alp Mutlu MUTLUCAN DanıĢman Doç. Dr. Nurdan DUMAN ANKARA 2013

2 ÖZET Bu çalışma, sokak çocukları sorunu ve bu çocukların karşılaştıkları riskleri, risklere karşı yürütülen hukuki ve psiko-sosyal çalışmaları incelemektedir. Sokak çocukları kavramı yanında çalışan sokak çocukları ve sokak çocuklarının temel özellikleri ve sokak çocuğunun temel sebeplerine de değinilmiştir. 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET 2 İÇİNDEKİLER 3 1. GĠRĠġ KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sokak Çocuğu, Çalışan Sokak Çocukları Sokak Çocuklarının Özellikleri Sayılarla Sokak Çocukları SOKAK ÇOCUĞU SORUNUNUN TEMEL SEBEPLERĠ SOKAK ÇOCUKLARININ KARġILAġTIKLARI RĠSKLER Fiziki Riskler Sosyal Riskler ÇOCUK REHABĠLĠTASYONLARI Çocukların Rehabilitasyonu Çocuk Rehabilitasyon Kurumları Sokak Çocukları Koordinasyon Merkezi Mobil Ekip Sokak Ofisleri Barınak İlk Adım İstasyonu Sosyal Rehabilitasyon merkezleri Gençlik Evleri YÜRÜTÜLEN HUKUKĠ ÇALIġMALAR Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Haklarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Kılavuzları Anayasa SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME.19 KAYNAKÇA.20 3

4 1. GĠRĠġ Ülkemizde 1950 li yıllarla birlikte, toplumu derinden etkileyen hızlı gelişmeler yaşandı. Sanayileşme, tarımsal makineye geçiş, toprakların miras yoluyla parçalanması gibi sebeplerle ortaya çıkan işgücü fazlası, kırsal kesimden şehirlere göç dalgasını oluşturmuştur. Göçle beraber insanların yaşamı etkilenmiş, hemşehricilik bağlarıyla gecekondulaşmalar başlamış, çekirdek aileden geniş aileye geçilmiştir. İnsanların düşük düzeyde eğitime sahip olmaları ve vasıfsız olmaları aile reisleri ailelerinin geçimini sağlamak için daha çok çalışmak zorunda kalmışlardır. Doğal olarak kadınlar da çalışma hayatına girmeye başlamışlardır. Bu durumdan en çok etkilenenler ise çocuklar olmuşlardır. Aile fertlerinin tümünün çalışması çocukları yalnızlığa, aile denetiminin dışında yaşamaya itmiştir. Çocuklar belli bir yaşa gelince de aile bütçesine katkı sağlaması için okula gitmek yerine çalışmak zorunda kalmışlardır. Böyle bir bozuk aile yapısı altında kalan bazı çocuklar eğitimsiz, geçim zorlukları içinde yaşamak zorunda kalmışlardır (Orhan, 2003:1). O yıllarda aile politikalarının da tam olmaması neticesinde bu çocuklar kaderlerine terk edilmiştir. Neticesinde de köprü altı çocukları denilen sokak çocukları ve onların topluma ve kendilerine verdikleri zararlar oluşmaya başlamıştır. Günümüzde ekonomik krizler ve buna bağlı sosyal nedenler ile her gün sokağa yeni çocuklar düşmektedir. Oysa kalkınmanın temel dinamiği olan bu çocukların iyi yetiştirilip, bir sosyal sorun olmak yerine, ülkenin kalkınmasının temel dinamiği haline getirilmiş olması gerekirdi. Bu ise ancak sosyal siyaset kapsamında huzurlu ve sağlıklı toplumu tesis etmek maksadıyla aileleri ve aile fertleri için oluşturulan sosyal program, eğitim, destek yardımlarının bütününden oluşan bir aile politikası ile gerçekleştirilebilir. Sokak çocukları esasında toplumsal hayatta ve aile yapısında meydana gelen bozulmanın bir aynasıdır. 4

5 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2.1 Sokak Çocuğu, ÇalıĢan Sokak Çocukları SHÇEK in 2002 de yaptığı en temel tanıma göre; sokak çocuğu, bir yetişkinin korumasından, yol göstericiliğinden yoksun olan, sokağı gerçek evi haline getirmiş olan çocuktur. Bu kavram, sokağı bütünüyle mesken edinen; yani geceleri ya da en azından bazı geceler evine dönmeyen, aile koruması ve desteğinden bütünüyle ya da büyük ölçüde mahrum olan çocuklar olarak tanımlanır (akt. Orhan, 2003:9). UNICEF in 1980 yılında yaptığı tanıma göre ise sokak çocukları, gerçek evleri, ailelerinin yanı olmaktan çok sokak olan (boş konutlar, boş araziler vs.), sorumlu yetişkinlerden herhangi bir koruma, denetleme ve yönlendirme almayan çocuklardır li yılların sonlarına doğru UNICEF, büyük çapta Güney Amerika deneyiminden edinilen fikirlerle, sokaktaki çocuklar ve sokağın çocukları olarak ikili bir ayrım yaparak tanımlama yapmıştır. Sokaktaki çocuklar, ailesinden giderek daha az destek alan, ailenin geçim sorumluluğunu sokaklarda, pazarlarda çalışarak paylaşmak zorunda kalan çocuklardır. Bu çocukların çoğu akşam evlerine dönmektedirler. Aile ilişkileri bir yandan bozuluyor olsa bile, evlerine bağlı ve hayatı ailelerin bakış açısından görmeye devam etmektedirler. Sokağın çocukları ise, günlük geçimlerinin mücadelesini ailelerinden hiçbir destek almaksızın, yalnız başlarına veren gruptur. Bu çocuklar genelde terk edilmiş diye adlandırılsalar da, güvensizlik duygusu, istenmeme ve şiddete maruz kalma gibi nedenlerle onlar da ailelerini terk etmiş olabilirler. Evleriyle olan bağlantıları kopmuştur. Ülkemizde 1983 yılında çıkan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu nun 3.maddesinde sokak çocukları korunmaya muhtaç çocuklar kapsamında ele alınmaktadır. Kanun korunmaya muhtaç çocuk kapsamında beden, ruh ve ahlak gelişmeleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; 1- Ana veya babasız, ana ve babasız, 2- Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, 3- Ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilen, 4- Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş dilencilik, alkollü içecekler veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü 5

6 alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklarda bulunmaktadır. 2.2 Sokak Çocuklarının Özellikleri Sokak çocukları denilince genellikle tinerci, alkolik, madde bağımlısı çocuklar akla gelmektedir. Sokak çocukları arasında madde kullanımı yaygın olarak gözükmektedir. Sokak çocukları; sokaktaki şiddete karşı durabilmek ve dayak yediklerinde acı hissetmemek, sokaktaki soğuğa dayanabilmek, kendilerini güçlü hissedebilmek, halüsinasyonlar görüp güzel şeyler hayal edebilmek, utanma duygularını yok ettiği için rahatlıkla başkalarından yemek isteyebilmek, dilenebilmek ve özgürce konuşabilmek için uçucu maddelere gereksinim duyarlar. Sokak çocukları sokakta hayatlarını devam ettirebilmek için, hayatlarını diğer çocuklardan daha farklı marjinal olarak, kendi kuralları içinde devam ettirirler. Öncelikle tehlikelerden korunmak için çeteleşirler. Bu güç birliği içinde grubun kendine has kurallarıyla yaşamaya başlarlar. Sokak çocuklarında genelde hemşehricilik dayanışması mevcuttur. Sokak çocukları kendilerine korku imajı vererek dışarıdan gelebilecek tehlikelerde korunmaya çalışırlar. Sokakta yaşayan çocukların büyük bir çoğunluğu erkek olup, kızların büyük bir çoğunluğu fuhuş sektörüne yönelmiştir. Bu sebeplerle sokakta yaşayan toplam çocuklar arasında kızların oranı azdır. Diğer bir konu ise sokakta çalışan çocuklar dır. Son yıllarda sokakta çalışan çocuklar da sokak çocukları kapsamına alınmıştır. Çalışan çocuklar; gerek sayısal büyüklükleri, gerekse sokak ortamında çalışmaları dolayısıyla potansiyel sokak çocuğu olma tehlikesi ile iç içe yaşamlarını sürdürmektedir. Sokakta çalışan çocuklar ya aile ekonomisine destek olmak amacıyla ya da zorla çalıştırılan çocuklar olabilir. 2.3 Sayılarla Sokak Çocukları Cumhuriyet Gazetesi nin haberine göre; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu nun (SHEÇK) verilerine dayanarak, Türkiye deki sokak çocuklarının tam sayısı hakkında net bir bilgi olmadığı ancak gecekondu yaşamının çocuğun sokağa inmesiyle doğru orantılı bir etken olduğunu, İstanbul da 625 bin çocuğun sokak çocuğu olma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde 0-6 yaş arası 300 e yakın çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde kalıyor, yaş ortalaması 6

7 ağırlıklı olarak yaş olan 2 bin 300 çocuk ise çeşitli suçlardan cezaevinde bulunuyor. Araştırmalar, sokakta çalışma yaşının 7 ile 11 arasında olduğunu, sokakta çalışan ya da yaşayan çocukların yüzde 95 inin ise erkek olduğunu gösteriyor. TBMM de kurulan kayıp ve mağdur çocuklarla ilgili araştırma komisyonunun geçen yılki raporuna göre ise ülkemizde haber alınamayan çocuk sayısı 2 binleri geçmiş durumda. AB İstatistik Kurumu Eurostat ın bu yılki araştırmasına göre ise yaş arasındaki her iki kız öğrenciden birinin de ortaöğretimi tamamlamadan okulu bırakıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 17 milyon çocuğun 1 milyonu çalışıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre de yılda ortalama 7 bin çocuk tecavüz ve tacize uğruyor. 3. SOKAK ÇOCUĞU SORUNUNUN TEMEL SEBEPLERĠ Özel Aile Ġçi Faktörler Üvey anne-baba Aile içi şiddet Parçalanmış aile Kalabalık aile Aile bütçesi Cinsel istismar Aile tarafından zorla çalıştırılma Sevgi ilgi yetersizliği Genel Sosyo Ekonomik KoĢullar Göç Çarpık kentleşme ve gecekondulaşma Gelir dağılımı Nüfus artışı Eğitimsizlik Macera düşkünlüğü ve özenti Büyükşehirlerin renkli yaşamı Düşük zeka düzeyi Sorunlu ebeveyn Sokak çocukları, aslında sosyal hayat ilişkilerde ve özellikle aile yapısında meydana gelen bozulmanın bir neticesidir. Köyden kente göçün artmasıyla bozulan aile ilişkileriyle beraber sokak çocuklarının sayısı hızla artmaktadır. Ailenin çocuk üzerinde etkisi daha çok doğumdan önce başlar. Çocuğa karşı istekli-isteksiz olunması, kültürel farklar, ekonomik şartlar çocuğun yaşamını etkiler. 7

8 4. SOKAK ÇOCUKLARININ KARġILAġTIKLARI RĠSKLER UNICEF in açıklamalarına göre, çocuklar için güvenli bir aile ortamı ancak evde sağlanabilir. Ev; oyun, kültürel faaliyet ve aile yaşamı için merkez konumundadır. Bu varsayım dünyaya kapalı, sokağı dışlayan Batı Avrupa ve Amerikan ailesinin yaşam tarzını anlatmaktadır. Bu modele göre oyunların, kültürel faaliyetlerin ve aile yaşamının dışarıda, sokaklarda gerçekleştiği kentlerin gecekondu mahalleri deneyimlerine yer yoktur. Hâlbuki insanlık tarihinin pek çok döneminde aile ilişkileri ve sosyalleşme evlerin yaygın olarak dışında, kentsel bölgeler ve sokaklarda gerçekleşmekteydi. Bu durum, hala pek çok yoksul ülke için geçerlidir. Sokakta çalışma, çocuklar için çok sayıda risk ve tehlikeyi beraberinde getirmektedir. Bu sebeple, küçük yaşta, tehlikeli işlerde çalışma, çocuk haklarını ihlal eden ve yasaklanması gereken istihdam biçimleri çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri(worst forms of child labour) kapsamında değerlendirilmektedir. (sokakta çalışan çocukları bekleyen risk ve tehlikeler: Diyarbakır örneği Yrd.Doç.Dr. Rıfat BİLGİN) Kendilerine özgü sorunları olan sokak çocukları, çalışan çocuklar ın bir alt kümesidir. Dilencilik ve hırsızlık yapmak bile sokak çocukları açısından çalışma anlamına gelmektedir. Çünkü bu tarz yaşamlarını idame ettirmenin yollarından biridir (Ennew, 2003:25-26). "Yoksulluk içindeki çocuklar beslenme, su ve sanitasyon imkanlarından yoksundur; temel sağlık, konut, eğitim, katılım ve korunma hizmetlerine erişememektedir; mal ve hizmetlerden ciddi biçimde yoksunluk herkese zarar verirken, bu durumun çocuklar üzerindeki etki ve zararları daha da ağırdır; böylece çocuklar haklarından yararlanamamakta, tam potansiyellerine ulaşamamakta ve toplumlarına tam olarak katılamamaktadır. (BM Genel Kurulu bildirgesi, 2007, Sokak çocukları meselesi karmaşık ve çok yönlü bir meseledir. Bunun için pek çok hükümet sektörünün, yerel ve sivil sektörün acilen katılımı gerekmektedir. Bu çocukların ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve karşılaştıkları sorunları çözebilmek için genel bir ulusal strateji planı geliştirilmelidir. Onları dışlamak yerine, sorunlarını çözmek için daha etkin bir biçimde katılımda bulunmak isteyen çocuklarla gençlerin istekleri doğrultusunda onları rehabilite ederek yeniden topluma kazandırmayı amaçlayan özel koruma önlemlerine gereksinim vardır. (Türkiye'de Sokak Çocukları Güncel Eğilimler Ve Yeni Gelişmeler) 8

9 TBMM Sokak Çocukları Araştırma Komisyonunun, Türkiye genelinde yaptıkları çalışmaya göre; Sokaklarda yaşayan çocuk sayısı bin 641. Türkiye de 16 bin 577 çocuk sokaklarda çalışıyor. Rapora göre, Türkiye de uyuşturucu kullanan çocuk sayısı 2 bin 550. Uyuşturucu bağımlısı çocukların en fazla yaşadığı illerin başında Gaziantep bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün istatistiklerine göre Türkiye genelinde 0 18 yaş grubu madde bağımlılarının sayısı 99 bine ulaştı. Uyuşturucu madde kullanan bu çocukların 88 bini ise aileleriyle yaşıyor. UNICEF in raporuna göre, dünyada her yıl 275 milyon çocuk şiddete maruz kalıyor. Rapora göre, dünyada, çocuklar en çok ailelerinden şiddet görüyor. İstismara maruz kalan çocuklar, çoğu defa bunun yol açtığı uzun süreli fiziksel ve psikolojik travmalar yaşıyor Bu çocuklarda intihara yönelme, uyuşturucu ve alkol kullanma eğilimlerinin daha fazla olduğuna dikkat çekiliyor. (http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=135:sokak-cocuklar-egitim&catid=53:insan-haklari-belgeleri&itemid=131) Sokak çocuklarının karşılaşmakta olduğu riskler dünyanın hemen her yerinde bir birine benzerlikler göstermektedir. Makalede söz konusu bu riskleri Fiziksel ve Sosyal Riskler olarak ele alınacaktır. 4.1.Fiziki Riskler Her türlü hava koşulunda, uzun saatler ayakta kalarak, temizlik ve sağlık yönünden tehlike oluşturan işlerde (ayakkabı boyacılığı, pazarcılık vs. gibi) çalışma Sokak ortamlarının hijyenik olmayışı nedeniyle bit, pire, v.s.sorunları Sağlık, eğitim, eğlenme-dinlenme ve boş zamanı değerlendirme, sağlıklı beslenme olanaklarının olmayışı Bedensel gelişim ve sağlık yönünden olumsuz etkilenme Hava değişiklikleri, ağır iklim koşulları, aşırı güneş, sıcaklık, nem, soğuk ve tipiden kaynaklanan sağlık problemleri; üst solunum yolu enfeksiyonları, kulakburun-boğaz ve cilt hastalıkları v.b. Çeşitli kazalara (düşme, çarpma gibi) maruz kalma Yeterli ve dengeli beslenememe Kısa ve uzun dönemde pek çok sağlık ve gelişim sorunu yaşama Uyuşturucu, uçucu madde, alkol ve suça itilmeye karşı korunmasız olma Çocuklar, eğitimlerini sürdürme olanağı bulamıyor. Bu durum, çocuğu genel ve mesleki eğitimden alıkoyar. Böylece çocuklar, ileri yaşamlarında beceri gerektirmeyen, düşük ücretli ve güvensiz iş ortamlarında çalışmaya zorlanırlar. 9

10 Oyun, spor ve kültürel etkinlikler boş zamanları yok. Bu durum, çocuğun kişiliğini geliştirme olanaklarını kısıtlar. Bedensel, duygusal ve toplumsal gelişimini olumsuz etkiler. Şiddetle karşı karşıya yaşama Sosyal güvenlik düzenlemeleri dışında kalmaktalar. Sosyal güvenliğin sağladığı yararlardan yoksunlar. 4.2.Sosyal Riskler: Ruhsal ve toplumsal gelişimlerin tehlikede olması İstismara ve ihmale müsait, sağlıksız ortamlarda bulunma Fiziksel, cinsel ve duygusal istismara açık ortamlarda bulunma Sosyal ortamlarda kimlik çatışması, rol çatışması gibi sorunlar yaşama Sokağın sunduğu özgür, başıboş, tehlikeli ortam, aile ve toplum baskısının olmayışı, sorumsuz ve başına buyruk olma Son derece sefil, ama özgür, kendilerine özgü, kendileri gibi olanlarla yaşama Madde bağımlıları, çeteler, alkolikler ve dilenci çocuklar ile aynı ortamı paylaşma Riskli alışkanlıklar kazanma Organize marjinal yetişkin grupların ilgi odağı olma Suç ehliyetlerinin bulunmaması, kaçma-saklanma, kolay kandırılma gibi özellikleri nedeniyle yasadışı faaliyetlere karıştırma Yetişkinler, büyük çocuklar tarafından kötü muamele görmek, horlanmak, başkalarının önünde aşağılanmak, ağır biçimde azarlanmak, bağırılmak, çok ağır derecede küfredilmek, bakışlarla küçümsenmek gibi durumlarla karşı karşıya kalma Şiddet ve acımasız kurallarla karşı karşıya kalarak saldırgan tutumlar geliştirme 5. ÇOCUK REHABĠLĠTASYONU Rehabilitasyon, hayata yeniden dönme anlamına gelir. İnsanlarda doğuştan veya sonradan oluşan psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkların tedavi edilmesi ve kişiyi aile ortamı ile toplumda yeniden kendi kendine yeterli bir hale getirmek için yapılan faaliyetlerin tümüne rehabilitasyon denir (Hizmetli, 1997:5). Rehabilitasyon kavramı ülkemize Avrupa dan girmiştir. Bu kavramı ilk defa batıda kiliseler kullanmıştır. Şeytana uyanları tekrar iyi bir insan yapabilmek için yapılan çalışmalar rehabilitasyon olarak tanımlanmıştır (Sengir, 1976:1). Tanımdan da 10

11 anlaşılacağı üzere rehabilitasyon kavramı tıbbi, sosyal ve mesleki kavramları içermektedir. Bu çeşitliliğin içerisinde sosyal rehabilitasyon ile devam edilecektir. Sosyal rehabilitasyon, hastanın aile ve toplumda yerini alabilmesi için gösterilen çalışmalardır (Hizmetli, 1997:7) Çocukların Sosyal Rehabilitasyonu Rehabilitasyon süreci içerisinde en önemli aşamayı sosyal rehabilitasyon oluşturmaktadır. Çocuklar tıbbi rehabilitasyon sürecinde, sokakta yaşamanın getirdiği psikoloji, bağımlılık ve hastalıklardan kurtulmuş olacaklardır. Bu aşamada da çocukları hayata bağlayacak onları motive edecek uğraşılara ve eğitim, öğretim faaliyetleriyle onların geleceklerine yön çizilmiş olunacaktır. Sosyal rehabilitasyon ile çocukların duygusal ve zihinsel olarak hayata adaptasyonu sağlanacaktır. Duygusal olarak; - Çocuğun, kişilik ve kendine saygı duygularını geliştirmeye teşvik edecek yaşıtları ve yetişkinlerle saygı ve sevgi bağları kurulması, - Çocuğun ilgi duyacağı ve kendine olumlu yönleriyle örnek olacağı yetişkinler ve kendilerinden büyük çocuklarla sık sık beraber olmasının sağlanması, Zihinsel olarak; - En azından okuma yazma öğrenilene ve temel hesap işlemlerini yapacak beceri elde edilene kadar okula devam edilmesi, - Özellikle çocuğun ileride onurlu bir yaşam için gerekli parayı kazanmasını sağlayacak beceriler başta olmak üzere, yaşamla ilgili tüm becerilerin geliştirilmesi, - Gerçekleri algılamasını ve sorgulamasını sağlayacak eleştirel düşünme yeteneğinin kazandırılması amaçlanır. Sosyal rehabilitasyon sürecinde en önemli aşamayı eğitim oluşturur. Çocukların pek çoğu okuma yazma bile pek bilmemektedir. Bu çocuklar için gayri resmi bir eğitim modeliyle okuma yazma öğretilmektedir. Sokakta çalışan çocukların, zaman içinde, sokakta yaşama konusunda eğilim gösterdiği bilinmektedir. Bu çocuklar için gayri resmi bir eğitim modeliyle okuma yazma öğretilmektedir. Bu sistemde çeşitli düzeylerdeki çocuklar gruplara ayrılarak eğitim görürler. Böylece çocuklar temel eğitimlerini almış olurlar. İkinci aşamada ise çocukların dışarıdan diploma 11

12 alabilecek düzeye gelmeleri sağlanır (Polat, 2002:122). Özellikle yaşı küçük olup hiç okula gitmemiş çocukların okula normal olarak gönderilmelerinde büyük yarar vardır. Çünkü bu çocuklar okula daha çabuk uyum sağlayabilirler. Eğitim için ikinci bir alternatif yol ise bu çocukların geceleri bir okul ortamında gönüllü akademisyenler ve öğretmenler tarafından okul ortamında eğitime tabi tutulmalarıdır. Sokak çocuklarına yönelik olarak eğitim verilirken klasik öğretme yöntemlerinden ziyade daha kısa süreli derslerle, çocukların katılımının sağlandığı programlara yer verilmelidir. Örneğin okuma yazma öğretirken çocukların bildikleri mekanlardan sokaklardan örnek vererek okuma yazma öğretmek kolay olabilir. Veya para saymadan başlayarak basit matematik işlemlerinden başlanabilir (Polat, 2001:123). Sosyal rehabilitasyon kapsamı içerisinde çocuklara beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecek aşağıda sıralanan etkinliklerde yaptırılmalıdır. Oyun Odaları: Çocuklar için merkezlerde hem streslerini atanabilecekleri hem de ikili ilişkiler kurmalarına yardımcı olacak oyunları oynayabilecekleri oyun odaları olmalıdır (Bilgin, 2001:454). Sanatsal Faaliyetler: Gönüllü eğiticilerin önderliğinde yapılacak bu faaliyetlerin içerisinde çocuklara, resim, tiyatro, müzik gibi konularda hem eğitim verilebilir hem de çocukların yeteneklerinin ön plana çıkartılması sağlanabilir ( Polat, 2002;115). Sportif Faaliyetler: Çocuklara yönelik olarak sportif faaliyetler yardımıyla çocukların rekabet ortamında hedef oluşturma ve hedefe ulaşmada gayret göstermeleri sağlanabilir (Polat, 2002:115). Böylece yetenekli çocukların yetenekleri ortaya çıkartılabilir ve gelecekleri konusunda bir hedef verilebilir (Bilgin, 2001:454). Bu konuda özellikle spor kulüplerinden yardımda alınmalıdır. Örneğin BM Genel Kurulu yoksullukla mücadele programı içerisinde, çocukları yılları yoksulluk içerisinde geçen ünlü futbolcular Zidane ve Ronaldo yu öne çıkartmıştır (Gürçay,2001:29). Ülkemizde de böyle örnekler bulunup çocuklara gösterilmelidir. Hayvan ve Bitki Yetiştirme: Çocukların sevgi, ilgi ve şefkatini yönlendirmek amacıyla çocuklara çeşitli evcil hayvanların ve bitkilerin yetiştirilip bakımları yaptırılabilir (Polat,2002:116). 12

13 5.2. Çocuk Rehabilitasyon Kurumları İlgili süreç birçok kamu kurum ve kuruluş, STK, vakıf ve dernekleri ilgilendirse de konuya kamu politikası açısından değinilecektir. ASPB kurulmadan önce 2005 yılında yayınlanan genelge ile konuya işlerlik kazandırılmış olup, SHÇEK bünyesindeki kurumlar aşağıdaki gibidir Sokak Çocukları Koordinasyon Merkezi Sokak ofisi, barınak ve mobil ekipleri uhdesinde bulunduran, bu birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlayan merkezdir. İşlevleri: Bireysel dosyalar oluşturulacaktır. İstatistiksel veri toplayacak ve bu verileri değerlendirecektir. Aileleri ile görüşme sağlanacaktır. Uygunluğu tespit edilen çocukları ailelerine teslim edecektir. Toplum merkezleri ile koordineli çalışacaktır. Gerek görülmesi halinde, aileleri, SHÇEK Genel Müdürlüğünün ayni nakdi yardımları ve Valiliklerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından sağlanacak yardımlarla destekleyecektir. Bünyesindeki Mobil ekipleri, Sokak Ofislerini ve Barınakları organize edecektir Mobil Ekip Meslek elemanları, önder çocuk ve kolluk kuvvetlerinden oluşmakta olup, Koordinasyon Merkezine bağlı olarak, sokaktaki çocukların tespit edilmesi ve uygun kuruluşa yerleştirilmesini amaçlayan birimdir. İşlevleri: Sokak Çocukları Koordinasyon Merkezine bağlı olarak çalışacaktır. Sokak çalışmaları ile sokakta yaşayan ve çalışan çocukları tespit edecek ve sokakta yaşayan çocuğu, durumuna uygun bir merkeze teslim edecektir. Sokakta yaşayan ve bir merkeze gitmeyi reddeden çocuklar, isteğine bakılmaksızın, yalnızca çocuğun korunması amacıyla, durumuna uygun bir merkeze teslim edecektir. 13

14 Sokakta tespit edilen tüm çocuklar ilişkin bilgileri, Koordinasyon Merkezine iletecektir. Merkez hizmetlerini reddeden çocuğu, Barınak a teslim edecektir Sokak Ofisleri Şehir merkezlerinde, kolayca ulaşılabilecek yerlerde bulunan; çocukların durumları ile vatandaşlar tarafından yönlendirilen birimlerdir. İşlevleri: Koordinasyon Merkezine bağlı olarak hizmet verecektir. Sokakta çalışan veya yaşayan çocukların yoğun olarak bulundukları bölgelerde ve gar, terminal gibi yerlerde kurulacak prefabrik ya da konteynırlarda hizmet sunacaktır. Sokakta çalışan ya da yaşayan tüm çocukların, güven ilişkisi kurularak, diğer hizmetlerden yaralanmaları amacıyla ikna çalışmalarını gerçekleştirecektir. Halk tarafından, sokakta yaşayan ya da çalışan çocukların bildirildiği bir birim olarak hizmet verecek ve bu ihbarları, gerekli müdahaleyi yapmaları amacıyla mobil ekiplere bildirecektir. Çocukla yapılan görüşeler neticesinde, çocuğun hangi birime havale edilmesi gerektiğini sağlayacaktır Barınak Madde bağımlısı olduğu halde, bırakma eğilimi göstermeyen çocukla, tedavi almak isteyen çocuk arasında bir filtre fonksiyonu üstlenecektir. Çocukları yönlendirmek ve ikna çalışmaları yapmak üzere görevlendirilir. İşlevleri: Barınak, Koordinasyon Merkezine bağlı olarak çalışacaktır. Barınakta kalan çocuklara, reddettikleri, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon süreci hakkında bilgi verecek, çocukları bu hizmetlere yönlendirebilmek için ikna çalışmalarını gerçekleştirmek üzere, belirlenmiş bir süreyi barınakta geçirmelerini sağlayacaktır. 14

15 Çocuklara ve gençlere, barınma, beslenme (akşam yemeği ve kahvaltı), gerekli hallerde acil sağlık hizmetleri (koordinasyon merkezinde bulunan doktor ve hemşire tarafından) sunacaktır. Kalıcı olarak merkezlerimizde bulunmak istemeyen fakat, zaman zaman kapalı mekana duydukları ihtiyaç nedeniyle merkezlerden yararlanma eğilimi gösteren çocukların özellikle kış aylarında doğa şartlarından korunmasını sağlayacaktır Ġlk Adım Ġstasyonu İlin büyüklüğü ve sosyal yapısına göre ihtiyaç duyulması halinde kız çocukları için ayrı bir ilk adım istasyonu oluşturulacaktır. İlk Adım istasyonunda, ortalama bir ay kalacağı öngörülen çocuğun kalacağı süre değişkenlik gösterecektir. İşlevleri: Mobil ekiplerce teslim edilen, kendiliğinden gelen, sokakta yaşayan, madde kullanan bu alışkanlığından uzaklaşma kararı veren veya madde kullanmayan çocuk ve/veya gençlerin, öncelikle hijyen-öz bakım, beslenme, sağlık, giyim ve benzeri temel ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Sisteme uyumlandırma yönünde gerekli çalışmaları yapacaktır. Çocuğa, psikiyatrik destek sağlayacaktır, çocukların aileleri var ise, çocuklarla aileleri arasında iletişimi sağlama yönünde çalışmalar yapacaktır. Madde bağımlısı olan çocuk ve genci, tedaviye hazır hale geldiğinde, tıbbi rehabilitasyon merkezine teslim edecektir Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Rehabilitasyon, ilk adım İstasyonunda uyumlandırılarak, doğrudan gönderilecek ya da Tıbbi Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavilerini tamamlamış çocukların, yönlendirileceği bir merkezdir. İşlevleri: Çocuklara sosyal, kişisel sorumluluk bilinci kazandıracaktır. Kurallara uyma alışkanlığı kazandıracaktır. Bünyesinde yer alan birimler aracılığı ile çocuğu, meslek edindirmeye yönelik mesleki eğitime veya örgün eğitime hazırlayacaktır. 15

16 Yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal rehabilitasyon sürecini tamamlama aşamasına gelen çocukları; SHÇEK kuruluşlarına,yibo ve PİO lara, Gençlik Evlerine yönlendirecektir Gençlik Evleri Hizmetten yararlandıkları süreçte yaşları 18 üstüne çıkan ve ailelerine dönüş olanağı olmayan, meslek ve iş edinmiş gençlerimizin, en az 3 en fazla 5 kişi olacak şekilde belirli bir süre için kira bedeli SHÇEK tarafından ödenmek üzere ve kendi masraflarını karşılamak kaydıyla, bağımsız yaşama kavramı özendirilir. 6. YÜRÜTÜLEN HUKUKĠ ÇALIġMALAR 6.1.BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Hakları SözleĢmesi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaşına kadar her birey çocuk sayılır. Çocuğun; özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir biçimde müdahale yapılamaz. Onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz. Çocuğun yasa tarafından korunmaya hakkı vardır. Çocuğun; en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma hakkı vardır. Devletler, bu haklardan yoksun bırakılmamasını güvence altına almak için çaba gösterirler. Çocuğun; sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlikten yararlanma hakkı vardır. Devletler bu haklar için ulusal hukuklarında gerekli önlemleri alır. Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce muamele ve cezaya tabi tutulamaz. Hiçbir çocuk yasadışı veya keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı yapılmaksızın yararlanmalıdır. 6.2.Çocuk Haklarına ĠliĢkin Avrupa SözleĢmesi Bu sözleşmenin amacı, adli merci önündeki çocukları ilgilendiren; davalar, çocukların ikameti, çocuklarla şahsi ilişki kurulması gibi velayet sorumluluklarına ilişkin davalardır. Türkiye Cumhuriyeti sözleşmenin adli bir makam önündeki aile hukuku davalarında uygulanacağını beyan eder. Boşanma ve ayrılık davaları, çocukların velayetine ilişkin davalar, ebeveynle çocuk arasında kişisel ilişki kurulması, babalığın mahkeme kararı ile kurulması. Amaç: 16

17 Çocuk haklarını geliştirme, çocuk haklarını Avrupa Konseyi nin tüm politikalarına içselleştirme, çocuklara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için üç yıllık eylem planı uygulanması, cinsel sömürüye karşı özel önlem alınması, çocuklara yönelik şiddetin çocuk haklarını ihlal ettiğini, gelişimini kösteklediğini, Çocukların kırılgan ve savunmasız oldukları, büyüme ve gelişme için yetişkinlere bağımlı bulunduklarını, Avrupa İHS nin çocuklar dahil herkese işkenceye, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye karşı güvence sağladığını kabul eder. 6.3 Avrupa Konseyi Kılavuzları: Çocuğun haklarına ilişkin saygı kültürü oluşturulmalıdır: -Çalışmaların hedefi, çocuklar, çocukluk ve çocuklara yönelik şiddete bakışta nitel bir değişim sağlanması olmalıdır. -Şiddetle ilgili temeldeki ekonomik ve toplumsal koşullar ele alınmalıdır. -Değişim, çocuk haklarına yönelik gerçek bir saygı kültürü nüfus ettiğinde sağlanabilecektir. Eğitim ve duyarlılık geliştirme: -Çocuk haklarına ilişkin bilgilerin çocuklar, yetişkinler arasında yaygınlaştırılması devletin sorumluluğudur. -Çocuk hakları konusunun okul müfredatına içselleştirilmesi, -Çocuklar için çalışanların çocuk hakları konusunda eğitilmesi, -Halkı bilgilendirme, medya kampanyasıyla duyarlılık yaratılması, Şiddetin yasaklanması: Çocuğu şiddetten korumak devletin görevidir. Tüm çocuklara koruma sağlayacak uygun; -Yasal, -İdari, -Toplumsal ve eğitsel önlemler alınmalıdır. Aile içinde ve dışında, ıslah, disiplin altına alma ve cezalandırma amaçlarına yönelik olanlar dahil her türlü şiddetle ilgili hukuksal savunma ve yetkilendirmeler ortadan kaldırılmalıdır. Cinsel şiddet ve suistimalin her biçimi, çocuk fuhşu, çocuk pornografisi, seyahat ve turizmde cinsel sömürü, erken veya zorla evlendirme, namus cinayeti, çocukların şiddet içeren zararlı içeriğe maruz bırakılması, bakım kurumlarındaki her türlü şiddet, her türlü fiziksel, psikolojik ceza, aile içinde ve evde şiddet sonlanmalıdır. 17

18 6.4 Anayasa: Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları: 41. madde: Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. Sosyal Güvenlik Hakları: 61. madde: Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Yasal Mevzuat: -BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, -BM Çocuk Hakları Bildirisi, -Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, -Şiddete Karşı Entegre Stratejisi Avrupa Konseyi Kılavuzları, -TC Anayasası, -Çocuk Koruma Kanunu, -Türk Medeni Kanunu, -Türk Ceza Kanunu, -Terörle Mücadele Kanunu, -Sosyal Hizmetler Kanunu, -Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Yönetmelikler: -SHÇEK Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu Ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yön. -SHÇEK Çocuk Evleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yön. -SHÇEK Aile Danışma Merkezleri Yön. -Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yön. -Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği, -SHÇEK Çocuk Yuvaları Yön. -ÇKK Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yön. -Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yön, -Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yön., -SHKÇEK Koruyucu Aile Yönetmeliği 18

19 7. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME Ülkemizde göç ile başlayan süreçle sosyal-ekonomik koşullarla beraber oluşan sıkıntılarda en çok çocuklar etkilenmiş ve söz konusu koşullar altında oluşan geçim sıkıntıları ve aile yapısının bozulmasıyla çocuklar aile denetimi dışına çıkmış ve sokağa sığınmışlardır. Sayıları net olmamakla beraber gecekondulaşmayla doğru orantılı biçimde artmaktadır. Aileden yoksun olmakla beraber ya çalışmaya zorlanmışlardır, ya eğitimden yoksun kalmışlardır, ya da mafya denilen grupların eline düşmüşlerdir. Bu çocuklar fiziki ve sosyal risklerle de karşı karşıya kalmaktadırlar. Sokak çocukların rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması şarttır. Hukuki çalışmalar ise yetersiz olup sadece kanun, yönetmelikler ve tüzükler kağıt üzerinde kalmaktadır. Bunun için daha ciddi çalışmlara yapılmalı, rehabilitasyon merkezlerinde uzmanlar olmalı ve kapsamlı araştırma ve çalışmalar yapılmalıdır. 19

20 KAYNAKÇA BİLGİN, O. (2001). Sokakta Çalışan Çocuklar Sorunu ve Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Projesi Modeli. Ankara Byükşehir Belediyesi Yayını. BİLGİN, R. (2012). Sokakta çalışan çocukları bekleyen risk ve tehlikeler: Diyarbakır örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,8 (15) , GÜRÇAY, E. (2001). Dünya da ve Türkiye de Çalışan Çocuklar Profili. Türkiye de Çalışan Çocuklar Semineri, DİE.. HİZMETLİ, S. (1997). Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ders Kitabı. Sivas. ORHAN, S. (2003). Sokak Çocuklarının Sosyal Rehabilitasyonu. Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset Enstitü Bilim Dalı. POLAT, O. (2002). Sokak Çocukları. İstanbul: Özgün Ofset. id=135:sokak-cocuklar-egitim&catid=53:insan-haklari-belgeleri&itemid=131 ( ) 20

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine

Detaylı

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71 ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Prof. Dr. A. Gürhan Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı http://www.fisek.org Faks. 0312.395 22 71 İnsana verilen değerin bileşik göstergesi Güvence Sağlık Hak arama

Detaylı

18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı.

18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı. YETİM RAPORU 18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı. Bakanlar Kurulu nun 6 Şubat 2007 tarihli

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

R İSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ÇALIŞTAYI Ç ALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

R İSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ÇALIŞTAYI Ç ALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ 2 ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Aralık 2013 İstanbul GİRİŞ Ülkemizde hızlı toplumsal değişim yaşanmaktadır. Her değişim, beraberinde kimlik ve kişilik çatışmasını getirir. Ülkemizde, kentleşme, sanayileşme,

Detaylı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı 80.YIL ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 26.12.2003 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile hizmete başlamıştır. Gündüzlü Kuruluştur.

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Çocuk; Kanuna göre reşit olma durumları hariç 18 yaş altı herkese çocuk denir. Çocuk bütün canlılar içinde en uzun süre bakımı, korunmayı ve sevgiyi gerektiren varlıktır. Bir toplumun ilerleyebilmesi ve

Detaylı

Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Denetimli Serbestlik Psikologlar

Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Denetimli Serbestlik Psikologlar Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Adli psikoloji, psikologların görev alabileceği ve topluma hizmette çok öneme sahip bir alandır. Çünkü suç durumlarında, gerek suçlular gerek mağdurlar açısından

Detaylı

SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP

SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP SODES 2011 yılı hibe çağrısına yönelik Gaziantep Valiliği SODES Proje Koordinasyon Birimi tarafından 21 Nisan 2011 tarihinde Tilmen Otel de çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı

Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri 16.05.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs 2014 2.

Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri 16.05.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs 2014 2. Ulusal Düzeyde Çocuk Hukuku Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN Çocuk Hukuku Hukukun çocuklara özgü, çocuk haklarını düzenleyen dalıdır. Çocuk hukuku, özel hukuk, kamu hukuku, sosyal hukuk ve uluslararası hukukta

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı SAVUNMASIZ VE ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA SAĞLIK HİZMETİ SUNUM PLANI Temel Hasta Hakları Hasta

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU

BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU BATMAN ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN VERİLERE GÖRE; 2008-2012 Yılları arasında meydana gelen adli olay sayısının yıllara göre dağılımı: 1000 900 800 700 600 500

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet TEMEL Kadına yönelik şiddetin tanımlanması: Fiziksel şiddet? Duygusal şiddet? Ekonomik şiddet? Cinsel şiddet? İhtiyaç- Hizmet

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANlIGI,, KONYAALTl BELEDİYE BAŞKANLlGI

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANlIGI,, KONYAALTl BELEDİYE BAŞKANLlGI '" '~' "--... SOSYAL HIZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜr ANTALYA VALİLİG]:, AN1ALYA BÜYÜKŞEHİR B.ELEDİYE BAŞ~NLIGI, MURATPAŞA BELEDIYE BAŞK.ANLIGI, i KEPEZ BELEDİYE BAŞKANlIGI,, KONYAALTl

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır.

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. TIP EĞİTİMİNDE SOSYAL PSİKİYATRİ Prof.Dr. Orhan DOĞAN Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Tıp eğitiminde psikiyatri Tıp

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - ARALIK 2015 ÇOCUK HAKLARI 10 Aralık 1948 de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin kabulüyle birlikte 10

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze başvuru yaparken,

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK Merhaba, Neredeyse her gün gazete ve TV lerde karşılaştığımız manşetler, haberler, diziler ve sinema filmleri bizi bu kitapçığı hazırlamaya yönlendirdi. Türkiye de

Detaylı

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet gelir, eğitim düzeyi fark etmeksizin farklı toplum ve kültürlerin yaşadığı ortak bir sorundur ve dünyadaki bütün kadınlar kocaları, babaları, kardeşleri

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

Şiddete. Gürcan Banger. 15 Ocak 2007

Şiddete. Gürcan Banger. 15 Ocak 2007 Kadına Yönelik Y Şiddete Hayır! Stop Violence Against Women! Gürcan Banger 15 Ocak 2007 Neden İngilizce? Bu sunumun başlığının bir bölümünün İngilizce bir cümle içerdiğini fark ettiniz. Lütfen bunu, bir

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ

SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ GİRİŞ Toplumsal ya da bireysel bir sorunun neliğine ilişkin sorulması gereken tüm sorularda sağlanacak isabet yüzdesi, o sorunun çözümü ile alakalı elde

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

Haklarım var, Hakların var, Hakları var...

Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Çocuk haklarına giriş Herkesin hakları vardır. Ayrıca, 18 yaşından küçük bir erkek veya kız çocuğu olarak sizin özel bazı haklarınız vardır. Bu hakların bir listesi

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuklar ve Müdahale Yaklaşımları. SHU Tülin KUŞGÖZOĞLU Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi Derneği ANKARA- 2011

İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuklar ve Müdahale Yaklaşımları. SHU Tülin KUŞGÖZOĞLU Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi Derneği ANKARA- 2011 İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuklar ve Müdahale Yaklaşımları SHU Tülin KUŞGÖZOĞLU Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi Derneği ANKARA- 2011 Çocuk İhmal ve İstismarı ve Travma İnsan yaşamında, normal

Detaylı

GÜÇ KOŞULLAR ALTINDAKİ ÇOCUKLAR. Doç. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD Mart 2009

GÜÇ KOŞULLAR ALTINDAKİ ÇOCUKLAR. Doç. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD Mart 2009 GÜÇ KOŞULLAR ALTINDAKİ ÇOCUKLAR Doç. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD Mart 2009 1 Amaç: Bu dersi sonunda dönem III öğrencileri güç koşullar altındaki çocukların korunmasına yönelik müdahaleler konusunda bilgi

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 :Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini,

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler ve

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2006/26

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2006/26 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÖRG.0.20.02.02/1324 24/03/2006 Konu : Okullarda Şiddetin Önlenmesi GENELGE NO: 2006/26 İlgi : a) 18.10.1995

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK VE ERGEN TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MODELİ. Dr.Cenk YANCAR Psikiyatri Uzmanı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK VE ERGEN TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MODELİ. Dr.Cenk YANCAR Psikiyatri Uzmanı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK VE ERGEN TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MODELİ Dr.Cenk YANCAR Psikiyatri Uzmanı Son yıllarda Gaziantep in hızlı sanayi büyümesinin getirdiği göç ve nüfus artışı, beraberinde

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Fatih Öncü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikolojik taciz Bedensel Ruhsal Bedensel ve ruhsal Çalışma hayatında mobbing veya psikolojik

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ İNTERNETİN ÖNEMİ ve Güvenli İnternet Hizmeti İnternet Dünyamızı değiştiriyor Ailenin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

ÜLKEMİZE SIĞINAN YABANCILARIN SAĞLIK HAKLARI PANELİ

ÜLKEMİZE SIĞINAN YABANCILARIN SAĞLIK HAKLARI PANELİ ÜLKEMİZE SIĞINAN YABANCILARIN SAĞLIK HAKLARI PANELİ SIĞINMACI ÇOCUK HAKLARI Neslihan ÇAPAR İl Müdür Yardımcısı ARALIK- 2015 SIĞINMACI Vatandaşı oldukları ülkeden başka bir ülkeye mülteci statüsü almaya

Detaylı

GÖNÜL ELÇİLERİ İÇİN KORUYUCU AİLE

GÖNÜL ELÇİLERİ İÇİN KORUYUCU AİLE GÖNÜL ELÇİLERİ İÇİN KORUYUCU AİLE GÖNÜL ELÇİLERİ İÇİN KORUYUCU AİLE Bu kitap, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kurulan Kitap Hazırlama Komisyonunca

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SOSYAL ÖRGÜTLENME VE SOSYAL HİZMETLER

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SOSYAL ÖRGÜTLENME VE SOSYAL HİZMETLER TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SOSYAL ÖRGÜTLENME VE SOSYAL HİZMETLER 2011 İÇİNDEKİLER 1. DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE SOSYAL HİZMETLER... 3 2. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK)... 6 3. MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR...

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ Projenin Süresi Projenin amaçları Ortaklar Hedef gruplar Nihai Yararlanıcılar 1 Beklenen Sonuçlar 15 ay Genel Amaç: Cinsel istismara uğramış ve bu nedenden dolayı sosyal

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ODAKLI SOSYAL HİZMET DOKTORA PROGRAMI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ODAKLI SOSYAL HİZMET DOKTORA PROGRAMI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ODAKLI SOSYAL HİZMET DOKTORA PROGRAMI Sosyal hizmet, toplumun farklı kesimlerinden gelen, kendi kontrolleri dışında ortaya çıkan psikososyal

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü GENELGE 2011 / 05

T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü GENELGE 2011 / 05 T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü SAYI : B.02.1.SÇE.0.19.00.01-010.06.02-1421 ANKARA KONU: Sosyal ve Ekonomik Destek Uygulamaları 22.04.2011 GENELGE 2011 / 05 İLGİ:

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara ÇHS 1. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu hariç TCK 6. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu dahil ÇKK 3. maddesi 18 yaşından küçüklere

Detaylı

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde.

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Yaşadıkları toplumlardaki birbirinden çok farklı politik, ekonomik,

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz.

UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz. UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz. Madde 1: Ben çocuğum. On sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez

Detaylı

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları Engelleri Kaldıralım Ülkemizde kentsel yaşam çevreleri fiziksel yaşam düzenlemelerin yetersizliği ve çeşitli engeller nedeniyle engelliler tarafından yeterince kullanılamamaktadır. Engellilerin toplum

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Kentte Ruh Sağlığımız Doç.Dr.Timuçin Oral

Kentte Ruh Sağlığımız Doç.Dr.Timuçin Oral Kentte Ruh Sağlığımız Doç.Dr.Timuçin Oral 08 Nisan 2011 Cuma Kentleşmenin sonuçları... Giray ın öyküsü Beşevler de başladı 08 Nisan 2011 Cuma Giray ın öyküsü Beşevler de başladı 08 Nisan 2011 Cuma Giray

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

TİCARET BORSASI İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2015

TİCARET BORSASI İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2015 OCAK TİCARET BORSASI İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2015 Planlama: 1. Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele okul komisyonunun kurulması. 2. Uyuşturu kullanımı

Detaylı

Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri

Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri Abdurrahman Çohaz Yaşlılık kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreç olup, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden gerilemesidir. Bir başka tanımla yaşlılık fizyolojik

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

SOKAKYA ÇALIŞAN-YAŞAYAN ÇOCUKLAR

SOKAKYA ÇALIŞAN-YAŞAYAN ÇOCUKLAR SOKAKYA ÇALIŞAN-YAŞAYAN ÇOCUKLAR Ekonomik şartlardaki olumsuzluklar, yoksulluk, kentleşme, göç, eğitim sistemindeki eksiklikler, ucuz işgücünün tercih edilmesi gibi etkenlerle birlikte sokak çocuklarının

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

[Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.]

[Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.] [Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.] Giriş Hekimler, hastaları ve geniş toplum kesimleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda önemli değişikler

Detaylı

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler)

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Umut AŞKIN Raportör: Nalan Kangal Kırsalda Yaşayanlar

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GÜÇLÜ YÖNLER Çankırı ilinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Çankırı Belediyesi bünyesinde olan bir Yaşlı Koordinasyon birimi bulunmaktadır. Zonguldak ilinde ise 2000 yılında

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU. Kanun Numarası : 2828. Kabul Tarihi : 24/5/1983

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU. Kanun Numarası : 2828. Kabul Tarihi : 24/5/1983 MEVZUAT - KANUNLAR Amaç : SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2828 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Madde 1 Bu Kanunun amacı;

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul dönemi 6-19 yaşlar arasını kapsar, iki dönemdir erken okul yaşı ve prepubesans kızlarda

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır.

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. halk için Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. Bu haklar varolusumuzdan, ileri gelir. Tüm cinsel haklar / üreme hakları yasalarla koruma altına alınmıstır., Hazırlayan : Eylem Karakaya. Illüstrasyonlar

Detaylı

[Tıp Eğitiminde HIV/AIDS Üzerine Savunuculuk Projesi]

[Tıp Eğitiminde HIV/AIDS Üzerine Savunuculuk Projesi] [TıpEğitimindeHIV/AIDSÜzerineSavunuculuk Projesi] [HIV/AIDSkonusundaTıpEğitimiiçerisindeMüfredatÖnerileri] [AuthorName] ÖZET [TıpMüfredatıiçerisindeHIV/AIDS intıbbi,sosyal,etiketkileşimlerivebunun yanındahastahaklarıvehastayayaklaşımkonularındasadecebilgianlamında

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri

Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından izleme ve önleme mekanizmalarının

Detaylı