YAÞAM BOYU EÐÝTÝM DERNEÐÝ Engelsiz ve Mutlu Yaþam Derneði Uluslararasý Engelliler Eðitim ve Kültür Derneði Hasanoðlan Atatürk Anadolu Öðretmen Lisesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAÞAM BOYU EÐÝTÝM DERNEÐÝ Engelsiz ve Mutlu Yaþam Derneði Uluslararasý Engelliler Eðitim ve Kültür Derneði Hasanoðlan Atatürk Anadolu Öðretmen Lisesi"

Transkript

1 YAÞAM BOYU EÐÝTÝM DERNEÐÝ Engelsiz ve Mutlu Yaþam Derneði Uluslararasý Engelliler Eðitim ve Kültür Derneði Hasanoðlan Atatürk Anadolu Öðretmen Lisesi Sayfa 1

2 Avrupa Birliði Avrupa Birliði genel olarak 27 Avrupa ülkesinin üye olduðu, kendine özgü uluslararasý siyasi ve ekonomik bir bütünleþmeyi ifade eder. Avrupa Birliði 1951den baþlayarak Avrupa Kömür ve Çelik Topluluðu (AKÇT), Avrupa Ekonomik Topluluðu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluðu (AAET) üzerinde temellenmiþtir. 7 Þubat 1992de Maastricht Anlaþmasý ile kurularak Avrupa Birliði (AB) ismini almýþ ve yasal zeminini 1 Þubat 2003'te yürürlüðe giren Nice Anlaþmasý oluþturmuþtur.. Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT), Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Konferansý adý altýnda 1970li yýllarýn baþýnda soðuk savaþ koþullarýndaki Avrupanýn bölünmüþlüðüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarýn saðlanmasý ve katýlan devletler arasýnda bu amaca yönelik iþbirliðinin geliþtirilmesi düþüncesiyle kurulmuþtur. Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Konferansý, 15 Ocak 1973 tarihinde Helsinkide çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Ýki yýlý aþkýn bir süre devam eden konferans 1 Aðustos 1975te Helsinki Nihai Senedinin 33 Avrupa ülkesi ile ABD ve Kanada tarafýndan devlet ve hükümet baþkanlarý düzeyinde imzalanmasýyla sonuçlanmýþtýr.. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM), Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin (AÝHS) uygulanmasýna nezaret eden adli bir kuruluþtur. Mahkeme kendi giriþimi ile harekete geçemez; ancak bir bireyin (veya birey grubunun veya bir sivil kuruluþun) - bireysel baþvuru- veya bir devletin - devletlerarasý baþvuru - baþvurusu üzerine çalýþýr. Mahkeme Sözleþmeye taraf devletlerin adli sistemlerinden ayrý olarak iþlev görür. Bir temyiz mahkemesi olmayýp, dava edilen iç hukuk ve uygulamalarý Sözleþmeye uygunluklarý bakýmýndan yorumlar. Ýlgili devlet bakýmýndan Sözleþmenin ihlal edilip edilmediðini saptar. Devletler Mahkemenin kararýna uymakla sorumludurlar. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesine Ek 11 Nolu Protokolün 1 Kasým 1998'de yürürlüðe girmesiyle birlikte Avrupa Konseyinin daimi bir organý olarak Strasbourg'da çalýþmaktadýr.. Avrupa Ýnsan Haklarý ve Temel Özgürlükler Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý ve Temel Özgürlükler Sözleþmesi (AÝHS) yaklaþýk 800 milyon Avrupa vatandaþýnýn hak ve özgürlüðünü koruyacak bir sistem kurmuþtur. Sözleþmedeki haklarýnýn ihlal edilmiþ olduðuna inanan her þahýs, ulusal mahkemelerde Sayfa 2

3 yasal çare imkânlarýnýn tükenmiþ olmasý þartý ile Strasbourgdaki Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesine þikâyette bulunabilir. Sözleþme bireyin yaþama hakkýný, özgürlük ve güvenlik hakkýný, hukuk ve ceza iþlerinde adil yargý hakkýný, seçme ve seçilme hakkýný, düþünce, vicdan ve din özgürlüðünü, medya dâhil ifade özgürlüðü hakkýný, mülkiyet hakkýný, eðitim hakkýný garanti altýna almýþtýr. Ýþkence ve insanlýk dýþý veya aþaðýlayýcý muamele ve cezayý, ölüm cezasýný, Sözleþme'nin güvence altýna aldýðý hak ve özgürlüklerin kullanýmýnda ayýrýmcýlýk yapýlmasýný, devletin kendi vatandaþýný sýnýr dýþý etmesini veya ülkeye giriþinin engellemesini, yabancýlarýn toplu halde sýnýr dýþý edilmesini yasaklamýþtýr.. Türkiyenin de üye olduðu Avrupanýn siyasi kuruluþu olan Avrupa Konseyi, Birleþmiþ Milletlerden dört yýl sonra Ýkinci Dünya Harbinin yýkýntýlarý, barbarlýklarý üzerinde 1949da Londrada kuruldu. Kurucu devletlerin, üyeleri arasýnda birlik saðlamak olan kurucu devletlerin siyasal iradesi ortak ideal ve prensipleri koruyarak geliþtirmek ve sosyal ve ekonomik geliþmeyi teþvik (Statüsünün 1. maddesi) yolunda gayret sarf edilmesi üzerinde odaklanmýþtýr. Örgütün Statüsü, açýk bir þekilde insan haklarýna ve hukukun üstünlüðüne saygý temeline dayanmýþtýr. Eski doðu bloðu ülkelerinin de katýlýmýyla Avrupa Konseyinin bugün 45 üyesi ve yaklaþýk 850 milyon nüfusu vardýr.. Medeni ve siyasi haklarla ekonomik ve sosyal haklarýn birbirine baðlý olduðu ve Avrupa demokrasilerinin kuruluþlarýna temel olan prensipler dizisinin ayrýlmaz bir parçasýný teþkil ettiðine inanan Avrupa Konseyi, Avrupa Sosyal Þartýný kabul etmiþtir (1961) yýlýnda Deðiþtirilmiþ Avrupa Sosyal Þartý kabul edilmiþtir. Bu yeni metin ilk Þartýn kabulünden sonra oluþan önemli sosyal yenilikleri içermektedir. Yeni alanlarda haklar getiren Deðiþtirilmiþ Þartýn giderek ilk Þartýn yerini almasý beklenmektedir: kadýn erkek eþitliðini pekiþtirmek, özürlülerin sosyal bütünleþme ve kiþisel özerklik hakký, çocuk ve gençlerin sosyal, yasal ve ekonomik korunmalarýnýn kuvvetlendirilmesi, iþ kaybý süresinde koruma, çalýþanýn vekar hakký, aile sorumluluðu olan iþçilerin eþit fýrsat ve koþul hakký, fakirlik ve sosyal dýþlanmaya karþý korunma hakký, yaþanabilir mesken hakký, ayrýmcýlýk yasaðýnýn geniþletilmesi de deðiþtirilmiþ bulunan izleme mekanizmasý, Þart hükümlerinin uygulanmasý ile ilgili olarak hükümetlerin Avrupa Sosyal Haklar Komitesine sunduklarý raporlara dayanmaktadýr Temmuzunda yürürlüðe giren bir ek protokol, uyum hakkýnda ulusal Sayfa 3

4 raporlara ek olarak kolektif þikâyet sistemini getirmektedir. Bununla bazý sendikalara, iþveren kuruluþlarýna ve hükümet dýþý kuruluþlara Þartýn ihlal edildiði iddialarýný Avrupa Sosyal Haklar Komitesi önüne getirme izni verilmektedir.. Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Komitesine göre, Sözleþme'de kullanýldýðý þekliyle "ayrýmcýlýk" terimi, ayýrma, dýþlama, kýsýtlama veya ýrk, renk, cinsiyet, dil, din, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doðum, siyasi veya diðer görüþlere dayalý olarak gerçekleþtirilen ve bütün hak ve hürriyetlerin herkes tarafýndan tanýnmasýný ve kullanýlmasýný engelleyecek veya tanýnmasýný ve kullanýlmasýný sýnýrlandýracak ayrýmcýlýðý kast etmektedir." Su ve yiyecek tüm insan varlýðýnýn yaþayabilmek için eriþmek zorunda olduðu temel elementlerdir. Yeterli, beslenme bakýmýndan kafi ve güvenli olan askeri düzeydeki temel yiyeceklere kadar yeterli, güvenli, kabul edilebilir, fiziksel olarak eriþilebilir ve mali açýdan uygun olan suya ulaþmak insan hakkýdýr. Birleþmiþ Milletler ( ) Ýkinci Dünya Savaþý sona ererken, kazanan güçler daha fazla karmaþayý önleyecek ve daha iyi bir dünya kurulmasýna yardým edecek bir dünya örgütü kurmaya karar verdiler. Bu yeni örgüt, 1945te kurulan ve BM olarak bilinen Birleþmiþ Milletlerdi. BMnin kurucularý örgütün esas üç amacýný (1) uluslararasý barýþý ve güvenliði saðlamak, (2) sosyal ve ekonomik geliþmeyi teþvik etmek, ve (3) insan haklarýný gözetmek olarak belirlediler. 1945te aralarýnda Türkiyenin de bulunduðu 45 kurucu üye BM Þartýný imzaladý. BM resmen 24 Ekim 1945te kuruldu. Þu an 192 üye devlet vardýr. Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi ( ) 1989 tarihli BM Çocuk Haklarý Sözleþmesinin ve ilgili ek protokollerinin uygulanmasýný izlemekle sorumlu ve baðýmsýz uzmanlardan oluþmuþ komitedir. ) UNICEF, çocuklarýn, ailelerinin ve bulunduklarý toplumun yaþam koþullarýný Sayfa 4

5 iyileþtirmeye kendini adayan dünya üzerindeki en yaygýn organizasyondur. 1946da BM tarafýndan II. Dünya Savaþýnýn maðduru olan çocuklara yiyecek ve giyecek temin etmek içinkurulmuþtur. UNICEF 1953te BMnin daimi bir parçasý olmuþtur. Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü ( ) UNESCO Birleþmiþ Milletler'in bir özel kurumu olarak, Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra, 1946 yýlýnda kurulmuþtur. Bu kurumunyasasý 1945 yýlý Kasým ayýnda Londra'da 44 ülkenin temsilcilerinin katýldýklarý bir toplantýda kabul edilmiþtir. Ýnsanlýk barýþýný tesis etmek üzere eðitim, sosyal ve doða bilimleri, kültür ve iletiþim hakkýnda uluslararasý düzeyde çalýþmalar yürütmektedir. Birleþmiþ Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi ( ) 1966 tarihli BM Uluslararasý Ekonomik, Sosyal vekültürel Haklar Sözleþmesinin uygulanmasýný izlemekle sorumlu ve baðýmsýz uzmanlardanoluþmuþ komitedir. Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Yüksek Komiserliði ( ): Ýnsan haklarý alanýndaki programlarý ve eylemleri desteklemek, bölgesel insan haklarý örgütlerine ve devletlerden gelen taleplere teknik destek vermek ve danýþmanlýk hizmeti sunmak amacýyla, BM Genel Kurulunun 20 Aralýk 1993 tarihli 48/141 Nolu kararýyla kurulan BM Genel Sekreterliðinin bir birimidir. BM Ýnsan Haklarý Yüksek Komiserliði 48/141 Nolu BM Genel Kurul kararý, BM Þartý, Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi ve diðer uluslararasý insan haklarý belgeleri, 1993 tarihli Viyana Deklarasyonu ve eylem programý, 2005 Dünya Zirvesi Sonuç Bildirgesi doðrultusunda faaliyet yürütmektedir. Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Komitesi 1966 tarihli BM Kiþisel ve Siyasal Haklar Sözleþmesinin ve ilgili ek protokollerinin uygulanmasýný izlemekle sorumlu baðýmsýz uzmanlardan oluþmuþ komitedir. Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Kurulunun, 15 Mart 2006 tarihli oylamasýyla kabul edilen ve eski Ýnsan Haklarý Komisyonunun yerini alan hükümetlerarasý mekanizmadýr. Sayfa 5

6 Birleþmiþ Milletler Ýþkenceye Karþý Komite ( ): 1984 tarihli BM Ýþkence ve Diðer Zalimane, Ýnsanlýkdýþý veya Aþaðýlayýcý Muamele veya Cezaya Karþý Sözleþmenin uygulanmasýný izlemekle sorumlu ve baðýmsýz uzmanlardan oluþmuþ komitedir tarihli BM Kadýna Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Tasfiye Edilmesi Sözleþmesinin ve ilgili ek protokolünün uygulanmasýný izlemekle sorumlu ve baðýmsýz uzmanlardan oluþmuþ komitedir. BM Çocuk Haklarý Sözleþmesine göre, çocuða uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaþta reþit olma durumu hariç, on sekiz yaþýna kadar her insan çocuk sayýlýr. Damgalama Sosyal bilimlerde kiþinin toplumsal kiþiliðini olumsuz yönde etkileyen bir etiket; kiþinin toplum tarafýndan reddedilmesine yol açan fiziksel veya davranýþsal özellikleri. Fiziksel engel, zekâ geriliði, sabýka, ruh hastalýðýndan dolayý tedavi görmüþ olma, farklý bir ýrka, dine, cinsel yönelime sahip olma, vb. buna birer örnektir. Damgalama, ayrýmcýlýk, tecrit edilme, öz-imajýn ve öz-saygýnýn yara almasý gibi çeþitli ekonomik, sosyal ve ruhsal sonuçlara yol açabilmektedir. Dezavantajlý Olma Dezavantaj okuldan-iþe geçiþteki sosyal dýþlanma riski ve fýrsat eþitsizliði anlamýna gelmektedir. Dezavantaj; eriþim, yönetilebilirlik ve anlamlý geçiþ fýrsatlarýndan yapýsal olarak yoksunluk ile, kiþisel donaným eksikliði arasýndaki karþýlýklý etkileþim olarak tanýmlanabilir. Sorunlu gruplar yerine dezavantajlar kümesine iþaret etmek yapýsal sorunlarýn bireysel olarak algýlanmasýný önler. Eðitim 1974 tarihli Ýnsan Haklarý ve Temel Özgürlüklerle Ýlgili Eðitim ve göre, kelimesi kiþisel kapasitelerin, tutumlarýn, yeteneklerin ve bilgilerin tümünün ulusal ve uluslararasý toplumlarda ve onlarýn yararýna olacak þekilde, bireylerin ve sosyal gruplarýn bilinçli bir geliþmeyi öðrenmeleri yoluyla ortaya çýkan sosyal yaþam sürecinin tamamý anlamýna gelir. Sayfa 6

7 Engellilik ( ) Engellilik kavramý hakkýnda üzerinde anlaþýlmýþ uluslararasý bir taným söz konusu deðildir. Ancak BM Genel Kurulunun 13 Aralýk 2006 tarih ve 61/106 Nolu kararýyla kabul edilen BM Engelli Haklarý Sözleþmesine göre, engelli kiþiler, çeþitli engellerle karþýlaþmalarý halinde diðerleriyle eþit bir þekilde topluma tam ve etkili þekilde katýlmalarýný engelleyen uzun süreli fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal sakatlýðý olan kiþilerdir. Eþitlik ( ) Eþitliðe yönelik iki genel kavramsal yaklaþým vardýr. Bu yaklaþýmlar hem ulusal hem de uluslararasý hukukta eþitlik ve ayrýmcýlýða uðramama hakkýna açýk bir þekilde karþýlýk gelmektedir. temel bir düþünceye atýfta bulunur: benzer koþullardaki bireylere benzer þekilde davranýlmalýdýr. farklý durumlardaki bireylere farklý muamele yapýlmasý gerektiðine atýfta bulunur. Gerçek eþitlik iki farklý düþünceyi kapsar sonuçlarýn eþitliði ve fýrsat eþitliði. Ýnsan Haklarý ( ) Ýnsan haklarý milliyet, ikamet, cinsiyet, cinsel yönelim, ulus ya da etnik köken, renk, din, dil, engellilik, yaþ ya da herhangi bir diðer statüsüne bakmaksýzýn tüm insan varlýðýna ait olan haklarý ifade eder. Ýnsan haklarý herkesi sadece yaþam bakýmýndan deðil, ayný zamanda onur bakýmýndan da eþit olduðunu ileri sürer. Ýnsan haklarý ayný zamanda belli koþullarýn ve kaynaklarýn onurlu bir yaþamý sürdürebilmek için zorunlu olduðunu ifade eder. Bu haklar evrenseldir, devredilemez, birbiriyle ilgili, birbiriyle baðlantýlý ve bölünemezdir. Ýnsan haklarý baþta Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi olmak üzere pek çok uluslararasý ve bölgesel insan haklarý sözleþmesiyle garanti altýna alýnmýþtýr. Ýþkence ( ) BM Ýþkenceye Karþý Sözleþmenin amaçlarýna göre, iþkence terimi, bir þahsa veya bir üçüncü þahsa, bu þahsýn veya üçüncü þahsýn iþlediði veya iþlediðinden þüphe edilen bir fiil sebebiyle, cezalandýrmak amacýyla bilgi veya itiraf elde etmek için veya ayrým gözeten herhangi bir sebep dolayýsýyla bir kamu görevlisinin veya bu sýfatla hareket eden bir baþka þahsýn teþviki veya rýzasý veya muvafakatýyla uygulanan fiziki veya manevi aðýr acý veya ýzdýrap veren bir fiil anlamýna gelir. Sayfa 7

8 Maðdurlaþtýrma ( ) Maðdurlaþtýrma, eþitlik ya da ayrýmcýlýða uðramama hakký ilkeleri dâhil olmak üzere, hukuki ilkeleri yürürlüðe koyma çabalarýný misilleme eyleminde bulunan bir örgüt ya da bir kiþi tarafýndan gerçekleþtirilen olumsuz eylemler olarak tanýmlanabilir. Önyargý ( ) Sosyal bilimciler önyargý tanýmlarýnda farklýlýklar göstermelerine raðmen önyargýnýn bir grup veya grubun üyelerine karþý, genelde negatif bir ön deðerlendirme olduðu düþüncesinde uzlaþýrlar (Fiske, 1998; Jones, 1997; Nelson, 2002). Psikolojide genelde kullanýldýðý þekliyle önyargý, sadece bir fikir ya da inanç üzerine bir beyanat deðil, horgörme, sevmeme ve nefret gibi duygularý içeren bir tutumdur. Pozitif Eylem ya da Pozitif Ayrýmcýlýk ( ) Pozitif eylem ya da pozitif ayrýmcýlýk (ayný zamanda özel tedbirler olarak da bilinir) daha önce dezavantajlý hale gelmiþ gruplarýn lehine, tersine tercihler saðlayarak geçmiþte yapýlmýþ olan da dâhil olmak üzere mevcut ayrýmcýlýðýn etkilerini telafi etmek için bir hükümet ya da özel kurum tarafýndan alýnan önleyici tedbirlerdir. Bu tür tercihli muamele hukuki eþitlik fikri ile çeliþir. Pek çok uluslararasý belge, devletlere bir yükümlülük dayatmaksýzýn açýkça pozitif eyleme izin verir. Sivil Toplum Örgütü ( ): Sivil toplum kuruluþlarý, herhangi bir devlet organýndan baðýmsýz bir þekilde özel kiþilerin veya kurumlarýn giriþimiyle kanuni olarak kurulmuþ her türlü organizasyon için kullanýlan genel bir terimdir. Sivil toplum, devlet ile ekonomi ve aile arasýnda kalan sivil toplumsal sorunlarý çözmeye dönük bir kamusal tartýþma alaný ve bu tartýþmanýn yaþama geçirildiði örgütsel etkinliktir. Sivil toplum örgütleri de belli toplumsal sorunlara çözüm bulunmasýný, belli deðerlerin korunmasýný ve belli çýkarlarýn yaþama geçirilmesini amaçlayan örgütsel etkinliklerdir. Ücretsiz Eðitim ( ) BM Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi eðitimi ilk ve temel, mesleki ve yükseköðrenim olmak üzere ayýrmaktadýr. Gerek BM Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi gerekse ilgili diðer sözleþmeler ilk ve temel eðitimin ücretsiz yapýldýðýný ifade eder. Sayfa 8

9 Çocuk Haklarý Madde 1: Yazacaklarým senin bu dünyada yaþarken sahip olduðun haklarla ilgili. Benim sözünü ettiðim haklar senin bir þeyler yaparak elde edeceðin haklardan deðil. Bu haklarý elde etmek için hiçbir þey yapman gerekmiyor. Bunlar senin sadece ve sadece çocuk olman nedeniyle sahip olduðun haklar. Hiçbir þey yapmasan daeðer 18 yaþýndan küçüksen, yani çocuksan bu haklar senin sahip olduðun haklar. Ýþte bu haklara Çocuk Haklarý denir. Madde 2: Dünyada birçok ülke var ve bu ülkelerde de çocuklar yaþýyor. Ýþte; Çocuk Haklarýadýný verdiðimiz haklar bu ülkelerdeki çocuklar için de var. Tabii çocuklar da çeþit çeþit deðil mi? Örneðin renkleri farklý çocuklar var, sarý, siyah, beyaz. Bu haklar, bu çocuklar için de geçerli. Çocuklarýn bazýlarý kýz, bazýlarý erkekbazýlarý fransýzca konuþuyor,bazýlarý türkçe, bazýlarý rusçabazý çocuklar yoksul, bazýlarý zenginbazýlarýnýn bedensel ya da fiziksel engeli var.ýþte bu çocuk haklarý bu çocuklarýn tümü için geçerli olan haklardýr. Ýþte bu haklarýmýzý kullanmamýzý güvence altýna alabilmek için devletler bir araya gelmiþler ve þöyle demiþler: Çocuklarýmýzýn haklarý var. Bu haklarý kullanmalarýnýn önünde hiçbir engel olmasýn. Örneðin aramýzdan birileri, hayýr ben çocuklara haklarýný kullandýrmam diyemesin. Bu konuda birbirimize söz verelim, hatta bu sözümüzü sonradan unutmamak için bir kaðýda yazýp hepimiz imzalayalým. Böyle de yapmýþlar.çocuklarýn haklarý bir kaðýda yazýlmýþ ve kaðýdýn tepesine de Çocuk Haklarý Sözleþmesi yazýp altýný da Birleþmiþ Milletler diye bir kuruluþ var ya,iþte ona üye olan bütün devletler imzalamýþlar. Tabi ki bizim ülkemiz, Türkiye de imzalamýþ. Madde 3-4-5: Hatta; Çocuklar kendi haklarýný korumayý her zaman bilemeyebilirler, bunun için de önlem almalý, onlara yardýmcý olmalýyýz. Bunu da o sözleþmeye yazmýþlar, demiþler ki, ülke içinde çocuklarý ilgilendiren her tür iþi yaparken çocuklarýn yararýný gözeteceðiz, çocuklarýn bakýmýný ve korunmasýný saðlayacak kurumlarý yeterli hale getireceðiz. Bu ne demek biliyor musun? Örneðin; bir devletin yöneticileri þunu asla diyemeyecek; Ben çocuklarýn geliþmesi için yeterli sayýda hastane yapmak istemiyorum!eðer böyle demeye kalkarsa ona hemen imzalamýþ olduðu Çocuk Haklarý Sözleþmesi gösterilecek ve Hayýr! Yapmak zorundasýn, bak bize söz vermiþtin, iþte bu da imzan. Sayfa 9

10 Madde 6: Asýl en önemli olaný unuttum. Nedir bir çocuk için, hatta herkes için ve her canlý için en önemli olan þey? Yaþamak deðil mi? Ýþte sözleþmede bu da var. Herkes için en önemli hak yaþama hakký. Yaþamak, geliþmek, büyümek bizim en önemli hakkýmýz. Madde 7-8-9: Doðduðumuz zaman hepimize bir isim veriliyor. Ýþte bir isminin olmasý da senin haklarýndan biri. Hepimizin bir nüfus kaðýdý var ve adýmýz soyadýmýz orada yazýyor. Diyelim ki birileri gelip sana; Bundan sonra senin adýn Ozan deðil, Burak olacak! diyemez.ya da; Sen artýk bu ülkenin vatandaþý deðilsin, þu ülkenin vatandaþýsýn, senin anneni ve babaný deðiþtiriyoruz,bundan sonra senin annenle baban bu! hiç diyemez. Çünkü bunlar senin haklarýn. Madde 10: Bazen annemiz ve babamýz çeþitli nedenlerle ayrýlabiliyor. Farklý evlerde, farklý kentlerde, hatta bazen farklý ülkelerde yaþayabiliyor. Diyelim baban uzakta ve onu görmek istiyorsun. Ýþte bu da senin haklarýndan biri ve bu hak da sözleþmede yazýyor. Madde 11: Babaný ya da anneni görmek için baþka bir ülkeye gidebilirsin, bu senin hakkýn ama bunun tersi de olabilir; yani seni birileri eðer baþka bir ülkeye zorla götürmeye kalkarsa bu da Çocuk Haklarýna aykýrý. Madde 12: Seni ilgilendiren konularda görüþlerini ve düþüncelerini özgürce dile getirmen de senin haklarýndan biri. Yani bu hakkýný özgürce ve her yerde kullanabilirsin. Örneðin okulda, bir mahkemede, herhangi bir resmi makam karþýsýnda söylemek istediklerini söyleyebilir, eleþtirmek istediðin bir þeyi eleþtirebilir, ya da talep ettiðin bir þeyi dile getirebilirsin. Yetiþkinler bunu senin için kolaylaþtýrmak zorunda, çünkü sözleþmede böyle yazýyor. Madde 13-14: Düþünceni özgürce açýklama hakkýna sahipsin. Bu hakkýný konuþarak kullanabilirsin, bir kaðýda yazabilirsin, þarký biçiminde söyleyebilirsin, resmini yapabilirsincanýn nasýl istiyorsa öyle dile getirebilirsin, bu senin hakkýn.(ama tabi kulaðýmýn dibinde avaz avaz baðýrarak söylersen rahatsýz olurum ve benim haklarýmý çiðnemiþ olursun. Ya da düþüncelerini dile getirirken birilerine hakaret edersen de olmaz. Yani bu hakkýný kullanýrken baþkalarýnýn haklarýna saygýsýzlýk etmemelisin.) Madde 15: Bu düþüncelerini açýklarken ayný düþüncedeki arkadaþlarýnla bir araya gelebilirsin. Onlarla toplantýlar yapabilirsin, hatta dernekler kurabilirsin. Bunlar da senin haklarýn arasýnda. Madde 16: Bu haklarý kullanmana kimse engel olamaz, senin özel yaþantýlarýnýn hiçbirine, sen izin vermedikçe kimse karýþamaz. Hepimizin kendisine ait özel bir dünyasý vardýr ya hani. Aný defterimiz, arkadaþlarýmýzdan gelen mektuplar, kimseye okutmadýðýmýz þiir denemelerimizbazen bunlarý birilerine okuttuðumuz olur ama buna biz karar veririz; biz yokken birileri bunlarý okumaya kalkarsa bu da bizim haklarýmýza aykýrý. Bize ait olan Sayfa 10

11 yazýlarý, resimleri alýp baþkasýna gösteremez, hatta bizim iznimiz olmadan fotoðrafýmýzý bile yayýmlayamaz. Madde 17: Ýstediðin müziði dinleyebilirsin, istediðin kitabý okuyabilirsin, istediðin ansiklopediden istediðin bilgiyi edinebilirsin. Bunlara kimse karýþamaz. Tabi ki kitaplarýn, senin geliþimine yarar verici türden ve yaþýna uygun olmasý gerekir. Senin için gerekli olan bilgi kaynaklarýný, çocuk kitaplarýný senin için var etmek ve geliþtirmek devletimizin görevleri arasýnda yer alýyor. Madde : Bir nedenden dolayý annen ya da baban sana bakmakta yetersiz kalýrsa, ya da diyelim bazý anneler babalar,çocuklarýna kötü davranýrlarsa, devlet onlarý uyarmak ve seni koruyabilmek için bazý önlemler almak zorundadýr. Hatta bazen annesi babasý olmayan çocuklarý evlat edinmek isteyenler olduðunda, devlet bu anne baba adayýný iyice araþtýrýp çocuk için iyi anne baba olup olmayacaklarýný da incelemek zorundadýr. Madde : Bazen de çocuklar aileleriyle ya da yalnýz olarak baþka bir ülkeye göç etmek zorunda kalabiliyor. Ýþte devlet göçmen denilen bu çocuklarla da ilgilenmek zorunda. Ya da bazý çocuklarýn bedensel veya zihinsel bir engeli olabiliyor. Bu tür çocuklar ötekilerden farklý bir bakým ve eðitim almak zorunda, bu onlarýn hakký. Her çocuk iyi bakým alma hakkýna, eðer bu bakýmý yeterli bulmuyorsa da buna karþý çýkýp daha iyi bakým isteme hakkýna sahiptir. Madde 28: Hepimiz okula gidiyoruz, bu bizim hakkýmýz. 12 yýllýk eðitim ise zaten hepimiz için zorunlu, yani benim caným okula gitmek istemiyor! deme þansýmýz yok. Devlet bize eðitim alma hakkýmýzý saðlamak zorunda. Eðer ilkokula, ortaokula ya da liseye gitmek istiyorsam ve gidecek okul bulamýyorsam buna itiraz edebilirim, çünkü bu benim hakkým. Madde 29-30: Tabi okullarda birçok þey öðreniyoruz. Çocuk Haklarý Sözleþmesini imzalayan devletler kendi aralarýnda anlaþarak þöyle demiþler: Hepimiz çocuklarýmýza birçok þey öðretiyoruz. Farklý farklý ülkeler olduðumuz için bu doðaldýr; ama öyle bazý þeyler var ki, bunlarý bütün çocuklar öðrenmeli! Bunlarý da þöyle sýralamýþlar: -Çocuklarýn kiþiliklerini, yeteneklerini geliþtirelim. -Ýnsan haklarýný öðrensinler. -Ana-babasýna, kültürel kimliðine, dil ve deðerlerine, kendi ulusal deðerlerine ve baþkalarýnýn deðerlerine saygýyý öðrensinler. -Anlayýþý, barýþý, hoþgörüyü,eþitliði, özgür bireyler ve özgür bir toplum olmayý,sorumlu olmayý öðrensinler. -Doðal çevreye saygýlý olmayý öðrensinler. Sayfa 11

12 Madde : Ülkeler her zaman iyi iliþkiler içinde olmuyor, hatta bazen ne yazýk ki birbirleriyle savaþýyorlar. Savaþanlar da o ülkenin askerleri oluyor. Askerler aslýnda artýk çocukluk yaþlarýný geçmiþ kiþilerden seçiliyor. Bazen bu yaþ 18 yaþýn altýna inebiliyor. Diyelim ki böyle bir þey oldu ve savaþ çýktý. Çocuk haklarý sözleþmesini imzalayan ülkelerin devletleri böyle bir durumda on beþ yaþýn altýndaki çocuklarý askere almaktan kaçýnacaklarýna söz vermiþ oluyorlar. Madde 1-2: Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesine göre dünya üzerindeki tüm insanlar, yani aynen çocuklar gibi farklý renklerde olanlar, farklý dilleri konuþanlar, farklý ülkede yaþayýp farklý yaþlarda, statülerde olan istisnasýz tüm insanlar özgür ve eþit doðarlar. Bu insanlar, hiçbir ayrým gözetmeden birbirlerine kardeþçe davranmalýdýrlar. Bu bildirgede bahsedilen tüm haklardan da, istisnasýz tüm insanlar ayný ölçüde yararlanýrlar Madde 3-4: Tarih derslerinde hep okuduðumuz, hatta eski zamanlarý anlatan filmlerde izlediðimiz kölelik ve köle ticareti, artýk hiçbir biçimde var olamaz. Bu bildirge bunu yasaklamýþtýr çünkü yaþamak, özgürlük ve kiþi güvenliði herkesin hakkýdýr. Madde 5: Bu bildirge, insanlara iþkence yapýlmasýný, zalimce, insanlýk dýþý davranýþlarda bulunulup onur kýrýcý cezalar verilmesini de yasaklamýþtýr. Bu tarz muameleye maruz kalan her insan, Bu yaptýklarýnýz Ýnsan Haklarýna aykýrýdýr. diyerek hakkýný savunabilir. Madde 6-7-8: Haklarýmýzýn olmasý çok güzel ama maalesef biliyoruz ki bu haklarý çiðneyen, uyulmasý gereken kurallara uymayan kötü insanlar da mutlaka çevremizde olacaktýr. Ýþte bu bildirge, böyle durumlarda, tüm insanlarý hukuk önünde eþit kýlýyor, yani temel haklarýmýz çiðnendiðinde, tüm insanlara, eþit olarak yasal yollara baþvurma hakký tanýyor. Madde : Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez. Eðer hiçbir gerekçe gösterilmeden sizi tutukluyorlarsa ya da bu ülkeden gidin, baþka ülkede yaþayýn diyorlarsa, sizin tüm yasal yollarý kullanmaya hakkýnýz var. Madde 12: Kimsenin özel yaþamýna, ailesine konutuna ya da haberleþmesine keyfi olarak karýþýlamaz, þeref ve adýna saldýrýlamaz. Herkesin bu gibi karýþma ve saldýrýlara karþý yasa tarafýndan korunmaya hakký vardýr. Madde : Bu bildirgeye göre, herkesin bir devletin topraklarý üzerinde serbestçe dolaþma ve oturma hakký vardýr. Yani istediðiniz yere tatile gidebilir, ailenizle beraber Sayfa 12

13 yahut eðer çocuk deðilseniz, 18 yaþýnýzý geçmiþseniz tek baþýnýza her yerde yaþayabilirsiniz. Yaþadýðýnýz ya da tatil yaptýðýnýz yerden istediðiniz zaman ayrýlabilirsiniz. Hepimizin yurttaþ olma hakký var. Yani kimse bize durduk yere gelip Sen artýk Türk deðilsin. diyemez. Eðer bulunduðunuz yerde, ülkede kötü þartlar altýnda yaþamak zorunda býrakýlýyorsanýz; savaþ varsa örneðin, iþkence görüyorsanýz, baþka ülkelere sýðýnma hakkýnýz da var. Madde 16: Yetiþkin her erkeðin ve kadýnýn, yani 18 yaþýný aþmýþ olanlarýn, kendi kararlarýyla kendi istedikleri zamanda ve kendi istedikleri kiþilerle evlenme hakký vardýr. Yani aileniz dahi olsa kimse size gelip Haydi þu erkekle/kýzla 3 ay sonra evleniyorsun. Ya da Ahmete aþýk olman bizi ilgilendirmez, izin vermiyorum evlenemezsin. Diyemez. Madde 17: Herkes tek baþýna veya baþkalarýyla ortaklaþa bir þeyler edinip bunlara sahip olabilir. Sahip olduklarý eþyalar yahut mülkler kimseden gelip keyfi olarak alýnamaz. Madde 18-19: Herkes istediðini düþünebilir ve düþündüðünü istediði biçimde ifade edebilir. Ayný zamanda istediðimiz dine inanabiliriz ve bu dinin gerekliliklerini yani ibadetimizi yapmamýzdan da kimse bizi alýkoyamaz. Etrafýmýzdaki herkes Müslüman diye biz kiliseye gidip dua etmekten alýkonamayýz örneðin. Yahut Ýngilterede tatil yaparken de kimse bizim namaz kýlmamýza engel olamaz. Madde 20: Aynen Çocuk Haklarýnda olduðu gibi, herkes, silahsýz ve saldýrýsýz olmak koþuluyla toplanabilir, dernek kurabilir ve istediði derneðe katýlabilir. Kimse bir derneðe yahut topluluða katýlmasý için zorlanamaz. Bu tamamen bizim özgürlüðümüzdedir, biz karar veririz. Madde 21-22: Herkes ülkenin yönetimine katýlabilir, yani ülkemizin yönetim þeklinde deðiþtirmek istediðimiz her þey için bir giriþimde bulunmaya hakkýmýz vardýr. Ayný zamanda devletin verdiði tüm hizmetlerden de herkesin eþit olarak faydalanma hakký vardýr. Devlet, insanlarýn saðlýklý ve güzel bir hayat sürmeleri, rahatça geliþebilmeleri için gerekli ekonomik, sosyal ve kültürel þartlarý saðlamak, bu hizmetleri vermek zorundadýr. Madde : Herkes istediði zaman istediði iþte çalýþabilir. Bu iþin saðlýklý koþullarda olmasý gerekir ve bunu saðlamak devletin ve iþverenlerin görevidir. Ayný zamanda iþsiz kalýrsanýz eðer, devlet buna karþý da sizi korumak zorundadýr. Sizinle ayný iþi yapan hiç kimse sizden daha yüksek maaþ alamaz, eðer böyle bir durumla karþýlaþýrsanýz, bu benim haklarýma aykýrý deyip hakkýnýzý yasal yollarla savunabilirsiniz. Sayfa 13

14 Eðer tek baþýnýza mücadele etmek istemiyorsanýz da, haklarýnýzý savunmak için Sendika adý verilen birliklerden kurabilir ya da kurulmuþ olan sendikalardan istediðiniz birine üye olabilirsiniz. Çalýþmaya hakkýmýz olduðu gibi, dinlenmeye de hakkýmýz var. Yani kimse bizleri hiç ara vermeden çalýþtýramaz, tatil ve dinlenme hakkýmýzý elimizden alamaz. Bazen biz çalýþsak ve elimizden geleni yapsak da, kendi kontrolümüz dahilinde olmayan sebeplerden dolayý zor þartlar yaþayabiliriz; örneðin hastalýk, sakatlýk, yaþlýlýk Bu gibi durumlarda da devlet bizi korumak zorundadýr. Bu bizim hakkýmýzdýr. Bu bildirge, eðitimi de herkes için hak olarak kabul etmiþtir. Ýlköðretim zorunludur. Sonrasýnda ise okumak isteyen hiç kimse bu isteðinden alýkonamaz, tüm insanlar eþit olarak eðitim hakkýndan yararlanýrlar. Bunu saðlamak devletin görevidir. Madde : Bu haklarýmýzý özgürce kullanabileceðimiz bir düzende yaþamak da bizim hakkýmýzdýr fakat haklarýmýzý kullanýrken baþkalarýnýn haklarýna saygýsýzlýk etmediðimizden de emin olmalýyýz týpký Çocuk Haklarýnda olduðu gibi. Örneðin Devlet Tiyatrolarý, gösterilerini engellilere ücretsiz sunarlar. Yani Devlet Tiyatrolarýnýn oyunlarýný engelliler ücretsiz izlerler, ne harika deðil mi? THY ile seyahat etmek isteyen engellilere de %40 indirim uygulanýr. Devlet Demir Yollarý ile seyahat halindeyse bu indirim %20dir. Engellilerin profesyonel olarak spor yapmalarý için Devlet kontrolünde Engelliler Spor Federasyonlarý vardýr. Engelliler, toplu taþýma ücretlerinden de bedava yahut indirimli olarak yararlanýrlar. Belediyelere ait büfe, otopark gibi yerlerin engelliler tarafýndan iþletilebilmesi için de devlet yasalarla düzenlemeler yapmýþtýr. Sayfa 14

15 18 yaþýný bitirmiþ ve herhangi bir yerden geliri olmayan engelliler, devletten maaþ talebinde bulunabilirler. Üniversiteyi kazanan engelliler baþvurduklarý takdirde Baþbakanlýk Bursu alýrlar. Kredi ve Yurtlar Kurumunun öðrenci yurtlarýnda da talepte bulunurlarsa ücretsiz yararlanabilirler. Meslek edindirme kurslarýndan yararlanan engelli kiþiler iþe yerleþtirmede öncelik hakký elde ederler. Tüm illerde Rehberlik ve Araþtýrma Merkezleri bulunmaktadýr. Engelli çocuðu olan aileler bu merkezlerden danýþmanlýk hizmeti alabilirler. Ýþitme engelli öðrenciler meslek liselerine sýnavsýz yerleþme hakkýna sahipler. Görme engelli öðrenciler için özel hazýrlanan eðitim kitaplarý, talep edilmesi halinde onlara ücretsiz olarak ulaþtýrýlýr. Sayfa 15

16 HOLLANDAYA HOÞGELDÝNÝZ Bana genellikle özürlü bir çocuk büyütmemin nasýl bir þey olduðunu sorarlar. Ýþte anlatýyorum. Bir bebek sahibi olacaðýnýzý anladýðýnýzda yaþadýðýnýz duygu, Ýtalya' ya güzel bir seyahat planý yapmaya benzer. Ýtalya hakkýnda bir sürü kitap ve broþür alýrsýnýz ve harika planlar yapmaya baþlarsýnýz. Coliseum. Mikalanjelo'nun Davut'u. Venedik teki gondollar. Ýtalyanca birkaç sözcük bile öðrenirsiniz. Her þey çok heyecan vericidir. Aylar süren beklemeden sonra, o gün gelir çatar. Bavullarýnýzý toplar. Yola çýkarsýnýz. Birkaç saat süren yolculuktan sonra, uçaðýnýz havaalanýna iner. Hostes mikrofonu eline alýr ve "Hollanda'ya hoþ geldiniz" der. Hollanda mý? Dersiniz. "Ne demek istiyorsunuz? Ne Hollanda'sý? Ben Ýtalya'ya bilet almýþtým. Benim Ýtalya ya gitmem gerek. Tüm yaþamým boyunca Ýtalya ya gitmenin düþünü kurdum ben". Fakat uçuþ rotasýnda bir deðiþiklik yapmýþlardýr. Hollanda ya inmiþsinizdir ve orada kalmanýz gerekir. Önemli olan sizi korkunç, iðrenç ve pis bir yere, açlýðýn ve hastalýklarýn ortasýna býrakmamýþlardýr. Sadece farklý bir yerdesinizdir. Bu yüzden çýkýp yeni broþürler ve kitaplar almanýz ve yepyeni bir dil öðrenmeniz gerekmektedir. Ve daha önce hakkýnda hiçbir þey bilmediðiniz insanlar tanýmak zorundasýnýzdýr. Gittiðiniz yer sadece farklý bir yerdir. Oradaki yaþam, Ýtalya da kinden daha yavaþtýr. Ýtalya kadar etkileyici deðildir. Fakat bir süre orada kaldýktan sonra nefesinizi tutar ve çevrenize bir bakarsýnýz... Ve Hollanda'nýn deðirmenlerini fark edersiniz... Ve lalelerini. Hollanda'nýn Rembrandlarý bile vardýr. Fakat tanýdýðýnýz herkes Ýtalya'ya gidip gelmektedir... Sürekli orada geçirdikleri güzel günleri anlatmaktadýr. Ve yaþamýnýz boyunca "Evet benim de gitmem gereken yer orasýydý. Ben de ayný planý yapmýþtým." Dersiniz. Bu nedenle duyduðunuz acý asla, asla dinmez... Çünkü yitirdiðiniz düþ çok önemli bir düþtür. Ancak... tüm yaþamýnýzý Ýtalya' ya gidemediðiniz için üzülerek geçirirseniz, Hollanda'nýn güzelliklerinin hiçbirinin tadýný çýkaramazsýnýz. YAÞAM BOYU EÐÝTÝM DERNEÐÝNÝN yayýnýdýr. Sayfa 16

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

HAKİM ÖMER ONSUN İLKOKULU ERASMUS + KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE FARKINDALIK YARATILMASI VELİ SEMİNERİ MAYIS 2017

HAKİM ÖMER ONSUN İLKOKULU ERASMUS + KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE FARKINDALIK YARATILMASI VELİ SEMİNERİ MAYIS 2017 HAKİM ÖMER ONSUN İLKOKULU ERASMUS + KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE FARKINDALIK YARATILMASI VELİ SEMİNERİ MAYIS 2017 PROJE HAKKINDA Program: ERASMUS+ Okul Eğitimi Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T. C. BAÞBAKANLIK Aralýk 2007 Editörler Ahmet UZAK Mehmet ALTUNTAÞ Baský Ýsmat Meþrutiyet Cad. 9/7 Bakanlýklar/ANKARA Tel: 0 312 425 36 34 Sayfa ve Kapak Tasarýmý Ali ÇELÝK - Ýsmat Arka Kapak Tasarýmý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Adli Týp ve Ýnsan Haklarý

Adli Týp ve Ýnsan Haklarý Adli Týp ve Ýnsan Haklarý Dr. Gürol Cantürk* Özet Adli týp, týp ve hukukun iþbirliðiyle yürütülen bir bilim dalý olup, týp ve hukukun ortak çalýþma alanýdýr. Adli týp, insan haklarý ihlalleriyle savaþýmýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz.

UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz. UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz. Madde 1: Ben çocuğum. On sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Haklarım var, Hakların var, Hakları var...

Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Çocuk haklarına giriş Herkesin hakları vardır. Ayrıca, 18 yaşından küçük bir erkek veya kız çocuğu olarak sizin özel bazı haklarınız vardır. Bu hakların bir listesi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 )

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 ) 9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( 17-21 / 02 / 2014 ) HUKUK KURALLARI 2 HUKUK : Bir toplum içinde yaşayan insanların;.) Birbirleriyle

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 BÖLÜM 3 : FARKLILIKLARIMIZLA ÖZELÝZ... 13 BÖLÜM 4 : ÝNSAN DEÐERLÝDÝR... 14 BÖLÜM 5 : ÝNSANÝ DEÐERLERÝ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk Hizmetleri 1. Basamak Saðlýk Kuruluþlarý ve Hastane Acil Servislerinde Çalýþan Saðlýk Personeli Ýçin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsan haklarının

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı