EĞĠTĠM VE BĠLĠNÇLENDĠRME, ZĠYARET, 10 ARALIK, ÖDÜL FAALĠYETLERĠ, DĠĞER ÇALIġMALAR, BASINDA KÂHTA ĠHK, KÂHTA ĠHK TANITIM BROġÜRÜ. YENĠ AFĠġ ÇALIġMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞĠTĠM VE BĠLĠNÇLENDĠRME, ZĠYARET, 10 ARALIK, ÖDÜL FAALĠYETLERĠ, DĠĞER ÇALIġMALAR, BASINDA KÂHTA ĠHK, KÂHTA ĠHK TANITIM BROġÜRÜ. YENĠ AFĠġ ÇALIġMALARI"

Transkript

1 EĞĠTĠM VE BĠLĠNÇLENDĠRME, ZĠYARET, 10 ARALIK, ÖDÜL FAALĠYETLERĠ, DĠĞER ÇALIġMALAR, BASINDA KÂHTA ĠHK, KÂHTA ĠHK TANITIM BROġÜRÜ YENĠ AFĠġ ÇALIġMALARI

2 A- KURUL HAKKINDA TEMEL BĠLGĠLER ADI VE SOYADI - GÖREVĠ KURULDAKĠ GÖREVĠ TELEFON FAKS CEP TELEFONU E-MAĠL CoĢkun AÇIK Kâhta Kaymakamı BaĢkan Ġbrahim Yusuf TURANLI Belediye BaĢkanı Oktay BAKIR Ġl Genel Meclis Üyesi Üye Üye Mehmet POLAT AKP Temsilcisi Üye H.Ahmet TÜRK MHP Temsilcisi Üye Ahmet GÜRSES CHP Temsilcisi Üye Yard.Doç.Dr. Engin ARTAR Kâhta MYO Öğretim Üyesi Av. Reyhan BOZAN Kamu Avukat Kubilay ĠÖO Öğretmeni Av. Gaffar ÇELEBĠ Baro Temsilcisi Üye Üye Üye Dr.Davut GÜNER Kâhta Devlet Hastanesi Üye Ahmet KAYA Basın Temsilcisi Üye M. Sait ÇETĠNKAYA Muhtarlar Derneği BĢk. Üye M. Sırrı ÖZTÜRK Okul Aile Birliği Temsilcisi Üye F.RüĢtü Zorlu TURANLI Ziraat Odası BaĢkanı Mehmet ÖZKAN Esnaf Ve Sanatkârlar Odası BĢk. Serkan ASLAN Bedensel Engelliler Derneği BaĢkanı Üye Üye Üye DANIġMA VE BAġVURU MASASI ADI VE SOYADI - GÖREVĠ ÜNVANI TELEFON FAKS E-MAĠL Mehtap Uğur DOĞAN DanıĢma ve BaĢvuru Masası Görevlisi KURUL E POSTA KURUL POSTA ADRESĠ DBMG Kahta Kaymakamlığı Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Kahta / Adıyaman

3 B- HALKLA ĠLĠġKĠLER VE ĠLETĠġĠM FAALĠYETLERĠ 1. Ġlçemizde müstakil bir Ġlçe Ġnsan Hakları Bürosu bulunmamaktadır. ĠĢlemler Yazı ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. 2. Ġnsan hakları uygulamalarının teģvik edilmesi amacıyla örnek kurum ve kuruluģlar tespit edilmesi Ġlçemiz Ġnsan Hakları Kurulunun Kasım 2007 ayı olağan toplantısında uygun görülmüģ olup, kurum ziyaretleri ve kurul üyelerinin değerlendirmeleri sonucu, 2007 yılından bu yana ĠNSAN HAKLARI ÖDÜLLERĠ verilmeye baģlanmıģtır yılı insan hakları ödülleri 4 ayrı kategoride verilmiģtir. Ödül kategorileri 1-KÂHTA DA KAMU GÖREVLĠSĠ ÖDÜLÜ, 2- KÂHTA DA KAMU KURUMU ÖDÜLÜ, 3-KÂHTA DA EĞĠTĠM KURUMU ÖDÜLÜ, 4- KÂHTA DA EN ĠYĠ GELĠġĠM GÖSTEREN KURUMLAR ÖDÜLÜ, 3. Kurulumuz faaliyetlerinin halka duyurulması için, yerel gazeteler, Kâhta Kaymakamlığının resmi web sayfası, kurulumuzca hazırlanan broģürler, vatandaģlarımızın kurulla iletiģime geçebilmesi için, insan hakları kutuları, telefon, e-posta, faks kullanılmaktadır. 4. Ġlçemiz Ġnsan Hakları Kurulunun Aralık 2009 ayı olağan toplantısında alınan karar doğrultusunda, Sevgi ekseninde iletiģimin öneminin vurgulanması konusunda daha geniģ kitlelere ulaģmanın hedef olarak belirlenmesi ve Ġlçemizde yayın yapmakta olan Kâhta FM radyosunda Kâhta Devlet Hastanesi EriĢkin Psikiyatristi Aysun KALENDEROĞLU, Kâhta RAM Müdürü Mahmut YILDIRIM, Kâhta Ġlçe Müftülüğü ve Ġlçe Müftülüğünce dönüģümlü olarak bilgilendirici yayınlar yapılması kararlaģtırılmıģ, eğitim çalıģmaları uygulanmaya baģlanmıģtır. 5. Kurul faaliyetleri ile ilgili yerel gazete ve televizyonlarda yayınlanan yaklaģık haber sayısı 100 dür. 6. Kurulumuzun Sivil Toplum KuruluĢlarıyla ĠliĢkileri ve ĠĢbirliği a) Ġlçemizde kurulu bulunan kurulumuza üye olan ve olmayan insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluģları; STK ADI ÜYEMĠ FAALĠYET ALANI TELEFON Ziraat Odası BaĢkanlığı Üye - Tarım Muhtarlar Derneği BĢk - Üye - Dernek Kızılay Derneği BĢk - Üye değil - Yardım Derneği Esnaf ve Sanat. Od. BĢk - Üye - Oda Bed. Eng.Yard Dern. - Üye - Dernek - ġoförler Odası BĢk. - Üye değil - Oda K. San. Sit. Koop.BĢk - Üye değil - Kooperatif yılı içerisinde Kurulumuz ve Sivil Toplum KuruluĢları iģbirliğiyle okullarımıza kütüphane yapımı projesi yapılmıģ, proje baģarıya ulaģmıģ 6 okulumuza kütüphane yapımı tamamlanmıģtır. Projenin yürütümü halen devam etmektedir

4 ĠNSAN HAKLARI, SAĞLIK, ĠNSAN HAKLARI, GENÇLĠK VE SPOR, TARIMSAL PROJELER, SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA VAKFI, AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI KONFERANSI KONFERANSÇI : Doç.Dr.Türksel DÜLGERGĠL Kırıkale Üniversitesi KONU :DiĢ florlama etkinliği öncesinde, florlama faaliyetlerinde görev alacak Kahta Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) öğrencisi olan 300 kız öğrenci ile Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Amirlerine yönelik Ağız ve DiĢ Sağlığı konulu konferans sunumu gerçekleģtirilmiģtir.

5 AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI EĞĠTĠM SEMĠNERĠ KONFERANSÇI : Doç.Dr.Türksel DÜLGERGĠL Kırıkale Üniversitesi KONU : DiĢ sağlığı açısından önemli bir dönem olduğu değerlendirilen 7 yaģ grubu öğrencilerinin hedef alındığı etkinlik için ilçedeki tüm ilköğretim okulu 1. Sınıf öğretmenleri ile isteyen öğretmenlere yönelik Eğitim Semineri düzenlenmiģtir. Eğitim seminerinin ardından gerçekleģtirilen diģ florlama uygulaması ile ilçede bulunan yaklaģık 2200 öğrencinin diģlerinin florlanması sağlanmıģtır.

6 KADINA YÖNELĠK AĠLE ĠÇĠ ġġddet BAĞLAMINDA TÖRE VE NAMUS CĠNAYETLERĠ KONFERANSI KONFERANSÇI : Pof Dr.Aytekin SIR Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı KONU : Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet Bağlamıda Töre ve Namus Cinayetleri konusunda konunun uzmanı konuģmacı Prof.Dr.Aytekin SIR tarafından Kahta Kültür merkezinde 6 Mart 2009 günü düzenlenen konferansa vatandaģların ilgisi büyük oldu. 455 kiģinin katıldığı konferans broģürler katılımcılara dağıtıldı. Bu programın hazırlanması dolayısıyla BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı Kahta Ġlçe insan Hakları Kurulu BaĢkanı CoĢkun AÇIK ve Kurul Üyelerine teģekkür yazısı göndermiģtir.

7 TÜKETĠCĠ BĠLĠNCĠ KONFERANSI KONFERANSÇI : Yard.Doç.Dr. Ġsmail OKAV Kahta Meslek YüksekOkulu KONU : Kahta Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığı ve Kahta Meslek Yüksekokulu iģbirliğiyle, 15 Mart Dünya Tüketici günü münasebetiyle TÜKETĠCĠ BĠLĠNCĠ konulu konferans Kahta Kültür Merkezinde gerçekleģtirilmiģ. Bu kapsamda Kâhta Tüketici Hakem Heyeti çalıģmaları hakkında bilgiler de verilerek katılımcılara ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme yapılmıģtır. Bilinçli tüketici konulu slayt gösterileri ile desteklenen eğitim programı ile katılımcıların soruları Konferansçı Ġsmail OKAV tarafından cevaplandırılmıģtır.

8 KADINA YÖNELĠK ġġddet NEDENLERĠ VE SONUÇLARI KONULU PANEL KONFERANSÇILAR : 1-Nuray ERGÜN-Ad.Üniv.Öğr.Üy. 2- Bedriye BOZAT-İl Top. Merk.Md. 3- Av.Birgül ATLI-Adıyaman Baro KONU : Kadına yönelik Ģiddet, nedenleri ve sonuçlarının tartıģıldığı panel 13 Mart 2009 günü Kâhta Kültür Merkezinde gerçekleģtirildi. YaklaĢık 450 katılımcı tarafından izlenen panel kapsamında Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden temin edilen ġġddete HAYIR konulu broģürler katılımcılara dağıtıldı. Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün tanıtımı ve Ģiddetin önlenmesi konulu slayt gösterileriyle renklenen panele Kahtalı Kadınlar büyük ilgi gösterdi.

9 ÖĞRENCĠ BAġARILARINDA, MORAL, MOTĠVASYON, ÖZGÜVEN VE SINAV TEKNĠKLERĠ KONFERANSI KONFERANSÇI : Doç.Dr. Aytekin SIR Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi KONU : Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Öğrenci BaĢarılarında, Moral, Motivasyon, Özgüven ve Sınav Teknikleri Konulu konferansa öğrenciler büyük ilgi gösterdi. 420 kiģilik Kâhta Kültür Merkezi Konferans salonda yaklaģık 700 öğrencinin pür dikkat dinlediği konferans 17 Nisan 2009 günü gerçekleģtirildi.

10 SAĞLIKLI ĠLETĠġĠM KONFERANS SERĠSĠ KONFERANSÇI NLP Eğitmeni, : Fatma SAĞLAM KONU : Sağlıklı ĠletiĢim konusunda faaliyetleri bulunan Fatma SAĞLAM tarafından ilçemiz merkezindeki 12 okulda ikiģer seans halinde SAĞLIKLI ĠLETĠġĠM konferansları düzenlenmiģtir. Öğrencilere yönelik sabah seanslarının ardından, öğleden sonraları öğrenci velilerine yönelik olarak düzenlenen konferanslar baģarılı bir Ģekilde gerçekleģtirilmiģ, toplamda 2821 Öğrenci ve Öğrenci velisinin eğitim alması sağlanmıģtır.

11 SĠGARA VE SAĞLIK, EV KAZALARI, ĠġĠTME BOZUKLUKLARI KONULU PANEL KONFERANSÇI : Prof Dr.Melek ERKĠġĠ Ç.Ü. Onkoloji Ana Bilim Dalı BaĢkanı Dr.Emel BALCIOĞLU, Dr.Miray DORKEN, KONU : Prof Dr. Melek ERKĠġĠ baģkanlığında gerçekleģtirilen panel Kahta Kültür Merkezinde gerçekleģtirildi. Sigaranın zararları, bırakma yolları, ev kazaları ile ilgili olarak alınması gereken önlemler ve sağlıkla ilgili olarak katılımcıların her türlü sorusuna cevapların arandığı panel baģarılı bir Ģekilde gerçekleģtirilmiģtir.

12 TARIMDA ĠYĠLEġTĠRMELER KONULU PANEL PANELĠSTLER : Dr.Nevin ERYÜCE -Ege Üniv. Toprak Bölüm BaĢkanı AyĢe KITIK -Ziraat Müh., Fatma ERASLAN -Ziraat Müh., Nevin AÇIKGÖZ -Ziraat Müh. KONU : Dr. Nevin ERYÜCE baģkanlığında gerçekleģtirilen panele Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Amirleri, Öğrenciler ve muhtarların yanı sıra birçok çiftçinin katılımı sağlandı. Tarım alanında son yıllarda yaģanan geliģmeler, bölgesel iklim özelliklerine uygun olarak yetiģtirilebilecek alternatif tarım ürünleri ve yetiģtiricilik hususunda dikkat edilmesi gereken hususların ele alındığı panel bu alanda bilgi eksikliğinin giderilmesi açısından da yararlı oldu.

13 ĠLKYARDIM VE ACĠL MÜDAHALE KONULU EĞĠTĠM SEMĠNERĠ KONUġMACILAR : Hasan KAYA- İlçe Emniyet Amiri Filiz ASLAN - Kahta Devlet Hast. M.Reşat DÜNDAR-Sağlık Memuru KONU : Kahta Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulu, ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Grup BaĢkanlığı koordinasyonuyla Haziran 2009 tarihlerinde Kahta Kültür Merkezinde gerçekleģtirilen eğitim semineri ile günlük hayatta dikkat edilmesi gereken pratik sağlık bilgileri paylaģıldı.

14 "DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA TARĠH, BARIġ VE BĠRARADA YAġAMA KÜLTÜRÜ KONULU KONFERANS KONFERANÇI : Doç.Dr.Muammer GÜL Harran Üniv. Fen Ed.Fak. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi KONU : 23 Ekim 2009 tarihinde Kahta Kültür Merkezinde gerçekleģtirilen konferans ile BarıĢ ekseninde "Doğu ve Güneydoğu'da Tarih, BarıĢ ve Birarada YaĢama Kültürü konusu ele alındı. 420 kiģinin katıldığı konferans baģarılı bir Ģekilde gerçekleģtirildi.

15 ÇOCUK HAKLARI KONULU PANEL PANELĠSTLER : Dr.Aysun KALENDER, Erişkin Psikiyatristi, Av.Reyhan BOZAN İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyesi KONU : Dünya Çocuk Günü Münasebetiyle Kahta Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulunca organize edilen Çocuk Hakları Konulu Panel sırasında ÇOCUK DĠLĠYLE ÇOCUK HAKLARI SÖZLEġMESĠ kitapçık haline getirilerek katılımcılara dağıtıldı. Çocukların bu sözleģmeye göre hakları anlatıldı.

16 AĠLE ĠÇĠ ġġddetkonulu KONFERANS KONFERANÇI : Doç.Dr.Bekir KOCADAŞ Adıyaman Üniv. Sosyoloji Bölüm Başkanı KONU : 20 Kasım 2009 günü gerçekleģtirilen Aile Ġçi Ģiddet konulu panele öğrenci velileri ve özellikle anneler büyük ilgi gösterdi. Kâhta Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde gerçekleģtirilen panel sırasında katılımcılara konu ile ilgili broģürler dağıtıldı.

17 ZĠYARET FAALĠYETLERĠ KURUL TOPLANTILARI; Kahta Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulunca, Ġnsan Hakları Ġhlallerinin önlenmesi amacıyla ziyaret faaliyetlerine de ağırlık verilmiģ, bu kapsamda aylık olağan kurul toplantılarının, farklı kurum ve okullarda gerçekleģtirilmesi kararlaģtırılarak uygulamaya konulmuģtur yılı içerisinde ilçedeki tüm Kamu kurum ve KuruluĢları ile Okul Yurt ve Pansiyonlar ziyaret edilmiģtir. Aralık 2009 ayı olağan toplantısı ilk kez olarak bir köy okulunda yapıldı. Esendere Ġlköğretim okulunda toplantının ardından kurul üyeleri ile birlikte okulda incelemelerde bulunularak, öğrencilerle sohbet edildi.

18 10 ARALIK FAALĠYETLERĠ PANEL 10 Aralık Dünya Ġnsan Hakları Günü münasebetiyle 18 Aralık 2009 Kahta Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) konferans salonunda Demokrasi Bağlamında Ġnsan Hakları Konulu panel gerçekleģtirildi. Kahta Kaymakamı ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanı CoĢkun AÇIK baģkanlığında gerçekleģtirilen panelde, Harran Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Mehmet Sena EKĠCĠ, Yard.Doç.Dr. Abdullah ÇELĠK konuģmacı olarak yer aldı.

19 ĠNSAN HAKLARI ÖDÜLLERĠ Demokrasi Bağlamında Ġnsan Hakları konulu panelin ardından Kahta Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulunca 2007 yılından bu yana gerçekleģtirilen ĠNSAN HAKLARI ödülleri törenle verildi yılında 4 ayrı kategoride verilen ĠNSAN HAKLARI ödül kategorileri; 1-KÂHTA DA KAMU GÖREVLİSİ ÖDÜLÜ, 2- KÂHTA DA KAMU KURUMU ÖDÜLÜ, 3-KÂHTA DA EĞİTİM KURUMU ÖDÜLÜ, 4- KÂHTA DA EN İYİ GELİŞİM GÖSTEREN KURUMLAR ÖDÜLÜ,

20 1-KÂHTA DA KAMU GÖREVLĠSĠ ÖDÜLÜ Kâhta Kaymakamı CoĢkun AÇIK tarafından verildi. Ödül alanlar; -Kâhta Devlet Hastanesi BaĢhekimi Uzman Dr. R. Ġlyas ÖNER, -Kâhta Vergi Dairesi Müdür V. Hasan AYDINOĞLU, - Kâhta Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman KARADOĞAN

21 2- KÂHTA DA KAMU KURUMU ÖDÜLÜ Kahta Belediye BaĢkan V. Abdulkadir AYDIN tarafından ilgililere verildi. Ödül alanlar; - Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ödülü (HEM Müdürü Abdullah AKGÜL), - Gençlik ve Spor Ġlçe Müdürlüğü ödülü (Ġlçe Müdürü Nesih ÇĠFTÇĠ), - Esnaf ve Sanatkârlar Odası BaĢkanlığı ödülü (Oda BaĢkanı Mehmet ÖZKAN) 3-KÂHTA DA EĞĠTĠM KURUMU ÖDÜLÜ Ġlçe Emniyet Müdürü Bülent ERKAN tarafından ilgililere verildi. - Esendere Ġlköğretim Okulu Müdürlüğü, - Anadolu Lisesi Müdürlüğü - Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Müdürlüğü

22 4- KÂHTA DA EN ĠYĠ GELĠġĠM GÖSTEREN KURUMLAR ÖDÜLÜ, Sağlık Grup BaĢkanı Uzm. Dr. R.Ġlyas ÖNER tarafından ilgililere törenle teslim edildi. - Kâhta Belediye BaĢkanlığı, - Toplum Destekli Polis Birimi - Gazi Ġlköğretim Okulu Müdürlüğü ĠNSAN HAKLARI KONULU RESĠM, ġġġr VE KOMPOZĠSYON YARIġMALARI 10 Aralık Dünya Ġnsan Hakları Günü Münasebetiyle düzenlenen Resim, ġiir ve Kompozisyon YarıĢmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

23 ĠNSAN HAKLARI DĠĞER ETKĠNLĠKLER 1- TAKDĠRĠNĠ AL KĠTAPLA ÖDÜLLENDĠRELĠM, 2- BAġBAKANLIK ĠNSAN HAKLARI BAġKANLIĞINDAN KAHTA ĠLÇE ĠNSAN HAKLARI KURULUNA ÖDÜL 3- BASINDA KAHTA ĠHK 4- KORUNMAYA ĠHTĠYACI OLAN, SUÇA KARIġAN VE RĠSK ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLARA ULAġMA / SOSYAL ENTEGRASYON 5- DÜNYA ÇOCUK GÜNÜNDE ÇOCUKLARA TĠYATRO ARMAĞAN EDĠLDĠ

24 TAKDĠRĠNĠ AL KĠTAPLA ÖDÜLLENDĠRELĠM Kahta Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulunun Aralık 2008 ayı toplantısında alınan kararı ile Türkiye Okuyor Kampanyası nın desteklenmesi uygun görülmüģ, Bu konuda Kurul Üyelerinden oluģturulan komisyon tarafından tüm öğrencilerin baģarıya teģviki ve okuma alıģkanlığı kazandırılması amacıyla, takdir belgesi alan öğrencilerin sömestr tatilinde okumaları amacıyla kitap ile ödüllendirilmeleri kararlaģtırılmıģtır.

25 Karar doğrultusunda Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulunca TAKDĠRĠNĠ AL KĠTAPLA ÖDÜLLENDĠRELĠM sloganıyla Ġlçe Merkezindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında okumakta olan ve TAKDĠR BELGESĠ almaya hak kazanan öğrenciler tespit edilmiģtir. Takdir belgesi alan öğrencileri temsilen 400 öğrenciye Kahta Kültür Merkezinde 22/01/2009 günü saat 10:00 da gerçekleģtirilen törenle yarıyıl tatilinde okumaları amacıyla kitap hediye edilmiģtir.

26 BAġBAKANLIK ĠNSAN HAKLARI BAġKANLIĞINDAN KAHTA ĠLÇE ĠNSAN HAKLARI KURULUNA ÖDÜL Eğitim, kültür, sağlık ve önleyici amaçlı faaliyetleriyle ve baģarılı çalıģmalarıyla dikkat çeken Kâhta Ġlçe Ġnsan Hakları kurulu BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığınca TeĢekkür Belgesi ile ödüllendirildi. BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanı Prof.Dr.Hasan T. FENDOĞLU imzasıyla Kahta Kaymakamı CoĢkun AÇIK ve Kahta ilçe Ġnsan Hakları Üyeleri adına düzenlenen TEġEKKÜR BELGESĠ, Adıyaman Valisi Sayın Ramazan SODAN tarafından 05 Ağustos 2009 günü Adıyaman da düzenlenen Kaymakamlar toplantısının ardından, törenle Kahta Kaymakamı CoĢkun AÇIK a teslim edildi.

27 KORUNMAYA ĠHTĠYACI OLAN, SUÇA KARIġAN VE RĠSK ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLARA ULAġMA / SOSYAL ENTEGRASYON Kâhta Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulu Kararı doğrultusunda baģlatılan uygulama için Ġlçe Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle gerekli koordinasyon sağlanmıģtır. KORUNMAYA ĠHTĠYACI OLAN, SUÇA KARIġAN VE RĠSK ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLARA ULAġMA / SOSYAL ENTEGRASYON uygulaması kapsamında suça karıģmıģ çocukların geri kazanılması amaçlanmıģ, çocuklara ve ailelerine ulaģılmıģ, çeģitli yardım malzemeleri hediye edilmiģtir.

28 DÜNYA ÇOCUK GÜNÜNDE ÇOCUKLARA TĠYATRO ARMAĞAN EDĠLDĠ Diyarbakır Devlet Tiyatrolarının BÜYÜNCE NE OLACAKSIN adlı tiyatro oyununu, 17 Kasım 2009 Salı günü Kahtalı öğrenciler için sahne aldı. Kahta ĠHK tarafından organze edilen tiyatro etkinliği 450 Ģer kiģilik iki seans halinde Devlet Konservatuarı (Kültür Merkezi) Tiyatro salonunda sergilendi. Toplam 900 öğrencinin tiyatro ile tanıģmasını sağlayan etkinlik, yerel tiyatro bulunmayan ilçede bu alandaki eksikliğin giderilmesi açısından da olumlu olarak değerlendirildi

29 KAHTA ĠHK YAġLILARA SAYGI HAFTASINDA YAġLI VATANDAġLARI SEVĠNDĠRDĠ Kâhta ilçe Ġnsan Hakları Kurulu tarafından yaģlılara saygı haftası münasebetiyle yaģlı vatandaģların ziyaret edilmesi ve bu ziyaret sırasında ihtiyaçlarına göre çeģitli yardımlar verilmesi uygun görüldü. Bu kapsamda ilçe merkezindeki değiģik mahallelerden 12 aile tespit edildi. Kurul Üyeleri tarafından ziyaret edilecek ailelerin ihtiyaçları ziyaret öncesinde yerinde tespit edildi. YaĢlı ve mağdur ailelerin ihtiyaçları belirlenerek Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı tarafından yardım malzemeleri sağlandı. Buzdolabı olmayan veya kullanılmayacak durumda olan 3 yaģlı ve mağdur aileye buzdolabı, mutfakta piknik tüpü kullanan 6 aileye setüstü ocak, yatağı olmayan ve çok eski kanepe üzerinde yatan yaģlı bir bayana baza ve yatak, gıda paketleri, halı, kilim ve nakdi yardım olmak üzere çeģitli yardım malzemeleri SYDV kararı doğrultusunda satın alındı.

30 BASINDA KÂHTA ĠHK

31

32

33

34

35

36 KAHTA ĠHK TANITIM BROġÜRÜ (ÖN YÜZ)

37 KAHTA ĠHK TANITIM BROġÜRÜ (ARKA YÜZ)

38 AFİŞ ÇALIŞMALARI

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAġBAKANLIK GENELGESĠ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR TARAFINDAN

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

ADI SOYADI GÖREVĠ TELEFON. Gazi YILDIRIM M.Eğitim Müdür Yardımcısı 364 2240201 (144) A.Mesut ÜRÜNOĞLU AS-KE Uzm Öğretmen 364 2240201 (208)

ADI SOYADI GÖREVĠ TELEFON. Gazi YILDIRIM M.Eğitim Müdür Yardımcısı 364 2240201 (144) A.Mesut ÜRÜNOĞLU AS-KE Uzm Öğretmen 364 2240201 (208) ÇORUM MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ Cilt 1, Sayı 1 B U S A Y I D A : İyi Örnekler 2 Stratejik Plan Çalışmaları 3 Yerel Projeler 4 Yerel projeler 5 Yerel Projeler 6 Yerel Projeler 7 A.B Projeler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem,

2Sf. Değerli Rotary Ailem, ARALIK 12 Efes Rotary Kulübü, 07-09 Aralık 2012 tarihleri arasında, Richmond Ephesus Otelde RYLA semineri düzenledi. 78 gencin katılımı ile gerçekleģen 2 günlük etkinlikte, Liderlik ve BiliĢimde GiriĢimcilik

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon EKİM 12 Toplum Meslek ve Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢtayı ve Koordinasyon Toplantısı 19-21 Ekim tarihlerinde Balıkesir Rotary Kulübü ev sahipliğinde Balıkesir Asya Termal Otel de gerçekleģtirildi. Yoğun katılımın

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz

2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz 2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz 6 Mart 2011 www.kalev.org.tr Bahariye cad. Adliye Palas No:72 Kat:4 Daire: 8 Kadıköy/Ġstanbul 0216.338 95 78 bilgi@kalev.org.tr 2010 Yönetim Kurulu Halim ÇUN 77 BaĢkan

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2009 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MĠSYON-VĠZYON... 3 2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ...

Detaylı

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU Diyarbakır Ağustos, 2010 Ġçindekiler 1. Kurulma ve KurumsallaĢma ÇalıĢmaları... 3 2. Kurum Ziyaretleri...

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

K A R A R. Yapılan müzakeresinde;

K A R A R. Yapılan müzakeresinde; 3399999999999 9333333 0 1 ...Hususi İdareler (Özel İdareler) ve Belediyeler büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almak ve hususiyle hayat ucuzluğu temin edecek, yerine göre

Detaylı

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2013 1 2 İçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. Genel Bilgiler... 5 3. Amaç ve Hedefler... 5 4. Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler... 7 4.1 ÇalıĢma Programında

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız.

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. BAġKAN SUNUġU Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bir yıllık dönemde stratejik Planımızın ilk uygulama yılını, amaçlarımızdan,

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

2015-2019 Stratejik plan

2015-2019 Stratejik plan 2015-2019 Stratejik plan 2014 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir

Detaylı

YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU Yayına Hazırlayan : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011 ECZACILIK YEMİNİ Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren, hayatımı insanlık hizmetine vakfedeceğime, sanatımı hakkaniyetle ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU 2012 YILI FAALĠYET RAPORU HAZIRLAYANLAR : Tekin ARIKAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Engin ERKMEN ġube Müdürü Levent TANSOY Memur Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Nisan 2013 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

Temel Sağlık Bülteni

Temel Sağlık Bülteni K-Q TSE-ISO-EN 9000 Temel Sağlık Bülteni K A Z A N A C A K L A R I N A Ġ N A N A N L A R K A Z A N I R L A R K K A A Z Z A A N N A A C C A A K K L L A A R R I I N N A A Ġ Ġ N N A A N N A A N N L L A A

Detaylı