President & CEO, GE International

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "President & CEO, GE International"

Transkript

1 T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan & CEO, GE International Ferdinando Nani Beccalli-Falco President & CEO, GE International

2

3 Türkiye nin gelece indeki yat r mlar enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Türkiye ifl yapmak için geliflmifl bir ülke, ayn zamanda da büyüme potansiyeli ve dinamizmiyle h zla geliflmekte olan bir pazar. Gelecekte flirketleri gelifltiren liderli in kalitesi o l a c a k t r. Dünyan n en büyük insan kaynaklar dan flmanl k flirketlerinden biri olan Heidrick&Struggles n Yönetici Orta David Peters ile flirketin Türkiye deki yat r mlar yla ilgili bir söylefli gerçeklefltirdik. 38 YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Turkey is a developed country for doing business, while also having the attraction of a fast developing market with growth potential and dynamism. In the future, the quality of leadership will be what develops c o m p a n i e s. We interviewed David Peters, the Executive Partner of Heidrick&Struggles, one of the largest human resources consultancy companies of the world, on the company s investments in Turkey. 32 Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Chief Editor Mustafa Alper Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Yay n Kurulu / Publication Board Dilek Yard m, Erdal Karamercan, Günseli Ocako lu, Necla Zarakol, Tahir Uysal, Ümran Beba, Yaprak Özer Yay n Türü / Publication type Yayg n Süreli / Periodical Bask Tarihi / Date of publishing fiubat / February 2008 Yönetim Yeri / Head Office YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Yaz flleri / Editors Zeynep Fetvac, Nilgün Eryeflil Duygu Kocagöz, Serpil Ifl ldar, P nar Karaman (YASED) Görsel Uygulama / Visual Application Yasemin Can P nar Gazanfer Müjgan Ero lu Reklam & Halkla liflkiler / Advertisement & PR Yeliz Dönmez Gülflah Marhan Yap m / Production Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Bask ve Cilt / Printing Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza afi i fl l i - s t a n b u l Tel: (PBX) letiflim Adresi / Contact Address YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Dergide yer alan yaz ve foto raflar n tamam ya da bir k sm YASED in izni al nmadan hiçbir flekilde kullan lamaz. 22 BP Türkiye den çocuklara Alternatif Enerji e itimi BP Türkiye, fiiflli Belediyesi Bilim Merkezi nde kurdu u BP Enerji A ac ile alternatif enerji konusunda çocuklar e itmeyi amaçl yor. Alternative Energy education for children by BP Turkey With the BP Energy Tree at fiiflli Science Center, BP Turkey plans to educate children about alternative energy. 26 HSBC mikrokredi projesi büyüyor HSBC Bank n Toplum Gönülleri Vakf ve Türkiye sraf Önleme Vakf iflbirli i ile Aral k ay nda Ankara Mamak ve Mart ay nda Samsun un Engiz ilçesinde bafllayan çal flmalar h zla yayg nlafl yor. HSBC microcredit project is growing The activities initiated by HSBC Bank s Community Volunteers Foundation and Turkish Foundation for Waste Reduction in Ankara - Mamak in December and Samsun-Engiz in March are rapidly spreading Geleneksel YASED Protokol Resepsiyonu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Onur Konu u olarak kat ld, Uluslararas Yat r mc lar Derne i YASED in Geleneksel Protokol Resepsiyonu Ankara da yap ld YASED Traditional Protocol Reception Prime Minister Recep Tayyip Erdo an was the Guest of Honor of YASED s Traditional Ankara Reception held on 20 November at Ankara Hilton. zmir EXPO 2015 e Aday TOBB Baflkan M. R fat Hisarc kl o lu yla EXPO 2015 zmir Projesi ile ilgili keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. zmir Is Candidate for EXPO 2015 We had a pleasant conversation with TOBB Director M. Rifat Hisarc kl o lu on the EXPO 2015 zmir Project. Einstein Sergisi stanbul da Do ufl OtoMotion n içinde aç lan Einstein sergisi, bir yandan bilimin derinliklerine bir yolculu u, di er yandan ise dünyan n en büyük dahisinin özel yaflam n tan ma f rsat n sunuyor ziyaretçilere. Sergi, 2 Mart 2008 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Istanbul Hosts the Einstein Exhibition The Einstein Exhibition, opened in Do ufl OtoMotion, gives visitors the opportunity to take a trip into the depths of science on one hand, and to get to know the private life of the world s greatest genius on the other. The exhibition will be open until March 2nd, 2008.

4 De erli Okuyucularımız, Dear Readers, ED TÖR / E D I T O R Mustafa ALPER YASED Genel Sekreteri YASED Secretary General 2008 y l n n bu ilk say s nda, ekonomi ve ifl dünyas ndaki geliflmelere yine farkl isimlerin bak fl aç lar ndan yer verelim istedik. Hükümetimizin yeni dönem çal flmalar n bütün ekonomi dünyas ile beraber yak ndan izlemekteyiz. Dergimizin bu say s n n kapa na konuk etti imiz, sanayi ve finans sektörünün Türkiye ve dünyadaki geliflimine paralel olarak yat r mlar na devam eden General Elektrik Dünya Baflkan ve CEO su Ferdinando Beccalli-Falco gerek dünyada yaflanan geliflmeler, gerekse Türkiye deki yat r mlar ve önümüzdeki süreçte yabanc yat r mlar ile ilgili görüfllerini bizlerle paylaflmakta. Dergimizin sektörden haberler bölümünde; Türkiye de faaliyet gösteren ve uluslararas dan flmanl k hizmeti veren Heidrick & Struggles ortaklar ndan David Peters a yer verdik. Türkiye de faaliyetlerini sürdüren Heidrick & Struggles Yönetici Orta David Peters, bir insan kaynaklar flirketi olarak özellikle yönetici seçimi yaparken dikkat ettikleri hususlar konusunda bilgi vererek Türkiye ve dünyadaki gözlemlerini aktard lar. Bu say m zda sizler için yeni bir bölüm açt k: Yol Haritas ad n verdi imiz bu bölümümüzde Türkiye ye en fazla yat r m yapan ülkelerin Yabanc Ticaret Odalar na ve Atefleliklerine yer verece iz. Bu yeni bölümümüzde yer verdi imiz ilk konu umuz olan talyan Ticaret Merkezi Müdürü Dr. Roberto Luongo ile yapt m z söyleflimizi büyük bir keyifle okuyaca n za inan yoruz. Rapor ve Referans noktas bölümlerimizde, yabanc sermayenin profilini yükseltecek bilgilendirmeleri takip etmeye devam edebilirsiniz. Art Kutup bölümümüzde, TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu ile zmir e 5 milyar dolarl k bir yat r m gündeme getirmesi beklenen EXPO 2015 zmir Projesi üzerine gerçeklefltirdi imiz sohbeti ilgiyle okuyaca n z düflünüyoruz. Kobi Dünyas bölümümüzde ise, bu y l SO ikinci 500 listesine giren ve 2001 y l ndan bu yana üretimlerini Gebze Teknopark ta sürdüren, dünyan n 3. büyük kart üreticisi Eczac bafl ve Giesecke & Devrient ta yer verdik. Ve sosyal günce bölümümüzde sizler için Einstein sergisini gezdik. 20. yüzy l n en ünlü bilim adamlar ndan biri olan Einstein n yaflam kuramlar na do ru bir keflif yolculu u niteli indeki sergiyi 2 Mart 2008 tarihine kadar ziyaret ederbilirsiniz. lk ay n geride b rakt m z 2008 y l n n okurlar m z için güzel bir y l olmas n d i l e r i m. Dergimizin bu say s n n kapa na konuk etti imiz, sanayi ve finans sektörünün Türkiye ve dünyadaki geliflimine paralel olarak yat r mlar na devam eden General Elektrik Dünya Baflkan ve CEO su Ferdinando Beccalli-Falco gerek dünyada yaflanan geliflmeler, gerekse Türkiye deki yat r mlar ve önümüzdeki süreçte yabanc yat r mlar ile ilgili görüfllerini bizlerle paylaflmakta. In the cover story of this issue, Ferdinando Beccalli-Falco, President and CEO of General Electric International, which keeps on investing in line with the developments in the industrial and finance sectors in Turkey and the world, shares his views with us on the developments on the world, investments of GE in Turkey and his expectations for FDI in the coming term. We aimed in this first issue of 2008 to reflect once more the developments in the economy and business world from points of view of different names. Like all members of the economy world we are closely monitoring the recent works of the government. In the cover story of this issue, Ferdinando Beccalli-Falco, President and CEO of General Electric International, which keeps on investing in line with the developments in the industrial and finance sectors in Turkey and the world, shares his views with us on the developments on the world, investments of GE in Turkey and his expectations for FDI in the coming term. You will meet David Peters in the From the Sector section of our magazine. David Peters, Managing Partner at Heidrick & Struggles an international consultancy company, now in operation in Turkey, gave us information on the points they particularly pay attention in executive search and selection as a human resources company, and their observations worldwide and in Turkey. We have opened up a new section for you in this issue. In this section titled as the Road Map, we will be hosting the commercial officers and attaches of the leading investor countries in Turkey. We hope you will read our interview with the first guest of this new section, Dr. Roberto Lungo, Director of Istanbul Italian Foreign Trade Institute, with pleasure. In the Report and Reference Points sections you may continue to follow regular information supply, which will enhance the profile of international investors. In the positive pole section, we belive you will read with keen interest of our interview with M. Rifat Hisarc kl o lu, TOBB Chairman, about EXPO 2015 zmir Project which is expected to bring 5 billion dollars investment to z m i r. In our SME World section, you may read about the world s 3rd largest card producer, Eczac bafl and Giesecke & Devrient. The company, in operation at Gebze Technopark since 2001 has climbed to ISO s 2nd 500 list this (last) year. We visited the Einstein Exhibition for you. You will find the article about this visit in the Social Diary section. The exhibit, which gives visitors the opportunity to make a discovery journey into the life and theories of one of the greatest scientists of the 20th century, will be open until 2 March With one month already behind, I wish 2008 to be a prosperous year for our readers.

5 stanbul finans merkezi olabilir mi? Can stanbulbeafinancial c e n t e r? Y Ö N E T M D E N FROM THE BOARD Dilek YARDIM Baflkan Vekili Deputy Chairman Dergimizin bu say s nda geçti imiz ay kamuoyunu her yönüyle meflgul eden stanbul Finans Merkezi Olabilir mi? sorusuna bir de uluslararas sermayenin bak fl aç s ndan cevap aramak istedik. Finansal merkezlerin tarihteki yükseliflleri, hükümet stratejilerinden ziyade, tarihi bir evrime dayal d r. Hükümet politikas olarak finansal merkez yaratmak yeni yeni uygulanan bir yöntem olmufltur. K sa zamanda yükselmek isteyen cazibe merkezleri kendilerine göreceli üstünlükler yaratarak di er adaylar n önüne geçme çabas içerisine girmifllerdir. Genel kabul görmüfl kural, ulusal ekonominin konsantrasyonu neredeyse oradan yola ç kmak gerekti ini söyler. Bankalar n, flirket genel müdürlüklerinin, borsalar n, yerine göre düzenleyici kurumlar n bulundu u flehirler aday olmal lar. Ekonomik aktivitenin genel seviyesi ve sürdürülebilir bir büyüme trendi içinde bulunulmas önemli bir etkendir. Bir ülkenin dünya ticareti içerisindeki pay artt kça finansal sektörü de büyür dolay s yla uluslararas ticaret hacmi ile ilgili büyüklükler de önemlidir. Bu ikisi kadar belirleyici olan di er bir etken de uluslararas finansal arac l k hacmi ile ilgili rakamlard r. Bunlar n bafll calar olarak d fl yat r mlar (do rudan ve portföy), ödemeler dengesi aç veya fazlas n n oluflmufl olmas ve kamunun borçlanma gereksiniminin varl say labilir. Finansal piyasalara özgü baz faktörler de vard r ki, bunlar bankac l k düzenlemelerine ve piyasan n yap s na ba l d r. Örne in çok uluslu bankalar oligopolistik ulusal pazarlara piyasa pay almak için girmifllerdir. E er buna müsaade etmeyen k s tlay c düzenlemeler varsa geliflim yavafl olur. Serbest piyasa ekonomisi ve onun hukuki gelenekleri finansal merkezlerin varolufllar n sürdürmeleri için vazgeçilmez gerekliliklerdir. Bu özellikleri bar nd ran merkezlerin finans merkezi olma yar fl nda yeri olabilir. Türkiye yukar da say lan özelliklerin tamam na sahiptir ancak kritik büyüklü e ulaflma konusunda daha zamana ihtiyaç duyacakt r. Tabii ki aday flehir stanbul dur ve onun çekim gücünü art racak stratejiler gelifltirilmelidir. Bir finans merkezi olarak do ru vizyonla yola ç kmak, hedefleri iyi belirlemek ve bu hedeflere ulaflmak için uygulanacak stratejileri ülke ve dünya çap nda geliflmeler fl nda do ru belirlemek gerekir. Günümüzde teknolojik ilerlemeler baz posizyon avantajlar n çok kolay ortadan kald rabilmektedir. Altyap ile ilgili kararlar al n rken öngörülü hareket etmek gerekir. Ayr ca bölgedeki di- Serbest piyasa ekonomisi ve onun hukuki gelenekleri finansal merkezlerin varolufllar n sürdürmeleri için v a z g e ç i l m e z gerekliliklerdir. Bu özellikleri bar nd ran merkezlerin finans merkezi olma yar fl nda yeri olabilir. The free market economy and its legal traditions are essential elements for financial centers to maintain their existences. Centers having these features can participate in the race for becoming a financial center. We would like in this issue of our magazine to find an answer to the question that kept the public exceptionally busy last month, i.e. Can Istanbul Become a Financial Center? also from the perspective of international capital. The rises of financial centers in history have occurred as a consequence of historical evolutions, rather than as a result of governmental strategies. Developing financial centers through government policies is a method being adopted rather recently. Attraction centers, which crave to emerge rapidly, have undertaken efforts to generate relative superiorities for themselves to outdo the other aspirants. A generally accepted rule asserts that the starting point should be wherever the national economy has already concentrated. Cities, where banks, company headquarters, stock exchanges, and regulatory authorities are located, should be the candidates. The overall level of the economic activity and its state that would preferably follow a sustainable growth trend is an important factor. The financial sector of a country grows in line with the increase of its share in global commerce. Figures and indicators that demonstrate the international commercial volume are therefore also important. Another factor, which is not less significant than the above two are the figures concerning the international financial intermediation volume. Foreign investments (both direct and portfolio investments), development of a deficit or a surplus in the balance of payments and the existence of a requirement for public borrowing can be mentioned as the principal components in this scope. There are also some factors that are unique to financial markets, which are dependent on banking regulations and the structure of the market. For instance, multinational banks have entered oligopolistic national markets only with the intention of acquiring market shares. If there are restrictive regulations that forbid such moves, the pace of the development then slows down. The free market economy and its legal traditions are essential elements for financial centers to maintain their existences. Centers having these features can participate in the race for becoming a financial center. Turkey has all of the above-mentioned features, but will need some time to reach the critical size. Turkey s candidate is certainly Istanbul, and strategies that would enhance its appeal should be developed. It is necessary for a financial center to start with a correct vision, to establish targets properly and to establish the strategies necessary to achieve these targets correctly in the light of domestic and global developments. Technological developments in our day can easily eliminate some positional advantages. Infrastructural decisions ought to be taken with foresight. Liberalization of other markets located in the region (like

6 10 yönetim den/from the board from the board/yönetim den 11 er pazarlar n (Moskova, Dubai gibi) liberalleflmesi ve kendi finansal sektörlerini kurmalar, stanbul için yerine göre tehdit veya f rsat oluflturmaktad r. Bu konumlanman n iyi de erlendirilmesi gerekir. Daha önce belirtti imiz gibi güçlü ve verimli yerel bir piyasan n oluflumu, bölgesel finans merkezi olman n ön kofluludur. Bu nedenle yerel finansal reform ve liberalleflme devam ettirilmelidir. Özellikle muhasebe, bilgi paylafl m, yat r mc haklar n n korunmas ve kanunlar n yürürlü e konmas aç s ndan global standartlar oluflturulmal d r. Düzenleme ve denetim özel sektörü teflvik edici, iflbirlikçi ve risk bazl olmal d r. Bölgesel bir finans merkezini desteklemek için vergi avantaj sunan bir off-shore tipi yap lanma uygulanmal d r. Bölgesel finans merkezi, geliflmifl global bir a n parças olmak zorunlulu u gerektirir. Küresel bir a n oluflturulmas önemlidir. Yabanc finansal kurulufllar n, özellikle bölgesel operasyonlar n bu bölgelerde kurmalar için teflvik edilmeleri gereklidir. Di er finansal merkezlerle beraber elektronik ortamda ve gerçek zamanl ifllem yapmaya yetecek altyap yat r mlar yap lmal. Aç k ve rekabetçi bir sistemin oluflturulmas ve korunmas flartt r. Finansal piyasalar n tamamen açm fl olan model ülkeler, yabanc finansal kurulufllara yerel muamelesi yapma prensibini benimsedikleri için baflar l olmufllard r. Her ne kadar teknoloji ifl yap fl flekillerimizi de ifltirirse de ifltirsin, yine de bir yerleflim yerine ihtiyaç duyuyoruz. Prensipte, geliflen teknoloji ve komünikasyon altyap s ve bunlar n küresel ba lant lar ne kadar para ve zaman harcayaca n za ba l olarak bir çok yerde merkez üssü kurmaya imkan sa l yor. Ama sosyal altyap tamamem seçilen lokasyonun sundu u kaynaklar ile s n rl d r. Piyasan n iflleyifli do al olarak muhasebe, hukuk ve araflt rma gibi yan disiplinlerin etkin bir kombinasyonunu gerektirir. Bilginin kompleks yap s onu analiz edecek iyi e itimli insan kayna na ihtiyaç duyar. flgücü kalitesini iyilefltirmek, özellikle iyi düzeyde ngilizce yi kullanma becerisini ve yabanc lar n hayat kalitesini art rmak amaçl topyekün bir çaba ve toplumsal kat l m g e r e k l i d i r. Bölgesel finans merkezi, geliflmifl global bir a n parças olmak zorunlulu u gerektirir. Küresel bir a n oluflturulmas önemlidir. A regional financial center must be an element of a developed global network. It is essential to set up a global network. Moscow and Dubai), and the establishment of their own financial sectors by these markets also constitute a threat or opportunity for Istanbul, depending on the circumstances. This situation should be assessed accurately. As we have pointed out in the above paragraphs, the development of a powerful and efficient domestic market is the prerequisite for becoming a regional financial center. Local financial reforms and the liberalization process should therefore be continued. Global standards should be set, particularly for accounting, information sharing, protection of investor rights, and implementation of legislation. The regulatory and auditory framework should encourage the private sector, should also be cooperative and risk-based. An off-shore type structuring that would offer tax benefits have to be implemented in order to support such a financial center. A regional financial center must be an element of a developed global network. It is essential to set up a global network. Foreign financial institutions should be encouraged, particularly to set up their regional operations at these locations. Infrastructure investments, adequate to enable real time operations on the electronic medium, simultaneously with other financial centers must be realized. It is essential to set up and maintain an open and competitive system. Model countries, which had opened their financial markets completely, have been successful since they had adopted the principle of treating foreign financial organizations not different than domestic ones. Even though technology changes our business methods radically, we still need a location for settling. The evolving technology and the communications infrastructure and their global connections in principle enable us to set up central bases at numerous locations, depending on the money and time to be spent. Social infrastructure however, is restricted with the resources available at the location chosen. The operation of the market requires an effective combination of auxiliary disciplines such as accounting, law and research. The complex structure of information necessitates a well-trained human resource that is capable to analyze it. Efforts by everyone concerned and a social participation is required for improving the qualifications of the workforce, particularly in developing its English language skills and enhancing the living quality of foreigners.

7 12 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 13 T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i y a t r m l a r n enerji ve a l t y a p g e r e k s i n i m l e r i b e l i r l e y e c e k Türkiye ifl yapmak için geliflmifl bir ülke, ayn zamanda da büyüme potansiyeli ve dinamizmiyle h zla geliflmekte olan bir pazar. Türkiye nin genç ve iyi e itimli bir nüfusu ve co rafi olarak Avrupa ve Asya aras nda benzersiz bir konumu var. Ferdinando Beccalli-Falco Baflkan & CEO GE International Ferdinando Beccalli-Falco President & CEO GE International Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Turkey is a developed country for doing business, while also having the attraction of a fast developing market with growth potential and dynamism. Turkey has a young well educated population and is uniquely positioned geographically between Europe and Asia. Geçenlerde Türkiye de yenilenebilir enerji alan nda yat r m karar - n z aç klad n z. Bize bu yat r mdan söz edebilir misiniz? GE global cirosu yaklafl k 170 milyar USD olan çok çeflitli endüstriyel ve finansal hizmetler flirketidir. fiirketin içinde önemli bir ifl alan da enerji üretim ekipman, ürünleri ve hizmetleri teminidir. GE elektrik üreten, aktaran ya da kullanan flirketlere, kurum ve kurulufllara yard mc olur. Biz enerji endüstrisinin her alan nda, kömür, petrol, do algaz ve nükleer enerjinin yan s ra; su ve rüzgar enerjisi, günefl enerjiisi ve bio-yak t gibi yenilenebilir kaynaklarla da çal fl r z. GAMA Enerji nin %50 oran nda hissesinin GE nin Enerji Finansal Hizmetler flirketi taraf ndan sat n al nmas flirketin anahtar altyap ifllerindeki ve pazarlar ndaki pozisyonunu güçlendirme stratejisi ile tutarl d r. GAMA Enerji halen Türkiye ve rlanda da toplam hidroelektrik ve termoelektrik santrallerde 1650 MW tutar nda yat r ma sahiptir. fiu anda flirket Türkiye de 855 MW l k yenilenebilir ve 1000 MW l k termal enerji projelerini gelifltirmektedir. Bu ortakl kla GE Enerji Finansal Hizmetler önümüzdeki 3-5 y ll k dönemde GAMA Enerji nin yaklafl k 3 milyar USD tutar ndaki yeni enerji santrali kapasitesine yapt yat r m destekliyor olacak. Bu yat r m için Gama Holding ile ortakl k kurma karar n nas l ald n z? Bu süreçteki önemli faktörler ne idi? GE, GAMA y uzun y llard r bir EPC (Enerji Üretim fiirketi) ola- Recently, you have announced an investment decision in the area of renewable energy in Turkey. Could you tell us about this investment? GE is a diversified industrial and financial services business with global revenues of approx USD 170 billion. A major business sector within the company is the provision of energy generation equipment, products and services. GE helps businesses and authorities that generate, transmit or use electricity. We work in all areas of the energy industry including coal, oil, natural gas and nuclear energy, as well as with renewable resources such as water and wind energy plus solar and bio-mass. The acquisition by GE s Energy Financial Services business of a 50% share in GAMA Energy is consistent with the company s strategy to grow its position in key infrastructure businesses and markets. GAMA Energy already owns interests in hydroelectric and thermal plants in Turkey and Ireland, totalling 1650MW. Currently the company is developing 855MWs of renewable and 1000 MWs of thermal projects in Turkey. Through this partnership GE Energy Financial Services will be supporting GAMA Energy investments totalling approximately $3billion in new power plant capacity over the next 3-5 years. How did you decide to make a partnership with Gama Holding for this investment? What were the important factors in this process? GE have known GAMA for many years as an EPC (Engineering, Procurement Construction) and energy investor and have

8 14 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 15 rak bilir ve birçok ortak projeyi birlikte devreye alm fllard r. Birlikte oluflturdu umuz ilk müflterek ortakl m z rlanda daki Tynagh enerji santraliydi ve bu iliflki geliflerek GAMA Enerji deki flimdiki yat r m m zla sonuçland. Baflka bir anahtar etken de küresel olarak ve bu bölgede var olan muazzam altyap gereksinimleriydi. GE altyap projeleri için bir teknoloji, ekipman ve çözüm tedarikçisi oldu u kadar, ayn zamanda finansal hizmetler flirketleri arac l ile bir yat - r mc d r da. GE, global veya yöresel ölçeklerde de er getirebilecek ortaklarla çal flarak, ifl olanaklar n büyütmesine yard mc olacak güçlü ortakl klar kurma gereklili ini biliyor. Türkiye gibi h zla geliflmekte olan ekonomilere bakt n zda, bu ülkelerde ayn zamanda de erli becerilere sahip önemli flirketlerin de olufltu unu görüyoruz. Onlarla gerçeklefltirilecek ortakl klar hem Türkiye deki, hem de di er bölgelerdeki müflterilerimiz için, daha genifl yelpazede de er yaratan bir uzmanl birlefltirmifl olacak. Türkiye de yenilenebilir enerjiye yap lacak yat r ma öncelik verilmesinin nedeni ne idi? Bu yat r m karar ndaki önemli etkenler nelerdir? Türkiye de enerji talebi y lda %6 dan fazla büyüme gösteriyor, bu da her y l 2-3 bin megawatl k yeni kapasitenin ilavesi ve milyarlarca dolarl k yat r m demektir. Talep ortada. Ama öte yandan Türkiye, birçok ülke gibi, hem enerji tedari inde daha fazla güvenirlili i sa lamak, hem de çevre duyarl l n n gereklerini daha iyi karfl layabimek için enerji teminini çeflitlendirmek aray fl nda. GE nin ecomagination (ekolojik yarat c l k) etkinli i müflterilerinin bu zorluklara gö üs germesine yard mc olacak temiz teknolojilerin gelifltirmesine odakl. GE bu konuya çok ciddi yaklafl yor. Sadece 2006 da, GE yeni ecomagination ürünlerinin araflt rma ve gelifltirmesine, 0.9 milyar dolar harcad. Ve hedefimiz 2010 y l na kadar bu miktar y lda 1,5 milyara kadar artt rmak. fiu anda ecomagination sertifikal, 18 i enerjiye iliflkin, 47 adet ürünümüz mevcut. GE ve GAMA n n yetenekleri ile pazar n talepleri aras nda büyük bir uyum var. Türkiye deki enerji sektörü ile ilgili beklentileriniz nedir? GE nin nükleer enerjiyle de ilgilendi ini biliyoruz. Türkiye de nükleer enerjinin gelece ini nas l görüyorsunuz? Türkiye nin görünen gelece inde yat r mlar enerji ve altyap commissioned many joint projects. Our first joint equity partnership was in the Tynagh power plant in Ireland and it was this relationship which grew into the current investment in GAMA Energy. Another key consideration was the immense infrastructure needs in this region and globally. GE is a technology, equipment and solution provider for infrastructure projects as well as an investor through our financial services businesses. GE understands the need to establish strong partnerships to help it grow its business by working with partners who can bring value on a global or regional scale. When you look at rapidly developing economies like Turkey, we realise that these countries also develop great companies with valuable competencies. Partnering with them pulls together a combined expertise creating value on a broader scale for our customers both here in Turkey and in other regions. What was the reason for giving priority to investment in renewable energy in Turkey? What were the important factors in this investment decision? In Turkey, the demand for energy is growing more than 6% a year, which means adding 2-3 thousand megawatts of new capacity and investing several billion dollars every year. The demand is there but on the other hand Turkey, like many countries, is looking for a more diversified energy mix to provide increased energy security as well as to better meet environmental challenges. GE s ecomagination initiative is focused on developing clean technologies to help its customers respond to these challenges. GE is very serious about this. Only in 2006, GE invested 0.9 billion dollars into the research & development of new ecomagination products and our goal is to increase this amount up to 1.5 billion a year until Currently there are 47 ecomagination certified products out of with 18 are energy related. There is a great match between the competencies of GE and Gama and the demand of the market. What are your expectations about the energy sector in Turkey? We know that GE is interested in nuclear energy as well. How do you see the future of nuclear energy in Turkey? Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the foreseeable future. A situation that is common to many parts of the world where the developed countries are replacing and upgrading their infrastructure while the developing gereksinimleri belirleyecek. Geliflmifl ülkeler altyap lar n yenilemekte ve güncellemekteyken, geliflmekte olan ülkelerin yeni altyap ya yat r m yapmalar dünyan n pek çok bölgesinde rastlanan bir durum. Dünya bir yandan fosil yak t rezervlerini tüketir, di er yandan da çevre duyarl l n n gerekleri ile bafla ç kmaya çal fl rken, genel olarak yenilenebilir enerjiye ve özel olarak da nükleer enerjiye vazgeçilemeyecek boyutta ihtiyaç var. Anlad m z kadar ile, Türk Hükümetinin ülkenin enerji teminindeki çeflitlili e, nükleer enerjiyi de ekleme planlar gayet ciddi ve programland flekilde yürütülüyor. Bu GAMA projesinden sonra Türkiye için yat r m planlar n z nedir? Gelecekteki yat r m planlar m z asla tart flmay z, ancak Türkiye deki mevcut uçak motoru, bankac l k ve enerji alanlar nda yat r mlar m zdaki geliflmelerden memnun oldu umuzu söyleyebiliriz. Ayr ca flu anda hasta bak m teknolojisinde bir yat r - m de erlendirmekteyiz. GE nin ABD d fl nda büyüme stratejilerinin kriterleri nedir? Bu kriterlere göre Türkiye yi nas l de erlendiriyorsunuz? Sat fllar n n ve varl klar ile çal flanlar n n yüzde 50 den fazlas ABD d fl nda olan GE, özellikle geliflmekte olan pazarlarda, uluslararas büyümeye güçlü bir biçimde odaklan yor. GE gelirini organik olarak her y l küresel gayrisafi yurt içi has lan n 2-3 kat oran nda büyütmeye kararl d r. Bu da flirketin en yüksek büyüme h z gösteren geliflmekte olan pazarlara odaklanmas n gerektirir. Söz konusu pazarlar n gereksinimlerine ve GE nin teknik, finansal ve servis portföyüne bakt n z zaman, büyük bir uyum görürsünüz. Bu f rsatlar destekleyerek bu bölgelerde liderlik konumuna gelebilmek için, hem insana, hem de varl klara yat r m yapt k. Türkiye önemli bir geliflmekte olan pazar, biz uzun zamand r buraday z ve büyüme f rsatlar na inan yoruz; yak n zamandaki yat r mlar m z da bu inanc destekliyor. Türkiye deki GE yat r mlar n art rma karar n etkileyen ne oldu? Bizim yat r m kararlar m z her zaman bir ülkenin büyüme potansiyeline, iyi insanlara ve ortaklara eriflim olanaklar na ba l -

9 16 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 17 world is investing in new infrastructure. As the world depletes fossil fuel reserves and manages environmental challenges there is a very compelling need for renewable energy in general, and specifically for nuclear energy. We understand that the Turkish Government plans to include nuclear into the country s energy mix are very serious and moving on schedule. What are your investment plans for Turkey after this Gama project? We never discuss future investment plans but I can say that we are happy with the growth of our existing aircraft engines, banking and energy interests in Turkey and are currently evaluating an investment in healthcare technologies. What are the criteria for GE s growth strategies outside the USA? How do you evaluate Turkey in terms of these criteria? With over 50 percent of its sales and over 50 percent of its assets and employees outside the USA GE has a very strong focus on international growth especially in emerging markets. GE has committed to grow its revenue, organically, by 2-3 times global GDP annually. This requires the company to focus on those markets with the fastest levels of growth - emerging markets. When you look at the requirements of these markets and GE s technical, financial and service portfolio there is a great match. In support of these opportunities we have been investing in both people and assets so as to establish a leadership position in these regions. Turkey is an important emerging economy we have been present for a long time and are confident about the opportunities for growth; a confidence that is underlined by our recent investments. How was the decision to increase GE investments in Turkey driven? Our investment decisions are always based on a country s or a region s growth potential, access to good d r. Biz uzun vadeli yat r mc lar z. Baflar l olmak için bir ülkenin gelifliminin parças olmam z gerekti ini, bir ülkede, o ülke için bulunmam z gerekti inin fark nday z. Sizin aç n zdan bak ld nda Türkiye ye uluslararas do rudan yat r mlardaki art fl n arkas ndaki nedenler nedir? Türkiye de bu potansiyel hep vard. Ancak ekonomik performans ve yap sal reformlar küreselleflmeyle birleflerek ancak yak n zamanda bu potansiyeli ortaya ç kard. Türkiye ifl yapmak için geliflmifl bir pazar, ayn zamanda da büyüme potansiyeli ve dinamizmiyle h zla geliflmekte olan bir pazar. Türkiye nin genç ve iyi e itimli bir nüfusu var ve co rafi olarak Avrupa ve Asya aras nda benzersiz bir konumu var. Dünya çap ndaki en büyük flirketlerden birinin CEO su olarak sizin bak fl aç n zdan ifl hayat n n vazgeçilmez prensipleri nelerdir? Dürüstlük flirketimizin temel tafl ve baflar l bir iflin uzun vadedeki temelidir. Yo un bir ifl hayat n z var. Bofl zamanlar n zda neler yapmak istersiniz? fl benim için önemlidir ve yapt mdan zevk al r m. Ben pozisyonumu flirketin d fliflleri bakan olarak tan ml yorum, bu da dünyay gezip gazetelerde okudu umuz veya televizyonlarda gördü ümüz politik ve ifl dünyas n n liderleriyle tan fl yorum demektir. Bundan kim hofllanmaz ki? Global ekonominin dinamiklerini görüp anl yor ve flirketimizin gelece ini flekillendirmeye yard mc oluyorum. Ben biraz tarih merakl s y m, o yüzden ziyaret etti im ülkelerin kültürlerinin ve geliflimlerinin arka planlar n araflt rmaktan keyif al yorum. lgi alanlar m arabalar, futbol ve kayak, ama bunlar için bu günlerde pek vakit bulam yorum. Bir talyan olarak aile, yemek ve moda da benim için önemli. Son olarak, Insight YASED okuyucular na bir mesaj vermek ister misiniz? Bence, YASED iyi iflleyen/çal flan/yap land r lm fl küresel ifl dünyas n n kültürünü ve de erlerini temsil ediyor. Üyeleriniz arac l ile küresel bilgi birikimine ulaflabiliyorsunuz. Bana göre, YASED bu ülkenin geliflmesine yard mc ve di er ülkelere en iyi uygulamalar konusunda örnek olabilecek ifl dünyas n n çok önemli bir kurulufludur. people and partners. We are long-term investors and realise that to be successful we have to be part of the development of a country, we have to be in a country for a country. From your point of view, what are the reasons behind the increase in foreign direct investments to Turkey? Turkey has always had the potential however the economic performance and structural reforms, combined with globalization, have only recently unleashed this potential. Turkey is a developed market for doing business, while also having the attraction of a fast developing market with growth potential and dynamism. Turkey has a young well educated population and is uniquely positioned geographically between Europe and Asia. As the International CEO of one of the biggest companies worldwide, what are the essential principles of business life from your perspective? Integrity, it is the corner stone of our company s values and the long term foundation of a successful business. You have a profound business life. What would you like to do in your spare time? Work is important to me and I enjoy what I do. I explain my position as being the foreign minister of the company which means I get to travel the world meeting with political and business leaders who we read about or see on television. Now who would not enjoy that? I get to see and understand the dynamics of the global economy helping to shape the future direction of our company. I am a bit of a history buff so I enjoy studying the background to culture and the development of the countries and regions I visit. My hobbies are cars, football and skiing none of which I get much time for these days. As an Italian family, friends, food and fashion are also important to me. Finally, would you like to give a message to Insight YASED readers? I think YASED represents the culture and values of good global business. Through your members, you are connected to the global knowledge base. I think this is a very important business organization that can help the country to develop and show a best practice to other countries.

10 18 kronometre/chronometer chronometer/kronometre 19 ABB Türkiye den mühendislik e itimine destek Support from ABB Türkiye for engineering education Sosyal sorumluluk alan nda her y l belirli projelerle topluma katk da bulunan ABB, bu y l kendi faaliyet alan olan elektrik mühendisli i alan nda doktora ve yüksek lisans araflt rmalar n destekleme karar ald. Bu çerçevede stanbul Teknik Üniversitesi ile ortak bir çal flma yürüten ABB, elektrik mühendisli inin farkl alanlar nda yürütülen yüksek lisans çal flmalar n destekledi. ABB bu alandaki verimli iflbirli ini gelecek y llarda da sürdürmeyi planl yor. ABB, e itime verdi i deste in temel amac n bir yandan ö rencilerin yarat c l k ve yeteneklerinin ortaya ç kmas na katk sa lamak, di er yandan onlar n toplumsal sorumlulu u yüksek bireyler olarak yetiflmelerine destek olmak fleklinde aç kl yor. ABB Türkiye nin Baflkan ve Ülke Müdürü Burhan Gündem yapt aç klamada, teknolojide öncü bir firma olan ABB için mühendisli in hayati önem tafl d n belirtti. Üniversitelerimizdeki mühendislerin e itim ve araflt rmalar na katk da bulunmaktan gurur duyduklar n ifade eden Gündem, ABB için çok temel bir rol oynayan mühendislik ayn zamanda toplumlar n teknolojik ve ekonomik geliflmelerinde de öncü görevi tafl r. Bu tür faaliyetlerin üniversiteler ile flirketler aras ndaki ba lar n daha da güçlenmesine katk sa layaca na inan yoruz dedi. Gündem, 2008 y l nda da e itim, kültür, sanat, spor alanlar nda sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini sözlerine ekledi. ABB, contributing each year to the community through various projects within the scope of social responsibility, has decided to support postgraduate and masters research in its own field of activity, i.e., electrical engineering, this year. ABB, pursuing a joint project with Istanbul Technical University within this framework, supported masters research in various aspects of electrical engineering. ABB plans on continuing the fruitful collaboration in this field throughout the coming years. The main objective of the support ABB gives education is to contribute to the emergence of the creativity and abilities of the students on one hand, and to support their development as individuals with a high sense of communal responsibility on the other. The Chairman and Regional Director of ABB Türkiye, Burhan Gündem, has declared that engineering is of prime importance for ABB as a leading company in technology. Gündem, speaking on the subject of engineering education, said, We are proud to contribute to the education and research of engineers in the universities of our country. Engineering, performing a fundamental role for ABB, also undertakes the leadership in the technological and economic development of communities. We believe that such activities will contribute to the strengthening of the ties between universities and companies. Gündem added that they would continue with their social responsibility projects in the fields of education, culture, art and sports in Accor Dayan flma Günü nde Çocuk Esirgeme Kurumu ndaki çocuklar için yard m kampanyas Aid campaign for the children of The Society For The Protection Of Children on Accor Solidarity Day Accor Grubu dünya çap nda 100 ülkedeki tüm Accor merkez ofis çal flanlar n n kat l m ile Accor Dayan flma Günü nü kutlad. Geleneksel olarak her y l kutlanan Dayan flma Günü sebebiyle her ülke bir yard m kampanyas organize ederek çal flanlar n n sosyal sorumluluk bilincini art rmay ve toplumun sosyal geliflimine do rudan katk da bulunmalar n amaçl yor. Accor Services Türkiye ve Accor Otel Grubu çal flanlar n n kat l m ile düzenlenen Dayan flma Günü nde, Çocuk Esirgeme Kurumu Kas mpafla fiubesi ndeki çocuklar n hem Kurban Bayram n hem de yeni y l n kutlamak için e lenceyle dolu bir gün organize edildi. Accor Grubu na ba l Ibis Otel de gerçeklefltirilen Dayan flma Günü nde, çal flanlar n katk lar yla al nan hediyeler çocuklarla paylafl larak, onlar n çeflitli animasyon aktiviteleri ile bu özel günde kendilerini de özel hissetmeleri sa land. Accor Group celebrated Accor Solidarity Day with the participation of all Accor central office employees in 100 countries worldwide. Within the scope of the Solidarity Day celebrated each year, each country organizes an aid campaign, aiming to increase its employees awareness of social responsibility, and to enable them to contribute directly to the social development of the community. On Solidarity Day, a day full of fun was organized for the children at the Kas mpafla Branch of the Social Services and Child P r o t e c t i o n Society to celebrate both the festival of Sacrifices and the New Year with the participation of the employees of Accor Services Türkiye and Accor Hotel Group. On Solidarity Day, realized at the Ib s Hotel, an affiliate of the Accor Group, the presents purchased with the contributions of the employees were shared out, and the children made to feel special on this special day with various animation activities.

11 20 kronometre/chronometer chronometer/kronometre 21 Bursa E itim Koflusu ö rencileri sevindirmeye devam ediyor Eylül ay nda ikincisi düzenlenen Bursa E itime Kofluyor projesi sayesinde toplanan ba fllarla dört köy okulu daha yenilendi. Böylece proje sayesinde yenilenen köy okulu say s sekize ulaflt. Geçti imiz y l ilki düzenlenen ve yo un ilgi gören Bursa E itime Kofluyor projesi, bu y l da ayn heyecan ile devam ediyor. Bu y l da l Milli E itim Müdürlü ü koordinasyonu alt nda seçilen ve yenilenme gereksinimi olan köy okullar, tüm ihtiyaçlar göz önüne al narak çat lar ndan bahçelerine, s n flar ndan s ralar na kadar yenilendi, gerekli tüm e itim malzemeleri tedarik edildi. Bad rga Köyü lkö retim Okulu nda dört okulun birlikte yap lan aç l fl törenine kat lan Bursa yerel yönetim temsilcileri, Bosch San ve Tic A.fi. Genel Müdürü Hermann Butz, projenin sponsorluklar n üstlenen ve büyük destek sa layan kurumlar n yetkilileri okulu gezerek yenileme çal flmalar n incelediler. Aç l flta konuflan Hermann Butz, Bosch Grubu nun önderli inde bafllayan projenin Bursa halk, kurumlar ve yerel yönetimleri taraf ndan sahiplenilerek, her geçen sene kapsam n n büyümesinden duyduklar memnuniyeti dile getirdi. Bu proje ile Bursa da bir e itim seferberli i bafllatmay dilediklerini ifade eden Butz: Gelecek nesillerin ayd nlanabilmesi ad na daha iyi bir e itim prensibi ile ç kt m z bu yolda, geçti imiz y l, Gökçeköy, P nar Köyü, pekyayla ve Yenice Köylerinin lkö retim Okullar nda ö renim gören toplam 110 ö renci yepyeni okullara kavufltu. Bu y l da Bad rga Köyü nün yan s - ra, Perçin, Çeribafl ve Samanl Köyleri nin ilkö retim okullar çat lar ndan bahçelerine, s n flar ndan camlar na kadar yenilendi. Böylece, Bursa E itime Kofluyor Projesi sayesinde 124 ö renci daha art k hijyen flartlar uygun ve modern koflullar alt nda ö renim görebilecek, gelece e güvenle bakacak. dedi. Bursa s Race for Education continues to put smiles on student s faces With the donations collected through the second race of the Bursa s Race for Education project, held in September, four more village schools have been renovated, bringing the number of renovated schools up to eight. Bursa s Race for Education project, which was initiated last year and attracted much interest, continues this year with the same enthusiasm. Village schools that need renovation, chosen under the coordination of the Provincial Directorate of National Education, were renewed in the light of their needs, from their roofs to their gardens, from their classrooms to their desks, and all educational materials were provided. At a ceremony to inaugurate the four schools held at Bad rga Village School of Primary Education, Bursa regional officials, Bosch Industry and Trade, Inc., General Director Hermann Butz and the executives of the institutions that had undertaken the sponsorship of the project and provided extensive support, toured the school and inspected the renovations. Hermann, during a speech at the inauguration, declared the pleasure they were feeling at the way the project, started under the leadership of the Bosch Group, had been embraced by the people, institutions and governmental organizations of Bursa, and was growing each year. Expressing their wish to start an education campaign in Bursa with this project, Butz went on to say, With this project we started on the principle of a better education for the enlightenment of future generations, 110 students of the Gökçeköy, P nar Köyü, pekyayla and Yenice Primary Education schools got brand new schools last year. This year, the primary education schools of Perçin, Çeribafl, and Samanl villages, as well as Bad rga Village, have been renewed from their roofs to their gardens, from the classrooms to the windows. Thus, 124 more students will be able to receive education under proper hygenic and modern conditions, and will be looking to the future with confidence. RGS & Euroliance iflbirli i anlaflmas RGS & Euroliance c o l l a b o r a t i o n a g r e e m e n t RGS Group 14 Kas m 2007 tarihinde Euroliance ile Hilton Otelde Frans z Bafl Konsolosu, ngiliz Bafl Konsolos Yard mc s, Euroliance Baflkan, RGS Group Yönetim Kurulu Baflkan ve iki firman n yetkililerinin kat ld bir törenle ifl birli i anlaflmas imzaland. RGS Group 1992 y l ndan itibaren temizlik, güvenlik, bordrolama, bina yönetimi ve elektronik güvenlik sistemleri konular nda hizmet veriyor y l itibari ile 650 projesi ve 40 Milyon dolar cirosu ile Türkiye de sektörünün öncü firmalar ndan olan RGS Group art k uluslararas platformda partner firmas ile iflbirli i yapacak. Euroliance globalleflen dünyada gruplar n sinerjisinden faydalanmak ve büyük firmalara tek kontrat ile hizmet vermeyi amaçlamak için Avrupa n n 3 büyük grubunun bir araya gelmesi ile kuruldu. ngiliz OCS Group, Frans z Onet Group ve Alman Gegenbauer Group un oluflturdu u dünyan n dev flirketlerinden birisi olan Euroliance, Türkiye deki faaliyetlerini RGS Group ile birlikte gerçeklefltirecek. RGS Group Yönetim Kurulu Baflkan J. Melvin Cottrell imza törenindeki konuflmas nda Bu anlaflma sadece bir ifl anlaflmas olmay p, her iki taraf içinde daha yak n ekonomik ve kültürel iliflkileri yaratmak için bir f rsatt r. Son iki gündür geçirdi imiz zaman süresince bunun oluflabilece ini anlad m. RGS Group yap lan bu anlaflma ile RGS Group, Onet Group ve Euroliance partnerleri aras nda çok uzun sürecek bir iliflkinin olaca n düflünmekteyim. Özellikle ola anüstü destek ve gayretleri ile bu anlaflman n yap lanmas n sa layan Onet Group a teflekkürü bir borç bilirim dedi. RGS Group has signed a collaboration agreement with Euroliance at a ceremony held at the Hilton Hotel on November 14th, 2007, attended by the French Consul General, British Deputy Consul General, President of Euroliance, Chairman of the Board of RGS Group, and the executives of the two firms. RGS Group offers services in cleaning, security, staffing, building management and electronic security systems since One of Turkey s leading firms in its sector with its 650 projects and 40 million USD turnover as of 2007, the RGS Group will be collaborating with its partner company on the international platform. Euroliance has been formed through the merging of three of the largest European groups with the aim of profiting from the synergy of the groups in a globalized world and serving large companies with a single contract. Euroliance, formed by the British OCS Group, French Onet Group and German Gegenbauer Group, is one of the giants of the world, will set forth its activities in Turkey together with the RGS Group. During his speech at the signature ceremony, RGS Group Chairman of the Board, Mr. J. Melvin Cottrell, has said. This agreement is not just a business agreement, but also an opportunity for both parties to create closer economic and cultural relationships. During the time spent together over the past two days I have realised that this is possible. I think that this alliance established with the RGS Group will be the beginning of a very long relationship between the RGS Group, Onet Group and Euroliance. I would specifically like to thank the Onet Group for structuring this alliance through their incredible support and efforts.

12 22 kronometre/chronometer chronometer/kronometre 23 BP Türkiye den çocuklara Alternatif Enerji e itimi Alternative Energy education for children by BP Turkey BP Türkiye, fiiflli Belediyesi Bilim Merkezi nde kurdu u BP Enerji A ac ile alternatif enerji konusunda çocuklar e itmeyi amaçl yor. With the BP Energy Tree at fiiflli Science Center, BP Turkey plans to educate children about alternative energy. BP Türkiye, gelece imizin teminat olan çocuklar n Alternatif Enerji konusunda bilinçlenmesini sa lamak amac yla Türkiye Bilim Merkezleri Vakf ile iflbirli i yaparak önemli bir projeye imza att. BP Türkiye taraf ndan fiiflli Belediyesi Bilim Merkezi nde kurulan BP Enerji A ac, 26 Ekim 2007 Cuma günü düzenlenen bir törenle çocuklarla bulufltu. BP Türkiye Baflkan Tahir Uysal ve Türkiye Bilim Merkezleri Vakf Baflkan Yard mc s fierif Kaynar n da kat ld törende bir konuflma yapan BP Türkiye Kurumsal letiflim Müdürü Murat Le- Compte flunlar söyledi: Günümüzde alternatif enerji alan nda araflt rma-gelifltirme çal flmalar yapmak ve yat r m için kaynak ay rmak, gerek enerji flirketleri, gerekse hükümetler için aç k bir gereklilik haline gelmifltir. Toplumlar n beklentileri de bu yöndedir. Bu gerçeklerden hareketle, gelecek nesillere daha yeflil bir dünya b rakmak için, öncelikli olarak çocuklar m z n alternatif enerji kaynaklar n yak ndan tan malar n hedefledik. Bu amaçla, Türkiye Bilim Merkezleri Vakf arac l ile BP Enerji A ac projesini fiiflli Belediyesi Bilim Merkezi nde hayata geçirdik. Günefl ve rüzgar enerjisini elektri e dönüfltürme prensibiyle çal flan ve çocuklara alternatif enerji konusunda temel bilgileri vermeyi amaçlayan BP Enerji A ac, 4 adet 120 W l k günefl paneli, 9 metre yüksekli inde 1500 W l k rüzgâr türbini, 12 V luk 200 Ah akü, dijital solar kontrol donan m, 1600 VA tam sinüs çevirici flarjör ünitelerini bar nd r yor. Bu ünitelerden oluflan BP Enerji A ac, 42 inç LCD TV, dizüstü bilgisayar gibi donan mlar 8 saat flebeke elektri i kullanmaks z n, temiz enerji ile çal flt rma kapasitesine sahip. Bilim Merkezi ndeki TV ve dizüstü bilgisayar, BP Enerji A ac n n günefl ve rüzgarla üretti i elektrik enerjisiyle çal fl yor. BP Türkiye nin, temiz enerji teknolojilerine katk sa lamak amac yla geçti imiz yaz düzenlenen Hidrojen Arabalar Yar fl nda (Hidromobil-07) destek verdi i, Y ld z Teknik Üniversitesi Günefl Enerjili Sistemler Kulübü nün GESK in hidrojen enerjisiyle çal flan arac da törende yer ald. BP Turkey, in cooperation with the Turkish Foundation of Science Centers, has initiated an important project that aims to raise awareness about Alternative Energy in children. Children were introduced to the BP Energy Tree set up in fiiflli Science Center, with a special ceremony on 26 October Tahir Uysal, BP Turkey President, and fierif Kaynar, Turkish Foundation of Science Centers Vice-President, were present at the ceremony where BP Turkey Corporate Communications Manager Murat LeCompte said the following: Today, all energy companies and governments must conduct R&D and invest in alternative energy. The society is in fact expecting this. In response to this, we are now trying to get our children acquainted with different kinds of energy so that we can leave future generations a greener world. This is why we have planted the BP Energy Tree at fiiflli Science Center in cooperation with the Turkish Foundation of Science Centers. Converting solar and wind energy into electricity, the BP Energy Tree aims to provide children with basic knowledge about Alternative Energy. The tree is equipped with four 120-Watt solar panels, a 9-meter-high 1500-Watt wind turbine, a 12-V 200 Ah battery, digital solar control equipment, and 1600-VA full sinus converting chargers. The BP Energy Tree and its units can generate clean electrical energy to operate a 42-inch LCD TV or a laptop computer for 8 hours without having to connect them to the mains. In other words, the TV and the laptop at the Science Center run on the power obtained from the sun and the wind. Also presented at the ceremony was the vehicle running on hydrogen, created by Y ld z Techical University Solar Energy Systems Club (GESK), which BP Turkey sponsored at the Hydrogen Vehicles Competition (Hidromobil-07) last summer as part of its efforts to contribute to the development of clean energy technologies.

13 24 kronometre/chronometer chronometer/kronometre 25 Çocuklar m z M.E.B. - Danone Küçükler Futbol Türkiye Birincili i ile hayallerinin peflinden kofluyor... Our children pursue their dreams with M.E.B. - Danone Minors Football Turkey Championship Danone Türkiye nin, 2003 y l ndan beri, T.C. Milli E itim Bakanl ve Okuliçi Beden E itimi Spor ve zcilik Daire Baflkanl iflbirli i ile yürüttü ü ve 81 ildeki çocuklar n kat l m ile gerçekleflen T.C. Milli E itim Bakanl -Danone Küçükler Futbol Türkiye Birincili i, tüm çocuklara Hayallerinize nan n diyor ve on binlerce çocu a futbol oyununun keyfini yaflat yor. The Republic of Turkey Ministry of National Education - Danone Minors Football Turkey Championship, realized by Danone since 2003 with the participation of children from 81 provinces and with the collaboration of the T.R. National Education Ministry and The Department of In-school Physical Education, Sports and Scouting, tells all children country to Believe in Your Dreams, and offers them the joys of the football game. lçe ve l Milli E itim Müdürlükleri ne yap lan kat l m baflvurusunu takiben gerçeklefltirilen Küçükler Futbol l Birincilikleri nde dereceye giren okul tak mlar, Türkiye nin 8 merkezinde yap lan Grup Birinciliklerinde illerini temsil etmeye hak kazan yor. Grup Birinciliklerinde baflar l olan 32 tak m ise Türkiye Birincili ine kat lmaya hak kazan yor. Buna paralel, Türkiye nin 81 ilinde, Milli E itim Bakanl -Danone-Türkiye Futbol Federasyonu iflbirli inde oluflturulan il karmalar maçlar n n sonras nda dereceye giren Danone Küçükler Futbol Tak m, organizasyonun uluslararas aya olan Danone Uluslar Kupas nda ülkemizi temsil etmek üzere Fransa ya gidiyor. Her y l artan say larla çocuklar spora teflvik eden T.C. Milli E itim Bakanl Danone Küçükler Futbol Türkiye Birincili i, ders y l nda 900 okul ile bafllayarak ders y l nda rekor kat l mla okul ve ö renciye ulaflt. Haziran 2007 tarihinde Fransa n n Lyon kentinde düzenlenen, UEFA ve FIFA taraf ndan onayl dünya çap ndaki ilk ve tek çocuk spor organizasyonu olan Danone Uluslar Kupas nda ülkemizi temsil eden y ld zlar m z dünya üçüncüsü olarak büyük bir baflar ya imza att. Hayallerinize nan n! slogan yla dünya çocuklar n kucaklayan Danone Uluslar Kupas, farkl kültürleri biraraya getirerek, çocuklar n sayg ve sevgi çerçevesinde futbol oynayabilecekleri bir turnuva ortam yarat yor. ki kez FIFA taraf ndan Y l n Futbolcusu seçilen Zinedine Zidane Danone Uluslar Kupas n n hamisi olarak her y l dünya çocuklar yla bulufluyor sezonu h zla bafllad! Her y l artan say da okul ve ö renciyi kucaklayan Milli E itim Bakanl -Danone Küçükler Futbol Türkiye Birincili i, 2008 y l na da büyük bir h zla bafllad. Bu sezon, turnuvan n okul, ö renciye ulaflmas bekleniyor. After the participation applications are handed in to the City and Province National Education Directorates, the schools successful in the Minors Provincial Football Championships become eligible to represent their provinces at the Regional Championships held at the 8 regional centers of Turkey. The 32 successful teams of the Regional Championships then compete in the Turkey Championship. At the same time, the Danone Minors Football Team, the winner of the provincial mixed-team matches formed by the collaboration of Ministry of National Education, Danone and Football Federation of Turkey, goes to France to represent our country at the Danone Nations Cup, the international branch of this organization. Republic of Turkey Ministry of National Education- Danone Minors Football Turkey Championship, encouraging more and more children in sports each year, started in the school year with 900 schools, and reached a record breaking participation in with 8,000 schools and 115,000 students. At the Danone Nations Cup, the first and only children s sport organization in the world approved by the UEFA and FIFA, organized in Lyon - France in June 2007, our stars representing Turkey successfully placed world third. Danone Nations Cup, embracing the children of the world with the slogan Believe in Your Dreams!, gathers together different cultures and creates a tournament environment in which children can play football within the boundaries of love and respect. Zinedine Zidane, chosen Football Player of the Year two years in succession by FIFA, meets the children of the world each year as the patron of the Danone Nations Cup. A fast start to the 2008 season! Republic of Turkey National Education Ministry - Danone Minors Turkey Championship, embracing more schools and students each year, has made a fast start to This season, the tournament is expected to reach 15,000 schools and 250,000 students.

14 26 kronometre/chronometer chronometer/kronometre 27 HSBC mikrokredi projesi büyüyor HSBC microcredit project is growing HSBC Bank n Toplum Gönülleri Vakf ve Türkiye sraf Önleme Vakf iflbirli i ile Aral k ay nda Ankara Mamak ve Mart ay nda Samsun un Engiz ilçesinde bafllayan çal flmalar h zla yayg nlafl yor. fiu an 200 kifliye kredi da tan Sivil Toplum Kurulufllar, çok yak nda Trabzon, Malatya, Kütahya, Edirne, Afyon, Yozgat, Kars ta da çal flmalara bafllayacak. The activities initiated by HSBC Bank s Community Volunteers Foundation and Turkish Foundation for Waste Reduction in Ankara - Mamak in December and Samsun - Engiz in March are rapidly spreading. Non-governmental organizations who have thus far distributed credit to 200 persons will start work in Trabzon, Malatya, Kütahya, Edirne, Afyon, Yozgat and Kars. Dar gelirli aile bireylerinin kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmalar na imkan sa layan, küçük bir sermaye deste i vererek ekonomik ve sosyal kalk nmada öncü rol oynamas planlanan Topluma Destek Projesi a n geniflletiyor. Yoksul insanlara onurlu bir gelecek sunma amac yla proje kapsam nda 5 y lda 5 milyon dolarl k mikrofinansman kredisi ay ran HSBC, flimdiden 200 e yak n giriflimciye 80 milyar YTL kredi kulland rd. Toplum Gönüllüleri Vakf ile ilk olarak Samsun da 19 May s Üniversitesi nden 150 yi aflk n Toplum Gönüllüsü genç ile 28 kad - The Community Support Project, enabling members of low income families to engage in income generating activities, intended to play a leading role in economic and social development by providing a small capital, is spreading its network. HSBC, having set aside 5 million dollars of microfinancing credit for a timespan of 5 years within the scope of this project aiming to provide an honorable future to poor people, has already extended 80,000 YTL credit to nearly 200 entrepreneurs. Having first reached 28 women in Samsun through over 150 young community volunteers of the Community Volunteers na ulaflan HSBC, Ankara Mamak ta da Türkiye sraf Önleme Vakf ile de 35 kad na ulaflt. 100 ila 700 YTL aras nda de iflen kredilerde geri ödemelerin tamam tahsil edilirken, verilen krediler a rl kl olarak elifli, çeyizlik eflya al m sat m, iç çamafl r al m sat m, terzilik ve g da üretimi üzerine kullan lmakta. Hedef 2,5 milyon kiflinin gelece e güvenle bakmas HSBC nin mikrokredi için ay rd fondan büyük kentlerde ve k rsal kesimlerde yaflayanlar ile yeni mezun dar gelirli gençler eflit ölçülerde yararlanabilecek. Krediler yaln zca denetlenen ve kar amac gütmeyen Sivil Toplum Kurulufllar ve mikrokredi kurulufllar arac l ile da t lacak. fiimdiden 200 kifliye kredi da tan sivil toplum örgütleri, çok yak nda Trabzon, Malatya, Kütahya, Edirne, Afyon, Yozgat, Kars ta da çal flmalara bafllayacak. Proje ile uzun vadede büyük ço unlu u kad n olmak üzere 2,5 milyon kifliye ulafl lmas hedefleniyor. Mikrokredi iflleyifl süreci Proje kapsam nda, HSBC Sivil Toplum Kurulufllar na do rudan düflük maliyetli ve uzun vadeli bir kredi tesis ederek finansman sa lamay hedefliyor. Sa lanan bu kayna n verdi i güvence ile de, STK gönülleri kanal yla gereksinim sahiplerine tek tek ulaflarak ülkemizde mikrokredinin yayg nlaflmas na destek olacaklar. HSBC nin bir di er hedefi de mikrofinansman konusunda STK lar n altyap s n n güçlenmesine olanak sa lamak ve bu konuda 2010 y l na kadar bir platform yaratmak y l ndan bu yana Hindistan, Meksika, Filipinler, Rusya ve Brezilya da mikrofinansman n yay lmas na öncülük eden HSBC, sürdürülebilir kalk nmaya verdi i önem ve destek sayesinde geçen y l Financial Times gazetesi taraf ndan örnek kurum seçilerek ödüllendirildi. Mikrokredi konusunda HSBC ilkeleri: Bu konuda sadece ba ms z denetimden geçmifl STK ve mikrokredi kurulufllar na kredi tahsis etmek, STK lar n bu alanda güçlenmesine destek olmak y l na kadar 5 milyon dolarl k fon ay rd mikrokredi sisteminin süreklili ini sa lamak. Kredinin3eflit parça halinde, kentsel yerleflimlere, k rsal kesime ve üniversite sonras gençlere tahsisini sa lamak. Bu konuya hem uluslararas tecrübe ve bilgi, hem de kaynak sa layarak liderlik yapmak. Foundation from 19 May s University, HSBC reached 35 women in Ankara - Mamak through the Turkish Foundation for Waste Production. Reimbursement of the credits ranging from 100 to 700 YTL were realized completely, and the related credits were mainly used for embroidery materials, trousseau products and lingerie trading of, tailorship and food production. The target is 2,5 million persons looking at a secure future. People living in big cities, those in rural areas, and recently graduated young people of low income families will have equal opportunities to benefit from the funds set aside by HSBC for microcredit. The credits will be extended only through audited, non-profit, non-governmental organizations and microcredit agencies. NGOs that have already extended credit to 200 persons, will soon start activities in Trabzon, Malatya, Kütahya, Edirne, Afyon, Yozgat and Kars. The long-term objective of the project is to reach 2,5 million persons, the majority of which will be women. The microcrediting process Within the scope of the project, HSBC intends to provide financing by extending low-cost, long-term credit directly to nongovernmental organizations. With the backing of these resources, volunteers of the NGOs will contact those who need assistance, and support the spread of microcrediting in our country. Another aim of HSBC is to strenghten the microfinancing infrastructure of NGOs, and to create a platform until the year 2010 in this respect. Having led the spread of microfinancing in India, Mexico, Phillipines, Russia and Brazil since 2004, HSBC was chosen and awarded as an exemplary institution by the Financial Times newspaper due to the importance and support given to sustainable development. HSBC guidelines on microcrediting: To give credit only to NGOs that have been through an independent audit and to microcredit agencies, to support the development of NGOs in this field. To assure the sustainability of the microcrediting system for which it has set aside 5 million dollars funding until the year To ensure the extension of the credit in three equal parts between city dwellers, rural residents and recently graduated young people. To lead in this area by providing both international experience and knowledge, and resources.

15 28 kronometre/chronometer chronometer/kronometre 29 Küçük Ad mlar Büyük Yar nlar binlerce gönüllü yetifltiriyor Small Steps, Great Tomorrows is raising thousands of volunteers Procter & Gamble (P&G), Toplum Gönüllüleri Vakf (TOG) ve Milli E itim Bakanl n n (MEB) ilk ve ortaö retim ö rencilerine sorumluluk bilinci afl lamak için Türkiye çap nda bafllatt klar, Birleflmifl Milletler taraf ndan ilan edilen Sürdürülebilir Kalk nma E itimi 10. Y l nda ulafl lmas istenilen hedefler için bir ilk ad m olma özelli i tafl yan Küçük Ad mlar Büyük Yar nlar projesinde yeni dönem bafll yor. A new era is starting for the country-wide Small Steps, Great Tomorrows project, started by Procter & Gamble (P&G), Community Volunteers Foundation (TOG) and the Ministry of National Education (MEB) to develop a sense of responsibility in primary and intermediate education students, and which has the distinction of being the first step for the goals to be reached according to the Sustainable Development Education, 10th Year announced by the United Nations. Proje kapsam nda, üniversite ö rencisi toplum gönüllüleri, uzmanlar taraf ndan verilen çocuk haklar, çocuklarla çal flmak ve akran e itimleri çerçevesinde sosyal sorumluluk, gönüllülük ve ekip çal flmas e itimini ilk ve ortaö retim ö rencileriyle paylafl p onlar n kendi sorumluluk projelerini hayata geçirmelerine önderlik ediyor. Türkiye de sosyal sorumluluk bilinci yüksek, çevresindeki ihtiyaçlara duyarl, sorunlar n fark nda olan ve bunlar n çözümüne yönelik fikir üreten bir neslin yetifltirilmesini hedefleyen projenin; e itim-ö retim y l n kapsayacak yeni döneminde, Türkiye nin çeflitli illerindeki 408 Toplum Gönüllüsü üniversite ö rencisi görev alacak. 20 ilde 34 okulda 1000 in üzerinde gönüllü çocukla yürütülecek e itim ve faaliyetlerde; yaflad topluma ve çevreye duyarl, sorunlara çözüm üreten bireyler yetifltirilmesine katk da bulunulacak Ocak ay nda bafllat - lan Küçük Ad mlar Büyük Yar nlar projesi kapsam nda flimdiye kadar 51 okulda 1521 ö renciye ulafl ld. 51 üniversiteden toplam 578 üniversiteli gönüllü yer ald , e itim döneminde çocuklar taraf ndan toplam 81 sosyal sorumluluk projesi gerçeklefltirildi. Toplum Gönüllüleri, ö retmenler, ö renci temsilcileri, MEB, P&G distribütörleri, P&G çal flanlar ve Okul Aile Birlikleri nden oluflan Yerel Destek Kurullar ö rencilere, projelerini hayata geçirmelerinde destek oldu. Küçük Ad mlar Büyük Yar nlar projesinin son aflamas nda, ö rencilerin okullar nda birer Sosyal Sorumluluk Kulübü kurmalar ve böylece yapt klar çal flmalar n sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlan yor. Proje kapsam nda ö rencilerin sosyal sorumluluk bilincini ve proje haz rlamay ö renecekleri; s k lmadan, e lenerek ve bir fotoroman tad nda okuyacaklar Küçük Ad mlar Büyük Yar nlar kitab, ayr ca okul kütüphanelerine de gönderilecek. Bu sayede Türkiye genelinde daha çok gönüllü yarat lmas ve daha çok çocu a ulafl lmas hedefleniyor. The project entails university students who are community volunteers sharing the training they receive from experts on social responsibility, volunteering and teamwork within the framework of their education on children s rights, working with children and peer training, with primary and secondary education students, and leading them to realize their own responsibility projects. 408 Community Volunteer university students from various provinces of Turkey will take part in the new, school year term of the project, aiming to raise a generation sensitive to the needs of the environment, aware of the problems and producing ideas for the solution thereof, and will contribute to the raising of individuals who are sensitive to the community and environment they live in and who will produce solutions to problems, through training and activities to be carried out with over 1000 volunteer children at 34 schools in 20 provinces students in 51 schools have been reached so far through the project which started in January A total of 578 volunteers from 51 universities took part. During the school years of and , 81 social responsibility projects were realized by the children. Local Support Boards formed of Community Volunteers, teachers, student representatives, Community Volunteers, teachers, student representatives, MEB, P&G distributors, P&G employees and Parent-Teacher Associations assist the students in realizing their projects. It is intended that in the last stage of the Small Steps, Great Tomorrows project the students establish a Social Responsibility Club in their school and thus ensure the sustainability of their activities. The book that the students will read with enjoyment like a comic and without getting bored, and from which will learn social awareness and how to prepare projects, Small Steps Great Tomorrows, will be delivered to school libraries. It is expected to create more volunteers from all over Turkey, and to reach more children.

16 30 kronometre/chronometer chronometer/kronometre 31 Unilever sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor Unilever continues with social responsibility projects Her gün, dünya üzerinde yaklafl k 150 milyon kiflinin, ailelerini beslemek, evlerini temizlemek ve kiflisel bak mlar n sa lamak için ürünlerini kullanmay tercih etti i bir marka olan Unilever, bir yandan insanlar n temel beslenme ve hijyen ihtiyaçlar na cevap vermeye çal fl rken, di er yandan da sorumlu bir vatandafl olarak topluma hizmet etmeyi görev biliyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun dikkatini çekerek harekete geçirmeye çal flan Unilever, çal flanlar na bu projelerde gönüllü olma f rsat da sa l yor. Unilever Türkiye; e itim, sa l k, çevre ve kültür-sanat gibi pek çok farkl alanda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor. Unilever Türkiye nin sosyal sorumluluk projeleri aras nda UNI- CEF in, demir ve iyotun fiziksel ve zihinsel geliflimdeki önemine iliflkin toplumsal bilinci art rmak amac yla Türkiye çap nda sürdürdü ü fark ndal k kampanyas yer almakta. Bu çal flmalarla, demir ve iyotun fiziksel ve zihinsel geliflimdeki önemine dikkat çekmek hedefleniyor. Yine Unilever Türkiye nin e itime katk sa lamak için bafllatt bir di er proje, Eylül 2007 de Bir Ö renci de Sen Sevindir slogan ve perakende market zinciri Kipa iflbirli i ile e itim ve ö retim y l için yard ma ihtiyac olan ö rencilere destek oldu. Unilever ayr ca Kocaeli l Çevre ve Orman Müdürlü ü, ÇEVKO ve T.C. Milli E itim Bakanl iflbirli i ile çocuklara çevre e itimi verilmesi ve toplumun gelece i olan yeni nesillerin bilinç düzeylerinin art r lmas için haz rlanan Çevreni Yaflat, Gelece ini Koru Uygulamal Çevre E itimi projesine de destek veriyor. A brand preferred by approximately 150 million individuals all over the world every day for feeding their families, cleaning their homes, and performing personal care, Unilever, while spending every effort to satisfy the basic nourishment and hygiene requirements of people, also undertakes to serve the community as a responsible citizen. While attempting to stimulate the community by attracting its attention through social responsibility projects, Unilever also provides its employees with opportunities to volunteer for those projects. Unilever Turkey brings to life social responsibility projects in diverse fields such as education, health, environment and culturearts. Among Unilever Turkey s social responsibility projects is UNICEF s awareness campaign in effect throughout Turkey to raise public awareness of the importance of iron and iodine in physical growth and mental development. The target is to attract attention to the role of iron and iodine in physical growth and mental development. Another project initiated by Unilever to contribute to education, together with the retail market chain KIPA, was the campaign Make a School Child Happy, supporting needy school children during the school year. Unilever also supports the Make Your Environment Live, Protect Your Future project organized jointly by the Provincial Directorate of the Environment and Forestry of Kocaeli, ÇEVKO and the Ministry of Education, which is aimed at providing environmental education for children and enhancing the Unilever, bulundu u ülkelerin kültürlerine ayak uydurmay baflaran ve o ülkenin de erleri için çal flan bir flirket olarak, Türk kültürünün dünyaya duyurulmas amac yla Antik Klazomenai Zeytinya flli i projesini hayata geçirdi. Komili- Klazomenai projesiyle, eski ama bir o kadar da gizemli flehir Klazomenai nin kent alan nda yap lan arkeolojik kaz lar na destek vererek, milattan önce 6. yüzy l n ikinci yar s na ait oldu u belirlenen de erli zeytinya iflli inin gün fl na ç kar lmas ve dünyaya tan t lmas sa land. Unilever, ürünlerini kullanan kad n tüketicilerini de unutmayarak onlar için uluslararas markas Dove bünyesinde Dove Gerçek Güzellik Kampanyas n gerçeklefltirdi. Her gün daha fazla kad n n kendisini güzel hissetmesi vizyonuyla uluslararas alanda bafllat lan sosyal sorumluluk hareketi, Türkiye çap nda da yürütülüyor. Unilever düzenledi i ulusal ve uluslararas kampanyalar n yan s - ra kendi çal flanlar na da sosyal sorumluluklar n yerine getirme f rsat tan yor. Unilever Türkiye çal flanlar 2002 y l nda Turuncu fiapka Geliflim Gönüllüleri Derne i ni kurarak sorumluluklar n yerine getiriyorlar. Turuncu fiapka, ilk olarak Unilever merkezinin yak n ndaki Mürevvet Han m lkö retim Okulu nu pilot okul seçerek faaliyetlerine bafllad. Turuncu fiapkal gönüllüler, okuma, spor, bilgisayar ve çevre konular nda çocuklar n kolayca kat labilecekleri kol çal flmalar haz rlad. awareness of the new generations that constitute the future of our community. Unilever, as a company successful in adapting to the culture of all countries it operates in and which fosters the values of these countries, launched the Antique Klazomenai Olive Oil Workshop project for the purpose of introducing the Turkish culture to the whole world. With the Komili-Klazomenai project, Unilever has provided support to the archeological excavations carried out at the agora of the old, yet equally mystic town of Klazomenai, and thus has caused the olive oil workshop, which is thought to belong to the second half of the 6th century B.C., to be brought to light and presented to the world. Not forgetting the women consumers using its brands, Unilever has realized the Dove Real Beauty Campaign under the international brand Dove for them. The social responsibility activity started with the vision of making more and more women feel more beautiful each day is also in effect in Turkey. Besides the national and international campaigns it organizes, Unilever also gives its employees the opportunity to realize their own social responsibilities. In 2002, Unilever employees founded the Orange Hat Development Volunteers Foundation to realize their social responsibilities. Orange Hat chose the Mürevvet Han m Primary Education School near the Unilever Headquarters as a pilot school and started its activities. Volunteers wearing Orange Hats started branch activities in reading, sports, computers and environment that the children could easily join.

17 32 aç k görüfl/clear vision clear vision/aç k görüfl 33 Gelecekte flirketleri gelifltiren liderli in kalitesi olacakt r In the future, the quality of leadership will be what develops companies. Dünyan n en büyük insan kaynaklar dan flmanl k flirketlerinden biri olan Heidrick&Struggles n Yönetici Orta David Peters ile flirketin Türkiye deki yat r mlar yla ilgili bir söylefli gerçeklefltirdik. Peters, Türkiye nin co rafi ve ekonomik aç dan önemli bir konuma sahip oldu unu s ö y l ü y o r. We interviewed David Peters, the Executive Partner of Heidrick&Struggles, one of the largest human resources consultancy companies of the world, on the company s investments in Turkey. Peters declares that Turkey has a geographically and economically important position. Dünyan n en büyük insan kaynaklar dan flmanl k flirketlerinden biri olan Heidrick&Struggles olarak Türkiye ye yat r m yaparken hangi f rsatlar ve hangi riskleri de erlendirdiniz? Türkiye yi cazip k lan faktörler nelerdir? Türkiye yi cazip k lan fley nedir? Birkaç fley biz küresel bir flirketiz. Bu özellikle uluslararas ortaklar m z için çok önemli. Hepsi global olarak ifl yap yorlar. Dolay - s yla tüm önemli ülkelerde ve bölgelerde temsil edilmiyorsak tam bir uluslararas a m z yok demektir. Bu yüzden Türkiye de olmak çok önemliydi. Giderek Orta ve Do u Avrupa da baflka geliflmekte olan ülkeler de görmekteyiz. Onlar da bizim için önem kazan - yorlar. Bu ilk nedendi. Türkiye önemli bir ekonomiye sahip, dünyada co rafi ve ekonomik aç dan çok önemli bir konumu var. Türkiye de uygun bir üssümüz olmadan müflterilerimize düzgün bir flekilde hizmet sa layamazd k. Yat r m yapt n z geliflmekte olan ülkeler hangileridir? Orta Do u da bir büromuz var, Beyrut ta bir büromuz var, Dubai de bir büro aç yoruz, Rusya da bir büromuz var. Do u Avrupa da, Polonya da da bir büro açt k. Orta ve Do u Avrupa ya daha da yay lmay planl yoruz. Son y llarda insan kaynaklar sektörü hat r say l r geliflme gösterdi. Sizin düflüncenize göre bu geliflmenin ard ndaki nedenler nelerdir? San r m modern flirketler giderek daha çok insan varl klar n n kalitesiyle ölçülüyorlar. Geleneksel endüstriyel ekonomi ço unlukla makineler, sistemler, süreçlerle ilgiliydi. Modern, bilgiye dayanan ekonomi çok daha fazla entelektüel sermayeye, insana ba l varl klara dayal. Müflterilerimizden ço u için, baflar l ya da baflar s z olmalar, insana dayanan varl klar n n kalitesine ba l d r; bafltan itibaren do ru insanlar m seçmifller, do ru programla m yeni mezunlar ifle al yorlar, do ru e itim program n m uyguluyorlar, çal - flanlara do ru kurallar ve flartlar m sunuyorlar? Ve en önemlisi, do ru liderli i sa lam fllar m? Gelecekte büyürken flirketleri gelifltiren liderli in kalitesi olacakt r. San r m yöneticiler için yönetim motivasyonu program n z var, do ru mu? Baz e itim ve yönetim motivasyonu programlar n z var. fiirket yöneticilerini e itiyorsunuz Evet. Bizim ifl alan m z a rl kl olarak liderlikle ilgili. ster o liderli i elde etmek olsun, ister flirketlerin mevcut liderlerinin niteliklerini Which opportunities and which risks did you take into account at Heidrick&Struggles, one of the world s largest human resources consultancy companies, when you invested in Turkey? Which factors made Turkey attractive? What was the thing that made Turkey attractive? A number of things we re a global firm. It s of great importance particularly for our international partners. They all operate globally. Therefore we do not have a complete international network if we re not represented on the ground in all the major countries and territories. So being in Turkey was very important. Increasingly, we see other emerging countries, developing in central and eastern Europe, they are also becoming important to us. So, that was the first reason. Turkey has an important economy, it s in a very important position, geographically and economically in the world. And we couldn t serve our clients properly without a proper base in Turkey. What are the developing countries that you invest in? We have an office in the Middle East, we have an office in Beirut and we re also opening an office in Dubai, we have an office in Russia, we have also established an office in Poland, in Eastern Europe. And we are planning further expansion into Central and Eastern Europe. The human resources sector has developed considerably in recent years. What, in your opinion, are the reasons behind this development? Well I think that increasingly modern companies are driven mainly by the quality of their human assets. So the traditional industrial economy was often more about machinery, about systems, about processes. The modern information economy is much more driven by intellectual capital, by human assets. For many of our clients, their success or their failure depends upon the quality of human assets; have they chosen the right people in the first place, do they have the right graduate recruitment program, do they have the right training program, do they have the right terms and conditions to retain them. And most importantly do they have the right leadership? It s the quality of their leadership suitable for their firm as it grows in the future. I think you have a management motivation for executives, am I right? You have some trainings and the management motivation program. You train company managements Yes. Our area of business is predominantly about leadership, whether it s about acquiring that leadership, whether it s helping to develop that leadership through assessing the qualities of existing leaders in

18 34 aç k görüfl/clear vision clear vision/aç k görüfl 35 de erlendirerek o liderli i gelifltirmeye yard m etmek, ya da terfi için veya baflka roller için uygunlu unu saptamak. Tak mlar n, özellikle en üst tak mlar n, yöneticiler tak m n n performans n, tak m elemanlar aras ndaki dinamikleri, performanslar n, birbirleriyle iletiflimlerini de erlendirmekle ilgili. fiirketlerin bu elemanlar elde tutmalar n sa layacak do ru stratejileri gelifltirmelerine yard mc olmakla ilgili. Ayr ca, çok önemli olarak ve giderek artan bir biçimde yeni atanm fl üst düzey kiflilerin yönlendirilmesinde yard mc olmakla ilgili. Özellikle bafllang ç safhalar nda, üst düzey bir yöneticinin ekibe dahil edildi i dönemde, yani ifl bafl ndaki ilk 3 ila 6 ay süresince. Do ru yöneticiyi seçmek istiyorlarsa flirketler nelere dikkat e t m e l i d i r l e r? San r m en önemli fleylerden biri, rolün ne oldu u konusunda çok aç k ve kesin olmalar d r. Pek çok ifl, pek çok atama, rol do ru veya aç k olarak tan mlanmad için baflar s z olur. Ayr ca bir kiflide ne gibi nitelikler istedikleri konusunda da net olmalar gerekir. Ve düflünecek olursan z, neredeyse ters mant k kullanman z gerekir. Çünkü normalde bir kifliyi ifle almaktan bahsederken insanlar önce deneyimden, teknik yeterlilikten, en sonda da kiflilikten ve kimyadan söz ederler. Asl nda, özellikle de üst düzey atamalarda, en önemli fley kiflilik, kimya, flirketin kültürüne, de erlerine uyumdur. Do ru deneyime sahip olabilirsiniz, do ru teknik becerilere sahip olabilirsiniz, ama kiflilik uyumu iyi de ilse, kimya, üst düzey kifliler aras ndaki iletiflim iyi de ilse, ya da yönetici organizasyonun kültürüyle, de erleriyle uyum sa layam yorsa, ifle yaramaz. Biz bu gibi fleylere, özellikle kültüre, de erlere ve kimyaya çok önem veriyoruz. fiirketinizi farkl k lan ana nitelikler nelerdir? Bence flirketimiz ve çal flma fleklimizle ilgili olarak farkl oldu unu düflünebilece imiz üç husus var. San r m birincisi tak m çal flmas konusuna çok büyük önem veriyoruz ve organizasyon fleklimiz müflterimizin karfl s na en iyi uluslararas tak m ç karabilecek flekilde yap lanm flt r. Bizim organizasyonumuz, uzmanl k alanlar na bölünmüfltür, ayr ca mali hizmetler, tüketici ürünleri, sa l k hizmetleri ya da bunlar gibi belirli hizmet alanlar na odaklanan gruplar m z var. Belli ifllemler üzerinde uzmanlaflm fl uzmanlar m z da var. Yani CEO al m nda uzman olanlar, ya da CFO veya baflka anahtar görevler için eleman al m nda uzmanlar var. Ayr ca sahacompanies and their suitability for promotion or to take on different roles. It s about assessing the performance of teams, particularly the senior teams, the top team of directors, the dynamics between the members of the team, their performance, their interactions with each other. It s about helping companies to develop the right strategy to retain them. And also very importantly, also increasingly, to assist them in the coaching of newly appointed senior people. Particularly during the onboarding period, that is, the first 3 or 6 months of a senior executives time in the job. What should companies watch out for, if they want to choose the right executives? I think one of the most important thing is that they have to be absolutely clear and precise about the role. Many jobs fail, many appointments fail because the role hasn t been properly or clearly defined. They also have to be clear about what qualities they require in the individual. And if you think about it you have to almost use reverse logic. Because normally when people talk about hiring people into jobs they talk about experience, technical capability and then they talk about personality and chemistry last. Actually the most important thing, particularly in senior appointments, is personality, chemistry, to fit the values of the culture, of the organization. You can have the right experience, you can have the right technical ability but if the personality match isn t good, if the chemistry, the interaction between the senior people isn t right, or the executive isn t comfortable with the culture, or the values of the organization, it doesn t work. On those things in particular, the culture, values and chemistry, we put a great deal of emphasis. da özel co rafi bilgi ve deneyimi olan insanlar m z da var. flte, bu ilk fley: Tak m kurma ve müflteri için gerçekten uluslararas bir varl k ve ekip sa lama becerisi. kincisi ise, bizim liderli e son derece odakl oluflumuz. Amac m z sadece ifle almak, insanlar toparlay p ifle yerlefltirmek de il. Bizim odakland m z yönelim; müflterilerimize yaklafl m m z en üst düzey insanlarla, üst düzey yöneticilerle, baflkanlarla, yönetim kurulu üyeleri ile organizasyonlar n n liderlik kadrosunun nas l gelifltirilebilece i konusunda iliflki kurmak. Biz bir arama flirketi ya da eleman temini flirketinin aksine, öncelikli olarak bir liderlik dan flman y z ve yenilikçiyiz. Üçüncü unsur da en üst düzeyde en yüksek kaliteyi sa layabilmeye olan ola and fl ba l l m z ve tutkumuzdur. Bizim farkl oldu- unu düflündü ümüz felsefemiz, biz üst düzey atamalara odaklan yoruz ve üst düzey atamalar da yönetim kurulu atamalar, yürütücü komite atamalar olarak tan ml yoruz. Türkiye deki ekonomik inifl ç k fllar ve risk faktörü flirketinizi etkiliyor mu? Global olarak karfl laflt rd n zda Türkiye nin konumu nedir sizce? Belki birkaç y l önce ekonomik ve politik riskler aç s ndan daha endifleli olabilirdik. Ama bildi iniz gibi nerede yafl yor olursak olal m, çok daha az garantili bir dünyada yafl yoruz ve biliyorsunuz ki biz uzun vadeli çal fl yor ve plan yap yoruz. Geliflmekte olan ekonomilerde belirli baz riskler mevcut olsa da biz risklere karfl n yararlar n ve avantajlar n çok daha a r bast n düflünüyoruz. Bizim için daha büyük risk, geliflmekte olan ekonomilerde temsil edilmiyor olmam zd r. Çünkü büyüme ve gelece in büyük bir bölümü de oralardad r. Ve e er bizimki gibi flirketler sadece baz oturmufl, dengeli ekonomilere odaklanmak istiyorlarsa büyüme f rsat n kaç racaklar. Türkiye deki f rsatlar ve tehlikeler nelerdir? Türkiye oldukça yüksek enflasyon seviyelerinden geliyor, flimdi bunlar dengeleniyor ve düflüyor. Ve olumlu tarafta da, özellikle bankac l k gibi hizmet sektörlerinden ve baz tüketim sektörlerinden kaynaklanan büyüme görüyoruz. Türkiye de tüketim mallar nda yüksek oranda ifl hacmimiz var. Ve otomotiv gibi baz geleneksel endüstrilerde dahi iyileflme görüyoruz. Burada özellikle mali hizmetlerde, bankac l kta bilhassa güçlü bir performans görüyoruz. San r m, daha genel bir baflka nokta da Türkiye de flirket What are the key characteristics of your company that make it different? I think there are three things that we would think about as being special about our company and the way we operate. I think the first is we care passionately about teamwork and we re organized in a way that means we are able to put the best international team in front of the clients. Our organization is broken down into specialty practices, also we have people groups of who focus on particular practice areas whether it s financial services or consumer goods, healthcare or whatever. We also have specialists who specialize in particular functions. So we have people who are specialists in hiring CEOs or specialists in hiring CFOs and for other key function roles. And we also have on the ground people with special geographic knowledge and experience. So that s the first thing: the ability to team up and provide a truly international presence and team for the client. The second thing is that we are extremely focused on leadership. We are not about just recruitment, we are not about hiring people and putting them into jobs. Our orientation, our approach to our clients is very much about engaging with very senior people, chief executives, chairmen, board members, around the whole question of how to enhance, to develop the leadership cast in their organization. We are primarily a leadership advisor and innovator as opposed to just a search firm or a recruitment firm. The third thing is that we have an extraordinary commitment and passion to deliver quality of the highest level and to focus on the senior level. Our philosophy, which we think is different is that, we are focusing on senior appointments and we define senior appointments as boardroom appointments, executive committee appointments. Do the economic fluctuations and the risk factor in Turkey influence your company? Where do you place Turkey, when you compare it globally? I would say that maybe a few years ago, we could have been more concerned about the economic and political risks. But you know this is a much less certain world we live in, wherever you are and you know we work and we plan long-term and while there are certain risks associated in working in any emerging or developing economy, we think the benefits and the advantages far outweigh the risks. The bigger risk for us is not to be represented in the emerging countries because that s where the growth is and that s where a lot of the future is. And if companies like ours only want to focus on established certain stable economies they are going to run out of opportunity to grow. What were the opportunities and threats in Turkey? Turkey was coming off the back of quite high levels of inflation, and they are now stabilizing and reducing. And what we see on the

19 36 aç k görüfl/clear vision clear vision/aç k görüfl 37 sahipli inin çok yüksek oranda flah slara ait olmas d r. Bizim deneyimlerimiz, ifl hacminin büyük bir bölümünün halka aç k flirketler taraf ndan finanse edildi i, oturmufl pazarlarda edinildi. Özel flah slar n mülkiyetinde, Londra da yaklafl k 100 ila 250, ABD de kadar flirket vard r. Bu da de iflmektedir. Örne in, ABD ve ngiltere de özel finansman süratle büyümektedir. Dolay s yla temel pazarlar m zda da, özel flah slar n sahipli inin geliflimi artmaktad r. Bazen bir özel flah s müflteri ile ifl yaparken onun gerçekte bir aile flirketi oldu unu ö reniyoruz. Bildi iniz üzere, ifl dünyas göründü ünden çok daha karmafl k olabilmektedir. Baflar ya ulaflmak için bir CEO nas l davranmal? Geleneksel otokratik, her fleyi kontrol eden, iflin nas l yönetilece ini çözmüfl, insanlara talimatlar veren ve onlar n da gidip söyleneni yapt liderlik modeli de ifliyor. flgücü daha e itimli oldu- u için liderlerine karfl daha elefltirici ve liderlerinin zay fl klar n n da daha fazla fark nda. Ve liderlik kadrosundaki olas uyumsuzluklar n da fark ndalar. E er bir lider kadrosunda birlik yoksa bütün çal flanlar bunu bilir ve bundan rahats z olur. Dolay s yla modern dünyada bir CEO üç-dört fleyi çok iyi yapabilmeli. Her fleyden önce organizasyona çok aç k bir vizyon ve strateji belirlemeli. Ama bunu öyle bir flekilde yapmal ki etraf ndaki anahtar personelin ilgisini ve deste ini sa lamal. Hangi tip flirketler baflar ya ulafl yor? Örne in aile flirketleri var. Karfl laflt rma yaparsan z hangi tip flirketler baflar l oluyor? Siz profesyonellerle çal fl yorsunuz, aile flirketleriyle çal flmak zor olmal. E er mecbur kal rsam, aile flirketlerine ve bunlar n nas l baflar l olabileceklerine odaklanabilirim. fiah slar n sahipli indeki birçok flirketle çal flt m. Çok say da özel müflterim var. En iyi olanlar, en baflar l olanlar profesyonel yöneticilerini gerçekten kullanan ve yetkilendirenler. En kötüleri ise - bu benim kanaatim ve kesinlikle Türkiye deki ortamda da otomatikman ayn d r diyemiyorumher fleyi kontrol etmek isteyen, yönetmek isteyen otokratlard r, çünkü etraf n zda bunca güç, bunca yetenek var ve bu verimli bir makineye sahip olmak ve bu makinay % 95 kapasiteyle çal flt rabilecekken % 50 kapasiteyle çal flt rmaya benzer. Ama özel flah s flirketlerinin u raflmalar gereken zor gündemleri vard r ço unlukla. Bazen ailenin ç karlar ile aile içi anlaflmazl klar dengelemeleri gerekir, bazen de hissedarlar n ç karlar flirketin ç karlar yla çapositive side is growth starting to come through, particularly from service sectors like banking, and some of the consumer sectors. We have a very high proportion of business here in Turkey in consumer goods. And we re seeing improvement even in some of the more traditional industries like automotive. We re seeing a particularly strong performance here in financial services, in banking. I suppose one other point which is more of a general point is that Turkey is characterized by a very high proportion of private ownership of business. Our experience has been gained more in mature markets, where a lot of business is funded through public equity means. There are maybe 100 and 250 in London, and approximately 4 to 5 hundred in the US. That s changing too. I mean the development of private finance in US and UK for example it s growing very fast. So the incidence of private ownership is actually increasing in our original core markets. But we do recognize, you know, we have found out dealing with certain private clients that sometimes it s family owned businesses. You know the trading environment can be more complicated. How should a CEO act in order to attain success? The traditional model of a more autocratic leader of an organization who has control of everything, has worked out how to run the business, gave people instructions, they went off and did it, is all changing. Because workforces are much more informed, they are much more critical of their leaders and they are much more aware of their leader s weaknesses. And they are also aware of the differences that may exist within a leadership team. If a leadership team isn t united all the employees know that and will be disturbed by that. So in the modern world a CEO has to be able to do three or four things very well. He or she needs to be able first and foremost to set a very clear vision and strategy to the organization. But to do it in a way that has the engagement and the support of the key people around them. Which type of companies gain success? For example there are family enterprises. While you are comparing, which type of companies gain success? You work with professionals. Working with family enterprises must be difficult. If I have to I can focus on the family driven type of business and how they can be successful. I have worked with quite a number of privately owned companies. I have quite a number of private clients. The best ones, the most successful ones, are the ones that truly use and empower their professional executives. The worst ones, this is to my experience -I couldn t say with absolute conviction that it would be automatically the same within the Turkish environment- but my general experience is that, the worst ones are the ones that just want to be autocrat, just want to control everything, run everything. Because you ve got all of this power around you, all this talent around you, and k fl r. Gene san r m, özel flirketlerin en iyi liderlerinden baz lar flirket iflleri ile özel ifllerini sistemli bir biçimde ay rmaya çok özen gösteriyorlar. Böylece, özel iflleri ile flirket ifllerindeki hareket tarzlar ve kulland klar mali araçlarda farkl laflma yaratabilmektedirler. kisi birbirine kar flt zaman ço unlukla sonuç sorun oluyor. Türkiye yi nas l de erlendiriyorsunuz? Önümüzdeki y llarda flirketiniz için beklentileriniz nelerdir? Yak n zamanda Londra merkezli Economist Intelligence Unit ile birlikte bir araflt rma yapt k. Bu, yetenek endeksi dedi imiz, ana co rafyalar aras nda yetenek hareketi üzerinde küresel bir çal flma. Ve flu anda yetenek için en cazip co rafyalar hangileridir ve gelecekte en cazip co rafyalar hangileri olacakt r. fiu anda Türkiye yetenek cezbedenler listesinde nisbeten afla larda, ancak gelecekte bunun de iflece ine inan yoruz. Bu da k smen düzenlemelerle, iflgücünün serbest dolafl m yla, bireylerin serbest dolafl m yla ve uluslararas yat r mla ilgili. Bizim göz önüne ald - m z fleyler bunlar. Bofl zamanlar n zda ne yapmaktan hofllan rs n z? Ailem var. Onlarla zaman geçiririm, ancak zaman m konusunda çok kat y m. ki o lum var. Büyük o lum 24 yafl nda ve avukat. Küçük o lum da 21 yafl nda, hukuktan yeni mezun oldu ve avukat olmak istiyor. fl d fl nda bafll ca ilgi alanlar m edebiyat ve müzik - her çeflit müzik. E er bir mola verirsem çok kararl olmaya çal fl yorum. Cep telefonumu kapat yorum, BlackBerry mi kapat - yorum ve kendimi tamamen özel ilgi alanlar ma ve aileme ad yorum. Hafta sonlar m mümkün oldukça bofl b rakmaya çal fl yorum, ama her zaman mümkün olmuyor. lgilenmem gereken belirli bir mesele, ya da hafta sonuna denk gelen bir toplant oluyor. Yapmaya çal flt m fley, hafta içinde çal fl yorum, gerekirse 24 saat çal fl yorum. Hafta sonlar nda çal flm yorum. Türkiye yi seviyor musunuz? stanbul da nereleri seviyorsunuz? stanbul u seviyorum. stanbul u ziyaret eden çok kimse için bu ayn d r herhalde. Ama ben özellikle camileri seviyorum. Buraya birkaç kere tatile geldim ve tarihi yap lar n baz lar n ziyaret ederek nitelikli vakit geçirme flans m oldu. Çünkü edebiyat ve müzi- in yan s ra tarih ve tarihi yap lar da çok seviyorum. it s like having an effective piece of machinery and utilizing it to a 95% degree of capacity as opposed to a 50% degree of capacity. But private companies often have difficult agendas to deal with. Sometimes they have family interests to balance their family disputes, and also sometimes they have a conflict between the interests of the private shareholders and the interests of the company. I think again some of the best leaders of private companies have put a lot of emphasis on systematically separating companies affairs from their own private affairs. So they have separate stream of activity and financial instruments for their private affairs and a separate stream for the activity and financial instruments for the companies affairs. When the two things get mixed up it usually ends in trouble. How do you evaluate Turkey? What are your expectations from the coming terms for your company? Recently we ve done a study in conjunction with the Economists Intelligence Unit in London, it s a global study on the talent index, as we call it, which is movement of talent between key geographies. And which are the most attractive geographies for talent at the moment and which will become the attractive geographies for talent in the future. At the moment Turkey is lower in the rankings as attracting talent but we believe it can be in the future. And that has partly to do with issues of regulations, issues of free movement of labor, free movement of individuals and foreign investment. These are the sort of things that we consider. What do you like to do in your spare time? I have my family, I spend some time with them but I m quite strict about my time off. I have two boys. They are grown up now. My eldest son is 24, he s a lawyer. And my younger son Matthew is 21 he has just graduated in law and he also wants to be a lawyer. My main passions outside of work are literature and music, all kinds of music. I try to be very strict if I take some time off, I switch off my mobile phone, I switch off my blackberry and I devote myself entirely to my private interests and to my family. I try to keep my weekends clear as often as possible. Sometimes it s not possible, there may be a particular issue I have to deal with or a meeting that occurs on weekend. So what I try to do is to work during the week, 24 hours a day if necessary I work. Weekends I stop. Do you like Turkey? Which places do you like in stanbul? I love Istanbul. I suppose it s the same for many people who visit Istanbul. But I particularly love the mosques. I have been here a couple of times on holiday and I had the chance to spend some real quality time visiting some of the ancient buildings. Because along with literature and music I also love history and the ancient buildings.

20 38 art kutup/positive pole positive pole/art kutup 39 zmir EXPO 2015 e Aday zmir is Candidate for EXPO 2015 TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu yla EXPO 2015 zmir Projesi ile ilgili keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. fiehrin gelece ini de ifltirecek boyutta olmas n n EXPO yu önemli bir organizasyon niteli ine soktu unu belirten Hisarc kl o lu, EXPO ile birlikte zmir de 5 milyar dolara varabilecek bir yat r m n gündeme gelece ini ve milyar dolarl k ifl hacmi yarat laca n s ö y l ü y o r. We had a pleasant discussion with TOBB Chairman M. Rifat Hisarc kl o lu on the Expo 2015 Izmir Project. Hisarciklioglu, pointing out that being large having a scale enough to change the future of the city made EXPO a most important organization, goes on to say that an investment that could reach 5 billion dollars will be on the agenda, and a business capacity of billion dollars will be created in zmir. EXPO 2015 zmir Projesi nde TOBB adeta sözcülük yap yor, projeyi özetler misiniz? zmir y llard r mücadelesini verdi i EXPO ya adayl n resmi olarak; 18 A ustos 2005 tarihinde, dönemin D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc m z Say n Abdullah Gül ile yap lan toplant sonras nda aç klam flt r. O günden bu yana EXPO 2015 için iktidar yla, muhalefetiyle, meslek odalar yla, sivil toplum örgütleriyle, Valili imizle, Büyükflehir Belediyemizle k sacas toplumun her kesimiyle, EXPO için birlik ve beraberlik takdire flayan biçimde sa lanm fl durumdad r. 365 Oda ve Borsa ile tüm sektör ve bölgelerden 1 milyon 300 bin üyeyi temsil eden, 76 ülke ile ifl konseyi oluflturan TOBB, TOBB seems to be spokesperson for the EXPO 2015 zmir Project. Could you summarize the project? zmir officially announced its candidacy for EXPO, for which it has been in contention for years, after a meeting with Foreign Minister and Deputy Prime Minister of the time, Abdullah Gül, on August 18th, Since then, incredible unity and solidarity between the government, the opposition, trade associations, nongovernmental organizations, Governorship, Municipality in short, all sections of the community, has been established for EXPO TOBB, the representative of 365 Chambers and Stock Exchanges, as well as 1 million 300 thousand members from all sectors and regions, and the organizer of business councils with 76 countries,

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Türkiye 10. Enerji Kongresi, 27-30 Kasım 2006, İstanbul Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Prof. Dr. Doğan ALTINBiLEK Uluslararası Su Enerjisi Birliği (IHA) Başkanı Su Enerjisi

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

MEZUN ANKETİ Alumni Survey

MEZUN ANKETİ Alumni Survey MEZUN ANKETİ Alumni Survey Tarih Date :././ Değerli mezunlarımız, Bölümümüzde eğitimde kalitenin sürekli gelişiminin ve modern mühendislik eğitimi standartlarının sağlanabilmesinin son derece önemli olduğunun

Detaylı