INTERNET (SANAL DUNYA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTERNET (SANAL DUNYA)"

Transkript

1 8. UNITE INTERNET (SANAL DUNYA) KAZANIMLAR 1. nternet in özelliklerini tan yarak iletiflime getirdi i yenilikleri keflfeder. 2. nternet te bilgiye eriflim, haber okuma, sohbet, e-posta, uzaktan e itim, oyun gibi etkinlikleri uygulamal olarak gerçeklefltirir. 3. nternet in olumlu özelliklerinin yan s ra olumsuz etki ve özelliklerini tan yarak hayata geçirir. HAZIRLIK SORULARI 1. nternet ten hangi konularda yararlan yorsunuz? 138

2 INTERNET DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 6, 7, 8 YAKLAfiIK SÜRE : 40' (1 ders saati) ÜN TE : nternet (Sanal Dünya) (8. ünite) TEMEL BECER LER : Araflt rma, gözlem, iletiflim, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma KAZANIMLAR : nternet in özelliklerini tan yarak iletiflime getirdi i yenilikleri keflfeder (1. kazan m). MATERYALLER : nternet ba lant l bilgisayar laboratuvar, projeksiyon cihaz /tepegöz. DERSE HAZIRLIK Dersin bafl nda ö rencilerinize nternet in kelime anlam n sorunuz. nternet in ortaya ç k fl n n temel nedeni ile bu kadar k sa sürede yayg nlaflmas hakk ndaki görüfllerini al n z. DERS N filen fi Ö rencilerinizin verdikleri cevaplardan sonra sayfadaki bilgi notlar ndan yararlanarak onlar n bu konudaki eksikliklerini tamamlay n z. Ö rencilerinize daha önceden ço altt n z 140. sayfadaki K B LG SAYARIN NTERNET ÜZER NDEN B LG ALIfi VER fi etkinli ini da t n z. nternet te bilgiye eriflimin nas l oldu unu bu etkinlik üzerinde aç klay n z. Daha sonra 141. sayfadaki DÜNYA B R TIK UZA IMIZDA etkinli ine geçiniz. Bu etkinlik için on dakika süre veriniz. Son zamanlarda nternet in di er medya araçlar ndan daha fazla ilgi görmesinin nedenlerini ö rencilerinize sorunuz. Verdikleri cevaplar nternet in ifllevleri ile iliflkilendirmelerini sa lay n z. nternet in K sa Tarihi Dünyada nternet iletiflimi 1969 y l nda ABD Savunma Bakanl n n askerî bilgisayarlar n iletiflimi için özel bir a kurmas yla bafllam flt r. flte bu a paket bilgisayar iletifliminin dolay s yla da nternetin bafllang c n oluflturmufltur. nternet ba lant s, ABD'de 1980'lerin bafllar na kadar, askerî laboratuvarlar ile üniversitelerin bilgisayar bölümlerindeki 500 bilgisayarda bulunmaktayd y l nda ise bu a a üniversiteler de kat lm flt r. nternet 1987 y l nda, birçok üniversite ile araflt rma laboratuvarlar nda bulunan 28 bin kullan c bilgisayara kadar genifllemifltir. nternet in as l geliflimi 1994 ten itibaren www (World Wide Web; dünya çap nda a ) arac n n yayg n kullan lmas yla üniversitelerin yan nda ticari kurulufllar n da nternet ten yararlanmaya bafllamas yla ak l almaz bir h zda, tüm dünyay saracak flekilde genifllemifltir. Öte yandan 2000'li y llardaki geliflmeler kurumsal ve ticari sitelerin yan s ra bireysel sitelerin de kurulmas na yol açm flt r. nternet in Özellikleri nternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine ba l oldu u, dünya çap nda yayg n olan ve sürekli büyüyen bir iletiflim a d r. nternet, insanlar n her geçen gün artan "üretilen bilgiyi saklama/paylaflma ve ona kolayca ulaflma" istekleri sonras nda ortaya ç km fl bir teknolojidir. Bu teknoloji yard m yla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, h zl ve güvenli bir flekilde eriflebilmektedir. Onu bu hâliyle bir bilgi denizine ya da büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz. 139

3 K B LG SAYARIN NTERNET ÜZER NDEN B LG ALIfi VER fi Afla daki flekli dikkate alarak nternet iletiflimini yorumlay n z. Yaptı ınız yorumları afla ıdaki bofl alana yazınız. Yorumum: 140

4 141 nsanlar birbirleriyle iletiflim kurar. Bankalar ve di er ticari flirketler ürünlerinin ve hizmetlerinin reklam n yapar. Hay r kurulufllar insanlar n nas l yard mlarda bulunabilece ini anlat r. Oyun ve müzik programlar üreten flirketler, ürünlerinin tan t m n yapar. Müzeler ve galeriler sergiledikleri eserlerle ilgili bilgi verir. Okullar ve üniversiteler bilgi ve fikirleri paylafl r DÜNYA B R TIK UZA IMIZDA Afla daki çizim web sayfalar olan baz kurulufllar n nternet i ne amaçla kulland klar n göstermektedir. fiemadaki bilgisayar ekranlar nda gördü ünüz sembolleri inceleyerek cümlelerle sembollerin yanındaki rakamları sembolleri açıklayan cümlelerin baflına yazınız. 4 5

5 INTERNET KULLANMAYI OGRENIYORUM DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 6, 7, 8 YAKLAfiIK SÜRE : 40'+40'+40' (3 ders saati) ÜN TE : nternet (Sanal Dünya) (8. ünite) TEMEL BECER LER : Araflt rma, gözlem, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma KAZANIMLAR : nternet te bilgiye eriflim, haber okuma, sohbet, e-posta, uzaktan e itim, oyun gibi etkinlikleri uygulamal olarak gerçeklefltirir (2. kazan m). MATERYALLER : nternet ba lant s olan bilgisayar laboratuvar DERSE HAZIRLIK Ö rencilerinize arama motoru kavramının ne anlama geldi ini sorunuz. Verdikleri cevaplara göre nternet kullanımı konusunda ne kadar bilgi sahibi olduklarını de erlendiriniz. DERS N filen fi Ö rencilerinizden 143. sayfadaki NTERNET SAYES NDE adlı etkinli i yapmalarını isteyiniz. Bu etkinli i yaparken nternet sayesinde haber okuma, sohbet, uzaktan e itim ve oyun gibi etkinlikleri yapabileceklerini keflfetmelerini sa layınız. nternet ba lant s kurma imkân n z olmad durumlarda; ö rencilerinizin elektronik posta göndermeyi, arama motorunu kullanmay ve gelen iletiyi alabilmeleri için haz rlanan etkinlik sayfalar n ço altarak ö rencilerinize da t n z. 144, 145 ve 146. sayfalarda yer alan ELEKTRON K ADRES, B LG YE ULAfiMAK ÇOK KOLAY, ELEKTRON K POSTA, ELEKTRON K POSTA GÖNDER YORUM ve ELEKTRON K POSTA ALIYORUM etkinliklerini duvara yansıtma imkânınız varsa yansıtınız. Bu etkinlikler üzerinde ö rencilerinize nternet kullanımı konusunda bilgiler veriniz. Ö rencilerinizin elektronik posta adresi almalarına yardımcı olunuz. Onlara elektronik posta adreslerinde yer alan sembolleri açıklayınız. Bir kaç ö renciye arama motoru kullandırınız sayfadaki NTERNET E T M N H ZMET NDE etkinli ini yapt r n z. Bu çal flmalar yapt r rken ö rencilerinizin nternet sayesinde; Bilgiye erifltirecek arama motorlar n 142 keflfetmeyi, Arama ve aramay h zland r c bilgiyi, Site yaz l mlar n ve uzant lar n n ne anlama geldi ini, Haber okuma becerisini ve istedi i habere k sa yoldan ulaflabilmeyi, Seviyeye uygun sohbet etmeyi, Bir elektronik posta adresine sahip olmay, Elektronik posta yöntemiyle haberleflme becerisi kazanmay, Uzaktan e itim yöntemini kullanabilmeyi, Oyun ve e lence türü alanlarda istedi i oyun ya da e lenceye ulaflabilmeyi ö renmelerini bekleyiniz. Ö rencilerinize afla ıdaki haberden yararlanarak nternet in kullan m alanlar n n her geçen gün artt ndan ve geliflti inden k saca söz ediniz. Ö rencilerinizin e-devlet uygulamas ile ilgili neler bildiklerini, bu uygulamadan yararlan p yararlanmad klar n ve bu uygulamalar n sa ladı ı yararlar hakk ndaki görüfllerini al n z. Türkiye'de e-devlet Uygulamalar e-türkiye'ye do ru... e-sigortal olun. SSK'n n yürüttü ü e-sigorta projesiyle tüm sigorta müdürlükleri prim toplamaya yönelik online merkeze ba lan yor. Di er bir projeye göre ise vatandafl sigorta müdürlüklerine gitmeden sigorta dökümü alabiliyor. Primini, paras n n yat p yatmad n hatta ne zaman emekli olabilece ini de ö reniyor.

6 NTERNET SAYES NDE Afla da nternet sayesinde yapabilece iniz bir etkinli e yer verilmifltir. Etkinlik ile ilgili görseli inceleyip görselin altındaki soruyu cevaplay n z. Sosyal Bilimler nternet te uzaktan e itim veren sayfas n inceleyerek uzaktan e itim ile ilgili görüfllerinizi yaz n z? nternet sayesinde haber okuma, sohbet ve oyun gibi etkinlikler de yapılmaktadır. Bu üç etkinlikle ilgili nternet ten ne kadar faydalandı ınızı afla ıya maddeler hâlinde yazınız. 143

7 ELEKTRON K ADRES Afla ıda örnek bir web safası adresi verilmifltir. Örne i inceleyerek web sayfası adreslerinin yapısını anlamaya çalıflıyınız. Kurum Ad Web sayfas n n hangi kuruma, kurulufla ya da kifliye ait oldu unu belirtir. Ülke Kodu Web sayfas n n hangi ülkede haz rland n belirtir. gov. tr nternet in Adı Dünya Çapında A ın (World Wide Web) kısaltılmıfl hâlini belirtir. Kurum Kodu Web sayfas n n bir kamu kurulufluna m, silahl kuvvetlere mi, sivil toplum kurulufluna m ya da bir üniversiteye mi ait oldu unu belirtir. Afla da web sayfas adresleri görmektesiniz. Adreslerin uzant lar ndaki bofl b rak lan yerlerle verilen k saltmalar yerlefltiriniz. org. mil. k12 com. net. edu. gov. B LG YE ULAfiMAK ÇOK KOLAY Afla ıdaki nternet sayfasını inceleyerek bilgiye nasıl ulaflaca ınızı keflfediniz. 1 Kullanaca n z arama motorunun adresini buraya yaz n z. 2 Aramak istedi iniz konuyla ilgili anahtar kelimeleri buraya yaz n z. 3 Ara dü mesinin üzerine t klay n z. Arad n z konuyla ilgili say sal sonuçlar. 4 5 Ç kan sonuçlar n bafll n n üzerine t klayarak ilgili sayfalara ulaflabilirsiniz. 144

8 ELEKTRON K POSTA Afla ıda bir e-posta adresi almanız için doldurmanız gereken baflvuru formu yer almaktadır. Form üzerinde yer alan alanları doldurup daha sonra herhangi bir e-posta adresinde kayıt için gerekli ifllemleri gerçeklefltiriniz. 145

9 ELEKTRON K POSTA GÖNDER YORUM Afla daki aç k pencereyi inceleyerek siz de bir arkadafl n za elektronik posta gönderebilirsiniz. 4 Haz rlanan e-posta Gönder dü mesine bas larak gönderilir. 1 2 Al c n n e-posta adresi buraya yaz l r. Gönderece iniz e-postan n konusu Konu alan na yaz l r. Gönderece iniz e-posta metni Gövde alan na yaz l r. 3 ELEKTRON K POSTA ALIYORUM Afla daki pencereyi inceleyerek size gönderilen e-postalar nas l alaca n z ö renebilirsiniz. 2 Postalar n za ulaflabilece iniz Posta klasörü 1 Size gönderilen e-postalar n za ulaflmak için Adres alan na posta adresinizi yaz n z. 4 3 Elektronik posta adreslerinizi burada saklayabilirsiniz. Posta kutunuzda bulunan ileti say s 5 letinizin bilgisayar n zda kaplad yeri gösterir Silmek istedi iniz iletiler için yanlar ndaki kutucuklar iflaretleyip buraya t klay n z. 146 letilerinizi okumak için buraya t klay n z. letilerinizin elektronik posta adresinize geldi i tarihi gösterir.

10 NTERNET E T M N H ZMET NDE uretim.meb.gov.tr Ö retmenlere Ücretsiz Bilgisayar E itimi Microsoft Türkiye ve Millî E itim Bakanl n n birlikte yürüttükleri E itimde fl Birli i projesi çerçevesinde ö retmenlerin e itimde bilgisayar teknolojilerini etkin kullanabilmeleri için Microsoft Ö retmen E itim Akademisi program bafllad. Program n tan t m nedeniyle 5 Ocak 2005 tarihinde stanbul da düzenlenen toplant ya Millî E itim Bakan da kat ld. 5 y l içinde 600 bin ö retmene uzaktan e itim yoluyla ulaflmas planlanan programa, ilk duyurudan sonra 3 bin okulun baflvurdu u kaydedildi. Program n ilk aflamas nda uzaktan e itim yoluyla ö retmenlere ücretsiz bilgisayar e itimi verilmesi planlanmaktad r. lk y l için 3 bin okul ve 100 bin ö retmene ulaflmay hedefleyen Microsoft Ö retmen Akademisinin ilk aflamas nda, bilgisayar n e itimde bir araç olarak kullan lmas na yönelik Microsoft Windows, Microsoft Office ve nternet kullan m bafll klar yer al yor. E itim sonunda program baflar yla tamamlayan ö retmenlere e itim kat l m sertifikas verilecek. Millî E itim Bakanl taraf ndan gerçeklefltirilecek s navlar baflar yla tamamlayanlara verilecek MEB onayl baflar belgesi ise ö retmenlerin kariyer basamakland rma sistemi ve yükseltmelerinde geçerli olacak. Yukar daki nternet haberini okudunuz. Afla daki sorular hem nternet in ifllevlerini hem de bu haberi göz önünde bulundurarak cevaplay n z. 1. Yukar daki haberde nternet in hangi ifllevi ön plana ç kmaktad r? Ülkemizde hangi alanlarda nternet üzerinden e itim verilebilir? Afla ya s ralay n z. a. Annelere çocuk yetifltirme ve çocuk bak m konusunda e itim verilebilir. b c ç d e Bir nternet Haberi,

11 INTERNET TE NELERE DIKKAT ETMELIYIM? DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 7 YAKLAfiIK SÜRE : 40'+40' (2 ders saati) ÜN TE : nternet (Sanal Dünya) (8. ünite) TEMEL BECER LER : Problem çözme, yarat c düflünme, giriflimcilik, iletiflim, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma KAZANIMLAR : nternet in olumlu özelliklerinin yan s ra olumsuz etki ve özelliklerini tan yarak hayata geçirir (3. kazan m). MATERYALLER : nternet ba lant l bilgisayar laboratuvar, projeksiyon cihaz /tepegöz. DERSE HAZIRLIK Ö rencilerinizden nternet in olumlu ve olumsuz yanlar ile ilgili tespitler yapmalar n ve bunlar k saca tahtaya yazmalar n isteyiniz. DERS N filen fi Ö rencilerinizin birinden herhangi bir gazetenin nternet sitesine girerek bir haber aramasını isteyiniz. Daha sonra ö rencilerinize nternet te baz sitelerde Yorum eklemek için t klay n. ifadesinin yer ald n ve ifadenin alt nda bofl b rak lan alana yorumlar yap ld n söyleyerek haberle ilgili yorum yazmalar n isteyiniz. Ö rencilerinizin nternet i bilinçli kullanmalarını sa lamak için bilgi notundan yararlanabilirsiniz. NTERNET N B L NÇL KULLANIMI Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), resmî nternet sitesinde çocuklar nternet in olumsuz etkilerinden korumay amaçlayan bilgiler veriyor. Üst Kurulun adresindeki resmî nternet sitesinde Çocuklar n Güvenli nternet Kullan m bafll alt nda oluflturulan sayfalarda hem ebeveynler hem de çocuklar için öneriler yer al yor. Sitede güvenli nternet kullan m na iliflkin bilgi al nabilecek baflka nternet adresleri ile bu konuda gerçeklefltirilmifl araflt rmalara ulaflma olana da sa lan yor. Çocuklar n ve ailelerin bilinçli birer nternet kullan c s olmalar n sa lamak, küçükleri nternet arac l yla u rayabilecekleri zararlardan korumak amac n tafl yan sayfalarda, öneriler çocuklar ve ebeveynler için ayr ayr haz rlanan bölümlerde sunuluyor. Ebeveynler için haz rlanan ve letiflim özgürlü ü içinde yer alan nternet kullan m nda da dikkat etmemiz gereken kurallar, çocuklar n nternet ten güvenli bir flekilde yararlanmalar n sa lamak aç s ndan önem tafl maktad r. denilen bölümde yer verilen önerilerden baz lar flöyle: - Her fleyden önce çocu unuzla iyi bir iletiflim içinde olunuz. Çocu unuzun arkadafllar, zevkleri, korkular, sevdikleri ve sevmedikleri konular hakk nda bilgi sahibi olunuz. Çocu unuza, her konuyu sizinle paylaflabilece i güvenini veriniz. Sizin yetersiz kald n z konularda uzmanlardan yard m al n z. -Çocu unuzun nternet e girdi i bilgisayar n onun odas nda olmamas na, evinizin ortak kullan m alan içinde olmas na dikkat ediniz. -Çocu unuzun nternet te kalma süresine ve bilgisayar kullanma süresine mutlaka k s tlama getiriniz. -Her konuda oldu u gibi bu konuda da ebeveyn olarak çocuklar n za iyi birer örnek olunuz. Bilinçli ve güvenli nternet kullan m kurallar n ö reniniz ve uygulay n z. -Çocu unuzla ve ö retmenleriyle birlikte çocu unuzun yafl na uygun ve güvenli olan nternet sitelerinin adreslerini belirleyiniz. Belirledi iniz sitelerin adreslerini bilgisayar n z n 's k kullan lanlar' bölümüne kaydediniz. Böylece bu sitelere girifl ifllemi daha kolay olacakt r. - nternet te mümkünse çocu unuzla birlikte gezininiz. -Çocu unuzun nternet kullan m n s k s k denetleyiniz. Hangi sitelere girdi i, hangi sohbet 148

12 ortamlar nda bulundu u konusunda fikir sahibi olunuz. Mümkünse sohbet ortamlar ndaki arkadafllar n tan maya çal fl n z. -Gerekli güvenlik ve filtreleme programlar n edininiz. -Çocu unuza sizin izniniz olmaks z n kendi adresini, okulunun ad n, telefon numaran z, ebeveyninin ifl adresleri ve ifl yeri telefon numaralar gibi kiflisel bilgileri nternet sohbet ortam nda kimseye vermemesi gerekti ini ö retiniz. -Çocu unuza, nternet ortam nda yeni tan fl lan kiflilerin her zaman kendileri ile ilgili do ru bilgiler vermeyebilece i, kimlikleri ve yafllar yla ilgili yan lt c bilgiler verebilece i gerçe ini anlat n z. -Çocu unuza, size sormadan nternet ortam nda al flverifl yapmamas gerekti ini, istenilen kredi kart numaralar bilgilerini vermemesini ö retiniz. - nternet sohbetlerinde onlardan yapmamalar gereken ya da onlar rahats z eden bir davran flta bulunmalar n isteyenler oldu u takdirde, sohbeti b rakarak hemen size haber vermesini ve olay anlatmas n isteyiniz. Çocu unuzun size güvenmesini sa lay n z. Çocu unuza k zmay n z, korkutmay n z. -Kelimeleri büyük harflerle ve uzatarak yazmak, düflüncelerimizi iletiflimde bulundu umuz kifliye srarc bir flekilde kabul ettirmeye çal flarak ifade etmenin sald rgan bir ifade tarz olarak anlafl labilece ini, bu tür iletiflimden uzak durulmas gerekti ini ö retiniz. ÇOCUKLARA ÖNER LER RTÜK ün sitesinde güvenli nternet kullan m na yönelik olarak çocuklara verilen önerilerden baz lar ise flunlar: Bilgisayar n önünde uzun süreli hareketsiz kalmay n, kambur oturmay n; s rt n z destekleyecek bir sandalye veya oturma alan seçiniz. Ifl ks z ortamda bilgisayar kullanmay n. nternet te mümkünse ailenizle birlikte gezinin. E er aileniz müsait de ilse sadece ailenizin ve ö retmenlerinizin onaylad siteleri ziyaret ediniz. Ziyaret etti iniz sitenin güvenlikle ilgili sorular n dikkatlice okuyun, sitenin sizden istenilen bilgileri ne amaçla istedi ini ö renin ve ailenize dan flarak sizden istenilen bilgileri veriniz. Ailenizin onay olmaks z n resminizi, adresinizi, telefon numaran z, okulunuzun ad n vermeyiniz. nternet kullan c ad n z ve flifrenizi ailenizin d fl nda hiç kimseye vermeyiniz. nternet ortam nda, sohbetlerde sizi rahats z eden görüntü, ses ve yaz lar yer al rsa hemen bulundu unuz nternet ortam ndan ç k p ailenize haber veriniz. nternet ortam nda yeni tan flt n z kifliler her zaman sizin yafl n zda olmayabilir. Kimlikleri ve yafllar yla ilgili sizi yan ltabilirler. lk defa karfl laflt n z yeni mesaj ve kiflileri mutlaka ailenize gösteriniz. nternet sohbetlerinde biri sizden yapmaman z gereken ya da sizi rahats z eden bir davran flta bulunman z isterse sohbeti b rak p hemen ailenize haber veriniz ve olay anlat nız. Ailenize güveniniz ve k zacaklar n düflünerek korkmay nız. Onlar size destek olacakt r. nternet sitelerinden bilgisayar n za yükleyece iniz veya indirece iniz programlar ve içerikler hakk nda ailenize haber veriniz. Lütfen onlar n izni olmaks z n bu ifllemleri yapmay nız. nternet ve bilgisayar evinizde ya da okulunuzda yoksa ve nternet i baflka bir yerde kullan yorsan z bu yerin neresi oldu u hakk nda ailenizi bilgilendiriniz. Onlar n izni olmaks z n bu yerlere gitmeyiniz. Sizin için uygun olmayan (sigara içilen, filtreleme kullanmayan iflletmelerde) ortamlarda bulunmay n z. Bir nternet haberi, ve 151. sayfalardaki SANAL ARKADAfi ve NTERNET SAYES NDE BULUfiTULAR etkinliklerini yapt rarak ö rencilerinizin nternet kullan m n n olumlu ve olumsuz yönlerini kavramlar n sa lay n z. 149

13 SANAL ARKADAfi Arkadafllar mla nternet ortam nda sohbet etmeye iyice al flt m. Böylece harçl m n büyük bir bölümünü cep telefonu kontörüne vermekten kurtuldum. Çok sevdi im arkadafl m Suat' n babas n n Bursa'ya atanmas nedeniyle mahalleden tafl nmas beni çok üzdü. Her akflam arkadafl mla sohbet ederken sanki yan mdaym fl gibi hissediyordum. Suat'la günlük olarak yaflad m z olaylar paylafl yorduk. Bir sohbet s ras nda Suat bana nternet te tan fl p arkadafl oldu u Tümer'den söz etti. Ona da en sevdi i arkadafl n n ben oldu umu söylemifl. Tümer de benimle tan flmak istiyormufl. Suat, Tümer in çok bilgili oldu unu onunla tan flmam n benim için faydal olaca n söyledi. Böyle bir arkadafl kim istemez ki? Tümer çok güzel f kralar anlat yordu. Her konuda bilgisi vard. Bizim yafl m zda bir çocuk nas l bu kadar çok fley bilebilir diye düflünmekten kendimi alam yordum. Bofl vakitlerinde ansiklopedi bile okudu unu söyledi. Tümer'le neredeyse her akflam sohbet eder olmufltuk. Yak nl m z artt kça birbirimizle ilgili bilgiler edinmifltik. Tümer, Bart n'da yafl yordu. Babas banka memuru, annesi hemflireydi. Karaelmas Üniversitesinde okuyan bir de ablas vard. Bir akflam ailece yemek yerken kap çald. Kap daki iki polis memurundan biri Mustafa Uslu burada m oturuyor? diye sordu. Evet dedim. Evde yetiflkin birilerinin olup olmad n sordular. Konuflmalar duyan annemle babam kap ya ç kt lar. Polis memurlar Mustafa'y karakola kadar götürmemiz gerekiyor. dediler. Gözlerim karard. Benim ne suçum var? dedim Bunu karakolda konuflal m. dediler. Karakoldaki komiser Kocaeli'nde bir kuyumcunun soyuldu unu benim nüfus cüzdan m n da olay yerinde bulundu unu söyledi. Babamla ikimiz flaflk nl kla birbirimize bakt k. Nüfus cüzdan m evdeydi. Ben hiç Kocaeli'ne gitmedim. fade verdikten sonra eve döndük. Evde hava çok gergindi. Tümer'le sohbet edeyim dedim, ba lant kuramad m. Suat' arad m olanlar anlatt m çok üzüldü. Ertesi gün olay aç a ç kt. Me erse Tümer çocuk de ilmifl. Çocuk rolü oynayan 32 yafl nda bir adammıfl Bir h rs zl k çetesinin de bafl ym fl ve gerçek ad Tümer de de ilmifl. Benden ö rendi i bilgileri çeteye iletmifl, çete de ad ma kimlik düzenlemifl, onu da suçu üzerime y kmak için soygunda kullanm fl. Ya suçsuzlu umu ispatlayamam fl olsayd m? Mustafa Uslu Yukar da Mustafa'n n bafl ndan geçmifl bir olay okudunuz. Afla daki sorular olayı göz önünde bulundurarak cevaplay n z. 1. Sizce Mustafa'n n bu durumla karfl laflmas ndaki sebepler nelerdir? 2. Siz Mustafa'n n yerinde olsayd n z nas l davran rd n z? 3. Mustafa suçsuzlu unu ispatlayamasayd bafl na neler gelebilirdi? 150

14 NTERNET SAYES NDE BULUfiTULAR nternet in faydalar bitmek bilmiyor. fiimdi de ngiliz Doris Coughtrey (Doris Kautri) (79), 76 y ld r görmedi i ablas Irene ( ren) i nternet sayesinde buldu. Londra n n kuzeyindeki Islington da (Ayzlingt n) do an Doris ve Irene, annelerinin ölümünden sonra farkl ailelere evlatl k verilmiflti. Birbirini son kez 1929`da gördüklerinde Doris 3, Irene 9 yafl ndayd. Petersborough da (Petersburg) yaflamaya bafllayan Doris, 2005 sonunda, ablas ndan, sadece komflusu Gordon Low a (Gord n Lov) bahsetti. Low, Doris in hikâyesini dinledikten sonra bu s r perdesini aralamaya karar verdi ve flans n bir nternet sitesinde denedi. Dört günün sonunda mesajlar na cevap ald. Irene nin bulunmas n n ard ndan Doris, 1929 dan bu yana ilk kez Irene ile telefonda konufltu. Her zaman k z kardeflinin nas l oldu unu merak etti ini belirten Doris, Onu tekrar görece imi söyleselerdi inanmazd m. Bu hayallerimden de öte bir fley, bu olay n, 10 ya da 15 y l önce yak nlar n kaybetmifl kiflilere umut olmas n isterim. Biz 76 y l sonra bile birbirimizi bulabildik. Herkes için ümit var. dedi. Yukar daki nternet haberini de göz önünde bulundurdu unuzda nternet in iletiflime getirdi i yenilikler hakk nda neler söyleyebilirsiniz? Afla daki sat rlara nternet in di er medya araçlarından farkl özellikleri yaz n z Bir nternet haberi,

15 ÜN TE DE ERLEND RMES Afla ıdaki cümlelerden do ru olanların baflına D, yanlıfl olanların baflına Y harfi yazınız. Yanlıfl oldu unu düflündü ünüz cümlelerin do rularını verilen bofllu a yazınız. ( ) 1. nternet te iletiflim kurabilmek için her iki kullanıcının da bilgisayara ihtiyacı vardır. ( ) 2. nternet üzerinden e itim yapılamaz. ( ) 3. nternet üzerinden tanımadı ımız kiflilerle bilgilerimizi paylaflmalıyız. Afla ıda I. satırda yer alan ifadelerden herbiri II. satırdaki ifadelerle anlam bakımından iliflkilidir. Birbirleriyle anlam bakımından iliflkili ifadeleri efllefltiriniz. I II e-posta sanal dünya gov.tr e itim ile ilgili site uzantısı edu.tr. resmî site uzantısı nternet haberleflme Afla ıdaki soruların cevaplarını iflaretleyiniz. 1. Afla ıdakilerden hangisi nternet in yaflamımıza girmesi ile birlikte görülen geliflmelerdendir. A. Kitap satıflları arttı. B. Aile içi iletiflim güçlendi. C. Telefon kullanımı yaygınlafltı. D. Alıflverifl alıflkanlıkları de iflti. 2. nternet ile afla ıdaki ifllemlerden hangisi gerçeklefltirilemez? A) Bilgiye hızlı eriflim B) Elektronik posta gönderme C) Haberleri takip etme D) Uygulamalı e itim...sınırların ve mesafelerin ortadan kalkması büyük bir ilerleme, büyük bir de iflim. Bütün bunlar günlük yaflantımıza çeflitli flekillerde de er katıyor. Artık aynı anda birden fazla insanla iletiflim kurabiliyoruz. Ancak, böyle bir ortamda, dikkatimiz çok çabuk da ılabiliyor, hayat yorucu ve ezici olabiliyor. Zaman zaman sessizce oturup okuyabilece imiz, düflünebilece imiz ve dikkatimizin da ılmayaca ı, telefonlar ve insanlar tarafından bölünmeyece imiz bir yer arıyoruz. Sedef Seçkin Büyük, E-Kültür Devrimi, 1 Haziran Yukarıdaki paragrafa göre hangi seçenek nternet in olumsuz yanıyla ilgilidir? A. Sınırların ve mesafelerin ortadan kalkması B. letiflim kurdu umuz insan sayısının artması C. nternet in insan yaflamın yo un hâle getirmesi D. Teknolojinin insan hayatını tekdüze yapması 152

16 ÜN TE DE ERLEND RMES 4. Aynı proje ödevini ayrı ayrı hazırlayan befl ö renci, ö retmen tarafından baflarısız bulunur. Ö retmen befl ödevin de birbirinin tıpatıp aynı oldu unu söyler. Bu durum afla ıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir? A. Ö renciler birbirlerinin ödevinden fotokopi çekmifllerdir. B. Ö renciler nternet ten hazır ödev indirmifllerdir. C. Ö renciler grup hâlinde çalıflmıfllard r. D. Ö renciler aynı kaynaklardan yararlanmıfllard r. 5. Afla ıdaki soruyu okuyunuz. Cevabını bofl bırakılan yere yazınız. nternet in olumlu yanlarının yanında olumsuz yanlarının da oldu u bilinmektedir. nternet in zararlarından bireylerin etkilenmemesi için hangi tedbirler alınabilir? Bu konuda bireye ve topluma düflen sorumluklar nelerdir? 153

17 ÖZ DE ERLEND RME NTERNET (SANAL DÜNYA) ünitesinde neleri ne kadar ö rendi inizi anlamak için kendinizi de erlendirebilirsiniz. Afla daki ifadeleri okuyarak size uygun olan seçene i x ile iflaretleyiniz. Bunu çok iyi yapabiliyorum. için Bunu k smen yapabiliyorum. için Bunu yapam yorum. için kutucu unu iflaretleyiniz. ÖLÇÜTLER 1. nternet in hayatımızdaki ifllevlerine iliflkin örnekler verebilirim. 2. Elektronik posta alabilirim ve gönderebilirim. 3. Arama motorları kullanarak bilgiye ulaflabilirim. 4. nternet in olumlu yönlerine örnekler verebilirim. 5. nternet in olumsuz yönlerine örnekler verebilirim. 6. nternet te beni bekleyen tehlikelerin farkındayım, gerekli önlemleri alabilirim. 7. letiflimdeki hızın artmasında nternet in etkisine örnekler verebilirim. 8. Bu konuda ö rendiklerimi günlük hayatımda kullanabilirim. Ö RETMEN N YORUMU: De erlendirme sonunda iki kez ya da bir kez iflaretlediyseniz bu üniteyi yeniden gözden geçirmeniz yararl olacakt r. 154

18 SÖZLÜK adres: A üzerinde herhangi bir bilginin nerede bulunabilece ine dair tanım. a : Bilgi ve donanımını paylaflacak flekilde birbirlerine ba lanmıfl bilgisayarlar ve çeflitli aygıtlar. ajans: fiirket veya kurulufl adına birtakım etkinlikler yapmakla görevlendirilen kurum veya kurulufl. ana sayfa: Bir web sitesinde di er sayfalara olan ba ları taflıyan tanıtıcı sayfa. Bir tarayıcıyı kullanmaya baflladı ımızda açılan sayfaya da ana sayfa denir. basın: Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü. basın bildirisi: Basın yayın organlarına bilgi vermek amacıyla yetkili kurum veya kifliler tarafından hazırlanmıfl yazılı açıklama. basın kartı: Mesle i basın iflleri olan kimselerin taflıdı ı kimlik belgesi. basın özgürlü ü: Görüfl ve düflünceleri basın ve yayın yoluyla açıklayabilme ve yayabilme hakkı. basın toplantısı: Yetkili bir kimsenin, bir veya birden fazla konu üzerinde açıklamada bulunmak için kitle iletiflim araçlarında görevli kimselerle yaptı ı toplantı. basın yasa ı: Basın yayın organlarının bir konu hakkında yayın yapmasını kısıtlayıp engelleme. beden dili: Mesajların jest, durufl biçimi gibi bedenin hareketleri ve bedensel de iflikliklerle iletildi i sözsüz iletiflim biçimidir. bilgisayar: Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal ifllemlerden oluflan bir ifli, önceden verilmifl bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin. boyalı basın: Okuyucunun ilgisini çekmek için renkli foto rafa yazı ve haberden çok yer veren, kupon veya çekilifllerle arma an da ıtan basın, renkli basın. dil: Sözlü ve yazılı göstergelerden oluflan ve insanları di er canlı türlerinden ayırt etti i öne sürülen simgesel bir iletiflim sistemi. elektronik posta: Geleneksel posta taflıyıcısı yerine bilgisayar ya da uydu aracılı ıyla gönderilen mesajlar. elefltiri: De erlendirme süreci. Özellikle hâl ve hareket tarzlarıyla yazınla veya genelde kültürel ürünlerle ilgili olumsuz de erlendirme anlamına gelir. empoze: Kendi istedi ini yaptırmakta direnmek. estetik: Güzellik duygusuna uygun olan. etkileflim: Verimli bir durumda davranıfl ve eylemlerini karflılıklı olarak birbirlerine uyarlayan iki ya da daha fazla sayıda insan arasındaki iliflkidir. Bu yöntemle aktarılarak ço altılan resim, foto. etkin dinleme: Bir dinleyicinin, konuflmacının meramının ne oldu una iliflkin düflüncesini konuflmacıya geri gönderme süreci. fıkra: Genel bir konuyu örneklemekte kullanılan, ço u kez kiflisel nitelikte olan kısa bir anlatı biçimi. foto raf: Görüntüyü, ıflı a karflı duyarlıklı cam, kâ ıt vb. bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi. gazete: Politika, ekonomi, kültür ve daha baflka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın. Bu yayının yönetildi i, hazırlandı ı, basıldı ı yer. gözlem: Bir nesnenin, olayın veya bir gerçe in, niteliklerinin bilinmesi amacıyla dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi. haber: Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. letiflim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. haber atlamak: Gazetecilikte bir haberi vaktinde yayımlayamamak. haber geçmek: Teleks, telefon vb. ile bilgi iletmek. iletiflim: Bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin vb.nin simgeler kullanılarak iletilmesidir. jest: El, ayak, yüz veya bedenin di er parçalarının hareketleridir. Bazıları belli mesajlar vermek amacıyla yapılır, bazıları ise alıcıların do ru olarak yorumlayabildikleri veya yorumlayamadıkları istem dıflı toplumsal iflaretlerdir. kamuoyu: Halkın kamuyu ilgilendiren konulara iliflkin kanılarının toplamı. kanal: Bir sinyal taflıyan herhangi bir fiziksel araç. 155

19 kaynak: Mesajları yaratan kifli, küme, örgüt ya da aygıt. kifliler arası iletiflim: ki kifli arasında, genellikle yüz yüze iliflki fleklinde gerçekleflen iletiflim. kitle iletiflim: Da ınık insan topluluklarının aynı zamanda, örgütlenmifl bir kaynaktan iletilen haberlere veya uyarılara maruz kalması, birtakım kaynaklardan elde edilen bilgi ve haberlerin de iflik araçlarla genifl halk topluluklarına yaygın olarak duyurulması, kitle haberleflmesi. kültür floku: nsanın yabancı bir kültüre; farklı töreleri, de erleri olan bir kültüre girdi inde yafladı ı flaflkınlık ya da yönsüzlük duygusu. küreselleflme: Co rafi, siyasal ve kültürel sınırları aflan sosyal örgütlenmelerin oluflması. Dünya ölçe inde ve temelinde iflleyen ve kültürel flebekelerin geliflmesi ve hız kazanması. manflet: Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan bafllık. medya: letiflim ortamı, iletiflim araçları, kitle iletiflim araçlarının tümü. mesaj: Bir alıcı için bir uyaran olarak ifllev gören bir sinyal ya da sinyaller birleflimi. letiflim sürecinde iletilen fley. mizanpaj: Gazete, dergi vb. yayınlarda sayfa düzeni. okunurluk: Okuma kolaylı ının ya da yazılı bir metni anlama kolaylı ının bir ölçüsü. okur: Metin gözlemcisi; metnin alımlayıcısı; metindeki anlamı üreten kifli. oligopol: Artan sayıda medya flirketinin birkaç büyük firmanın elinde toplanması. Bir avuç küçük flirketin rekabeti bırakması, piyasayı ve kârlarını flekillendirmeyi büyük flirketlere emanet etmeyi kabul etmesi. ön yargı: Özgül bir insan kümesine örne in ırksal, etnik ya da dinsel bir kümeye karflı olumsuz tutum. popüler kültür: Bir toplumda yaygın biçimde paylaflılan inançlar, pratikler ve nesneler. propaganda: Örgütlü inandırma etkinli i; çeflitli inandırıcı ya da ikna edici araçlarla fikirlerin ve de erlerin yayılması. radyo: Elektrik dalgalarıyla düzenli olarak yayın yapan istasyon ve bu istasyonun programlarını düzenlemekle görevli kurulufl. Bu istasyonun yayınlarını alan araç. reklam: Bir ürün veya hizmet satmak üzere tasarımlanan ikna edici mesajlar. sansür: Özgün bir mesajın tümünü veya bir kısmı bloke etmeyi, yeniden düzenlemeyi ve manipülasyonu içeren bir süreç. sansürcü: Hangi mesajların halka ulaflmasına ya da topluma açıklanmasına izin verilebilece ini, hangilerinin kamuya sunulmasına izin verilmemesi gerekti ini belirleyen kifli ya da kurulufl. simge: Bir fleyi temsil eden ama onunla do rudan ya da do al bir iliflkisi olmayan sinyal. Örne in siyah rengin yas simgesi olması gibi. sinema: Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçeklefltirme ve yaratma sanatı, beyaz perde. site: Kifli veya kuruluflların Genel A da oluflturdu u de iflik konulardaki bilgilendirici sayfalar. slogan: Özellikle reklamcıların genifl biçimde kullandıkları dikkat çekici deyifl ya da sözler. Sloganlar ideal olarak kolay anımsanan ve ço unlukla bir ürün ya da kifliyle özdefl hâle gelen bir yapıya sahiptirler. söylenti: Genellikle kulaktan kula a resmî olmayan kanallarla iletilen dolaylı ve aslı olmayan bilgi. spot: Dar bir alana çok güçlü ıflık yöneltebilen stüdyo lambası, ıflıntı lambası, reklam ıflıntısı. sürmanflet: Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan bafllık. teganni: fiarkı söylemek. televizyon: Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sa layan aygıt, televizyon alıcısı. yerel televizyon: Belirli bir bölgeye yayın yapan televizyon. tüketim: Üretilen veya yapılan fleylerin kullanılıp harcanması, yo altım, istihlak, üretim karflıtı. veri: Bir arafltırma ya da çözümleme sonucunda elde edilen bilgi. yazar: Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, muharrir. 156

20 KAYNAKÇA AÇIKGÖZ, Ü. Kamile, Etkili Ö renme ve Ö retme, zmir, Kany lmaz Matbaas, 2. Bask, AÇIKGÖZ, Ü. Kamile, Aktif Ö renme, zmir, E itim Dünyas Yay nlar, 5. Bask, AIRASIAN, P. W. Classroom Assessment, New York, McGraw Hill., ALLEN, Deborah, E., Duch, Barbara, J., Thinking Toward Solutions: Problem-Based Learning Activities for General Biology, Philadelphia, PA: Harcourt Brace, ALVARADO, M., GUTCH, R., ve WOLLEN, T., Learning The Media: An Introduction to Media Teaching, London, ANDERSON, Carol ve Di erleri, Teacher Metarials For Media LiteracyThrough Critical Thinking, Washington, ANN Arbor Schools, Alternatif assessment, USA, Dale Seymour Publications, ASLAN, Kemal, Haber Nasıl Okunur, Anahtar Kitaplar Yayınevi, stanbul, 2004 AZ Z, Aysel, Türkiye'de Televizyon Yayıncılı ının Otuz Yılı, TRT, Ankara, BACANLI, H., Geliflim ve Ö renme, 11. Bask. Ankara, Nobel Yay n Da t m, BA LI, Melike., Medya Okuryazarlı ı Hareketinde Yedi Büyük Tartıflma, Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi, Cilt 37, Sayı 1, Ankara, BAYKUL, Yaflar, E itimde Ve Psikolojide Ölçme, Klasik Test Teorisi, ÖSYM Yayınları, Ankara, BAZALGETTE, C., Key Aspects of Media Education, London, BAZALGETTE, C., Bevurt, E., Savino, J., New Directions: Media Education World Wide, London, BELSEY, Andrew, CHADWICK, Ruth, Medya ve Gazetecilik Etik Sorunlar, Ayr nt Yay nlar, stanbul, BRIDGE, Berna, Etik De erler E itimi, Beyaz Yayınları, stanbul, BÜMEN, N. T., Çoklu Zekâ Kuram. E itimde Yeni Yönelimler, (Editör: Ö. Demirel). Birinci Bask, Ankara, Pegem A Yay nc l k, CORNES, T., The News Link: How My Students Build Media Literacy Skills by Companing Television News to Newspaper Coble in the Classroom (Page 10-11), ÇAPLI, Bülent, Medya ve Etik, mge Kitapevi Yay nlar, Ankara, CORNELIA Brunner, Phd. E. William TALLY, The New media Literachy Handbook, ABD, DEM R, Vedat, Medya Eti i, Beta Bas m, stanbul, DEM REL, Ö., Ö retimde Planlama ve De erlendirme, Ankara, Pegem A Yay nc l k, DEM REL, Özcan, E itimde Program Gelifltirme, Pegem Yayıncılık, Ankara, DUCH, Barbara, J., GROH, Susan, E., ALLEN, Deborah, E., The Power of Problem-Based Learning, A Practical How To for Teaching Undergraduate Courses in Any Discipline, Sterling, VA: Stylus Publications, ERÇET N, fi., Örgütsel Zeka, Ankara, Nobel Yay n Da t m, ERDEN, Münire, E itimde Program De erlendirme, Anı yayıncılık, Ankara,1998. EREN-YAVUZ, K., E itim ve Ö retimde Çoklu Zeka Teorisi ve Uygulamalar, Ankara, Özel Ceceli Okullar Yay nlar, (2004), EROL, Mutlu, Televizyon ve Toplum, TRT, F L Z, S., Çoklu Zeka Kuram, E itim ve Denetim Dergisi, GODMAN, S., Media, Tecnology and Education Reform: Searching for Redemption in the Dijital Age. Video and Learning (page 1), GÖMLEKS Z, Müfit, Kubafl k Ö renme Yöntemi le Geleneksel Yöntemin Demokratik Tutumlar ve Erifliye Etkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay nlanmam fl Doktora Tezi, GÜLTEK N, M., Ö retme-ö renme Sürecinde Yeni Yaklafl mlar, Anadolu Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 14(1), 25-51, HALADYNA, T. M., Writing Test Items to Evaluate Higher Order Thinking. Allyn and Bacon, Boston, HOBBS, Renee, çev.: Melike Türkan BA LI, 'Medya Okuryazarlı ı Hareketinde Yedi Büyük Tartıflma', AÜ E itim Fakültesi Dergisi. 37(1), lkö retim Medya Okuryazarlı ı Dersi Ö retim Programı ve Kılavuzu, MEB-RTÜK, Ankara, IfiIK, Metin, Medyada Yeni Yaklaflımlar, E itim Kitapevi, letiflim Sözlü ü, Konya, KOLZASKA, Tiffany, A., GRABOWSK, Barbara., K M, Younghoon, Designing Web Based Science Lesson Plans That Use Problem-Based Learning To Inspire Middle School Kids: KAMS (Kids as Airborne Mission Scientists), Annual Meeting of the American Educational Research Association, April 1-5, New Orleans, LA,

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

1. Kitle iletiflimini tarif ederek kitle iletiflim araçlar n s n fland r r. 2. letiflim ve kitle iletiflimi aras ndaki iliflkiyi fark eder.

1. Kitle iletiflimini tarif ederek kitle iletiflim araçlar n s n fland r r. 2. letiflim ve kitle iletiflimi aras ndaki iliflkiyi fark eder. 2. UNITE KITLE ILETISIMI KAZANIMLAR 1. Kitle iletiflimini tarif ederek kitle iletiflim araçlar n s n fland r r. 2. letiflim ve kitle iletiflimi aras ndaki iliflkiyi fark eder. HAZIRLIK SORULARI 1. Kitle

Detaylı

GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI

GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI 7. UNITE GAZETE VE DERGI KAZANIMLAR 1. Gazete ile ilgili temel kavramlar tan r. 2. Gazetedeki haber ve foto raf iliflkisini analiz eder. 3. Örnek bir gazete haz rlar. 4. çerik ve yay n periyoduna göre dergi

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Sizler de biliyorsunuz ki, yaşamın her alanında haklarımız olduğu gibi. haklarımızı/özgürlüklerimizi kullanırken uymamız ve dikkat etmemiz gereken

Sizler de biliyorsunuz ki, yaşamın her alanında haklarımız olduğu gibi. haklarımızı/özgürlüklerimizi kullanırken uymamız ve dikkat etmemiz gereken ÇOCUKLARIN GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI İLE İLGİLİ EBEVEYNLERE ÖNERİLER Sizler de biliyorsunuz ki, yaşamın her alanında haklarımız olduğu gibi haklarımızı/özgürlüklerimizi kullanırken uymamız ve dikkat etmemiz

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ILETISIME GIRIS . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI. 1. letiflimi tan yarak ögelerini fark eder. 2. letiflim türlerini s n fland rarak örnekler verir.

ILETISIME GIRIS . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI. 1. letiflimi tan yarak ögelerini fark eder. 2. letiflim türlerini s n fland rarak örnekler verir. 1. UNITE ILETISIME GIRIS KAZANIMLAR 1. letiflimi tan yarak ögelerini fark eder. 2. letiflim türlerini s n fland rarak örnekler verir. HAZIRLIK SORULARI 1. letiflim sözcü ü sizin için ne anlam ifade ediyor?

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Basın ETI201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012 BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI Temelleri, Uygulaması, Geleceği 16 Mayıs 2012 Türkiye nin yetişkinler için ilk bilgisayar tabanlı okuryazarlık programı www.acevdeokuyaz.org Neden Bilgisayar Tabanlı

Detaylı

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler KEND N Z E T N, NTERNET Ö

Detaylı

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ: 1. Gelecekteki bilişim teknoloji

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ: 1. Gelecekteki bilişim teknoloji 2. 0-4 EKĠM 20 EKĠM. 3-7 EKĠM 20 EYLÜL 4. 26-30 EYLÜL 20 EYLÜL 3. 9-23 EYLÜL 20 20 202 ÖĞRETİM YILI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE : ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ:.. Gelecekteki bilişim teknolojilerinin olası etkisi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Proje Görevi Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Dereceler Ölçütler Tasar m HTML Kullan m Ba lant lar Araflt rman n çeri i Görsel Materyaller Sevgili Ö renciler; Sizden HTML kullanarak

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI LKÖ RET M B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK Ö RENC ÇALIfiMA K TABI YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI BEfi NC BASKI..., 2011 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI... : 4448 DERS K

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Benim Eflsiz Yuvam TEST 97 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? Cevab n z konuflma balonlar ndaki bofllu a yaz

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Saat - Dakika ve Dakika - Saniye Arasındaki Dönüflümler 1. Afla daki saatlerin gösterdi i zamanlar bofl kutucuklara say sal saat olarak yaz n z.

Saat - Dakika ve Dakika - Saniye Arasındaki Dönüflümler 1. Afla daki saatlerin gösterdi i zamanlar bofl kutucuklara say sal saat olarak yaz n z. . Zaman Zaman çinde Saat - Dakika ve Dakika - Saniye Arasındaki Dönüflümler 1. Afla daki saatlerin gösterdi i zamanlar bofl kutucuklara say sal saat olarak yaz n z. 1 1 1 1 1 1 Ö leden sonra Ö leden sonra

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı