ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M"

Transkript

1 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama standartlar na uyumlu olarak do ru ve dürüst bir biçimde gösterip göstermedi i hakk nda bir görüfl bildirmektir. Bu ba lamda; denetçilerin görevi ve sorumlulu u, finansal tablolar n önemli hata ve yanl fll klar içerip içermedikleri hakk nda makul güvencede bir yarg ya ulaflabilmek için, mesleki flüphecilik yaklafl m yla, denetimi planlamak, programlamak, kan t toplamak, kan tlar de erlendirmek ve ulafl lan sonuçlar uygun bir flekilde raporlamakt r. Ba ms z denetim çal flmas, denetim standartlar temel al narak gerçeklefltirilen ve birbirini izleyen aflamalardan oluflan sistematik bir süreçtir. Uluslararas Denetim Standartlar (UDS) çerçevesinde denetim yapmak isteyen bir denetim kuruluflunun öncelikle bu standartlara uygun bir denetim çal flmas yürütebilmesi için gerekli olan düzenlemeleri yapmas gerekir. Bu düzenlemeler etik ilkeler de dahil olmak üzere, firma içinde izlenmesi gereken prosedürlerin oluflturulmas ve çal flanlara benimsetilmesi olarak ifade edilebilir. Denetim süreci müflteriden gelen denetim talebiyle bafllar. Denetim firmas n n öncelikle denetlenmek isteyen iflletme hakk nda bilgi toplayarak bir risk de erlendirmesi yapmas ve bu iflletme ile çal fl p çal flamayaca na ve denetim hizmeti verip veremeyece ine iliflkin hususlar de- erlendirmesi gerekir. De erlendirme sonucunda denetim hizmeti verilebilece i sonucuna var lm fl ise iflletmeye teklif verilir ve mutab k kal nmas durumunda taraflar n hak ve sorumluluklar n belirten sözleflme imzalan r. Teklif aflamas nda elde edilen veriler ile yap lan risk de erlendirmesi sonuçlar ndan da faydalan larak bir denetim stratejisi oluflturulur ve 107

2 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M iflletme ile ilgili daha fazla bilgi edinmek üzere çal flmalara bafllan r. Elde edilen ön bilgiler çerçevesinde denetim planlamas yap l r ve her bir hesaba iliflkin uygulanacak yöntemlerin yer ald detay denetim program oluflturulur. Bu program n yürütülmesiyle iflletme yönetiminin iddialar na iliflkin kan t toplan r. Eksik kalan hususlar n gözden geçirilmesi ile tamamlanan denetim çal flmalar sonucunda elde edilen bulgular de- erlendirilerek taslak denetim raporu haz rlan r. Kalite kontrol çal flmalar da sona erdikten sonra denetim raporunun imzalanmas ve ilgili taraflara sunulmas yla denetim süreci tamamlanm fl olur. Tablo 5.1. Denetim Süreci Bu süreci bir takvime yerlefltirmek gerekirse, denetim sürecini afla- daki flekilde dört aflamada ele almak mümkün olabilir: 1.Teklif Süreci Müflteriden denetim talebi gelmesi ile sözleflme imzalanmas na kadar geçen süreçtir. 2.Ön Çal flma Genellikle denetlenen y l içinde gerçekleflen, iflletmeyi tan maya yönelik olarak bilgi toplamay amaçlayan ve final çal flmas s ras nda uygulanacak olan detay denetim program n n haz rlanmas na yard mc olmak üzere önemli ifl süreçlerinin incelendi i, kontrol testlerinin yap ld çal flmalard r. 108

3 5. DENET M SÜREC 3.Final Çal flmas Denetlenen y la iliflkin hesaplar kapand ktan ve finansal tablolar haz rland ktan sonra yap lan, detay denetim program n n uygulanmas suretiyle iflletme yönetiminin finansal tablolar arac l ile yapm fl olduklar iddialar do rulayacak kan tlar n topland çal flmad r. 4.Raporlama Süreci Final çal flmas s ras nda elde edilen bulgular n de erlendirildi i, kalite kontrol çal flmalar n n tamamland ve denetim görüflünün oluflturuldu u safhad r. fiekil 5.1 de denetim süreci çal flma takvimine göre bir flema ile özetlenmifltir. Denetim süreci detayl olarak ele al n rken her aflamada referans olarak kullan lan standartlar ayr ca birer tablo ile gösterilmifltir. Bu flekilde bir s n fland rma yap lmas n n amac, süreç içinde ilgili standartlar n rahatl kla takip edilebilmesini sa lamakt r. Farkl bak fl aç - lar yla farkl s n fland rmalar yap labilir. Unutulmamas gereken bir husus, aflamalar n birbirinden ba ms z olmad, tam aksine iç içe geçmifl oldu udur. Dolay s yla referans verilen standartlar asl nda denetimin her aflamas nda dikkate al nmas gereken konular kapsayabilir. Örne in denetim stratejisinin oluflturulmas ve detay denetim plan n n haz rlanmas iflletmenin tan nmas yla birlikte bafllang ç aflamalar aras nda yer almas na ra men, denetim çal flmalar sürdürüldükçe iflletme hakk nda elde edilen yeni bilgiler denetim plan nda de ifliklikler yap lmas n gerekli k labilir. Benzer flekilde, iç denetim çal flmalar ndan faydalan lmas denetim kan tlar n n toplanmas aflamas nda yer alabilir, ancak denetimin planlama safhas nda dikkate al nmas gereken bir husustur. Dolay s yla, standartlar bir bütün olarak düflünmek ve denetim süreci boyunca referans olarak kullanmak gerekmektedir. 109

4 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M fiekil 5.1. Denetim Süreci 110

5 5. DENET M SÜREC 5.1.Denetim Altyap s n n Oluflturulmas nda Genel lkeler Bir denetim kuruluflunun UDS çerçevesinde denetim yapabilmesi için öncelikle standartlara uygun gerekli altyap y oluflturmas gerekir. Oluflturulacak yap denetim ekibindeki her bir eleman n etik ilkeler konusunda ayn anlay flta olmas n ve bu anlay fl n denetim uygulamalar - na yans t lmas n sa layacakt r. Denetimin UDS kapsam nda lay k yla tamamlanabilmesi için denetim ekibi elemanlar n n denetimin amac n ve uygulanacak genel ilkeleri kavram fl olmas gerekir. Ba ms z denetim kurulufllar n n alt yap lar n olufltururken referans alabilecekleri standart yine IFAC taraf ndan yay nlanm fl olan 1 numaral Kalite Kontrol Standard d r (UKKS 1). 111

6 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Etik lkelere Uyulmas Birinci bölümde daha detayl anlat ld üzere, IFAC taraf ndan yay nlanm fl olan Etik lkeler, tüm meslek mensuplar n n uymas gereken genel etik ilkeler, ba ms z çal flan meslek mensuplar n n uymas gereken etik ilkeler ve ba ml çal flan meslek mensuplar n n uymas gereken etik ilkeler olarak 3 grupta toplanm flt r. Dolay s yla etik ilkeler sadece denetim iflinde çal flanlar için de il ama muhasebe ile ilgili çal flan her meslek mensubu için geçerli kurallard r. Ancak denetçilerin ba ms z bir gözle verdikleri denetim raporunun kullan m alan muhasebe bölümünde çal flan bir eleman n iflletme için haz rlam fl oldu u raporlara göre daha yayg n oldu undan, daha fazla göz önündedir ve bu nedenle uymas gereken kurallar da daha genifl kapsaml d r. Denetim ekibindeki her bir eleman n bu etik kurallardan haberdar olmas n sa lamak ve bu kurallara uyuldu unu gözetmek denetim firmas yöneticilerinin sorumlulu undad r. Uygulamaya bak ld nda genellikle denetim kurulufllar n n bu etik kurallar kapsayan ancak ba ms zl k konusundaki kurallar daha aç k ifadelerle belirten kendi iç etik ilkelerini yaz l hale getirdikleri ve ifle ald klar elemanlara bu kurallar okutup, okuduklar n ve kabul ettiklerini teyit etmek üzere imzalatt klar gözlemlenmektedir. Ayr ca çal flanlardan belirli aral klarla ba ms zl klar n koruduklar na iliflkin beyan al nmaktad r. Bu genel uygulamalar n d fl nda, her bir denetim ifli için sorumlu orta n ekip elemanlar n n bu iflle ilgili ba ms zl klar n zedeleyecek bir husus olup olmad n sorgulamas ve yaz l teyit almas uygulamalar aras ndad r. 112

7 5. DENET M SÜREC Ba ms z Denetim Kurulufllar nda Kalite Kontrol Prosedürleri Finansal Tablolar n Denetimi ve S n rl nceleme Çal flmalar ile Di- er Güvence ve Alakal Hizmetler Sunan Firmalar n uymalar gereken kalite kontrol standartlar n özetleyen UKKS 1, izlenecek ad mlar 7 bafll k alt nda toplamaktad r: 1.Yönetiminin sorumluluklar 2.Etik ilkeler 3.Müflteri kabulü ve devaml l 4. nsan kaynaklar 5.Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi 6.Gözetim 7.Kalite kontrol sisteminin belgelendirilmesi Yönetiminin Sorumluluklar Ba ms z denetim kurulufllar n n, kalitenin ifllerin yürütülmesinde vazgeçilmez bir unsur oldu unu vurgulayan bir firma kültürü oluflturacak politika ve prosedürleri yerlefltirmifl olmalar gerekir. Söz konusu politika ve prosedürler kapsam nda iflletmenin en üst düzey yöneticisi veya üst düzey bir yönetim ekibi kalite kontrol sisteminin sorumlulu unu üstlenmelidir. Bu sorumluluk çerçevesinde iflletme yönetimi afla daki hususlara dikkat etmelidir: Denetim çal flmalar na iliflkin görevlendirmelerin, ticari kayg lar n kalitenin önüne geçmesine neden olmayacak flekilde yap lmas, Firma içindeki performans de erlendirmesi, terfi ve ücretlendirmelerin kaliteye verilen önemi yans tacak flekilde yap lmas, 113

8 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Kalite kontrol sisteminin gelifltirilmesi için gerekli kayna n ayr lm fl olmas. Etik lkeler Ba ms z denetim kuruluflunun firma ve çal flanlar n etik ilkelere uygun hareket etmesini sa layacak gerekli politika ve prosedürleri oluflturmas gerekir. Ayr ca firman n, çal flanlar n veya hizmet al nan uzmanlar n IFAC veya yerel otoriteler taraf ndan getirilen ba ms zl k ilkelerine uyumunu gözeten politika ve prosedürlerin de oluflturulmufl olmas gerekir. Bu prosedürler hem ilgili taraflara uymalar gereken kurallar aç kça göstermelidir, hem de ortaya ç kabilecek tehditleri ortadan kald rmaya yönelik tedbirleri içermelidir. Y lda en az bir kere olmak üzere, ba ms zl k ilkesine tabi tüm personelden ba ms zl k ilkesine uyduklar n teyit eden yaz l bir beyan al nmas gerekir. Ayr ca ba ms zl k ilkesini zedeleyebilecek bir tehdit ortaya ç kmas durumunda bu konunun firma içinde ilgili kiflilerle ivedilikle görüflülmesi ve gerekli önlemlerin al nmas gerekir. Denetçiler ayn iflletmeye uzun süre hizmet verdiklerinde oluflan yak nl k denetçinin tarafs zl konusunda bir tehdit oluflturabilir. Bunu önlemek için denetim firmas n n söz konusu tehditleri ortadan kald rmaya yönelik politika ve prosedürler oluflturmas gerekir. Ayr ca, halka aç k iflletmelerin denetiminde görev alan sorumlu ortaklar n IFAC ve di er yerel otoriteler taraf ndan getirilen kurallar çerçevesinde belirli aral klarla rotasyonu için gerekli kurallar n oluflturulmufl olmas gerekir. 114

9 5. DENET M SÜREC Müflteri Kabulü ve Devaml l Ba ms z denetim kuruluflunun müflteri kabulü ve devaml l aflamas nda önceden oluflturdu u politika ve prosedürlere uygun hareket etmesi ve ancak afla daki koflullar sa land durumlarda müflteriyi veya denetim iflini kabul etmesi gerekir: Müflterinin dürüstlü üne iliflkin bir flüphe yoksa Söz konusu ifli yürütmek için yetkinli e sahipse, gerekli insan kayna ve yeterli zaman varsa Etik ilkelere uygun hareket edilebilecekse Ba ms z denetim kuruluflunun müflteri kabul ve devaml l na iliflkin oluflturdu u politika ve prosedürlerin yukar da belirtilen koflullar n de erlendirilmesine olanak verecek flekilde haz rlanm fl olmas gerekir. Denetim Ekibinin Belirlenmesi Ba ms z denetim kuruluflunun mesleki standartlara ve di er yasal otoriteler taraf ndan getirilen kurallara uygun bir denetim çal flmas n n yürütülebilmesi ve bu çal flma sonucunda koflullara uygun raporlaman n yap labilmesi için gerekli yetkinli e sahip, etik ilkelere ba l insan kayna n n oluflmas n sa layacak politika ve prosedürleri belirlemesi gerekmektedir. Bu politika ve prosedürler afla daki konular içerecek flekilde olmal d r: fle alma Performans de erlendirmesi Yetkinlik Yeterlilik 115

10 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Kariyer gelifltirme Terfi Ücret Personel ihtiyaçlar n n tahmini Ba ms z denetim kuruluflu her bir denetim çal flmas için bir sorumlu ortak ve yeterli denetim eleman tahsis etmek zorundad r. Denetimden sorumlu orta n sorumluluklar aç k bir flekilde belirlenmifl, kendisiyle ve denetim ekibinin di er elemanlar yla paylafl lm fl olmal d r. Sorumlu orta n konusunda yetkin, gerekli yeterlilik ve otoriteye sahip olmas gerekir. Ayn flekilde tahsis edilen di er denetim ekibi elemanlar - n n da gerekli yeterlilik ve yetkinli e sahip olmalar gerekir. Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ba ms z denetim kuruluflunun, denetim faaliyetlerinin mesleki standartlara, ilgili yasa ve düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini ve koflullara uygun raporlama yap lmas n sa layacak politika ve prosedürleri belirlemifl olmas gerekir. Belirlenmifl olan bu politika ve prosedürlerin afla daki hususlar içermesi beklenir: Denetim ekiplerine yap lacak iflin amaç ve kapsam n anlamalar için ne flekilde bilgilendirme yap laca, lgili standartlara uyumun nas l sa lanaca, Denetim ekibinin yönetimi, yönlendirilmesi ve e itiminin nas l yap laca, Yap lan iflin, verilen önemli kararlar n, yay nlanan raporun nas l gözden geçirilece i, Yap lan çal flmalar n kontrolüne iliflkin yöntemlerin nas l olaca ve yap lan çal flmalar n ne flekilde belgelendirilece i, 116

11 5. DENET M SÜREC Politika ve prosedürlerin güncellemesinin nas l yap laca na iliflkin yöntemler. Denetim çal flmalar yürütülürken, ekip elemanlar baz konularda bir uzmana dan flma ihtiyac hissedebilirler. Denetim firmas n n belirlemifl oldu u politika ve prosedürlerin; karmafl k veya sürekli ortaya ç kan konularda dan flma mekanizmas n n çal flt r lmas n, dan flma mekanizmas n n çal flabilmesi için gerekli kaynaklar n sa lanmas n, yap lan dan flmalar n ne flekilde dokümante edilece ini ve dan flma sonucunda var lan kararlar n mutlak surette dokümante edilmifl olmas n sa layacak flekilde dizayn edilmifl olmas gerekir. Baz durumlarda denetim ekibi içinde, çal fl lan uzmanlarla veya kalite kontrol incelemesini yapan kifli ile görüfl ayr l klar yaflanabilir. Ba- ms z denetim kuruluflunun olas görüfl ayr l klar nda izlenecek çözüm yollar na iliflkin politika ve prosedürlerini belirlemifl olmas gerekir. Baz denetim çal flmalar ilave kalite kontrol prosedürlerinin uygulanmas n gerektirebilir. Ba ms z denetim kuruluflu, hangi denetim çal flmalar n n kalite kontrol incelemesine tabi olaca n belirleyen ve kalite kontrol incelemesine tabi olacak denetim çal flmalar nda kalite kontrol incelemesinin nas l yap laca n aç klayan politika ve prosedürleri belirlenmifl olmal d r. Halka aç k iflletmelerin denetim çal flmalar n n ilave kalite kontrol incelemesine tabi tutulmas zorunludur. Di er denetim çal flmalar için ise denetim kuruluflu kendi kriterlerini belirlemek durumundad r. Söz konusu politika ve prosedürler kapsam nda afla daki hususlar n aç kça belirlenmifl olmas gerekir: Kalite kontrol incelemesinin içeri i, zamanlamas ve kapsam, Kalite kontrol incelemesi yapacak kiflilerde aranacak nitelikler, Kalite kontrol incelemesi için gerekli dokümantasyon. Denetim faaliyetlerinin ilgili standartlara göre usulüne uygun yap l- 117

12 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M mas ancak yap lan çal flmalar aç k olarak yans tan bir dokümantasyon ile tamamlan r. Yasa ve ilgili düzenlemelerde aksine bir hüküm yoksa ba ms z denetçinin çal flma ka tlar ba ms z denetim kuruluflunun mülkiyetindedir. Ba ms z denetim kuruluflu dokümantasyon ile ilgili olarak gerekli düzenlemeleri yaparak politika ve prosedürlerini oluflturmal d r. Söz konusu bu prosedürlerin afla daki hususlar kapsamas beklenir: Denetim raporu imzaland ktan sonra belirli bir süre içinde çal flma ka tlar n n toparlanmas (yasa veya di er düzenlemeler belirli bir süre limiti getirmiyorsa, genellikle rapor tarihinden itibaren 60 günlük süre makul kabul edilir), Çal flma ka tlar n n gizlili inin korunmas n, saklanmas n, bütünlü ünü ve ulafl labilirli ini sa layan düzenlemeler, Eski çal flma ka tlar n n belirli bir süre saklanmas (yasa veya di- er düzenlemeler belirli bir süre limiti getirmiyorsa, genellikle rapor tarihinden itibaren en az 5 y l saklanmas gerekir.*) Gözetim Ba ms z denetim kuruluflunda denetim çal flmalar na iliflkin kalite kontrol sisteminin uygun oldu unun, yeterli oldu unun, etkin bir flekilde iflledi inin ve denetim çal flmalar n n söz konusu kalite kontrol kurallar na uygun yap ld n n gözetiminin de yap lmas gerekir. Bu gözetim faaliyetine iliflkin olarak da politika ve prosedürlerin belirlenmifl olmas gerekir. Gözetim fonksiyonu, kalite kontrol sisteminin sürekli de erlendirilmesini ve bu kapsamda belirli aral klarla seçilen denetim çal flmalar n n kalite kontrol kurallar na uygunlu unun incelenmesini içermektedir. Ya- * SPK bu süreyi 10 y l, BDDK ise 5 y l olarak belirlemifltir. 118

13 5. DENET M SÜREC p lan bu inceleme ve de erlendirme sonuçlar, ba ms z denetim firmas yöneticileri ile paylafl l r ve mevcut sistemin iyilefltirilmesi için gerekli önlemlerin al nmas sa lan r. Kalite Kontrol Sisteminin Belgelendirilmesi Ba ms z denetim kuruluflunda kalite kontrol sisteminin her bir aflamas n n sa l kl bir flekilde çal flt n n kan t olan belgelendirmenin (dokümantasyon) yap l fl na iliflkin politika ve prosedürlerin belirlenmifl olmas gerekir. Bu belgelerin belirli bir süre saklanmas gerekmektedir. Gözetim fonksiyonu sonucunda haz rlanan de erlendirme raporlar, tespit edilen aksakl klar n ve çözümlerine iliflkin at lan ad mlar n sonradan takibini sa layacak flekilde belgelendirilmesi gerekir. UKKS 1 kapsam nda getirilen kalite kontrol kurallar n n ve uygulama örneklerinin daha ziyade büyük çapl denetim flirketleri taraf ndan uygulanabilir oldu una iliflkin elefltirirler yap lmaktad r. Bu elefltirilere cevaben 2009 y l Mart ay nda IFAC taraf ndan yay nlanan küçük iflletmelerde UKKS 1 in uygulanmas na iliflkin rehber (Guide to Quality Control for Small and Medium Sized Practices) bireysel çal flan ve ba ms z denetim faaliyetinde bulunan meslek mensuplar için yol göstermeye yönelik olarak düzenlenmifltir Denetimin Amac n n Anlafl lmas UDS 200 ba ms z denetçinin amac ndan ve denetim sürecinde uyulmas gereken genel lkelerden bahsetmektedir. Denetçinin UDS kapsam nda bir denetim çal flmas yürütece i göz önüne al nd nda, ön- 119

14 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M celikle yapt iflin amac n ve genel kurallar n iyice anlam fl olmas gerekir. Denetçinin UDS kapsam nda yap lacak bir ba ms z denetimin, iç denetimden, faaliyet denetiminden, kamu otoriteleri taraf ndan yap lan vergisel veya di er uygunluk denetimlerinden fark n kavram fl olmas da önemlidir. UDS 200 ba ms z denetçinin amac n özetle afla daki flekilde ifade etmektedir: Ba ms z Denetçinin amac ; bir iflletmenin finansal tablolar n n finansal raporlama standartlar do rultusunda hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli bir yanl fll k içermedi ine iliflkin makul bir güvence sa lamak ve bulgular n içeren finansal tablolara iliflkin raporunu sunmakt r. Bu amaç do rultusunda denetçinin, yapaca çal flman n niteliksel ve niceliksel kapsam n söz konusu finansal tablolar üzerinde bir görüfl oluflturacak flekilde planlamas ve bu do rultuda denetim çal flmas n yürütmesi gerekir Müflteri Kabulü, flin Kabulü ve Sözleflmenin Haz rlanmas Ba ms z denetim kurulufllar, müflterileri ile ba ms z denetim sözleflmesi imzalamadan önce, hem üstlenecekleri ba ms z denetimin kendilerine getirebilece i riski tespit etmek hem de yap lacak denetimin kapsam ve planlamas n belirlemek amac yla gerekli ön araflt rmalar yapmak zorundad rlar. Bu çal flmalar kapsam nda; müflterinin izni al nmak kofluluyla önceki denetim kuruluflu ve önceki denetçi ile de görüflme yap labilir. Önceki denetçi ile görüflmeye izin verilmez ya da görüflme k s tlan rsa sebepleri araflt r lmal d r. Önceki denetçi d fl nda çeflitli bilgi kaynaklar na da baflvurularak müflteri iflletme hakk nda bilgi toplanmal d r. Ba ms z denetimde ve ba ms z denetim flirketlerinde olmas ge- 120

15 5. DENET M SÜREC reken kalite kurallar n aç klayan UDS 220 ve 1 numaral Uluslararas Kalite Kontrol Standard kapsam nda müflteri kabul sürecinde bir risk de- erlendirmesi yap lmas gereklili i de kaç n lmazd r. Kalitenin iflin en bafl ndan itibaren dikkate al nmas gerekti i aç kt r ve bir denetim çal flmas aç s ndan bafllang ç noktas da müflteri kabul sürecidir. Müflterinin kabul edilip edilmeyece i bu de erlendirme sonucuna ba l oldu u gibi, kabul edildi i takdirde uygulanacak denetim ve kalite kontrol prosedürlerinin nitelik ve nicelik olarak kapsam da yap lan bu risk de erlendirmesinden etkilenmektedir. Uygulamada müflteri kabul sürecinin müflteri kabulü ve ifl kabulü olmak üzere iki aflamal olarak gerçekleflti i gözlemlenmektedir Müflteri kabulü lk aflama söz konusu iflletmenin müflteri olarak kabul edilip edilmeyece idir. Denetçi, önceden haz rlanm fl bir tak m sorulara cevap bulmaya çal flarak iflletmeyi tan maya çal fl r. Afla da bu aflamada cevapland r lmaya çal fl lan sorulara örnekler verilmifltir: Yönetimden sorumlu kifliler-ortaklar kimler? 121

16 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Finansal durumu nas l? Hangi sektörde-hangi alanda faaliyet göstermektedir? Halka aç k bir flirket veya faaliyetleri hep göz önünde olan bir flirket mi? Piyasada nas l bir imaj var? Birlikte çal flt hukuk dan flmanlar ve mali dan flmanlar kim? Yönetimin dürüstlü ü ile ilgili bir flüphe var m? Kurumsal yönetim anlay fl nas ld r? Devam eden önemli davalar var m? Bu sorular n cevaplar, kimi zaman iflletme yönetimiyle görüflülerek, kimi zaman internet üzerinde araflt r larak, kimi zaman bu alanda tecrübe sahibi kiflilerle görüflülerek elde edilmeye çal fl l r. Denetçi bu ve benzeri sorulara ald cevaplarla müflteri iflletme ile ilgili belirli bir güven teflkil edebiliyorsa, iflletmeyi müflteri olarak kabul eder fl kabulü flletmenin müflteri olarak kabul edilebilir olmas durumunda, bu kez ikinci aflama olan Bu iflletmeye denetim hizmeti verilebilir mi? sorusuna cevap aran r. Ayr ca geçmifl y llarda denetim hizmeti verilen iflletmeler için de de iflen flartlar de erlendirmek üzere bu aflama her y l tekrarlan r. Bu aflamadaki örnek sorular afla daki gibi olabilir: Ba ms zl ortadan kald ran bir durum var m? Söz konusu hizmetin gereken kalitede verilmesini engelleyecek bir durum var m? Önceki dönem denetim çal flmas nda sunulan rapor nas l bir görüfl içermekteydi? Finansal durumu nas l? Düzgün raporlama yapabilecek sistem ve ekibi var m? 122

17 5. DENET M SÜREC Denetim çal flmas n yürütecek gerekli bilgi ve tecrübeye sahip ekip mevcut mu? Bu bölümdeki sorular sadece denetlenecek iflletme ile ilgili de il, ayn zamanda denetim firmas n n etik ve teknik aç dan bu ifli yapabilirli i ile de ilgilidir. Bu ve benzeri sorular n cevaplar sonucunda iflletmeye denetim hizmeti verilip verilemeyece ine karar verilir. Ayn zamanda denetim hizmeti verilecekse, bu aç dan iflin riski de erlendirilir. Genellikle risk de erlendirmesi yap lan iflletmeler, az riskli, orta riskli ve çok (yüksek) riskli olarak 3 kategoriye ayr l r. flletmenin finansal durumu, tabi oldu- u düzenlemeler, önceki dönemlerde yaflanm fl olan s k nt lar riski etkileyen unsurlardand r. Örne in iflletmenin halka aç k olmas riski art ran bir unsurdur. Ayn flekilde finansal sektörde çal flan bir bankan n veya yasal düzenlemelerin fazla oldu u enerji sektöründe çal flan bir iflletmenin denetim aç s ndan riski di erlerine göre daha yüksektir. Belirlenmifl olan bu risk kategorisi denetim kan tlar toplanmas aflamas nda yap lacak olan denetim testlerinin nitelik ve nicelik aç s ndan kapsam n n belirlenmesinde kullan lacakt r. Ayr ca uygulanacak kalite kontrol prosedürlerinin a rl da bafllang çta tespit edilmifl olan bu risk seviyesine göre belirlenir. Ancak denetim süreci devam ederken elde edilen veriler, risk de erlendirmesinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir. 123

18 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Sözleflmenin Haz rlanmas Risk de erlendirmesi yap lan ve denetim hizmeti verilmesi uygun görülerek teklif verilen iflletmeler ile teklifin kabul edilmesi durumunda denetim sözleflmesi imzalan r. Denetim kuruluflu ve müflteri iflletme aras nda imzalanan denetim sözleflmesi, yap lacak olan denetim çal flmas kapsam nda taraflar n sorumluluk ve yükümlülüklerini belirler. Ba ms z denetim sözleflmelerinin içeri i farkl koflullar tafl makla birlikte, bir denetim sözleflmesinin asgari olarak afla da belirtilen unsurlar içermesi gerekir: a) Finansal tablolar n ba ms z denetiminin amac ve ba ms z denetim dönemi, b) flletme yönetiminin finansal tablolara iliflkin sorumlulu u, c) Finansal tablolar düzenlenirken esas al nan finansal raporlama standartlar, ç) Ba ms z denetçinin uymakla yükümlü oldu u ba ms z denetim standartlar na at f da dahil olmak üzere ba ms z denetimin kapsam, d) Ba ms z denetim çal flmas sonucunda sözleflme gere ince düzenlenecek di er rapor türleri, e) Ba ms z denetimin örnekleme yöntemiyle yap lan testlere dayanmas, muhasebe ve iç kontrol sistemleri ile ba ms z denetimin do- as ndan kaynaklanan k s tlamalar nedeniyle önemli yanl fll klar n ortaya ç kar lamamas gibi kaç n lmaz bir riskin söz konusu oldu u hususu, f) Ba ms z denetimle ilgili olarak istenen her türlü kay t, doküman ve di er bilgilere s n rs z bir flekilde eriflimin gereklili i, g) Ba ms z denetim ücreti, ) Denetim çal flmas n n bafllama, bitifl ve raporun teslim edilifl tarihleri. 124

19 5. DENET M SÜREC Bir denetim sözleflmesinde olmas gereken asgari hususlar UDS 210 da detayl olarak aç klanm fl ve ekinde de bir denetim sözleflmesi örne ine (Tablo 5.2) yer verilmifltir. Ancak, denetime tabi olacak iflletmenin bir tak m yasal düzenlemelere tabi olmas durumunda sözleflme haz rlan rken söz konusu otorite taraf ndan yap lan düzenlemelere de dikkat edilmesi gerekmektedir. Örne in SPK mevzuat na tabi bir iflletme için denetim sözleflmesi haz rlan rken SPK taraf ndan istenen flekil ve flartlara uyulmas gereklili i kaç n lmazd r. 125

20 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Tablo 5.2. UDS Denetim Sözleflmesi Örne i Yönetim kurulu veya ilgili yöneticiye: fiirketinizin 31 Aral k 200X tarihi itibariyle bilançosu, ayn tarihte sona eren y la ait gelir tablosu, öz sermaye de iflim tablosu ve nakit ak m tablosu, önemli muhasebe politikalar n n özetini ve dipnotlar ndan oluflan finansal tablolar n denetlememizi talep etmifl bulunmaktas n z. Bu sözleflme arac l ile denetim çal flmas n n kapsam n ve çal flman n kabulünü bildirmekten memnuniyet duyar z. Denetim çal flmam z, finansal tablolar üzerinde bir görüfl bildirmek amac yla yürütülecektir. Denetim çal flmam z Uluslararas Denetim Standartlar na uygun olarak yap lacakt r. Bu standartlar, etik ilkelere uymam z ve ba ms z denetimi, finansal tablolar n gerçe i do ru ve dürüst bir biçimde yans t p yans tmad konusunda makul bir güvenceyi sa lamak üzere planlanarak yürütmemizi gerektirmektedir. Ba ms z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba ms z denetim kan t toplamak amac yla ba ms z denetim tekniklerinin kullan lmas n içermektedir. Ba ms z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar n hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklan p kaynaklanmad hususu da dahil olmak üzere önemli yanl fll k içerip içermedi ine dair risk de erlendirmesini de kapsayacak flekilde, denetçinin mesleki kanaatine göre yap lacakt r. Bir denetim çal flmas ayr ca iflletme yönetimi taraf ndan benimsenen muhasebe politikalar ile yap lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar n bir bütün olarak sunumunun uygunlu unun de erlendirilmesini de içermektedir. Denetim çal flmas Uluslararas Denetim Standartlar na uygun olarak yap lm fl olsa bile, iç kontrol sisteminden kaynaklanan yap sal k s tlamalarla birlikte denetime iliflkin yap - sal k s tlamalar nedeniyle baz önemli hatalar n bulunamamas gibi kaç n lmaz riskler söz konusu olabilmektedir. Risk de erlendirmesini yaparken iflletmenin finansal tablolar n haz rlanmas na iliflkin iç kontrollerini de dikkate almaktay z; ancak, amac m z iç kontrol sisteminin etkinli i hakk nda görüfl vermek de il, ba ms z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamakt r. Denetim çal flmas s ras nda tespit edilen finansal tablolar n denetimine iliflkin iç kontrol sistemlerindeki önemli eksiklikler taraf n za yaz l olarak ayr ca sunulacakt r. 126

21 5. DENET M SÜREC Tablo 5.2. UDS Denetim Sözleflmesi Örne i (Devam ) Denetim çal flmam z iflletme yönetimi ve yönetimden sorumlu kiflilerin afla daki hususlara iliflkin sorumluluklar n anlad klar ve kabul ettikleri anlay fl yla sürdürülecektir: (a)finansal tablolar n Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na göre do ru ve dürüst bir flekilde haz rlanmas (b)finansal tablolar n hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl fll klar içermeyecek biçimde haz rlanmas n sa layacak flekilde yönetim taraf ndan gerekli görülen iç kontrol sistemi (c)afla dakilerin taraf m za temini: i)finansal tablolar n haz rlanmas yla ilgili yönetimin bilgisi dahilinde olan kay t, belge ve di er her türlü bilgi ii)denetim çal flmas kapsam nda yönetimden istenecek ilave bilgiler iii)denetim kan t elde etmek üzere iflletme içinde görüflmek isteyebilece imiz herkesle görüflme imkan Denetim prosedürlerimizin bir parças olarak, denetimle ilgili bize yap lan bildirimlere iliflkin yönetimden yaz l beyan isteyece iz. Denetim çal flmalar nda çal flanlar n zla tam bir iflbirli i öngörmekteyiz. (Ücret, faturalama ve di er özel hususlara iliflkin bilgiler) (Raporlama format ve içeri i) Denetim raporumuzun format ve içeri i denetim çal flmalar nda elde edece imiz bulgulara göre de iflebilir. Finansal tablo denetimi ile ilgili, taraflar n sorumluluklar da dahil olmak üzere yapt m z anlaflma flartlar yla mutab k oldu unu teyit etmek üzere bu sözleflmenin bir nüshas n imzalay p taraf m za göndermenizi rica ederiz. XYZ Denetim fiirketi ABC flirketi taraf ndan kabul edilerek onaylanm flt r. mza... sim ve Unvan Tarih 127

22 ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5.3. flletmenin Tan nmas ve Denetimin Planlanmas Müflteri kabul sürecinde bir tak m sorulara cevap bulmaya çal flarak denetçi asl nda iflletmeyi tan maya bafllam flt r. Ancak denetimin planlanmas ve ayr nt l denetim program n n haz rlanmas aflamas nda bu tan - ma süreci biraz daha detayland r l r, iflletmeyle ilgili denetim sürecine etkisi olabilecek tüm bilgiler göz önüne al n r. Denetim sözleflmesinin imzalanmas n takiben, denetlenecek iflletme ile mutab k kal narak bir çal flma takvimi haz rlan r. Saha çal flmalar genellikle denetlenecek y l içinde yap lan bir ön çal flma ve denetlenecek y l sona erdikten ve kay tlar denetime haz r hale geldikten sonra yap lan bir final çal flmas ile iki safhada yürütülür. flletme ile daha detayl bilgiler elde edilmek suretiyle denetim plan n n oluflturulmas ve detay denetim program n n haz rlanmas genellikle ön çal flma sonunda tamamlanm fl olur. 128

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

4 DENET M STANDARTLARI

4 DENET M STANDARTLARI 4 DENET M STANDARTLARI Tüm mesleklerde, standartlar, meslek mensuplar n n uymak zorunda olduklar asgari kurallar ve ilkelerden oluflturmaktad r. Meslek standartlar yap lan iflin kalitesi hakk nda bir model

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

TÜRK YE DE KAL TE GÜVENCE S STEM N N DE ERLEND R LMES. Dr. Tuba fiavli / Güney Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi.

TÜRK YE DE KAL TE GÜVENCE S STEM N N DE ERLEND R LMES. Dr. Tuba fiavli / Güney Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. TÜRK YE DE KAL TE GÜVENCE S STEM N N DE ERLEND R LMES Dr. Tuba fiavli / Güney Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 309 310 Genel Oturum III - Türkiye de Kalite Güvence Sisteminin De erlendirilmesi/dr. Tuba fiavli

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 7. B Ö L Ü M TMS 18 HASILAT Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 111 7. Bölüm, TMS-18 Has lat 7.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980

22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37 Özet Finansal Tablolara Đlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 TEBLĐĞ Kamu Gözetimi,

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi. BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi. BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakk nda Yönetmeli in 24. maddesi uyar nca emeklilik flirketleri, sisteme

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

(16.08.2011/28027 RG) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI

(16.08.2011/28027 RG) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI (16.08.2011/28027 RG) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesinde, iç denetçi bu görevlerini,

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER Merdan ÇALIfiKAN* I- G R fi Genel kurul, kooperatiflerin en yetkili organ d r. Yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu ve di er organlar, kanuna ve anasözleflme

Detaylı