Hepatit Göstergelerini Nas l Yorumlamal y z? Olağan D ş Profiller Nelerdir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hepatit Göstergelerini Nas l Yorumlamal y z? Olağan D ş Profiller Nelerdir?"

Transkript

1 Hepatit Göstergelerini Nas l Yorumlamal y z? Olağan D ş Profiller Nelerdir? Ahmet DANALIOĞLU*, Fatih BEŞIŞIK** * SSK Vak f Gureba Eğitim Hastanesi, İç Hastal klar II. Kliniği, Gastroenteroloji Departman, ** İstanbul Üniversitesi İstanbul T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Gastroenteroloji Bilim Dal, İSTANBUL Hepatit tan m geniş bir hastal k grubunu içerir. S - n rlar içine başl ca viral hepatit, alkole bağl hepatit, otoimmün hepatit, toksik hepatitler ve kriptojenik hepatit girmektedir. Bu yaz da başl ca viral hepatit etkenlerine ait göstergeler ve yorumlar ele al nacak, bunlara ait olağan d ş tablolar anlat lacakt r. HEPATİT A VİRÜSÜ (HAV) NÜN GÖSTERGELERİ Anti-HAV Radioimmünassay (RIA) ve enzim immünassay (EIA) yöntemleri ile bak lan anti-hav tan koymada alt n standartt r. Anti-HAV total, immünglobulin (Ig) M ve IgG antikorlar n n toplam d r. Tek baş na akut infeksiyonu göstermez (Tablo 1). Yine de birbirini takip eden iki ölçümde titrenin dört kat art ş akut infeksiyon lehinedir. Anti-HAV IgM Tek bir akut faz serumunda saptanmas teşhisi destekler. Geçirilmekte olan ve son alt ayda geçirilmiş How Should We Interpret the Hepatitis Markers? What are the Exceptional Conditions? Anahtar Kelimeler: Hepatit gstergeleri Key Words: Hepatitis markers olan infeksiyonu gösterir. Akut infeksiyon göstergesidir. Dört-alt ay içinde kaybolur. Akut hepatit A tan s nda duyarl l ğ %100, özgüllüğü %99 dur. 1. Başvuru an nda negatif olabilir. Bir-iki hafta sonra tekrarlamak gerekir. 2. Anti-HAV IgM çok nadir olarak yeni aş lanm ş kişilerde de pozitif olabilir. 3. %10-14 oran nda pozitiflik alt ay aş p bir y la uzayabilir (1). 4. Akut A hepatitli olgular n %4-20 sinde ikterik fazdan gün sonra nüks ortaya ç kabilir. Birden fazla nüks de görülebilir ve transaminazlar n normale dönmesi bir y la uzayabilir. Bu hastalarda anti- HAV IgM bir-iki y l pozitif kalabilir. Tekrarlayan infeksiyon durumlar nda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile bak lan HAV RNA pozitiftir. Anti-HAV IgG İnfeksiyon sonras pozitiflik süregendir ve bağ ş kl ğ sağlar. Sağl kl bir insandaki anti-hav IgG pozitifliği geçirilmiş infeksiyonu veya aş ile sağlanm ş bağ ş kl ğ gösterir. Son y llarda tükürükte anti-hav IgG yi ölçebilen EIA tabanl bir yöntem geliştirilmiştir. Aş - lama öncesi çocuklarda kullan m yararl d r (2). 175

2 Danalıoğlu A, Beşışık F Tablo 1. HAV serum göstergelerinin yorumu. Gösterge Tanım Yaygın kullanım Pozitifliğin anlamı Anti-HAV IgM HAV a karşı antikor, IgM türünde Anti-HAV IgM Akut hastalık (son altı ayda) Anti-HAV HAV a karşı antikor Anti-HAV total Son zamanlarda veya daha önceden geçirilmiş infeksiyon. (IgM ve IgG toplamı) Aşıya bağlı bağışıklık Dikkat edilmesi gereken nokta: Yalanc pozitiflik: S k değildir. Romatoid faktör ve antinükleer antikor pozitifliği varsa yalanc pozitiflik olabilir. Yak n zamanda yap lm ş transfüzyon, Ig uygulanmas veya anneden geçen antikorlar, infeksiyon öncesi dönemde anti-hav total testini pozitif yapabilir. Ancak bu durumda, tan koydurucu kabul edilen anti-hav IgM negatiftir. HEPATİT B VİRÜSÜ (HBV) İNFEKSİYONUNUN GÖSTERGELERİ HBV infeksiyonunda serumda kantitatif veya kalitatif olarak ölçülebilen göstergeler başl ca HBsAg, anti- HBs, anti-hbc IgM veya IgG, HBeAg, anti-hbe ve HBV DNA (hibridizasyon veya PCR yöntemi ile) d r. Hepatit B Yüzey Antijeni (HBsAg) Aktif infeksiyonu göstermekte, akut ve kronik hastal kta serumda saptanmaktad r. Akut viral hepatitte ilk ortaya ç kan serolojik göstergedir. İyileşmekte olan infeksiyonda, ortaya ç kt ktan birkaç hafta veya birkaç ay sonra serumdan kaybolur. Dikkat edilmesi gereken nokta: 1. Olgular n %10 unda başvuru an nda negatif olabilir ve eğer anti-hbc IgM bak lmam şsa HBV infeksiyonu gözden kaç r labilir (Tablo 2). 2. HBsAg pozitifliği ile birlikte olan her akut hepatit tablosu akut B hepatiti değildir. Kronik HBV infeksiyonu seyrinde birçok farkl nedenle akut hepatit oluşabilir ve akut B hepatitini taklit edebilir. Bunlara Tablo 2. Akut B hepatitinde serolojik markerler. Akut B hepatitinde dönemler Serolojik markerler Erken dönem akut B hepatiti HBsAg Anti-HBc IgM HBeAg* HBV DNA* Pencere dönemi Anti-HBc IgM İyileşme dönemi Anti-HBs Anti-HBc IgG * Bakılmaları zorunlu değildir. Genellikle pozitiftirler ve tanıya fazla katkıları yoktur. örnek olarak diğer hepatotoropik virüslerle [A, C, D, E, sitomegalovirüs (CMV), Epstein-Barr virüs (EBV)...] akut infeksiyonlar ; alkol, ilaç ve iskemiye bağl akut karaciğer hasar n verebiliriz. 3. HBV-S (k l f) mutantlar ile infekte olgularda tek baş na HBV DNA pozitifliği, tek baş na HBsAg pozitifliği, HBsAg ve anti-hbs birlikteliği olabilir. e Antijeni (HBeAg) ve Antikoru (anti-hbe) HBeAg, akut hepatitte yüzey antijenden k sa bir süre sonra ortaya ç kar. HBV DNA ile birlikte aktif viral replikasyonu gösterir. İnfektivitenin kalitatif bir göstergesidir. İyileşen infeksiyonda HBsAg den k sa bir süre önce kaybolur. Bugün art k prekor bölgesinde stop kodon oluşumuna yol açan bir mutasyon sonucu HBeAg nin oluşmayabileceğini ve HBV replikasyonu için HBeAg translasyonuna gerek olmad ğ n bilmekteyiz (3). 1. Anti-HBe pozitifken HBV DNA n n pozitif olmas mutant HBV infeksiyonunu gösterir. 2. HBeAg ve anti-hbe nin ayn anda negatif oluşu: Çok s k gözükmemekle birlikte genellikle tedavi esnas nda e serokonversiyonu yani antijen kaybolup antikor ortaya ç karken görülebilmektedir. Serokonversiyon veya yeniden e antijeninin ortaya ç k ş ile sonuçlan r. Gecikmiş e serokonversiyonu ve hepatit nüksünün siroz riskini artt rd ğ n unutmamal y z (4). 3. Tedavi almam ş olgularda HBeAg ve anti-hbe negatifken HBV DNA n n pozitif olmas replikasyonun olduğunu ve muhtemelen mutant HBV nin söz konusu olduğunu düşündürür. Hepatit B Viral DNA (HBV DNA) Aktif replikasyon göstergesidir. Kantitatiftir. Serumda HBeAg ile birlikte ortaya ç kar ve kaybolur. Günümüzde replikasyon markeri olarak HBeAg yerine serum HBV DNA kullan lmaktad r. DNA, PCR veya hibridizasyon temelli testlerle ölçülebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta: Okült HBV infeksiyonu: Akut hepatitteki pencere dönemi d ş nda, HBsAg olmaks z n HBV DNA n n saptand ğ du- 176

3 rumlar tan mlar. Diğer HBV göstergeleri pozitif veya negatif olabilir. Bu durum hepatoselüler karsinomal, kronik C hepatitli, Human Immunodeficiency Virus (HIV) lu hastalarda ve hemodiyaliz hastalar nda gösterilmiştir (5). HBsAg pozitif hastalarda ise yorum aşağ daki gibidir. HBV DNA HBeAg Anti-HBe Yorum Replikasyon var Replikasyon var, olas l kla mutant HBV Replikasyon var, olas l kla mutant HBV Replikasyon sonlanm ş Hepatit B Kor Antijenine Karş Antikor (Anti-HBc) HBsAg den k sa bir süre sonra, anti-hbs oluşumundan önce ortaya ç kar. IgM ve IgG alt gruplar vard r. Akut hepatit B infeksiyonunda anti-hbc IgM pozitiftir. 1. Pencere döneminde pozitiftir. Pencere dönemi HBsAg nin kaybolmas ile anti-hbs nin oluşmas aras ndaki geçiş süresidir. Bu dönemde her iki gösterge de negatif olduğundan akut HBV infeksiyonu tan s yaln zca anti-hbc IgM ile konulabilir. Pencere dönemi ile serolojik değerlendirmeler esnas nda %10 oran nda karş laş l r. İnfeksiyon başlang c ndan alt - sekiz ay sonra IgM serumdan kaybolurken IgG y llarca pozitiftir (6). 2. İzole anti-hbc pozitifliği. Bu bulgu popülasyona göre farkl anlam taş maktad r. Kronik HCV infeksiyonu olan hastalar n yaklaş k %50 sinde vard r. Parenteral bulaş olas l ğ yüksek olan bu grupta iyileşmiş HBV infeksiyonunu veya klinik olarak fazla önemli olmayan hafif şiddette bir infeksiyonu gösteriyor olabilir (Tablo 3). Uzun süre önce geçirilmiş HBV infeksiyonu olabilir. Düşük düzeyde taş y c l k durumu söz konusu olabilir. Yalanc pozitiflik olabilir. Nonspesifik bir reaksiyon olabilir. Anti-HBe varl ğ araşt r lmal d r. Pozitifse anti-hbc varl ğ doğrulanm ş olur. 3. HBsAg olmadan yüksek titrede anti-hbc pozitifliği, infeksiyonun devam ettiğini gösterir. 4. Anti-HBc IgM nin alt -sekiz aydan uzun süre sebat etmesi hastal ğ n kronikleşeceğinin işaretidir. 5. Anti-HBs ile birlikte düşük titrede anti-hbc varl ğ infeksiyonun çok uzun süre önce geçirildiğini gösterir. Hepatit B Yüzey Antijenine Karş Antikor (Anti-HBs) İyileşen akut B hepatitinde HBsAg kaybolduktan k - sa bir süre sonra ortaya ç kar. Genellikle yaşam boyu pozitif kal r. Olgular n küçük bir k sm nda kaybolabilir. Anti-HBs varl ğ HBV ye karş bağ ş kl ğ göstermektedir. 1. Doğal bağ ş kl k anti-hbc IgG varl ğ ile birliktedir. Aş ile sağlanan bağ ş kl kta ise anti-hbc negatiftir, izole anti-hbs pozitifliği vard r. Tablo 3. Kronik B hepatitinde markerler. Test sonuçları HBsAg Anti-HBs Anti-HBc Yorum Erken akut infeksiyon + +/- + Akut veya kronik infeksiyon. Ayrım anti-hbc IgM ile yapılmaktadır. İnfektivitenin ve replikasyonun derecesi HBeAg veya HBV DNA ile tespit edilmelidir Geçirilmiş HBV infeksiyonunu ve hepatit B ye karşı bağışıklığı gösterir Olasılıklar: Geçirilmiş HBV infeksiyonu, düşük düzey taşıyıcılık, pencere dönemi, yalancı pozitif veya nonspesifik reaksiyon. Anti-HBc IgM bak ve/veya HBsAg aşısı yap. Anti-HBe varlığında anti-hbc doğruluk kazanır Başka bir infeksiyon etkeni, toksik hepatit, otoimmün hepatit, biliyer traktusa ait bir neden düşün Aşı ile sağlanmış bağışıklık 177

4 Danalıoğlu A, Beşışık F 2. Anti-HBs HBV nin tüm fenotiplerine karş bağ - ş kl k sağlamaktad r. Tüm subtiplerde k l f proteinlerinde a determinant vard r. Bu bölgeye karş oluşan antikorlar virüsün hepatositlere girişini engellemektedir. Mutasyonla a determinant n n değiştiği durumlarda ise anti-hbs nin koruyuculuğu sona erer. 3. HBsAg ve anti-hbs birlikteliği: HBsAg taş y c lar n n %10 unda düşük titrede anti-hbs pozitifliği görülebilir. Bu durumun mekanizmas tam olarak bilinmemektedir. Farkl subtiplerle ayn anda infeksiyonun neden olabileceği düşünülmektedir (7). Akut Hepatit B de Viral Markerler Tan için istenmesi gereken testler HBsAg ve anti- HBc IgM dir. %10 olguda başvuru esnas nda HBsAg negatif olabilir. Bu durumda tan IgM türü anti-hbc ile konulur. Kronik HBV İnfeksiyonunda Viral Markerler HBsAg nin alt aydan uzun süre pozitif olduğu duruma kronik HBV infeksiyonu denir. Bu esnada anti- HBc IgM düzeyleri tespit edilemeyecek kadar düşük fakat anti-hbc IgG pozitiftir. Akut hepatit B infeksiyonu %95 olas l kla iyileşir (anti-hbs oluşur). Geri kalan %5 lik grup kronik hepatit veya taş y c durumuna geçer. Kronik infeksiyonda replikasyonu belirlemek için HBV DNA ile HBeAg ve anti-hbe istenmelidir. Replikatif kronik HBV infeksiyonunda göstergeler HBV DNA Pozitif Anti-HBs Negatif HBeAg Pozitif Anti-HBe Negatif HBsAg Pozitif Anti-HBc Pozitif HBV kronik taş y c l kta (nonreplikatif) markerler HBV DNA Negatif Anti-HBs Negatif HBeAg Negatif Anti-HBe Pozitif HBsAg Pozitif Anti-HBc Pozitif Kronik hepatit B infeksiyonunda akut alevlenme durumunda göstergeler: Kronik HBV seyrinde alevlenmeye s k rastlan r. Alevlenme nedenleri şunlard r: a. Spontan reaktivasyon, b. İmmünsüpresif tedavi, c. Antiviral tedaviye bağl ; İnterferon, Nükleozid analoglar, Kortikosteroid kesilme. d. HBV genotipik varyantlara bağl ; Prekor mutant, Kor-promoter mutant, HBV DNA polimeraz mutant. e. Diğer hepatotropik virüslerle infeksiyona bağl, f. İlaçlar, iskemi ve alkol. Alevlenme esnas nda transaminazlar başlang çtaki değerinin 2.5 kat ndan fazla bir değere yükselir. En s k nedeni hastal ğ n nonreplikatif durumdan replikatif duruma geçmesidir. Alevlenmeye genellikle anti- HBc IgM pozitifliği eşlik eder. Replikasyon saptanmam şsa endemik bölgede delta infeksiyonu ve diğer hepatotropik virüsler aranmal d r. Spontan e serokonversiyonu esnas nda alevlenme olabilir. HEPATİT C VİRÜSÜ (HCV) İNFEKSİYONUNUN SERUM GÖSTERGELERİ HCV infeksiyonu tan s nda kullan lan göstergeler HCV genotip tayini, HCV RNA (replikasyon göstergesi), total HCV kor antijeni ve anti-hcv antikorudur. HCV göstergelerini tan koymada ve antiviral tedavide kullanmaktay z. HCV infeksiyonu tan s nda; Akut hepatit Kronik hepatit Spesifik durumlar Antiviral tedavide; Tedaviye karar vermede Uygun tedavi şeklinin seçiminde Virolojik yan t n belirlenmesinde (NIH Consensus Conference on Hepatitis, Haziran 2002) Genotip Tayini HCV genotipi, al nan HCV suşunun intrensek bir özelliğidir ve infeksiyon seyrinde değişmez. Alt tip ve çok say da subtipleri vard r (8,9). Özellikle tedavinin süre ve doz olarak planlanmas nda ve olas yan t n önceden tahmin edilmesinde genotiplerin önemi vard r (10). Ülkemizde bask n tip olan genotip Ib tedaviye dirençli ve kal c cevap oran n n düşük olduğu bir genotiptir. 178

5 Hepatit C Virüs RNA (HCV RNA) HCV ye maruz kalmay takiben yaklaş k bir hafta içinde pozitifleşir. HCV infeksiyonunun tan s nda alt n standartt r. Kalitatif ve kantitatif olarak bak labilir. Kantitatif testlerin duyarl l ğ daha azd r, viral yükü gösterir. IU/mL veya HCV kopya/ml olarak rapor edilir. IU değerine denk gelen kopya miktar kullan lan kite göre farkl farkl d r ve genellikle rapor kağ tlar nda belirtilir. Kalitatif test kantitatife oranla daha düşük titredeki RNA y saptayabilir. Bu nedenle HCV aç s ndan risk alt nda olmayan hastalarda, kan vericilerinde ortaya ç kan anti-hcv pozitifliğinde, transaminazlar normal olan hastalarda tercih edilmelidir. EIA temelli anti-hcv pozitifliklerinde doğrulama testi rekombinant immünblotassay (RIBA) olmas na rağmen gittikçe daha fazla klinisyen düşük riskli hasta grubunda HCV RNA y kullanmaktad r. Antiviral tedavi alanlarda viral klerensi değerlendiren en iyi test kalitatif HCV RNA d r. Tedavi sonras alt nc aydaki negatiflik nüks olas l ğ n n %10 dan az olduğunu düşündürür. Kantitatif test ise tedavi planlan - yorsa kullan labilir. Viral yükle tedaviye yan t oran aras nda negatif korelasyon vard r. HCV RNA düzeyi infeksiyonun şiddetinden etkilenmez. Son dönem karaciğer hastal ğ nda düşme eğilimindedir. Bunun nedeni olas l kla hepatosit eksikliğine ve tabloya fibrozun hakim olmas na bağl d r. Transplantasyon sonras HCV nüksüne HCV RNA ya bakarak karar vermekteyiz. Total HCV Kor Antijeni HCV RNA düzeyi ile iyi koreledir. Replikasyon göstergesi olarak kullan labilir. EIA ile bak labilmektedir (11). 1 pikogram/ml HCV kor antijeni yaklaş k 8000 IU HCV RNA ya denk gelmektedir. Günümüzdeki kitler HCV RNA IU/mL nin alt nda olduğu durumlarda antijeni tespit edememektedirler. Anti-HCV Antikoru HCV için tarama testidir. EIA veya RIBA yöntemleri ile bak labilir. EIA: Pratikte kullan lan yöntemdir. Üçüncü kuşak EIA testinin duyarl l ğ %95 in üzerindedir. EIA anti-hcv testin avantajlar ; yayg nd r, işlem kolayd r, laboratuvarlar aras nda uygunluk vard r, maliyet düşüktür. Dezavantaj ; yanl ş negatif sonuç verebilirler. Yanl ş negatif sonuca en s k nakilli hastalar, hemodiyaliz hastalar ve HIV l hastalar gibi immünkompromize kişilerde rastlan r. Ayr ca, erken akut hepatit C olgular nda ve kriyoglobulinemide de yalanc negatif sonuç al nabilir. Anti-HCV pozitif olan kişide infeksiyon akut, kronik veya iyileşmiş halde bulunabilir. RIBA: Doğrulama testidir. EIA II ve III le pozitif ç - kan her hastaya yap lmas gerekmez. HCV için düşük riskli hastada yap lmal d r. Düşük riskli hastalar şunlard r; transaminazlar normal olan hastalar, kronik karaciğer hastal ğ bulgusu olmayanlar ve kan donörleri. Bu olgularda yalanc pozitiflik oran riskli gruba göre daha fazlad r ve RIBA ile konfirmasyon gerekir. Farkl Durumlarda HCV Göstergeleri Akut hepatit C durumunda: Sebebi bilinmeyen akut hepatit durumunda anti-hcv veya HCV RNA bak larak HCV aranmal d r. Anti-HCV negatifken HCV RNA pozitifse akut hepatit C kuvvetle muhtemeldir. Daha sonra anti-hcv ile doğrulanabilir. Tersi durumda büyük olas l kla akut C hepatiti söz konusu değildir. Geçmişte geçirilmiş ve iyileşmiş infeksiyonu gösterir. Bu durumda akut hepatitin başka bir nedeni aranmal d r. Kronik replikasyon başlamadan evvel geçici bir süre HCV RNA kaybolabileceği için yine de birkaç hafta sonra HCV RNA tekrar edilmelidir. Her iki gösterge negatifse akut C hepatiti ihtimal d ş d r. Hepatit C ye maruz kalan hastalar: Dört-alt hafta sonra EIA II veya III ile anti-hcv bak labilir. Alt haftadan daha önce bak lm şsa negatif test tekrar edilmelidir. Bu hastalarda pozitif sonucun RIBA ile konfirme edilmesine gerek yoktur. Alternatif olarak klinisyen virüsle karş laşmay takiben birkaç gün içinde pozitifleşen HCV RNA y isteyebilir. Kronik karaciğer hastal ğ olan hastalar: EIA II ve III ile anti-hcv bakmak yeterlidir. Bu grupta yalanc pozitiflik nadirdir. RIBA konfirmasyonu gerekmez. Yüksek globulin seviyesi olan hastalar istisnad r. İmmünkompetan kişilerde anti-hcv negatif iken HCV RNA pozitifliği nadirdir. Bu duruma daha çok immün sistemi deprese kişilerde rastlan r. Ciddi sistemik hastal ğ olan veya immünsüprese hastalar: Antikor oluşumu yetersizdir. Bu nedenle yalanc negatif sonuçlar olabilir. Hemodiyaliz hastalar, organ nakilli hastalar, HIV l hastalarda antikor yerine doğrudan HCV RNA bak labilir. HCV için düşük riskli hastalar: Bu grupta RIBA konfirmasyonu gerekir. RIBA negatif ise ileri tetkik gerekmez. RIBA pozitifse veya kesin sonuç vermiyorsa HCV RNA bak lmal d r. Son y llarda düşük riskli hastalarda konfirmasyon testi olarak HCV RNA RIBA n n yerini almaya başlam şt r. 179

6 Danalıoğlu A, Beşışık F HCV RNA testinin endikasyonlar : Erken akut hepatit C, immünkompromize hasta, pozitif veya indetermine RIBA sonucu, mikst esansiyel kriyoglobulinemi, kriptojenik siroz (küçük bir grupta anti-hcv negatif, HCV RNA pozitif olabilir), otoimmün hastal klar-hipergamaglobulinemi (yalanc pozitif EIA olabilir), antiviral ajanla veya IFN ile tedavi (12,13). HEPATİT D VİRÜSÜ (HDV) İNFEKSİYONUNUN SERUM BELİRTEÇLERİ HDV, HBV ile infekte olmuş kişilerde infeksiyon yapabilen bir virüstür. Konağa girişi HBV den derive olmuş viral zarf yard m ile olmaktad r. HDV infeksiyonu koinfeksiyon veya süperinfeksiyon şeklinde olabilir. Akut Hepatitte HDV Serolojik Testin Endikasyonlar Fulminan hepatit tablosu ve kronik HBV infeksiyonunda akut hepatik hasard r. Koinfeksiyon Tan s HDV, HBV ile ayn anda infeksiyona neden olursa koinfeksiyondan söz edilir (Tablo 4). HBsAg ve/veya anti-hbc IgM ye eşlik eden anti-hdv pozitifliği vard r. HDV infeksiyonunun en erken serum göstergesi HDV Ag ve HDV RNA d r (semptomlar takiben 1-10 gün). Serumda geçici bir süre bulunduğundan HDV Ag nin duyarl l ğ düşüktür. Bu nedenle seri testler yap lmal d r. Bu testler yap lam yorsa anti- HDV antikoru istenmelidir. Anti-HDV total, IgM ve IgG toplam n gösterir. IgM semptomlar başlad ktan yaklaş k iki-üç hafta sonra ortaya ç kar. Yukar daki testler negatif ise koinfeksiyon düşünülen hastada daha duyarl testler yap labilir. Bunlardan biri immünfloresan veya immünperoksidaz ile bak lan intrahepatik HDV Ag dir. Bu test özellikle diğer göstergelerin negatif olduğu fulminan hepatitte yararl d r. HDV koinfeksiyonu seyrinde transaminazlar iki-beş hafta ara ile iki pik yaparlar. Birincisi HBV den ikincisi ise HDV den kaynaklanmaktad r. Koinfeksiyon esnas nda HDV, HBV yi bask layabilir ve serumdan HBsAg kaybolabilir. Yan lg ya yol açan bu durumda tan anti-hbc IgM ile konulur. Süperinfeksiyon Tan s Kronik HBV infeksiyonu olanlarda ortaya ç kar. HBV replikatif veya nonreplikatif olabilir. Anti-HBc IgM negatiftir. HDV infeksiyonunun kronikleşme olas l ğ koinfeksiyona göre daha yüksektir. Süperinfeksiyon başlang c ndan dört hafta sonra HDV RNA n n persiste etmesi kronikleşme bulgusu olarak al nabilir. Kronik D hepatiti alt aydan uzun süren HDV viremisidir. Kronik Delta Hepatiti Kronik HDV tan s koymada kullan lan markerler HDV RNA, HDV Ag, anti-hdv (IgM ve IgG), intrahepatik HDV Ag dir. Bunlar n yorumu Tablo 5 te özetlenmiştir. HEPATİT E VİRÜSÜ (HEV) BELİRTEÇLERİ Fekal-oral yolla bulaşan ve geçmişte pandemiler yapm ş olan bir hepatit etkenidir. Endemik alanlarda 5-10 y lda bir salg nlar yapmaktad r. HAV infeksiyonu gibi kronikleşmeden geçer. Onbeş-altm ş günlük bir inkübasyon periyodu vard r. Fulminan hepatit olgular bildirilmiştir. Özellikle gebeler fulminan hepatit aç s ndan risk alt ndad r. Akut hepatit durumunda öncelikle HAV, HBV, HCV bak ld ktan sonra ve özellikle endemik bir bölge ise HEV aranmal d r. Hastal k iki fazdan geçer; prodromal veya anikterik faz ve ikterik faz. İkterik fazla birlikte aminotransferazlar maksimum düzeye ulaş r. Bu dönemde d şk da HEV RNA pozitif hale gelir (14). Preikterik dönemde serumda da RNA pozitiftir. Semptomatik fazda ise kaybolur. Tan anti-hev ile konur. IgM s n f anti-hev ALT pik yapmadan hemen evvel saptanabilmektedir. ALT ile antikor da pik yapar ve daha sonra düşmeye başlar. Beş-alt ay sonra ise serumdan kaybolur. Anti-HEV IgM den hemen sonra IgG pozitifleşmeye başlar. Titresi gittikçe artar ve infeksiyondan bir y l sonraya dek pozitif kalabilir. İnfeksiyondan 14 y l sonraya dek yüksek titrede pozitif olarak ölçülen olgular bildirilmiştir (15). Tablo 4. Kronik D hepatitinde markerlerin yorumu. Klinik HBsAg Anti-HBc IgM HD Ag HDV RNA Anti-HD IgM Anti-HDV Total Yorum Akut hepatit +/ Akut HBV +/ Koinfeksiyon Süperinfeksiyon Kronik hepatit Kronik HBV + - +/ Kronik HBV-HDV 180

7 Tablo 5. Kronik HBV-HDV infeksiyonunda markerler*. Marker Kronik HBV-HDV hepatiti Anti-HBs --- Anti-HBc IgM --- Serum HBsAg + Serum HBV DNA + Anti-HDV total + (geç, persistan) Anti-HDV IgM + (geç, persistan) Karaciğer HDV Ag + Serum HDV Ag + (erken, geçici) Serum HDV RNA + * Hepatitis Delta Virus: The Molecular Basis of Laboratory Diagnosis, Crit Rev Clin Lab Sci 2000; 37: 68 den modifiye edilmiştir. KAYNAKLAR 1. Koff RS. Hepatitis A. Lancet 1998; 351: Ochnio JJ, Scheifele DW, Ho M, et al. New, ultrasensitive enzyme immunoassay for detecting vaccine and disease induced hepatitis. A virus spesific immunoglobulin G in saliva. J Clin Microbiol 1997; 35: Lee WM. Hepatitis B virus infection. N Engl J Med 1997; 337: Chu CM, Hung SJ, Lin J, et al. Natural history of hepatitis B e antigen to antibody seroconversion in patients with normal serum aminotransferase levels. Am J Med 2004; 116: Besisik F, Karaca C, Akyuz F, et al. Occult HBV infection and YMDD variants in hemodialysis patients with chronic HCV infection. J Hepatol 2003; 38: Milich DR, Salberg M, Maruyama T. The humoral immune response in acute and chronic hepatitis B virus infection. Springer Semin Immunopathol 1995; 17: Koff RS. Viral hepatitis. In: Schiff L, Schiff ER (eds). Disease of the Liver. 7 th ed. Philadelphia: JB Lippincott Company, 1993: Simmonds P. Viral heterogeneity of the hepatitis C virus. J Hepatol 1999; 31 (Suppl 1): Poynard T, Marcellin P, Lee SS, et al, and the International Hepatitis Interventional Therapy Group. Randomised trial of interferon-alpha2b plus ribavirin for 48 weeks or for 24 weeks versus interferonalpha2b plus placebo for 48 weeks for treatment of chronic infection with hepatitis C virus. Lancet 1998; 352: Farci P, Purcell RH. Clinical significance of hepatitis C virus genotypes and quasispecies. Semin Liver Dis 2000; 20: Bouvier-Alias M, Patel K, Dahari H, et al. Clinical utility of total hepatitis C virus (HCV) core antigen quantification, a new indirect marker of HCV replication. Hepatology 2002; 36: Morishima C, Gretch DR. Clinical use of hepatitis C virus tests for diagnosis and monitoring during therapy. Clin Liver Dis 1999; 3: Lunel F, Cresta P, Vitour D, et al. Comparative evaluation of hepatitis C virus RNA quantitiation by branched DNA, NASBA and Monitor assays. Hepatology 1999; 29: Khuroo M, Kamili S, Dar M. Hepatitis E long term antibody status. Lancet 1993; 341: Mast E, Krawczynski K. Hepatitis E: An overview. Ann Rev Med 1996; 47: 257. YAZIŞMA ADRESİ Prof. Dr. Fatih BEŞIŞIK İstanbul Üniversitesi İstanbul T p Fakültesi İç Hastal klar Anabilim Dal Gastroenteroloji Bilim Dal İSTANBUL 181

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatit A virusu (HAV): Akut hepatitte, lökosit sayısı normal veya hafif düşük ve kısmen lenfositoz vardır. Hastalık daha ciddi seyrettiğinde lökositler 12000/mm 3 den daha

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

KRON K V RAL HEPAT TLER N LABORATUVAR TANISI. Selim Badur

KRON K V RAL HEPAT TLER N LABORATUVAR TANISI. Selim Badur O-4 KRON K V RAL HEPAT TLER N LABORATUVAR TANISI Selim Badur Son y llarda moleküler biyoloji konusundaki geliflmelere paralel olarak viral hepatite yol açan etkenlerin listesine yeni ilaveler olmakta;

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

Kronik Hepatit B ve C

Kronik Hepatit B ve C İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KLĠNĠK BAKTERĠYOLOJĠ VE ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI HEPATĠT B VE AġI KONUSUNDA ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠ, TUTUM VE DAVRANIġININ ARAġTIRILMASI Dr.

Detaylı

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR HEPATİT İ SEROLOJİSİNDE İ İ VE BAKTERİ İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR Uzm. Dr. Nur Efe İris SB Okmeydanı EAH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğiiği 30 Mart 2006/İstanbul

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ ii T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

Siroz % 70-80. Hepatosellüler Karsinom

Siroz % 70-80. Hepatosellüler Karsinom B5-2 HEPATİT D İNFEKSİYONU: TANI Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Hepatit D Virus (HDV) infeksiyonu koinfeksiyon veya süperinfeksiyon şeklinde ortaya çıkabilir. HDV Hepatit B Virus (HBV) ile birlikte koinfeksiyona

Detaylı

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr Kronik Viral Hepatit Karaciğerin bir patojenle (Viral Hepatit B,C,D virusları) sürekli enfekte edilmesi ve

Detaylı

GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI VE HBsAg(+) GEBELERDE INTRAUTERİN GEÇİŞİN RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI VE HBsAg(+) GEBELERDE INTRAUTERİN GEÇİŞİN RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ ve ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ UZM.DR. SAMİ HATİPOĞLU GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.DAHİLİYE KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF DOÇ DR NECATİ YENİCE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.DAHİLİYE KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF DOÇ DR NECATİ YENİCE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.DAHİLİYE KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF DOÇ DR NECATİ YENİCE KALICI VİROLOJİK YANIT SAĞLANAN KRONİK HEPATİT B VE C Lİ HASTALAR İLE VİROLOJİK

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak Dünyada karaciğerle ilişkili morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biri kronik hepatit B dir (KHB). KHB li hastalar tedavi

Detaylı

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir güncel gastroenteroloji 14/2 Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir Halil DEĞERTEKİN 1, Ali Kemal OĞUZ 2 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Ana Bilim

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ Đç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Detaylı

Kronik hepatit B enfeksiyonu. Klinik kavramlar ve etkin müdahaleler

Kronik hepatit B enfeksiyonu. Klinik kavramlar ve etkin müdahaleler Klinik kavramlar ve etkin müdahaleler Kronik hepatit B enfeksiyonuna müdahale: Neden, ne zaman ve nasıl? Jean-Michel Pawlotsky, MD, PhD Université Paris XII Créteil, Fransa Vaka incelemesi: HBeAg-pozitif

Detaylı

Uz.Dr. Funda ġimģek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLĠMĠK VHÇG Hepatit Akademisi Ocak-2013

Uz.Dr. Funda ġimģek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLĠMĠK VHÇG Hepatit Akademisi Ocak-2013 Uz.Dr. Funda ġimģek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLĠMĠK VHÇG Hepatit Akademisi Ocak-2013 Hepatit B Virus Enfeksiyonu Akut- Kronik Hepatit B li hastaların tanısı

Detaylı

K r m-kongo Hemorajik Ateşi

K r m-kongo Hemorajik Ateşi Türkiye Tıp Dergisi 2004; 11(3): 145-156 K r m-kongo Hemorajik Ateşi Zülal ÖZKURT, Ayten KADANALI Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ERZURUM

Detaylı

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI , HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI Prof. Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Özet Yüksek etkinlikli

Detaylı

Occult Hepatitis B Virus Infection. Occult Hepatit B Virüs Enfeksiyonu. Occult Hepatit B Virüs Enfeksiyonu / Occult Hepatitis B Virus Infection

Occult Hepatitis B Virus Infection. Occult Hepatit B Virüs Enfeksiyonu. Occult Hepatit B Virüs Enfeksiyonu / Occult Hepatitis B Virus Infection Occult Hepatitis B Virus Infection Occult Hepatit B Virüs Enfeksiyonu Occult Hepatit B Virüs Enfeksiyonu / Occult Hepatitis B Virus Infection Murat Afyon 1, İsmail Yaşar Avcı 2, Asım Ülçay 3, Hüsrev Diktaş

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri Kapsamında 2012 yılı KLİMUD İzmir Toplantıları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanının Sorumluluğunda Kan Hizmet Birimleri Mikrobiyoloji Laboratuvarında

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17 Özbilge, ARAŞTIRMALAR Zeyrek, Uzala (Research Mızraklı, Reports) Tümkaya HEPATİT B VİRUS DNA POZİTİFLİĞİ VE SEROLOJİK TESTLER* DNA positivity of Hepatitis B virus and serological tests Hatice ÖZBİLGE 1,

Detaylı

ÇOCUKLARDA HEPATİT B NİN YÖNETİMİ

ÇOCUKLARDA HEPATİT B NİN YÖNETİMİ C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2002, 6 (2) ÇOCUKLARDA HEPATİT B NİN YÖNETİMİ Hicran ÇAVUŞOĞLU * ÖZET Hepatit B enfeksiyonu genellikle doğumda yenidoğan bebeğin, enfekte annenin kanı ile temas etmesi,

Detaylı

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY,

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

YANDAL UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI

YANDAL UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI KRONİK HEPATİT B Lİ HASTALAR İLE HEPATİT B YE KARŞI SPONTAN BAĞIŞIKLIK KAZANAN KİŞİLER ARASINDA PROGRAMLANMIŞ HÜCRE ÖLÜM GENİ POLİMORFİZİMLERİNİN

Detaylı

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ALİ ASAN TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ T. C. ĐSTANBUL BĐLĐM ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Hemşire Nurdan ŞAHĐN

Detaylı