Hepatit Göstergelerini Nas l Yorumlamal y z? Olağan D ş Profiller Nelerdir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hepatit Göstergelerini Nas l Yorumlamal y z? Olağan D ş Profiller Nelerdir?"

Transkript

1 Hepatit Göstergelerini Nas l Yorumlamal y z? Olağan D ş Profiller Nelerdir? Ahmet DANALIOĞLU*, Fatih BEŞIŞIK** * SSK Vak f Gureba Eğitim Hastanesi, İç Hastal klar II. Kliniği, Gastroenteroloji Departman, ** İstanbul Üniversitesi İstanbul T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Gastroenteroloji Bilim Dal, İSTANBUL Hepatit tan m geniş bir hastal k grubunu içerir. S - n rlar içine başl ca viral hepatit, alkole bağl hepatit, otoimmün hepatit, toksik hepatitler ve kriptojenik hepatit girmektedir. Bu yaz da başl ca viral hepatit etkenlerine ait göstergeler ve yorumlar ele al nacak, bunlara ait olağan d ş tablolar anlat lacakt r. HEPATİT A VİRÜSÜ (HAV) NÜN GÖSTERGELERİ Anti-HAV Radioimmünassay (RIA) ve enzim immünassay (EIA) yöntemleri ile bak lan anti-hav tan koymada alt n standartt r. Anti-HAV total, immünglobulin (Ig) M ve IgG antikorlar n n toplam d r. Tek baş na akut infeksiyonu göstermez (Tablo 1). Yine de birbirini takip eden iki ölçümde titrenin dört kat art ş akut infeksiyon lehinedir. Anti-HAV IgM Tek bir akut faz serumunda saptanmas teşhisi destekler. Geçirilmekte olan ve son alt ayda geçirilmiş How Should We Interpret the Hepatitis Markers? What are the Exceptional Conditions? Anahtar Kelimeler: Hepatit gstergeleri Key Words: Hepatitis markers olan infeksiyonu gösterir. Akut infeksiyon göstergesidir. Dört-alt ay içinde kaybolur. Akut hepatit A tan s nda duyarl l ğ %100, özgüllüğü %99 dur. 1. Başvuru an nda negatif olabilir. Bir-iki hafta sonra tekrarlamak gerekir. 2. Anti-HAV IgM çok nadir olarak yeni aş lanm ş kişilerde de pozitif olabilir. 3. %10-14 oran nda pozitiflik alt ay aş p bir y la uzayabilir (1). 4. Akut A hepatitli olgular n %4-20 sinde ikterik fazdan gün sonra nüks ortaya ç kabilir. Birden fazla nüks de görülebilir ve transaminazlar n normale dönmesi bir y la uzayabilir. Bu hastalarda anti- HAV IgM bir-iki y l pozitif kalabilir. Tekrarlayan infeksiyon durumlar nda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile bak lan HAV RNA pozitiftir. Anti-HAV IgG İnfeksiyon sonras pozitiflik süregendir ve bağ ş kl ğ sağlar. Sağl kl bir insandaki anti-hav IgG pozitifliği geçirilmiş infeksiyonu veya aş ile sağlanm ş bağ ş kl ğ gösterir. Son y llarda tükürükte anti-hav IgG yi ölçebilen EIA tabanl bir yöntem geliştirilmiştir. Aş - lama öncesi çocuklarda kullan m yararl d r (2). 175

2 Danalıoğlu A, Beşışık F Tablo 1. HAV serum göstergelerinin yorumu. Gösterge Tanım Yaygın kullanım Pozitifliğin anlamı Anti-HAV IgM HAV a karşı antikor, IgM türünde Anti-HAV IgM Akut hastalık (son altı ayda) Anti-HAV HAV a karşı antikor Anti-HAV total Son zamanlarda veya daha önceden geçirilmiş infeksiyon. (IgM ve IgG toplamı) Aşıya bağlı bağışıklık Dikkat edilmesi gereken nokta: Yalanc pozitiflik: S k değildir. Romatoid faktör ve antinükleer antikor pozitifliği varsa yalanc pozitiflik olabilir. Yak n zamanda yap lm ş transfüzyon, Ig uygulanmas veya anneden geçen antikorlar, infeksiyon öncesi dönemde anti-hav total testini pozitif yapabilir. Ancak bu durumda, tan koydurucu kabul edilen anti-hav IgM negatiftir. HEPATİT B VİRÜSÜ (HBV) İNFEKSİYONUNUN GÖSTERGELERİ HBV infeksiyonunda serumda kantitatif veya kalitatif olarak ölçülebilen göstergeler başl ca HBsAg, anti- HBs, anti-hbc IgM veya IgG, HBeAg, anti-hbe ve HBV DNA (hibridizasyon veya PCR yöntemi ile) d r. Hepatit B Yüzey Antijeni (HBsAg) Aktif infeksiyonu göstermekte, akut ve kronik hastal kta serumda saptanmaktad r. Akut viral hepatitte ilk ortaya ç kan serolojik göstergedir. İyileşmekte olan infeksiyonda, ortaya ç kt ktan birkaç hafta veya birkaç ay sonra serumdan kaybolur. Dikkat edilmesi gereken nokta: 1. Olgular n %10 unda başvuru an nda negatif olabilir ve eğer anti-hbc IgM bak lmam şsa HBV infeksiyonu gözden kaç r labilir (Tablo 2). 2. HBsAg pozitifliği ile birlikte olan her akut hepatit tablosu akut B hepatiti değildir. Kronik HBV infeksiyonu seyrinde birçok farkl nedenle akut hepatit oluşabilir ve akut B hepatitini taklit edebilir. Bunlara Tablo 2. Akut B hepatitinde serolojik markerler. Akut B hepatitinde dönemler Serolojik markerler Erken dönem akut B hepatiti HBsAg Anti-HBc IgM HBeAg* HBV DNA* Pencere dönemi Anti-HBc IgM İyileşme dönemi Anti-HBs Anti-HBc IgG * Bakılmaları zorunlu değildir. Genellikle pozitiftirler ve tanıya fazla katkıları yoktur. örnek olarak diğer hepatotoropik virüslerle [A, C, D, E, sitomegalovirüs (CMV), Epstein-Barr virüs (EBV)...] akut infeksiyonlar ; alkol, ilaç ve iskemiye bağl akut karaciğer hasar n verebiliriz. 3. HBV-S (k l f) mutantlar ile infekte olgularda tek baş na HBV DNA pozitifliği, tek baş na HBsAg pozitifliği, HBsAg ve anti-hbs birlikteliği olabilir. e Antijeni (HBeAg) ve Antikoru (anti-hbe) HBeAg, akut hepatitte yüzey antijenden k sa bir süre sonra ortaya ç kar. HBV DNA ile birlikte aktif viral replikasyonu gösterir. İnfektivitenin kalitatif bir göstergesidir. İyileşen infeksiyonda HBsAg den k sa bir süre önce kaybolur. Bugün art k prekor bölgesinde stop kodon oluşumuna yol açan bir mutasyon sonucu HBeAg nin oluşmayabileceğini ve HBV replikasyonu için HBeAg translasyonuna gerek olmad ğ n bilmekteyiz (3). 1. Anti-HBe pozitifken HBV DNA n n pozitif olmas mutant HBV infeksiyonunu gösterir. 2. HBeAg ve anti-hbe nin ayn anda negatif oluşu: Çok s k gözükmemekle birlikte genellikle tedavi esnas nda e serokonversiyonu yani antijen kaybolup antikor ortaya ç karken görülebilmektedir. Serokonversiyon veya yeniden e antijeninin ortaya ç k ş ile sonuçlan r. Gecikmiş e serokonversiyonu ve hepatit nüksünün siroz riskini artt rd ğ n unutmamal y z (4). 3. Tedavi almam ş olgularda HBeAg ve anti-hbe negatifken HBV DNA n n pozitif olmas replikasyonun olduğunu ve muhtemelen mutant HBV nin söz konusu olduğunu düşündürür. Hepatit B Viral DNA (HBV DNA) Aktif replikasyon göstergesidir. Kantitatiftir. Serumda HBeAg ile birlikte ortaya ç kar ve kaybolur. Günümüzde replikasyon markeri olarak HBeAg yerine serum HBV DNA kullan lmaktad r. DNA, PCR veya hibridizasyon temelli testlerle ölçülebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta: Okült HBV infeksiyonu: Akut hepatitteki pencere dönemi d ş nda, HBsAg olmaks z n HBV DNA n n saptand ğ du- 176

3 rumlar tan mlar. Diğer HBV göstergeleri pozitif veya negatif olabilir. Bu durum hepatoselüler karsinomal, kronik C hepatitli, Human Immunodeficiency Virus (HIV) lu hastalarda ve hemodiyaliz hastalar nda gösterilmiştir (5). HBsAg pozitif hastalarda ise yorum aşağ daki gibidir. HBV DNA HBeAg Anti-HBe Yorum Replikasyon var Replikasyon var, olas l kla mutant HBV Replikasyon var, olas l kla mutant HBV Replikasyon sonlanm ş Hepatit B Kor Antijenine Karş Antikor (Anti-HBc) HBsAg den k sa bir süre sonra, anti-hbs oluşumundan önce ortaya ç kar. IgM ve IgG alt gruplar vard r. Akut hepatit B infeksiyonunda anti-hbc IgM pozitiftir. 1. Pencere döneminde pozitiftir. Pencere dönemi HBsAg nin kaybolmas ile anti-hbs nin oluşmas aras ndaki geçiş süresidir. Bu dönemde her iki gösterge de negatif olduğundan akut HBV infeksiyonu tan s yaln zca anti-hbc IgM ile konulabilir. Pencere dönemi ile serolojik değerlendirmeler esnas nda %10 oran nda karş laş l r. İnfeksiyon başlang c ndan alt - sekiz ay sonra IgM serumdan kaybolurken IgG y llarca pozitiftir (6). 2. İzole anti-hbc pozitifliği. Bu bulgu popülasyona göre farkl anlam taş maktad r. Kronik HCV infeksiyonu olan hastalar n yaklaş k %50 sinde vard r. Parenteral bulaş olas l ğ yüksek olan bu grupta iyileşmiş HBV infeksiyonunu veya klinik olarak fazla önemli olmayan hafif şiddette bir infeksiyonu gösteriyor olabilir (Tablo 3). Uzun süre önce geçirilmiş HBV infeksiyonu olabilir. Düşük düzeyde taş y c l k durumu söz konusu olabilir. Yalanc pozitiflik olabilir. Nonspesifik bir reaksiyon olabilir. Anti-HBe varl ğ araşt r lmal d r. Pozitifse anti-hbc varl ğ doğrulanm ş olur. 3. HBsAg olmadan yüksek titrede anti-hbc pozitifliği, infeksiyonun devam ettiğini gösterir. 4. Anti-HBc IgM nin alt -sekiz aydan uzun süre sebat etmesi hastal ğ n kronikleşeceğinin işaretidir. 5. Anti-HBs ile birlikte düşük titrede anti-hbc varl ğ infeksiyonun çok uzun süre önce geçirildiğini gösterir. Hepatit B Yüzey Antijenine Karş Antikor (Anti-HBs) İyileşen akut B hepatitinde HBsAg kaybolduktan k - sa bir süre sonra ortaya ç kar. Genellikle yaşam boyu pozitif kal r. Olgular n küçük bir k sm nda kaybolabilir. Anti-HBs varl ğ HBV ye karş bağ ş kl ğ göstermektedir. 1. Doğal bağ ş kl k anti-hbc IgG varl ğ ile birliktedir. Aş ile sağlanan bağ ş kl kta ise anti-hbc negatiftir, izole anti-hbs pozitifliği vard r. Tablo 3. Kronik B hepatitinde markerler. Test sonuçları HBsAg Anti-HBs Anti-HBc Yorum Erken akut infeksiyon + +/- + Akut veya kronik infeksiyon. Ayrım anti-hbc IgM ile yapılmaktadır. İnfektivitenin ve replikasyonun derecesi HBeAg veya HBV DNA ile tespit edilmelidir Geçirilmiş HBV infeksiyonunu ve hepatit B ye karşı bağışıklığı gösterir Olasılıklar: Geçirilmiş HBV infeksiyonu, düşük düzey taşıyıcılık, pencere dönemi, yalancı pozitif veya nonspesifik reaksiyon. Anti-HBc IgM bak ve/veya HBsAg aşısı yap. Anti-HBe varlığında anti-hbc doğruluk kazanır Başka bir infeksiyon etkeni, toksik hepatit, otoimmün hepatit, biliyer traktusa ait bir neden düşün Aşı ile sağlanmış bağışıklık 177

4 Danalıoğlu A, Beşışık F 2. Anti-HBs HBV nin tüm fenotiplerine karş bağ - ş kl k sağlamaktad r. Tüm subtiplerde k l f proteinlerinde a determinant vard r. Bu bölgeye karş oluşan antikorlar virüsün hepatositlere girişini engellemektedir. Mutasyonla a determinant n n değiştiği durumlarda ise anti-hbs nin koruyuculuğu sona erer. 3. HBsAg ve anti-hbs birlikteliği: HBsAg taş y c lar n n %10 unda düşük titrede anti-hbs pozitifliği görülebilir. Bu durumun mekanizmas tam olarak bilinmemektedir. Farkl subtiplerle ayn anda infeksiyonun neden olabileceği düşünülmektedir (7). Akut Hepatit B de Viral Markerler Tan için istenmesi gereken testler HBsAg ve anti- HBc IgM dir. %10 olguda başvuru esnas nda HBsAg negatif olabilir. Bu durumda tan IgM türü anti-hbc ile konulur. Kronik HBV İnfeksiyonunda Viral Markerler HBsAg nin alt aydan uzun süre pozitif olduğu duruma kronik HBV infeksiyonu denir. Bu esnada anti- HBc IgM düzeyleri tespit edilemeyecek kadar düşük fakat anti-hbc IgG pozitiftir. Akut hepatit B infeksiyonu %95 olas l kla iyileşir (anti-hbs oluşur). Geri kalan %5 lik grup kronik hepatit veya taş y c durumuna geçer. Kronik infeksiyonda replikasyonu belirlemek için HBV DNA ile HBeAg ve anti-hbe istenmelidir. Replikatif kronik HBV infeksiyonunda göstergeler HBV DNA Pozitif Anti-HBs Negatif HBeAg Pozitif Anti-HBe Negatif HBsAg Pozitif Anti-HBc Pozitif HBV kronik taş y c l kta (nonreplikatif) markerler HBV DNA Negatif Anti-HBs Negatif HBeAg Negatif Anti-HBe Pozitif HBsAg Pozitif Anti-HBc Pozitif Kronik hepatit B infeksiyonunda akut alevlenme durumunda göstergeler: Kronik HBV seyrinde alevlenmeye s k rastlan r. Alevlenme nedenleri şunlard r: a. Spontan reaktivasyon, b. İmmünsüpresif tedavi, c. Antiviral tedaviye bağl ; İnterferon, Nükleozid analoglar, Kortikosteroid kesilme. d. HBV genotipik varyantlara bağl ; Prekor mutant, Kor-promoter mutant, HBV DNA polimeraz mutant. e. Diğer hepatotropik virüslerle infeksiyona bağl, f. İlaçlar, iskemi ve alkol. Alevlenme esnas nda transaminazlar başlang çtaki değerinin 2.5 kat ndan fazla bir değere yükselir. En s k nedeni hastal ğ n nonreplikatif durumdan replikatif duruma geçmesidir. Alevlenmeye genellikle anti- HBc IgM pozitifliği eşlik eder. Replikasyon saptanmam şsa endemik bölgede delta infeksiyonu ve diğer hepatotropik virüsler aranmal d r. Spontan e serokonversiyonu esnas nda alevlenme olabilir. HEPATİT C VİRÜSÜ (HCV) İNFEKSİYONUNUN SERUM GÖSTERGELERİ HCV infeksiyonu tan s nda kullan lan göstergeler HCV genotip tayini, HCV RNA (replikasyon göstergesi), total HCV kor antijeni ve anti-hcv antikorudur. HCV göstergelerini tan koymada ve antiviral tedavide kullanmaktay z. HCV infeksiyonu tan s nda; Akut hepatit Kronik hepatit Spesifik durumlar Antiviral tedavide; Tedaviye karar vermede Uygun tedavi şeklinin seçiminde Virolojik yan t n belirlenmesinde (NIH Consensus Conference on Hepatitis, Haziran 2002) Genotip Tayini HCV genotipi, al nan HCV suşunun intrensek bir özelliğidir ve infeksiyon seyrinde değişmez. Alt tip ve çok say da subtipleri vard r (8,9). Özellikle tedavinin süre ve doz olarak planlanmas nda ve olas yan t n önceden tahmin edilmesinde genotiplerin önemi vard r (10). Ülkemizde bask n tip olan genotip Ib tedaviye dirençli ve kal c cevap oran n n düşük olduğu bir genotiptir. 178

5 Hepatit C Virüs RNA (HCV RNA) HCV ye maruz kalmay takiben yaklaş k bir hafta içinde pozitifleşir. HCV infeksiyonunun tan s nda alt n standartt r. Kalitatif ve kantitatif olarak bak labilir. Kantitatif testlerin duyarl l ğ daha azd r, viral yükü gösterir. IU/mL veya HCV kopya/ml olarak rapor edilir. IU değerine denk gelen kopya miktar kullan lan kite göre farkl farkl d r ve genellikle rapor kağ tlar nda belirtilir. Kalitatif test kantitatife oranla daha düşük titredeki RNA y saptayabilir. Bu nedenle HCV aç s ndan risk alt nda olmayan hastalarda, kan vericilerinde ortaya ç kan anti-hcv pozitifliğinde, transaminazlar normal olan hastalarda tercih edilmelidir. EIA temelli anti-hcv pozitifliklerinde doğrulama testi rekombinant immünblotassay (RIBA) olmas na rağmen gittikçe daha fazla klinisyen düşük riskli hasta grubunda HCV RNA y kullanmaktad r. Antiviral tedavi alanlarda viral klerensi değerlendiren en iyi test kalitatif HCV RNA d r. Tedavi sonras alt nc aydaki negatiflik nüks olas l ğ n n %10 dan az olduğunu düşündürür. Kantitatif test ise tedavi planlan - yorsa kullan labilir. Viral yükle tedaviye yan t oran aras nda negatif korelasyon vard r. HCV RNA düzeyi infeksiyonun şiddetinden etkilenmez. Son dönem karaciğer hastal ğ nda düşme eğilimindedir. Bunun nedeni olas l kla hepatosit eksikliğine ve tabloya fibrozun hakim olmas na bağl d r. Transplantasyon sonras HCV nüksüne HCV RNA ya bakarak karar vermekteyiz. Total HCV Kor Antijeni HCV RNA düzeyi ile iyi koreledir. Replikasyon göstergesi olarak kullan labilir. EIA ile bak labilmektedir (11). 1 pikogram/ml HCV kor antijeni yaklaş k 8000 IU HCV RNA ya denk gelmektedir. Günümüzdeki kitler HCV RNA IU/mL nin alt nda olduğu durumlarda antijeni tespit edememektedirler. Anti-HCV Antikoru HCV için tarama testidir. EIA veya RIBA yöntemleri ile bak labilir. EIA: Pratikte kullan lan yöntemdir. Üçüncü kuşak EIA testinin duyarl l ğ %95 in üzerindedir. EIA anti-hcv testin avantajlar ; yayg nd r, işlem kolayd r, laboratuvarlar aras nda uygunluk vard r, maliyet düşüktür. Dezavantaj ; yanl ş negatif sonuç verebilirler. Yanl ş negatif sonuca en s k nakilli hastalar, hemodiyaliz hastalar ve HIV l hastalar gibi immünkompromize kişilerde rastlan r. Ayr ca, erken akut hepatit C olgular nda ve kriyoglobulinemide de yalanc negatif sonuç al nabilir. Anti-HCV pozitif olan kişide infeksiyon akut, kronik veya iyileşmiş halde bulunabilir. RIBA: Doğrulama testidir. EIA II ve III le pozitif ç - kan her hastaya yap lmas gerekmez. HCV için düşük riskli hastada yap lmal d r. Düşük riskli hastalar şunlard r; transaminazlar normal olan hastalar, kronik karaciğer hastal ğ bulgusu olmayanlar ve kan donörleri. Bu olgularda yalanc pozitiflik oran riskli gruba göre daha fazlad r ve RIBA ile konfirmasyon gerekir. Farkl Durumlarda HCV Göstergeleri Akut hepatit C durumunda: Sebebi bilinmeyen akut hepatit durumunda anti-hcv veya HCV RNA bak larak HCV aranmal d r. Anti-HCV negatifken HCV RNA pozitifse akut hepatit C kuvvetle muhtemeldir. Daha sonra anti-hcv ile doğrulanabilir. Tersi durumda büyük olas l kla akut C hepatiti söz konusu değildir. Geçmişte geçirilmiş ve iyileşmiş infeksiyonu gösterir. Bu durumda akut hepatitin başka bir nedeni aranmal d r. Kronik replikasyon başlamadan evvel geçici bir süre HCV RNA kaybolabileceği için yine de birkaç hafta sonra HCV RNA tekrar edilmelidir. Her iki gösterge negatifse akut C hepatiti ihtimal d ş d r. Hepatit C ye maruz kalan hastalar: Dört-alt hafta sonra EIA II veya III ile anti-hcv bak labilir. Alt haftadan daha önce bak lm şsa negatif test tekrar edilmelidir. Bu hastalarda pozitif sonucun RIBA ile konfirme edilmesine gerek yoktur. Alternatif olarak klinisyen virüsle karş laşmay takiben birkaç gün içinde pozitifleşen HCV RNA y isteyebilir. Kronik karaciğer hastal ğ olan hastalar: EIA II ve III ile anti-hcv bakmak yeterlidir. Bu grupta yalanc pozitiflik nadirdir. RIBA konfirmasyonu gerekmez. Yüksek globulin seviyesi olan hastalar istisnad r. İmmünkompetan kişilerde anti-hcv negatif iken HCV RNA pozitifliği nadirdir. Bu duruma daha çok immün sistemi deprese kişilerde rastlan r. Ciddi sistemik hastal ğ olan veya immünsüprese hastalar: Antikor oluşumu yetersizdir. Bu nedenle yalanc negatif sonuçlar olabilir. Hemodiyaliz hastalar, organ nakilli hastalar, HIV l hastalarda antikor yerine doğrudan HCV RNA bak labilir. HCV için düşük riskli hastalar: Bu grupta RIBA konfirmasyonu gerekir. RIBA negatif ise ileri tetkik gerekmez. RIBA pozitifse veya kesin sonuç vermiyorsa HCV RNA bak lmal d r. Son y llarda düşük riskli hastalarda konfirmasyon testi olarak HCV RNA RIBA n n yerini almaya başlam şt r. 179

6 Danalıoğlu A, Beşışık F HCV RNA testinin endikasyonlar : Erken akut hepatit C, immünkompromize hasta, pozitif veya indetermine RIBA sonucu, mikst esansiyel kriyoglobulinemi, kriptojenik siroz (küçük bir grupta anti-hcv negatif, HCV RNA pozitif olabilir), otoimmün hastal klar-hipergamaglobulinemi (yalanc pozitif EIA olabilir), antiviral ajanla veya IFN ile tedavi (12,13). HEPATİT D VİRÜSÜ (HDV) İNFEKSİYONUNUN SERUM BELİRTEÇLERİ HDV, HBV ile infekte olmuş kişilerde infeksiyon yapabilen bir virüstür. Konağa girişi HBV den derive olmuş viral zarf yard m ile olmaktad r. HDV infeksiyonu koinfeksiyon veya süperinfeksiyon şeklinde olabilir. Akut Hepatitte HDV Serolojik Testin Endikasyonlar Fulminan hepatit tablosu ve kronik HBV infeksiyonunda akut hepatik hasard r. Koinfeksiyon Tan s HDV, HBV ile ayn anda infeksiyona neden olursa koinfeksiyondan söz edilir (Tablo 4). HBsAg ve/veya anti-hbc IgM ye eşlik eden anti-hdv pozitifliği vard r. HDV infeksiyonunun en erken serum göstergesi HDV Ag ve HDV RNA d r (semptomlar takiben 1-10 gün). Serumda geçici bir süre bulunduğundan HDV Ag nin duyarl l ğ düşüktür. Bu nedenle seri testler yap lmal d r. Bu testler yap lam yorsa anti- HDV antikoru istenmelidir. Anti-HDV total, IgM ve IgG toplam n gösterir. IgM semptomlar başlad ktan yaklaş k iki-üç hafta sonra ortaya ç kar. Yukar daki testler negatif ise koinfeksiyon düşünülen hastada daha duyarl testler yap labilir. Bunlardan biri immünfloresan veya immünperoksidaz ile bak lan intrahepatik HDV Ag dir. Bu test özellikle diğer göstergelerin negatif olduğu fulminan hepatitte yararl d r. HDV koinfeksiyonu seyrinde transaminazlar iki-beş hafta ara ile iki pik yaparlar. Birincisi HBV den ikincisi ise HDV den kaynaklanmaktad r. Koinfeksiyon esnas nda HDV, HBV yi bask layabilir ve serumdan HBsAg kaybolabilir. Yan lg ya yol açan bu durumda tan anti-hbc IgM ile konulur. Süperinfeksiyon Tan s Kronik HBV infeksiyonu olanlarda ortaya ç kar. HBV replikatif veya nonreplikatif olabilir. Anti-HBc IgM negatiftir. HDV infeksiyonunun kronikleşme olas l ğ koinfeksiyona göre daha yüksektir. Süperinfeksiyon başlang c ndan dört hafta sonra HDV RNA n n persiste etmesi kronikleşme bulgusu olarak al nabilir. Kronik D hepatiti alt aydan uzun süren HDV viremisidir. Kronik Delta Hepatiti Kronik HDV tan s koymada kullan lan markerler HDV RNA, HDV Ag, anti-hdv (IgM ve IgG), intrahepatik HDV Ag dir. Bunlar n yorumu Tablo 5 te özetlenmiştir. HEPATİT E VİRÜSÜ (HEV) BELİRTEÇLERİ Fekal-oral yolla bulaşan ve geçmişte pandemiler yapm ş olan bir hepatit etkenidir. Endemik alanlarda 5-10 y lda bir salg nlar yapmaktad r. HAV infeksiyonu gibi kronikleşmeden geçer. Onbeş-altm ş günlük bir inkübasyon periyodu vard r. Fulminan hepatit olgular bildirilmiştir. Özellikle gebeler fulminan hepatit aç s ndan risk alt ndad r. Akut hepatit durumunda öncelikle HAV, HBV, HCV bak ld ktan sonra ve özellikle endemik bir bölge ise HEV aranmal d r. Hastal k iki fazdan geçer; prodromal veya anikterik faz ve ikterik faz. İkterik fazla birlikte aminotransferazlar maksimum düzeye ulaş r. Bu dönemde d şk da HEV RNA pozitif hale gelir (14). Preikterik dönemde serumda da RNA pozitiftir. Semptomatik fazda ise kaybolur. Tan anti-hev ile konur. IgM s n f anti-hev ALT pik yapmadan hemen evvel saptanabilmektedir. ALT ile antikor da pik yapar ve daha sonra düşmeye başlar. Beş-alt ay sonra ise serumdan kaybolur. Anti-HEV IgM den hemen sonra IgG pozitifleşmeye başlar. Titresi gittikçe artar ve infeksiyondan bir y l sonraya dek pozitif kalabilir. İnfeksiyondan 14 y l sonraya dek yüksek titrede pozitif olarak ölçülen olgular bildirilmiştir (15). Tablo 4. Kronik D hepatitinde markerlerin yorumu. Klinik HBsAg Anti-HBc IgM HD Ag HDV RNA Anti-HD IgM Anti-HDV Total Yorum Akut hepatit +/ Akut HBV +/ Koinfeksiyon Süperinfeksiyon Kronik hepatit Kronik HBV + - +/ Kronik HBV-HDV 180

7 Tablo 5. Kronik HBV-HDV infeksiyonunda markerler*. Marker Kronik HBV-HDV hepatiti Anti-HBs --- Anti-HBc IgM --- Serum HBsAg + Serum HBV DNA + Anti-HDV total + (geç, persistan) Anti-HDV IgM + (geç, persistan) Karaciğer HDV Ag + Serum HDV Ag + (erken, geçici) Serum HDV RNA + * Hepatitis Delta Virus: The Molecular Basis of Laboratory Diagnosis, Crit Rev Clin Lab Sci 2000; 37: 68 den modifiye edilmiştir. KAYNAKLAR 1. Koff RS. Hepatitis A. Lancet 1998; 351: Ochnio JJ, Scheifele DW, Ho M, et al. New, ultrasensitive enzyme immunoassay for detecting vaccine and disease induced hepatitis. A virus spesific immunoglobulin G in saliva. J Clin Microbiol 1997; 35: Lee WM. Hepatitis B virus infection. N Engl J Med 1997; 337: Chu CM, Hung SJ, Lin J, et al. Natural history of hepatitis B e antigen to antibody seroconversion in patients with normal serum aminotransferase levels. Am J Med 2004; 116: Besisik F, Karaca C, Akyuz F, et al. Occult HBV infection and YMDD variants in hemodialysis patients with chronic HCV infection. J Hepatol 2003; 38: Milich DR, Salberg M, Maruyama T. The humoral immune response in acute and chronic hepatitis B virus infection. Springer Semin Immunopathol 1995; 17: Koff RS. Viral hepatitis. In: Schiff L, Schiff ER (eds). Disease of the Liver. 7 th ed. Philadelphia: JB Lippincott Company, 1993: Simmonds P. Viral heterogeneity of the hepatitis C virus. J Hepatol 1999; 31 (Suppl 1): Poynard T, Marcellin P, Lee SS, et al, and the International Hepatitis Interventional Therapy Group. Randomised trial of interferon-alpha2b plus ribavirin for 48 weeks or for 24 weeks versus interferonalpha2b plus placebo for 48 weeks for treatment of chronic infection with hepatitis C virus. Lancet 1998; 352: Farci P, Purcell RH. Clinical significance of hepatitis C virus genotypes and quasispecies. Semin Liver Dis 2000; 20: Bouvier-Alias M, Patel K, Dahari H, et al. Clinical utility of total hepatitis C virus (HCV) core antigen quantification, a new indirect marker of HCV replication. Hepatology 2002; 36: Morishima C, Gretch DR. Clinical use of hepatitis C virus tests for diagnosis and monitoring during therapy. Clin Liver Dis 1999; 3: Lunel F, Cresta P, Vitour D, et al. Comparative evaluation of hepatitis C virus RNA quantitiation by branched DNA, NASBA and Monitor assays. Hepatology 1999; 29: Khuroo M, Kamili S, Dar M. Hepatitis E long term antibody status. Lancet 1993; 341: Mast E, Krawczynski K. Hepatitis E: An overview. Ann Rev Med 1996; 47: 257. YAZIŞMA ADRESİ Prof. Dr. Fatih BEŞIŞIK İstanbul Üniversitesi İstanbul T p Fakültesi İç Hastal klar Anabilim Dal Gastroenteroloji Bilim Dal İSTANBUL 181

HEPATİT GÖSTERGELERİNİN YORUMLANMASI

HEPATİT GÖSTERGELERİNİN YORUMLANMASI HEPATİT GÖSTERGELERİNİN YORUMLANMASI HEPATİT A VİRÜSÜ (HAV) NÜN GÖSTERGELERİ Anti-HAV Radioimmünassay (RIA) ve Enzim immünassay (EIA) yöntemleri ile bakılan anti-hav tanı koymada altın standarttır. Anti-HAV

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV İnfeksiyonu Akut hepatit C Kronik hepatit C HCV İnfeksiyonu Akut Viral

Detaylı

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ Prof.Dr. Celal Ayaz Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim dalı DİYARBAKIR KLİNİK HDV'NİN

Detaylı

Kronik Hepatitlerin serolojik ve moleküler tanısı Doç. Dr. Kenan Midilli

Kronik Hepatitlerin serolojik ve moleküler tanısı Doç. Dr. Kenan Midilli Kronik Hepatitlerin serolojik ve moleküler tanısı Doç. Dr. Kenan Midilli İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültei Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hepadnaviridae ailesi Orthohepadnavirus cinsi semisirküler (relaxed),

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Akut ve kronik HBV enf da seroloji Akut Hep B de HBe Ag,

Detaylı

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Kapsamı HCV tanımı HCV enfeksiyonunun seyri Epidemiyoloji HCV genotiplerinin önemi, dağılımı Laboratuvarımızdaki

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

OLGU. 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008

OLGU. 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008 OLGU 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008 OLGU 35 yaşında erkek hasta 2002 yılında Non-Hodgkin Lenfoma ( Diffüz büyük B hücreli ) CHOP verilmiş ( Adana dışında) 2006 tekrar KT için Ç.Ü.T.F. Onkoloji geliyor.

Detaylı

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Dünyada 130-170 milyon kişi hepatit C virüsü (HCV) ile infekte Her yıl 3-4 milyon

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

Hepatit Delta Virüs infeksiyonunun klinik, tanı ve tedavisi

Hepatit Delta Virüs infeksiyonunun klinik, tanı ve tedavisi Hepatit Delta Virüs infeksiyonunun klinik, tanı ve tedavisi Prof.Dr. Celal Ayaz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı DİYARBAKIR Hepatit D Virüs

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Delta Ag Anti HD Ig M ve G HDV RNA Real time PZR qhbsag 49 yaşında erkek hasta, doktor Annesi ve dört

Detaylı

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D.

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. Kronik HBV Enfeksiyonunun Doğal Seyri İmmuntolerans HBV DNA İmmun Klirens İmmun Kontrol (Nonreplikatif)

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

HEPATOTROPİK OLANLAR A, B, C, D, E, G F????? DİĞERLERİ HSV CMV EBV VZV HIV RUBELLA ADENOVİRÜS

HEPATOTROPİK OLANLAR A, B, C, D, E, G F????? DİĞERLERİ HSV CMV EBV VZV HIV RUBELLA ADENOVİRÜS HEPATOTROPİK OLANLAR A, B, C, D, E, G F????? DİĞERLERİ HSV CMV EBV VZV HIV RUBELLA ADENOVİRÜS.. HGV hariç (hafif hastalık veya hastalık yok) diğerleri benzer klinik tablo oluşturur. HBV DNA virüsü, diğerleri

Detaylı

VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI

VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI KLİMUD BÖLGE TOPLANTILARI VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI KLİMUD Klinik Viroloji Çalışma Grubu A B Fekal-oral bulaşma Kronikleşmez E Parenteral bulaşma Kronikleşir C D HBV - Olgu 56 yaşında olgunun

Detaylı

HCV ENFEKSİYONU SEROLOJİ VE NÜKLEİK ASİT TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI

HCV ENFEKSİYONU SEROLOJİ VE NÜKLEİK ASİT TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI HCV ENFEKSİYONU SEROLOJİ VE NÜKLEİK ASİT TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI Dr. Ali KAYA Mersin Ü. Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HCV enfeksiyonu - tanı Klinik tanı Klinik bulgular

Detaylı

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HCV/HBV Koinfeksiyonu 1 Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2 OLGU E.T. 40 yaş Erkek İşe giriş muayenesinde HBsAg

Detaylı

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri:

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: HEPATİT C TESTLERİ Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: * Anti HCV ve * HCV RNA PCR dır. Bu testler hepatit C hastası olup olmadığınızı, hepatit C taşıyıp taşımadığınızı, kronik hepatit

Detaylı

Kronik Viral Hepatit B Mikrobiyolojik Laboratuvar Tanı Yönetimi. Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Viral Hepatit B Mikrobiyolojik Laboratuvar Tanı Yönetimi. Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kronik Viral Hepatit B Mikrobiyolojik Laboratuvar Tanı Yönetimi Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hepatit B de virolojik göstergeler HBsAg anti-hbc anti-hbs

Detaylı

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Giriş Hemodiyaliz hastalarında enfeksiyon önemli mortalite nedenleri arasındadır Hepatit C

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı VİRAL HEPATİTLER Dr. Selim Bozkurt Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Hepatit Hepatit A Hepatit B Hepatit C Mesleki Maruziyet Potansiyel olarak Hepatit

Detaylı

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu SEROLOJİK TANIDA SINIR DEĞERLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR? NE ÖNERİLİR? Dr. Tutku TANYEL Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Şüpheli ilişkimin üzerinden 5 gün geçti acaba ne testi yaptırsam HIV bulaşıp

Detaylı

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV-HCV TRANSPLANTASYON Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV infeksiyonu ve HD HBV infeksiyonu insidansı agresif aşılama politikaları ile azalmıştır A.B.D: %1 seropozitif HBV TÜRKİYE: %3.9-4.8

Detaylı

HIV TANISINDA YENİLİKLER

HIV TANISINDA YENİLİKLER HIV/AIDS KURSU HIV TANISINDA YENİLİKLER Dr. Mert Ahmet KUŞKUCU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü Verileri (2016) YILLARA GÖRE HIV (+) SAPTANAN VAKA SAYISI

Detaylı

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ Hematolojik malignitesi olan hastalarda KC disfonksiyonu kemoterapinin sık görülen ve önemli bir komplikasyonu! Major

Detaylı

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz.Dr.Funda Şimşek SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

Hepatit B Virus (HBV) İnfeksiyonunda Serolojik Belirteçler, Transaminaz Düzeyleri Ve HBV DNA nın Birlikte Değerlendirilmesi #

Hepatit B Virus (HBV) İnfeksiyonunda Serolojik Belirteçler, Transaminaz Düzeyleri Ve HBV DNA nın Birlikte Değerlendirilmesi # Araştırma Hepatit B Virus (HBV) İnfeksiyonunda Serolojik Belirteçler, Transaminaz Düzeyleri Ve HBV DNA nın Birlikte Değerlendirilmesi # Canan KÜLAH 1, Füsun CÖMERT 1, Nagihan ÖZLÜ 1, Özlem EROĞLU 1, İshak

Detaylı

Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi

Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi Prof. Dr. Hasan ÖZKAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV İmmun Cevabı Çift Tarafı Keskin Kılıç 2 1. Efektif immun cevap

Detaylı

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Epidemiyoloji Kronik Hepatit B (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonları dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV Doç. Dr. Mustafa GÜL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Sunum Planı Transfüzyonla

Detaylı

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatit A virusu (HAV): Akut hepatitte, lökosit sayısı normal veya hafif düşük ve kısmen lenfositoz vardır. Hastalık daha ciddi seyrettiğinde lökositler 12000/mm 3 den daha

Detaylı

Uzm. Dr. Cahide Saçlıgil Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Cahide Saçlıgil Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Uzm. Dr. Cahide Saçlıgil Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Birçok hasta Hepatit B infeksiyonundan iyileşir ve Anti-HBs geliştirir gibi görünür. Kronik taşıyıcılarda HBsAg ( + ) fakat AntiHBs genellikle

Detaylı

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Uz.Dr. Servet ÖZTÜRK Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalaıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir güncel gastroenteroloji 14/2 Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir Halil DEĞERTEKİN 1, Ali Kemal OĞUZ 2 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Ana Bilim

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi

Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi Hepatit C enfeksiyonlarında yeni bir laboratuvar testi: HCV kor (özyapı) antijeni Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi Hepatit

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

Prof.Dr.Celal AYAZ Dicle üniversitesi Tıp fakültesi Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik mikrobiyoloji Anabilim Başkanı.

Prof.Dr.Celal AYAZ Dicle üniversitesi Tıp fakültesi Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik mikrobiyoloji Anabilim Başkanı. Prof.Dr.Celal AYAZ Dicle üniversitesi Tıp fakültesi Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik mikrobiyoloji Anabilim Başkanı. Tanımı Hepatit C Virüs ilk olarak non A non B hepatitli hastaların kanlarından 1989

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B virus, izole anti-hbc, donör. Nobel Med 2009; 5(Suppl 1): 17-21

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B virus, izole anti-hbc, donör. Nobel Med 2009; 5(Suppl 1): 17-21 Doç. Dr. Selçuk Kaya 1, 2, Dr. Hasan Kesbiç 1, Yrd. Doç. Dr. Güçhan Alano lu 2, Doç. Dr. Buket Cicio lu Ar do an 1, Yrd. Doç. Dr. Emel Sesli Çetin 1, Dr. Tekin Tafl 1, Doç. Dr. Mustafa Demirci 1 1 Süleyman

Detaylı

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı?

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hepatit Akademisi 2015: Temel Bilgiler 22-25.01.2015, Kolin Otel, Çanakkale Sunum

Detaylı

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ 165 KONU 24A HEPATİT C Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hepatit C virusu (HCV) hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık nedenidir. Hepatit C virus infeksiyonu, ülkemizde hemodiyaliz ünitelerinin

Detaylı

VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ HAV enfeksiyonu HBV enfeksiyonu İMMUNSUPRESİF HASTALARDA TARAMA TESTLERİ VİRAL REAKTİVASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ HAV enfeksiyonu HBV enfeksiyonu İMMUNSUPRESİF HASTALARDA TARAMA TESTLERİ VİRAL REAKTİVASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ Dr. Mustafa ERTEK VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ HAV enfeksiyonu HBV enfeksiyonu İMMUNSUPRESİF HASTALARDA TARAMA TESTLERİ VİRAL REAKTİVASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ PROFLAKSİ VE TEDAVİ HCV enfeksiyonu

Detaylı

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD.

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. Kasım-1999 HK 41 yaş, erkek Öğretmen Gaziantep Yakınması: Yok Bir yıl önce tesadüfen HBsAg

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen HEPATİT B İNFEKSİYONU Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon y Hastalıkları Anabilim Dalı KAYSERİ Hepatit B virusu Kor protein HBc DNA DNA polimeraz

Detaylı

Transplantasyon ve Hepatit E. Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon ve Hepatit E. Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon ve Hepatit E Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Sunum planı Karaciğer transplantasyonlu hastada gelişen kronik hepatit E (HEV)

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR?

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Dr. Bahar ÖRMEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kronik Hepatitlerde Tedavinin

Detaylı

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Tanım Sadece anti-hbc IgG nin saptanması Virusla karşılaşmayı gösteren en duyarlı gösterge En çok görülen olağan dışı

Detaylı

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Olgunun asıl sahibi olan kişi Dr. Derya KETEN Necip Fazıl Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Delta Hepatit Olgu Sunumu Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Olgu-H.Y. Başvuru Tarihi :14 mayıs 2014 45 yaşında B Özgeçmiş: Özellik yok Soygeçmiş:

Detaylı

Kan Bankacılığında tarama testlerin tarama

Kan Bankacılığında tarama testlerin tarama Kan Bankacılığında tarama testlerinde güncel durum Dr. Rüçhan Yazan Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Temel tarama testleri İmmunoassay temelli testler Enzim immunoassay

Detaylı

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı?

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? Maternal inf.tanısı Fetal inf.tanısı Yenidoğan inf.tanısı Bir test sonucunun doğru yorumlanabilmesi, testin tanı doğruluğunun bilinmesi

Detaylı

Viral hepatitler. Dr. Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Viral hepatitler. Dr. Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Viral hepatitler Dr. Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Tanım Klinik tablolar Etkenler Bulaş ve korunma Karaciğer nedir? Görevi? Kanı temizler (metabolizma)

Detaylı

İNAKTİF HBsAg TAŞIYICILARINDA SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ İZLEMİ VE HEPATİT B VİRUS YÜKÜNÜN ARAŞTIRILMASI

İNAKTİF HBsAg TAŞIYICILARINDA SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ İZLEMİ VE HEPATİT B VİRUS YÜKÜNÜN ARAŞTIRILMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 429-433 429 İNAKTİF HBsAg TAŞIYICILARINDA SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ İZLEMİ VE HEPATİT B VİRUS YÜKÜNÜN ARAŞTIRILMASI THE FOLLOW-UP OF SERUM AMINOTRANSFERASE

Detaylı

Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu

Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat EKMUD Konya Enfeksiyon

Detaylı

Dr.Funda Şimşek Çanakkale, Ocak 2015

Dr.Funda Şimşek Çanakkale, Ocak 2015 Dr.Funda Şimşek Çanakkale, Ocak 2015 Sunum Planı Delta virus özellikleri Replikasyon Patoloji- Patogenez Epidemiyoloji Bulaş yolları Risk faktörleri Tarihçe İlk defa 1977 yılında Rizetto tarafından tanımlanmış

Detaylı

Uz. Dr. Ali ASAN. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Ali ASAN. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 2 Tarihçe Enfeksiyöz A E Enterik geçiş Viral hepatit Serum NANB B D C Diğer HGV,TT

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1990 yılı 1 Şubat 2003 Sayı : 25011 11 Şubat 2004, Sayı: 25370 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü ÖZET Amaç: HCV-HBV koinfeksiyonlu olgularda viral replikasyon durumunun kesitsel de erlendirmesi ve koinfeksiyonlu olgularla kronik HBV infeksiyonlu olgular n HBV replikasyonu aç s ndan karfl laflt r lmas.

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı SUNUM PLANI: Genel Bilgiler Tedavide 2012 EASL Önerileri Tedavide kullanılan

Detaylı

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17 Özbilge, ARAŞTIRMALAR Zeyrek, Uzala (Research Mızraklı, Reports) Tümkaya HEPATİT B VİRUS DNA POZİTİFLİĞİ VE SEROLOJİK TESTLER* DNA positivity of Hepatitis B virus and serological tests Hatice ÖZBİLGE 1,

Detaylı

ve KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ve KARŞILAŞILAN SORUNLAR HIV/ AIDS TANISI ve KARŞILAŞILAN SORUNLAR ANEAH Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş 1. Enfeksiyon Hast ve Klinik Mikrobiyoloji. Kln OLGU Şubat 2004 67 yaşında, kadın Eli Evli Safra kesesi taşı ş tanısı ile operasyonu

Detaylı

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi Prof Dr Ali Ağaçfidan İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnsan retrovirusları

Detaylı

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Dr. Celal AYAZ Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı /DİYARBAKIR Annede kronik hepatit B mevcut

Detaylı

NESRİN TÜRKER İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ VE ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

NESRİN TÜRKER İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ VE ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NESRİN TÜRKER İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ VE ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HBV enfeksiyonunun doğal seyri, Klinik olarak iyi ortaya konmuş Patogenetik mekanizmaları çok iyi anlaşılamamıştır

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C Hastalarında İnterferon Tedavisine Yanıtın Değerlendirilmesi #

Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C Hastalarında İnterferon Tedavisine Yanıtın Değerlendirilmesi # Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C Hastalarında İnterferon Tedavisine Yanıtın Değerlendirilmesi # Hakan LEBLEBİCİOĞLU*, Mustafa SÜNBÜL*, Kemalettin AYDIN**, Bilgehan AYGEN***, Ayhan AKBULUT****, Salih

Detaylı

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEPATİT B, C VE D SEROPREVELANSI

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEPATİT B, C VE D SEROPREVELANSI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Paşa GÖKTAŞ HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMODİYALİZ

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ *

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * Emel Aslan, Reşit Mıstık, Esra Kazak, Selim Giray Nak, Güher Göral Uludağ Ü Tıp Fakültesi *Uludağ Ü Bilimsel

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ Kimler olası hepatit B enfeksiyonu yönünden incelenmelidir? Yüksek ve orta endemisiteye sahip bölgelerde doğan ve bu bölgelerden evlat edinilen kişiler, HBsAg pozitif

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ ANKEM Derg 213;27(Ek 2):128-134 VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ Selma TOSUN İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Detaylı

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD Dünyada 350-400 milyon insan hepatit B virüsü ile enfektedir Dünyadaki kadınların yaklaşık

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV Epidemiyolojisi Dünya nüfusunun üçte biri (>2 milyar) seropozitif (geçirilmiş/kronik

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2014 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 26 Mart, Çarşamba 16 Nisan, Çarşamba 2 25 Haziran, Çarşamba 16 Temmuz,

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR HEPATİT İ SEROLOJİSİNDE İ İ VE BAKTERİ İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR Uzm. Dr. Nur Efe İris SB Okmeydanı EAH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğiiği 30 Mart 2006/İstanbul

Detaylı

HBV ve HCV Moleküler Tanı. Dr. Cafer Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

HBV ve HCV Moleküler Tanı. Dr. Cafer Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi HBV ve HCV Moleküler Tanı Dr. Cafer Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi HBV ve HCV de Moleküler Tanı Kültür Ǿ, Hayvan modelleri, mutasyon oranı HBV DNA veya HCV RNA sının gösterilmesi için

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı