P01 Dr. Onur Özalp. Başlık: İmmünkompromize Hastalarda Görülen Bakteriyemilerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P01 Dr. Onur Özalp. Başlık: İmmünkompromize Hastalarda Görülen Bakteriyemilerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri"

Transkript

1 P01 Dr. Onur Özalp Başlık: İmmünkompromize Hastalarda Görülen Bakteriyemilerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri Yazarlar: Melike Hamiyet Demirkaya - Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Özlem Azap - Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ayşegül Yeşilkaya - Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Hande Arslan - Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Mehtap Akçık Ok - Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Onur Özalp - Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi - (BSA) Amaç: Çalışmamızda Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi nde 1 Ocak 2012 ve 0 Temmuz 201 tarihleri arasında izlenen immünkompromize hastalarda gelişen bakteriyemiler, etken dağılımı ve antibiyotik duyarlılık oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı nda BACTEC 9240 (Becton Dickinson) otomatize kan kültürü sistemi ile kan kültüründe anlamlı üreme saptanan hastalardan immünkompromize olanlar çalışmaya dahil edildi. Bu çalışmada immünkompromize olarak tanımlanan hasta grubunu, solid organ nakil hastaları (böbrek-karaciğer) ve bakteriyemiden önceki bir ay içinde kemoterapi almış malignite hastaları (hematoloji-onkoloji) oluşturdu. Her bakteriyemi atağı, hastanın demografik verileri, laboratuvar sonuçları, bakteriyemi türü ve kaynağı, etken bakteri ve antibiyotik duyarlılıkları açısından bir forma kaydedildi. Bakteriyemiler kaynağına göre ve ortaya çıkış şekline göre iki farklı şekilde sınıflandırıldı. Kaynağına göre yapılan sınıflamada bakteriyemiler öncelikle primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrıldı. Primer bakteriyemiler ise kendi içinde kateter ilişkili ve kateter ilişkisiz olmak üzere ikiye ayrıldı. Ortaya çıkış şekline göre bakteriyemiler ilk bakteriyemi, konkomitant, persistan ve polimikrobiyal olarak gruplandırıldı. Bakteriyemiler immünkompromize hasta grupları dikkate alınarak karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için SPSS 11 programı kullanıldı, istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Bulgular: Bu prospektif çalışma 10 immünkompromize hastada görülen 167 bakteriyemi atağından oluştu. Hastaların 76 sı (%58.4) kadın, 54 ü (%41.6) erkek idi. Yaş ortalaması 58.5 ± olarak saptandı. Atakların 49 u (%29.) nakil hastalarında, 118 i (%70.7) malignite hastalarında görüldü. Yirmidokuz hastada birden fazla bakteriyemi görüldü. Yüzaltmışyedi bakteriyemi atağının dağılımı, 145 (%86.8) ilk bakteriyemi, 9 (%5.4) konkomitant, 8 (%4.8) persistan ve 5 (%) polimikrobiyal şeklindeydi. Kaynağa göre yapılan sınıflamada 87 primer bakteriyemi (%0 kateter ilişkili, %70 kateter ilişkisiz) ve 80 sekonder bakteriyemi saptandı. Primer kateter ilişkisiz bakteriyemiler hematolojik malignite hastalarında en sık görülen bakteriyemi türü iken diğer immünsupresyon gruplarının hepsinde (böbrek-karaciğer nakil, onkolojik malignite) en sık görülen tür sekonder bakteriyemi idi (p=0.016). Gram negatif bakteriler sekonder bakteriyemilerde primer bakteriyemilerden daha sık görüldü (p=0.000) ayrıca hem nakil hem malignite hasta grubunda en sık görülen etkenler gram negatif bakterilerdi. Çalışmada en sık izole edilen bakteri E.coli (%46.1) idi. E.coli suşlarındaki GSBL pozitifliği %51 idi. İkinci en sık gram negatif etken olan Acinetobacter baumannii suşlarında XDR oranı %7 idi.

2 P02 Dr. Gülden Yılmaz Başlık: Bir Hematoloji Ünitesinde 8 Yıllık Dönemde Kandidemi Etkenlerinin Değerlendirilmesi Yazarlar: GÜLDEN YILMAZ - AÜTF İBNİ SİNA HASTANESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD, (BSA) AYŞE ÇİFTÇİOĞLU - AÜTF İBNİ SİNA HASTANESİ HEMATOLOJİ AD, MEHMET GÜNDÜZ - AÜTF İBNİ SİNA HASTANESİ HEMATOLOJİ AD, MEHMET ÖZEN - AÜTF İBNİ SİNA HASTANESİ HEMATOLOJİ AD, HAMDİ AKAN - AÜTF İBNİ SİNA HASTANESİ HEMATOLOJİ AD Amaç: Kandidemiler; kan akımı infeksiyonları arasında giderek artan sıklıkta görülmektedir. ABD de nozokomiyal kan akımı infeksiyonları arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Bu çalışmada; bir hematoloji ünitesinde 8 yıllık dönemdeki kandidemi verileri sunulmuştur. Materyal ve Metod: Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Hematoloji ünitesinde yatarak tedavi gören hematolojik maligniteli hastaların, yılları arasındaki pozitif kan kültürleri retrospektif olarak taranmış ve fungal etkenler değerlendirilmiştir. Bulgular: Sekiz yıllık dönemde 179 pozitif kan kültürünün 67 sinde (%4.9) fungal etken saptanmıştır. Etkenlerin 57 sinde (%85.1) kandida, ünde aspergillus türleri saptanırken etken Trichosporon spp, 2 si Geotrichum spp ve etken de Saccharomyces olarak raporlanmıştır. 57 kandida türünün 49 u (%86) Candida nonalbicanstır. Nonalbicans candida türleri arasında en sık olarak; Candida tropicalis (25), Candida kefyr (8) ve Candida krusei (7) saptanmıştır. Şekil 1 de kandida türlerinin yıllara göre dağılımı, Tablo 1 de ise albicans ve nonalbicans candida türlerinin karşılaştırılması sunulmuştur. SONUÇ: Hematolojik maligniteli olgularda kandidemiler önemli mortalite nedenlerinden biridir. İncelenen olgularda nonalbicans candida oranının yüksek olması (%85) bu hasta grubunda ampirik antifungal seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Şekil 1: Kandidemi etkenlerinin yıllara göre dağılımı

3 Tablo 1: Albicans ve nonalbicans kandidemili vakaların karşılaştırılması Albicans Nonalbicans p Cinsiyet N (%) N (%) Erkek 4 (%50,0) (%67,) Kadın 4 (%50,0) 16 (%2,7) Mevsim N (%) N (%) Sonbahar 1 (%12,5) 8 (%16,) Kış (%7,5) 5 (%10,2) İlkbahar 0 (%0,0) 14 (%28,6) Yaz 4 (%50,0) 22 (%44,9) Tanı N (%) N (%) AML 1 (%12,5) 27 (%55,1) NHL 1 (%12,5) 5 (%10,2) ALL 2 (%25,0) 7 (%14,) HL 1 (%12,5) 2 (%4,1) MDS 0 (%0,0) 1 (%2,0) ITP 1 (%12,5) 0 (%0,0) AA 0 (%0,0) 2 (%4,1) MM 1 (%12,5) (%6,1) KML 1 (%12,5) 2 (%4,1) Yıl N (%) N (%) (%12,5) 11 (%22,4) (%12,5) 7 (%14,) (%0,0) 5 (%10,2) (%0,0) 1 (%2,0) (%12,5) 7 (%14,) 2011 (%7,5) 10 (%20,4) (%25,0) 0 (%0,0) (%0,0) 8 (%16,) Katater N (%) N (%) Var (%7,5) 17 (%7,0) Yok 5 (%62,5) 29 (%6,0) Mortalite N (%) N (%) Yaşıyor (%7,5) 1 (%6,) Exitus 5 (%62,5) 18 (%6,7) 0,284 0,110 0,154 0,027 0,64 0,161 (N=8) (N=49) Yaş 44,50±24,94 47,5±14,674 0,747

4 P0 Dr. Gülden Yılmaz Başlık: Bir Hematoloji Ünitesinde 201 Yılı Hastane İnfeksiyonları Değerlendirilmesi Yazarlar: GÜLDEN YILMAZ - AÜTF İBNİ SİNA HASTANESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD, (BSA) SİBEL KAYMAKCI - AÜTF İBNİ SİNA HASTANESİ EKK, MEHMET ÖZEN - AÜTF İBNİ SİNA HASTANESİ HEMATOLOJİ AD, MEHMET GÜNDÜZ - AÜTF İBNİ SİNA HASTANESİ HEMATOLOJİ AD, HAMDİ AKAN - AÜTF İBNİ SİNA HASTANESİ HEMATOLOJİ AD, HALİL KURT - AÜTF İBNİ SİNA HASTANESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD Amaç: Hastane infeksiyonları alınan kontrol önlemlerine rağmen hala önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle immünsuprese hastaların izlendiği hematoloji üniteleri hastane infeksiyonları takibinin çok daha fazla önem kazandığı birimlerden biridir. Burada; bir hematoloji ünitesinde 201 yılında görülen hastane infeksiyonları ve etkenleri değerlendirilmiştir. Materyal ve Metod: Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Hematoloji servisi 45 yataklı bir ünitedir. Bu birimde; Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hem hastaya dayalı hem de laboratuara dayalı aktif sürveyans yapılmaktadır. Ayrıca invazif fungal infeksiyon ve bakteriyemiler de takip edilmektedir. Hastane infeksiyonu tanımları Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kriterlerine göre yapılmıştır. Etkenler ise Mikrobiyoloji laboratuvarında Phoenix otomatize sistem (BD; Becton, Dickinson and Company, Amerika)) ile belirlenmiştir. Bulgular: Hastanemiz hematoloji ünitesinde 201 yılında; hastane infeksiyon oranı %16. insidans hızı ise 7.8 olarak saptanmıştır. En sık hastane infeksiyonu olarak; kan dolaşımı infeksiyonu (%67) ve pnömoni (%16) görülmüştür (Şekil 1). En sık görülen hastane infeksiyon etkenleri sırasıyla; E.coli (%2.5), Klebsiella spp (%15.1), Staphylococcus spp (%15.1), Pseudomonas spp (%5.) ve Acinetobacter spp (%4.5) dir. Yüzde %8. oranında ise infeksiyondan sorumlu mikroorganizma saptanamamıştır. Kan dolaşımı infeksiyon etkenleri arasında en sık olarak E.coli (%29.), Klebsiella spp (%20.7) ve Staphylococcus spp (%19.5) yer almaktadır (Şekil 2). Kan dolaşımına neden olan E.coli suşlarının %52 si, Klebsiella spp suşlarının %6.8 inde ESBL direnci saptanmıştır. E.coli suşlarında karbapenemaz direnci görülmemiş iken Klebsiella spp suşlarında %21 oranında karbapenemaz pozitifliği bildirilmiştir. Acinetobacter spp suşlarının %80 i çoklu ilaca dirençli (ÇİD) izolatlardır. MRSA ya bağlı kan dolaşımı görülmemekle birlikte sadece MRSA ya bağlı bir alt solunum yolu infeksiyonu rapor edilmiştir. Kan dolaşımı etkeni olan Enterokoklar arasında ise %. oranında vankomisin direnci saptanmıştır (Tablo 1). Hematoloji ünitemizde yıllar içinde MRSA infeksiyonları azalmış 201 yılında ise MRSA ya bağlı kan dolaşımı infeksiyonu gözlenmemiştir. Bunun yanında E.coli suşlarında ESBL, Acinetobacter izolatlarında ise ÇİD oranları artmaktadır.

5 Şekil 1: 201 Yılı hematoloji ünitesi nozokomiyal infeksiyonları İnfeksiyonların Sistemlere Göre Dağılımı ÜSE % 4,2 Dİğer %2,54 Fungal Akc. İnf. %10,16 Nonfungal Pnömoni % 16,1O KDE % 66,94 Şekil 2: 201 Yılı hematoloji ünitesinde nozokomiyal bakteriyemi etkenleri Enterobacter spp %2.17 Kan Dolaşım İnfeksiyonları Etkenleri Candida %7.60 Enterecoccus spp %.26 Diğer %6.52 Acinetobacter spp %5.4 Pseudomonas spp %5.4 S.epidermidis %14.1 E.coli %29.4 S.aureus %5.4 Klebsiella spp %20.65

6 Tablo 1: Hastane infeksiyonu etkenleri direnç oranları E.coli ESBL Karbapenemaz Klebsiella spp ESBL Nozokomiyal İnfeksiyon Etkenleri (Toplam) (%) Nozokomiyal Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkenleri (%) Karbapenemaz Acinetobacter spp ÇİD Stapylococcus aureus MRSA 16,7 0 Staphylococcus epidermidis MRSE Enterococcus spp VRE 40. P04 Dr. Onur Özalp Başlık: 201 Başkent Üniversitesi İnvazif Fungal Enfeksiyon Deneyimi Yazarlar: Hande Arslan - Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Onur Özalp - Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi - (BSA), Özlem Azap - Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ayşegül Yeşilkaya - Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Amaç: Çalışmamızda 201 yılında hastanemizde görülen invazif fungal enfeksiyonların (IFE) dağılımı, risk faktörleri ve uygulanan tedavi yaklaşımları irdelenmiştir. Materyal ve Metod: 01 Aralık 2012 ile 15 Kasım 201 tarihleri arasında saptanan 9 IFE hastası çalışmamıza dahil edilmiştir. Vakaların tanımlanması ve sınıflandırılması EORTC/MSG konsensusunda belirlenen kriterlere göre yapılmıştır. Tüm hastalar yatışları süresince ve gereği görülmüşse taburculuk sonrası takip edilmiştir. Bulgular: Hastaların üçte ikisi kadındı. Dağılımı 22 ile 88 arası olan hasta yaşlarının ortalaması 62 olarak saptandı. Olguların 28 i (%72.7) proven (kanıtlanmış), dokuzu (%2) probable (olası), ikisi (%5.1) possible (muhtemel) vaka idi. Sıklık sırasına göre altta yatan hastalıklar, 20 (%51.2) hastada malignite ( sekiz jinekolojik, yedi hematolojik, dört solid organ, bir mezenkimal), sekiz (%20.5) hastada solid organ transplantasyonu alıcısı (üç böbrek, üç karaciğer, iki kalp), üç (%7.6) hastada kronik böbrek yetmezliği, iki

7 (%5.1) hastada romatoid artrit, altı (%15.) hastada diğer atta yatan hastalıklar şeklinde gözlendi. Kandidemi en sık, pulmoner aspergilloz ikinci en sık enfeksiyon tipi olarak saptandı. Tüm enfeksiyon tipleri Grafik 1 de sunulmuştur. Kandidemili 2 hastanın 14 ünde (%60.8) etken non-albicans Candida spp. tespit edildi (dokuz hastada C.glabrata saptandı). Ortalaması 0.6 gün ile tüm hastaların yakın dönemde hospitalize edildiği, 19 gün ortalama ile 20 (%51.2) hastanın yakın dönemde yoğun bakımda yattığı saptandı. IFE gelişimi öncesi 28 (%71.7) hastada kemoterapi veya immünsüpresif ilaç alımı, 5 (%89.7) hastada antibiyotik tedavi alımı tespit edildi. Pulmoner aspergillozlu 11 olgunun sekizinde galaktomannan antijeni pozitifliği saptandı. Bu olguların üçü nötropenik değildi. Kandidemi tedavisi için en sık kaspofungin, pulmoner aspergilloz için en sık vorikanazol kullanıldı. 9 hastada kaba mortalite hızı %4.5 bulundu. 9 Invazif Fungal Enfeksiyon 14 C.albicans kandidemi %2.07 Non-albicans kandidemi % Pulmoner aspergilloz %0.76 Mediastinit %2.56 Nazofaringeal tutulum %2.56 Kolon tutulumu %2.56 P05 Dr. Yasemin Çağ Başlık: Hastanemizde Kan Kültürlerinden İzole Candida Türlerinin Değerlendirilmesi Yazarlar: Yasemin Çağ - Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği İstanbul - (BSA), Serap Gençer - Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği İstanbul, Demet Hacıseyitoğlu - Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı İstanbul, Serdar Özer - Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği İstanbul Amaç: İmmun yetmezlikli hastalarda ve yoğun bakım ünitelerinde görülme sıklığı artan Candida lar artan antifungal direnç oranlarıyla giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada merkezimizde kan dolaşım infeksiyonu etkeni olan Candida suşlarının tür düzeyinde dağılımının, yıllar içinde değişiminin ve antifungal duyarlılık oranlarının belirlenmesi amaçlandı. Materyal ve Metod: Ocak Aralık 2011 tarihleri arasında hastanemizde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen 2 Candida izolatına ait mikrobiyolojik veriler retrospektif olarak incelendi. Aynı hastaya ait tekrar izolatlar çalışma dışı bırakıldı. İzolatların tanımlanması ve antifungal duyarlılıkları Vitek 2 (biomerieux, France)

8 otomatize sistemle belirlendi. Elde edilen veriler merkezimizin Ocak 2007-Aralık 2009 aralığındaki mevcut verileri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Ocak Aralık 2011 tarihleri arasında incelenen toplam 2 izolatın 6 (%19) sı Candida albicans, 26 (%81) sı non-albicans Candida lar ( 22 C.parapsilosis, 2 C.glabrata ve 1 er C.dublinensis ve C.kefyr ) idi. Ocak 2007-Aralık 2009 tarihleri arasında toplam 1 hastanın kan kültüründe Candida spp. izole edilmişti. Bu hastaların 10 (% 2) u C.albicans, 21 (%68) i C.non-albicans (17 C.parapsilosis, 2 C.famata, 1 er C.glabrata ve C.kefyr) idi izolatlarımızın antifungal duyarlılık oranlarına baktığımızda C.albicans izolatlarımızın tamamının flukonazol, caspofungin, vorikonazol, amfoterisin B ve flusitozin'e duyarlı olduğu; C.non-albicans izolatlarımızın tamamının caspofungin, vorikonazol ve amfoterisin B'ye duyarlı olduğu, flokonazol'e %8, flusitozin'e %4 oranında direnç olduğu tespit edildi C.albicans izolatlarımızın tamamı flukonazol, vorikonazol ve amfoterisin B'ye hassas; C.non-albicans izolatlarımızın tamamı flukonazol ve vorikonazol'e hassas iken amfoterisin B'ye %10 oranında dirençli idi. İncelenen zaman aralığında son iki yılda, önceki yıllık döneme göre C.non-albicans oranlarında belirgin artış olduğu görüldü. C.parapsilosis in %85 oranla non-albicans Candida lar içinde ilk sırayı aldığı tespit edildi. P06 Dr. Sebahat Çeken Başlık: Kemik iliği Transplantasyon Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Etkenlerinin Dört Yıllık Antimikrobiyal Direncinin Değerlendirilmesi Yazarlar: Gülşen İskender - Dr A. Y. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği - (BSA), Sabahat Çeken - Dr A. Y. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, M. Cihat Oğan - Dr A. Y. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, A.İ.Emre Tekgündüz - Dr A. Y. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Fevzi Altuntaş - Dr A. Y. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Mustafa Ertek - Dr A. Y. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Amaç: Kemik İliği Transplantasyon (KİT) ünitesinde takip edilen hastaların dört yıllık( )süreçte hastane enfeksiyonlarından en sık izole edilen mikroorganizmalar antimikrobiyal direnç oranları yıllar içinde değişim açısından incelendi Materyal ve Metod: Ocak Aralık 201 tarihleri arasında hastanemiz KİT ünitesinde takip edilen hastalarda hastane enfeksiyonu etkeni olarak en sık izole edilen mikroorganizmalar çalışmaya dahil edildi. Etkenler kan, idrar, abse, vücut sıvısı gibi materyallerden üretildi. İzole edilen mikroorganizmaların tanımlamasında ve duyarlılık testlerinde konvansiyonel yöntemler ve Vitek-2 tam otomatize (Biomerieux.Fransa) sistemi kullanıldı Bulgular:

9 KİT ünitesinde dört yıllık süreçte Gram negatif bakterilerden en sık E. coli, Klebsiella spp., Acinetobacter spp., Gram pozitiflerden en sık koagülaz negatif stafilokoklar, enterokoklar ve S. aureus izole edilmiştir. KİT ünitesinde en sık izlole edilen Gram negatif etken her 4 yıl için de E. Coli iken son 2 yılda Klebsiella spp sayısı artış göstermektedir. E. Coli ve Klebsiella spp. suşlarında genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) oranları yıllar içinde hafif bir artış göstermekle beraber % 50 leri geçmemiştir. E.coli suşlarında 2011 de % 6.6 oranında karbapenemaz direnci saptanırken diğer yıllarda bu direnç görülmemiştir.bu süreçte klebsiellalarda karbapenemaz direnci saptanmamıştır. E.coli ve klebsiella suşlarında Piperasilin- tazobaktamın direnci yıllar içinde fazla değişkenlik göstermemiştir ( en fazla %41.6). Siprofloksasin direnci ise özellikle E. Coli de oldukça yüksek bulunmuştur.az sayıda olan Acinetobacter suşlarımızda kolistin ve tigesiklin direnci saptanmamıştır. Gram pozitif etkenlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan koagülaz negatif stafilokokların oxasisilin direncinin 2010 da %88 iken 201 te %64.2 ye düşmüş olduğu dikkat çekmiştir. Enterokok suşlarında vankomisin direnci saptanmamıştır. Etken mikroorganizmaların antimikrobiyal direnç oranlarının yıllara göre dağılımı Tablo-1 ve Tablo-2 de gösterilmiştir. Hastanemiz KİT ünitesinde izole edilen hastane enfeksiyonu etkenlerinin direnç oranlarında yıllar içinde değişiklikler olmakla beraber MRKNS sayısının azalmış olması, son 2 yılda karbapenemaz pozitif Gram negatif etkenlerin görülmemesi ve enterokok suşlarında vankomisin direncinin olmaması sevindiricidir.

10 P07 Dr. Sebahat Çeken Başlık: Hematoloji Servisinde Hastane Enfeksiyonu Etkenlerinin Dört Yıllık Antimikrobiyal Direncinin Değerlendirilmesi Yazarlar: Sabahat Çeken - Dr A. Y. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Gülşen İskender - Dr A. Y. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği - (BSA), M. Cihat Oğan - Dr A. Y. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Sinem Civriz Bozdağ - Dr A. Y. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Fevzi Altuntaş - Dr A. Y. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Mustafa Ertek - Dr A. Y. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Amaç: Hematoloji servisinde takip edilen hastaların hastane enfeksiyonlarından en sık izole edilen mikroorganizmalar dört yıllık( )süreçte antimikrobiyal direnç oranları açısından incelendi. Materyal ve Metod: Ocak Aralık 201 tarihleri arasında hastanemiz Hematoloji servisinde hastane enfeksiyonu tanısı konan (CDC kriterlerine göre) hastalardan en sık izole edilen mikroorganizmalar çalışmaya dahil edildi. Etkenler hastalardan alınan klinik örneklerden üretildi. İzole edilen mikroorganizmaların tanımlamasında konvansiyonel yöntemler ve Vitek-2 tam otomatize (Biomerieux.Fransa) sistemi kullanıldı. Duyarlılık testleri CLSI kriterlerine uygun olarak yapıldı. Bulgular: Hematoloji servisinde dört yıllık süreçte etken dağılımına baktığımızda 2011 yılı dışında Gram negatif etkenlerin ön planda olduğu görülmektedir. Gram negatif bakterilerden en sık E. coli, Acinetobacter spp ve Klebsiella spp., Gram pozitiflerden en sık koagülaz negatif stafilokoklar, enterokoklar ve S. aureus izole edilmiştir. ESBL oranları yıllar içinde artarak 201 yılında E. Coli de %51,5, Klebsiella spp. de %81,8 oranına ulaşmıştır. Karbapenemaz direnci E. Coli suşlarında saptanmazken, klebsiella suşlarında az sayıda olsa da tespit edilmiştir. Acinetobacter suşlarında karbapenemaz pozitif olanların oranı son iki yılda azalmışt, kolistin direnci ise saptanmamıştır. Piperasilin- tazobaktamın direnci E.coli de bu süreçte %40 ın altında seyretmiştir. Gram pozitif etkenlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan koagülaz negatif stafilokokların oxasisilin direncinin 2010 da %96,7 iken 201 te %7, e düşmüştür. Enterokok suşlarında vankomisin direnci saptanmamıştır. Etken mikroorganizmaların antimikrobiyal direnç oranlarının yıllara göre dağılımı Tablo-1 ve Tablo-2 de gösterilmiştir. Hastanemiz Hematoloji servisinde izole edilen hastane enfeksiyonu etkenlerinin direnç oranlarında yıllar içinde değişiklikler olmakla beraber MRKNS sayısının azalmış olması, karbapenemaz pozitif Gram negatif etkenlerin az sayıda olması ve enterokok suşlarında vankomisin direncinin saptanmaması olumlu sonuçlar olarak değerlendirilmiştir.

11

12 P08 Dr. Burcu Deniz Başlık: HEMATOLOJİK HASTALARI BEKLEYEN RİSK: TRANSFÜZYONLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR Yazarlar: BİRSEN MUTLU - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kl.Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD - (BSA), BURCU DENİZ - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kl.Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD, SEDA KABUKCU - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kl.Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Amaç: Bilinen ilk kan transfüzyonu 00 yıl kadar önce yapılmış olup, yaklaşık 70 yıldır destek tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Kan ve kan ürünü transfüzyonuna bağlı başta hepatit virüsleri ile HIV1/2 olmak üzere viral, parazitik, bakteriyel ve fungal birçok enfeksiyon etkeni bulaşı olabilmektedir. Bu çalışmada hastanemiz erişkin hematoloji kliniğinde yatan hastalar, transfüzyon ile sık bulaşabilecek etkenler açısından incelendi. Çok sayıda kan ve kan ürünü alan hastalarda posttransfüzyonel enfeksiyonlara ve korunma yollarına dikkat çekmek amaçlandı. Materyal ve Metod: Çalışmaya Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi erişkin hematoloji kliniğinde Ocak Aralık 201 tarihlerinde yatırılarak izlenen 4 hasta alındı. Dosya kayıtları ve tetkik sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, altta yatan hastalıkları, yatış süreleri, yatışının ilk günü ve kan transfüzyonları sonrasında istenen Hbs Ag, Anti Hbs, Anti-HCV, Anti-HIV 1/2, sifiliz test sonuçları incelenerek kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 4 hastanın 199 u (%59.5) kadın, 15 i (%40.5) erkekti. Hastaların primer tanıları sırasıyla 15 i (%40.4) AML, 44 ü (%1.1), Multıple Myeloma, 6 sı (%10.7) ALL, 1 ü (%1.1) Non Hodgkın Lenfoma, 1 ü (%1.1) T Hücreli Lenfoma,,11 i(%.2) Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma, 82 si (%24.5) diğer tanılarla( KML,KLL, B Hücreli Lenfoma, anemi tetkik) idi. Hastaların hastanede ortalama yatış süreleri 2.6 gün (bir gün) idi. 275 (%82.) hastaya en az bir kez kan ve kan ürünü transfüzyonu yapılmıştı. Hastalara 1517 si (%5.2) eritrosit süspansiyonu, 1611 i (%7.4),aferez trombosit süspansiyonu, 984 ü(%22.8) taze donmuş plazma, 188 i (%4.6) trombosit süspansiyonu, beşi (%0.1) tam kan olmak üzere toplamda 405 ünite kan ve kan ürünü transfüzyonu yapılmış olduğu görüldü. Hastanemiz kan bankasına başvuran kan bağışçısının Hbs Ag pozitiflik oranı %0.57 (n:96), Anti-HCV pozitiflik oranı %0.25 (n:4) idi. Anti-HIV 1/2 pozitifliği ve RPR pozitifliği saptanmadı.

13 Hastaların yapılan kan transfüzyonları öncesi bakılan Hbs Ag testinde pozitiflik oranı %.8 (n:1), Anti Hbs testinde pozitiflik oranı %41. (n:18), Anti-HCV pozitiflik oranı %0.8 (n:) idi. Anti-HIV 1/2 ve RPR pozitifliği saptanmadı. Kan transfüzyonları sonrasında Hbs Ag pozitiflik oranı %.8 (n:1), Anti HBs pozitiflik oranı %45.5 (n:152), Anti-HCV pozitiflik oranı %0.8 (n:) idi. Anti-HIV1/2 pozitifliği ve RPR pozitifliği saptanmadı. Tüm HBV serolojik testleri negatif olan hastalara yatış süreleri içinde HBV aşı şemasının uygun dozlarının yapılması sağlandığı görüldü. Posttransfüzyonel akut bakteriyel ve viral enfeksiyon olgusunun bildirilmediği saptandı. Sonuç: Çok sayıda mikroorganizma; özellikle de HBV, HCV ve HIV1/2 hastaya kan ve kan ürünleri ile bulaşabilir. Transfüzyonlara bağlı enfeksiyöz komplikasyonlardan korunma önlemleri; uygun bağışçı seçimini, tarama test işlemlerini ve alınan kan ürünlerinin hazırlanması sırasında kontaminasyonunun engellenmesini ve duyarlı olduğu etkene karşı aktif bağişıklamayı kapsar. Hastanemiz kan bankasından bağışçı sorgulanması, yüksek duyarlılıklı serolojik testlerin kullanılması, kan ürünlerinin işlenmesinin, saklanmasının, hastaya transfüzyonunun optimizasyonu ile güvenli kan ve kan ürünü sağlanmaktadır. Ek olarak klinikte lökosit filtrelerinin kullanılması ile posttransfüzyonel enfeksiyonlara son bir yılda hematoloji servisinde yatan hastalarda rastlanmamıştır. Bu tip bulaşma risklerini minumuma indirgemek ve transfüzyonun enfeksiyöz komplikasyonlarından kaçınmak için sözü geçen aşamalar uygulanmalıdır Bu çalışmada gösterilmiştir ki güvenli kan ve kan ürünlerinin temini ile hastalar transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlardan korunarak primer tedavilerine destek sağlanabilmektedirler. HEMATOLOJİK HASTALARI BEKLEYEN RİSK: TRANSFÜZYONLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR Amaç: Bilinen ilk kan transfüzyonu 00 yıl kadar önce yapılmış olup, yaklaşık 70 yıldır destek tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Kan ve kan ürünü transfüzyonuna bağlı başta hepatit virüsleri ile HIV1/2 olmak üzere viral, parazitik, bakteriyel ve fungal birçok enfeksiyon etkeni bulaşı olabilmektedir. Bu çalışmada hastanemiz erişkin hematoloji kliniğinde yatan hastalar, transfüzyon ile sık bulaşabilecek etkenler açısından incelendi. Çok sayıda kan ve kan ürünü alan hastalarda posttransfüzyonel enfeksiyonlara ve korunma yollarına dikkat çekmek amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi erişkin hematoloji kliniğinde Ocak Aralık 201 tarihlerinde yatırılarak izlenen 4 hasta alındı. Dosya kayıtları ve tetkik sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, altta yatan hastalıkları, yatış süreleri, yatışının ilk günü ve kan transfüzyonları sonrasında istenen Hbs Ag, Anti Hbs, Anti-HCV, Anti-HIV 1/2, sifiliz test sonuçları incelenerek kaydedildi.

14 Bulgular: Çalışmaya alınan 4 hastanın 199 u (%59.5) kadın, 15 i (%40.5) erkekti. Hastaların primer tanıları sırasıyla 15 i (%40.4) AML, 44 ü (%1.1), Multıple Myeloma, 6 sı (%10.7) ALL, 1 ü (%1.1) Non Hodgkın Lenfoma, 1 ü (%1.1) T Hücreli Lenfoma,,11 i(%.2) Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma, 82 si (%24.5) diğer tanılarla( KML,KLL, B Hücreli Lenfoma, anemi tetkik) idi. Hastaların hastanede ortalama yatış süreleri 2.6 gün (bir gün) idi. 275 (%82.) hastaya en az bir kez kan ve kan ürünü transfüzyonu yapılmıştı. Hastalara 1517 si (%5.2) eritrosit süspansiyonu, 1611 i (%7.4),aferez trombosit süspansiyonu, 984 ü(%22.8) taze donmuş plazma, 188 i (%4.6) trombosit süspansiyonu, beşi (%0.1) tam kan olmak üzere toplamda 405 ünite kan ve kan ürünü transfüzyonu yapılmış olduğu görüldü. Hastanemiz kan bankasına 201 yılında başvuran kan bağışçısının Hbs Ag pozitiflik oranı %0.57 (n:96), Anti-HCV pozitiflik oranı %0.25 (n:4) idi. Anti-HIV 1/2 pozitifliği ve RPR pozitifliği saptanmamıştı. Hastaların yapılan kan transfüzyonları öncesi bakılan Hbs Ag testinde pozitiflik oranı %.8 (n:1), Anti Hbs testinde pozitiflik oranı %41. (n:18), Anti-HCV pozitiflik oranı %0.8 (n:) idi. Anti-HIV 1/2 ve RPR pozitifliği saptanmadı. Kan transfüzyonları sonrasında Hbs Ag pozitiflik oranı %.8 (n:1), Anti HBs pozitiflik oranı %45.5 (n:152), Anti-HCV pozitiflik oranı %0.8 (n:) idi. Anti-HIV1/2 pozitifliği ve RPR pozitifliği saptanmadı. Tüm HBV serolojik testleri negatif olan hastalara yatış süreleri içinde HBV aşı şemasının uygun dozlarının yapılması sağlandığı görüldü. Posttransfüzyonel akut bakteriyel ve viral enfeksiyon olgusunun bildirilmediği saptandı. Sonuç: Çok sayıda mikroorganizma; özellikle de HBV, HCV ve HIV1/2 hastaya kan ve kan ürünleri ile bulaşabilir. Transfüzyonlara bağlı enfeksiyöz komplikasyonlardan korunma önlemleri; uygun bağışçı seçimini, tarama test işlemlerini ve alınan kan ürünlerinin hazırlanması sırasında kontaminasyonunun engellenmesini ve duyarlı olduğu etkene karşı aktif bağişıklamayı kapsar. Bağışçı seçilirken sorgulamanın gizlilik esasına dayanarak,açık ve anlaşılır şekilde yapılması bazı enfeksiyonları edinme açısından risk taşıyan kişilerin saptanmasında önemli rol oynamaktadır. Tarama testleri;bahsedilen mikroorganizmaların çoğunu belirleyecek nitelikte olmakla birlikte bu testlerin klinik kullanımında bazı yetersizlikler vardır. HIV1/2, HBV, HCV gibi enfeksiyon etkenlerinin pencere döneminde antikor titrelerinin serumda saptanması mümkün olmadığından, bulaş riski bu dönem için söz konusudur. Bu nedenle tarama testleri ile birlikte bağışçıdan alınacak anamnez en uygun korunma yöntemidir. Hastanemiz kan bankasından bağışçı sorgulanması, yüksek duyarlılıklı serolojik testlerin kullanılması, kan ürünlerinin işlenmesinin, saklanmasının, hastaya transfüzyonunun optimizasyonu ile güvenli kan ve kan

15 ürünü sağlanmaktadır. Ek olarak klinikte lökosit filtrelerinin kullanılması ile posttransfüzyonel enfeksiyonlara son bir yılda hematoloji servisinde yatan hastalarda rastlanmamıştır. Bu tip bulaşma risklerini minumuma indirgemek ve transfüzyonun enfeksiyöz komplikasyonlarından kaçınmak için sözü geçen aşamalar uygulanmalıdır Bu çalışmada gösterilmiştir ki güvenli kan ve kan ürünlerinin temini ile hastalara transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlardan korunarak primer tedavilerine destek sağlanabilmektedirler. P09 Dr. Yasemin Çağ Başlık: Hematolojik Maligniteli Hastada Gelişen Primer Kutanöz Aspergillus Niger İnfeksiyonu Yazarlar: Yasemin Çağ - Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği İstanbul - (BSA), Güven Yılmaz - Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği İstanbul, Emine Gültürk - Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği İstanbul, Demet Hacıseyitoğlu - Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı İstanbul, Şeymanur Sağlam - Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği İstanbul, Serdar Özer - Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği İstanbul Amaç: Kutanöz Aspergillus infeksiyonları sıklıkla disssemine infeksiyona sekonder ortaya çıkmakla beraber nadiren primer olarak da ortaya çıkabilmektedir. Primer kütanöz aspergilloziste en sık etken A.fumigatus ve A.flavus'dur, ancak nadiren Aspergillus niger ile infeksiyon olguları da bildirilmiştir. Bu çalışmada hematolojik maligniteli bir hastada gelişen primer kutanöz Aspergillus niger infeksiyonu sunulmuştur. Materyal ve Metod: 64 yaşında kadın hasta. 8 yıl önce KLL tanısı almış. 6 kür FCR tedavisi sonrası remisyonda izlenen hastada 201 yılında İmmun Trombositopeni nedeni ile siklosporin, mıkofenalat mofetil ve aralıklı prednizolon tedavilerini almış. Takiplerinde KLL den Transforme Diffüz Büyük B Hücreli Non hodgkin Lenfoma tanısı alan hasta ilk kür kemoterapi(kt) uygulanması için yatırıldı. KT (R-CHOP) sonrası 5. günde 8. C ateşi olan hastanın fizik muayenesinde burun sağ kanadı vestibül girişinde siyah renkli kurutlu etrafı eritematöz granülasyon dokusuyla çevrili 1x1 cm çaplı lezyon dışında özellik yoktu. Laboratuvar incelemesinde WBC:200/mm Nötrofil:0/mm CRP:271mg/L PCT:4.51ng/ml olan hastaya kan ve idrar kültürleri alındıktan sonra febril nötropeni ve olası fungal enfeksiyon açısından empirik olarak piperasilin-tazobactam(ptz) 4x4,5 gr iv lipozomal amfoterisin B 1xmg/kg iv tedavi başlandı. Yapılan kulak burun boğaz muayenesinde lezyonun intranasal uzanım göstermediği görüldü. Bilateral gözlerde ağrı tarif eden hastanın çekilen rinoorbital

16 MR ında ve torax HRCT de özellik saptanmadı. Lezyondan exizyonel biyopsi ile örnek alınarak non spesifik ve fungal kültürleri yapıldı. (Resim'de lezyonun eksizyonel biyopsi sonrası görüntüsü görülmektedir) Ateşleri devam eden hastanın tedavisinin üçüncü gününde iki kan kültüründe Pseudomonas Aeruginosa (PTZ orta duyarlı) üremesi üzerine PTZ stoplanarak imipenem 4x500mm iv tedaviye geçildi. Tedavinin 5. gününde ateşleri normale dönen hastanın burun kanadında ki lezyonunundan alınan doku örneği kültüründe. günde Aspergillus niger üredi, direk mikroskopik incelemede mantar hifleri görüldü. Yumuşak dokuda Aspergillus enfeksiyonu tanısıyla hastanın antifungal tedavisi vorikanazol 2x6 mg/kg iv yükleme sonrası 2x4 mg iv idame tedavi olarak değiştirildi. Takiplerinde ateş yüksekliği olmayan hasta 10. günde nötropeniden çıktı. CRP (75mg/L) ve PCT (0.8ng/ml) değerleri gerileyen hasta İmipenem ve iv antifungal tedavisi 14. güne tamamlanarak, vorikonazol tb 2x1 tedavisi ile taburcu edildi. Poliklinik takibinde olan hastanın antifungal tedavinin 21. gününde burundaki lezyonunun kısmi doku kaybı ile tama yakın gerilediği gözlemlendi. İnvazif fungal enfeksiyon tespit edilmedi. Takibinin 1. ayında 2. kür KT sonrası gelişen solunum yetmezliği nedeniyle, yoğun bakım ünitesine yatırılan hasta,. gününde kaybedildi. Bulgular: İmmun yetmezlikli hastalarda ciltte siyah eskarı çevreleyen eritematöz lezyon varlığında Aspergillus enfeksiyonları mutlaka akla getirilmelidir. P010 Dr. Hande Berk Başlık: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğindeki Enfeksiyonların Değerlendirilmesi Yazarlar: Hande Berk - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği - (BSA), Nefise Öztoprak - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Filiz Kızılateş - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,Derya Seyman - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,Erdal Kurtoğlu - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği Amaç: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) erişkin hematoloji kliniğinde takip edilen hastalarda gelişen enfeksiyon tipleri, izole edilen patojenlerin dağılımı ve antimikrobiyal direnç profilleri irdelendi. Materyal ve Metod: AEAH erişkin hematoloji kliniğindeki hematolojik maligniteli hastalarda, Ocak 2012-Aralık 201 tarihleri arasında gelişen enfeksiyon atakları Ulusal Hastane Enfeksiyonları Ağı verileri doğrultusunda retrospektif incelendi. Bulgular: Hematolojik malignite tanısı olan 41 hastada 69 enfeksiyon atağı gözlendi. Hastaların yaş ortalaması ±5 yıl ve %75.6 sı erkekti ve 201 yıllarında en sık gözlenen enfeksiyonlar primer bakteremi ve pnömoni idi (Tablo1) yılında toplam 24, 201 yılında ise 45 etken saptandı. Her iki yılda da en sık izole

17 edilen enfeksiyon etkenleri Gram-negatif bakterilerdi (Tablo2). Gram-negatif bakteriler arasında 2012 yılında en sık gözlenen etken Escherichia coli (9/15) iken, 201 yılında Klebsiella sp. (16/) oldu. Ayrıca 2012 yılında Klebsiella sp. izolatlarında karbapenem direnci, Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üretimi ve kinolon direnci gözlenmezken, 201 yılında 4 izolatta karbapenem direnci, 1 izolatta GSBL üretimi ve 1 izolatta kinolon direnci saptandı (p<0.05). E.coli izolatlarında GSBL üreten bakteri sayısı 2012 ve 201 yıllarında sırasıyla 2 ve 4, kinolona dirençli bakteri sayısı 1 idi. Pseudomonas aeruginosa suş sayısı 201 yılında 1 den e yükselirken tüm izolatlar karbapeneme duyarlıydı. Her iki yılda da Acinetobacter sp. yalnız birer adet izole edildi ve tüm izolatlar karbapeneme dirençliydi. Çalışmamızda Gram-negatif bakterilere benzer şekilde Gram-pozitif bakteri sayılarında da yıllar içerisinde artış oldu (sırasıyla 7/24, 11/45). En sık izole edilen Gram-pozitif bakteriler; 2012 yılında koagülaz negatif stafilokok (KNS) (/7), 201 yılında ise KNS (5/11) ve Staphylococcus aures (5/11) idi yılında KNS lerde metisilin direnci gözlenmezken, 201 yılında KNS izolatlarının ünde metisilin direnci tespit edildi (p<0.05). 201 yılında S.aureus izolat sayısı 1 den 5 e yükseldi ve tüm izolatlar metisiline duyarlıydı. Grampozitif bakterilerde enterokoklar dahil olmak üzere her iki yılda da vankomisin direnci saptanmadı. Çalışmamızda Candida sp. sadece primer bakteremilerde etken olarak saptandı yılında 2, 201 yılında 1 Candida sp. izole edildi. Sonuç: Enfeksiyonlar hematolojik maligniteli hastalarda mortalite ve morbiditenin en önemli nedenidir. Sürekli ve aktif sürveyans ile bakteriyel epidemiyolojik verilerin takibi empirik antibiyotik seçimine yön veren hayat kurtarıcı bir yaklaşımdır. Sonuç olarak çalışma verilerimiz incelendiğinde yıllar içinde direnç profillerinde artış olduğu görülmektedir. Özellikle K. pneumoniae izolatlarındaki karbapenem direnci dikkat çekicidir. Anahtar Sözcükler: Enfeksiyon etkenleri, bakteriyel direnç, hematolojik malignite Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğindeki Enfeksiyonların Değerlendirilmesi Hande Berk, Nefise Öztoprak, Filiz Kızılateş, Derya Seyman Amaç: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) erişkin hematoloji kliniğinde takip edilen hastalarda gelişen enfeksiyon tipleri, izole edilen patojenlerin dağılımı ve antimikrobiyal direnç profilleri irdelendi. Yöntem: AEAH erişkin hematoloji kliniğindeki hematolojik maligniteli hastalarda, Ocak 2012-Aralık 201 tarihleri arasında gelişen enfeksiyon atakları Ulusal Hastane Enfeksiyonları Ağı verileri doğrultusunda retrospektif incelendi. Bulgular: Hematolojik malignite tanısı olan 41 hastada 69 enfeksiyon atağı gözlendi. Hastaların yaş ortalaması ±5 yıl ve %75.6 sı erkekti ve 201 yıllarında en sık gözlenen enfeksiyonlar primer bakteremi ve pnömoni idi (Tablo1) yılında toplam 24, 201 yılında ise 45 etken saptandı. Her iki yılda da en sık izole edilen enfeksiyon etkenleri Gram-negatif bakterilerdi (Tablo2). Gram-negatif bakteriler arasında 2012 yılında en sık gözlenen etken Escherichia coli (9/15) iken, 201 yılında Klebsiella sp. (16/) oldu. Ayrıca 2012 yılında Klebsiella sp. izolatlarında karbapenem direnci, Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üretimi ve kinolon direnci gözlenmezken, 201 yılında 4 izolatta karbapenem direnci, 1 izolatta GSBL üretimi ve 1 izolatta kinolon direnci saptandı (p<0.05). E.coli izolatlarında GSBL üreten bakteri sayısı 2012 ve 201 yıllarında sırasıyla 2 ve 4, kinolona dirençli bakteri sayısı 1 idi. Pseudomonas aeruginosa suş sayısı 201 yılında 1 den e yükselirken tüm izolatlar karbapeneme duyarlıydı. Her iki yılda da Acinetobacter sp. yalnız birer adet izole edildi ve tüm izolatlar karbapeneme dirençliydi.

18 Çalışmamızda Gram-negatif bakterilere benzer şekilde Gram-pozitif bakteri sayılarında da yıllar içerisinde artış oldu (sırasıyla 7/24, 11/45). En sık izole edilen Gram-pozitif bakteriler; 2012 yılında koagülaz negatif stafilokok (KNS) (/7), 201 yılında ise KNS (5/11) ve Staphylococcus aures (5/11) idi yılında KNS lerde metisilin direnci gözlenmezken, 201 yılında KNS izolatlarının ünde metisilin direnci tespit edildi (p<0.05). 201 yılında S.aureus izolat sayısı 1 den 5 e yükseldi ve tüm izolatlar metisiline duyarlıydı. Grampozitif bakterilerde enterokoklar dahil olmak üzere her iki yılda da vankomisin direnci saptanmadı. Çalışmamızda Candida sp. sadece primer bakteremilerde etken olarak saptandı yılında 2, 201 yılında 1 Candida sp. izole edildi. Sonuç: Enfeksiyonlar hematolojik maligniteli hastalarda mortalite ve morbiditenin en önemli nedenidir. Sürekli ve aktif sürveyans ile bakteriyel epidemiyolojik verilerin takibi empirik antibiyotik seçimine yön veren hayat kurtarıcı bir yaklaşımdır. Sonuç olarak çalışma verilerimiz incelendiğinde yıllar içinde direnç profillerinde artış olduğu görülmektedir. Özellikle K. pneumoniae izolatlarındaki karbapenem direnci dikkat çekicidir. Anahtar Sözcükler: Enfeksiyon etkenleri, bakteriyel direnç, hematolojik malignite Tablo 1: Enfeksiyonlara göre etkenlerin yıllara göre dağılımı Enfeksiyon Etken ÜSE E. coli - 2 Enterococcus sp. 1 - Klebsiella sp. 1 - Toplam 2 (%8.)* 2 (%4.4)* Acinetobacter sp. 1 1 E. coli 1 1 Pnömoni Klebsiella sp. 1 6 Pseudomonas sp. 1 1 Diğer Gram-negatifler 1 1 Toplam 5(%20.8)* 10 (%22.2)* Sekonder bakteremi Primer bakteremi K.pneumoniae 0 1 (%2.2)* E. coli 8 5 Klebsiella sp. 1 9

19 Enterobacter sp. - 2 Pseudomonas sp. - 2 Diğer Gram-negatifler - 2 Gram-negatif Toplam 9(%7.5)* 20(%44.4)* KNS 5 S. aureus 1 5 Diğer Gram-pozitifler 2 - Enterococcus sp. - 1 Gram-pozitif Toplam 6(%25)* 11(%24.4)* Candida sp. 2(%8.)* 1 (%2.2)* Toplam 17(%70.8)* 2(%71.1)* Toplam etken sayısı *Toplam etken sayısına göre yüzdesi Tablo 2: Tüm enfeksiyon etkenlerinin yıllara göre dağılımı P değeri Gram-negatif bakteriler 15 (%62.5) (%7) Klebsiella sp. (%12.0) 16 (%5.6) Karbapeneme dirençli 0 ( %40 ) 4 <0.05 GSBL pozitif 0 ( %6.2 ) 1 <0.05 Kinolona dirençli 0 ( %6.2 ) 1 <0.05 E. coli 9 (%6.0) 8 (%17.8) GSBL pozitif ( %11.1 ) 2 ( %50 ( 4 Kinolona dirençli ( %11.1 ) 1 ( %12.5 ) 1 Pseudomonas sp. 1 (%4.1) (%6.6) Karbapeneme dirençli ( %100 ) 1 0 Acinetobacter sp. 1 (%4.0) 1 (%2.2)

20 Karbapeneme dirençli ( 1(%100 ( 1(%100 Enterobacter sp. 0 2 (%4.4) Diğer Gram-negatifler 1 (%4.1) (%6.6) Gram-pozitif bakteriler 7 (%29.1) 11 (%24.4) KNS (%12.5) 5 (%11.1) Metisiline dirençli KNS 0 (%60) <0.05 S. aureus 1 (%4.1) 5 (%11.2) Enterococcus sp. 1 (%4.1) 1 (%2.2) Diğer Gram-pozitifler 2 (%8.) 0 Candida sp. 2 (%8.) 1 (%2.2) Toplam Etkenlerin kendi içindeki yüzdesi P011 Dr. İlker İnanç Balkan Başlık: Hematolojik Onkoloji Birimlerinde Karbapenem dirençli Klebsiella kolonizasyonu taraması ve sağ-kalıma katkısı Yazarlar: İlker İnanç Balkan - İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, Gökhan Aygün - İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, Halis Mustafayev - İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD - (BSA), Mücahit Yemişen - İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, Mert Kuşkucu - İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji AD, Bilgül Mete - İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, Ayşe Salihoğlu - İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD, Şeniz Öngören - İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD, Teoman Soysal - İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD, Tuğrul Elverdi - İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD, Neşe Saltoğlu - İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, Reşat Özaras - İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, Fehmi Tabak - İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD Recep Öztürk - İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER posterler Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları P-001 Safiye Aşcı 1, Rabin Saba 2, Şirin Elmi 3, Zeynep Tuncel 4, Murat

Detaylı

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.8786 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

Clinical Infectious Diseases

Clinical Infectious Diseases iii. ESBLs: Consider CID 15 Şubat 2011 Cilt 52 Supp 4 s. e56-e93 tıpkıbasımıdır. Clinical Infectious Diseases Türkçe Tıpkıbasım Kanserli Nötropenik Hastalarda Antimikrobiyal Ajanların Kullanımına İlişkin

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER PRESENTATIONS 49 POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS p 0 Vaka raporu: Akcİğer metastazını taklit eden İnfeksİyöz orjinli nodüler görünüm Atila Kara, Hasan Yeter, Serpil Öcal, Kezban Özmen, Ebru

Detaylı

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster relerinin kemik iliğini infiltre etmesi, paraproteinlerin kanda ve idrarda artışı görülür. Gelişen osteoporoza bağlı kemik ağrıları veya kırıkları, eritrosit sedimantasyon hızında belirgin artma, serum

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ (UZMANLIK TEZİ) TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 73 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI PS-1 BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI M. Bakır SAYĞAN, Fatih OCAK, İsmail CEYHAN, Salih CESUR, Gülnur TARHAN,

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans

Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans DERLEME/REVIEW Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans Definition of Hospital-Acquired Pneumonia, Healthcare-Associated Pneumonia,

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Poster Bildirileri Akut Lösemiler Bildiri: 49 Poster No: P00 YAŞLI (60 YAŞ ÜZERİ) AKUT MİYELOBLASTİK LÖSE- MİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ SİTOZİN ARABİNO- ZİD İLE İDAME TEDAVİSİ Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü,

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı

Önleme ve TedaviEndoftalmi

Önleme ve TedaviEndoftalmi Önleme ve TedaviEndoftalmi Katarakt Cerrahisi Sonrası Endoftalminin Önlenmesi ve Tedavisi için ESCRS Rehberleri Veriler, Tartışmalı Konular ve Sonuçlar Peter Barry Luis Cordovés Susanne Gardner Katarakt

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 54 POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS P 0 Ağır pnömonili hastalarda Procalcıtonın ve APACHE-II düzeylerinin yoğun bakım yatış süresi ve mortalitesi ile ilişkisi

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ: Betül Tavil, Günay

Detaylı

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE İMİPENEM DİRENÇLİ İZOLATLARIN GENOTİPLEMESİ

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE İMİPENEM DİRENÇLİ İZOLATLARIN GENOTİPLEMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Müşerref TATMAN-OTKUN HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK

Detaylı

Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar

Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3(2): 41-45 ISSN:2146-6696 Derleme Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar Infection Risks and Frequent Infections in Solid

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 2012 DÜZENLEME KURULU

HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 2012 DÜZENLEME KURULU HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 01 DÜZENLEME KURULU TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Sercan Ulusoy Genel Sekreter Dr. Serhat Ünal Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Semih

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri EPİLEPSİ HASTALARINDA EVLENME DURUMU Esen Akbel, Tuba Arpağ, Şahide Eda Artuç, Hatice Damla Atalay, Özlem Kurtkaya. AMAÇ: Epilepsi doğumdan itibaren hayatın

Detaylı

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ:

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ: kapsamına alındı. Hastaların dosya ve kayıtları incelenerek, yaş, cinsiyet, klinik teşhis, yapılan tedavi, Hb, Hct, eritrosit sayısı kaydedildi. Eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC) ilgili formüller yardımı

Detaylı

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org -75- PS-0 DİYABETE DİRENÇLİ NOR FARELERİN PANKREAS VE KARACİĞERLERİNDE YÜKSEK GLUT EKSPRESYONU, DİYABETİK AJAN STREPTOZOTOSİNE KARŞI AŞIRI DUYARLILIK NEDENİDİR Sevim Kahraman, Gülsüm Özlem Elpek, Çiğdem

Detaylı

HEMŞİRE SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİLER

HEMŞİRE SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİLER -87- HPB-0 DİYABETLİ HASTALARDA YAYGIN İNSÜLİN KULLANIM HATALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Rabia Akca Sivas Numune Hastanesi, Sivas GİRİŞ VE AMAÇ: Diyabetli hastalarda yaygın insülin

Detaylı

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, İstanbul Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) çok yüksek

Detaylı

Sözel Bildiriler Oral Presentations

Sözel Bildiriler Oral Presentations Oral Presentations 1 S-01 [Kabul:Sözlü] [Acil Pediatri] Ventiküloperitoneal şantlı çocuklarda klinik skorlama disfonksiyonu belirler mi? Merve Tosyalı, Tahir Atik, Bahar Özdemir**, Tuncer Tarhan*, Eylem

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı