Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı"

Transkript

1 Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı Semra BİLAÇEROĞLU*, Güngör ŞAHİN*, Ziya KUMCUOĞLU**, Hüdaver ALPER***, Emel ÇELİKTEN*, Kunter PERİM* * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, ** İzmir Tomografi Merkezi, *** Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR ÖZET Bu çalışma, torasik tüberküloz (Tbc) şüpheli olgularda toraks bilgisayarlı tomografisinin (BT), Tbc tanısı ve aktivitesinin belirlenmesindeki yararlılığını araştırmak amacıyla prospektif olarak planlandı. Balgam veya nazotrakeal aspirat yaymasında asido-alkalo rezistan basil (ARB) homojenizasyon ile en az 3 kez negatif ve göğüs radyografisindeki lezyonların aktivitesi belirlenemeyen, torasik Tbc şüpheli olgular çalışmaya alındı. Hastaların tümünde konvansiyonel toraks BT çekildi ve deneyimli 2 radyolog tarafından lezyonun paterni ve segmental lokalizasyonu, en büyük olasılıkla düşünülen tanı, Tbc ve nontbc hastalık ayrımı ve Tbc aktivitesi açısından değerlendirildi. Aktif ve inaktif lezyonlar birlikte ise, olgu aktif Tbc olarak kaydedildi. Çalışma 125 olgu ile yürütüldü. Bunların 60 ı aktif ve 33 ü inaktif Tbc, 17 si akciğer kanseri, 14 ü pnömoni, 1 i komplike kist hidatik olarak kanıtlandı. Aktif Tbc li 60 olgunun %86.6 sı, inaktif Tbc li 33 olgunun %90.9 u BT ile doğru olarak değerlendirildi. Tbc de, toraks BT nin sensitivitesi %91.3, spesifisitesi %81.2, ayırıcı tanıda doğruluğu %88.8, aktivitede doğruluğu %88.1 olarak bulundu. Sonuç olarak, bakteriyolojik veya histolojik olarak tanısı geciken torasik Tbc şüpheli olgularda, Tbc tanısı ve aktivitesini belirlemede, toraks BT nin sensitivite, spesifisite ve doğruluğu yüksek bir tanı yöntemi olduğu kanısına varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Torasik tüberküloz, bilgisayarlı tomografi, tanı. SUMMARY Diagnostic Utility of Computed Tomography in Thoracic Tuberculosis This study was prospectively designed to investigate the utility of thoracic computed tomography (CT) in determining the diagnosis and activity of the disease in cases suspected of thoracic tuberculosis (Tbc). The cases of suspected thoracic Tbc with at least three acid-fast bacilli-negative smears of sputum or nasotracheal aspirate and with lesions of undetermined activity on chest radiogram were enrolled in the study. Conventional thoracic CT scans were obtained in all of the patients and were assessed by two experienced radiologists regarding the pattern and segmental localization of the lesions, diagnosis of highest possibility, differentiation of Tbc and nontbc disease, and assessment of Tbc activity. If active and inactive lesions were concurrently present, the case was considered as active Tbc. The study was carried out with 125 cases. Of these, 60 were confirmed to be active and 33 to be inactive Tbc, 17: lung cancer, 14: pneumonia and 1: complicated hydatid cyst. By CT, 86.6% of 60 cases of active Tbc and 90.9% of 33 cases of inactive Tbc were assessed accurately. In Tbc, the sensitivity of CT was found to be 91.3%, the specificity: 81.2%, accuracy in differential diagnosis: 88.8%, and accuracy in de- 444

2 Bilaçeroğlu S, Şahin G, Kumcuoğlu Z, Alper H, Çelikten E, Perim K. termining activity: 88.1%. In conclusion, in the cases suspected of thoracic Tbc with delayed bacteriologic or histologic diagnosis, thoracic CT is a highly sensitive, specific and accurate diagnostic method. Key Words: Thoracic tuberculosis, computed tomography, diagnosis. Tüberküloz (Tbc) kontrolünün sağlanmasında erken tanı ve tedavi önem taşır. Yapılan araştırmalar aktif akciğer Tbc li olguların %2-5 inde balgam direkt bakı ve kültürlerinde Mycobacterium tuberculosis in saptanamadığını göstermiştir ve Tbc nin kesin tanısı için M. tuberculosis in 3-6 haftalık bir sürede kültürde üretilmesi gerekmektedir. Bu durum tanı, tedavi ve temaslı kişilerin muayenelerinde önemli gecikmelere neden olmaktadır (1,2). Bactec yöntemiyle M. tuberculosis in ayrımı ve adlandırılması 2-3 haftaya, ilaç duyarlılık testleri de 5-7 güne indirilebilmiştir. Fakat maliyeti daha yüksek olan bu yöntem ancak gelişmiş ülkelerde yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Klinik örneklerde mikobakteriyel antijenlerin immünolojik yöntemlerle saptanması (RIA, ELISA), mikobakterilere özgü DNA veya RNA baz sıralarının nükleik asit problarıyla tanımlanması, ELISA yöntemiyle serolojik tanı, gaz/sıvı kromotografisi ve kitle spektroskopisi ile mikobakterilerin komponentlerinin saptanması, araştırma safhasında olan yeni tanı yöntemleridir. Son yıllarda geliştirilen, ileri teknoloji gerektiren ve Tbc nin hızlı tanısını sağlayabilen bu yöntemler hem çok pahalıdır, hem de her merkezde uygulanması mümkün değildir (3). Histolojik veya bakteriyolojik olarak materyal sağlanamayan ya da sağlansa da tanı konamayan olgularda, yukarıda bahsedilen nedenlerle, akciğer Tbc tanısı ve aktivitesinin değerlendirilmesinde radyolojik yöntemler önem kazanmıştır. Standart akciğer radyografisi ve konvansiyonel tomografiyle akciğer Tbc sinin tanısında genel olarak yeterli bulgular elde edilebilmesine rağmen, erken dönem miliyer lezyonlar, minimal eksüdatif veya fibroprodüktif lezyonlar gözden kaçabilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ise, süperpozisyonu ortadan kaldırarak, Tbc tanısı ve aktivitesinin tayininde konvansiyonel grafilere üstünlük sağlamaktadır. Göğüs grafisinde görülmesi zor olan subplevral, apikal, sinüslere komşu ve mediasten arkasında kalan lezyonlar, toraks BT ile daha iyi değerlendirilir (4,5). BT, aynı zamanda, lezyonun lokalizasyonunu belirlemede, plevral/parankimal kaynaklı olduğunun ayırt edilmesinde, kalsifikasyon ve kavitasyonların değerlendirilmesinde üstün bir tanı yöntemidir. Noninvaziv bir yöntemdir, tanıya varabilmek için bekleme süresi yoktur; yeni geliştirilen hızlı tanı yöntemlerine göre daha ucuz olup daha çok merkezde uygulanabilir (6-8). Torasik Tbc li hastaların çoğunda, Tbc tanısında BT ye gerek duyulmaz. Bakteriyolojik veya histolojik olarak Tbc tanısı konamayan ancak radyografik olarak Tbc şüpheli olgular, klinik, bakteriyolojik ve/veya histolojik olarak Tbc yi akla getiren ancak konvansiyonel radyografisi normal olgular, sebebi açıklanamayan ateşi olan hastalar, tipik miliyer lezyonları olmayan ancak klinik olarak şüphe edilen hastalarda BT tanıda yardımcı olabilir (8). Tüberkülom/malign nodül ayrımında: Nodülün boyutlarını, konfigürasyonunu, dansitesini, kavitasyon ve kalsifikasyon gösterip göstermediğini, kalsifikasyon paternini değerlendirmede yararlıdır (9). Aynı zamanda alınacak biyopsi türü, yeri ve yönteminin belirlenmesinde de kullanılır (8). Özellikle bronşiektazilerin değerlendirilmesinde, akciğer radyografisinden çok daha üstün bir tanı yöntemi olan BT, inaktif ve aktif Tbc de daha sık izlenebilen farklı nitelik ve yoğunluktaki lezyonların değerlendirilmesi ile aktivite kararında klinik kanıya destek olabilir (10). Bu çalışmanın amacı, torasik Tbc şüpheli olgularda, toraks BT nin Tbc tanısı ve aktivitesinin belirlenmesindeki yararlılığını araştırmaktır. MATERYAL ve METOD Çalışmaya, Mayıs 1994 ile Eylül 1997 yılları arasında hastanemizde yatan, balgam veya nazotrakeal aspirat yaymasında asido-alkalo rezistan basil (ARB) homojenizasyon ile en az 3 kez negatif ve akciğer radyografisindeki lezyonların aktivitesi belirlenemeyen torasik Tbc şüpheli 163 olgu alındı. Olguların 38 i çalışmadan çıkarıldı. Bunlardan 445

3 Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı 17 si bakteriyolojik/histolojik olarak Tbc kanıtı olmayan, 21 i ise takipleri yetersiz olgulardı. Kalan 125 olgunun sonuçları değerlendirildi. Hastaların tümünde toraks BT çekildi. Göğüs radyografisi ile toraks BT arasındaki sürenin 10 günden daha az olmasına özen gösterildi. Toraks BT kesitleri, Toshiba HQ 600 cihazı ile elde edildi mm lik kolimasyon, 120 kv-100 ma, saniye kesit süresi, 512 x 512 matriks ve yumuşak doku, akciğer parankim pencereleri kullanıldı. Kesitler cm 2 lik kesit alanı ile elde edildi. Vasküler yapı ve lenf bezi ayrımı için kontrastlı, parankim, plevra ve toraks duvarı için kontrastsız BT kullanıldı. BT ler deneyimli 2 radyolog tarafından değerlendirildi. Radyologlara olguların sadece yaşı, cinsiyeti ve şikayetleri bildirildi ve beraberinde akciğer radyografisi verildi. BT de saptanan lezyonlar segmental lokalizasyon ve patern yanısıra, kavite, bronkojenik/miliyer yayılım, plevral efüzyon/kalınlaşma, lenfadenomegali, tüberkülom, bronşiektazi ve diğer sekel lezyonlar açısından incelendi. Ayrıca, lezyonlar, Tbc veya non-tbc hastalık varlığı açısından da değerlendirildi ve en yüksek olasılıkla düşünülen tek tanı belirtildi. Tbc olarak düşünülen olgulardaki lezyonlar, aktif veya inaktif olarak değerlendirildi; aktif ve inaktif lezyonlar birlikte ise, aktif Tbc olarak kaydedildi. Tanı ve aktivite konusunda radyologlar arasında fikir ayrılığı olduğunda, sonuçta her 2 radyoloğun birlikte tartışarak elde ettikleri ortak konsensus kararı dikkate alındı. Bütün olgularda HIV araştırıldı. Aktif torasik Tbc li olguların BT bulgularını yorumlamada kullanılan terimler şunlardır (Tablo 1) (8,11-17): Sentrlobüler nodül veya dallanan lineer yapılar: Sekonder pulmoner lobüllerde terminal veya respiratuar bronşiyollerle ilişkili, plevra veya interlobüler septadan 2 mm den daha fazla uzaklıkla ayrılan, 1-3 mm çaplı, sınırları keskin lezyonlardır. Asiner nodül: Sekonder pulmoner lobüllerde, 4-10 mm çaplı, iyi sınırlanamayan nodüllerdir; birleşerek konsolidasyonu oluştururlar. Miliyer nodül: 1-3 mm çaplı, bilateral, simetrik yayılımlı mikronodüller sentrlobüler alan, interlobüler septa ve subplevral alanlarda difüz şekilde izlenir. Nodül: 1-2 cm çapındaki genellikle yuvarlak lezyonlar. Kitle: 2 cm den daha büyük, genellikle yuvarlak lezyonlar. Kavite (tek/multipl): Sıklıkla diğer bronkojenik yayım bulguları ile birlikte ya da tüberkülom içinde izlenebilir. Konsolidasyon (lobüler, subsegmental, segmental, lober): Asiner nodüllerin birleşmesiyle oluşan sahalardır (> 10 mm). Bronş duvar kalınlaşması: Aktif ve inaktif Tbc de de bulunabilir, eşlik eden lezyonların niteliği ile birlikte değerlendirilir. Lenfadenopati: Kısa çapı 10 mm den büyük hiler veya mediastinal lenf bezleri. Buzlu cam manzarası: Genellikle aktif Tbc bulgusudur, ancak inaktif Tbc de de izlenebilir. Plörezi: Plevrada nodüler ya da düzgün, plak tarzında kalınlaşma veya plevral sıvı. İnaktif torasik Tbc li olgularda BT bulgularını yorumlamada kullanılan tanımlayıcı terimler de Tablo 1 de gösterilmiştir (11,12,14). Şu kriterlerden en az birinin varlığında aktif Tbc tanısı kanıtlanmış kabul edildi: 1. Alınan balgam, nazotrakeal aspirat, bronş aspiratı, bronkoalveoler lavaj veya biyopsi örneklerinin M. tuberculosis için yapılan kültürlerinde üreme saptanması, 2. Biyopsi örneklerinde kazeifikasyon gösteren granülomatöz inflamasyonun gösterilmesi, 3. Şüphe edilen diğer tüm tanılar klinik, laboratuvar, radyolojik olarak ve/veya uygun tedavi ile dışlandıktan sonra, yapılan anti-tbc tedaviye klinik ve radyolojik olarak belirgin düzeyde olumlu yanıt alınması. Tüm Tbc şüpheli olgular 6 ay süre ile klinik, radyolojik ve bakteriyolojik olarak takip edildi. Ayda bir kontrol posteroanterior akciğer radyogramı (gerekiyorsa lateral grafi ile birlikte) çekildi, bal- 446

4 Bilaçeroğlu S, Şahin G, Kumcuoğlu Z, Alper H, Çelikten E, Perim K. Tablo 1. Torasik tüberkülozda BT bulguları (8,11-17). Primer tüberküloz Lober konsolidasyonla birlikte hiler veya Aktif mediastinal adenopati Postprimer tüberküloz Aktif İnaktif Miliyer tüberküloz Tüberküloma Plevral tutulum Sentrlobüler nodül ve dallanan lineer yapılar Asiner nodül Konsolidasyon Kavite Bronşiyal duvar kalınlaşması Buzlu cam görünümü İrregüler çizgiler Parankimal bantlar Kalsifikasyon Bronkovasküler distorsiyon Bronşiektazi Periskatrisiyel amfizem Plevral kalınlaşma/çekinti 1-3 mm çapında bilateral yaygın nodüllerle birlikte retiküler dansite artımı Düşük attenüasyonlu nodül veya kitle lezyonu (satellit nodüller ve nodülde kavitasyon bulunabilir) Sıklıkla plevral sıvı Plevrada sıvı ile birlikte veya tek başına nodüler/düzgün kalınlaşma gam veya nazotrakeal aspirat ARB yayma (homojenizasyon) ve kültürü yapıldı. Alınan örnek yaymasında ARB bakısı için Ziehl-Neelsen boyama tekniği, M. tuberculosis kültürü için ise Löwenstein-Jensen besiyeri kullanıldı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi, Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezi, İstatistiksel Danışma Bölümü nde, Ki-kare testi ve Fisher ın tam olasılık testi (Fisher s Exact Test) kullanılarak yapıldı. Doğru pozitif (DP); kesin tanısı Tbc olan olguların BT ile Tbc olarak değerlendirilmesi, doğru negatif (DN); kesin nontbc tanılı olguların BT ile nontbc olarak değerlendirilmesi, yanlış pozitif (YP); kesin nontbc tanılıların BT ile Tbc olarak hatalı sınıflanması, yanlış negatif (YN); kesin Tbc tanılıların BT ile nontbc olarak hatalı sınıflaması için kullanıldı. Doğruluk= (DP + DN)/(DP + DN + YP + YN), sensitivite= DP/(DP + YN), spesifite= DN/(DN + YP) formülleri ile hesaplandı. BULGULAR Çalışmaya alınan 125 olgunun 60 ı aktif Tbc, 33 ü inaktif Tbc, 17 si akciğer kanseri, 14 ü pnömoni, 1 i komplike kist hidatik olarak kanıtlandı. Torasik Tbc tanısı alan 93 olgunun 77 si erkek, 16 sı kadın olup yaş ortalaması ± yıl (yaş aralığı: yıl) idi. Aktif Tbc li olgularda kesin tanı veren yöntemler Tablo 2 de verilmiştir. Değerlendirilen 125 olgunun tümü HIV (-) bulundu; hiçbirinde atipik mikobakteri saptanmadı. Sadece 7 olguda, aktif Tbc ye eşlik eden hastalık saptandı (diabetes mellitus: 6, kronik renal yetmezlik: 1). Akciğer kanseri olarak kanıtlanan 17 olgunun 3 ü BT ile Tbc olarak değerlendirildi. Yanlış pozi- 447

5 Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı Tablo 2. Aktif torasik tüberkülozlu olgularda (n= 60) tanıyı kesinleştiren tanı yöntemleri. ARB kültür Plevra TBB Anti-Tbc tedavi ile Skalen lenf bezi Mediastinoskopik pozitifliği biyopsisi n (%) radyolojik regresyon biyopsisi lenf bezi biyopsisi n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 50 (83.3) 4 (6.6) 2 (3.3) 2 (3.3) 1 (1.6) 1 (1.6) Balg: 26 (43.3) Br. asp: 14 (23.3) BAL: 10 (16.7) n (%): Olgu sayısı (yüzde), ARB: Asido alkalo rezistan basil, Balg: Balgam, Br. asp: Bronş aspirasyon sıvısı, BAL: Bronkoalveoler lavaj sıvısı, TBB: Transbronşiyal akciğer biyopsisi, Anti-Tbc: Antitüberküloz. tif olarak değerlendirilen bu olgulardan 1 inin BT sinde sağ alt lob süperior segmentte kavite ve infiltrasyon, diğerinde sağ alt lob süperior segmentte kavite ile birlikte sağ alt lob posterior segmentte konsolidasyon mevcuttu. Üçüncü olgunun BT sinde ise, sol üst lob apikoposterior segmentte asiner nodüller ve konsolidasyon mevcut olup bronkoskopisinde endobronşiyal kitle saptandı. Her 3 olgu da, epidermoid akciğer kanseri olarak kanıtlandı. Pnömoni olarak kanıtlanan 14 olgunun 3 ü BT ile Tbc olarak değerlendirildi. Bu olgulardan 1 inin BT sinde sağ üst lob posterior, diğerinde sağ üst lob anterior ve posterior, 3. olguda ise sol üst lob apikoposterior segmentte asiner nodüller ve küçük konsolidasyon sahaları vardı. Bu olgularda nonspesifik antibiyotik tedavisi ile tam rezolüsyon izlendi (Tablo 3 ve 4). Aktif Tbc olarak kanıtlanan olgulardan, BT ile pnömoni olarak değerlendirilen 6 sının BT sinde Tbc için tipik lokalizasyon göstermeyen (orta, alt loblar ve üst lob anterior segmentlerde) konsolidasyon bulguları vardı. Bilateral miliyer lezyonları bulunan 1 olguda, BT ile sarkoidoz tanısı konmasına karşılık, skalen lenf bezi biyopsisi ile Tbc kesin tanısı kondu ve anti-tbc tedavi ile 3 ayda belirgin regresyon izlendi. Diğer 1 olgu ise, BT ile üst ve ön mediastende 7 x 5 cm çapında mediastinal yapılara invaze kitle lezyonu (lenfoma?) olarak değerlendirilmesine karşılık, mediastinoskopik lenf bezi biyopsisiyle Tbc olarak kanıtlandı (Tablo 4). BT nin Tbc için doğru negatif bulunduğu 26 olgudan klinik ve akciğer radyografisindeki bulgularla miliyer Tbc şüphesi bulunan 1 inde, BT ile lenfanjitis karsinomatoza tanısı kondu ve transbronşiyal akciğer biyopsisi ile bronşiyoalveoler karsinom saptandı. Akciğer radyografisinde sağ alt zonda parakardiyak alanda kavite ve asiner nodüller saptanan Tbc şüpheli diğer bir olgu, BT ile perfore kist hidatik olarak değerlendirilmiş olup, komplike kist hidatik olarak kanıtlandı. Pnömoni veya akciğer kanseri tanısı kanıtlanan, kalan 24 olgudaki lezyonlar, sağ veya sol üst zon ya da alt lob süperior segmente yerleşmiş asiner nodüller, konsolidasyon, kaviter lezyon, periferik nodül/kitle ve/veya plevral sıvı/kalınlaşma paternindeydi (Tablo 3 ve 4). Aktif Tbc li 60 olgunun 52 (%86.6) si, inaktif Tbc li 33 olgunun 30 (%90.9) u BT ile doğru olarak değerlendirildi. BT ile nontbc hastalık olarak değerlendirilen 8 Tbc li olgunun aktifliği ve aktif olarak değerlendirilen 3 Tbc li olgunun inaktifliği bakteriyolojik ve radyolojik olarak kanıtlandı. Sonuçta, Tbc olarak kanıtlanan toplam 93 olgu- Tablo 3. Nontüberküloz hastalık olarak kanıtlanan olguların (n= 32) BT ile değerlendirilmesi. Akciğer kanseri Pnömoni Kist hidatik BT (+) BT (-) BT (+) BT (-) BT (+) BT (-) BT (+): BT ile doğru tanı konulan olgu sayısı (Tbc için doğru negatif) BT (-): BT ile doğru tanı konulamayan olgu sayısı (Tbc için yanlış pozitif) 448

6 Bilaçeroğlu S, Şahin G, Kumcuoğlu Z, Alper H, Çelikten E, Perim K. Tablo 4. Çalışmaya alınan tüm olguların (n= 125) tüberküloz açısından BT ile değerlendirilmesi-bt nin yararlılığı. D (+) oranı D (-) Y (+) Y (-) Doğru aktif Doğru inaktif Ayırıcı tanıda Tbc (sensitivite) oranı sayısı sayısı Tbc oranı Tbc oranı doğruluk oranı aktivitesinde spesifisite (n= 6) (n= 8) doğruluk oranı 6* 85/93 26/32 3* 1*** 52/60 30/33 111/125 82/93 (%91.3) (%81.2) 3** 1**** (%86.6) (%90.9) (%88.8) (%88.1) D (+): Doğru pozitif, D (-): Doğru negatif, Y (+): Yanlış pozitif, Y (-): Yanlış negatif, Tbc: Tüberküloz, n= Olgu sayısı, (*): Pnömoni, (**): Akciğer kanseri, (***): Sarkoidoz, (****): Lenfoma. dan, BT ile Tbc olarak değerlendirilmiş 85 (%91.3) i içinden sadece 3 ünde tanısal doğruluğa rağmen aktivite bilinememiştir. BT nin Tbc yi saptamadaki sensitivitesi %91.3, spesifitesi %81.2, ayırıcı tanıda doğruluğu %88.8, aktivitede doğruluğu %88.1 olarak bulundu (Tablo 4). Torasik Tbc li olgularda en sık rastlanan semptomlar öksürük, balgam çıkarma, hemoptizi ve ateş ( C) idi (Tablo 5). İnaktif Tbc li olgularda dispne istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulundu (p= ). Hem aktif hem inaktif Tbc li olgularda diğer hiçbir semptom, tek başına istatistiksel olarak anlamlı oranlara ulaşmadı (p> 0.05). Akciğer Tbc li olgularda en sık lokalizasyon, sağ üst lob apikal (%80), sağ üst lob posterior (%68), sol üst lob apikoposterior (%65), sol alt lob süperior (%38) ve sağ alt lob süperior segmentte (%35) saptandı. Aktif Tbc li olgularda en sık asiner nodül (%68.3), konsolidasyon (%61.7) ve kavite (%60.0) izlendi, yüksek rezolüsyonlu BT (YRBT) ile yüksek oranda izlenen sentrlobüler nodül ve dallanan lineer yapılar ise daha az oranda (%15.0) saptandı (Tablo 6) (Resim 1-6). Göğüs radyografisinde sadece 2 olguda plevral efüzyonla uyumlu görüntü olmasına karşılık, BT ile 7 olguda daha (toplam 9) plevral efüzyon saptandı (Resim 4-6). Akciğer radyografisinde kavite saptanamayan 21 olguda ise, BT de kavite saptandı (Resim 5,6). Kavite saptayabilmesi açısından, toraks BT, akciğer radyografisine göre daha duyarlı bulundu (p= ). Toraks BT de kavite ve asiner nodül ve/veya konsolidasyon görünümü ile kültürde ARB müspetliği arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p< 0.05). İnaktif Tbc olarak değerlendirilen 33 olgu, daha önceden geçirilmiş torasik Tbc öyküsü olan, balgam, nazotrakeal aspirasyon, bronş aspirasyonu veya bronkoalveoler lavaj ARB yayma ve kültürleri negatif olan hastalardı. Bu olguların 6 ay süre ile, her ay çekilen kontrol akciğer radyografilerinde lezyonlarda değişiklik izlenmedi. Bu 6 aylık süre içerisinde, ayda 1 alınan balgam/nazotrakeal aspirasyon materyalinin ARB yayma ve kültürleri negatif olarak saptandı. En sık izle- Tablo 5. Torasik tüberkülozlu olgularda (n= 93) saptanan semptomlar. Semptomlar Hasta sayısı % Öksürük ve balgam çıkarma Hemoptizi Ateş Dispne Zayıflama Gece terlemesi Göğüs ağrısı

7 Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı Tablo 6. Aktif torasik tüberküloz saptanan olguların (n= 60) BT bulguları. Bulgular Hasta sayısı % Asiner nodüller Konsolidasyon Kavite Sentrlobüler nodül ve dallanan lineer yapılar Plörezi Nodül Bronşiektazi Bronşiyal duvar kalınlaşması İrregüler çizgiler Parankimal bantlar Plevral kalınlaşma veya çekinti Kalsifiye lenfadenopati Parankimal kalsifikasyon Lenfadenopati (hiler/mediastinal) Kitle Buzlu cam görünümü Miliyer nodüller nen inaktif Tbc bulguları; parankimal bantlar (%90.9), irregüler çizgiler (%87.8), bronkovasküler distorsiyon (%78.7) ve bronşiektazi (%72.7) idi (Tablo 7) (Resim 1-6). Toraks BT de saptanan parankimal bantlar, irregüler çizgiler, bronkovasküler distorsiyon, bronşiektazi, plevral kalınlaşma veya çekinti, parankimal kalsifikasyon ve/veya periskatrisiyel amfizem ile kültürde ARB negatifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p< 0.05). TARTIŞMA Torasik Tbc de BT bulguları konusunda çok sayıda yayın olmasına karşılık, Tbc tanısı ve aktivitesini belirlemede BT nin doğruluğu konusunda çalışma azdır (4,11). Prospektif bir çalışmada, AIDS li olmayan aktif torasik Tbc li 89 olgunun 71 (%80) inde ve inaktif 57 olgunun 51 (%89) inde, BT ile doğru tanı ve aktivite kararı verilebilmiştir (12). Bizim çalışmamızda da, benzer şekilde 60 aktif Tbc li olgunun 52 (%86.6) sinde ve 33 inaktif olgunun 30 (%90.9) unda, BT ile doğru tanı ve aktivite belirlenebilmiştir. Bronkojenik yayılımın akciğer radyogramındaki bulgularından biri de, 5-8 mm çapında sınırları belirsiz asiner paterndir. Terminal veya respiratuar bronşiyollerin çevresinde bir inflamasyon odağı sonucu oluşan intralobüler peribronşiyoler nodülün, Kohn porları yoluyla direkt ekstansiyonu sonucunda, bir asinüs büyüklüğüne ulaşarak oluşturduğu asiner nodüller, komşu alveollerin duvarlarını da etkilemektedir (13,18). Sentrlobüler nodüllerin ise, respiratuar bronşiyoller çevresinde lokalize olduğu patolojik olarak demonstre edilmiş ve YRBT ile radyografik olarak da gösterilmiştir (19). Im ve arkadaşları, bronkojenik yayılımın erken YRBT bulgularının 2-4 mm büyüklüğünde sentrlobüler nodül ve dallanan lineer yapılar olduğunu ve bu sentrlobüler lezyonların terminal veya respiratuar bronşiyollerin içerisinde veya çevresindeki solid kazeöz materyalden oluştuğunu göstermişlerdir (13). Aktif Tbc lezyonları içinde buzlu cam görünümü de olabileceği, ancak hiçbir zaman kesin aktivite kriteri olmadığı gösterilmiştir. Ayrıca, lobüler konsolidasyon alanlarında, santralde kazeifikasyon nekrozu, periferde ise nonspesifik inflamasyon oluştuğu belirtilmiştir (12,13). 450

8 Bilaçeroğlu S, Şahin G, Kumcuoğlu Z, Alper H, Çelikten E, Perim K. Tablo 7. İnaktif torasik tüberkülozlu olgularda (n= 33) BT bulguları. Bulgular Hasta sayısı % Parankimal bantlar İrregüler çizgiler Bronkovasküler distorsiyon Bronşiektazi Plevral kalınlaşma veya çekinti Parankimal kalsifikasyon Periskatrisiyel amfizem Bronşiyal duvar kalınlaşması Kalsifiye hiler/mediastinal lenfadenopati Asiner nodüller Kavite Nodül (1-2 cm) Konsolidasyon Kitle Sentrlobüler nodül ve dallanan lineer yapılar Resim 1. Beş yıl önce akciğer Tbc si geçirdiği bilinen, o döneme ait toraks BT leri bulunan ve reaktivasyonu kanıtlanan bir olgunun toraks BT sinde, sağ üst lopta hacim kaybı ile birlikte pnömonik konsolidasyon ve bazılarının içinde hava-sıvı seviyeleri bulunan kaviteler, sol üst lopta iki kavite yanısıra kompensatuar hiperinflasyon, irregüler çizgiler, parankimal bantlar, bronkovasküler distorsiyon, periskatrisiyel amfizem ve posteriorda subsegmental atelektazi izleniyor. Soldaki lezyonlar, 5 yıl önce tedavi sonrası çekilen BT de de vardır ve değişiklik göstermemektedir, sağdaki kaviteler ve konsolidasyon ise yeni oluşmuştur. Resim 2. Resim 1 de tanımlanan olgunun akciğer alt loplarından geçen BT kesitinde, sağda posterior yerleşimli, hava-sıvı seviyesi gösteren dev kavite, kaviteye komşu alanda yaygın sentrlobüler nodüller ve dallanan lineer yapılar ile arka mediastene bitişik konsolidasyon sahası, anteriorda asiner nodüller ve küçük konsolidasyon alanları ile birlikte plevraya uzanan kaba parankimal bant, solda posterior yerleşimli sentrlobüler nodüller ve tek tük asiner nodüller, iki küçük kavite ve subplevral büller izleniyor. Sağdaki konsolidasyon alanları ve parankimal bant ile soldaki büller dışında, bilateral tüm lezyonlar yeni oluşmuştur. İmmünitesi baskılanmış ve diyabetli olguların da alındığı, 71 aktif Tbc li olgunun %62 sinde nodüler opasite (asiner nodül, lobüler veya yama tarzı lezyonlar), %33 ünde konsolidasyon, %31 inde kavite saptanan yabancı bir çalışmaya karşın, yurdumuzda yapılmış çalışmalarda, BT ile akci- 451

9 Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı Resim 3. Yedi yıl önce akciğer Tbc si geçiren ve hastanemizde yatarak tedavi gören bir olgunun reaktivasyon nedeniyle ikinci kez yatışında çekilen BT sinde, sağ üst lopta birbirine bitişik iki kavite, subsegmental atelektazi sahası, periskatrisiyel amfizem, irregüler çizgiler, parankimal bantlar ve bronkovasküler distorsiyon, solda sentrlobüler nodüller ve dallanan lineer yapılar ile tek tük asiner nodüller görülüyor. Olgunun 7 yıl önce tedavi sonrası çekilmiş BT si ile yeni BT si karşılaştırıldığında, sağdaki lezyonların değişiklik göstermediği ancak soldakilerin yeni ortaya çıktığı dikkati çekmiştir. Resim 5. Resim 3 ve 4 te bahsedilen olgunun BT sinde sağ alt lopta atelektazi, atelektazi alanı içinde kaviteler ve konsolidasyon, sağ plevral sıvı, orta lopta parankimal bantlar ve tek tük sentrlobüler nodüller yanısıra vasküler yapılarda azalma, solda lingula ve alt lopta sentrlobüler nodüller, lingulada parankimal bant ve asiner nodüller görülüyor. Sağdaki konsolidasyon ve kaviteler ile soldaki sentrlobüler nodüller yenidir. Resim 4. Resim 3 teki olgunun daha alt BT kesitlerinde, sağ alt lop süperior segmentte atelektazi sahası ve komşuluğunda sentrlobüler nodüller, sağ plevral sıvı (mediasten kesitinde konfirme edilmiştir) ile atelektazi komşuluğundaki akciğer parankiminde vasküler yapılarda azalma, sol üst lopta yaygın sentrlobüler, tek tük asiner nodüller, sol alt lop süperior segmentte asiner nodül ve tek tük sentrlobüler nodüller izleniyor. Sağdaki lezyonlar, 7 yıl önceki BT dekilerle aynıdır, soldakiler yenidir. Resim 6. Resim 3-5 teki olgunun sağ alt lop bazal segmentinde atelektazi sahası içinde kaviteler, konsolidasyon ve bronşiektazi, orta lopta vasküler yapılarda azalma, tek tük asiner ve sentrlobüler nodüller, solda lingulada sentrlobüler nodüller, tek tük asiner nodüller dikkati çekiyor. Sağdaki konsolidasyon, kaviteler ve soldaki sentrlobüler nodüller dışındaki lezyonlar 7 yıl önceki BT de de vardır. ğer Tbc li olguların % ünde asiner nodüller, %63-85 inde konsolidasyon ve %52-68 inde kavite saptanmıştır (14,16,20,21). Çalışmamızda da, yurdumuzdaki diğer sonuçlarla uyumlu olarak, 60 aktif Tbc li olguda asiner nodüller %68.3, konsolidasyon %61.7, kaviteler %60.0 oranında saptandı. Ülkemizdeki sonuçlarda kavite ve konsolidasyon oranlarının yüksekliği, çalışmaya alınan hasta gruplarında immün yetersizliği olan veya immünitesi baskılanmış (özellikle AIDS li) olguların hiç bulunmaması veya daha az olmasına bağlanabilir (8,10). Aktif 452

10 Bilaçeroğlu S, Şahin G, Kumcuoğlu Z, Alper H, Çelikten E, Perim K. Tbc li 6 diabetes mellitus ve 1 renal yetmezlikli olgumuzda, dikkat çekici bir patern dominansı/azlığı izlemedik. Geniş serili çalışmalar, aktif akciğer Tbc li olgularda YRBT ile, sentrlobüler nodül ve dallanan yapıların %90-95, asiner nodüllerin %61-69, kavitelerin %36-58, konsolidasyonun %41-62 oranında olduğunu göstermiştir (12-14). Görüldüğü gibi YRBT ile yapılan çalışmalarda akciğer Tbc nin erken bronkojenik yayılım bulgularından biri olan sentrlobüler nodül ve dallanan lineer yapılar en yüksek oranda saptanmıştır. Konvansiyonel BT ye oranla YRBT ile daha iyi saptanabilen sentrlobüler nodül veya dallanan lineer yapıları, çalışmamızda standart toraks BT ile %15.0 oranında saptadık. Çalışmamızda, aktif akciğer Tbc nin en sık üç BT bulgusu olarak asiner nodül, konsolidasyon ve kavite izlendi. Sentrlobüler nodül, asiner nodül ve daha ileri dönemde ortaya çıkan konsolidasyon bronkojenik yayılımın tipik BT bulgularıdır. BT ile daha iyi değerlendirilebilen kavite ise, özellikle sentrlobüler ve asiner nodüllerle birlikte olduğunda, aktivitenin en önemli radyolojik bulgularından biridir (11). Ancak, sentrlobüler ve asiner nodüller ile kavitenin aktif Tbc için spesifik olmadığı unutulmamalıdır, stabil ve inaktif Tbc olgularında da saptanabilirler (5,8,12). Tbc lezyonları nekroz gelişmeden iyileşirse sekel bırakmayabilir. Genellikle akciğer parankim alanlarında küçülme ile birlikte fibrotik bir skarın gelişmesi ve kalsifikasyonla sonuçlanır (10). Oluşan bu skarlar bronkovasküler yapıların distorsiyonuna, irregüler fibrotik bantlara ve irregüler küçük nodüler dansiteler ile bunların etrafında periskatrisiyel amfizeme neden olur (5,9,12). Im ve arkadaşları daha çok kavite bölgelerinin iyileşmesinin skatrisiyel değişikliklerin oluşmasına neden olduğunu göstermişlerdir. Akciğer Tbc li olguların başlangıçtaki BT bulgularını ve anti-tbc tedavi sonrasında kontrol BT bulgularını inceleyen bu araştırmacılar, fibrotik bantlar, bronkovasküler distorsiyon, amfizem ve bronşiektazinin giderek artış gösterdiğini saptamışlar, 15 ay sonra yapılan kontrollerde ise sentrlobüler nodüller, asiner nodüller, konsolidasyon ve kavitenin genellikle hastaların çoğunluğunda kaybolduğunu, ancak bazılarında sadece azaldığını göstermişlerdir (13). İnaktif Tbc de, sentrlobüler ve asiner nodüller ile kavitelerin bir grup hastada tamamen kaybolmayıp, oran olarak azaldığı başka araştırmalarda da izlenmiştir (5,8,12). İnaktif akciğer Tbc li olgularda irregüler çizgiler (%77-100), sentrlobüler nodüller (%0-95), bronkovasküler distorsiyon (%89-94), parankimal bantlar (%46-87), bronşiektazi (%70-86), periskatrisiyel amfizem (%32-82), plevral kalınlaşma veya çekinti (%57-71), bronşiyal duvar kalınlaşması (%65-68), parankimal kalsifikasyon (%42-54) ve kalsifiye hiler/mediastinal lenfadenopati (%44-52) sıklıkla saptanmaktadır (5,9,12-14). Bizim çalışmamızda ise, inaktif Tbc li 33 olguda parankimal bantlar (%90.9), irregüler çizgiler (%87.8), bronkovasküler distorsiyon (%78.7), bronşiektazi (%72.7), plevral kalınlaşma veya çekinti (%60.6), parankimal kalsifikasyon (%54.5), periskatrisiyel amfizem (%51.5), bronşiyal duvar kalınlaşması (%48.4) ve kalsifiye hiler/mediastinal lenfadenopati (%48.4) sık izlendi. Asiner nodül (%36.4), kavite (%33.3), düşük attenüasyonlu tüberkülomlar (%24.2), konsolidasyon (%12.1) ve sentrlobüler nodül ve dallanan lineer yapılar (%6) ise daha az sıklıkta görüldü. Parankimal bantlar, irregüler çizgiler, bronkovasküler distorsiyon, bronşiektazi, plevral kalınlaşma veya çekinti, parankimal kalsifikasyon, periskatrisiyel amfizem, bronşiyal duvar kalınlaşması ve/veya kalsifiye hiler/mediastinal lenfadenopati görüntüleri ile kültürde ARB negatifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptamış olmamız da, bu lezyonların inaktif Tbc yi kuvvetle gösterdiğini desteklemektedir. Postprimer tüberkülozda akciğerin en sık tutulan bölgeleri üst lobların apikal ve posterior segmentleridir. Bunu alt lob süperior segmentler izler (11,15,22). Bizim çalışmamızda da en sık lokalizasyonlar; sağ üst lob apikal (%51.6), sağ üst lob posterior (%44.0), sol üst lob apikoposterior (%41.9), sol alt lob süperior (%24.7) ve sağ alt lob süperior segmentler (%22.5) idi. Diğer segment lokalizasyonları ise daha az sıklıkta görüldü. Woodring ve arkadaşları, standart akciğer radyografisi ile 90 hastanın ancak %49 unda doğru 453

11 Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı olarak Tbc tanısı koyabilmişler ve bronkojenik yayılım bulgularını %21 oranında saptayabilmişlerdir (23). Çalışmamız akciğer grafisi ve BT yi karşılaştırmayı amaçlamasa da, örnek vermek gerekirse; akciğer radyografisinde sadece 2 olguda plevral efüzyonla uyumlu görünüm olmasına karşılık, BT ile 7 olguda daha plevral sıvı saptandı. Ayrıca, akciğer radyografisinde kavite saptanamayan 21 olguda, BT ile kavite izlendi. Kavitelerin değerlendirilmesinde BT akciğer radyografisine göre, istatistiksel olarak anlamlı oranda üstün bulundu. Lee ve arkadaşları, akciğer Tbc li olgularda toraks BT nin diagnostik değerinin yüksek olduğunu, akciğer Tbc li (aktif + inaktif) 146 hastanın 133 (%91) ünün BT ile doğru olarak değerlendirildiğini ve BT nin, bu doğru pozitif 133 olgudan sadece 11 inde, aktivite konusunda yanıldığını bildirmişlerdir (12). Bizim çalışmamızda ise, torasik Tbc tanısında BT nin sensitivitesi %91.3, spesifisitesi %81.2, Tbc aktivitesini belirlemedeki doğruluğu %88.1, ayırıcı tanıdaki doğruluğu %88.8 olarak bulundu. BT, doğru pozitif 85 (aktif + inaktif) olgumuzun sadece 3 ünde, Tbc aktivitesi açısından hatalı idi. Çalışmamızda, BT ile tek başına konsolidasyon saptandığında Tbc tanısı zor olmuştur. Altı olgu daha sonra aktif akciğer Tbc olarak kanıtlanmasına karşılık, BT ile yanlış olarak pnömoni şeklinde değerlendirildi. Bu olgularda Tbc için tipik lokalizasyon göstermeyen konsolidasyon bulguları mevcuttu. Ateşle birlikte seyreden alt lob konsolidasyonları, daha çok nonspesifik bakteriyel pnömoni olarak değerlendirilmesine rağmen, bu olgularda Tbc pnömonisi de saptanabilmektedir (8,10-12). Tbc de konsolidasyon genellikle hiler veya mediastinal lenfadenopati ile birliktedir ve erişkin çağda görülmesi sık değildir (10,11). Tbc pnömonisinin, Tbc sekel bulguları veya Tbc nin diğer bronkojenik yayılım bulguları ile birlikte olması, nonspesifik antibiyotik tedavisine yanıt vermemesi ve tüberkülin testi pozitifliği de tanıda yardımcı olabilir (8,11,12). Akciğer Tbc de, özellikle parankimal lezyonla beraber endobronşiyal tutulum varsa veya Tbc, bronkojenik karsinom ile birlikte ise, Tbc tanısının konmasında zorluklar veya şüpheler ortaya çıkabilir. Tbc ye bağlı bronşiyal duvar kalınlaşması veya büyümüş lenf nodunun bronşa basısıyla atelektazi varsa, Tbc akciğer kanseri veya diğer maligniteleri taklit edebilir (12,24). Bizim çalışmamızda da, BT ile üst ve ön mediastende 7 x 5 cm çapında mediastinal yapılara invaze kitle lezyonu (lenfoma?) olarak değerlendirilen bir olgu, mediastinoskopik lenf bezi biyopsisiyle Tbc olarak kanıtlandı. Uzun süredir varolan kaba nodüllü miliyer Tbc, pulmoner metastatik karsinomla karışabildiği gibi, nodüler alanlar lenforetiküler malignite, Wegener granülomatözü veya sarkoidoz gibi granülomatöz hastalık bulgularını taklit edebilir (4,11,12). Çalışmamızda, akciğer grafisinde miliyer nodülleri olan ve ateşi zaman zaman 38 C ye kadar yükselen bir olguda, miliyer Tbc şüphesiyle çekilen toraks BT ile lenfanjitis karsinomatoza tanısı kondu ve bu lezyonlardan alınan transbronşiyal akciğer biyopsisi ile bronşiyoalveoler karsinoma kanıtlandı. Bilateral miliyer lezyonları bulunan diğer bir olguda ise, BT ile sarkoidoz tanısı konurken, skalen lenf bezi biyopsisi ve anti-tbc tedaviye alınan olumlu yanıt ile Tbc tanısı kesinleştirildi. ARB kültür sonucunu beklemek, kültürün 6-8 hafta gibi uzun bir sürede sağlanabilmesi nedeniyle tanıda gecikmeye neden olabilir. ARB si yayma (homojenizasyon) ile negatif, Tbc şüpheli olgularda, kültür sonucunu beklemeden, toraks BT ile değerlendirme Tbc tanısında yardımcı olabilir ve empirik tedaviye başlanabilir. BT, aynı zamanda hemoptizi nedenini açıklamada, Tbc yi kanser ya da diğer granülomatöz hastalıklardan ayırmada yararlı olan ve biyopsi girişimlerini yönlendirebilecek yardımcı bir yöntemdir (4,11,12). Noninvaziv bir inceleme yöntemi oluşu, tanıya varabilmek için bekleme süresinin olmayışı, yayma ya da kültür için materyal alınamayan hastalarda kullanılabilirliği, son zamanlarda geliştirilen kültür yöntemlerine göre daha fazla merkezde uygulanabilir ve daha ucuz oluşu BT nin avantajlarıdır. Klostrofobili hastalarda uygulanamayışı, konvansiyonel yayma ve kültür yöntemlerine göre daha pahalı oluşu ve sadece BT cihazının bulunduğu radyoloji merkezlerinde uygulanabilirliği dezavantajlarını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın verilerine dayanarak, bakteriyolojik veya histolojik olarak tanısı geciken torasik Tbc şüpheli olguların Tbc tanısı ve aktivitesini 454

12 Bilaçeroğlu S, Şahin G, Kumcuoğlu Z, Alper H, Çelikten E, Perim K. belirlemede, toraks BT nin sensitivitesi ve spesifisitesi yüksek bir tanı yöntemi olduğu kanısına varılmıştır. Bununla beraber Tbc tanısında esas, M. tuberculosis in kültürde üretilmesi ve/veya histolojik olarak kazeifiye granülomatöz yangının gösterilmesidir. KAYNAKLAR 1. Kim TC, Blackman RS, Heatwole AM. Acid fast-fast bacilli in sputum smears of patients with tuberculosis: Prevalence and significance of negative smears pretreatment and positive smears post-treatment. Am Rev Respir Dis 1984; 129: Levy H, Feldman C, Sacho H, et al. A reevaluation of sputum microscopy and culture in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Chest 1989; 95: Ginesu F, Pirina P, Sechi LA, et al. Microbiological diagnosis of tuberculosis: A comparison of old and new methods. J Chemother 1998; 10: Oh YH, Kim YH, Lee NJ, et al. High resolution CT appearance of miliary tuberculosis. J Comput Assist Tomogr 1994; 18: Im JG, Itoh H, Lee KS, Han MC. CT-pathology correlation of pulmonary tuberculosis. Crit Rev Diagn Imaging 1995; 36: Im JG, Itoh H, Han MC. CT of pulmonary tuberculosis. Semin Ultrasound CT MR 1995; 16: Kuhlman JE, Deutsch JH, Fishman EK, et al. CT feature of thoracic mycobacterial disease. Radio Graphics 1990; 10: Laissy JP, Cadi M, Boudiaf ZE, et al. Pulmonary tuberculosis: Computed tomography and high-resolution computed tomography paterns in patients who are either HIV-negative or HIV-seropositive. J Thorac Imaging 1998; 13: Poey C, Verhaegen F, Giron J, et al. High resolution chest CT in tuberculosis: Evolutive paterns and signs of activity. J Comput Assist Tomogr 1997; 21: Leung AN, Brauner MW, Gamsu G, et al. Pulmonary tuberculosis: Comparison of CT findings in HIV-seropositive and HIV-seronegative patients. Radiology 1996; 198: Lee KS, Im JG. CT in adults with tuberculosis of the chest: Characteristic findings and role in management. AJR 1995; 164: Im JG, Itoh H, Shim YS, et al. Pulmonary tuberculosis: CT findings early active disease and sequential change with antituberculous therapy. Radiology 1993; 186: Hatipoğlu ON, Osma E, Manisalı M, et al. High resolution computed tomographic findings in pulmonary tuberculosis. Thorax 1996; 51: Lee KS, Song KS, Lim TH, et al. Adult-onset pulmonary tuberculosis: Finding on chest radiographs and CT scans. AJR 1993; 160: Altın S, Barcan F, Morgül M ve ark. Tüberkülozda bilgisayarlı tomografi bulguları. XX. Türk Tüberküloz Kongresi Kitabı 1994: Aktoğu S, Manisalı M, Osma E, Dereli Ş. Miliyer tüberküloz: Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) ile birlikte diğer klinik bulgular. Solunum Hastalıkları 1996; 7: Itoh H, Tokunaga S, Asamota H. Radiologic-pathologic correlations of small lung nodules with special reference to peribronchiolar nodules. Am J Roentgenol 1978; 130: Murata K, Itoh H, Todo G, Kanaoka M. Centrilobular lesions of the lung: Demonstration by high-resolution CT and pathologic correlation. Radiology 1986; 161: Ikezoe J, Takeuchi N, Johkoh T, et al. CT appearance of pulmonary tuberculosis in diabetic and immunocompromised patients: Comparison with patients who had no underlying disease. AJR 1992; 159: Bozkurt N, Filiz A, Bayram M ve ark. Aktif akciğer tüberkülozunda toraks CT bulguları. XXI. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Kitabı. 1996: Bayındır Ü. Akciğer tüberkülozunun radyolojisi. Kocabaş A (editör). Tüberküloz Kliniği ve Kontrolü. Adana: Çukurova Üniversitesi Matbaası 1991: Woodring JH, Vandiviere HM, Fried AM, et al. Update: The radiographic features of pulmonary tuberculosis. AJR 1986; 146: Choe KO, Jeong HJ, Sohn HY. Tuberculous bronchial stenosis. AJR 1990; 155: Yazışma Adresi: Dr. Semra BİLAÇEROĞLU İnönü Caddesi No: 656/ , İZMİR 12 Lee KS, Hwang JW, Chung MP, et al. Utility of CT in the evalution of pulmonary tuberculosis in patients without AIDS. Chest 1996; 110:

Akciğer Tüberkülozu: Aktif ve İnaktif Hastalığın Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Akciğer Tüberkülozu: Aktif ve İnaktif Hastalığın Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Akciğer Tüberkülozu: Aktif ve İnaktif Hastalığın Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Ufuk YILMAZ *, Recep SAVAŞ **, Enver YALNIZ *, Bora KAMALI ***, Gülay UTKANER* * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Radyoloji Dersleri 1: Radyolojik Olarak Akciğer Kanserine Benzeyen Tüberküloz Olguları

Radyoloji Dersleri 1: Radyolojik Olarak Akciğer Kanserine Benzeyen Tüberküloz Olguları Radyoloji Dersleri 1: Radyolojik Olarak Akciğer Kanserine Benzeyen Tüberküloz Olguları Akın KAYA*, Gökhan ÇELİK*, Özlem GÜRKAN*, Banu ERİŞ GÜLBAY*, Turan ACICAN* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

Solid Kitle Görünümü Veren Pulmoner Tüberküloz (İki Olgu Nedeniyle)

Solid Kitle Görünümü Veren Pulmoner Tüberküloz (İki Olgu Nedeniyle) Solid Kitle Görünümü Veren Pulmoner Tüberküloz (İki Olgu Nedeniyle) Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK, Sema MULLAOĞLU, Handan AKSOY, Ayhan VAROL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

YAYGIN DANSİTE ININ BT İLE AYIRICI TANISI. Dr. Çetin Atasoy

YAYGIN DANSİTE ININ BT İLE AYIRICI TANISI. Dr. Çetin Atasoy YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ ININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Buzlu cam yoğunlu unluğu: u: Damar işaretlerinin seçilebildi ilebildiği i minimal yoğunluk artışı

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Radyolojik Değerlendirmeler*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Radyolojik Değerlendirmeler* 1 Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

Çocukluk Çağı Akciğer Tüberkülozunda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Çocukluk Çağı Akciğer Tüberkülozunda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları doi:10.5222/jopp.2013.021 Araştırma Çocukluk Çağı Akciğer Tüberkülozunda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Computed Tomography Findings of Pulmonary Tuberculosis in Childhood Işın Ceylan *, Ali Er **, Canan

Detaylı

Radyoloji Dersleri 5: Akciğerin Kistik ve Kaviter Hastalıkları

Radyoloji Dersleri 5: Akciğerin Kistik ve Kaviter Hastalıkları Radyoloji Dersleri 5: Akciğerin Kistik ve Kaviter Hastalıkları Banu ERİŞ GÜLBAY*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA Kavite, pulmoner

Detaylı

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM TORAKS RADYOLOJİSİ Prof Dr Nurhayat YILDIRIM PA AKCİĞER GRAFİSİNDE TEKNİK ÖZELLİKLER Film ayakta çekilmelidir. Göğüs ön duvarı film kasetine değmelidir. Işık kaynağı kişinin arkasında olmalıdır. Işık kaynağı

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNDA TANI

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNDA TANI ÇOCUKLUK ÇAĞI AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNDA TANI Prof Dr Uğur Özçelik Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara Tüberküloz günümüzde tüm Dünya da yaygın bir sağlık sorunu olarak

Detaylı

FUNGAL İNFEKSİYONLARDA TANI SORUNLARI RADYOLOJİK SORUNLAR

FUNGAL İNFEKSİYONLARDA TANI SORUNLARI RADYOLOJİK SORUNLAR FUNGAL İNFEKSİYONLARDA TANI SORUNLARI RADYOLOJİK SORUNLAR Dr. Can Zafer Karaman Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı AYDIN cankaraman@hotmail.com BASKILANMIŞ BAĞIŞIKLIKTA PÖMONİLİ

Detaylı

SOLİTER PULMONER NODÜL

SOLİTER PULMONER NODÜL SOLİTER PULMONER NODÜL Dr. Sebahat Akoğlu Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Tanım 3 cm.den küçük üçük, tek, normal akciğer dokusuyla çevrili, adenopati ya da atelektazi

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

1/3 Üst Üst loblar AL süp. seg. 2/3 Alt. Gurney JW. Radiology 1988;167: Ventilasyon %30 Perfüzyon %5 Lenf akımı: TB,Sarkoidoz Silikoz, E.G.

1/3 Üst Üst loblar AL süp. seg. 2/3 Alt. Gurney JW. Radiology 1988;167: Ventilasyon %30 Perfüzyon %5 Lenf akımı: TB,Sarkoidoz Silikoz, E.G. O 2, ph: TB Gerilim: Amfizem V/Q=3:1 Ventilasyon %30 Perfüzyon %5 Lenf akımı: TB,Sarkoidoz Silikoz, E.G. 1/3 Üst Üst loblar AL süp. seg. 2/3 Alt Gurney JW. Radiology 1988;167:359-66 Sarkoidoz ve Langerhans

Detaylı

Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri

Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri Onur Fevzi ERER, Sena YAPICIOĞLU, Yavuz Alp YALÇIN, Serir AKTOĞU ÖZKAN İzmir

Detaylı

PNÖMONİLERİ GÜNCEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM. Dr. Can Zafer Karaman ADÜTF Radyoloji AD

PNÖMONİLERİ GÜNCEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM. Dr. Can Zafer Karaman ADÜTF Radyoloji AD PNÖMONİLERİ GÜNCEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM Dr. Can Zafer Karaman ADÜTF Radyoloji AD GÖRÜNTÜLEMEDEN BEKLENENLER Pnömoni tanısını doğrulamak Sağaltımın etkinliğini denetlemek Pnömoniye neden ajanı belirlemek????

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

PNÖMONİ: RADYOLOJİK BULGULARI

PNÖMONİ: RADYOLOJİK BULGULARI SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARI PNÖMONİ: RADYOLOJİK BULGULARI Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Sol hemitoraksta izlenen lezyon a) Kist hidatik b) Mediastinal kitle c) Parankimal

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Olgu Sunumları 6 Kasım m 2009 15:30-17:00 17:00

Olgu Sunumları 6 Kasım m 2009 15:30-17:00 17:00 Olgu Sunumları 6 Kasım m 2009 15:30-17:00 17:00 OLGU I 67 yaşı şında erkek hasta Çiftçi, i, Acıpayam T. Onkoloji polikliniği i başvuru tarihi: 21 Temmuz 2008 Yakınmas nması: : nefes darlığı ığı,, sol kolda

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA TANI. Dr.SELAHATTİN ÖZTAŞ SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

TÜBERKÜLOZDA TANI. Dr.SELAHATTİN ÖZTAŞ SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TÜBERKÜLOZDA TANI Dr.SELAHATTİN ÖZTAŞ SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ bilmek ve şüphelenmek Tüberküloz; Mycobacterium tuberculosis in neden olduğu bir çok sistemi

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti.

Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti. Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti. Adres: Kızılelma Cad. 5/3 34096 Fındıkzade-İstanbul Tel.: +90 212 589 00 53 Faks: +90 212 589 00 94 E-mail: info@avesyayincilik.com

Detaylı

Akciğer Kanseri Tanısında Konvansiyonel Radyografi ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Akciğer Kanseri Tanısında Konvansiyonel Radyografi ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Van Tıp Dergisi: 5 (3): 161-165, 1998 kciğer Kanseri Tanısında Radyografi ve T kciğer Kanseri Tanısında Konvansiyonel Radyografi ve ilgisayarlı Tomografi ulguları M.Emin Sakarya*, ülent Özbay**, Halil

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları

Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları Gönül TANIR 1, Alper AKIN 2, Cumhur AYDEMİR 2, Çiğdem ÜNER 3, İsmail CEYHAN 3 1 Dr. Sami Ulus Çocuk

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI ÖĞRENME HEDEFLERI PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik

Detaylı

Radyoloji Dersleri 3: Behçet Hastalığında Akciğer Tutulumu

Radyoloji Dersleri 3: Behçet Hastalığında Akciğer Tutulumu Radyoloji Dersleri 3: Behçet Hastalığında Akciğer Tutulumu Banu ERİŞ GÜLBAY*, Akın KAYA*, Turan ACICAN*, Mutlu GÜLBAY* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,

Detaylı

Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Rezan DEMİRALAY* * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 EPİDEMİYOLOJİ Akciğer kanseri, günümüzde, kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

İntertisyel pnömonilere patolojik yaklaşım. Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

İntertisyel pnömonilere patolojik yaklaşım. Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İntertisyel pnömonilere patolojik yaklaşım Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İnterstisyel akciğer hastalıkları, histo-morfolojik olarak interstisyel inflamasyon,

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OLGU-1 44 yaşında, erkek olgu futbol antrenörü 10 gündür ateş, eforla olan nefes darlığı, kuru öksürük

Detaylı

Lenf Bezi Tüberkülozu #

Lenf Bezi Tüberkülozu # Lenf Bezi Tüberkülozu # Dursun TATAR*, Ebru YILMAZ GÜNEŞ*, Rıfat ÖZACAR*, Sülün ERMETE**, Hüseyin HALİLÇOLAR* * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve

Detaylı

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012 PULMONER GÖRÜNTÜLEME Dr. Şükrü GÜRBÜZ F.Ü. HASTANESİ ACİL TIP A.D. Dispneli, göğüs ağrılı yada travmalı hastaları değerlendirmede göğüs görüntülemesi sıkca kullanılmaktadır. 1 2 Radyografi planlanması

Detaylı

Dr: İbrahim Onur Alıcı Dr. Ülkü Yılmaz Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr: İbrahim Onur Alıcı Dr. Ülkü Yılmaz Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi METASTATİK TÜMÖRLER Dr: İbrahim Onur Alıcı Dr. Ülkü Yılmaz Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Giriş Toraks, hematolojik ve lenfatik yolaklar üzerinde bulunduğundan

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

TORAKS TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİ. Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ DÖNEM 5

TORAKS TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİ. Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ DÖNEM 5 TORAKS TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİ Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ DÖNEM 5 BT, X ışınlarının doku tarafından tutulması fizik ilkesine dayanan kesitsel bir görüntüleme yöntemidir X ışınlarının doku tarafından

Detaylı

ATİPİK RADYOLOJİK BULGULARI OLAN AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGUSU

ATİPİK RADYOLOJİK BULGULARI OLAN AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGUSU İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVIII Sayı 3, 2014 ATİPİK RADYOLOJİK BULGULARI OLAN AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGUSU A CASE OF PULMONARY TUBERCULOSIS PRESENTING ATYPICAL RADIOLOGICAL FINDINGS Mehmet ÜNLÜ,

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA RADYOLOJİK TANI

TÜBERKÜLOZDA RADYOLOJİK TANI 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZDA RADYOLOJİK TANI Prof. Dr. M. Bekir Selçuk Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik

Detaylı

Everolimus Olgu Sunumları. Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya; Mart 2014

Everolimus Olgu Sunumları. Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya; Mart 2014 Everolimus Olgu Sunumları Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya; Mart 2014 Türkiye 1. Basamak 2. Basamak 3. Basamak 4. Basamak Pazopanib İnterferon Sunitinib Everolimus? Aksitinib

Detaylı

Akciğer Kanserini Taklit Eden Endobronşiyal Tüberküloz: Olgu Sunumu

Akciğer Kanserini Taklit Eden Endobronşiyal Tüberküloz: Olgu Sunumu Akciğer Kanserini Taklit Eden Endobronşiyal Tüberküloz: Olgu Sunumu Endobronchial Tuberculosis Simulating Lung Cancer Yrd.Doç.Dr.Ender Levent *, Yrd.Doç.Dr.Nesrin Sarıman *, Araş.Gör. Dr.Akın Cem Soylu

Detaylı

AKCİĞER GRAFİLERİ. Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D.

AKCİĞER GRAFİLERİ. Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. AKCİĞER GRAFİLERİ Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. HEDEFLERİMİZ!!! Radyolojik anatomi, Değerlendirme, Pozisyonlar, Teknik, Lezyonlar ve radyografik örnekleri Akciğer Grafisi;

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Diş protez laboratuvarında çalışan silikozisli bir olguda yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulguları

Diş protez laboratuvarında çalışan silikozisli bir olguda yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulguları Olgu sunumu-case report Diş protez laboratuvarında çalışan silikozisli bir olguda yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulguları High resolution computed tomography findings of a silicosis patient

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

Göğüs hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında sıklıkla arka-ön (posterior

Göğüs hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında sıklıkla arka-ön (posterior Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi Editör: Prof. Dr. kın Eraslan LCI ÖLÜM 6 ÖLÜM 06 Klasik Radyografi 39 Klasik Radyografi Kemal Ödev Göğüs hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında sıklıkla arka-ön

Detaylı

BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ

BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ DIAGNOSTIC VALUE OF FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY IN PULMONARY TUBERCULOSIS CASES WHO COULD NOT EXPECTORATE

Detaylı

Micronodular Metastasis in Lung Cancer

Micronodular Metastasis in Lung Cancer Case Report (Olgu Sunumu) Göğüs Hast Yoğun Bak Derg 2014;1(1):35-40 DOI : 10.15197/sabad.4.1.07 J Chest Dis Crit Care Med 2014;1(1):35-40 Micronodular Metastasis in Lung Cancer Durdu Mehmet Yavşan, Gülseren

Detaylı

HEMOPTİZİ. Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ. Hemoptizi

HEMOPTİZİ. Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ. Hemoptizi HEMOPTİZİ Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ Hemoptizi 1. Genel: pulmoner parankim veya trakeobronşial ağaçtan gelen kan veya kanlı balgam öksürme 2. Massive (şiddetli): miktar: 100-600ml/24st; < 5% hastada massive

Detaylı

TORAKS TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİ

TORAKS TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİ TORAKS TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİ Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ DÖNEM 5 BT, X ışınlarının doku tarafından tutulması fizik ilkesine dayanan kesitsel bir görüntüleme yöntemidir X ışınlarının doku tarafından

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

Sağlıklı Sigara İçicilerde Toraks Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Bulguları #

Sağlıklı Sigara İçicilerde Toraks Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Bulguları # Sağlıklı Sigara İçicilerde Toraks Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Bulguları # Nilgün TAVUSBAY*, Nimet AKSEL*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Ömer SOY**, Ziya KUMCUOĞLU*** * İzmir Dr. Suat Seren

Detaylı

Akciğerin Mantar Enfeksiyonları

Akciğerin Mantar Enfeksiyonları Akciğerin Mantar Enfeksiyonları Bağışıklık sistemi doğal olanlarda Histoplasmosis, Koksidiomikozis Blastomikozis Bağışıklık sistemi sorunlu olanlarda Aspergillozis Kandidiasis Kriptokokkosis PCP Akciğerin

Detaylı

Primer Akciğer Kanserinde Konvansiyonel Radyoloji

Primer Akciğer Kanserinde Konvansiyonel Radyoloji Primer Akciğer Kanserinde Konvansiyonel Radyoloji Turan ACICAN*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA Akciğer kanserlerinde en fazla görülen

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Doç. Dr. Bülent Erdur PAUTF Acil Tıp AD EUSEM 2012

TÜBERKÜLOZ. Doç. Dr. Bülent Erdur PAUTF Acil Tıp AD EUSEM 2012 TÜBERKÜLOZ Doç. Dr. Bülent Erdur PAUTF Acil Tıp AD EUSEM 2012 1 Sunu Planı Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Özellikler Tanı ve Ayırıcı Tanılar Tedavi 2 Epidemiyoloji Tbc insanlık tarihi kadar eskidir

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Ankara, 28 Şubat 2010 PEDİATRİDE İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONU İÇİN RİSK GRUPLARI

Detaylı

İNFEKSİYÖZ AKCİĞER HASTALIKLARI Prof. Dr. Ragıp Özkan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyoloji AD. Akciğerlerde infeksiyon oluşma mekanizmaları genellikle şu şekillerde olmaktadır: 1) Havadaki damlacıkların

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Akciğer Grafisi Değerlendirme

Akciğer Grafisi Değerlendirme Akciğer Grafisi Değerlendirme X-ışın tüpü Posteroanterior (PA) akciğer grafisi Lateral (sol yan) akciğer grafisi X-ışın tüpü Sol yan akciğer grafisinde x-ışınları sağ taraftan girip sol taraftan çıkar.

Detaylı

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi SOLİTER PULMONER NODÜL Dr. Ülkü Yılmaz Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Soliter pulmoner nodül (SPN) çevresi pulmoner parankim ile çevrili, boyutları 3 cm e kadar

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Tüberküloz tanısı için önerilen Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çocuklarda klinik olarak değerlendirilmesi

Tüberküloz tanısı için önerilen Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çocuklarda klinik olarak değerlendirilmesi JCEI / E. Bayram ve ark. WHO tüberküloz tanı kriterleri 2012; 3 (2): 255-259 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.02.0154 RESEARCH ARTICLE Tüberküloz tanısı için

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA. Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011

AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA. Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011 AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011 Öğrenme Hedefleri PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik değerlendirme Radyografi örnekleri

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

İnterstisyel akciğer hastalığının tanısında VATS: Beş olgu sunumu

İnterstisyel akciğer hastalığının tanısında VATS: Beş olgu sunumu İnterstisyel akciğer hastalığının tanısında VATS: Beş olgu sunumu Hande D. İKİTİMUR 1, Fatma TOKER 1, Tunçalp DEMİR 1, A. Kürşat BOZKURT 2, Nurhayat YILDIRIM 1 1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon)

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberküloz bütün yaş gruplarında görülen ve tüm sistemleri tutabilen bir hastalıktır. Tüberküloz prevalansının yüksek olduğu toplumlarda genellikle çocuk

Detaylı

Pnömoni Gelişen Tüm KOAH lı Olguların Akciğer Kanseri Yönünden Araştırılması Gerekli midir? #

Pnömoni Gelişen Tüm KOAH lı Olguların Akciğer Kanseri Yönünden Araştırılması Gerekli midir? # Pnömoni Gelişen Tüm KOAH lı Olguların Akciğer Kanseri Yönünden Araştırılması Gerekli midir? # Abdurrahman ŞENYİĞİT*, Hasan BAYRAM*, Emir ASAN*, Hasan NAZAROĞLU**, Füsun TOPÇU* * Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

Kime? Pulmoner Görüntüleme. Hangi tetkik? Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Travma. Göğüs ağrısı. Nefes darlığı

Kime? Pulmoner Görüntüleme. Hangi tetkik? Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Travma. Göğüs ağrısı. Nefes darlığı Kime? Pulmoner Görüntüleme Dr. Özlem YİĞİT Akdeniz Acil Tıp A.D. 09.02.2010 Travma Göğüs ağrısı Nefes darlığı 1 2 Hangi tetkik? Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi Toraks tomografisi Pulmoner anjiografi

Detaylı

İnvaziv Pulmoner Aspergillozise Sekonder Spontan Pnömotoraks ve Plevral Efüzyon Birlikteliği

İnvaziv Pulmoner Aspergillozise Sekonder Spontan Pnömotoraks ve Plevral Efüzyon Birlikteliği OLGU OLGU 17 17 İnvaziv Pulmoner Aspergillozise Sekonder Spontan Pnömotoraks ve Plevral Efüzyon Birlikteliği 117 İnvaziv Pulmoner Aspergillozise Sekonder Spontan Pnömotoraks ve Plevral Efüzyon Birlikteliği

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi (YRBT), kesit kal nl ğ n

Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi (YRBT), kesit kal nl ğ n Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:580-584 PED ATR K RADYOLOJ RES MLERLE B R KONU Pediatrik yafl grubu akci er hastal klar nda yüksek rezolüsyonlu BT Barbaros E. Çil, O. Macit Ar yürek, Mithat Halilo

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2 Sorular Astma tanısıyla izlenen hastanın BT kesitlerinde her iki akciğerde periferal yerleşimli buzlu cam-konsolidasyon alanları saptanıyor. En olası tanınız hangisidir?

Detaylı

Kist Hidatikli 44 Olguya Klinik Yaklaşım

Kist Hidatikli 44 Olguya Klinik Yaklaşım Neslihan G. ULAŞAN*, Koray DURAL*, Erkan YILDIRIM*, Serdar HAN*, Hamidiye SAYGIN*, Ünal SAKINCI* * Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, ANKARA ÖZET Kist hidatik, Türkiye

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Radyolojik Değerlendirmeler*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Radyolojik Değerlendirmeler* 1 Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

Toraks içi kalsifikasyonlar

Toraks içi kalsifikasyonlar Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:351-357 TORAKS RADYOLOJ S DE ERLEND RME: RES MLERLE R KONU Toraks içi kalsifikasyonlar Meltem Gülsün, Adeviye Göko lu, Macit Ar yürek M. Gülsün (E), A. Göko lu,

Detaylı

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Nocardia insanlarda ve hayvanlarda lokalize veya dissemine enfeksiyonlardan sorumlu olabilen

Detaylı

SOLİTER PULMONER NODÜL

SOLİTER PULMONER NODÜL SOLİTER PULMONER NODÜL RADYOLOJİK K YAKLAŞIM Prof. Dr. Erkan YılmazY Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı SPN Tanım 30 mm yuvarlak opasite akciğer parankimi ile sınırls rlı

Detaylı