HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ"

Transkript

1 HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ UYARI: BU ĠLAÇLAR SADECE DOKTORUNUZ TARAFINDAN BELĠRTĠLEN ġekġlde KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIġTIR. BU AMBALAJDA BULUNAN ĠLAÇLAR TEK BAġLARINA VEYA BAġKA ĠLAÇLARLA BĠRLĠKTE, DĠĞER AMAÇLAR ĠÇĠN KULLANILMAMALIDIR. BU PROSPEKTÜSTE BELĠRTĠLEN BĠLGĠLER, BU ÜRÜNÜN GÜNLÜK UYGULAMA BLĠSTERĠNDE BELĠRTĠLDĠĞĠ ġekġlde KULLANIMI ĠLE ĠLGĠLĠDĠR. FORMÜLÜ Beher HELĠPAK blisteri; herbiri 500 mg klaritromisin içeren 2 adet film tablet, herbiri enterik kaplanmıģ granüller halinde 30 mg Lansoprazol içeren 2 adet mikropellet kapsül ve herbiri 1000 mg Amoksisiline eģdeğer Amoksisitin trihidrat içeren 2 adet tablet içerir, HELĠPAK'ı oluģturan ürünlerdeki yardımcı maddeler, sorbik asit, titanyum dioksit, sükroz ve muz aromasıdır. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ FARMAKOKĠNETĠK ÖZELLĠKLER HELĠPAK'ı oluģturan üç formun (klaritromisin 500 mg film tablet, Lansoprazol 30 mg mikropellet kapsül, Amoksisüin 1000 mg tablet) birlikte uygulanımları ile ilgili farmakokinetik çalıģmalar yapılmamıģtır. Lansoprazol ile amoksisilin veya lansoprazol ile klaritromisin birlikte uygulandıklarında klinik açıdan anlamlı bir ilaç etkileģimi görülmemiģtir. Bu üç ilacın birlikte uygulanımından sonra klaritromisin, lansoprazol ve amoksisilinin gastrik mukoza konsantrasyonları ile ilgili veri bulunmamaktadır. AĢağıda belirtilen sistematik farmakokinetik bilgileri, her ilacın tek baģına uygulandığı çalıģmalara dayanmaktadır. KLARĠTROMĠSĠN Klaritromisin, oral uygulamadan sonra, gastrointestinal yoldan hızla absorbe edilir. Klaritromisin tabletlerinin mutlak biyoyararlılığı yaklaģık % 50 dir. Gıda alımı klaritromisinin absorbsiyonunu etkilemez. Açlık durumundaki sağlıklı kiģilerde, doruk serum konsantrasyonlarına, oral uygulamadan sonra, 2 saat içinde ulaģılmıģtır. Kararlı durumda pik serum klaritromisin konsantrasyonlarına 2-3 günde ulaģılmıģ ve her 12 saatte bir 500 mg doz uygulaması ile 2-3 mikrogram/ml'lik değerler elde edilmiģtir. Her 12 saatte bir uygulanan 500 mg klaritromisin dozu ile klaritromisinin eliminasyon yarı ömrü 5-7 saat; ana metaboliti 14-OH klaritromisin ise yaklaģık 7 saattir. Bu dozda klaritromisin farmakokinetiğinin doza bağımlı (non-lineer) oluģu hafiftir. Klaritromisinin renal klirensi doz miktarından bağımsız olup, normal glomerüler fıltrasyon hızına yakındır. Her 12 saatte bir uygulanan 500 mg'lık dozdan sonra üriner atılım yaklaģık % 30 dur. HIV enfeksiyonlu yetiģkin hastalara her 12 saatte bir uygulanan 500 mg klaritromisin dozunu takiben gözlenen klaritromisin ve 14-OH klaritromisin kararlı durum konsantrasyonları, sağlıklı gönüllülerden elde edilene benzerdir. Klaritromisin aynı zamanda gastrik mukozaya da penetre olur. Klaritromisin omeprazolle birlikte uygulandığında gastrik mukus ve gastrik mukozadaki klaritromisin seviyeleri, klaritromisinin tek baģına uygulandığındaki seviyelerinden daha yüksektir. Klaritromisinin bozuk hepatik fonksiyonlu kiģilerdeki kararlı durum konsantrasyonları normal kiģilerdekinden farklı değildir. Mamafih bozuk hepatik fonksiyonlu kiģilerdeki 14-OH klaritromisin konsantrasyonları daha düģüktür. 14-OH klaritromisinin duģük derecede oluģumu, sağlıklı kiģilerle mukayese edildiğinde bozuk hepatik fonksiyonlu kiģilerdeki klaritromisinin renal klirensindeki artıģ ile, en azından kısmen denkleģmektedir. Klaritromisinin'in farmakokinetiği renalfonksiyonu bozuk kiģilerde de değiģikliğe uğramıģtır. Klaritromisin ve metaboliti 14-OH klaritromisin vücut dokularına ve sıvılarına kolayca dağılır. Serebrospinal sıvı penetrasyonu ile ilgili bilgi mevcut değildir. Yüksek intraselkiler konsantrasyonundan dolayı, doku konsantrasyonları, serum konsantrasyonlarından daha yüksektir.

2 AMOKSISILIN Amoksisilin, ampisilin benzeri semi-sentetik geniģ spektrumlu bir penisilindir ve mide asitine dayanıkhdır. Besinler ile birükîe alınması amoksisilin aktivitesini etkilemez. Ağız yolundan uygulanmasından sonra süratle emilir. 250 ve 500 mg'lık dozun ağız yolu ile uygulanmasından yaklaģık 1-2 saat sonra kan konsantrasyonları sırası ile 3.5 mikrogram/nıl-5 mikrogram/ml ve 5.5 mikrogram/ml-7.5 mikrogram/ml arasında değiģir. Vücut doku ve sıvılarının çoğuna kolaylıkla yayılır. Ancak, beyin ve beyin omurilik sıvısına meneksler iltihaplı olduğu zaman geçebilir. Amoksisilinin proteine bağlanma oranı düģük olup yaklaģık % 20'dir. Amoksisilinin büyük kısmı değiģmeden idrarla atılır; birlikte probenesid uygulanması amoksisilinin atılımını geciktirir. LANSOPRAZOL Lansoprazol mikropellet kapsüller, lansoprazolü enterik kaplanmıģ granüller olarak içerdiğinden, absorbsiyon granüller mideden ayrıldıktan sonra baģlar. Lansoprazolün absorbsiyonu hızlıdır. Açlık durumunda saat arasında plazma doruk seviyelerine ulaģır. Gıda alımı doruk konsantrasyonunu ve absorbsiyon derecesini % 50 oranında düģürür. Ortalama plazma yarı ömrü dakika arasındadır. Tekrarlanan doz lansoprazol farmakokinetiğini etkilemez ve ilaç akümülasyonu oluģmaz. Lansoprazol atılımı metabolik yolla ve safrayladır. Üriner eliminasyon uygulanan dozun % 15'idir. Sülfid metaboliti, sülfon metaboliti ve 5-hidroksilenmiĢ metaboliti olmak üzere kanda 3 metaboliti bulunur. Sirozlu hastalarda eğrinin altında kalan alanda önemli artıģ ve sülfon metaboliti akümülasyonu; kompanse sirozlu hastalarda önemli C maks artıģı görülür. Lansoprazol'ün yaģlılarda klirensi biraz azalmıģtır. Bununla birlikte tekrarlanan dozlarla akümülasyon olmamıģtır. YaĢlılarda Cmaks değiģmemiģtir. FARMAKODINAMIK ÖZELLİKLER MİKROBİYOLOJİ Lansoprazol, klaritromisin ve/veya amoksisilin'in Helicobacter Pylori 1 nin birçok suģlarma karģı aktif olduğu in vitro olarak ve endikasyonları bölümünde belirtilen klinik enfeksiyonlarda gösterilmiģtir. Klaritromisin, lansoprazol ve amoksisilin üçlü tedavisinden sonra H.Pylori'nin eradike olmadığı hastalarda, klariironisine dirençli H.Pylori bulunması olasıdır. Dolayısıyla tedaviye yanıt vermeyen hastalarda, mümkün olduğunda klaritromisin duyarlılık testi yapılmalıdır. Klaritromisine dirençli H.Pylori ile enfekte hastalara klaritromisin / lansoprazol/amoksisilin üçlü tedavisi veya tek antibiyotik olarak klaritromisin içeren diğer tedaviler uygulanmamalıdır. Lansoprazol'ün farmakodinamik özellikleri: Etki Mekanizması: Lansoprazol asit sekresyonunu önleyici bileģikler grubuna dahildir ve gastrik asit salgılanmasını gastrik pariyetal hücrenin sekretuar yüzeyindeki (H+, K+)-ATPaz enzim sisteminin spesifik inhibisyonu ile önler. Bu enzim sistemi paryetal hücrede asit (proton) pompası olarak bilindiğinden, lansoprazol de gastrik asit pompa inhibitörü olarak bilinir. Etki doza bağlı olup, tek bir doz sonrası gastrik asit sekresyonu inhibisyonu 36 saat sürer. Antisekretuar Etkisi: 30 mg lansoprazol oral uygulamadan sonra, bazal asit output'unu ve pentagastrin-stimüle asit output'unu önemli ölçüde düģürür. AĢırı asit salgılanması olan hastalarda, lansoprazol bazal ve pentagastrin-stimüle gastrik asit sekresyonunu önemli ölçüde azaltmıģtır. Mide ve Özofagus Üzerine Diğer Etkileri: Lansoprazol sindirilebilir katıların gastrik boģalmasını önemli ölçüde yavaģlatır. Lansoprazol tedavisi Özofagus motilitesini ve alt Özofagus sfinkter tonüsünü değiģtirmemiģtir. Lansoprazol bazal koģullarda serum pepsinojen seviyelerini arttırmıģ ve pepsin aktivitesini düģürmüģtür. Gastrik ülserli hastalarda, gastrik ph'daki artıģ nitrat azaltan bakterilerin artıģı ve gastrik sıvılardaki nitrit konsantrasyonunun yükseliģiyle

3 alakalıdır, mamafih nitrozamin konsantrasyonunda önemli bir artıģa rastlanmamıģtır. Enterokromafine - Benzer Hücre Etkisi Lansoprazol ile yapılan ilk çalıģmalar, 8 haftalık tedavi sonrası (Enterokromafine-Benzer) hücre sayımlarında değiģiklik olmadığını göstermiģtir. Serum Gastrinine Etkileri Lansoprazol serum gastrîninde önemli değiģikliğe sebep olmamıģtır. Endokrin Etkileri Lansoprazolün, klinik açıdan önemli hiç bîr endokrin etkisi belirlenmemiģtir. Diğer Etkileri Lansoprazolün insanlarda santral sinir sistemi, kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi üzerine, sistemik etkilerine rastlanılmamıģtır, Lansoprazolün 2-8 hafta boyunca günde mg oral dozları, tiroid fonksiyonu üzerine klinik açıdan önemli etkide bulunmamıģtır. ENDĠKASYONLARI HELĠPAK H.Pylori'yi eradike etmek için H.Pylori enfeksiyonlu hastaların tedavisinde ve duodenal ülser tedavisinde (aktif veya l yıllık doudenal ülser geçmiģi) endikedir. H.pylori eradikasyonu duodenal ülserin tekrarlama riskini azaltır. KONTRENDĠKASYONLARI. HELĠPAK formülasyonunda bulunan maddelere, makrolid antibiyotiklere penisilin türevlerine ve lansoprazole duyarlı kiģilerde kontrendikedir. HELĠPAK TN SĠSAPRĠD, PĠMOZĠD VEYA TERFENADĠN ĠLE BERABER KULLANILMASI KONTRENDĠKEDĠR. Klaritromisin ve/veya eritromisin, sisaprid, pimozid veya terfenadin ile birlikte uygulandığında büyük bir olasılıkla bu ilaçların hepatik metabolizmalarının eritromisin veya klaritromisin tarafından inhibisyonuna bağlı olarak kardiyak aritmilerle (QT aralığı geniģlemesi, ventrikülertaģikardi, ventriküler fibrilasyon ve torsades de pointes) sonuçlanan ilaç etkileģimleri görülmüģtür. UYARILAR / ÖNLEMLER. HELĠPAK SADECE BELĠRTĠLEN ENDĠKASYONU ĠÇĠN, BELĠRTĠLDĠĞĠ ġekġlde KULLANILMALIDIR. BU AMBALAJDA BULUNAN ĠLAÇLAR AYRI AYRI VEYA KOMBĠNASYON ġeklġnde, BAġKA AMAÇLAR ĠÇĠN KULLANILMAMALIDIR. Tedavi esnasında mikotik organizmalarla ve bakteriyel patojenlerle süperenfeksiyon olasılığı gözardı edilmemelidir. Böyle durumlarda, HELĠPAK uygulanması kesilmeli ve uygun tedaviye baģlanmalıdır. KLAJRĠTROMĠSĠN KLARĠTROMĠSĠN, DĠĞER ALTERNATĠF TEDAVĠLERDEN HĠÇBĠRĠNĠN UYGUN OLMADIĞI KLĠNĠK DURUMLAR HARĠÇ, HAMĠLELERDE KULLANILMAMALIDIR. EĞER BU ĠLAÇ ALIMI ESNASINDA HAMĠLELĠK OLUġURSA HASTA, FETUSUN UĞRAYACAĞI POTANSĠYEL ZARARLAR KONUSUNDA BĠLGĠLENDĠRĠLMELĠDĠR.

4 KLARĠTROMĠSĠN ġu ĠLAÇLARDAN BĠRĠ ĠLE BERABER KULLANILMASI KONTKENDĠKEDĠR. SĠSAPRĠD, PĠMOZĠD VE TERFENADÎN. Makrolidler dahil olmak üzere hemen hemen bütün antibakteriyel ajanlarla psödomembranöz kolit görülmüģtür ve hafiften yaģamı tehdit edinceye kadar çeģitli derecelerde olabiiir. Dolayısıyla antibakteriyel ajanların uygulanmasından önce, diyareli hastalarda bu teģhisin değerlendirmeye alınması önemlidir. Antibakteriyel ajanlarla tedavi, kahnbarsağın normal florasını değiģtirir ve clostridia'nın aģırı üremesine sebep oiabilir. ÇalıĢmalar, clostridium difîlciie'in ürettiği bîr toksinin "antibiyotiğe bağiı kolit"in baģlıca nedeni olduğunu göstermiģtir. Psödomembranöz enterokolitin teģhisi konulduktan sonra, terapötik ölçümler baģlatılmalıdır. Psödomembranöz enterokolitin hafif vakaları, genellikle sadece ilacın kesilmesine yanıt verirler. Orta ve Ģiddetli durumlarda sıvı ve elektrolit tedavisi, protein suplementasyonu ve clostridium diffıcile'e karģı etkili bir antibakteriyel ilaç i!e tedavi düģünülmelidir. Klaritromisin baģlıca karaciğer ve böbrekle atılır. Klaritromisin normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Mamafih, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın Ģiddetli renal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralığının açılması, uygun olabilir. Klaritromisin ile linkomisin ve klindamisinde olduğu gibi diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz resistans olasılığı da düģünülmelidir. ġiddetli renal bozukluğu olan yaģlı hastalarda, doz ayarı düģürülmelidir. AMOKSĠSĠLĠN Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabiien anafılaktoid tipte aģın duyarlılık reaksiyonları bildirilmiģtir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok allerjene duyarlılığı olan kiģilerde ve parenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülmüģtür. Penisilin tedavisine baģlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karģı önceden aģırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruģturulmalıdır. Eğer allerjik reaksiyon oluģursa, amoksisilin uygulaması kesilmeli ve uygun tedavi uygulanmalıdır. CĠDDĠ ANAFĠLAKTĠK REAKSĠYONLARIN ADRENALĠN ĠLE ACĠL TEDAVĠSĠ ġarttir. OKSĠJEN, ÎNTRAVENÖZ STEROĠD UYGULANMASI VE GEREKTĠĞĠNDE ENTÜBASYON UYGULAMASI DAHĠL, HAVA YOLUNUN AÇIK TUTULMASI SAĞLANMALIDIR. Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (Enterobacter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye baģlanılmalıdır. LANSOPRAZOL Lansoprazol metabolize olduktan sonra baģlıca safra yolu ile atılır. Dolayısı ile ilacın farmakokinetik profili, yaģlılara uygulanımında olduğu gibi, orta dereceden Ģiddetli dereceye kadar hepatik bozukluktan etkilenebilir. Bozuk hepatik fonksiyonlularda, lansoprazol verilirken, mutlaka dikkatli olunmalıdır. YaĢlılarda tmaks ve eğrinin altında kalan alan değerleri gençlerinkinin 2 katıdır. YaĢlı hastalarda, ilk baģlangıç dozunun değiģtirilmesi gerekmez ama ekstra asit supresyonu gerekmediği takdirde, takip eden dozlar günde 30 mg'ı geçmemelidir. Hepatik bozukluğu otan yaģlı hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Lansoprazol ile tedaviye semptomatik yanıt, gastrik tümörün bulunmadığı anlamına gelmez. Hamilelerde Kullanımı: Gebelik kategorisi C'dir. HELĠPAK'ın hamilelerde kullanımının emniyeti açıklanmamıģtır. HELĠPAK hamilelerde sadece potansiyel yararı, potansiyel riskinden daha önemli olduğunda kullanılmalıdır. (Uyarılar/önlemler bölümüne bakınız.)

5 Emziren Annelerde Kullanımı: Klaritromisin ve amoksisilin anne sütü i!e atılır. Emziren bebeklerdeki ciddi advers etki potansiyeli gözönüne alınarak emziren annede HELĠPAK tedavisini kesmek veya emzirmeyi kesmek karan, tedavinin anne için varan, söz önüne alınarak verilmelidir. Çocuklarda Kullanımı: H.Pylori ile enfekte çocuklarda HELĠPAK 'm emniyet ve etkinliği açıklanmamıģtır, (kontendikasyonlar/uyarılarönlemler bölümüne bakınız.) Yaşlılarda Kullanımı: YaĢlı hastalarda asemptomatik hepatic ve renal bozukluk olabilir. Bu hasta grubuna HELĠPAK uygulanırken dikkatli olunmalıdır. YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER HELĠPAK' ı oluģturan ilaçların birlikte kullanıldığı üçlü tedavide, en sık rastlanılan (>% 3) advers etkiler Ģunlardır. Diyare (%7); BaĢağrısı (% 6); Tad alma bozukluğu (% 5). Üçlü tedavi ile görülen diğer yan etkiler (< % 3) Ģunlardır. Vücut Sistemi: karın ağrısı; Sindirim Sistemi: Koyu feçes, ağız kuruluğu, susuzluk hissi, glosit, rektal kaģıntı, oral moniliazis, stomatit, dil rengi bozukluğu, dil disfonksiyonu, kusma; Kas-Ġskelet Sistemi: tvliyalji; Sinir Sistemi: Konfiizyon, baģdönmesi; Solunum Sistemi: solunum bozuklukları; Deri ve Ġlgili Yapılar: deri reaksiyonları; Urogenital Sistem: vajinit; vajinal monilyazis.

6 KLARITROMISIN Klaritromisin ile gözlenen yan etkilerin çoğunluğu hafif ve geçici türde olup, klasik makrolidlere göre gastrointestinal yan etkilere daha az rastlanılmaktadır. Ġlaca bağlı yan etkilerden dolayı tedaviyi bırakan hastalar % 3'den daha azdır. Gözlenen yan etkilerin çoğunluğu gastrointestinal sistemle alakalı olup, diyare, kusma, abdominal ağn, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler baģağrısı, tad değiģikliği ve karaciğer enzimlerindeki geçici artıģları içerir. Diğer makrolidterde olduğu gibi, klaritromisin ile seyrek olarak, karaciğer enzimlerinde artıģ ve sarılıkla veya sarılıksız seyreden hepatoselüler ve/veya kolestatik hepatit dahil olmak üzere, hepatîk disfonksiyon geliģebilir. Bu hepatik disfonksiyon Ģiddetli olabilir ve genellikle tersinirdir (reversible). Çok çok nadir durumlarda, fatal sonuçlanan hepatik yetmezlik geliģebilir ve genellikle altta yatan ciddi hastalıklarla ve/veya aynı anda kullanılan ilaçlarla alakalıdır. Klaritromisin ve omeprazol birlikte uygulandığında, dilde geçici renk değiģikliği görülmüģtür. Klaritromisin ile ürtiker ve orta derecede deri erüps iyonundan, anaflaksi ve Stevens-Johnson sendromu'na kadar uzanan alerjik reaksiyonlar görülebilir. Oral klaritromisin ile endiģe, baģdönmesi, uykusuzluk, halüsinasyonlar, psikoz ve kiģilik kaybı dahil geçici santral sinir sistemi yan etkileri olabilir. Klaritromisin ile, tedavinin kesilmesiyle düzelen iģitme kaybı olabilir. Genellikle tad alma bozukluğu ile birlikte koku alma duyusunda değiģiklik görülebilir. Diğer makrolidlerde olduğu gibi, klaritromisin ile nadiren QT aralığı geniģlemesi ventriküler taģikardi ve "torsades de pointes" geliģebilir. Klaritromisin tedavisi ile glosit, stomatit, oral monilia ve dil renginde değiģim olabilir. Klaritromisin ile tedavi olan hastalarda diģ renginde bozulma görülmüģtür. Renk bozukluğu, profesyonel diģ temizliği ile giderilir. Bazıları hipoglisemik ajan veya insulin tedavisi gören hastalarda görülmek üzere, nadir hipoglisemi ve trombositopeni yapabilir. Ġzole lökopeni ve trombositopeni vakaları görülmüģtür. Bağışıklık Sistemi Bozulmuş Hastalardaki Advers Etkiler: Mikobakteriyel enfeksiyonlar için uzun süre klaritromisinin yüksek dozları ile tedavi edilen bağıģıklık sistemi bozuk hastalarda, olasılıkla klaritromisin uygulamasıyla alakalı advers etkileri H1V hastalığının veya seyir eden hastalığın altta yatan belirtilerinden ayırt etmek genellikle zordur. Laboratuar Değerlerinde Değişiklikler: Klinik açıdan önemli olabilecek laboratuar bulgularındaki değiģimler Ģunlardır. Hepatik: YükselmiĢ SGPT (ALT)< % l, SGOT (AST)< % l, GGT < % l, alkalen fosfataz < % l, LDH < % l v e total bilirubin <% 1. Hematoloji: AzalmıĢ lökosit sayısı < % l ve yüksek protrombin zamanı % I. Renal: Yüksek BUN % 4 ve yüksek serum kreatinini < % l

7 AMOKSĠSĠLĠN Bulantı, kusma ve diyare genellikle oral kullanıma bağiı olarak görülen gastrointestinal yan etkilerdir. Diğer penisilinlerle olduğu gibi hipersensitiviteye bağlı reaksiyonlar oluģabilir. Bu tip reaksiyonlar penisiline aģırı duyarlılığı veya alerji, astım, saman nezlesi veya iirtikeri olanlarda daha sık görülür. AĢın duyarlılık reaksiyonları: eritamatöz makütopapüler deri döküntüleri ve ürtiker Ģeklindedir. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistaminik ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulanması ile kontrol altına alınabilir. Bu tip reaksiyonların görülmesi halinde amoksisilin ile tedavinin kesilmesi uygundur. Hafif SCOT artıģı bildirilmiģ olmakla beraber klinik önemi bilinmemektedir. Penisilin tedavisi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiģtir. Ġlacın kesilmesi ile düzelen bu belirtilerin aģırı duyarlıllık reaksiyonuna bağlı olabileceği düģünülmektedir. Etkeni bir virüs olan infeksiyöz mononükleozlu hastalarda aminopenisilinlerin kullanımı ile iliģkili olarak yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiģtir. LANSOPRAZOL Genel olarak kısa dönem ve uzun dönem tedavilerde lansoprazol hastalar tarafından iyi tolere edilir. Kısa dönem tedavilerinde lansoprazol ile alakalı olabilecek ve hastalarda % l inde veya daha fazlasında rastlanılan yan etkiler diyare (% 3.6) karın ağrısı (% 1.8), bulantı (% 1.4) ve baģ ağnsıdır. (> % 1.0) Ġdame tedavisi süresince en sık ratlanılan yan etki diyaredir. Kısa dönem ve uzun dönem tedavilerde lansoprazol ile tedavi edilen hastaların % l 'den azında Ģu yan etkiler görülmüģtür. Bütün Vücutta: Asteni, kandidiyazis, göğüs ağrısı, ödem, ateģ, flu sendromu, ağız kokusu, enfeksiyon, kırıklık. Kardiyovasküler Sistem: Angina, serebrovasküler aksidan, hipertansiyon/hipotansiyon, miyokardiyal enfarktüs, palpitasyonlar, Ģok (dolaģım bozukluğu), vazodilatasyon. Sindirim Sistemi: Melena, anoreksi, bezoar, kardiyospazm, kolelityaz, konstipasyon, ağız kuruluğu/susama, dispepsi, disfaji, geğirme, özofageal stenoz, özofageal ülser, özofajit, feçeste renklenme, flatulens, gastric nodül/fundal salgı polipleri, gastroenterit, gastrointestinal hemorajġ, hematemez ĠĢtah artıģı, tükürük artıģı, rektal hemoraji, stomatit, tenesmus, ülseratif kolit, kusma. Endokrin Sistem: Diabetes mellitus, guatr, hiperglisemi/hipoglisemi. Hemapoetik ve Lenfatik Sistem: Agranülositosis, anemi, aplastik anemi, hemoliz, hemolitik anemi, lökopeni, nötropeni, pansitopeni, trombositopeni ve trombotik trombositopenik purpura. Metabolik Bozukluklar ve Beslenme Bozuklukları: Gut, kilo artıģı/kaybı. Kas ve Ġskelet Sistemi: Artrit/Artralji, iskelet kası ağrısı, miyalji. Sinir Sistemi: Ajitasyon, amnezi, anksiyete, apati, konfüzyon, depresyon, baģ dönnıesi/senkop, halüsinasyonlar, hemipleji, saldırganlık, libido azalması, sinirlilik, parestezi, düģünce anormallikleri; Solunum Sistemi: Astım, bronģit, öksürük artıģı, dispne, burun kanaması, hemoptizi, hıçkırık, pnömoni, üst solunum yolu iltihabı/enfeksiyonu; Deri ve ilgili yapılar: Akne, saç dökülmesi, prürit, kızarıklık, ürtiker;

8 Özel duyu organları: Bulanık görüģ, sağırlık, göz ağrısı, görme alanı hatası, otitis medya, tat alma duyu bozukluğu, kulak çınlaması. Ürogenİtal Sistem: Menstruasyon bozuklukları, albuminüri, göğüslerde büyüme/jinekomasti, göğüslerde hassasiyet, glukozüri hematüri, böbrek taģı. Laboratuar Değerlerinde değiģiklik Lansoprazol laboratuar parametreleri için aģağıdaki değiģiklikler advers etki olarak bildirilmiģtir. Anormal karaciğer fonksiyon testleri, SCOT (AST) artıģı, SGPT (ALT) artıģı, kreatinin artıģı, alkali fosfataz artıģı, globulin artıģı, glutarilgamatranspeptidaz artıģı, lökosit artıģı/azalması/düzensizliği, anormal albumin-globulin oram, anormal eritrosit, bilirubinemi, eozinofili, hiperlipemi, elektrolit artıģı/azalması, kolesterol artıģ/azalması, glukokortikoidlerde artıģ, LDH artıģı, trombosit artıģı/azalması/düzensizliği ve gastrin düzeylerinde artıģ. BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ KLARİTROMİSİN Sitokrom P 450 Etkileşimleri: BaĢlıca hepatik sitokrom P450 özellikle GYP 3A izozimi ile metabolize olan klaritromisin, Ģu ilaçlarla birlikte uygulandığında, ilaçların metabolizmaları inhibe edilebilir ve ilaçların serum düzeylerinde artıģ görülebilir. Astemizol, karbamazepin, sisaprid, siklosporin, disopramid, ergo alkoloidleri, lovastatin, midazolam, omeprazol, pimozid, rifabutin, simvastatin, terfenadin, warfarin, fenitoin ve teofılin. Teofilin ve karbamazepin'in klaritromisin ile birlikte uygulanması kanda bu ilaçların seviyelerinde orta derecede bir artıģa neden olur. Klaritromisin'in HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, lovastatin ve simvastatin ile birlikte uygulanması ile rabdomiyoliz görülmüģtür. Klaritromisin ile birlikte sisaprid kullanan hastalarda, yükselmiģ sisaprid seviyeleri görülmüģtür. Bu, özellikle kalp hastalarında QT aralığı geniģlemesi ve ventriküler taģikardi, ventriküler fibrilasyon ve torsades de pointes dahil kardiyak aritmilerle sonuçlanabilir. Klaritromisin ve pimozidi birlikte kullanan hastalarda da benzer etkiler görülmüģtür. (Kontrendikasyonları Bölümüne bkz.) Makrolidlerin; kalp hastalarında QT aralığı geniģlemesi, ventriküler taģikardi, ventriküler fibrilasyon ve torsades de pointes gibi kardiyak aritmilerle alakalı terfenadin seviyelerindeki artıģla sonuçlanan, terfenadin metabolizmasına etkileri görülmüģtür. (Kontrendikasyonları Bölümüne bkz.). Astemizol ve diğer makrolidlerin birlikte uygulanmasıyla benzer etkiler görülmüģtür. Klaritromisini ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmiģ digoksin serum konsantrasyonları görülmüģtür. Serum digoksin seviyelerinin kontrol edilmesi düģünülmelidir. HIV-enfeksiyonlu yetiģkinlere oral klaritromisin ve zidovudinin birlikte uygulanması, zidovudinin kararlı durum seviyelerinde düģüģe sebep olabilir. Çocuklarda böyle bir reaksiyon rapor edilmemiģtir. Birlikte uygulandıklarında, ktaritromisin ve omeprazolün plazma konsantrasyonlarında artıģ olabilirse de, doz ayarlamasına gerek yoktur. Klaritromisinin ritonavir ile birlikte uygulanması sonucu klaritromisinin metabolizması belirgin bir Ģekilde inhibe olur. Cmaks, Cmin ve AUC değerlerinde belli oranlarda artıģ görülür. 14-[R]-hidroksiklaritromisin oluģumu tamamen inhibe olur. Böyle bir durumda klaritromisinin geniģ terapötik penceresinden dolayı, renal fonksiyonu normal olan hastalarda dozun azaltılmasına gerek yoktur. Bununla birlikte, renal bozukluğu olan hastalarda Ģu doz ayarı yapılmalıdır: Kreatinin

9 klirensi ml/dak, olan hastalarda klaritromisin dozu % 60 azaltılmalıdır. Kreatinin klirensi 30 ml/dak'dan düģük oian hastalarda, doz % 75 azaltiimalıdır, l g/gün'den daha yüksek klaritromisin dozları ritonavir ile uygulanmamalıdır. LANSOPRAZOL Lansoprazol sitokrom P 450 sistemi ile özellikle CYP3A ve CYP2C19 izozimleri ile metabolize olur. ÇalıĢmalar sağlıklı kiģilerde lansoprazol'ün warfarin, antipirin. indometasin, aspirin, ibuprofen, fenitoin, prednison, aluminyum-magnezyum hidroksit antiasidleri veya diazepam ile etkileģmediğini göstermiģtir. Lansoprazol, teofılin ile birlikte uygulandığında teofılinin klirensinde hafif bir artıģ (% 10) görülmüģtür. Bu etkileģim klinik açıdan önemli olmasa da, lansoprazol verildiğinde veya kesildiğinde her hastada klinik açıdan etkili kan seviyelerinin garantisi için, teofilin seviyelerinin tekr ar titrasyonu gerekebilir. Lansoprazol'ün sukralfat ile beraber verilmesi, absorbsiyonu geciktirmiģ ve lansoprazol biyoyararlanımmı % 30 düģürmüģtür. Dolayısıyla, lansoprazol, sukralfattan en az 30 dakika önce alınmalıdır. Lansoprazol, alüminyummagnezyum hidroksid antiasid mühtahzarlarmdan l saat sonra uygulandığında, C maks değerine istatistiksel olarak önemli bir etkisi olmamıģtır. Lansoprazot derin ve uzun süreli bir gastrik asit sekresyonu inhibisyonuna sebep olduğu için, gastrik ph'ın biyoyaralammında belirleyici etken olduğu ilaçların absorbsiyonunu etkilemesi teorik olarak mümkündür, (örneğin; ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzlan, digoksin). KULLANIM ġeklġ VE DOZU Bu ilaç eriģkinler için hazırlanmıģtır. Önerilen yetiģkin dozu: Günde 2 defa aç karnına 12 saat ara ile sabah ve akģam l adet 30 mg lansoprazol mikropellet kapsül, l adet SOOmg ktaritromisin film tablet ve l adet 1000 mg amoksisilin tablet birlikte, 7-14 gün süreyle uygulanır. Her ilaç bölünmeden yutulmalıdır. Kreatinin klirensi 30 ml/dak'dan az olan hastalarda HELĠPAK kullanımı önerilmez. DOZ AġIMI Doz aģımı durumunda hastalar derhal doktorları ile temasa geçmelidirler. Her 3 ilacın birlikte alımı ile artmıģ toksisite riski bulunduğuna dair farmakolojik bir bilgi bulunmamaktadır. KLARĠTROMĠSĠN: Klaritromisin'in aģırı miktarlarda alımının, gastrointestinal semptomlar vermesi beklenebilir. AĢın doza eģlik eden alerjik reaksiyonlar, absorbe edilmemiģ ilacın uygun eliminasyonu ve destekleyici tedavi ile kontrol altına alınmalıdır. Diğer makrotidlerle olduğu gibi klaritromisin'in plazma seviyeleri hemodiyaliz ve peritoneal diyalizden etkilenmez. LANSOPRAZOL: Lansoprazol'ün bilinen bir antidotu yoktur. Diyaliz ile vücuttan uzaklaģtırılamaz. Doz aģımı halinde semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. AMOKSĠSĠLĠN: Doz aģımı durumunda tedavi kesilmeli; gerekli semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır, Amoksisilin hemodiyaliz ile dolaģımdan uzaklaģtırılır. SAKLAMA KOġULLARI 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kutusunda saklayınız. IĢıktan ve nemden koruyunuz. TĠCARĠ TAKDĠM ġeklġ VE AMBALAJ MUHTEVASI

10 HELĠPAK bir kutuda 7 blister ve bir kutuda 14 blister olmak üzere 2 Ģekilde piyasaya sunulmuģtur. Reçete ile satılır. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Çocukların ulaģamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Ruhsat Tarihi : Ruhsat No : 200/67 Ruhsat Sahibi ve : FAKO ilaçları A.ġ Levent - Ġstanbul Üretim veri

Trio Formülü: Farmakolojik Özellikleri: Farmakodinamik Özellikler: Lansoprazol ün Farmakodinamik Özellikleri: Antisekretuar Etkisi:

Trio Formülü: Farmakolojik Özellikleri: Farmakodinamik Özellikler: Lansoprazol ün Farmakodinamik Özellikleri: Antisekretuar Etkisi: Trio Formülü: Beher TRĠO blister; her biri 500 mg Klaritromisin içeren 2 adet film tablet, her biri enterik kaplanmıģ granüller halinde 30 mg Lansoprazol içeren 2 adet mikropellet kapsül, her biri 1000

Detaylı

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg Lansoprazol içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172),

Detaylı

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 120 mg feksofenadin hidroklorür ve boyar madde olarak ; titanyum dioksit, kırmızı demir oksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ 27P10-00- 003 VOGAST 30 mg Enterik Mikropellet Kapsül FORMÜLÜ Vogast 30 mg Enterik Mikropellet Kapsül, her bir kapsülde mide asidine dayanıklı enterik kaplanmıģ mikropelletler halinde 30 mg lansoprazol

Detaylı

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül FORMÜLÜ: Her kapsülde mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde; Lansoprazol 30 mg Boyar madde olarak: Kinolin sarısı (E 104), İndigokarmin (E 132), Titandioksit

Detaylı

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet FORMÜLÜ: Her enterik kaplı tablet: 40 mg pantoprazole eşdeğer 45.1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat ve boyar madde olarak; titanyum dioksit (E171) ve kinolin sarısı

Detaylı

Casodex 50 mg Film Tablet

Casodex 50 mg Film Tablet 1 Casodex 50 mg Film Tablet Formül Her bir tablet 50 mg bikalutamid (INN) etken madde ve yardımcı maddeler laktoz, sodyum niģasta glikolat, polividon,magnezyum stearat, metil hidroksi propil selüloz, polietilen

Detaylı

OMEPRAZĠD 20 mg MĠKROPELLET KAPSÜL

OMEPRAZĠD 20 mg MĠKROPELLET KAPSÜL OMEPRAZĠD 20 mg MĠKROPELLET KAPSÜL FORMÜL: Bir Omeprazid kapsül mide asitine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 20 mg Omeprazol ve kapsül boyar maddesi olarak titanyum dioksit, indigotin, kinolin

Detaylı

12004988-00 KT250 mg-080509p11

12004988-00 KT250 mg-080509p11 CLARICIDE 250 mg Film tablet FORMÜLÜ: Her tablet; 250 mg klaritromisin, koruyucu madde olarak sorbik asid ve boyar madde olarak da kinolin sarısı lak ve titandioksit içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Klaritromisin

Detaylı

Ġbuprofen oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur ve uygulamadan sonra 1-2 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaģır.

Ġbuprofen oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur ve uygulamadan sonra 1-2 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaģır. FORMÜLÜ : Beher SUPRAFEN draje : 400 mg ibuprofen, tatlandırıcı olarak Ģeker ve boyar madde olarak pink anstead ihtiva eder. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikleri SUPRAFEN in etken maddesi

Detaylı

PROSTERİT 5 mg FİLM TABLET

PROSTERİT 5 mg FİLM TABLET PROSTERİT 5 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Beher film tablet 5 mg finasterid ihtiva eder. Boyar maddeler: Sarı demir oksit, titanyum dioksit, indigo karmin aluminyum lake içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

LARGOPEN 250 mg SÜSPANSİYON

LARGOPEN 250 mg SÜSPANSİYON LARGOPEN 250 mg SÜSPANSİYON FORMÜLÜ: Her 5 ml lik ölçekte; 250 mg Amoksisilin e eşdeğerde Amoksisilin trihidrat bulunur. Tat ve aroma verici: Şeker, Sodyum sakkarin, ahududu esansı; Boyar madde: Eritrosin.

Detaylı

PENTASA 500 mg UzatılmıĢ Salımlı Tablet Mesalazin

PENTASA 500 mg UzatılmıĢ Salımlı Tablet Mesalazin PENTASA 500 mg UzatılmıĢ Salımlı Tablet Mesalazin FORMÜLÜ Bir uzatılmış salımlı tablet, etkin madde olarak 500 mg mesalazin içerir. Yardımcı maddeler: povidon, etilselüloz, magnezyum stearat, talk ve mikrokristalin

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ:

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ: TRĠZOL 50 mg Kapsül FORMÜLÜ: Beher kapsülde 50 mg Flukonazol vardır. Kapsül: Titandioksit, Ġndigo carmine, Jelatin. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ: Farmakodinamik Özellikleri: Flukonazol, triazol sınıfı bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TRĠO TEDAVĠ PAKETĠ

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TRĠO TEDAVĠ PAKETĠ KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TRĠO TEDAVĠ PAKETĠ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: Her bir film tablet 500 miligram klaritromisin içermektedir. Her bir enterik kaplı mikropellet

Detaylı

DEKLARİT 250 mg / 5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Granül, 50 ml ve 100 ml

DEKLARİT 250 mg / 5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Granül, 50 ml ve 100 ml DEVA DEKLARİT 250 mg / 5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Granül, 50 ml ve 100 ml FORMÜLÜ: Her 5 ml (1 ölçü kaşığı); 250 mg Klaritromisin (Kaplanmış granüller halinde), Diğerleri: Potasyum sorbat, Şeker,

Detaylı

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir kapsül 20 mg Omeprazol içerir. Yardımcı maddeler: 20 numaralı şeker kürecikleri. şeker. mısır nişastası, hypromelloz,

Detaylı

EVİCAP 100 mg/2 ml I.M Enjektabl Solüsyon içeren Ampul

EVİCAP 100 mg/2 ml I.M Enjektabl Solüsyon içeren Ampul EVİCAP 100 mg/2 ml I.M Enjektabl Solüsyon içeren Ampul FORMÜLÜ Beher ampulde steril ve apirojen olarak; dl-alfa Tokoferil asetat (100 I.U) 100.0 mg Soya yağı k.m. 2.0 ml bulunur. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

Diklofenak sodyum düģük ph`lardaki mide sıvısında çözünmeyen ama yüksek ph`lardaki duodenumda hemen dağılan bir kaplama ile kaplanmıģtır.

Diklofenak sodyum düģük ph`lardaki mide sıvısında çözünmeyen ama yüksek ph`lardaki duodenumda hemen dağılan bir kaplama ile kaplanmıģtır. DİFENAK 100 mg 30 Tablet Romatoid artrit, dejeneratif eklem hastalığı dahil olmak üzere ciddi osteoartrit vakaları, ankilozan spondilit, lumbalji, tendinit, tendosinovit, bursit ve diğer romatoid hastalıklar;

Detaylı

12007864-02 CEFT 081201P7 Sayfa 2

12007864-02 CEFT 081201P7 Sayfa 2 CEFTĐNEX 300 mg FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 300 mg sefdinir, ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLER: Farmakodinamik özellikleri: Ceftinex Tablet,

Detaylı

Bir enterik kaplı tablet 40 mg pantoprazol eşdeğeri 45.1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat içerir.

Bir enterik kaplı tablet 40 mg pantoprazol eşdeğeri 45.1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat içerir. Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet Pantoprazol Formülü : Bir enterik kaplı tablet 40 mg pantoprazol eşdeğeri 45.1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat içerir. Ayrıca boyar madde olarak; titanyum dioksit,

Detaylı

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin FORMÜLÜ Her Sporex Mikropellet kapsül 100 mg itrakonazol içerir. Kapsül boyar maddeleri: titanyum dioksit, eritrosin, indigotin

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

Arimidex 1 mg Film Tablet. Prospektüs

Arimidex 1 mg Film Tablet. Prospektüs 1 Arimidex 1 mg Film Tablet Prospektüs 2 Arimidex 1 mg Film Tablet Formül Her bir tablet etken madde 1 mg anastrozol ve yardımcı maddeler,laktoz,sodyum nişasta glikolat ve titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır.

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. TENOX KAPSÜL FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri Tenoksikam kuvvetli

Detaylı

FORMÜLÜ Her kombinasyon ambalajında, liyofilize omeprazol içeren 1 flakon ve çözücü içeren 1 ampul bulunur.

FORMÜLÜ Her kombinasyon ambalajında, liyofilize omeprazol içeren 1 flakon ve çözücü içeren 1 ampul bulunur. LOSEC Enjektabl 40 mg steril apirojen flakon Yalnız intravenöz enjeksiyon şeklinde kullanılır. FORMÜLÜ Her kombinasyon ambalajında, liyofilize omeprazol içeren 1 flakon ve çözücü içeren 1 ampul bulunur.

Detaylı

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablette, 50 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCI bulunur. Boyar madde: Titanyum dioksit (E 171). FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik

Detaylı

Tekfin Krem %1, 15 g ve 30 g 1.3.1 Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2009

Tekfin Krem %1, 15 g ve 30 g 1.3.1 Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2009 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TEKFİN KREM % 1, 15 g ve 30 g 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ 1 g krem ; 10 mg Terbinafin hidroklorür içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 3 FARMASÖTİK FORMU Dermal krem

Detaylı

RANEKS 20 mg ENTERİK TABLET

RANEKS 20 mg ENTERİK TABLET RANEKS 20 mg ENTERİK TABLET FORMÜLÜ: Her enterik kaplı tablet, 20 mg rabeprazol sodyum içerir. Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) ve sarı demir oksit (E172) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

LARİCİD 500 mg FİLM TABLET

LARİCİD 500 mg FİLM TABLET LARİCİD 500 mg FİLM TABLET FORMÜL : Her film tablet 500 mg Klaritromisin içerir. Boyar madde olarak; Kinolin sarısı ve Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı).

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı). Glucobay 100 Tablet Akarboz Formülü : 1 tablet Glucobay 100, 100 mg akarboz içerir. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler: Glucobay ın aktif maddesi olan akarboz bir alfa - glukozidaz inhibitörüdür.

Detaylı

LANSOPROL 30 mg ENTERĠK KAPLI MĠKROPELLET KAPSÜL

LANSOPROL 30 mg ENTERĠK KAPLI MĠKROPELLET KAPSÜL LANSOPROL 30 mg ENTERĠK KAPLI MĠKROPELLET KAPSÜL FORMÜL: Bir Lansoprol 30 mg Enterik Kaplı Mikropellet Kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg lansoprazol ve patent mavi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TRİO TEDAVİ PAKETİ Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. TRİO TEDAVİ PAKETİ Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI TRİO TEDAVİ PAKETİ Ağızdan alınır. Etkin madde: Her biri 500 mg klaritromisin içeren 2 adet film tablet. Her biri enterik kaplanmış granüller halinde 30 mg lansoprazol içeren 2 adet mikropellet

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: KLAX 500 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her film kaplı tablet 500 mg klaritromisin içerir Yardımcı maddeler: Kinolin sarısı, titanyum dioksit, vanilin, sorbik asit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Klaritromisin makrolid

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: DEVA DEGASTROL 15 mg 28 Mikropellet Kapsül FORMÜLÜ: Her kapsül; Enterik kaplı mikropelletler halinde 15 mg Lansoprazol, Diğerleri : Şeker, Boyar madde olarak : Eritrosin, Kinolin Sarısı, Sarı Demir Oksit,

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ULSEPAN 40 mg İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon

ÜRÜN BİLGİSİ. ULSEPAN 40 mg İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ ULSEPAN 40 mg İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. BİLEŞİM Etkin madde: Pantoprazol 40 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Gastroözofageal reflü hastalığı,

Detaylı

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GYNO-TROSYD 100 mg vajinal tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiokonazol 100 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

PİROFEN 500 mg Tablet. FORMÜLÜ: Her tablet: Parasetamol 500 mg ihtiva eder.

PİROFEN 500 mg Tablet. FORMÜLÜ: Her tablet: Parasetamol 500 mg ihtiva eder. PİROFEN 500 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablet: Parasetamol 500 mg ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: PĠROFEN Tablet, etkin maddesi parasetamol olan analjezik ve antipiretik bir

Detaylı

DEKLARİT 250 mg / 5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Granül

DEKLARİT 250 mg / 5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Granül KISA ÜRÜN BĠLGĠSĠ 1- BEġERĠ TIBBĠ ÜRÜNÜN ADI DEKLARİT 250 mg / 5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Granül 2- KALĠTATĠF VE KANTĠTATĠF BĠLEġĠMĠ Her 5 ml lik süspansiyon; 250 mg Klaritromisin (kaplı granüller

Detaylı

KLASOL 250 mg/ 5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül FORMÜLÜ

KLASOL 250 mg/ 5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül FORMÜLÜ KLASOL 250 mg/ 5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül FORMÜLÜ KLASOL oral süspansiyon hazırlamak için granül; su ile hazırlandığında 5 ml sinde 250 mg klaritromisin, koruyucu olarak sodyum benzoat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEGASTROL 30 mg KAPSÜL

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEGASTROL 30 mg KAPSÜL KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEGASTROL 30 mg KAPSÜL 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir kapsül; 30 mg Lansoprazol (enterik kaplı mikropelletler halinde) içermektedir. Yardımcı maddeler

Detaylı

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir.

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. CARDURA 4 mg Tablet FORMÜLÜ CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Rilutek 50 mg Filmtablet

Rilutek 50 mg Filmtablet Rilutek 50 mg Filmtablet FORMÜLÜ Her film tablet 50 mg riluzol ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Amiyotrofik lateral sklerozun patogenezi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GASTEROL 40 mg Film Tablet GASTEROL 40 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 40 mg famotidin içerir. Yardımcı maddeler: Nişasta, Mikrokristalin selüloz, Talk, Magnezyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kremimsi beyaz-krem rengi film kaplı, hafif karakteristik kokulu, yuvarlak tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kremimsi beyaz-krem rengi film kaplı, hafif karakteristik kokulu, yuvarlak tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Ranitab 150 mg Film Tablet 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir film tablet; 150 mg Ranitidine e eşdeğer, Ranitidine hydrochloride içermektedir. Yardımcı

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ROXİPİME 2 g IV Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Toz İçeren Flakon

ÜRÜN BİLGİSİ. ROXİPİME 2 g IV Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Toz İçeren Flakon 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ ROXİPİME 2 g IV Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Toz İçeren Flakon 2. BİLEŞİM Etkin madde: Sefepim 2.00 g 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ROXİPİME aşağıdaki belirtilen enfeksiyonların tedavisinde

Detaylı

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik Sefadroksil oral yoldan uygulanan yarı sentetik bir sefalosporin antibiyotiktir.

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik Sefadroksil oral yoldan uygulanan yarı sentetik bir sefalosporin antibiyotiktir. DURICEF 500 mg KAPSÜL FORMÜLÜ Her bir kapsül 500 mg sefadroksile eģdeğer sefadroksil monohidrat ve kapsül boyar maddeleri olarak eritrosin, indigo-karmin ve titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL FORMÜLÜ : Bir Yumuşak Kapsül ; B 1 vitamini 15 mg B 2 vitamini 15 mg B 6 vitamini 10 mg B 12 vitamini 10 mcg Nikotinamid 50 mg Kalsiyum Pantotenat 25 mg D-Biotin 0.15

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI LİMENDA Vajinal Ovül. 2. BİLEŞİM Etkin madde: 1 vajinal ovül için; Mikonazol nitrat

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI LİMENDA Vajinal Ovül. 2. BİLEŞİM Etkin madde: 1 vajinal ovül için; Mikonazol nitrat ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI LİMENDA Vajinal Ovül 2. BİLEŞİM Etkin madde: 1 vajinal ovül için; Metronidazol Mikonazol nitrat 750 mg 200 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Candida albicans ın oluşturduğu kandidal

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

KLAROMİN 500 MG film tablet

KLAROMİN 500 MG film tablet KLAROMİN 500 MG film tablet FORMÜLÜ Her film tablet 500 mg klaritromisin içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit, kinolein sarısı. Koruyucu: Sorbit asit. Koku verici:vanilin FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik

Detaylı

POT K EFERVESAN TABLET

POT K EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS POT K EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her bir efervesan tablet 1,56 g Potasyum a eşdeğer, 2,17 g Potasyum sitrat monohidrat ve 2,00 g Potasyum hidrojen karbonat içerir. Tatlandırıcı olarak şeker, sodyum

Detaylı

BONACTON 70 mg TABLET. Her bir tablet; 70 mg alendronik aside eģdeğer alendronat sodyum içerir.

BONACTON 70 mg TABLET. Her bir tablet; 70 mg alendronik aside eģdeğer alendronat sodyum içerir. BONACTON 70 mg TABLET FORMÜLÜ Her bir tablet; 70 mg alendronik aside eģdeğer alendronat sodyum içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri Alendronat, kemik hidroksiapatitine bağlanan ve

Detaylı

MEDNAP 250 mg TABLET

MEDNAP 250 mg TABLET MEDNAP 250 mg TABLET FORMÜLÜ: Beher tablet 250 mg Naproksen içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri: Naproksen, analjezik ve antipiretik özelliklere sahip non-steroidal antienflamatuvar

Detaylı

RABELİS ENTERİK KAPLI TABLET 20 mg

RABELİS ENTERİK KAPLI TABLET 20 mg RABELİS ENTERİK KAPLI TABLET 20 mg FORMÜLÜ Her bir enterik kaplı tablet 20 mg rabeprazol sodyum içerir. Yardımcı madde olarak sodyum stearil fumarat, mannitol, boyar madde olarak sarı demir oksit ve titanyum

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

UNİKLAR Film Tablet 500 mg

UNİKLAR Film Tablet 500 mg UNİKLAR Film Tablet 500 mg FORMÜLÜ: Her film tablette 500 mg klaritromisin bulunmaktadır. Ayrıca titanyum dioksit, kinolin sarısı, vanilin ve sorbik asit içermektedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinami:

Detaylı

Tenoksikam, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkiye sahip bir ajandır. Tenoksikam

Tenoksikam, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkiye sahip bir ajandır. Tenoksikam TENOKSAN 20 MG KAPSÜL FORMÜLÜ Beher kapsül, 20 mg tenoksikam içerir.tenoksan kapsüldeki tenoksikam oksikamgrubundan bir tienotiazin türevidir. Kapsül boyar maddeleri: Sarı demir oksit, titanyum dioksit,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FAMOGAST 40 mg Film Tablet. 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Famotidin 40 mg

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FAMOGAST 40 mg Film Tablet. 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Famotidin 40 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FAMOGAST 40 mg Film Tablet 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Famotidin 40 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. 3- FARMASÖTİK

Detaylı

ĠESPOR 500 mg IM Enjektabl Toz Ġçeren Flakon Adaleye enjekte edilir. Damar içine uygulanmaz. Steril - Apirojen

ĠESPOR 500 mg IM Enjektabl Toz Ġçeren Flakon Adaleye enjekte edilir. Damar içine uygulanmaz. Steril - Apirojen ĠESPOR 500 mg IM Enjektabl Toz Ġçeren Flakon Adaleye enjekte edilir. Damar içine uygulanmaz. Steril - Apirojen FORMÜLÜ Her bir enjektabl flakon; 500 mg sefazoline eģdeğer sefazolin sodyum içerir. Her bir

Detaylı

KLAMOKS BID FİLM TABLET 1000 mg

KLAMOKS BID FİLM TABLET 1000 mg KLAMOKS BID FİLM TABLET 1000 mg FORMÜLÜ: Her film tablet; 875 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 125 mg Klavulanik asite eşdeğer potasyum klavulanat ile boyar madde olarak titanyum dioksit

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

CEFTİNEX 125 mg\5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için kuru toz

CEFTİNEX 125 mg\5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için kuru toz CEFTİNEX 125 mg\5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için kuru toz FORMÜLÜ: Her 5 ml süspansiyon; 125 mg sefdinir ayrıca koruyucu olarak sodyum benzoat, aroma verici olarak çilek ve krema aroması içerir. FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

Allerset 10 mg Film Tablet

Allerset 10 mg Film Tablet Allerset 10 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablette, 10 mg setirizin dihidroklorür; ayrıca boyar madde titan dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Allerset Tablet in

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür KULLANMA TALİMATI XYZAL 5 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selülöz, laktoz monohidrat, kolloidal anhidrus

Detaylı

FORTİNE 100 mg FİLM TABLET

FORTİNE 100 mg FİLM TABLET FORTİNE 100 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film tablet 100 mg Flurbiprofen içerir. Boyar madde: Titanyumdioksit ve FDC mavi No.2 HT içermektedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Flurbiprofen

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI. ROXİPİME 0.5 g İ.M./İ.V. Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Toz İçeren Flakon. 2. BİLEŞİM Etkin madde:

ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI. ROXİPİME 0.5 g İ.M./İ.V. Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Toz İçeren Flakon. 2. BİLEŞİM Etkin madde: 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ ROXİPİME 0.5 g İ.M./İ.V. Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Toz İçeren Flakon 2. BİLEŞİM Etkin madde: Sefepim 0.5 g 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ROXİPİME aşağıdaki belirtilen enfeksiyonların

Detaylı

ALTĠZEM SR 60 mg MĠKROPELLET KAPSÜL

ALTĠZEM SR 60 mg MĠKROPELLET KAPSÜL ALTĠZEM SR 60 mg MĠKROPELLET KAPSÜL FORMÜL Bir Altizem SR 60 mg Kapsül 60 mg Diltiazem HCl ve kapsül boyar maddesi olarak da titanyum dioksit, indigotin ve kinolin sarısı içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLER

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin Yardımcı maddeler: 30 mg / 5 ml Sukroz...2.5 g/ 5 ml Gliserol.0.5 g/

Detaylı

2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her tablet, 20 mg Pantoprazol e eşdeğer Pantoprazol sodyum içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.

2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her tablet, 20 mg Pantoprazol e eşdeğer Pantoprazol sodyum içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6. 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PANDEV 20 mg ENTERİK KAPLI TABLET 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her tablet, 20 mg Pantoprazol e eşdeğer Pantoprazol sodyum içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 3 FARMASÖTİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PİROFEN FORTE SUPOZİTUAR 325 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Paracetamol 325 mg Yardımcı maddeler için bölüm 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

OXXA ŞURUP. % 4 Asetilsistein Şurup Hazırlamak İçin Granül

OXXA ŞURUP. % 4 Asetilsistein Şurup Hazırlamak İçin Granül OXXA ŞURUP % 4 Asetilsistein Şurup Hazırlamak İçin Granül FORMÜLÜ Sulandırıldıktan sonra her 5 ml şurup 200 mg (%4) asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Metil-propil paraben (koruyucu), portakal esansı

Detaylı

EXEN 15 mg Ġ.M. AMPUL

EXEN 15 mg Ġ.M. AMPUL EXEN 15 mg Ġ.M. AMPUL FORMÜLÜ Her ampul içindeki 1.5 ml steril enjektabl çözeltide, etkin madde olarak 15 mg meloksikam bulunur. Yardımcı maddeler: Meglumin, glikofurol, poloxamer 188, sodyum klorür, glisin,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN SİMPLE TABLET 400 mg 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir tablet; 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BATTICON Pomad 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 10.00 g Yardımcı Maddeler Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Contramal Retard 100 mg Tablet; 100 mg tramadol hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Contramal

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Nimesulide (mikronize) içermektedir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FAMOSER 20 mg film tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FAMOSER 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FAMOSER 20 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Famotidin 20 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı madde(ler) için 6.1. e bakınız. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

SALAZOPYRİN ENTERİK TABLET Barsakta çözünen tablet

SALAZOPYRİN ENTERİK TABLET Barsakta çözünen tablet SALAZOPYRİN ENTERİK TABLET Barsakta çözünen tablet FORMÜLÜ Her tablette, Salisilazosülfapiridin (sülfasalazin). 0.5 g bulunmaktadır FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Salisilazosülfapiridin

Detaylı

TRİATÜS ŞURUP. Dekstrometorfan HBr mg Psödoefedrin HCL mg Klorfeniramin maleat... 2 mg

TRİATÜS ŞURUP. Dekstrometorfan HBr mg Psödoefedrin HCL mg Klorfeniramin maleat... 2 mg TRİATÜS ŞURUP FORMÜLÜ : Beher ölçek (5 ml); Dekstrometorfan HBr... 10 mg Psödoefedrin HCL... 20 mg Klorfeniramin maleat... 2 mg içerir. Ayrıca tatlandırıcı olarak sukroz, koruyucu olarak metilparaben,

Detaylı

REQUIPPTM 5mg film tablet

REQUIPPTM 5mg film tablet REQUIPPTM 5mg film tablet Formülü: Beher film tablet : 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Boyar madde olarak: Titanyum dioksit ve indigokarmin. Farmakolojik Özellikleri :

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir.

KULLANMA TALİMATI. ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. KULLANMA TALİMATI ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: DL-alfa tokoferol, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat,

Detaylı

İlaç oral olarak verildiğinde, deri, saç ve tırnaklarda fungusidal aktivite oluşturacak düzeyde konsantre olur.

İlaç oral olarak verildiğinde, deri, saç ve tırnaklarda fungusidal aktivite oluşturacak düzeyde konsantre olur. Lamisil Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 250 mg terbinafin hidroklorür içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Terbinafin, allilamin olup, Trichophyton (ör. T. rubrum, T. mentagrophytes, T.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DENCOL Jel Sprey 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her 1 g jel, Etkin madde: Kolin salisilat içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol (%70) Karboksimetil selüloz sodyum 87.1 mg 70.0

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. KULLANMA TALİMATI LOPERAN 2 mg Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, laktoz, talk, jelatin, Mg stearat,

Detaylı

PROSPEKTÜS KLAMER 250 mg/ 5 ml ORAL SÜSPANSĠYON HAZIRLAMAK ĠÇĠN GRANÜL (100 ml)

PROSPEKTÜS KLAMER 250 mg/ 5 ml ORAL SÜSPANSĠYON HAZIRLAMAK ĠÇĠN GRANÜL (100 ml) PROSPEKTÜS KLAMER 250 mg/ 5 ml ORAL SÜSPANSĠYON HAZIRLAMAK ĠÇĠN GRANÜL (100 ml) FORMÜLÜ:Granül sulandırıldıktan sonra elde edilen süspansiyonun 5 ml si 250 mg klaritromisin içerir. Ayrıca koruyucu olarak

Detaylı

FORMÜLÜ Her tablet 5 mg desloratadin, boyar madde olarak titanyum dioksit ve indigotin (E132) içerir.

FORMÜLÜ Her tablet 5 mg desloratadin, boyar madde olarak titanyum dioksit ve indigotin (E132) içerir. Aerius filmtablet FORMÜLÜ Her tablet 5 mg desloratadin, boyar madde olarak titanyum dioksit ve indigotin (E132) içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikler Desloratadin sedasyon yapmayan,

Detaylı

Formülü: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir.

Formülü: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir. Formülü: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik özellikleri: BPH (Bening Prostat Hiperplazisi),

Detaylı

Zantac TM 150 mg Efervesan Tablet

Zantac TM 150 mg Efervesan Tablet Formülü Her tablet 150 mg ranitidin (hidroklorür olarak) içerir. Tabletler tatlandırıcı ve koku verici aspartam, portakal ve greyfurt esansı ve efervesan eksipiyan olarak monosodyum sitrat anhidrus ve

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CEFAKS 750 mg İ.M./İ.V. enjektabl toz içeren flakon Damara veya kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. CEFAKS 750 mg İ.M./İ.V. enjektabl toz içeren flakon Damara veya kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI CEFAKS 750 mg İ.M./İ.V. enjektabl toz içeren flakon Damara veya kas içine uygulanır. Etkin madde: Her flakonda, 750 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim sodyum bulunur. Yardımcı

Detaylı

Formülü: Her bir tablet 250 mg Terbinafin e eģdeğer Terbinafin hidroklorür ihtiva eder.

Formülü: Her bir tablet 250 mg Terbinafin e eģdeğer Terbinafin hidroklorür ihtiva eder. Tekfin 250 mg. 28 Table Formülü: Her bir tablet 250 mg Terbinafin e eģdeğer Terbinafin hidroklorür ihtiva eder. Farmakolojik Özellikleri: Farmakodinamik özellikler Terbinafin, geniģ spektrumlu antifungal

Detaylı

M-ESLON 100 mg MĠKROPELLET KAPSÜL

M-ESLON 100 mg MĠKROPELLET KAPSÜL M-ESLON 100 mg MĠKROPELLET KAPSÜL FORMÜLÜ Bir M-Eslon 100 mg Mikropellet Kapsül, kontrollü salınım yapan formda 100 mg morfin sülfat ve kapsül boyar maddesi olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur.

Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur. Ursofalk Süspansiyon FORMÜLÜ: Her 5 ml Ursofalk süspansiyon 250mg ursodeoksikolik asit içerir. Ayrıca koruyucu olarak benzoik asit, tatlandırıcı olarak gliserol, ksilitol ve sodyum siklamat, koku maddesi

Detaylı