HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ"

Transkript

1 HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ UYARI: BU ĠLAÇLAR SADECE DOKTORUNUZ TARAFINDAN BELĠRTĠLEN ġekġlde KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIġTIR. BU AMBALAJDA BULUNAN ĠLAÇLAR TEK BAġLARINA VEYA BAġKA ĠLAÇLARLA BĠRLĠKTE, DĠĞER AMAÇLAR ĠÇĠN KULLANILMAMALIDIR. BU PROSPEKTÜSTE BELĠRTĠLEN BĠLGĠLER, BU ÜRÜNÜN GÜNLÜK UYGULAMA BLĠSTERĠNDE BELĠRTĠLDĠĞĠ ġekġlde KULLANIMI ĠLE ĠLGĠLĠDĠR. FORMÜLÜ Beher HELĠPAK blisteri; herbiri 500 mg klaritromisin içeren 2 adet film tablet, herbiri enterik kaplanmıģ granüller halinde 30 mg Lansoprazol içeren 2 adet mikropellet kapsül ve herbiri 1000 mg Amoksisiline eģdeğer Amoksisitin trihidrat içeren 2 adet tablet içerir, HELĠPAK'ı oluģturan ürünlerdeki yardımcı maddeler, sorbik asit, titanyum dioksit, sükroz ve muz aromasıdır. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ FARMAKOKĠNETĠK ÖZELLĠKLER HELĠPAK'ı oluģturan üç formun (klaritromisin 500 mg film tablet, Lansoprazol 30 mg mikropellet kapsül, Amoksisüin 1000 mg tablet) birlikte uygulanımları ile ilgili farmakokinetik çalıģmalar yapılmamıģtır. Lansoprazol ile amoksisilin veya lansoprazol ile klaritromisin birlikte uygulandıklarında klinik açıdan anlamlı bir ilaç etkileģimi görülmemiģtir. Bu üç ilacın birlikte uygulanımından sonra klaritromisin, lansoprazol ve amoksisilinin gastrik mukoza konsantrasyonları ile ilgili veri bulunmamaktadır. AĢağıda belirtilen sistematik farmakokinetik bilgileri, her ilacın tek baģına uygulandığı çalıģmalara dayanmaktadır. KLARĠTROMĠSĠN Klaritromisin, oral uygulamadan sonra, gastrointestinal yoldan hızla absorbe edilir. Klaritromisin tabletlerinin mutlak biyoyararlılığı yaklaģık % 50 dir. Gıda alımı klaritromisinin absorbsiyonunu etkilemez. Açlık durumundaki sağlıklı kiģilerde, doruk serum konsantrasyonlarına, oral uygulamadan sonra, 2 saat içinde ulaģılmıģtır. Kararlı durumda pik serum klaritromisin konsantrasyonlarına 2-3 günde ulaģılmıģ ve her 12 saatte bir 500 mg doz uygulaması ile 2-3 mikrogram/ml'lik değerler elde edilmiģtir. Her 12 saatte bir uygulanan 500 mg klaritromisin dozu ile klaritromisinin eliminasyon yarı ömrü 5-7 saat; ana metaboliti 14-OH klaritromisin ise yaklaģık 7 saattir. Bu dozda klaritromisin farmakokinetiğinin doza bağımlı (non-lineer) oluģu hafiftir. Klaritromisinin renal klirensi doz miktarından bağımsız olup, normal glomerüler fıltrasyon hızına yakındır. Her 12 saatte bir uygulanan 500 mg'lık dozdan sonra üriner atılım yaklaģık % 30 dur. HIV enfeksiyonlu yetiģkin hastalara her 12 saatte bir uygulanan 500 mg klaritromisin dozunu takiben gözlenen klaritromisin ve 14-OH klaritromisin kararlı durum konsantrasyonları, sağlıklı gönüllülerden elde edilene benzerdir. Klaritromisin aynı zamanda gastrik mukozaya da penetre olur. Klaritromisin omeprazolle birlikte uygulandığında gastrik mukus ve gastrik mukozadaki klaritromisin seviyeleri, klaritromisinin tek baģına uygulandığındaki seviyelerinden daha yüksektir. Klaritromisinin bozuk hepatik fonksiyonlu kiģilerdeki kararlı durum konsantrasyonları normal kiģilerdekinden farklı değildir. Mamafih bozuk hepatik fonksiyonlu kiģilerdeki 14-OH klaritromisin konsantrasyonları daha düģüktür. 14-OH klaritromisinin duģük derecede oluģumu, sağlıklı kiģilerle mukayese edildiğinde bozuk hepatik fonksiyonlu kiģilerdeki klaritromisinin renal klirensindeki artıģ ile, en azından kısmen denkleģmektedir. Klaritromisinin'in farmakokinetiği renalfonksiyonu bozuk kiģilerde de değiģikliğe uğramıģtır. Klaritromisin ve metaboliti 14-OH klaritromisin vücut dokularına ve sıvılarına kolayca dağılır. Serebrospinal sıvı penetrasyonu ile ilgili bilgi mevcut değildir. Yüksek intraselkiler konsantrasyonundan dolayı, doku konsantrasyonları, serum konsantrasyonlarından daha yüksektir.

2 AMOKSISILIN Amoksisilin, ampisilin benzeri semi-sentetik geniģ spektrumlu bir penisilindir ve mide asitine dayanıkhdır. Besinler ile birükîe alınması amoksisilin aktivitesini etkilemez. Ağız yolundan uygulanmasından sonra süratle emilir. 250 ve 500 mg'lık dozun ağız yolu ile uygulanmasından yaklaģık 1-2 saat sonra kan konsantrasyonları sırası ile 3.5 mikrogram/nıl-5 mikrogram/ml ve 5.5 mikrogram/ml-7.5 mikrogram/ml arasında değiģir. Vücut doku ve sıvılarının çoğuna kolaylıkla yayılır. Ancak, beyin ve beyin omurilik sıvısına meneksler iltihaplı olduğu zaman geçebilir. Amoksisilinin proteine bağlanma oranı düģük olup yaklaģık % 20'dir. Amoksisilinin büyük kısmı değiģmeden idrarla atılır; birlikte probenesid uygulanması amoksisilinin atılımını geciktirir. LANSOPRAZOL Lansoprazol mikropellet kapsüller, lansoprazolü enterik kaplanmıģ granüller olarak içerdiğinden, absorbsiyon granüller mideden ayrıldıktan sonra baģlar. Lansoprazolün absorbsiyonu hızlıdır. Açlık durumunda saat arasında plazma doruk seviyelerine ulaģır. Gıda alımı doruk konsantrasyonunu ve absorbsiyon derecesini % 50 oranında düģürür. Ortalama plazma yarı ömrü dakika arasındadır. Tekrarlanan doz lansoprazol farmakokinetiğini etkilemez ve ilaç akümülasyonu oluģmaz. Lansoprazol atılımı metabolik yolla ve safrayladır. Üriner eliminasyon uygulanan dozun % 15'idir. Sülfid metaboliti, sülfon metaboliti ve 5-hidroksilenmiĢ metaboliti olmak üzere kanda 3 metaboliti bulunur. Sirozlu hastalarda eğrinin altında kalan alanda önemli artıģ ve sülfon metaboliti akümülasyonu; kompanse sirozlu hastalarda önemli C maks artıģı görülür. Lansoprazol'ün yaģlılarda klirensi biraz azalmıģtır. Bununla birlikte tekrarlanan dozlarla akümülasyon olmamıģtır. YaĢlılarda Cmaks değiģmemiģtir. FARMAKODINAMIK ÖZELLİKLER MİKROBİYOLOJİ Lansoprazol, klaritromisin ve/veya amoksisilin'in Helicobacter Pylori 1 nin birçok suģlarma karģı aktif olduğu in vitro olarak ve endikasyonları bölümünde belirtilen klinik enfeksiyonlarda gösterilmiģtir. Klaritromisin, lansoprazol ve amoksisilin üçlü tedavisinden sonra H.Pylori'nin eradike olmadığı hastalarda, klariironisine dirençli H.Pylori bulunması olasıdır. Dolayısıyla tedaviye yanıt vermeyen hastalarda, mümkün olduğunda klaritromisin duyarlılık testi yapılmalıdır. Klaritromisine dirençli H.Pylori ile enfekte hastalara klaritromisin / lansoprazol/amoksisilin üçlü tedavisi veya tek antibiyotik olarak klaritromisin içeren diğer tedaviler uygulanmamalıdır. Lansoprazol'ün farmakodinamik özellikleri: Etki Mekanizması: Lansoprazol asit sekresyonunu önleyici bileģikler grubuna dahildir ve gastrik asit salgılanmasını gastrik pariyetal hücrenin sekretuar yüzeyindeki (H+, K+)-ATPaz enzim sisteminin spesifik inhibisyonu ile önler. Bu enzim sistemi paryetal hücrede asit (proton) pompası olarak bilindiğinden, lansoprazol de gastrik asit pompa inhibitörü olarak bilinir. Etki doza bağlı olup, tek bir doz sonrası gastrik asit sekresyonu inhibisyonu 36 saat sürer. Antisekretuar Etkisi: 30 mg lansoprazol oral uygulamadan sonra, bazal asit output'unu ve pentagastrin-stimüle asit output'unu önemli ölçüde düģürür. AĢırı asit salgılanması olan hastalarda, lansoprazol bazal ve pentagastrin-stimüle gastrik asit sekresyonunu önemli ölçüde azaltmıģtır. Mide ve Özofagus Üzerine Diğer Etkileri: Lansoprazol sindirilebilir katıların gastrik boģalmasını önemli ölçüde yavaģlatır. Lansoprazol tedavisi Özofagus motilitesini ve alt Özofagus sfinkter tonüsünü değiģtirmemiģtir. Lansoprazol bazal koģullarda serum pepsinojen seviyelerini arttırmıģ ve pepsin aktivitesini düģürmüģtür. Gastrik ülserli hastalarda, gastrik ph'daki artıģ nitrat azaltan bakterilerin artıģı ve gastrik sıvılardaki nitrit konsantrasyonunun yükseliģiyle

3 alakalıdır, mamafih nitrozamin konsantrasyonunda önemli bir artıģa rastlanmamıģtır. Enterokromafine - Benzer Hücre Etkisi Lansoprazol ile yapılan ilk çalıģmalar, 8 haftalık tedavi sonrası (Enterokromafine-Benzer) hücre sayımlarında değiģiklik olmadığını göstermiģtir. Serum Gastrinine Etkileri Lansoprazol serum gastrîninde önemli değiģikliğe sebep olmamıģtır. Endokrin Etkileri Lansoprazolün, klinik açıdan önemli hiç bîr endokrin etkisi belirlenmemiģtir. Diğer Etkileri Lansoprazolün insanlarda santral sinir sistemi, kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi üzerine, sistemik etkilerine rastlanılmamıģtır, Lansoprazolün 2-8 hafta boyunca günde mg oral dozları, tiroid fonksiyonu üzerine klinik açıdan önemli etkide bulunmamıģtır. ENDĠKASYONLARI HELĠPAK H.Pylori'yi eradike etmek için H.Pylori enfeksiyonlu hastaların tedavisinde ve duodenal ülser tedavisinde (aktif veya l yıllık doudenal ülser geçmiģi) endikedir. H.pylori eradikasyonu duodenal ülserin tekrarlama riskini azaltır. KONTRENDĠKASYONLARI. HELĠPAK formülasyonunda bulunan maddelere, makrolid antibiyotiklere penisilin türevlerine ve lansoprazole duyarlı kiģilerde kontrendikedir. HELĠPAK TN SĠSAPRĠD, PĠMOZĠD VEYA TERFENADĠN ĠLE BERABER KULLANILMASI KONTRENDĠKEDĠR. Klaritromisin ve/veya eritromisin, sisaprid, pimozid veya terfenadin ile birlikte uygulandığında büyük bir olasılıkla bu ilaçların hepatik metabolizmalarının eritromisin veya klaritromisin tarafından inhibisyonuna bağlı olarak kardiyak aritmilerle (QT aralığı geniģlemesi, ventrikülertaģikardi, ventriküler fibrilasyon ve torsades de pointes) sonuçlanan ilaç etkileģimleri görülmüģtür. UYARILAR / ÖNLEMLER. HELĠPAK SADECE BELĠRTĠLEN ENDĠKASYONU ĠÇĠN, BELĠRTĠLDĠĞĠ ġekġlde KULLANILMALIDIR. BU AMBALAJDA BULUNAN ĠLAÇLAR AYRI AYRI VEYA KOMBĠNASYON ġeklġnde, BAġKA AMAÇLAR ĠÇĠN KULLANILMAMALIDIR. Tedavi esnasında mikotik organizmalarla ve bakteriyel patojenlerle süperenfeksiyon olasılığı gözardı edilmemelidir. Böyle durumlarda, HELĠPAK uygulanması kesilmeli ve uygun tedaviye baģlanmalıdır. KLAJRĠTROMĠSĠN KLARĠTROMĠSĠN, DĠĞER ALTERNATĠF TEDAVĠLERDEN HĠÇBĠRĠNĠN UYGUN OLMADIĞI KLĠNĠK DURUMLAR HARĠÇ, HAMĠLELERDE KULLANILMAMALIDIR. EĞER BU ĠLAÇ ALIMI ESNASINDA HAMĠLELĠK OLUġURSA HASTA, FETUSUN UĞRAYACAĞI POTANSĠYEL ZARARLAR KONUSUNDA BĠLGĠLENDĠRĠLMELĠDĠR.

4 KLARĠTROMĠSĠN ġu ĠLAÇLARDAN BĠRĠ ĠLE BERABER KULLANILMASI KONTKENDĠKEDĠR. SĠSAPRĠD, PĠMOZĠD VE TERFENADÎN. Makrolidler dahil olmak üzere hemen hemen bütün antibakteriyel ajanlarla psödomembranöz kolit görülmüģtür ve hafiften yaģamı tehdit edinceye kadar çeģitli derecelerde olabiiir. Dolayısıyla antibakteriyel ajanların uygulanmasından önce, diyareli hastalarda bu teģhisin değerlendirmeye alınması önemlidir. Antibakteriyel ajanlarla tedavi, kahnbarsağın normal florasını değiģtirir ve clostridia'nın aģırı üremesine sebep oiabilir. ÇalıĢmalar, clostridium difîlciie'in ürettiği bîr toksinin "antibiyotiğe bağiı kolit"in baģlıca nedeni olduğunu göstermiģtir. Psödomembranöz enterokolitin teģhisi konulduktan sonra, terapötik ölçümler baģlatılmalıdır. Psödomembranöz enterokolitin hafif vakaları, genellikle sadece ilacın kesilmesine yanıt verirler. Orta ve Ģiddetli durumlarda sıvı ve elektrolit tedavisi, protein suplementasyonu ve clostridium diffıcile'e karģı etkili bir antibakteriyel ilaç i!e tedavi düģünülmelidir. Klaritromisin baģlıca karaciğer ve böbrekle atılır. Klaritromisin normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Mamafih, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın Ģiddetli renal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralığının açılması, uygun olabilir. Klaritromisin ile linkomisin ve klindamisinde olduğu gibi diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz resistans olasılığı da düģünülmelidir. ġiddetli renal bozukluğu olan yaģlı hastalarda, doz ayarı düģürülmelidir. AMOKSĠSĠLĠN Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabiien anafılaktoid tipte aģın duyarlılık reaksiyonları bildirilmiģtir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok allerjene duyarlılığı olan kiģilerde ve parenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülmüģtür. Penisilin tedavisine baģlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karģı önceden aģırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruģturulmalıdır. Eğer allerjik reaksiyon oluģursa, amoksisilin uygulaması kesilmeli ve uygun tedavi uygulanmalıdır. CĠDDĠ ANAFĠLAKTĠK REAKSĠYONLARIN ADRENALĠN ĠLE ACĠL TEDAVĠSĠ ġarttir. OKSĠJEN, ÎNTRAVENÖZ STEROĠD UYGULANMASI VE GEREKTĠĞĠNDE ENTÜBASYON UYGULAMASI DAHĠL, HAVA YOLUNUN AÇIK TUTULMASI SAĞLANMALIDIR. Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (Enterobacter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye baģlanılmalıdır. LANSOPRAZOL Lansoprazol metabolize olduktan sonra baģlıca safra yolu ile atılır. Dolayısı ile ilacın farmakokinetik profili, yaģlılara uygulanımında olduğu gibi, orta dereceden Ģiddetli dereceye kadar hepatik bozukluktan etkilenebilir. Bozuk hepatik fonksiyonlularda, lansoprazol verilirken, mutlaka dikkatli olunmalıdır. YaĢlılarda tmaks ve eğrinin altında kalan alan değerleri gençlerinkinin 2 katıdır. YaĢlı hastalarda, ilk baģlangıç dozunun değiģtirilmesi gerekmez ama ekstra asit supresyonu gerekmediği takdirde, takip eden dozlar günde 30 mg'ı geçmemelidir. Hepatik bozukluğu otan yaģlı hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Lansoprazol ile tedaviye semptomatik yanıt, gastrik tümörün bulunmadığı anlamına gelmez. Hamilelerde Kullanımı: Gebelik kategorisi C'dir. HELĠPAK'ın hamilelerde kullanımının emniyeti açıklanmamıģtır. HELĠPAK hamilelerde sadece potansiyel yararı, potansiyel riskinden daha önemli olduğunda kullanılmalıdır. (Uyarılar/önlemler bölümüne bakınız.)

5 Emziren Annelerde Kullanımı: Klaritromisin ve amoksisilin anne sütü i!e atılır. Emziren bebeklerdeki ciddi advers etki potansiyeli gözönüne alınarak emziren annede HELĠPAK tedavisini kesmek veya emzirmeyi kesmek karan, tedavinin anne için varan, söz önüne alınarak verilmelidir. Çocuklarda Kullanımı: H.Pylori ile enfekte çocuklarda HELĠPAK 'm emniyet ve etkinliği açıklanmamıģtır, (kontendikasyonlar/uyarılarönlemler bölümüne bakınız.) Yaşlılarda Kullanımı: YaĢlı hastalarda asemptomatik hepatic ve renal bozukluk olabilir. Bu hasta grubuna HELĠPAK uygulanırken dikkatli olunmalıdır. YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER HELĠPAK' ı oluģturan ilaçların birlikte kullanıldığı üçlü tedavide, en sık rastlanılan (>% 3) advers etkiler Ģunlardır. Diyare (%7); BaĢağrısı (% 6); Tad alma bozukluğu (% 5). Üçlü tedavi ile görülen diğer yan etkiler (< % 3) Ģunlardır. Vücut Sistemi: karın ağrısı; Sindirim Sistemi: Koyu feçes, ağız kuruluğu, susuzluk hissi, glosit, rektal kaģıntı, oral moniliazis, stomatit, dil rengi bozukluğu, dil disfonksiyonu, kusma; Kas-Ġskelet Sistemi: tvliyalji; Sinir Sistemi: Konfiizyon, baģdönmesi; Solunum Sistemi: solunum bozuklukları; Deri ve Ġlgili Yapılar: deri reaksiyonları; Urogenital Sistem: vajinit; vajinal monilyazis.

6 KLARITROMISIN Klaritromisin ile gözlenen yan etkilerin çoğunluğu hafif ve geçici türde olup, klasik makrolidlere göre gastrointestinal yan etkilere daha az rastlanılmaktadır. Ġlaca bağlı yan etkilerden dolayı tedaviyi bırakan hastalar % 3'den daha azdır. Gözlenen yan etkilerin çoğunluğu gastrointestinal sistemle alakalı olup, diyare, kusma, abdominal ağn, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler baģağrısı, tad değiģikliği ve karaciğer enzimlerindeki geçici artıģları içerir. Diğer makrolidterde olduğu gibi, klaritromisin ile seyrek olarak, karaciğer enzimlerinde artıģ ve sarılıkla veya sarılıksız seyreden hepatoselüler ve/veya kolestatik hepatit dahil olmak üzere, hepatîk disfonksiyon geliģebilir. Bu hepatik disfonksiyon Ģiddetli olabilir ve genellikle tersinirdir (reversible). Çok çok nadir durumlarda, fatal sonuçlanan hepatik yetmezlik geliģebilir ve genellikle altta yatan ciddi hastalıklarla ve/veya aynı anda kullanılan ilaçlarla alakalıdır. Klaritromisin ve omeprazol birlikte uygulandığında, dilde geçici renk değiģikliği görülmüģtür. Klaritromisin ile ürtiker ve orta derecede deri erüps iyonundan, anaflaksi ve Stevens-Johnson sendromu'na kadar uzanan alerjik reaksiyonlar görülebilir. Oral klaritromisin ile endiģe, baģdönmesi, uykusuzluk, halüsinasyonlar, psikoz ve kiģilik kaybı dahil geçici santral sinir sistemi yan etkileri olabilir. Klaritromisin ile, tedavinin kesilmesiyle düzelen iģitme kaybı olabilir. Genellikle tad alma bozukluğu ile birlikte koku alma duyusunda değiģiklik görülebilir. Diğer makrolidlerde olduğu gibi, klaritromisin ile nadiren QT aralığı geniģlemesi ventriküler taģikardi ve "torsades de pointes" geliģebilir. Klaritromisin tedavisi ile glosit, stomatit, oral monilia ve dil renginde değiģim olabilir. Klaritromisin ile tedavi olan hastalarda diģ renginde bozulma görülmüģtür. Renk bozukluğu, profesyonel diģ temizliği ile giderilir. Bazıları hipoglisemik ajan veya insulin tedavisi gören hastalarda görülmek üzere, nadir hipoglisemi ve trombositopeni yapabilir. Ġzole lökopeni ve trombositopeni vakaları görülmüģtür. Bağışıklık Sistemi Bozulmuş Hastalardaki Advers Etkiler: Mikobakteriyel enfeksiyonlar için uzun süre klaritromisinin yüksek dozları ile tedavi edilen bağıģıklık sistemi bozuk hastalarda, olasılıkla klaritromisin uygulamasıyla alakalı advers etkileri H1V hastalığının veya seyir eden hastalığın altta yatan belirtilerinden ayırt etmek genellikle zordur. Laboratuar Değerlerinde Değişiklikler: Klinik açıdan önemli olabilecek laboratuar bulgularındaki değiģimler Ģunlardır. Hepatik: YükselmiĢ SGPT (ALT)< % l, SGOT (AST)< % l, GGT < % l, alkalen fosfataz < % l, LDH < % l v e total bilirubin <% 1. Hematoloji: AzalmıĢ lökosit sayısı < % l ve yüksek protrombin zamanı % I. Renal: Yüksek BUN % 4 ve yüksek serum kreatinini < % l

7 AMOKSĠSĠLĠN Bulantı, kusma ve diyare genellikle oral kullanıma bağiı olarak görülen gastrointestinal yan etkilerdir. Diğer penisilinlerle olduğu gibi hipersensitiviteye bağlı reaksiyonlar oluģabilir. Bu tip reaksiyonlar penisiline aģırı duyarlılığı veya alerji, astım, saman nezlesi veya iirtikeri olanlarda daha sık görülür. AĢın duyarlılık reaksiyonları: eritamatöz makütopapüler deri döküntüleri ve ürtiker Ģeklindedir. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistaminik ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulanması ile kontrol altına alınabilir. Bu tip reaksiyonların görülmesi halinde amoksisilin ile tedavinin kesilmesi uygundur. Hafif SCOT artıģı bildirilmiģ olmakla beraber klinik önemi bilinmemektedir. Penisilin tedavisi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiģtir. Ġlacın kesilmesi ile düzelen bu belirtilerin aģırı duyarlıllık reaksiyonuna bağlı olabileceği düģünülmektedir. Etkeni bir virüs olan infeksiyöz mononükleozlu hastalarda aminopenisilinlerin kullanımı ile iliģkili olarak yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiģtir. LANSOPRAZOL Genel olarak kısa dönem ve uzun dönem tedavilerde lansoprazol hastalar tarafından iyi tolere edilir. Kısa dönem tedavilerinde lansoprazol ile alakalı olabilecek ve hastalarda % l inde veya daha fazlasında rastlanılan yan etkiler diyare (% 3.6) karın ağrısı (% 1.8), bulantı (% 1.4) ve baģ ağnsıdır. (> % 1.0) Ġdame tedavisi süresince en sık ratlanılan yan etki diyaredir. Kısa dönem ve uzun dönem tedavilerde lansoprazol ile tedavi edilen hastaların % l 'den azında Ģu yan etkiler görülmüģtür. Bütün Vücutta: Asteni, kandidiyazis, göğüs ağrısı, ödem, ateģ, flu sendromu, ağız kokusu, enfeksiyon, kırıklık. Kardiyovasküler Sistem: Angina, serebrovasküler aksidan, hipertansiyon/hipotansiyon, miyokardiyal enfarktüs, palpitasyonlar, Ģok (dolaģım bozukluğu), vazodilatasyon. Sindirim Sistemi: Melena, anoreksi, bezoar, kardiyospazm, kolelityaz, konstipasyon, ağız kuruluğu/susama, dispepsi, disfaji, geğirme, özofageal stenoz, özofageal ülser, özofajit, feçeste renklenme, flatulens, gastric nodül/fundal salgı polipleri, gastroenterit, gastrointestinal hemorajġ, hematemez ĠĢtah artıģı, tükürük artıģı, rektal hemoraji, stomatit, tenesmus, ülseratif kolit, kusma. Endokrin Sistem: Diabetes mellitus, guatr, hiperglisemi/hipoglisemi. Hemapoetik ve Lenfatik Sistem: Agranülositosis, anemi, aplastik anemi, hemoliz, hemolitik anemi, lökopeni, nötropeni, pansitopeni, trombositopeni ve trombotik trombositopenik purpura. Metabolik Bozukluklar ve Beslenme Bozuklukları: Gut, kilo artıģı/kaybı. Kas ve Ġskelet Sistemi: Artrit/Artralji, iskelet kası ağrısı, miyalji. Sinir Sistemi: Ajitasyon, amnezi, anksiyete, apati, konfüzyon, depresyon, baģ dönnıesi/senkop, halüsinasyonlar, hemipleji, saldırganlık, libido azalması, sinirlilik, parestezi, düģünce anormallikleri; Solunum Sistemi: Astım, bronģit, öksürük artıģı, dispne, burun kanaması, hemoptizi, hıçkırık, pnömoni, üst solunum yolu iltihabı/enfeksiyonu; Deri ve ilgili yapılar: Akne, saç dökülmesi, prürit, kızarıklık, ürtiker;

8 Özel duyu organları: Bulanık görüģ, sağırlık, göz ağrısı, görme alanı hatası, otitis medya, tat alma duyu bozukluğu, kulak çınlaması. Ürogenİtal Sistem: Menstruasyon bozuklukları, albuminüri, göğüslerde büyüme/jinekomasti, göğüslerde hassasiyet, glukozüri hematüri, böbrek taģı. Laboratuar Değerlerinde değiģiklik Lansoprazol laboratuar parametreleri için aģağıdaki değiģiklikler advers etki olarak bildirilmiģtir. Anormal karaciğer fonksiyon testleri, SCOT (AST) artıģı, SGPT (ALT) artıģı, kreatinin artıģı, alkali fosfataz artıģı, globulin artıģı, glutarilgamatranspeptidaz artıģı, lökosit artıģı/azalması/düzensizliği, anormal albumin-globulin oram, anormal eritrosit, bilirubinemi, eozinofili, hiperlipemi, elektrolit artıģı/azalması, kolesterol artıģ/azalması, glukokortikoidlerde artıģ, LDH artıģı, trombosit artıģı/azalması/düzensizliği ve gastrin düzeylerinde artıģ. BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ KLARİTROMİSİN Sitokrom P 450 Etkileşimleri: BaĢlıca hepatik sitokrom P450 özellikle GYP 3A izozimi ile metabolize olan klaritromisin, Ģu ilaçlarla birlikte uygulandığında, ilaçların metabolizmaları inhibe edilebilir ve ilaçların serum düzeylerinde artıģ görülebilir. Astemizol, karbamazepin, sisaprid, siklosporin, disopramid, ergo alkoloidleri, lovastatin, midazolam, omeprazol, pimozid, rifabutin, simvastatin, terfenadin, warfarin, fenitoin ve teofılin. Teofilin ve karbamazepin'in klaritromisin ile birlikte uygulanması kanda bu ilaçların seviyelerinde orta derecede bir artıģa neden olur. Klaritromisin'in HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, lovastatin ve simvastatin ile birlikte uygulanması ile rabdomiyoliz görülmüģtür. Klaritromisin ile birlikte sisaprid kullanan hastalarda, yükselmiģ sisaprid seviyeleri görülmüģtür. Bu, özellikle kalp hastalarında QT aralığı geniģlemesi ve ventriküler taģikardi, ventriküler fibrilasyon ve torsades de pointes dahil kardiyak aritmilerle sonuçlanabilir. Klaritromisin ve pimozidi birlikte kullanan hastalarda da benzer etkiler görülmüģtür. (Kontrendikasyonları Bölümüne bkz.) Makrolidlerin; kalp hastalarında QT aralığı geniģlemesi, ventriküler taģikardi, ventriküler fibrilasyon ve torsades de pointes gibi kardiyak aritmilerle alakalı terfenadin seviyelerindeki artıģla sonuçlanan, terfenadin metabolizmasına etkileri görülmüģtür. (Kontrendikasyonları Bölümüne bkz.). Astemizol ve diğer makrolidlerin birlikte uygulanmasıyla benzer etkiler görülmüģtür. Klaritromisini ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmiģ digoksin serum konsantrasyonları görülmüģtür. Serum digoksin seviyelerinin kontrol edilmesi düģünülmelidir. HIV-enfeksiyonlu yetiģkinlere oral klaritromisin ve zidovudinin birlikte uygulanması, zidovudinin kararlı durum seviyelerinde düģüģe sebep olabilir. Çocuklarda böyle bir reaksiyon rapor edilmemiģtir. Birlikte uygulandıklarında, ktaritromisin ve omeprazolün plazma konsantrasyonlarında artıģ olabilirse de, doz ayarlamasına gerek yoktur. Klaritromisinin ritonavir ile birlikte uygulanması sonucu klaritromisinin metabolizması belirgin bir Ģekilde inhibe olur. Cmaks, Cmin ve AUC değerlerinde belli oranlarda artıģ görülür. 14-[R]-hidroksiklaritromisin oluģumu tamamen inhibe olur. Böyle bir durumda klaritromisinin geniģ terapötik penceresinden dolayı, renal fonksiyonu normal olan hastalarda dozun azaltılmasına gerek yoktur. Bununla birlikte, renal bozukluğu olan hastalarda Ģu doz ayarı yapılmalıdır: Kreatinin

9 klirensi ml/dak, olan hastalarda klaritromisin dozu % 60 azaltılmalıdır. Kreatinin klirensi 30 ml/dak'dan düģük oian hastalarda, doz % 75 azaltiimalıdır, l g/gün'den daha yüksek klaritromisin dozları ritonavir ile uygulanmamalıdır. LANSOPRAZOL Lansoprazol sitokrom P 450 sistemi ile özellikle CYP3A ve CYP2C19 izozimleri ile metabolize olur. ÇalıĢmalar sağlıklı kiģilerde lansoprazol'ün warfarin, antipirin. indometasin, aspirin, ibuprofen, fenitoin, prednison, aluminyum-magnezyum hidroksit antiasidleri veya diazepam ile etkileģmediğini göstermiģtir. Lansoprazol, teofılin ile birlikte uygulandığında teofılinin klirensinde hafif bir artıģ (% 10) görülmüģtür. Bu etkileģim klinik açıdan önemli olmasa da, lansoprazol verildiğinde veya kesildiğinde her hastada klinik açıdan etkili kan seviyelerinin garantisi için, teofilin seviyelerinin tekr ar titrasyonu gerekebilir. Lansoprazol'ün sukralfat ile beraber verilmesi, absorbsiyonu geciktirmiģ ve lansoprazol biyoyararlanımmı % 30 düģürmüģtür. Dolayısıyla, lansoprazol, sukralfattan en az 30 dakika önce alınmalıdır. Lansoprazol, alüminyummagnezyum hidroksid antiasid mühtahzarlarmdan l saat sonra uygulandığında, C maks değerine istatistiksel olarak önemli bir etkisi olmamıģtır. Lansoprazot derin ve uzun süreli bir gastrik asit sekresyonu inhibisyonuna sebep olduğu için, gastrik ph'ın biyoyaralammında belirleyici etken olduğu ilaçların absorbsiyonunu etkilemesi teorik olarak mümkündür, (örneğin; ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzlan, digoksin). KULLANIM ġeklġ VE DOZU Bu ilaç eriģkinler için hazırlanmıģtır. Önerilen yetiģkin dozu: Günde 2 defa aç karnına 12 saat ara ile sabah ve akģam l adet 30 mg lansoprazol mikropellet kapsül, l adet SOOmg ktaritromisin film tablet ve l adet 1000 mg amoksisilin tablet birlikte, 7-14 gün süreyle uygulanır. Her ilaç bölünmeden yutulmalıdır. Kreatinin klirensi 30 ml/dak'dan az olan hastalarda HELĠPAK kullanımı önerilmez. DOZ AġIMI Doz aģımı durumunda hastalar derhal doktorları ile temasa geçmelidirler. Her 3 ilacın birlikte alımı ile artmıģ toksisite riski bulunduğuna dair farmakolojik bir bilgi bulunmamaktadır. KLARĠTROMĠSĠN: Klaritromisin'in aģırı miktarlarda alımının, gastrointestinal semptomlar vermesi beklenebilir. AĢın doza eģlik eden alerjik reaksiyonlar, absorbe edilmemiģ ilacın uygun eliminasyonu ve destekleyici tedavi ile kontrol altına alınmalıdır. Diğer makrotidlerle olduğu gibi klaritromisin'in plazma seviyeleri hemodiyaliz ve peritoneal diyalizden etkilenmez. LANSOPRAZOL: Lansoprazol'ün bilinen bir antidotu yoktur. Diyaliz ile vücuttan uzaklaģtırılamaz. Doz aģımı halinde semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. AMOKSĠSĠLĠN: Doz aģımı durumunda tedavi kesilmeli; gerekli semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır, Amoksisilin hemodiyaliz ile dolaģımdan uzaklaģtırılır. SAKLAMA KOġULLARI 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kutusunda saklayınız. IĢıktan ve nemden koruyunuz. TĠCARĠ TAKDĠM ġeklġ VE AMBALAJ MUHTEVASI

10 HELĠPAK bir kutuda 7 blister ve bir kutuda 14 blister olmak üzere 2 Ģekilde piyasaya sunulmuģtur. Reçete ile satılır. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Çocukların ulaģamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Ruhsat Tarihi : Ruhsat No : 200/67 Ruhsat Sahibi ve : FAKO ilaçları A.ġ Levent - Ġstanbul Üretim veri

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg Lansoprazol içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172),

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Mikropellet kapsül Sert jelatin kapsüller içinde beyaz-beyazımsı renkte pelletler içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Mikropellet kapsül Sert jelatin kapsüller içinde beyaz-beyazımsı renkte pelletler içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LAPİLORİ 15 mg Mikropellet Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Etkin madde: Lansoprazol Yardımcı maddeler: Mannitol Sukroz Şeker küreleri (sukroz) Disodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LANTOROL 30 mg enterik mikropellet kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: Lansoprazole 30 mg. Yardımcı Maddeler: Sukroz Sodyum metil paraben

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: PROSALĠD subkütan enjeksiyon için çözelti, her

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PĠNRAL 50 mg çiğnenebilir/çözünebilir tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Lamotrijin 50 mg Yardımcı maddeler: Sodyum sakkarin 0.26 mg Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Diklofenak sodyum 75 mg (her bir ampul: 3 ml) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml'lik ampul 50 mg deksketoprofen'e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARMANAKS 275 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Naproksen sodyum 275 mg Yardımcı maddeler Laktoz, Alkol (Etanol) Yardımcı maddeler için,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARTROCOL 100 mg/2 ml İ.M. Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. Yardımcı maddeler: Her bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI ELEKTRA 50 mg/2 ml enjektabl çözelti içeren ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol

Detaylı

Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi

Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi FORMÜLÜ 100 ml enfüzyon çözeltisi; 500mg levofloksasine eşdeğerde 512.48 mg levofloksasin hemihidrat, 900mg sodyumklorür, 140mg hidroklorik asit, ad. ph= 4.8 sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda NUROFARM kullanımından kaçınılmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda NUROFARM kullanımından kaçınılmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NUROFARM 200 mg/30 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: İbuprofen Psödoefedrin hidroklorür Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz sodyum

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

PARASİNUS TABLET. Parasetamol ------------------------- Psödoefedrin HCI ------------------

PARASİNUS TABLET. Parasetamol ------------------------- Psödoefedrin HCI ------------------ PARASİNUS TABLET FORMÜLÜ : Beher tablet; Parasetamol ------------------------- Psödoefedrin HCI ------------------ 500 mg 30 mg içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri: Parasinus Tablet,

Detaylı

KÜB Ürün Özellikleri Özeti

KÜB Ürün Özellikleri Özeti KÜB Ürün Özellikleri Özeti 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Madopar HBS (kontrollü salınan Hidrodinamik Balans Sistemi) 100 mg levodopa ve 25 mg benserazide

Detaylı

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül FORMÜLÜ: Her kapsülde mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde; Lansoprazol 30 mg Boyar madde olarak: Kinolin sarısı (E 104), İndigokarmin (E 132), Titandioksit

Detaylı

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS ESPLUS 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her bir film tablet, 20 mg Essitalopram a eşdeğer 25,548 mg Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet DİLOXOL 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ: Her film tablette: Klopidogrel hidrojen sülfat 97.875 mg (75 mg klopidogrel baza eşdeğer) ayrıca boyar madde olarak Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit içerir FARMAKOLOJİK

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM İ Etkin maddeler: Parasetamol... 650 mg Psödoefedrin HCl... 60 mg Klorfeniramin maleat 4 mg Yardımcı maddeler: Laktoz

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçinde beyaz süspansiyon bulunan, beyaz renkli oblong yumuşak kapsüller.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçinde beyaz süspansiyon bulunan, beyaz renkli oblong yumuşak kapsüller. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BEXGRATİN 75 mg Yumuşak Kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Beksaroten 75 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için 6.1. e bakınız.

Detaylı

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: KEPPRA 500 mg FİLM TABLET Her bir film tablette; 500 mg levetirasetam ve boyar madde olarak, titanyum dioksit (E171),sarı demir oksit (E172) bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etken Madde Adı Miktarı % 5 Excess Sefaleksin monohidrat 500 mg* 25 mg (5 g sefaleksin baza eşdeğer)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etken Madde Adı Miktarı % 5 Excess Sefaleksin monohidrat 500 mg* 25 mg (5 g sefaleksin baza eşdeğer) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MAKSİPOR 250 mg Oral süspansiyon için kuru toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Sulandırıldığında 100 ml süspansiyon verebilecek bir şişedeki toz karışım;

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

FORMÜLÜ Beher ml 5 mcg parikalsitol, %30 (h/h) oranında propilen glikol ve %20 (h/h) oranında alkol içerir.

FORMÜLÜ Beher ml 5 mcg parikalsitol, %30 (h/h) oranında propilen glikol ve %20 (h/h) oranında alkol içerir. ZEMPLAR Parikalsitol 5 mcg/ml Enjeksiyonluk Çözelti içeren Ampul, 2 ml FORMÜLÜ Beher ml 5 mcg parikalsitol, %30 (h/h) oranında propilen glikol ve %20 (h/h) oranında alkol içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ERBİNOL 250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ERBİNOL 250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ERBİNOL 250 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler : Her bir tablet 250.000 mg Terbinafin e eşdeğer 281.277 mg Terbinafin hidroklorür içerir.

Detaylı